Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson"

Transkript

1 Protokoll 1 (23) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, kl Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Christina Träff (M) Marcus Olsson (C) Christina Falk (C) Ann-Marie Eriksson (C) Lillemor Nilzén (KD) Göran Thapper (S) Gunnar Björn (S) Kent Kanon (S) Majvor Westberg-Jönsson (S) Britt-Lis Nilsson(S) Mona Celander (S) Anna-Karin Arvidsson (V) Petra Frelin (M) Thommy Ljung (M) Agneta Nordenström (MP) Birgitta Peräinen (FP) Övriga deltagare: Utses att justera: Sekreterare Gunilla Andersson, förvaltningschef Pia Andersson t om 29, ekonom Samir Filipovic 17, Anna-Carin Keisu 19, Siv Cavallin 20, Per Iversen 20-24, verksamhetschef Inger Myrsten 30. Marcus Olsson Justeringens plats och tid: Omsorgsförvaltningen måndagen den 11 mars kl Underskrifter: Paragrafer: Sekreterare: Gunilla Andersson Ordförande: Per Almberg Justerande: Marcus Olsson

2 Protokoll 2 (23) Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. Anslagstid, från och med till och med Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen Underskrift Gunilla Andersson

3 Protokoll 3 (23) Innehållsförteckning 16 Anmälan av övriga frågor Ekonomisk uppföljning till och med januari Information om tillsynsärenden Avräkningsperioder inom personlig assistans Boendeutredning äldreomsorgen E-hemtjänst Riktlinjer för uthyrning/utlåning av Patricia Lag om valfrihetssystem Projektansökan Region Gävleborg Redovisning av verksamheten med personliga ombud år Redovisning av fattade delegationsbeslut Information om Lex Sarah rapporter Förvaltningen informerar Besvarande av övriga frågor Proaktiv hälsostyrning Rapport från ledamöters studiebesök som områdespolitiker Information från kurser och konferenser... 23

4 Protokoll 4 (23) 16 Anmälan av övriga frågor Birgitta Medin (M) ställer två övriga frågor, en om fotvården på Tunbacka och en om tillgänglighet.

5 Protokoll 5 (23) 17 Ekonomisk uppföljning till och med januari 2013 Dnr Ekonomi Samir Filipovic redovisar det ekonomiska läget per 31 januari. Resultatet efter justeringar är kronor. tackar för informationen.

6 Protokoll 6 (23) 18 Information om tillsynsärenden Dnr , Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en fortsatt samlad nationell tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Uppdraget löper under åren och ska slutredovisas till regeringen den 1 februari Socialstyrelsen har varit i Hudiksvall den 26 och 27 februari, de granskade akter och intervjuade personal. Socialstyrelsen konstaterar att av de kommuner de hittills granskat så är Hudiksvall den enda kommunen där äldre och handikappomsorgen arbetar med dessa frågor. Socialstyrelsen kommer att lämna två rapporter, en för Hudiksvalls kommun och en för hela landet. Socialstyrelsen har även gjort en föranmäld tillsyn av Barnbo. Efter det att förvaltningen lämnat kompletterande uppgifter avslutar Socialstyrelsen ärendet. tackar för informationen.

7 Protokoll 7 (23) 19 Avräkningsperioder inom personlig assistans Dnr Förvaltningen har fått vetskap om att kommunen inte har någon skyldiget att följa Försäkringskassans regler vad gäller avräkningsperioder vid insatser om personlig assistans enligt LSS. Besluten som fattas är oftast preciserade i timmar och minuter per vecka men när assistansbolagen fakturerar kommunen så varierar timmarna över veckorna och stämmer då inte överens med beslutet. Assistansbolaget gör en avräkning efter sex månader, lika som de gör mot Försäkringskassan. Inom förvaltningen finns inga andra beslut om insatser enligt LSS som kan disponeras fritt. Tvärtom är grundinställningen att insatser både enligt LSS och SoL ska verkställas i enlighet med besluten. Beslut ska alltid verkställas i enlighet med besluten, allt annat är att betrakta som en avvikelse. Detta innebär att beslut gällande insatsen personlig assistans bör verkställas med samma tid per vecka som framgår i beslutet. Utifrån att behov kan variera från vecka till vecka, till exempel för hjälp med städ, tvätt, läkarbesök e. t. c så är det rimligt att beslutad tid för just personlig assistans kan nyttjas under en kalendermånad. Detta förutsätter att tiden används för sådana behov som insatsen är beviljad till, tid kan inte sparas ihop till aktiviteter som inte finns med i bedömningen om goda levnadsvillkor. Ett antal konsekvenser presenteras. Verksamhetschef Renée Poulsen föredrar ärendet. föreslås besluta att tid enligt beslut om personlig assistans enligt LSS får användas inom en avräkningsperiod av den innevarande kalendermånaden, under förutsättning att den används till behov som insatsen är avsedd för, att förvaltningen ska upprätta avtal med den assistensberättigade, samt att förvaltningen ska upprätta avtal med assistansbolaget, i det fall privat assistanssamordnare väljs.

8 Protokoll 8 (23) Vid nämndens sammanträde föredrar verksamhetschef Anna-Carin Keisu ärendet. beslutar i enlighet med förslaget.

9 Protokoll 9 (23) 20 Boendeutredning äldreomsorgen Dnr Prognosen visar att antalet äldre ökar i framtiden och mer markant år Trots den demografiska utvecklingen är det svårt att förutspå hur många särskilda boendeplatser som behöver byggas eftersom andelen äldre som bor på särskilt boende minskar. Hudiksvall har en högre procentuell andel av äldre som bor på särskilt boende jämfört med riksgenomsnittet. har tidigare beslutat att inrätta trygghetsboenden. Det tillsammans med komplement eller alternativ, exempelvis E-hemtjänst, till traditionell hemtjänst kan öka kvarboendet. På några av våra LSS-boenden finns idag personer med psykiatrisk diagnos som på grund av att de kommit upp i högre ålder inte längre har optimal nytta av verksamheten inom LSS. För dessa personer samt för övriga äldre som har en psykisk diagnos finns behov av specialboendeplatser med högre bemanning. En större del av de äldre som har behov av särskilt boende har en demensdiagnos eller demensliknande symptom. För dessa personer krävs en anpassad miljö för att de ska känna sig trygga och dämpa eventuell oro. Helenedal fungerar redan som ett demensboende och likaså en avdelning på Lyckbacken. På Frejagården har processen påbörjats för att omvandla två avdelningar till demensboende. Några av kommunens särskilda boenden kan med relativt enkla medel anpassas för dementa eller personer med demenssymptom. Andra boenden kräver större förändringar och resurser för att anpassas. Ska alla eller de flesta av boendena anpassas, vilket vore önskvärt, kommer det att innebära att större ekonomiska resurser, många miljoner kronor, tas i anspråk. Verksamhetschef Per Iversen och utredare Siv Cavallin föredrar ärendet. Förslag till beslut Omdisponera åtta platser till specialboenden för äldre med psykisk funktionsnedsättning. Utifrån utredningen om demensanpassning, demensanpassa de särskilda boenden som enligt utredningen kan anpassas med enkla medel. Detta under förutsättning att resurser för ändamålet tillsätts.

10 Protokoll 10 (23) Ge omsorgsnämnden i uppdrag att fullfölja arbetet med att skapa trygghetsboenden, enligt tidigare beslut, eventuellt genom att omvandla befintligt särskilt boende till trygghetsboende. föreslås besluta enligt förslaget. Vid omsorgsnämndens sammanträde föreslår ordförande att ordet något ska strykas i tredje stycket, sidan 8. Lydelsen blir då För dessa personer samt för övriga äldre som har en psykisk diagnos finns behov av specialboendeplatser med högre bemanning. beslutar att omdisponera åtta platser till specialboenden för äldre med psykisk funktionsnedsättning, att utifrån utredningen om demensanpassning, demensanpassa de särskilda boenden som enligt utredningen kan anpassas med enkla medel. Detta under förutsättning att resurser för ändamålet tillsätts. att ge omsorgsnämnden i uppdrag att fullfölja arbetet med att skapa trygghetsboenden, enligt tidigare beslut, eventuellt genom att omvandla befintligt särskilt boende till trygghetsboende, samt att ordet något ska strykas i tredje stycket, sidan 8. Lydelsen blir då För dessa personer samt för övriga äldre som har en psykisk diagnos finns behov av specialboendeplatser med högre bemanning.

11 Protokoll 11 (23) 21 E-hemtjänst Dnr Vid två olika tillfällen har politiker och tjänstemän från omsorgsnämnden/- förvaltningen i Hudiksvall varit på konferens i Västerås och tagit del av den senaste utvecklingen inom e-hemtjänst. Dessa konferenser har genomförts med stöd av Hjälpmedelsinstitutet och har sin bakgrund i projektet Teknik för äldre där Hudiksvalls kommun varit delaktiga med delprojekten Hemma med IT och Vardagsteknik för äldre. Sedan den 1 januari 2013 har Västerås infört e-hemtjänst som en kompletterande insats som man få biståndsbedömd. Detta är inte en insats man påtvingas för att kommunen ska spara pengar, utan villkoret är att den enskilde själv väljer att söka insatsen och att handläggaren gör bedömningen att insatsen på ett adekvat sätt kan täcka det behov brukaren har sökt om bistånd för. Företaget Joicecare har varit bidragsmottagare i projektet Teknik för äldre. Det har resulterat i två produkter som nu finns på marknaden, nämligen Nära och Nattfrid. Dessa produkter ingår i de tjänster Västerås kommun erbjuder. Joicecare har nu erbjudit Hudiksvalls kommun att under tre månader, räknat från första installationsdagen, kostnadsfritt prova tjänsterna Nära och Nattfrid. Ett lämpligt antal brukare är mellan 5 och 10 stycken. Allt utom bredband ingår. Verksamhetschef Per Iversen föredrar ärendet. Förslag till beslut Förvaltningen får uppdrag att sprida information om produkterna Nära och Nattfrid ta fram ett avtalsförslag där det tydligt framgår vad som ingår i Joicecares kostnadsfria erbjudande ta fram en tidplan för en kostnadsfri test av Joicecares produkter, samt utreda vidare vilka konsekvenser ett framtida införande av e-hemtjänst beräknas medföra.

12 Protokoll 12 (23) föreslås besluta enligt förslaget. Vid nämndens sammanträde informerar verksamhetschef Per Iversen om att Handikapprådet och Pensionärsrådet har till den 22 mars 2013 på sig att yttra sig i ärendet, nämnden tar beslut i april. Lyckas man finnas personer som är villiga att testa e-hemtjänst kommer försöket att starta den 1 september 2013, förutsatt att nämnden tar de erforderliga besluten. tackar för informationen.

13 Protokoll 13 (23) 22 Riktlinjer för uthyrning/utlåning av Patricia Dnr Verksamhetschef Per Iversen informerar om de riktlinjer som förvaltningen tagit fram gällande uthyrning/utlåning av Patricia. På Patricia finns restaurang, matsal och mötesrum som i dag hyrs av omsorgsförvaltningen, Hudiksvalls kommun. Flera organisationer är intresserade av att låna/hyra lokalerna, som på vardagarna användas som restaurangmatsal. Lån av lokalerna Handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och frivilligorganisationer som regelbundet hjälper till med olika aktiviteter för äldre och handikappade i kommunen, kan kostnadsfritt låna lokal på Patricia till sin organisations aktiviteter. Hyra av lokalerna Även övriga organisationer, samt hyresgäster i kvarteret Stallet, kan efter särskild överenskommelse hyra lokal på Patricia. Hyreskostnaden är för närvarande 500 kronor per tillfälle. Övrigt Det finns möjlighet, att i mån av tid, köpa fika och mat från Restaurang Patricia. Lokalen ska lämnas i samma skick som när man kom. Vid avvikelser debiteras kostnaden för nödvändiga åtgärder den som lånat eller hyrt lokalen. tackar för informationen.

14 Protokoll 14 (23) 23 Lag om valfrihetssystem Dnr Verksamhetschef Per Iversen informerar om att det första företaget har lämnat in en ansökan om att bli godkänd som extern anordnare av hemtjänst i Hudiksvalls kommun. Arbetsutskottet kommer att behandla ansökan på sitt sammanträde den 5 mars Vissa smärre ändringar har gjorts i några bilagor. tackar för informationen.

15 Protokoll 15 (23) 24 Projektansökan Region Gävleborg Dnr Verksamhetschef Per Iversen informerar om att en projektansökan har lämnats in till Region Gävleborg med en omslutning på 12 miljoner kronor. Alla länets kommuner plus Älvkarleby kommun och landstinget Gävleborg står bakom ansökan. Ansökan avser College Gävleborg. tackar för informationen.

16 Protokoll 16 (23) 25 Redovisning av verksamheten med personliga ombud år 2012 Dnr Verksamheten är organiserad i en ledningsgrupp och en referensgrupp. I ledningsgruppen ingår verksamhetschefer från Nordanstigs- och Hudiksvalls kommuner, representant från landstinget och de båda ombuden. Målgruppen är personer med varaktig och långvarig psykisk sjukdom, som har komplexa vårdbehov och som får bristande insatser. Det är personer med psykossjukdom, personlighetsstörning eller allvarlig affektivt syndrom. Under perioden slutet av maj till första september 2012 infördes ett tillfälligt intagningstopp av nya klienter på grund av för högt klientantal. De två ombuden är anställda av var sin kommun och underställda varsin verksamhetschef. Ombuden har under året fått handledning av professionell handledare. Ombuden har även deltagit i en regionträff, fyra länsträffar och på YPOS yrkeskonferensen. Under 2012 har ombuden gått utbildningar som handlat om ADHD-coachning, hemlöshet, ESL och bemötande. Ombudet i Hudiksvall har även gått den grundläggande PO-utbildningen. Verksamhetschef Pia Andersson föredrar redovisningen. beslutar att godkänna redovisningen.

17 Protokoll 17 (23) 26 Redovisning av fattade delegationsbeslut Förvaltningschef Pia Andersson redovisar sammanställning av delegationsbeslut ur Treserva för perioden december 2012, januari 2013 samt förteckning och Typ av delegationsbeslut Delegat Antal beslut Färdtjänst med/utan ledsagare Handläggare 91 Färdtjänst i form av arbetsresor - Riksfärdtjänst - 40 Riksfärdtjänst med specialfordon - Färdtjänst avslag - - SoL - Hjälp i hemmet SoL Trygghetslarm - 65 SoL Matdistribution - 87 SoL Dagverksamhet - 17 SoL Boendestöd - 0 SoL Kontaktperson - 3 SoL Korttidsplats SoL - Särskilt boende - 31 SoL Verkställighet särskilt boende - 14 SoL Växelvård - 9 SoL Avslag - 1 SoL Funktionshindrade Handläggare 98 SoL Funktionshindrande avslag - 0 LSS beslut (inom parentes ekonomiskt stöd) - 90 (50) LSS avslag (inom parentes ekonomiskt stöd) Handl/fvc 10 (6) Au/ordförande beslut Au/ordf 2 Partiell tjänstledighet Enhetschef 3 Extra vak Enhetschef 11 beslutar att godkänna redovisningen.

18 Protokoll 18 (23) 27 Information om Lex Sarah rapporter Dnr , Enligt bestämmelserna om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska: personalen genast rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamheten, den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål, den som bedriver verksamheten ska om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Socialstyrelsen. En oönskad händelse är inte lika allvarligt som ett missförhållande, men flera oönskade händelser kan leda till en rapport om missförhållande. Konstateras det att det är ett allvarligt missförhållande ska en anmälan göras till Socialstyrelsen. Förvaltningschef Pia Andersson informerar om en rapport om missförhållande, en utredning av missförhållande samt ett beslut från Socialstyrelsen att avsluta ett ärende. tackar för informationen.

19 Protokoll 19 (23) 28 Förvaltningen informerar En ny översiktsplan är utställd över Galgberget. Intresserade kan få mer information på plan- och bygglovskontoret. De ledamöter som inte hämtat julklappsboken kan fortfarande göra det, några böcker är inte hämtade ännu.

20 Protokoll 20 (23) 29 Besvarande av övriga frågor Birgitta Medin ställer en övrig fråga om fotvården på Tunbacka och en övrig fråga om handikappchecklistan. Förvaltningschef Pia Andersson svarar att kommunen tagit beslut om att inte ha fotvård i egen regi, utan att de anställda som kommunen haft successivt skulle avvecklas. I dag är det bara på Tunbacka vi har egna anställda, en av dessa går i pension i år och den andra har varslats. I dag kommer privata utförare till äldreboendena och erbjuder fotvård. Medicinsk fotvård fås på remiss via landstinget. På frågan om handikappchecklistan svara Pia att den i princip används i alla utredningar. I vår verksamhet måste vi ju alltid göra det tillgängligt. anser frågorna besvarade.

21 Protokoll 21 (23) 30 Proaktiv hälsostyrning Dnr Verksamhetschef Inger Myrsten informerar om projektet proaktiv hälsostyrning. Omsorgsförvaltningen är med i ett pilotprojekt för att implementera och utvärdera ett koncept för proaktiv hälsostyrning med utgångspunkt från patientflöden vid tre hälsocentraler i Gävle och Hudiksvalls kommuner. Målgruppen är de mest sjuka äldre/multisviktande/sköra över 65 år. Målet med projektet är att realisera en arbetsmodell med individanpassade vårdinsatser som leder till att hälsan kan upprätthållas längre för den äldre individen och därmed skjuta upp behoven av särskilt boende eller snabbt ökande hemtjänstinsatser. Målet är också att rätt vård ges vid rätt tidpunkt på rätt vårdnivå och rätt plats. tackar för informationen.

22 Protokoll 22 (23) 31 Rapport från ledamöters studiebesök som områdespolitiker Kerstin Karlsson informerar från Glada Hudik teaterns supporterklubb, bland annat kommer det även tillsommaren att genomföras ett teaterläger i Forsa. RSMH hade årsmöte den 27 februari, Birgitta Medin återkommer med information. Lillemor Nilzén informerar om Staffansgården, som på grund av att en vårdkrävande svårt sjuk person flyttat till hemkommunen har tvingats säga upp sex personer. tackar för informationen.

23 Protokoll 23 (23) 32 Information från kurser och konferenser Göran Thapper (S), Marcus Olsson (C) och ordförande Per Almberg (MP) har varit på en föreläsning om detaljstyrning av äldreomsorgen, information lämnas på nästa nämnd.

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Hans Bengtson Protokoll 1 (5) Plats och tid: Stadshotellet, Hudiksvall, kl. 08.30-08.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M)

Läs mer

Birgitta Medin (M) Kristina Träff (M)

Birgitta Medin (M) Kristina Träff (M) Protokoll 1 (19) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl. 09.00-13.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Anders J. Eriksson (MP) Birgitta Medin (M) Petrha Frelin

Läs mer

Anders J Eriksson (MP) Birgitta Peräinen (FP) Christina Falk (C) from 82 Rolf Sundell (S) Britt-Lis Nilsson (S)

Anders J Eriksson (MP) Birgitta Peräinen (FP) Christina Falk (C) from 82 Rolf Sundell (S) Britt-Lis Nilsson (S) Protokoll 1 (22) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden kockan 09.00-14.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf. Birgitta Medin (M) 1:e vice ordf. Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist

Läs mer

Christina Holmsten (MP) Petrha Frelin (M) Christina Falk (C) Agneta Nordenström (MP) Gunnar Björn (S) Britt-Lis Nilsson (S)

Christina Holmsten (MP) Petrha Frelin (M) Christina Falk (C) Agneta Nordenström (MP) Gunnar Björn (S) Britt-Lis Nilsson (S) Protokoll 1 (25) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden klockan 09.00-14.35 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Christina Träff (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M)

Läs mer

A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall

A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall Protokoll 1 (21) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus Olsson

Läs mer

Anders J. Eriksson (MP) t o m 36 Christina Träff (M) Agneta Nordenström (MP) Birgitta Peräinen (FP) Nina Burchardt (S)

Anders J. Eriksson (MP) t o m 36 Christina Träff (M) Agneta Nordenström (MP) Birgitta Peräinen (FP) Nina Burchardt (S) Protokoll 1 (23) Plats och tid: A-salen, klockan 09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) 1:e vice ordf. Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M)

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Mona Celander. Gunilla Andersson. Per Almberg. Mona Celander

Mona Celander. Gunilla Andersson. Per Almberg. Mona Celander Protokoll 1 (20) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall 09.00-11.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Anders J. Eriksson (MP) Agneta Nordenström (MP) Kerstin Karlsson

Läs mer

Per Almberg (MP) ordf Agneta Nordenström (MP) tom 13

Per Almberg (MP) ordf Agneta Nordenström (MP) tom 13 Protokoll 1 (19) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, klockan 09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Agneta Nordenström (MP) tom 13 Birgitta Medin (M) 1:e vice ordf.

Läs mer

Kerstin Karlsson (M) Agneta Nordenström (MP) t o m 66

Kerstin Karlsson (M) Agneta Nordenström (MP) t o m 66 Protokoll 1 (21) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall, kl. 10.00-15.50 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Petra Frelin-Nilsson (M) t o m 63 Birgitta Medin (M) 1:e

Läs mer

Marcus Olsson (C) Göran Thapper. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Göran Thapper. Protokoll 1 (27) Omsorgsnämnden 2012-06-13

Marcus Olsson (C) Göran Thapper. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Göran Thapper. Protokoll 1 (27) Omsorgsnämnden 2012-06-13 Protokoll 1 (27) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall den 20 juni 2012, kl. 09.00-14.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Petrha Frelin (M) Birgitta Medin (M)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Handikapprådet. 26 februari 2013 Plats och tid Guldsmeden plan 4, tisdag den 26 februari, kl: 13.15 16.30 Birgitta Medin ordf Karin Eriksson FUB Ulf Nilsson SRF Åsa Nordkvist AAF Birgit L Sundström AFASI

Läs mer

Anders J. Eriksson (MP) ej 90-97 Agneta Nordenström (MP) 89-90 Birgitta Peräinen (FP) Nina Burchardt (S) Kerstin Karlsson (M) 97-103

Anders J. Eriksson (MP) ej 90-97 Agneta Nordenström (MP) 89-90 Birgitta Peräinen (FP) Nina Burchardt (S) Kerstin Karlsson (M) 97-103 Protokoll 1 (31) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, klockan 09.00-15.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Eva Bovin (MP) ordf Birgitta Medin (M) 1:e vice ordf. Kerstin Karlsson (M) 89-90, 104-114

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

Lilian Holmgren (S) Mats Forslund (S) Inge Sylvén (V) Bengt Sahlin (MP) Gunnar Grenholm (C) Ilona Gill (M)

Lilian Holmgren (S) Mats Forslund (S) Inge Sylvén (V) Bengt Sahlin (MP) Gunnar Grenholm (C) Ilona Gill (M) Protokoll 1 (12) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall. Klockan 08.00-16.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Henrik Persson (S) ordf. Mona Celander (S) Göran Thapper (S) Lena Hallqvist

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

Siw Karlsson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Siw Karlsson

Siw Karlsson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Siw Karlsson Protokoll 1 (35) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl.09.00-14.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist

Läs mer

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47

Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Eva Edberg (S) Gunnar Eklöf (V) - 47 Omsorgsnämnden 2010-05-11 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Sammanträdesrum Korallen, Arken Kl 08:30-09:30, 13:00-15:30. Christina Karlsson (S) ordförande Gunnar Holmberg (S) Anna-Lena Holmström

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Gunive Schmidt. Rebecca Rönnquist. Majvor Westberg Jönsson. Gunive Schmidt

Gunive Schmidt. Rebecca Rönnquist. Majvor Westberg Jönsson. Gunive Schmidt Protokoll 1 (7) Plats och tid: Håsta äldreboende, kl. 13:00-15:50 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Majvor Westberg Jönsson, ordf. (S) Lillian Holmgren (S) Birgitta Medin (M) Marianne Ahlqvist

Läs mer

Eva Bovin. Henrik Persson. Eva Bovin. Protokoll 1 (28) Social- och omsorgsnämnden 2015-02-12

Eva Bovin. Henrik Persson. Eva Bovin. Protokoll 1 (28) Social- och omsorgsnämnden 2015-02-12 Protokoll 1 (28) Plats och tid: A-salen, B-salen, Guldsmeden kl. 09.00-15.35 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Henrik Persson (S) ordf. Gunnar Björn (S) Göran Thapper (S) Lena Hallqvist (S) Kent

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-06-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Bertil Fryklind (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-01-16 1 (21) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 16.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Eva Ahlman (S) Kent Kanon (S) Lena Hallqvist (S) Mikael Snäll (S) 77 ) Eva Bovin (MP)

Eva Ahlman (S) Kent Kanon (S) Lena Hallqvist (S) Mikael Snäll (S) 77 ) Eva Bovin (MP) Protokoll 1 (27) Plats och tid: Guldsmeden, sal A kl. 08:00 14:30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Mona Celander (S) Gunnar Björn (S) Göran Thapper (S) Lilian Holmgren (S) (67-80 ) Lena Hallqvist

Läs mer

Britt-Lis Nilsson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Britt-Lis Nilsson

Britt-Lis Nilsson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Britt-Lis Nilsson Protokoll 1 (44) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden kl. 09.00-16.05 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Birgitta Medin (M) t o m 144 Peter Dons Möller (M) fr. 145 Kerstin

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Hans Andersson (S) från

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Rebecca Rönnquist. Majvor Westberg Jönsson. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Rebecca Rönnquist. Majvor Westberg Jönsson. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (11) Plats och tid: Guldsmeden, sal A klockan 13:00-15:45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Majvor Westberg Jönsson (S) Ordf. Lillian Holmgren (S) Birgitta Medin (M) Bo Lindgren (PRO)

Läs mer

Christina Träff (M) Agneta Nordenström (MP) Gunnar Björn (S) Anna-Karin Arvidsson (V)

Christina Träff (M) Agneta Nordenström (MP) Gunnar Björn (S) Anna-Karin Arvidsson (V) Protokoll 1 (33) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, klockan 09.00-16.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M), 1:e vice ordf. Kerstin Karlsson (M) Agneta

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Förvaltningkontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.15 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL OMSORGSNÄMNDEN Datum Sid (10) 2007-11-13 1 (10) Plats och tid Högalid, Storstugan, kl 13.00 14.00 Beslutande Ledamöter John Bruun (fp) ordf Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf Göran Blomberg (m) Kerstin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

1(14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

1(14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(14) Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:00 19:00 ande Ledamöter Ersättare Ann-Christin Holgersson (S), Ordförande Sven Åke Möll (S), 1:e vice ordförande Maria Nilsson (KD), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2005-10-27 1(10) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00 16.05 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson (fp) Sören Ståhlgren (s) Kurt Enell (kd) Gunnel Elg (kd) Elisabeth

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) Yvonne Blücher (V)

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena Jonsson (S) Yvonne Blücher (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.20 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Hans Andersson (S) Lena

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.20 Ajournering 16.30-16.47 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M)

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) Protokoll 1 (36) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl.09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Kristina Holmsten (MP), t o m 50 Birgitta Medin (M) Petrah

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Majvor Westberg Jönsson. Pia Embretsén. Caroline Schmidt. Majvor Westberg Jönsson

Majvor Westberg Jönsson. Pia Embretsén. Caroline Schmidt. Majvor Westberg Jönsson Protokoll 1 (8) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl 09.00-12.10 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Caroline Schmidt (C), ordf, Stefan Bäckström (C) Jonas Holm (M) Håkan Rönström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15-12.00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Remzija Kolasinac (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset onsdagen den 21 september Justerade paragrafer

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Kerstin Gustafsson (v) Kent Pettersson (fp) Rolf Wahlberg (m) Ann-Mari Jeansson (kd) Justerat Steve Sjögren Gunnel Akinder Ordförande

Kerstin Gustafsson (v) Kent Pettersson (fp) Rolf Wahlberg (m) Ann-Mari Jeansson (kd) Justerat Steve Sjögren Gunnel Akinder Ordförande KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2006-02-23 Tid kl 13.00-16.20 Plats Omsorgskontoret Omfattning 13-22 ande Steve Sjögren (s) ordförande Ingegerd Petersson (c) Ann Hellenborg (mp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (15) Socialnämnden 1 (15) Plats och tid Norra Bergens äldreboende, Askersund, den 20 september 2006 kl 9.00-11.45 Beslutande Lennart Andersson (s), i Leif Petersons ställe Wivi-Anne Hoffman (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta Gustafsson (L) 24 november 2016 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2016-11-04 Nämnden för Funktionsstöd Sammanträde 2016-11-17 klockan 15. Teknikgatan 12, Kungsbacka Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Birgitta

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Kommunförvaltningen, B-salen

Kommunförvaltningen, B-salen PROTOKOLL 1(10) Tid: Kl 8:30: - 12:00 Plats: Kommunförvaltningen, B-salen Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Gun-Britt Johansson, c Ingrid Dahlberg, Ns Lisbeth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30

Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Plats och tid: Häradsgården i Vagnhärad kl. 14:30-15:30 Beslutande ledamöter Martina Johansson (C), ordf. Tommy Setzman (S) Dan Larson (M) Birgitta Pettersson (M) Lena Mobrand (KD) Ricken Svensson-Nyquist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-12-20 103 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 16.00 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Henrik Persson (S) ordf. Eva Ahlman (S) Inge Sylvén (V) Gunnar Björn (S) 112 Kent Kanon (S)

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Henrik Persson (S) ordf. Eva Ahlman (S) Inge Sylvén (V) Gunnar Björn (S) 112 Kent Kanon (S) Protokoll 1 (23) Plats och tid: Norrbo gamla skola, klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Henrik Persson (S) ordf. Eva Ahlman (S) Mona Celander (S) Inge Sylvén (V) Gunnar Björn

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Protokoll 1 (12) Beslutande organ Sammanträdesdatum Diarienummer Individ- och omsorgsberedningen KS Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Beslutande organ Sammanträdesdatum Diarienummer Individ- och omsorgsberedningen KS Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils-Holger, kommunhuset i Skurup, 2015-05-04, kl. 17.30 19.40 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Rickard Pettersson, förvaltningschef Anna Palmgren, bitr. förvaltningschef

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2013-03-21 22 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 kl 13.15 16.20 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 21 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.15 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Wilhelmsson, Anders (s) Glans, Monika (fp) Åkerman, Lizette (s) Gavrilids, Georgies (s) Andersson, Annika

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 110 Plats och tid Kommunhuset Åstorp kl. 19.00 20.45 Beslutande Wilhelmsson, Anders (s), ordförande Åkerman, Lizette (s) Andersson, Annika (s) Pettersson, Monika (m) Hassel, Göran (m) Axelsson, Bodil (fp)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-05-13 ON 2014/0047 Tfn: 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C)

Socialnämndens arbetsutskott 2013-09-17 1. Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) 2013-09-17 1 Plats och tid Beslutande Frånvarande Övriga deltagande Kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen 17 september 2013, kl 08:15-11:50 Weine Bäck (KD), ordförande Ove Bäck (C) Jan Fredriksson (ÖHGP) Maria

Läs mer

PROTOKOLL 2015-01-26

PROTOKOLL 2015-01-26 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Måndag 26 januari 2015 kl. 17.00 18.30 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Peter Ohlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16 Socialnämnden 2012-09-13 1 (23) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-09-13, kl. 9.30-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Carin Olsson (KD), ersättare

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF

Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl Jan-Olov Hangren, PRO Vagnhärad Jerker Löfgren, SPF Pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-02-11 Plats och tid: Pensionärernas Hus, kl. 10.00 11.20 Beslutande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Övriga närvarande: Martina Johansson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2007-02-22 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-02-22, kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c), ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Christina Tibblin (M)

Christina Tibblin (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 21:30 ande Gabriel Melki (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Mattias Lindgren (S) Christina Tibblin (M) Lars Robin (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer