Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marcus Olsson. Gunilla Andersson. Per Almberg. Marcus Olsson"

Transkript

1 Protokoll 1 (23) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, kl Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Per Almberg (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Christina Träff (M) Marcus Olsson (C) Christina Falk (C) Ann-Marie Eriksson (C) Lillemor Nilzén (KD) Göran Thapper (S) Gunnar Björn (S) Kent Kanon (S) Majvor Westberg-Jönsson (S) Britt-Lis Nilsson(S) Mona Celander (S) Anna-Karin Arvidsson (V) Petra Frelin (M) Thommy Ljung (M) Agneta Nordenström (MP) Birgitta Peräinen (FP) Övriga deltagare: Utses att justera: Sekreterare Gunilla Andersson, förvaltningschef Pia Andersson t om 29, ekonom Samir Filipovic 17, Anna-Carin Keisu 19, Siv Cavallin 20, Per Iversen 20-24, verksamhetschef Inger Myrsten 30. Marcus Olsson Justeringens plats och tid: Omsorgsförvaltningen måndagen den 11 mars kl Underskrifter: Paragrafer: Sekreterare: Gunilla Andersson Ordförande: Per Almberg Justerande: Marcus Olsson

2 Protokoll 2 (23) Bevis/anslag Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag. Anslagstid, från och med till och med Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen Underskrift Gunilla Andersson

3 Protokoll 3 (23) Innehållsförteckning 16 Anmälan av övriga frågor Ekonomisk uppföljning till och med januari Information om tillsynsärenden Avräkningsperioder inom personlig assistans Boendeutredning äldreomsorgen E-hemtjänst Riktlinjer för uthyrning/utlåning av Patricia Lag om valfrihetssystem Projektansökan Region Gävleborg Redovisning av verksamheten med personliga ombud år Redovisning av fattade delegationsbeslut Information om Lex Sarah rapporter Förvaltningen informerar Besvarande av övriga frågor Proaktiv hälsostyrning Rapport från ledamöters studiebesök som områdespolitiker Information från kurser och konferenser... 23

4 Protokoll 4 (23) 16 Anmälan av övriga frågor Birgitta Medin (M) ställer två övriga frågor, en om fotvården på Tunbacka och en om tillgänglighet.

5 Protokoll 5 (23) 17 Ekonomisk uppföljning till och med januari 2013 Dnr Ekonomi Samir Filipovic redovisar det ekonomiska läget per 31 januari. Resultatet efter justeringar är kronor. tackar för informationen.

6 Protokoll 6 (23) 18 Information om tillsynsärenden Dnr , Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en fortsatt samlad nationell tillsyn av socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Uppdraget löper under åren och ska slutredovisas till regeringen den 1 februari Socialstyrelsen har varit i Hudiksvall den 26 och 27 februari, de granskade akter och intervjuade personal. Socialstyrelsen konstaterar att av de kommuner de hittills granskat så är Hudiksvall den enda kommunen där äldre och handikappomsorgen arbetar med dessa frågor. Socialstyrelsen kommer att lämna två rapporter, en för Hudiksvalls kommun och en för hela landet. Socialstyrelsen har även gjort en föranmäld tillsyn av Barnbo. Efter det att förvaltningen lämnat kompletterande uppgifter avslutar Socialstyrelsen ärendet. tackar för informationen.

7 Protokoll 7 (23) 19 Avräkningsperioder inom personlig assistans Dnr Förvaltningen har fått vetskap om att kommunen inte har någon skyldiget att följa Försäkringskassans regler vad gäller avräkningsperioder vid insatser om personlig assistans enligt LSS. Besluten som fattas är oftast preciserade i timmar och minuter per vecka men när assistansbolagen fakturerar kommunen så varierar timmarna över veckorna och stämmer då inte överens med beslutet. Assistansbolaget gör en avräkning efter sex månader, lika som de gör mot Försäkringskassan. Inom förvaltningen finns inga andra beslut om insatser enligt LSS som kan disponeras fritt. Tvärtom är grundinställningen att insatser både enligt LSS och SoL ska verkställas i enlighet med besluten. Beslut ska alltid verkställas i enlighet med besluten, allt annat är att betrakta som en avvikelse. Detta innebär att beslut gällande insatsen personlig assistans bör verkställas med samma tid per vecka som framgår i beslutet. Utifrån att behov kan variera från vecka till vecka, till exempel för hjälp med städ, tvätt, läkarbesök e. t. c så är det rimligt att beslutad tid för just personlig assistans kan nyttjas under en kalendermånad. Detta förutsätter att tiden används för sådana behov som insatsen är beviljad till, tid kan inte sparas ihop till aktiviteter som inte finns med i bedömningen om goda levnadsvillkor. Ett antal konsekvenser presenteras. Verksamhetschef Renée Poulsen föredrar ärendet. föreslås besluta att tid enligt beslut om personlig assistans enligt LSS får användas inom en avräkningsperiod av den innevarande kalendermånaden, under förutsättning att den används till behov som insatsen är avsedd för, att förvaltningen ska upprätta avtal med den assistensberättigade, samt att förvaltningen ska upprätta avtal med assistansbolaget, i det fall privat assistanssamordnare väljs.

8 Protokoll 8 (23) Vid nämndens sammanträde föredrar verksamhetschef Anna-Carin Keisu ärendet. beslutar i enlighet med förslaget.

9 Protokoll 9 (23) 20 Boendeutredning äldreomsorgen Dnr Prognosen visar att antalet äldre ökar i framtiden och mer markant år Trots den demografiska utvecklingen är det svårt att förutspå hur många särskilda boendeplatser som behöver byggas eftersom andelen äldre som bor på särskilt boende minskar. Hudiksvall har en högre procentuell andel av äldre som bor på särskilt boende jämfört med riksgenomsnittet. har tidigare beslutat att inrätta trygghetsboenden. Det tillsammans med komplement eller alternativ, exempelvis E-hemtjänst, till traditionell hemtjänst kan öka kvarboendet. På några av våra LSS-boenden finns idag personer med psykiatrisk diagnos som på grund av att de kommit upp i högre ålder inte längre har optimal nytta av verksamheten inom LSS. För dessa personer samt för övriga äldre som har en psykisk diagnos finns behov av specialboendeplatser med högre bemanning. En större del av de äldre som har behov av särskilt boende har en demensdiagnos eller demensliknande symptom. För dessa personer krävs en anpassad miljö för att de ska känna sig trygga och dämpa eventuell oro. Helenedal fungerar redan som ett demensboende och likaså en avdelning på Lyckbacken. På Frejagården har processen påbörjats för att omvandla två avdelningar till demensboende. Några av kommunens särskilda boenden kan med relativt enkla medel anpassas för dementa eller personer med demenssymptom. Andra boenden kräver större förändringar och resurser för att anpassas. Ska alla eller de flesta av boendena anpassas, vilket vore önskvärt, kommer det att innebära att större ekonomiska resurser, många miljoner kronor, tas i anspråk. Verksamhetschef Per Iversen och utredare Siv Cavallin föredrar ärendet. Förslag till beslut Omdisponera åtta platser till specialboenden för äldre med psykisk funktionsnedsättning. Utifrån utredningen om demensanpassning, demensanpassa de särskilda boenden som enligt utredningen kan anpassas med enkla medel. Detta under förutsättning att resurser för ändamålet tillsätts.

10 Protokoll 10 (23) Ge omsorgsnämnden i uppdrag att fullfölja arbetet med att skapa trygghetsboenden, enligt tidigare beslut, eventuellt genom att omvandla befintligt särskilt boende till trygghetsboende. föreslås besluta enligt förslaget. Vid omsorgsnämndens sammanträde föreslår ordförande att ordet något ska strykas i tredje stycket, sidan 8. Lydelsen blir då För dessa personer samt för övriga äldre som har en psykisk diagnos finns behov av specialboendeplatser med högre bemanning. beslutar att omdisponera åtta platser till specialboenden för äldre med psykisk funktionsnedsättning, att utifrån utredningen om demensanpassning, demensanpassa de särskilda boenden som enligt utredningen kan anpassas med enkla medel. Detta under förutsättning att resurser för ändamålet tillsätts. att ge omsorgsnämnden i uppdrag att fullfölja arbetet med att skapa trygghetsboenden, enligt tidigare beslut, eventuellt genom att omvandla befintligt särskilt boende till trygghetsboende, samt att ordet något ska strykas i tredje stycket, sidan 8. Lydelsen blir då För dessa personer samt för övriga äldre som har en psykisk diagnos finns behov av specialboendeplatser med högre bemanning.

11 Protokoll 11 (23) 21 E-hemtjänst Dnr Vid två olika tillfällen har politiker och tjänstemän från omsorgsnämnden/- förvaltningen i Hudiksvall varit på konferens i Västerås och tagit del av den senaste utvecklingen inom e-hemtjänst. Dessa konferenser har genomförts med stöd av Hjälpmedelsinstitutet och har sin bakgrund i projektet Teknik för äldre där Hudiksvalls kommun varit delaktiga med delprojekten Hemma med IT och Vardagsteknik för äldre. Sedan den 1 januari 2013 har Västerås infört e-hemtjänst som en kompletterande insats som man få biståndsbedömd. Detta är inte en insats man påtvingas för att kommunen ska spara pengar, utan villkoret är att den enskilde själv väljer att söka insatsen och att handläggaren gör bedömningen att insatsen på ett adekvat sätt kan täcka det behov brukaren har sökt om bistånd för. Företaget Joicecare har varit bidragsmottagare i projektet Teknik för äldre. Det har resulterat i två produkter som nu finns på marknaden, nämligen Nära och Nattfrid. Dessa produkter ingår i de tjänster Västerås kommun erbjuder. Joicecare har nu erbjudit Hudiksvalls kommun att under tre månader, räknat från första installationsdagen, kostnadsfritt prova tjänsterna Nära och Nattfrid. Ett lämpligt antal brukare är mellan 5 och 10 stycken. Allt utom bredband ingår. Verksamhetschef Per Iversen föredrar ärendet. Förslag till beslut Förvaltningen får uppdrag att sprida information om produkterna Nära och Nattfrid ta fram ett avtalsförslag där det tydligt framgår vad som ingår i Joicecares kostnadsfria erbjudande ta fram en tidplan för en kostnadsfri test av Joicecares produkter, samt utreda vidare vilka konsekvenser ett framtida införande av e-hemtjänst beräknas medföra.

12 Protokoll 12 (23) föreslås besluta enligt förslaget. Vid nämndens sammanträde informerar verksamhetschef Per Iversen om att Handikapprådet och Pensionärsrådet har till den 22 mars 2013 på sig att yttra sig i ärendet, nämnden tar beslut i april. Lyckas man finnas personer som är villiga att testa e-hemtjänst kommer försöket att starta den 1 september 2013, förutsatt att nämnden tar de erforderliga besluten. tackar för informationen.

13 Protokoll 13 (23) 22 Riktlinjer för uthyrning/utlåning av Patricia Dnr Verksamhetschef Per Iversen informerar om de riktlinjer som förvaltningen tagit fram gällande uthyrning/utlåning av Patricia. På Patricia finns restaurang, matsal och mötesrum som i dag hyrs av omsorgsförvaltningen, Hudiksvalls kommun. Flera organisationer är intresserade av att låna/hyra lokalerna, som på vardagarna användas som restaurangmatsal. Lån av lokalerna Handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och frivilligorganisationer som regelbundet hjälper till med olika aktiviteter för äldre och handikappade i kommunen, kan kostnadsfritt låna lokal på Patricia till sin organisations aktiviteter. Hyra av lokalerna Även övriga organisationer, samt hyresgäster i kvarteret Stallet, kan efter särskild överenskommelse hyra lokal på Patricia. Hyreskostnaden är för närvarande 500 kronor per tillfälle. Övrigt Det finns möjlighet, att i mån av tid, köpa fika och mat från Restaurang Patricia. Lokalen ska lämnas i samma skick som när man kom. Vid avvikelser debiteras kostnaden för nödvändiga åtgärder den som lånat eller hyrt lokalen. tackar för informationen.

14 Protokoll 14 (23) 23 Lag om valfrihetssystem Dnr Verksamhetschef Per Iversen informerar om att det första företaget har lämnat in en ansökan om att bli godkänd som extern anordnare av hemtjänst i Hudiksvalls kommun. Arbetsutskottet kommer att behandla ansökan på sitt sammanträde den 5 mars Vissa smärre ändringar har gjorts i några bilagor. tackar för informationen.

15 Protokoll 15 (23) 24 Projektansökan Region Gävleborg Dnr Verksamhetschef Per Iversen informerar om att en projektansökan har lämnats in till Region Gävleborg med en omslutning på 12 miljoner kronor. Alla länets kommuner plus Älvkarleby kommun och landstinget Gävleborg står bakom ansökan. Ansökan avser College Gävleborg. tackar för informationen.

16 Protokoll 16 (23) 25 Redovisning av verksamheten med personliga ombud år 2012 Dnr Verksamheten är organiserad i en ledningsgrupp och en referensgrupp. I ledningsgruppen ingår verksamhetschefer från Nordanstigs- och Hudiksvalls kommuner, representant från landstinget och de båda ombuden. Målgruppen är personer med varaktig och långvarig psykisk sjukdom, som har komplexa vårdbehov och som får bristande insatser. Det är personer med psykossjukdom, personlighetsstörning eller allvarlig affektivt syndrom. Under perioden slutet av maj till första september 2012 infördes ett tillfälligt intagningstopp av nya klienter på grund av för högt klientantal. De två ombuden är anställda av var sin kommun och underställda varsin verksamhetschef. Ombuden har under året fått handledning av professionell handledare. Ombuden har även deltagit i en regionträff, fyra länsträffar och på YPOS yrkeskonferensen. Under 2012 har ombuden gått utbildningar som handlat om ADHD-coachning, hemlöshet, ESL och bemötande. Ombudet i Hudiksvall har även gått den grundläggande PO-utbildningen. Verksamhetschef Pia Andersson föredrar redovisningen. beslutar att godkänna redovisningen.

17 Protokoll 17 (23) 26 Redovisning av fattade delegationsbeslut Förvaltningschef Pia Andersson redovisar sammanställning av delegationsbeslut ur Treserva för perioden december 2012, januari 2013 samt förteckning och Typ av delegationsbeslut Delegat Antal beslut Färdtjänst med/utan ledsagare Handläggare 91 Färdtjänst i form av arbetsresor - Riksfärdtjänst - 40 Riksfärdtjänst med specialfordon - Färdtjänst avslag - - SoL - Hjälp i hemmet SoL Trygghetslarm - 65 SoL Matdistribution - 87 SoL Dagverksamhet - 17 SoL Boendestöd - 0 SoL Kontaktperson - 3 SoL Korttidsplats SoL - Särskilt boende - 31 SoL Verkställighet särskilt boende - 14 SoL Växelvård - 9 SoL Avslag - 1 SoL Funktionshindrade Handläggare 98 SoL Funktionshindrande avslag - 0 LSS beslut (inom parentes ekonomiskt stöd) - 90 (50) LSS avslag (inom parentes ekonomiskt stöd) Handl/fvc 10 (6) Au/ordförande beslut Au/ordf 2 Partiell tjänstledighet Enhetschef 3 Extra vak Enhetschef 11 beslutar att godkänna redovisningen.

18 Protokoll 18 (23) 27 Information om Lex Sarah rapporter Dnr , Enligt bestämmelserna om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska: personalen genast rapportera missförhållanden till den som bedriver verksamheten, den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet utan dröjsmål, den som bedriver verksamheten ska om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, snarast anmäla det till Socialstyrelsen. En oönskad händelse är inte lika allvarligt som ett missförhållande, men flera oönskade händelser kan leda till en rapport om missförhållande. Konstateras det att det är ett allvarligt missförhållande ska en anmälan göras till Socialstyrelsen. Förvaltningschef Pia Andersson informerar om en rapport om missförhållande, en utredning av missförhållande samt ett beslut från Socialstyrelsen att avsluta ett ärende. tackar för informationen.

19 Protokoll 19 (23) 28 Förvaltningen informerar En ny översiktsplan är utställd över Galgberget. Intresserade kan få mer information på plan- och bygglovskontoret. De ledamöter som inte hämtat julklappsboken kan fortfarande göra det, några böcker är inte hämtade ännu.

20 Protokoll 20 (23) 29 Besvarande av övriga frågor Birgitta Medin ställer en övrig fråga om fotvården på Tunbacka och en övrig fråga om handikappchecklistan. Förvaltningschef Pia Andersson svarar att kommunen tagit beslut om att inte ha fotvård i egen regi, utan att de anställda som kommunen haft successivt skulle avvecklas. I dag är det bara på Tunbacka vi har egna anställda, en av dessa går i pension i år och den andra har varslats. I dag kommer privata utförare till äldreboendena och erbjuder fotvård. Medicinsk fotvård fås på remiss via landstinget. På frågan om handikappchecklistan svara Pia att den i princip används i alla utredningar. I vår verksamhet måste vi ju alltid göra det tillgängligt. anser frågorna besvarade.

21 Protokoll 21 (23) 30 Proaktiv hälsostyrning Dnr Verksamhetschef Inger Myrsten informerar om projektet proaktiv hälsostyrning. Omsorgsförvaltningen är med i ett pilotprojekt för att implementera och utvärdera ett koncept för proaktiv hälsostyrning med utgångspunkt från patientflöden vid tre hälsocentraler i Gävle och Hudiksvalls kommuner. Målgruppen är de mest sjuka äldre/multisviktande/sköra över 65 år. Målet med projektet är att realisera en arbetsmodell med individanpassade vårdinsatser som leder till att hälsan kan upprätthållas längre för den äldre individen och därmed skjuta upp behoven av särskilt boende eller snabbt ökande hemtjänstinsatser. Målet är också att rätt vård ges vid rätt tidpunkt på rätt vårdnivå och rätt plats. tackar för informationen.

22 Protokoll 22 (23) 31 Rapport från ledamöters studiebesök som områdespolitiker Kerstin Karlsson informerar från Glada Hudik teaterns supporterklubb, bland annat kommer det även tillsommaren att genomföras ett teaterläger i Forsa. RSMH hade årsmöte den 27 februari, Birgitta Medin återkommer med information. Lillemor Nilzén informerar om Staffansgården, som på grund av att en vårdkrävande svårt sjuk person flyttat till hemkommunen har tvingats säga upp sex personer. tackar för informationen.

23 Protokoll 23 (23) 32 Information från kurser och konferenser Göran Thapper (S), Marcus Olsson (C) och ordförande Per Almberg (MP) har varit på en föreläsning om detaljstyrning av äldreomsorgen, information lämnas på nästa nämnd.

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund Protokoll 1 (16) Plats och tid: Forsagården, Forsa, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordförande Ingrid Sandström (PRO) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson (PRO)

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S)

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 40-52 Gunnel Nordahl (S) 2013-09-25 1(1) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.15-17.25. Ajournering kl 16.02-16.18 under 42. Beslutande Helen Gustavsson (M) ordförande Kia Johnsson (M) Lena Nikolausson

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Tillämpningsregler för myndighetsutövning

Tillämpningsregler för myndighetsutövning Förslag 2010-11-16 Tillämpningsregler för myndighetsutövning enligt SOL och LSS för äldre och personer med funktionsnedsättning Dnr 2010/328 2010-11-16 2010-11-16 1 (55) Innehåll 1. INLEDNING...4 1.1.

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Presskonferens Den 18 december, kl 08.15, Hamiltongatan 22, besöksrummet, bv

Presskonferens Den 18 december, kl 08.15, Hamiltongatan 22, besöksrummet, bv Kallelse Omvårdnadsnämnden kallas till sammanträde 2014-12-17 Plats och tid Omvårdnad Gävle, Hamiltongatan 22, Hamilton, bv, 2014-12-17 kl. 10.00 ca 16.00. Gruppmöte Den 17 december, kl 08.15-10.00 (S),

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer