Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)"

Transkript

1 Plats och tid Oskarshamnsalen, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot Britt Falk (V) 2:e vice ordförande Herje Westrin (V) Ledamot Veronica Guljas (V) Ersättare för Ulf Åman (V) Kerstin Sternell (C) Ledamot Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Göte Pettersson (M) Ledamot Ingemar Lennartsson (Kd) Ledamot Icke tjänstgörande ersättare Kenneth Gustavsson (S), Joakim Rylin (S), Olivia Bergvall (S), Markus Fornander (S), Lisbeth Karlsson (Fp) och Sven-Roland Danielsson (Kd) Övriga deltagande Paragrafer Underskrifter Socialchef Elisabeth Larsson och nämndsekreterare Monica Karlsson. Områdescheferna Harriet Hveen Hugosson OF och Susanne Sandin, områdeschef Annika Kratz IFO 38-43,56, områdeschef Kenneth Nilsson HSE 56 samt kommundirektör Ann-Christine Vösu och ekonomichef Armin Avdic delar av 56. Sekreterare Monica Karlsson Ordförande Andreas Erlandsson (S) Justerande Britt Falk (V) Bevis Justeringar har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn Underskrift Monica Karlsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Ärendeförteckning Pågående förändringar inom Individ- och familjeomsorgen 39 Uppföljning av revisionsrapport: Insatser för att bli självförsörjande 40 Revisonsrapport: Granskning av flyktingverksamheten 41 Överenskommelse om utökat antal boendeplatser för ensamkommande barn 42 Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare 43 Tillsynsplan enligt Alkohollagen 2013/ Motion nr 2/13: Gör det enklare för medborgarna 45 Personlig assistans 46 Information om Boendekedjan 47 Uppföljning av Träffpunkterna 48 Boende och BAL för februari månad 49 Boende och BAL för mars månad 50 Revisionsrapport: Granskning av kommunens arkivhantering 51 Revisionsrapport: Granskning av kommunens avtalshantering 52 Anmälningsärenden 53 Val av ersättare till Arbetsutskottet 54 Budgetuppföljning mars månad Information från presidieträff mellan Pensionärsråden i länets kommuner och pensionärsrådet i Kalmar läns landsting 56 Verksamhetsutveckling 2013 Förändrings och utvecklingsarbete

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 SN 38 SN 2012/1 AU 117 Pågående förändringar inom Individ- och familjeomsorgen Områdeschef Annika Kratz redovisar i skrivelse daterad om pågående förändringar inom Individ- och familjeomsorgen. Sedan mer än ett år tillbaka har sektionschef för Vuxenenheten också varit tillförordnad chef över Arbete och Integration, i avvaktan på att en utredning kring arbetsmarknadsfrågornas organisatoriska tillhörighet färdigställs. Integrationsfrågorna har lyfts bort från enheten och en ny enhet Integration under en sektionschef, har tillfälligt skapats där flyktingmottagningen och HVB-hemmet Bryggan ingår. Förvaltningsledningen gör bedömningen att denna enhet, Integration, skall permanentas. Arbetsbelastningen inom sektionen Barn och familj har ökat, både med ärendemängden och i ärendetyngden. För att förstärka mottagningsgruppen pågår rekrytering av en ny socialsekreterare. Likaså kommer en familjebehandlare från sektionen Barn och familj råd och stöd, Familjecenter, att flytta över till sektionen Barn och Familj under 6 månader. Arbetsutskottets förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. s överläggning beslutar Informationen läggs till handlingarna.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 SN 39 SN 2012/5 AU 115 Uppföljning av revisionsrapport: Insatser för att bli självförsörjande På uppdrag av Oskarshamns kommuns revisorer genomförde företaget PwC en revision gällande arbetet med ekonomiskt bistånd samt närliggande insatser i Oskarshamns kommun. I svaret till kommunens revisorer beslutades bland annat att en lokal handbok över handläggningen av ekonomiskt bistånd i Oskarshamn kommun skulle arbetas fram. Ekonomiskt bistånd, handbok över handläggning av ekonomiskt bistånd i Oskarshamns kommun är nu färdigställd. Tanken med handboken är att den skall användas som vägledning i det dagliga arbetet med ekonomiskt bistånd. Handboken kommer att revideras kontinuerligt efter förändringar i samhället. Belopp för ekonomiskt bistånd samt delegationsordning redovisas i Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd som är antagna av. I samband med förändringar i delegationsordningen skall en ny version av Normer och riktlinjer antas. Sektionschef Yvonne Olsson och 1:e socialsekreterare Michael Edlund redovisar organisationen för ekonomiskt bistånd samt hur handläggningen av ett ärende med ekonomiskt bistånd går till. Arbetsutskottets förslag till beslut Information om Normer och Riktlinjer för ekonomiskt bistånd läggs till handlingarna Information om Ekonomiskt bistånd, handbok över handläggningen av ekonomiskt bistånd i Oskarshamns kommun läggs till handlingarna. s överläggning Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd kommer att behandlas igen av nämnden i juni månad på grund av ändringar i delegationsordningen, men innan dess kommer vissa redaktionella ändringar att göras i Normer och riktlinjer för ekonomsikt bistånd. beslutar Information om Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd läggs till handlingarna. Information om Ekonomiskt bistånd, handbok över handläggningen av ekonomiskt bistånd i Oskarshamns kommun läggs till handlingarna.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 SN 40 SN 2013/6 AU 83 Svar på revisionsrapport: Granskning av flyktingverksamheten presenterade PwC sin granskning av flyktingverksamheten i Oskarshamns kommun. Revisionen vill ha svar, senast den 15 mars 2013, på vilka åtgärder som är vidtagna eller kommer att vidtas med anledning av granskningsrapporten, och utifrån följande områden: Samverkan med Migrationsverket avseende socialt stöd Insatser för vuxna nyanlända Dokumentation Planering av boendekedja Ansvarsfördelning mellan Socialbyrån barn och familj och flyktingverksamheten Särskilt förordnad vårdnadshavare Återsökning av kostnader s arbetsutskott beslutar Svaret på Revisionsrapport: Granskning av flyktingverksamheten överlämnas till revisorerna i Oskarshamns kommun. Svaret redovisas som information på i april månad. s överläggning beslutar Informationen läggs till handlingarna.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 SN 41 SN 2013/35 AU 118 Överenskommelse om utökat antal boendeplatser för ensamkommande barn Kommunfullmäktige beslutade , 10, att teckna en överenskommelse med länsstyrelsen avseende upp till 10 boendeplatser för ensamkommande barn. Av dessa platser är tre avsedda för ungdomar som söker asyl och resterande för ungdomar som erhållit permanent uppehållstillstånd. Med anledning av att dessa 10 platser snart är belagda behöver HVB-hemmet Bryggan utöka antalet platser och skapa en kontrollerad utslussningsverksamhet. Tjänstemannaförslaget är att man tecknar överenskommelse med Länsstyrelsen i Kalmar län avseende upp till 15 boendeplatser för ensamkommande barn varav tre är avsedda för ungdomar som söker asyl. s arbetsutskott beslutar Förvaltningen får i uppdrag att redovisa en plan för utslussningsverksamheten av ensamkommande barn till socialnämnden i september Arbetsutskottets förslag till beslut Föreslå kommunfullmäktige att teckna en överenskommelse med länsstyrelsen i Kalmar län avseende upp till 15 boendeplatser för ensamkommande barn varav tre är avsedda för ungdomar som söker asyl. s överläggning beslutar Förslå kommunfullmäktige att teckna en överenskommelse med länsstyrelsen i Kalmar län avseende upp till 15 boendeplatser för ensamkommande barn varav tre är avsedda för ungdomar som söker asyl. Beslutsexpediering: Kommunstyrelsen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 SN 42 SN 2013/36 AU 119 Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare När det kommer ett ensamkommande barn till Sverige förordnar Överförmyndare i samverkan en god man till den unge. Uppdraget som god man kvarstår så länge den unge är asylsökande. När den unge får uppehållstillstånd i Sverige är socialtjänsten skyldig att anmäla till tingsrätten om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare. Oftast är det den som varit god man som går över och blir särskilt förordnad vårdnadshavare för den unge. När tingsrätten förordnat vårdnadshavaren, övergår uppföljningsansvaret från Överförmyndaren till socialtjänsten. Överförmyndare i samverkan ersätter god man med 200 kr/tim, samt omkostnadsersättning för de utlägg god mannen har haft under perioden. För att det inte skall bli för stor skillnad i ersättning mellan uppdraget som god man och särskilt förordnad vårdnadshavare bör ersättningen vara likartad. Kostnaden som uppstår belastar budgeten för HVB-hemmet Bryggan. Arbetsutskottets förslag till beslut Särskilt förordnad vårdnadshavare ersätt med 200 kr/timme samt omkostnadsersättning. Kostnaderna skall belasta budgeten för HVB-hemmet Bryggan. s överläggning beslutar. Särskild förordnad vårdnadshavare ersätts med 200 kr/timmer samt omkostnadsersättning. Kostnaderna skall belasta budgeten för HVB-hemmet Bryggan. Beslutsexpediering: Områdeschef IFO Sektionschef Integration

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 SN 43 SN 2013/44 AU 120 Tillsynsplan enligt alkohollagen 2013/2015 Alkoholhandläggare Kerstin G Engström redovisar i skrivelse daterad tillsynsplanen över restauranger med serveringstillstånd 2013/2015. Målsättning med tillsynsverksamheten Socialförvaltningen skall oanmält besöka samtliga tillståndshavare i kategori 1 (serveringsställen med en klar nöjesinriktning). Samtliga dessa serveringställen skall besökas minst tre gånger. Både dag- som kvällstid gäller. Samtliga tillståndshavare med permanenta serveringstillstånd skall besökas en gång i syfte att följa upp 9 kap 11 AL, anmälningsplikt av ändringar i verksamheten. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten skall följas upp i den mån de förekommer. Tillsyn skall ske anonymt. Samverkan skall ske med samhällsbyggnadskontorets hälsovårdsinspektörer, andra kommuner i länet samt polismyndigheten, skatteverket och räddningstjänsten. Arbetsutskottets förslag till beslut Tillsynsplanen enligt alkohollagen för 2013/2015 godkännes. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra tillsynen enligt tillsynsplanen. s överläggning Den allmänna ordningen på serveringsstället, tillståndshavarens förmåga till kontroll och överblick gällande åldersgränser och överservering samt respekten för gällande serveringstider är viktiga tillsynsområden. beslutar Tillsynsplanen enligt alkohollagen för 2013/2015 godkännes. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra tillsynen enligt tillsynsplanen. Återrapportering av genomförda tillsyner under sommarperioden respektive vinterperioden skall redovisas till nämnden. Beslutsexpediering: Alkohollagshandläggare

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 SN 44 SN 2013/10 AU 123 Motion nr 2/13: Gör det enklare för medborgarna Centerpartiet har ställt en motion Gör det enklarea för medborgarna till landstingsfullmäktige i Landstinget i Kalmar län respektiver kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun. Motionären föreslåt landstingsfullmäktige respektive kommunfullmäktige besluta att Landstinget i Kalmar län och Oskarshamns kommun tillsammans startar ett utvecklingsarbete som syftar till att utveckla en modell för att göra provtagningar och uppföljningar på mindre orter genom användande av modern teknik och gemensamma resurser. är öppen för en dialog med landstinget enligt motionen om landstingsfullmäktige beslutar bifalla motionen. Ett åtagande utöver hemsjukvårdsavtalet kan inte prioriteras inom befintlig budgetram utan förutsätter en ekonomisk reglering av landstinget. Arbetsutskottets förslag till beslut Föreliggande yttrande överlämnas till kommunfullmäktige som svar på Motion nr 2/13 Gör det enklare för medborgarna. s överläggning Andreas Erlandsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kerstin Sternell (C) yrkar bifall till motionen, Efter framställd proposition finner ordförande att socialnämnden i enlighet arbetsutskottets förslag beslutar Föreliggande yttrande överlämnas till kommunfullmäktige som svar på Motion nr 2/13 Gör det enklare för medborgarna. Beslutsexpediering: Kommunstyrelsen

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 SN 45 SN AU 122 Personlig assistans beslutade , 37, att inom ramen för Verksamhetsutveckling 2013 ge förvaltningen i uppdrag att se över Personlig assistans inom Omsorgen för personer med funktionshinder. Områdeschef Harriet Hveen Hugosson redovisar i tjänsteskrivelse daterad de två olika lagar som handlar om personlig assistans: Insats enligt 9 2 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Beviljas när de grundläggande behoven, som personlig hygien, måltider, klä av och på sig, kommunicering, inte överstiger 20 timmar/vecka. Kommunen tar hela kostnaden. Utförs i egen regi eller anlitande av entreprenör. Assistansersättning enligt 51 kap SFB, Socialförsäkringsbalken. De grundläggande behoven överstiger 20 timmar/vecka. Försäkringskassan gör utredning och fattar beslut, som verkställs genom utbetalning av pengar. Den assistansberättigade väljer hur utförandet skall göras; genom att själv anställa personliga assistententer eller ingå avtal med assistanssamordnare (privata assistansbolag eller kommunen). I Oskarshamns kommun finns totalt 45 assistansärenden med LSS eller SFB beslut. Av dessa ärenden är Oskarshamns kommun assistanssamordnare för 14 ärenden med SFB beslut och 6 ärenden som har LSS beslut. s arbetsutskott beslutar Ärendet hänskjuts till s sammanträde i april månad. s överläggning Områdeschef Harriet Hveen Hugosson redovisar i tjänsteskrivelse kring ekonomin för assistansersättning enligt 51 Kap SFB, Socialförsäkringsbalken, när kommunen är assistanssamordnare. I vissa ärenden har kommunen överkostnader beroende på att Kommunen har kollektivavtal för sovande jour med halva tiden som jour och halva tiden som arbetstid, medan Försäkringskassan ersätter en fjärdedel av jouren. Kommunen ansöker inte om förhöjt timbelopp från Försäkringskassan i den utsträckning som man borde. Det är en krånglig process som kräver resurser i form av både tid och kompetens. Kommunen är inte tillräckligt aktiva med att påkalla uppföljningar av beslut och ej heller att hjälpa till att överklaga beslut från Försäkringskassan. Till detta krävs oftast hjälp av en jurist.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 I några ärenden utför assistenterna arbetsuppgifter delegerade av sjuksköterska. Dessa timmar ersätts inte av Försäkringskassan. Förvaltningens förslag är att säga upp alla pågående avtal gällande Socialförsäkringsbalken, SFB, och inte ingå några nya avtal. Kommunen behåller utförande av personlig assistans enligt LSS. Uppsägningen kommer att ta tid, då det är viktigt att informationen och planeringen för varje enskild brukar blir bra. Samråd för hur Oskarshamns kommun ska gå tillväga vid uppsägning av pågående avtal har gjorts med jurist. beslutar Förvaltningen får i uppdrag att säga upp alla pågående avtal gällande Socialförsäkringsbalken, SFB, och inte ingå några nya avtal. Förvaltningen behåller ansvaret för utförandet av personlig assistans enligt LSS. Beslutexpediering: Områdeschef OF

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 SN 46 SN 2013/47 AU 125 Information om boendekedjan beslutade , 37, att inom ramen för Verksamhetsutveckling 2013 ge förvaltningen i uppdrag att se över Boendekedjan inom Äldreomsorgen. Frågan som diskuterades var hur man skulle kunna få ett snabbare flöde från korttidsboende till särskilt boende, och om man i hyreskontrakten i de särskilda boendena ska skriva in en uppsägningstid om två veckor. Förvaltningen avser att under 1 års tid kartlägga hur lång tid det tar när någon avlider tills någon ny boende flyttar in. Chefer/personal fortsätter att arbeta enligt MAST metoden för att hitta förbättringar och använda de verktyg som finns. Förvaltningen ska även göra en kartläggning hur länge det tar för tekniska förvaltningen att renovera en lägenhet. Arbetsutskottets förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna Uppföljning av uppdraget Boendekedjan inom Äldreomsorgen skall redovisa i november månad. s överläggning s beslut Informationen läggs till handlingarna. Uppföljning av uppdraget Boendekedjan inom Äldreomsorgen skall redovisas i november månad. Beslutsexpediering: Områdeschef Äldreomsorgen

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 SN 47 SN 2013/12 AU 126 Uppföljning av Träffpunkterna beslutade , 76, inom uppdraget Strukturutredningen att - Verksamheten Träffpunkten avvecklas i sin nuvarande form. - Ett omtag görs av verksamheten med en satsning på 3 miljoner kronor. - Verksamheten skall ha en social inriktning och innehålla hälsofrämjande aktiviteter. - Verksamheten bör utvecklas i samarbete med ideella aktörer samt vara rättvist fördelade över kommunen. Nystarten var från och en uppföljning skulle göras efter ett år. Under två veckor har besökarna på Träffpunkterna fått svara på en enkät om hur de upplever besöken på Träffpunkterna. Det är 152 besökare som har svarat på enkäten. Resultatet av undersökningen visar att Träffpunkterna får ett gottomdöme. Hela 83 % uppger att besöken på Träffpunkterna för att de mår bättre. Uppföljningen bland medarbetarna visar att träffpunkterna har utvecklats i en positiv riktning. Medarbetarna på träffpunkterna har arbetet med det sociala innehållet och skapat hälsofrämjande möten. Målet med Träffpunkterna är att uppnå en hög delaktighet. Arbetsutskottets förslag till beslut Uppföljningen läggs till handlingarna. s överläggning beslutar Uppföljningen läggs till handlingarna.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 SN 48 SN 2013/22 AU 86 Boende och BAL Boendesamordnare Marianne Holmqvist redovisar i tjänsteutlåtande den aktuella situationen gällande beslut och väntetider till särskilda boenden samt antalet dygn som kommunen fått ersätta landstinget enligt Betalansvarslagen. Den 28 februari 2013 fanns 15 beslut om särskilt boende som ej var verkställda. Av besluten var 5 beslut över 3 månader, och 3 av dem har tackat nej till erbjudande och är efter ny bedömning kvar i kön. För januari och februari månad 2013 har kommunen 0 dygn enligt BAL (Betalansvarslagen). Arbetsutskottets förslag till beslut Rapporterna läggs till handlingarna. s överläggning beslutar Rapporten läggs till handlingarna.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 SN 48 SN 2013/22 AU 127 Boende och BAL Boendesamordnare Marianne Holmqvist redovisar i tjänsteutlåtande den aktuella situationen gällande beslut och väntetider till särskilda boenden samt antalet dygn som kommunen fått ersätta landstinget enligt Betalansvarslagen. Den 31 mars 2013 fanns 15 beslut om särskilt boende som ej var verkställda. Av besluten var 3 beslut över 3 månader, och 2 av dem har tackat nej till erbjudande och är efter ny bedömning kvar i kön. För perioden januari - mars månad 2013 har kommunen 0 dygn enligt BAL (Betalansvarslagen). Arbetsutskottets förslag till beslut Rapporterna läggs till handlingarna. s överläggning beslutar Rapporten läggs till handlingarna.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 SN 50 SN 2013/4 AU 87 Revisionsrapport: Granskning av kommunens arkivhantering På uppdrag av revisorerna i Oskarshamns kommun har PwC genomfört en granskning av kommunens arkivhantering. Revisionen vill ha svar, senast den 15 mars 2013, på vilka åtgärder som socialnämnden kommer att vidta med anledning av granskningsrapporten, och utifrån följande frågor: Är arkivreglementet aktuellt och ändamålsenligt? Är reglementets innehåll adekvat i förhållande till gällande lagstiftning och praxis? Uppfyller arkivmyndigheten och övriga myndigheter (nämndernas) sina åtaganden enligt gällande arkivreglemente? Är arkivorganisationen ändamålsenligt, såväl arkivmyndighetens som övriga nämnders? Har utbildningsinsatser och löpande kompetensutveckling inom arkivområdet genomförts med berörd personal? Är gällande dokumenthanteringsplaner aktuella? Fungerar gallring och rensning och fungerar övriga rutiner i enlighet med gällande arkivreglemente? Är arkivlokalerna ändamålsenliga? s arbetsutskott beslutar Svaret på Revisionsrapport: Granskning av kommunens arkivhantering överlämnas till revisorerna i Oskarshamns kommun. Svaret redovisas som information på i april månad. s överläggning beslutar Informationen läggs till handlingarna.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 SN 51 SN 2013/5 AU 88 Revisionsrapport: Granskning av kommunens avtalshantering På uppdrag av revisorerna i Oskarshamns kommun har PwC genomfört en granskning av kommunens avtalshantering. Revisionen vill ha svar, senast den 15 mars 2013, på vilka åtgärder som socialnämnden kommer att vidta med anledning av granskningsrapporten, och utifrån följande frågor: Finns kommunövergripande riktlinjer för kommunens avtalshantering? Förtecknas ingångna avtal? Förvaras kommunens avtal på ett betryggande sätt? Är det tydligt fördelat vem som har rätt att teckna avtal och fungerar efterlevnaden av gällande ordning? Bevakas ingångna avtal ändamålsenligt avseende förlängning, uppsägningstid, indexuppräkning och efterlevnad? s arbetsutskott beslutar Svaret på Revisionsrapport: Granskning av kommunens avtalshantering överlämnas till revisorerna i Oskarshamns kommun. Svaret redovisas som information på i april månad. s överläggning beslutar Informationen läggs till handlingarna.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 SN 52 SN 2013/3 Anmälningsärende Följande anmälningar föredras: a. Anmälningsärenden enligt lista daterad b. AU:s beslutprotokoll , (allmänna ärenden) AU:s beslutsprotokoll , (allmänna ärenden) c. AU:s beslutprotokoll , (personärende) AU:s beslutprotokoll , 91 (personärende) AU:s beslutsprotokoll , (personärende) d. Redovisning av delegationsbeslut avseende Alkohollagsstiftning. e. Redovisning av delegationsbeslut avseende Individ- och Familjeomsorgen f. Redovisning av delegationsbeslut inom Äldre- och handikappomsorgen beslutar Redovisningen läggs till handlingarna

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 SN 53 Val av ersättare i Arbetsutskottet En ersättare för Eva-Marie Hansson (M) i arbetsutskottet skall utses. beslutar Till ersättare för Eva-Marie Hansson (M) i s arbetsutskott utses Göte Pettersson (M).

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 SN 54 AU 128 Budgetuppföljning mars månad 2013 Ekonom Anders Friberg redovisar en preliminär budgetuppföljning för mars månad Budgetuppföljningen för mars månad visar på ett underskott på strax över 7 miljoner kronor för verksamheterna. Ekonomiskt bistånd visar på ett underskott med 152 tkr. Totalt för socialförvaltningen visar budgetuppföljningen för mars månad 2013 ett underskott på 7,2 miljoner. Någon prognos för helåret är inte gjord ännu. Arbetsutskotts förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna s överläggning beslutar Informationen läggs till handlingarna.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 SN 55 Information från presidieträff mellan pensionärsråden i länets kommuner och pensionärsrådet för Kalmar läns landsting Kerstin Sternell informerar från presidieträffen mellan pensionärsråden i länets kommuner och pensionärsrådet för Kalmar läns landsting den 17 april i Hultsfred. Under dagen diskuterades följande: De mest sjuka äldre Strokekampanjen Dubbla högkostnadsskyddet Ambulerande distriktssköterska Nästa möte är den 16 oktober i Kalmar. beslutar Informationen läggs till handlingarna.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 SN 56 SN 2012/98 Verksamhetsutveckling 2013 Kommundirektör Ann-Christine Vösu informerar att kommunstyrelsen beslutat , 71/13, att tillsätta en parlamentarisk grupp bestående av budgetberedningen och socialnämndens arbetsutskott. Gruppens uppdrag är att genomlysa socialnämndens hela verksamhetsområde och i synnerhet driftverksamheten. Till gruppen knyts berörda tjänstemän. Syftet är att öka kunskapen om det nödvändiga förändringsarbetet på socialförvaltningen inför framtida beslut. Ekonomichef Armin Avdic informerar om kommunens ekonomiska förutsättningar för kommande år med svag BNP-tillväxt, svårigheter att täcka löneökningskostnaderna och mindre skatteintäkter. Kommunen ligger idag miljoner kronor över vad som anses som normalkostnad för verksamheterna äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Beslut finns från Kommunfullmäktige i budgetramarna att skall minska sina kostnader med 40 miljoner kronor. För att koma tillrätta med denna obalans görs bedömningen att ska minska sina driftskostnader motsvarande 50 miljoner fram till år Socialchef Elisabeth Larsson redovisar hur arbetet skall gå till att genomföra den förändring och utveckling som är nödvändig för att minska kostnaderna. I det arbetet som startar nu är alla medarbetare viktiga bärare av utvecklingsarbetet. Med alla anställdas delaktighet och engagemang är möjligheterna stora att lyckas. En minskad kostnad motsvarande 50 miljoner från 2013 och fram till 2016 innebär en personalminskning motsvarande ca 110 årsarbetare under tre år, vilket i praktiken kan motsvara ca 150 anställda beroende på sysselsättningsgrad. Utvecklingsarbetet är planerat att ske i tre steg: 2013 Planering, förberedelse och nödvändiga beslut för förändrings- och utvecklingsarbetet Genomförande av planerade åtgärder 2015 Förändrings- och utvecklingsarbetet slutförs 2016 Ekonomi i balans Samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer är nödvändig för kommande arbete. Det är via kommunens samverksanssystem som förändringsarbetet ska processas. På det sättet blir arbetsplatsombuden arbetsplatsens förlängda arm i förändrings- och utvecklingsarbetet.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 Förändringsarbete omfattar områden gällande Målstyrning Medarbetarskap/Ledarskap Ekonomi Bemanning Kvalitet Verksamhetsutveckling Information/kommunikation beslutar Förvaltningen får i uppdrag att minska driftskostnader motsvarande 50 miljoner fram till år 2016 genom förändrings- och utvecklingsarbete. Förändringsarbetet skall omfatta följande områden: Målstyrning, Medarbetarskap/Ledarskap, Ekonomi, Bemanning; Kvalitet, Verksamhetsutveckling, Information/kommunikation.

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 42-49, 53-62 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer