Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)"

Transkript

1 Plats och tid Oskarshamnsalen, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot Britt Falk (V) 2:e vice ordförande Herje Westrin (V) Ledamot Veronica Guljas (V) Ersättare för Ulf Åman (V) Kerstin Sternell (C) Ledamot Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Göte Pettersson (M) Ledamot Ingemar Lennartsson (Kd) Ledamot Icke tjänstgörande ersättare Kenneth Gustavsson (S), Joakim Rylin (S), Olivia Bergvall (S), Markus Fornander (S), Lisbeth Karlsson (Fp) och Sven-Roland Danielsson (Kd) Övriga deltagande Paragrafer Underskrifter Socialchef Elisabeth Larsson och nämndsekreterare Monica Karlsson. Områdescheferna Harriet Hveen Hugosson OF och Susanne Sandin, områdeschef Annika Kratz IFO 38-43,56, områdeschef Kenneth Nilsson HSE 56 samt kommundirektör Ann-Christine Vösu och ekonomichef Armin Avdic delar av 56. Sekreterare Monica Karlsson Ordförande Andreas Erlandsson (S) Justerande Britt Falk (V) Bevis Justeringar har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla vid Stadshuset. Organ Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn Underskrift Monica Karlsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Ärendeförteckning Pågående förändringar inom Individ- och familjeomsorgen 39 Uppföljning av revisionsrapport: Insatser för att bli självförsörjande 40 Revisonsrapport: Granskning av flyktingverksamheten 41 Överenskommelse om utökat antal boendeplatser för ensamkommande barn 42 Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare 43 Tillsynsplan enligt Alkohollagen 2013/ Motion nr 2/13: Gör det enklare för medborgarna 45 Personlig assistans 46 Information om Boendekedjan 47 Uppföljning av Träffpunkterna 48 Boende och BAL för februari månad 49 Boende och BAL för mars månad 50 Revisionsrapport: Granskning av kommunens arkivhantering 51 Revisionsrapport: Granskning av kommunens avtalshantering 52 Anmälningsärenden 53 Val av ersättare till Arbetsutskottet 54 Budgetuppföljning mars månad Information från presidieträff mellan Pensionärsråden i länets kommuner och pensionärsrådet i Kalmar läns landsting 56 Verksamhetsutveckling 2013 Förändrings och utvecklingsarbete

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 SN 38 SN 2012/1 AU 117 Pågående förändringar inom Individ- och familjeomsorgen Områdeschef Annika Kratz redovisar i skrivelse daterad om pågående förändringar inom Individ- och familjeomsorgen. Sedan mer än ett år tillbaka har sektionschef för Vuxenenheten också varit tillförordnad chef över Arbete och Integration, i avvaktan på att en utredning kring arbetsmarknadsfrågornas organisatoriska tillhörighet färdigställs. Integrationsfrågorna har lyfts bort från enheten och en ny enhet Integration under en sektionschef, har tillfälligt skapats där flyktingmottagningen och HVB-hemmet Bryggan ingår. Förvaltningsledningen gör bedömningen att denna enhet, Integration, skall permanentas. Arbetsbelastningen inom sektionen Barn och familj har ökat, både med ärendemängden och i ärendetyngden. För att förstärka mottagningsgruppen pågår rekrytering av en ny socialsekreterare. Likaså kommer en familjebehandlare från sektionen Barn och familj råd och stöd, Familjecenter, att flytta över till sektionen Barn och Familj under 6 månader. Arbetsutskottets förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna. s överläggning beslutar Informationen läggs till handlingarna.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 SN 39 SN 2012/5 AU 115 Uppföljning av revisionsrapport: Insatser för att bli självförsörjande På uppdrag av Oskarshamns kommuns revisorer genomförde företaget PwC en revision gällande arbetet med ekonomiskt bistånd samt närliggande insatser i Oskarshamns kommun. I svaret till kommunens revisorer beslutades bland annat att en lokal handbok över handläggningen av ekonomiskt bistånd i Oskarshamn kommun skulle arbetas fram. Ekonomiskt bistånd, handbok över handläggning av ekonomiskt bistånd i Oskarshamns kommun är nu färdigställd. Tanken med handboken är att den skall användas som vägledning i det dagliga arbetet med ekonomiskt bistånd. Handboken kommer att revideras kontinuerligt efter förändringar i samhället. Belopp för ekonomiskt bistånd samt delegationsordning redovisas i Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd som är antagna av. I samband med förändringar i delegationsordningen skall en ny version av Normer och riktlinjer antas. Sektionschef Yvonne Olsson och 1:e socialsekreterare Michael Edlund redovisar organisationen för ekonomiskt bistånd samt hur handläggningen av ett ärende med ekonomiskt bistånd går till. Arbetsutskottets förslag till beslut Information om Normer och Riktlinjer för ekonomiskt bistånd läggs till handlingarna Information om Ekonomiskt bistånd, handbok över handläggningen av ekonomiskt bistånd i Oskarshamns kommun läggs till handlingarna. s överläggning Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd kommer att behandlas igen av nämnden i juni månad på grund av ändringar i delegationsordningen, men innan dess kommer vissa redaktionella ändringar att göras i Normer och riktlinjer för ekonomsikt bistånd. beslutar Information om Normer och riktlinjer för ekonomiskt bistånd läggs till handlingarna. Information om Ekonomiskt bistånd, handbok över handläggningen av ekonomiskt bistånd i Oskarshamns kommun läggs till handlingarna.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 SN 40 SN 2013/6 AU 83 Svar på revisionsrapport: Granskning av flyktingverksamheten presenterade PwC sin granskning av flyktingverksamheten i Oskarshamns kommun. Revisionen vill ha svar, senast den 15 mars 2013, på vilka åtgärder som är vidtagna eller kommer att vidtas med anledning av granskningsrapporten, och utifrån följande områden: Samverkan med Migrationsverket avseende socialt stöd Insatser för vuxna nyanlända Dokumentation Planering av boendekedja Ansvarsfördelning mellan Socialbyrån barn och familj och flyktingverksamheten Särskilt förordnad vårdnadshavare Återsökning av kostnader s arbetsutskott beslutar Svaret på Revisionsrapport: Granskning av flyktingverksamheten överlämnas till revisorerna i Oskarshamns kommun. Svaret redovisas som information på i april månad. s överläggning beslutar Informationen läggs till handlingarna.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 SN 41 SN 2013/35 AU 118 Överenskommelse om utökat antal boendeplatser för ensamkommande barn Kommunfullmäktige beslutade , 10, att teckna en överenskommelse med länsstyrelsen avseende upp till 10 boendeplatser för ensamkommande barn. Av dessa platser är tre avsedda för ungdomar som söker asyl och resterande för ungdomar som erhållit permanent uppehållstillstånd. Med anledning av att dessa 10 platser snart är belagda behöver HVB-hemmet Bryggan utöka antalet platser och skapa en kontrollerad utslussningsverksamhet. Tjänstemannaförslaget är att man tecknar överenskommelse med Länsstyrelsen i Kalmar län avseende upp till 15 boendeplatser för ensamkommande barn varav tre är avsedda för ungdomar som söker asyl. s arbetsutskott beslutar Förvaltningen får i uppdrag att redovisa en plan för utslussningsverksamheten av ensamkommande barn till socialnämnden i september Arbetsutskottets förslag till beslut Föreslå kommunfullmäktige att teckna en överenskommelse med länsstyrelsen i Kalmar län avseende upp till 15 boendeplatser för ensamkommande barn varav tre är avsedda för ungdomar som söker asyl. s överläggning beslutar Förslå kommunfullmäktige att teckna en överenskommelse med länsstyrelsen i Kalmar län avseende upp till 15 boendeplatser för ensamkommande barn varav tre är avsedda för ungdomar som söker asyl. Beslutsexpediering: Kommunstyrelsen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 SN 42 SN 2013/36 AU 119 Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare När det kommer ett ensamkommande barn till Sverige förordnar Överförmyndare i samverkan en god man till den unge. Uppdraget som god man kvarstår så länge den unge är asylsökande. När den unge får uppehållstillstånd i Sverige är socialtjänsten skyldig att anmäla till tingsrätten om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare. Oftast är det den som varit god man som går över och blir särskilt förordnad vårdnadshavare för den unge. När tingsrätten förordnat vårdnadshavaren, övergår uppföljningsansvaret från Överförmyndaren till socialtjänsten. Överförmyndare i samverkan ersätter god man med 200 kr/tim, samt omkostnadsersättning för de utlägg god mannen har haft under perioden. För att det inte skall bli för stor skillnad i ersättning mellan uppdraget som god man och särskilt förordnad vårdnadshavare bör ersättningen vara likartad. Kostnaden som uppstår belastar budgeten för HVB-hemmet Bryggan. Arbetsutskottets förslag till beslut Särskilt förordnad vårdnadshavare ersätt med 200 kr/timme samt omkostnadsersättning. Kostnaderna skall belasta budgeten för HVB-hemmet Bryggan. s överläggning beslutar. Särskild förordnad vårdnadshavare ersätts med 200 kr/timmer samt omkostnadsersättning. Kostnaderna skall belasta budgeten för HVB-hemmet Bryggan. Beslutsexpediering: Områdeschef IFO Sektionschef Integration

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 SN 43 SN 2013/44 AU 120 Tillsynsplan enligt alkohollagen 2013/2015 Alkoholhandläggare Kerstin G Engström redovisar i skrivelse daterad tillsynsplanen över restauranger med serveringstillstånd 2013/2015. Målsättning med tillsynsverksamheten Socialförvaltningen skall oanmält besöka samtliga tillståndshavare i kategori 1 (serveringsställen med en klar nöjesinriktning). Samtliga dessa serveringställen skall besökas minst tre gånger. Både dag- som kvällstid gäller. Samtliga tillståndshavare med permanenta serveringstillstånd skall besökas en gång i syfte att följa upp 9 kap 11 AL, anmälningsplikt av ändringar i verksamheten. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten skall följas upp i den mån de förekommer. Tillsyn skall ske anonymt. Samverkan skall ske med samhällsbyggnadskontorets hälsovårdsinspektörer, andra kommuner i länet samt polismyndigheten, skatteverket och räddningstjänsten. Arbetsutskottets förslag till beslut Tillsynsplanen enligt alkohollagen för 2013/2015 godkännes. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra tillsynen enligt tillsynsplanen. s överläggning Den allmänna ordningen på serveringsstället, tillståndshavarens förmåga till kontroll och överblick gällande åldersgränser och överservering samt respekten för gällande serveringstider är viktiga tillsynsområden. beslutar Tillsynsplanen enligt alkohollagen för 2013/2015 godkännes. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra tillsynen enligt tillsynsplanen. Återrapportering av genomförda tillsyner under sommarperioden respektive vinterperioden skall redovisas till nämnden. Beslutsexpediering: Alkohollagshandläggare

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 SN 44 SN 2013/10 AU 123 Motion nr 2/13: Gör det enklare för medborgarna Centerpartiet har ställt en motion Gör det enklarea för medborgarna till landstingsfullmäktige i Landstinget i Kalmar län respektiver kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun. Motionären föreslåt landstingsfullmäktige respektive kommunfullmäktige besluta att Landstinget i Kalmar län och Oskarshamns kommun tillsammans startar ett utvecklingsarbete som syftar till att utveckla en modell för att göra provtagningar och uppföljningar på mindre orter genom användande av modern teknik och gemensamma resurser. är öppen för en dialog med landstinget enligt motionen om landstingsfullmäktige beslutar bifalla motionen. Ett åtagande utöver hemsjukvårdsavtalet kan inte prioriteras inom befintlig budgetram utan förutsätter en ekonomisk reglering av landstinget. Arbetsutskottets förslag till beslut Föreliggande yttrande överlämnas till kommunfullmäktige som svar på Motion nr 2/13 Gör det enklare för medborgarna. s överläggning Andreas Erlandsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kerstin Sternell (C) yrkar bifall till motionen, Efter framställd proposition finner ordförande att socialnämnden i enlighet arbetsutskottets förslag beslutar Föreliggande yttrande överlämnas till kommunfullmäktige som svar på Motion nr 2/13 Gör det enklare för medborgarna. Beslutsexpediering: Kommunstyrelsen

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 SN 45 SN AU 122 Personlig assistans beslutade , 37, att inom ramen för Verksamhetsutveckling 2013 ge förvaltningen i uppdrag att se över Personlig assistans inom Omsorgen för personer med funktionshinder. Områdeschef Harriet Hveen Hugosson redovisar i tjänsteskrivelse daterad de två olika lagar som handlar om personlig assistans: Insats enligt 9 2 LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Beviljas när de grundläggande behoven, som personlig hygien, måltider, klä av och på sig, kommunicering, inte överstiger 20 timmar/vecka. Kommunen tar hela kostnaden. Utförs i egen regi eller anlitande av entreprenör. Assistansersättning enligt 51 kap SFB, Socialförsäkringsbalken. De grundläggande behoven överstiger 20 timmar/vecka. Försäkringskassan gör utredning och fattar beslut, som verkställs genom utbetalning av pengar. Den assistansberättigade väljer hur utförandet skall göras; genom att själv anställa personliga assistententer eller ingå avtal med assistanssamordnare (privata assistansbolag eller kommunen). I Oskarshamns kommun finns totalt 45 assistansärenden med LSS eller SFB beslut. Av dessa ärenden är Oskarshamns kommun assistanssamordnare för 14 ärenden med SFB beslut och 6 ärenden som har LSS beslut. s arbetsutskott beslutar Ärendet hänskjuts till s sammanträde i april månad. s överläggning Områdeschef Harriet Hveen Hugosson redovisar i tjänsteskrivelse kring ekonomin för assistansersättning enligt 51 Kap SFB, Socialförsäkringsbalken, när kommunen är assistanssamordnare. I vissa ärenden har kommunen överkostnader beroende på att Kommunen har kollektivavtal för sovande jour med halva tiden som jour och halva tiden som arbetstid, medan Försäkringskassan ersätter en fjärdedel av jouren. Kommunen ansöker inte om förhöjt timbelopp från Försäkringskassan i den utsträckning som man borde. Det är en krånglig process som kräver resurser i form av både tid och kompetens. Kommunen är inte tillräckligt aktiva med att påkalla uppföljningar av beslut och ej heller att hjälpa till att överklaga beslut från Försäkringskassan. Till detta krävs oftast hjälp av en jurist.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 I några ärenden utför assistenterna arbetsuppgifter delegerade av sjuksköterska. Dessa timmar ersätts inte av Försäkringskassan. Förvaltningens förslag är att säga upp alla pågående avtal gällande Socialförsäkringsbalken, SFB, och inte ingå några nya avtal. Kommunen behåller utförande av personlig assistans enligt LSS. Uppsägningen kommer att ta tid, då det är viktigt att informationen och planeringen för varje enskild brukar blir bra. Samråd för hur Oskarshamns kommun ska gå tillväga vid uppsägning av pågående avtal har gjorts med jurist. beslutar Förvaltningen får i uppdrag att säga upp alla pågående avtal gällande Socialförsäkringsbalken, SFB, och inte ingå några nya avtal. Förvaltningen behåller ansvaret för utförandet av personlig assistans enligt LSS. Beslutexpediering: Områdeschef OF

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 SN 46 SN 2013/47 AU 125 Information om boendekedjan beslutade , 37, att inom ramen för Verksamhetsutveckling 2013 ge förvaltningen i uppdrag att se över Boendekedjan inom Äldreomsorgen. Frågan som diskuterades var hur man skulle kunna få ett snabbare flöde från korttidsboende till särskilt boende, och om man i hyreskontrakten i de särskilda boendena ska skriva in en uppsägningstid om två veckor. Förvaltningen avser att under 1 års tid kartlägga hur lång tid det tar när någon avlider tills någon ny boende flyttar in. Chefer/personal fortsätter att arbeta enligt MAST metoden för att hitta förbättringar och använda de verktyg som finns. Förvaltningen ska även göra en kartläggning hur länge det tar för tekniska förvaltningen att renovera en lägenhet. Arbetsutskottets förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna Uppföljning av uppdraget Boendekedjan inom Äldreomsorgen skall redovisa i november månad. s överläggning s beslut Informationen läggs till handlingarna. Uppföljning av uppdraget Boendekedjan inom Äldreomsorgen skall redovisas i november månad. Beslutsexpediering: Områdeschef Äldreomsorgen

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 SN 47 SN 2013/12 AU 126 Uppföljning av Träffpunkterna beslutade , 76, inom uppdraget Strukturutredningen att - Verksamheten Träffpunkten avvecklas i sin nuvarande form. - Ett omtag görs av verksamheten med en satsning på 3 miljoner kronor. - Verksamheten skall ha en social inriktning och innehålla hälsofrämjande aktiviteter. - Verksamheten bör utvecklas i samarbete med ideella aktörer samt vara rättvist fördelade över kommunen. Nystarten var från och en uppföljning skulle göras efter ett år. Under två veckor har besökarna på Träffpunkterna fått svara på en enkät om hur de upplever besöken på Träffpunkterna. Det är 152 besökare som har svarat på enkäten. Resultatet av undersökningen visar att Träffpunkterna får ett gottomdöme. Hela 83 % uppger att besöken på Träffpunkterna för att de mår bättre. Uppföljningen bland medarbetarna visar att träffpunkterna har utvecklats i en positiv riktning. Medarbetarna på träffpunkterna har arbetet med det sociala innehållet och skapat hälsofrämjande möten. Målet med Träffpunkterna är att uppnå en hög delaktighet. Arbetsutskottets förslag till beslut Uppföljningen läggs till handlingarna. s överläggning beslutar Uppföljningen läggs till handlingarna.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 SN 48 SN 2013/22 AU 86 Boende och BAL Boendesamordnare Marianne Holmqvist redovisar i tjänsteutlåtande den aktuella situationen gällande beslut och väntetider till särskilda boenden samt antalet dygn som kommunen fått ersätta landstinget enligt Betalansvarslagen. Den 28 februari 2013 fanns 15 beslut om särskilt boende som ej var verkställda. Av besluten var 5 beslut över 3 månader, och 3 av dem har tackat nej till erbjudande och är efter ny bedömning kvar i kön. För januari och februari månad 2013 har kommunen 0 dygn enligt BAL (Betalansvarslagen). Arbetsutskottets förslag till beslut Rapporterna läggs till handlingarna. s överläggning beslutar Rapporten läggs till handlingarna.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 SN 48 SN 2013/22 AU 127 Boende och BAL Boendesamordnare Marianne Holmqvist redovisar i tjänsteutlåtande den aktuella situationen gällande beslut och väntetider till särskilda boenden samt antalet dygn som kommunen fått ersätta landstinget enligt Betalansvarslagen. Den 31 mars 2013 fanns 15 beslut om särskilt boende som ej var verkställda. Av besluten var 3 beslut över 3 månader, och 2 av dem har tackat nej till erbjudande och är efter ny bedömning kvar i kön. För perioden januari - mars månad 2013 har kommunen 0 dygn enligt BAL (Betalansvarslagen). Arbetsutskottets förslag till beslut Rapporterna läggs till handlingarna. s överläggning beslutar Rapporten läggs till handlingarna.

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 SN 50 SN 2013/4 AU 87 Revisionsrapport: Granskning av kommunens arkivhantering På uppdrag av revisorerna i Oskarshamns kommun har PwC genomfört en granskning av kommunens arkivhantering. Revisionen vill ha svar, senast den 15 mars 2013, på vilka åtgärder som socialnämnden kommer att vidta med anledning av granskningsrapporten, och utifrån följande frågor: Är arkivreglementet aktuellt och ändamålsenligt? Är reglementets innehåll adekvat i förhållande till gällande lagstiftning och praxis? Uppfyller arkivmyndigheten och övriga myndigheter (nämndernas) sina åtaganden enligt gällande arkivreglemente? Är arkivorganisationen ändamålsenligt, såväl arkivmyndighetens som övriga nämnders? Har utbildningsinsatser och löpande kompetensutveckling inom arkivområdet genomförts med berörd personal? Är gällande dokumenthanteringsplaner aktuella? Fungerar gallring och rensning och fungerar övriga rutiner i enlighet med gällande arkivreglemente? Är arkivlokalerna ändamålsenliga? s arbetsutskott beslutar Svaret på Revisionsrapport: Granskning av kommunens arkivhantering överlämnas till revisorerna i Oskarshamns kommun. Svaret redovisas som information på i april månad. s överläggning beslutar Informationen läggs till handlingarna.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 SN 51 SN 2013/5 AU 88 Revisionsrapport: Granskning av kommunens avtalshantering På uppdrag av revisorerna i Oskarshamns kommun har PwC genomfört en granskning av kommunens avtalshantering. Revisionen vill ha svar, senast den 15 mars 2013, på vilka åtgärder som socialnämnden kommer att vidta med anledning av granskningsrapporten, och utifrån följande frågor: Finns kommunövergripande riktlinjer för kommunens avtalshantering? Förtecknas ingångna avtal? Förvaras kommunens avtal på ett betryggande sätt? Är det tydligt fördelat vem som har rätt att teckna avtal och fungerar efterlevnaden av gällande ordning? Bevakas ingångna avtal ändamålsenligt avseende förlängning, uppsägningstid, indexuppräkning och efterlevnad? s arbetsutskott beslutar Svaret på Revisionsrapport: Granskning av kommunens avtalshantering överlämnas till revisorerna i Oskarshamns kommun. Svaret redovisas som information på i april månad. s överläggning beslutar Informationen läggs till handlingarna.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 SN 52 SN 2013/3 Anmälningsärende Följande anmälningar föredras: a. Anmälningsärenden enligt lista daterad b. AU:s beslutprotokoll , (allmänna ärenden) AU:s beslutsprotokoll , (allmänna ärenden) c. AU:s beslutprotokoll , (personärende) AU:s beslutprotokoll , 91 (personärende) AU:s beslutsprotokoll , (personärende) d. Redovisning av delegationsbeslut avseende Alkohollagsstiftning. e. Redovisning av delegationsbeslut avseende Individ- och Familjeomsorgen f. Redovisning av delegationsbeslut inom Äldre- och handikappomsorgen beslutar Redovisningen läggs till handlingarna

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 SN 53 Val av ersättare i Arbetsutskottet En ersättare för Eva-Marie Hansson (M) i arbetsutskottet skall utses. beslutar Till ersättare för Eva-Marie Hansson (M) i s arbetsutskott utses Göte Pettersson (M).

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 SN 54 AU 128 Budgetuppföljning mars månad 2013 Ekonom Anders Friberg redovisar en preliminär budgetuppföljning för mars månad Budgetuppföljningen för mars månad visar på ett underskott på strax över 7 miljoner kronor för verksamheterna. Ekonomiskt bistånd visar på ett underskott med 152 tkr. Totalt för socialförvaltningen visar budgetuppföljningen för mars månad 2013 ett underskott på 7,2 miljoner. Någon prognos för helåret är inte gjord ännu. Arbetsutskotts förslag till beslut Informationen läggs till handlingarna s överläggning beslutar Informationen läggs till handlingarna.

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 SN 55 Information från presidieträff mellan pensionärsråden i länets kommuner och pensionärsrådet för Kalmar läns landsting Kerstin Sternell informerar från presidieträffen mellan pensionärsråden i länets kommuner och pensionärsrådet för Kalmar läns landsting den 17 april i Hultsfred. Under dagen diskuterades följande: De mest sjuka äldre Strokekampanjen Dubbla högkostnadsskyddet Ambulerande distriktssköterska Nästa möte är den 16 oktober i Kalmar. beslutar Informationen läggs till handlingarna.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 SN 56 SN 2012/98 Verksamhetsutveckling 2013 Kommundirektör Ann-Christine Vösu informerar att kommunstyrelsen beslutat , 71/13, att tillsätta en parlamentarisk grupp bestående av budgetberedningen och socialnämndens arbetsutskott. Gruppens uppdrag är att genomlysa socialnämndens hela verksamhetsområde och i synnerhet driftverksamheten. Till gruppen knyts berörda tjänstemän. Syftet är att öka kunskapen om det nödvändiga förändringsarbetet på socialförvaltningen inför framtida beslut. Ekonomichef Armin Avdic informerar om kommunens ekonomiska förutsättningar för kommande år med svag BNP-tillväxt, svårigheter att täcka löneökningskostnaderna och mindre skatteintäkter. Kommunen ligger idag miljoner kronor över vad som anses som normalkostnad för verksamheterna äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Beslut finns från Kommunfullmäktige i budgetramarna att skall minska sina kostnader med 40 miljoner kronor. För att koma tillrätta med denna obalans görs bedömningen att ska minska sina driftskostnader motsvarande 50 miljoner fram till år Socialchef Elisabeth Larsson redovisar hur arbetet skall gå till att genomföra den förändring och utveckling som är nödvändig för att minska kostnaderna. I det arbetet som startar nu är alla medarbetare viktiga bärare av utvecklingsarbetet. Med alla anställdas delaktighet och engagemang är möjligheterna stora att lyckas. En minskad kostnad motsvarande 50 miljoner från 2013 och fram till 2016 innebär en personalminskning motsvarande ca 110 årsarbetare under tre år, vilket i praktiken kan motsvara ca 150 anställda beroende på sysselsättningsgrad. Utvecklingsarbetet är planerat att ske i tre steg: 2013 Planering, förberedelse och nödvändiga beslut för förändrings- och utvecklingsarbetet Genomförande av planerade åtgärder 2015 Förändrings- och utvecklingsarbetet slutförs 2016 Ekonomi i balans Samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer är nödvändig för kommande arbete. Det är via kommunens samverksanssystem som förändringsarbetet ska processas. På det sättet blir arbetsplatsombuden arbetsplatsens förlängda arm i förändrings- och utvecklingsarbetet.

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 Förändringsarbete omfattar områden gällande Målstyrning Medarbetarskap/Ledarskap Ekonomi Bemanning Kvalitet Verksamhetsutveckling Information/kommunikation beslutar Förvaltningen får i uppdrag att minska driftskostnader motsvarande 50 miljoner fram till år 2016 genom förändrings- och utvecklingsarbete. Förändringsarbetet skall omfatta följande områden: Målstyrning, Medarbetarskap/Ledarskap, Ekonomi, Bemanning; Kvalitet, Verksamhetsutveckling, Information/kommunikation.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2011-01-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2011-01-26 Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2011-01-26 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 9.00-15.30 Beslutande Andreas Erlandsson, (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Angelicka

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot 155-159, 161-168 Angelicka Nehls (S) Kerstin Sternell (C)

Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot 155-159, 161-168 Angelicka Nehls (S) Kerstin Sternell (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnsalen kl 9.00 15.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot 155-159, 161-168 Angelicka Nehls

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden. Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09: , ajournering samt

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden. Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09: , ajournering samt PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09:00 12.00, ajournering 9.40-10.00 samt 11.05-11.15. Beslutande Andreas Erlandsson (S), Ordförande Göte Pettersson (M) 1:e vice ordförande Lena Fyhr

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Anhörigcentrum kl 9.00 13.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ersättare

Läs mer

Stellan Lindeberg (S) Ersättare för Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Stellan Lindeberg (S) Ersättare för Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 13.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Markus Fornander (S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Joakim Rylin (S) Ersättare

Läs mer

Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Lisbeth Karlsson (Fp) och Sven-Roland Danielsson (Kd). Ingemar Lennartsson (Kd) Bevis

Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Lisbeth Karlsson (Fp) och Sven-Roland Danielsson (Kd). Ingemar Lennartsson (Kd) Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnsalen kl 9.00 15.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stellan Lindeberg (S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Markus Fornander (S) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2010-11-11. Ersättare för Kenneth Gustavsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot 124-136

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 SOCIALNÄMNDEN 2010-11-11. Ersättare för Kenneth Gustavsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot 124-136 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen 09.00-12.00, Oscarsgymnasiet 13.30 16.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Håkan Rees (S) Ersättare för Kenneth Gustavsson

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 11.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Veronica Guljas (V), Lisbeth Karlsson (Fp) och Sven-Roland Danielsson (Kd).

Susanne Davidsson (S) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Veronica Guljas (V), Lisbeth Karlsson (Fp) och Sven-Roland Danielsson (Kd). SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen kl 9.00 16.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Markus Fornander (S) Ersättare

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt

Eva-Mona Welther Stjernfeldt, sekreterare. Elisabeth Holmer Viveca Dahlqvist. Socialkontoret kl Eva-Mona Welther Stjernfeldt 1 (13) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00 16.30 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Catharina

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-02-11

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-02-11 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, Stadshuset, kl. 9.00-16.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustavsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) sida 1 Plats och tid Arbete och Integration, Hantverksgatan 66, kl 09.00-15.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Kenneth Gustavsson (S)

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 27 mars 2012 kl 08.00 12.30 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Marita Arvidsson C Margareta Bryntesson M Agneta Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson

Josefine Petersson Lars Ottosson. Socialkontoret kl. Paragrafer. Eva-Mona Welther Stjernfeldt. Lars Svensson 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen, kl. 14.00 15.40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Lars Svensson (S), ordförande Jenny Delén (M), 1:e vice ordf Lars Ottosson (PF), 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45 Nr 2006-12-19 Socialnämnden 1(15) Plats och tid Skållerudshemmet, klockan 13:00-16:00 Ajournering 14:35-14:45 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Karin Fredman (fp) Erik Johansson (kd)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna

Dick Andersson, t f socialchef Ulla-Britt Ahlin, utredare Agneta Sandström, ekonom. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna Socialnämnden 2000-01-11 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag den 11 januari 2000 kl 18 30 20 00. Leif Öhman (m),

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg

Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic (s) Socialchef Stellan Lindeberg Högsby kommun Protokoll 1(10) Socialutskottet Sammanträdesdatum 2007-01-10 Plats och tid Kommunhuset, kl 08.00-10.00 Beslutande Ingemar Svanström, (c), ordförande Ingemar Bergquist, (kd) Nedzad Talovic

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kavelbro event, kl 15.00-16.45 ande Bengt Andersson (C) Per Gren (S) Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm (S) Roger Magnusson

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-14 1(11) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.05 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt (M) Gunvor

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl. 14.00 17.45 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5)

Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 1(5) Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 16 15 Beslutande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid Karlsson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Herje Westrin (V) Kerstin Sternell (C) Eva-Marie Hansson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) sida 1 Plats och tid Axel Munthes sal, Oskarshamns Folkhögskola, kl 09.00-13.00 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Kenneth Gustavsson (S)

Läs mer

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15.

Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet, Socialförvaltningen, Lenhovda. Torsdagen den 10 december 2009, kl. 13.00 17.15. Thomas Lindberg (c) ordförande Ingrid Hugosson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden

PROTOKOLL Sida 1 Socialnämnden PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnsalen, kl. 09:00 12:00, ajournering 10:05 10:25. Beslutande Andreas Erlandsson (S), Ordförande Eva-Marie Hansson (M) 1:e vice ordförande Britt Falk (V) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55

PROTOKOLL Sida 1 Bildningsnämnden. Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, klockan 13:00-15:10, ajournering 14:30-14:55 Beslutande Magnus Larsson (C), ordförande Thina Andersson (S) 1:e vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) 2:e

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2014-10-07 A9 1(14)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida 2014-10-07 A9 1(14) 2014-10-07 A9 1(14) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 09.00 16.15. Beslutande Peter Jansson, C, ordförande Kerstin Eriksson, M Ann-Christin Thander-Nord, M Mattias Vernberg, C Peter

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-11-22 203 2011-11-22 203 Plats och tid Häggenäs Sjukhem, kl 18.00 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m) ledamot Knut

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer