PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT"

Transkript

1 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-12:15 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) Rune Järpsten (M) Pia Andell (S) Ersättare Pia Andell (S) Övriga Camilla Blomqvist socialchef 38, Noomi Holmberg vård och äldreomsorgschef Susann Pohlén IT-chef 38 Linda Rosendahl utvecklingsledare VÄO Joakim Borgh utvecklingsledare VÄO Kerstin Ahlén utvecklingsledare folkhälsa Olof Sjöberg ekonom Catarina Jutendahl enhetschef socialpsykiatri 49 Elin Hjalmarsson sekreterare Justeringsdag Onsdag 12 juni 2013 Paragrafer: Elin Hjalmarsson Lillemor Arvidsson Pia Andell Jan Rohlén sekreterare ordförande justeringsperson justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet är anslaget fr o m t o m Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Elin Hjalmarsson Justerar

2 Innehåll Val av justerare... 3 Information från Vård och äldreomsorgen... 4 E-hälsa... 5 De mest sjuka äldre... 6 Rehabiliteringsverksamhet i kommunens regi... 7 Åtgärdsförslag budgetunderskott Information från Folkhälsorådet Projekt - Tillgänglighet och Jämställdhet i Västra Götaland - TOJ Information från Individ och familjeomsorgen Taxa för Individ & familjeomsorgens arbete med dödsboförvaltning och anordnande av begravning Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse avseende verksamhetsåret Personlig assistans Förslag om avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader vid särskilt boende SoL Samarbetsavtal socialtjänst - psykiatri Övriga frågor Justeras 2

3 36 Val av justerare Sociala utskottet beslutar att utse Pia Andell (S) och Jan Rohlén (S) att justera dagens protokoll. Justeras 3

4 37 Diarienummer 0010/13 Information från Vård och äldreomsorgen Vård och äldreomsorgschefen informerade om följande: Ansökningar till särskilt boende Socialstyrelsens svar på verksamhetstillsyn 2011 på Tallåsen ärendet är avslutat, diarienummer 0805/11. Ny tillsynsmyndighet Inspektion för Vård och Omsorg (IVO) Underrättelse information om statsbidrag för lokala värdighetsgarantier, diarienummer 0384/11. Muntlig information Sociala utskottet noterar informationen. Justeras 4

5 38 Diarienummer 0388/13 E-hälsa Sammanfattning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade att rekommendera alla kommuner, regioner och landsting att anta handlingsplanen för ehälsoområdet för perioden Handlingsplanen, som beskriver en strategi för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, är resultatet av samarbete på nationell, regional och lokal nivå mellan stat, kommun, landsting samt privata och ideella utförare av vård och omsorg. VästKoms remissvar på handlingsplanen beskrev att kommunperspektivet bör förtydligas i handlingsplanen men att ambitionen är god. Tjänsteskrivelse Fördjupande material: Handlingsplan Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Remissvar från VästKom Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Handlingsplan Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområde med följande reservation: ambitionen med handlingsplanen är god men Stenungsunds kommun tar inte på sig några kostnader genom att anta handlingsplanen, Stenungsunds kommun efterfrågar ett tydligare kommunperspektiv i handlingsplanen. Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 5

6 39 Diarienummer 0386/13 De mest sjuka äldre Sammanfattning Regeringen beslutade 2011 att avsätta prestationsmedel för arbetet med de mest sjuka äldre. Under 2012 tog Västra Götalandsregionen fram en handlingsplan avseende hälso- och sjukvård för åldersgruppen 65 år och äldre med särskilt fokus på de mest sjuka äldre. Planen togs fram i bred samverkan med regionens olika aktörer samt med den kommunala vård- och omsorgsverksamheten. Arbetet synkroniserades med övriga utredningar med bäring på äldre samt på en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om utvecklingen av vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Ett gemensamt antagande av handlingsplanen är en förutsättning för att landstingets kommuner och VG-regionen skall få ta del av de statliga stimulansmedel som kan erhållas utifrån regeringens överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (Regeringsbeslut: S2012/8765/FST). Tjänsteskrivelse Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland - handlingsplanen Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta handlingsplanen Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland med följande reservation: Punkt 2:2 Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg, med motivering att Stenungsunds kommun inte har möjlighet till biståndsbedömning 24 timmar/dygn samt att de ekonomiska konsekvenserna under denna punkt inte är utredda. Genom att anta handlingsplanen ställer sig Stenungsunds kommun bakom intentionerna och syftet i handlingsplanen: att förbättra för de mest sjuka äldre. Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 6

7 40 Diarienummer 0041/13 Rehabiliteringsverksamhet i kommunens regi Sammanfattning Kommunfullmäktiges beslutade , 81, att återremittera ärendet Rehabiliteringsverksamhet i kommunal regi till vård- och äldreomsorgschefen för att komplettera den tidigare tjänsteskrivelsen med en jämförelse med vårdval enligt Lagen om valfrihet. Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att rehabiliteringsverksamheten ska bedrivas i kommunal regi inom vård och äldreomsorg. Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 7

8 41 Diarienummer 0293/13 Åtgärdsförslag budgetunderskott 2013 Sammanfattning Vård och äldreomsorg har prognostiserat ett underskott med 1,5 Mkr för Underskottet förklaras med att särskilt boende är extrabemannat för omsorgstagare med mycket stora omvårdnadsbehov, och omsorgstagare med utåtagerande beteende samt vid vård i livets slut som kräver ständigt närvarande personal. Kommunens avtal med regionen och Ameka AB gällande Arbetsterapi & hjälpmedel avviker mot budget med 500 tkr. För att komma till rätta med underskottet presenterar vård och äldreomsorgen två förslag på åtgärder. Förslag 1: Enligt protokoll från överläggning med Vårdförbundet och med Kommunal avstod nattanställda i Steungsunds kommun från en del av löneökningen för att i stället erhålla lägre veckoarbetstid. Vid 2012 års lönerevision ligger medellönen heltid för omsorgspersonal som arbetar dag och kväll mellan ca kr och kr (exklusive OB-ersättning). Motsvarande siffror för omsorgspersonal som arbetar natt ligger mellan kr och kr (exklusive OB-ersättning). För medarbetare inom vårdförbundets avtalsområde ligger medellönen för de som arbetar dag och kväll på kr och för de som arbetar natt ligger medellönen på kr. Slutsatsen är att medarbetare som arbetar natt successivt har kompenserats för den lägre lönen men att den lägre veckoarbetstiden kvarstår. I HÖK 12 för Kommunal och för Vårdförbundet står det i anteckningarna till Löneavtalet att den genomsnittliga veckoarbetstiden för den som arbetar enbart natt ska ligga på 36 timmar och 20 minuter. Vård och äldreomsorg föreslår återgång av veckoarbetstid från 33,33 h/v till 36,33 h/v. En sådan återställning innebär att veckoarbetstiden ligger i paritet med veckoarbetstiden i majoriteten av övriga GR-kommuner. Förslag 2: Beviljade beslut på särskilt boende inom vård och äldreomsorg ligger i nuläget väl i fas med tillgången av lägenheter. Det innebär att omsorgstagare som beviljats beslut om särskilt boende får sina beslut verkställda inom tre månader. Under förutsättning att nuvarande förhållanden kvarstår kommer en fördröjning av anläggning samt driftsstart av särskilt boende i moduler innebära minskade kostnader mot budget Om behov av särskilt boende uppstår finns möjlighet att undersöka om annan kommun ställer sig positiv till att Stenungsunds kommun köper plats. Det finns mark reserverad och förberedd för att placera och starta ett särskilt boende i modulform. Från att ett beslut tas om ett särskilt boende i modulform beräknas det ta ca 6 månader tills boendet kan tas i bruk. Beslut om beviljat boende som inte verkställs inom tre månader kan därefter föranleda vite för kommunen. Forts. Justeras 8

9 Forts. 41 Konsekvensbeskrivning: Risk för omsorgstagare att få vänta något längre på att erhålla särskilt boende. Sociala utskottet noterar verksamhetschefens förslag för att minska kostnaderna för vård och äldreomsorg. Justeras 9

10 42 Diarienummer 0565/12 Information från Folkhälsorådet Utvecklingsledaren för Folkhälsa informerade om följande: Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet tillsammans med delar av Socialstyrelsen har 2014 bildat en ny myndighet: Folkhälsomyndigheten. Våld i nära relationer STO tillsammans Information från den nationella samordnaren Tidig våldsutsatthet senare ohälsa? Föräldrastöd Seniordagen den 25 oktober Hälsoraketen Hasselbacken i utveckling DISA-projektet ToJ = Tillgänglighet och Jämställdhet Muntlig information Presentationsmaterial Sociala utskottet noterar informationen. Justeras 10

11 43 Diarienummer 0311/12 Projekt - Tillgänglighet och Jämställdhet i Västra Götaland - TOJ Sammanfattning Kommunstyrelsen beslöt 28 maj 2012 att Stenungsunds kommun skulle delta i projekt ToJ. Syftet med projekt ToJ = Tillgänglighet och Jämställdhet, har varit att synliggöra hur jämställdheten ser ut i åtta deltagande kommuner inom Business Region Göteborg (BRG). Data visar kvinnors och mäns livsvillkor, t.ex. utbildning, sysselsättning, ansvar för barn och deltagande i hemarbetet, inkomster och hälsa. Vidare fördelningen mellan män och kvinnor i vad det gäller politiska styrelser och andra ledningsfunktioner, invånarnas deltagande i kulturella aktiviteter, deltagande i idrottsaktiviteter samt nyttjande av vägar och allmänna kommunikationer som resenär och som fotgängare. Presentationstext från ToJ:s projektledning: TOJ är en jämställdhetsportal/jämställdhetskarta som erbjuder verktyg för att analysera och bedöma din kommuns jämställdhet vad gäller den kommunala, privata och ideella sektorn. Projektet presenterades på kommunfullmäktiges möte den 19 november 2012 och delar av själva resultatet på Samhällsbyggnadsutskottet den 26 februari Det krävs 30 stycken kommuner för att ett licensavtal ska upprättas mellan Winnet Västra Götaland och respektive kommun. Årlig kostnad beräknas då ligga på ca kr. Winnet söker finansiering från Tillväxtverket för kommande programperiod ( ). Beviljas medel kan möjlighet finnas för kommunerna att ingå i den s.k. Jämställdhetskartan, då utan kostnad. Tillsvidare föreslås en s.k. avsiktsförklaring. Denna är inte bindande, kostar ingenting och kommunen kan om så önskas dra sig ur. Tjänsteskrivelse Social utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Stenungsunds kommun tecknar en avsiktsförklaring med Winnet Västra Götaland - Regionalt Resurscentra för jämställd tillväxt och utveckling för verktyget ToJ. Detta för att kunna tillhandahålla aktuell data kring tillgänglighet och jämställdhet i kommunen för kommuninvånare, beslutsfattare, yrkesverksamma och andra intresserade aktörer. Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 11

12 44 Diarienummer 0011/13 Information från Individ och familjeomsorgen 2013 Socialchefen informerade om följande: SKIFO utvärdering - Kvalitativ utvärdering - Avvaktar socioekonomisk beräkning - Måluppfyllelse Studieresa till Halsnäs Hög belastning barn och familj; ca 10 anmäl/vecka (0 15 år) Sjukskrivningstal Socialpsykiatri och utvecklingsarbete Ekonomisk uppföljning IFO - Prognos i april ca tkr + försörjningsstöd + ofördelade medel Omfördelar för att arbeta mer offensivt med försörjningsstöd Försörjningsstödet, över tid och antalet nybesök Muntlig information Presentationsmaterial Sociala utskottet noterar informationen. Justeras 12

13 45 Diarienummer 0397/13 Taxa för Individ & familjeomsorgens arbete med dödsboförvaltning och anordnande av begravning Sammanfattning En kommun får enligt begravningslagen och ärvdabalken ta ut avgift för nedlagt arbete med dödsboförvaltning och anordnande av begravning. Stenungsunds kommun har hittills inte tagit ut någon avgift. I de fall dödsboet har tillgångar är det rimligt att det också betalar för de kostnader som kommunen har. Tjänsteskrivelse Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till taxa för dödsboförvaltning och anordnande av begravning. Taxan fastställs till 0,71 procent av prisbasbeloppet för varje nedlagd timmes arbete (vilket för 2013 innebär 315kr/timme + moms = 394kr). Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 13

14 46 Diarienummer 0306/13 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse avseende verksamhetsåret 2012 Sammanfattning 2005 bildades ett samordningsförbund mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med Lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet utvidgades Samordningsförbundet då Stenungsunds kommun tillsammans med Tjörn och Ale kommun anslöt sig till det samma. Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn har inkommit med årsredovisning, förvaltnings- och revisionsberättelse för verksamhetsåret Verksamhetens nettokostnader uppgick enligt resultaträkningen till tkr. I förhållande till beviljade medel, tkr innebär det ett underskott på 170 tkr och i förhållande till budget ett överskott på 430 tkr. Underskottet täcks av tidigare års överskott. Samordningsförbundets egna ingående kapital vid årsskiftet 2012/2013 var tkr. Verksamhetens resultat är -170 tkr och det utgående egna kapitalet per den 31 december 2012 blev därmed +873 tkr. Tjänsteskrivelse Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Ekonomisk årsredovisning Revisionsberättelse Granskningsrapport Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Samordningsförbundets årsredovisning för 2012 godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas ansvarfrihet för den tid revisionen avser. Ärendet föranleder inga nya juridiska bedömningar eller ekonomiska konsekvenser. Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 14

15 47 Diarienummer 0742/12 Personlig assistans redovisning av utredningsuppdrag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt socialchefen att utreda vilka konsekvenser det skulle medföra för brukare, personal och verksamhet om verkställighet för personlig assistans upphandlades enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). I tider där individ- och familjeomsorgen återkommande går med underskott och får sparbeting men ändå har att hantera sitt uppdrag behöver verksamheten utforska nya möjligheter att minska kostnader. Frågan hade väckts vad det skulle innebära för brukare, personal och verksamhet om Stenungsunds kommun upphandlade verkställigheten av insatsen istället för att utföra den i egen regi. Utredningen har bedrivits genom kontakt med kommuner där personlig assistans upphandlats enligt LOU, genomgång av andra kommuners utredningar i frågan och genom referensgrupp bestående av personalkonsult från kommunens personalenhet, socialchef, representant från Kommunal samt Vårdförbundet. Utredningen har utgått från uppdraget att beskriva konsekvenser för brukare, medarbetare och verksamhet vid en eventuell upphandling av personlig assistans. I de fall där kommunerna följt upp kvalitén för brukarna i den upphandlade personliga assistansen visade det sig vara en varierande kvalitet. Vissa brister fanns då det gällde att föra journalanteckningar. Samtidigt påtalades att man också arbetade aktivt i verksamheterna med kvalitetshöjande åtgärder som baserades på SOSFS 2011:9. Endast ett fåtal av de kommuner som upphandlat personlig assistans hade gjort uppföljningar av den verksamhet de upphandlat vilket resulterar i att det är svårt att få en klar bild över hur kvalitén egentligen var i de upphandlade alternativen. Det är därför viktigt att det finns resurser för uppföljning, tillsyn och kvalitetskontroll. Vad gällde medias bild av kvalitén för brukarna i de privata assistansbolagen har media mest varit intresserade av att påvisa brister i olika sammanhang. Bristen bestod bland annat i att tillgodose de mest basala behoven såsom mat för dagen och medicinering. Det fanns också frågetecken kring hanteringen av ersättningen för personlig assistans som betalats ut av försäkringskassan, där privata assistansbolag lyckats bedriva verksamhet med stora vinster medans kommunala verksamheter brottats med att få verksamheten att gå ihop. Staten gör nu en översyn av ersättningen av personlig assistans för att ta fram ett förslag på en ändamålsenlig utformning av ersättningen. Översynen ska vara klar i februari Forts. Justeras 15

16 Forts. 47 Konsekvenserna för verksamheten i Stenungsunds kommun om personlig assistans upphandlades enligt LOU skulle vara minskade kostnader i form av att ledarskap och arbetsledning försvinner och att administration gällande uppföljning och avtal kvarstår. Ett politiskt beslut om upphandling av personlig assistans under hösten 2013 kommer troligen innebära helårseffekt för minskade kostnader först Den statliga utredningen av översyn av personlig assistans gällande ändamålsenlig utformning av ersättningen och en jämbördig relation mellan privata och offentliga aktörer kan komma att ge kommunen förbättrade villkor i verkställandet av personlig assistans. Den statliga utredningens resultat planeras att presenteras i februari 2014 vilket innebär att verksamheten först därefter kan bedöma vilka effekter en eventuell förändrad ersättning kan komma att få. För närvarande har verksamheten en lägre snittkostnad/timme än ersättningsnivån från staten. Detta kan förändras snabbt i takt med nya eller förändrade behov hos assistansberättigade och förändrade arbetsvillkor för medarbetare. När det gäller konsekvenser för medarbetarna så kan det sammanfattningsvis beskrivas att upphandlad utförare erbjuder assistenterna att följa med över till det privata alternativet. Dessa är skyldig att tillämpa kollektivavtalets villkor under ett år och kan därefter teckna andra avtal. Det innebär att konsekvenserna för medarbetarna på längre sikt är oklara. En anställning inom Stenungsunds kommun innebär vanligtvis mer fördelar jämfört med privata utförare som lägre arbetstid/vecka, högre ob- och övertidsersättning, högre ersättning vid semester och att visstidsanställda har längre uppsägningstid (för tillsvidare anställda gäller reglerna i lagen om anställningsskydd i samtliga jämförda kollektivavtal). En annan aspekt av anställningstrygghet är konsekvensen at en arbetsbristsituation (ex. då en omsorgstagare avlider). Kommunen är en stor arbetsgivare och personliga assistenter prövas för omplacering till tjänster inom hela kommunen, främst Individ- och familjeomsorg och Vård och äldreomsorg. Därigenom är möjligheterna till att bereda annat arbete hos arbetsgivaren större inom en kommun än vad som är fallet hos en privat utförare. Fördelar hos privata aktörer beskrivs som kortare beslutsvägar, tydliga kvalitetssystem och möjligheter till utveckling inom företaget. Medellön till tillsvidareanställda och till visstidsanställda är något högre hos personliga assistenter anställda enligt KFO s avtal. Det är också högre jourersättning för personliga assistenter anställda på kollektivavtal med Vårdföretagarna eller KFO. Tjänsteskrivelse Utredning om vilka konsekvenser en upphandling av personlig assistans innebär för brukaren, medarbetarna och för verksamheten Forts. Justeras 16

17 Forts. 41 Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: Personlig assistans kvarstår för närvarande i kommunal regi. Verksamheten arbetar med fortsatt god kostnadskontroll för enheten och följer den statliga utredningens resultat avseende personlig assistans och dess kostnader. Förslaget innebär inga nya ekonomiska eller juridiska förutsättningar för verksamheten. Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 17

18 48 Diarienummer 0436/13 Förslag om avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader vid särskilt boende Sammanfattning När ålderspensionärer i Stenungsund beviljas plats i särskilt boende inom vård- och äldreomsorgen, betalar de i vissa fall dubbla boendekostnader under en övergångsperiod. Orsaken är att plats på boendet kan erbjudas med relativt kort varsel och den enskilde kan då inte planera för flytten och säga upp eller sälja sin bostad i tid för att undvika dubbla kostnader. Om brukaren inte har möjlighet att själv betala dubbla kostnader för sitt boende hänvisas de idag till Försörjningsstödsenheten för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Uppskattningsvis rör det sig om maximalt tio ärenden per år, och det handlar enbart om ensamstående personer. Tjänsteskrivelse Sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att införa möjlighet till avgiftsbefrielse vid dubbla boendekostnader i samband med inflyttning på särskilt boende enligt socialtjänstlagen. De ekonomiska konsekvenserna för kommunen blir marginella. Kostnaden som idag finansieras med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen uppskattas till i genomsnitt 90 tkr per år. I samband med beslut görs en ramjustering med 90 tkr från försörjningsstödsenheten till vård- och äldreomsorg. Utifrån juridiska aspekter följer förslaget gällande praxis. Vidare till: kommunstyrelsen Justeras 18

19 49 Diarienummer 0328/13 Samarbetsavtal socialtjänst - psykiatri Enhetschefen för socialpsykiatri informerade om samarbetsavtal med Kungälv och Ale inom socialtjänst psykiatri. Sociala noterar informationen. Justeras 19

20 50 Övriga frågor Ordföranden lyfte följande övriga frågor: Hur arbetar verksamheterna vidare med dokumentationen från strategidagarna tillsammans med socialmyndighetsnämnd? Svar från socialchef: verksamheten för individ- och familjeomsorg kommer att införliva de utvalda områdena från strategidagarna - in i mål och verksamhetsplanen för Ordförandena informerade om Stoppa-langningsprojektet den 12 juni. Sociala utskottet noterar informationen. Justeras 20

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-05-28 KOMMUNSTYRELSEN. Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret. Peter Blomqvist. Ann-Christine Larsson personalchef STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 14:00-18:45 KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, sammanträdesrum Rodret Se närvarolista Övriga Erica Bjärsved ekonomichef Anne-Margret Draganis budgetekonom Raymond Vaske

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-09-10

Kommunstyrelsen 2014-09-10 Kommunstyrelsen 2014-09-10 Kommunstyrelsen mandatperioden 2011-2014 Ledamöter Grupp (S), (C), (MP), (FP), (KSFF) (M), (V) (KD) Åsa Karlsson (S) Ann-Sofie Alm (M) Olle Olsson (KD) Said Lundin (S) Christer

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar

Årsanalys 2009. Viktiga händelser/förändringar Årsanalys 2009 Nämndens uppdrag IFO ansvarar för förebyggande och uppsökande arbete samt tidiga sociala insatser. I ansvarområdet ingår utredningar, vård och behandling enligt SoL, LVU (lagen om vård av

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer