Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer Beslutande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande"

Transkript

1 Socialnämnden (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande Maj-Britt Dahlgren (C) Arnold Gustavsson (C) Kjerstin Persson (C) Åsa Olsson (M) Kerstin Johannesen (M) Kari Gjulem (S) Gerd Karlsson (S) Hans Olsson (c), ersättare för Tina Bok (MP) Stefan Wickberg (S), ersättare för Gert Dahlberg (S) Övriga närvarande Utses att justera Ann-Katrin Nilsson, verksamhetschef Maria Mattsson, förvaltningsekonom, , 127, 132 Karin Nyström, verksamhetschef, Felix Egegren, enhetschef, 127 Christina Nilsson, enhetschef, 131 Ulrica Eriksson, distriktssköterska, 131 Åsa Hugosdotter, förvaltningssekreterare Kerstin Johannesen Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, , kl 13:00 Sekreterare Åsa Hugosdotter Ordförande Gunilla Ingemyr Kerstin Johannesen Beslutande organ Socialnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret Underskrift Åsa Hugosdotter Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun växel bankgiro 26. Socialförvaltningen Storgatan direkt org.nr Sunne Sunne fax

2 Socialnämnden (19) Innehållsförteckning Ändringar i föredragningslistan... 3 Budgetuppföljning... 4 Rapport, avvikelser mot budget Redovisning enligt socialnämndens reglemente av ej verkställda beslut... 6 Redovisning av delegationsbeslut - bostadsanpassningsärende... 7 Uppdrag, konsekvenser av att ta emot ett ökat antal ensamkommande barn... 8 Remiss, ökat stöd för underhållsreglering Ds 2014: Rapport, djupgranskning av verksamheten personlig assistans Nybyggnation av stödboende inom LSS år Verksamhetsföreträde - vård och omsorg Rapporter från verksamheten Anmälan av delegationsbeslut Inbjudningar till kurser och konferenser... 19

3 Socialnämnden (19) Sn 121 Ändringar i föredragningslistan Dnr SOC2014/15/01 Föredragningslistan godkänns.

4 Socialnämnden (19) Sn 122 Budgetuppföljning Dnr SOC2014/17/03 1. Budgetuppföljningen godkänns. 2. Förvaltningens arbete med åtgärder för att få en budget i balans fortsätter. Förvaltningsekonom Maria Mattsson redogör för budgetuppföljning per den 30 september avseende löner och löner i projekt. Från och med 1 oktober förändras reglerna för OB-ersättning, och effekten av de nya reglerna kommer att ses först vid nästa uppföljning per den 31 oktober. Försörjningsstödet visar inga drastiska förändringar. Beslutsunderlag Löner och löner i projekt, januari-september Beslutet skickas till: Maria Mattsson Cathrine Larsson Kommunstyrelsen, för kännedom

5 Socialnämnden (19) Sn 123 Rapport, avvikelser mot budget 2014 Dnr SOC2014/17/03 1. Socialnämnden har tagit del av rapporten. 2. Socialnämnden önskar få följande kompletterande rapporter på nästa sammanträde : - om personalförändringar genomförts med anledning av det upphörda elevboendet på Kvarngatan - om de ekonomiska effekterna av en dom i ett ärende om personlig assistans. Förvaltningsekonom Maria Mattsson redogör för en avvikelse som avser utebliven intäkt från Karlstads kommun på grund av utflyttning från ett elevboende på Kvarngatan. Underskottet beräknas till kronor. Beslutet skickas till: Maria Mattsson

6 Socialnämnden (19) Sn 124 Redovisning enligt socialnämndens reglemente av ej verkställda beslut Dnr SOC2014/100/01 Socialnämnden tackar för redovisningen. Enligt socialnämndens reglemente, 6, ska socialnämnden två gånger per år redovisa de nämndbeslut som ej verkställts. Redovisningen ska göras på nämndens ordinarie sammanträden i april och oktober. Verksamhetschef Ann-Katrin Nilsson och förvaltningssekreterare Åsa Hugosdotter informerar om att de flesta av socialnämndens beslut är verkställda, men några beslut är ännu inte verkställda fullt ut, utan arbete pågår: - Uppföljning av införande av kyld mat i hemtjänsten. En första uppföljning genomförs nu och ska presenteras på socialnämndens nästa sammanträde Stödboende enligt LSS. Frågan behandlas på dagens sammanträde. - Konsekvenser av att ta emot ett ökat antal ensamkommande barn. Frågan behandlas på dagens sammanträde.

7 Socialnämnden (19) Sn 126 Redovisning av delegationsbeslut - bostadsanpassningsärende Dnr SOC2014/20/01 Socialnämnden tackar för redovisningen. Verksamhetschef Ann-Katrin Nilsson redogör för ett bostadsanpassningsärende som avser ansökan om bidrag till installation av trapphiss. Beslutet skickas till: Ann-Katrin Nilsson

8 Socialnämnden (19) Sn 127 Uppdrag, konsekvenser av att ta emot ett ökat antal ensamkommande barn Dnr SOC2014/110/01 1. Ärendet återremitteras till verksamhetschef Karin Nyström för framtagande av ett kortfattat svar till kommunstyrelsen. Förutsättningen är att en utökning ska inrymmas inom ramen för den ersättning från Migrationsverket som fördelas till verksamheten. 2. Förslaget ska presenteras på arbetsutskottets sammanträde Socialnämnden ger arbetsutskottet delegation på att lämna svaret till kommunstyrelsen. 4. Frågan om omorganisation inom enheten för ensamkommande flyktingbarn återremitteras till ledningsgruppen för framtagande av ett tydligare underlag. Kommunstyrelsen har beslutat om nya överenskommelser med Migrationsverket som innebär 12 boendeplatser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd och 4 boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn. Överenskommelserna gäller från och med tills vidare. I samband med detta beslut fick socialnämnden i uppdrag att utreda konsekvenserna av att ta emot ett ökat antal ensamkommande barn, och socialnämnden har i sin tur överlämnat uppdraget till förvaltningen. Länsstyrelsens krav är för närvarande att Sunne kommun utökar mottagandet för ensamkommande asylsökande barn till 6 boendeplatser. Länsstyrelsen har i dagarna meddelat att man förutsätter att Sunne kommun utökar mottagandet av ensamkommande asylsökande barn till 8 boendeplatser år Underlaget från enhetschef Felix Egegren innehåller förslag om en omorganisation inom enheten för ensamkommande flyktingbarn som ska omfatta HVB-hem, NUIS (nyanlända unga i Sunne) samt ledning och administration. Beslutsunderlag Kommunstyrelsen , 85. Arbetsutskottet , 158. Enhetschef Felix Egegrens underlag

9 Socialnämnden (19) Beslutet skickas till: Felix Egegren Karin Nyström Ledningsgruppen

10 Socialnämnden (19) Sn 128 Remiss, ökat stöd för underhållsreglering Ds 2014:27 Dnr SOC2014/173/01 1. Sunne kommun instämmer i förslaget att Försäkringskassan är den myndighet som har den största kompetensen när det gäller de olika reglerna för underhållsbidrag och underhållsstöd. Försäkringskassan är därför den organisation som bäst kan ge stöd till föräldrarna för att reglera underhåll civilrättsligt. 2. Sunne kommun anser dock att förslaget om att underhållsstöd lämnas från och med andra månaden, samt även den föreslagna expeditionsavgiften vid förnyad ansökan, kan komma att i vissa fall påverka den kommunala budgeten. Detta gäller de familjer som är beroende av försörjningsstöd. Socialdepartementet har genomfört en fördjupad översyn av behovet att förbättra stöd till föräldrar för att reglera underhåll civilrättsligt. En interdepartemental arbetsgrupp har utrett och belyst vilken insats som är mest lämpad att bistå föräldrar med stöd för att de själva ska kunna reglera underhåll. Vidare gjordes en översyn vilken lagändring som behövs för att ytterligare tydliggöra att det är föräldrarna som är primärt ansvariga för barnets försörjning. Särlevandeutredningen (SOU 2011:51) fann vid sin bedömning att Försäkringskassan är den mest lämpade instansen för att bistå föräldrarna med råd och stöd i frågor gällande underhållsbidrag. Skälen till detta är att det redan nu finns kompetens inom Försäkringskassan när det gäller de olika reglerna för underhållsstöd och underhållsbidrag. Förslaget innebär tydligt föräldraansvar och ett förbättrat stöd till föräldrar genom Försäkringskassan så att de själva kan göra civilrättsliga överenskommelser om underhållsstöd. Föreslagen lagändring är att bevilja underhållsbidrag först andra månaden efter en separation. Enligt verksamhetschef Karin Nyströms tjänsteskrivelse finns det risk för att det för de familjer som är beroende av försörjningsstöd sker en överflyttning från statlig budget till den kommunala i samband med de glapp som lagändringen innebär. Vidare kan expeditionsavgiften för den boförälder som måste återsöka underhållsbidraget hos Försäkringskassan ifrågasättas. Beslutsunderlag Följebrev, remiss från Socialdepartementet Arbetsutskottet , med tjänsteskrivelser från verksamhetschef Karin Nyström

11 Socialnämnden (19) Beslutet skickas till: Socialdepartementet Karin Nyström

12 Socialnämnden (19) Sn 129 Rapport, djupgranskning av verksamheten personlig assistans Dnr SOC2014/105/10 Socialnämnden tackar för dagens rapport, och önskar få en ny rapport på nästa sammanträde med en redovisning av öppna jämförelser för personlig assistans. Socialnämnden har beslutat om genomförande av en djupgranskning av verksamheten personlig assistans, t.ex. jämförelser med andra kommuner, påverkan av Försäkringskassans striktare bedömningar och ersättningar till privata utförare. Syftet är att se över om något kan göras annorlunda. Socialnämnden har tidigare beslutat att avtal ska upprättas med privata utförare av personlig assistans enligt LSS som ska gälla från och med Arbetsutskottet beslutade att fastställa schablonbeloppet vid privat utförd personlig assistans enligt LSS till 255 kronor/timme. Summan ska förändras varje år procentmässigt utifrån ändringar i avtal för lönekostnader och andra påverkande faktorer för övriga kostnader. Avtal har översänts till assistansbolagen för underskrift och de motsvarar i sin helhet avtalen i andra värmländska kommuner, förutom ersättningsnivån. Verksamhetschef Karin Nyström lämnar följaden rapport på dagens sammanträde: Ett av assistansbolagen har lämnat synpunkter på det nya avtalet och frågan kan komma att prövas juridiskt. LSS-verksamheten följer Försäkringskassans beslut, förutom vid tillfälliga behov av utökade timmar samt vid nattjänstgöring då ingångna arbetstidsavtal måste följas. Beslutsunderlag Socialnämnden , 112. Beslutet skickas till: Karin Nyström

13 Socialnämnden (19) Sn 130 Nybyggnation av stödboende inom LSS år 2015 Dnr SOC2014/120/10 1. Stödboendet enligt LSS ska byggas på Boställsvägen. 2. Antalet lägenheter i det nya stödboendet utökas från 6 till 8 stycken. 3. Förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt göra alla förberedelser för att byggnationen ska kunna sättas igång. 4. Sunne Bostads AB meddelas att förutsättningen för byggnation är att lägenheternas hyresnivå inte överstiger den övre hyresgränsen för bostadstillägg. En kartläggning av kommande behov av stödboende/serviceboenden enligt LSS visar att det är många som kommer att behöva ett stödboende. I budgetarbetet för2015 beslutade socialnämnden att avsätta medel för drift av ett stödboende med 6 lägenheter från halvåret kriterier diskuterades i samband med socialnämndens budgetarbete: - Lägenheterna ska fylla det behov som efterfrågas av de sökande. - Lägenheterna ska byggas så kostnadseffektivt som möjligt för att hålla kommande hyreskostnader nere. - Lägenheterna ska byggas så att de kan användas till annat, om behovet av stödboende inom LSS skulle minska. - Lägenheterna ska byggas i nära anslutning till annan enhet inom LSS-verksamheten för att därigenom kunna samordna personal. Planering av byggnation av ett stödboende enligt LSS har nu börjat, och det är Sunne Bostads AB som ska stå för byggandet. Verksamhetschef Karin Nyström och Jörn Okan, VD för Sunne Bostads AB, deltog på arbetsutskottets sammanträde där de rapporterade från byggmöte och visade ritningar på ett nytt stödboende vid Boställsvägen, samt även kartbilder på ett antal alternativa placeringar av stödboendet. På mötet fanns även skriftliga synpunkter på byggnation från enhetscheferna inom LSS-verksamheten. Förvaltningschef Cathrine Larsson fick följande utredningsuppdrag av arbetsutskottet: - Finns något hinder för byggnation på Boställsvägen? - Är nuvarande gemensamhetsutrymme och personalutrymme på Boställsvägen tillräckligt stora? - Behovet av antal platser i ett nytt stödboende. - De alternativa placeringar av stödboende som presenterades på arbetsutskottets sammanträde.

14 Socialnämnden (19) Av utredningen framgår bland annat att det inom en snar framtid kommer att finnas behov av 8 lägenheter. Verksamhetschef Karin Nyström meddelar på dagens sammanträde att hon, liksom verksamhetens enhetschefer, är tveksam till placeringen på Boställsvägen och lämnar även synpunkter på hanteringen av ärendet. Ordförande Gunilla Ingemyr (C) meddelar att en skrivelse inkommit till förvaltningen från FUB Sunne/Torsby och Autism- och Aspergerföreningen i Värmland med en begäran om samverkan. Skrivelsen kommer att tas upp på arbetsutskottets nästa sammanträde Beslutsunderlag Arbetsutskottet , 156 med förvaltningschef Cathrine Larssons utredning om nybyggnation av stödboende inom LSS år Beslutet skickas till: Karin Nyström Sunne Bostads AB Kommunstyrelsen, för kännedom

15 Socialnämnden (19) Sn 131 Verksamhetsföreträde - vård och omsorg Dnr SOC2014/19/01 Socialnämnden tackar för en intressant redovisning och konstaterar att vård- och omsorgsverksamheten har kompetenta och flexibla medarbetare som utför sina arbetsuppgifter på ett mycket bra sätt. Enhetschef Christina Nilsson, distriktssköterska Ulrica Eriksson och verksamhetschef Ann-Katrin Nilsson redogör för verksamheten hemsjukvård: Beskrivning av verksamheten Christina Nilsson är enhetschef för hemsjukvården, kommunrehab och biståndsenheten. Det finns tillgång till sjuksköterskor/distriktssköterskor dygnet runt. En sköterska är specialiserad inom demens och 2 sköterskor inom socialpsykiatri/lss. Budgetuppföljning Verksamheten klaras inom tilldelad budgetram. Hur verksamheten fungerar Alla distriktssköterskor har sedan sina kontor i gemensamma lokaler vid Hagens äldreboende. Ulrica Eriksson arbetar i Gräsmarksdistriktet där hon dagligen träffar kunder och har kontakt med hemtjänstpersonal. Vad som är positivt i verksamheten Det är en fördel att sitta i gemensamma lokaler, då man kan ge varandra kollegialt stöd i svåra situationer som uppkommer, och kan hjälpa varandra med till exempel administrativa uppgifter. Det finns inga vakanta sjukskötersketjänster i Sunne kommun. Samarbetet med landstinget fungerar väl. Som ett led i att utöka samverkan och samtidigt erbjuda utvecklande och attraktiva tjänster, ska en gemensam sjukskötersketjänst inrättas mellan Torsby sjukhus och Sunne kommun som innebär växelvis tjänstgöring på sjukhuset och i kommunen. Vilka problem som finns De administrativa arbetsuppgifterna ökar. Framtidsplaner Vid vårdplanering för en patient/kund deltar biståndshandläggare, kommunrehab, planeringsenhet och sjuksköterska. Från och med 2015 införs vårdplanering i hemmet istället för som nu på sjukhus. Inför införandet pågår nu gemensamma planeringsdagar för de olika yrkesgrupperna så att kunderna ska få ett så bra mottagande i hemmet som möjligt. Beslutet skickas till: Christina Nilsson, Ulrica Eriksson, Ann-Katrin Nilsson

16 Socialnämnden (19) Sn 132 Rapporter från verksamheten Dnr SOC2014/21/01 Socialnämnden tackar för rapporteringen. Förvaltningsekonom Maria Mattsson lämnar följande rapport: Socialförvaltningen har mycket kompetenta ledare med stora ansvarsområden. Maria Mattsson menar att de har mycket kunskap att dela med sig av och utbyta med företagare i kommunen. Hon har därför tagit initiativ till att kommunens näringslivsenhet, tillsammans med kommunalråd Ola Persson (C), har besökt socialförvaltningen där de ställt samma frågor som man ställer vid sina ordinära företagsbesök i kommunen, bland annat frågor om kompetens, rekrytering och vad företagen saknar. Socialförvaltningen fick även tillfälle att presentera vad som utförs i verksamheterna. Ordförande Gunilla Ingemyr (C) rapporterar från konferens om första linjens vård, ett gemensamt projekt mellan landstinget och kommunerna kring ungdomar med lättare psykiska problem. SuToHaMu-träff, där bland annat följande frågor togs upp: - Första linjens vård. - Fondering av pengar för ensamkommande barn. Kommunerna var överens om att detta inte är möjligt. - Försörjningsstöd eller studielån för studerande flyktingar som är över 21 år och ej är klara med gymnasieutbildning. Kommunerna var överens om att dessa flyktingar får söka studielån. - Torsby kommun tog åter upp frågan om gemensam myndighetsnämnd. - Samverkan kring familjehem. Det finns intresse för detta, eftersom det är brist på familjehem. Detta gäller dock inte i Sunne där familjehemsverksamheten fungerar väl. Gunilla Ingemyr och Mirja Lundström (C) har träffat kommunrevisorerna för den övergripande granskningen Länsstyrelsen i Värmland tar fram ett utbildningsmaterial på temat integration och Gunilla Ingemyr är ombedd att tillsammans med berörda frivilligorganisationer bli intervjuade om hur man arbetat i Sunne med integration av asylsökande. Östra skolan invigs den 10 oktober.

17 Socialnämnden (19) Gunilla Ingemyr och verksamhetschef Ann-Katrin Nilsson rapporterar om: Träff med biståndsenhetens personal om ÄBIC, Äldres behov i centrum, ett arbetssätt som kommer att införas från och med 2015 då biståndsbedömning även ska ske på äldreboenden. ÄBIC ska garantera en så likvärdig bedömning som möjligt. Arbetet med ny förvaltningsorganisation pågår med omstrukturering och planering för en del omflyttningar av personal.

18 Socialnämnden (19) Sn 133 Anmälan av delegationsbeslut Dnr SOC2014/22/01 Anmälan godkänns. Delegationsbeslut anmäls till socialnämnden enligt följande: Arbetsutskottet , Beslut inom individ- och familjeomsorgen, nr 6/14, september Beslut inom handläggarenheten, nr 7/14, september Beslut av LSS-handläggare, nr 1/14.

19 Socialnämnden (19) Sn 136 Inbjudningar till kurser och konferenser Dnr SOC2014/24/01 Inga anmälningar görs denna gång. Ett antal inbjudningar till kurser och konferenser som vänder sig till förtroendevalda har inkommit.

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (7) Datum 2014-09-09 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer