Arbetsledning av personliga assistenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsledning av personliga assistenter"

Transkript

1 Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng Arbetsledning av personliga assistenter Supervision of personal assistants Linda Gullberg Specialpedagogexamen 90 hp Handledare: Kristian Lutz Examinator: Elsa Foisack

2 2

3 Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Specialpedagogik Höstterminen 2009 ABSTRAKT Gullberg, Linda (2009). Arbetsledning av personliga assistenter. (Supervision of personal assistants). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur delar av arbetsgivarnas ansvar för personliga assistenters arbetssituation ser ut samt hur det påverkar specialpedagogers arbete. Fokus ligger på hur det fungerar för assistenter som arbetar med brukaren i skolan. En kvalitativ undersökning har gjorts med inslag av hermeneutik och grounded theory. Efter intervjuer med arbetsgivare till personliga assistenter samt specialpedagoger har svaren kategoriserats och tolkats. Sammanfattningsvis har undersökningen visat att det finns brister i synliggörandet av personliga assistenters kompetens och utbildning, vilket får konsekvenser för assistenternas yrkesidentitet. Brister finns även i samverkan mellan olika organisationer kring den assistansberättigade individen. Konsekvensen blir en bristande helhetssyn av den assistansberättigade och ett flertal individuella planer, tillvägagångssätt och målsättningar. Nyckelord: LSS, arbetsledning, personlig assistent, yrkesidentitet, värdegrund Linda Gullberg Handledare: Kristian Lutz Examinator: Elsa Foisack 3

4 4

5 Innehållsförteckning BAKGRUND... 7 LSS - LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE... 8 PERSONLIG ASSISTANS EN INSATS ENLIGT LSS... 8 ARBETSLEDNING... 9 PERSONLIGA ASSISTENTERS YRKESROLL VÄRDEGRUND PERSONLIG ASSISTANS I SKOLAN PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN GROUNDED THEORY HERMENEUTISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT INDUKTIV FORSKNING TILLVÄGAGÅNGSSÄTT INTERVJUER URVAL ETISKA ÖVERVÄGANDEN UNDERSÖKNINGENS TILLFÖRLITLIGHET RESULTAT OCH ANALYS BESKRIVNING AV ARBETSGIVARNA ARBETSLEDARSKAP ANALYS AV ARBETSLEDARSKAP PERSONLIGA ASSISTENTERS YRKESROLL ANALYS AV PERSONLIGA ASSISTENTERS YRKESROLL VÄRDEGRUNDSFRÅGOR - NYCKELORD FÖR LSS? ANALYS AV VÄRDEGRUNDSFRÅGOR - NYCKELORD FÖR LSS? PERSONLIGA ASSISTENTER I SKOLAN ANALYS AV PERSONLIGA ASSISTENTER I SKOLAN DISKUSSION REFERENSER BILAGOR BILAGA 1: INTERVJUMANUAL ARBETSGIVARE BILAGA 2: INTERVJUMANUAL SPECIALPEDAGOGER

6 6

7 Bakgrund För femton år sedan arbetade jag som personlig assistent. Av arbetet lärde jag mig se att små framsteg vilket ofta krävde ett tålmodigt väntande. Nackdelarna med arbetet var att jag saknade arbetskamrater som arbetade på lika villkor som jag, någon att diskutera mitt arbete med och en tydlig beskrivning av mitt uppdrag. Ofta hamnade jag som personlig assistent i kläm mellan arbetsgivarens, föräldrarnas och skolans uppfattningar kring arbetet och bemötande av det aktuella barnet. Tio år senare arbetade jag som specialpedagog i särskolan. Ett stort antal av eleverna hade personliga assistenter som ofta jobbade i olika arbetspass, hade olika arbetsgivare och hög personalomsättning. För mig som specialpedagog blev de personliga assistenterna inte enbart en tillgång utan medförde även extra arbete eftersom de sällan var klara över sina arbetsuppgifter eller visste målsättningen för eleverna i skolan. Min roll blev ofta handledande såväl när det gällde arbete i skolan som problematik utanför skolan. Problemet, som jag ser det, är att de personliga assistenterna har andra arbetsgivare än specialpedagogerna. Assistenterna följer eleverna i skolan utan att tillhöra skolans personalgrupp. Trots det förväntas det av specialpedagogerna att de handleder och stöttar de personliga assistenterna i deras arbetsuppgifter. Min fråga är vems uppgift detta egentligen är. När jag fortsättningsvis skriver arbetsgivare eller assistanssamordnare avser jag de privata bolag eller den kommun som är arbetsgivare åt personliga assistenter. Med assistenter menar jag personliga assistenter som har en anställning grundad på att deras brukare tillhör personkretsen som genom LSS fått möjlighet till assistans. I min rapport fokuserar jag på assistenter som följer eleverna i särskolan. Jag kommer att förklara LSS-begreppet senare. Med arbetsledning avser jag introduktion av en nyanställd personlig assistent, utbildning samt fortlöpande handledning av assistenten. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur delar av arbetsgivarnas ansvar för personliga assistenters arbetssituation ser ut samt hur det påverkar specialpedagogers arbete. Fokus ligger på hur det fungerar för assistenter som arbetar med brukaren i skolan. 7

8 LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder möjlighet att leva som vem som helst. De funktionshindrade ska ges möjlighet att påverka det stöd och den service de får. LSS gäller för personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder eller personer som i vuxen ålder förvärvat ett begåvningsmässigt funktionshinder. LSS-lagen, som är ett komplement till andra lagar, ger assistansberättigade möjlighet till tio olika insatser. En av dessa insatser är personlig assistans (Socialstyrelsen, 2007). Personlig assistans en insats enligt LSS Man blir beviljad assistans enligt LSS efter en utredning av Försäkringskassan. LSS-lagen har fokus på assistansberättigades rättigheter och möjligheter att själv styra sin vardag. Försäkringskassan skriver att den assistansberättigade själv bestämmer hur assistansen ska vara ordnad (Försäkringskassan, ). Den assistansberättigade kan välja assistans från ett privat assistansbolag, från kommunen eller välja att själv vara arbetsgivare. Assistansens syfte är att ge ett personligt utformat stöd med hjälp av ett begränsat antal assistenter. Den assistansberättigade ska få sina grundläggande behov, som hygien, påklädning, mathållning, kommunikation och förflyttning tillgodosedda. Den som har rätt till assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov, till exempel matlagning, handling eller fritidsaktiviteter (Socialstyrelsen, 2007). För att bedriva LSS-verksamhet krävs tillstånd från Socialstyrelsen. Tillstånd beviljas om verksamheten uppfyller socialstyrelsens krav på kvalitet och säkerhet. Vid ansökan ska anges föreståndarens kompetens samt övrig personals utbildning och erfarenhet. Dessutom måste det i ansökan beskrivas hur fortbildning och kompetensutveckling av anställda ska ske samt utformning av extern handledning och handledarens kompetens. 8

9 Kommuner och landsting som vill driva motsvarande verksamhet behöver inte tillstånd, men är skyldiga att anmäla verksamheten för registrering (Socialstyrelsen, ). Med hänvisning till socialstyrelsens krav på LSS-verksamhet skriver Bergstrand (2009) att god kvalitet bland annat innebär att personalen har lämplig utbildning och/eller erfarenhet. Det innebär även att arbetsgivarens måste ha en väl fungerande arbetsledning och ett medvetet och genomtänkt arbetssätt. Kvalitetskraven gäller såväl privat som kommunal verksamhet. Den assistanssamordnare som anlitas har arbetsgivaransvar gentemot de personliga assistenterna. Det innebär att samordnaren skall se till att arbetsmiljön är god, att hjälpmedel finns och att det finns möjlighet till att fortbilda och handleda personalen (Bergstrand, 2009). En person som får insatser enligt LSS har rätt till en individuell plan. I den individuella planen, som upprättas tillsammans med brukaren, ska beslut och planerade insatser anges. Planen ska ha sin utgångspunkt i personens egna önskemål och om det finns flera huvudmän bör alla insatser tas upp. Ansvaret för att samordna insatserna i den individuella planen ligger hos kommunen (Socialstyrelsen, 2007). Arbetsledning Ledarens uppgift, enligt Nilsson (1998), är att organisera, planera och leda verksamheten. Han menar också att ledarrollen påverkar hur organisationen ser ut. En arbetsledare ansvarar för att energin inom företaget hamnar rätt. Nilsson anser vidare att det är ledarens ansvar att ge alla delar inom organisationen lika mycket uppmärksamhet och se hur de samverkar. En bra ledare har förmåga att skapa positiva relationer som kännetecknas av hänsyn och förtroende. Scherp och Scherp (2007) menar att ledarens viktigaste uppgift är att skapa förståelse för uppdraget hos medarbetarna. Då kan det skapas en gemensam vision som är viktig att hålla levande genom ständiga diskussioner. Sandberg och Targama (1998) menar att ett klassiskt problem är att synliggöra kompetens och att man i många företag överlåter kompetensutvecklingen åt de anställda. Arbetsledarna har ofta dålig kunskap om de anställdas kompetens och de får, enligt författarna, svårt att påverka effektivitet, produktivitet och utveckling. Arbetsledaren behöver förståelse för vad som är mänsklig kompetens för att kunna utveckla den. Som arbetsledare är det svårt att leda lärandet 9

10 till utveckling och förändring av förståelse. Ledningen bör skapa ett klimat som ökar förutsättningarna för nya tankegångar och ger personalen nya infallsvinklar. Bolman och Deal (2005) beskriver hur olika typer av ledarskap påverkar en organisation. Enligt dem finns det fyra perspektiv på ledarskap. För att bli en god organisation menar författarna att man bör agera utifrån olika perspektiv i olika situationer. Komplexa arbetsuppgifter kräver olika perspektiv för att skapa helhetssyn. Här följer en kortfattad beskrivning av de olika perspektiven. strukturellt perspektiv Man menar att i det strukturella perspektivet ligger fokus på organisationens uppbyggnad och de mål man jobbar mot. Inom den strukturella kulturen är arbetsuppgifterna specialiserade och individuella. De anställda jobbar var för sig och det finns sällan någon helhetssyn vilket innebär att problem kan uppstå när enhet ska bli helhet. Bolman och Deal menar att alla organisationer behöver ett visst mått av struktur för att fungera. human resource perspektiv Organisationens filosofi är att individernas förmåga fullt utnyttjas om de finner mening i sitt arbete. Det gynnar organisationen när de anställdas kompetens blir tydlig. Man vill att personalen ska vara engagerad vilket man tror blir resultatet av bland annat bra löner, anställningstrygghet och fortbildning. Man lägger stor vikt på det sociala samspelet mellan anställda eftersom det anses påverka produktivitet och effektivitet. HR-organisationer tror på personalens medbestämmande och man har en långsiktig tanke kring personalen. politiskt perspektiv I en organisation med politiskt perspektiv växer mål och struktur fram ur förhandlingar mellan olika intressegrupper. Maktutövning är vardag och de anställda ska verkställa de styrandes beslut. Bolman och Deal skriver att alla organisationer är politiska men har olika typ av politik. Om organisationen blir en arena för konkurrens mellan grupper kan en stark politisk kultur uppstå. Det uppstår då svängningar mellan tider av samarbete och tider av hård konkurrens. 10

11 symboliskt perspektiv Inom en organisation där det viktiga inte är vad som händer utan istället händelsernas innebörd kan symboler få stor betydelse. Händelser får olika mening utifrån hur olika personer uppfattar situationen. För att hantera osäkerheten som uppstår skapar organisationen symboler i form av gemensamma ceremonier och historier vilket ger de anställda glädje, hopp och tro. Kulturen, dvs. de symboler och värderingar som uppstår, håller samman organisationen. Man skapar inom organisationen ritualer som skapar en stark gemenskap som kan bidra till goda prestationer. Personliga assistenters yrkesroll Inom sjukvård och pedagogisk verksamhet har man försökt undersöka och tolka vad kompetens är. Man har kommit fram till att kompetensen är beroende av den anställdes förståelse för sitt arbete, skriver Sandberg och Targama (1998). De menar att mänsklig kompetens är viktig att synliggöra. Med mänsklig kompetens menas de kunskaper och färdigheter som någon visar i praktisk handling. Nilsson (1998) menar att kunskap ger identitet vilket i sin tur ger trygghet och en plattform att stå på. Enligt Killén (2008) blir den anställdes bild av sin yrkesidentitet en ram för vardagliga arbetsuppgifter. För att utveckla en yrkesidentitet behöver vi känna att målsättningarna för arbetet är meningsfulla. Den anställde behöver vara medveten om sin egen kompetens och profession. Nilsson skriver att kompetens ger kvalitet och hjälper oss till professionalitet. Kvalitet innebär att vi utför vårt arbete med omsorg. Killén (2008) skriver att yrkesidentitet handlar om att förstå yrkesrollen och dess funktion. En professionell yrkesutövare behärskar rollen och funktionen. För att utveckla en förståelse för arbetet krävs reflektion för att medvetandegöra såväl vår förståelse av arbetet som av förståelsen av vår förståelse, menar Sandberg och Targama (1998). Reflektion kan enligt dem innebära: självreflektion, dvs. att man utanför arbetssituationen reflekterar kring sitt arbete 11

12 att man genom dialog med kollegor reflekterar kring sin egen och andras förståelse kring samma arbete att man genom att läsa forskning skapar distans och härigenom reflekterar över sitt arbete Orlenius (2001) skriver att yrkesidentitet är väldigt personlig. Kritik mot yrkesrollen kan därför uppfattas som personlig kritik. Det är viktigt att en arbetsledare hanterar anställda med respekt för både personen och hennes kompetens. Selander m fl. (1989) skriver att det finns en mängd förklaringar av ordet profession. Några exempel är; fackutbildad, yrkesmässig. Selander menar att ett sätt att se på profession är att det innebär yrkeskonkret kunskap, att professionen har egen kultur, att det finns möjlighet att förvärva yrkets kompetens. Att sträva efter att synliggöra ett yrkes kompetens eller en profession, menar Selander, kan vara i syfte att få förhandlingsstyrka vad gäller löner arbetstider mm. En annan anledning är att få kontroll över yrkeskunskapen. Svensson skriver i Selander m fl. (1989) att en gemenskap gentemot omgivningen gör att en yrkeskategori kan mobilisera sig i frågor som rör yrket. Svensson menar också att för en yrkeskategori är det viktigt att tydliggöra teoretisk kunskap som är specifik för deras arbete utöver de praktiska färdigheterna. Det beskrivs även att kompetens kan innebära erfarenhet såväl i livet som inom yrket vilket anses lika värdefullt som teoretisk kunskap. I likhet med Sandberg och Targama anser Svensson att det är viktigt att hitta en arena för samtal kring sina arbetsuppgifter, att ge varandra stöd och råd och att ge möjlighet att profilera sin yrkesidentitet. Svensson beskriver olika typer av kunskap, t ex förtrogenhetskunskap dvs. kunskap som visar sig i praktisk handling. Dessa kan vara svåra att formulera i ord och är därför lättare att visa genom handling. Svensson hänvisar till en undersökning som har visat att stora delar av kunskaper visar sig i utförandet. Då krävs det mycket praktik innan man tillägnat sig yrkeskunskaper. Nilsson (1998) menar att vi behöver känna ett behov av att utveckla vår kunskap i vardagliga situationer för att ta in ny i information. Scherp och Scherp (2007) menar att traditionell kompetensutveckling oftast inte räcker för förändring utan att det även krävs utrymme för utveckling i det dagliga arbetet. 12

13 Kvaliteten på utvecklingen styrs av hur organisationen ger utrymme för bland annat reflektion. Tiden för reflektion bör systematiskt ske i grupp, menar Scherp och Scherp (2007). Även Sandberg och Targama (1998) menar att det är en viktigt med reflektion och dialog med andra inom samma verksamhet. Utifrån dialogen kan det ske en utveckling av förståelsen för arbetet. Sandberg och Targama menar att detta är den viktigaste formen av kompetensutveckling. För att kunna utvecklas krävs omfattande erfarenhet av verksamheten och kunskap om den. Scherp och Scherp (2007) skriver om dialogens betydelse. Dialogen bygger upp en förståelse för varandra till skillnad från diskussionen som mer handlar om att övertyga den andra parten. Scherp och Scherp anser att dialogen är ett sätt att närma sig förståelse för omvärlden och att se konsekvenser av olika förhållningssätt. En metod för kompetensutveckling kan vara handledning. Genom handledning i dialogform kan personliga assistenter ges möjlighet till reflektion. Gjems (1997) skriver att handledning kan vara ett redskap för kompetensutveckling. Om handledningens mål ska vara kompetensutveckling är syftet att öka kvaliteten på arbetsinsatsen. Under handledningen ska det utvecklas ett helhetsperspektiv som utgår från relationer och sammanhang. Handledning i grupp är, enligt Gjems (1997), en fördel då deltagarna identifierar sig med och lär av varandra. Handledningsgruppen kan ge varandra stöd och uppmuntran. Sandberg och Targama (1998) menar att genom reflektion och likartad förståelse för det gemensamma arbetet får personalen förståelse för varandras individuella kompetens samtidigt som det skapas en kollektiv. Gjems (1997) menar att ett syfte med handledning kan vara att försöka inta en subjektiv position där deltagarna ges möjlighet att se på sitt arbete utifrån nya vinklar. Handledning innebär, enligt Killén (2008), att man genom metodiskt arbete lär sig sin professions grunder och utvecklar en yrkesidentitet. Under handledning ges personen möjlighet att reflektera kring och klargöra sina känslor och attityder. Killén skriver att personal inom sjukvård har förstått vikten av ett helhetsperspektiv på patienter. För att kunna utveckla förmåga till helhetstänkande menar hon att man behöver tid till reflektion vilket kan ske under handledning. 13

14 Värdegrund Orlenius (2001) försöker beskriva vad man menar med värdegrund, vilket alla i skolans verksamhet ska utgå från enligt Lpo 94. I Lpo 94 står att skolans uppgift är att förmedla värden som vårt samhälle vilar på. Dessa värden är människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga. Enligt Orlenius (2001) är värdegrunden de normer och värderingar som styr vår moral. I det ingår tolerans, förståelse och respekt för andra vilket också innebär att vi ser på alla människor med lika värde och att alla har rätt till frihet. Orlenius (2001) ställer frågan om det är möjligt att förändra en persons grundläggande värderingar. Han menar att det inte räcker med information utan att våra föreställningar behöver utmanas. Då synliggörs vårt tyckande och ställs i relation till teorier. I handledningssituationer kan handledaren utmana deltagarna för att ge dem möjlighet att se samband och konsekvenser, menar Gjems (1997). Deltagarna utmanas genom att föreställa sig en situation ur någon annan synvinkel än sin egen. Det kan leda till att förståelsen förändras. Utmanande frågor under handledning kräver ett tryggt klimat. Personlig assistans i skolan Socialstyrelsen hänvisar till ett rättsfall där det i regeringsrätten fastslogs att man genom LSS kan ha personlig assistans i skolan. Regeringsrätten menade dock att skolan och läraren har det pedagogiska ansvaret. Vilka uppgifter assistenten har i skolan är däremot inte tydligt beskrivet i gällande författningar, skriver Socialstyrelsen (2005). Bergstrand (2009) skriver att skolan har ansvar för det specialpedagogiska stödet för barn med funktionshinder. Om assistenten följer barnet i skolan är assistentens uppgifter, utifrån LSS-lagen, att hjälpa barnet med den dagliga livsföringen. Bergstrand medger att det kan vara svårt att se klara gränser i stödåtgärder mellan assistentens ansvar och skolans ansvar. Även Socialstyrelsen (2005) menar att det saknas en samsyn mellan olika verksamheter kring assistenters uppgifter. 14

15 Om en elev är beviljad insats enligt LSS är det viktigt att ansvariga i skolan samarbetar med elevens LSS-handläggare för att samordna skolans plan för eleven med den individuella planen som är handläggarens ansvar. Socialstyrelsen menar att samarbete mellan olika verksamheter krävs för att ett barns behov ska tillgodoses genom assistans. Socialstyrelsen skriver att man på organisatorisk nivå bör ha gemensamma riktlinjer för hur assistansen ska utformas. Det kräver samordning vilket i sin tur kräver gemensam planering och gemensamma mål. Om samordningen brister försvåras helhetsperspektivet, både för individen och för personal i olika verksamheter. Den assistansberättigades individuella plan, enligt LSS, och skolans individuella utvecklingsplan (IUP) görs ofta utan kunskap om varandras mål. De olika verksamheterna bör försöka se varandras styrkor och ta tillvara på varandras kompetens i stället för att konkurrera, skriver Socialstyrelsen (2005). 15

16 Problemformulering, syfte och frågeställningar De stora frågeställningarna handlar om hur arbetsgivarens roll gentemot de personliga assistenterna ser ut och vilket ansvar de tar för sina anställda utifrån såväl arbetsgivarnas eget perspektiv somt ur specialpedagogernas perspektiv. Intressant är också huruvida det finns skillnader i arbetsledningen av assistenterna beroende på vem som är huvudman. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur delar av arbetsgivarnas ansvar för personliga assistenters arbetssituation ser ut samt hur det påverkar specialpedagogers arbete. Fokus ligger på hur det fungerar för assistenter som arbetar med brukaren i skolan. Utifrån problemformulering och syfte vill jag söka svar på fyra frågeställningar. Hur ser arbetsgivare respektive specialpedagoger på arbetsledning av personliga assistenter personliga assistenters arbetsuppgifter personliga assistenters värdegrund personliga assistenter i skola 16

17 Metodologiska överväganden Jag har valt att göra en kvalitativ studie, med hjälp av intervjuer med arbetsledare av personliga assistenter samt specialpedagoger, då jag eftersträvar en djupare förståelse av problematiken kring arbetsledning av personliga assistenter. En mer utförlig beskrivning kring intervjuer följer senare. Enligt Holme och Solvang (1997) syftar en kvalitativ undersökning till en djupare förståelse kring området vi studerar och Thurén (2007) menar att en kvalitativ studie ger möjlighet till fördjupning i enstaka händelser och detaljer. En kvalitativ undersökning söker förståelse ur de intervjuades synvinkel och försöker se innebörden av människors erfarenheter (Kvale, 1997). Studien har influenser av grounded theory, en metod jag kortfattat beskriver nedan. I begynnelsen var min avsikt att fokusera på relationer i klassrummet där möten sker mellan specialpedagoger, personliga assistenter och elever. Tanken var att intervjua assistenter och specialpedagoger för att få deras uppfattning om hur det fungerar att arbeta med samma barn men med olika arbetsgivare. Utöver detta ville jag göra observationer av klassrumssituationer. Detta skulle senare relateras till bland annat respektive yrkesgrupps arbetsbeskrivning. Jag fick stora svårigheter med att få tillgång till en undersökningsgrupp. De kontakter jag hade drog sig ur ganska sent och jag tvingades ändra fokus på problemet. Nu tycker jag trots allt att det fanns en mening med förändringen då mina centrala frågeställningar kom att röra sig om hur saker och ting fungerar på organisationsnivå. Ska arbetssituationen utvecklas för specialpedagoger och personliga assistenter tror jag att det är på den organisatoriska nivån man ska agera. Grounded theory Mitt metodval har influerats av grounded theory. Som renodlad metod innebär det att man arbetar i olika förutbestämda steg från datainsamling till teoretisering. Metoden strävar efter att inte ha förutfattade meningar vid starten för att undvika datafiltrering utifrån uppfattningar. Starrin m.fl. (1991) menar att forskare riskerar att låsa sig vid vissa idéer vilket kommer att påverka resultatet. 17

18 Målet med metoden är att utifrån ett empiriskt material generera nya teorier. När det empiriska materialet analyseras försöker man finna koder eller mönster. Koderna eller kategoriseringarna lyfter empirin från data till tolkningar som kan bli en ny teori och jämföras med tidigare forskning. Hermeneutiskt förhållningssätt Det finns utöver grounded theory hermeneutiska toner i undersökningen. En hermeneutisk undersökning försöker beskriva ett problem och innebörden av det, utan att därför tro att det bara finns en sanning. Förklaringsnivån inom hermeneutiken handlar om innebörder i texter, utsagor eller handlingar. Möjligheterna med en hermeneutisk undersökning är att man undersöker utifrån olika infallsvinklar. Ett ämne måste studeras ur flera aspekter och olika perspektiv anses lika betydelsefulla. Tolkningar är analysredskap och företeelser förklaras genom vår vardagsförståelse. Metoden används vid studier som inte kan besvaras genom orsak - verkan. Svårigheten med en hermeneutisk undersökning är att ha en tillräckligt tydlig forskningsprocess för att kunna möjliggöra kritik. När man arbetar med tolkningar kan man fundera över om det finns en verklighet i det som tolkats eller om det enbart är forskarens förförståelse som styr resultaten (Thurén, 1991). Induktiv forskning Enligt Thurén (1991) bygger induktiv forskning på en empirisk undersökning. Den empiriska undersökningen, intervjuer med arbetsgivare och specialpedagoger, skapar en bild av hur de ser på arbetsledning av personliga assistenter och utifrån det sker tolkningar Tillvägagångssätt Min empiriska undersökning har genomförts genom intervjuer med tre privata arbetsgivare för personliga assistenter. Härutöver har jag gjort intervju med två enhetschefer med arbetsledaransvar för personliga assistenter inom kommunal LSS-verksamhet. Dessutom har 18

19 jag gjort en parintervju med två specialpedagoger med mångårig erfarenhet av arbete med elever med personlig assistans. De båda specialpedagogerna var väldigt överens om hur de uppfattar arbetssituationen. Det visar sig i resultatdelen genom att jag inte skiljer dem åt utan benämner dem specialpedagog. Syftet med intervjuer med arbetsgivare åt personliga assistenter var att skapa en bild av hur de agerar som arbetsgivare utifrån tre teman; introduktion av nyanställda assistenter, utbildning/fortbildning av personliga assistenter samt handledning av personliga assistenter Under intervjuerna gjordes ljudupptagningar vilka senare transkriberades. Genom att koda utskrifterna, med olika färger för respektive tema som framkom, fick jag ett rikt informationsmaterial. Det har analyserats för att se likheter och skillnader mellan olika arbetsgivare från såväl arbetsgivarnas som specialpedagogernas perspektiv. I analysen gör jag sannolika antaganden kring hur arbetsgivarna ser på sitt ansvar för de anställda. Vid intervjun med specialpedagogerna strukturerade jag frågor som skulle knyta an till de teman jag använt under intervjuerna med arbetsgivarna. Intervjun med specialpedagogerna utvecklades dock till ett samtal där de talade fritt. De flesta frågorna besvarades utan styrning från mig. För att hålla ihop intervjun så att den inte skulle sväva ut stannade jag upp några gånger och bad om att få sammanfatta vad de sagt. Det gav mig möjlighet att stämma av att jag behandlat alla frågeställningar och att jag uppfattat specialpedagogerna rätt. Dessutom gav det dem möjlighet att korrigera sina uttalanden. Intervjuer Enligt Kvale (2009) kräver intervjuer ett tydligt mål och syfte med undersökningen. Basen för intervjuer är en teoretisk förståelse för det som ska undersökas. Intervjuer kan, enligt Kvale, ha ett undersökande syfte. Den är då öppen och svagt strukturerad och försöker hitta nya 19

20 infallsvinklar och ny information. Intervjuer kan också pröva hypoteser och är då mer strukturerade och används till exempel vid jämförande studier. Intervjuerna har gett information om hur arbetsgivarna ser på sitt arbetsledande ansvar och hur det fungerar i praktiken, genom öppna frågor. Samtidigt ville jag kunna göra jämförelser mellan arbetsgivarnas syn på arbetsledning och information utifrån litteraturen. Vissa frågeställningar kräver mer öppenhet än andra, mer strukturerade, frågor som ska generera jämförelser. Strukturerade frågor kan användas i inledningen för att sedan övergå till en öppen och samtalsliknande intervju med lägre grad av struktur. Den strukturerade delen av intervjuerna med arbetsgivarna var det Kvale (2009) kallar semistrukturerade vilket innebär färdiga frågeställningar. Syftet med det var att jag vill ha tydliga svar, som kan jämföras, kring hur organisationen ser ut, vilken information eller utbildning som ges till de personliga assistenterna vid anställningen och hur kontakten mellan arbetsgivarna och de anställda ser ut. Urval Urvalet har skett utifrån en sökning av ledigförklarade tjänster för personliga assistenter på Arbetsförmedlingens platsbank. Risken med sökningen på platsbanken är att det är arbetsgivare med hög personalomsättning som kontaktats. Det finns en risk att urvalet inte är representativt för alla assistansbolag. Efter den första sökningen tog jag kontakt med många olika assistansbolag för att be om tid för en intervju. En del var inte intresserade av att medverka utan att man angav skäl. En tolkning av bortfallet skulle kunna vara att man tycker att frågeställningarna kring hur man fungerar som arbetsledare är obekväma. Därefter inhämtade jag information på respektive assistansbolags hemsida för att bilda mig en uppfattning om bolagets storlek och för att få kännedom om antalet kunder och anställda assistenter. Syftet var att få möjlighet att intervjua företrädare för bolag av olika storlekar för att eventuellt se skillnader mellan hur man fungerar som arbetsgivare beroende på företagets storlek. För att verkligen kunna dra slutsatser kring hur assistansbolagens storlek påverkar arbetsgivarrollen behöver man troligen göra flera intervjuer med företrädare för bolag med likartat antal anställda. 20

Att arbeta som Personlig Assistent

Att arbeta som Personlig Assistent Rapport från FoU-Norrbotten Rapport nr 38, 2006 Att arbeta som Personlig Assistent Susanne Burman Karina Renberg V.varvsgatan 11 971 28 Luleå 0920-20 54 00 0920-942 49 www. founorrbotten.se Förord Denna

Läs mer

Osynlighet, otydlighet och osäkerhet -en fokusgruppsstudie om personliga assistenters yrkesroll

Osynlighet, otydlighet och osäkerhet -en fokusgruppsstudie om personliga assistenters yrkesroll Institutionen för socialt arbete Osynlighet, otydlighet och osäkerhet -en fokusgruppsstudie om personliga assistenters yrkesroll Socionomprogrammet HT 2007 C-uppsats Författare: Anne-Catrin Nilsson och

Läs mer

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen - En studie om arbetsmiljön för personliga assistenter inom Frösunda Examensarbete för kandidat inom huvudområdet arbetsvetenskap Cecilia Jansson Handledare:

Läs mer

C-UPPSATS. Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv. Anna Strömberg Charlotte Simonsson

C-UPPSATS. Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv. Anna Strömberg Charlotte Simonsson C-UPPSATS 2007:029 Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv Anna Strömberg Charlotte Simonsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Social

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

EXAMENSARBETE. Integrerat ledarskap inom hemtjänsten

EXAMENSARBETE. Integrerat ledarskap inom hemtjänsten EXAMENSARBETE 2006:18 HV Integrerat ledarskap inom hemtjänsten Malin Bjärenfall, Johanna Uusitalo Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sociala omsorgsprogrammet Institutionen för

Läs mer

Nyckelord: assistansberättigad, funktionsnedsättning, personlig assistans. Personlig assistans -kommunal eller privat anordnare?

Nyckelord: assistansberättigad, funktionsnedsättning, personlig assistans. Personlig assistans -kommunal eller privat anordnare? Abstrakt Personlig assistans är ett ständigt växande behov hos funktionsnedsatta personer. Hur man som assistansberättigad resonerar när man väljer assistansanordnare var syftet med denna undersökning.

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

EXAMENSARBETE. Personlig assistans. En studie av insatsen, yrket och rekryteringssituationen MONICA KARLSSON KARIN ÅHLUND

EXAMENSARBETE. Personlig assistans. En studie av insatsen, yrket och rekryteringssituationen MONICA KARLSSON KARIN ÅHLUND 2003:013 HV EXAMENSARBETE Personlig assistans En studie av insatsen, yrket och rekryteringssituationen MONICA KARLSSON KARIN ÅHLUND HÄLSOVETENSKAPLIGA UTBILDNINGAR PROGRAMMET FÖR SOCIAL OMSORG Institutionen

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Brukarens självbestämmande ur den personliga assistentens perspektiv

Brukarens självbestämmande ur den personliga assistentens perspektiv Brukarens självbestämmande ur den personliga assistentens perspektiv Socionomprogrammet C-uppsats, VT 2011 Författare: Gabriela Olsson Handledare: Thomas Carlsson ABSTRACT Titel: Brukarens självbestämmande

Läs mer

Två år med kompetensutveckling av personliga assistenter och dess arbetsledare i Skaraborg

Två år med kompetensutveckling av personliga assistenter och dess arbetsledare i Skaraborg Två år med kompetensutveckling av personliga assistenter och dess arbetsledare i Skaraborg FoU - rapport 2006:1 Utvärdering av projektet Kompetensutveckling av personliga assistenter 2004-2005 Skaraborg

Läs mer

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Emelie Eriksson Martin Steby Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö En kvalitativ studie på ett privat assistansföretag The psychosocial work environment

Läs mer

Att vara en räckande hand

Att vara en räckande hand Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Social omsorgsvetenskap Agnieszka Gustafsson Marie Wennerstrand Att vara en räckande hand Personliga assistenters förhållande till den andres självbestämmanderätt

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö

EXAMENSARBETE. En god lärandemiljö EXAMENSARBETE 2009:006 En god lärandemiljö - vad innebär det och hur skapas en sådan? Tove Åström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok

Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Rapport 2011024 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i pedagogik, 15 hp Tyst kunskap Kunskap som inte går att googla eller slå upp i en bok Emelie Lindberg Frida Peacock

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Personlig assistans som yrke

Personlig assistans som yrke Personlig assistans som yrke Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare Studenter: Maria Arvidsson och Eva Österholm Examensarbete

Läs mer

Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie.

Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie. Våren 2013 Sektionen för lärande och miljö Master i utbildningsvetenskap Specialpedagogens uppdrag i skolans komplexa praktik en fallstudie. Författare Annette Byström Handledare Sören Augustinsson Examinator

Läs mer