Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning"

Transkript

1 Dnr 2011/98 SN 710 SN 100/2011 Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (4 kap. 2 ) och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen (6 ) kallas denna arkivbeskrivning. Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå från dess arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper som alstras. 1. Socialnämndens organisation Nämnden utgör en sammanhållen myndighet. Socialnämnden består av två verksamhetsområden vård och omsorg samt individ och familjeomsorg. Vård och omsorg består av följande Hemtjänst Dagverksamhet Arbetsterapi Korttidsvistelse och permanent boende i särskild boendeform. Anhörigstöd Biståndshandläggning Hemsjukvård Enheten för personer med funktionsnedsättning Kommunal psykiatri Boendeservice Dagverksamhet Kontaktgrupper

2 Omsorger för personer med funktionsnedsättning/lss verksamhet Råd och stöd Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice i hemmet Korttidsvistelse utanför hemmet Ledsagar kontaktperson för barn och ungdom. Bostad med särskild service för barn och ungdom samt för vuxna Daglig verksamhet Individ- och familjeomsorg ansvarar för: Ekonomiskt bistånd till enskilda personer och familjer Hjälp till personer som missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel, att komma ifrån missbruket. Stödinsatser för barnfamiljer och ungdomar i form av kontaktfamilj, kontaktperson och hemterapeut. Vård och behandling till dem som behöver bo utanför det egna hemmet. Rådgivning och hjälp i familjrättsfrågor. Tvångsingripande av barn som far illa samt vuxna med omfattande missbruk. Skuldsanering. 2. Sökmedel till socialnämndens allmänna handlingar Nämnden använder diariesystemet Winäss. Dokumenthanteringsplan visar var förvaltningen förvarar sina handlingar, och när de gallras eller förs över till centralarkiv. Arkivförteckning visar vilka handlingar som har arkiverats, samt var de är placerade. Utöver de allmänna handlingar som diarieförs förvaras vissa sådana inom respektive avdelning. Det handlar då om icke sekretessbelagda handlingar som hålls ordnade på särskilda sätt. 3. Tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan använda hos socialnämndens för att ta del av allmänna handlingar I nuläget kan inte allmänheten erbjudas någon IT-lösning för att själva söka bland offentliga allmänna handlingar. 4. Vem hos socialnämnden som kan lämna närmare upplysningar om allmänna handlingar etc. Socialchefen och områdeschefen är ansvariga för nämndens dokument- och diariehantering och kan lämna upplysningar, så kan även den administrativa personalen. 5. Vilka sekretessbestämmelser som socialnämnden vanligen tillämpar Vanligen förekommande sekretessregler för myndigheten är;

3 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 18 kap 13 risk- och sårbarhetsanalys Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 19 kap 3 upphandling Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 21 kap 1 hälsa- och sexualliv Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 25 kap till skydd för enskild som avser hälso- och sjukvård Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 26 kap till skydd för enskild inom socialtjänst Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)39 kap 1, 2 och 5 personaladministrativ verksamhet 6. Vilka uppgifter som socialnämnden regelbundet hämtar eller lämnar till andra För arbetets behöriga gång hämtar socialnämnden in de offentliga uppgifter från andra myndigheter som behövs för handläggningen, ibland även normalt sekretessbelagda uppgifter. Socialnämnden lämnar på begäran av allmänheten ut allmänna handlingar. Socialförvaltningen lämnar uppgifter till ett flertal myndigheter, Statistiska centralbyrån Socialstyrelsen Primärvården Andra nämnder i kommunen Ensolution- KPB Kronofogden Försäkringskassan Universitetssjukhuset Förvaltningsrätten Tandvårdseneheten Habiliteringen Arbetsförmedlingen Andra kommuner Assistansbolag Socialförvaltningen hämtar uppgifter från ett flertal myndigheter Försäkringskassan endast med enskildes medgivande Rättspsykiatriska Universitetssjukhuset Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Habiliteringen Barn och vuxna Förvaltningsrätten Socialstyrelsen Sveriges kommuner och landsting

4 Primärvården Bilregistret KIR Frivården Polisen Beroendecentrum Rättsmedicinska Centrala studiestödsnämnden Inkassobolag Hyresvärdar Elleverantörer Skattemyndigheten Vårdcentralen Närpsykiatrin Andra nämnder i kommunen Särskolan Information från andra kommuner 7. Försäljning av personuppgifter Försäljning av personuppgifter förekommer inte. 8 Arkivets uppbyggnad och sökingångar Kommunens arkiv är traditionellt ordnat och förtecknat efter det allmänna arkivschemat. Av respektive dokumenthanteringsplan framgår vilka handlingar som hanteras i myndighetens olika verksamheter samt vilka handlingar som gallras efter viss tid och vilka som bevaras för framtiden. 9 Kommunens centralarkiv Myndighetens huvudarkiv finns på Västra Storgatan 15, nedre källarplan. Här förvaras dokument från 1862 och fram till idag. Du kan finna protokoll från olika nämnder och styrelser, räkenskaper, betygskataloger, klassfoton, klasslistor, skolhälsojournaler, hälso- och sjukvårdsjournaler, elevakter och skrivelser av olika slag. Totalt förvaras omkring 700 hyllmeter arkivhandlingar i arkivet. I Hallsbergs kommuns arkiv finns material samlat från Sköllersta, Pålsboda, Hjortkvarn, Vretstorp och Östansjö som idag är en del i Hallsbergs kommun. 10 Gallring Gallring sker enligt antagen dokumenthanteringsplan för respektive avdelning. Se intranätet för aktuell dokumenthanteringsplan. Se 10 Arkivlag (1990:782) angående gallring av allmänna handlingar.

5 Arkivansvarig: Socialchefen är arkivansvarig för nämndens verksamheter Arkivredogörare och arkivsamordnare Arkivsamordnare Ann Lagerlöf Administration Inger Karlsson Individ- och familjeomsorg Carina Holmström Procapita Individ- och familjeomsorg Maja Åkerberg SoL akter inom vård- och omsorg Britt-Marie Rapp och Elisabeth Hammarhult HSL journaler inom vård- och omsorg Solveig Sundh Enheten för personer med funktionsnedsättning Elisabeth Högberg Beskrivningen är upprättad av Anna Lindqvist Kommunarkivarie Ann Lagerlöf Arkivsamordnare socialförvaltningen

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost

2013-05-15. Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost 2013-05-15 Arkivbeskrivning för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 arkivreglemente för Göteborgs Stad. Den har till uppgift

Läs mer

Arkivbeskrivning för Socialnämnden i Kinda kommun

Arkivbeskrivning för Socialnämnden i Kinda kommun Arkivbeskrivning för Socialnämnden i Kinda kommun Tillkomst år: Sociala centralnämnden tillkom 1974 och bestod av 11 ledamöter och 11 ersättare. Socialnämnden består idag av 9 ordinarie ledamöter och 9

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011

Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 Arkivbeskrivning Lerums kommun upprättad 2007 reviderad 2011 2011-06-30 Sofia Särdquist kommunarkivarie 1 Inledning Följande arkivbeskrivning är ett gemensamt dokument för samtliga pågående kommunala arkivbildare

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar

Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar 1 INLEDNING En kommungemensam handbok för registrering och hantering av allmänna handlingar Handboken innehåller anvisningar om hur Härnösands

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen Dnr. VON 111/13 29 april, 2013 Dokumenthanteringsplan Antagen av nämnden den 24 februari 2009 ( 26). Reviderad av nämnden den 23 maj 2013. Gäller från och med 1 juli 2013.

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Antagen av Vård och omsorgsnämnden 2015 01 02, 3. Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Allmänt om delegation Vad innebär delegation? Delegation enligt kommunallagen (6 kap 33 38 ), innebär att

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Borgholms kommun och Borgholm Energi Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-03-14 52 Riktlinjer 2 Innehåll Inledning.. 3 Varför registrera och diarieföra... 3 Registrator..

Läs mer

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Timrå kommun

Rapport avseende granskning av Diariehantering. Timrå kommun Rapport avseende granskning av Diariehantering Timrå kommun Mars 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 Uppdrag och bakgrund 2 Revisionsfråga 2 Revisionskriterier 2 Avgränsning 2 Metod 2 2. Granskningsresultat

Läs mer

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429

Socialnämnd Socialförvaltning. DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 Socialnämnd Socialförvaltning DOKUMENTHANTERINGSPLAN Reviderad och antagen 150429 2 Innehållsförteckning sid 1 INLEDNING 3 1.1 Dokumenthanteringsplanens syfte, funktion och struktur 3 1.2 Hantering av

Läs mer

Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun

Granskning av avtalshantering. Staffanstorps kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Gabriella Fredriksson September 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2.

Läs mer

Dokumenthantering i Trosa kommun

Dokumenthantering i Trosa kommun Dokumenthantering i Trosa kommun Allmänna handlingar, sekretess, posthantering, registrering, arkiv och gallring 2014-08-19 Dokumentkategori: Förvaltningsdokument Dokumenttyp: Handbok Innehållsförteckning

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer