Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lena Ekelius förklarade mötet öppnat."

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med SYLFs styrelse Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Sofia Rydgren Emma Spak Johan Zelano Mara Bybrant Martin Wohlin Emma Åberg (gäst) Vid protokollet: Joel Hellstrand 192 Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Följande punkt anmäldes till föredragningslistan: nytt möte med SKL, GRUFFA i Stockholm, revisionsmöte , remiss om allvarlig brottslighet som hinder att genomgå högskoleutbildning samt remiss om förslag till föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap. Styrelsen beslutade att med ovanstående tillägg fastställa den föreslagna föredragningslistan. Granskning av protokoll från SYLFs styrelsemöte Styrelsen granskade protokollet som därefter lades till handlingarna. 194 Diarieförda rapporter Styrelsen gick igenom de diarieförda rapporterna.

2 195 Rapport från möte med SLFs kommunikationschef Carina Hansson Martin Wohlin informerade om ett möte med SLFs kommunikationschef Carina Hansson. Styrelsen diskuterade möjligheten att bjuda in Carina Hansson till SYLFs konstituerande möte. 196 SYLFs ekonomi a) Förvaltningsrapport nr 1/2010 Joel Hellstrand föredrog en förvaltningsrapport från för SYLF och SYLF-P. b) Bokslut 2009 Joel Hellstrand presenterade SYLFs resultat för 2009 och meddelade att bokslutet som blir färdigt nästkommande vecka sänds ut till styrelsen för godkännande och underskrift. c) Fastställande av budget 2010 Styrelsen justerade budgeten för annonsintäkterna samt för SYLFs kansli, därefter fastställdes förslaget till budget för d) Fastställande av förvaltningspolicy Styrelsen gick igenom förvaltningspolicyn och beslutade att i kapitel: SYLFs organisation (org.nr ) fastställa säkerhetsnivån för SYLF till 4.6 miljoner kronor för 2010 vilket motsvarar ett års drift för SYLFs politiska verksamhet, kansli och tidskriften Moderna Läkare SYLFs pensionsstiftelse (org.nr: ) fastställa säkerhetsnivån för SYLFs pensionsstiftelse till det pensionsåtagande för SYLFs tidigare anställda som av SPP beräknats uppgå till kr för Styrelsen beslutade vidare att fastställa att ett belopp motsvarande den förväntade gottgörelsen ur pensionsstiftelsen till SYLF om 170 tkr för 2010 skall finnas tillgängligt för överföring i februari Styrelsen fastställde därefter förvaltningspolicyn

3 Ersättning till andre vice ordföranden för arbetsdag Mot bakgrund av att andre vice ordföranden fullgör vice ordförandens uppdrag beslutade styrelsen att Johan Zelano får ersättning för förlorad arbetsinkomst för 1,5 arbetsdagar som andre vice ordförande. 198 Ersättning UFO internat Styrelsen beslutade att ersätta Emma Spaks medföljande make för resa och boende i samband med UFO-internatet då detta möjliggör för Emma att delta och fullfölja sitt uppdrag. 199 Val av styrelse SYLFs pensionsstiftelse Styrelsen beslutade att Lena Ekelius ( ), Johan Zelano ( ), Joel Hellstrand ( ) samt Cecilia Henzel ( ) skall ingå i styrelsen för Sveriges Yngre Läkares Förenings pensionsstiftelse fr.o.m Styrelsen beslutade vidare att följande personer, två i förening enligt nedan, skall ha rätt att teckna Sveriges Yngre Läkares Förenings pensionsstiftelses firma i alla sammanhang fr.o.m Lena Ekelius Johan Zelano Lena Ekelius - Joel Hellstrand Lena Ekelius - Inga-Maj Juselius Johan Zelano - Joel Hellstrand Johan Zelano - Inga-Maj Juselius Joel Hellstrand - Inga-Maj Juselius Besluten förklarades omedelbart justerade. 200 SYLFs fullmäktigemöte 2010 a) Verksamhetsberättelse/plan Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen och beslutade att föreslå fullmäktige att anta nedanstående mål för verksamhetsåret 2010/

4 SYLFs övergripande mål SYLF skall vara känt för varje underläkare och tillvarata de yngre läkarnas intressen SYLF skall ge god service åt medlemmarna SYLF skall vara en kunskapsproducerande organisation SYLF skall ha inflytande i sjukvårdspolitiska frågor och vara opinionsbildande SYLF skall verka för att alla underläkare har ett gott arbetsliv I) Arbetsliv Långsiktiga mål att alla underläkare har god kunskap i arbetslivsfrågor att professionen, arbetsgivare, politiker och allmänhet har en god kunskap om underläkares arbetsmiljö och därmed bidrar till ett ökat opinionstryck i dessa frågor att läkare ska få större inflytande över sin arbetstid Kortsiktigt mål att gravida läkare på egen begäran skall befrias från jouroch beredskapsarbete II) Arbetsmarknad Långsiktiga mål att antalet AT-tjänster och ST-tjänster dimensioneras utifrån behovet av läkare på arbetsmarknaden att befrämja en öppen och internationell arbetsmarknad för svenska och utländska läkare att verka för en bred arbetsmarknad för underläkare 4

5 att i samarbete med Läkarförbundet tillse att den lag som reglerar anställningar vid universitetskliniker ändras så att sådana anställningar skall vara tillsvidare utan tidsbegränsning Kortsiktiga mål att samtliga ST-läkare har tillsvidareanställning att SYLF styrelse verkar för ytterligare en uppföljning av läget efter införande av tillsvidareanställning för ST-läkare att ta fram ett stöd för medlemmar som vill arbeta utomlands III) Sjukvårdspolitik och sjukvårdsorganisation Långsiktiga mål att SYLF verkar för att läkare ska leda och utveckla svensk sjukvård att SYLF verkar för höjd vårdkvalitet att SYLF tar aktiv del i att utforma framtidens läkarroll Kortsiktiga mål att debattera och driva frågan om läkares straffrättsliga ansvar att debattera och driva frågan om vikten av kvalitets- och förbättringsarbete bland underläkare IV) Moderna Läkare / modernalakare.se Långsiktigt mål att Moderna Läkare och modernalakare.se skall vara de ledande informationskällorna i fackliga frågor och de givna debattforumen för underläkare 5

6 Kortsiktigt mål att aktivt arbeta för att öka besöksfrekvensen på modernalakare.se V) Förhandlingsfrågor Långsiktiga mål att underläkare har en lön som motsvarar ansvar, kompetens, arbetsinsats och värde för verksamheten att lönesättningen sker individuellt och i direkt dialog mellan lönesättande chef och läkare att inga osakliga löneskillnader finns att läkare under kombinerad specialiseringstjänstgöring (forskar-st, ledarskaps-st, tilläggs- eller grenspecialisering) efter fem års tjänstgöring erhåller lön i nivå med "specialistlön" att varje underläkare ska ha utvecklingssamtal och lönesamtal, med lönesättande chef och baserat på kända lönekriterier, minst en gång per år att varje AT-läkare har en namngiven chef med arbetsgivaransvar och som kan bedöma AT-läkarens kompetens och meriter samt har mandat att lönesätta att verka för bättre jouravtal Kortsiktiga mål att SYLF centralt arbetar för att ta fram en modell för individualiserad lönesättning för AT-läkare att verka för högre ingångslöner och bättre löneutveckling för AT-läkare 6

7 VI) Utbildnings och forskningsfrågor Långsiktiga mål att AT och ST håller god kvalitet att rekryteringen av läkare till forskningen ökar att alla läkare som forskar skall ges möjlighet att bedriva forskningen inom ramen för en anställning Kortsiktiga mål att SYLF verkar för att alla underläkare ska ha en namngiven handledare att SYLF verkar för att antalet SK-kurser ska utökas, samt att antagningsförfarandet ska ses över för att möjliggöra spridning av den teoretiska utbildningen under ST-perioden att SYLF bevakar att Kompetensportföljen vidareutvecklas och synliggörs VII) Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor Långsiktiga mål att SYLF arbetar för att alla underläkare ska ha lika förutsättningar både i arbetslivet och inom den fackliga organisationen att SYLF aktivt skall arbeta för jämställdhet och jämlikhet bland yngre läkare Kortsiktiga mål att SYLF arbetar för att underläkare med utländsk utbildning får en bättre integrering i svensk hälso- och sjukvård VIII) Internationellt samarbete 7

8 Långsiktiga mål att Europas underläkares intressen - vad gäller utbildningsvillkor och arbetstid tillvaratas på ett bra sätt att via arbete i NRYL uppnå en väl fungerande arbetsmarknad och en god kontakt mellan ländernas underläkarföreningar att föreningen via internationellt engagemang skapar nytta för SYLFs medlemmar Kortsiktiga mål att verka för ett stärkt yngreläkarperspektiv i CPME IX) SYLFs organisation Långsiktiga mål att ha en god kontakt mellan lokalavdelningar och den centrala styrelsen att SYLFs hemsida kontinuerligt utvecklas enligt SYLFs förtroendevaldas och medlemmars önskemål och behov att öka antalet medlemmar i SYLF att alla ST-läkare (under bas- och grenspecialisering) inom Läkarförbundet ska tillhöra SYLF att det fackliga kursutbudet håller god kvalitet och täcker efterfrågan Kortsiktiga mål att SYLFs styrelse gör en översyn av SYLFs kommunikationskanaler i syfte att uppnå en ökad tydlighet och en förbättrad genomslagskraft att ta fram en vision för SYLF 8

9 X) Kontakt med Sveriges Läkarförbund och övriga organisationer Långsiktigt mål att ha ett gott samarbete med Läkarförbundet och andra organisationer inom hälso- och sjukvården b) Propositioner I) Arvodesreglemente för centralt förtroendevalda Styrelsen beslutade att föreslå två ändringar av arvodesreglementet. Den första ändringen skulle göra det lättare för förtroendevalda som har flexibel arbetstid att få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Om man som centralt förtroendevald i SYLF tagit ut kompensationsledighet så framgår detta inte på lönespecifikationen vilket gjort att man ej fått ersättning för förlorad arbetsinkomst. Styrelsen föreslår också en förändrad skrivelse som medför att det är lättare för föräldralediga att få ersättning. Styrelsen konstaterade även att utgångspunkten bör vara att organisationen har förtroende för de förtroendevalda och att det av denna anledning räcker med att inkomstbortfall eller utfört kompensationsarbete ska styrkas på begäran. Den andra ändringen, som även diskuterades under styrelsemötet , har att göra med att nuvarande arvodesreglemente ej är anpassat för en situation där en ledamot fullgör en annan ledamots uppgifter enligt SYLFs stadgar. Styrelsen beslutade att föreslå fullmäktige följande ändring i arvodesreglementet. Föreslagen lydelse 1 Nuvarande lydelse 1 I det fall centralt förtroendevald i föreningen åtnjuter tjänstledighet med bibehållen lön, och ej behöver ta igen denna tid, utgår ingen sådan ersättning. På begäran skall förtroendevald redovisa på vilket sätt inkomst förlorats eller kompensationsarbete utförts. För sammanträden på kvällstid, vilket bl.a. inklu I det fall centralt förtroendevald i föreningen åtnjuter tjänstledighet med bibehållen lön från arbetsgivaren, utgår ingen sådan ersättning. Inkomstbortfall skall styrkas. För sammanträden på kvällstid, vilket bl.a. inkluderar styrelsens telefonsammanträden, utgår därför i nor 9

10 derar styrelsens telefonsammanträden, utgår därför i normalfallet inte ersättning. malfallet inte ersättning. (...) Endast deltagande i arbetsgrupper som godkänts av SYLFs styrelse berättigar till ersättning för förlorad arbetsinkomst. När en ledamot enligt SYLFs stadgar vid förfall fullgör annan ledamots uppgifter är denna ledamot berättigad till motsvarande ekonomisk ersättning och villkor som frånvarande ledamot. (...) Endast deltagande i arbetsgrupper som godkänts av SYLFs styrelse berättigar till ersättning för förlorad arbetsinkomst. II) Årsavgift 2011 Styrelsen beslutade att föreslå fullmäktige: att fastställa medlemsavgiften för helåret 2010: till oförändrat 188,50 kronor per tertial för fullt betalande medlemmar till oförändrat 0 kronor för styrelseledamöter, valberedningsledamöter och förtroendemannarevisorer Styrelsen diskuterade möjligheten att reducera avgiften för vissa delar av medlemskåren men denna diskussion föranledde inget beslut. c) Motioner Styrelsen uppdrogs att till kl tillsända Joel Hellstrand motionssvar enligt nedan. Angående motionen från SYLF Malmö om handläggningstid för specialistbevis beslutade styrelsen att yrka bifall för första attsatsen men föreslå en alternativ andra att-sats. Johan Zelano uppdrogs att svara på motionen. Angående motionen från SYLF Malmö om introduktion av EUexaminerade läkare inom svensk sjukvård beslutade styrelsen att yrka bifall. Mara Bybrant uppdrogs att svara på motionen. 10

11 Angående motionen om SYLF Stockholm om lönesättning för vikarierande underläkare beslutade styrelsen att föreslå en alternativ att-sats. Lena Ekelius uppdrogs att svara på motionen Angående motionen om ST-utbildningens kvalitet och dimensionering i relation till privata upphandlingar beslutade styrelsen att yrka avslag. Emma Spak uppdrogs att svara på motionen. Angående motion om rekrytering av aktivt engagerade personer till SYLF beslutade styrelsen att yrka bifall. Joel Hellstrand uppdrogs att svara på denna. d) Mötesordförande Styrelsen diskuterade lämpliga individer till uppdraget. e) Ev. gästredaktör Styrelsen uppdrog till Martin Wohlin att kontakta lämplig gästredaktör. f) Inbjudna gäster Punkten föranledde inget beslut. g) Mötesdatum fullmäktige 2011 Styrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att fullmäktige 2011 hålls fredagen och lördagen 1-2 april alternativt mars. Joel Hellstrand uppdrogs att kontakta AT-stämmans arrangörsgrupp för att tillse att arrangemangen inte krockar. h) Satellitmöten Lena Ekelius meddelade att Aud Sjökvist samt Lars-Erik Holm kommer medverka vid sattelitmötet angående rättsliga påföljder för läkare som begår fel i tjänsten samt att Johan Zelano modererar detta möte. Styrelsen diskuterade möjligheten att bjuda in Elaine Bergqvist som föreläsare till det andra sattelitmötet. i) Övrigt Lena Ekelius meddelade att Anders Andersson, ordförande i Alliansens sjukvårdspolitiska grupp, inledningstalar på FUM. Styrelsen beslutade att ge ett skriftligt intyg till fullmäktigedelegaterna om att de medverkat vid mötet. Mara Bybrant uppdrogs att färdigställa ett sådant intyg i samarbete med Cecilia Henzel. Styrelsen uppdrog till SYLFs kansli att undersöka möjligheten att ha ljud- och videolänk till ett avskilt rum under fullmäktigemötet. 11

12 201 Brev till socialdepartementet angående att utreda läkarutbildningens utformning t.o.m. ST Framtidens specialistläkare Efter diskussion beslutade styrelsen att bordlägga frågan. 202 Sofia Rydgren redogjorde för planeringen angående kongressen. Styrelsen diskuterade SYLFs insatser under kongressen. Styrelsen beslutade att arrangera en tävling under kongressen och att en Netbook kan användas som vinst. Styrelsen beslutade att lotta ut två Netbooks bland de SYLFambassadörer som ställer upp under kongressen. Styrelsen uppdrog till respektive ansvarig styrelseledamot att tillsända Sofia Rydgren abstracts till de seminarier som SYLF deltar i. 203 Moderna Läkare a) modernalakare.se Martin Wohlin informerade om hemsidans utveckling. b) ML 2010 nr 2 Styrelsen beslutade att Moderna Läkare 2010 nr 2 har temat Framtidens specialistläkare. Martin Wohlin informerade om att sista materialdag är 5 mars. Styrelsen uppdrog de styrelseledamot som ansvarar för arrangemang under Framtidens specialistläkare att sända material till Martin Wohlin. Styrelsen uppdrog åt Martin Wohlin att senast tillsända styrelsen information angående omfång och kvalitet på inkommet material till nästkommande nummer av tidningen. Styrelsen beslutade att erbjuda en extern annonsrekryterare ersättning på 1500 kr per såld annons till Moderna Läkare 2010 nr 2. Styrelsen uppdrog till Sofia Rydgren och Mara Bybrant att skriva 12

13 ledaren med temat mjuka målen i ST. 204 SYLFs kurs för förtroendevalda Styrelsen gick igenom planeringen för kursen. 205 Projekt, kommunikationsplan ST-enkät 2010 Styrelsen beslutade att enkäten delas upp i följande tre delrapporter: Lönerelaterade frågor samt frågor som relaterar till föräldraskap Utbildnings-, handlednings- samt forskningsrelaterade frågor Frågor som relaterar till vikarierande underläkare Styrelsen beslutade att målet är att första delrapporten av 2010 års ST-enkät presenteras i början av maj. Styrelsen beslutade vidare att delen om önskad form av AT presenteras först i 2010 års AT-ranking. 206 Riksstämman symposieförslag Johan Zelano föredrog ett förslag till symposium till Riksstämman med rubriken Vem ska bli chef efter dig?. Styrelsen beslutade att stödja förslaget. Styrelsen beslutade att ersätta inbjudna symposiedeltagare för resa. 207 Inbjudningar a) Dagens Medicins maktmingel b) Förberedningsmöten inför kongressen Framtidens specialist- Styrelsen beslutade att ersätta Lena Ekelius för detta möte. Styrelsen beslutade att ersätta Sofia Rydgren för dessa möten. 13

14 läkare c) Möte Läkemedelsindustriföreningen d) Möte med alliansens sjukvårdspolitiska grupp e) Hearing i Riksdagen f) MSFs FUM g) Fast jobb.nu, presentation för Norska yngre läkarföreningen i Bergen Styrelsen beslutade att ersätta Lena Ekelius för detta möte. Styrelsen beslutade att ersätta Lena Ekelius och ev. Mara Bybrant för detta möte. Styrelsen beslutade att ersätta Lena Ekelius för detta möte. Punkten föranledde inget beslut. Styrelsen beslutade att ersätta Lena Ekelius för detta möte. 208 Övriga frågor a) Nytt möte med SKL b) GRUFFA i Stockholm c) Revisionsmöte d) Remiss: Allvarlig brottslighet som hinder att genomgå högskoleutbildning e) Remiss: Förslag till föreskrifter och all- Punkten föranledde inget beslut Mara Bybrant informerade om att SYLF Stockholm kommer genomföra en lokal undersökning angående villkoren för underläkare. Lena Ekelius tillfrågade styrelsen om någon ytterligare ledamot har möjlighet att delta på mötet. Punkten föranledde inget beslut. Styrelsen uppdrog till Johan Zelano att svara på denna remiss och tillsända styrelsen ett svar senast Joel Hellstrand uppdrogs att ta ställning till om SYLF bör svara på remissen och i sådana fall tillsända styrelsen ett förslag till remiss- 14

15 männa råd om katastrofmedicinsk Beredskap svar. 209 Utvärdering av mötet Styrelsen konstaterade att det varit ett bra och effektivt möte. Mötets avslut 210 Lena Ekelius förklarade mötet avslutat. Justeras Vid protokollet Lena Ekelius Ordförande Joel Hellstrand Utredningssekreterare 15

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Om verksamhetsberättelsen

Om verksamhetsberättelsen Innehåll Om verksamhetsberättelsen... 2 Utbildning och forskning... 3 Studiesocial politik... 5 Förhandling och arbetsmarknad... 6 Medlemsfortbildning... 7 Medlemsstöd... 7 Information och kommunikation...

Läs mer

Studierektorn som central aktör i läkarnas AT och ST

Studierektorn som central aktör i läkarnas AT och ST Studierektorn som central aktör i läkarnas AT och ST Ett förslag på förtydligande av studierektorsuppdraget 2006 Sveriges läkarförbund Svenska Läkaresällskapet INNEHÅLL Förord...2 Om läkares vidareutbildning...4

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Jämställda läkare. ett program från Sveriges läkarförbund

Jämställda läkare. ett program från Sveriges läkarförbund Jämställda läkare ett program från Sveriges läkarförbund 1 Innehåll Förord... 3 Jämställdhet och genusperspektiv... 4 Jämställdhetslagen... 4 Jämställdhet inom läkarkåren... 5 Kultur och värderingar...

Läs mer

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT Box 5610 Stockholm Tel 08-790 33 00 Fax 08-20 57 18 info@slf.se www.slf.se STÖD TILL DE AT- OCH ST-LÄKARE SOM

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009

Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Distriktsläkaren Nr 6 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Läkare med utländsk examen Fackliga seminariet 2009 Ledare Skriv om Hälso- och sjukvårdslagen för patientens skull Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet

nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet nr 3 2007 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Ordförandekonferensen Fullmäktigemötet Ledare Nya närsjukvårdsmodeller och ansvarsutredningens förslag om fast läkarkontakt kräver fler distriktsläkare! Nu

Läs mer

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

FÖRBUNDSRÅD 2013. den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda

FÖRBUNDSRÅD 2013. den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda FÖRBUNDSRÅD 2013 den 28-29 maj Clarion Hotel Arlanda Förslag till tidschema DAG 1 den 28 maj 08.30-10.15 Registrering 10.15-10.35 Öppningstal 10.35-10.50 Introduktion av mötessystem 10.50-11.30 Mötesformalia

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 68 Utsändningsdag: Fredagen den 8 februari 2013 V 8 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 20 Februari Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 februari

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007. Sveriges läkarförbund

Verksamhetsberättelse 2007. Sveriges läkarförbund Verksamhetsberättelse 2007 Sveriges läkarförbund Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse Inledning 2 Läkarförbundets organisation 3 Våra medlemmar 5 Förhandlingsverksamhet 6 Medlemsrådgivning och juridiskt

Läs mer