Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lena Ekelius förklarade mötet öppnat."

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med SYLFs styrelse Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Sofia Rydgren Emma Spak Johan Zelano Mara Bybrant Martin Wohlin Emma Åberg (gäst) Vid protokollet: Joel Hellstrand 192 Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Följande punkt anmäldes till föredragningslistan: nytt möte med SKL, GRUFFA i Stockholm, revisionsmöte , remiss om allvarlig brottslighet som hinder att genomgå högskoleutbildning samt remiss om förslag till föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap. Styrelsen beslutade att med ovanstående tillägg fastställa den föreslagna föredragningslistan. Granskning av protokoll från SYLFs styrelsemöte Styrelsen granskade protokollet som därefter lades till handlingarna. 194 Diarieförda rapporter Styrelsen gick igenom de diarieförda rapporterna.

2 195 Rapport från möte med SLFs kommunikationschef Carina Hansson Martin Wohlin informerade om ett möte med SLFs kommunikationschef Carina Hansson. Styrelsen diskuterade möjligheten att bjuda in Carina Hansson till SYLFs konstituerande möte. 196 SYLFs ekonomi a) Förvaltningsrapport nr 1/2010 Joel Hellstrand föredrog en förvaltningsrapport från för SYLF och SYLF-P. b) Bokslut 2009 Joel Hellstrand presenterade SYLFs resultat för 2009 och meddelade att bokslutet som blir färdigt nästkommande vecka sänds ut till styrelsen för godkännande och underskrift. c) Fastställande av budget 2010 Styrelsen justerade budgeten för annonsintäkterna samt för SYLFs kansli, därefter fastställdes förslaget till budget för d) Fastställande av förvaltningspolicy Styrelsen gick igenom förvaltningspolicyn och beslutade att i kapitel: SYLFs organisation (org.nr ) fastställa säkerhetsnivån för SYLF till 4.6 miljoner kronor för 2010 vilket motsvarar ett års drift för SYLFs politiska verksamhet, kansli och tidskriften Moderna Läkare SYLFs pensionsstiftelse (org.nr: ) fastställa säkerhetsnivån för SYLFs pensionsstiftelse till det pensionsåtagande för SYLFs tidigare anställda som av SPP beräknats uppgå till kr för Styrelsen beslutade vidare att fastställa att ett belopp motsvarande den förväntade gottgörelsen ur pensionsstiftelsen till SYLF om 170 tkr för 2010 skall finnas tillgängligt för överföring i februari Styrelsen fastställde därefter förvaltningspolicyn

3 Ersättning till andre vice ordföranden för arbetsdag Mot bakgrund av att andre vice ordföranden fullgör vice ordförandens uppdrag beslutade styrelsen att Johan Zelano får ersättning för förlorad arbetsinkomst för 1,5 arbetsdagar som andre vice ordförande. 198 Ersättning UFO internat Styrelsen beslutade att ersätta Emma Spaks medföljande make för resa och boende i samband med UFO-internatet då detta möjliggör för Emma att delta och fullfölja sitt uppdrag. 199 Val av styrelse SYLFs pensionsstiftelse Styrelsen beslutade att Lena Ekelius ( ), Johan Zelano ( ), Joel Hellstrand ( ) samt Cecilia Henzel ( ) skall ingå i styrelsen för Sveriges Yngre Läkares Förenings pensionsstiftelse fr.o.m Styrelsen beslutade vidare att följande personer, två i förening enligt nedan, skall ha rätt att teckna Sveriges Yngre Läkares Förenings pensionsstiftelses firma i alla sammanhang fr.o.m Lena Ekelius Johan Zelano Lena Ekelius - Joel Hellstrand Lena Ekelius - Inga-Maj Juselius Johan Zelano - Joel Hellstrand Johan Zelano - Inga-Maj Juselius Joel Hellstrand - Inga-Maj Juselius Besluten förklarades omedelbart justerade. 200 SYLFs fullmäktigemöte 2010 a) Verksamhetsberättelse/plan Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen och beslutade att föreslå fullmäktige att anta nedanstående mål för verksamhetsåret 2010/

4 SYLFs övergripande mål SYLF skall vara känt för varje underläkare och tillvarata de yngre läkarnas intressen SYLF skall ge god service åt medlemmarna SYLF skall vara en kunskapsproducerande organisation SYLF skall ha inflytande i sjukvårdspolitiska frågor och vara opinionsbildande SYLF skall verka för att alla underläkare har ett gott arbetsliv I) Arbetsliv Långsiktiga mål att alla underläkare har god kunskap i arbetslivsfrågor att professionen, arbetsgivare, politiker och allmänhet har en god kunskap om underläkares arbetsmiljö och därmed bidrar till ett ökat opinionstryck i dessa frågor att läkare ska få större inflytande över sin arbetstid Kortsiktigt mål att gravida läkare på egen begäran skall befrias från jouroch beredskapsarbete II) Arbetsmarknad Långsiktiga mål att antalet AT-tjänster och ST-tjänster dimensioneras utifrån behovet av läkare på arbetsmarknaden att befrämja en öppen och internationell arbetsmarknad för svenska och utländska läkare att verka för en bred arbetsmarknad för underläkare 4

5 att i samarbete med Läkarförbundet tillse att den lag som reglerar anställningar vid universitetskliniker ändras så att sådana anställningar skall vara tillsvidare utan tidsbegränsning Kortsiktiga mål att samtliga ST-läkare har tillsvidareanställning att SYLF styrelse verkar för ytterligare en uppföljning av läget efter införande av tillsvidareanställning för ST-läkare att ta fram ett stöd för medlemmar som vill arbeta utomlands III) Sjukvårdspolitik och sjukvårdsorganisation Långsiktiga mål att SYLF verkar för att läkare ska leda och utveckla svensk sjukvård att SYLF verkar för höjd vårdkvalitet att SYLF tar aktiv del i att utforma framtidens läkarroll Kortsiktiga mål att debattera och driva frågan om läkares straffrättsliga ansvar att debattera och driva frågan om vikten av kvalitets- och förbättringsarbete bland underläkare IV) Moderna Läkare / modernalakare.se Långsiktigt mål att Moderna Läkare och modernalakare.se skall vara de ledande informationskällorna i fackliga frågor och de givna debattforumen för underläkare 5

6 Kortsiktigt mål att aktivt arbeta för att öka besöksfrekvensen på modernalakare.se V) Förhandlingsfrågor Långsiktiga mål att underläkare har en lön som motsvarar ansvar, kompetens, arbetsinsats och värde för verksamheten att lönesättningen sker individuellt och i direkt dialog mellan lönesättande chef och läkare att inga osakliga löneskillnader finns att läkare under kombinerad specialiseringstjänstgöring (forskar-st, ledarskaps-st, tilläggs- eller grenspecialisering) efter fem års tjänstgöring erhåller lön i nivå med "specialistlön" att varje underläkare ska ha utvecklingssamtal och lönesamtal, med lönesättande chef och baserat på kända lönekriterier, minst en gång per år att varje AT-läkare har en namngiven chef med arbetsgivaransvar och som kan bedöma AT-läkarens kompetens och meriter samt har mandat att lönesätta att verka för bättre jouravtal Kortsiktiga mål att SYLF centralt arbetar för att ta fram en modell för individualiserad lönesättning för AT-läkare att verka för högre ingångslöner och bättre löneutveckling för AT-läkare 6

7 VI) Utbildnings och forskningsfrågor Långsiktiga mål att AT och ST håller god kvalitet att rekryteringen av läkare till forskningen ökar att alla läkare som forskar skall ges möjlighet att bedriva forskningen inom ramen för en anställning Kortsiktiga mål att SYLF verkar för att alla underläkare ska ha en namngiven handledare att SYLF verkar för att antalet SK-kurser ska utökas, samt att antagningsförfarandet ska ses över för att möjliggöra spridning av den teoretiska utbildningen under ST-perioden att SYLF bevakar att Kompetensportföljen vidareutvecklas och synliggörs VII) Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor Långsiktiga mål att SYLF arbetar för att alla underläkare ska ha lika förutsättningar både i arbetslivet och inom den fackliga organisationen att SYLF aktivt skall arbeta för jämställdhet och jämlikhet bland yngre läkare Kortsiktiga mål att SYLF arbetar för att underläkare med utländsk utbildning får en bättre integrering i svensk hälso- och sjukvård VIII) Internationellt samarbete 7

8 Långsiktiga mål att Europas underläkares intressen - vad gäller utbildningsvillkor och arbetstid tillvaratas på ett bra sätt att via arbete i NRYL uppnå en väl fungerande arbetsmarknad och en god kontakt mellan ländernas underläkarföreningar att föreningen via internationellt engagemang skapar nytta för SYLFs medlemmar Kortsiktiga mål att verka för ett stärkt yngreläkarperspektiv i CPME IX) SYLFs organisation Långsiktiga mål att ha en god kontakt mellan lokalavdelningar och den centrala styrelsen att SYLFs hemsida kontinuerligt utvecklas enligt SYLFs förtroendevaldas och medlemmars önskemål och behov att öka antalet medlemmar i SYLF att alla ST-läkare (under bas- och grenspecialisering) inom Läkarförbundet ska tillhöra SYLF att det fackliga kursutbudet håller god kvalitet och täcker efterfrågan Kortsiktiga mål att SYLFs styrelse gör en översyn av SYLFs kommunikationskanaler i syfte att uppnå en ökad tydlighet och en förbättrad genomslagskraft att ta fram en vision för SYLF 8

9 X) Kontakt med Sveriges Läkarförbund och övriga organisationer Långsiktigt mål att ha ett gott samarbete med Läkarförbundet och andra organisationer inom hälso- och sjukvården b) Propositioner I) Arvodesreglemente för centralt förtroendevalda Styrelsen beslutade att föreslå två ändringar av arvodesreglementet. Den första ändringen skulle göra det lättare för förtroendevalda som har flexibel arbetstid att få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Om man som centralt förtroendevald i SYLF tagit ut kompensationsledighet så framgår detta inte på lönespecifikationen vilket gjort att man ej fått ersättning för förlorad arbetsinkomst. Styrelsen föreslår också en förändrad skrivelse som medför att det är lättare för föräldralediga att få ersättning. Styrelsen konstaterade även att utgångspunkten bör vara att organisationen har förtroende för de förtroendevalda och att det av denna anledning räcker med att inkomstbortfall eller utfört kompensationsarbete ska styrkas på begäran. Den andra ändringen, som även diskuterades under styrelsemötet , har att göra med att nuvarande arvodesreglemente ej är anpassat för en situation där en ledamot fullgör en annan ledamots uppgifter enligt SYLFs stadgar. Styrelsen beslutade att föreslå fullmäktige följande ändring i arvodesreglementet. Föreslagen lydelse 1 Nuvarande lydelse 1 I det fall centralt förtroendevald i föreningen åtnjuter tjänstledighet med bibehållen lön, och ej behöver ta igen denna tid, utgår ingen sådan ersättning. På begäran skall förtroendevald redovisa på vilket sätt inkomst förlorats eller kompensationsarbete utförts. För sammanträden på kvällstid, vilket bl.a. inklu I det fall centralt förtroendevald i föreningen åtnjuter tjänstledighet med bibehållen lön från arbetsgivaren, utgår ingen sådan ersättning. Inkomstbortfall skall styrkas. För sammanträden på kvällstid, vilket bl.a. inkluderar styrelsens telefonsammanträden, utgår därför i nor 9

10 derar styrelsens telefonsammanträden, utgår därför i normalfallet inte ersättning. malfallet inte ersättning. (...) Endast deltagande i arbetsgrupper som godkänts av SYLFs styrelse berättigar till ersättning för förlorad arbetsinkomst. När en ledamot enligt SYLFs stadgar vid förfall fullgör annan ledamots uppgifter är denna ledamot berättigad till motsvarande ekonomisk ersättning och villkor som frånvarande ledamot. (...) Endast deltagande i arbetsgrupper som godkänts av SYLFs styrelse berättigar till ersättning för förlorad arbetsinkomst. II) Årsavgift 2011 Styrelsen beslutade att föreslå fullmäktige: att fastställa medlemsavgiften för helåret 2010: till oförändrat 188,50 kronor per tertial för fullt betalande medlemmar till oförändrat 0 kronor för styrelseledamöter, valberedningsledamöter och förtroendemannarevisorer Styrelsen diskuterade möjligheten att reducera avgiften för vissa delar av medlemskåren men denna diskussion föranledde inget beslut. c) Motioner Styrelsen uppdrogs att till kl tillsända Joel Hellstrand motionssvar enligt nedan. Angående motionen från SYLF Malmö om handläggningstid för specialistbevis beslutade styrelsen att yrka bifall för första attsatsen men föreslå en alternativ andra att-sats. Johan Zelano uppdrogs att svara på motionen. Angående motionen från SYLF Malmö om introduktion av EUexaminerade läkare inom svensk sjukvård beslutade styrelsen att yrka bifall. Mara Bybrant uppdrogs att svara på motionen. 10

11 Angående motionen om SYLF Stockholm om lönesättning för vikarierande underläkare beslutade styrelsen att föreslå en alternativ att-sats. Lena Ekelius uppdrogs att svara på motionen Angående motionen om ST-utbildningens kvalitet och dimensionering i relation till privata upphandlingar beslutade styrelsen att yrka avslag. Emma Spak uppdrogs att svara på motionen. Angående motion om rekrytering av aktivt engagerade personer till SYLF beslutade styrelsen att yrka bifall. Joel Hellstrand uppdrogs att svara på denna. d) Mötesordförande Styrelsen diskuterade lämpliga individer till uppdraget. e) Ev. gästredaktör Styrelsen uppdrog till Martin Wohlin att kontakta lämplig gästredaktör. f) Inbjudna gäster Punkten föranledde inget beslut. g) Mötesdatum fullmäktige 2011 Styrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att fullmäktige 2011 hålls fredagen och lördagen 1-2 april alternativt mars. Joel Hellstrand uppdrogs att kontakta AT-stämmans arrangörsgrupp för att tillse att arrangemangen inte krockar. h) Satellitmöten Lena Ekelius meddelade att Aud Sjökvist samt Lars-Erik Holm kommer medverka vid sattelitmötet angående rättsliga påföljder för läkare som begår fel i tjänsten samt att Johan Zelano modererar detta möte. Styrelsen diskuterade möjligheten att bjuda in Elaine Bergqvist som föreläsare till det andra sattelitmötet. i) Övrigt Lena Ekelius meddelade att Anders Andersson, ordförande i Alliansens sjukvårdspolitiska grupp, inledningstalar på FUM. Styrelsen beslutade att ge ett skriftligt intyg till fullmäktigedelegaterna om att de medverkat vid mötet. Mara Bybrant uppdrogs att färdigställa ett sådant intyg i samarbete med Cecilia Henzel. Styrelsen uppdrog till SYLFs kansli att undersöka möjligheten att ha ljud- och videolänk till ett avskilt rum under fullmäktigemötet. 11

12 201 Brev till socialdepartementet angående att utreda läkarutbildningens utformning t.o.m. ST Framtidens specialistläkare Efter diskussion beslutade styrelsen att bordlägga frågan. 202 Sofia Rydgren redogjorde för planeringen angående kongressen. Styrelsen diskuterade SYLFs insatser under kongressen. Styrelsen beslutade att arrangera en tävling under kongressen och att en Netbook kan användas som vinst. Styrelsen beslutade att lotta ut två Netbooks bland de SYLFambassadörer som ställer upp under kongressen. Styrelsen uppdrog till respektive ansvarig styrelseledamot att tillsända Sofia Rydgren abstracts till de seminarier som SYLF deltar i. 203 Moderna Läkare a) modernalakare.se Martin Wohlin informerade om hemsidans utveckling. b) ML 2010 nr 2 Styrelsen beslutade att Moderna Läkare 2010 nr 2 har temat Framtidens specialistläkare. Martin Wohlin informerade om att sista materialdag är 5 mars. Styrelsen uppdrog de styrelseledamot som ansvarar för arrangemang under Framtidens specialistläkare att sända material till Martin Wohlin. Styrelsen uppdrog åt Martin Wohlin att senast tillsända styrelsen information angående omfång och kvalitet på inkommet material till nästkommande nummer av tidningen. Styrelsen beslutade att erbjuda en extern annonsrekryterare ersättning på 1500 kr per såld annons till Moderna Läkare 2010 nr 2. Styrelsen uppdrog till Sofia Rydgren och Mara Bybrant att skriva 12

13 ledaren med temat mjuka målen i ST. 204 SYLFs kurs för förtroendevalda Styrelsen gick igenom planeringen för kursen. 205 Projekt, kommunikationsplan ST-enkät 2010 Styrelsen beslutade att enkäten delas upp i följande tre delrapporter: Lönerelaterade frågor samt frågor som relaterar till föräldraskap Utbildnings-, handlednings- samt forskningsrelaterade frågor Frågor som relaterar till vikarierande underläkare Styrelsen beslutade att målet är att första delrapporten av 2010 års ST-enkät presenteras i början av maj. Styrelsen beslutade vidare att delen om önskad form av AT presenteras först i 2010 års AT-ranking. 206 Riksstämman symposieförslag Johan Zelano föredrog ett förslag till symposium till Riksstämman med rubriken Vem ska bli chef efter dig?. Styrelsen beslutade att stödja förslaget. Styrelsen beslutade att ersätta inbjudna symposiedeltagare för resa. 207 Inbjudningar a) Dagens Medicins maktmingel b) Förberedningsmöten inför kongressen Framtidens specialist- Styrelsen beslutade att ersätta Lena Ekelius för detta möte. Styrelsen beslutade att ersätta Sofia Rydgren för dessa möten. 13

14 läkare c) Möte Läkemedelsindustriföreningen d) Möte med alliansens sjukvårdspolitiska grupp e) Hearing i Riksdagen f) MSFs FUM g) Fast jobb.nu, presentation för Norska yngre läkarföreningen i Bergen Styrelsen beslutade att ersätta Lena Ekelius för detta möte. Styrelsen beslutade att ersätta Lena Ekelius och ev. Mara Bybrant för detta möte. Styrelsen beslutade att ersätta Lena Ekelius för detta möte. Punkten föranledde inget beslut. Styrelsen beslutade att ersätta Lena Ekelius för detta möte. 208 Övriga frågor a) Nytt möte med SKL b) GRUFFA i Stockholm c) Revisionsmöte d) Remiss: Allvarlig brottslighet som hinder att genomgå högskoleutbildning e) Remiss: Förslag till föreskrifter och all- Punkten föranledde inget beslut Mara Bybrant informerade om att SYLF Stockholm kommer genomföra en lokal undersökning angående villkoren för underläkare. Lena Ekelius tillfrågade styrelsen om någon ytterligare ledamot har möjlighet att delta på mötet. Punkten föranledde inget beslut. Styrelsen uppdrog till Johan Zelano att svara på denna remiss och tillsända styrelsen ett svar senast Joel Hellstrand uppdrogs att ta ställning till om SYLF bör svara på remissen och i sådana fall tillsända styrelsen ett förslag till remiss- 14

15 männa råd om katastrofmedicinsk Beredskap svar. 209 Utvärdering av mötet Styrelsen konstaterade att det varit ett bra och effektivt möte. Mötets avslut 210 Lena Ekelius förklarade mötet avslutat. Justeras Vid protokollet Lena Ekelius Ordförande Joel Hellstrand Utredningssekreterare 15

Protokoll fört vid sammanträde med SYLFs styrelse Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLFs styrelse Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLFs styrelse 2010-08-09 13 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Emma Spak Sofia Rydgren Johan Zelano Christian Öhrn Saman Saidi Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet: Christian

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01 Deltagare: Lena Ekelius, ordf. Christian Öhrn Emma Spak Johan Zelano (via Skype), 4-7, 12, 14 & 16 c, e-f Förhinder: Saman Saidi Åsa Bratt

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-05-27

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-05-27 Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 011-05-7 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Förhinder: Åsa Bratt Vid protokollet:

Läs mer

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade:

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-08-18 till 2014-08-22 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist David Svaninger (från 15) Ann Abrahamsson

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2012-04-10 12-04-12

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2012-04-10 12-04-12 Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2012-04-10 12-04-12 Deltagare: Emma Spak Adina Welander Yosef Tyson Harald Strömberg Jens Ellingsen Joakim Samuelsson (120410) Jonathan Ilicki (eftermiddag

Läs mer

Handlingar Fullmäktigemöte 2012

Handlingar Fullmäktigemöte 2012 Handlingar Fullmäktigemöte 2012 - 2 - Innehållsförteckning 1. Program...3 Föredragningslista...4 Karta...5 Mötesordning...6 Ekonomiska villkor för SYLF:s fullmäktige 2012...7 2. Verksamheten från april

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Emma Spak förklarade sammanträdet för öppnat.

Emma Spak förklarade sammanträdet för öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-10-07 Deltagare: Emma Spak Jens Ellingsen Pär Näverskog Joakim Samuelsson Jonas Ålebring Förhinder: David Svaninger Frida Duell Vid protokollet:

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse tom

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse tom Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2012-09-24 tom 2012-09-28 Deltagare: Emma Spak Jens Ellingsen Adina Welander Harald Strömberg Joakim Samuelsson Yosef Tyson Jonathan Ilicki ( 7.7 8) Förhinder:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Bäste Medlem! SYLF Göteborg har under det gångna verksamhetsåret kämpat för att uppmärksamma frågor som är viktiga för underläkarna i Göteborg. Vi har funnits på plats under

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Styrelsen checkade in på mötet. - Att fastställa föredragningslistan enligt nedan. Styrelsen beslutade:

Styrelsen checkade in på mötet. - Att fastställa föredragningslistan enligt nedan. Styrelsen beslutade: Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-05-13 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist Ann Abrahamsson ( 12) På telefon: David Svaninger (

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930

Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930 Antagen 2005-04-11, senast reviderad 2012-10-08 Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930 Allmänt Reglerar de interna befogenheterna

Läs mer

Protokoll fört vid Sveriges Yngre Läkares Förenings ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm 1-2 april 2011

Protokoll fört vid Sveriges Yngre Läkares Förenings ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm 1-2 april 2011 Protokoll fört vid Sveriges Yngre Läkares Förenings ordinarie fullmäktigemöte i Stockholm 1-2 april 2011 Närvarande: Fullmäktige (enligt särskild förteckning, bilaga 1) Styrelseledamöter: Lena Ekelius

Läs mer

MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå november Innehåll. Allmänna bestämmelser 1-3. Medlemskap 4-5. Medlems allmänna skyldigheter 6

MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå november Innehåll. Allmänna bestämmelser 1-3. Medlemskap 4-5. Medlems allmänna skyldigheter 6 MSF stadgar med ändringar efter FUM i Umeå 22-23 november 2014 Innehåll Allmänna bestämmelser 1-3 Medlemskap 4-5 Medlems allmänna skyldigheter 6 Avdelningar 7 10 Fullmäktige 11 18 Styrelsen 19 23 Appendix

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Vägen till specialistbevis i dagens system Grundutbildning 5,5 år Allmäntjänstgöring minimum 1,5 år Specialiseringstjänstgöring

Läs mer

JL Stockholms läns landsting LS 1205 0754 NR 02/2012 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2012-06-04

JL Stockholms läns landsting LS 1205 0754 NR 02/2012 Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2012-06-04 JL Stockholms läns landsting LS 1205 0754 NR 02/2012 Landstingsstyrelsens förvaltning PROTOKOLL SLL Personal 2012-06-04 Förhandlingar om LOK 12 med Stockholms Läkarförening Datum 2012-05-14-2012-06-05

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Emma Spak förklarade sammanträdet för öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse till

Emma Spak förklarade sammanträdet för öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse till Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-08-19 till 2013-08-23 Deltagare: Emma Spak Jens Ellingsen David Svaninger Frida Duell Pär Näverskog Joakim Samuelsson Jonas Ålebring Förhinder: Vid

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Hallands läkarförening 11-06-13

Protokoll fört vid styrelsemöte med Hallands läkarförening 11-06-13 Protokoll fört vid styrelsemöte med Hallands läkarförening 11-06-13 Närvarande Anders Åkvist ordförande Elsa Andersson sekreterare Per Meijer Anna-Karin Johansson Ingrid Stubelius Gunnar Claesson Katarina

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

HANDLINGAR SYLF:S ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE 2015 1

HANDLINGAR SYLF:S ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE 2015 1 HANDLINGAR SYLF:S ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE 2015 1 Karta A. Tulegatan 8, Hotell Birger Jarl, förbokade hotellrum B. Birger Jarlsgatan 57 A, Konferens Spårvagnshallarna Närmaste tunnelbanestation är Rådmansgatan,

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-12-18 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 18 december, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SYLF Blekinge verksamhetsåret 2012

Verksamhetsberättelse för SYLF Blekinge verksamhetsåret 2012 Verksamhetsberättelse för SYLF Blekinge verksamhetsåret 2012 Styrelsen: Ordförande Behzad Nateghi Karlskrona Vice ordförande Annie Lerman Karlskrona Sekreterare Sofia Sundell Karlskrona Kassör Christian

Läs mer

Nedan är MSL:s synpunkter på Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020.

Nedan är MSL:s synpunkter på Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020. Remissvar "Förslag Sveriges Läkarförbunds strategi 2020 (Gem 2016/0068) Mellersta Skånes läkareförening (MSL) inger följande remissvar. MSL anser att Sveriges Läkarförbund (SLF) som fackförening för den

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Sveriges läkarförbund Student. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

Sveriges läkarförbund Student. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information Sveriges läkarförbund Student Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

AT-information 2015. Linn Bladh linn.bladh@slf.se Anna-Clara Olsson Anna-Clara.Olsson@slf.se Thomas Parker thomas.parker@slf.se

AT-information 2015. Linn Bladh linn.bladh@slf.se Anna-Clara Olsson Anna-Clara.Olsson@slf.se Thomas Parker thomas.parker@slf.se AT-information 2015 Linn Bladh linn.bladh@slf.se Anna-Clara Olsson Anna-Clara.Olsson@slf.se Thomas Parker thomas.parker@slf.se MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

MSF Protokoll FS 13, söndagen

MSF Protokoll FS 13, söndagen MSF Protokoll FS 13, söndagen 261014 Närvarande Emma Furberg, ordförande Maria Valeur, vice ordförande Eddie de Dios, Skåne (Skype 10, 14 och 16) Maria Forssén, Utland (Skype 13 och 16) Tora Borén, Örebro

Läs mer

Protokoll årsmöte 13 november 2015

Protokoll årsmöte 13 november 2015 Protokoll årsmöte 13 november 2015 Tid kl 16.30-18.00 Plats Svenska Mässan, Göteborg Närvarande Röstlängd Södra lokalavdelningen Kurt Månsson Peter Danielsson Västra lokalavdelningen Björn Smedberg Anders

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Slutrapport gällande utvärdering av lönesättningsmodell på SU

Slutrapport gällande utvärdering av lönesättningsmodell på SU Slutrapport gällande utvärdering av lönesättningsmodell på SU Caroline Molinder, Mattias Fägerlind & Sigrun Einarsdottir Bakgrund Lönesättning och modeller för detta är något som engagerar medarbetare.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat

Inger Jonsson Emilia Blomqvist. Kia Carlsson. Ersätter Kerstin Weimer (FP) Övriga deltagare Marie Holm Sherman Ledningsstab Sekretariat Sammanträdets plats och tid Landstingshuset, plan 2, Dr Prag. Kyrkgatan 12, Östersund Partigrupp Alliansen: Plan 3, Syster Agnes, klockan 8.00-15.50 Beslutande Anna Gundersson Judith Hult Alvi Berglund

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

SYLF:S ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE 2014

SYLF:S ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE 2014 1 HANDLINGAR SYLF:S ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE 2014 2 Karta A. Tulegatan 8, Hotell Birger Jarl, förbokade hotellrum B. Birger Jarlsgatan 57 A, Konferens Spårvagnshallarna Närmaste tunnelbanestation är Rådmansgatan,

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat 2013-12-17 kl 17:18

1 Mötets öppnande Ordförande Caisa Lycken förklarade mötet öppnat 2013-12-17 kl 17:18 BESLUTSPROTOKOLL sid 1/5 Fullmäktige sammanträde 2014-04-01 kl 17:18-21:59 Eva Netzelius-salen, Blåsenhus Till protokollet bifogas samtliga bilagor, förteckning över dessa återfinns på sista sidan. Ordförande:

Läs mer

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015

Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 Stadgar för Kraftkällan Antagna på årsmöte den 1 juni 2015 1) Grundläggande a. Namn Föreningens namn är Kraftkällan. b. Säte Kraftkällans säte är den ort där förvaltningen förs. c. Organisationsform Kraftkällan

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK) I Uppgift 1 Brandforsk har till uppgift att samla in forskningsmedel, finansiera forsknings- och utvecklingsprojekt, samt sprida forskningsresultat.

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Förslag till beslut om lön, arvode och övriga förmåner

Förslag till beslut om lön, arvode och övriga förmåner Förslag till beslut om lön, arvode och övriga förmåner Tillsammans är vi Saco Förslag till beslut om lön, arvode och övriga förmåner 1 Kongressvalda funktioner Ordföranden Heltidsarbetande ordförande arvoderas

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Protokoll Saco Studentråds kongress 2014

Protokoll Saco Studentråds kongress 2014 Protokoll Saco Studentråds kongress 2014 29-30 november 2014 Bosön, Lidingö Till protokollet hör Bilaga 1 Röstlängd Bilaga 2 Protokoll från Torg A Bilaga 3 Protokoll från Torg B Bilaga 4 Protokoll från

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening

Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening Förslag reglemente 2011 Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening Principer som är vägledande för detta reglemente HSB Malmö Ek. För. är en

Läs mer

Från student till specialist

Från student till specialist Från student till specialist Jens Schollin, utredare Uppdraget - Att genomföra en översyn av läkares specialiseringstjänstgöring och bl.a. analysera om en introduktion i hälso- och sjukvården inom ramen

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden

Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden Bakgrunden till förslaget Nuvarande struktur utformades på 1960-talet Återkommande signaler om att utbildningen inte motsvarar vårdens

Läs mer