Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lena Ekelius förklarade mötet öppnat."

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med SYLFs styrelse Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Sofia Rydgren Emma Spak Johan Zelano Mara Bybrant Martin Wohlin Emma Åberg (gäst) Vid protokollet: Joel Hellstrand 192 Mötets öppnande och fastställande av föredragningslista Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Följande punkt anmäldes till föredragningslistan: nytt möte med SKL, GRUFFA i Stockholm, revisionsmöte , remiss om allvarlig brottslighet som hinder att genomgå högskoleutbildning samt remiss om förslag till föreskrifter och allmänna råd om katastrofmedicinsk beredskap. Styrelsen beslutade att med ovanstående tillägg fastställa den föreslagna föredragningslistan. Granskning av protokoll från SYLFs styrelsemöte Styrelsen granskade protokollet som därefter lades till handlingarna. 194 Diarieförda rapporter Styrelsen gick igenom de diarieförda rapporterna.

2 195 Rapport från möte med SLFs kommunikationschef Carina Hansson Martin Wohlin informerade om ett möte med SLFs kommunikationschef Carina Hansson. Styrelsen diskuterade möjligheten att bjuda in Carina Hansson till SYLFs konstituerande möte. 196 SYLFs ekonomi a) Förvaltningsrapport nr 1/2010 Joel Hellstrand föredrog en förvaltningsrapport från för SYLF och SYLF-P. b) Bokslut 2009 Joel Hellstrand presenterade SYLFs resultat för 2009 och meddelade att bokslutet som blir färdigt nästkommande vecka sänds ut till styrelsen för godkännande och underskrift. c) Fastställande av budget 2010 Styrelsen justerade budgeten för annonsintäkterna samt för SYLFs kansli, därefter fastställdes förslaget till budget för d) Fastställande av förvaltningspolicy Styrelsen gick igenom förvaltningspolicyn och beslutade att i kapitel: SYLFs organisation (org.nr ) fastställa säkerhetsnivån för SYLF till 4.6 miljoner kronor för 2010 vilket motsvarar ett års drift för SYLFs politiska verksamhet, kansli och tidskriften Moderna Läkare SYLFs pensionsstiftelse (org.nr: ) fastställa säkerhetsnivån för SYLFs pensionsstiftelse till det pensionsåtagande för SYLFs tidigare anställda som av SPP beräknats uppgå till kr för Styrelsen beslutade vidare att fastställa att ett belopp motsvarande den förväntade gottgörelsen ur pensionsstiftelsen till SYLF om 170 tkr för 2010 skall finnas tillgängligt för överföring i februari Styrelsen fastställde därefter förvaltningspolicyn

3 Ersättning till andre vice ordföranden för arbetsdag Mot bakgrund av att andre vice ordföranden fullgör vice ordförandens uppdrag beslutade styrelsen att Johan Zelano får ersättning för förlorad arbetsinkomst för 1,5 arbetsdagar som andre vice ordförande. 198 Ersättning UFO internat Styrelsen beslutade att ersätta Emma Spaks medföljande make för resa och boende i samband med UFO-internatet då detta möjliggör för Emma att delta och fullfölja sitt uppdrag. 199 Val av styrelse SYLFs pensionsstiftelse Styrelsen beslutade att Lena Ekelius ( ), Johan Zelano ( ), Joel Hellstrand ( ) samt Cecilia Henzel ( ) skall ingå i styrelsen för Sveriges Yngre Läkares Förenings pensionsstiftelse fr.o.m Styrelsen beslutade vidare att följande personer, två i förening enligt nedan, skall ha rätt att teckna Sveriges Yngre Läkares Förenings pensionsstiftelses firma i alla sammanhang fr.o.m Lena Ekelius Johan Zelano Lena Ekelius - Joel Hellstrand Lena Ekelius - Inga-Maj Juselius Johan Zelano - Joel Hellstrand Johan Zelano - Inga-Maj Juselius Joel Hellstrand - Inga-Maj Juselius Besluten förklarades omedelbart justerade. 200 SYLFs fullmäktigemöte 2010 a) Verksamhetsberättelse/plan Styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen och beslutade att föreslå fullmäktige att anta nedanstående mål för verksamhetsåret 2010/

4 SYLFs övergripande mål SYLF skall vara känt för varje underläkare och tillvarata de yngre läkarnas intressen SYLF skall ge god service åt medlemmarna SYLF skall vara en kunskapsproducerande organisation SYLF skall ha inflytande i sjukvårdspolitiska frågor och vara opinionsbildande SYLF skall verka för att alla underläkare har ett gott arbetsliv I) Arbetsliv Långsiktiga mål att alla underläkare har god kunskap i arbetslivsfrågor att professionen, arbetsgivare, politiker och allmänhet har en god kunskap om underläkares arbetsmiljö och därmed bidrar till ett ökat opinionstryck i dessa frågor att läkare ska få större inflytande över sin arbetstid Kortsiktigt mål att gravida läkare på egen begäran skall befrias från jouroch beredskapsarbete II) Arbetsmarknad Långsiktiga mål att antalet AT-tjänster och ST-tjänster dimensioneras utifrån behovet av läkare på arbetsmarknaden att befrämja en öppen och internationell arbetsmarknad för svenska och utländska läkare att verka för en bred arbetsmarknad för underläkare 4

5 att i samarbete med Läkarförbundet tillse att den lag som reglerar anställningar vid universitetskliniker ändras så att sådana anställningar skall vara tillsvidare utan tidsbegränsning Kortsiktiga mål att samtliga ST-läkare har tillsvidareanställning att SYLF styrelse verkar för ytterligare en uppföljning av läget efter införande av tillsvidareanställning för ST-läkare att ta fram ett stöd för medlemmar som vill arbeta utomlands III) Sjukvårdspolitik och sjukvårdsorganisation Långsiktiga mål att SYLF verkar för att läkare ska leda och utveckla svensk sjukvård att SYLF verkar för höjd vårdkvalitet att SYLF tar aktiv del i att utforma framtidens läkarroll Kortsiktiga mål att debattera och driva frågan om läkares straffrättsliga ansvar att debattera och driva frågan om vikten av kvalitets- och förbättringsarbete bland underläkare IV) Moderna Läkare / modernalakare.se Långsiktigt mål att Moderna Läkare och modernalakare.se skall vara de ledande informationskällorna i fackliga frågor och de givna debattforumen för underläkare 5

6 Kortsiktigt mål att aktivt arbeta för att öka besöksfrekvensen på modernalakare.se V) Förhandlingsfrågor Långsiktiga mål att underläkare har en lön som motsvarar ansvar, kompetens, arbetsinsats och värde för verksamheten att lönesättningen sker individuellt och i direkt dialog mellan lönesättande chef och läkare att inga osakliga löneskillnader finns att läkare under kombinerad specialiseringstjänstgöring (forskar-st, ledarskaps-st, tilläggs- eller grenspecialisering) efter fem års tjänstgöring erhåller lön i nivå med "specialistlön" att varje underläkare ska ha utvecklingssamtal och lönesamtal, med lönesättande chef och baserat på kända lönekriterier, minst en gång per år att varje AT-läkare har en namngiven chef med arbetsgivaransvar och som kan bedöma AT-läkarens kompetens och meriter samt har mandat att lönesätta att verka för bättre jouravtal Kortsiktiga mål att SYLF centralt arbetar för att ta fram en modell för individualiserad lönesättning för AT-läkare att verka för högre ingångslöner och bättre löneutveckling för AT-läkare 6

7 VI) Utbildnings och forskningsfrågor Långsiktiga mål att AT och ST håller god kvalitet att rekryteringen av läkare till forskningen ökar att alla läkare som forskar skall ges möjlighet att bedriva forskningen inom ramen för en anställning Kortsiktiga mål att SYLF verkar för att alla underläkare ska ha en namngiven handledare att SYLF verkar för att antalet SK-kurser ska utökas, samt att antagningsförfarandet ska ses över för att möjliggöra spridning av den teoretiska utbildningen under ST-perioden att SYLF bevakar att Kompetensportföljen vidareutvecklas och synliggörs VII) Jämställdhets- och jämlikhetsfrågor Långsiktiga mål att SYLF arbetar för att alla underläkare ska ha lika förutsättningar både i arbetslivet och inom den fackliga organisationen att SYLF aktivt skall arbeta för jämställdhet och jämlikhet bland yngre läkare Kortsiktiga mål att SYLF arbetar för att underläkare med utländsk utbildning får en bättre integrering i svensk hälso- och sjukvård VIII) Internationellt samarbete 7

8 Långsiktiga mål att Europas underläkares intressen - vad gäller utbildningsvillkor och arbetstid tillvaratas på ett bra sätt att via arbete i NRYL uppnå en väl fungerande arbetsmarknad och en god kontakt mellan ländernas underläkarföreningar att föreningen via internationellt engagemang skapar nytta för SYLFs medlemmar Kortsiktiga mål att verka för ett stärkt yngreläkarperspektiv i CPME IX) SYLFs organisation Långsiktiga mål att ha en god kontakt mellan lokalavdelningar och den centrala styrelsen att SYLFs hemsida kontinuerligt utvecklas enligt SYLFs förtroendevaldas och medlemmars önskemål och behov att öka antalet medlemmar i SYLF att alla ST-läkare (under bas- och grenspecialisering) inom Läkarförbundet ska tillhöra SYLF att det fackliga kursutbudet håller god kvalitet och täcker efterfrågan Kortsiktiga mål att SYLFs styrelse gör en översyn av SYLFs kommunikationskanaler i syfte att uppnå en ökad tydlighet och en förbättrad genomslagskraft att ta fram en vision för SYLF 8

9 X) Kontakt med Sveriges Läkarförbund och övriga organisationer Långsiktigt mål att ha ett gott samarbete med Läkarförbundet och andra organisationer inom hälso- och sjukvården b) Propositioner I) Arvodesreglemente för centralt förtroendevalda Styrelsen beslutade att föreslå två ändringar av arvodesreglementet. Den första ändringen skulle göra det lättare för förtroendevalda som har flexibel arbetstid att få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Om man som centralt förtroendevald i SYLF tagit ut kompensationsledighet så framgår detta inte på lönespecifikationen vilket gjort att man ej fått ersättning för förlorad arbetsinkomst. Styrelsen föreslår också en förändrad skrivelse som medför att det är lättare för föräldralediga att få ersättning. Styrelsen konstaterade även att utgångspunkten bör vara att organisationen har förtroende för de förtroendevalda och att det av denna anledning räcker med att inkomstbortfall eller utfört kompensationsarbete ska styrkas på begäran. Den andra ändringen, som även diskuterades under styrelsemötet , har att göra med att nuvarande arvodesreglemente ej är anpassat för en situation där en ledamot fullgör en annan ledamots uppgifter enligt SYLFs stadgar. Styrelsen beslutade att föreslå fullmäktige följande ändring i arvodesreglementet. Föreslagen lydelse 1 Nuvarande lydelse 1 I det fall centralt förtroendevald i föreningen åtnjuter tjänstledighet med bibehållen lön, och ej behöver ta igen denna tid, utgår ingen sådan ersättning. På begäran skall förtroendevald redovisa på vilket sätt inkomst förlorats eller kompensationsarbete utförts. För sammanträden på kvällstid, vilket bl.a. inklu I det fall centralt förtroendevald i föreningen åtnjuter tjänstledighet med bibehållen lön från arbetsgivaren, utgår ingen sådan ersättning. Inkomstbortfall skall styrkas. För sammanträden på kvällstid, vilket bl.a. inkluderar styrelsens telefonsammanträden, utgår därför i nor 9

10 derar styrelsens telefonsammanträden, utgår därför i normalfallet inte ersättning. malfallet inte ersättning. (...) Endast deltagande i arbetsgrupper som godkänts av SYLFs styrelse berättigar till ersättning för förlorad arbetsinkomst. När en ledamot enligt SYLFs stadgar vid förfall fullgör annan ledamots uppgifter är denna ledamot berättigad till motsvarande ekonomisk ersättning och villkor som frånvarande ledamot. (...) Endast deltagande i arbetsgrupper som godkänts av SYLFs styrelse berättigar till ersättning för förlorad arbetsinkomst. II) Årsavgift 2011 Styrelsen beslutade att föreslå fullmäktige: att fastställa medlemsavgiften för helåret 2010: till oförändrat 188,50 kronor per tertial för fullt betalande medlemmar till oförändrat 0 kronor för styrelseledamöter, valberedningsledamöter och förtroendemannarevisorer Styrelsen diskuterade möjligheten att reducera avgiften för vissa delar av medlemskåren men denna diskussion föranledde inget beslut. c) Motioner Styrelsen uppdrogs att till kl tillsända Joel Hellstrand motionssvar enligt nedan. Angående motionen från SYLF Malmö om handläggningstid för specialistbevis beslutade styrelsen att yrka bifall för första attsatsen men föreslå en alternativ andra att-sats. Johan Zelano uppdrogs att svara på motionen. Angående motionen från SYLF Malmö om introduktion av EUexaminerade läkare inom svensk sjukvård beslutade styrelsen att yrka bifall. Mara Bybrant uppdrogs att svara på motionen. 10

11 Angående motionen om SYLF Stockholm om lönesättning för vikarierande underläkare beslutade styrelsen att föreslå en alternativ att-sats. Lena Ekelius uppdrogs att svara på motionen Angående motionen om ST-utbildningens kvalitet och dimensionering i relation till privata upphandlingar beslutade styrelsen att yrka avslag. Emma Spak uppdrogs att svara på motionen. Angående motion om rekrytering av aktivt engagerade personer till SYLF beslutade styrelsen att yrka bifall. Joel Hellstrand uppdrogs att svara på denna. d) Mötesordförande Styrelsen diskuterade lämpliga individer till uppdraget. e) Ev. gästredaktör Styrelsen uppdrog till Martin Wohlin att kontakta lämplig gästredaktör. f) Inbjudna gäster Punkten föranledde inget beslut. g) Mötesdatum fullmäktige 2011 Styrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att fullmäktige 2011 hålls fredagen och lördagen 1-2 april alternativt mars. Joel Hellstrand uppdrogs att kontakta AT-stämmans arrangörsgrupp för att tillse att arrangemangen inte krockar. h) Satellitmöten Lena Ekelius meddelade att Aud Sjökvist samt Lars-Erik Holm kommer medverka vid sattelitmötet angående rättsliga påföljder för läkare som begår fel i tjänsten samt att Johan Zelano modererar detta möte. Styrelsen diskuterade möjligheten att bjuda in Elaine Bergqvist som föreläsare till det andra sattelitmötet. i) Övrigt Lena Ekelius meddelade att Anders Andersson, ordförande i Alliansens sjukvårdspolitiska grupp, inledningstalar på FUM. Styrelsen beslutade att ge ett skriftligt intyg till fullmäktigedelegaterna om att de medverkat vid mötet. Mara Bybrant uppdrogs att färdigställa ett sådant intyg i samarbete med Cecilia Henzel. Styrelsen uppdrog till SYLFs kansli att undersöka möjligheten att ha ljud- och videolänk till ett avskilt rum under fullmäktigemötet. 11

12 201 Brev till socialdepartementet angående att utreda läkarutbildningens utformning t.o.m. ST Framtidens specialistläkare Efter diskussion beslutade styrelsen att bordlägga frågan. 202 Sofia Rydgren redogjorde för planeringen angående kongressen. Styrelsen diskuterade SYLFs insatser under kongressen. Styrelsen beslutade att arrangera en tävling under kongressen och att en Netbook kan användas som vinst. Styrelsen beslutade att lotta ut två Netbooks bland de SYLFambassadörer som ställer upp under kongressen. Styrelsen uppdrog till respektive ansvarig styrelseledamot att tillsända Sofia Rydgren abstracts till de seminarier som SYLF deltar i. 203 Moderna Läkare a) modernalakare.se Martin Wohlin informerade om hemsidans utveckling. b) ML 2010 nr 2 Styrelsen beslutade att Moderna Läkare 2010 nr 2 har temat Framtidens specialistläkare. Martin Wohlin informerade om att sista materialdag är 5 mars. Styrelsen uppdrog de styrelseledamot som ansvarar för arrangemang under Framtidens specialistläkare att sända material till Martin Wohlin. Styrelsen uppdrog åt Martin Wohlin att senast tillsända styrelsen information angående omfång och kvalitet på inkommet material till nästkommande nummer av tidningen. Styrelsen beslutade att erbjuda en extern annonsrekryterare ersättning på 1500 kr per såld annons till Moderna Läkare 2010 nr 2. Styrelsen uppdrog till Sofia Rydgren och Mara Bybrant att skriva 12

13 ledaren med temat mjuka målen i ST. 204 SYLFs kurs för förtroendevalda Styrelsen gick igenom planeringen för kursen. 205 Projekt, kommunikationsplan ST-enkät 2010 Styrelsen beslutade att enkäten delas upp i följande tre delrapporter: Lönerelaterade frågor samt frågor som relaterar till föräldraskap Utbildnings-, handlednings- samt forskningsrelaterade frågor Frågor som relaterar till vikarierande underläkare Styrelsen beslutade att målet är att första delrapporten av 2010 års ST-enkät presenteras i början av maj. Styrelsen beslutade vidare att delen om önskad form av AT presenteras först i 2010 års AT-ranking. 206 Riksstämman symposieförslag Johan Zelano föredrog ett förslag till symposium till Riksstämman med rubriken Vem ska bli chef efter dig?. Styrelsen beslutade att stödja förslaget. Styrelsen beslutade att ersätta inbjudna symposiedeltagare för resa. 207 Inbjudningar a) Dagens Medicins maktmingel b) Förberedningsmöten inför kongressen Framtidens specialist- Styrelsen beslutade att ersätta Lena Ekelius för detta möte. Styrelsen beslutade att ersätta Sofia Rydgren för dessa möten. 13

14 läkare c) Möte Läkemedelsindustriföreningen d) Möte med alliansens sjukvårdspolitiska grupp e) Hearing i Riksdagen f) MSFs FUM g) Fast jobb.nu, presentation för Norska yngre läkarföreningen i Bergen Styrelsen beslutade att ersätta Lena Ekelius för detta möte. Styrelsen beslutade att ersätta Lena Ekelius och ev. Mara Bybrant för detta möte. Styrelsen beslutade att ersätta Lena Ekelius för detta möte. Punkten föranledde inget beslut. Styrelsen beslutade att ersätta Lena Ekelius för detta möte. 208 Övriga frågor a) Nytt möte med SKL b) GRUFFA i Stockholm c) Revisionsmöte d) Remiss: Allvarlig brottslighet som hinder att genomgå högskoleutbildning e) Remiss: Förslag till föreskrifter och all- Punkten föranledde inget beslut Mara Bybrant informerade om att SYLF Stockholm kommer genomföra en lokal undersökning angående villkoren för underläkare. Lena Ekelius tillfrågade styrelsen om någon ytterligare ledamot har möjlighet att delta på mötet. Punkten föranledde inget beslut. Styrelsen uppdrog till Johan Zelano att svara på denna remiss och tillsända styrelsen ett svar senast Joel Hellstrand uppdrogs att ta ställning till om SYLF bör svara på remissen och i sådana fall tillsända styrelsen ett förslag till remiss- 14

15 männa råd om katastrofmedicinsk Beredskap svar. 209 Utvärdering av mötet Styrelsen konstaterade att det varit ett bra och effektivt möte. Mötets avslut 210 Lena Ekelius förklarade mötet avslutat. Justeras Vid protokollet Lena Ekelius Ordförande Joel Hellstrand Utredningssekreterare 15

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF 2010-11-01 Deltagare: Lena Ekelius, ordf. Christian Öhrn Emma Spak Johan Zelano (via Skype), 4-7, 12, 14 & 16 c, e-f Förhinder: Saman Saidi Åsa Bratt

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01. Lena Ekelius förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-11-01 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Åsa Bratt Förhinder: Vid protokollet:

Läs mer

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade:

Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Styrelsen beslutade: Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-08-18 till 2014-08-22 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist David Svaninger (från 15) Ann Abrahamsson

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2012-04-10 12-04-12

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2012-04-10 12-04-12 Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2012-04-10 12-04-12 Deltagare: Emma Spak Adina Welander Yosef Tyson Harald Strömberg Jens Ellingsen Joakim Samuelsson (120410) Jonathan Ilicki (eftermiddag

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-05-27

Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2011-05-27 Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 011-05-7 Deltagare: Lena Ekelius (ordf.) Martin Sandelin Emma Spak Johanna Sandlund Adina Welander Harald Strömberg Förhinder: Åsa Bratt Vid protokollet:

Läs mer

Handlingar Fullmäktigemöte 2012

Handlingar Fullmäktigemöte 2012 Handlingar Fullmäktigemöte 2012 - 2 - Innehållsförteckning 1. Program...3 Föredragningslista...4 Karta...5 Mötesordning...6 Ekonomiska villkor för SYLF:s fullmäktige 2012...7 2. Verksamheten från april

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Bäste Medlem! SYLF Göteborg har under det gångna verksamhetsåret kämpat för att uppmärksamma frågor som är viktiga för underläkarna i Göteborg. Vi har funnits på plats under

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Styrelsen checkade in på mötet. - Att fastställa föredragningslistan enligt nedan. Styrelsen beslutade:

Styrelsen checkade in på mötet. - Att fastställa föredragningslistan enligt nedan. Styrelsen beslutade: Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2014-05-13 Deltagare: Emma Spak Pär Näverskog Jonas Ålebring Sara Lei Maja Weinryb Joanna Ahlkvist Ann Abrahamsson ( 12) På telefon: David Svaninger (

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930

Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930 Antagen 2005-04-11, senast reviderad 2012-10-08 Firmatecknings- och attestinstruktion för Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) Organisationsnummer 802002-1930 Allmänt Reglerar de interna befogenheterna

Läs mer

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009

Protokoll Sveriges Ungdomsråds kongress 2009 Protokoll Sveriges s kongress 2009 20090313 till 20090315 - Borås Närvarande: Ombud Se röstlängd, bilaga 1 Suppleanter Se röstlängd, bilaga 1 Dagordning: 1. Kongressen öppnas 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Sida 1 av 5 2014-01-20

Sida 1 av 5 2014-01-20 Sida 1 av 5 Protokoll SYLF Stockholm årsmöte 2013 Närvarande: Karin Littman, Kari Feldt, Maria Farm, Annika Hammer, David Hellgren Svae, Desirée Lichtenstein, Jennifer Walton Bernstedt, Wenjing Tao, Theo

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

SYLF:S ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE 2014

SYLF:S ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE 2014 1 HANDLINGAR SYLF:S ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE 2014 2 Karta A. Tulegatan 8, Hotell Birger Jarl, förbokade hotellrum B. Birger Jarlsgatan 57 A, Konferens Spårvagnshallarna Närmaste tunnelbanestation är Rådmansgatan,

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Vägen till specialistbevis i dagens system Grundutbildning 5,5 år Allmäntjänstgöring minimum 1,5 år Specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14

Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 3 oktober 2013 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 2 13/14 Tid: Måndag 30 september 2013 klockan 17.59 Plats: Brunnen, Studiecentrum Närvarande

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15

Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 15 oktober 2014 Daniel Lundell, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 1 14/15 Tid: Måndagen den 8 september 2014 klockan 17.58 Plats: Hollywood, Kårhuset Närvarande

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

MSF, Protokoll FS7 2013-01-27

MSF, Protokoll FS7 2013-01-27 MSF, Protokoll FS7 2013-01-27 Närvarande Emma Furberg, Ordförande Maria Valeur, Vice ordförande Filip Löfgren, Umeå Frida Kareliusson, Linköping Tora Borén, Örebro Teodor Svedung Wettervik, Göteborg Eddie

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Hallands läkarförening 11-06-13

Protokoll fört vid styrelsemöte med Hallands läkarförening 11-06-13 Protokoll fört vid styrelsemöte med Hallands läkarförening 11-06-13 Närvarande Anders Åkvist ordförande Elsa Andersson sekreterare Per Meijer Anna-Karin Johansson Ingrid Stubelius Gunnar Claesson Katarina

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED HALLANDS LÄKARFÖRENINGS STYRELSE 2008-09-29 30

PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED HALLANDS LÄKARFÖRENINGS STYRELSE 2008-09-29 30 PROTOKOLL FÖRT VID MÖTE MED HALLANDS LÄKARFÖRENINGS STYRELSE 2008-09-29 30 Deltagare: Anders Åkvist Per Meijer Fredrik Åberg Caroline Williamsson Gunnar Claesson ( 91-96, 100-112) Ulla-Britt Björkman Elsa

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Modell. för. stadgar. för. Lokal uppfinnarförening. Fastställda 991020

Modell. för. stadgar. för. Lokal uppfinnarförening. Fastställda 991020 Modell för stadgar för Lokal uppfinnarförening Fastställda 991020 Tfn 08-545 16470 SANDELSGATAN 21 Bankgiro 714-9230 Fax 08-545 16471 11534 STOCKHOLM Plusgiro 57537-3 suf@uppfinnare.se www.uppfinnare.se

Läs mer

Fö reningen Sivans Stadgar

Fö reningen Sivans Stadgar Fö reningen Sivans Stadgar Fastställda av årsmötet 2003-05-14 Reviderade 2012-09-18 1 Innehållsförteckning Kapitel I Föreningens namn, ändamål och syfte 3 Kapitel II Medlemskap 3 Kapitel III Styrelse 3

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Dessa stadgar gäller för SALO riks och dess lokalavdelningar och är beslutade på riksårsmöte och kan endast ändras på riksårsmöte. 1 Syfte och ändamål

Dessa stadgar gäller för SALO riks och dess lokalavdelningar och är beslutade på riksårsmöte och kan endast ändras på riksårsmöte. 1 Syfte och ändamål Stadgar för SVERIGES ANSTÄLLNINGSLÖSAS LANDSORGANISATION Dessa stadgar gäller för SALO riks och dess lokalavdelningar och är beslutade på riksårsmöte och kan endast ändras på riksårsmöte 1 Syfte och ändamål

Läs mer

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-2 22 mars 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum B, Läkarförbundet, Villagatan 5 ärvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, ST och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL väljs

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN

SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN ÅRSMÖTE STOCKHOLM 2015-04- 23 Kallelse årsmöte 2015 Till medlemmarna i Svenska Företagsläkarföreningen Torsdagen den 23 april 2015 kl 17.00. Sheraton Hotel Stockholm FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER

4. SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER STADGAR 1. ÄNDAMÅL Riksförbundet Svensk Trädgård är en ideell organisation religiöst och partipolitiskt obunden. Det har sitt säte där förbundskansliet är beläget. Förbundets ändamål är att främja den

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014

STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 STHFs styrelseprotokoll nr 7/2014 Plats: Datum: SRATs kansli, Stockholm 22 23 oktober 2014 Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Mari Carlsson sekreterare Anna Magnusson

Läs mer