Förprojekt om en eventuell NKS-historik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förprojekt om en eventuell NKS-historik 1994-2008"

Transkript

1 NKS(09) Förprojekt om en eventuell NKS-historik Inledning Detta är slutrapporten från ett förprojekt beträffande en eventuell NKS-historik omfattande Torkel Bennerstedts år som exekutivsekreterare/koordinator ( ). Det är inte en offert utan en sammanställning av förutsättningarna som de ser ut nu, i maj Längre fram kan en del av dessa förutsättningar komma att ändras väsentligt, varför inga utfästelser för framtiden kan göras. Materialet är tänkt som beslutsunderlag inför styrelsens möte i maj Historikens slutliga omfattning och innehåll bestäms bland annat av tillgång till bakgrundsmaterial. Dispositionen kommer därför troligen att behöva omarbetas under arbetets gång. Av denna rapport framgår hur historiken skulle kunna produceras, vad den skulle kunna innehålla och vad författarens insatser skulle kosta i dagsläget. Administrativa aspekter redovisas tillsammans med möjliga källor till information, och ett förslag till avtal mellan NKS och TeknoTelje HB avseende arbetet presenteras. Torkel Bennerstedt omnämns i denna rapport som TB, Sigurður M Magnússon som omväxlande ordföranden och SMM, Annette Lemmens som AL, Finn Physant som FP, NKSsekretariatet som SEK, Magnus von Bonsdorff som MvB och Helge Smidt Olsen som HSO. Om historiken Språk: Engelska med kort svensk sammanfattning. Syfte (Objective): Att ge en bild av NKS verksamhet, resultat och utveckling under TBs år som exekutivsekreterare och koordinator. Omfattning (Scope): Såväl teknisk/vetenskapligt arbete som organisation och administration. (Även ett visst mått av personal remarks.) De stora projekten, programområdena och de viktigaste aktiviteterna. Förarbeten/förprojekt, resultat, utvärderingar, större seminarier, övrig resultatspridning. Nätverk. Samarbete med andra organisationer (NSFS, SRV, Barsebäck, EU etc). Ägare, tilläggsfinansiärer, styrelsemedlemmar, projektledare, programchefer och ekonomi/budget genom åren. Målgrupp: I första hand NKS-kretsen (definierad som prenumeranterna på nyhetsbreven), i andra hand besökare på nätplatsen. Spridning: När historiken godkänts av styrelsen placerar SEK den på nätplatsen och sänder ut en NewsFlash. Styrelsen och koordineringsgruppen förväntas bidra med epost-adresser. Utförande: NKS-rapport på sidor inte en bok som i Franz fall Ges bara ut i elektronisk form (ingen tryckt version) AL utarbetar en mall (skabelon) för grafisk utformning av rapporten 1

2 TB skriver relativt kortfattad brödtext med stora delar av informationen samlad i tabeller, punktsatser, faktarutor etc. Illustrationer (foton, organisationsscheman och liknande) läggs in av SEK i mån av behov och tillgång Preliminär disposition av historiken (på engelska, utom Sammanfattning): Abstract Summary Sammanfattning Kort personlig inledning: TBs övertagande från Franz Marcus Anknyt till Franz Marcus bok TBs tidigare NKA/NKS-arbete Styrelsemötet på Arlanda 16 nov 1993 för att välja ny exekutivsekreterare Visioner inför arbetet som exekutivsekreterare, inkl organisation/administration Mjuk övergångsperiod FM-TB under 1994 Frigörelse från Nordiska rådet / ministerrådet ( NKS ingen remissinstans ) Det gamla NKS-systemet med projekt i fasta fyraårsperioder Förstudier Evaluering av förstudierna, styrelsebeslut Saltsjöbadsseminariet Projekt, projektledare, viktigare delprojekt och delprojektledare Styrning genom exekutivsekreteraren, byrån, referensgrupper, styrelsen (beslutande) Halv- och helårsrapporter till styrelsen med flera Viktigaste resultat, resultatspridning (tekniska rapporter, seminarier etc) Utvärdering av det fackliga arbetet (en gång även av administrationen), implementering av slutsatserna Kontinuerlig översyn av organisationen och kostnadseffektiviteten Lyxproblemet Särskilda projekt: INEX, BER-5, EKO-5 (SRV), RESUME, Barents Rescue 2001, internationella kalibreringsövningar, inventering av internationella mätsystem för beredskapsändamål, eventuellt andra (R-sidan?!) Arbetet för att skapa en flexiblare, mer kostnadseffektiv struktur Växande medvetande om att strukturen behövde förnyas och verksamheten effektiviseras Byråmötet på Arlanda (MvB, SMM, TB) Ägar- och styrelsediskussioner (hör med SMM) Framväxten av den nya, flexiblare och effektivare strukturen med R- och B-delarna Uppdrag till Timo Okkonen (R) och Sigurður Emil Pálsson (B): förslag till nytt program Roskildeseminariet mars 2002: NKS igår och i morgon med externa föreläsare 2

3 Arbetet inom det nya, flexibla systemet med dynamiska programområden Programområden, programchefer Aktiviteter, aktivitetsansvariga Systemet med Call for Proposals Utvärdering av förslagen, styrelsebeslut Viktigaste resultat, resultatspridning (rapporter, seminarier, nya media och kanaler etc) Statusseminariet i Otnäs maj 2006 Nya media: epost, NewsLetters, NewsFlashes, elektroniska rapporter, nätplats, CD, DVD Enkät till aktivitetsansvariga Utvärdering av det fackliga arbetet, praktiska erfarenheter, löpande justeringar Internationella kontakter (företrädesvis under det gamla systemet!) NB: TB har endast undantagsvis information om vilka internationella kontakter som förekommit inom projekten/aktiviteterna. Här avses därför bara centrala kontakter. EU-seminarium på STUK NKS-besök hos EU Samverkan med Baltikum NSFS Roskilde-seminariet INEX, RESUME, Barents Rescue 2001 etc (se ovan) Ev annat Successivt förenklad organisation och effektivisering NKS-sekreteraren och byrån avskaffas Resebudgetarna och SEK-budgeten bantas Exekutivsekreteraren blir koordinator, insatsen minskas stegvis för att till sist avskaffas vid årsskiftet 2008/2009 Ordföranden och i viss mån sekretariatet och programcheferna tar över Mera aktivt ägarengagemang och styrelsearbete Faktarutor, tabeller, ev bilagor Konsortialgrupp, ägarrepresentanter (de flesta namnlistor finns) Konsortialmöten, datum, plats och dokumentnummer för referaten (det mesta finns) Styrelsemedlemmar (de flesta namnlistor finns) Styrelsemöten, datum, plats och dokumentnummer för referaten (det mesta finns) Byråmöten (mycket ont om mötesreferat) Koordineringsgruppen (ny uppfinning; hänvisa inte till några referat) Sekretariat (från Henny Frederiksen och H C Sørensen till FRIT; AL och FP får ge detaljinformation) Sekretariatsmöten (minnesanteckningar skrevs endast sporadiskt) Revisor (från Risøs ekonomienhet till Ernst&Young); för Ernst&Young finns det avtal och revisionsprotokollat Projekt, projektledare, viktigare delprojekt och delprojledare (se styrelsereferat, årsoch slutrapporter) 3

4 Programchefer (se styrelsereferaten) Viktigare aktiviteter och aktivitetsledare (se hemsidan med rapporter etc) Budgetutveckling (ägarbidrag, stöd från andra, utgiftbudgetens storlek, fördelningen R/B, odebiterade insatser, lyxproblem etc etc; gå igenom med SEK) Utvärderingar, utvärderare (fackligt + administrativt; se rapporter) Bildmaterial: främst från SEK, men hör även t ex med SEP och kolla ev egna bilder Defining Moments, Dates and Events Slutsatser, avslutningsord Akronymlista för historiken Ev bilagor Bibliografiskt datablad Administrativa aspekter på arbetet med historiken Skriftligt avtal mellan NKS/SMM och TeknoTelje/TB med tydliga villkor och förutsättningar för arbetet med historiken ska upprättas (måste ev godkännas av ägarna eller hela styrelsen, annars av ordföranden). Ett utkast till avtal bifogas denna slutrapport. Arbetsmetod för TB: Arbete på hemmakontoret Faktainsamling, sammanställning, strukturering, produktion av ett antal utkast och en slutversion Vid behov: besök på FRIT för diskussioner och arkivstudier Diskussioner med Magnus von Bonsdorff och Helge Smidt Olsen (företrädesvis telefonmöten, vid behov kompletterat med ett personligt möte; kostnaderna för detta täcks inte av TBs arvode; ev deltar SMM) Löpande avstämning och diskussion med SMM (epost och telefon i första hand) Efter av SMM godkänd slutversion: till sekretariatet för grafisk utformning och distribution Kostnad (inkluderar endast arbetstid, resor och omkostnader för TB; andra medverkandes arbetstid, resor och övriga omkostnader, inklusive sekretariatets insatser och produktionskostnader, får regleras på annat sätt): Ska enligt styrelsebeslut ungefär motsvara en aktivitet Efter diskussioner SMM-TB föreslås kostnaden DKK inkl moms Detta inkluderar ca 250 h arbets/restid (DKK150k), res/kontorskostnader (DKK10k) samt moms (DKK40k) Ett avtal ska skrivas mellan NKS/SMM och TeknoTelje/TB Avtalet ska inte specificera posterna arbets/restid och res/kontorskostnader eftersom fördelningen mellan tid och kostnader bygger på en uppskattning och utfallet kan komma att avvika signifikant från detta; det påverkar dock inte kostnaden för NKS Betalningsterminer (förslag): DKK80k efter styrelsemötet maj 09; DKK20k i juli 09; DKK20k efter styrelsemötet nov 09; DKK20k efter årsskiftet 2009/2010; DKK60k när SMM godkänt den färdiga historiken (se tidsplanen nedan) 4

5 Tidsplan för historiken: TBs del av arbetet utförs under efter ungefär nedanstående detaljplan. Skulle NKS önska större avvikelser från detta förslag får det diskuteras i särskild ordning mars-maj Avtalsutkast från TB, diskussioner SMM-TB 28 maj Styrelsebeslut; om ja till historiken: arbete enligt nedan 1 juni Formellt startdatum för TBs arbete vecka 23 Kontraktsskrivning NKS/SMM-TeknoTelje/TB 6 juni Faktura 1 på DKK80k till SMM för attest 1-15 juni Avstämning med Annette om praktiska ting (grafisk utformning etc) för att underlätta det kommande produktionsarbetet juni-aug Faktainsamling, ev FRIT-resa, skrivarbete juli Faktura 2 på DKK20k till SMM för attest 31 aug Statusrapport till SMM (och ev AL) med första utkastet (mycket preliminärt) för kommentarer sept-okt Fortsatt faktainsamling, ev FRIT-resa, skrivarbete, avstämning med SMM och AL okt Inledande kontakter med MvB och HSO (epost, telefon); avstämning med SMM okt-nov Ev diskussion om historiken på koordineringsmötet (TB deltar ej); vid behov rapport från SMM till TB 2 november Andra utkastet till SMM och AL för kommentarer och distribution till styrelsen inför novembermötet vecka Styrelsemöte; rapport från SMM till TB och AL; faktura 3 på DKK20k till SMM för attest nov-mars Fortsatt faktainsamling, skrivarbete 2010 jan Tredje utkastet till SMM och AL för kommentarer; faktura 4 på DKK20k till SMM för attest mars Fortsatta kontakter med MvB och HSO; ev möte t ex på FRIT; ev deltar även SMM 31 mars Fjärde utkastet till SMM, AL, MvB och HSO för kommentarer april Avstämning med SMM och AL april? Diskussion på koordineringsmötet; ev rapport från SMM till TB 3 maj Femte utkastet till SMM och AL för kommentarer och distribution till styrelsen inför majmötet vecka Styrelsemöte, rapport från SMM till TB och AL juni Slutjusteringar via täta epostkontakter SMM-TB-AL; slutversion till AL för grafisk utformning inkl illustrationer; det färdiga dokumentet till SMM för slutligt godkännande; dokumentet placeras på nätplatsen och distribueras av AL juni Faktura 5 (slutfaktura) på DKK60k till SMM för attest sedan SMM godkänt TBs insatser 5

6 Källor Eget material: Datorfiler Arkivmaterial Dagböcker och kalendrar Externa källor Nätplatsen, DVD, CD Arkivet på FRIT Personliga kontakter med SMM, SEK, HSO, MvB med flera Övrigt Avslutning Denna rapport har försökt svara på frågorna vem ska göra vad när var hur varför till vilken kostnad, och vem betalar?, det vill säga frågor som varje aktivitetsförslag bör besvara. Arbetet med historiken är en levande aktivitet, trots att det handlar om det förflutna, och påverkas av minnesbilder såväl som dokumentation och brist på dokumentation. Därför kan de ursprungliga planerna komma att förändras under arbetets gång; i så fall inhämtas alltid ordförandens godkännande. Vidare kan NKS komma att föreslå en tidsplan som avviker från den ovan angivna. Styrelsen kan också finna skäl att besluta att inte gå vidare med historiken. I alla händelser är det min förhoppning att denna rapport från förprojektet ska vara tillräckligt omfattande och detaljerad för att kunna tjäna som beslutsunderlag för NKS ägare och övriga styrelsemedlemmar inför mötet i maj Personligen skulle jag se det som ett hedersuppdrag att få skriva NKS historik för de 15 senaste åren enligt de riktlinjer som skisseras i denna rapport. Torhamn den 11 maj 2009 Torkel Bennerstedt TeknoTelje HB Dok Historik_förprojekt_slutrapport TB

7 BILAGA: Förslag till Avtal mellan Nordisk kärnsäkerhetsforskning (nedan kallat NKS) och TeknoTelje Torkel Bennerstedt HB (nedan kallat TeknoTelje) Avtalsnummer: NKS/AFT(09)XXX NKS beställer härmed en NKS-historik för åren omfattande NKS verksamhet, utveckling och resultat. Arbetet ska utföras av Torkel Bennerstedt, TeknoTelje. Aktivitetsansvarig inom NKS är ordföranden Sigurður M Magnússon. Syfte, omfattning, utförande och disposition av historiken samt tidsplaner och administrativa aspekter på arbetet ska följa de riktlinjer som framgår av rapport NKS(09)3 från förprojektet samt anvisningar från styrelsen vid dess möten och från ordföranden under arbetets gång. Eventuella väsentliga avvikelser från tidsplanen ska snarast anmälas till ordföranden. Den formella starten för arbetet med historiken är 1 juni 2009, och sista leverensdatum är 30 juni Under arbetets gång ska fem utkast levereras till ordföranden, varav två i god tid före styrelsens möten i november 2009 och maj Arbetet ska faktureras på följande sätt: Faktura 1 på DKK : Efter undertecknande av detta avtal. Faktura 2 på DKK : I juli 2009 efter godkännande av ordföranden. Faktura 3 på DKK : Efter godkännande vid styrelsemötet i november Faktura 4 på DKK : Efter ordförandens godkännande i januari Faktura 5 på DKK : Efter ordförandens godkännande av historiken TOTALT ÖVERENSKOMMET ARVODE: DKK Detta inkluderar kontors- och reskostnader, sociala avgifter och svensk moms på 25%. Beloppen faktureras i SEK som omräknas från DKK enligt gällande NKS-kurs. Fakturorna sänds till ordföranden för attest och vidarebefordras därefter till sekretariatet för utbetalning. Detta avtal kan sägas upp ensidigt av endera parten med en uppsägningstid på 6 månader. I mån av allvarlig försummelse från ena partens sida kan avtalet ensidigt och utan varsel sägas upp av den andra parten. NKS ska då enbart betala för den fram till uppsägningen faktiskt inarbetade tiden. Avtalet är underställt dansk rätt och har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt. För NKS Datum:... För TeknoTelje HB Datum:... Sigurður M Magnússon Ordförande Torkel Bennerstedt Konsult Dok Historik_avtal TB

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Metod och process. i K2-projektet

Metod och process. i K2-projektet Metod och process i K2-projektet Delrapport från utvecklingsprojektet K2 Augusti 2006 Familjemedicinska institutet Eva Stål Söderberg Christina N Lundqvist Margareta af Klinteberg Sjuksköterska Arbetsterapeut

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens

Kulturförvaltningen 1 (2) Tjänsteskrivelse. Uppföljning granskning av föreningar. 2014-03-26 Vår referens Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-03-26 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning granskning av föreningar KN-KFÖ-2014-00959 Sammanfattning

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET

KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET 2012-09-24 KOMMUNIKATIONSPLAN SUNET Beställare: SUNET, gm. Hans Wallberg/Börje Josefsson Kommunikatör: Maria Vårenius Mottagare: SUNET:s styrelse Version nr: Prel. 4.0 Revisionshistorik Datum Version nr

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

2006-06-14 Dnr-23-05-1715. Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2006-06-14 Dnr-23-05-1715 Nationell Utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter 2 Sammanfattning Ramböll Management har på uppdrag av Integrationsverket genomfört en utvärdering av lokala antidiskrimineringsverksamheter

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret

GRANSKNINGSRAPPORT. Driftprojekt inom Miljönämnden. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01. Malmö stad Revisionskontoret GRANSKNINGS Driftprojekt inom Miljönämnden Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2009-09-01 RAPP Driftprojekt inom Miljönämnden.doc Postadress: Stadshuset, 205 80 Malmö Besöksadress:

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

KAMP Företagsutveckling

KAMP Företagsutveckling KAMP Företagsutveckling Innehållsförteckning 2 Offertförfrågan 3 Projektdefinition Projekt SBID 5 Offert 15 Avtal 17 Individplan för projektmedarbetare 18 Projekt SBID 18 Individkontrakt för projektmedarbetare

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer