Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf"

Transkript

1 Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

2 Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med stadgar (B1) Utgående skrivelser (B2) Stadgar (B3) Utsänt till kretsar och medlemmar (B4) Diarier (C) Fråge- och ärendediarier (C1) Inkomna handlingar (E) Handlingar inkomna från kretsarna (E1) Korrespondens och rådgivning till medlemmarna i fackliga frågor (E2) Ämnesordnande handlingar (F) Handlingar rörande kongresser (F1) Handlingar rörande organisation (F2) Frågor om löner och anställningsförhållanden (F3) Besvärsärenden/Processer (F4) Handlingar rörande personal och fastigheter (F5) Skolans lagstiftning och reformer (F6) Kurser och fortbildning (F7) Lånekassan, stipendier, donationer (F9) Räkenskaper (G) Huvudböcker (G1) Kassaböcker/Dagböcker (G2) Övriga ekonomiska handlingar (G3) Statistik (H) Statistik rörande anställningsförhållanden (H1) Fotografier (K) Bilder/Fotografier (K1)

3 Tidningar och trycksaker (L) Sveriges Folkkollärarinnors Tidning (L1) Övriga trycksaker (L2) Övriga handlingar (Ö) Folkskollärarkårens representantskap för lönefrågor (Ö1) Lärarinnornas diskussionsklubb (Ö2) Handlingar från utomstående organisationer (Ö3) Pressklipp (Ö4)

4 Protokoll (A) Protokoll med bilagor och handlingar (A 1) Volymerna innehåller handlingar från Protokollen innehåller sakregister från och med A1:1: Konsisterande möte 16 och 17/4 1906, även interimstadgar och upprop för sammanslutning. Folkskollärarinnorna: möte i Helsingborg 1/9 1892; Protokoll från kommittén för grundandet av en tidning för kvinnor (1907); Protokoll från lärarinnemöte i Göteborg (1893); Mötesreferat ur jönköpingsposten samt revisionsberättelse av lärarinnemöte (1907). Protokoll från kommittésammanträde 10/ Inbunden förteckning över medlemmar i Sveriges folkskollärarinneförbund (1906, 1909). Verkställande utskottets inbundna protokoll över sammanträden i Malmö ( ); A1:2 Protokoll med bilagor ( ) ordnade årsvis: stadgor (1906); sjukfrånvaros- och tjänstledighetsstatistik för lärare och lärarinnor (1907); protokoll, berättelse och korrespondens (1908); Korrespondens (1909; korrespondens (1910); konferensprogram och revisionsberättelse (1911); statistik över antalet lärarinnor, lärare och barn i Sveriges folkskolor samt pressklipp (1912); skrivelse till riksdagen, redogörelse för ombudsmöte (1913); Baltiska utställningen i Malmö, stadgar för Stockholms folkskollärarinnors sparkasseförening (1914); skrivelse till regeringen om löner samt inlägg i debatten om sammanslutning (1915); statistik från val till centralstyrelsen samt revisionsberättelse (1916); uppgifter om gifta och ogifta lärarinnors försörjningsplikt, skrivelse till regeringen om lönereglering, enkätformulär om arbetstid, löner och förmåner, skrivelse om rösträttsfrågan (1917); upprop om lönefrågan, tidningen Lärarinneförbundet nr. 2 samt skrivelse till regeringen om lönefrågan (1918); Stadsfullmäktige i Jönköpings förslag till löner, skrivelse till regeringen om inflytande i folkskolans ledning samt sammandrag av löneförmåner i riket (1919); förbundsmöte i Göteborg (1920); A1:3 Innerhåller protokoll av redogörande och beslutskaraktär; fyra inbundna volymer ( , , samt ); A1:4-A1:44 Innehåller protokoll med bilagor, inbunden volymer. A1:4( ); A1:5 ( ); A1:6 (1933, 1934); A1:7 (1935, 1936); A:1:8 (1937); A1:9 (1938); A1:10 (1939, 1940); A1:11 (1941); A1:12 (1942); A1:13 (1943);A1:14 (1944); A1:15 (1945); A1:16 (1946); A1:17 (1947); A1:18 (1948); A1:19 (1949); A1:20 (1950); A1:21 (1951); A1:22 (1952); A1:23 (1953); A1:24 (1954); A1:25 (1955); A1:26 (1956,1957); A1:27 (1956) med bilagor; A1:28 (1957) med bilagor; A1:29 (1957) med bilagor; A1:30 (1958, 1959); A1:31 (1958) med bilagor; A1:32 (1958) med bilagor; A1:33 (1959) med bilagor; A1:34 (1959) med bilagor; A1:35 (1960, 1961); A1:36 (1960) med bilagor; A1:37 (1960) med bilagor; A1:38 (1960) med bilagor; A1:39 (1961) med bilagor; A1:40 (1961) med bilagor; A1:41 (1962, 1963); A1:42 (1962) med bilagor; A1:43 (1962) med bilagor; A1:44 (1963) med bilagor. Övriga protokoll (A2) Volymen innehåller handlingar från Innehåller Folkskollärarinnorna: Folkskollärarförbundens studierektorskommitté ( ; Folk- och småskollärarförbundens arbetsgrupp för skolbibliotekariefrågor ( ; Högstadielärarkommittéerna inom folkskollärarförbunden ( ); B-skolfrågan (1961); Speciallärardelegationerna från folkskollärarförbunden (1961); Sammanträde med skolkommittéerna inom folkskollärarförbunden ( ); protokoll från pensionärskommittén (1960); högstadiekommittén (1960); Aktuella skolfrågor med anledning av 1957 års skolberedning samt överläggningar med andra lärarorganisationer (1960); Protokoll stödfondsnämnden ( ); Specialklasslärare ( ); Folkskollärarinnorna överläggningar med SÖ ( ); folkskollärarförbunden kurskommitté ( ); nämnden för övningsskollärarefrågor ( ); Protokoll från AU-sammanträden med andra lärarorganisationer (1954) samt Gemensamma styrelsesammanträden med Sveriges Folkskollärarförbund ( ). Verksamhets- och revisionsberättelse med stadgar (B1) Volymerna innehåller handlingar från

5 B1:1 Revisionsberättelse (1906, 1907, 1937, 1950), Verksamhetsberättelse med medlemsförteckning, fyra inbundna volymer ( , , ). B1:2 Revisionsberättelse ( ) samt verksamhetsberättelse med medlemsförteckning, häfte årsvis ( ) Utgående skrivelser (B2) Volymen innehåller handlingar från Folkskollärarinnorna: Yttrande och skrivelser till regeringen samt medföljande handlingar ( ) samt yttranden med underlag till TCO (1957). Stadgar (B3) Volymerna innehåller handlingar från Förbundsstadgar samt stadgar för Sveriges folkskollärarinneförbunds lånekassa ( ). Utsänt till kretsar och medlemar (B4) Volymerna innehåller handlingar från Trycksaker främst i lönefrågan ( ); utskick och information till kretsstyrelserna ( ). Frågor- och ärendelistor (C1) Volymerna innehåller handlingar från C1: 1 ( ); C1:2 ( ); C1:3 ( ). Diarium över inkommande frågor och ärende från förbundsmedlemmar, 8 häften. Diariet (från 1942) utgör ingång till enskilda ärenden i serien E2:1 5. Handlingar inkomna från kretsarna (E1) Volymerna innehåller handlingar från Innehåller från kretsarna insända protokoll, stadgor, verksamhets- och revisionsberättelse, möteskallelse, svar på utsända ärenden samt koncept till centralstyrelsen. E1:1 ( ) Stockholms stad; E1:2 ( ) Stockholms län; E1:3 ( ) Protokollsutdrag från kretsarna; E1:4 ( ) Uppland och Norrbotten samt sjukledigheten i Stockholm; E1:5 ( ) Protokollsutdrag från kretsarna och svar på utsända ärenden; E1:6 ( ) verksamhetsberättelser. Korrespondens och rådgivning till medlemmar i fackliga frågor (E2) Volymerna innehåller handlingar från Korrespondens mellan centralstyrelsen och medlemmar (se fråge- och ärendediarium D1). E2:1 A-D ( ); E2:2 E-J ( ); E2:3 K-N ( ); E2:4 P-S ( ); E2:5 T-Ö ( ).

6 Handlingar rörande kongresser (F1) Volymerna innehåller handlingar från F1:1 ( ); F1:2 ( ) Protokoll från 1962 års kongress av diskussionskaraktär samt program och föredragningslista. Innerhåller även handlingar till extra kongress 1961; F1:3 (1963) Protokoll från 1963 års kongress av diskussionskaraktär samt program och föredragningslista. Handlingar rörande organisation och historik (F2) Volymen innehåller handlingar från Innehåller bland annat korrespondens, protokoll, PM, handlingar angående tidsskriften samt handlingar rörande förbundets samarbeten och historik. Även Folkskollärarkårens seminariekommitté. Frågor rörande löner och anställningsfrågor (F3) Volymerna innehåller handlingar från F3:1 ( ) Tjänstebostäder; tillsynen vid skolmåltider; arvode för materialvård; skolbibliotekarier; arbetsolycksfall; arvode till tillsynslärare; tjänstledighet vid vidareutbildning; tjänstgöring utomlands; skattefrågor; skoldisciplin; pensioner samt handlingar om B1-skolor. F3:2 ( ) Löneplaceringar; löneundersökning; tjänstebostäder; kallortsindelning; utredning om anställningsförhållanden; specialklasser; disciplinfrågor; meritvärderingfrågor; pensionsfrågor samt frågor rörande samarbete inom skolan. Besvärsärenden/Processer (F4) Volymerna innehåller handlingar från F4:1( ) Utslag på besvär samt process mot Nordmaling kommun angående vållande av sjukdom (1955). F4:2 ( ) Process mot Nordmaling kommun angående vållande av sjukdom. Innehåller bland annat Högsta domstolens utslag 1962 samt efterföljande korrespondens. Handlingar rörande personal och fastigheter (F5) Volymen innehåller handlingar från Handlingar rörande fastigheter, personalens löner, ansökningshandlingar samt företagsförsäkringar. Skolans lagstiftning och reformer (F6) Volymerna innehåller handlingar från Handlingar rörande B1-skoleutredningen, 1946 års skolkommissions och 1957 års skolbrednings förslag. Kurser och fortbildning (F7) Volymerna innehåller handlingar från

7 F7:1 ( ) Innehåller rörande fortbildnings/behörighetsskurs i engelska. Häri även handlingar rörande SF:s fackliga kursverksamhet. F7:2 (1954) Handlingar rörande Skoladministrativ kurs (inbunden). F7:3 (1956) Handlingar rörande Skoladministrativ kurs (inbunden). F7:3 (1958) Handlingar rörande Skoladministrativ kurs (inbunden). Nordiskt samarbete (F8) Volymen innehåller handlingar från Innehåller inkommande korrespondens från nordiska lärarorganisationer. Lånekassan, stipendier och donationer (F 9) Volymen innehåller handlingar från Ansökningar om stipendier, donationer och testamenten, SF:s lånekassa (två inbundna band) Räkenskaper (G) Huvudböcker (G1) Volymerna innehåller handlingar från Huvudböcker för Sveriges folkskollärarinneförbund och för Sveriges folkskollärarinnetidning, inbundna. Innehåller även kassakonto ( ). Kassaböcker/dagböcker (G2) Volymerna innehåller handlingar från Innehåller ekonomiska handlingar och böcker för SF:s tidning. G2:1 ( ), G2:2 (1953), G2:3 ( ), G2:4 (1954), G2:5 (1955), G2:6 ( ), G2:7 (1956), G2:8 ( ), G2:9 ( ), G2:10 (1959), G2:11 (1960), G2:12 (1961), G2:13 (1962), G2:14 (1963). Övriga ekonomiska handlingar (G3) Volymen innehåller handlingar från Innehåller ekonomiska handlingar såsom, balanser, medelsplacering och inventarieböcker. Statistik rörande anställningsförhållanden (H1) Volymen innehåller handlingar från Statistik över lärare; sjukfrånvaro 1929, anställningsförhållanden för examinerade 1952, statistik rörande icke-ordinarie 1962.

8 Bilder och fotografier (K1) Volymerna innehåller handlingar från Fotografier förvaras i TAM:s bildarkiv. De är även inlagda i databasen Pictor. Sveriges folkkollärarinnors tidning (L1) Volymerna innehåller handlingar från Volymerna innehåller det tryckta tidningarna; Förbundet. Tidskrift för SF (1914), Lärarinneförbundet ( ), och Sveriges Folkskollärarinnors tidning ( ). LI:1 ( ), LI:2 ( ), LI:3 ( ), LI:4 ( ), LI:5 ( ), LI:6 (1942), LI:7 ( ), LI:8 ( ), LI:9 ( ), LI:10 ( ), LI:11 ( ), LI:12 (1953), LI:13 (1954), LI:14 (1955), LI:15 (1956). Övriga trycksaker (L 2) Volymerna innehåller handlingar från Diverse småtryck om anställningsvillkor och löner.

9 Folkskolans representantskap om lönefrågor (Ö1) Volymen innehåller handlingar från Representantskapets handlingar, huvudsakligen innehållandes protokoll, förslag, skrivelser och yttranden till lärarlönesakkunnigas förslag. Lärarinnornas diskussionsklubb (Ö2) Volymerna innehåller handlingar från Diskussionsklubben slogs ihop med lokalavdelningen av folkskollärarinnorna i Stockholmsavdelningen. Innehåller stadgor, årsberättelser, protokoll och revisionsberättelser. Handlingar från utomstående organisationer (Ö3) Volymen innehåller handlingar från Handlingar rörande kontakter med Hjalmar Petrestiftelsen, Yrkeskvinnornas samarbetsförbund och Barnfilmskommittén. Pressklipp (Ö4) Volymerna innehåller handlingar från Innehåller samlade pressklipp rörande skolfrågor. Ö4:1 (1929); Ö4:2 (1933); Ö4:3 (1934); Ö4:4 (1934); Ö4:5 (1934); Ö4:6 (1934); Ö4:7 (1935); Ö4:8 (1935); Ö4:9 (1935); Ö4:10 (1936); Ö4:11 (1936); Ö4:12 ( ) Häri maskinskrivet anförande av finansminister Ernst Wigforss; Ö4:13 ( ) Pressklipp om lönefrågan med register; Ö4:14 ( ) Pressklipp om lönefrågan med register; Ö4:15 ( ); Ö4:16 (1937); Ö4:17 (1937); Ö4:18 (1937); Ö4:19 (1937); Ö4:20 (1937); Ö4:21 ( ); Ö4:22 ( ); Ö4:23 ( ); Ö4:24 ( ); Ö4:25 ( ); Ö4:26 (1957) Häri även fotografier.

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF

Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF Arkiv: Sveriges Fritidspedagogers Förening, SFF SFF grundades 1juli1966 av representanter för samtliga landets fritidsutbildningar och anslöts till Svenska Facklärarförbundet, SFL. Första namn var Sveriges

Läs mer

Arkiv: Bildlärarnas riksförening BR. Protokoll (A) Utgående handlingar (B) Diarier (C) Register, förteckningar, liggare m.m. (D)

Arkiv: Bildlärarnas riksförening BR. Protokoll (A) Utgående handlingar (B) Diarier (C) Register, förteckningar, liggare m.m. (D) Arkiv: Bildlärarnas riksförening BR Protokoll (A) Riksmötes/ombudsmötesprotokoll med handlingar (Al) Styrelseprotokoll med handlingar (A2) AU/VU-protokoll med handlingar (A3) Ordförandekonferensen med

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR

PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A PROTOKOLL, RÖSTLÄNGDER OCH FÖREDRAGNINGSLISTOR Sida 204-0-23 s stiftelse för bebyggelsehistorisk fo A Bolagsstämmoprotokoll och röstlängder Sida 204-0-23 s stiftelse

Läs mer

Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 765 KDS Kristdemokratiska Samhällspartiet, Östgötadistriktet Plats: 10/f. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. VU-protokoll Seriesignum: A 2 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1964 1970 Serien i arkivkartong. Med bilagor. 1971 1977 Med bilagor. 1978 1986 Med bilagor. 2 1987 1999 Med bilagor. 1 1964 1975 Serien i arkivkartong. Med bilagor.

Läs mer

se Jättendals kommun: Kommunalstämman

se Jättendals kommun: Kommunalstämman Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbrukarnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar

GNARPS KOMMUN Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden Bostadsförmedlingsnämnden

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen

STADGAR. Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR Hembygdsförbund Jämtland Härjedalen STADGAR FÖR HEIMBYGDA Gäller från den 29 maj 2010 1 Namn, verksamhetsområde och karaktär Heimbygda är ett regionalt hembygdsförbund. Heimbygda är medlem i Sveriges

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden

ILSBO KOMMUN. Jättendals kommuner i Harmångers kommun. 1 Arbetarsmåbruksnämnden / Egnahemskommittén 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Från 1952 gick Ilsbo kommun samman med Harmångers och Jättendals kommuner i Harmångers kommun. Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbruksnämnden

Läs mer

STADGAR FÖR UPPSALA LÄNSFÖRENING AV RMT

STADGAR FÖR UPPSALA LÄNSFÖRENING AV RMT STADGAR FÖR UPPSALA LÄNSFÖRENING AV RMT Antagna vid länsföreningens årsmöte 2001-03-13 Fastställda av RMTs förbundsstyrelse 2001-09 22-23 Ändringar av Normalstadgar för RMTs länsföreningar med direkt demokrati

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antagen (2011-09-26, 54) Reviderad (2012-05-28, 33 ) Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som visar hur verksamhetens handlingar ska behandlas

Läs mer

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 594 Östergötlands Skidförbund, Linköping Plats: 04/b. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1953 1981 Serien i arkivkartong. Även övriga mötesprotokoll. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. 2 1982 2000 I denna volymen ingår även: A:2 1982-1987, 1988-1992 och 1993-1996.

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

STADGAR för SVENSKA BARNMORSKEFÖRBUNDET (SBF) bildat år 1886

STADGAR för SVENSKA BARNMORSKEFÖRBUNDET (SBF) bildat år 1886 STADGAR för SVENSKA BARNMORSKEFÖRBUNDET (SBF) bildat år 1886 Stadgar antagna vid Allmänna Svenska Barnmorskeförbundet i Gävle den 6 augusti 1904 och omarbetade 1910. 1910 års stadgar reviderades fullständigt

Läs mer

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 791 Folkrörelsernas arkiv, Linköping Plats: 07. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll A 1 1 1966 1994 Serien i arkivkartong. 1986 saknas. I denna volymen ingår också A:2, och A:3. Styrelseprotokoll A 2 1957 1994 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Verksamhets- och

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar antagna av 2012 års kongress

Stadgar antagna av 2012 års kongress SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN -OFFENTLIGANSTÄLLDA (SBF-O) Stadgar antagna av 2012 års kongress 1 Grunder för en samlad befälsorganisation STADGAR för Sjöbefälsföreningen Offentliganställda (SBF O) Antagna vid 2012

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson

ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Av Martin Grass och Stellan Andersson 1 ARKIVERA RÄTT! En kortfattad handledning för föreningsarkiv Av Martin Grass och Stellan Andersson Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Stockholm, 1999-11-18 2 3 Innehåll Vad är ett arkiv 3 Varför ska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Stadgar. Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007

Stadgar. Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007 Stadgar Antagna av SEKOs kongress 2006 Reviderade av SEKOs årsmöte 2007 antagna av kongressen 2006 reviderade av årsmötet 2007 Stadgar Innehållsförteckning 1 Namn och registreringsort... 3 2 Uppgifter...

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening

ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer