Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Per-Erik Kanström (M) Maria Fälth (KD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Per-Erik Kanström (M) Maria Fälth (KD)"

Transkript

1 Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdagen den 20 mars 2013, klockan 8: Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Per-Erik Kanström (M) Maria Fälth (KD) Ersättare: Eila Bromme (FP) Christine Hanefalk (M) Ibrahim Abdallah (S) Övriga deltagande Björn Eklundh, kommundirektör Helene Hagberg, Väsby Välfärd 10 Malin Bengtsson, Karolinska Institutet 10 Maria Lindeberg, S&P Maria Stellinger Ernblad, S&P Joel Kannisto, SP sekr. Anna Conzen Andreas Adriansson 12 Siv Helzén Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Berglund Kanslienheten plan 6 kommunhuset Måndag 25 mars 2013 Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens allmänna utskott Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Stöd & Process Underskrift...

2 Kommunstyrelsens allmänna utskott ABC - Alla Barn i Centrum - Studie kring föräldraskap. Delrapport 2012 Föräldrastödsprogrammet Alla Barn i Centrum ABC har utvecklats med medel inom ramen för utveckling av kommunala strategier för föräldrastöd. Programmet är universellt och fokuserar på att stärka föräldrarna med fokus på positiva aspekter. Då det inom ramen för utveckling av kommunala strategier för föräldrastöd inte finns möjlighet att kontrollerat utvärdera ABC är syftet att utvärdera programmets effekter i en randomiserad kontrollstudie. Utvärderingsarbetet sker i ett samarbete mellan Karolinska Institutet/STAD och Upplands - Väsby kommun samt 8 kommuner/stadsdelar. 600 föräldrar har rekryterats till att delta i studien. ABC-programmet kommer att jämföras med en kontrollgrupp som får vänta på en väntelista i 6 månader, för att sedan delta i ABC grupp. För att utvärdera eventuella effekter av program och väntelista, kommer flera olika validerade mätinstrument att användas. Mätningar kommer att genomföras före och efter deltagande i ABC-program/ väntelista samt sex och tolv månader efter deltagandet i form av enkäter och observationer. Hälsoekonomiska analyser kommer att genomföras av ABC och väntelista genom att effekter kommer att ställas i relation till kostnader och därmed kommer kostnadseffektivitet studeras. Studien anses vara betydande då det generellt råder brist på universella föräldrastödsprogram som har utvärderats under kontrollerade former i Sverige samt att det endast finns begränsad internationell kunskap på området. Under 2012 har vi genomfört en mängd olika aktiviteter i studien. Dels aktiviteter från de olika kommunerna/stadsdelarna som främst berör föräldrar, gruppledare mm. Från forskningens sida finns en mängd olika resultat, som kommer att redovisas i slutrapporten Det finns dock några delresultat som kan redovisas i dagsläget. Aktiviteter under samverkande kommuner o stadsdelar deltar i studien - massiva informationsinsatser - utbildning för nya gruppledare i Upplands Väsby både vårtermin o hösttermin - Informationsmöten ( i UV 9 st)

3 Kommunstyrelsens allmänna utskott Ca 200 föräldrar i UV har rekryterats - 15 ABC grupper igång i UV (i länet 39 grupper) - I UV har våra 14 gruppledare tagit hand om våra grupper - Under höstterminen uppnådde vi målet med att rekrytera 600 föräldrar - Alla föräldrar, som deltar i studien har fått incentivs - Olika aktiviteter från forskningen Förslag till beslut Informationen noteras till protokollet Informationen noteras till protokollet

4 Kommunstyrelsens allmänna utskott Systematisk omvärldsanalys (KS/2013:102) Den systematiska omvärldsanalys är en del i kommunens ledningssystem precis som målstyrning, kvalitetsarbetet och miljöledningssystemet. Ledningssystemet ser till att kommunfullmäktiges mål uppfylls i praktiken. 1. Med omvärldsanalysen skapar vi en handlingsberedskap för de förändringar som sker i omvärlden. 2. Med omvärldsanalysen som en del av beslutsunderlagen fattar vi väl underbyggda beslut. Maria Lindeberg, omvärldsanalyskoordinator, berättar om kommunens systematiska omvärldsanalys. Kommunledningskontorets förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Informationen noteras till protokollet.

5 Kommunstyrelsens allmänna utskott Kommunala visstidsanställningar (KS/2012:91) Långtidsarbetslösa och deltidssjukskrivna personer blir ofta långvarigt aktuella för ekonomiskt bistånd. För denna målgrupp skulle kommunala visstidsanställningar (KVA) kunna vara ett användbart verktyg för att fler ska få ett varaktigt arbete istället för att uppbära försörjningsstöd. Arbetsgivaren på arbetsplatserna skulle ha full ekonomisk täckning för dessa anställningar men också ett fullt arbetsgivaransvar. Arbetsförmedlingen är en viktig samverkanspart bland annat då de via sina insatser kommer att gå in med viss del av lönekostnaderna. Anställningen skulle innebära ett erbjudande om en visstidsanställning. Under hela anställningsperioden får individen ta del av insatser med jobbfokus på WorkCenter och Arbetsförmedling. Målet är att personerna efter avslutad visstidsanställning skall vara etablerade på arbetsmarknaden. Den ekonomiska vinsten är relaterad till antal personer som får arbete efter avslutat KVA. Till de direkta ekonomiska vinsterna tillkommer ökade skatteintäkter och andra socialekonomiska vinster. Utifrån det perspektivet bedöms KVA som är lönsam satsning för att minska kostnader för ekonomiskt bistånd. I detta utlåtande har en ekonomisk kalkyl tagits fram, där 15 personer har KVA. Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner projektet kommunala visstidsanställningar. Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner projektet kommunala visstidsanställningar.

6 Kommunstyrelsens allmänna utskott Löneöversyn kommunledningsgruppens förslag till lönepolitisk planering (KS/2013:58) Avtalsförhandlingar pågår sedan en tid tillbaka på central nivå för att teckna nya löneavtal för den kommunala sektorn, vad gäller Kommunal, Vision, SSR och Ledarna. Målsättningen är att löneavtalen ska vara klara innan de gamla avtalen löper ut den 31 mars Lärarorganisationerna har ett avtal men det garanterade utfallet ska fastställas av centrala parter. Akademikeralliansen och Hälso- och sjukvårdsområdet har gällande avtal och där kan löneprocessen komma igång under våren. Kommunledningskontoret har som ett led i löneöversynsprocessen begärt in yrkanden från de fackliga organisationerna och prioriteringar/särskilda satsningar från kontoren. Koncernledningsgruppen tar vid sitt möte den 19 mars fram ett förslag till lönepolitisk planering. Den lönepolitiska planeringen är en förutsättning för att överläggningar med de fackliga organisationerna ska kunna genomföras. Förhandlingschefen redovisar förslaget till lönepolitisk planering för löneöversyn 2013 samt ger en kort beskrivning av löneöversynsprocessen vid mötet. Vid mötet redovisades följande förslag till lönepolitisk planering för löneöversyn 2013: Fortsatt arbete med ökad lönespridning genom individuell och differentierad lönesättning Uppmärksamma de nya grupper som påverkas av marknaden eller tidigare organisationstillhörighet Specialistkompetenser som tydligt förbättrar förutsättningar för enheten att nå mål Enhetschefer som leder enhet med goda resultat enligt styrkortet Farfarsprincipen gäller och genomförs genom att lönesättande chef stämmer av löneförslagen med sin kontorschef innan lön bestäms och meddelas.

7 Kommunstyrelsens allmänna utskott Kommunledningskontorets förslag till beslut Allmänna utskottet godkänner förslaget till lönepolitisk planering inför löneöversyn Allmänna utskottet godkänner förslaget till lönepolitisk planering inför löneöversyn 2013.

8 Kommunstyrelsens allmänna utskott Arbetstidsavtal för fritidsgårdar (KS/2013:155) Kommunal och Vision har väckt frågan om ett nytt arbetstidsavtal för fritidsgårdarna. Idag har medarbetarna på fritidsgårdarna 38 timmar och 15 minuter. Det innebär ett rullande schema där alla helgdagar och lätthelger ingår. MBL förhandling har genomförts den 6 mars och parterna är överens om ett nytt arbetstidsavtal enligt nedan. Arbetstidsmått: Arbetstidsmåttet för arbetstagare som arbetar som fritidsledare på fritidsgårdarna skall vara 39,25 timmar/vecka (beräknat utifrån AB:s modell vid reducering av helgdagar med utgångspunkt från 40 timmar). Helgdagar: Tre helgdagar inkl. lätthelgdagar är obligatoriskt för alla i ordinarie schema(inklusive Valborg) fastställs i november. Arbetstid: Ordinarie arbetstid förläggs till måndag till lördag Övertid: Övertidsersättning utgår vid övertid som beordras av chef. Läger: Vid lägerverksamhet gäller bilaga L, AB Lovverksamhet: Vid sport, påsk, sommar, höst och jullov kan schemaändringar komma att göras. Kommunledningskontorets förslag till beslut Allmänna utskottet godkänner att ett lokalt kollektivavtal träffas med Vision och Kommunal om arbetstidsvillkor för fritidsgårdar.

9 Kommunstyrelsens allmänna utskott Allmänna utskottet godkänner att ett lokalt kollektivavtal träffas med Vision och Kommunal om arbetstidsvillkor för fritidsgårdar.

10 Kommunstyrelsens allmänna utskott Lokalt kollektivavtal Önskeschema (KS/2011:306) Kommunstyrelsen har i flerårsplan ett uppdrag att utreda förutsättningarna för heltidstjänster för personal anställd i kommunen. På KSAU den 27 februari 2013 lämnades en redovisning av den försöksverksamhet med önskeschema, som har påbörjats på ett par enheter. Det lämnades också en presentation av den enkät som gjorts angående privata utförares inställning till att erbjuda heltidstjänster. Att utöka försöksverksamheten med arbetstidsmodellen önskeschema ger ett underlag för att göra en utvärdering om förutsättningarna att erbjuda heltidstjänster till de medarbetare som så önskar. MBL-förhandlingar angående ett lokalt kollektivavtal för önskeschema genomfördes den 6 mars. Parterna är överens om ett tidsbegränsat avtal under tiden Det huvudsakliga innehållet i förslaget på ett tidsbegränsat lokalt kollektivavtal redovisas på mötet: 1. Det genomsnittliga veckoarbetstidsmåttet skall bibehållas. Arbetstiden förläggs enligt önskeschema efter överenskommelse på arbetsplatsen. Medarbetarna anger sitt önskeschema utifrån fastställt bemanningsbehov (minimi/maximibemanning) och diffkorrigerar vid behov. 2. Chefen fastställer arbetstidsschemat efter eventuella diffkorrigeringar senast två veckor före schemaperiodens början. 3. Följande ska gälla: 2 vetopass långpass är två veto, på 4 veckorsschema Högst 15 plus- resp 15 minustimmar får överföras till nästa schemaperiod 50 timmar högst per vecka APT ingår i arbetstiden 4. På arbetsplatsen fastställes: Schemaperiodens längd Antalet helgpass Antal kvällar under schemaperioden

11 Kommunstyrelsens allmänna utskott Eventuella schemaläggningsrutiner för storhelger Eventuella schemaläggningsrutiner under sommarperiod 5. I övrigt skall vid arbetstidsförläggningen gällande lagar och regler i avtal tillämpas. 6. En utvärdering av avtalet ska göras under hösten Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsens allmänna utskott antar kommunledningskontorets förslag till tidsbegränsat kollektivavtal om önskeschema att gälla under tiden Kommunstyrelsens allmänna utskott antar kommunledningskontorets förslag till tidsbegränsat kollektivavtal om önskeschema att gälla under tiden

12 Kommunstyrelsens allmänna utskott Lön för feriearbetande ungdomar sommaren 2013 (KS/2013:58) Inför sommaren 2013 planeras feriejobb för ungdomar i kommunen. Feriearbetarna arbetar 90 timmar under en treveckorsperiod och säsongen kommer att bestå av tre olika perioder. Lönen för feriearbetande ungdomar höjdes inför sommaren 2012 med 5 kr per timme. Lönen för åringar var 65 kr/timme och för åringar 75 kr/timme inklusive semesterersättning Inför sommaren 2013 föreslås att lönerna ligger kvar på samma nivå som sommaren Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. Allmänna utskottet godkänner att kollektivavtal träffas med en lön för feriearbetande ungdomar på 65 kr/timmer för åringar och 75 kr/timme för åringar. 2. Avtalet gäller från den 1 juni till den 31 augusti Allmänna utskottet godkänner att kollektivavtal träffas med en lön för feriearbetande ungdomar på 65 kr/timme för åringar och 75 kr/timme för åringar. 2. Avtalet gäller från den 1 juni till den 31 augusti 2013.

13 Kommunstyrelsens allmänna utskott Överenskommelse om två nya anställningar för yrkesintroduktion respektive arbetslivsintroduktion - BUI 12 och BAL 13 (KS/2013:58) I 2012 års avtalsförhandlingar med Svenska Kommunalarbetarförbundet träffades en principöverenskommelse om två nya anställningar: yrkesintroduktion en anställning som ska länka ihop skola och arbetsliv samt arbetslivsintroduktion en anställningsform som riktar sig till arbetslösa ungdomar år. Den 13 december 2012 träffades Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI 12 och nu har även överenskommelse träffats om anställning som riktar sig till arbetslösa ungdomar år, BAL 13. Redovisning av de två nya anställningarna görs på mötet. Kommunledningskontorets förslag till beslut Informationen noteras till protokollet. Informationen noteras till protokollet.

14 Kommunstyrelsens allmänna utskott Stöd och Process månadsrapport februari 2013 (KS/2013:24) Resultatet efter februari är positivt och uppgår till 0,9 miljoner kronor. Det är främst projektmedel för specialistenheten och ersättning för it-arbetsplatser och licenser som lämnar överskott. Även övriga kostnader för ekonomienheten och gemensamma förvaltningskostnader för kanslienheten lämnar överskott. Stöd & Process har inga investeringar att redovisa för perioden. Prognosen för 2013 beräknas enligt budget till ett nollresultat. Stöd & Process förslag till beslut 1. Allmänna utskottet godkänner redovisningen av månadsrapporten. 2. Informationen noteras till protokollet. 1. Allmänna utskottet godkänner redovisningen av månadsrapporten. 2. Informationen noteras till protokollet.

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj.

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-03-19 1 Plats och tid Skimmeln, Drabanten, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:30-9:50 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik

Läs mer

Björn Eklundh Niclas Sandberg 24 Gösta Norén 31 Marie Halldin 38 Marianne Söderkvist. Bo Callerhorn

Björn Eklundh Niclas Sandberg 24 Gösta Norén 31 Marie Halldin 38 Marianne Söderkvist. Bo Callerhorn Kommunstyrelsen 2010-03-08 1 Plats och tid Vilundarummet, Dragonvägen 86, Måndag den 8 mars 2010, klockan 18.30-20.30 Beslutande Övriga deltagande Jan Holmberg (M) Johan Hjelmstrand (M) Bo Callerhorn (M)

Läs mer

Kommunhuset tisdagen den 23 september. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kommunhuset tisdagen den 23 september. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-09-17 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Onsdag 17 september 2014, klockan 8:30-10.55 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP) ordf. Per-Erik Kanström

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-10 HÖK 13 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund HÖK 11 i lydelse 2012-05-01 Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal

Läs mer

Personalutskottets sammanträde

Personalutskottets sammanträde -3, POU 2012-05-24 08:30 Kallelse till Personalutskottets sammanträde 2012-05-24 kl 08:30 i Lillsjön, Rådhuset,, Hus A vån 2 Förhinder till sammanträde anmäls till Lennart Wadensjö, tel 14 36 61, lennart.wadensjo@ostersund.se

Läs mer

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M)

Hillevi Engström, kommundirektör Magdalena Granholm, nämndsekr. Per-Erik Kanström (M) Kommunstyrelsen 2015-06-01 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 1 juni 2015, klockan 19:30-20.37 Beslutande Ledamöter: Mathias Bohman (S), ordförande Ann-Christin Martens (S), vice

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014 kl. 08.30 Plats: Dubbelgöken 1 i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE.

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE. HABO KALLELSE DELS TILL STYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL STYRELSENS S MMANTRADE. 2013-02-04 HABO KALLELSE 2013-01-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamf. ;r Agneta HäggIund

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhusets tingssal, den 13 maj 2014 kl 08.30-15.10. Ajournering mellan kl 10.50-11.00 Ingemar

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer