Information från kommunstyrelsens möte Årsredovisning 2009: Plus 18 miljoner, bästa under 2000-talet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information från kommunstyrelsens möte 2010-04-21. Årsredovisning 2009: Plus 18 miljoner, bästa under 2000-talet"

Transkript

1 ) 1 (8) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, , PRESSMEDDELANDE Information från kommunstyrelsens möte Ärenden som ska vidare till Kommunfullmäktige 5 maj: Årsredovisning 2009: Plus 18 miljoner, bästa under 2000-talet Båstads kommun redovisar för 2009 ett positivt resultat på 18 miljoner kr, det högsta under 2000-talet. I förhållande till budgeten blev det ett överskott med sju miljoner kr. Utgångsläget inför år 2009 var synnerligen besvärligt i Båstads kommun. Finanskrisen och lågkonjunkturen slog till med full kraft. Prognoserna spådde kraftigt minskade skatteintäkter och minskad BNP. Stoppåtgärder Kommunen införde investeringsstopp, övertidsstopp och nämnderna uppmanades att vara mycket återhållsamma. Att dra i nödbromsen gav resultat. Nämnderna klarade totalt sett att hålla sig inom sina budgetar. Framför allt bröts trenden med underskott inom vård- och omsorgsnämnden. Där blev det istället ett överskott på 3,4 miljoner kronor. I årets resultat finns även en realisationsvinst på drygt nio miljoner kr för fastighetsförsäljningar. Balanskravet uppfyllt Det lagstadgade balanskravet uppfylldes, det vill säga att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Huvuddelen av 2008 års underskott kunde även återställas. Lägre ränta, minskade lånekostnader och avskrivningskostnader, lägre sociala avgifter och avtalsförsäkringar gav ett plus på tio miljoner kr jämfört med budget. Utfallet av skatteunderlaget blev också bättre än de första prognoserna även om skatteintäkterna för året var 23 mkr lägre än budgeterat. En annan viktig faktor är att kommunen hade budgeterat för ett överskott för Två år under 2000-talet, 2003 och 2008, har Båstads resultat varit negativa redovisades ett underskott på -9,4 miljoner kr. Kommunfullmäktige behandlar årsredovisningen den 5 maj. Postadress Telefon E-post Plusgiro Gatuadress Telefax Webbplats: Organisationsnummer Vångavägen

2 2 (8) Tillfälligt konjunkturstöd till vinterväghållning mm Båstads kommun har fått 10,7 miljoner av regeringen i tillfälligt konjunkturstöd för Det möjliggör att förvaltningarna kan få tilläggsanslag av engångskaraktär samt bidrag till omställningskostnader. Bland annat räddas budgeten för årets vinterväghållning tack vare dessa pengar. Förslaget till kommunfullmäktige från kommunstyrelsen är att Tekniska förvaltningen ska få 1,3 miljoner kronor i tilläggsanslag. Pengarna behövs för att täcka kostnaderna för den kalla och extremt snörika vintern. Kostnaderna enbart för januari och februari blev kronor. Det är kronor mer än vad den gjort för motsvarande period de tre senaste åren. Maskiner har gått sönder Till detta kommer mars månad, som återstår att summera. Den hårda vintern har också gått hårt åt maskiner och utrustning som gått sönder och fått repareras. Under våren väntas även reparationer för sönderskottade mark- och gatukantsstenar, buskar, häckar, staket och gräsmattor. Där snö har deponerats kommer det att krävas ökade renhållningsinsatser. Tekniska förvaltningen räknar även med att få bidragsansökningar från vägföreningarna som sannolikt också drabbats av ökade kostnader. Tilläggsanslag till måltidsverksamheten Kommunstyrelsen föreslår också att följande verksamheter ska få tilläggsanslag från konjunkturstödet. Måltidsverksamheten inom Tekniska förvaltningen får kronor för att kunna investera i nya mattransportboxar på sammanlagt kronor. Investeringen behöver göras för att kunna genomföra den nya måltidsorganisationen. Matproduktionen koncentreras till Skogslidens kök samt Strandängsskolan och Förslövs skola. Transportboxarna som maten levereras i behöver bytas ut för att få en säker temperaturhållning när det gäller kall och varm mat. Janet Gunnarsson (C) ville avslå i avvaktan på mer information om den nya köksorganisationen i sin helhet. Kommunstyrelsens majoritet var dock för tilläggsanslaget. Bildningsnämnden föreslås få 4,8 miljoner kronor i tilläggsanslag för omställningskostnader i samband med besparingar i budgeten. Nämnden får även 1,1 miljon kronor för att eleverna blivit fler i särskolan/specialskola. Vård- och omsorgsnämnden föreslås få tilläggsanslag med 2,1 miljoner kronor. pengarna ska gå till ökade kostnader för lokaler på Skogsliden i samband med att Åslidens nya vård- och omsorgsboende tagits i bruk.

3 3 (8) Kommunfullmäktige beslutar om samtliga tillägganslag den 5 maj. Torekov Året runt föreslås få fortsatt kommunalt stöd Torekov året runt är ett Leader-projekt för byutveckling som pågått under 2009 för att öka inflyttningen till Torekov. Nu är det dags att genomföra fas 2 i projektet. Kommunstyrelsen är positiv till att kommunen fortsätter att medfinansiera projektet, men vill inte stå som projektanordnare. Förslaget är också att säga nej till att lämna förlustgaranti. Projekt Torekov Året runt har skapat ett stort engagemang bland Torekovborna, både bland året runt boende och bland fritidsboende. Mellan 100 och 150 personer har varit engagerade i olika former. Kommunen har medverkat i den första fasen genom att olika medarbetare lagt ner arbetstid i projektet. Torekov Turist- och Badförening har hittills varit projektägare. Inför fas 2 har föreningens styrelse önskat att kommunen lämnar en förlustgaranti eller står som projektägare. Nej till förlustgaranti Kommunstyrelsen gick på kommunchefens förslag, att säga nej till både förlustgaranti och projektansvar. Förslaget till kommunfullmäktige är att kommunen medfinansierar nästa fas i projektet med kronor kronor i form av nedlagd arbetstid för kommunala tjänstemän samt kronor kontant, fördelat på tre år, Ann-Margret Kjellberg (S) föreslog att kommunen skulle öka det kontanta stödet till kronor per år, men fick inte igenom det. Kommunstyrelsen vill införa vårdnadsbidrag Kommunstyrelsen är positiv till att Båstad inför kommunalt vårdnadsbidrag. Därmed gick majoriteten på förslaget från bildningsnämnden. Socialdemokraterna i kommunstyrelsen var liksom partikamraterna i bildningsnämnden negativa till förslaget och ville avslå. Går fullmäktige på samma linje som kommunstyrelsen införs vårdnadsbidraget den 1 augusti i år. Man ska endast kunna ta ut det som ett helt vårdnadsbidrag, det vill säga helt avstå från att ha sitt barn i barnomsorgen. Max kronor per barn Vårdnadsbidraget är obeskattat och maximalt kronor per barn och kalendermånad. Det kan fås för barn som fyllt ett år men inte tre år.

4 4 (8) För att få bidraget ska man vara folkbokförd i kommunen tillsammans med barnet. Föräldrapenning för 250 dagar ska ha tagits ut. Kommunstyrelsen föreslår även att vårdnadsbidraget ska utvärderas efter ett år, det vill säga om det blir ja i fullmäktige. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet. Malenbadet avgifter och uthyrning Malenbadet var föremål för flera ärenden på kommunstyrelsen. Det var främst kultur- och fritidsnämndens förslag att höja avgifterna från i sommar och korta badsäsongen med tre veckor som diskuterades. Kommunstyrelsen godkände förslaget till höjda badavgifter för Kommunstyrelsen är också positiv till att Malenbadet blir möjligt att hyra på kvällstid för privatpersoner. Politikerna var inte lika positiva till att korta öppettiden med tre veckor, genom att öppna badet först till skolavslutningarna. På så sätt räknar kultur- och fritidsnämnden med att spara kronor på personalkostnaderna. Kostnaderna för uppvärmning av badvattnet väntas också bli mindre. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige är att höjningen godkänns under förutsättning att 2009 års öppethållande bibehålls. Ann-Margret Kjellberg (S) ville för sin del avslå avgiftshöjningen och ansåg att Malenbadet skulle få kronor i tilläggsanslag. Ett förslag som röstades ner. Underskott i flera år Malenbadet har under flera år haft problem med ekonomin. Under de tre senaste åren har badet gått med kronor i underskott per år. Höjda badavgifter väntas ge en ökad intäkt om kronor, om vädret blir som Enligt förslaget blir dagavgiften för barn oförändrat 30 kronor medan vuxna får betala 50 kronor för ett bad istället för 40 kronor. Familjepriset blir 140 kronor jämfört med dagens 130 kronor. Uthyrning kvällstid Uthyrningen av badet på kvällstid väntas inte ge någon större intäkt då badet kommer att hyras ut till självkostnadspris. Förslaget är att det ska kosta kronor för ett sällskap på max tio personer, vilket kräver en anställd i tjänst personer får betala kronor (kräver två anställda), personer kronor (kräver tre anställda) etcetera.

5 5 (8) Kommunal simskola på Malenbadet sommaren 2010, Kommunens simskola gör comeback på Malenbadet i sommar efter att ha varit borta i två år. Simskolan väntas tillsammans med höjda badavgifter och uthyrning förbättra badets ekonomi. Kultur- och fritidsnämnden har ansvarat för den kommunala simskolan i 21 år, bortsett från de två senaste åren. Under alla dessa år har familjen Buhre parallellt bedrivit privat simskola på Malenbadet. Sommaren 2010 blir dock den sista sommaren som familjen kommer att anordna simskola. Bättre service till kommuninvånarna Detta har dock ingenting att göra med kultur- och fritidsnämndens beslut att starta den kommunala simskolan igen. Motivet är framför allt att ge besökarna och kommuninvånarna bättre service, och förbättra Malenbadets ekonomi. Simskolan kommer att anordnas i tre tvåveckors-perioder. Vecka 25-26, vecka och vecka För barn som går i kommunens skolor och förskolor kommer det att kosta 500 kronor för två veckor, enligt förslaget. För andra barn blir priset kronor. Kommunen räknar med att cirka 150 barn ska delta i simskolan. Det väntas ge en intäkt på kronor, sedan kostnaden för två simlärare dragits av. Ärendena som rör Malenbadet ska upp i fullmäktige den 5 maj. Försäljning av Grevie 2:26, Larsbo/Askenhuset till Båstads Montessoriförening Båstads Montessoriförening får köpa den fastighet i Grevie som de hyrt av kommunen sedan Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastigheten säljs för 1,1 miljon kronor. Båstads Montessoriförening vill köpa fastigheten för att skapa större möjligheter att expandera skolverksamheten. Fastigheten har värderats till cirka kronor. Eftersom den är i stort behov av renovering och Montessoriföreningen själva svarat för betydande investeringar i denna, föreslår fastighetschefen och kommunchefen ett pris på 1,1 miljon kronor. Kommunstyrelsen gick på samma linje, men Ann-Margret Kjellberg (S) ville avslå. Hennes förslag, som inte gick igenom, var att fastigheten inte säljs förrän en detaljplan fastställts för området.

6 6 (8) Över hundra synpunkter på kommunen Under det andra halvåret 2009 kom det in 108 synpunkter till kommunens nya synpunktshantering. En tiondel av dessa var beröm. De flesta som skickats in har till stor del handlat om förslag på förbättringar och förändringar i den kommunala verksamheten. Det visar den uppföljning som kommunkansliet gjort och som återrapporterades till kommunstyrelsen den 21 april. Synpunkter kan skickas in via vanligt brev, e-post eller så kan man använda ett särskilt vykort som finns på kommunkontoret, bibliotek, vårdboenden mm. Svar inom tio dagar För snart ett år sedan, i juli 2009, införde Båstads kommun en synpunktshantering för att kunna ta emot synpunkter från allmänheten. Positiva som negativa. Synpunkterna ska besvaras inom tio arbetsdagar av den förvaltning som berörs. Man kan lämna anonyma synpunkter, men dessa kan då inte få svar. Tanken är dock att så småningom införa en FAQ (Frequently Asked Questions) på kommunens webbplats där även anonyma förslag kan publiceras. Trafik, stränder, bibliotek Mellan den 16 juli och den 31 december kom det in 108 synpunkter. Av dessa var 27 anonyma. De allra flesta 61 stycken berörde Tekniska förvaltningen. Mest populärt att tycka till om är trafiken, bibliotek, skattesats, befolkning, politik, stränder, bad och hamn. Alla synpunkter diarieförs i ett särskilt synpunktsdiarium. Svar skickas omgående till den som lämnat in den för att informera om handläggande förvaltning. Av de 81 synpunkter som inte var anonyma besvarades 50, varav 36 inom tio dagar. Det finns med andra ord utrymme för förbättringar även när det gäller svarsfrekvensen! Kommunen övertar badbryggan i Hemmeslöv Båstads kommun tar över badbryggan i Hemmeslöv från Villaägarföreningen Norra Båstad. Det beslutade kommunstyrelsen vid mötet den 21 april. Kommunstyrelsen tackar också ja till det bidrag på kronor, som föreningen erbjudit kommunen. Pengarna ska användas till ett betongdäck som ska göra bryggan mer tålig för stormar. Motiveringen till övertagandet är att stranden och bryggan i Hemmeslöv kommer att få allt större betydelse med tanke på den framtida exploateringen i området.

7 7 (8) Har blåst sönder Det var för tio år sedan som Villaägarföreningen Norra Båstad anlade bryggan i Hemmeslöv, i förlängningen av Mellanvägen. Bryggan tillverkades av trätrallar som lades på nedgrävda och betongfyllda betongrör. De senaste årens allt tidigare och kraftigare stormar har gjort att bryggan blåst sönder. Det har krävt återkommande reparationer. Sommaren 2008 reparerades inte bryggan i avvaktan på en mer permanent lösning med betongdäck. Denna lösning ska nu kommunen förverkliga Kostnaden för ett nytt däck i betong beräknas till cirka kronor och här bidrar alltså föreningen med halva summan. Ja till att rusta upp Viktoriaparken Föreningen Gamla Båstad har nu fått svar av kommunstyrelsen på sin förfrågan om att rusta upp och försköna Viktoriaparken i Båstad. Kommunstyrelsen är positiv till upprustningen. Efter votering som slutade 7-5 beslutade politikerna att avslå den andra punkten i förslaget. Enligt denna skulle föreningen och eventuella finansiärer informeras om att området där parken ligger kan komma att förtätas. Detta förslag motsatte sig Ann-Margret Kjellberg (S), som fick med sig Bjärepartiet och Centerpartiet på sitt yrkande. Därmed föll förslaget från Moderaterna och Folkpartiet som även kommunstyrelsens arbetsutskott ställt sig bakom. Ideellt arbete Föreningen Gamla Båstad har jobbat ideellt med förslaget att rusta upp Viktoriaparken. Pengar har samlats in till material- och växtkostnader. Föreningen har även tagit fram ett gestaltningsförslag och en skötselplan med hjälp av en trädgårdsarkitekt. Kommunens insats blir att hjälpa till med maskiner och personal för att i första hand anlägga den centrala gång som ska finnas i parken. Detta går att göra inom parkförvaltningens ekonomiska ram. Båstad får tjänsteman i beredskap Båstads kommun inför funktionen TIB (tjänsteman i beredskap). Kommunstyrelsen ställde sig bakom förslaget från samhällsbyggnadsnämnden. Vid en extraordinär händelse eller krishanteringssituation kräver länsstyrelsen att kommunerna har en tjänsteman i beredskap. Detta för att underlätta kontaktvägar och samarbete. Räddningstjänsterna i Skåne Nordväst har redan ett samverkansavtal när det gäller funk-

8 8 (8) tionen räddningschef i beredskap. Det innebär att räddningscheferna i nordvästkommunerna turas om att ha denna beredskap. TIB-funktionen kommer att samordnas med detta uppdrag. För Båstads del innebär det en årlig kostnad om cirka kronor. Båstads kommun blir rökfri Båstads kommun blir en helt rökfri arbetsplats från och med den 1 januari Det tog kommunstyrelsen ett enigt beslut om den 21 april. Det mesta tyder nu på att rökförbudet även går igenom i kommunfullmäktige den 5 maj. Förslaget är att det ska bli förbjudet att röka på arbetstid i hela den kommunala organisationen från och med nästa år. Både förvaltningscheferna och de fackliga organisationerna står bakom det. Båstads kommun sällar sig därmed till de 63 av landets kommuner som redan fattat fullmäktigebeslut om rökfri arbetstid. Ytterligare sju kommuner har infört rökförbud utan politiska beslut i botten. Hälsa och arbetsmiljö De tyngsta argumenten för rökfri arbetstid är bland annat hälso- och arbetsmiljöskäl samt miljön för kommunens brukare och kunder, enligt förslaget från kommunchef Tomas Rikse. Direkt produktionsbortfall på grund av rökning samt kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering är andra skäl. Båstads kommun som arbetsgivare vill också skicka en signal till barn och ungdomar som ökat sin tobaksanvändning under de senaste åren. Janet Gunnarsson (C) slutar som ordinarie i KS arbetsutskott Centerpartisten Janet Gunnarsson har avsagt sig sina uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och budget- och bokslutsberedningen. Kommunstyrelsen beslutade att Christian Nilsson (C) ska ersätta henne på dessa uppdrag. Janet Gunnarsson stannar kvar som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och i budget- och bokslutberedningen.

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin

Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin 2012-05-09 Ekonomiberedningen förslag till förbättringar av ekonomin Bakgrund Kommunstyrelsens ordförande föreslog i en skrivelse den 28 november 2011 att en ekonomiberedning bildas. Uppdraget för gruppen

Läs mer

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N 2009 2009 ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser under 2009 Tyresöborna kan nu träffa även Försäkringskassan och tekniska kontorets kundtjänst i servicecentret i kommunhusets entré i Tyresö centrum. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 SOCIALDEMOLKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR 2012-2014 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 och Planeringsramar 2012 2014 reviderad 2010-11-16 SOCIALDEMOLKRATERNAS

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188)

Årsbudget 2010. Verksamhetsplan 2011-2012. Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Årsbudget 2010 Verksamhetsplan 2011-2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2009-11-23 ( 188) Foto: Gotlandfärjan i Oskarshamns hamn Fotograf: Lars Olofsson OSKARSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN

MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN MAN SÖKER INTE HJÄLP I ONÖDAN Utvärdering av ett projekt med förenklad biståndsprövning av hemtjänst i Hägersten och Norrmalm i Stockholm Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-10 Tid 2013-06-18, Kl 11:30 Plats Folkets Hus Hallunda, Idun Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i

Läs mer

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde 2011-10-11 Kommunstyrelsen Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 1 Fjärrvärme i konkurrens, yttrande Linköpings kommun avstyrker förslaget till fjärrvärme i konkurrens. Kommunen är

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6

INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning INLEDNING 2-6 - Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2 - Fakta om Ängelholm 4 - Fem år i sammandrag 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8-37 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 38-65 -

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanställd redovisning Sammanfattning... 78 Resultaträkning... 80 Finansieringsanalys... 81 Balansräkning... 82 Noter...

Innehållsförteckning. Sammanställd redovisning Sammanfattning... 78 Resultaträkning... 80 Finansieringsanalys... 81 Balansräkning... 82 Noter... ÅRSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande... 3 Fem år i sammandrag... 4 Ekonomisk analys... 5 Personal... 10 Vision, mål och omvärldsanalys... 15 Servicedeklarationer... 18 Verksamheter

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer