Reviderad HANDLINGSPLAN. Framtagen vid ordförandekonferensen i Kreta 25/9-2/ Föreningen Sveriges Vägingenjörer.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad 2009-12-05 HANDLINGSPLAN. Framtagen vid ordförandekonferensen i Kreta 25/9-2/10 2008. Föreningen Sveriges Vägingenjörer."

Transkript

1 HANDLINGSPLAN Framtagen vid ordförandekonferensen i Kreta 25/9-2/ Föreningen Sveriges Vägingenjörer Sida 1 av 11

2 Ingress... 3 Bakgrund... 4 Arbetssätt... 4 Grundläggande förutsättningar... 4 Målgrupp:... 4 Föreningens roll:... 4 Övergripande mål:... 4 Handlingsplan... 5 Område: Nätverk... 5 Område: Kompetensutveckling... 7 Område: Påverkande/Opinionsbildande... 8 Område: Information Område: Övergripande fackliga frågor Sida 2 av 11

3 Ingress Detta dokument kommer att vara ett levande dokument som ska uppdateras och förändras utifrån förändringar i vår omgivning samt det som föreningsstämman beslutar. En viktig syn på detta dokument är att det är föreningens gemensamma mål som beskrivs och att dessa mål och åtgärder beslutas i samförstånd med alla medlemmar genom ombud i föreningsstämman samt de årliga ordförandekonferenserna. Styrelsen för Föreningens Sveriges Vägingenjörer vill med detta bjuda in alla medlemmar till att aktivt delta i utformningen av vår förenings mål och verksamhet. Föreningens Sveriges Vägingenjörer 5 december 2009 Stefan Wadbro Walter Rydström Håkan Wiss Jonas Sjöholm Göran Johansson Christina Eklööf Per-Olof Bengtsson Göran Skoglund Hans Westerberg Framgångsfaktor För att FSV ska lyckas med förändringen krävs ett PERSPEKTIVBYTE (attitydförändring) från Vägverket till Infrastruktursektorn, samt att styrelsen blir en tydligare KRAVSTÄLLARE. Sida 3 av 11

4 Bakgrund Styrelsen har under den senaste tiden arbetat med att tydliggöra föreningens syfte och roll och ett resultat av detta arbete är denna handlingsplan. Arbetssätt Styrelsen har med hjälp av en konsult utarbetat ett antal mål inom 5 områden och för respektive område så har metoden för att lyckas med målet beskrivits. Dessa mål kommer att ligga till grund för uppföljning av vad vi har genomförts samt för erfarenhetsutbyte och förbättringsförslag. Handlingsplanen kommer att ligga till grund för diskussioner under ordförandekonferenser och föreningsstämmor, styrelsens förhoppning är att synpunkter från dessa möten kommer att resultera i nya mål och goda förslag som sedan vävs in i nya mål som föreningen ska arbeta för att uppnå. Vid ordförandekonferensen 2008 så har nedanstående mål och aktiviteter tagits fram för att förbättra vår verksamhet i föreningen. Grundläggande förutsättningar Styrelsen har under arbetet med detta dokument enats om följande grundläggande förutsättningar. Målgrupp: Målgruppen för föreningen är medlemmar arbetande inom infrastruktursektorn d v s skogsbruk (vägsidan), gata, väg o järnväg/anläggning och kraftindustrin. Föreningens roll: Arbeta för ett brett och framgångsrikt nätverk som möjliggör utveckling och gemenskap för föreningens medlemmar. Möjliggöra att föreningens medlemmar får möjlighet till kompetensutveckling. Föreningen ska arbeta med påverkande och opinionsbildande verksamhet. Föreningen ska utveckla forum för snabb och tydlig informationsspridning Föreningen ska vara ett språkrör för övergripande fackliga frågor. Övergripande mål: Att FSV är attraktivt vilket innebär att nuvarande medlemmar är nöjda samt att föreningen är attraktiv/intressant för presumtiva medlemmar. Sida 4 av 11

5 Handlingsplan Område: Nätverk AKTIVITET MÅL, mätbara Fördel med att nå målet Hinder för att lyckas nå Yrkesföreningen FSV ska finnas med och vara synligare på förbundets hemsida Ta fram ett forum för erfarenhetsutbyte 1 Tidningen Vägmästaren överlever Tillgängliga för alla i förbundet samt övriga intresserade. Medlemmarna får möjlighet att ta del av andra medlemmars erfarenheter En bra kanal att sprida information till våra intressenter. Intressant branschtidning målet Att vi ej får tillgång till förbundets hemsida. Bristfällig uppdatering Få besökande Få inlägg Medlemmarna ointresserade Tidningen kostar föreningen för mycket. Tidningen tar för mycket tid och engagemang för få är aktiva Tidningen upplevs inte Lösning (för att undvika att hinder uppstår) Överens med förbundet hur vi ska hantera föreningens hemsida. Ansvarig för uppdateringen finns alltid från FSV Bra marknadsföring Sakliga yrkesrelaterade frågor i detta forum Arbeta för att få fler prenumeranter, annonsörer tjänar enbart ROXX på Förbundet/FSV stöttar tidningen ekonomiskt. Bra redaktion Handlingsplan (aktivitet) 1. Ta kontakt med förbundet. 2. Utse en ansvarig för hemsidan 3. Hemsidans innehåll ska finnas med som en stående punkt i styrelsens möte. 4. Finansiera hemsidan med tänkbara annonsörer inom sektorn 1. Arbeta in detta forum i vår hemsida. 2. Marknadsföra detta genom vår tidning mm. 3. Utskick till våra sektioner 1. Uppmuntra medlemmarna att hitta fler prenumeranter och marknadsföra tidningen. 2. Diskutera ekonomiskt stöd till tidningen via ordförandekonferens 1 Hur säkerställa att inlägg inte är kränkande eller stötande webbansvarig har rättigheten Sida 5 av 11

6 Öka FSV:s kontaktnät genom att aktiv medverka i olika väg tekniska föreningar och aktörer NVF, FIA m fl Öka medlemmarnas möjlighet att komma till tals genom att öka antalet medlemsmöten Sprida information om vår förening samt skapa en större kontaktyta för erfarenhetsutbyte Förbättrad gemenskap mellan medlemmarna. Ett större utbyte av erfarenheter. som intressant. 1. Tidsbrist för att arbeta med detta. 2. Att vi ej kan bli medlemmar. Medlemmarna ointresserade/ oengagerade Dåligt utbud inga intressanta studiebesök el föredrag Intressanta artiklar Marknadsföra tidningen på hemsida med dragare av artiklarna (brödtexten) 1.Fördela uppgifter till lämpliga personer från hela medlemskåren. 2.En bra framtoning Ekonomisk täckning för att arrangera möten. Engagerade arrangörer/föredragare Fundera igenom när (dagtid/kvällstid) hur möten läggs Planera möten till andra aktiviteter som ordnas t ex kommunmöten/- mässor framförallt tänka lite annorlunda. samt föreningsstämman. 3. Vi fortsätter arbetet med redaktionsrådet. 1. Analysera vilka föreningar vi vill vara med i. 2. Ta fram lämpliga personer som sköter kontakten med föreningarna. 1. Generös med bidrag till möten. 2. Täcka inkomstförluster för arrangörer. Sida 6 av 11

7 Område: Kompetensutveckling AKTIVITET MÅL, mätbara Fördel med att nå målet Hinder för att lyckas nå målet Lösning (för att undvika att hinder uppstår) Handlingsplan (aktivitet) Möjlighet att utbyta erfarenhet Skapa och erbjuda kurs/utbildning t ex kurser, seminarium eller studieresor. Kartlägga vilka aktiviteter som finns, lägga fast en strategi och aktivt arbeta för att delta Antal artiklar i Ingenjören Och Vägmästaren Ge medlemmarna möjlighet att utbyta branschfrågor Gemensamma branschfrågor blir tydliggjorda Tydligare verksamhetsplan Medlemmarna ges möjlighet att kompetensutvecklas FSV blir mer synligt Göra FSV synbart och därmed medlemsintresset Antalet medlemmar minskar eftersom förutsättning för att bli medlem i FSV är begränsade, det krävs att man är medlem i Sveriges Ingenjörer och de har som lägsta krav att den ansökande medlemmen har 120 poäng Finansiering. Allmänt ointresse att lägga i tid utanför arbetet. Svårt att hitta eldsjälar Medlemsavgiften Betrakta ingenjörer som en grupp, inte som olika akademiska grupper Företagssponsring Få arbetsgivare intresserade att bjuda på tid, i kompetenshöjande syfte Hitta kommunikationskanaler på Sveriges Ingenjörer Ersätt den med bidrag från Sveriges Ingenjörer Påverka studiesystemet att locka fler studenter till Ingenjörsutbildningar Inventera vad som kan vara av intresse Öka samarbetet med Sveriges Ingenjörer klarlägga kommunikationskanalerna Klargöra för Sveriges Ingenjörer att vi är intresserade av att delta i programmet Ta upp frågan som en motion till fullmäktige. Sida 7 av 11

8 Område: Påverkande/Opinionsbildande AKTIVITET MÅL, mätbara Fördel med att nå målet Hinder för att lyckas nå målet Lösning (för att undvika att hinder uppstår) Handlingsplan (aktivitet) Yrkesföreningen FSV är och upplevs vara (av medlemmarna, omvärlden och övriga aktörer inom vägtransport-sektorn) en opinionsbildande part Yrkesrollen och nyttan med vägingenjörer synliggörs i debatten Genom att vara synlig, är FSV en part som är intressant att få att delta t ex som remissinstans Kartläggningen ger bra grund för diskussioner med t ex högskolan kring utbildningsprogram m.m. Brister i kartläggningen vilka frågor som ska drivas Fel o/e mindre viktiga frågor drivs 1. Inför varje VP kartlägga (övergripande) vilka frågor som är angelägna att fokusera och debattera 2. Nyttja distrikten för kartläggningen 3. Utveckla en bra metod för känna av 4. Ställer krav på kommunikativ förmåga; skriv, läs och tal 5. Frågor som är högt prioriterade och kräver stor tyngd samordna och nyttja Sveriges Ingenjörer Formulera och debattera x st samhällspolitiska frågor utifrån infrastruktursektor (vår def sektor) 1. Utveckla en metod för kartläggning, inkl hur detta ska kommuniceras (rapport) 2. Utse personer som ingår i ett nätverk över hela SveIng, inkl metodutbildn av kartläggningen 3. Kartläggning och prioritering inför bl.a. VP görs tillsammans med sektionerna 4. Definiera frågeställningarna i kommunikativa termer 5. Samhällspolitiska inspel på lokal nivå 6. Delta på SveIngs Road show och bidra med FSV lokala inspel Sida 8 av 11

9 Yrkesföreningen FSV är och upplevs vara (av medlemmarna, omvärlden och övriga aktörer inom vägtransportsektorn) en aktör med påverkansmöjlighet Genom att få flera aktörer att ställa sig bakom samma avsikt ges bristen/ problemet/lösningen en större fokus Får inte kontakt med rätt personer hos andra aktörer Brist på tid/vilja/engagemang hos oss och hos aktörerna FSV är ensamma om att tycka frågan är viktig 1. Noggrann analys över vilken fråga som har denna prioritet/viktighet 2. Noggranna förberedelser inför möten med andra aktörer Prio 1 frågor formulera/kommunicera x st avsiktsförklaring/-ar 1. Definiera vilka som är relevanta, intressanta och viktiga aktörer att få med 2. Bjuda in till en dialog 3. Formulera en avsiktsförklaring under 2008 tillsamman med ett antal utvalda aktörer i sektorn Brist av ingenjörer med DoU-kompetens Höja statusen för DoU (arbetsuppgifternas innehåll och hur kvalificerade de är) Vägverkets GD:s ambition om att Sverige åter ska bli Världsmästare inom DOU Brister vägstandard rapport/guidad visning lokala samhällspolitiska inspel Sida 9 av 11

10 Område: Information AKTIVITET MÅL, mätbara Fördel med att nå målet Hinder för att lyckas nå målet Lösning (för att undvika att hinder uppstår) Handlingsplan (aktivitet) Fler antal nummer av tidningen Vägmästaren från 4 nr till 6 nr med bibehållet antal sidor per nummer (24 sidor) Mer och tätare information till medlemmarna Underlätta för att öka antalet medlemmar Artiklarna kan vara mer aktuella Förbättrad ekonomi För få medlemmar kommer med uppslag på artiklar Kostnader för att nå nya pren. Förnyad diskussion med ROXX om att öka antalet nummer Samarbete med Sveriges Ingenjörer och/eller tidningen Ingenjören Utgivningsplan Synas på relevanta hemsidorna t ex FIA Kunskapsspridningen blir större Att ej få tillgång till respektive hemsidor Aktuella e-postadresser Större informationsnät Medlemmarna lämnar inte sin e-postadress E-postadresserna uppdateras inte t ex vid byte av arbetsgivare Att ej få tillgång till att sprida info genom e-post Uppdatera och utveckla FSV:s hemsida Få kunskap om tekniska nyheterna och teknisk utveckling Hjälp av arbetsgivare och respektive fackförbund Samverka med arbetsgivare och tekniska organisationer Medlemmar tipsar om nyheter till FSV t ex via en direkt e-post om nyheter, eller något man sett vid resa e dyl. Synliggöra vem som skickat in tipset. Aktivt påverka olika aktörer inom området Påverka att ingen begränsning av dataflödet sker Delta på utbildnings- och temadagar. Tekniska mässor Sida 10 av 11

11 Område: Övergripande fackliga frågor AKTIVITET MÅL, mätbara Fördel med att nå målet Hinder för att lyckas nå målet Långsiktigt bra arbetsmiljö - arbetstid (jour, beredskap) - hot och våld - psykosocial arbetsmiljö Arbetstidsfrågor Information om anställningsvillkor. Utbildning Individuell bas, arbetsrätt, förhandlings teknik etc. Övergripande diskussion om och runt arbetsmiljö som leder fram till en bra arbetsmiljö Inte göra andras misstag/rätt utfört direkt. Hitta bra/dräglig arbetstid/förhållanden. Öka medvetenheten och kompetensen samt individuell kompetens. Ökad kunskap om fackligt arbete öka antalet personer som vill jobba vidare med förtroendemannafrågor Spridning av företagshemligheter, Dålig representantskap av andra företag/grupper. Väder, Verksamhet, Organisation, resursmässiga t ex svårt att dra gräns för facklig utb kontra detta. Spridning av företagshemligheter Lösning (för att undvika att hinder uppstår) Starta sektioner inom olika sektorer och vid behov komplettera med kontaktpersoner på företag Starta sektioner i respektive företag Starta sektioner i respektive företag, klargör vad är rent facklig verksamhet Handlingsplan (aktivitet) 1. Kampanj för FSV, 2. Se över den länsvisa sektionsindelningen 3. Samt starta grupper inom olika sektorer samt utse företagskontaktpersoner där det behövs Få in fler organisationer/företag yrkesgrupper. Undersöka om Sveriges Ingenjörer kan hjälpa till att hålla en facklig grundkurs på-gemene-man nivå Sida 11 av 11

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2012. 1 Reviderad 2013-08-27 Föreningsledningen... 3 Styrelsen

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Medlemmarnas ledningsfrågor... 4 Management... 5 Utbildning... 7 Utveckling... 8 Medlemmarnas produktionsfrågor...11 Dricksvatten...12 Rörnät...14 Avlopp

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Polisförbundet Stockholms län

Verksamhetsplan 2012 Polisförbundet Stockholms län Verksamhetsplan 2012 Polisförbundet Stockholms län 2 Förord Syftet med verksamhetsplanen är att tydliggöra förbundsområdesstyrelsens mål och prioriteringar under verksamhetsåret. En viktig utgångspunkt

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Avfall Sverige i sociala media

Avfall Sverige i sociala media Avfall Sverige i sociala media Sammanfattning 1. Inledning 2. Bakgrund och fakta 3. Syfte 4. Mål a. Budskap 5. Målgrupp 6. Handlingsplan a. Innehåll b. Kanaler c. Organisation 7. Förhållningssätt 8. Avslutning

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer