VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 KUSTFLOTTANS OFFICERSFÖRENING

2 Sida 2 av 12 Styrelsen för KUSTFLOTTANS OFFICERSFÖRENING (KFL OF) får härmed avge berättelse över verksamhet och förvaltning under verksamhetsåret ORGANISATION 1.1 Styrelsens sammansättning Bosse Christensen Ordförande (tom ) Susanne Nyberg Ordförande (from ), ledamot (tom ), Vice Ordförande (tom ), FFM 100 % Mattias Hansson Ledamot, Vice Ordförande (from ), Kassör, Försäkringsansvarig, FFM 75 % Jan Sjöholm Ledamot (from ), Sekreterare, FFM 50 % Anders Borglund Ledamot, Vice sekreterare Thomas Åberg Ledamot, Vice Studieorganisatör Mikael Pihl Ledamot (from ), Studieorganisatör, Webbansvarig Peter Wrahme Ledamot (from ), Arbetsmiljöansvarig Joakim Pukk Ledamot (from ), Rekryteringsansvarig Peter Svensson Ledamot (from ), Vice rekryteringsansvarig Harald Karlsson Suppleant Ola Bengtsson Håkan Cervallius Peter Jorsell Sebastian Löf Johan Söderberg Suppleant (from ) Suppleant (from ) Suppleant (from ), Vice arbetsmiljöansvarig Suppleant (from ) Suppleant (from ) Johan Edelsvärd Ledamot (tom ) Klas Sandberg Ledamot (tom ), Rekryteringsansvarig Jan Sjöholm Suppleant (tom ) Hans Kjäll Suppleant (tom ) Christian Karlsson Suppleant (tom ) 1.2 Revisorer Peter Johansson Revisor Johan Wåhlin-Humble Revisor Magnus Samuelsson Revisorssuppleant (from ) Tony Lejonqvist Kjell Nilsson Revisorssuppleant Revisorssuppleant (tom ) 1.3 Valberedning Mats Thuresson Peter Nyberg Klas Sandberg Valberedningens sammankallande

3 Sida 3 av Förhandlingsansvariga Jan Sjöholm Mattias Hansson Susanne Nyberg 1.ubflj 3.sjöstridsflj 4.sjöstridsflj 2. REPRESENTATION Bo Christensen Ledamot i förbundsstyrelsen (tom ). Ledamot i FM personalförsörjningsnämnd Susanne Nyberg Ledamot i förbundsstyrelsen Medlem i partsammansatta gruppen Mattias Hansson Suppleant i förbundsstyrelsen (tom ) Suppleant i FM personalförsörjningsnämnd Mats Thuresson Anders Borglund Peter Johansson Ledamot i förbundsstyrelsen (from ) Ledamot i Officersförbundets valberedning Suppleant i Officersförbundets valberedning (from ) Revisorssuppleant i Officersförbundet (from ) Michael Lundström Eric Korvenrinne Tommy Bladh Peter Fredriksson Mikael Kranzén Eric Korvenrinne Torbjörn Stålebeck Ledamot i fartygsmiljönämnden Ledamot i fartygsmiljönämnden Ledamot i fartygsmiljögrupp Ytstrid Ledamot i fartygsmiljögrupp Ytstrid Suppleant fartygsmiljögrupp Ytstrid Ledamot fartygsmiljögrupp Övriga fartyg, Ubåt Suppleant fartygsmiljögrupp Övriga fartyg, Ubåt 3. MÖTESVERKSAMHET 3.1. Allmänna medlemsmöten Föreningen har förutom årsmötet, haft 2 protokollförda allmänna medlemsmöten under 2014, plats Skredsvik och Karlskrona. Officersförbundet på turné genomfördes på Berga v.448 och i samband med detta informerade Lars Fresker i aktuella frågor till intresserade medlemmar Styrelsesammanträden Styrelsen har genomfört 12 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret 2014.

4 Sida 4 av MEDLEMMAR Kustflottans OF har dessa medlemmar enligt lista Medlemskategori Män Kvinnor Totalt Aktiv Aktiv hedersmedlem 1 1 Aktiv Reservofficer 2 2 Aktiv GSS Passiv avgiftsbefriad 1 1 Passiv civila Passiv hedersmedlem pens. 2 2 Passiv pensionär -67 år Passiv pensionär 68- år Passiv civila studier Studerande Totalt REKRYTERING KFL OF har under året arbetat för att bibehålla en hög anslutningsgrad hos nyanställda sjömän och officerare. Medlemsvärvning och information till nya medlemmar är ett viktigt och prioriterat område som styrelsen kontinuerligt arbetar med. Genom informationsmöten på respektive förband samt via lokala platsombud har styrelsen arbetat för att öka tillgången på aktuell information för föreningens medlemmar. De lokala platsombuden är även en god resurs för att ta tillvara på medlemmarnas intressen. Rekryteringen är god och fortsätter att vara ett prioriterat arbetsområde för KFL OF styrelse. 6. STUDIEVERKSAMHET Genomförande av grundkurser är en viktig del av den fackliga verksamheten. I dessa läggs grunden för medlemmars intresse och engagemang för fackliga frågor. Inte minst för att spegla de vardagliga frågornas lösning inom ramen för lokalföreningens verksamhet. Under kalenderåret 2014 har föreningen genomfört två facklig grundkurser för medlemmarna. Kurs nummer ett genomfördes den 23/4 till 24/4, delvis i Officersföreningens lokaler i Karlskrona, samt ombord på Stena Lines, polenfärjan. Kurs nummer två genomfördes den 26/11 till 27/11, på Berga och delvis ombord

5 Sida 5 av 12 Viking Lines färja till Åbo. KFL OF och OF AMF arrangerande 24/11 och 25/11, OF på Turné, där utbildning genomfördes inom olika områden såsom arbetstid, arbetsmiljö och pension. Styrelse och medlemmar har även getts möjlighet att delta i kurser och konferenser arrangerade i förbundets regi. 7. ARBETSMILJÖ 7.1 Representation och arbetsmiljögrupper Vi har representation på Försvarsmaktens HSO träffar genom Peter Wrahme 1.ubflj, Lars Gelderman 3.sjöstridflj, Mikael Kranzen 4.sjöstridsflj. Flottiljernas HSO ingår i grupperna Likabehandling och Roller & Relationer som Försvarsmakten prioriterat för att få mer förståelse i personlighets frågor, alla är vi lika men ändå så olika, man måste respektera alla. Marinens arbetsmiljögrupp som övergriper alla marinens grupper, där samlar och framförs medlemmarnas åsikter till försvarsmaktens HSO träffar. Grupp medlemmar är Kenneth Jönsson Marinbasen och ordförande, Peter Wrahme 1.ubflj, Lars Gelderman 3.sjöstridflj, Mikael Kranzen 4.sjöstridflj, Bengt Sjölund SSS, Daniel Gefvert HL Mobilisering och Beredskap, Rickard Benedetti och Ulf L Nilsson Amfibieregementet. 7.2 Marinens Arbetsmiljögrupp (Inför HSO mötet i Kvarn ) För de flesta av förbanden i vår arbetsmiljögrupp var präglat av omstruktureringar och en hög arbetsbelastning på stora delar av personalen. Saknaden av en back-upp hos lärare/instruktörer och personal med singelkompetens är stor. Då speciellt vid sjukdom eller behov av ledighet, detta tillsammans med den ständiga känslan av att inte hinna med sina arbetsuppgifter har på vissa håll lett till stora stresspåslag. Det som håller ihop verksamheten ännu ett år kan sammanfattas av personalens överlag stora lojalitet gentemot arbetsgivaren. - Skyddsronder och APT på arbetsplatserna har överlag blivit bättre under men det kan bli bättre. - Skyddsombud har tyvärr under året inte med en naturlighet kallats till möte de har rätt att delta i. Chefer har överlag en dålig utbildning angående arbetsmiljölagen och måste ofta påminnas. Detta har lett till att skyddsombuden i mångt och mycket fått söka sin information själva. Detta kommer med gemensamma krafter säkert förbättras under PRIO är ett kärt ämne och egentligen ett stort problem för många. För personal tjänstgörande ombord är det fortfarande inte löst. Stor del av personalen känner även en stress med det går åt på tok för mycket arbetstid med att arbeta i systemet.

6 Sida 6 av 12 - KFL OF kan även att konstatera att många av förbanden tyvärr är förankrade i ett som jag kallar det onormalt normaltillstånd. Med det menar jag att uppgifter från högre chefer och myndigheter inte mattas av, utan fortsätter med samma regelbundenhet. Problemet är att förbanden brottas med vakanser som inte kommer att fyllas eller får fyllas inom överskådlig tid. - Lojaliteten bland cheferna för att lösa de oss tillställda uppgifterna är fortfarande stor. Detta trots att det är uppenbart att balansen mellan uppgift och resurs saknas. Resultatet för personalen blir ett stort övertidsuttag, otrivsel och avgångar, även rapporter om att personal jobbar gratis förekommer. Denna ankare i mössan mentalitet fungerar bara under en viss tid och nu börjar vi se en del resultat av den psykosociala arbetsmiljön i förbanden. Naturligtvis hjälper inte ständiga omorganisationer och lösa rykten till för att förbättra arbetsmiljön. 7.3 Föreningens arbetsmiljöansvarige Har under året varit Peter Wrahme. 7.4 Huvudskyddsombud under 2014 HSO 1.ubflj HSO 3.sjöstridsflj HSO 4.sjöstridsflj Peter Wrahme Lars Gelderman Mikael Kranzén 7.5 Skyddsronder Samtliga förband har genomfört protokollförda skyddsronder på arbetsställen enligt fastställda handlingsplaner för förbanden. 7.6 Utbildning Föreningen har bedrivit utbildning i arbetsmiljö på samtliga grundkurser. Övrig arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har skett vid MARA-kurserna där skyddsombud varit en prioriterad grupp.

7 Sida 7 av FÖRHANDLINGSANSVARIGAS BERÄTTELSE Berättelse 1.ubflj Jag vill börja med att tacka mina platsombud för det fackliga året Utan ert ihärdiga arbete ombord och iland är man intet. Tack alla ni. Året har annars präglats av ett betydligt bättre fackligt klimat än mitt föregående år. En stor orsak till det är vår nya flottiljchefs ambitioner och ledarskap. Dessvärre värkte inte hans ambitioner helt igenom hos alla vilket gjorde att jag såg mig tvungen att säga upp förbandets ASU-avtal i början av november. Ska man ha ett ASU-avtal så ska man följa det på samtliga nivåer, inget annat. Ett nytt ASU-avtal skrevs under den 8 december och efterlevnaden känns mycket, mycket bra. Samverkan har annars fungerat delvis bra, med kontinuerliga ASU möten där fartygsombuden och skyddsombud har varit väl representerade. Förbandet försöker ha ordning på lönebildningen, såväl inplaceringar som RALS. En del oenigheter har det givetvis varit, men allt har kunnat lösas på ett sätt som är acceptabelt för bägge parter. RALS:en blev i år ett lönesättande samtal. Jag har hört ett visst knorr från ledet men jag avvaktar tills svaren från vår enkät inkommer. Fartygsombud har deltagit och samverkat vid framtagandet av underlag för arbetstidsförhandlingar, vilket gör att dessa förhandlingar gått helt smärtfritt. Lokala personalförsörjningsnämnden har sammanträtt kontinuerligt och RALS bil 3-ansökningar har börjat komma in vilket är positivt, och även att GSS har börjat söka känns tillfredsställande. Förbandet har deltagande i partsammansatta gruppens arbete och utbildningar i Sjö Arb har genomförts på olika nivåer i förbandet. Jag kan konstatera att behovet av utbildning i vårt arbetstidsavtal fortfarande är stort. Samtliga i drift varande enheter och byggnader i bruk har varit föremål för skydds- och arbetsmiljörund. Inga större olyckor har skett vid förbandet och arbetsskaderapportering fungerar väl för de tillbud som varit. Förbandets skyddsombud har, då tillfälle medgetts med hänsyn till ordinarie verksamhet, deltagit i de för garnisonen gemensamma träffarna för SO och HSO. Då jag den 1 mars avgår som förhandlingsansvarig på 1.ubflj, vill jag avsluta med och tacka Susanne och Mattias för allt stöd och goda råd jag har fått från er. Tack. // Janne

8 Sida 8 av 12 Berättelse 3.sjöstridsflj Platsombuden har som vanligt deltagit på ett positivt och engagerat sätt. Ett antal träffar har genomförts under året. Samverkan har fungerat bra på förbandet dock har det varit ett mindre antal ASU möten än vad avtalet reglerar detta på grund av verksamheten. En del oenigheter har givetvis uppstått, men allt har kunnat lösas i samförstånd. De flesta arbetsplatser har varit representerade på samverkansmötena. RALS 2014 är första gången som förbandet genomför lönesättande samtal som metod för den årliga lönerevisionen. Processen på förbandet inför de lönesättande samtalen har fungerat bra och arbetsgivaren och KFL OF har tagit fram riktlinjerna och bedrivit utbildningen partsgemensamt. Mycket tid har lagts på hanteringen av tjänstgöringstillägget där Försvarsmakten tar bort dessa under t.ex semester. Tvisteförhandling väcktes vid flottiljen och ärendet ligger nu på försvarsmaktsnivån. Lokal personalförsörjningsnämnd sammanträder regelbundet. Fortfarande är det få RALS bil 3. ansökningar som kommer in. Både ATO och AG från 3.sjöstridsflj har deltagit kontinuerligt i partsammansatta SJÖ ARB arbetet. Partsgemensamma utbildningar i SJÖ ARB har genomförts vid flottiljen. // Mattias Berättelse 4.sjöstridsflottiljen sjöstridsflottiljens verksamhet under slutet av 2014 kom att präglas i stor utsträckning av införande av SjöArb i PRIO. Det blev ett mycket stökigt införande eftersom arbetsgivaren valde att i samma tid införa nya, egna tolkningar på hur ex ÖVA- avtalet skulle tillämpas för de sjögående förbanden. Många medlemmar har även drabbats av felaktig hantering gällande utbetalning och kvittning av lön. Detta är en mycket viktig förtroendefråga ur ett arbetsgivarperspektiv, vad händer när personalen inte längre känner sig trygg med att lönen betalas ut? Vi som fackliga var medvetna om och accepterade visst strul i samband med införandet mot löftet om att grundlönen ALLTID skulle utbetalas i tid! Under 2014 har flottiljen upprätthållit beordrade insatser och beredskap samt genomfört nationella och internationella övningar. Vissa enheter deltog även i den mycket medialt uppmärksammade underrättelseoperationen. Förbandet har tillsammans med andra förband, avslutat ammunitionsröjning i Kiruna (Ala Lombolo). Vidare har flottiljen genomfört högvakt, divisionsövningar och beredskapskontroller. Sjöövervakning har genomförts över tiden med förbandets samtliga enheter. Samverkan på förbandet haltar en aning, främst pga. extremt korta beredningstider från högre chef vilket försvårar arbetet i utpekade utvecklingsgrupper mm.

9 Sida 9 av 12 Förbandet samverkansavtal är vi överens om att skriva om men någon slutprodukt finns ännu inte klar. FljC har vid två samverkansmöten gått ut med riktade frågor för att diskuteras på arbetsplatsträffar, den ena rörde intern kommunikation och den andra hur samverkan skall fungera. P.g.a. att det varit ett år med mycket verksamhet så har det varit svårt att samla Platsombuden till gemensamt möte. Information till Platsombuden har gått ut via allmänna samlingar och mail. Facklig information har getts till de nyanställda i samband med introduktionsutbildning. Det har genomförts en hel del förhandlingar i form av utebliven veckovila, 11-dygnsregeln, som största motiv. Det har även varit en del förhandlingar med anledning av att personalen arbetar övertid och har beredskap utöver vad skyldighetsavtalet medger. Under årets sista kvartal har det även påkallats förhandlingar som lett till tvist med arbetsgivaren. Främst rör dessa arbetsgivarens nya tolkning av ÖVA-avtalet, tjänstgöringstilläggets hantering. Inget resultat finns att redovisa från den tvisten ännu. Det står också klart att vi kommer påkalla ytterligare förhandlingar under närmsta tiden på tema chef 1 mandat och HR-centrums mandat. Både KFL OF och arbetsgivaren från 4.sjöstridsflj har deltagit i partsammansatta gruppen för SJÖ ARB som under 2014 fokuserat på att avtalet skulle in i PRIO from 1/10. Nu kan vi konstatera att behovet av utbildning i arbetstidsavtalet är mycket stort samt att det även krävs utbildning på hur det knappas in i PRIO. // Susanne 9. Sjö Arb Under året har flera varierande verksamheter genomförts enligt plan, höstens underrättelseoperation sticker ut en aning från den normala övningsåret. Föreningen har genomfört ett antal förhandlingar avseende periodvila och sammanslagning av perioder på respektive förband. Införandet av Sjö Arb i PRIO under hösten blev en mycket stökig tillställning där många medlemmar drabbats av svårigheter vid inmatning (oklart hur man skulle skriva för att yrka på rätt ersättning), felaktiga utbetalningar samt felaktig hantering enligt kvittningslagen för återbetalning. Förbanden reglerade införandet lite olika där 1.ubflj och 3sjöstridsflj styrde sin personal hårdare i form av att genomföra organiserad utbildning före inknappning i PRIO. 4.sjöstridsflj valde att släppa inknappningen fri till varje arbetstagare redan från början, vilket KFL OF kan konstatera, orsakade fler felaktiga utbetalningar med efterföljande oklarheter avseende återbetalning mm än för övriga. Utifrån årets olika verksamheter kan vi konstatera att det arbetstidsavtal vi har på ett bra sätt omhändertar den typ av verksamhet förbanden bedriver. Det vi också kan konstatera är att det fortfarande finns ett stort behov av utbildning till samtliga medlemmar, både på hur avtalet är konstruerats och skall användas men även på hur varje arbetstagare skall yrka på rätt ersättning i PRIO. Det har vid några tillfällen genomförts partsgemensam utbildning under året. Utbildning i Sjö Arb har även genomförts på grundkurser i KFL OF regi samt vid introduktionsutbildning för nyanställda.

10 Sida 10 av REMISSINSTANS/ATN Föreningen har under året varit remissinstans till Officersförbundet i många viktiga frågor ex chefsurvalsprocess och chefstillsättningar. KFL OF har även möjligheter att påverka uppfattningen i Officersförbundet i form av representation i förbundsstyrelsen. Företrädare för föreningen har funnits med på samtliga avtals och utbildningskonferenser som anordnats av Officersförbundet. Företrädare från föreningen har deltagit på förbandens personalförsörjningsnämnder och utvecklingsgrupper samt i lokala och centrala nomineringsnämnder, för att bevaka våra medlemmars intressen.

11 Sida 11 av EKONOMI I 2014 års budget var medel avsatta för två grundkurser och ett styrelseinternat. Av dessa har samtliga genomförts med medlemmar från samtliga tre flottiljer. Det har även avsatts medel för näst kommande års (2015) internat. Årets resultat blev bättre än budgeterat på grund av olika faktorer så som ett allmänt underutnyttjande och respektive förhandlingsansvarig ej nyttjat avsatta medel fullt ut. Vi har fått något högre medlemsinkomster än budgeterat. Föreningen har haft i snitt 1182 medlemmar. Telefon möte har till viss del utnyttjats för att minska resekostnaderna Resultaträkning Medlemsinkomste kr kr Förbundsbidrag kr kr Direkta kostnader kr kr Övriga kostnader kr kr Finansiella intäkter kr kr Finansiella kostnader kr -656 kr Avskrivningar - 0 kr -0 kr Skattekostnad kr kr Årets resultat kr kr Tillgångar Kassa, bank och konton kr kr Inventarier 0 kr 0 kr Föreningens ekonomi är fortsatt god

12 Sida 12 av SLUTORD Den fackliga verksamheten har under året varit intensiv. Samarbetet med våra Förbandschefer har fortsatt att fungera bra. Gällande den av FM förhandlingschef aviserade uppsägningen av bl.a ÖVA-avtalet så renderade Officersförbundets och KFL OF uppvaktning av FM förhandlingschef och förbandscheferna att det tillsattes en chefsberedningsgrupp på HKV där samtliga våra förbandschefer kallades till ett antal möten. Resultatet av arbetet är inte klart men uppsägningen av ÖVA-avtalet kunde undvikas i nuläget. Den av HR-Centrum och HKV förändrade tolkningen av ÖVA-avtalet för de sjögående förbanden har orsakat mycket stora svårigheter för arbetsgivaren att följa sina nya tillämpning men vad som är värre är att våra medlemmar har drabbats mycket hårt i form av felaktiga avdrag och ologiska sådana. Det har i dagsläget visat sig både bero på handläggares okunskap och egna uppfattningar samt felaktigheter i PRIO. Fullständigt oacceptabel situation råder fortfarande på området och flertalet tvister har påkallats av KFL OF styrelse. De marina föreningarna har fortsatt att delta i Marina beredningsgruppen för personalförsörjnings (MBPF) möten. Mötena har fokuserat på personalförsörjning av FM, ensad uppfattning mellan förbanden med avseende på kravsättning och benämning på befattningar, bemanning främst i form av bemanningsuppdrag och provturskommando. Fortsatta otydligheten kring kraven för nivåsättning och därmed lönesättning av specialistofficerare samt förutsättningar för konvertering mellan systemen fortsätter att vara ett problem. Arbetet med organisationen i FM har genererat en kravförskjutning mot GSS på flertalet befattningar, helt i motsatt riktning från vad som efterfrågats av KFL OF. RALS revisionen 2014 genomfördes som det första av två försök med lönesättande samtal. KFL OF har genomfört totalt 5 st förhandlingar på våra tre förband med individer som inte accepterade den av arbetsgivaren föreslagna nya lönen. Partsgemensam utvärdering av lönesättande samtal kommer ske under första kvartalet Glädjande är att våra nyanställda kollegor förstår värdet av att vara medlem i föreningen. Styrelsen vill slutligen rikta ett varmt tack till de föreningsmedlemmar som lagt ner ett stort arbete på den fackliga verksamheten, såväl på fritid såsom på arbetstid. Styrelsen tillönskar föreningens medlemmar framgång i förändringarnas värld och tackar för visat intresse. Susanne Nyberg Mattias Hansson Jan Sjöholm Anders Borglund Thomas Åberg Mikael Pihl Peter Wrahme Joakim Pukk Peter Svensson

Vision Verksamhetsidé

Vision Verksamhetsidé Vision Verksamhetsidé Målsättning Vision Kustflottans Officersförening (Kfl OF) skall vara det självklara valet av organisation som företräder samtlig personal vid sjöstridsförbanden samt värnar om dess

Läs mer

Styrelseprotokoll 01.15

Styrelseprotokoll 01.15 sida 1 (5) Styrelseprotokoll 01.15 Protokoll fört vid styrelsemöte för Kustflottans officersförening Datum: 2015-01-13 Tid: 10.00 12.20 Plats: Telefon 1. Mötets öppnande Susanne Nyberg hälsade välkommen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. ST inom Polisväsendet i Stockholms län Årsmöteshandlingar 2012-03-22

ÅRSMÖTESHANDLINGAR. ST inom Polisväsendet i Stockholms län Årsmöteshandlingar 2012-03-22 ÅRSMÖTESHANDLINGAR Årsmöteshandlingar 2012-03-22 2012 Innehållsförteckning DAGORDNING 2012-03-22... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 4 STYRELSEN... 4 STYRELSEUPPDRAG EFTER KONSTITUERANDE MÖTE 2011-03-25... 5

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2!

OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 Diarienr: 2014-OF-00515 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015. Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 1/7 OFFICERSFÖRBUNDETS KURSER 2015 Utgåva 2 nu med FK 2! OFFICERSFÖRBUNDET KURSER 2015 SID 2/7 Officersförbundets kurser 2015 Innehåll Officersförbundets kurser 2015...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen.

Verksamhetsberättelse. ST Umeåsektionen. ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. Verksamhetsberättelse 2011 ST Umeåsektionen ST inom Arbetsförmedlingen, Umeåsektionen. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Styrelse, revisorer och parts- och arbetsgrupper. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013

Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013 Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013 Närvarande: Rolf Carlsson Jan Hamrén Ida Tideholt Lilian Litzell Thomas Zemturis 1. Öppnande Rolf hälsade alla välkomna till detta telefonmöte och öppnade

Läs mer

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat

inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 i Pernilla Kallers utevaro 1 Öppnande Margaretha Hofvenstam hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat inom åklagarväsendet Protokoll nr 2-2009 1 bilaga Protokoll fört vid avdelningsstyrelsens sammanträde på Fackförbundet ST i Stockholm den 10 11 mars 2009 Närvarande Ledamöter Margaretha Hofvenstam Elsebeth

Läs mer

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014.

Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Årsberättelse 2014 Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA) är ett Sacoförbund som ägnar all sin verksamhet åt Svenska Kyrkan och dess akademiker. Årsberättelse för Göteborgs stiftskrets av KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Stadgar för Mässföreningen Trianon

Stadgar för Mässföreningen Trianon Stadgar för Mässföreningen Trianon antagna vid årsmöte 2013-03-14 för interimistisk användning fram till slutligt fastställande vid. MÄSSFÖRENINGEN TRIANON STADGAR 2013 Sida 2(7) Stadgar för Mässföreningen

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson. Protokoll 214/06 STYRELSEMÖTE Tid: Torsdagen den 31 oktober 09.00-11.00 Plats: Kalmar Holken och Växjö UB3018 Närvarande: Annika Aronsson Anna Asplund Persson Sandra Bergsten Birgitta Johansson, från 5

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16)

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) SAMVERKANSAVTAL Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) Innehåll 1. Gemensamma utgångspunkter... 3 2. Samverkan... 3 3. Arbetsplatsträff... 4 4. Samverkansgrupp...

Läs mer

ST inom Polisväsendet Länssektionen

ST inom Polisväsendet Länssektionen Protokoll nr 9-2011 Fört vid möte i 2011-03-11 Närvarande: Åsa Jacobsson Lena Svangren Lennart Roth Susanne Pettersson Mehrdad Athari Fard Rose-Marie Alnered Susanne Larsson Forman Heléne Hellström Mörk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014

Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Vellinge Verksamhetsberättelse 140101-141231 Styrelsen år 2014 Ordinarie ledamöter: Ordförande Vice ordförande Åsa Anvåg Jenny Sten Sekreterare Berith Lindberg Kassör Annika Lindström Biträdande kassör

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015

MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 MSF Stockholms stadgar Senast reviderade 28/01/2015 Godkända av MSF:s förbundsstyrelse XX/XX/2015 Allmänna bestämmelser 1. MSF Stockholm är en lokalavdelning av Medicine Studerandes Förbund (MSF) inom

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen.

14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. Tidslinje Valberedningens arbete: 21 april: WRAS Årsstämma. 14 maj: Kontaktinformation för valberedningen ges till samtliga i valberedningen från förbundsstyrelsen. 15 maj: Enskild valberedare e-mailar

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors

Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors 1 Verksamhetsberättelse 2011 för Rädda Barnens lokalförening i Karlskoga-Degerfors VÅR VERKSAMHET Barns rätt till skydd mot våld I förebyggande syfte samverkar vi med skolor och folkhälsoförvaltningen.

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef

1 Prövning av fråga om bisyssla Närmsta chef. 3 Omfördelning av tjänster och entledigande av personal Närmsta chef Övriga ärenden som delegeras samt verkställighet Administrativa frågor som delegeras från socialnämnd till IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nr Ärende Delegat 1 Godkännande av externa utförare och tecknande

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Kamratföreningen F 21

Kamratföreningen F 21 Sida 1 Kamratföreningen F 21 Årsmöte den 3 april 2014 Kamratföreningen F 21 2014-04-03 Sida 2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Årsmötet öppnas. 2. Parentation. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande, Anders Wikström, hälsar alla välkomna och förklarar mötet på Af Halmstad för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande, Anders Wikström, hälsar alla välkomna och förklarar mötet på Af Halmstad för öppnat. Protokoll nr 6 sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-08-22 Plats: AF Halmstad Ordförande Anders Wikström Fackexp Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg(förhindrad) Kassör Oscar Vilotti Fackexp (förhindrad)

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 002 Lundaavdelningen 1(5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för verksamhetsåret 2013 Till grund för Lundaavdelningens verksamhetsplanering finns förbundsmötets beslut och avdelningsstyrelsens tolkning av dessa. På

Läs mer

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar.

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Årsberättelse 2014 ORGANISATION Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Styrelsen: Liisa Karlsson Siv Arnström Yvonne Töyrylä Ordförande. Förhandlare.

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås

Dnr 2014/4 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg Halland. Protokoll nr 4. konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Protokoll nr 4 konstitueringsmöte 140408-10 Plats: Hotel Grand Borås Ordförande Anders Wikström Af Bygg/Fackexp Vice ordförande Lotta Andersson Af Bygg, förhinder Kassör Christina Vari Af Hylte Sekreterare

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Skövde. Verksamhetsberättelse

Skövde. Verksamhetsberättelse Skövde Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Antalet medlemmar var vid årets början 1470 och vid årets slut 1394. Större delen av medlemmarna är anställda av Skövde kommun, varav 37 är

Läs mer

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland

1 Mötets öppnande. 3 Fastställande av dagordningen. ST 2012/3 ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Göteborg/Halland Protokoll nr 3 Sektion Göteborg Halland styrelsemöte 2012-05-09 Plats: AF City Göteborg Ordförande Anders Wikström fackexp. Vice ordf. Lotta Andersson Af Bygg Kassör Oscar Vilotti fackexp Sekreterare Kerstin

Läs mer

Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010

Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010 Diarie nr 2007/1567/22 sid 1(9) Lokalt RALS-avtal 2007-2010 vid SMHI avtal nr 1 Övergripande punkter avseende avtalsperioden 2007-2010 Parterna sluter avtal om löner mm för ST och SACO inom SMHI för avtalsperioden

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Utgångsvärden för Riskanalys

Utgångsvärden för Riskanalys Sida 1 (9) Utgångsvärden för Riskanalys 1.1.1. Syfte och mål Vid varje ändring i verksamheten som t ex omorganisation, är arbetsgivaren skyldig att upprätta en separat skriftlig riskbedömning kopplat mot

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet)

Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Datum Beteckning 2011-05-13 Stadgar för Kommunförbundet Skåne (nedan benämt förbundet) Ändamål och medlemskap 1 Kommunförbundet Skåne är en sammanslutning av Skånes primärkommuner med uppgift att inom

Läs mer