VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 KUSTFLOTTANS OFFICERSFÖRENING

2 Sida 2 av 12 Styrelsen för KUSTFLOTTANS OFFICERSFÖRENING (KFL OF) får härmed avge berättelse över verksamhet och förvaltning under verksamhetsåret ORGANISATION 1.1 Styrelsens sammansättning Bosse Christensen Ordförande (tom ) Susanne Nyberg Ordförande (from ), ledamot (tom ), Vice Ordförande (tom ), FFM 100 % Mattias Hansson Ledamot, Vice Ordförande (from ), Kassör, Försäkringsansvarig, FFM 75 % Jan Sjöholm Ledamot (from ), Sekreterare, FFM 50 % Anders Borglund Ledamot, Vice sekreterare Thomas Åberg Ledamot, Vice Studieorganisatör Mikael Pihl Ledamot (from ), Studieorganisatör, Webbansvarig Peter Wrahme Ledamot (from ), Arbetsmiljöansvarig Joakim Pukk Ledamot (from ), Rekryteringsansvarig Peter Svensson Ledamot (from ), Vice rekryteringsansvarig Harald Karlsson Suppleant Ola Bengtsson Håkan Cervallius Peter Jorsell Sebastian Löf Johan Söderberg Suppleant (from ) Suppleant (from ) Suppleant (from ), Vice arbetsmiljöansvarig Suppleant (from ) Suppleant (from ) Johan Edelsvärd Ledamot (tom ) Klas Sandberg Ledamot (tom ), Rekryteringsansvarig Jan Sjöholm Suppleant (tom ) Hans Kjäll Suppleant (tom ) Christian Karlsson Suppleant (tom ) 1.2 Revisorer Peter Johansson Revisor Johan Wåhlin-Humble Revisor Magnus Samuelsson Revisorssuppleant (from ) Tony Lejonqvist Kjell Nilsson Revisorssuppleant Revisorssuppleant (tom ) 1.3 Valberedning Mats Thuresson Peter Nyberg Klas Sandberg Valberedningens sammankallande

3 Sida 3 av Förhandlingsansvariga Jan Sjöholm Mattias Hansson Susanne Nyberg 1.ubflj 3.sjöstridsflj 4.sjöstridsflj 2. REPRESENTATION Bo Christensen Ledamot i förbundsstyrelsen (tom ). Ledamot i FM personalförsörjningsnämnd Susanne Nyberg Ledamot i förbundsstyrelsen Medlem i partsammansatta gruppen Mattias Hansson Suppleant i förbundsstyrelsen (tom ) Suppleant i FM personalförsörjningsnämnd Mats Thuresson Anders Borglund Peter Johansson Ledamot i förbundsstyrelsen (from ) Ledamot i Officersförbundets valberedning Suppleant i Officersförbundets valberedning (from ) Revisorssuppleant i Officersförbundet (from ) Michael Lundström Eric Korvenrinne Tommy Bladh Peter Fredriksson Mikael Kranzén Eric Korvenrinne Torbjörn Stålebeck Ledamot i fartygsmiljönämnden Ledamot i fartygsmiljönämnden Ledamot i fartygsmiljögrupp Ytstrid Ledamot i fartygsmiljögrupp Ytstrid Suppleant fartygsmiljögrupp Ytstrid Ledamot fartygsmiljögrupp Övriga fartyg, Ubåt Suppleant fartygsmiljögrupp Övriga fartyg, Ubåt 3. MÖTESVERKSAMHET 3.1. Allmänna medlemsmöten Föreningen har förutom årsmötet, haft 2 protokollförda allmänna medlemsmöten under 2014, plats Skredsvik och Karlskrona. Officersförbundet på turné genomfördes på Berga v.448 och i samband med detta informerade Lars Fresker i aktuella frågor till intresserade medlemmar Styrelsesammanträden Styrelsen har genomfört 12 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret 2014.

4 Sida 4 av MEDLEMMAR Kustflottans OF har dessa medlemmar enligt lista Medlemskategori Män Kvinnor Totalt Aktiv Aktiv hedersmedlem 1 1 Aktiv Reservofficer 2 2 Aktiv GSS Passiv avgiftsbefriad 1 1 Passiv civila Passiv hedersmedlem pens. 2 2 Passiv pensionär -67 år Passiv pensionär 68- år Passiv civila studier Studerande Totalt REKRYTERING KFL OF har under året arbetat för att bibehålla en hög anslutningsgrad hos nyanställda sjömän och officerare. Medlemsvärvning och information till nya medlemmar är ett viktigt och prioriterat område som styrelsen kontinuerligt arbetar med. Genom informationsmöten på respektive förband samt via lokala platsombud har styrelsen arbetat för att öka tillgången på aktuell information för föreningens medlemmar. De lokala platsombuden är även en god resurs för att ta tillvara på medlemmarnas intressen. Rekryteringen är god och fortsätter att vara ett prioriterat arbetsområde för KFL OF styrelse. 6. STUDIEVERKSAMHET Genomförande av grundkurser är en viktig del av den fackliga verksamheten. I dessa läggs grunden för medlemmars intresse och engagemang för fackliga frågor. Inte minst för att spegla de vardagliga frågornas lösning inom ramen för lokalföreningens verksamhet. Under kalenderåret 2014 har föreningen genomfört två facklig grundkurser för medlemmarna. Kurs nummer ett genomfördes den 23/4 till 24/4, delvis i Officersföreningens lokaler i Karlskrona, samt ombord på Stena Lines, polenfärjan. Kurs nummer två genomfördes den 26/11 till 27/11, på Berga och delvis ombord

5 Sida 5 av 12 Viking Lines färja till Åbo. KFL OF och OF AMF arrangerande 24/11 och 25/11, OF på Turné, där utbildning genomfördes inom olika områden såsom arbetstid, arbetsmiljö och pension. Styrelse och medlemmar har även getts möjlighet att delta i kurser och konferenser arrangerade i förbundets regi. 7. ARBETSMILJÖ 7.1 Representation och arbetsmiljögrupper Vi har representation på Försvarsmaktens HSO träffar genom Peter Wrahme 1.ubflj, Lars Gelderman 3.sjöstridflj, Mikael Kranzen 4.sjöstridsflj. Flottiljernas HSO ingår i grupperna Likabehandling och Roller & Relationer som Försvarsmakten prioriterat för att få mer förståelse i personlighets frågor, alla är vi lika men ändå så olika, man måste respektera alla. Marinens arbetsmiljögrupp som övergriper alla marinens grupper, där samlar och framförs medlemmarnas åsikter till försvarsmaktens HSO träffar. Grupp medlemmar är Kenneth Jönsson Marinbasen och ordförande, Peter Wrahme 1.ubflj, Lars Gelderman 3.sjöstridflj, Mikael Kranzen 4.sjöstridflj, Bengt Sjölund SSS, Daniel Gefvert HL Mobilisering och Beredskap, Rickard Benedetti och Ulf L Nilsson Amfibieregementet. 7.2 Marinens Arbetsmiljögrupp (Inför HSO mötet i Kvarn ) För de flesta av förbanden i vår arbetsmiljögrupp var präglat av omstruktureringar och en hög arbetsbelastning på stora delar av personalen. Saknaden av en back-upp hos lärare/instruktörer och personal med singelkompetens är stor. Då speciellt vid sjukdom eller behov av ledighet, detta tillsammans med den ständiga känslan av att inte hinna med sina arbetsuppgifter har på vissa håll lett till stora stresspåslag. Det som håller ihop verksamheten ännu ett år kan sammanfattas av personalens överlag stora lojalitet gentemot arbetsgivaren. - Skyddsronder och APT på arbetsplatserna har överlag blivit bättre under men det kan bli bättre. - Skyddsombud har tyvärr under året inte med en naturlighet kallats till möte de har rätt att delta i. Chefer har överlag en dålig utbildning angående arbetsmiljölagen och måste ofta påminnas. Detta har lett till att skyddsombuden i mångt och mycket fått söka sin information själva. Detta kommer med gemensamma krafter säkert förbättras under PRIO är ett kärt ämne och egentligen ett stort problem för många. För personal tjänstgörande ombord är det fortfarande inte löst. Stor del av personalen känner även en stress med det går åt på tok för mycket arbetstid med att arbeta i systemet.

6 Sida 6 av 12 - KFL OF kan även att konstatera att många av förbanden tyvärr är förankrade i ett som jag kallar det onormalt normaltillstånd. Med det menar jag att uppgifter från högre chefer och myndigheter inte mattas av, utan fortsätter med samma regelbundenhet. Problemet är att förbanden brottas med vakanser som inte kommer att fyllas eller får fyllas inom överskådlig tid. - Lojaliteten bland cheferna för att lösa de oss tillställda uppgifterna är fortfarande stor. Detta trots att det är uppenbart att balansen mellan uppgift och resurs saknas. Resultatet för personalen blir ett stort övertidsuttag, otrivsel och avgångar, även rapporter om att personal jobbar gratis förekommer. Denna ankare i mössan mentalitet fungerar bara under en viss tid och nu börjar vi se en del resultat av den psykosociala arbetsmiljön i förbanden. Naturligtvis hjälper inte ständiga omorganisationer och lösa rykten till för att förbättra arbetsmiljön. 7.3 Föreningens arbetsmiljöansvarige Har under året varit Peter Wrahme. 7.4 Huvudskyddsombud under 2014 HSO 1.ubflj HSO 3.sjöstridsflj HSO 4.sjöstridsflj Peter Wrahme Lars Gelderman Mikael Kranzén 7.5 Skyddsronder Samtliga förband har genomfört protokollförda skyddsronder på arbetsställen enligt fastställda handlingsplaner för förbanden. 7.6 Utbildning Föreningen har bedrivit utbildning i arbetsmiljö på samtliga grundkurser. Övrig arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har skett vid MARA-kurserna där skyddsombud varit en prioriterad grupp.

7 Sida 7 av FÖRHANDLINGSANSVARIGAS BERÄTTELSE Berättelse 1.ubflj Jag vill börja med att tacka mina platsombud för det fackliga året Utan ert ihärdiga arbete ombord och iland är man intet. Tack alla ni. Året har annars präglats av ett betydligt bättre fackligt klimat än mitt föregående år. En stor orsak till det är vår nya flottiljchefs ambitioner och ledarskap. Dessvärre värkte inte hans ambitioner helt igenom hos alla vilket gjorde att jag såg mig tvungen att säga upp förbandets ASU-avtal i början av november. Ska man ha ett ASU-avtal så ska man följa det på samtliga nivåer, inget annat. Ett nytt ASU-avtal skrevs under den 8 december och efterlevnaden känns mycket, mycket bra. Samverkan har annars fungerat delvis bra, med kontinuerliga ASU möten där fartygsombuden och skyddsombud har varit väl representerade. Förbandet försöker ha ordning på lönebildningen, såväl inplaceringar som RALS. En del oenigheter har det givetvis varit, men allt har kunnat lösas på ett sätt som är acceptabelt för bägge parter. RALS:en blev i år ett lönesättande samtal. Jag har hört ett visst knorr från ledet men jag avvaktar tills svaren från vår enkät inkommer. Fartygsombud har deltagit och samverkat vid framtagandet av underlag för arbetstidsförhandlingar, vilket gör att dessa förhandlingar gått helt smärtfritt. Lokala personalförsörjningsnämnden har sammanträtt kontinuerligt och RALS bil 3-ansökningar har börjat komma in vilket är positivt, och även att GSS har börjat söka känns tillfredsställande. Förbandet har deltagande i partsammansatta gruppens arbete och utbildningar i Sjö Arb har genomförts på olika nivåer i förbandet. Jag kan konstatera att behovet av utbildning i vårt arbetstidsavtal fortfarande är stort. Samtliga i drift varande enheter och byggnader i bruk har varit föremål för skydds- och arbetsmiljörund. Inga större olyckor har skett vid förbandet och arbetsskaderapportering fungerar väl för de tillbud som varit. Förbandets skyddsombud har, då tillfälle medgetts med hänsyn till ordinarie verksamhet, deltagit i de för garnisonen gemensamma träffarna för SO och HSO. Då jag den 1 mars avgår som förhandlingsansvarig på 1.ubflj, vill jag avsluta med och tacka Susanne och Mattias för allt stöd och goda råd jag har fått från er. Tack. // Janne

8 Sida 8 av 12 Berättelse 3.sjöstridsflj Platsombuden har som vanligt deltagit på ett positivt och engagerat sätt. Ett antal träffar har genomförts under året. Samverkan har fungerat bra på förbandet dock har det varit ett mindre antal ASU möten än vad avtalet reglerar detta på grund av verksamheten. En del oenigheter har givetvis uppstått, men allt har kunnat lösas i samförstånd. De flesta arbetsplatser har varit representerade på samverkansmötena. RALS 2014 är första gången som förbandet genomför lönesättande samtal som metod för den årliga lönerevisionen. Processen på förbandet inför de lönesättande samtalen har fungerat bra och arbetsgivaren och KFL OF har tagit fram riktlinjerna och bedrivit utbildningen partsgemensamt. Mycket tid har lagts på hanteringen av tjänstgöringstillägget där Försvarsmakten tar bort dessa under t.ex semester. Tvisteförhandling väcktes vid flottiljen och ärendet ligger nu på försvarsmaktsnivån. Lokal personalförsörjningsnämnd sammanträder regelbundet. Fortfarande är det få RALS bil 3. ansökningar som kommer in. Både ATO och AG från 3.sjöstridsflj har deltagit kontinuerligt i partsammansatta SJÖ ARB arbetet. Partsgemensamma utbildningar i SJÖ ARB har genomförts vid flottiljen. // Mattias Berättelse 4.sjöstridsflottiljen sjöstridsflottiljens verksamhet under slutet av 2014 kom att präglas i stor utsträckning av införande av SjöArb i PRIO. Det blev ett mycket stökigt införande eftersom arbetsgivaren valde att i samma tid införa nya, egna tolkningar på hur ex ÖVA- avtalet skulle tillämpas för de sjögående förbanden. Många medlemmar har även drabbats av felaktig hantering gällande utbetalning och kvittning av lön. Detta är en mycket viktig förtroendefråga ur ett arbetsgivarperspektiv, vad händer när personalen inte längre känner sig trygg med att lönen betalas ut? Vi som fackliga var medvetna om och accepterade visst strul i samband med införandet mot löftet om att grundlönen ALLTID skulle utbetalas i tid! Under 2014 har flottiljen upprätthållit beordrade insatser och beredskap samt genomfört nationella och internationella övningar. Vissa enheter deltog även i den mycket medialt uppmärksammade underrättelseoperationen. Förbandet har tillsammans med andra förband, avslutat ammunitionsröjning i Kiruna (Ala Lombolo). Vidare har flottiljen genomfört högvakt, divisionsövningar och beredskapskontroller. Sjöövervakning har genomförts över tiden med förbandets samtliga enheter. Samverkan på förbandet haltar en aning, främst pga. extremt korta beredningstider från högre chef vilket försvårar arbetet i utpekade utvecklingsgrupper mm.

9 Sida 9 av 12 Förbandet samverkansavtal är vi överens om att skriva om men någon slutprodukt finns ännu inte klar. FljC har vid två samverkansmöten gått ut med riktade frågor för att diskuteras på arbetsplatsträffar, den ena rörde intern kommunikation och den andra hur samverkan skall fungera. P.g.a. att det varit ett år med mycket verksamhet så har det varit svårt att samla Platsombuden till gemensamt möte. Information till Platsombuden har gått ut via allmänna samlingar och mail. Facklig information har getts till de nyanställda i samband med introduktionsutbildning. Det har genomförts en hel del förhandlingar i form av utebliven veckovila, 11-dygnsregeln, som största motiv. Det har även varit en del förhandlingar med anledning av att personalen arbetar övertid och har beredskap utöver vad skyldighetsavtalet medger. Under årets sista kvartal har det även påkallats förhandlingar som lett till tvist med arbetsgivaren. Främst rör dessa arbetsgivarens nya tolkning av ÖVA-avtalet, tjänstgöringstilläggets hantering. Inget resultat finns att redovisa från den tvisten ännu. Det står också klart att vi kommer påkalla ytterligare förhandlingar under närmsta tiden på tema chef 1 mandat och HR-centrums mandat. Både KFL OF och arbetsgivaren från 4.sjöstridsflj har deltagit i partsammansatta gruppen för SJÖ ARB som under 2014 fokuserat på att avtalet skulle in i PRIO from 1/10. Nu kan vi konstatera att behovet av utbildning i arbetstidsavtalet är mycket stort samt att det även krävs utbildning på hur det knappas in i PRIO. // Susanne 9. Sjö Arb Under året har flera varierande verksamheter genomförts enligt plan, höstens underrättelseoperation sticker ut en aning från den normala övningsåret. Föreningen har genomfört ett antal förhandlingar avseende periodvila och sammanslagning av perioder på respektive förband. Införandet av Sjö Arb i PRIO under hösten blev en mycket stökig tillställning där många medlemmar drabbats av svårigheter vid inmatning (oklart hur man skulle skriva för att yrka på rätt ersättning), felaktiga utbetalningar samt felaktig hantering enligt kvittningslagen för återbetalning. Förbanden reglerade införandet lite olika där 1.ubflj och 3sjöstridsflj styrde sin personal hårdare i form av att genomföra organiserad utbildning före inknappning i PRIO. 4.sjöstridsflj valde att släppa inknappningen fri till varje arbetstagare redan från början, vilket KFL OF kan konstatera, orsakade fler felaktiga utbetalningar med efterföljande oklarheter avseende återbetalning mm än för övriga. Utifrån årets olika verksamheter kan vi konstatera att det arbetstidsavtal vi har på ett bra sätt omhändertar den typ av verksamhet förbanden bedriver. Det vi också kan konstatera är att det fortfarande finns ett stort behov av utbildning till samtliga medlemmar, både på hur avtalet är konstruerats och skall användas men även på hur varje arbetstagare skall yrka på rätt ersättning i PRIO. Det har vid några tillfällen genomförts partsgemensam utbildning under året. Utbildning i Sjö Arb har även genomförts på grundkurser i KFL OF regi samt vid introduktionsutbildning för nyanställda.

10 Sida 10 av REMISSINSTANS/ATN Föreningen har under året varit remissinstans till Officersförbundet i många viktiga frågor ex chefsurvalsprocess och chefstillsättningar. KFL OF har även möjligheter att påverka uppfattningen i Officersförbundet i form av representation i förbundsstyrelsen. Företrädare för föreningen har funnits med på samtliga avtals och utbildningskonferenser som anordnats av Officersförbundet. Företrädare från föreningen har deltagit på förbandens personalförsörjningsnämnder och utvecklingsgrupper samt i lokala och centrala nomineringsnämnder, för att bevaka våra medlemmars intressen.

11 Sida 11 av EKONOMI I 2014 års budget var medel avsatta för två grundkurser och ett styrelseinternat. Av dessa har samtliga genomförts med medlemmar från samtliga tre flottiljer. Det har även avsatts medel för näst kommande års (2015) internat. Årets resultat blev bättre än budgeterat på grund av olika faktorer så som ett allmänt underutnyttjande och respektive förhandlingsansvarig ej nyttjat avsatta medel fullt ut. Vi har fått något högre medlemsinkomster än budgeterat. Föreningen har haft i snitt 1182 medlemmar. Telefon möte har till viss del utnyttjats för att minska resekostnaderna Resultaträkning Medlemsinkomste kr kr Förbundsbidrag kr kr Direkta kostnader kr kr Övriga kostnader kr kr Finansiella intäkter kr kr Finansiella kostnader kr -656 kr Avskrivningar - 0 kr -0 kr Skattekostnad kr kr Årets resultat kr kr Tillgångar Kassa, bank och konton kr kr Inventarier 0 kr 0 kr Föreningens ekonomi är fortsatt god

12 Sida 12 av SLUTORD Den fackliga verksamheten har under året varit intensiv. Samarbetet med våra Förbandschefer har fortsatt att fungera bra. Gällande den av FM förhandlingschef aviserade uppsägningen av bl.a ÖVA-avtalet så renderade Officersförbundets och KFL OF uppvaktning av FM förhandlingschef och förbandscheferna att det tillsattes en chefsberedningsgrupp på HKV där samtliga våra förbandschefer kallades till ett antal möten. Resultatet av arbetet är inte klart men uppsägningen av ÖVA-avtalet kunde undvikas i nuläget. Den av HR-Centrum och HKV förändrade tolkningen av ÖVA-avtalet för de sjögående förbanden har orsakat mycket stora svårigheter för arbetsgivaren att följa sina nya tillämpning men vad som är värre är att våra medlemmar har drabbats mycket hårt i form av felaktiga avdrag och ologiska sådana. Det har i dagsläget visat sig både bero på handläggares okunskap och egna uppfattningar samt felaktigheter i PRIO. Fullständigt oacceptabel situation råder fortfarande på området och flertalet tvister har påkallats av KFL OF styrelse. De marina föreningarna har fortsatt att delta i Marina beredningsgruppen för personalförsörjnings (MBPF) möten. Mötena har fokuserat på personalförsörjning av FM, ensad uppfattning mellan förbanden med avseende på kravsättning och benämning på befattningar, bemanning främst i form av bemanningsuppdrag och provturskommando. Fortsatta otydligheten kring kraven för nivåsättning och därmed lönesättning av specialistofficerare samt förutsättningar för konvertering mellan systemen fortsätter att vara ett problem. Arbetet med organisationen i FM har genererat en kravförskjutning mot GSS på flertalet befattningar, helt i motsatt riktning från vad som efterfrågats av KFL OF. RALS revisionen 2014 genomfördes som det första av två försök med lönesättande samtal. KFL OF har genomfört totalt 5 st förhandlingar på våra tre förband med individer som inte accepterade den av arbetsgivaren föreslagna nya lönen. Partsgemensam utvärdering av lönesättande samtal kommer ske under första kvartalet Glädjande är att våra nyanställda kollegor förstår värdet av att vara medlem i föreningen. Styrelsen vill slutligen rikta ett varmt tack till de föreningsmedlemmar som lagt ner ett stort arbete på den fackliga verksamheten, såväl på fritid såsom på arbetstid. Styrelsen tillönskar föreningens medlemmar framgång i förändringarnas värld och tackar för visat intresse. Susanne Nyberg Mattias Hansson Jan Sjöholm Anders Borglund Thomas Åberg Mikael Pihl Peter Wrahme Joakim Pukk Peter Svensson

SÄNKT LÖN SPECIALISTOFFICERS- UTBILDNING GAV. Helikopterpersonal protesterar mot Afghanistanförlängning. Struntade i skjutgränser

SÄNKT LÖN SPECIALISTOFFICERS- UTBILDNING GAV. Helikopterpersonal protesterar mot Afghanistanförlängning. Struntade i skjutgränser Medlemstidning för Officersförbundet nr 3 2012 Helikopterpersonal protesterar mot Afghanistanförlängning SIDAN 5 SPECIALISTOFFICERS- UTBILDNING GAV SÄNKT LÖN SIDAN 14 LEDARE: FÖRSVARS- LOGISTIK PÅ FEL

Läs mer

FICK 5000 KRONOR MER I LÖN SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG. Frånvarande befäl och erfarna soldater ledde till olyckor SIDAN 6

FICK 5000 KRONOR MER I LÖN SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG. Frånvarande befäl och erfarna soldater ledde till olyckor SIDAN 6 Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2011 ANALYS: Oprövad teori bakom Afghanistandoktrin SIDAN 22 BASORG 13: Förbanden betonar osäkerhet SIDAN 10 SPECIALISTOFFICER SADE UPP SIG FICK 5000 KRONOR MER

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Polisförbundet Stockholms län

Verksamhetsplan 2012 Polisförbundet Stockholms län Verksamhetsplan 2012 Polisförbundet Stockholms län 2 Förord Syftet med verksamhetsplanen är att tydliggöra förbundsområdesstyrelsens mål och prioriteringar under verksamhetsåret. En viktig utgångspunkt

Läs mer

Två larm i veckan sid 18

Två larm i veckan sid 18 Medlemstidning för Officersförbundet nr 8 2010 F17: Två larm i veckan sid 18 Kroatiska helikoptrar snabbförstärker NBG sid 4 Problem med materiel, löner och fakturor sid 5, 8, 10 Svenska officerare tiger

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

På spaning efter Obama. VILKA BILAR har Polisen råd med? OBAMA En sommardag för Stockholmspolisen. UTBILDNING för fackliga förtroendemän

På spaning efter Obama. VILKA BILAR har Polisen råd med? OBAMA En sommardag för Stockholmspolisen. UTBILDNING för fackliga förtroendemän POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 3 2013 På spaning efter Obama UTBILDNING för fackliga förtroendemän OBAMA En sommardag för Stockholmspolisen VILKA BILAR har Polisen råd med?

Läs mer

GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT

GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT Representantskapet 2010 GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT GRANSKNINGSUTSKOTTETS RAPPORT 1 RAPPORT FRÅN GRANSKNINGSUTSKOTTET 2006 2010 Framtiden står framför oss! Roy Cederbäck, Förbundsområde Västmanland Marianne

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Styrelse och partsgrupper per 31 december 2012 REPRESENTANTSKAPET Arbetsgivarverkets ledamöter Claes Vallin, Affärsverket Svenska kraftnät Dan Hultgren, Arbetsgivarverket Karl

Läs mer

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN. HR transformationen. Minskad kunskap om strid i norr. Så höjde vi soldaternas löner.

RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN. HR transformationen. Minskad kunskap om strid i norr. Så höjde vi soldaternas löner. Medlemstidning för Officersförbundet nr 8 2012 RÅD TILL FÖRSVARS BEREDNINGEN SIDAN 16 LEDARE Så höjde vi soldaternas löner SIDAN 3 HR transformationen granskas SIDAN 10 Minskad kunskap om strid i norr

Läs mer

UKRAINA ONT & GOTT I. Kadett med civil examen tvingades säga upp sig. Tryck på soldatlägenheter. Delta i jämställdhetsarbetet. Marinstridsdagarna

UKRAINA ONT & GOTT I. Kadett med civil examen tvingades säga upp sig. Tryck på soldatlägenheter. Delta i jämställdhetsarbetet. Marinstridsdagarna MEDLEMSTIDNING FÖR OFFICERSFÖRBUNDET NR 2 2014 ONT & GOTT I UKRAINA SIDAN 22 Kadett med civil examen tvingades säga upp sig SIDAN 10 Tryck på soldatlägenheter SIDAN 9 TEMA: Marinstridsdagarna SIDAN 12

Läs mer

HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND

HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND Medlemstidning för Officersförbundet nr 5 2011 HÖGKVARTERET ETT FÖRBAND OLIKT alla ANDRA REPORTAGE: Fördröjd reaktion efter insats NYHETER: Skarp kritik mot Försvarshögskolan Tung utrustning ökar säkerhetsrisken

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Lärarförbundets riksavdelning för SPSM Medlemsantal I dag (2014-12-31) finns 439 medlemmar registrerade. Styrelsen har haft följande sammansättning Ordförande Helle Rönneke (2

Läs mer

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen

Ledaren. Var är pengarna? sidan 2. Inom Arbetsförmedlingen Nr 3/juni 2013 Fackliga nyheter för STs medlemmar Ledaren Var är pengarna? sidan 2 Inom Arbetsförmedlingen ReA sidan 4-5 Överenskommelser sidan 5 Facebook sidan 5 Aktuellt Ordförandekonferens sidan 6-7

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

STÄMMA 2010 Som traditionen bjuder

STÄMMA 2010 Som traditionen bjuder POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 1 April 2010 STÄMMA 2010 Som traditionen bjuder DEBATT: Långsiktighet kring ledarskap och verksamhet DATA - OSÄKERHET!?! Har poliser blivit

Läs mer

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen

ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN. Små marginaler på soldatlön. Befattningsbyte gav GSS sänkta löner. Jag känner mig lurad! Säkerhetsinspektionen Medlemstidning för Officersförbundet nr 2 2012 Jag känner mig lurad! SIDAN 35 Små marginaler på soldatlön SIDAN 18 ALLT OM OMSTRUKTURERINGEN SIDAN 6, 7, 28 32 HAW, Ungern: Säkerhetsinspektionen varnar

Läs mer

Stärker arméns förmåga sid 14

Stärker arméns förmåga sid 14 RESERVOFFICEREN www.reservofficerarna.se Nummer 2 2015 Stärker arméns förmåga sid 14 Medlemmar får tusentals kronor sid 4 Facken står upp för reservare i Polisen sid 5 MAGNUS KONRADSSON FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer