Interkulturella möten via Internet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Interkulturella möten via Internet"

Transkript

1 Sida 1 av 9 Interkulturella möten via Internet Slutrapport augusti 2013

2 Sida 2 av 9 En projektbeskrivning Vi har genomfört ett projekt som riktat sig mot den grupp nysvenskar som behöver extra mycket stöd för att kunna använda Internet. Gruppen som vi i första hand vänt oss till är vuxna kvinnor som har sitt ursprung i Nordafrika och Mellanöstern. Ofta har bristande tillgång till datorer, kulturella traditioner, brister i svenska språket och låg utbildningsnivå gjort gruppen marginaliserad utifrån ett internetperspektiv. Kvinnorna i dessa grupper är extra utsatta och riskerar i många fall ett permanent utanförskap i relation till Internet. Avsaknad eller bristande kunskaper när det gäller nya former av kommunikation skapar minskade möjligheter att interagera med omvärlden. Vidare kan dessa brister minska möjligheten till interaktiv kommunikation vilket kan leda till begränsande förutsättningarna till ett aktivt medborgarskap. Rent generellt kan sägas att kvinnor i alla kulturer av tradition tagit ett stort ansvar för familjens sammanhållning och kontakter med släkt och vänner. Vår målgrupp har ibland begränsade möjligheter till nya kontakter, medan männen och barnen har mer naturliga externa kontaktytor utanför den egna familjen. Vi har genom detta projekt skapa en kreativ mötesplats/miljö som ger deltagarna/besökarna förutsättningar och möjligheter att ta till sig modern internetbaserad kommunikationsteknologi. Mötesplatsen har kännetecknas av öppenhet, nyfikenhet och har utformats som ett tehus för och av kvinnor. Initialt fick ett mindre antal intresserade kvinnor en grundläggande utbildning för att sedan kunna fungera som handledare på tehuset. Handledarna har under projektet fått stöd och vägledning av erfarna pedagoger från folkhögskolan. Effekter som vi genom projektet ville uppnå var att deltagarna skulle: Öka möjligheten till utbildning och arbete Utveckla gamla och nya kontakter via Internet Öka möjligheten att ta del av samhällsinformation Öka möjligheten att ta aktiv del i det svenska samhället Öka förståelsen och kunskapen om barn och ungdomars internetanvändning Ge sina barn stöd med skolarbetet Vi hade även för avsikt att ordna barnpassning/barnaktivitet om efterfrågan och behov fanns. Deltagarna skulle tillsammans med handledare och personal från skolan dokumentera verksamheten. Text, bild och ljud ska ge en levande bild av verksamheten som även kommer att läggas ut på Internet. Bild och ljud är viktiga uttrycksmedel för många i målgruppen och kommer att tjäna som dokumentation och inspiration för andra. Förutom egen hemsida för projektet skulle sociala medier användas för spridning av projektets idé.

3 Sida 3 av 9 Målet var att under året utbilda minst 100 kvinnor ur målgruppen, av dessa skulle minst fyra utbildas till handledare och minst fyra till Internetambassadörer. Vi hade även som ambition att projektet skulle leda till att minst två nya Tehus startats/initieras av olika intressenter i Västerås stad. Förutom den uttalade nyttan av ökade kunskaper om Internet har projektet tjänat som en interkulturell mötesplats där olika kulturer, religioner och åldrar har haft möjlighet att mötas för att dryfta vardagsnära frågor ur ett kvinnligt perspektiv. Vi har under projektets gång samverkat med en rad olika intressenter däribland bland andra Mötesplatserna - Västerås stad, olika invandrarorganisationer, bibliotek, bostadsbolaget Mimer, Hyresgästföreningen samt olika studieförbund. Projektet har involverat 82 deltagare i målgruppen. Alla deltagare har haft möjlighet att under nästan 1 år få lärarledd undervisning under två timmar per vecka. Aktiviteter och moment som genomförts för grupper och/eller enskilda individer Grundläggande förståelse för IT samhällets krav/förväntningar på individens förmåga att utnyttja adekvat teknik. Grundläggande datorkunskap, begrepp och funktioner. Ordbehandling Microsoft Office intro Språkträning (allmän) med hjälp av datorn. Språkträning (Yrkesinriktad), konstruktion av individanpassat eget lexikon. Röstkommunikation med hjälp av datorer framförallt via Skype. Text och bildbaserad kommunikation o E-post (alla får en egen adress) o Facebook o Twitter Webbaserad informationssökning Källkritik/granskning av källor/avsändare Telefon/personsök på nätet Kartor och att hitta via internet Musik (YouTube, Spotify) Nyhetssändningar via nätet (TV/Radio) Att läsa tidningar på nätet Mat och recept Internetbanker Söka bostad på nätet Boka tvättstuga via bostadsföretags hemsida Köpa och sälja på nätet Boka biljetter på nätet (tåg-, buss- och flyg) Säkra betalningssätt Konsumentvägledning Konsumentlagstiftning (Konsumentverket) E-legitimation

4 Sida 4 av 9 Samhällsinformation på nätet (Regering och Riksdag, AF, FK, Kommun och Landsting) Datorn som stöd i skolarbetet Körkortsteori via Internet (Bonniers trafikskola - endast ett fåtal) Söka jobb via nätet (AF, Bemanningsföretag, Stepstone m.fl.) CV och personliga brev Planering av gemensamma studie- och kulturresor via nätet (deltagarna planerade och genomförde en studieresa till Stockholm) o Söka efter intressanta studie- och kulturprojekt o Tider o Ekonomi o Mat o Logistik o Hitta Frivilligorganisationer i samhället o Amnesty o Röda Korset Starta eget via bl.a. Skatteverkets hemsida Fackliga rättigheter (via olika fackliga organisationers hemsidor) Aktiviteter som var planerade men som ej genomfördes Internetbaserad läxhjälp för mor och barn Projektet skapade inte en egen hemsida som var planerat Deltagarna skrev inte loggböcker vilket vi hade ambitionen att de skulle göra Skapandet av TeHus i bostadsområdens har ännu ej hunnits med. TeHuset på skolan har fungerat väl. Vi nådde inte de 100 deltagare vi hade satt upp som mål. 82 deltagare och 8 pedagoger har varit involverade i projektet. Handledare/ambassadörer Vi har utbildat fyra personer som handledare/ambassadörer. Dessa personer har fungerat som pedagoger och tolkar i gruppen. Dessa fyra personer arbetar vidare med projektet efter projekttidens slut.

5 Sida 5 av 9 En utvärdering och analys av resultatet Projektet som helhet måste ses som en stor framgång. Det stora intresset bland deltagarna för ny funktionell teknik som underlättar vardagslivet har varit påtagligt. Kommunikativa lösningar som kan bidra till att skapa nya och behålla gamla sociala kontaktnät upplevs som ytterst viktiga för deltagarna. Den nyvunna kunskapen/färdigheten som genererats i projektet har ökat/stärkt såväl självförtroende, status samt ökat viljan till fortsatta utveckla nya kunskaper och färdigheter. Att i egen takt och i en socialt trygg grupp få utveckla konkreta färdigheter som känns relevanta för deltagarna har haft stor betydelse för projektets resultat. "Tehus" tanken, dvs. träffas, fika, prata om vardagliga ting samtidigt som man lärt sig nya saker har haft en avstressande och starkt social funktion. Grupperna har varit blandade etniskt och åldersmässigt, något som upplevts positivt och skapat såväl ökad förståelse och nyfikenhet för olikheter och nya företeelser. Hemspråksstödet av projektets handledare har varit ovärderligt då det inneburit att även de språksvaga deltagarna kunnat ta till sig utbildningsmomenten. Tryggheten i språkstöd får inte underskattas. Närvaron och engagemanget bland deltagarna har varit mycket stor, något som väl mäter deltagarnas positiva inställning till projektet. Samhället ställer allt större krav på att medborgarna ska vara uppkopplade. Viktig samhällsinformation är lättillgänglig via Internet. Vi ska följa våra barns skolgång via Internet och den större delen av vår dagliga kommunikation sker idag via Internet. Detta och liknande projekt är ytterst viktiga för det integrationsarbete som måste ske för att vi inte ska bidra till utsatta gruppers utanförskap. Kan Internetfonden bevilja ytterligare projekt som har lika eller snarlika målgrupper gör man en stor insats för att vi ska få ett samhälle där ambitionen om allas lika värde inte är en pappersprodukt. Tack för att vi fick möjligheten!

6 Sida 6 av 9 En sammanställning av erfarenheterna från projektet och förslag på förbättringar Tid De flesta deltagarna, varav de flesta studerar på heltid, har "tidsbrist". Ansvar för hem och familj innebär en stor arbetsbörda vilket gör att den tid man är beredd att lägga ner i projektet är begränsad. Projektets träffar låg utanför den ordinarie arbetstiden vilket innebar att en del deltagare kände stress. Utifrån den begränsade tid som deltagarna haft är det tydligt att projektet lyckats förmedla en stor mängd praktiska tillämpningar. I många fall har språkliga hinder gjort att det krävts längre tidsåtgång än planerat. Kontinuitet, över tid, är viktigt för att behålla/förstärka förvärvad kunskap. Det vi nu gör är att projektet implementeras i den ordinarie undervisningen. IKT-kunskaper blir en del av skolans SFI-undervisning. Datorn och Internet ska vara naturliga verktyg genom hela utbildningen. Lust och motivation Stort intresse för ny funktionell teknik som underlättar vardagslivet. Kommunikativa lösningar som kan bidra till att skapa nya och behålla gamla sociala kontaktnät upplevs som ytterst viktiga för deltagarna. Genom tydlig deltagarstyrning har motivationsgraden för deltagarna hållits på en hög nivå, något som avspeglats i projektets deltagarutvärderingar. Deltagarstyrningen har tydligt avspeglat deltagarnas upplevda/verkliga behov inom IKT-området. Praktisk tillämpning/övningar har givit direkt respons/resultat något som sporrat till fortsatt nyfikenhet och utveckling. Den nyvunna kunskapen/färdigheten har stärkt även deltagarnas självkänsla på ett påtagligt sätt. Social gemenskap Att tillsammans utveckla färdigheter och öka kunskaper på ett för deltagarna konkret/laborativt sätt har ökat såväl gemenskap samt skapat större interkulturell förståelse/nyfikenhet bland deltagarna. I samband med undervisningstillfällena har vi haft ett café (TeHus) där deltagarna före och efter undervisningen kunnat träffas för diskussion och erfarenhetsutbyte. Förkunskaper Teknikkunskaperna har i vissa fall, framförallt personer från Mogadishuområdet (Somalia), varit mycket goda. Förklaringar kan vara, skolbakgrund, socialgrupp/klass samt att mobila nätverk har utvecklats snabbt i vissa delar av Afrika. Andra har haft liten eller ingen tidigare kunskap om IKT. Språkliga brister hos deltagare har oftast kunnat kompenseras med hjälp av de handledare som utbildats i projektet, varför deras roll i projektet inte ska underskattas.

7 Sida 7 av 9 Planer och önskemål på framtida arbeten Vi har implementerat arbetssätt och erfarenheter i vår traditionella SFI/SFXverksamhet vilket innebär att projektet får en permanent fortsättning och blir en del av vårt naturliga arbetssätt. Ta in projektets erfarenheter som en del av språk/samhälle i folkhögskolans mer traditionella undervisning. Vi har även märkt att det saknas mycket kunskaper i andra målgrupper som folkhögskolan arbetar med. Ta initiativ till att sprida information/erfarenheter till andra aktörer som kan tänkas utveckla/sprida projektidén i Västerås och Västmanland. Det är viktigt att andra aktörer ser framgångsfaktorerna för själva kunna förändra/förbättra de egna verksamheterna. Att under hösten/vintern ta initiativ till att fler "Tehus" etableras lokalt i samverkan med andra aktörer.

8 Sida 8 av 9 En sammanställning av kursutvärderingar Utvärdering Folkbildningens grundidé bygger på kontinuerlig deltagarstyrning något som kan ses som en direkt och omedelbar behovs- och intressestyrning av projektets innehållsmässiga och pedagogiska del. Deltagarstyrning fungerar som en kontinuerlig utvärdering då förändringar och förbättringar ständigt sker. Kursutvärdering har genomförts under våren 2013 och gav följande utfall: Frågor i utvärderingen 1. Har du under projektets gång lärt dig saker som du kommer att ha nytta av a. privat? b. i din framtida yrkesroll? 2. Har projektet gjort att du vill lära dig mer om datoranvändning? 3. Har du fått ökat självförtroende genom projektet? 4. Vad vill du lära dig mer av? Svaren har utfallit på följande sätt: 1a (samtliga svarar JA och förtydligar med nedanstående) Köpa biljetter, banktjänster, kontakt med myndigheter och vänner via Internet, söka information. 1b (samtliga svarar JA och förtydligar med nedanstående) Skriva bättre, förstå hur man använder en dator bättre, jobbansökan. 2. Samtliga har svarat JA på frågan. 3. Samtliga har svarat JA på frågan. 4. Hur kan man använda datorer i jobbet, köpa och sälja, mer om Internet, hur man kan hämta program via Internet, kontakt med myndigheter, kontakt med hemlandet. Utvärdering tillsammans med den pedagogiska personalen Samtlig personal som varit inblandade i projekt förstår vikten av att målgruppen på olika sätt får till sig kunskaper om datorn och Internet som verktyg. Arbetslaget bestämde sig snabbt för att de projektdelar som är beskrivna i denna rapport ska implementeras i skolans SFIundervisning. Handledarna/Internetambassadörerna har fått uppdraget att ta över stafettpinnen och genomföra utbildningsmomenten för nya deltagare. Ett framgångsrikt projekt som kommer att spilla över på nya deltagare under lång tid framöver.

9 Sida 9 av 9 Sammanfattning av projektet Vi har genomfört ett projekt som riktat sig mot den grupp nysvenskar som behöver extra mycket stöd för att kunna använda Internet. Gruppen som vi i första hand vänt oss till är vuxna kvinnor som har sitt ursprung i Nordafrika och Mellanöstern. Ofta har bristande tillgång till datorer, kulturella traditioner, brister i svenska språket och låg utbildningsnivå gjort gruppen marginaliserad utifrån ett internetperspektiv. Kvinnorna i dessa grupper är extra utsatta och riskerar i många fall ett permanent utanförskap i relation till Internet. Avsaknad eller bristande kunskaper när det gäller nya former av kommunikation skapar minskade möjligheter att interagera med omvärlden. Vidare kan dessa brister minska möjligheten till interaktiv kommunikation vilket kan leda till begränsande förutsättningarna till ett aktivt medborgarskap. Samhället ställer allt större krav på att medborgarna ska vara uppkopplade. Viktig samhällsinformation är lättillgänglig via Internet. Vi ska följa våra barns skolgång via Internet och den större delen av vår dagliga kommunikation sker idag via Internet. Detta projekt och liknande projekt är ytterst viktiga för det integrationsarbete som måste ske för att vi inte ska bidra till utsatta gruppers utanförskap. En kontinuerlig utbildning av ovanstående målgrupp har inneburit att ett stort antal deltagare tagit stora kliv mot att än bättre kunna anpassa sig till de krav som ställs av vårt samhälle. Projektets deltagare är nöjda och samtliga har blivit motiverade och nyfikna på att lära sig mer om de resurser som finns på Internet. Projektets pedagogiska metoder har implementerats i skolans befintliga SFI-undervisning vilket innebär en bättre kvalitet på kommande utbildningar. Vår förhoppning är att vi kan sprida modellen vidare till andra aktörer. Tack för att vi fick möjligheten! Västerås folkhögskola

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit.

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Internet för alla Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Förord Idag står 1,7 miljoner svenskar helt utanför Nätet, oftast

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall 1(36) Mall slutredovisning av projekt version 3 Datum 2012-06-18 Beslutsnummer 2012-70 Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall Slutredovisning Slutredovisningen av ert projekt

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE En förstudie om somaliernas behov av information och stöd inför Somali Information and Business Centres framtida verksamhet Amina Jama

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Slutrapport, mars 2010, projekt nr 2009-00452. Integration genom egenmakt

Slutrapport, mars 2010, projekt nr 2009-00452. Integration genom egenmakt Slutrapport, mars 2010, projekt nr 2009-00452 Integration genom egenmakt 2 FÖRSÄTTSBLAD Projektnamn: Integration genom egenmakt Projektanordnare: Föreningen Furuboda Projektperiod: 15 nov 2009-31 mars

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR. Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan

PROJEKTPLAN FÖR. Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan PROJEKTPLAN FÖR Förstärkning av kunskap och trygghet för somalier i skolan Mars 2013 juni 2015 Innehåll 1 Omvärldsanalys 2 Intressentanalys 2.1 Projektgruppen/vägledarna som arbetar operativt 2.2 Ledningen

Läs mer

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN

IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN ÅRSTASKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN IPAD-PROJEKTET VT12 EN RAPPORT FRÅN ÅRSTASKOLAN Version 1 2012-09-06 Sammanställd av Martin Claesson SID 2 (21) Vi vill inledningsvis tacka Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior. Lisbeth Lindahl

Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior. Lisbeth Lindahl Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior Lisbeth Lindahl Rapport 1:2014 1 2 Surfplattan öppnar en helt ny värld! Utvärdering av projekt esenior Lisbeth Lindahl 3 Kvalitetskriterier

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer