Minnesanteckningar jämställdhetsrådet Tid Fredag 3 okt, kl. 09:00 12:00 Plats Socialdemokraternas lokaler i Örebro

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar jämställdhetsrådet Tid Fredag 3 okt, kl. 09:00 12:00 Plats Socialdemokraternas lokaler i Örebro"

Transkript

1 1(6) Jämställdhetsrådet Minnesanteckningar jämställdhetsrådet Tid Fredag 3 okt, kl. 09:00 12:00 Plats Socialdemokraternas lokaler i Örebro Deltagare Försäkringskassan, Melul Sevim Lindesbergs kommun, Christer Lenke LO, Per Lilja Länsstyrelsen, Kerstin Lillje Länsstyrelsen, Johanna Tybell Regionförbundet, Marjetta Leijonhufvud TCO Jenny Nygårds Örebro kommun, Fisun Yavas Örebro kommun, Johanna Ek Örebro läns landsting, Jenny Steen Örebro läns landsting, Anna Swift Johannison Örebro Universitet, Mats Lundmark Gästföreläsare: Joa Bergold, utredare LO Ulrika Hagström, utredare TCO Bilagor: Presentation Joa Bergold Presentation Ulrika Hagström Inledning Kerstin inledde och hälsade rådet välkomna. Melul Sevim, enhetschef på Försäkringskassans lokala försäkringscenter Karlskoga-Örebro är ny i rådet och ersätter Anneli Moilanen. Pia Sjöqvisth som representerat Företagarna har meddelat att hon lämnar rådet. Några platser är vakanta och förfrågningar har ställts via landshövdingens sekretariat. Dagens värdar: Fackförbundens jämställdhetsarbete kopplat till verksamhet och uppdrag LO Per Lilja, LO:s representant i rådet hälsade rådet välkomna till Socialdemokraternas lokaler i Örebro där LO-distriktet har sitt sekretariat. Per är ombudsman och sitter i LO:s styrelse som representant för Handels. LO-distriktet i Örebro Värmland består av 28 kommuner. Huvudmännen är LO-förbunden, det finns 35 förbund med sammanlagt medlemmar i Örebro Värmland. Jämställdhetsarbetet lokalt sker främst i arbetet med avtalsrörelser, men Per har också bjudit in utredaren Joa Bergold för att berätta om vad som görs centralt. TCO Jenny Nygårds är ombudsman och TCOs representant i jämställdhetsrådet. TCO består av 14 olika förbund. Man är partipolitiskt obundna och har ingen lokal organisation på samma sätt som LO. Förbunden bedriver jämställdhetsarbete på olika sätt, men frågan om strukturella löneskillnader är en viktig hjärtefråga. Jenny har bjudit in utredaren Ulrika Hagström för att presentera TCO:s centrala jämställdhetsarbete. Påverkansarbete sker också via JA-delegationen där TCO har en representant. LO:s Jämställdhetsbarometer: Tid, makt och pengar om villkoren på arbetsmarknaden och familjeliv ur ett klass-och könsperspektiv Joa Bergold, utredare på LO och med särskilt ansvar för välfärdsfrågor gästade rådet för att berätta om LO:s jämställdhetsarbete och utredningen Tid, makt och pengar om villkoren på arbetsmarknaden och familjeliv ur ett klass-och könsperspektiv. En viktig roll för LO är att visa hur det ser ut på arbetsmarknaden ur ett LO-perspektiv, jämställdhetsfrågan är här central. Joa lyfter begreppet facklig feminsism, ett begrepp som POSTADRESS GATUADRESS TELEFON E-POST INTERNET ORG NR ÖREBRO Stortorget

2 2(6) används både utåt och inåt i organisationen för att prata om vad som ska vara drivande för vad vi menar. Det vill säga hur LO ser på problemet, vilka utmaningarna är och vad som behöver göras. Facklig feminsism är en grund för strategier, mål och analyser. LO en feministisk organisation Från kvinnofråga till facklig feminsism och klass och kön. Idag finns jämställdhetsfrågan på agendan igen, mellan var den helt off. Facklig feminsism innebär att kön är en del av alla frågor som är centrala för facket: Arbetsliv och arbetsmarknad, Familjeliv och omsorg, Sexualisering, trakasserier och kön, Makt och representation. Dessa har tydliga kopplingar till villkoren på arbetsmarknaden men även möjligheten att engagera sig fackligt. Jämlikhet och jämställdhet hänger ihop med välfärd och tillväxt och är något som rustar. Jämställdhet är även en makt- och demokratifråga. LO är mycket kvinnor, t ex den kvinnliga undersköterskan och kassabiträdet. Går inte att säga LO och kvinnorna som det ofta hette förr LO:s jämställdhetsarbete bedrivs på följande sätt: Medlemmar: förhandling och kollektivavtal (nationellt och internationellt) Samordning i avtalsrörelser. Analys och utredning: klass och kön (begrepp som alltid finns med)) Externt: politisk påverkan och opinionsbildning Internt: jämställd organisation, jämnt fördelad makt, medvetenhet i relation till medlemmar och omvärld. Tid makt och pengar samspelar En slutsats i utredningen är att tid, makt och pengar samspelar. Så gör även villkoren på arbetsmarknaden och i hemmet. Fackligt feministiska utmaningar? Det finns flera, men visstidsanställningar är en av de allra viktigaste för LO. Idag ligger dessa på ca 14 %. De finns i olika former, men är högre inom vissa branscher. Deltider, arbetsmiljö/organisation, löneskillnader och familjepolitik är andra utmaningar. Det är viktigt att skilja på deltidstjänster och deltidsarbete och ha förståelse för att de lösningar som finns och är möjliga är helt olika. Löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade branscher är stora, trots relativt lika kvalifikationer. Klassblind jämställdhetspolitik på en polariserad arbetsmarknad. Idag löser många av oss livspusslet genom att köpa tjänster. Joa menar att LO-gruppernas villkor och behov av lösningar är osynliga. För många är det en jakt på försörjning och ett gränslöst arbete. Därför är frågan om full sysselsättning, även för arbetarkvinnor, viktig för LO. Joa avslutar med att visa en del statistik på bland annat andel heltidsarbetande före och efter

3 3(6) föräldraledighet. Uttaget fördelar sig i en klasstege med i tur och ordning arbetarkvinnor, arbetarmän, tjänstemannakvinnor och tjänstemannamän. Samma mönster syns även genomsnittliga månadslöner uppdelat på klass och kön. Noteringar från rådets resonemang: Melul (Försäkringskassan) berättar att sjukskrivningarna ökar. Främst unga kvinnor inom offentlig sektor och ofta efter att de fått andra barnet. Koppling finns till ökad press när kombinationen av arbetsliv/familjeliv inte går ihop. Anna (landstinget) menar att detta är en perfekt beskrivning på ohälsans bestämningsfaktorer. Vad gör TCO för att driva jämställdhetsarbetet framåt Ulrika Hagström, är utredare av jämställdhetspolitik, arbetsliv och kön på TCO och var även hon inbjuden som gästföreläsare för att berätta om TCO:s arbete för ökad jämställdhet. Ulrika klargör att TCO är partipolitiskt obundna, men inte heller opolitiska. De olika förbunden fokuserar mer på vardagsnära frågor medan TCO centralt har ett mer renodlat uppdrag att fokusera på beslutsfattare och politiker. Man har ny organisation för påverkansarbetet där Ekonomi, jämställdhet och mångfald är ett av tre team. TCO:s jämställdhetsarbete då och nu TCO var tidigt en kämpe för jämställdhet och var varit tidigt ute med pappa-index. På 70-talet drev man frågor som obligatorisk förskola, särbeskattning och 6-timmars arbetsdag. Jämställdhetspolitikens ryggrad är kvinnors och mäns lika möjligheter till arbete och egen inkomst - annars är man beroende av någon annan för sin försörjning. Idag har man fokus på följande frågor för att driva jämställdheten framåt: Jämställd fördelning av betald och obetald arbetstid (livspusslet). Vill få till en tredje pappamånad eftersom det finns samband mellan längden på föräldraledigheten och hur mycket man arbetar obetalt. Jämställda löner Jämställda arbetsvillkor Ulrika beskriver också grundpelarna i den svenska modellen för jämställdhet: Särbeskattning (sambeskattning finns fortfarande kvar i bland annat Tyskland), Utbyggd förskola samt Föräldraförsäkring knuten till tidigare inkomst. Sammantaget ger detta Sverige ett högt arbetskraftsdeltagande bland både kvinnor och män och god internationell konkurrenskraft.

4 4(6) Aktiviteter och insatser Avslutningsvis berättade Ulrika om konkreta insatser som TCO arbetar med idag inom jämställdhet, nedan följer ett sammandrag: Pappaindex: Har tagit fram index i 15 år på nationell, länoch kommunnivå. Lokala siffror ger bra genomslag i media. Örebro län har tidigare legat i topp, men andra län är nu ikapp. Jobbar för en tredje pappamånad: Många i gruppen under 35 år är för detta enligt undersökningar som gjorts. Mest positiva är yngre välutbildade kvinnor under 30 år. Att dela jämställt innebär ingen ekonomisk förlust, även om det skiljer kr i inkomst/månad mellan mamman och pappan. Har tagit fram rapporten Tio argument för en jämställd föräldraförsäkring. Hög tid för nästa steg.. De främsta argumenten som lyfts fram är kvinnors ekonomiska självständighet och mäns delaktighet i sina barns uppväxt vilket även ger samhällsvinster. Utredning om aktiva åtgärder mot diskriminering: TCO med i referensgrupp. Innehåller bland annat ny metod för att jobba med åtgärder som liknar det sätt som sker för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 15:53 samarbetet: Påverkansarbete som utgår från löneskillnaden mellan män och kvinnor på ca 15 % och som innebär att kvinnor jobbar gratis från kl. 15:53 fram till kl. 17. Har minskat med 2 minuter på 2 år. Mycket handlar om påverkansarbete och TCO därför jobbar mycket med media. Att sova med jobbet tjänstemännens arbetsvillkor är TCO:s variant av LO:s arbetslivsbarometer. Rapporten visar att lärare och sjuksköterskor är de yrekeskategorier som oftast sover med jobbet. Krisande jämställdhet i EU : artikelserie i nio delar på TCO.se. TCO deltar i Europafacket på EU-nivå. Ulrika sammanfattar med att lyfta TCO:s fokusområden för jämställdhetsarbetet: föräldraförsäkring, jämställda löner och arbetsvillkor. Inför Riksdagsvalet 2014 gjorde TCO även en genomgång av olika regeringsalternativs politiska viljeinriktningar kopplat till jämställdhet och arbetsliv. I en debattartikel belyser man nu även behovet av att utvärdera det jämställdhetspolitiska arbetet och föreslår att ett jämställdhetspolitiskt råd inrättas.

5 5(6) Länets jämställdhetsstrategi Örebro läns strategi för jämställdhet har nu nått halvtid. Hanna Knutsson, praktikant på Länsstyrelsen, kommer under Kerstins handledning att arbeta med en uppföljning av strategin. Ledamöter i rådet kan komma att bli kontaktade. Landshövdingen har också skickat ut ett brev till berörda aktörer om att uppföljningen är på gång. Laget runt Försäkringskassan Melul Sevim enhetschef på Försäkringskassan, som har slagit ihop sin verksamhet i Örebro och Karlskoga. Jämställhet är en viktig fråga för Försäkringskassan, man har t ex ansvar för föräldraförsäkringen. Analysavdelningen i Stockholm arbetar nationellt, lokalt och regionalt sker arbetet mer på medarbetarnivå. Regionförbundet Arbetet med genomförande av handlingsplanen för jämställd regional tillväxt pågår. Ser också över det nya regionala utvecklingsprogrammet. Marjetta jobbar med fusionen av landstinget och Regionförbundet. I nya regionen kommer finnas funktion för hållbar utveckling som ska jobba internt med social hållbarhet. Lindesbergs kommun Sjukfrånvaron har blivit bättre, nu under 5 %. Jobbar med ett projekt med att försöka erbjuda deltidsanställda heltider. Detta ställer stora krav på flexibilitet, t ex arbete på flera arbetsställen, för att få till effektiviteten. Christer menar att nationell satsning behövs för att ge stöd till kommunerna i arbetet. Örebro läns landsting Lönekartläggningsarbetet kommer inom kort att tas över av en arbetsmiljöstrateg, spännande då dessa delar tydligare kan kopplas ihop. Nya regionen nära och organisationerna nu verkligen på väg ihop. Spännande för jämställdhetsarbetet, dokument måste ses över och olika kompetens och synsätt förs samman. Finns mycket som kan göras under nästa period, t ex med lönebildningen. Örebro kommun - Mycket som pågår. Det kommer direktiv till nämnderna om att alla kommunens verksamheter ska jobba med gender budgeting. Det gäller att hålla jämställdhetsfrågorna på dagordningen och fortsätta hålla i det systematiska arbetssättet. Nu ses resultat av det arbete som gjorts i form av verksamhetsutveckling och kvalitet. När man gör analysen av resurserna med jämställdhetsperspektiv skapas aha-upplevelser. Länsstyrelsen - Årets maskulinitetskonferens genomförs den 21 oktober på temat maskulinitet och makt. Konferensen är ett

6 6(6) samarrangemang med Örebro läns landsting och Män för jämställdhet. Kommande möten och värdar 2014 Fredag 28 nov 9-12: Karlskoga kommun

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu

Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Socialdemokraternas svar på frågor från Jämställ.nu Frågor till riksdagspartierna skickades ut under sommaren 2012, med följande introduktion: Jämställ.nu är en webbportal som samlar information om arbetet

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken

En feministisk granskning av folkhälsopolitiken En feministisk granskning av folkhälsopolitiken Innehåll Förord 1 1. Inledning 2 Disposition och tillvägagångssätt 3 2. Regeringens folkhälsopolitik 5 Folkhälsopolitikens mål och fokus 7 Inflytande och

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Dags för ett jämställt Uppsala

Dags för ett jämställt Uppsala Uppsala den 29 augusti 2014 Dags för ett jämställt Uppsala Ett handlingsprogram för hur Uppsala ska bli ett jämställt samhälle att bo och leva i. Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Feminism

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Det könade landskapet Umeå

Det könade landskapet Umeå Det könade landskapet Umeå Reviderad version 2014 Innehåll Förord 3 Inledning 5 JÄMSTÄLLDHET 6 Vad jämställdhetspolitik 6 Hur Jämställdhets integrering 6 Jämställdhet och Intersektionalitet 6 Stödstrukturer

Läs mer

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016. (med sikte på 2020)

Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016. (med sikte på 2020) Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Skåne 2014-2016 (med sikte på 2020) Länsstyrelsen Skåne Helene

Läs mer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer

Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 Nuläge och rekommendationer Innehåll Regionens mål och syfte med handlingsplanen... 3 Disposition... 4 Inledning... 4 Bakgrund... 5 Förutsättningar...

Läs mer

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av. fn:s Kvinno kommittés. rekommendationer. Sveriges Kvinnolobby

Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av. fn:s Kvinno kommittés. rekommendationer. Sveriges Kvinnolobby Vad gör regeringen för kvinnors rättigheter? En uppföljning av fn:s Kvinno kommittés rekommendationer Sveriges Kvinnolobby Förord 3 Inledning 4 Iakttagelse 6: Integrations- och jämställdhets departementet

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN 2(20) 1 Inledning 3. 1.1 Uppdrag 3 1.2 Upplägg av arbetet med strategin 4. 2 Jämställdhetsmål nationellt och internationellt 5

LÄNSSTYRELSEN 2(20) 1 Inledning 3. 1.1 Uppdrag 3 1.2 Upplägg av arbetet med strategin 4. 2 Jämställdhetsmål nationellt och internationellt 5 LÄNSSTYRELSEN 2(20) INNEHÅLL: Sida Förord 1 Inledning 3 1.1 Uppdrag 3 1.2 Upplägg av arbetet med strategin 4 2 Jämställdhetsmål nationellt och internationellt 5 2.1 Nationella mål 5 2.2 Jämställdhetsmål

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun

JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun 1 JämLYS Norsjö kommun 2010 JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun Foto: Ricke Johansson 2 JämLYS Norsjö kommun 2010 3 JämLYS Norsjö kommun 2010 INNEHÅLL INLEDNING 4 MOTVERKA KÖNSUPPDELNING

Läs mer

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten

JämLYS. En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten JämLYS En jämställdhetsanalys av näringslivet i Västerbotten Utgivare: Länsstyrelsen i Västerbotten Layout: t/r reklambyrå AB, Skellefteå Omslagsfoto: Pär Domeij/Synk Foto: Mariann Holmberg sid 7, 8, 16,

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 0 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 1. Liberal jämställdhet Centerpartiet är ett grönt, liberalt, feministiskt parti.

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra...

Regionala mål... 18. Ekonomisk jämställdhet... 13. Jämn fördelning av det obetalda hemarbetet... 14. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra... Strategi för jämställdhetsintegrering Gävleborgs län 2014-2016 3 Innehållsförteckning Förord... 4 Sammanfattning... 5 Sammanfattning av strategin... 6 Inledning... 8 Vad innebär jämställdhet... 8 Genus

Läs mer

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun

Integrering av mångfald och jämställdhet. En handbok för Sollefteå kommun Kunskap Verktyg Medvetenhet Aktion Integrering av mångfald och jämställdhet En handbok för Sollefteå kommun Förord Förord Sollefteå kommun står inför en stor utmaning. Inom en tioårsperiod kommer en tredjedel

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer