SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson (FP) Anders Magnusson (KD) Britt-Marie Sellén Nilsson (S) Yvonne Axelsson (S) ersättare för Stefan Svensson Anita Adesund (S) David Huynh (S) Övriga närvarande: Jan Holmqvist, förvaltningschef Karin Ullstad, sekreterare Peter Karlsson, bitr förv chef 244,247,253,254,258 Patrik Gustafsson, IT-samordnare 244 Birgitta Petersson, utvecklingsledare 248 Anni Berglund, kostekonom 252 Bo Johanson, utvecklingsledare 257,260 Utses att justera: Anders Magnusson Justeringens plats och tid: Barn- och utbildningskansliet torsdagen den 2 december, kl Sekreterare: Ordförande: : Karin Ullstad Stefan Widerberg Paragrafer: Beredning Information Anders Magnusson ANSLAG/BEVIS Nämnd: Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden : Paragrafer: Datum för anslags uppsättande: Förvaringsplats för protokollet: Underskrift: Datum för anslags nedtagande: Barn- och utbildningsförvaltningen

2 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen Revisorer Bun 244 Dnr Intern kontroll att godkänna den Interna kontrollplanen, innebärande, att godkänna uppföljningen för år 2009 angående modeller för individuell kompetensutveckling och personalförsörjning (Pro Competence), att godkänna uppföljningen för 2010 rörande granskning av ny resursfördelningsmodell (SALSA) till rektorsområdena, att uppdra till förvaltningen att 2011 granska och följa upp implementeringen av den nya ledningsorganisationen, att se över och uppdatera förvaltningens styrdokument och tillse att styrdokumenten är enkelt tillgängliga samt att överlämna kontrollplanen till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Nämnden skall i syfte att åstadkomma en god intern kontroll, upprätta regler och policys som kan behövas för den nämndsspecifika verksamheten. I övrigt skall kommunövergripande reglementen etc. fastställda av kommunstyrelsen gälla. Förvaltningen ska senast 15 november varje år upprätta dels en redovisning/uppföljning av den interna kontrollen innevarande år och dels en plan för vad som ska granskas under nästkommande år. Förvaltningen har med en enkät följt upp införandet av it-systemet för individuell kompetensutveckling och personalförsörjning (Pro Competence). Slutsatsen är: - man förstår inte syftet med systemet -systemet har vissa brister i navigation och flexibilitet -systemet används inte i den utsträckning som det var meningen Förvaltningschefen kommer diskutera frågan vidare med personalavdelningen och kommunens övriga förvaltningar. Även effekterna av det nya resursfördelningssystemet har utvärderats. I detta system har hänsyn till socioekonomiska bakgrundsvariabler (SALSA) beaktats för första gången. Dessa variabler har fått påverka grundresursen med 25%. Det har visat sig att Apladalsskolan, Rörtorpsskolan och Mossleskolan på detta vis fått ytterligare resurser på bekostnad av andra områden. Extra resurser har bl.a. använts till pedagogförstärkning i f- klasserna och för övriga läs- och skrivinsatser. Kunskapseffekterna är för tidigt att mäta. Nämnden fattadeut beslut om att under 2011 granska implementeringen av den nya ledningsorganisationen. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet

3 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: Bun 245 Dnr Remiss Olovlig frånvaro att anta föreslaget remissvar. Reservation Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för Britt-Marie Sellén Nilssons yrkande. Värnamo kommun är utsedd som remisskommun till departementspromemorian Olovlig frånvaro i skolan (U2010/4389/G). I promemorian återfinns förslag som innebär att uppgifter om olovlig frånvaro förs in i vissa betygsdokument. Förslagen syftar till att ge eleverna ytterligare incitament att närvara vid undervisningen. Ett remissvar presenterades. Yrkanden Britt-Marie Sellén Nilsson (S) yrkade avslag på tre punkter: - omfattningen av ogiltig frånvaro anges i terminsbetygen på grundskolan, särskolan samt specialskolorna. Redovisningen sker ej i slutbetyget. - omfattningen av ogiltig frånvaro anges i det samlade betygsdokumentet i gymnasiet respektive gymnasiesärskolan minst två gånger per år. Redovisningen sker ej i slutbetyget. - Ogiltig frånvaro bör registreras i föreslagna betyg både som antal lektioner och som uträknad procent av kursens omfattning. Detta är viktigt för att kunna analysera mönster och eventuellt hitta förklaringar till elevens kunskapsresultat i de olika ämnena. Ordförande Stefan Widerberg (C) yrkande att barn- och utbildningsnämnden anta föreslaget remissvaret. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Stefan Widerbergs yrkande antas. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet

4 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: Bun 246 Dnr PM Läsårstider , , att godkänna föreslagna läsårstider enligt PM Ett förslag på läsårstider för elever och personal i skola och allmän förskola presenterades.

5 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: Bun 247 Dnr PM Kommunens målstyrning att godkänna förvaltningsmålen enligt PM Kommunfullmäktige har beslutat om sju mål som ska gälla för kommunens samtliga verksamheter. Varje nämnd/förvaltning har uppdrag att konkretisera dem för den egna verksamheten och ta fram egna förvaltningsmål Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet

6 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: Bun 248 Dnr Svar till Skolinspektionen angående Språk- och kunskapsutveckling för barn och elever med annat modersmål än svenska att delegera till förvaltningschefen att svara Skolinspektionen. Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av bl.a. förskolan Renfanan och Rörstorpsskolan i Värnamo kommun. Utöver slutsatser om att verksamheterna håller god kvalitet ställer inspektionen också vissa krav på åtgärder och lämnar i övrigt rekommendationer. Birgitta Petersson redogjorde för ärendet och de kommunala åtgärder man ämnar vidta, ex. Renfanans förskola: - erbjuda modersmålsstöd för fler språkgrupper - genomföra kompetensutvecklingsinsatser för arbete med flerspråkiga barn Rörtorpsskolan: - genomföra ett speciellt integrationsprojekt under läsåret 2010/ öka kunskapen att på adekvat grund kunna ta ställning till undervisning i ämnet svenska som andraspråk - utveckla olika former av studiehandledning på modersmålet.

7 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: FSG Bun 249 Dnr Facklig närvaro på nämndsammanträden att de fackliga organisationerna ges rätt till närvaro vid alla ärenden som inte är uttryckligen förbjudna enligt kommunallagen, att deltagande till nämndens sammanträde anmäls vid FSG före nämndens möte. Där avgörs hur den fackliga representationen ska se ut vid det aktuella mötet. En skrivelse har inkommit där Lärarförbundet förklarar att de fortsättningsvis kommer närvara på nämndens sammanträden. Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschef Jan Holmqvist i uppdrag att ta fram förslag till reglemente för personalrepresentanters närvaro. Förslag på riktlinjer gällande Fackliga företrädares närvaro på nämndssammanträden har tagits fram och är behandlat på FSG Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet

8 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: Bun 250 Dnr om förskole- och rektorsområden att fastställa föreslagna förskole- och rektorsområden, innebärande bl.a. att dela Rörtorpsskolan i två områden, åk F-3 respektive åk 4-5. Vissa justeringar i tidigare beslutade förskole- och rektorsområden behövde genomföras. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet

9 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: Upphandlingsavd Attestanter Bun 251 Dnr sattestanter år 2011 att som huvudattestant för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde år 2011 utse förvaltningschef Jan Holmqvist med biträdande förvaltningschef Peter Karlsson, förvaltningsekonom Charlotte Jacobsson och ekonom Maria Nilsson som ersättare med ett max belopp per faktura på 3 miljoner kr. att utse skolområdeschefer inom Öster tätort, Väster tätort, Väster, Öster samt Kulturskolan som beslutsattestanter år 2011 för respektive område med ett maxbelopp på kr per faktura. ÖSTER TÄTORT VÄSTER TÄTORT ÖSTER VÄSTER KULTURSKOLAN Margareta Holmberg Eva Blomén-Svensson Niclas Glemming Helene Kristins Rolf Gunnarsson att utse ansvarig inom förskolan Växthuset som beslutsattestant år 2011 med ett max belopp på kr per faktura. FÖRSKOLAN VÄXTHUSET Camilla Johansson att utse skolområdeschef och rektorer inom Finnvedens gymnasium och Vuxenutbildning som beslutsattestanter år 2011 med ett max belopp på kr per faktura för skolområdeschefen och kr för respektive rektor. Skolområdeschef Finnvedens gymnasium Rektorer Vuxenutbildning Rektor Bernt Ralfnert Kent Ericsson Olle Gustavsson Anette Sternevi Tobias Hörnquist att uppdra åt utsedda beslutsattestanter enligt andra till fjärde att-satserna att inom sitt område utse beslutsattestanter/ersättare i den omfattning som krävs för verksamheten samt att fastställa max belopp per faktura för varje beslutsattestant/ersättare. att uppdra åt ordföranden att besluta om övriga beslutsattestanter inom barn- och utbildningskansliet inklusive max belopp, samt eventuella ändringar inom första till fjärde att-satserna som kan erfordras under forts.

10 Barn- och utbildningsnämnden forts Bun 251. I enlighet med kommunfullmäktiges antagna utanordningsreglemente ska barn- och utbildningsnämnden utse beslutsattestanter för varje kalenderår. Dessutom ska även fastställas ett maximalt belopp per faktura som får handläggas av respektive beslutsattestant. Vid nämnden redovisade bitr förvaltningschef Peter Karlsson ett förslag till beslutsattestanter för 2011 vid barn- och utbildningsförvaltningen.

11 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: Bun 252 Dnr Köksorganisationen att överlämna ärendet till nästa sammanträde. En utredning vid namn Kvalitet och effektivitet i köken presenterades. Här redogörs för hur en framtida köksmodell kan se ut. Den innebär förändringar för flera kök, på kortare respektive längre sikt. En del ytterligare utredningar behöver göras då det rör sig om stora investeringar. Samtidigt redovisades olika förslag på hur rationaliseringar inom köksorganisationen kan ske. Detta är nödvändigt då det finns ett besparingskrav på 1 mkr för Brev från föräldrar på Grantäppan bifogas. Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet

12 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: Bun 253 Dnr Budget 2011 att överlämna ärendet till nästa sammanträde. Bitr förvaltningschef Peter Karlsson redogjorde för förutsättningarna för budget Nämnden kommer troligtvis erhålla 683mkr från kommunfullmäktige. Därutöver har man intäkter på ca 70mkr. Detta innebär att nämnden är ansvarig för verksamhet för ca 750mkr.

13 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: Bun 254 Dnr Lokalutredning avseende grundskolor i Värnamo kommun att överlämna ärendet till nästa sammanträde. Bitr förvaltningschef Peter Karlsson presenterade olika scenarios utifrån demografiska fakta. Läsåret 2015/16 kan det behövas ytterligare ca 100 platser i Värnamo tätort om man använder sig av dagens lokaler. Bedömningen är dock att man bör ta bort paviljongerna på Trälleborgsskolan och istället göra en tillbyggnad för samma antal elever. Därutöver behövs en ny central skola för ca 200 elever. Det finns två intresseansökningar för intraprenader som påverkar kommande beslut.

14 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: Bun 255 Dnr Samverkansavtal Gislaved-Gnosjö-Värnamo att överlämna ärendet till nästa sammanträde. Presidiet har haft diskussioner med presidierna i Gnosjö och Gislaved om att ev. skapa ett nytt samverkansavtal för gymnasieskolorna. Det finns olika möjligheter att gå vidare. Ett nytt möte äger rum 8/12. Därefter kan man fatta beslut om framtiden.

15 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: Bun 256 Dnr Tillsättning av rektorstjänster att notera informationen. FSG-förhandlingar har genomförts och ordförande har på delegation tillsatt tjänster som rektorer i den nya ledningsorganisationen.

16 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: Bun 257 Dnr Barnomsorgspeng/delad vårdnad och växelvis boende att notera informationen. Enligt Bun ska förvaltningen redovisa antalet placerade barn med växelvis boende för barn- och utbildningsnämnden i dec I dagsläget finns tre förskolebarn med växelvis boende i Värnamo kommun. Möjligheten upphör då barnen börjar f-klass eller skola. Rent generellt finns en tendens att kommuner i allt högre utsträckning säger nej till placering i två kommuner, dvs man väljer att följa intentionerna i skollagen.

17 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: Bun 258 Dnr Månadsuppföljning att notera informationen. Bitr förvaltningschef Peter Karlsson redovisar ekonomiskt utfall efter oktober månads utgång. Prognosen visar på ett överskott på 7,2mkr för Detta beror bl.a. på att kostnaderna för de interkommunala avgifterna ser ut att minska ytterligare. Färre elever läser på andra skolor än Finnvedens Gymnasium, och Skolverket har sänkt priset på den sk riksprislistan. Riksprislistan används bl a till att avgöra vilket pris/ersättning som en friskola skall få för elever som läser på ett program som inte den egna gymnasieskolan driver.

18 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: Bun 259 Dnr Rydaholm, utredningsuppdrag kök att notera informationen. Förvaltningschefen har haft ett utredningsuppdrag gällande kökssituationen i Rydaholm som skulle redovisas i december. Situationen i Rydaholm är löst, uppdraget inaktuellt och avskrives därmed.

19 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: Bun 260 Dnr Barnomsorg på obekväm arbetstid att notera informationen. I Skollagen 2010:800 anges att det inte finns någon skyldighet för förskola resp. fritidshem att anordna pedagogisk verksamhet på obekväm arbetstid. Däremot ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg under den tid som föräldrar behöver och inte själva kan ordna det. Omsorg ska tillhandahållas när det efterfrågas på sakliga grunder. Utgångspunkten för bestämmelsen är att det ska gå att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete, trots att arbetstiden är förlagd, helt eller delvis, till kvällar, nätter eller helger (obekväm arbetstid). Det finns dock ingen rättighet för föräldrarna. Barn- och utbildningsförvaltningen avser att under vårterminen 2011 undersöka möjligheterna till att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid genom att annonsera efter intresserade som inom ramen för annan pedagogisk verksamhet kan tillhandahålla omsorg på obekväm arbetstid.

20 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: Bun 261 Dnr Redovisning av delegeringsbeslut 75. Anställningsbeslut tillsvidare och visstid 76. ang vårdnadsbidrag (2 st) F Ansökan om ledighet för fackligt arbete (7 st) G9 78. Ledighetsansökan för elev (4 st) B8 79. Särskild undervisningsgrupp (1 st) B3 80. Mottagande av elev till särskolan (2 st) E1 och E2

21 Barn- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag: Bun 262 Dnr Meddelanden Avtal VFU Linnéuniverstitetet Växjö Samverkansavtal hörselpedagog Gislaveds kommun Kf 143, 147 Kommunfullmäktige Redovisn av utbetalda medel Re Kaj Larsson för resursförstärkning Rydaholms skola om beviljade platser i Skolverket Förskolelyftet vt Interkommunal ersättning vid Jönköpings kommun undervisning vid döv- /hörselklass Uppföljning av kvalitetsgransk Skolinspektionen av Finnvedens Gymnasieskola Remiss över förslag till Förv ch Jan Holmqvist nämndorg mm om fördelning av tjänster Stefan Widerberg som rektor och förskolechef

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-28 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-27 1 [13] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.15 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Urban Johansson (SB),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen

Kerstin Hedvall, skolchef Kerstin Fahlén, personalföreträdare Christer Berggren, utvecklingsledare Sofia Asplund, personalstrateg Daana Kaipainen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) Plats och tid Konferensrummet Uroxen 15, 15:00 ande Jane Larsson (c), ordförande Ulf Granhagen (s) vice ordförande Torsten Bergstedt (m) Marie Oudin (m) Dick Malmström (fp)

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl.

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. 1 KALLELSE Datum 2014-04-25 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 6 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13)

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-17.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman Felth (s)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer