Arbetsgivaralliansen LO PTK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgivaralliansen LO PTK"

Transkript

1 Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK

2 Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling 3 Praktikfall: Det blir enklare 4 Löser bemanningen själva 4 Samverkan i tiden 5 Praktikfall: Påverkar sin arbetssituation 5 De flesta frågor 6 Praktikfall: Helhetssyn ger bättre beslut 6 Start så här kommer ni igång 8 Praktikfall: Vi sätter igång 9 Praktikfall: Men MBL då? 10 Ibland måste ni förhandla enligt MBL 11 Facklig verksamhet 11 Praktikfall: Arbetsledning inte samverkan 11 Nya roller 12 Några verktyg för planering av arbetsplatsträffarna, dagordning och dokumentation 13 Fortsatt process 14

3 Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Samarbete Dialog Tidigt medinflytande Helhetssyn Utveckling Individen i centrum Det är nyckelord som på ett bra sätt beskriver tankarna bakom Samverkansavtalet som tecknats mellan Arbetsgivaralliansen, LO och PTK. Stora ord men med ett verkligt innehåll om arbetsgivare och anställda nu tar chansen! Ökar medinflytandet Samverkansavtalet berör i högsta grad dig och din arbetsplats. Avtalet är ett uttryck för en uppriktig vilja från både arbetsgivare och fackliga organisationer att decentralisera medbestämmandet i de organisationer som omfattas av avtalet. Det blir enklare Avtalet står också för att samarbetet ska bli enklare och mer effektivt! Nu finns förutsättningarna för arbetsgivare och alla anställda att via en kontinuerlig dialog samarbeta i alla frågor både stora och små som rör arbetet och arbetsplatsen. Helhetssyn ger bättre lösningar Genom att ta upp frågor på ett tidigt stadium tillsammans med dem det berör blir det lättare att förebygga problem i organisationen. Helhetssyn på verksamheten går som en röd tråd genom avtalet, det vill säga olika sidor av samma fråga ska behandlas i ett sammanhang. Det ger ett bättre beslutsunderlag. Gäller alla Samverkansavtalet gäller alla anställda och är speciellt anpassat för organisationer inom den ideella sektorn. Avtalet går lika bra att tillämpa i den större organisationen som i den mindre med bara en eller ett par anställda. Ni utformar själva den modell för samverkan som passar just er organisation. Lagar och branschavtal När ni samverkar glöm inte att se efter vad som gäller i lagar och respektive branschavtal. Vill du läsa mer om Samverkansavtalet se i avtalstrycket Samverkansavtal Broschyren är en introduktion till Samverkansavtalet och en handledning för att komma igång och pröva nya modeller för samverkan. 3

4 PRAKTIKFALL Det blir enklare Ordföranden i föreningen Framåt, Sven, konstaterar att eftersom föreningen har information, möten och matcher på kvällstid vore det mer praktiskt att förlägga Bengts arbetstid (anställd i föreningen) till en kväll i veckan. I stället skulle Bengt kunna ta ut en vardagsmorgon, en eftermiddag eller samla timmarna och ta ut dem under sommarperioden. Bengt som är mycket engagerad i föreningens verksamhet tycker att det är ett bra förslag. - Jag tar gärna ut ledigheten under sommaren. Då kan jag vara ute i stugan och får mer tid för att både snickra, fixa med huset och fiska. - Vad bra att det passar dig också! säger Sven. Jag skriver en minnesanteckning för att dokumentera vad vi kommit överens om. Det blir enklare eftersom Sven och Bengt inte behöver blanda in någon utomstående för att förhandla om arbetstiden, vilket hade krävts utan Samverkansavtalet. Observera att OB-reglerna i branschavtalet gäller. Löser bemanningen själva På folkhögskolan håller personalen i köket på att göra upp arbetsschemat inför nästa termin. Rektorn har bett dem att göra ett förslag på schema och själva lösa bemanningen. - Jag tar gärna passet som börjar klockan sju, så kan jag hämta Emil och Anton i god tid på dagis, säger Hamid. - Och jag börjar gärna senare och stannar tills vi stänger, säger Monika, för jag är så trött på morgnarna. Vad säger ni andra? Arbetsledaren Lena och de sex anställda får gemensamt ihop schemat. Erik och Katrin är inte helt nöjda med sina tider, men de är beredda att prova schemat under en månad. - Efter provmånaden gör vi en utvärdering och om någon då märker att han eller hon fått problem med arbetstiden, tar vi upp frågan på ett veckomöte och justerar arbetsschemat, säger Lena. De som arbetar i köket kan själva göra upp om arbetstiden, i stället för att det kommer ett förslag ovanifrån som de måste förhandla om. Observera att OB-reglerna i branschavtalet gäller. 4

5 Samverkan i tiden Snabba förändringar och ändrade krav från omvärlden på dagens organisationer gör att arbetsgivare och anställda har ett gemensamt intresse av att verksamheten utvecklas kontinuerligt utifrån tydliga mål. Stora möjligheter Den anställda och de kontakter hon eller han har med sin närmaste chef eller arbetsgivaren är en utgångspunkt i Samverkansavtalet. En annan utgångspunkt är att varje medarbetare har resurser och vilja att organisera sitt arbete och lösa sina arbetsuppgifter. Avtalet ger därför den anställda stora möjligheter att påverka sin egen arbetssituation och bidra med nya idéer, men medför också ett ansvar att på ett aktivt sätt delta i den nya samverkan på arbetsplatsen. Vision och verklighet Samverkansavtalet som gäller alla anställda gör det möjligt att skapa nya mötesformer där bland annat arbetsgivarens mål och visioner kan möta de anställdas kunskaper om den löpande verksamheten. På så sätt skapas förutsättningar för en långsiktig utveckling av både organisationen och de anställda. Dialog, helhetssyn och tidigt medinflytande är ledstjärnor för det nya samarbetet. Målet är samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling. Samarbete är nyckeln till framgång Påverkar sin arbetssituation Karin arbetar i intresseorganisationen Nyckeln som har många medlemmar. Hon tycker att mycket och onödig tid går till att stoppa i kuvert och göra utskick, i stället för medlemskontakter och medlemsvärvning. Nu har hon kommit på ett sätt att få mer tid för de utåtriktade kontakterna som hon presenterar för sin närmsta chef/arbetsledare. - Berit, har du tid ett tag? Jag har funderat mycket på våra utskick som jag tycker tar mycket tid. Jag har ett förslag till förbättring, säger Karin. - Om vi gör de flesta utskicken med e-post och gruppfax spar jag en massa tid som jag i stället kan använda till fler medlemskontakter och mer information ute i skolorna. Dessutom blir det billigare: kuvertkostnad, kopiering, porto med mera. Och jag skulle tycka att arbetet blir roligare. PRAKTIKFALL Berit, som är ordförande i intresseorganisationen, tycker att det låter bra. - Jag tror att tiden nu är mogen för det. De flesta av våra medlemmar har i dag tillgång till e-post eller fax. Det blir en kvalitetshöjning. Jag tycker att vi sätter igång så fort du har möjlighet att lägga upp register med de olika alternativen, säger Berit. Karin får möjlighet att direkt påverka sina arbetsuppgifter. Hon får mer varierade arbetsuppgifter, mindre belastning ur arbetsmiljösynpunkt och hon trivs bättre med sitt arbete. För organisationen innebär det en höjning av kvaliteten på arbetet med fler utåtriktade kontakter, utskicken blir billigare och snabbare. 5

6 De flesta frågor som berör arbetet och arbetsplatsen ska hanteras i samverkan. De frågor ni kan samverka om är: Verksamhet och ekonomi Personal Arbetsorganisation Arbetsmiljö Jämställdhet Kompetensutveckling Helhetssyn är en viktig grundtanke i det nya avtalet. Det innebär att varje fråga som ska tas upp måste ses ur alla perspektiv som ni samverkar kring. Frågan löper som en röd tråd genom verksamhet och ekonomi, personal, arbetsorganisation etc. Andra frågor Om ni på er arbetsplats också vill samverka om andra frågor än de som nämns ovan går det bra. Tänk på att dokumentera överenskommelsen. När ni kommer överens om något glöm inte att se efter vad som gäller i lagar och respektive branschavtal. Undantag sekretess Frågor som rör en anställds personliga förhållanden eller integritet ska inte behandlas i samverkanssystemet. Personer som genom sitt uppdrag får kännedom om anställdas hälsotillstånd eller personliga förhållanden får inte PRAKTIKFALL Helhetssyn ger bättre beslut Intresseorganisationen Viljan har varit framgångsrik och fått många nya medlemmar. För de anställda är det roligt men innebär också mer arbete, mycket mer arbete. Den ökade arbetsbelastningen har pågått under en längre tid och alla på kansliet är superstressade. Dessutom är en anställd långtidssjuk på grund av benbrott. På veckomötet/arbetsplatsträffen diskuterar de sju anställda på kansliet den ansträngda arbetssituationen. - Vi kan inte hålla på så här längre. Barbro har alldeles för mycket att göra. Nu måste vi anställa en person till, säger Per-Erik, en av de anställda. Agneta, kanslichefen, tar till orda: - Ja, det har blivit en allvarlig arbetsmiljöfråga. Men jag skulle vilja att vi diskuterar olika lösningar. För det första om vi ska nyrekrytera. Då är frågan hur den personen ska se ut. Vilken kompetens, vilken ålder? Är det en kvinnlig sökande vi vill ha eftersom det är flest män på kansliet? För det andra om vi kan rationalisera vårt arbete och samtidigt kompetensutveckla inom organisationen: någon kanske vill utveckla sina arbetsuppgifter. - Nu föreslår jag att alla runt bordet yttrar sig och att vi lyssnar på varandra utan att komma med invändningar, säger Agneta innan hon lämnar ordet vidare. Efter många synpunkter och diskussion beslutar gruppen att vänta med att avgöra frågan till kommande veckomöte. Under veckan ska de anställda tillsammans med kanslichefen göra en översyn av arbetsuppgifterna och en första plan för kompetensutveckling. Till nästa veckomöte finns ett bra underlag för beslut. Gruppen bedömer att medlemsökningen kommer att hålla i sig. Det kommer att dröja ytterligare innan den som är långtidssjukskriven kommer tillbaka. Arbetsgivare och anställda enas om att både nyrekrytera och att utbilda personalen. På följande möten enas arbetsgruppen om en kompetensprofil för den de vill rekrytera och ett introduktionsprogram. De diskuterar fram en ny arbetsfördelning på kansliet, arbetsrationaliseringar och en tidplan för utbildning. Det visar sig då att några av de anställda behöver byta rum. Arbetsmiljöfrågan om stress väcker en rad andra frågor: Ekonomifrågor, nyrekrytering, kompetensprofil, jämställdhet (kvinna/man), är arbetsplatsen handikappanpassad, hur ska man gå till väga vid rekryteringen, introduktionsprogram med mera. Dessutom tar arbetsgruppen upp sin egen kompetensutveckling, förändring av arbetsuppgifter och rumsfrågan. Med helhetssyn på verksamheten får de ett bättre beslutsunderlag. 6

7 föra det vidare. Se även Arbetsmiljölagens sekretessbestämmelser. TÄNK PÅ att samverkan alltid ska ske innan arbetsgivaren fattar beslut om viktigare förändringar av verksamheten och/eller förändring av arbets- och anställningsförhållanden. Se även under rubriken Ibland måste ni förhandla enligt MBL på sid 11. Mer information Vill du ha fördjupad information om formerna för samverkan eller de olika samverkansområdena, kan du läsa mer om detta i avtalstrycket Samverkansavtal

8 Start så här kommer ni igång Nu är det dags att starta processen för att finna den samverkansform som passar bäst för just er organisation eller arbetsplats. För att det ska lyckas behövs engagemang, delaktighet och ansvar från alla som deltar. Utgå från det som redan fungerar Det kan vara en bra start att utgå från de erfarenheter ni redan har. Hur träffas ni idag? Kan ni utveckla den mötesformen? Gör ni redan idag något som ni tycker är bra och som fungerar hos er utgå ifrån det! Det är ni själva arbetsgivare och medarbetare samt vid behov det lokala facket som styr utformningen och ser till att ni får en samverkansform som är skräddarsydd för er arbetsplats. Om ni märker att samverkansformen inte fungerar riktigt som ni tänkt er justera modellen tills den passar! Arbetsplatsträffar Regelbundna arbetsplatsträffar/möten där alla anställda deltar kan nu ersätta formella förhandlingar. Samarbetet blir enklare och mer effektivt. Samverkan ska i första hand ske med de anställda som tillhör den del av verksamheten som beslutet berör. 8 Dialog I sin enklaste form blir samverkan på den lilla arbetsplatsen ett samtal mellan arbetsgivaren och den anställda. På större arbetsplatser blir det ett möte mellan närmsta chef och arbetsgruppen. Det innebär att en person som har olika typer av arbetsuppgifter eller funktioner i sitt arbete kan ingå i flera arbetsplatsgrupper. Det är viktigt att mötet blir en dialog mellan arbetsgivare och anställda där alla får komma till tals. Rutiner och dokumentation För att lyckas kan det vara bra att skapa rutiner för träffarna och att dokumentera hur träffarna går till och vad ni kommer fram till vid varje möte. Dokumentationen/minnesanteckningarna blir också ett underlag som hjälp för att följa upp olika beslut. Det är viktigt att det inte råder några tveksamheter om vad ni har behandlat på mötet. Ta gärna upp och behandla frågor tidigt. Se också till att de som ska vara med på mötet vet vilka frågor som ska diskuteras, så att alla kan komma väl förberedda. Olika former Det är fullt möjligt att välja andra former för samverkan än arbetsplatsträffar om verksamhetens storlek och organisation fordrar det. Samverkan kan i den större organisationen exempelvis ske i partssammansatta grupper. Den kan också ske i blandformer, där exempelvis viktiga frågor av mer allmän karaktär förhandlas traditionellt och övriga frågor tas upp på arbetsplatsträffar. Särskilda krav på att hitta samarbetsformer som fungerar ställs på arbetsplatser med bara en eller ett par anställda där arbetsgivaren inte finns representerad varje dag. TÄNK PÅ att även informera föräldralediga, sjukskrivna och andra som inte varit närvarande. Sprid minnesanteckningarna på ett sådant sätt att alla har tillgång till dem. Ersätter MBL Med stöd av de lokala överenskommelser som träffas ersätter Samverkansavtalet delar av MBL:s regler (Medbestämmandelagen) om medinflytande, se avtalstexten. Samverkansavtalet ger er också en modell för hur ni ska samverka enligt andra lagar, till exempel Jämställdhetslagen och Arbetsmiljölagen. TÄNK PÅ att dokumentera vilken/vilka form/former av samverkan som finns på er arbetsplats.

9 Vi sätter igång PRAKTIKFALL På Tallbackens vårdhem vill man så fort som möjligt komma igång enligt Samverkansavtalet. Sören, som är chef för vårdhemmet planerar med Anahita, som är fackligt förtroendevald, hur arbetsplatsträffarna ska läggas upp. Den första träffen är speciellt viktig. Det blir naturligt att utgå från de personalmöten man redan har, där arbetsledare och anställda diskuterar små och stora verksamhetsfrågor, trivselfrågor med mera. - Jag tycker att våra fredagsmöten som vi har varannan vecka fungerar bra, säger Anahita. Två timmar är lagom att hålla på om det inte är någon speciell fråga som kräver mer tid. Och att vi äter gemensam lunch efteråt, gör att vi lär känna varandra bättre och att vi utbyter information som inte kommer upp på mötet. - Ja, det är onödigt att krångla till det. Avsikten med Samverkansavtalet är ju att göra det enklare att komma överens på arbetsplatsen. Och den modell vi redan har fungerar säkert med lite justeringar, svarar Sören. Men jag har en idé om att så småningom låta ordförandeskapet för mötena rotera bland dem som deltar för de som vill förstås. - Ibland har det varit svårt att veta vad vi kommit fram till på våra nuvarande personalträffar. Det behöver vi förbättra, säger Anahita. - Jag håller med om det. Jag har tänkt att Stig, som sköter ekonomin och personalärenden, kan dokumentera våra möten. När vi så småningom får fram en bra modell för minnesanteckningarna skulle jag vilja att den uppgiften också cirkulerar i gruppen, säger Sören. - Överhuvudtaget är det viktigt att alla känner att de har en roll att spela på våra möten. Utan att de som finns ute i verksamheten säger sin mening, kan det inte bli någon verklig samverkan. Du och jag får hjälpas åt att se till att alla deltar och att ingen sitter tyst. De tysta får vi hjälpa så att också deras synpunkter blir hörda, fortsätter Sören. - Information om vad som kommer upp på mötet bör vi skicka ut till alla veckan innan. Då får alla god tid att meddela dig om det är någon fråga de vill lägga till, säger Anahita. Vi lägger ut i postfacken och e-postar till dem som använder dator. Minnesanteckningarna ska finnas i en pärm i personalrummet och de bör också finnas på en gemensam plats i datorn. Vi får fråga Stig om han kan ansvara för den biten också. - Vi har kommit långt i planeringen i dag, men jag tycker att vi behöver ha ett planeringsmöte till och finslipa den första träffen, säger Sören. Det dyker säkert upp fler punkter till dess och det är viktigt att den första arbetsplatsträffen är väl genomtänkt. Det första mötet är ett betydelsefullt möte som är viktigt att dokumentera. För att Samverkansavtalet ska gälla hos er måste ni kunna visa hur ni ska samverka på just er arbetsplats. Utgå från de personalmöten ni redan har om ni är nöjda med dem och justera mötesformen tills den passar er arbetsplats. 9

10 PRAKTIKFALL Men MBL då? Iföreningen Kamraternas Studieorganisation är en omorganisation på gång: Tre avdelningar kan bli två. Bakgrunden är att en av cheferna vill sluta som chef. Hon ska i stället leda ett stort projekt. Eftersom inriktningen på verksamheten också förändrats under senare tid passar det bra att samtidigt göra om organisationen. På arbetsplatsen finns det inte någon facklig representant. Hasse, som är en ganska nyanställd studieorganisatör, framför sin åsikt om omorganisationen på arbetsplatsträffen. Han har varit fackligt förtroendevald på en tidigare arbetsplats. - Jag tycker att det är skönt att det finns en samsyn om hur vi ska lösa det här, nu när Brittis lämnar sin avdelning för att ägna sig åt det riksomfattande projektet Avspark. Nu får vi möjlighet att visa vad Samverkansavtalet verkligen går för. - Det här innebär ju både omorganisation, förändring av arbetsuppgifter och att några av oss måste byta rum. Det är typiska samverkansfrågor, fortsätter Hasse. - Ja, säger Bertil, som är chef för studieorganisationen. Genom Samverkansavtalet kommer frågan upp tidigare. Det jag presenterar idag är bara ett första utkast till ny organisation. Dagens möte ska ge ett bättre beslutsunderlag. Låt oss börja med första delfrågan och höra allas mening! Eftersom arbetsgivare och anställda på den här arbetsplatsen bestämt sig för att använda Samverkansavtalet, betyder det att både stora och små frågor kan lösas direkt mellan arbetsgivare och anställda. Frågan kommer upp tidigt. Den är inte färdigbehandlad utan de som berörs kommer gemensamt fram till lösningen. Det finns en respekt för individen som får möjlighet att direkt påverka beslutet. Tänk på att vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller som tidigare förhandling med facklig organisation. 10

11 Ibland måste ni förhandla enligt MBL I första hand ska arbetsgivaren och medarbetarna lösa frågor genom samverkan. Samverkan ska alltid ske innan arbetsgivaren fattar beslut om viktigare förändringar av verksamheten och/eller förändring av arbets- och anställningsförhållanden. I vissa fall behöver arbetsgivaren och facket fortfarande förhandla om de anställda via sin fackliga organisation anmäler oenighet i stora och viktiga frågor. Men främst är det lokalt som ni ska hitta lösningarna. TÄNK PÅ att vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska förhandling enligt MBL alltid äga rum mellan arbetsgivaren och lokal facklig organisation innan arbetsgivaren fattar beslut. Facklig verksamhet Samverkansavtalet innebär förändring av det fackliga arbetet. Mycket av det som är formaliserat i MBL decentraliseras nu så att alla anställda har möjlighet och ansvar att påverka. Fackets rätt till facklig verksamhet på arbetstid att se till att lagar och regler efterlevs och att samverkansavtalet genomförs på ett ändamålsenligt sätt på arbetsplatsen finns fortfarande kvar. Arbetsledning inte samverkan Agneta, kanslichef i intresseorganisationen Viljan, har under senare tid fått allt fler signaler om att Per-Erik inte fungerar på arbetet. Han vägrar till exempel att använda datorn och envisas med att lägga mycket tid på en mindre angelägen uppgift. PRAKTIKFALL Agneta begär ett enskilt samtal med Per-Erik. Den här typen av fråga är precis som tidigare en arbetsledningsfråga. Agneta ska i enskildhet prata med Per-Erik så att de i lugn och ro får reda ut situationen. Det här är inte en fråga för hela arbetsgruppen. 11

12 Nya roller Samverkansavtalet ger nya möjligheter men ställer också nya krav på alla i organisationen. Du som är anställd får större möjlighet att själv påverka ditt arbete. Som anställd deltar du tillsammans med dina närmaste arbetskamrater i arbetsplatsmöten och är med och påverkar både små och stora frågor. Men möjligheten medför också ett ansvar för dig som anställd att på ett konstruktivt sätt delta i det nya 12 samarbetet i organisationen. Det är viktigt att du deltar aktivt. Tveka inte att tala om vad du tycker. arbetsgivare har som tidigare ansvaret för verksamheten och ska med hjälp av de anställda och den fackliga organisationen genomföra Samverkansavtalet i organisationen. I enlighet med tankarna i avtalet ska arbetsgivaren ta upp frågor tidigt och i första hand försöka lösa dem i samförstånd med de anställda. Det är viktigt att arbetsgivaren lyssnar till medarbetarnas synpunkter och idéer. fackligt förtroendevald på arbetsplatsen har tillsammans med arbetsgivaren och övriga medarbetare ansvaret för att genomföra Samverkansavtalet och anpassa det till den egna organisationen. Med sina kunskaper om arbetsplatsen och om lagar och regler på arbetsmarknaden är den förtroendevalda en resurs för både de anställda och arbetsgivaren.

13 Några verktyg för planering av arbetsplatsträffarna, dagordning och dokumentation Planera hur era arbetsplatsträffar ska gå till: Hur ska dagordningen se ut? När ska den skickas ut? Hur ska vi dokumentera våra möten? Hur ofta ska vi träffas? Hur långa möten? Fasta tider? Vem rapporterar till vem? När ska vi ha nästa möte? Årsplan? Förslag på dagordning: Uppföljning av föregående minnesanteckningar. Information. Rapportering från andra arbetsplatsträffar. Uppföljning och planering av t ex: - Verksamhet - Budget - Personal - Arbetsmiljö - Jämställdhet Övriga frågor. Nästa möte. Förslag på dokumentation/ minnesanteckningar: Vad har vi kommit fram till? Vad ska göras? Vem ansvarar för att det blir gjort? När ska det vara klart? Hur ska minnesanteckningarna spridas? Tänk på att även informera föräldralediga, sjukskrivna och andra som inte varit närvarande. Var ska minnesanteckningarna finnas tillgängliga? Tänk på Helhetssyn. Låt allas röst bli hörd. Gör hellre en kortfattad dokumentation med det viktigaste än ingen alls. 13

14 Uppföljning: Hur blev det? Justering Hur fungerar det idag? Samverkan på jobbet Hur kommer vi dit? Hur vill vi ha det? Fortsatt process Samverkansavtalet kan bidra till att skapa en trivsam, bra och utvecklande arbetsmiljö. Men tänk på att utvecklingen av samverkansformen är en process. Om ni märker att det inte fungerar som ni tänkt er justera modellen tills den passar! Frågor om avtalet Har ni frågor om Samverkansavtalet eller behöver stöd i processen att finna en bra samverkansmodell kontakta ditt förbund respektive din kontaktperson i Arbetsgivaralliansen. 14

15 Upplaga: ex Artikelnr (PTK): Arbetsgivaralliansen, LO, PTK i samarbete med Arbin Information Illustration: Marianne Adolfsson Form: Layoutstudion Tryck: Danagårds Grafiska AB 2000

16 Döbelnsgatan 58, 1tr Box Stockholm Telefon: Fax: Barnhusgatan Stockholm Telefon: Fax: Drottninggatan 71 D Box Stockholm Telefon: Fax: Samverkansavtalet ett avtal i tiden Snabba förändringar och ändrade krav från omvärlden på dagens organisationer gör att arbetsgivare och anställda har ett gemensamt intresse av att verksamheten utvecklas kontinuerligt utifrån tydliga mål. Vision och verklighet Samverkansavtalet som gäller alla anställda gör det möjligt att skapa nya mötesformer där bland annat arbetsgivarens mål och visioner kan möta de anställdas kunskaper om den löpande verksamheten. På så sätt skapas förutsättningar för en långsiktig utveckling av både organisationen och de anställda. Dialog, tidigt medinflytande, individen i centrum och helhetssyn är ledstjärnor för det nya samarbetet. Målet är samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling. Handledning Broschyren är en introduktion till Samverkansavtalet och en handledning för att komma igång och prova nya utvecklande modeller för samverkan.

SAMVERKANSAVTAL. för bättre verksamhet, trivsel och utveckling. Introduktion och handledning till samverkansavtalet! Arbetgivaralliansen LO PTK

SAMVERKANSAVTAL. för bättre verksamhet, trivsel och utveckling. Introduktion och handledning till samverkansavtalet! Arbetgivaralliansen LO PTK SAMVERKANSAVTAL för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till samverkansavtalet! Arbetgivaralliansen LO PTK Innehåll Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling

Läs mer

Samverkans avtal 2000-04-01. Avtal mellan Arbetsgivaralliansen LO PTK

Samverkans avtal 2000-04-01. Avtal mellan Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkans avtal 2000-04-01 Avtal mellan Arbetsgivaralliansen LO PTK Upplaga: 17.000 ex Artikelnr (PTK): 1.000.084 Arbetsgivaralliansen, LO, PTK Illustration: Marianne Adolfsson Form: Layoutstudion Tryck:

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Valdemarsviks kommun och fackliga organisationer. Närvarande: Enligt bilaga 1. för de fackliga organisationerna enligt bilaga 2

Valdemarsviks kommun och fackliga organisationer. Närvarande: Enligt bilaga 1. för de fackliga organisationerna enligt bilaga 2 VALDEMARSVIKS - 1 - PROTOKOLL Parter: och fackliga organisationer enligt bilaga Närvarande: Enligt bilaga 1 Justerare: för kommunen Bertil Lindström Tid: 2001-08-21 för de fackliga organisationerna enligt

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund.

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. Samverkansavtal Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. SAMVERKANSAVTAL Parter: Praktiska Sverige AB och Movant AB

Läs mer

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02. Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län POLISMYNDIGHETEN I Avtal AA 800-73049-2009 STOCKHOLMS LÄN 2009-10-02 Parter: Polismyndigheten i Stockholms län OFR/P OFR/S Jusek SEKO Samverkansavtal för utveckling av Polismyndigheten i Stockholms län

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m 060701 tills vidare med en

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

1997-05-16 Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna

1997-05-16 Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna SAMVERKAN mellan landstinget och de fackliga organisationerna (Detta avtal ersätter samverkansavtalen 1992-02-28 och 1995-12-07) Inledning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Samverkan i Norrköpings kommun

Samverkan i Norrköpings kommun Samverkan i Norrköpings kommun AVTAL 2010 Innehåll Samverkansavtal i Norrköpings kommun 3 Medarbetarsamtal 3 Arbetsplatsträff 3 Samverkansråd 4 Förhandling enligt Medbestämmandelagen 4 Dokumentation 5

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun. Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna

Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun. Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna 1 Innehåll Parterna träffar lokalt samverkansavtal. 2 Bilagor I avtalet ingår

Läs mer

Samverkansavtal för Arbetsgivaralliansens område samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Samverkansavtal för Arbetsgivaralliansens område samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Samverkansavtal för Arbetsgivaralliansens område samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Förändring av Samverkansavtalet 1999-11-29-30 med ikraftträdande fr o m den 1 januari

Läs mer

Information. Samverkan, hälsa och arbetsmiljö. Enköpings kommun

Information. Samverkan, hälsa och arbetsmiljö. Enköpings kommun Information Samverkan, hälsa och arbetsmiljö Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Förutsättningar för samverkan 6 Utvecklingssamtalet individen i samverkan 9 Arbetsplatsträffen grunden för samverkan

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun

Information. Så fungerar samverkan på olika nivåer. Enköpings kommun Information Så fungerar samverkan på olika nivåer Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Detta är samverkansavtalet 6 CSG central samverkansgrupp 8 FSG förvaltningens samverkansgrupp 10 SG enhetens

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16)

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) SAMVERKANSAVTAL Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) Innehåll 1. Gemensamma utgångspunkter... 3 2. Samverkan... 3 3. Arbetsplatsträff... 4 4. Samverkansgrupp...

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun. för att öka inflytande och delaktighet

LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun. för att öka inflytande och delaktighet VERKSAMHETSUTVECKLING 2013 LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun för att öka inflytande och delaktighet Innehåll Inledning... 3 Bakgrunden till nuvarande samverkansavtal... 4 Samverkanssystemet...

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

Fastigo PTK Samverkansavtal. för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

Fastigo PTK Samverkansavtal. för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling Fastigo PTK Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling 2011 01 01 Samverkansavtal för fastighetsbranschen samt avtal om arbetsmiljö, likabehandling

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Personaldelegationen Personalchef Anne Elgmark 2014-12-09 1 (5) Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

AVTAL OM SAMVERKAN OCH UTVECKLING IT-företag

AVTAL OM SAMVERKAN OCH UTVECKLING IT-företag AVTAL OM SAMVERKAN OCH UTVECKLING IT-företag Innehållsförteckning Avtal om Samverkan och utveckling... - 3-1 Allmänt... - 3-2 Medbestämmande och samverkan... - 4-3 Koncerner och företag med flera driftsenheter...

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Verksamhet och arbetsliv i utveckling Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Februari 2009 Förnyelse, arbetsmiljö

Läs mer

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra 1 Personalpolitiken angår oss alla Personalpolitiken leder till en god service Personalpolitiken är både en förutsättning

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Projekt privata 2012-06-15

Projekt privata 2012-06-15 VÅRDFÖRBUNDET Samverkansavtal Ett stöd vid framtagande Projekt privata 2012-06-15 Medbestämmande för de anställda i företagen är en självklarhet i dagens samhälle. De anställda ska har rätt och möjlighet

Läs mer

1(1) Datum 2013-10-21 Handläggare Personalstrateg Johan Lexfors Kommunledningskontoret Personalavdelningen 0451-26 80 99 johan.lexfors@hassleholm.se Riktlinjer för praktikplatser gällande praktikanter

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Avtal om samverkan och utveckling

Avtal om samverkan och utveckling Avtal om samverkan och utveckling (Avtalsområde IT) Avtalet gäller för företag anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, avtalsområde IT. Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer och Jusek

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö. i Växjö kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö. i Växjö kommun Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Växjö kommun INNEHÅLL 04 06 10 12 20 24 28 Inledning Förutsättningar för samverkan Medarbetarsamtalet individen i samverkan Arbetsplatsträffen grunden för samverkan Samverkansgruppen

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet 2 Vi ökar tryggheten i arbetslivet Trygghetsrådet TRS ökar tryggheten i arbetslivet genom att ge stöd till omställning och kompetensutveckling, både till

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL för Nynäshamns kommun

SAMVERKANSAVTAL för Nynäshamns kommun SAMVERKANSAVTAL för Nynäshamns kommun 1. VÅRA GEMENSAMMA VÄRDERINGAR OCH MÅL Med detta avtal skapas ett samverkanssystem som ger förutsättningar för ett gott arbetsklimat, en god arbetsmiljö och likabehandling

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering

Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Riktlinjer för anpassning och rehabilitering Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR ANPASSNING OCH REHABILITERING I HAPARANDA STAD Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

Handlingsplan mot kränkande särbehandling

Handlingsplan mot kränkande särbehandling Handlingsplan mot kränkande DOKUMENTNAMN Handlingsplan mot kränkande GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 1997 DOKUMENTTYP Handlingsplan BESLUTAT/ANTAGET PU 971013 40 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Förnyelse arbetsmiljö samverkan i kommuner, landsting och regioner

Förnyelse arbetsmiljö samverkan i kommuner, landsting och regioner Förhandlingsprotokoll 2005-04-01 Förnyelse arbetsmiljö samverkan i kommuner, landsting och regioner Parter Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt

Läs mer