Kongressen 2012 Bifallna motioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kongressen 2012 Bifallna motioner"

Transkript

1 Kongressen 2012 Bifallna motioner Motion 1 Hotelser och kräkningar via sociala medier Yrkanden att Akademikerförbundet SSR arbetar för att belysa problemet med hot och kränkningar mot handläggare inom ex socialtjänsten på sociala medier Att Akademikerförbundet SSR arbetar för att ta fram etiska riktlinjer för hantering av sociala medier i vår yrkesutövning Förbundet har lyft problemet med hot och våld i olika sammanhang med förbundets med- och motparter. Det har hållits arbetsmiljöutbildningar för fackliga förtroendemän och skyddsombud där problemet har behandlats. Problemet har också beskrivits i artiklar och inlägg i media. Förbundets etiska koder för olika yrkesgrupper har uppdaterats med avsnitt eller praktiska dilemman vid hanteringen av sociala medier i yrkesutövningen. Motion 2 Sociala medier Yrkanden att SSR upprättar en policy för sociala medier Förbundet har uppdaterat broschyren Hot och våld i arbetslivet med avsnitt om hanteringen av hot och våld på sociala medier. Motion 4 Rörelsehinder på arbetsmarknaden Förbundet har etablerat samarbete med organisationer som bland annat Handikappförbunden HSO, Synskadades riksförbund Srf och Förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna FUB. Vi har drivit frågor om stärkta rättigheter för personer med funktionsnedsättningar samt bättre villkor för berörda professioner. Det har vi gjort genom seminarier, debattartiklar, uppvaktning av ansvarig minister och riksdagens socialutskott samt genom en beställd forskningsrapport om LSS och dess tillämpning. Vi har också påbörjat ett gemensamt utvecklingsarbete med bl a HSO och Vasakronan för att hitta modeller för universellt utformade arbetsplatser där den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samspelar med rekrytering, kompetensförsörjning m m för att skapa inkluderande miljöer. Motion 6 Smittorisker för förbundets medlemmar Förslag till beslut/ yrkande: att förbundet tillsätter en grupp som arbetar med en riskanalys över de smittorisker förbundets medlemmar kan utsättas för samt att förbundet verkar för att medlemmarnas rätt till vaccinationsskydd stärks. Akademikerförbundet SSR har under perioden samverkat med sakkunniga på Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och SKL för diskutera deras erfarenheter och hur de driver frågan för att få mer kunskap om hur rekommendationerna ser ut idag. Utifrån dessa diskussioner har vi sammanställt ett underlag som vi ser att förbundet som facklig part bör uppmärksamma och stödja våra förtroendevalda och skyddsombud. Frågan om smittorisker ska ses som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta förs in i den ordinarie verksamheten i återkommande

2 arbetsmiljöutbildningar. På så sätt kan Förbundets förtroendevalda och skyddsombud få verktyg att driva frågorna på ett adekvat och konstruktivt vis. Motion 7 Informationskampanj kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Beslut att Akademikerförbundet SSR driver en bredare informationskampanj riktad till medlemmar för att stärka kunskapen kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar samt att Akademikerförbundet SSR bedriver en starkt opinionsbildning i frågan om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kopplat till god arbetsmiljö och ett hållbart inkluderande yrkesliv. Ett avsnitt i Akademikerförbundet SSR:s kommande arbetsmiljöpolitiska program handlar om hur vi stärker och utvecklar ett aktivt rehabiliteringsarbete för att skapa ett hållbart och inkluderade yrkesliv. Förbundet har som ett led i att öka kunskapen kring rehabilitering uppdaterat och ökat sina arbetsmiljökurser till skyddsombud och numera även till andra fackligt förtroendevalda. En del i utbildningen handlar om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. OFR:s material om rehabiliteringsansvaret har uppdaterats och sprids vid utbildningstillfällen och när medlemmar har kontakt med förbundet. Förbundet deltar aktivt i arbetet i den nybildade föreningen Sunt arbetliv. Förening ägs av de parterna och har till uppgift att arbeta aktivt vad gäller informationsspridning, verktyg, seminarier m m i förebyggande arbetsmiljöfrågor. Ett av föreningens arbetsområden är arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetet kommer fortsätta som en del förbundets ordinarie verksamhet. Motion 8 Ökad stress hotar arbetsmiljö och professionalitet inom socialtjänstens försörjningsstöd Beslut att Akademikerförbundet SSR aktivt verkar för att arbetssituationen för socialsekreterare inom försörjningsstöd uppmärksammas och förbättras, att Akademikerförbundet SSR verkar för att säkerställa professionellt socialt arbete inom socialtjänstens försörjningsstöd samt att Akademikerförbundet SSR ger stöd till lokalföreningarna i arbete med villkoren för medlemmar inom socialtjänsten. Förändringar inom trygghetssystemen som t ex otillräcklig a- kassa och bortre parantes i sjukförsäkringen har drabbat enskilda personer och socialtjänstens försörjningsstöd på ett oacceptabelt sätt. Förbundets har genomfört ett antal undersökningar som visar att socialsekreterares arbetssituation inom försörjningsstöd har förvärrats. Genom opinionsbildning, förbundets kampanj Uppdrag Välfärd, förslag om Nationell handlingsplan, politiska uppvaktningar centralt och lokalt samt förhandlingar har vi drivit på för att få till en förbättrad situation. För att stärka stödet till våra förtroendevalda har vi utvecklat och satsat extra på utbildningar av förtroendevalda i arbetsmiljöfrågor och utbildning till förbundets skyddsombud. Motion 10 Ärendenorm för socialsekreterare och biståndsbedömare Förbundet medverkar i ett forskningsprojekt som ska ta fram ett instrument för att mäta stress och ohälsa med hjälp av våra medlemmar. Instrumentet ska användas för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön i socialtjänsten. Även SKL har uttryckt ett starkt intresse för denna metod och är överens med förbundet om att instrumentet ska prövas och utvärderas. Projektet beräknas vara slutfört under 2016.

3 Motion 11:3 Mobilisera arbetsmiljöarbetet Beslut att förbundet utformar särskilda mallar och lathundar, exempelvis för hur man skriver en framställan enligt AML 6 kap 6 a. Förbundet har utvidgat och uppdaterat våra arbetsmiljöutbildningar till förtroendevalda och skyddsombud. Under utbildningar finns det delar som bland annat handlar om verktyg och strategier för en arbetsmiljö i kris. En del i detta arbete handlar om hur arbetsmiljölagen och skyddsombudens möjlighet att göra arbetsmiljöanmälningar enligt AML 6 kap 6 a. Motion 12 Trygghet i arbetslivet Beslut att Akademikerförbundet SSR arbetar för att stärka arbetsrättslagar och kollektivavtal. Inom ramen för det sedvanliga förhandlingsarbetet arbetar förbundet för att utveckla kollektivavtalen för att skapa tryggare anställningar på alla arbetsmarknadens sektorer. Förbundet verkar för en gemensam tidräkning för alla visstidsanställningar. När den övre tidsgränsen har passerats övergår anställningen i en tillsvidareanställning. Akademikerförbundet SSR är aktiv i opinionsbildningen i aktuella frågor som rör tryggheten på arbetsmarknaden och hur vi får en bättre fungerande arbetsmarknad. Detta arbete pågår hela tiden inom förbundets verksamhet. Motion 17 Översyn av AID- koder Beslut att Akademikerförbundet SSR får i uppdrag att driva frågan om flera AID- koder för kuratorer. AID utgör grunden för den partsgemensamma lönestatistiken och ligger till grund för jämförelser av lönelägen, lönestrukturer och löneutveckling m m. Enligt överenskommelsen om AID- systemet är parterna överens om att klassificeringssystemet och dess tillämpning måste hållas levande. Det innebär att vi i AID- systemet ska tillåta att nya koder tillkommer och gamla försvinner i takt med att arbetets art förändras. Förbundet har arbetat fram ett förslag på nya AID- koder och ett antal nya etiketter för bland annat kuratorer. Dessa underlag har framförts till SKL och det pågår diskussioner och förhandlingar om nya etiketter i systemet. Förbundet har även lyft att vi måste arbeta med den lokala tillämpningen av AID- systemet för att få det att vara ett levande system som stödjer och följer verksamhets- utvecklingen. Motion 19 På vilket sätt ska vi förhandla löner i framtiden Beslut att under kommande verksamhetsperiod tillsätta en arbetsgrupp (tankesmedja) som förutsättningslöst ser över möjliga konstruktioner för framtidens löneavtal. Akademikerförbundet SSR har anlitat tidigare ordförande för OFR, Christer Romilson, att som fristående utredare göra en utredning om morgondagens lönebildning som adresserar dagens problem på arbetsmarknaden och inom lönebildningen. Förbundet har fortlöpande träffar med Christer Romilson och har i dialog med honom tagit fram statistik och underlag. Vi har även genomfört en undersökning om vad våra förtroendevalda och

4 medlemmar upplever för problem med lönebildningen idag. Arbetet med utredningen pågår och utredningen beräknas presentera ett förslag under kommande verksamhetsperiod. Motion 21 Om arbetstider Regionföreningen i Västerbotten ser problem med hur arbetsgivaren disponerar över våra medlemmars arbetstider. Likaså framkommer synpunkter om ersättningar vid bl a jour och beredskap. Sammanfattningsvis vill Regionföreningen i Västerbotten att förbundet verkar för bättre ersättningar vid jour och beredskap samt fortsätter arbetet med att stärka våra medlemmars inflytande över sina arbetstider. Den stora frågan under avtalsrörelsen 2013 i Allmänna Bestämmelser var att förändra bestämmelserna runt särskilda ersättningar, från krontalsersättning till en beräkningsfaktor som följer lön och löneutveckling vid jour och beredskap, förskjuten arbetstid och färdtid. Förbundet fick gehör för sitt yrkande vilket innebär att värdet för nämnda ersättningar höjs. Ersättningen kan tas ut tid eller pengar. Förbundet yrkade även på att öka möjligheten för våra medlemmar till individuellt inflytande över sina arbetsvillkor och arbetstider. Frågan hamnade i en central protokollsanteckning till AB. Parterna ska i detta arbete, utifrån ett verksamhetsperspektiv, särskilt beakta förutsättningarna för att ge arbetstagarna möjlighet till medinflytande vid förläggning av arbetstid och beredskap. Frågor som exempelvis påverkan på arbetstagarnas arbetsmiljö, möjligheter till återhämtning och att kombinera föräldraskap och arbete ska också belysas. Det partsgemensamma arbetet har utmynnat i att ta fram ett gemensamt stöddokument som särskilt ska beakta anställdas medinflytande vid arbetstidsförläggning, flextid och beredskap. Arbetet är i full gång men har dragit ut på tiden. Parternas ambition är att stöddokumentet ska vara klart innan sommaren. Motion 25 Arbets- och ersättningsvillkor för kuratorer och psykoterapeuter i privata offentligfinansierade vårdverksamheter - löne/ersättningsdumpning Förbundet har tagit fram dokumentet Fackligt inflytande vid offentlig upphandling och beslut om valfrihetssystem med tillhörande Checklista Fackligt medbestämmande vid offentlig upphandling och beslut om valfrihetssystem. Akademikerförbundet SSR har aktivt deltagit i framtagandet av OFR:s handbok Facklig handbok för bättre offentlig upphandling. Handboken riktar sig till fackliga förtroendemän och ombudsmän som kommer i kontakt med eller hanterar offentlig upphandling. Förbundet har också i möte med beställarhandläggare inom Stockholm Läns Landsting, tydliggjort orimligheten i att legitimerade psykoterapeuter med psykologexamen ersätts högre än socionomer som är legitimerade psykoterapeuter, vid upphandling av dessa tjänster.

5 Motion 26 Medlemmarnas fackliga stöd i privata verksamheter Motion 27 Medlemmars lokalföreningstillhörighet i samband med verksamhetsövergång av offentligfinansierad vårdverksamhet Akademikerförbundet SSR arbetar aktivt på central nivå med att förändra och tydliggöra partsställningen inom Almega Vårdföretagarna och KFS. Vi verkar för att parten ska bli Akademikerförbunden och att vi som förbund ska bli fullvärdiga parter på de stora avtal som berör vår medlemmar. Detta är ett långsiktigt pågående arbete som ännu inte är i hamn. Först när partsställningsfrågan är löst kan vi gå vidare med att begära kollektivavtalsförhandlingar om lokal facklig tid. Motion 28 Timlöneutbetalning Studentrådet har i en motion uppmärksammat ett problem som beskrivs vara vanligt förekommande för timanställda arbetstagare. Scenariot som framställs är att timanställda arbetstagare till skillnad mot arbetstagare med månadslön först måste tjäna in lön under en löneperiod för att betalas ut vid en senare löneperiod. Studentrådet menar att en student kan stå helt utan inkomst då studiebidrag och studielån vanligtvis inte utbetalas under längre ferier. Förbundet har diskuterat det uppmärksammade problemet med andra fackförbund, d v s att första löneutbetalningen för timanställda kan dröja beroende intjänandeproblematiken och arbetsgivarens utbetalningsrutiner. När frågan tas upp med andra fackförbund så känns scenariot igen. Ingen av förbunden känner till att frågan har reglerats i kollektivavtal oavsett branschområde, m a o så har frågan inte reglerats på ett sätt som motverkar det uppmärksammade problemet. Det som kan regleras i kollektivavtal är att lön ska utbetalas per timme, per vecka eller per månad och i vissa fall att lön ska utbetalas mellan ett visst intervall av dagar i månaden. Förskottslön eller fastställda datum för lönebrytning är inte brukligt att reglera i centrala kollektivavtal, det vill arbetsgivarna oftast bestämma själva. På frågan om problemet har uppmärksammats hos andra förbund så är det allmänna intrycket att det inte är en prioriterad fråga. I kontakter med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) så har frågan diskuterats. I AB framgår att om en arbetstagare anställs för en sammanhängande tid av minst 3 månader med arbetstid som omfattar minst 40 procent av heltid så utbetalas månadslön. I en anmärkning till bestämmelsen framgår att arbetstagare med kortare anställningstid eller lägre sysselsättningsgrad kan få månadslön om parterna är överens om det. D v s om arbetstagaren och arbetsgivaren är överens kan månadslön utbetalas. Parterna lokalt kan också komma överens om hur och när timanställdas löner ska utbetalas. SKL är tveksamma till vidare regleringar, SKL menar att om förbundet vill reglera frågan ytterligare så måste Akademikerförbundet SSR lyfta frågan i en avtalsrörelse. Motion 30 Flextid och årsarbetstid Motion 31 Översyn och vägledning av praktisk tillämpning av flextid I dessa motioner uppmärksammar Regionföreningen i Stockholms Södra och Regionföreningen i Göteborg arbetstidsmodellers komplexitet och att dessa modeller ibland används som resurssparande medel och att det sker på våra medlemmars bekostnad. Uppdraget är att utreda komplexiteten och arbeta fram råd och stöd för hur arbetstidsfrågorna ska hanteras. Som tidigare redogjorts i motion 21 så pågår ett partsgemensamt arbete om att ta fram ett stöddokument som ska beakta medinflytande vid arbetstidens förläggning. I det arbetet ligger också

6 att parterna ska försöka reda ut komplexiteten med arbetstider, olika arbetstidsavtal såsom flextid, beredskap e t c. Förbundet har även tagit fram ett eget utbildningsmaterial. Materialet är ett ganska omfattande dokument som på ett överskådligt sätt går igenom arbetstidslagen, arbetstidsbestämmelser i AB samt redogör för olika typer av arbetstidsavtal som är vanligt förekommande för våra medlemmar. Dokumentet går under benämningen Arbetstider och arbetstidsavtal - en genomgång ur ett fackligt perspektiv. Till dokumentet finns tillhörande OH- bilder. Ett antal utbildningsinsatser är inplanerade för förtroendevalda runt om i landet. Motion 32 Lön oavsett oberoende av kön Beslut att uppdra åt förbundet att lägga upp en plan för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män. Akademikerförbundet SSR arbetar aktivt med jämställda löner. Kansliet har inrättat en expertgrupp som metodiskt planerar aktiviteter som synliggör löneskillnader mellan kvinnor och män. Förbundet har under verksamhetsperioden gjort två rapporter om lönekartläggning, deltagit i 15:56- rörelsen, haft flera seminarier både i Almedalen och på Nordiskt forum. Arrangerat debatter om hur arbetet med löneskillnader kan tydligare samordnas med lönebildningen. Förbundet har därutöver uppvaktat jämställdhetsministern och lagt förslag till lagändringar om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen, drivit att det ska inrättas en särskild ombudsman för arbetslivet. Arbetet med jämställda löner kommer fortsätta som en del i förbundets ordinarie verksamhet. Motion 34 På lika villkor besöka MVC Lokalföreningen i Lycksele har uppmärksammat att det brister i lika rättigheter för föräldrar/partners att besöka Mödravårdscentralen (MVC) på betald arbetstid. Lokalföreningen yrkar på att förbundet verkar för att båda blivande föräldrarna och partners skall på lika villkor kunna besöka MVC på arbetstid. I avtalsrörelsen 2013 drev förbundet frågan om att båda blivande föräldrarna/partners skall på lika villkor kunna besöka MVC på arbetstid. Likaså drev förbundet frågan att inte begränsa antal tillfällen och besök till högst två gånger på betald arbetstid. Förbundet fick gehör i första yrkandet, d v s att båda föräldrarna/partners får besöka MVC på betald arbetstid, dock med begränsning på två gånger. Motion 36 Kuratorn i privat primärvård en utrotningshotad yrkesgrupp Motion 37 Kuratorernas ställning inom hälso- och sjukvård Motion 38 Kuratorns professionella psykosociala behandlingsarbete i hälso- och sjukvården Motion 39 Kuratorns specialistkompetens inom primärvården Under den senaste mandatperioden har ett intensivt arbete lagts på att lyfta kuratorns funktion i hälso- och sjukvården. Förbundet har deltagit i arbetet i referensgruppen för Socialstyrelsens legitimationsutredning, träffat politiker på riks- och lokalnivå, träffat arbetsgivarföreträdare, haft medlemsmöten, seminarier om behandling av psykisk ohälsa, besvarat remisser från Socialstyrelsen och regeringen och skrivit en policy för kuratorer i hälso- och sjukvården. Förslaget från Socialstyrelsen om kuratorslegitimation som lämnades till regeringen våren 2014 innebär förutom

7 socionomexamen, en särskild yrkesexamen för kuratorer i hälso- och sjukvård på avancerad nivå om 30 hp med inriktning mot hälso- och sjukvård. Motion 41 Socionom som yrkestitel Motion 42 Socionom som yrkestitel Beslut att SSR ser till att Socionom blir en övergripande yrkestitel. Förbundet har varit aktivt och haft överläggningar om legitimation och behörighetskrav inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I dessa överläggningar har det nogsamt diskuterats socionomutbildningen och dess kopplingar till olika verksamheter i relation till yrkestitlar. Ur dessa resonemang har vi nu kommit igenom vad gäller en specialisttjänst inom socialtjänsten benämnd Specialistsocionom. Ett flertal kommuner har valt att gå vidare och inrättat ett antal sådana tjänster. Det förekommer även att kommuner har valt tjänstetiteln socionom för sina handläggare. Motion 44 Kuratorslegitimation och utbildning för kuratorer i hälso- och sjukvård Motion 45 Fortsatt påverka för legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvård Motion 46 Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård Sedan kongressen 2012 har förbundet arbetat mycket intensivt med kuratorslegitimationsfrågan. Uppemot 100 uppvaktningar och möten har genomförts med politiker, departement, statsråd, lärosätesföreträdare, myndighetsföreträdare med flera. De tydligaste resultaten är att regeringen 2013 gav i uppdrag till Socialstyrelsen att utreda behovet av en legitimation för kuratorer samt att föreslå den utbildningen som skulle kunna ligga till grund för en legitimation lade Socialstyrelsen ett förslag att en legitimation behövs och föreslog en utbildningskonstruktion som var identisk med den modell, för en yrkesexamen på avancerad nivå inom socialt arbete med inriktning mot hälso- och sjukvård, som förbundet drivit sedan Efter valet 2014 har arbetet fortgått med påverkan av både ny riksdag och ny regering. I dagsläget har alla riksdagens partier meddelat att de är för ett införande av en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Skriftliga frågor i riksdagen har t ex ställts från M, Fp och S till regeringen för ett snabbt införande. Regeringen har meddelat att den är för, men signalerar att den kan ha svårt att få det klart till 1 januari Det är den tidsplan förbundet arbetar för, på grund av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Riksdagens socialutskott överväger att göra ett tillkännagivande till regeringen att den skyndsamt ska föreslå ett införande av legitimation. För att trycka på regering och riksdag ytterligare driver förbundet sedan 20 april 2015 kampanjen #legitimationnu som avser att ge avtryck såväl i traditionell media som i sociala medier. Motion 74: Medlemsvård privat sektor Akademikerförbundet SSR har under kongressperioden prioriterat satsningar på bildande av lokalföreningar genom de befintliga lokalföreningsrekryterare som förbundet delfinansierar tillsammans med ett antal Saco- förbund. Dessa är riktade mot framförallt tjänstesektorn där Almega Bemanningsföretagen, Almega Medieföretagen/Publicserviceföretag, Almega Tjänsteföretagen/Medieföretagen (tjänstemannaavtalet), Almega Tjänsteföretagen/Revisions- och Konsultavtalet, Arbetsgivaralliansen Ideella och idéburna organisationer, Arbetsgivaralliansen Folkhögskola, Arbetsgivaralliansen Högskola, Arbetsgivaralliansen Idrott, Arbetsgivaralliansen Skola och Utbildning, Arbetsgivaralliansen Teologiska och Ekumeniska organisationer, Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg, IDEA Tjänstemannaavtalet, IDEA Högskoleavtalet, Svensk Handel Tjänstemannaavtal och slutligen Svensk Scenkonst ingår. Vi har under 2014 konstaterat att

8 ytterligare satsningar behöver göras inom andra avtalsområden där vi har medlemmar, exempelvis Almega Vårdföretagarna, KFO och KFS. Därför arbetar sedan årsskiftet en av förbundets anställda 20 % med att bilda lokala akademikerföreningar och att uppmuntra medlemmar i privat sektor att bli lokala fackliga förtroendemän. Därutöver kommer vi under 2015 utöka den regionala skyddsombudsverksamheten med 40 procent riktad mot Skåne län. Motion 76 Regionföreningens ställning i demokratiprocessen Motion 77:2 Vi behöver effektivitet i regionföreningarna och för det behövs en förbättrad struktur samt ökade resurser Kansliet har sedan 2012 på kongressens uppdrag utarbetat olika former av stöd för att stärka regionföreningarnas fackpolitiska roll och arbete. Efter kongressbeslutet 2012 uppdrogs att utse en samordnande resurs (organisationssekreteraren) för stöd och service till regionföreningsaktiva. Regionföreningarnas styrelser har numer tillgång till egen e- postadress, Regional medlemsservice RMS (medlemslistor m m) och administrativ hjälp med utskick av inbjudningar via särskilt avsatt assistentresurs. Tillsammans med styrelserna har en idépolitisk styrelseutbildning utformats och genomförts. Utformningen av materialet har skett löpande i samarbete med regionföreningarna för att tillmötesgå de regionala förutsättningar och önskemål som finns. De olika formerna och tillvägagångssätten som prövats under kongressperioden har utvärderats och bildar en kvalitetssäkrad flexibel grundform för hur regionföreningarnas fackpolitiska roll och arbete på bästa sätt kan utvecklas och stöttas framgent (jfr Handbok för lokalföreningsstödjare; Starta&Stödja). Utbildningen fokuserar på förbundet som idéorganisation, föreningens och styrelsens uppdrag och praktiskt verksamhetsplanering. Den kommer fortsättningsvis ingå i förbundets utbildningskatalog och erbjudas alla framtida regionföreningsstyrelser. Motion 82 Utöka stödet till lokalfackliga i små kommuner Det stöd förbundskansliet erbjuder har förtydligats under mandatperioden. Fackliga företrädare har en egen ombudsman på enheten för Arbetsrätt och förhandling som stöd i arbetsrättsliga- och förhandlingsfrågor. För stöd i frågor om profession finns både experterna på Förbundssekretariatet och ombudsmännen på Yrke och rekrytering, de sistnämnda ger också stöd i frågor om medlemsrekrytering. För stöd i frågor om demokratiorganisation och stadgar finns förbunds- och organisationssekreterare, frågor som hänger samman med kommunikation och mediakontakter kan Kommunikationsenheten hjälpa till med. Varje lokal- och regionförening har möjlighet att vända sig till assistent på förbundskansliet om man behöver hjälp med t ex utskick. Regionombudsverksamheten har utvecklats genom att fler regionombud har utsetts, några har fått utökad tid och större geografiska ansvarsområden. Regionombuden uppgår f n till 13 vilket innebär att lokal- och regionalfackliga företrädare i 90 % av landets län nu har tillgång till regionalt stöd. Facklig introduktionsutbildning på nätet har reviderats. Varje år genomförs bas-, fortsättnings- och temautbildningar på förbundskansliet och ute i landet. Nytt är utbildning för regionförenings- och valberedningsföreträdare.

9 Motion 84 Från politisk vision till politisk verklighet Motion 85:2 och 85:3 Ökat medlemsinflytande och insyn i förbundsstyrelsens arbete Vid 2012 års kongress bifölls motioner från regionföreningen i Skåne (nr 84) och delar av motion från regionföreningen Stockholm mellan och lokalföreningen Stockholm (nr 85). Gemensamt för den bifallna motionen och delar av den andra motionen är ett önskemål om en närmare dialog mellan regionföreningarna och förbundsstyrelsen i exempelvis remissarbetet. Som framgår av motionssvaren är det en del av det löpande arbetet i förbundsstyrelsen att vårda och utveckla den fackpolitiska dialogen inom förbundet ett arbete som förbundsstyrelsen fortlöpande bedrivit under den gångna kongressperioden. Motion 91 Att tillvarata alla medlemmars intressen Under mandatperioden har arbetet med att implementera och marknadsföra Akademikerförbundet SSR som det ledande samhällsvetarförbundet fortsatt. Vid utbildningstillfällen har särskilt fokus legat på utbildnings- och yrkesbredden bland förbundets medlemmar. På Förbundskansliet finns en projektledare som på heltid jobbar med frågan, bl a genom att tillsammans med organisationssekreteraren ta fram ett utbildningsmaterial som vänder sig till förtroendevalda i valberedningar. Enhetsöverskridande operativa arbetsgrupper, bl a för samhälls-, personalvetare och chefer, har arbetat med att planera och genomföra medlemsaktiviteter, utveckla och förfina medlemserbjudanden för alla medlemmar. En ny hemsida har lanserats med större möjlighet till interaktion och meningsutbyte, omtag har gjorts vad gäller förbundets tidningar Akademikern och Chefstidningen. Tidningarna produceras nu av den nya samarbetspartnern A4. Motion 96:2 Förbundets namn och målgrupp Kongressen beslutade att bifalla attsats två i motion 96, att vår målgrupp kallas samhällsvetare. Under och även innan kongressen 2012 har vi kallats oss för det ledande samhällsvetarförbundet. Överallt i vårt material, i signaturer, på affischer finns det samlande begreppet samhällsvetare. Förbundet har också arbetat fokuserat för att vi ska bli ett tydligare fackligt professionsförbund för alla samhällsvetare. Sedan en tid tillbaka har kansliet en anställd projektledare med uppgifta att jobba vidare med att på alla sätt och i alla sammanhang tydliggöra det ledande samhällsvetarförbundet Motion 100 Tillägg till miljöpolicyn om vegetariska måltider vid aktiviteter arrangerade av förbundet Kongressen biföll en motion från studentrådet om att Akademikerförbundet SSR ska införa en policy om att en av måltiderna av miljöskäl ska vara vegetarisk för alla deltagare vid aktiviteter i förbundets regi som pågår mer än en dag. Förbundets miljöpolicy har uppdaterats med ett sådant tillägg och vid förbundsarrangemang längre än en dag serveras alltid minst en vegetarisk måltid. Motion 102 Pensionärernas roll inom Akademikerförbundet SSR I en motion från regionföreningen Dalarna (nr 102) framhålls önskemålet om viss verksamhet för den ökande andelen pensionärsmedlemmar i förbundet.

10 Som framgår av motionssvaret är ett flertal av förbundets allmänna verksamhet öppen för alla medlemmar, exempelvis många av de mervärden som förbundet erbjuder. När det gäller mer specifika aktiviteter framhölls av det naturligt är en uppgift för förbundets regionala verksamhet. Förbundet centralt har löpande stött verksamhet som även riktar sig till denna grupp av medlemmar. Motion 104 Gör barnkonventionen till en lag Motion 105:t Barnbalk En statlig utredning med syfte att utreda om barnkonventionen bör bli svensk lag tillsattes våren Utredningen lämnar sitt betänkande våren 2015 med förslag som stärker barns rätt och som, så vitt vi erfar, gör barnkonventionen bindande.

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013

Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa. Mål för 2013 Apotekare och receptarier samhällets läkemedelsexperter från forskning till hälsa Mål för 2013 1(5) Sveriges Farmacevtförbunds främsta uppgift är att utveckla och marknadsföra farmacevternas, apotekares

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Verksamhet och arbetsliv i utveckling Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Februari 2009 Förnyelse, arbetsmiljö

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer 2011-05-06 Nytt löne- och allmänna villkorsavtal för Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Akademikerförbunden och Arbetsgivaralliansen kom 2011-04-29 överens

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare

PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE. Partssamverkan för nybörjare PARTSSAMVERKAN FÖR NYBÖRJARE Partssamverkan för nybörjare Det är inte helt lätt att förstå sig på alla delar av Samverkan Göteborg om du för första gången har fått ett fackligt uppdrag. Komplexiteten beror

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

MOTIONER OCH FÖRBUNDSSTYRELSENS UTLÅTANDEN

MOTIONER OCH FÖRBUNDSSTYRELSENS UTLÅTANDEN MOTIONER OCH FÖRBUNDSSTYRELSENS UTLÅTANDEN 2 INNEHÅLL Avtal, förhandling och arbetsrätt Motion 1. Motion till Akademikerförbundet SSRs kongress 2015 7 Yttrande motion 1 7 Motion 2. Löneutveckling för erfarna

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Avtalskommentarer till 2007 års nya kollektivavtal

Avtalskommentarer till 2007 års nya kollektivavtal 1 (6) Till förtroendevalda och medlemmar inom s område Avtalskommentarer till 2007 års nya kollektivavtal Här kommenterar jag löneavtalet, förändringarna i allmänna villkorsavtalet samt övriga nyheter

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv ARBETSMILJÖPOLITISKT PROGRAM FÖR AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR

Ett hållbart arbetsliv ARBETSMILJÖPOLITISKT PROGRAM FÖR AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Ett hållbart arbetsliv ARBETSMILJÖPOLITISKT PROGRAM FÖR AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Ett hållbart arbetsliv ARBETSMILJÖPOLITISKT PROGRAM FÖR AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR Innehåll FÖRORD........................................................

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig

Satsa på arbetsmiljön. det lönar sig Satsa på arbetsmiljön det lönar sig Arbetsmiljö Arbetsgivare som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal uppnår mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund

ÖVERENSKOMMELSE mellan. Föreningen Sveriges Skogsindustrier. och. Sveriges Civilingenjörsförbund ÖVERENSKOMMELSE mellan och Gällande avtal prolongeras för tiden 1 april 2004-31 mars 2007 med nedan angivna ändringar och tillägg. Anmärkning Part äger senast 30 november 2005 säga upp detta avtal vad

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET

ARBETSMILJÖAVTAL. för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen FAO FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION FTF FÖRSÄKRINGSTJÄNSTE- MANNAFÖRBUNDET ARBETSMILJÖAVTAL för försäkringsbranschen (från och med 1 januari 1995)

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2012

Facklig utbildning. Kursprogram 2012 Facklig utbildning Kursprogram 2012 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen.

Arbetsgivaren skall ha tydliga mål för verksamheten. De anställda skall informeras och informera sig om målen. Datum 2010-03-22 SAMVERKANSAVTAL INLEDNING Piteå kommun och de fackliga organisationerna har enligt detta avtal utformat ett samverkanssystem bestående av detta avtal och tillhörande rutiner som gäller

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Britta Kärnström Löner och yrkesvillkor Sida 1 Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Inledning Vi i Vision värnar om den svenska välfärden vilken skapar trygghet och välmående för både medborgare och

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Samverkansavtal 2005-05-09

Samverkansavtal 2005-05-09 2005-05-09 Samverkansavtal Inom kommuner och landsting har parterna på arbetsmarknaden träffat en överenskommelse om Förnyelse, Arbetsmiljö Samverkan (FAS 05), som är en utveckling av tidigare centrala

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01

Lokalt kollektivavtal om samverkan. Smedjebackens kommun. Smedjebackens kommun, Personalavdelningen, Frida Proos, gäller from 2010-07-01 Lokalt kollektivavtal om samverkan 2010 Smedjebackens kommun 1. Samverkan - Utgångspunkter...1 1.1. Uppsägning av avtal...2 1.2. Syfte med samverkan...2 1.3. Mål för samverkan...3 1.4. Samverkanssystemet...3

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden FACKLIG HANDBOK om arbetsmarknadens parter och avtalsområden Innehåll 1. Inledning... 3 2. Arbetsmarknadssektorer/avtalsområden... 3 Kommunal sektor 3 Statlig sektor 3 Privat sektor 3 3. Arbetsmarknadens

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Avtalsinformation. Avtalsinformation. Livsmedelsföretagen 1 april 2013 31 mars 2016

Avtalsinformation. Avtalsinformation. Livsmedelsföretagen 1 april 2013 31 mars 2016 Avtalsinformation Livsmedelsföretagen 1 april 2013 31 mars 2016 Avtalsinformation Resultatet av avtalsrörelsen 2013 är en 3 årig avtalsperiod där det sista avtalsåret kan sägas upp senast den 30 september

Läs mer

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012

Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns. Verksamhetsinriktning för 2012. kopplat till. kongressens strategier 2011 2014. Budget 2012 Vårdförbundet, avdelning Kalmar läns Verksamhetsinriktning för 2012 kopplat till kongressens strategier 2011 2014 Budget 2012 1 Vi väcker en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden Omvärldsspaning

Läs mer

Mål för kongressperioden 2014 2016

Mål för kongressperioden 2014 2016 MÅL för kongressperioden 2014 2016 Mål för kongressperioden 2014 2016 Fastställda av kongressen i oktober 2013 Vision 1 Psykologförbundet är ett förbund för alla psykologer i Sverige Psykologerna arbetar

Läs mer

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Omorganisation av Vallentuna Kommun Kommunstyrelsen har beslutata att dra tillbaka den tänkta omorganisationen angående att inte tillsätta någon kommundirektör.

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30

Uppdraget som arbetsgivarföreträdare. Politikerutbildning 2015-03-30 1 Uppdraget som arbetsgivarföreträdare Politikerutbildning 2015-03-30 2 Kommunallagen Fullmäktige ansvarar för att nämnderna får resurser och ett tydligt uppdrag för att kunna bedriva verksamheterna enligt

Läs mer

Förnyelse arbetsmiljö samverkan i kommuner, landsting och regioner

Förnyelse arbetsmiljö samverkan i kommuner, landsting och regioner Förhandlingsprotokoll 2005-04-01 Förnyelse arbetsmiljö samverkan i kommuner, landsting och regioner Parter Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet 2013-02-12 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 12 februari 2013, kl. 13.00 14.50 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Patrik Eriksson (MP) 1-4 Björn

Läs mer

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 Landstinget i Uppsala län 2010-04-08 2 (7) Innehållsförteckning Vi kan och vill

Läs mer

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat

Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Sambandet mellan psykisk ohälsa, skolmiljö och skolresultat Om behovet av fler skolkuratorer Akademikerförbundet SSR 2014 12 03 Var femte ung person i Sverige lider av psykisk ohälsa enligt samstämmiga

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget

Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Till dig som är löneförhandlare inom landstinget Som lokal löneförhandlare gör du ett viktigt och uppskattat jobb för SRAT/STHFs medlemmar. Vi vill med det här materialet stödja dig i din roll som löneförhandlare.

Läs mer

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Vad händer i omvärlden Avtalsrörelsen just nu Omvärld När drar det igång hos oss? Vad vill vi? SKLs mål och inriktning Lång avtalsperiod, gärna tillsvidareavtal,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer