Kongressen 2012 Bifallna motioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kongressen 2012 Bifallna motioner"

Transkript

1 Kongressen 2012 Bifallna motioner Motion 1 Hotelser och kräkningar via sociala medier Yrkanden att Akademikerförbundet SSR arbetar för att belysa problemet med hot och kränkningar mot handläggare inom ex socialtjänsten på sociala medier Att Akademikerförbundet SSR arbetar för att ta fram etiska riktlinjer för hantering av sociala medier i vår yrkesutövning Förbundet har lyft problemet med hot och våld i olika sammanhang med förbundets med- och motparter. Det har hållits arbetsmiljöutbildningar för fackliga förtroendemän och skyddsombud där problemet har behandlats. Problemet har också beskrivits i artiklar och inlägg i media. Förbundets etiska koder för olika yrkesgrupper har uppdaterats med avsnitt eller praktiska dilemman vid hanteringen av sociala medier i yrkesutövningen. Motion 2 Sociala medier Yrkanden att SSR upprättar en policy för sociala medier Förbundet har uppdaterat broschyren Hot och våld i arbetslivet med avsnitt om hanteringen av hot och våld på sociala medier. Motion 4 Rörelsehinder på arbetsmarknaden Förbundet har etablerat samarbete med organisationer som bland annat Handikappförbunden HSO, Synskadades riksförbund Srf och Förbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna FUB. Vi har drivit frågor om stärkta rättigheter för personer med funktionsnedsättningar samt bättre villkor för berörda professioner. Det har vi gjort genom seminarier, debattartiklar, uppvaktning av ansvarig minister och riksdagens socialutskott samt genom en beställd forskningsrapport om LSS och dess tillämpning. Vi har också påbörjat ett gemensamt utvecklingsarbete med bl a HSO och Vasakronan för att hitta modeller för universellt utformade arbetsplatser där den fysiska och psykosociala arbetsmiljön samspelar med rekrytering, kompetensförsörjning m m för att skapa inkluderande miljöer. Motion 6 Smittorisker för förbundets medlemmar Förslag till beslut/ yrkande: att förbundet tillsätter en grupp som arbetar med en riskanalys över de smittorisker förbundets medlemmar kan utsättas för samt att förbundet verkar för att medlemmarnas rätt till vaccinationsskydd stärks. Akademikerförbundet SSR har under perioden samverkat med sakkunniga på Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och SKL för diskutera deras erfarenheter och hur de driver frågan för att få mer kunskap om hur rekommendationerna ser ut idag. Utifrån dessa diskussioner har vi sammanställt ett underlag som vi ser att förbundet som facklig part bör uppmärksamma och stödja våra förtroendevalda och skyddsombud. Frågan om smittorisker ska ses som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Detta förs in i den ordinarie verksamheten i återkommande

2 arbetsmiljöutbildningar. På så sätt kan Förbundets förtroendevalda och skyddsombud få verktyg att driva frågorna på ett adekvat och konstruktivt vis. Motion 7 Informationskampanj kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Beslut att Akademikerförbundet SSR driver en bredare informationskampanj riktad till medlemmar för att stärka kunskapen kring arbetsgivarens rehabiliteringsansvar samt att Akademikerförbundet SSR bedriver en starkt opinionsbildning i frågan om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar kopplat till god arbetsmiljö och ett hållbart inkluderande yrkesliv. Ett avsnitt i Akademikerförbundet SSR:s kommande arbetsmiljöpolitiska program handlar om hur vi stärker och utvecklar ett aktivt rehabiliteringsarbete för att skapa ett hållbart och inkluderade yrkesliv. Förbundet har som ett led i att öka kunskapen kring rehabilitering uppdaterat och ökat sina arbetsmiljökurser till skyddsombud och numera även till andra fackligt förtroendevalda. En del i utbildningen handlar om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. OFR:s material om rehabiliteringsansvaret har uppdaterats och sprids vid utbildningstillfällen och när medlemmar har kontakt med förbundet. Förbundet deltar aktivt i arbetet i den nybildade föreningen Sunt arbetliv. Förening ägs av de parterna och har till uppgift att arbeta aktivt vad gäller informationsspridning, verktyg, seminarier m m i förebyggande arbetsmiljöfrågor. Ett av föreningens arbetsområden är arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetet kommer fortsätta som en del förbundets ordinarie verksamhet. Motion 8 Ökad stress hotar arbetsmiljö och professionalitet inom socialtjänstens försörjningsstöd Beslut att Akademikerförbundet SSR aktivt verkar för att arbetssituationen för socialsekreterare inom försörjningsstöd uppmärksammas och förbättras, att Akademikerförbundet SSR verkar för att säkerställa professionellt socialt arbete inom socialtjänstens försörjningsstöd samt att Akademikerförbundet SSR ger stöd till lokalföreningarna i arbete med villkoren för medlemmar inom socialtjänsten. Förändringar inom trygghetssystemen som t ex otillräcklig a- kassa och bortre parantes i sjukförsäkringen har drabbat enskilda personer och socialtjänstens försörjningsstöd på ett oacceptabelt sätt. Förbundets har genomfört ett antal undersökningar som visar att socialsekreterares arbetssituation inom försörjningsstöd har förvärrats. Genom opinionsbildning, förbundets kampanj Uppdrag Välfärd, förslag om Nationell handlingsplan, politiska uppvaktningar centralt och lokalt samt förhandlingar har vi drivit på för att få till en förbättrad situation. För att stärka stödet till våra förtroendevalda har vi utvecklat och satsat extra på utbildningar av förtroendevalda i arbetsmiljöfrågor och utbildning till förbundets skyddsombud. Motion 10 Ärendenorm för socialsekreterare och biståndsbedömare Förbundet medverkar i ett forskningsprojekt som ska ta fram ett instrument för att mäta stress och ohälsa med hjälp av våra medlemmar. Instrumentet ska användas för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön i socialtjänsten. Även SKL har uttryckt ett starkt intresse för denna metod och är överens med förbundet om att instrumentet ska prövas och utvärderas. Projektet beräknas vara slutfört under 2016.

3 Motion 11:3 Mobilisera arbetsmiljöarbetet Beslut att förbundet utformar särskilda mallar och lathundar, exempelvis för hur man skriver en framställan enligt AML 6 kap 6 a. Förbundet har utvidgat och uppdaterat våra arbetsmiljöutbildningar till förtroendevalda och skyddsombud. Under utbildningar finns det delar som bland annat handlar om verktyg och strategier för en arbetsmiljö i kris. En del i detta arbete handlar om hur arbetsmiljölagen och skyddsombudens möjlighet att göra arbetsmiljöanmälningar enligt AML 6 kap 6 a. Motion 12 Trygghet i arbetslivet Beslut att Akademikerförbundet SSR arbetar för att stärka arbetsrättslagar och kollektivavtal. Inom ramen för det sedvanliga förhandlingsarbetet arbetar förbundet för att utveckla kollektivavtalen för att skapa tryggare anställningar på alla arbetsmarknadens sektorer. Förbundet verkar för en gemensam tidräkning för alla visstidsanställningar. När den övre tidsgränsen har passerats övergår anställningen i en tillsvidareanställning. Akademikerförbundet SSR är aktiv i opinionsbildningen i aktuella frågor som rör tryggheten på arbetsmarknaden och hur vi får en bättre fungerande arbetsmarknad. Detta arbete pågår hela tiden inom förbundets verksamhet. Motion 17 Översyn av AID- koder Beslut att Akademikerförbundet SSR får i uppdrag att driva frågan om flera AID- koder för kuratorer. AID utgör grunden för den partsgemensamma lönestatistiken och ligger till grund för jämförelser av lönelägen, lönestrukturer och löneutveckling m m. Enligt överenskommelsen om AID- systemet är parterna överens om att klassificeringssystemet och dess tillämpning måste hållas levande. Det innebär att vi i AID- systemet ska tillåta att nya koder tillkommer och gamla försvinner i takt med att arbetets art förändras. Förbundet har arbetat fram ett förslag på nya AID- koder och ett antal nya etiketter för bland annat kuratorer. Dessa underlag har framförts till SKL och det pågår diskussioner och förhandlingar om nya etiketter i systemet. Förbundet har även lyft att vi måste arbeta med den lokala tillämpningen av AID- systemet för att få det att vara ett levande system som stödjer och följer verksamhets- utvecklingen. Motion 19 På vilket sätt ska vi förhandla löner i framtiden Beslut att under kommande verksamhetsperiod tillsätta en arbetsgrupp (tankesmedja) som förutsättningslöst ser över möjliga konstruktioner för framtidens löneavtal. Akademikerförbundet SSR har anlitat tidigare ordförande för OFR, Christer Romilson, att som fristående utredare göra en utredning om morgondagens lönebildning som adresserar dagens problem på arbetsmarknaden och inom lönebildningen. Förbundet har fortlöpande träffar med Christer Romilson och har i dialog med honom tagit fram statistik och underlag. Vi har även genomfört en undersökning om vad våra förtroendevalda och

4 medlemmar upplever för problem med lönebildningen idag. Arbetet med utredningen pågår och utredningen beräknas presentera ett förslag under kommande verksamhetsperiod. Motion 21 Om arbetstider Regionföreningen i Västerbotten ser problem med hur arbetsgivaren disponerar över våra medlemmars arbetstider. Likaså framkommer synpunkter om ersättningar vid bl a jour och beredskap. Sammanfattningsvis vill Regionföreningen i Västerbotten att förbundet verkar för bättre ersättningar vid jour och beredskap samt fortsätter arbetet med att stärka våra medlemmars inflytande över sina arbetstider. Den stora frågan under avtalsrörelsen 2013 i Allmänna Bestämmelser var att förändra bestämmelserna runt särskilda ersättningar, från krontalsersättning till en beräkningsfaktor som följer lön och löneutveckling vid jour och beredskap, förskjuten arbetstid och färdtid. Förbundet fick gehör för sitt yrkande vilket innebär att värdet för nämnda ersättningar höjs. Ersättningen kan tas ut tid eller pengar. Förbundet yrkade även på att öka möjligheten för våra medlemmar till individuellt inflytande över sina arbetsvillkor och arbetstider. Frågan hamnade i en central protokollsanteckning till AB. Parterna ska i detta arbete, utifrån ett verksamhetsperspektiv, särskilt beakta förutsättningarna för att ge arbetstagarna möjlighet till medinflytande vid förläggning av arbetstid och beredskap. Frågor som exempelvis påverkan på arbetstagarnas arbetsmiljö, möjligheter till återhämtning och att kombinera föräldraskap och arbete ska också belysas. Det partsgemensamma arbetet har utmynnat i att ta fram ett gemensamt stöddokument som särskilt ska beakta anställdas medinflytande vid arbetstidsförläggning, flextid och beredskap. Arbetet är i full gång men har dragit ut på tiden. Parternas ambition är att stöddokumentet ska vara klart innan sommaren. Motion 25 Arbets- och ersättningsvillkor för kuratorer och psykoterapeuter i privata offentligfinansierade vårdverksamheter - löne/ersättningsdumpning Förbundet har tagit fram dokumentet Fackligt inflytande vid offentlig upphandling och beslut om valfrihetssystem med tillhörande Checklista Fackligt medbestämmande vid offentlig upphandling och beslut om valfrihetssystem. Akademikerförbundet SSR har aktivt deltagit i framtagandet av OFR:s handbok Facklig handbok för bättre offentlig upphandling. Handboken riktar sig till fackliga förtroendemän och ombudsmän som kommer i kontakt med eller hanterar offentlig upphandling. Förbundet har också i möte med beställarhandläggare inom Stockholm Läns Landsting, tydliggjort orimligheten i att legitimerade psykoterapeuter med psykologexamen ersätts högre än socionomer som är legitimerade psykoterapeuter, vid upphandling av dessa tjänster.

5 Motion 26 Medlemmarnas fackliga stöd i privata verksamheter Motion 27 Medlemmars lokalföreningstillhörighet i samband med verksamhetsövergång av offentligfinansierad vårdverksamhet Akademikerförbundet SSR arbetar aktivt på central nivå med att förändra och tydliggöra partsställningen inom Almega Vårdföretagarna och KFS. Vi verkar för att parten ska bli Akademikerförbunden och att vi som förbund ska bli fullvärdiga parter på de stora avtal som berör vår medlemmar. Detta är ett långsiktigt pågående arbete som ännu inte är i hamn. Först när partsställningsfrågan är löst kan vi gå vidare med att begära kollektivavtalsförhandlingar om lokal facklig tid. Motion 28 Timlöneutbetalning Studentrådet har i en motion uppmärksammat ett problem som beskrivs vara vanligt förekommande för timanställda arbetstagare. Scenariot som framställs är att timanställda arbetstagare till skillnad mot arbetstagare med månadslön först måste tjäna in lön under en löneperiod för att betalas ut vid en senare löneperiod. Studentrådet menar att en student kan stå helt utan inkomst då studiebidrag och studielån vanligtvis inte utbetalas under längre ferier. Förbundet har diskuterat det uppmärksammade problemet med andra fackförbund, d v s att första löneutbetalningen för timanställda kan dröja beroende intjänandeproblematiken och arbetsgivarens utbetalningsrutiner. När frågan tas upp med andra fackförbund så känns scenariot igen. Ingen av förbunden känner till att frågan har reglerats i kollektivavtal oavsett branschområde, m a o så har frågan inte reglerats på ett sätt som motverkar det uppmärksammade problemet. Det som kan regleras i kollektivavtal är att lön ska utbetalas per timme, per vecka eller per månad och i vissa fall att lön ska utbetalas mellan ett visst intervall av dagar i månaden. Förskottslön eller fastställda datum för lönebrytning är inte brukligt att reglera i centrala kollektivavtal, det vill arbetsgivarna oftast bestämma själva. På frågan om problemet har uppmärksammats hos andra förbund så är det allmänna intrycket att det inte är en prioriterad fråga. I kontakter med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) så har frågan diskuterats. I AB framgår att om en arbetstagare anställs för en sammanhängande tid av minst 3 månader med arbetstid som omfattar minst 40 procent av heltid så utbetalas månadslön. I en anmärkning till bestämmelsen framgår att arbetstagare med kortare anställningstid eller lägre sysselsättningsgrad kan få månadslön om parterna är överens om det. D v s om arbetstagaren och arbetsgivaren är överens kan månadslön utbetalas. Parterna lokalt kan också komma överens om hur och när timanställdas löner ska utbetalas. SKL är tveksamma till vidare regleringar, SKL menar att om förbundet vill reglera frågan ytterligare så måste Akademikerförbundet SSR lyfta frågan i en avtalsrörelse. Motion 30 Flextid och årsarbetstid Motion 31 Översyn och vägledning av praktisk tillämpning av flextid I dessa motioner uppmärksammar Regionföreningen i Stockholms Södra och Regionföreningen i Göteborg arbetstidsmodellers komplexitet och att dessa modeller ibland används som resurssparande medel och att det sker på våra medlemmars bekostnad. Uppdraget är att utreda komplexiteten och arbeta fram råd och stöd för hur arbetstidsfrågorna ska hanteras. Som tidigare redogjorts i motion 21 så pågår ett partsgemensamt arbete om att ta fram ett stöddokument som ska beakta medinflytande vid arbetstidens förläggning. I det arbetet ligger också

6 att parterna ska försöka reda ut komplexiteten med arbetstider, olika arbetstidsavtal såsom flextid, beredskap e t c. Förbundet har även tagit fram ett eget utbildningsmaterial. Materialet är ett ganska omfattande dokument som på ett överskådligt sätt går igenom arbetstidslagen, arbetstidsbestämmelser i AB samt redogör för olika typer av arbetstidsavtal som är vanligt förekommande för våra medlemmar. Dokumentet går under benämningen Arbetstider och arbetstidsavtal - en genomgång ur ett fackligt perspektiv. Till dokumentet finns tillhörande OH- bilder. Ett antal utbildningsinsatser är inplanerade för förtroendevalda runt om i landet. Motion 32 Lön oavsett oberoende av kön Beslut att uppdra åt förbundet att lägga upp en plan för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män. Akademikerförbundet SSR arbetar aktivt med jämställda löner. Kansliet har inrättat en expertgrupp som metodiskt planerar aktiviteter som synliggör löneskillnader mellan kvinnor och män. Förbundet har under verksamhetsperioden gjort två rapporter om lönekartläggning, deltagit i 15:56- rörelsen, haft flera seminarier både i Almedalen och på Nordiskt forum. Arrangerat debatter om hur arbetet med löneskillnader kan tydligare samordnas med lönebildningen. Förbundet har därutöver uppvaktat jämställdhetsministern och lagt förslag till lagändringar om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen, drivit att det ska inrättas en särskild ombudsman för arbetslivet. Arbetet med jämställda löner kommer fortsätta som en del i förbundets ordinarie verksamhet. Motion 34 På lika villkor besöka MVC Lokalföreningen i Lycksele har uppmärksammat att det brister i lika rättigheter för föräldrar/partners att besöka Mödravårdscentralen (MVC) på betald arbetstid. Lokalföreningen yrkar på att förbundet verkar för att båda blivande föräldrarna och partners skall på lika villkor kunna besöka MVC på arbetstid. I avtalsrörelsen 2013 drev förbundet frågan om att båda blivande föräldrarna/partners skall på lika villkor kunna besöka MVC på arbetstid. Likaså drev förbundet frågan att inte begränsa antal tillfällen och besök till högst två gånger på betald arbetstid. Förbundet fick gehör i första yrkandet, d v s att båda föräldrarna/partners får besöka MVC på betald arbetstid, dock med begränsning på två gånger. Motion 36 Kuratorn i privat primärvård en utrotningshotad yrkesgrupp Motion 37 Kuratorernas ställning inom hälso- och sjukvård Motion 38 Kuratorns professionella psykosociala behandlingsarbete i hälso- och sjukvården Motion 39 Kuratorns specialistkompetens inom primärvården Under den senaste mandatperioden har ett intensivt arbete lagts på att lyfta kuratorns funktion i hälso- och sjukvården. Förbundet har deltagit i arbetet i referensgruppen för Socialstyrelsens legitimationsutredning, träffat politiker på riks- och lokalnivå, träffat arbetsgivarföreträdare, haft medlemsmöten, seminarier om behandling av psykisk ohälsa, besvarat remisser från Socialstyrelsen och regeringen och skrivit en policy för kuratorer i hälso- och sjukvården. Förslaget från Socialstyrelsen om kuratorslegitimation som lämnades till regeringen våren 2014 innebär förutom

7 socionomexamen, en särskild yrkesexamen för kuratorer i hälso- och sjukvård på avancerad nivå om 30 hp med inriktning mot hälso- och sjukvård. Motion 41 Socionom som yrkestitel Motion 42 Socionom som yrkestitel Beslut att SSR ser till att Socionom blir en övergripande yrkestitel. Förbundet har varit aktivt och haft överläggningar om legitimation och behörighetskrav inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I dessa överläggningar har det nogsamt diskuterats socionomutbildningen och dess kopplingar till olika verksamheter i relation till yrkestitlar. Ur dessa resonemang har vi nu kommit igenom vad gäller en specialisttjänst inom socialtjänsten benämnd Specialistsocionom. Ett flertal kommuner har valt att gå vidare och inrättat ett antal sådana tjänster. Det förekommer även att kommuner har valt tjänstetiteln socionom för sina handläggare. Motion 44 Kuratorslegitimation och utbildning för kuratorer i hälso- och sjukvård Motion 45 Fortsatt påverka för legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvård Motion 46 Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård Sedan kongressen 2012 har förbundet arbetat mycket intensivt med kuratorslegitimationsfrågan. Uppemot 100 uppvaktningar och möten har genomförts med politiker, departement, statsråd, lärosätesföreträdare, myndighetsföreträdare med flera. De tydligaste resultaten är att regeringen 2013 gav i uppdrag till Socialstyrelsen att utreda behovet av en legitimation för kuratorer samt att föreslå den utbildningen som skulle kunna ligga till grund för en legitimation lade Socialstyrelsen ett förslag att en legitimation behövs och föreslog en utbildningskonstruktion som var identisk med den modell, för en yrkesexamen på avancerad nivå inom socialt arbete med inriktning mot hälso- och sjukvård, som förbundet drivit sedan Efter valet 2014 har arbetet fortgått med påverkan av både ny riksdag och ny regering. I dagsläget har alla riksdagens partier meddelat att de är för ett införande av en legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Skriftliga frågor i riksdagen har t ex ställts från M, Fp och S till regeringen för ett snabbt införande. Regeringen har meddelat att den är för, men signalerar att den kan ha svårt att få det klart till 1 januari Det är den tidsplan förbundet arbetar för, på grund av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Riksdagens socialutskott överväger att göra ett tillkännagivande till regeringen att den skyndsamt ska föreslå ett införande av legitimation. För att trycka på regering och riksdag ytterligare driver förbundet sedan 20 april 2015 kampanjen #legitimationnu som avser att ge avtryck såväl i traditionell media som i sociala medier. Motion 74: Medlemsvård privat sektor Akademikerförbundet SSR har under kongressperioden prioriterat satsningar på bildande av lokalföreningar genom de befintliga lokalföreningsrekryterare som förbundet delfinansierar tillsammans med ett antal Saco- förbund. Dessa är riktade mot framförallt tjänstesektorn där Almega Bemanningsföretagen, Almega Medieföretagen/Publicserviceföretag, Almega Tjänsteföretagen/Medieföretagen (tjänstemannaavtalet), Almega Tjänsteföretagen/Revisions- och Konsultavtalet, Arbetsgivaralliansen Ideella och idéburna organisationer, Arbetsgivaralliansen Folkhögskola, Arbetsgivaralliansen Högskola, Arbetsgivaralliansen Idrott, Arbetsgivaralliansen Skola och Utbildning, Arbetsgivaralliansen Teologiska och Ekumeniska organisationer, Arbetsgivaralliansen Vård och Omsorg, IDEA Tjänstemannaavtalet, IDEA Högskoleavtalet, Svensk Handel Tjänstemannaavtal och slutligen Svensk Scenkonst ingår. Vi har under 2014 konstaterat att

8 ytterligare satsningar behöver göras inom andra avtalsområden där vi har medlemmar, exempelvis Almega Vårdföretagarna, KFO och KFS. Därför arbetar sedan årsskiftet en av förbundets anställda 20 % med att bilda lokala akademikerföreningar och att uppmuntra medlemmar i privat sektor att bli lokala fackliga förtroendemän. Därutöver kommer vi under 2015 utöka den regionala skyddsombudsverksamheten med 40 procent riktad mot Skåne län. Motion 76 Regionföreningens ställning i demokratiprocessen Motion 77:2 Vi behöver effektivitet i regionföreningarna och för det behövs en förbättrad struktur samt ökade resurser Kansliet har sedan 2012 på kongressens uppdrag utarbetat olika former av stöd för att stärka regionföreningarnas fackpolitiska roll och arbete. Efter kongressbeslutet 2012 uppdrogs att utse en samordnande resurs (organisationssekreteraren) för stöd och service till regionföreningsaktiva. Regionföreningarnas styrelser har numer tillgång till egen e- postadress, Regional medlemsservice RMS (medlemslistor m m) och administrativ hjälp med utskick av inbjudningar via särskilt avsatt assistentresurs. Tillsammans med styrelserna har en idépolitisk styrelseutbildning utformats och genomförts. Utformningen av materialet har skett löpande i samarbete med regionföreningarna för att tillmötesgå de regionala förutsättningar och önskemål som finns. De olika formerna och tillvägagångssätten som prövats under kongressperioden har utvärderats och bildar en kvalitetssäkrad flexibel grundform för hur regionföreningarnas fackpolitiska roll och arbete på bästa sätt kan utvecklas och stöttas framgent (jfr Handbok för lokalföreningsstödjare; Starta&Stödja). Utbildningen fokuserar på förbundet som idéorganisation, föreningens och styrelsens uppdrag och praktiskt verksamhetsplanering. Den kommer fortsättningsvis ingå i förbundets utbildningskatalog och erbjudas alla framtida regionföreningsstyrelser. Motion 82 Utöka stödet till lokalfackliga i små kommuner Det stöd förbundskansliet erbjuder har förtydligats under mandatperioden. Fackliga företrädare har en egen ombudsman på enheten för Arbetsrätt och förhandling som stöd i arbetsrättsliga- och förhandlingsfrågor. För stöd i frågor om profession finns både experterna på Förbundssekretariatet och ombudsmännen på Yrke och rekrytering, de sistnämnda ger också stöd i frågor om medlemsrekrytering. För stöd i frågor om demokratiorganisation och stadgar finns förbunds- och organisationssekreterare, frågor som hänger samman med kommunikation och mediakontakter kan Kommunikationsenheten hjälpa till med. Varje lokal- och regionförening har möjlighet att vända sig till assistent på förbundskansliet om man behöver hjälp med t ex utskick. Regionombudsverksamheten har utvecklats genom att fler regionombud har utsetts, några har fått utökad tid och större geografiska ansvarsområden. Regionombuden uppgår f n till 13 vilket innebär att lokal- och regionalfackliga företrädare i 90 % av landets län nu har tillgång till regionalt stöd. Facklig introduktionsutbildning på nätet har reviderats. Varje år genomförs bas-, fortsättnings- och temautbildningar på förbundskansliet och ute i landet. Nytt är utbildning för regionförenings- och valberedningsföreträdare.

9 Motion 84 Från politisk vision till politisk verklighet Motion 85:2 och 85:3 Ökat medlemsinflytande och insyn i förbundsstyrelsens arbete Vid 2012 års kongress bifölls motioner från regionföreningen i Skåne (nr 84) och delar av motion från regionföreningen Stockholm mellan och lokalföreningen Stockholm (nr 85). Gemensamt för den bifallna motionen och delar av den andra motionen är ett önskemål om en närmare dialog mellan regionföreningarna och förbundsstyrelsen i exempelvis remissarbetet. Som framgår av motionssvaren är det en del av det löpande arbetet i förbundsstyrelsen att vårda och utveckla den fackpolitiska dialogen inom förbundet ett arbete som förbundsstyrelsen fortlöpande bedrivit under den gångna kongressperioden. Motion 91 Att tillvarata alla medlemmars intressen Under mandatperioden har arbetet med att implementera och marknadsföra Akademikerförbundet SSR som det ledande samhällsvetarförbundet fortsatt. Vid utbildningstillfällen har särskilt fokus legat på utbildnings- och yrkesbredden bland förbundets medlemmar. På Förbundskansliet finns en projektledare som på heltid jobbar med frågan, bl a genom att tillsammans med organisationssekreteraren ta fram ett utbildningsmaterial som vänder sig till förtroendevalda i valberedningar. Enhetsöverskridande operativa arbetsgrupper, bl a för samhälls-, personalvetare och chefer, har arbetat med att planera och genomföra medlemsaktiviteter, utveckla och förfina medlemserbjudanden för alla medlemmar. En ny hemsida har lanserats med större möjlighet till interaktion och meningsutbyte, omtag har gjorts vad gäller förbundets tidningar Akademikern och Chefstidningen. Tidningarna produceras nu av den nya samarbetspartnern A4. Motion 96:2 Förbundets namn och målgrupp Kongressen beslutade att bifalla attsats två i motion 96, att vår målgrupp kallas samhällsvetare. Under och även innan kongressen 2012 har vi kallats oss för det ledande samhällsvetarförbundet. Överallt i vårt material, i signaturer, på affischer finns det samlande begreppet samhällsvetare. Förbundet har också arbetat fokuserat för att vi ska bli ett tydligare fackligt professionsförbund för alla samhällsvetare. Sedan en tid tillbaka har kansliet en anställd projektledare med uppgifta att jobba vidare med att på alla sätt och i alla sammanhang tydliggöra det ledande samhällsvetarförbundet Motion 100 Tillägg till miljöpolicyn om vegetariska måltider vid aktiviteter arrangerade av förbundet Kongressen biföll en motion från studentrådet om att Akademikerförbundet SSR ska införa en policy om att en av måltiderna av miljöskäl ska vara vegetarisk för alla deltagare vid aktiviteter i förbundets regi som pågår mer än en dag. Förbundets miljöpolicy har uppdaterats med ett sådant tillägg och vid förbundsarrangemang längre än en dag serveras alltid minst en vegetarisk måltid. Motion 102 Pensionärernas roll inom Akademikerförbundet SSR I en motion från regionföreningen Dalarna (nr 102) framhålls önskemålet om viss verksamhet för den ökande andelen pensionärsmedlemmar i förbundet.

10 Som framgår av motionssvaret är ett flertal av förbundets allmänna verksamhet öppen för alla medlemmar, exempelvis många av de mervärden som förbundet erbjuder. När det gäller mer specifika aktiviteter framhölls av det naturligt är en uppgift för förbundets regionala verksamhet. Förbundet centralt har löpande stött verksamhet som även riktar sig till denna grupp av medlemmar. Motion 104 Gör barnkonventionen till en lag Motion 105:t Barnbalk En statlig utredning med syfte att utreda om barnkonventionen bör bli svensk lag tillsattes våren Utredningen lämnar sitt betänkande våren 2015 med förslag som stärker barns rätt och som, så vitt vi erfar, gör barnkonventionen bindande.

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val

Del 2. Rapporter Motioner Propositioner Val Del 2 Rapporter Motioner Propositioner Val Fullmäktige 2012 FÖRBUNDET SVERIGES ARBETSTERAPEUTER FULLMÄKTIGE 2012 1(86) Förbundsstyrelsens rapport Verksamheten 1 januari 31 augusti 2012... 3 Motion nr

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1

Upplaga 5. Vision utbildningar. Vision-ombud. Vision-ombud- 1 Upplaga 5 Vision utbildningar Vision-ombud Vision-ombud- 1 Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions framtidsidé) En framtidsidé kan dock

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

3 februari 2015. Förbundsstyrelsens förslag till ny förtroendemannaorganisation

3 februari 2015. Förbundsstyrelsens förslag till ny förtroendemannaorganisation 3 februari 2015 Förbundsstyrelsens förslag till ny förtroendemannaorganisation för Jusek 2 (22) Sammanfattning av förslaget: Dagens 19 sektioner ersätts med fyra branschsektioner stat, kommunal, privat

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner juni 2014 Förbundsmöte 2014 Motioner Innehåll Utskott 1 1 1. Auktoriserade revisorer i Vision 2 2. Bevara Visionstidningen i dess nuvarande form 3 3. Forum för framtidsgrupper i landet mötas och samverka

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Marknad och medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... Årsredovisning 2013 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Marknad och medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 22 Juridisk rådgivning och rättshjälp... 24 Personal...

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda

Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund. En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 91 92 Att vara ombud för Lärarnas Riksförbund En handbok i fackligt arbete för förtroendevalda 1 Innehåll Inledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Innehållsförteckning Yttrande Sida

Innehållsförteckning Yttrande Sida Innehållsförteckning Yttrande Sida Y001... 1 Y002... 16 Y003... 31 Y004... 34 Y005... 70 Y006... 92 Y007... 106 Y008... 123 Y009... 139 Y010... 142 Y011... 145 Y012... 166 Y013... 186 Y014... 191 Y015...

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer