Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet"

Transkript

1 kongressens beslut

2

3 Verksamhetsbeslut Kongressens fastställda verksamhet Kongressperiod

4 @ 2011 Handelsanställdas förbund Foto David Bicho Tryck september 2011 art nr HA 19016

5 Innehåll att göra skillnad i Handels Grunden för vårt uppdrag 8 Vår organisations struktur 10 Vår kommunikation 12 Vår ungdomsverksamhet 14 Vår studieverksamhet 14 att göra skillnad på jobbet Det fackliga löftet 18 Vår vision är arbetsplatsutveckling 18 Vår människosyn är allas lika värde 19 Bra spelregler ger oss styrka och kraft 19 Solidarisk lönebildning och lönepolitik 24 Våra arbetsplatser 26 Vår arbetsmiljö 28 Våra yrkesroller 32 Avtalsmotioner 33 att göra skillnad i samhället Vår ideologiska grund 36 Full sysselsättning och generell välfärd 39 Arbetsmarknadspolitiken 45 Utbildningspolitiken 46 Näringspolitiken 48 Miljöpolitiken 49 att göra skillnad i världen Grunden för vårt internationella arbete 52 Vår kamp för en jämlik värld 53 Vårt internationella arbete 58

6 att göra skillnad i Handels

7 Innehåll att göra skillnad i Handels Grunden för vårt uppdrag 8 Vår organisations struktur 10 Vår kommunikation 12 Vår ungdomsverksamhet 14 Vår studieverksamhet 14 att göra skillnad på jobbet Det fackliga löftet 18 Vår vision är arbetsplatsutveckling 18 Vår människosyn är allas lika värde 19 Bra spelregler ger oss styrka och kraft 19 Solidarisk lönebildning och lönepolitik 24 Våra arbetsplatser 26 Vår arbetsmiljö 28 Våra yrkesroller 32 Avtalsmotioner 33 att göra skillnad i samhället Vår ideologiska grund 36 Full sysselsättning och generell välfärd 39 Arbetsmarknadspolitiken 45 Utbildningspolitiken 46 Näringspolitiken 48 Miljöpolitiken 49 att göra skillnad i världen Grunden för vårt internationella arbete 52 Vår kamp för en jämlik värld 53 Vårt internationella arbete 58 I HANDELS 7

8 GRUNDEN FÖR VÅRT UPPDRAG Vår organisation består av människor som var och en valt att sluta sig samman i syfte att gemensamt kämpa för att förändra och förbättra villkoren i arbetslivet och samhället. Tillsammans utgör vi en stark facklig organisation. Vi är den viktigaste kraften för att motverka kapitalismens och marknadsekonomins avigsidor, som till exempel lönedumpning, sociala klyftor och ekonomisk instabilitet. Handels är ett förbund med ett gemensamt ansvar och med samma övergripande utgångspunkter: Vi ska vara många yrkesverksamma medlemmar Vi ska vara arbetsplatsnära Vi ska göra medlemsnytta Vi ska vara effektiva Vi ska vara medlemsstyrda Alla ska känna att de har goda möjligheter att delta i den fackliga verksamheten. Det fackliga medlemskapet ska kännas meningsfullt även för dem som arbetar på bemanningsföretag. Det ska också vara viktigt för dem som är arbetslösa, studerar eller av andra skäl inte finns på en arbetsplats. Handels och de förtroendevaldas ansvar att vara goda förebilder omfattar alla sammanhang, genom att bland annat ha en restriktiv hållning till alkohol. Handels ska använda den kraft som hela organisationen utgör för att förbättra villkoren i arbetslivet och samhället. Därför ska alla egna upphandlingar göras utifrån att det finns kollektivavtal, andra sociala regler, samt i enlighet med gällande miljöpolicy. Medlemmarnas avgifter ska användas så effektivt och klimatsmart som möjligt och förvaltas utifrån fastställda etiska regler. Medlemsvärvningen En grundläggande förutsättning för att vara en stark organisation är att det finns många medlemmar på arbetsplatserna. Att rekrytera och behålla medlemmar i Handels är den viktigaste uppgiften för alla fackliga företrädare, medlemmar och anställda. Medlemsvärvning på arbetsplatserna ökar vår styrka och gör oss effektiva i all annan verksamhet. Vi har en gemensam utmaning att utveckla vår förbundsgemensamma värvningsorganisation. Förbundskontoret och avdelningarna ska gemensamt arbeta för att utveckla en professionellt agerande värvningsorganisation som ska stödja klubbar, förtroendevalda och medlemmar i det dagliga värvningsarbetet. Handels har utvecklat flera metoder för att vara effektiva i värvningen. Uppsökeri i olika former, kurser för ickemedlemmar, medlemskvartar för ickemedlemmar, telefonvärvning, kedjeföretagsvärvning, med mera är bara några av alla de metoder som används. Förbundet ska ekonomiskt stimulera de avdelningar som aktivt jobbar med utbildningar och aktiviteter för ickemedlemmar. Vi ska lära av varandra, utveckla metoder, utbyta erfarenheter och effektivt kunna följa upp medlemsutvecklingen. Vår huvudstrategi för att klara en bra medlemsrekrytering är att ha fackliga företrädare på alla arbetsplatser. Det är en stor utmaning för alla fackliga företrädare att se till att alla arbetstagare, som ännu inte tagit steget och blivit medlemmar, 8 I HANDELS

9 tillfrågas och motiveras till att bli medlemmar i Handels. En särskild strategi för att öka anslutningsgraden bland deltidsanställda, visstidsanställda och andra med osäkra anställningsformer ska tas fram. För att öka tillströmningen av nya medlemmar måste vi ständigt visa att det är viktigt att vara med i Handels, inte bara när problem uppstår utan även av ideologiska skäl. Medlemskapet Medlemmarna är de som tillsammans skapar och utgör Handels. Som medlem har man likartade rättigheter och förmåner, men också ett gemensamt ansvar för organisationen. Medlem blir man då man betalat sin medlemsavgift. Alla medlemmar ska behandlas på samma sätt. En fackförening är dock inte enbart en organisation till vilken medlemmen betalar en avgift för att få tillgång till en viss service. Handels ska vara en organisation där facklig verksamhet i så hög grad som möjligt bedrivs av medlemmarna själva. Handels ska därför främst arbeta för att ge medlemmarna förutsättningar och verktyg för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Medlemskap ska erbjudas alla arbetstagare inom våra verksamhetsområden såsom de definieras i LOs organisationsplan. Var och en måste själv söka och få medlemskap i Handels. För att etablera en tidig och bra relation till dem som kommer att arbeta inom förbundets verksamhetsområden, ska det vara möjligt för elever på de gymnasiala utbildningsprogram som är riktade mot våra branscher att vara elevmedlemmar redan från första årskursen. Dessa ska inte behöva begära utträde och sedan inträde vid tillfälligt sommarjobb. Problem som kommer av allt mer otrygga och korta anställningar, och utnyttjande av egenföretagare med f-skattsedel måste kunna motverkas med organisering. För den särskilda satsningen på att organisera dem med låga inkomster och otrygga anställningar kan det behövas kontinuerlig översyn av villkoren för medlemskap under kongressperioden. Vår huvudsakliga inriktning är att lösa detta inom nuvarande avgiftssystem och att det ska gälla i alla avdelningar. Medlemsförmånerna och medlemsförsäkringarna Medlemskapet är i grunden ett ideologiskt ställningstagande ett löfte om att tillsammans förbättra villkoren i arbetslivet och i samhället. Det ska löna sig att vara medlem. Med många medlemmar finns det möjlighet att kollektivt förhandla fram medlemsförmåner som är fördelaktiga för alla. Det är ett sätt att genom konsumentmakt använda sig av organisationens styrka. Handelskortet är ett exempel för att så effektivt som möjligt skapa många medlemsförmåner. Den ideologiska grunden för våra medlemsförsäkringar är att de inte ska stänga ute medlemmar genom exempelvis krav på individuell hälsoprövning. Samtidigt skiftar behoven. Vissa försäkringar ska därför omfatta alla, medan de i andra fall ska vara möjliga att välja som tillval. Medlemsförsäkringarna ska kunna vara komplement till kollektivavtalade försäkringar eller samhällets försäkringar. De ska också kunna omfatta områden där det saknas offentliga alternativ eller där det bedöms som utsiktslöst att förbättra villkoren den samhälleliga vägen eller genom avtal. Handels inkomstförsäkring ska under kongressperioden kontinuerligt ses över i ljuset av de förändrade villkor som arbetslösa medlemmar drabbas av. I HANDELS 9

10 Förbundet kan inte ensamt pressa marknaden tillräckligt på alla områdena och ska därför i samverkan med övriga LO-förbund sträva efter att utveckla fler och bra LO-gemensamma förmåner. VÅR ORGANISATIONS STRUKTUR Omvärlden förändras och likaså villkoren för det fackliga arbetet. Det som var ett naturligt sätt att organisera förbundet när en majoritet av företagen var små enskilda handlare, är det kanske inte i ett läge när företagen blir allt större, allt färre, allt mer internationella och inordnade i kedjeföretag. Omvärldens förändringar reser därför frågan om hur man bäst ska organisera det fackliga arbetet, men också hur detta påverkar formerna för det demokratiska arbetssättet i Handels. Det är svåra men viktiga frågor som rör den fackliga rörelsens effektivitet och demokratiska förankring. Det handlar om fackets arbetssätt, kongressens och förbundsrådets roll, de nya riksklubbarnas demokratiska inflytande, avdelningarnas representantskap, nyckeltal i ekonomisk fördelning med mera. Det är frågor som måste hanteras allvarligt och seriöst och därför ska de samlas i en utredning om medlemmarnas demokratiska inflytande. Utredningen ska tillsättas med bred förankring i förbundet, och direktiv ska fastställas av förbundsstyrelsen. Kongressen, förbundsstyrelsen och förbundsrådet Vissa grundläggande delar i vår organisation ska dock fortsatt gälla framöver. Handels kongress är medlemmens möjlighet till direkt påverkan och ska vara en kraftsamling som engagerar så många som möjligt, syns utåt och ger styrka och känsla av samhörighet inåt. Kongressperiodens längd ska vara fem år för att det ska finnas tid att verkställa fattade beslut. Kongressen beslutar om övergripande visioner och politisk inriktning men detaljstyr inte hur, när och med vilka metoder beslut ska genomföras. Under kongressperioderna är förbundsstyrelsen högsta beslutande organ och har att leda förbundets verksamhet i överensstämmelse med stadgar och kongressbeslut. I vissa frågor ska förbundsstyrelsen enligt stadgarna höra förbundsrådet innan beslut fattas. Om förbundsstyrelsen därutöver beslutar att lyfta frågor till förbundsrådet ska förbundsrådet ta beslutet. Förbundets centrala och lokala verksamhet Handels är ett förbund där verksamheten bedrivs lokalt och centralt. Merparten av den dagliga fackliga verksamheten sker lokalt. Den centrala nivån har ansvar för att samordna och utveckla verksamheten så att den sker så effektivt som möjligt. Organisatorisk förändring av den lokala verksamheten, till exempel ändrade geografiska indelningar, fattas i diskussioner om verksamhetens ekonomiska och demokratiska effektivitet och vägleds av fastställd strukturplan. Det måste vara enkelt för medlemmar att komma i kontakt med och hitta till Handels. Organisatoriskt ska därför arbetet med att skapa enkla, snabba och korrekta rutiner för en gemensam medlemsservice och medlemshantering fortsätta. För både den centrala och lokala verksamheten är det beslut fattade av kongressen, förbundsstyrelse och i förekommande fall av förbundsråd som gäller. Den lokala 10 I HANDELS

11 nivån har genom sin organisering i avdelningar en egen demokratisk process med val till representantskap och avdelningsstyrelser. Varje avdelning måste årligen hålla minst två representantskapsmöten, varav ett årsmöte där val förrättas och ett där verksamhet och budget beslutas. Om avdelningsstyrelsen väljer att dela in avdelningen i geografiska underorganisationer ska dessa kallas regioner. Representantskapets roll kommer att ses över i utredningen om medlemmarnas demokratiska inflytande. Detsamma gäller frågor som rör riksklubbars demokratiska inflytande. Förbundet ska se över nyckeltalen och beakta andra faktorer som avstånd, arbetsbelastning och regionens tillväxt när bemanning och organisation bestäms. En särskild demokratisk process handlar om lönebildningen och avtalsrörelserna. Medlemmarna i Handels har ett demokratiskt inflytande över avtalen genom att man kan lägga konkreta förslag, samt nominera och välja sina representanter i förhandlingsdelegationer. Detta sker i separat ordning. Formerna för detta förfarande kan växla från ett avtalsfullmäktige till många lokala avtalskonferenser. Förbundsstyrelsen fattar inför varje avtalsrörelse beslut om formerna i enlighet med stadgarna. Syftet är alltid att så många medlemmar och förtroendevalda som möjligt ska vara delaktiga i avtalsrörelserna. Förtroendevalda och anställda Förbundets styrka vilar på tiotusentals förtroendevalda. Dagligen utför förtroendevalda inom ramen för kollektivavtalet ett arbete som förbättrar villkoren för medlemmarna. Förtroendevalda är, på alla nivåer, förbundets ryggrad. En stor del av arbetet utförs ideellt med fackets och medlemmarnas bästa för ögonen. Men man ska inte vid särskilda uppdrag lida ekonomiska förluster för sitt engagemang. Ersättningar för förlorad arbetsförtjänst ska i grunden vila på inkomstbortfall. Skulle man vara ledig dagen man går utbildning/fortbildning, ska dagen räknas som arbetad dag och ersättas med förlorad arbetsförtjänst. Förbundets organisation bygger på representativ demokrati. Av vikt är därför att de förtroendevalda avspeglar medlemskårens sammansättning vad gäller kön, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionalitet och utifrån typ av arbetsplats. Handels ska arbeta för att stärka rätten för alla medlemmar att bli förtroendevalda på jämlika villkor. God utbildning, bra stöd och tillgång till underlag samt nödvändiga verktyg är grundläggande för att alla förtroendevalda ska kunna genomföra sina uppdrag samt ha möjlighet till fullt deltagande och påverkan. Rutiner för att möjliggöra utbetalning av semesterersättning för förtroendevalda en gång per år istället för vid varje utbetalningstillfälle ska snarast tas fram. Man ska vara valbar till revisor även när man gått i pension och fortfarande är medlem. Förbundets anställda, såväl på central som lokal nivå, är också en viktig resurs. Handels strävar efter en personalpolitik som gör att organisationens mål verkställs, samtidigt som det ska vara möjligt att utvecklas i sitt arbete. Det måste vara möjligt att kombinera yrkesliv och familjeliv. Arbetsplatsorganisationen Den fackliga organisationens styrka ligger i att vi är många som är medlemmar. Om organisationsgraden sjunker så försvagas vår fackliga styrka eftersom allt färre ska upprätthålla kollektivavtalet och därmed det fackliga löftet. Förutom de strategiskt viktiga kedjeföretagen är det angeläget att ha tydliga strategier för att hantera de många små arbetsplatserna, visstidsanställda och anställda på bemanningsföre- I HANDELS 11

12 tag. Organiserandet av anställda på bemanningsföretag och situationen för allmänna klubbar ska ses över. Av största vikt för organisationens framgång, styrka och överlevnad är att så många som möjligt som arbetar inom Handels branscher också är medlemmar. Vi måste ständigt prioritera att utveckla arbetsplatsorganisationen och se till att det finns tillräckligt med resurser till denna kärnverksamhet. Ju fler vi är desto större är förutsättningarna för framgång i det fackliga arbetet. När det känns att det fackliga arbetet går bra ökar självförtroendet och engagemanget ytterligare. En väl fungerande arbetsplatsorganisation med många aktiva, det vill säga handelsombud, fackombud, fackklubbar, skyddsombud och försäkringsrådgivare, är därför en nyckelfråga. Fackombud ska väljas av medlemmar på sin arbetsplats och handelsombud ska utses av avdelningen. Klubbstyrelsens ledamöter ska väljas på olika långa mandatperioder. Arbetsplatsorganisation ska finnas på alla arbetsställen med mer än en medlem och dessa ska omfattas av kollektivavtal. Det är viktigt att vi följer utvecklingen på arbetsmarknaden och ständigt arbetar strategiskt för att upprätthålla en stark facklig arbetsplatsorganisation. Under kongressperioden ska särskilt fokus läggas på att bygga och utveckla en väl fungerande facklig verksamhet inom våra största kedjeföretag. Samverkan med andra fackföreningar och LO Handels ska vara aktivt och drivande inom LO på alla nivåer. Det är mycket viktigt att använda den tvärfackliga styrkan för att nå de mål som är angelägna, för våra medlemmar i synnerhet och för fackföreningsrörelsen i allmänhet. Av största vikt är att få till stånd en förbättrad samordning för medlemsövergångar mellan olika förbund. I den här processen är a-kassan särskilt viktig, och därför är Handels för en gemensam LO-kassa. Handels har likt övriga LO-förbund anslutit sig till LOs organisationsplan. I den regleras vilka branscher som organiseras av olika förbund samt vilka förbund som ska diskutera samgåenden den dag det bedöms vara aktuellt. Syftet är både att undvika gränsdragningstvister men också att ta ett gemensamt ansvar för den framtida utvecklingen och se till att det finns en plan och struktur för alla branscher på arbetsmarknaden. Samtidigt som det finns en samsyn inom LO är det viktigt att Handels bibehåller och utvecklar den dialog och det samarbete som finns med andra fackföreningar. Inom LO är det också viktigt att verka för att anställda på bemanningsföretag får det enklare att organisera sig med ett anpassat medlemskap. VÅR KOMMUNIKATION Alla medlemmar, förtroendevalda och anställda i Handels ska ha tillgång till god information. Informationen ska ta sin utgångspunkt i den roll man har i förbundet och det ska även finnas bra möjligheter att kommunicera med varandra. Förbättrade rutiner för hur goda idéer och exempel sprids inom förbundet ska tas fram. En stark organisation som gör skillnad är den där medlemmarna har bra kunska- 12 I HANDELS

13 per om Handels uppfattning i väsentliga frågor. Informationen ska så långt som möjligt anpassas så att även grupper som har svårt att ta till sig den ska kunna göra det, informationen som finns ska vara översatt till olika språk och finansieras av förbundet. På minst åtta av de mest förekommande språken ska material innehållande information om kollektivavtalen, facket och Handels tas fram. För att kunna leva upp till målsättningen att alla ska omfattas av kollektivavtal är det avgörande att alla medlemmar har kunskap om avtalets värde och de fackliga rättigheter och skyldigheter som medlemmen därmed har. Handels ska ta fram ett koncept för hur vi kan visa på vilka arbetsplatser som har kollektivavtal. Någon form av märkning ska tas fram för salonger som har kollektivavtal. Väl informerade medlemmar är en förutsättning för att vi ska kunna öka organisationsgraden men också för att bevaka att kollektivavtalen efterlevs på arbetsplatserna. Vårt varumärke kräver att vi arbetar med opinionsbildning gentemot såväl allmänhet som politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer. Genom att metodiskt arbeta efter en av förbundsstyrelsen fastställd kommunikationspolicy, kan vi väcka intresse för Handels frågor och därigenom påverka lagstiftning och politiska beslut. Goda kontakter med massmedia underlättar möjligheterna till att få medialt utrymme. Förbundskontoret har ansvar för utformningen av gemensamma material och kampanjer. Samtidigt ska förbundskontoret framställa underlag för information som kan anpassas lokalt och ge avdelningarna verktyg för att utveckla metoder för kommunikation. Avdelningarna ska ansvara för att kommunicera information och marknadsföra Handels varumärke till de enskilda medlemmarna och för att återföra behov och krav genom hela organisationen. Det är av stor vikt att dessa material och kampanjer följer de färger och formspråk som är förenliga med arbetarrörelsen och Handels. Sociala medier och masskommunikation Det är i det direkta mötet med medlemmar, potentiella medlemmar och allmänhet som den grundläggande kommunikationen kring Handels budskap sker. Detta ställer höga krav på kunskaper, väl utformat material, samt seriösa tydliga och enkla informationskanaler för återkoppling och kontakt. Ny teknik erbjuder även andra kommunikationsmöjligheter att komplettera det direkta mötet med. Sociala medier är ett område som utvecklas snabbt och Handels ska verka för att använda dessa metoder på ett professionellt och medvetet sätt. Handels ska därför ständigt pröva och värdera de möjligheter som utvecklas och eftersträva att införa nya metoder och tekniska lösningar som underlättar kommunikation. Detaljhandels- och lageravtalet ska läsas in med modern teknik. Handels hemsida är en viktig del av vår kommunikation. Hemsidan ska ha medlemsperspektivet i fokus och den ska ständigt hållas uppdaterad. Den ska så långt som möjligt göras tillgänglig för grupper som har svårt att tillgodogöra sig informationen. Fler former för massutskick till medlemmar ska prövas aktivt, till exempel genom e-post och sms. Det är viktigt att bibehålla och utveckla våra kanaler för masskommunikation. Handelsnytt, som papperstidning såväl som på webben, har en särställning inom kommunikationen genom att den är en fristående journalistisk produkt som har till uppgift att presentera nyheter som har betydelse för läsarna. Tidningen är en kanal I HANDELS 13

14 för kommunikation som når ut till samtliga medlemmar och har därmed en viktig roll i opinionsbildningen inom organisationen. Förbundsstyrelsen fastställer den policy som anger mål och ramar för redaktionens arbete. VÅR UNGDOMSVERKSAMHET Handels organiserar medlemmar på en arbetsmarknad där andelen unga under 30 år utgör nästan hälften av alla anställda. Ungdomars engagemang är därför en viktig del av Handels verksamhet. Den initiativkraft och syn på fackligt arbete som ungdomar har, ska tas tillvara. För att kunna ligga steget före är det viktigt att ha en väl utvecklad ungdomsverksamhet på såväl lokal som central nivå. Handels ungdomsverksamhet omfattar medlemmar under 30 år samt elever som deltar i gymnasiala program som berör våra yrkes- och avtalsområden. Den syftar till att stärka ungdomar till att bli bärare av den fackliga idén. Ungdomar ska ha samma möjlighet som alla andra medlemmar att delta och påverka vår verksamhet. Den lokala ungdomsverksamheten ska tillgå samma verktyg för deltagande och påverkan som alla andra med likvärdigt uppdrag. Verksamheten ska göra ungdomar medvetna om arbetarrörelsen, dess historia och värderingar, och bidra till att Handels kan påverka omvärlden i frågor som berör unga medlemmar. Den organisatoriska strukturen för ungdomsverksamheten ska utvecklas för att kraftfullt förstärka Handels naturliga roll som ett stort ungdomsförbund. En särskild funktion som ungdomssekreterare har inrättats, med tydligt uppdrag från förbundsstyrelsen att stärka ungdomsverksamheten i hela Handels. Ungdomsverksamheten ska organisatoriskt vara en integrerad del av den ordinarie verksamheten. Förbundet har på såväl central som lokal nivå uttalat ansvar för att verksamheten utförs, samtidigt som principen ung möter ung ska upprätthållas. Skolinformation och värvning av elevmedlemmar utgör en viktig del av verksamheten, liksom rekrytering av förtroendevalda. Att ta fram material som fungerar väl för rekrytering och skolinformation är ett löpande uppdrag som vilar på den nya organisationen. Utöver material ska den nya organisationen löpande se över formerna för hur skolinformationen bedrivs. Varje år ska CUK och FS träffas för att diskutera de frågor som rör ungdomsverksamheten samt för att bolla förslag, tankar och idéer på hur man kan stärka den fackliga idén bland ungdomar både bland de som redan är medlemmar och de som ännu inte gått med. VÅR STUDIEVERKSAMHET Handels utbildar för ett aktivt medlemskap som utgår från människors lika värde och inställningen att människan i förhållande till sina förutsättningar vill påverka, delta och bidra till samhällets utveckling. 14 I HANDELS

15 Medlemmar med eller utan förtroendeuppdrag behöver kunskap för att kunna hävda sina intressen i arbetslivet och i samhället. En stark organisation består av engagerade medlemmar och våra utbildningar ska stärka deltagarna och ge dem verktyg att analysera och förändra sin livssituation, sin arbetsplats och samhället. Organisationens mål och medlemmarnas bildningssträvan ska genomsyra utbildningen. Studieverksamheten ska bygga på Handels värdegrund och uppmana till att ta ställning utifrån denna. Handels utbildningsverksamhet är en del av den folkbildning som strävar efter att stimulera till ett brett samhälls- och folkrörelseengagemang. Folkbildning handlar i grunden om alla människors möjlighet att utveckla sig själva till något som inte är bestämt av andra eller på förhand givet. Det livslånga lärandet handlar ytterst om att kunna förverkliga de möjligheter vi människor bär inom oss. Facklig introduktion är ett första steg för nyanställda på våra avtalsområden att få kunskap om Handels och vår roll på arbetsplatsen. Facklig introduktion för nyanställda ska också ses som en del av ett mer aktivt medlemsvärvningsarbete. Utöver detta finns också facklig introduktion av nya medlemmar som genomförs tvärfackligt med stöd av ABF. Medlemsutbildningen är en central del i vår verksamhet och också en utmärkt grund för rekrytering till förtroendeuppdrag. Medlemsutbildningen ska därför, just för att öka tillgängligheten till utbildning i det egna närområdet, kunna genomföras både förbundsspecifikt och tvärfackligt. Innehållet i medlemsutbildningen har en bas som är lika för alla, och den ses över löpande beroende på att fokus för det fackliga och politiska arbetet skiftar. Kursutbudet i förtroendemannautbildningen ska utformas så att det ger kunskaper som svarar mot deltagarnas och organisationens behov samt stimulerar till vidareutveckling. Förutom den grundläggande utbildning som avdelningarna bedriver ska förbundskontoret ansvara för vidareutbildning. Utbildningen för förtroendevalda följer en modell där det ges grundläggande kunskaper för att kunna vara fackligt förtroendevald. Utöver detta kan finnas särskilda behov av fördjupning, till exempel korrekt formalia, schemaläggning, arbetsrotation, psykisk hälsa, dyslexi, normer den svenska modellen, MBL och ideologisk kvalitetssäkring. Branschfördjupningar sker i Handels regi. Andra fördjupningar kan med fördel genomföras tvärfackligt, av närstående utbildningsinstitutioner eller med stöd av ABF. Handels ska följa och själv delta i utvecklingen av pedagogik och teknik och sträva efter att tillämpa det som stämmer överens med våra grundläggande värderingar och förutsättningar. Ny teknik kan många gånger öka tillgängligheten genom att möjliggöra flexibilitet i tid och plats. Själva formen för utbildningar kan därför variera i den mångfald av utbildningar som finns vid sidan av de stora fastlagda utbildningarna som är riktade till medlemmar och förtroendevalda. Att använda ABF och den tvärfackliga studieorganisationen ökar utbudet och ger större möjligheter att geografiskt komma nära medlemmarna. Därför ska Handels, så långt det är möjligt, utgöra en aktiv del av den tvärfackliga studieorganisationen på alla nivåer. I HANDELS 15

16 att göra skillnad på jobbet

17 Innehåll att göra skillnad i Handels Grunden för vårt uppdrag 8 Vår organisations struktur 10 Vår kommunikation 12 Vår ungdomsverksamhet 14 Vår studieverksamhet 14 att göra skillnad på jobbet Det fackliga löftet 18 Vår vision är arbetsplatsutveckling 18 Vår människosyn är allas lika värde 19 Bra spelregler ger oss styrka och kraft 19 Solidarisk lönebildning och lönepolitik 24 Våra arbetsplatser 26 Vår arbetsmiljö 28 Våra yrkesroller 32 Avtalsmotioner 33 att göra skillnad i samhället Vår ideologiska grund 36 Full sysselsättning och generell välfärd 39 Arbetsmarknadspolitiken 45 Utbildningspolitiken 46 Näringspolitiken 48 Miljöpolitiken 49 att göra skillnad i världen Grunden för vårt internationella arbete 52 Vår kamp för en jämlik värld 53 Vårt internationella arbete 58 PÅ JOBBET 17

18 DET FACKLIGA LÖFTET Den fackliga kampen och verksamheten på arbetsplatserna går ut på att värna och stärka alla medlemmars ställning genom kollektivavtal. Det är genom solidariskt och kollektivt handlande som vi kan göra skillnad när det gäller såväl löner som arbetsvillkor. Tillsammans vinner vi styrka. Handels grundläggande idé beskrivs bäst av det fackliga löftet: Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav. Det finns starka krafter som hotar det fackliga löftet. När marknadskrafterna får större spelutrymme ökar de kryphål som gör det möjligt att pressa löner och arbetsvillkor neråt. Handels mål är att alla medlemmar ska ha goda arbetsvillkor och en lön som ger ekonomisk självständighet. VÅR VISION ÄR ARBETSPLATS- UTVECKLING Att göra skillnad på arbetsplatsen är det viktigaste för Handels medlemmar och att skapa bättre arbetsvillkor kräver en helhetssyn på de frågor som är avgörande för utvecklingen på arbetsplatsen. Arbetsplatsutveckling innebär att skapa det goda arbetet, där medlemmar ständigt kan utvecklas i sin yrkesroll. Utvecklingen ska ske i harmoni med kontinuerlig kompetensutveckling, i en arbetsorganisation som ger inflytande och förbättrad arbetsmiljö, och där arbetsplatsen omfattas av ett rättvist och befattningsrelaterat lönesystem som alla anställda är väl insatta i och som ger möjligheter för den enskilda att påverka sin lön. Arbetsplatsutveckling byggs därför på: Demokratisk arbetsorganisation Stort inflytande God arbetsmiljö Tillgång till kompetensutveckling Rättvist befattningsrelaterat lönesystem Detta syn- och arbetssätt ska genomsyra det fackliga arbete som vi kallar arbetsplatsutveckling. Vi kan aldrig utveckla arbetsplatsen genom att se varje område för sig: såväl förbättringar som försämringar på ett område påverkar helheten. Därför är förutsättningen för arbetsplatsutveckling alltid beroende av att vi, genom vår fackliga styrka, upprätthåller det fackliga löftet. Handels ska arbeta för att stärka arbetsplatsutvecklingen på våra arbetsplatser. 18 PÅ JOBBET

19 VÅR MÄNNISKOSYN ÄR ALLAS LIKA VÄRDE Den fackliga människosynen är principen om allas lika värde och rätt. Alla har samma rätt att delta i arbetslivet på jämlika villkor. För att uppnå jämlikhet krävs att strukturer och föreställningar som skapar och förstärker ojämlikhet bekämpas. Människors arbetsvillkor präglas på ett genomgripande sätt av ålder, klass-, könsoch etnicitetstillhörighet. Utöver detta särbehandlas personer på grund av sexuell läggning, men även människor med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar kränks. Gemensamt för all form av diskriminering är att det finns cementerade normer som i praktiken gör att människor tillskrivs olika värde och därmed riskerar att behandlas sämre i förhållande till just det som utgör norm. Detta skapar utrymme för godtycklig behandling som gör att direkt och indirekt diskriminering samt trakasserier förekommer på våra arbetsplatser. Diskriminerande strukturer samverkar och ger upphov till skillnader i makt, livs- och arbetsvillkor. Kollektivavtalet är vårt främsta verktyg för att garantera likabehandling på arbetsplatsen. Diskrimineringslagstiftningen är ett ytterligare verktyg i kampen mot diskriminering. För att aktivt bekämpa diskriminering krävs att vi till fullo använder båda dessa verktyg. Handels ska arbeta för att vår fackliga människosyn, principen om allas lika värde och rätt, genomsyrar verksamheten samt att arbetet för att förebygga diskriminering och trakasserier utvecklas och stärks. Handels ska utifrån antagen policy bekämpa alla former av diskriminering. BRA SPELREGLER GER OSS STYRKA OCH KRAFT Den svenska modellen med kollektivavtalet som grund har länge varit förutsättningen för en framgångsrik utveckling av den svenska arbetsmarknaden. Det är starka kollektivavtal och viktiga arbetsrättsliga lagar som gjort att svensk arbetsmarknad fungerat och gett oss arbetstagare trygga villkor och bra löner. De senaste åren har vi kunnat se hur den svenska såväl som internationella arbetsmarknaden har utsatts för ökade krav på rörlighet, anpassning och flexibilitet. Företagsledare i Sverige och världen över hävdar att den ökade globaliseringen, med snabba konjunktursvängningar, gör att företagen snabbt måste kunna anpassa sina kostnader. Politikerna har gjort det möjligt att stapla visstidsanställningar på varandra och därmed undvika att ge arbetstagarna trygga anställningar. Samtidigt växer bemanningsföretagen och allt fler företag använder inhyrd personal på regelbunden basis. Allt detta sker samtidigt och är två sidor av samma mynt. Företagen vill blir mer flexibla och pressa kostnaderna. Och det är arbetstagarna som ska betala i sänkta löner och ökad otrygghet. Handels kräver att företagens ökade krav på flexibilitet inte får ske på löntagarnas bekostnad. Handels medlemmar ska kunna försörja sig på sin lön och kunna planera sin vardag och sin ekonomi. PÅ JOBBET 19

20 Kollektivavtalen är vårt främsta verktyg för att se till att villkoren på arbetsmarknaden är schysta i en globaliserad värld. Genom avtal kan vi begränsa användandet av bemanningsföretag och se till att inhyrd personal har bra villkor. För att värna kollektivavtalet och att svenska regler och löner gäller i Sverige måste Handels också driva opinion gentemot politiker i Sverige och i EU för att se till så att lagarna värnar löntagarna och de fackliga rättigheterna. Kollektivavtalen Handels uppfattning är att den svenska arbetsmarknadsmodellen med starka kollektivavtal ska värnas och utvecklas. Kollektivavtal främjar konkurrensneutralitet och förhindrar att löntagare tvingas sälja sin arbetskraft till underpris genom lönedumpning. Kollektivavtalen garanterar goda anställningsvillkor med bra försäkringsskydd och en god löneutveckling. Handels målsättning är att det ska finnas kollektivavtal på alla arbetsplatser inom våra avtalsområden i enlighet med LOs organisationsplan. Det är viktigt att medlemmar är organiserade i den fackförening som har avtalsrätten på arbetsplatsen. Handels ska använda sitt inflytande i LO och arbeta för tydliga regler för var arbetstagare ska vara organiserade. Handels ska även arbeta för att nå delmålet om att det ska finnas kollektivavtal på alla arbetsplatser med medlemmar. De kollektivavtal vi sluter med arbetsgivaren är de som ska gälla på våra avtalsområden. Det är Handels medlemmar som avgör vilka avtalsfrågor som är viktiga och det är genom medlemskapet som varje medlem kan göra skillnad. För Handels ligger det ett värde i att genomföra partsgemensamma projekt eftersom de kan leda till överenskommelser som ger våra kollektivavtal ökat värde. Villkoren i avtalen ska avgöras i förhandlingar med våra motparter, och endast vi ska avgöra vilka frågor som vi är beredda att gå till konflikt med. Handels ska därför arbeta för att rätten till strids- och sympatiåtgärder säkras och stärks. Handels menar att alla som utför arbete på den svenska arbetsmarknaden ska omfattas av de löne- och anställningsvillkor som gäller i svenska kollektivavtal. Så snart ett företag bedriver verksamhet i Sverige ska det fackliga löftet gälla. Det kräver att det finns en motpart för svenska fackföreningar att förhandla med. Handels kan aldrig acceptera att en rörlig arbetsmarknad inom Europeiska Unionen, EU, innebär olika rättigheter, löne- och anställningsvillkor beroende på nationalitet. Såsom EU-lagstiftning och EG-rätt utvecklats, riskerar den att innebära lönedumpning och urholkning av den svenska arbetsmarknadsmodellen. Handels ska arbeta för att en enad och samordnad fackföreningsrörelse tillsammans tar strid för kollektivavtalens ställning på arbetsmarknaden. Arbetsrätten Risken med arbetsrättlig lagstiftning som enda reglering av förhållanden på arbetsmarknaden är att lagstiftning kan användas som ett snabbt och effektivt vapen för att försvaga den fackliga styrkan. Handels uppfattning är att kollektivavtal ska ligga till grund för att utveckla arbetsplatsen och förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsrättslig lagstiftning ska utformas så att den garanterar en lägsta nivå för vad som är rimligt. Det är särskilt viktigt för arbetstagare på små arbetsplatser. Att anställningstryggheten är lika för alla löntagare ska vara en grundläggande princip. 20 PÅ JOBBET

Stark tillsammans Verksamhets- förslag

Stark tillsammans Verksamhets- förslag ns a m k r a St m a s till Verksamhets- förslag I Handels Stark tillsammans i Handels 1. VÅR ORGANISATION 5 1.1 Grunden för vårt uppdrag 5 1.2 Medlemskapet 5 1.3 Medlemsutvecklingsverksamhet 6 1.3.1 Medlemsvärvning

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Stark tillsammans Verksamhets- förslag

Stark tillsammans Verksamhets- förslag ns a m k r a St m a s till Verksamhets- förslag 12 VERKSAMHETSFÖRSLAG På jobbet Stark tillsammans på jobbet 1. VI LOVAR VARANDRA 13 2. ORGANISERA FÖR ÖKAT INFLYTANDE 13 3. UTVECKLA VÅRA YRKESROLLER 14

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Stark tillsammans Verksamhets- förslag

Stark tillsammans Verksamhets- förslag ns a m k r a St m a s till Verksamhets- förslag Stark tillsammans i Handels Vår organisation Vår organisations struktur Stark tillsammans på jobbet Vi lovar varandra Organisera för ökat inflytande Utveckla

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress

STARK TILLSAMMANS. Handels kongress 2016 GRESS. Vår kongress r a t S ill t k m m sa ans 16 KON 20 GRESS Vår kongress Handels 25:e kongress hålls i april 2016. Temat är: Alla medlemmar berörs på ett eller annat sätt av Handels kongress, vare sig man är aktiv eller

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten

Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten Handelsanställdas förbund 2005 Fastställd av FS 2005-09-20 1 Inledning Denna policy är framtagen av Centrala Ungdomskommittén och antagen av förbundsstyrelsen.

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Stark tillsammans. Verksamhetsförslag

Stark tillsammans. Verksamhetsförslag Stark tillsammans Verksamhetsförslag Förbundsstyrelsens verksamhetsförslag vid Handels kongress 6 Stark tillsammans i Handels Vår organisation Vår organisations struktur Stark tillsammans på jobbet Vi

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern

Policy. Personalpolicy för Luleå kommunkoncern Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Policy Personalpolicy för Luleå kommunkoncern 2016 Tills vidare vid beslut Dokumentansvarig Senast reviderad

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Sid 1 (10) 2015-12-09 Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016 stockholm.se Sid 2 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Samverkan... 4 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Stark tillsammans. Verksamhetsförslag

Stark tillsammans. Verksamhetsförslag Stark tillsammans Verksamhetsförslag Förbundsstyrelsens verksamhetsförslag vid Handels kongress 6 På jobbet Stark tillsammans på jobbet. VI LOVAR VARANDRA 7 2. ORGANISERA FÖR ÖKAT INFLYTANDE 7 3. UTVECKLA

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer