Medbestämmandeavtal För anställda inom Hyresgästföreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medbestämmandeavtal För anställda inom Hyresgästföreningen"

Transkript

1 Medbestämmandeavtal För anställda inom Hyresgästföreningen 1 Parter Parter i detta avtal är Hyresgästföreningen å ena sidan och Handelsanställdas Förbund, Sveriges Ingenjörer m fl (företrädda av Jusek) och Svenska Journalistförbundet å den andra. 2 Hyresgästföreningens särskilda ställning Mom. 1 Gemensamma värderingar Avtalsparterna är medvetna om hyresgästföreningens särskilda ställning och intressestruktur och är därför ense om att särskilda förhållanden gäller till följd av det medlemsdemokratiska inflytandet inom Hyresgästföreningen enligt 2 MBL. Inom Hyresgästföreningen skall personalpolitiken präglas av ett ansvarstagande för individen, dennes trygghet på arbetsplatsen, arbetsuppgifter, engagemang och utvecklingsmöjligheter i arbetet. Hyresgästföreningen skall vidare verka för en god arbetsmiljö, skydda de anställda mot olycksfall och ohälsa och så långt som möjligt tillförsäkra dem ett meningsfullt och utvecklande arbete. Med Medbestämmandelagen, andra lagar, detta tillämpningsavtal och andra avtal som grund eftersträvas ett praktiskt och smidigt samarbete och korta kontaktvägar. Detta är en nödvändig förutsättning för ett naturligt och förtroendefullt samarbete mellan fackliga företrädare och Hyresgästföreningens representanter. Parterna är ense om att decentralisering och delegering av ansvar och beslutsfattande skapar förutsättningar för att beslut kan fattas så långt ned i organisationen som möjligt. Detta ökar möjligheterna att uppnå målen enligt detta avtal. Parterna är därför överens om att stödja och underlätta en utveckling av arbetsorganisationen. Mom. 2 Utbildning och information Parterna är överens om att information om avtalets innehåll och tillämpning till samtliga anställda är mycket viktig och att denna skall genomföras gemensamt av Hyresgästföreningen samt Handelsanställdas Förbund, Sveriges Ingenjörer m fl och Svenska Journalistförbundet. Utbildning om avtalet och dess intentioner ska ske till chefer på alla nivåer i Hyresgästföreningen samt till fackliga förtroendevalda. 1

2 3 Parter vid förhandling Med förhandling avses förhandling enligt 11, 12 och 14 Medbestämmandelagen och Medbestämmandeavtal KFO-LO-PTK, 2 mom.5. Arbetsgivarföreningen KFO (KFO) är central arbetsgivarpart. Hyresgästföreningens regioner är lokal arbetsgivarpart beträffande anställd personal. För Handels del utgörs lokal arbetstagarpart av regional fackklubb eller fackombud på arbetsplatsen. För Sveriges Ingenjörer m fl utgör lokal arbetstagarpart av Akademikerföreningen eller fackombud på arbetsplatsen. För Svenska Journalistförbundet utgör lokal arbetstagarpart av riksklubb eller fackombud på arbetsplatsen. För Handels del utgörs central arbetstagarpart av Handels avdelning på den ort där Hyresgästföreningens regionkontor är placerat. För Sveriges Ingenjörer m fl utgörs central arbetstagarpart av Jusek och för Svenska Journalistförbundet utgörs central arbetstagarpart av Svenska Journalistförbundet. I medbestämmandefrågor, som ej uttryckligen regleras i detta avtal gäller MBL. 4 Förhållandet till lag och andra avtal Detta avtal ersätter i sin helhet Medbestämmandeavtal tecknat mellan Hyresgästernas Riksförbund och Handelsanställdas Förbund Som grund för detta avtal ligger Medbestämmandelagen (MBL) samt tidigare träffade Medbestämmandeavtal, avtal om förslagsverksamhet och jämställdhetsavtal mellan KFO-LO-PTK Detta avtal är att se som en tillämpning och vidareutveckling av lagen och det centrala avtalet för att främja utveckling och samverkan inom Hyresgästföreningen. I medbestämmandefrågor, som ej uttryckligen regleras i Medbestämmandeavtal mellan KFO-LO-PTK eller i detta avtal, gäller Medbestämmandelagen. Avtalet och med stöd därav träffade lokala överenskommelser inskränker således inte de rättigheter och skyldigheter som finns enligt gällande lag och avtal. Medbestämmande utövas av de lokala arbetstagarparterna genom förhandlingar och/eller medbestämmandeformer enligt detta avtal. 5 Fortlöpande information Det åligger arbetsgivaren att lämna information enligt 19 MBL. Där det finns en personalkommitté (PK) fullgörs informationsplikten enligt MBL och detta avtal i densamma. Vid arbetsplatser där PK saknas fullgörs informationsplikten enligt MBL på sätt som överenskommes med lokal arbetstagarpart. 2

3 6 Arbetsplatsinformation/Personalmöten Mom. 1 De anställdas engagemang Varje anställd har en unik kunskap om den egna arbetsplatsen och därmed mycket stora möjligheter att föreslå förbättringar till gagn för det samlade resultatet. Det är angeläget att alla känner ansvar och de anställda bör enskilt och i grupp stimuleras att aktivt delta i problemlösningar. En förutsättning för de anställdas medverkan är information om planerade insatser och resultatuppföljning. De anställdas idéer är ett viktigt inslag i utvecklingsarbetet. Till områden av betydelse i detta sammanhang hör effektivitet, rationalisering, planering, arbetsorganisation, teknisk utveckling och medlemsutveckling. Arbetet bör ledas och organiseras så att de anställdas kunskaper och erfarenheter tas tillvara samordnas och utvecklas. Arbetet bör också organiseras så att de anställda får möjlighet att påverka sitt dagliga arbete och tillfälle att uppleva ett personligt engagemang, självständighet och gemenskap med andra i arbetet. Det bör råda en ömsesidighet mellan parterna för att på bästa sätt skapa en gemensam och öppen arbetsplats där arbetsglädje och tillfredsställelse är kännetecken. Mom. 2 Regionala personaldagar Arbetsgivaren ansvarar för att regionala personaldagar genomförs. Innehåll och tidpunkt för dessa möten planeras av ansvarig chef i samråd med facklig representant. All information ska utformas på ett lättfattligt och överskådligt sätt. Formerna för informationen fastställs enligt överenskommelse mellan de lokala parterna. Exempel på frågor som bör diskuteras och informeras om vid olika former av sådana möten är: - Verksamhetsplanering och budget - Arbetsplanering - Arbetsorganisation - Nyinvesteringar - Kvalitet/service - Personalfrågor (t.ex. rutiner för semesterförläggning, ledigheter, bemanning, introduktion) - Långsiktig och kortsiktig personalplanering - Jämställdhets, mångfalds- och arbetsmiljöfrågor - Verksamhet/medlemsutveckling - Långsiktig strategi, arbete, mål Regionala personaldagar är i första hand tänkt att fungera som ett forum för konstruktiva diskussioner och därigenom även som ett rådgivande organ inom regionen. Vid regionala personaldagar ska minnesanteckningar föras och denna information ska finnas tillgänglig på regionens hemsida för alla anställda. Denna typ av personalmöten bör genomföras minst 1 gång/år. 3

4 Mom. 3 Vid personalmöten skall minnesanteckningar föras. Mom. 4 Information om tjänster som ska tillsättas görs tillgänglig för samtliga anställda genom att informationen läggs ut på Hyresgästföreningens hemsida. Mom. 5 Arbetsgruppsmöten Löpande information till olika arbetsgrupper skall ske på ett sådant sätt att alla känner till vad som händer på arbetsplatsen. Tidpunkter och former för denna information fastställs regionalt. 7 Facklig information Facklig medlem har rätt att på betald arbetstid, högst fem (5) timmar per år, delta i av lokal arbetstagarorganisation ordnade fackliga möten på arbetsplatser i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller i övrigt har samband med den fackliga verksamheten på arbetsplatsen. Tid utöver detta kan ske, om särskilda behov uppstår, efter överenskommelse mellan parterna. Den fackliga informationen ska förläggas så att arbetet inte hindras. Arbetsgivaren ska informeras i god tid innan det planerade mötet. 8 Fackligt kontaktarbete/de regionala klubbarnas verksamhet Mom. 1 Parterna är överens om att en förutsättning för de regionala klubbarna skall kunna fungera är att de ges samma möjligheter till fackligt arbete som i en lokal firmaklubb inom Handelsanställdas förbund. Avståndet mellan de olika arbetsplatserna där medlemmarna finns och de förtroendevalda finns, får inte vara ett hinder i den fackliga verksamheten och/eller uppfattas som att de har en sämre situation än om det fanns en regional klubb på arbetsplatsen. Det är viktigt att de lokala arbetstagarparterna i god tid informerar arbetsgivaren om mötesplanering samt studieplanering och att klubbstyrelsen snarast efter ett möte rapporterar av närvaron till lönekontoret. Mom. 2 Styrelsemöten De lokala arbetstagarparterna har rätt att hålla minst fyra styrelsemöten per kalenderår där man har möjlighet att träffas rent fysiskt. Detta innebär att arbetsgivaren betalar resor uppehälle samt traktamente eller dyl. enligt Hyresgästföreningens resereglemente i gällande kollektivavtal. Därutöver äger styrelsen rätt att i den utsträckning det finns behov hålla telefonmöten eller videokonferenser på arbetsgivarens bekostnad. 4

5 Mom. 3 Klubbmöten Möjlighet ska beredas att minst hålla årsmöte där samtliga klubbmedlemmar har möjlighet att närvara. Önskvärt är att det i regionerna ges tillfälle till ytterligare ett klubbmöte per år. Finansiering sker enligt samma regler som för styrelsemöten. Klubbmöten kan samordnas med regionens konferenser då samtlig personal kan närvara. Mom. 4 Facklig tid De lokala arbetstagarparterna äger rätt att disponera facklig tid uppgående till minst fyra (4) timmar per medlem och år. Förhandlingar med arbetsgivaren ingår inte i den fackliga tiden oavsett på vems initiativ förhandlingen genomförs. Mom. 5 Förtroendemannalagen Parterna är överens om att Förtroendemannalagen gäller för de lokala arbetstagarparternas verksamhet. Mom. 6 Klubbordförandekonferens Handelsanställdas förbund, Sveriges Ingenjörer m fl respektive Svenska Journalistförbundet äger rätt att en gång per år sammankalla till en 2-dagars klubbordförande-/fackombudskonferens för att utbilda och informera klubbordförandena/fackombuden. Arbetsgivaren äger rätt att disponera tid på denna konferens. Finansiering sker enligt samma regler som för styrelsemöten. 9 Personalkommitté Personalkommitté (PK) bör inrättas på regionnivå och vid förbundskontoret. Personalkommittén är informations- och förhandlingspart enligt MBL 19 och 11 Mom. 1 PK-arbetsuppgifter PK ska bedriva ett planmässigt och målinriktat arbete i enlighet med branschavtalets riktlinjer i avsnittet personalpolitik.. Mom. 2 PK-sammansättning PK bör bestå av 3-7 ledamöter med representanter från arbetstagarparten och arbetsgivaren. Arbetstagarerepresentanterna utgör majoritet. För den händelse arbetsgivaren skulle utse tre representanter i PK utökas den till åtta ordinarie ledamöter. För de fackliga representanterna utses suppleanter, som vid ordinarie ledamots frånvaro ersätter denne. Part kan för viss frågas behandling adjungera sakkunnig för information. 5

6 Mom. 3 PK-sammanträden PK sammanträder enligt lokala överenskommelser. Dock bör minst fyra möten hållas per år. På PK:s möten föres protokoll som justeras av parterna. Parterna ska eftersträva enighet i beslut. Uppnås inte enighet i PK kan ärendet hänskjutas för slutligt avgörande till central förhandling inom 10 dagar efter det att den lokala förhandlingen avslutats eller när part som har fullgjort sin förhandlingsskyldighet har givit motparten skriftligt besked om att han frånträder förhandlingen. Mom. 4 PK-arbetsformer Förberedelser, d.v.s. kallelser, dagordning och övrig information ska båda parter ombesörja så att de är den andra parten tillhanda i god tid innan mötet. Beslutsprotokoll eller anteckningar görs så enkla och konkreta som möjligt för att undvika tolkningstvister. Mom. 5 Utbildning Nya ledamöter i PK ska erhålla utbildning för sitt uppdrag. Arbetsgivaren står för samtliga kostnader i samband med utbildningen - lön, resor samt konferenskostnader. Utbildningen omfattar 1 dag och sker i samarbete med Handelsanställdas Förbund, Sveriges Ingenjörer m fl och Svenska Journalistförbundet. Anm: Vid första utbildningstillfället efter det att medbestämmandeavtalet är undertecknat av samtliga parter, äger samtliga ledamöter i PK rätt att deltaga. 10 Chefstillsättningar Tillsättning av regionchef eller andra mellanchefer sker i enlighet med MBL 11. Motsvarande gäller även då fråga om förlängda/avbrutna chefsförordnanden aktualiseras. 11 Styrelserepresentation Mom. 1 Regionstyrelsen De lokala fackliga organisationerna äger rätt att i samförstånd utse en ordinarie representant samt ersättare för denna adjungerad till regionstyrelsen (kan utökas efter lokal överenskommelse). Ersättaren inkallas vid den ordinarie representantens frånvaro. Vid oenighet om hur platserna ska fördelas mellan de fackliga organisationerna äger Handels rätt att utse den ordinarie representanten. Ersättaren för denna utses gemensamt av Sveriges Ingenjörer m fl och Svenska Journalistförbundet. Mom. 2 Förbundsstyrelsen De centrala fackliga organisationerna äger rätt att utse vardera en ordinarie representant samt ersättare för denna adjungerad till förbundsstyrelsen. Ersättaren inkallas vid den ordinarie representantens frånvaro. 6

7 12 Central facklig grupp ( CFG ) Mom. 1 CFG: s sammansättning Parterna är överens om att inrätta en central facklig grupp, kallad CFG. Sammansättningen utgörs av lokala fackliga företrädare för Handelsanställdas Förbund respektive Sveriges Ingenjörer m fl respektive Svenska Journalistförbundet inom Hyresgästföreningen. CFG: s sammansättning utgörs f n av 6 representanter från Handels, bestående av 5 representanter som utses av de regionala klubbarna samt 1 representant som utses av de anställda på Förbundskontoret. Därjämte utser Sveriges Ingenjörer m fl 2 representanter och Svenska Journalistförbundet utser 1 representant. För de fackliga representanterna utses suppleanter, som vid ordinarie ledamots frånvaro ersätter denne. I speciella frågor kan part på begäran förstärka sin representation med sakkunnig. Mom. 2 Förhandlingsmandat CFG är informations- och förhandlingspart enligt MBL 19 och 11 i principiellt övergripande frågor enligt nedan: - Tillsättande av chefstjänster i ledningsnivå (ej tjänster som regleras i stadgarna). - Riktlinjer för personalpolitiken t.ex. rekryterings-, urvals- och anställningsprinciper samt policyfrågor på nationell nivå. - Riktlinjer för det övergripande arbetsmiljöarbetet. - Riktlinjer för det övergripande jämställdhets- och mångfaldsarbetet I sin funktion är CFG en lokal tillämpning av MBA bl.a. 3 7 samt Jämställdhetsavtalets 3. Möjlighet finnes för CFG att delegera förhandlingsmandat till de CFG-ledamöter som deltar i interna arbetsgrupper. CFG kan dessutom utgöra förhandlingsdelegation i speciella frågor/ärenden efter majoritetsbeslut i CFG. CFG skall ta del av Hyresgästföreningens koncernstatistik samt diskutera planeringsoch resursfrågor. CFG skall också bedriva ett planmässigt och målinriktat arbete för jämställdhet och mångfald. I övrigt är CFG informationsmottagare i övergripande frågor t.ex.: - organisationsutveckling, - medlemsutveckling - inköp/upphandling - teknisk utveckling 7

8 När medbestämmandet utövas i enlighet med här överenskomna former är kravet om informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL uppfyllt. Facklig representant har vid medverkan i integrerad förhandling i CFG, eller andra partsammansatta grupper rätt att hänskjuta viss medbestämmandefråga till förhandling enligt MBL. Anmälan om att viss fråga skall hänskjutas till separat förhandling skall göras vid CFG:s sammanträde då den aktuella frågan behandlas. Mom. 3 Tid för fackligt arbete och ersättning m.m. Ledamöterna i CFG äger rätt att med bibehållen lön utföra fackligt arbete inom ramen för sitt uppdrag enligt följande: - Det fackliga arbetet regleras i enlighet med de regler som finns i förtroendemannalagen. - I kontakten med övriga CFG-ledamöter och med arbetsplatser inom aktuell region/ansvarsområde äger ledamot av CFG rätt att för sitt uppdrag nyttja Hyresgästföreningens telefon och mail. I huvudsak bör webben användas som främsta kommunikationsmedel. Fackligt arbete utanför ramen för uppdrag i CFG regleras särskilt. Mom. 4 Möten/Träffar Parterna planerar årsvis träffar/möten. Ordinarie möte med ansvariga inom Hyresgästföreningen, skall hållas minst 2 gånger per år. Därutöver vid behov påkallat av endera parten. Inom CFG utser Handelsanställdas Förbund en samordnare och central kontaktperson. Giltighet Avtalet är giltigt från och med den 1 maj 2008 tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Stockholm Anna-Maria Sondell Johnny Håkansson Diana Håkansson Hyresgästföreningen Handelsanställdas förbund Jusek Margaret Gillberg Brandt Svenska Journalistförbundet 8

PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07

PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07 PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07 Närvarande För Rörledningsfirmornas Arbetsgivareförbund (RAF) Björn Runemar För Svenska Byggandsarbetareförbundet (SBAF) Håkan Bengtsson Holger Nyman För Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

PROTOKOLL. Ärende Parter

PROTOKOLL. Ärende Parter PROTOKOLL Ärende Parter Utvecklingsavtal SAMHALL Samhallförbundet Grafiska Fackförbundet Industrifacket Svenska Metallindustriarbetareförbundet Svenska Träindustriarbetareförbundet Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

Avtal om samverkan och utveckling

Avtal om samverkan och utveckling Avtal om samverkan och utveckling (Avtalsområde IT) Avtalet gäller för företag anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, avtalsområde IT. Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer och Jusek

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän

Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän AVTAL 1 (8) Arbetsgivarsidan Arbetstagarsidan Kriminalvården SEKO-vård OFR-S Saco-S Lokalt kollektivavtal om ledighet för fackliga förtroendemän 1 I enlighet med 2 avtal om fackliga förtroendemän (1975-03-20),

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN

AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN [ 9413-6K6'flUUNDEf Avd: VÄSTERBOTTEN illv 2014-02- 0 6 i 2014-01-21 BILAGA AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan,

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068

LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 LUNDS KOMMUN 2004-02-05 2004-10-01 1(3) Kommunstyrelsens FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Personal och förhandlingsutskott Nr 04.068 Lokalt avtal om samverkan i Lunds Kommun 1 Mellan Lunds kommun genom kommunstyrelsens

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL Avtal för lärarområdet 2012 innehåller följande avtal: Det kommunala huvudavtalet kha 94 hök 12 fas 05 kom-kl AB, Allmänna bestämmelser återfi nns i särtrycket lag och avtal Avtal för lärarområdet 2012:

Läs mer

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

unionen.se/klubbar/spf

unionen.se/klubbar/spf Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning

Läs mer

TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM

TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM TULL-KUSTs HANDLINGSPROGRAM för arbetsmiljö, löne- och personalpolitik. (ALP-programmet). Antaget vid TULL-KUSTs kongress i oktober 2011 ALP-programmet bygger på övertygelsen om att människor vill och

Läs mer

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund HÖK 11 i lydelse 2012-05-01 Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Arbetare Avtal för bemanningsföretag

Arbetare Avtal för bemanningsföretag Arbetare Avtal för bemanningsföretag Avtal tecknat 2012 Giltighetstid: 2012-05-01 2015-04-30 Fastighetsanställdas Förbund, GS Facket för skogs, trä- och grafisk bransch, Handelsanställdas förbund, Hotell

Läs mer

Stadgar antagna av 2012 års kongress

Stadgar antagna av 2012 års kongress SJÖBEFÄLSFÖRENINGEN -OFFENTLIGANSTÄLLDA (SBF-O) Stadgar antagna av 2012 års kongress 1 Grunder för en samlad befälsorganisation STADGAR för Sjöbefälsföreningen Offentliganställda (SBF O) Antagna vid 2012

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL FÖR DE GEMENSAMMA KOLLEKTIVAVTALSOMRÅDENA TEATER, DANS OCH MUSIK SAMT ALLMÄNNA RÅD FÖR DET LOKALA ARBETSMILJÖARBETET

ARBETSMILJÖAVTAL FÖR DE GEMENSAMMA KOLLEKTIVAVTALSOMRÅDENA TEATER, DANS OCH MUSIK SAMT ALLMÄNNA RÅD FÖR DET LOKALA ARBETSMILJÖARBETET 1 ARBETSMILJÖAVTAL FÖR DE GEMENSAMMA KOLLEKTIVAVTALSOMRÅDENA TEATER, DANS OCH MUSIK SAMT ALLMÄNNA RÅD FÖR DET LOKALA ARBETSMILJÖARBETET Parter: Teatrarnas Riksförbund TR PTK Privattjänstemannakartellen

Läs mer

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Den goda arbetsmiljön i byggbranschen en hel människa efter ett helt arbetsliv. Innehåll Vad är ett skyddsombud?

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer