Kriminologiska institutionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kriminologiska institutionen"

Transkript

1 Kriminologiska institutionen Organisationsmönster för storskalig alkoholsmuggling och -distribution En pilotstudie D-uppsats i kriminologi Vårterminen 2007 Linda Weding

2

3 Sammanfattning Syftet med föreliggande uppsats är att ge en analytiskt deskriptiv bild av organisationsmönster för storskalig alkoholsmuggling och -distribution. Undersökningen utgår från hur den storskaliga smugglingen och distributionen av alkohol beskrivs i domar och förundersökningsprotokoll. Uppsatsen är en pilotstudie som kan komma att ligga till grund för ett eventuellt framtida projekt vid Brottsförebyggande rådet (Brå) om illegal alkohol. Utöver den övergripande frågeställningen om hur storskalig smuggling av alkohol och vidareförsäljning i Sverige är organiserad, finns specifika frågeställningar som fokuserar på hur verksamheten bedrivs med avseende på inköp utomlands, smugglingsoperationen, logistik inom landet och skydd av kriminell verksamhet. Ytterligare frågeställningar handlar om huruvida kopplingar mellan illegala och legala verksamheter föreligger samt vilken information som går att få om kontakten mellan de olika aktörerna. Undersökningens metod består av en kvalitativ ansats i form av en innehållsanalys. Utifrån tidigare forskning om alkoholsmuggling och -distribution samt explorativa intervjuer med tulltjänstemän har en teoretisk modell samt ett kodschema konstruerats. Studiens resultat visar att brotten skett mer eller mindre integrerat i legala strukturer. Gränsen mellan den kriminella och legala ekonomin framstår som mycket oklar. Inköpen utomlands har skett på bryggerier eller spritfabriker som av allt att döma varit legala verksamheter och som inte haft kännedom om det illegala förfarandet, i de fall köparna saknat tillstånd. Under själva smugglingsoperationen har fingerade dokument förekommit i samtliga fall. Få resurser har använts för att fysiskt skydda godset under transport, vilket kan indikera att gärningspersonerna uppfattar upptäcktsrisken som låg. Efter avskaffandet av införselkvoterna inom EU 2004 finns inte längre någon kvantitativ gräns för när smugglingsbrott föreligger, vilket gjort det svårare att dömas för denna typ av brott. Smugglingsverksamheterna har gömt sig bakom legala organisationsstrukturer och likaså utnyttjat lagliga företag utan deras vetskap. Egna legala åkerier har använts som skydd, alternativt har alkoholen transporterats mellan företag med samma ägare, där endast något av företagen haft alkoholtillstånd. Det har i undersökningen framkommit att chaufförerna som kört smuggelgodset ofta spelat en central roll i verksamheten. Dessa aktörer har också generellt varit grossister. Det har i materialet sällan funnits information om vem som distribuerat alkoholen och vem som varit slutkund, även om smugglingen till synes utförts på beställning. Det finns dock indikationer på att alkoholen kan ha nått restauranger. Sammantaget förmedlar materialet en bild av informella nätverk, där kopplingar till näringslivet förekommer på olika sätt.

4

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte och frågeställningar Historisk bakgrund Restriktioner i Sverige och förbud i Norge och USA Historiens betydelse Definitioner Organisation och organiserad kriminalitet Alkoholtillstånd Smugglingsbrott Metod Urval och datamaterial Analysmetod Etiska överväganden Källkritik Validitet och reliabilitet Validitet Reliabilitet Teori och resultat Inköp utomlands Tidigare forskning - Inköp utomlands Kontakt Avtal och betalning Undersökningens resultat - Inköp utomlands Kontakt Avtal och betalning Smugglingsoperationen Tidigare forskning - Smugglingsoperationen Transportmedel och gods Färdplanering Arbetskraft Utgifter Undersökningens resultat - Smugglingsoperationen... 17

6 Transportmedel och gods Färdplanering Arbetskraft Utgifter Logistik inom landet Tidigare forskning Logistik inom landet Distributionsled Lagring och försäljning Undersökningens resultat - Logistik inom landet Distributionsled Lagring och försäljning Skydd av kriminell verksamhet Tidigare forskning - Skydd av kriminell verksamhet Dokument Dolt gods Övriga resurser för skydd Undersökningarnas resultat - Skydd av kriminell verksamhet Dokument Dolt gods Övriga resurser för skydd Illegala verksamheters koppling till legala verksamheter Tidigare forskning - Illegala verksamheters koppling till legala verksamheter Förfaringssätt Omfattning Undersökningarnas resultat Illegala verksamheters koppling till legala verksamheter Kontakten mellan olika aktörer Tidigare forskning - Kontakten mellan olika aktörer Undersökningarnas resultat Kontakten mellan olika aktörer Analys och slutsatser Avslutande diskussion Litteraturförteckning... 41

7 1. Inledning Illegala alkoholverksamheter kan ses som en av de äldsta formerna av organiserad brottslighet som funnits i Sverige, utöver häleri. När alkoholsmuggling emellertid studerats i Sverige har fokus främst varit på kvantiteter av införd alkohol. Den svenska alkoholsmugglingen har däremot sällan kartlagts utifrån ett marknadsperspektiv, vare sig historiskt eller den brottslighet som pågår idag (Brå, 2006a:2f). Intervjustudier visar att smugglingen ökat något de senaste tre-fyra åren och svarar för hela nio procent av all införskaffad alkohol (Heldmark, 2006:7f). Den bild som ofta förmedlas är att smuggelspritens huvudsakliga köpare är ungdomar (ibid; Polisen, 2007:5). Ungdomars konsumtion av smuggelsprit kan dock tänkas vara mer synlig än den del av den illegala alkoholen som når andra privatpersoner, restauranger och föreningar, vilket sker i det tysta (RKP KUT-rapport, 2005:22). På grund av stora mörkertal kan bilden som förmedlas av denna typ av brottslighet således sägas vara något skev och problemet därför bredare. Detta är ett argument för att den storskaliga alkoholsmugglingens och -distributionens organisationsmönster behöver förtydligas. Under arbetet med studien kom det till min kännedom att bara ett stenkast från min bostad, där författandet av uppsatsen ägt rum, ligger den plats där den notoriske spritsmugglaren Algoth Niska hade distributionscentral, vid Bengt Ekehjelmsgatan på Södermalm i Stockholm (Norbelie, 2007). Detta fick mig att känna historiens vingslag. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie är att ge en analytiskt deskriptiv bild av organisationsmönster för storskalig alkoholsmuggling och -distribution. Undersökningen utgår från hur den storskaliga smugglingen och distributionen av alkohol beskrivs i domar och förundersökningsprotokoll. Uppsatsen är en pilotstudie som kan komma att ligga till grund för ett eventuellt framtida projekt vid Brottsförebyggande rådet (Brå) om illegal alkohol. Vid ett sådant projekt kommer flera forskningsmetoder att tillämpas. Eftersom föreliggande uppsats är begränsad till den tidsram som inbegriper en D-uppsats är dess ändamål att vara ett första steg inför ett kommande projekt. Då den tidigare forskningen på området i Sverige som sagt är begränsad kan uppsatsen utgöra ett bra underlag och komplement till en kommande studie. Uppsatsens frågeställningar utgår från en teoretisk modell som baseras på tidigare forskning om organiserad smuggling och illegal distribution av alkohol samt explorativa intervjuer med personer vid Tullverket, vilka haft kunskap om alkoholsmuggling. 1

8 Den övergripande frågeställningen är: Hur är den storskaliga smugglingen av alkohol och vidareförsäljningen i Sverige organiserad? De specifika frågeställningarna är: På vilket sätt bedrivs verksamheten med avseende på inköp utomlands? På vilket sätt bedrivs smugglingsoperationen? Hur ser logistiken inom landet ut? Vilka resurser används för att skydda den kriminella verksamheten? På vilket sätt, och i vilken mån, förekommer kopplingar mellan illegala och legala verksamheter? Vilken information går att få om kontakten mellan de olika aktörerna som bedrivit smugglingsverksamhet, utifrån de givna forskningsmetoderna? 1.3 Historisk bakgrund I Norge har alkoholsmugglingen studerats av kriminologen Per Ole Johansen, som i flera verk tagit upp likheter och skillnader mellan Norges och USA:s sprithistoria. I avsnittet nedan beskrivs några historiska händelser från när Sverige införde motbok och Norge och USA fick alkoholförbud. Det som hände under denna period gjorde avtryck som kan relateras till den storskaliga alkoholsmugglingen in i vår tid Restriktioner i Sverige och förbud i Norge och USA Som ett försök att minska alkoholkonsumtionen i Sverige infördes motboken år I länder som Norge och USA infördes alkoholförbud år 1920 (Johansen, 1994:136). Med restriktioner och förbud skapades en efterfrågan på illegal sprit, vilket gav incitament åt illegala företagare i alkoholbranschen (Andersson, 2002:119). 1 2 Förbudstiden medförde inte bara smuggling, utan även hembränning och omfattande utskrivning av läkarsprit. Jämfört med många av dessa kriminella fenomen var den företagsmässiga smugglingen big business (Johansen, 1994:48ff, 107). I såväl Norge som USA förde förbudet med sig illegala marknader och kontrollproblem. Förbudstiden bidrog till att brottsligheten organiserades och innebar nya möjligheter för framför allt ungdomar. T.ex. kunde bryggerier distribuera ut förbjudet starköl med hjälp av företagsamma unga gärningspersoner, som därigenom fick en vinstgivande sysselsättning men som samtidigt tog stöten om det hela uppdagades talets början 1 Bland dem i Sverige som tilldelats motbok var det inte alla som ansåg att ransonen var tillräcklig. 2 Smugglingen i Norge skulle enligt Johansen (1994:74) inte ha fått så stora dimensioner som den fick i början av 1920-talet om det inte vore för det stora antalet norska spritkunder. 2

9 utgjorde en intensiv period och mer utstuderade sätt att smuggla på förkovrades (ibid:147, 171). Vid denna tid utvecklades troligen de tidigaste formerna av organiserad brottslighet i Sverige, vid sidan av häleri med stöldgods (Brå, 2006a:2). I uppsatsen kommer flertalet återkopplingar till perioden att göras. Efter förbudens avskaffande, år 1927 i Norge och år 1933 i USA, fortsatte smugglingen i organiserade former. När alkoholförsäljningen i USA gick tillbaka till legala företag, fanns i spritbranschen många kriminella som under förbudstiden etablerat nätverk, varukunskap och som fortfarande hade stora distributionsnät. Många gick över från den illegala till den legala marknaden, där dock smuggelgods såldes som legal sprit. Även i Norge levde kunskapen och kontakterna kvar sedan förbudstiden, samtidigt som det norska systembolagets priser var så pass höga att det fanns illegala pengar att tjäna (Johansen, 2005:49; 1994:136, 211ff). I USA var alkoholförbudet belamrat med oklarheter och domare såg det som slöseri med tid att ta upp spritfrågor i rätten (ibid:188f). 3 Den ökände gangstern Al Capone ansåg sig inte vara kriminell 4 och när han ombads kommentera alkoholförbudet, svarade han Någon måste släcka den törsten, varför inte jag? (Johansen, 1996:70, min översättning). Inte heller i Norge såg de som begick smugglingsbrott sig själva som lagbrytare (Johansen, 1994:47) Historiens betydelse Alkoholsmuggling har sedan lång tid tillbaka setts som något kvasikriminellt, och definitivt ansetts vara betydligt mindre kriminellt än annan brottslig verksamhet, som t.ex. narkotikadistribution. Johansen (1994:188) skriver om hur narkotikadistributörer sågs som jordens avskum, till skillnad från alkohollangare. Detta är sannolikt en av anledningarna till att det saknas forskning på det aktuella området. Som nyss nämndes levde marknaderna kvar efter det att förbuden avskaffats och än idag finns erfarenheter på illegala alkoholmarknader som sträcker sig tillbaka till förbudstiden (ibid:211). 5 I och med att Sverige gick med i EU 1995 avskaffades alkoholmonopolen på produktion, import, export samt restauranghandel, vilket innebar att privata företag gick in i alkoholbranschen (Boekhout van Solinge, 1997:71; Olsson, 1998:7). 6 Verksamheter inriktade på alkoholsmuggling och -distribution torde vara enklare än exempelvis narkotikabrottslighet att integrera med legala marknader, eftersom alkohol i sig är en legal vara. 3 Uppklaringsprocenten var å ena sidan extremt låg, å andra sidan var straffen för de få som straffades mycket hårda (Johansen, 1994:192). 4 Tilläggas kan att USA vid denna tidpunkt genomsyrades av korruption, varför vissa gärningspersoner inte såg sig som mer kriminella än andra (ibid:178). 5 Den illegala försäljningen satte återigen fart i och med strejkerna på det norska systembolaget på 1980-talet. 6 Endast detaljhandelns monopol finns kvar (Systembolaget, 2007a). 3

10 1.4 Definitioner Organisation och organiserad kriminalitet Den övergripande frågeställningen för studien handlar om hur den storskaliga smugglingen och distributionen av alkohol är organiserad. Begreppet organisation kan sägas vara brett. Det kan definieras som Ordnandet av olika delar till inbördes samverkan (Wikipedia, 2007). Företagsbrottslighet har exempelvis beskrivits som organisatorisk brottslighet, och då inte syftat på att den måste vara planlagd, utan på att brottsligheten präglas av den organisation inom vilket den utövas (Brå, 2000:20). Johansen (1996:12f) definierar organiserad kriminalitet som lovbrudd som begås av flere personer i vinnings hensikt med en viss plan og organisering som strekker seg over tid. Organiserad kriminalitet är, enligt Johansen, relativt sett bättre organiserad och mer varaktig än exempelvis impulsiva våldshandlingar eller personer som säljer narkotika i syfte att finansiera sitt eget bruk. Storskalig alkoholsmuggling och -distribution förutsätter någon form av organisation (Brå, 2006a:5). Vad som i den föreliggande studien avses med organisation är att de olika smugglingsprojekten förväntas ha organisationsliknande former, som inte nödvändigtvis behöver innefatta långsiktighet eller fasta medarbetare Alkoholtillstånd Partihandel av alkohol får endast bedrivas av den som har tillstånd för partiförsäljning av alkoholdrycker. Partihandelstillståndet, som beviljas av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, ger rätt att importera alkoholdrycker för näringsverksamhet (Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, 2007). Den som av Skatteverket har godkänts som upplagshavare har rätt att ta in obeskattade varor och lägga upp på skatteupplag. Först när alkoholen tas ut ur skatteupplaget ska skatt betalas Smugglingsbrott Samtliga fall i den föreliggande undersökningen har ägt rum i EU-medlemsländer. 7 Nedan beskrivs därför de riktlinjer som gäller innanför EU:s gränser. Fram till år 2004 förelåg brott mot privatinförsellagen om en person, utan att göra en anmälan till Tullverket, förde in alkohol i kvantiteter som låg över gränsen för vad som var tillåtet. År 2004 upphörde dessa bestämmelser. Sedan dess är det fritt att inom EU föra in alkohol för privat bruk. Enligt dagens gällande bestämmelser finns inga kvantitativa gränser för hur mycket alkohol en resande får ta med sig från ett annat EU-land, utan endast indikativa gränser på 10 7 I ett fall misstänktes dock alkoholen vara på väg till Norge, via Sverige där lasten stoppades. 4

11 liter sprit, 90 liter vin och 110 liter öl (Polisen, 2007:5). Den som för in en större mängd än så måste ange skäl. Om Tullen gör bedömningen att syftet med mängden alkohol som den resande anger inte är rimligt, utan att alkoholen är avsedd för kommersiellt bruk, kan personen dömas för brott mot smugglingslagen. Mycket tyder på att den organiserade alkoholsmugglingen ändrat karaktär till en mer småskalig smuggling, efter det att införselkvoterna inom EU hävdes. Legala resanderansoner förs in i stor omfattning, vilka sedan lagras. Denna typ av smugglingsbrottslighet har emellertid inte varit föremål för denna studie, i vilken fokus varit på grova smugglingsbrott. I de fall som undersökts har det rört sig om kvantiteter på mellan ca och liter alkohol, vilket är avsevärt över gränsen för grovt smugglingsbrott. 8 I vissa fall är denna mängd dock en ackumulering av alkohol som systematiskt förts in under en längre tid. Mängden per smugglingstillfälle har i dessa fall likväl legat på omkring liter. 2. Metod 2.1 Urval och datamaterial Datamaterialet i denna undersökning bestod av fem förundersökningsprotokoll, samt i vissa fall kompletterande domar, gällande åtta personer 9 dömda eller misstänkta för grovt smugglingsbrott alternativt punktskattekontrollbrott. Endast tre av fallen hade lett till dom under undersökningsperioden. Förundersökningsprotokollen valdes utifrån kriterierna att de skulle vara innehållsrika och relevanta för studiet av den storskaliga alkoholsmugglingens och -distributionens organisationsmönster. 10 Skuldfrågan var av mindre relevans i denna studie, vilket är anledningen till att fall som inte hade lett till dom inkluderades i undersökningsmaterialet. I dessa fall var åtal väckt. Det första urvalet av datamaterial gjordes genom att kontakt togs med en av Tullverkets specialister på alkoholfrågor, som föreslog studier av två av förundersökningsprotokollen. Övriga tre förundersökningar valdes också ut genom rekommendationer, vid två olika intervjutillfällen med tulltjänstemän. Urvalskriteriet var även här det som nämndes ovan. Genomläsningen av förundersökningsprotokollen skedde på Brå:s kontor samt på några av Tullverkets kontor i södra Sverige. På plats på Tullverkets kontor genomfördes även tre informella explorativa intervjuer. Då en förundersökning ledde mig fram till nästa genom tips 8 Gränsen för grovt smugglingsbrott ligger på 600 liter sprit, vilket kan ge som lägst sex månaders fängelse. Maxstraffet för grovt smugglingsbrott är sex års fängelse. 9 Majoriteten av dessa personer var män. 10 Innehållsrika och relevanta i den betydelsen att det rörde sig om storskalig kommersiell smuggling av alkohol. Tilläggas kan att det finns relativt få fall av detta slag i Sverige. 5

12 från intervjuer som gjordes på de kontor förundersökningarna fanns på, kan materialet sägas ha insamlats genom ett s.k. snöbollsurval (Wasserman & Faust, 1997:34). 2.2 Analysmetod Undersökningens metod bestod av en kvalitativ ansats i form av en innehållsanalys, vilket är, som namnet antyder, en metod som hjälper forskaren att analysera innehållet i ett dokument (Denscombe, 2000:199). I syfte att fördjupa min kännedom om det aktuella ämnet och dess kontext gjordes dels en genomgång av forskningslitteratur på området, dels explorativa intervjuer och samtal med tulltjänstemän. För att ange vad i materialet som skulle noteras konstruerades ett analysinstrument, vilket bestod av en teoretisk modell som baserade sig på tidigare forskning om storskalig alkoholsmuggling och -distribution. Likaså de explorativa intervjuerna med tulltjänstemän hörde till den hypotesformulerande delen, och syftade till att förbättra modellen. Vid ett flertal tillfällen hände det även att personer anställda på tullkontoren spontant berättade något som var relevant för uppsatsen, då de t.ex. kom in på rummet där jag satt. I de fall detta hände bad jag, och fick samtycke till, att få använda den aktuella informationen. Utifrån den teoretiska modellen skapades sedan ett kodschema, som totalt bestod av ett fem sidor långt dokument med olika kategorier. 11 För att först bekanta mig med materialet gjorde jag en explorativ genomläsning av ett av förundersökningsprotokollen redan på ett tidigt stadium, innan det att modellen och kodschemat hade konstruerats (Bergström & Boréus, 2000:50). Syftet var att få en inblick i dess uppbyggnad och se vilken typ av information som kunde tänkas utvinnas. Eftersom vare sig den teoretiska modellen eller kodschemat i detta läge var färdiga, noterades relevanta aspekter på ett mindre strukturerat sätt. För att optimalt utnyttja den tillgängliga information som initialt samlats in, gjordes själva inkodningen av detta fall allra sist, efter det att övriga förundersökningsprotokoll lästs och kodats. Med kodning avses i denna studie att materialet har strukturerats genom att delar av det placerats in under olika kategorier i kodschemat. När modellen konstruerades för innehållsanalysen tog jag ställning till vad i materialet som skulle observeras. Uppmärksamhet riktades således inte mot sådant som jag inte i förväg bestämt mig för att notera. Detta är något som innehållsanalys kritiserats för, att kodschemat kan sägas fungera som ett filter på materialet (ibid:50, 79). Kodschemat är på sätt och viss hypotesformulerande och konstruerat på så sätt att jag förväntar mig att finna vissa företeelser i förundersökningsprotokollen. Modellen är utvecklad i analysavsikt. 11 Modellen och kodschemat kommer att presenteras närmare i teori- och resultatavsnitten i kapitel 3. 6

13 Som ett komplement till det aktuella kodschemat skapades en kategori för övrigt, där sådant i materialet som verkade relevant för studiens syfte, men som inte passade in i någon kategori, kunde noteras. 12 Att göra om kodschemat när det väl var färdigställt och börjat användas på en väsentlig del av materialet, skulle ha varit allt för tidskrävande (ibid:84). Emellertid modifierades det under studiens gång. Vissa kategorier specificerades, andra lades till eller togs bort. 13 Kategorier exkluderades dock aldrig utifrån kriteriet att någon information inte fanns att tillgå. Ett sådant konstaterande, att materialet inte genererar kunskap om en viss företeelse, kan vara intressant i sig. Vid analysen av undersökningen presenteras resultaten kvalitativt. Vissa kvantitativa inslag kommer emellertid att förekomma. Om en specifik central företeelse återkommit i majoriteten av de studerade fallen, kommer detta att påvisas. Likaså förekommer beskrivningar som i tre av fallen.... Det kan vara bra att som läsare ha i åtanke att materialet endast omfattar fem fall Etiska överväganden Förundersökningsprotokoll och domar innehåller information som kan vara känslig för de personer som inbegrips. I Sverige är de förundersökningar som finns för grov smugglingsbrottslighet relativt få. Därför har undersökningsmaterialet behandlats med total anonymitet. Informationen som refereras i resultatet är avidentifierad från namn och orter. Likaså personerna som deltagit i de explorativa intervjuerna är anonyma i uppsatsen. 2.3 Källkritik Förundersökningsmaterialet utgörs i allt väsentligt av primärdata (Fielding & Gilbert, 2000:4f). Materialet har dock samlats in med intentionen att binda personer vid brott, inte i syfte att besvara uppsatsens frågeställningar. Därför har det inte varit säkert att all önskvärd information funnits att tillgå (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996:308; Denscombe, 2000:201). Uppgifterna i förundersökningsprotokollen kom från ett flertal olika källor, såsom bevisning i form av dokument, bl.a. offerter, beställningar, fakturor, fraktsedlar och ledsagardokument, och förhör med vittnen och misstänkta. Dessa uppgifter speglar inte nödvändigtvis det som verkligen skett. De misstänktas utsagor i förhören var ibland motstridiga med andra uppgifter som framkommit i förundersökningen. Personer som figurerat i förundersökningsprotokollen kan ha haft ett intresse i att lämna oriktiga uppgifter. Vid ett flertal tillfällen bestreds de misstänktas berättelser av bevisning som talade i motsatt 12 Vad som registrerades i denna kategori var dock beroende av det jag letade efter: organisatoriska strukturer. 13 En kategori kunde exempelvis strykas om jag insåg att den frågade efter samma sak som en annan kategori. 7

14 riktning. I dessa fall valde jag att förlita mig på de senare uppgifterna. Då uppgifter framkommit enbart utifrån de misstänktas utsagor, som vare sig kunnat bestridas eller styrkas, har jag valt att tydliggöra detta i texten Validitet och reliabilitet Idéer om validitet och reliabilitet har sitt ursprung i kvantitativ metodologi. Vid kvalitativa studier blir dessa koncept och termer något annorlunda. Att kvantitativt försöka mäta reliabilitet och validitet vid kvalitativa studier kan ses som olämpligt. Insamlingen av data ska naturligtvis ändå ske så att data blir tillförlitliga och adekvata (Trost, 1997:102). I avsnitten nedan beskrivs dock hur validitet och reliabilitet kan relateras till föreliggande undersökning Validitet När en studie av organisationsmönster för storskalig alkoholsmuggling och -distribution görs följer några validitetsproblem, det vill säga om undersökningen verkligen mäter det den strävar efter att mäta (Thomsson, 2002:31). Ett validitetsproblem som uppstår när domar och förundersökningsprotokoll används är de selektionsprocesser som har föregått materialet. Den bild som studien ger av organisationsmönster för storskalig alkoholsmuggling och -distribution baseras endast på de fall som har blivit upptäckta av polis eller tull och där en förundersökning inletts. Vilka fall som ingår i materialet påverkas således av insatser från polis och tull (Jfr Brå 2005:66). Det är heller ingen orimlig gissning att de smugglare och/eller distributörer av illegal alkohol som använder de mest sofistikerade metoderna inte upptäcks. Ännu en selektionsprocess som har föregått materialet är urvalet av förundersöknings- protokoll, som skett genom rekommendationer från tulltjänstemän vilka bedömt dem som relevanta. Dessa båda selektionsprocesser, samt att endast fem fall studeras, medför att resultatet inte kan generaliseras till att gälla organisationsmönster för all storskalig alkoholsmuggling och -distribution. Resultaten beskriver hur de fem fall som är föremål för studien skildrats i förundersökningsprotokollen. Återkommande strukturer kan ändå vara relevanta, inte minst som komplement till framtida studier. Fördelen med att studera förundersökningsprotokoll är att materialet innehåller rikligt med information, eftersom bevisningen måste vara hög för att dömas för brott. 15 För att misstanke om grovt smugglingsbrott ska föreligga måste smuggelgodset tros vara avsett för kommersiellt bruk, varför detta också måste styrkas. 14 Eftersom jag inte varit ute efter skuldfrågan har allt detta varit av mindre betydelse för mig. 15 Oavsett om förundersökningen lett till en fällande dom eller ej är materialet, som samlats in i syfte att utröna detta, omfattande. 8

15 Validiteten kan påverkas av den kontext som förundersökningarna producerats i. Som nämndes tidigare skildrar informationen inte nödvändigtvis vad som verkligen hänt. Misstänkta personer kan i förhör ha haft ett intresse i att inte alltid ge helt sanningsenliga uppgifter, i syfte att försöka undvika fällande dom eller få ett lägre straff. Detta är en viktig kontextuell omständighet att ha i åtanke. När uppgifter kategoriserats i kodschemat har detta som sagt tagits i beaktning. Ytterligare en viktig faktor för studiens validitet är att kodschemat är konstruerat så att det lyckas mäta det som studien ämnar mäta. Kodschemat baseras på tidigare forskningslitteratur samt intervjuer. Litteraturen rör inte bara svenska förhållanden, utan även kontexter, i andra länder vid andra tidpunkter, som skilt sig avsevärt från dagens Sverige. Möjligen kan ytterligare en invändning vara att de intervjuade tulltjänstemännen formats av sitt yrke och kan ha förutfattade meningar. Det jag dock tagit fasta på är deras egna upplevelser och mindre vikt har lagts vid generella uttalanden, som när någon t.ex. haft en känsla av att det alltid är si eller så Informationen från intervjuerna hör endast till min hypotesformulerande del och är inte en direkt del av empirin. Visserligen letar jag i materialet efter sådant som finns med i kodschemat, som konstruerats bl.a. utifrån intervjuer med tulltjänstemän. En betydande del av den information som framkommit i intervjuerna har jag dock funnit stöd för i litteraturen Reliabilitet Ett material kan tolkas på olika sätt av olika individer, utifrån personliga erfarenheter (Thomsson, 2002:37). Kategoriseringen av olika fenomen har skett utifrån tolkningen att en viss företeelse hör till en viss kategori i kodschemat. Därför är kodschemats konstruktion av stor betydelse för studiens reliabilitet, det vill säga om en mätning ger samma resultat vid upprepade mätningar. För att i analysen kunna finna organisatoriska mönster, har det varit min strävan att bedömningen och kodningen av hela materialet skett konsekvent, vilket kan relateras till begreppet intrasubjektivitet (Bergström & Boréus, 2000:51, 87). Om kodschemat är specificerat och tydligt formulerat torde utrymmet för olika tolkningar bli mindre. Studiens reliabilitet kan ha påverkats av att förundersökningsprotokollen skiljer sig åt strukturellt. Olika utredare har haft skilda upplägg när förundersökningsprotokollen har sammanställs. Likaså kan förundersökningsprotokollen skilja sig åt innehållsmässigt, i form av olika slags dokument som utskrifter av e-postkommunikation, kopior på kvitton, förhörsprotokoll, foton m.m. Sammantaget försvårar detta kategoriseringen av materialet. Kodschemat i den föreliggande studien är emellertid konstruerat och specificerat på ett sätt som bör göra såväl konsekventa som upprepade mätningar av materialet möjliga. 9

16 3. Teori och resultat I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska modell, vilken baserats på tidigare forskning som kommer att beskrivas nedan. Modellen, tillsammans med det kodschema som skapats utifrån modellen, har använts som ett analysinstrument och har varit en teoretisk vägledning för innehållsanalysen. Metod och teori går således in i varandra. Modellen, som redovisas i Figur 1, består av sex delar, vilka knyter an till uppsatsens sex frågeställningar om inköp utomlands, smugglingsoperationen, logistik inom landet, skydd av kriminell verksamhet, illegala verksamheters koppling till legala verksamheter samt kontakten mellan de olika aktörerna. I följande sex delar i uppsatsen presenteras först den tidigare forskning som ligger till grund för den delen av modellen, inklusive den specifika del av kodschemat som använts när förundersökningsmaterialet studerats. Efter respektive avsnitt med tidigare forskning beskrivs det empiriska resultatet från undersökningen. Detta sker således i sex block. De olika delarna i den teoretiska modellen överlappar i viss mån varandra, och återkopplingar mellan de sex delarna kommer att göras. I föreliggande genomgång räknas varje förundersökningsprotokoll, inklusive eventuell dom, som ett fall. Totalt rör det sig om fem fall. Inköp utomlands Smugglingsoperationen Logistik inom landet Skydd av kriminell verksamhet Illegala verksamheters koppling till legala verksamheter Kontakten mellan olika aktörer Figur 1. Teoretisk modell över organisationsmönster för storskalig alkoholsmuggling och -distribution. 3.1 Inköp utomlands Tidigare forskning - Inköp utomlands Kontakt Inom olagliga verksamheter är det svårt, för att inte säga omöjligt, att använda sig av konventionella vägar, som t.ex. Arbetsförmedlingen, för att hitta personal till illegala upplägg. Därför är tips och rekommendationer viktiga (Brå, 2006b:67ff). Angående försäljningen av illegal alkohol skriver Johansen (1996:89) att försäljare föredrar fasta kunder och referenser till nya. Detta torde också gälla vid det initiala inköpet av alkohol utomlands. Vad gäller 10

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar

Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar Operation Bacchus Samverkansinsats med inriktning spritbussar Kathrine Månsson, Tullverket och Tobias Stenström, Polisen 1 Innehåll 1. Inledning 2. Vad är en spritbuss 3. Vem stödjer smugglingen 4. Vad

Läs mer

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014

Kommittédirektiv. E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument. Dir. 2014:1. Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Kommittédirektiv E-handel och hemleverans av alkoholdrycker till konsument Dir. 2014:1 Beslut vid regeringssammanträde den 9 januari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av relevanta

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Misstänkta illegala avfallstransporter av uttjänta bilar

Misstänkta illegala avfallstransporter av uttjänta bilar Misstänkta illegala avfallstransporter av uttjänta bilar RKP RAPPORT 2008:7 Rikskriminalpolisen Kriminalpolisenheten September 2008 Utgivare Rikskriminalpolisen Box 12256 102 26 Stockholm Telefon 08-401

Läs mer

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor

Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Promemoria 495 2015-11-17 Ju2015/08872/P Justitiedepartementet Uppdrag att utreda vissa frågor om brandfarliga och explosiva varor Bakgrund Under senare tid har det inträffat ett oroväckande stort antal

Läs mer

Om skattebrotten som kostat staten en halv miljard kronor Svensk Servicehandel & Fast Food

Om skattebrotten som kostat staten en halv miljard kronor Svensk Servicehandel & Fast Food Pengarna som gick upp i rök Om skattebrotten som kostat staten en halv miljard kronor Svensk Servicehandel & Fast Food Om Svensk Servicehandel & Fast Food Svensk Servicehandel & Fast Food är en branschorganisation

Läs mer

Standardsortimentet Köp i butik är ju normalt inget konstigt men även här finns det några speciella köpvillkor som kan vara bra att veta om.

Standardsortimentet Köp i butik är ju normalt inget konstigt men även här finns det några speciella köpvillkor som kan vara bra att veta om. Vininköp PKOM 2008-09-15 Möjligheterna att köpa in vin har på senare tid blivit flera. Förutom köp via Systembolaget kan man nu själv på olika sätt enklare importera vin. Denna guide belyser dels Systembolagets

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Lag (2000:1225) om straff för smuggling

Lag (2000:1225) om straff för smuggling Smugglingslagen m.m./smuggling m.m. 1 Allm. anm. 1. Översändande av domar i vissa fall till Tullverket, se [201]. Allm. anm. 2. Bestämmelser om belastningsregister, se [3301] o.f. Allm. anm. 3. Vissa bestämmelser

Läs mer

Lombach KLAGANDE 1. KR

Lombach KLAGANDE 1. KR HÖGSTA DOMSTOLEN PROTOKOLL Aktbil. nr Avd. 2 2004-03-26 Föredragning Mål nr B 712-03 i Stockholm Sida 1 (2) NÄRVARANDE JUSTITIERÅD FÖREDRAGANDE REVISIONSSEKRETERARE TILLIKA PROTOKOLLFÖRARE Munck, Lennander,

Läs mer

Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet

Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet 1(7) Skatteverkets kartläggning av tvistiga frågor i skatteprocesser inom området beskattning av näringsverksamhet Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2015 B 224-14 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART JH Ombud och offentlig försvarare: Advokat UR SAKEN Narkotikasmuggling

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:121

Regeringens proposition 1999/2000:121 Regeringens proposition 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Prop. 1999/2000:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 april 2000 Lena Hjelm-Wallén Bosse

Läs mer

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT

PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT PENNINGTVÄTT UPPLÄGG MED OSANNA FAKTUROR 10 MARS 2016 GEMENSAM RAPPORT FI Dnr 16-3153 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Bakgrund 5 Typologier 7 Beställarbolag 7 Fakturaskrivande bolag 7 Finansiella

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer vid interna oegentligheter

Riktlinjer vid interna oegentligheter 13 februari 2009 1/7 Riktlinjer vid interna oegentligheter Syfte Då Haninge kommun inte accepterar några former av interna oegentligheter är det viktigt att alla medarbetare agerar vid misstanke om eller

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008.

Kommittédirektiv. Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst. Dir. 2008:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Kommittédirektiv Utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst Dir. 2008:44 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utvärdera tillämpningen

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14

Kommittédirektiv. Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. Dir. 2013:14 Kommittédirektiv Tillämpningen av reglerna om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet Dir. 2013:14 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2013 Sammanfattning Sedan den 1 juli 2008 finns det

Läs mer

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte

En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Promemoria 244 2014-06-17 Ju2014/4084/P Justitiedepartementet Straffrättsenheten En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte Sammanfattning En utredare ges i uppdrag att biträda

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Roller och ansvar transporter enligt EG-förordningen 1013/2006

Roller och ansvar transporter enligt EG-förordningen 1013/2006 Roller och ansvar transporter enligt EG-förordningen 1013/2006 Denna vägledning gäller ansvarsfördelning vid hantering av illegala gränsöverskridande avfallstransporter. Dokumentet vänder sig till de myndigheter

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2011-05-16 i mål B 2453-11

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts dom 2011-05-16 i mål B 2453-11 Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 oktober 2011 B 2944-11 KLAGANDE AS Ombud och offentlig försvarare: Advokat SB MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 december 2007 B 712-03 KLAGANDE 1. KR Ombud: Advokat US Ombud vid EG-domstolen: Jur. dr CMQ 2. AK 3. MK 4. ÅK 5. ML 6. BM 7. JP 8. BR

Läs mer

1 Potentiella ekonomiska besparingar i Sverige med ett samordnat pantsystem för Å-PET inom EU/EES

1 Potentiella ekonomiska besparingar i Sverige med ett samordnat pantsystem för Å-PET inom EU/EES Bilaga 1 1 Potentiella ekonomiska besparingar i Sverige med ett samordnat pantsystem för Å-PET inom EU/EES 1.1 Rationaliseringsvinster som kan göras vid inrättandet av ett samordnat pantsystem Siffrorna

Läs mer

Hur man svarar på en EU-enkät

Hur man svarar på en EU-enkät Hur man svarar på en EU-enkät Allmänna regler för punktskatt harmonisering och förenkling (införselkvotsdirektivet) Vid frågor kontakta: kalle.dramstad@iogt.se Om direktivet Direktiv 2008/118/EC bestämmer

Läs mer

Stockholm den 16 december 2016

Stockholm den 16 december 2016 R-2016/1940 Stockholm den 16 december 2016 Till Socialdepartementet S2016/06189/FS Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 4 oktober 2016 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Reglering

Läs mer

Allmänheten om alkoholpolitiken. Datum:

Allmänheten om alkoholpolitiken. Datum: Allmänheten om alkoholpolitiken Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2006-05-11 Undersökningen Synovate Temo på uppdrag av Svenska Bryggareföreningen. Målgrupp: den svenska allmänheten 18 år och äldre. Telefonintervjuer

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott. Dir. 2013:30. Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott. Dir. 2013:30. Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott Dir. 2013:30 Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska överväga och

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum Sida 1 (7) Ert datum Straffmätning i narkotikamål rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21 - tobak och folköl Salems kommun 2 rörande tobak och folköl Under våren 2004 genomfördes en uppföljning av 2001och 2002 års provinköpsstudie

Läs mer

DOM 2010-02-25 Jönköping

DOM 2010-02-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 DOM 2010-02-25 Jönköping Mål nr T 1666-09 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2009-05-19 i mål T 1867-08, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen, Box

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET Tullkontor/tullid Innan du fyller i blanketten kan du gå in på vår webbplats, tullverket.se/flytta till Sverige från ett land utanför EU och läsa om skillnaden mellan

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter om koder för funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter om koder för funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 1 Sundbyberg 28 jan 2015 Dnr: af- 2015/006156 Vår referens: Mikael Klein Mottagare: Arbetsförmedlingen Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter om koder för funktionsnedsättning som medför

Läs mer

motbok.qxp 09-06-15 14.17 Sida 1 E 60 51 MOT BOK MOT [MOT SMUGGLING, LANGNING OCH OKONTROLLERAD FÖRSÄLJNING AV ALKOHOLHALTIGA DRYCKER]

motbok.qxp 09-06-15 14.17 Sida 1 E 60 51 MOT BOK MOT [MOT SMUGGLING, LANGNING OCH OKONTROLLERAD FÖRSÄLJNING AV ALKOHOLHALTIGA DRYCKER] motbok.qxp 09-06-15 14.17 Sida 1 E 60 51 MOT BOK MOT [MOT SMUGGLING, LANGNING OCH OKONTROLLERAD FÖRSÄLJNING AV ALKOHOLHALTIGA DRYCKER] motbok.qxp 09-06-15 14.17 Sida 2 AB VISBYSYSTEMET Motbok N:r E 60

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m.

H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2649-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM H./. Riksåklagaren m.fl. angående försök till dråp m.m. Högsta domstolen

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Granskning av externa jobbcoacher

Granskning av externa jobbcoacher 1 (5) Stockholm den 2 februari 2010 Granskning av externa jobbcoacher Bakgrund Den 18 december 2008 fick Arbetsförmedlingen i uppdrag att upphandla kompletterande aktörer som ska erbjuda arbetssökande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl

PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm. NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl 1 (5) PROTOKOLL 2008-11-26 Stockholm Avdelning I NÄRVARANDE REGERINGSRÅD Eliason, Wennerström, Stävberg, Kindlund och Ståhl FÖREDRAGANDE och PROTOKOLLFÖRARE Regeringsrättssekreteraren Norling KLAGANDE

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN Utse försäljningsansvarig Informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns Repetera regelbundet

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Policy avseende otillbörliga förmåner

Policy avseende otillbörliga förmåner KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 8 Gäller fr o m den 1 februari 2014 Policy avseende otillbörliga förmåner för förtroendevalda och anställda inom Värnamo kommun 1 (6)

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 16 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Kriminalvården 601 80 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 26 maj

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter; SFS 2002:883 Utkom från trycket den 6 december

Läs mer

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument

1(8) Policy mot muta och bestickning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-02-26 24 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1...4 1.1 1.2 1.3 2 Allmänt...4 Syfte...

Läs mer

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Föreläsningens innehåll Vad är organiserad brottslighet? Lokalt arbete mot organiserad brottslighet- vad kan man göra? Lokala exempel Hur ska man göra? Att

Läs mer

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4 ÖRJAN EDSTRÖM Andreas Inghammar, Funktionshindrad med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget

Läs mer

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl.

Utan hinder av första stycket får detaljhandel med folköl bedrivas av detaljhandelsbolaget samt av tillverkare av sådan öl. Socialförvaltningen 1 (7) Försäljningsställe Ägare/Bolag Försäljningsansvarig : Krav vid försäljning Alkohollagen (2010:1622) 5 kap 5 Detaljhandel med öl är, med de inskränkningar som föreskrivs i denna

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01. Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01. Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2003:6 2003-02-12 Dnr C 30/01 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd 4, dom 2001-10-31 i mål nr T 11586-00, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Kopparbergs Bryggeri Aktiebolag,

Läs mer

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler - Fokusgrupper om förändringar i konsumtionsvanor och inköpsvanor Maria Melin Stockholm i juni 2004 Metod och urval Kvalitativ metod Två gruppdiskussioner

Läs mer

NYHETSBREV 1999:2. punktskatter. Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten

NYHETSBREV 1999:2. punktskatter. Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten NYHETSBREV 1999:2 punktskatter Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten Information om punktskatter Nyhetsbreven är avsedda att ge en kort översikt över

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

KRISTER AZELIUS JERKER KJELLANDER. Processrättslig skälighetsuppskattning av skada 2011-12 NR 3

KRISTER AZELIUS JERKER KJELLANDER. Processrättslig skälighetsuppskattning av skada 2011-12 NR 3 KRISTER AZELIUS JERKER KJELLANDER Processrättslig skälighetsuppskattning av skada 2011-12 NR 3 584 RÄTTSFALL Processrättslig skälighetsuppskattning av skada 1. Inledning Högsta domstolen har i NJA 2011

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall

2012-04-04 meddelad i Hudiksvall Mål nr meddelad i Hudiksvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Helena Swahn Åklagarkammaren i Gävle Tilltalad Elsie ANN-KRISTIN Ros, 520510-3509 Renskullen 1 821 50 Bollnäs Ombud och

Läs mer

När kan jag använda transaktionsvärdet? För att använda dig av transaktionsvärdet måste du uppfylla ett antal villkor:

När kan jag använda transaktionsvärdet? För att använda dig av transaktionsvärdet måste du uppfylla ett antal villkor: Den här texten vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet på. Vi kommer att ge exempel på kostnader som ska

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Överklagande Sida 1 (8) Datum Rättsavdelningen 2011-10-19 ÅM 2011/6481 Byråchefen Hedvig Trost Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Varifrån kommer alkoholen?

Varifrån kommer alkoholen? 18 Alkohol & Narkotika Nr 3/2013 Unga dricker mindre Andelen elever som smuggelsprit minskar sedan 2007. Vanligast är att man alkohol som kommer från Systembolaget. Det är framför allt yngre vuxna i 20-årsåldern

Läs mer

Om ekonomiska brott i näringslivet. Så kan företagen skydda sig

Om ekonomiska brott i näringslivet. Så kan företagen skydda sig Om ekonomiska brott i näringslivet Så kan företagen skydda sig Om ekonomiska brott i näringslivet Näringslivet är utsatt för bedrägerier och andra ekonomiska brott. Antalet bedrägerier har ökat de senaste

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2017-05-30 Ansvarig för revidering: Säkerhetsstrateg Diarienummer: KS 17-209 Policy Program Plan >Riktlinje Regler

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

PRIVATINFÖRSEL OCH SMUGGLING AV ALKOHOL TILL SVERIGE

PRIVATINFÖRSEL OCH SMUGGLING AV ALKOHOL TILL SVERIGE sida 1 MILJÖKONSEKVENSANALYS PRIVATINFÖRSEL OCH SMUGGLING AV ALKOHOL TILL SVERIGE Beställare: Svenska Bryggareföreningen Stockholm 2004-09-03 www.schenkerconsulting.se Tel 031-703 80 00 Tel 08-585 100

Läs mer

Synkronisering av kalenderdata

Synkronisering av kalenderdata Datavetenskap Jonas Lindelöw, Richard Löfberg Sten Hansson Bjerke, Anders Friberg Synkronisering av kalenderdata Oppositionsrapport, C/D-nivå 2006:07 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Vi tycker att

Läs mer

1 Utkast till lagtext

1 Utkast till lagtext 1 Utkast till lagtext Regeringen har följande förslag till lagtext. 1.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken Härigenom föreskrivs i fråga om brottsbalken 1 dels att 6 kap. 3 ska upphöra att gälla,

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Rutin mot mutor och bestickning

Rutin mot mutor och bestickning Verktygslådan SMART Titel Utgåva Rutin mot mutor och bestickning 2012-10-30 1. Syfte Rutinen ska utgöra en praktisk vägledning och ett stöd för hur olika situationer ska hanteras. Genom att ha en tydlig

Läs mer

Krafttag mot bedrägerier

Krafttag mot bedrägerier Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3235 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, L, KD) Krafttag mot bedrägerier Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande

Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande Rättsavdelningen Sida 1 (8) Byråchefen My Hedström 2015-11-03 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom grovt narkotikabrott; nu fråga om förverkande Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik

Privat införsel av alkoholdrycker. Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik Avdelningen för stadsövergripande sociala Tjänsteutlåtande Dnr: 1.6-377/2014 Sida 1 (5) 2014-09-03 Handläggare Therese Holmkvist Telefon: 08-508 43 028 Till Socialnämnden Privat införsel av alkoholdrycker.

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:10

Regeringens proposition 1998/99:10 Regeringens proposition 1998/99:10 Ändringar i rättshjälpslagen Prop. 1998/99:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 oktober 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet)

Läs mer

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift

Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift 1 Kvalitativa metoder I: Intervju- och observationsuppgift Temat för övningen är ett pedagogiskt tema. Övningen skall bland medstuderande eller studerande vid fakulteten kartlägga hur ett antal (förslagsvis

Läs mer

Ciderns historia och framtid i Sverige. 2013-01-22 Katja Hansson

Ciderns historia och framtid i Sverige. 2013-01-22 Katja Hansson Ciderns historia och framtid i Sverige 2013-01-22 Katja Hansson Ciderns historia i Sverige är kort Slutet av 1800-talet kom läskedryckerna Citron-Brus Äppel-Lemonad Vanligast Champagne-Dricka Hallon-Lemonad

Läs mer

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr /

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr / Skatteverket 1(6) Dnr 131 392952-12/111 Konsekvensutredning enligt förordningen ( 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning A Allmänt 1 BESKRIVNING AV PROBLEMET De förenklade ledsagardokumenten

Läs mer

Uppdrag som kontaktperson

Uppdrag som kontaktperson Stöd och omsorg Uppdrag som kontaktperson 1. Uppdrag: Kontaktperson Biträde av kontaktperson är en rättighet för de personer som omfattas av lagen LSS och som har behov av insatsen. Många funktionshindrade

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer