Kriminologiska institutionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kriminologiska institutionen"

Transkript

1 Kriminologiska institutionen Organisationsmönster för storskalig alkoholsmuggling och -distribution En pilotstudie D-uppsats i kriminologi Vårterminen 2007 Linda Weding

2

3 Sammanfattning Syftet med föreliggande uppsats är att ge en analytiskt deskriptiv bild av organisationsmönster för storskalig alkoholsmuggling och -distribution. Undersökningen utgår från hur den storskaliga smugglingen och distributionen av alkohol beskrivs i domar och förundersökningsprotokoll. Uppsatsen är en pilotstudie som kan komma att ligga till grund för ett eventuellt framtida projekt vid Brottsförebyggande rådet (Brå) om illegal alkohol. Utöver den övergripande frågeställningen om hur storskalig smuggling av alkohol och vidareförsäljning i Sverige är organiserad, finns specifika frågeställningar som fokuserar på hur verksamheten bedrivs med avseende på inköp utomlands, smugglingsoperationen, logistik inom landet och skydd av kriminell verksamhet. Ytterligare frågeställningar handlar om huruvida kopplingar mellan illegala och legala verksamheter föreligger samt vilken information som går att få om kontakten mellan de olika aktörerna. Undersökningens metod består av en kvalitativ ansats i form av en innehållsanalys. Utifrån tidigare forskning om alkoholsmuggling och -distribution samt explorativa intervjuer med tulltjänstemän har en teoretisk modell samt ett kodschema konstruerats. Studiens resultat visar att brotten skett mer eller mindre integrerat i legala strukturer. Gränsen mellan den kriminella och legala ekonomin framstår som mycket oklar. Inköpen utomlands har skett på bryggerier eller spritfabriker som av allt att döma varit legala verksamheter och som inte haft kännedom om det illegala förfarandet, i de fall köparna saknat tillstånd. Under själva smugglingsoperationen har fingerade dokument förekommit i samtliga fall. Få resurser har använts för att fysiskt skydda godset under transport, vilket kan indikera att gärningspersonerna uppfattar upptäcktsrisken som låg. Efter avskaffandet av införselkvoterna inom EU 2004 finns inte längre någon kvantitativ gräns för när smugglingsbrott föreligger, vilket gjort det svårare att dömas för denna typ av brott. Smugglingsverksamheterna har gömt sig bakom legala organisationsstrukturer och likaså utnyttjat lagliga företag utan deras vetskap. Egna legala åkerier har använts som skydd, alternativt har alkoholen transporterats mellan företag med samma ägare, där endast något av företagen haft alkoholtillstånd. Det har i undersökningen framkommit att chaufförerna som kört smuggelgodset ofta spelat en central roll i verksamheten. Dessa aktörer har också generellt varit grossister. Det har i materialet sällan funnits information om vem som distribuerat alkoholen och vem som varit slutkund, även om smugglingen till synes utförts på beställning. Det finns dock indikationer på att alkoholen kan ha nått restauranger. Sammantaget förmedlar materialet en bild av informella nätverk, där kopplingar till näringslivet förekommer på olika sätt.

4

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte och frågeställningar Historisk bakgrund Restriktioner i Sverige och förbud i Norge och USA Historiens betydelse Definitioner Organisation och organiserad kriminalitet Alkoholtillstånd Smugglingsbrott Metod Urval och datamaterial Analysmetod Etiska överväganden Källkritik Validitet och reliabilitet Validitet Reliabilitet Teori och resultat Inköp utomlands Tidigare forskning - Inköp utomlands Kontakt Avtal och betalning Undersökningens resultat - Inköp utomlands Kontakt Avtal och betalning Smugglingsoperationen Tidigare forskning - Smugglingsoperationen Transportmedel och gods Färdplanering Arbetskraft Utgifter Undersökningens resultat - Smugglingsoperationen... 17

6 Transportmedel och gods Färdplanering Arbetskraft Utgifter Logistik inom landet Tidigare forskning Logistik inom landet Distributionsled Lagring och försäljning Undersökningens resultat - Logistik inom landet Distributionsled Lagring och försäljning Skydd av kriminell verksamhet Tidigare forskning - Skydd av kriminell verksamhet Dokument Dolt gods Övriga resurser för skydd Undersökningarnas resultat - Skydd av kriminell verksamhet Dokument Dolt gods Övriga resurser för skydd Illegala verksamheters koppling till legala verksamheter Tidigare forskning - Illegala verksamheters koppling till legala verksamheter Förfaringssätt Omfattning Undersökningarnas resultat Illegala verksamheters koppling till legala verksamheter Kontakten mellan olika aktörer Tidigare forskning - Kontakten mellan olika aktörer Undersökningarnas resultat Kontakten mellan olika aktörer Analys och slutsatser Avslutande diskussion Litteraturförteckning... 41

7 1. Inledning Illegala alkoholverksamheter kan ses som en av de äldsta formerna av organiserad brottslighet som funnits i Sverige, utöver häleri. När alkoholsmuggling emellertid studerats i Sverige har fokus främst varit på kvantiteter av införd alkohol. Den svenska alkoholsmugglingen har däremot sällan kartlagts utifrån ett marknadsperspektiv, vare sig historiskt eller den brottslighet som pågår idag (Brå, 2006a:2f). Intervjustudier visar att smugglingen ökat något de senaste tre-fyra åren och svarar för hela nio procent av all införskaffad alkohol (Heldmark, 2006:7f). Den bild som ofta förmedlas är att smuggelspritens huvudsakliga köpare är ungdomar (ibid; Polisen, 2007:5). Ungdomars konsumtion av smuggelsprit kan dock tänkas vara mer synlig än den del av den illegala alkoholen som når andra privatpersoner, restauranger och föreningar, vilket sker i det tysta (RKP KUT-rapport, 2005:22). På grund av stora mörkertal kan bilden som förmedlas av denna typ av brottslighet således sägas vara något skev och problemet därför bredare. Detta är ett argument för att den storskaliga alkoholsmugglingens och -distributionens organisationsmönster behöver förtydligas. Under arbetet med studien kom det till min kännedom att bara ett stenkast från min bostad, där författandet av uppsatsen ägt rum, ligger den plats där den notoriske spritsmugglaren Algoth Niska hade distributionscentral, vid Bengt Ekehjelmsgatan på Södermalm i Stockholm (Norbelie, 2007). Detta fick mig att känna historiens vingslag. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie är att ge en analytiskt deskriptiv bild av organisationsmönster för storskalig alkoholsmuggling och -distribution. Undersökningen utgår från hur den storskaliga smugglingen och distributionen av alkohol beskrivs i domar och förundersökningsprotokoll. Uppsatsen är en pilotstudie som kan komma att ligga till grund för ett eventuellt framtida projekt vid Brottsförebyggande rådet (Brå) om illegal alkohol. Vid ett sådant projekt kommer flera forskningsmetoder att tillämpas. Eftersom föreliggande uppsats är begränsad till den tidsram som inbegriper en D-uppsats är dess ändamål att vara ett första steg inför ett kommande projekt. Då den tidigare forskningen på området i Sverige som sagt är begränsad kan uppsatsen utgöra ett bra underlag och komplement till en kommande studie. Uppsatsens frågeställningar utgår från en teoretisk modell som baseras på tidigare forskning om organiserad smuggling och illegal distribution av alkohol samt explorativa intervjuer med personer vid Tullverket, vilka haft kunskap om alkoholsmuggling. 1

8 Den övergripande frågeställningen är: Hur är den storskaliga smugglingen av alkohol och vidareförsäljningen i Sverige organiserad? De specifika frågeställningarna är: På vilket sätt bedrivs verksamheten med avseende på inköp utomlands? På vilket sätt bedrivs smugglingsoperationen? Hur ser logistiken inom landet ut? Vilka resurser används för att skydda den kriminella verksamheten? På vilket sätt, och i vilken mån, förekommer kopplingar mellan illegala och legala verksamheter? Vilken information går att få om kontakten mellan de olika aktörerna som bedrivit smugglingsverksamhet, utifrån de givna forskningsmetoderna? 1.3 Historisk bakgrund I Norge har alkoholsmugglingen studerats av kriminologen Per Ole Johansen, som i flera verk tagit upp likheter och skillnader mellan Norges och USA:s sprithistoria. I avsnittet nedan beskrivs några historiska händelser från när Sverige införde motbok och Norge och USA fick alkoholförbud. Det som hände under denna period gjorde avtryck som kan relateras till den storskaliga alkoholsmugglingen in i vår tid Restriktioner i Sverige och förbud i Norge och USA Som ett försök att minska alkoholkonsumtionen i Sverige infördes motboken år I länder som Norge och USA infördes alkoholförbud år 1920 (Johansen, 1994:136). Med restriktioner och förbud skapades en efterfrågan på illegal sprit, vilket gav incitament åt illegala företagare i alkoholbranschen (Andersson, 2002:119). 1 2 Förbudstiden medförde inte bara smuggling, utan även hembränning och omfattande utskrivning av läkarsprit. Jämfört med många av dessa kriminella fenomen var den företagsmässiga smugglingen big business (Johansen, 1994:48ff, 107). I såväl Norge som USA förde förbudet med sig illegala marknader och kontrollproblem. Förbudstiden bidrog till att brottsligheten organiserades och innebar nya möjligheter för framför allt ungdomar. T.ex. kunde bryggerier distribuera ut förbjudet starköl med hjälp av företagsamma unga gärningspersoner, som därigenom fick en vinstgivande sysselsättning men som samtidigt tog stöten om det hela uppdagades talets början 1 Bland dem i Sverige som tilldelats motbok var det inte alla som ansåg att ransonen var tillräcklig. 2 Smugglingen i Norge skulle enligt Johansen (1994:74) inte ha fått så stora dimensioner som den fick i början av 1920-talet om det inte vore för det stora antalet norska spritkunder. 2

9 utgjorde en intensiv period och mer utstuderade sätt att smuggla på förkovrades (ibid:147, 171). Vid denna tid utvecklades troligen de tidigaste formerna av organiserad brottslighet i Sverige, vid sidan av häleri med stöldgods (Brå, 2006a:2). I uppsatsen kommer flertalet återkopplingar till perioden att göras. Efter förbudens avskaffande, år 1927 i Norge och år 1933 i USA, fortsatte smugglingen i organiserade former. När alkoholförsäljningen i USA gick tillbaka till legala företag, fanns i spritbranschen många kriminella som under förbudstiden etablerat nätverk, varukunskap och som fortfarande hade stora distributionsnät. Många gick över från den illegala till den legala marknaden, där dock smuggelgods såldes som legal sprit. Även i Norge levde kunskapen och kontakterna kvar sedan förbudstiden, samtidigt som det norska systembolagets priser var så pass höga att det fanns illegala pengar att tjäna (Johansen, 2005:49; 1994:136, 211ff). I USA var alkoholförbudet belamrat med oklarheter och domare såg det som slöseri med tid att ta upp spritfrågor i rätten (ibid:188f). 3 Den ökände gangstern Al Capone ansåg sig inte vara kriminell 4 och när han ombads kommentera alkoholförbudet, svarade han Någon måste släcka den törsten, varför inte jag? (Johansen, 1996:70, min översättning). Inte heller i Norge såg de som begick smugglingsbrott sig själva som lagbrytare (Johansen, 1994:47) Historiens betydelse Alkoholsmuggling har sedan lång tid tillbaka setts som något kvasikriminellt, och definitivt ansetts vara betydligt mindre kriminellt än annan brottslig verksamhet, som t.ex. narkotikadistribution. Johansen (1994:188) skriver om hur narkotikadistributörer sågs som jordens avskum, till skillnad från alkohollangare. Detta är sannolikt en av anledningarna till att det saknas forskning på det aktuella området. Som nyss nämndes levde marknaderna kvar efter det att förbuden avskaffats och än idag finns erfarenheter på illegala alkoholmarknader som sträcker sig tillbaka till förbudstiden (ibid:211). 5 I och med att Sverige gick med i EU 1995 avskaffades alkoholmonopolen på produktion, import, export samt restauranghandel, vilket innebar att privata företag gick in i alkoholbranschen (Boekhout van Solinge, 1997:71; Olsson, 1998:7). 6 Verksamheter inriktade på alkoholsmuggling och -distribution torde vara enklare än exempelvis narkotikabrottslighet att integrera med legala marknader, eftersom alkohol i sig är en legal vara. 3 Uppklaringsprocenten var å ena sidan extremt låg, å andra sidan var straffen för de få som straffades mycket hårda (Johansen, 1994:192). 4 Tilläggas kan att USA vid denna tidpunkt genomsyrades av korruption, varför vissa gärningspersoner inte såg sig som mer kriminella än andra (ibid:178). 5 Den illegala försäljningen satte återigen fart i och med strejkerna på det norska systembolaget på 1980-talet. 6 Endast detaljhandelns monopol finns kvar (Systembolaget, 2007a). 3

10 1.4 Definitioner Organisation och organiserad kriminalitet Den övergripande frågeställningen för studien handlar om hur den storskaliga smugglingen och distributionen av alkohol är organiserad. Begreppet organisation kan sägas vara brett. Det kan definieras som Ordnandet av olika delar till inbördes samverkan (Wikipedia, 2007). Företagsbrottslighet har exempelvis beskrivits som organisatorisk brottslighet, och då inte syftat på att den måste vara planlagd, utan på att brottsligheten präglas av den organisation inom vilket den utövas (Brå, 2000:20). Johansen (1996:12f) definierar organiserad kriminalitet som lovbrudd som begås av flere personer i vinnings hensikt med en viss plan og organisering som strekker seg over tid. Organiserad kriminalitet är, enligt Johansen, relativt sett bättre organiserad och mer varaktig än exempelvis impulsiva våldshandlingar eller personer som säljer narkotika i syfte att finansiera sitt eget bruk. Storskalig alkoholsmuggling och -distribution förutsätter någon form av organisation (Brå, 2006a:5). Vad som i den föreliggande studien avses med organisation är att de olika smugglingsprojekten förväntas ha organisationsliknande former, som inte nödvändigtvis behöver innefatta långsiktighet eller fasta medarbetare Alkoholtillstånd Partihandel av alkohol får endast bedrivas av den som har tillstånd för partiförsäljning av alkoholdrycker. Partihandelstillståndet, som beviljas av Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, ger rätt att importera alkoholdrycker för näringsverksamhet (Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, 2007). Den som av Skatteverket har godkänts som upplagshavare har rätt att ta in obeskattade varor och lägga upp på skatteupplag. Först när alkoholen tas ut ur skatteupplaget ska skatt betalas Smugglingsbrott Samtliga fall i den föreliggande undersökningen har ägt rum i EU-medlemsländer. 7 Nedan beskrivs därför de riktlinjer som gäller innanför EU:s gränser. Fram till år 2004 förelåg brott mot privatinförsellagen om en person, utan att göra en anmälan till Tullverket, förde in alkohol i kvantiteter som låg över gränsen för vad som var tillåtet. År 2004 upphörde dessa bestämmelser. Sedan dess är det fritt att inom EU föra in alkohol för privat bruk. Enligt dagens gällande bestämmelser finns inga kvantitativa gränser för hur mycket alkohol en resande får ta med sig från ett annat EU-land, utan endast indikativa gränser på 10 7 I ett fall misstänktes dock alkoholen vara på väg till Norge, via Sverige där lasten stoppades. 4

11 liter sprit, 90 liter vin och 110 liter öl (Polisen, 2007:5). Den som för in en större mängd än så måste ange skäl. Om Tullen gör bedömningen att syftet med mängden alkohol som den resande anger inte är rimligt, utan att alkoholen är avsedd för kommersiellt bruk, kan personen dömas för brott mot smugglingslagen. Mycket tyder på att den organiserade alkoholsmugglingen ändrat karaktär till en mer småskalig smuggling, efter det att införselkvoterna inom EU hävdes. Legala resanderansoner förs in i stor omfattning, vilka sedan lagras. Denna typ av smugglingsbrottslighet har emellertid inte varit föremål för denna studie, i vilken fokus varit på grova smugglingsbrott. I de fall som undersökts har det rört sig om kvantiteter på mellan ca och liter alkohol, vilket är avsevärt över gränsen för grovt smugglingsbrott. 8 I vissa fall är denna mängd dock en ackumulering av alkohol som systematiskt förts in under en längre tid. Mängden per smugglingstillfälle har i dessa fall likväl legat på omkring liter. 2. Metod 2.1 Urval och datamaterial Datamaterialet i denna undersökning bestod av fem förundersökningsprotokoll, samt i vissa fall kompletterande domar, gällande åtta personer 9 dömda eller misstänkta för grovt smugglingsbrott alternativt punktskattekontrollbrott. Endast tre av fallen hade lett till dom under undersökningsperioden. Förundersökningsprotokollen valdes utifrån kriterierna att de skulle vara innehållsrika och relevanta för studiet av den storskaliga alkoholsmugglingens och -distributionens organisationsmönster. 10 Skuldfrågan var av mindre relevans i denna studie, vilket är anledningen till att fall som inte hade lett till dom inkluderades i undersökningsmaterialet. I dessa fall var åtal väckt. Det första urvalet av datamaterial gjordes genom att kontakt togs med en av Tullverkets specialister på alkoholfrågor, som föreslog studier av två av förundersökningsprotokollen. Övriga tre förundersökningar valdes också ut genom rekommendationer, vid två olika intervjutillfällen med tulltjänstemän. Urvalskriteriet var även här det som nämndes ovan. Genomläsningen av förundersökningsprotokollen skedde på Brå:s kontor samt på några av Tullverkets kontor i södra Sverige. På plats på Tullverkets kontor genomfördes även tre informella explorativa intervjuer. Då en förundersökning ledde mig fram till nästa genom tips 8 Gränsen för grovt smugglingsbrott ligger på 600 liter sprit, vilket kan ge som lägst sex månaders fängelse. Maxstraffet för grovt smugglingsbrott är sex års fängelse. 9 Majoriteten av dessa personer var män. 10 Innehållsrika och relevanta i den betydelsen att det rörde sig om storskalig kommersiell smuggling av alkohol. Tilläggas kan att det finns relativt få fall av detta slag i Sverige. 5

12 från intervjuer som gjordes på de kontor förundersökningarna fanns på, kan materialet sägas ha insamlats genom ett s.k. snöbollsurval (Wasserman & Faust, 1997:34). 2.2 Analysmetod Undersökningens metod bestod av en kvalitativ ansats i form av en innehållsanalys, vilket är, som namnet antyder, en metod som hjälper forskaren att analysera innehållet i ett dokument (Denscombe, 2000:199). I syfte att fördjupa min kännedom om det aktuella ämnet och dess kontext gjordes dels en genomgång av forskningslitteratur på området, dels explorativa intervjuer och samtal med tulltjänstemän. För att ange vad i materialet som skulle noteras konstruerades ett analysinstrument, vilket bestod av en teoretisk modell som baserade sig på tidigare forskning om storskalig alkoholsmuggling och -distribution. Likaså de explorativa intervjuerna med tulltjänstemän hörde till den hypotesformulerande delen, och syftade till att förbättra modellen. Vid ett flertal tillfällen hände det även att personer anställda på tullkontoren spontant berättade något som var relevant för uppsatsen, då de t.ex. kom in på rummet där jag satt. I de fall detta hände bad jag, och fick samtycke till, att få använda den aktuella informationen. Utifrån den teoretiska modellen skapades sedan ett kodschema, som totalt bestod av ett fem sidor långt dokument med olika kategorier. 11 För att först bekanta mig med materialet gjorde jag en explorativ genomläsning av ett av förundersökningsprotokollen redan på ett tidigt stadium, innan det att modellen och kodschemat hade konstruerats (Bergström & Boréus, 2000:50). Syftet var att få en inblick i dess uppbyggnad och se vilken typ av information som kunde tänkas utvinnas. Eftersom vare sig den teoretiska modellen eller kodschemat i detta läge var färdiga, noterades relevanta aspekter på ett mindre strukturerat sätt. För att optimalt utnyttja den tillgängliga information som initialt samlats in, gjordes själva inkodningen av detta fall allra sist, efter det att övriga förundersökningsprotokoll lästs och kodats. Med kodning avses i denna studie att materialet har strukturerats genom att delar av det placerats in under olika kategorier i kodschemat. När modellen konstruerades för innehållsanalysen tog jag ställning till vad i materialet som skulle observeras. Uppmärksamhet riktades således inte mot sådant som jag inte i förväg bestämt mig för att notera. Detta är något som innehållsanalys kritiserats för, att kodschemat kan sägas fungera som ett filter på materialet (ibid:50, 79). Kodschemat är på sätt och viss hypotesformulerande och konstruerat på så sätt att jag förväntar mig att finna vissa företeelser i förundersökningsprotokollen. Modellen är utvecklad i analysavsikt. 11 Modellen och kodschemat kommer att presenteras närmare i teori- och resultatavsnitten i kapitel 3. 6

13 Som ett komplement till det aktuella kodschemat skapades en kategori för övrigt, där sådant i materialet som verkade relevant för studiens syfte, men som inte passade in i någon kategori, kunde noteras. 12 Att göra om kodschemat när det väl var färdigställt och börjat användas på en väsentlig del av materialet, skulle ha varit allt för tidskrävande (ibid:84). Emellertid modifierades det under studiens gång. Vissa kategorier specificerades, andra lades till eller togs bort. 13 Kategorier exkluderades dock aldrig utifrån kriteriet att någon information inte fanns att tillgå. Ett sådant konstaterande, att materialet inte genererar kunskap om en viss företeelse, kan vara intressant i sig. Vid analysen av undersökningen presenteras resultaten kvalitativt. Vissa kvantitativa inslag kommer emellertid att förekomma. Om en specifik central företeelse återkommit i majoriteten av de studerade fallen, kommer detta att påvisas. Likaså förekommer beskrivningar som i tre av fallen.... Det kan vara bra att som läsare ha i åtanke att materialet endast omfattar fem fall Etiska överväganden Förundersökningsprotokoll och domar innehåller information som kan vara känslig för de personer som inbegrips. I Sverige är de förundersökningar som finns för grov smugglingsbrottslighet relativt få. Därför har undersökningsmaterialet behandlats med total anonymitet. Informationen som refereras i resultatet är avidentifierad från namn och orter. Likaså personerna som deltagit i de explorativa intervjuerna är anonyma i uppsatsen. 2.3 Källkritik Förundersökningsmaterialet utgörs i allt väsentligt av primärdata (Fielding & Gilbert, 2000:4f). Materialet har dock samlats in med intentionen att binda personer vid brott, inte i syfte att besvara uppsatsens frågeställningar. Därför har det inte varit säkert att all önskvärd information funnits att tillgå (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996:308; Denscombe, 2000:201). Uppgifterna i förundersökningsprotokollen kom från ett flertal olika källor, såsom bevisning i form av dokument, bl.a. offerter, beställningar, fakturor, fraktsedlar och ledsagardokument, och förhör med vittnen och misstänkta. Dessa uppgifter speglar inte nödvändigtvis det som verkligen skett. De misstänktas utsagor i förhören var ibland motstridiga med andra uppgifter som framkommit i förundersökningen. Personer som figurerat i förundersökningsprotokollen kan ha haft ett intresse i att lämna oriktiga uppgifter. Vid ett flertal tillfällen bestreds de misstänktas berättelser av bevisning som talade i motsatt 12 Vad som registrerades i denna kategori var dock beroende av det jag letade efter: organisatoriska strukturer. 13 En kategori kunde exempelvis strykas om jag insåg att den frågade efter samma sak som en annan kategori. 7

14 riktning. I dessa fall valde jag att förlita mig på de senare uppgifterna. Då uppgifter framkommit enbart utifrån de misstänktas utsagor, som vare sig kunnat bestridas eller styrkas, har jag valt att tydliggöra detta i texten Validitet och reliabilitet Idéer om validitet och reliabilitet har sitt ursprung i kvantitativ metodologi. Vid kvalitativa studier blir dessa koncept och termer något annorlunda. Att kvantitativt försöka mäta reliabilitet och validitet vid kvalitativa studier kan ses som olämpligt. Insamlingen av data ska naturligtvis ändå ske så att data blir tillförlitliga och adekvata (Trost, 1997:102). I avsnitten nedan beskrivs dock hur validitet och reliabilitet kan relateras till föreliggande undersökning Validitet När en studie av organisationsmönster för storskalig alkoholsmuggling och -distribution görs följer några validitetsproblem, det vill säga om undersökningen verkligen mäter det den strävar efter att mäta (Thomsson, 2002:31). Ett validitetsproblem som uppstår när domar och förundersökningsprotokoll används är de selektionsprocesser som har föregått materialet. Den bild som studien ger av organisationsmönster för storskalig alkoholsmuggling och -distribution baseras endast på de fall som har blivit upptäckta av polis eller tull och där en förundersökning inletts. Vilka fall som ingår i materialet påverkas således av insatser från polis och tull (Jfr Brå 2005:66). Det är heller ingen orimlig gissning att de smugglare och/eller distributörer av illegal alkohol som använder de mest sofistikerade metoderna inte upptäcks. Ännu en selektionsprocess som har föregått materialet är urvalet av förundersöknings- protokoll, som skett genom rekommendationer från tulltjänstemän vilka bedömt dem som relevanta. Dessa båda selektionsprocesser, samt att endast fem fall studeras, medför att resultatet inte kan generaliseras till att gälla organisationsmönster för all storskalig alkoholsmuggling och -distribution. Resultaten beskriver hur de fem fall som är föremål för studien skildrats i förundersökningsprotokollen. Återkommande strukturer kan ändå vara relevanta, inte minst som komplement till framtida studier. Fördelen med att studera förundersökningsprotokoll är att materialet innehåller rikligt med information, eftersom bevisningen måste vara hög för att dömas för brott. 15 För att misstanke om grovt smugglingsbrott ska föreligga måste smuggelgodset tros vara avsett för kommersiellt bruk, varför detta också måste styrkas. 14 Eftersom jag inte varit ute efter skuldfrågan har allt detta varit av mindre betydelse för mig. 15 Oavsett om förundersökningen lett till en fällande dom eller ej är materialet, som samlats in i syfte att utröna detta, omfattande. 8

15 Validiteten kan påverkas av den kontext som förundersökningarna producerats i. Som nämndes tidigare skildrar informationen inte nödvändigtvis vad som verkligen hänt. Misstänkta personer kan i förhör ha haft ett intresse i att inte alltid ge helt sanningsenliga uppgifter, i syfte att försöka undvika fällande dom eller få ett lägre straff. Detta är en viktig kontextuell omständighet att ha i åtanke. När uppgifter kategoriserats i kodschemat har detta som sagt tagits i beaktning. Ytterligare en viktig faktor för studiens validitet är att kodschemat är konstruerat så att det lyckas mäta det som studien ämnar mäta. Kodschemat baseras på tidigare forskningslitteratur samt intervjuer. Litteraturen rör inte bara svenska förhållanden, utan även kontexter, i andra länder vid andra tidpunkter, som skilt sig avsevärt från dagens Sverige. Möjligen kan ytterligare en invändning vara att de intervjuade tulltjänstemännen formats av sitt yrke och kan ha förutfattade meningar. Det jag dock tagit fasta på är deras egna upplevelser och mindre vikt har lagts vid generella uttalanden, som när någon t.ex. haft en känsla av att det alltid är si eller så Informationen från intervjuerna hör endast till min hypotesformulerande del och är inte en direkt del av empirin. Visserligen letar jag i materialet efter sådant som finns med i kodschemat, som konstruerats bl.a. utifrån intervjuer med tulltjänstemän. En betydande del av den information som framkommit i intervjuerna har jag dock funnit stöd för i litteraturen Reliabilitet Ett material kan tolkas på olika sätt av olika individer, utifrån personliga erfarenheter (Thomsson, 2002:37). Kategoriseringen av olika fenomen har skett utifrån tolkningen att en viss företeelse hör till en viss kategori i kodschemat. Därför är kodschemats konstruktion av stor betydelse för studiens reliabilitet, det vill säga om en mätning ger samma resultat vid upprepade mätningar. För att i analysen kunna finna organisatoriska mönster, har det varit min strävan att bedömningen och kodningen av hela materialet skett konsekvent, vilket kan relateras till begreppet intrasubjektivitet (Bergström & Boréus, 2000:51, 87). Om kodschemat är specificerat och tydligt formulerat torde utrymmet för olika tolkningar bli mindre. Studiens reliabilitet kan ha påverkats av att förundersökningsprotokollen skiljer sig åt strukturellt. Olika utredare har haft skilda upplägg när förundersökningsprotokollen har sammanställs. Likaså kan förundersökningsprotokollen skilja sig åt innehållsmässigt, i form av olika slags dokument som utskrifter av e-postkommunikation, kopior på kvitton, förhörsprotokoll, foton m.m. Sammantaget försvårar detta kategoriseringen av materialet. Kodschemat i den föreliggande studien är emellertid konstruerat och specificerat på ett sätt som bör göra såväl konsekventa som upprepade mätningar av materialet möjliga. 9

16 3. Teori och resultat I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska modell, vilken baserats på tidigare forskning som kommer att beskrivas nedan. Modellen, tillsammans med det kodschema som skapats utifrån modellen, har använts som ett analysinstrument och har varit en teoretisk vägledning för innehållsanalysen. Metod och teori går således in i varandra. Modellen, som redovisas i Figur 1, består av sex delar, vilka knyter an till uppsatsens sex frågeställningar om inköp utomlands, smugglingsoperationen, logistik inom landet, skydd av kriminell verksamhet, illegala verksamheters koppling till legala verksamheter samt kontakten mellan de olika aktörerna. I följande sex delar i uppsatsen presenteras först den tidigare forskning som ligger till grund för den delen av modellen, inklusive den specifika del av kodschemat som använts när förundersökningsmaterialet studerats. Efter respektive avsnitt med tidigare forskning beskrivs det empiriska resultatet från undersökningen. Detta sker således i sex block. De olika delarna i den teoretiska modellen överlappar i viss mån varandra, och återkopplingar mellan de sex delarna kommer att göras. I föreliggande genomgång räknas varje förundersökningsprotokoll, inklusive eventuell dom, som ett fall. Totalt rör det sig om fem fall. Inköp utomlands Smugglingsoperationen Logistik inom landet Skydd av kriminell verksamhet Illegala verksamheters koppling till legala verksamheter Kontakten mellan olika aktörer Figur 1. Teoretisk modell över organisationsmönster för storskalig alkoholsmuggling och -distribution. 3.1 Inköp utomlands Tidigare forskning - Inköp utomlands Kontakt Inom olagliga verksamheter är det svårt, för att inte säga omöjligt, att använda sig av konventionella vägar, som t.ex. Arbetsförmedlingen, för att hitta personal till illegala upplägg. Därför är tips och rekommendationer viktiga (Brå, 2006b:67ff). Angående försäljningen av illegal alkohol skriver Johansen (1996:89) att försäljare föredrar fasta kunder och referenser till nya. Detta torde också gälla vid det initiala inköpet av alkohol utomlands. Vad gäller 10

Om skattebrotten som kostat staten en halv miljard kronor Svensk Servicehandel & Fast Food

Om skattebrotten som kostat staten en halv miljard kronor Svensk Servicehandel & Fast Food Pengarna som gick upp i rök Om skattebrotten som kostat staten en halv miljard kronor Svensk Servicehandel & Fast Food Om Svensk Servicehandel & Fast Food Svensk Servicehandel & Fast Food är en branschorganisation

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum

Sida 1 (7) Riksåklagarens kansli Datum Dnr Rättsavdelningen 2012-09-03 ÅM-A 2012/1292. Ert datum Sida 1 (7) Ert datum Straffmätning i narkotikamål rättsläget i september 2012 Högsta domstolen har i 12 under 2011 och 2012 meddelade domar gällande narkotikabrott gjort generella uttalanden i fråga om

Läs mer

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET Tullkontor/tullid Innan du fyller i blanketten kan du gå in på vår webbplats, tullverket.se/flytta till Sverige från ett land utanför EU och läsa om skillnaden mellan

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen bultar Boverket juli 2013 Marknadskontroll av byggprodukter slutrapport för produktgruppen bultar. Dnr 1102-4607/2008 Boverket 2013 Innehåll

Läs mer

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet

Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Föreläsningens innehåll Vad är organiserad brottslighet? Lokalt arbete mot organiserad brottslighet- vad kan man göra? Lokala exempel Hur ska man göra? Att

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott

DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2013-06-13 B 952-12 Rotel 06 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM DB./. riksåklagaren ang. grovt bokföringsbrott m.m.

Läs mer

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.

Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket. Rättsavdelningen Datum Dnr Karin Engstrand 2014-07-07 STY 2014-453 Tel. 08-405 03 53 Ert datum Er referens karin.engstrand@tullverket.se Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om ändring i

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun

Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21. 2004 års provinköpsstudie - tobak och folköl Salems kommun Björn Callmar Ungdomssamordnare/projektledare Ung i Salem 2004-10-21 - tobak och folköl Salems kommun 2 rörande tobak och folköl Under våren 2004 genomfördes en uppföljning av 2001och 2002 års provinköpsstudie

Läs mer

VITBOK OM SVARTÖL. uppdaterad förkortad version. april 2005

VITBOK OM SVARTÖL. uppdaterad förkortad version. april 2005 VITBOK OM SVARTÖL uppdaterad förkortad version april 2005 INNEHÅLL SIDA 1. Sammanfattning 2 2. Gränshandel och smuggling hur mycket och hur? 2 3. Ölets roll i gränshandeln 4 4. Skatter och ölpriser 5 5.

Läs mer

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Tierps kommun. Granskning av anställdas bisysslor. Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av anställdas bisysslor Tierps kommun Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning och bakgrund 5 1.1 Revisionsfråga

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av anställdas bisysslor Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning och bakgrund... 3 2.1. Revisionsmetod...

Läs mer

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen

Göteborgs stad. Ernst & Young AB. Rapport 2010-05-10. Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs stad Granskning vid Idrotts- och föreningsförvaltningen Ernst & Young AB Rapport 2010-05-10 Innehållsförteckning 1 Uppdragsinformation... 2 1.1 Uppdraget... 2 1.2 Inriktning, genomförande och

Läs mer

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING

REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING TILL: Refugee Air MED E- MAIL 2015-09- 08 REFUGEE AIR FRÅGAN OM MÄNNISKOSMUGGLING SAMT ORGANISERANDE AV MÄNNISKOSMUGGLING 1. BAKGRUND 1. Med anledning av den pågående flyktingkatastrofen vid Medelhavet

Läs mer

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott

Kortanalys. Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott Kortanalys Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott URN:NBN:SE:BRA-590 Brottsförebyggande rådet 2015 Författare: Johanna Olseryd Omslagsillustration: Susanne Engman Produktion:

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria

Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008. Promemoria Redovisningskonsulters främjande av bokföringsbrott en HD-dom i juni 2008 Promemoria RättsPM 2008:9 Brottmålsavdelningen Ekobrottsmyndigheten September 2008 Innehållsförteckning HD:s dom den 11 juni 2008

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 25 april 2014 B 5191-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART FL Ombud och offentlig försvarare: Advokat PG SAKEN Grovt

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Stoppa trafficking. LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Stoppa trafficking. LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Stoppa trafficking LÄNSsTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN HANDELSRUTTER Människohandel förekommer över hela världen. Antal traffickerade till Sverige uppskattades år 2003 till 400-600 kvinnor och barn per

Läs mer

KRONOBERGSMODELLEN DET LOKALA EXEMPLET

KRONOBERGSMODELLEN DET LOKALA EXEMPLET KRONOBERGSMODELLEN DET LOKALA EXEMPLET NPO-Söderåsen 1 NPO Söderåsen Är ett närpolisområde som omfattar fem kommuner, Klippan, Åstorp, Bjuv, Örkelljunga samt Svalöv Området har polisstationer med yttre

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler - Fokusgrupper om förändringar i konsumtionsvanor och inköpsvanor Maria Melin Stockholm i juni 2004 Metod och urval Kvalitativ metod Två gruppdiskussioner

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-07-27 321 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stockmann Oyj Abp 00101 Helsingfors Finland Ombud: Melbourne IT DBS AB 103 68 Stockholm MOTPART Jörgen N 127 34 Skärholmen

Läs mer

Vad ingår i tullvärdet?

Vad ingår i tullvärdet? Vad ingår i tullvärdet? 2 VAD INGÅR I TULLVÄRDET? Den här broschyren vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet

Läs mer

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01

meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 2 juli 2004 B 4611-01 KLAGANDE KJ Ombud: förbundsjuristen BW MOTPART Riksåklagaren SAKEN Tillåtande av olovlig körning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Anställdas bisysslor

Anställdas bisysslor Revisionsrapport Anställdas bisysslor Krokoms Kommun Anneth Nyqvist December 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15

Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 Datum 2015-06-29 Sida 1 (6) Slutrapport efter genomfo rda RUBICON seminarier under 2014/15 1. Sammanfattning RUBICON står för rutiner brottsutredningar i konkurs och har sedan mitten av 1990-talet varit

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 december 2014 KLAGANDE AA, Ombud: Advokat Hans Fritzheimer Esplanaden 11, 2 tr 852 31 Sundsvall MOTPART Transportstyrelsen 701 97 Örebro

Läs mer

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning

RH./. riksåklagaren ang. tillstånd till prövning i hovrätt av mål om olovlig körning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2012-10-08 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-04-16 Ö 1126-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RH./. riksåklagaren

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

2008-02-12. 1 Allmänt

2008-02-12. 1 Allmänt HANDLINGSPLAN 1 (12) Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng. 1 Allmänt Polisen

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juli 2008 B 5248-06 KLAGANDE 1. BA Ombud och offentlig försvarare: Advokat FB 2. DF Ombud och offentlig försvarare: Advokat LA 3. LG

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ. ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Göta hovrätts dom 2010-04-15 i mål B 1505-09 Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2011 B 2350-10 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART OU Ombud och offentlig försvarare: Advokat KJ SAKEN

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats.

Vi träffade Wenche Fredriksen som är norska tullverkets chef för kontrollverksamheten vid Svinesund, Fredrikstad och Rygge flygplats. Ingen narkotika inga missbrukare Om det inte finns någon narkotika så finns det inte några missbrukare. Så enkelt är det i teorin, men verkligheten ser annorlunda ut. Narkotika måste bekämpas på många

Läs mer

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare

Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare f r e d r i k bernd t & maria holme Något om särskilt kvalificerade beslutsfattare Den beslutsordning med särskilt kvalificerade beslutsfattare som infördes i och med införandet av skatteförfarandelagen

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/01275 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen fälls.

Läs mer

Sveriges Bryggeriers enkät med Europaparlamentskandidater 2009

Sveriges Bryggeriers enkät med Europaparlamentskandidater 2009 Sveriges Bryggeriers enkät med Europaparlamentskandidater 2009 Sveriges Bryggerier skickade tre frågor till Sveriges hugade Europaparlamentariker den 15e maj. Här sammanställs alla svar vi fått in. Bör

Läs mer

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408

Kvalitativ Analys. Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Kvalitativ Analys Utvärderingsmetoder inom MDI DH2408 Inlämningsuppgift 2 Era gruppinlämningar ligger här framme, leta reda på er egen!!! Jag har godtyckligt gett er ett gruppnummer, referera till det

Läs mer

Om ekonomiska brott i näringslivet. Så kan företagen skydda sig

Om ekonomiska brott i näringslivet. Så kan företagen skydda sig Om ekonomiska brott i näringslivet Så kan företagen skydda sig Om ekonomiska brott i näringslivet Näringslivet är utsatt för bedrägerier och andra ekonomiska brott. Antalet bedrägerier har ökat de senaste

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL

EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL EGENTILLSYNSPROGRAM FOLKÖL Försäljningsställe: Ägare (juridisk person): CHECKLISTA FÖR EGENTILLSYN Utse försäljningsansvarig Informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns Repetera regelbundet

Läs mer

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2013 ref. 16 Kassaregister Kravet på certifierat kassaregister har ansetts gälla för caféverksamhet som bedrivits endast del av året eftersom kontantförsäljningen bedömts inte vara av obetydlig omfattning.

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Utförd av: Statistiska Centralbyrån Martin Kullendorff Marcus Widén Oktober 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BRA MILJÖVAL

Läs mer

Advokatfirman Credo. Med stöd av tidigare ingiven fullmakt får jag härmed komplettera svaromålet och utveckla talan.

Advokatfirman Credo. Med stöd av tidigare ingiven fullmakt får jag härmed komplettera svaromålet och utveckla talan. Advokatfirman Credo Göteborgs tingsrätt Avdelning 2 404 83 Göteborg Göteborg den 9 april 2014 T 2164-14 SVAROMÅL Claes och Sari Lundin../. Ingrid och Sven-Erik Skoglund Med stöd av tidigare ingiven fullmakt

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12

SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 1 (5) SAMMANFATTNING AV DOM B 2700-12 Bedrägeri- och bidragsbrottslighet rörande assistansersättning m.m. Bakgrund Bolaget Elma Personlig Assistans AB (fortsättningsvis Elma) startade sin verksamhet i

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad?

BAKGRUNDSFRÅGOR. I. När är du född, år och månad? BAKGRUNDSFRÅGOR I. När är du född, år och månad? II. Vad har du för sysselsättning just nu? (Läs upp alternativ 1-5. Mer än ett alternativ är möjliga). 1. Arbetar heltid 2. Arbetar deltid 3. Studerar vid

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 juli 2012 B 1158-12 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DBO Ombud och offentlig försvarare: Advokat BJ Ombud och

Läs mer

Bedrägerier det spelar roll vad du gör!

Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Bedrägerier det spelar roll vad du gör! Köp och sälj säkert på internet! Falska fakturor anmäl och bestrid! Du ska vara du. Skydda din identitet! Köp och sälj säkert på internet! Köper eller säljer du

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Jur. kand. Slobodan Jovicic Advokatfirman Salomonsson & Liljekvist Kornhamnstorg

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85)

Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/0004 Er referens: Ju/2013/8738/L5 1 (5) 2014-04-25 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm e-post: ju.l5@regeringskansliet.se Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet.

HFD 2014 ref 80. Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet. HFD 2014 ref 80 Ny praxis beträffande skattetillägg och straff för skattebrott i förhållande till Europakonventionens förbud mot dubbla förfaranden (HFD 2013 ref. 71) påverkar inte bedömningen att den

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Slutrapport till SE:s Internetfond. rörande projektet. ECPAT Hotline 2007

Slutrapport till SE:s Internetfond. rörande projektet. ECPAT Hotline 2007 Slutrapport till SE:s Internetfond rörande projektet ECPAT Hotline 2007 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Projektets genomförande 3. Resultat och analys av 2007 4. Framtida arbete 2 1. Bakgrund Syftet

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor

Granskning av anställdas bisysslor www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Februari 2012 Granskning av anställdas bisysslor Surahammars kommun Innehållsförteckning 2.1. Revisionsmetod...3 2.2. Avgränsning...4 3.1.

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun. 2010-03-30 Anneth Nyqvist Revisionsrapport Anställdas bisysslor/sidouppdrag Östersunds kommun 2010-03-30 Anneth Nyqvist 2010-03-30 Anneth Nyqvist, uppdragsledare/projektledare 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Anvisning 9/2014 1 (7)

Anvisning 9/2014 1 (7) Anvisning 9/2014 1 (7) Försäljning av produkter som avses i tobakslagen på internet Bakgrund Lagstiftning Med stöd av 14 i tobakslagen (693/1976) ger Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Läs mer

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats

Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel. Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats KVALITATIV ANALYS Analys av kvalitativ data Kvalitativ innehållsanalys som ett exempel Övning i att analysera Therese Wirback, adjunkt Introduktion Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion Slutsats Fånga

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer