Transparenta och effektiva försäljningsmetoder för småhus och bostadsrätter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transparenta och effektiva försäljningsmetoder för småhus och bostadsrätter"

Transkript

1 Transparenta och effektiva försäljningsmetoder för småhus och bostadsrätter av Hans Lind Avd f Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm 2006 Uppsats nr 37 1

2 Förord Upptakten till denna rapport var att avdelningen för Bygg- och Fastighetsekonomi, KTH, kontaktades av Robert Taflin från mäklarföretaget NOTAR. Frågan var om vi kunde göra en mindre utredning om vad det skulle innebära om bud i fastighetsauktioner var bindande. Efter ytterligare diskussioner urskiljdes två delprojekt. Det ena handlade om en genomgång av både teoretisk och empirisk forskning om fastighetsauktioner. Detta arbete redovisas i en särskild uppsats "Auctions in the real estate market - a review" skriven av Samuel Azasu. Det andra delprojektet avgränsades till en mer policyinriktad diskussion om tänkbara "transparenta" metoder för att sälja småhus och bostadsrätter. Bakgrunden till denna fråga är de diskussioner om försäljningsmetoder som förekommit under senare år, t ex frågor om lockpriser och försäljningsmetoder som är svåra att överblicka, och där deltagarna kan hoppa av processen utan konsekvenser även i sena skeden av processen. I rapporten formuleras ett antal kriterier för vad som kännetecknar en "bra" försäljningsmetod. Därefter beskrivs och utvärderas tre alternativa metoder: som kallas "Fast pris", "Vanlig öppen auktion" och "Sluten auktion i flera steg". Vill man förändra den svenska marknaden i riktning mot mer transparenta processer kan man tänka sig att några metoder av denna typ pekas ut som "Standardmetoder" av t ex branschorganisationer. En mäklare som vill vara tydlig när det gäller vilken försäljningsmetod som används kan då hänvisa till dessa standardmetoder. Köpare och säljare vet då precis vad som gäller. Inte minst pga teknologiska förändringar så utvecklas hela tiden nya försäljningsmetoder så det handlar alltså inte om att peka ut några metoder som måste användas. De metoder som beskrivs nedan är såvitt vi kan bedöma möjliga att genomföra utan ändringar av den grundläggande lagstiftningen. Detta ska dock inte ses som ett viktigt krav eftersom lagstiftning kan ändras om det är motiverat för att få en bättre fungerande marknad. Stockholm februari 2006 Hans Lind 2

3 Sammanfattning Under senare år har en rad aspekter rörande metoderna att sälja småhus och bostadsrätter diskuteras, t ex lockpriser och att stress under processen gör att köparna fattar mindre rationella beslut. I denna uppsats preciseras först ett fyra krav som kan ställas på en försäljningsmetod: - Att den är transparent: dvs deltagarna vet hur processen ser ut och kan förutsäga vad som händer i olika steg. - Att de direkta kostnaderna för att genomföra transaktionen är låga. - Att det blir rätt köpare, dvs att den som värderar objektet högst, i betydelsen, är villig att betala mest, också blir den som köper objektet. - Att metoden är etiskt bra, dvs bidrar till rationellt beteende hos aktörerna. Därefter formuleras fyra allmänna egenskaper som processen ska ha: - Att det ska finnas en standardiserad beskrivning av objektet. - Att det ska finnas information om vad liknande objekt nyligen sålts för, så att köparna bättre kan bedöma vad som är ett rimligt pris. - Att det inte ska vara några förhandlingar efter "avslut". Objektet köps i det skick som anges i den standardiserade beskrivningen. - Att både köpare och säljare ska betala (ett mindre) skadestånd om de hoppar av processen i ett sent skede. Tre alternativa försäljningsmetoder beskrivs sedan i detalj. Alla metoderna bygger på att accept/bud mm förmedlas elektroniskt över Internet. Metod 1 "Fast pris": Den som först accepterar ett angivet pris är den som får köpa objektet. Metod 2: "Vanlig öppen auktion": Utgångspris ska vara 30% under bedömt marknadsvärde, i förväg anges minsta budsteg och hur lång tid man har på sig att lägga ett nytt bud. Metod 3: " Sluten auktion i flera steg": Först lägger intresserade köpare ett indikativt bud. De med de tio högsta buden går vidare till en andra omgång, som genomförs 1-2 dagar senare.. De som då lagt de 5 högsta budet går vidare till den sista omgången då slutna bud läggs och objektet säljer till den som då lagt det högsta budet. I tabellen nedan sammanfattas bedömningen av de olika metoderna, inklusive en bedömning av hur de kan tänkas påverka priserna. Symbolerna i tabellen betyder: ++ Bra + Ganska bra - Inte så bra Aspekt Metod 1 Metod 2 Metod 3 Transparens Direkta transaktionskostnader Rätt köpare Etiska aspekter Prisnivå jämför med idag -? oförändrat? -? 3

4 Summary "Transparent and efficient methods for selling single-family houses and condominiums" In recent years there have been a number of discussion about the methods used to sell singlefamily houses and condominiums ("bostadsrätter") in Sweden. The typical procedure is that the seller states a price in the ad, but that an informal and often stressful bidding and bargaining procedure follows after that. The final price might be considerably higher than the price in the ad. In this paper four characteristics of a good sales procedure is formulated: - That it is transparent, i.e. the participants know what the process will look like. - That the direct costs to carry out the transaction are low. - That the right person will buy the object, i.e. the buyer is the person who is willing to pay the most. - That the method is ethically good, in the sense that it contributes to rational behaviour. After that four general properties of the processes are described: - That there should be a standardized description of the object. - That there should be information about what similar properties have sold for recently. - That there should not be any negotiations after acceptance: The object is sold in the condition given by the standardized description. - That both buyer and seller should pay a pre-specified "fine" to the other party if they change their minds late in the process. Three alternative procedures are then described in detail. All methods should be carried out over the Internet.. Method 1 "Fixed price": The one who first accepts buys the object. Method 2: "Ordinary open auction": The starting price should be 30% below estimated market value, the minimum raise and the maximum time between bids is specified in advance. Method 3: "Closed auction in several stages": First those interested in buying presents an indicative bid. The 10 highest bidder coninue to a second round of indicative bids, and then the five highest go the the third and final round where there are binding written bids. The object is sold to the one who bids highest in the third round at the price that this person bids. I the table below the evaluation of the methods are summarized, and also how they might affect the price compared with the dominating method used today. The symbols in the table means the following: ++ Good, positive + Rather good, - Problematic, negative Aspect Method 1 Method 2 Method 3 Transparency Direct transaction cost Right buyer Ethical aspects Price level compared with today -? unchangedt? -? 4

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Transparenta försäljningsmetoder Mindre transparenta försäljningsmetoder Vilka krav ska vill ställa på en försäljningsmetod? Grundläggande gemensamma drag hos försäljningsmetoden Kunskap om objektets egenskaper Information om marknadsvärde Inga förhandlingar efter "avslut" Köparens betalningsförmåga, säljarens reservationspris, mm Sammanfattning och avslutande kommentar om grundläggande spelregler Metod 1: "Fast pris" Beskrivning Analys Metod 2: "Vanlig öppen auktion" Beskrivning Analys Metod 3: "Sluten auktion i flera steg" Beskrivning Analys Avslutande jämförelse

6 1. Inledning 1.1 Transparenta försäljningsmetoder Varor och tjänster köps och säljs på en rad olika sätt. Det vanliga sättet i Sverige idag, som vi dagligen möter i affärer, är en metod som bygger på att säljaren sätter en prislapp och att varor/tjänster sedan säljs till enligt principen "först till kvarn". Ibland innebär detta att när man kommer till butiken så är hyllan tom. Det typiska i de allra flesta fall är att priserna inte är förhandlingsbara. Skulle någon försöka pruta i en vanlig matvaruaffär - om det inte finns något fel på varan - skulle det närmast tolkas som är personen ifråga är lite konstig. Under senare år har köp och försäljning genom Internetauktioner ökat markant. E-bay är det mest kända exemplet men det finns även en rad andra svenska auktions-sajter. Dessa auktioner styrs av explicita regler och det finns särskilt hos E-bay olika inbyggda metoder att bilda sig en uppfattning om säljaren/köparen. En rad etablerade auktionshus säljer t ex konst och antikviteter genom stora auktioner. En ytterligare metod som är vanlig, t ex på aktiebörser, är att både köpare och säljare lägger bud som kan vara formulerade som att man är beredd att köpa om priset understiger en viss nivå och/eller sälja om priset överstiger en viss nivå. En datoriserade mekanism matchar sedan buden och bestämmer det pris som ska gälla vid transaktionen. Det gemensamma med dessa mekanismer är att det är tydligt för aktörerna hur köp och försäljningar går till. Antingen är metoden fastlagd genom explicita regler, som vid de nämnda auktionerna, eller så finns välkända etablerade mönster, som i de vanliga affärerna. Mekanismerna är transparenta. 1.2 Mindre transparenta försäljningsmetoder Bilförsäljningar är ett område där prissättningsmetoderna inte är lika genomsynliga, inte ens för nya bilar. En förklaring till detta är att försäljningen av en ny bil kan vara knuten till att köparen lämnar en inbytesbil. Att få ett bra pris på inbytesbilen kan kännas viktigt för kunden och ett sätt för säljaren att kunna erbjuda ett bra pris på en inbytesbil är att ha en prutmån på den nya bilen. Den som inte har någon inbytesbil kan då använda detta som argument för att pruta på priset på den nya bilen. Här är det dock mycket svårt för en kund och veta hur säljaren satt sina priser och vilka argument som kan vara gångbara för att pruta på priset på bilen, och vilken handlingsfrihet som den enskilde säljaren har. Försäljning av småhus och bostadsrätter sker idag ofta på följande sätt. - I en annons anges ett pris, som kan kallas utgångspris, utgångsbud, begärt pris eller så stor det bara pris "eller högstbjudande" eller "bud". Hur dessa priser förhåller sig till vad säljaren egentligen tänker sig eller är beredd att sälja till är oklart. - Efter visning anmäler potentiella köpare sitt intresse till mäklare och en budgivning med i förväg tämligen okända regler vidtar. Ofta sker denna budgivning under tidspress och köparna måste snabbt vara beredda att ta ställning till om de vill höja sina bud eller inte. 6

7 - Denna process leder fram till att en potentiell köpare identifieras. Processen är dock inte klar här. Denna potentielle köpare kan visa sig ha svårt att få fram pengar. Köparen kan också bjuda på flera objekt samtidigt och vill därför inte (omedelbart) gå vidare. I detta skede genomför också köparen en besiktning, som kan leda till nya förhandlingar om priset om fel hittas i fastigheten. Det kan också vara så att den potentielle köpare är en bulvan för säljaren eller att säljaren av någon anledning inte vill gå vidare med den aktuella köparen. - Om den potentielle köparen hoppar av kontaktas andra budgivare, men de inser ju nu att deras förhandlingsposition stärks och att den tidigare högstbjudande drivit upp priset och är därför inte längre beredda att stå kvar vid sitt bud. En ny förhandlingsomgång inträder därmed. Fokuserar vi på försäljningarna av bostadsrätter och småhus kan vi säga att metoden inte är klart beskriven i samband med att bostaden utannonseras. Olika komponenter i förloppet bidrar till osäkerhet, t ex att det inte finns några sanktioner i samband med avhopp, att tidsintervallen under budgivningen inte är angivna i förväg och att det sker en omförhandling efter besiktning. Denna osäkerhet leder i sin tur till att kan vara svårt för en aktör att veta vad som är rationellt att göra. Försäljningskostnaderna ökar rimligen också genom flera omgångar av förhandlingar och genom att budgivare kan hoppa av processen i sena skeden, t ex därför att de samtidigt deltar i flera budgivningar. Innan vi går vidare och diskuterar tänkbara försäljningsmetoder för småhus och bostadsrätter ska vi mer allmänt diskutera vad vi ska mena med en transparent och effektiv försäljningsmetod. 2. Vilka krav ska vill ställa på en försäljningsmetod? Grundtanken bakom en transparent försäljningsmetod är att det ska vara lätt för en deltagare att veta hur processen kommer att gå till. Att det finns en explicit beskrivning av hur försäljningen går till är rimligen särskilt viktigt om det är en marknad där många inte deltar regelmässigt och där det handlar om stora värden. Marknaden för småhus och bostadsrätter har just dessa egenskaper. Transparens kan i denna situation ses som en förutsättning för att försäljningsmetoden ska vara effektiv. Det finns i sin tur tre perspektiv på frågan om vad som är en effektiv försäljningsmetod. Det första är att se på de direkta kostnaderna för att genomföra försäljningen. Att man i butiker inte accepterar förhandlingar om priserna är något som minskar butikens kostnader och som gör att de kan sänka priserna. Butiksformen med fasta inte förhandlingsbara priser konkurrerade historiskt sätt ut den tidigare formen av butiker utan prislappar och förhandlingsbara priser. Prislapparna stod också i nära förbindelse med övergången från handel över disk till butiker där kunder själv plockar ihop sin varukorg. Det senare skulle ju inte vara så lätt om det inte fanns prislappar! Det andra perspektivet på effektivitet är om objektet kommer att hamna hos den person som är villig att betala mest. Här kan det finnas problem med ett prislappssystem, t ex om priset sätts så lågt att inte varorna räcker till alla. Det är ju inte självklart att de som kommer först är 7

8 de som är villiga att betala mest för varan. I de allra flesta fall lär sig dock säljaren snart ungefär hur stor efterfrågan är och kan även för färskvaror relativt väl bedöma efterfrågans storlek och minska både tomma hyllor och kasserade varor. Ett intressant exempel på "tomma hyllor" är försäljning av biljetter till vissa konserter där arrangören medveten sätter ett pris som är lågt i förhållande till efterfrågan och att biljetterna därför är slut på några minuter. Här har man dock medvetet valt att inte sälja till högstbjudande, t ex för att gynna fans som inte har så höga inkomster men som gärna köar utanför över natten. Det kan påverka artistens rykte och långsiktiga intäkter. För det tredje kan man betrakta en försäljningsmetod ur ett etiskt/moraliskt perspektiv. På marknaden finns personer som kanske inte är så välinformerade och kanske inte så bra på att förhandla och som kanske i stressade situationer gör saker som de sedan ångrar. På en marknad finns i regel också en viss mängd tämligen skrupelfria personer som kan tänkas försöka utnyttja den första gruppen av personer. En försäljningsmetod kan därför bedömas utifrån i hur hög grad som den motverkar detta. Ett annat sätt att beskriva detta är att den effektiva försäljningsmetoden ska bidra till rationellt beteende. I de kommande avsnitten kommer vi att diskutera tänkbara transparenta försäljningsmetoder och hur det förhåller sig till de krav som formulerades ovan. 3. Grundläggande gemensamma drag hos försäljningsmetoden Oberoende av den exakta försäljningsmetoden finns ett antal förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att kraven ovan ska vara uppfyllda. Några sådana diskuteras i detta avsnitt. 3.1 Kunskap om objektets egenskaper För att ett objekt ska hamna i "rätt händer" är rimligen en förutsättning att deltagarna har ungefär samma föreställning om objektets egenskaper. Om potentiell köpare 1 tror att objektet rent objektivt har sämre egenskaper än vad potentiell köpare 2 tror så kan ju köpare 2 bjuda mer, även om köpare 1 är den som värderar objektet högre, givet att båda skulle bedöma egenskaperna på rätt sätt. Om det inte finns en oberoende objektsbeskrivning finns rimligen också högre risk att den okunnige överskattar kvaliteten hos objektet och därmed är beredd att betala mer än vad man skulle vara om egenskaperna var kända. Lite mer konkret innebär detta att oberoende av försäljningsmetoder så bör det göras en besiktning av objektet utifrån en av branschen/konsumentverket standardiserad mall och att besiktningen utförs av en på ett eller annat sätt auktoriserad besiktningsman. Säljare/mäklare/besiktningsföretag är ansvariga för att objektet faktiskt har de egenskaper som anges i besiktningsprotokollet. Skulle det senare visa sig vara något fel i besiktningsprotokollet så är säljare/mäklare/besiktningsföretag skyldiga att kompensera köparen för merkostnader eller värdeminskning knuten till denna avvikelse. 8

9 Ansvarsfördelningen mellan säljare/mäklare/besiktningsföretag regleras genom avtal mellan dessa och det är rimligt att anta att mäklare/besiktningsföretag i sin tur kan skydda sig genom försäkringar av olika slag. 3.2 Information om marknadsvärde Hur mycket en person är beredd att betala för en viss bostad beror inte bara på hur denne bedömer egenskaperna hos just detta objekt, det beror också på vad personen tror att denne har för alternativ. En viktig aspekt av detta är vad det skulle kosta att köpa en annan bostad än den som just nu är aktuell. Även i detta fall kan det alltså vara så att den person som egentligen värderar objektet högst är villig att betala mindre än (vissa) andra, därför att den förtsnämnde tror att prisnivån i allmänhet är lägre. Ett sätt att göra marknaden mer effektiv är alltså att underlätta för aktörerna på marknaden att bedöma vad prisnivån på det aktuella objektet är. Detta kan t ex göras genom att mäklaren samlar och offentliggör information om priserna på liknande objekt som nyligen sålts, samt prisrelevant information om dessa objekt. 3.3 Inga förhandlingar efter "avslut" Ett drag hos många av dagens försäljningar är att det uppstår nya förhandlingar efter att köparen (preliminärt) identifierats. Efter en preliminär överenskommelse gör köparen en besiktning och då kan det komma fram saker som köparen menar motiverar en sänkning av priset. Det finns två problem med detta ur effektivitetssynpunkt. Det första är naturligtvis att det är resurskrävande att ha förhandlingar i detta skede, särskilt som det kan leda att hela processen måste börja om igen. Det andra är att möjligheten till sådana förhandlingar kan göra att objektet hamnar hos "fel" person. En person som vet/tror att denna är skicklig på att omförhandla priset med hänvisning till olika egenskaper kan ju, relativt sett, bjuda mer än andra i första omgången. Även om denne har lägre betalningsvilja än en annan person för ett objekt med givna egenskaper, så kan en sådan skicklig förhandlare alltså bli ägare till huset. Detta kan ses som ett ytterligare en vinkling av argumentet för att det ska finnas en oberoende besiktning av objektet. Om inga prisförhandlingar efter "avslut" är tillåtna så måste ju köparen kunna bilda sig en uppfattning om objektet i förväg. Inget hindrar heller att en potentiell köpare får tillåtelse att innan försäljningen ta in ytterligare information. Det pris som köparen är beredd att betala kan alltså ses som det pris som denne är beredd att betala givet att informationen i besiktningsprotokollet är korrekt. Är denna information inte korrekt ska köparen, som nämndes ovan, ha rätt till skadestånd och i extremare fall rätt att hävda köpet. 9

10 3.4 Köparens betalningsförmåga, säljarens reservationspris, mm En köpares betalningsvilja för ett objekt beror på en rad ytterligare faktorer än objektets egenskaper och hur personen värderar dessa egenskaper. En viktig sådan faktor är lånemöjligheter, eftersom köp av egnahem och bostadsrätter i regel finansieras med lån till ett betydande del. Om en person tror att denna kan få lån upp till en viss summa påverkar detta köparens bud och om denna föreställning är felaktig kan personen kanske inte genomföra köpet. Detta ökar de direkta transaktionskostnaderna. En annan liknande aspekt kan vara att köparen samtidigt bjuder på flera objekt och i slutskedet hoppar av, eller vill vänta med sitt beslut, för att man vill se hur det går i en annan budgivning. Sådana avhopp ökar rimligen också de direkta transaktionskostnaderna (även om det kan ha fördelar utifrån perspektivet att objektet ska hamna i "rätt händer"). En tredje faktor som kan komplicera förloppet är att köparen har egenskaper som gör att säljaren inte vill gå vidare med just den köparen. Ett exempel kan vara att köparen tidigare varit inblandad i skumraskaffärer och att säljaren är orolig för att det kommer att bli problem i samband med att affären ska fullföljas. En ytterligare faktor är att säljaren kan ha ett reservationspris, som innebär att denne vid ett auktionsliknande förlopp inte är beredd att sälja om det slutliga priset ligger under en viss nivå. Det kan också finnas andra faktorer, t ex familjeskäl, som gör att säljaren i ett sent skede ångrar sig och inte vill sälja. Detta leder fram till följande punkter som alla syftar till att skapa ökad klarhet och sanktioner mot agerande som skapar problem för motparten: - Det måste kunna ställas upp ett antal villkor som den potentiella köparen måste kunna visa att de uppfyller, t ex att de har lånemöjligheter och kapital som räcker för att betala det pris de säger sig vara beredda att betala. - Det måste finnas någon form av sanktioner om en köpare hoppar av i ett sent skede. Ett sätt att uppnå detta är att anbudet/accepten görs på ett särskilt dokument där det ingår en klausul som säger att ifall den aktuella personen blir den som är tänkt att köpa (bjudit mest etc) men sedan inte vill gå vidare måste denna betala t ex 5000 kr i skadestånd. Detta belopp delas mellan mäklare och säljare, bl a för att också göra det kostsamt för säljaren att använda bulvaner. En regel som denna är alltså också ett sätt att minska risken för att bulvaner för säljaren deltar i processen för att driva upp priset. - Det måste finnas sanktioner gentemot säljare som hoppar av i ett sent skede. Det kan regleras genom ett kontrakt mellan mäklare och säljare, som t ex anger att ett liknande skadestånd då ska betalas till den tilltänkte köparen, som uppfyllt de formella kraven men som ändå inte får köpa. De potentiella köparna ska informeras om att det finns en sådan klausul vilket tydligare signalerar säljarens avsikter att verkligen sälja. 10

11 3.5 Sammanfattning och avslutande kommentar om grundläggande spelregler Sammanfattningsvis skulle alltså följande gälla för alla de försäljningsmetoder som diskuteras i återstoden av denna uppsats: - En besiktning ska vara genomförd och tillgänglig för alla. - Information om priser och egenskaper för ett antal transaktioner med liknande objekt ska vara tillgängliga. - Bostaden köps i det skick som anges i besiktningen. - Köparen ska visa att denne har lånemöjligheter och andra efterfrågade egenskaper. - Både potentiella köpare och säljare måste betala skadestånd om de avbryter transaktionen i ett sent skede, om inte detta avbrott har stöd i de överenskomna spelreglerna. När man diskuterar regelsystem är det viktigt att kritiskt granska dessa och fråga sig om det finns möjlighet att utnyttja regelsystemet på ett icke avsett sätt. Ett rimligt antagande är att det på varje marknad finns vissa aktörer som letar efter kryphål och manipulationsmöjligheter och därmed är det viktigt att försöka föregripa denna typ av beteende. Alla situationer där det finns möjlighet till skadestånd öppnar för ett "spel" där man beter sig på ett visst sätt enbart för att man vill kunna få skadeståndet. I det aktuella fallet är det särskilt en punkt som kan skapa oro ur detta perspektiv och det är att om säljaren väljer att avbryta transaktionen i ett sent skede så har den potentielle köparen rätt till skadestånd. Man kan tänka sig att en skrupelfri person ser till att man uppfyller kraven, säger sig vara villig att köpa men sedan gör något som inte strider mot reglerna men som får säljaren att vilja avbryta affären. Är man rädd för detta måste man rimligen lägga in en mer allmän klausul som säger att säljaren enbart behöver betala skadestånd om det inte finns sakligt grundade skäl för att avbryta klausulen. Vad som är sakligt grundade skäl får sedan en domstol avgöra. Genom en sådan klausul öppnas å andra sidan en viss risk för missbruk från säljarens sida... Om det skadeståndsbelopp som köparen har rätt till är relativt lågt, t ex 5000 kr, så är rimligen risken för denna typ av missbruk relativt liten, eftersom det krävs att man lägger ner en hel del tid för att kunna ha en chans att få skadeståndet. Även om beloppet inte är så stort kan det dock fortfarande ha en positiv effekt både på köparen och säljarens eftersom det ändå innebär ett straff om man inte följer spelreglerna. I de kommande avsnitten ska vi presentera tre tänkbara försäljningsmetoder som uppfyller kravet på att vara transparenta. För var och en diskuteras sedan för och nackdelar ur olika effektivitetsperspektiv. Alla tre metoderna bygger på att bud mm lämnas över Internet. Vi utgår från att det finns sätt att kontrollera individernas identitet eller att deltagarna på något sätt i förväg registrerat sig och i samband med det belagt sin identitet. Idag sker dock många transaktioner över Internet och dessa problem är inte något specifikt för de fastighetsförsäljningsmetoder som diskuteras nedan. 11

12 4. Metod 1: "Fast pris" 4.1 Beskrivning Säljaren anger här ett pris och den som först accepterar detta pris och lägger en handpenning är den som får köpa bostaden. I annonsen anges att säljaren förbinder sig att sälja till detta pris under en bestämd tid, t ex 1 månad. Accept och information om att handpenning deponerats på visst konto ska en köpare lämna vid en viss angiven första tidpunkt. Accept före denna tid accepteras inte. För att minska stress kan man tänka sig att om flera bud kommer inom ett kort tidsintervall (t ex inom 5 minuter) så sker en lottning mellan dessa budgivare. Den aktuella mäklaren antas tillhandhålla en särskild blankett som köparen ska fylla i och skicka eller lämna in. I blanketten ska bl a anges: - referenser rörande lånelöfte - en acceptfrist, dvs att den som lägger budet är bunden i ett visst antal dagar. I detta dokument ingår också klausuler om skadestånd som respektive part ska betala ifall de i ett senare skede inte vill genomföra transaktionen. 4.2 Analys Hur förhåller sig denna metod till de olika kriterier som diskuterades ovan? När det gäller transparens är detta rimligen ett metod som uppfyller villkoren. Det är lätt att förstå hur den fungerar och den påminner om försäljningsmetoder som vi är vana vid från en rad områden. När det gäller de tre effektivitetsaspekterna kan man kanske säga följande. Direkta transaktionskostnader. Dessa bör rimligen vara relativt små i detta fall eftersom det inte förekommer några tidskrävande förhandlingar. Undantaget är om priset satts så högt att objektet inte blir sålt. Rätt köpare: Här är det långt ifrån självklart att metoden leder till ett bra resultat. Det är ju inte alls självklart att den som slår till snabbast är den som värderar objektet högst. Ett visst samband bör dock rimligen finnas eftersom den som värderar objektet särskilt högt har motiv att snabbt hålla sig framme. Etiska/moraliska aspekter. Problemet med denna metod ur detta perspektiv är att en person som egentligen känner att man skulle vilja fundera lite till innan man bestämmer sig, kanske känner sig pressad att slå till direkt eftersom sannolikheten annars kan vara stor att någon annan slår till. Vill man minska denna risk ska det finnas en viss minimitid mellan t ex visning och första tidpunkt då accept kan lämnas. En ytterligare fråga är hur denna metod påverkar priset jämfört med "den vanliga metoden". Något definitivt svar på denna fråga kan man inte ge helt enkelt därför att det beror på hur 12

13 säljaren sätter priset. Om säljaren har en bra bild av den maximala betalningsviljan hos en liten grupp av hushåll, och om säljaren inte har något emot att vänta lite, kan det tänkas att priset blir högre än vid en auktionsliknande försäljning. Vid vanliga auktioner kommer ju priset att styras av den maximala betalningsviljan hos den med den näst högsta maximala betalningsviljan. I den mån som auktionsliknande förfaranden leder till att vissa individer "dras med i stämningen" och därför bjuder högre än vad de egentligen tänkt sig från början, så borde svaret vara att metoden med fast pris leder till lägre priser. Risken finns naturligtvis också säljaren felbedömt marknaden, antingen så att priset sätt så att många skulle vara beredda att betala mer, eller så att priset sätts så högt att ingen vill köpa. I det senare fallet får man en kostsam omgång med ny annonsering, ny visning etc. 5. Metod 2: "Vanlig öppen auktion" 5.1 Beskrivning Denna andra metod är i princip en klassisk auktion, givet de regler som beskrevs i avsnittet om gemensamma utgångspunkter. Auktionen antas genomföras över Internet, där köpare i förväg lämnat in en blankett liknande den ovan som visar att de är kvalificerade att delta i auktionen. Det kan, som i Norge, vara ett krav på att det första budet lämnas skriftligt på en särskild blankett. I detta bör också anges att ett belopp motsvarande handpenningen finns deponerad i bank eller finns snabbt tillgänglig på annat sätt. Storleken på handpenningen anges i förväg av mäklaren och kan t ex ligga på 5% av utgångspriset. I dokument ska också anges hur länge budgivaren är bundet av det aktuella budet. Vid en snabb auktion kan denna period vara kort, t ex bara den aktuella dagen. Några kompletterande regler rör eller kan röra. - Utgångspriset. Det finns idag en debatt om "lockpriser" och om det inte finns någon klar princip för hur utgångspriset bestäms kan det skapa oklarhet och påverka köparnas beteende. Ett lågt utgångspris kan göra att onödigt många deltar i auktionen (se vidare nedan). Ett högt utgångspris i en situation där det förekommer lockpriser kan göra att vissa inte deltar därför att de tror att det slutliga priset blir alltför högt. En tänkbar princip är att utgångspriset sätts ca 30% under det genomsnittliga priset i nyligen genomförda transaktioner eller till senaste taxeringsvärdet. Det spelar kanske inte någon större roll hur detta utgångspris så länge som det klart anges efter vilken pris utgångspriset bestäms. - Budstegens storlek. För att inte auktionen ska dra ut orimligt lågt i tiden kan det finnas ett minsta tillåtna budsteg. Inledningsvis kan detta vara kanske kr, men sjunka till kr när buden kommer över en viss nivå. Vad som är lämpliga steg beror naturligtvis av objektets storlek, men budstegens storlek kan alltså anges - Tiden mellan buden. Tanken bakom denna auktionsform är att försäljningen ska gå relativt snabbt, dvs att ett högre bud måste läggas inom en viss tid. Denna tid kan dock ändras under 13

Utgångspris och slutpris: En studie av "lockpriser" vid försäljning av bostadsrätter

Utgångspris och slutpris: En studie av lockpriser vid försäljning av bostadsrätter Utgångspris och slutpris: En studie av "lockpriser" vid försäljning av bostadsrätter av Rosane Hungria Gunnelin och Hans Lind Avd f Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande

Läs mer

Hyreslagstiftningens effekter på lokalhyresmarknaden: En spelteoretisk analys

Hyreslagstiftningens effekter på lokalhyresmarknaden: En spelteoretisk analys Hyreslagstiftningens effekter på lokalhyresmarknaden: En spelteoretisk analys Sigrid Katzler, Hans Lind & Olof Netzell Stockholm 2012 1 TRITA FOB Rapport 2012: 3 Sigrid Katzler, Hans Lind & Olof Netzell

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Är det motiverat att underlätta för hushåll med låga inkomster att äga sin bostad

Är det motiverat att underlätta för hushåll med låga inkomster att äga sin bostad Är det motiverat att underlätta för hushåll med låga inkomster att äga sin bostad - och hur ska det i så fall göras? av Hans Lind Anders Hellström Mikael Atterhög Han-Suck Song Rapport nr 23 KTHs Bostadsprojekt

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Är allmännyttan subventionerad och är de privata fastighetsägarna missgynnade?

Är allmännyttan subventionerad och är de privata fastighetsägarna missgynnade? Är allmännyttan subventionerad och är de privata fastighetsägarna missgynnade? Hans Lind Avd f Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm 2006 Uppsats nr 41 1

Läs mer

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar:

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: Rapport 2015:1 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: analys och förslag H ANS L IND 2 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: - Analys

Läs mer

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Förord Under senare tid har det skett ett antal transaktioner där kommuner sålt verksamhetsfastigheter inom t ex sjukvård

Läs mer

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr. 117 Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi. Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 437 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Fastighetsmäklarens försäljningsstrategier Författare: Viktoria Nordensved Stockholm 2008 Handledare:

Läs mer

Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter

Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter En analys av begrepp, mätproblem, påverkande faktorer och användbarhet av Hans Lind Denna rapport är finansierad av Fastighetsakademin vid Avd

Läs mer

Den svenska debatten om bostadsmarknaden

Den svenska debatten om bostadsmarknaden Hans Lind Hans Lind: The Swedish debate on the housing market KART OG PLAN, Vol 72, pp. 86 94. P.O.B 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 This article gives an overview of three current debates concerning

Läs mer

Fastighetsmäklarens bild av prissättning på bostadsmarknaden

Fastighetsmäklarens bild av prissättning på bostadsmarknaden Mattias Gjein & Victor Rönning Fastighetsmäklarens bild av prissättning på bostadsmarknaden Konsekvenser av nya regler Real estate agent s view of pricing in the housing market Consequences of new rules

Läs mer

FINANSKRISEN ledde i många länder

FINANSKRISEN ledde i många länder Mars 2013 SNS ANALYS nr 10 Vad händer på bostadsmarknaden? FINANSKRISEN ledde i många länder till fallande bostadspriser då bubblor brast. Varför klarade sig Sverige undan prisfall? Bostadsbeståndet har

Läs mer

Vad händer med hyrorna om det blir mer konkurrens på bostadshyresmarknaden?

Vad händer med hyrorna om det blir mer konkurrens på bostadshyresmarknaden? Vad händer med hyrorna om det blir mer konkurrens på bostadshyresmarknaden? En analys utifrån modern konkurrensforskning Hans Lind Bygg- och fastighetsekonomi, KTH December 2001 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 87 Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Författare:

Läs mer

De allmännyttiga bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden

De allmännyttiga bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden Lena Borg Hans Lind Denna rapport är finansierad av Fastighets- o Bostadsakademin Avd f Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter

Läs mer

Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling

Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling Metoder vid utvärdering av pris och kvalitet i offentlig upphandling En inventering och analys av utvärderingsmodeller inom offentlig upphandling Konkurrensverkets uppdragsforskningsserie: 2004:1 Konkurrensverket

Läs mer

Provisionsbaserat lönesystem

Provisionsbaserat lönesystem Provisionsbaserat lönesystem Påverkar det fastighetsmäklarens opartiskhet? Commission-Based Paysystem Does It Affect the Real Estate Agents Impartiality? Elisabeth Nilsson Jane Isaksson Fastighetsvetenskap

Läs mer

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård

Trygg E-handel. Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C. Författare: David Nedergård Uppsala Universitet Instutitionen för informatik och media VT 2014 Examensarbete nivå C Trygg E-handel Författare: David Nedergård Handledare: PG Holmlöv 1 Sammanfattning E-handeln i Sverige tog stora

Läs mer

Faktorer som generellt påverkar bostadssäljares val av fastighetsmäklare

Faktorer som generellt påverkar bostadssäljares val av fastighetsmäklare Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom Kandidatutbildningen Fastighetsutveckling med Fastighetsförmedling nr. 193 Faktorer som generellt påverkar bostadssäljares val av fastighetsmäklare

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Optioner i kommersiella hyresavtal. Sima Ghaemi

Optioner i kommersiella hyresavtal. Sima Ghaemi Sima Ghaemi copyright Sima Ghaemi 2014 Fastighetsvetenskap Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Box 118 221 00 Lund ISRN/LUTVDG/TVLM/14/5305 SE Tryckort Lund

Läs mer

SÄLJA GÅRD E n l i t E n h a n d b o k

SÄLJA GÅRD E n l i t E n h a n d b o k SÄLJA GÅRD E n l i t e n h a n d b o k 1 2 3 SÄLJA GÅRD E n l i t e n h a n d b o k innehåll 6 Att sälja en gård 9 Innan du går vidare 11 Köp, gåva eller arv? 4 5 17 Värdering alltid värdefullt 23 Faktaunderlag

Läs mer

Mäklarens väg till framgång

Mäklarens väg till framgång Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Mäklarens väg till framgång - Taktik och metod för resultat- och vinstmaximering Företagsekonomi 15p 25 april

Läs mer

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån

Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp. Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010. SMS- Lån Södertörns högskola Ekonomikandidatprogrammet, 180hp Examensarbete 15hp Företagsekonomi C Höstterminen 2010 SMS- Lån En kvalitativ studie av lånemarknaden. Av: Patrik Franso Sandra Dal Handledare: Ogi

Läs mer

Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd

Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd Lovisa Högberg Hans Lind Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm sept 2011 Uppsats nr 4 TRITA FOB Rapport 2011:3

Läs mer

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic

e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic e-handel En studie om tillit och säkerhet inom den elektroniska handeln e-commerce - A study of trust and safety of the electronic trade Edib Alic Kandidatuppsats i informatik Rapport nr. 2009-002 ISSN:

Läs mer

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 281 Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Författare: Jon Henriksson Lars Lindström Stockholm

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer