Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30. Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga"

Transkript

1 HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga 2 Allmänhetens frågestund 3 Aktuell information Avsäger 4 Anh om entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden, Yvonne Berger (S) 5 Anh om entledigande från uppdrag som ersättare i Hallbo, ledamot i socialnämnden och ersättare i socialnämndens individutskott, Inger Larsson (S) 6 Anh om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Tommy Pihl (S) 7 Anh om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Katarina Odell (M) 8 Anh om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och ledamot i kultur- och utbildningsnämnden Pernilla Wikander-Eklund (MP) 9 Anh om entledigande, Thomas Doxryd (S) Bilaga Fyllnadsval 10 Val efter Yvonne Berger (S), ersättare i socialnämnden 11 Val efter Inger Larsson (S), ersättare i Hallbo, ledamot i socialnämnden och ersättare i socialnämndens individutskott 12 Val efter Pernilla Wikander-Eklund (MP, ersättare i kommunfullmäktiges valberedning och ledamot i kulturoch utbildningsnämnden 13 Val efter Thomas Doxryd (S)

2 Redovisning reavinster och reaförluster KS 1 15 Upplåning avseende byggande av bostäder KS 2 i kvarteret Kronan i Hallsberg; bekräftelse med anledning av önskemål från Kommuninvest 16 Utlåning och borgen avseende Hallsbergs KS 3 Fastigheter 2 AB, org nr Detaljplan för ett område söder och öster om KS 4 Konsum, del av fastigheterna Hallsbergs Centrum 1:4 och Mejeriet 2 i Hallsberg, Hallsbergs kommun 18 Detaljplan för Vibytorp II, del av fastigheten KS 5 Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun 19 Detaljplan för fastigheten Sköllersta Sörby KS 6 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun 20 Svar på interpellation Bilaga (Tomas Hagenfors till ordf i teknik- och plannämnden) 21 Förslag från kommuninvånarna Bilaga 22 Meddelanden Bilaga 23 Ej besvarade motioner Bilaga 24 Ledamöternas frågestund Hallsberg Hans Karlsson ordförande Den som är förhindrad att deltaga ska anmäla detta till kommundirektörens stab Anette Johansson (inte e-post) eller Susanne Naeslund (inte e-post) eller e-post till:

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Sammanträdets inledning 1. Öppnande av sammanträdet. 2. Upprop. 3. Utseende av två justerare tillika rösträknare. 4. Kallelse till och kungörande av sammanträdet 5. Fastställande av föredragningslista. Justerare Utdragsbestyrkande

4

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Redovisningen av reavinster och reaförluster Förslag till kommunfullmäktige 1. Förluster på grund av subventioner vid tomtförsäljningar flyttas till att ligga under finansieringen. 2. Reavinster och reaförluster vid försäljning av anläggningstillgångar flyttas till att ligga under finansieringen. Ärendet Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat att kommundirektören ska låta utreda konsekvenser av att flytta reavinster och reaförluster från försäljning av omsättnings- och anläggningstillgångar samt subventionskostnader i samband med försäljning av omsättningstillgångar till att ligga under finansieringen. Uppdraget redovisades enligt vad som också beslutades till kommunstyrelsen senast den 4 december Ekonomiavdelningen har nu i bifogade tjänsteutlåtande (1/2013) dels lämnat förslag till beslut, dels lämnat den redovisning som efterfrågades. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

6 Ekonomiavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1/2013 Ekonomichef Lizanne Byström Ekonomisekr Roger Edström Kommunstyrelsen Uppdrag om reavinster/-förluster samt subventionskostnader Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommundirektören i uppdrag att låta utreda konsekvenser av att flytta reavinster och reaförluster från försäljning av omsättnings- och anläggningstillgångar samt subventionskostnader i samband med försäljning av omsättningstillgångar till att ligga under finansieringen. Uppdraget har därefter getts vidare till ekonomiavdelningen. Nuläge Reavinster och reaförluster vid försäljning av anläggningstillgångar redovisas f.n. i de verksamheter där försäljning av tillgången gjorts. Reavinster och förluster avseende finansiella anläggningstillgångar redovisas under finansieringen. Resultatet vid försäljning av villatomter (subventionskostnader) redovisas inom teknik-och plannämndens driftredovisning. Exploateringsfastighet som skall avyttras redovisas som en omsättningstillgång. Fastigheter som inte ska avyttras redovisas som anläggningstillgång. I Hallsbergs kommun har tomter avsedda att säljas sedan år 2010 klassificerats som omsättningstillgångar, tidigare redovisades de som anläggningstillgångar. Denna klassificering följer god redovisningssed. Påverkan i balanskravsutredningen I kommunens bokslut skall en balanskravsutredning upprättas. Resultaträkningen utgör utgångspunkt för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Huvudregeln är att reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar inte skall inräknas i intäkterna. Undantag kan göras om det står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning, exempelvis om försäljningen är ett led i en omstrukturering. Det kan vara fallet när en verksamhet inte längre ska bedrivas, på grund av befolkningsstrukturella förändringar. Vad gäller reaförluster är huvudprincipen att dessa ska inräknas i kostnaderna då avstämning av balanskravet görs. Tomtförsäljning I Hallsbergs kommun finns ett antal byggklara villatomter. För att väcka ett intresse för att bygga hus i Hallsbergs kommun har kommunfullmäktige beslutat om en kraftig sänkning av tomtpriset. I tomtpriset ska, anslutningsavgift för VA, moms på anslutningsavgiften, ersättning för nybyggnadskarta, kostnad för avsättning till grundförstärkningsfond samt bygglovstillstånd ingå.

7 Under 2011 uppgick dessa avgifter till 166 tkr per tomt. För flera av de tomter som sålts under 2012 uppgick nämnda avgifter till över 200 tkr/tomt, då VA-taxan har ändrats och höjts. Ett enhetspris för villatomt, VA-anslutningar och bygglov är kr i Hallsberg och kr i övriga tätorter. Vissa undantag finns när det gäller nya större tomter i kv Vargen, Hallsberg och utmed Prästängsvägen i Sköllersta. Sänkningen gäller tills vidare. Det sänkta priset gäller redan iordningställda villatomter som ägs av Hallsbergs kommun. Ovanstående hantering innebär att teknik- och plannämnden får intäkten för den försålda villatomten men ska också betala de delar som ingår i tomtpriset, dvs anslutningsavgift för VA inkl moms, ersättning för nybyggnadskarta, bygglov och så vidare. Det uppstår således en subventionskostnad för varje försåld villatomt, då dessa kostnader är högre än intäkten. Reavinster/-förluster samt subventionskostnader Under de fem senaste åren har de sammanräknade reavinsterna vid försäljning av mark, byggnader och anläggningar uppgått till 5,3 mkr. De finansiella reavinsterna blev 0,9 mkr. Reaförlusterna blev totalt 0,6 mkr för mark, byggnader och anläggningar. För maskiner, fordon och inventarier uppgick reaförlusterna till 0,1 mkr fullföljdes två tomtförsäljningar med full förlust. Total förlust uppgick till 128 tkr i teknik- och plannämndens resultat. Beräknade förluster under 2012 uppgår till ca tkr/tomt eller totalt till ca 650 tkr tkr för ca sålda 10 tomter. Reavinster/förluster är normalt ej budgeterade. I analysen och bedömningen av resultatet för respektive nämnd i samband med överföring av bokslutsresultat behandlas reavinster och reaförluster utanför den egentliga verksamheten. Om nämnden genomfört av kommunfullmäktige fastställd verksamhet skall över- eller underskott i driftbudgeten resultatöverföras till nästföljande år enligt beslut i kommunfullmäktige. Konsekvenser De ekonomiska effekterna av att flytta reavinster och reaförluster till finansieringen blir att resultatet för respektive berörd nämnd påverkas. Under vilken verksamhet som reavinster och reaförluster skall redovisas är en fråga för internredovisningen och regleras således inte i kommunal redovisningslag eller i rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Ekonomistyrningseffekten kan beskrivas enligt följande; Om reavinster och reaförluster bokförs på respektive nämnds driftbudget finns en risk att nämnden får ta med sig detta över-/underskott följande år. Detta kan leda till utförsäljning av kommunens tillgångar för att tillfälligt rädda årets budget. Enligt kommunstyrelsens reglemente 6 är det emellertid kommunstyrelsen som ansvarar för köp, försäljning, byte eller fastighetsreglering av fastighet eller fastighetsdel. Kommunstyrelsen kan besluta om delegation av rätten att besluta i ärenden om fastigheter. Det innebär att nämnden själv enbart kan försälja maskiner och inventarier. Kommunfullmäktige har beslutat om kraftig sänkning av tomtpriserna i Hallsbergs kommun för att göra kommunen attraktiv för byggnation och inflyttning. De förluster

8 som uppstår i form av subventioner av tomtförsäljningar borde därför belasta annan verksamhet än teknik- och plannämndens drift. De förluster som uppstår vid försäljning av villatomter skulle kunna redovisas på kommunstyrelsen eller finansieringen. Nackdelen med att redovisa på kommunstyrelsen är att det, i likhet som vid redovisning i teknik- o plannämndens verksamhet, måste behandlas separat vid uppföljningar och resultatöverföringar. Förslag från ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen föreslår att förluster på grund av subventioner vid tomtförsäljningar flyttas till att ligga under finansieringen. Då berörs inte resultatöverföringar för en enskild nämnd. Vidare föreslås att samtliga reavinster/-förluster vid försäljning av anläggningstillgångar flyttas till att ligga under finansieringen. Då berörs inte resultatöverföringar för en enskild nämnd. Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att förluster på grund av subventioner vid tomtförsäljningar flyttas till att ligga under finansieringen att reavinster/-förluster vid försäljning av anläggningstillgångar flyttas till att ligga under finansieringen HALLSBERGS KOMMUN Ekonomiavdelningen Lizanne Byström Ekonomichef Roger Edström Ekonomisekr

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Upplåning avseende byggande av bostäder i kvarteret Kronan i Hallsberg; bekräftelse med anledning av önskemål från Kommuninvest Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen har under år 2013 har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under år 2013, med totalt 135 mkr 2. Kommunstyrelsen har under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunstyrelsens beslut 3. Låneramen för rörelsekrediter år 2013 uppgår till 30 miljoner kronor. 4. Ekonomichefen har efter samråd med kommunstyrelsens ordförande rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2013 nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under år 2013, med totalt 135 mkr. 5. Ekonomichefen har efter samråd med kommunstyrelsens ordförande rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2013 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar de beslut som anges i 1 och 2 ovan. Ärendet Ekonomiavdelningen har i tjänsteutlåtande 4/2013 angivit följande: Kommunfullmäktige har under 2012 fattat två separata beslut om upplåning under år Dels i beslut KF 68 i juni 2012 då kommunfullmäktige beviljade kommunen att låna upp 110 mkr till finansiering av byggande av lägenheter, dels i beslut KF 138 i december 2012 i samband med beslut om budget 2013 och flerårsplan I budgetbeslutet ingick nyupplåning med 25 mkr. Justerare I beslutet om budgeten ingick inte det belopp som avsåg upplåning Utdragsbestyrkande

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL byggande av lägenheter. För att tillgodose kommunens långivare Kommuninvest bör dessa två beslut om upplåningsbehov tas vid samma tillfälle. Ekonomiavdelningen föreslår därför kommunstyrelsen att besluta att låneramen för rörelsekrediter år 2013 uppgår till 30 miljoner kronor. att ekonomichefen efter samråd med kommunstyrelsens ordförande har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2013 nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under år 2013, med totalt 135 mkr. att ekonomichefen efter samråd med kommunstyrelsens ordförande har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2013 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Ekonomiavdelningen föreslår vidare kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under år 2013, med totalt 135 mkr att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

11 Ekonomiavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 4/2013 Ekonomichef Lizanne Byström Ekonomisekr Roger Edström Kommunstyrelsen Upplåning Kommunfullmäktige har under 2012 fattat två separata beslut om upplåning under år Dels i beslut KF 68 i juni 2012 då kommunfullmäktige beviljade kommunen att låna upp 110 mkr till finansiering av byggande av lägenheter, dels i beslut KF 138 i december 2012 i samband med beslut om budget 2013 och flerårsplan I budgetbeslutet ingick nyupplåning med 25 mkr. I beslutet om budgeten ingick inte det belopp som avsåg upplåning för byggande av lägenheter. För att tillgodose kommunens långivare Kommuninvest bör dessa två beslut om upplåningsbehov tas vid samma tillfälle. Ekonomiavdelningen föreslår därför kommunstyrelsen att besluta att låneramen för rörelsekrediter år 2013 uppgår till 30 miljoner kronor. att att ekonomichefen efter samråd med kommunstyrelsens ordförande har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2013 nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under år 2013, med totalt 135 mkr. ekonomichefen efter samråd med kommunstyrelsens ordförande har rätt, att för kommunstyrelsens räkning under år 2013 omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Ekonomiavdelningen föreslår vidare kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under år 2013, med totalt 135 mkr. kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år HALLSBERGS KOMMUN Ekonomiavdelningen Lizanne Byström Ekonomichef Roger Edström Ekonomisekr

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Utlåning och borgen avseende Hallsbergs Fastigheter 2 AB, org nr Förslag till kommunfullmäktige 1. Hallbergs kommun ingår såsom för egen skuld borgen om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Hallsbergs Fastigheter 2 AB:s låneförpliktelser avseende köp av fastigheten Vågen 1 i Hallsberg. Kommunstyrelsens beslut 2. Hallsbergs kommun ger ekonomichefen i uppdrag att upprätta en revers mellan Hallsbergs kommun och Hallsbergs Fastigheter 2 AB med det innehåll som framgår av tjänsteutlåtande nr 3/2013 från ekonomiavdelningen. 3. Kommunstyrelsens beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar de beslut som anges i 1 ovan. Ärendet Ekonomiavdelningen har i tjänsteutlåtande 3/2013 angivit följande: Hallsbergs kommun har bildat bolaget Hallsbergs Fastigheter 2 AB, orgnr Bolaget har förvärvat fastigheten Vågen 1 i Hallsberg samt inventarier för totalt kr. Eftersom bolaget saknar tillgångar i den utsträckningen har betalning av fastighetsförvärvet skett via kommunens koncernkonto i väntan på att bolaget kan låna direkt från Kommuninvest. Till dess att ett lån har tagits upp via Kommuninvest bör en revers upprättas mellan Hallsbergs kommun och Hallsbergs Fastigheter 2 AB med följande innehåll: 2,5% ränta Återbetalningsdag eller tidigare om Hallsbergs Fastigheter 2 AB har erhållit eget lån från KommunInvest Räntebetalning samt därefter kvartalsvis i efterskott Lånet löper med fast ränta enligt räntesatsen från och med utbetalningsdagen till återbetalningsdagen. Räntan erläggs i efterskott på varje ränteförfallodag och beräknas på vid var tid utestående lånebelopp. Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen Justerare att ge ekonomichefen i uppdrag att upprätta en revers mellan Hallsbergs Utdragsbestyrkande

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL kommun och Hallsbergs Fastigheter 2 AB med ovanstående innehåll. Ekonomiavdelningen föreslår vidare kommunstyrelsen besluta föreslå att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Hallsbergs Fastigheter 2 AB:s låneförpliktelser avseende köp av fastigheten Vågen 1 i Hallsberg. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

14 Ekonomiavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 3/2013 Ekonomichef Lizanne Byström Ekonomisekr Roger Edström Kommunstyrelsen Utlåning samt borgen till Hallsbergs Fastigheter 2 AB, orgnr Hallsbergs kommun har bildat bolaget Hallsbergs Fastigheter 2 AB, orgnr Bolaget har förvärvat fastigheten Vågen 1 i Hallsberg samt inventarier för totalt kr. Eftersom bolaget saknar tillgångar i den utsträckningen har betalning av fastighetsförvärvet skett via kommunens koncernkonto i väntan på att bolaget kan låna direkt från Kommuninvest. Tills dess att ett lån har tagits upp via Kommuninvest bör en revers upprättas mellan Hallsbergs kommun och Hallsbergs Fastigheter 2 AB med följande innehåll: 2,5% ränta Återbetalningsdag eller tidigare om Hallsbergs Fastigheter 2 AB har erhållit eget lån från KommunInvest Räntebetalning samt därefter kvartalsvis i efterskott Lånet löper med fast ränta enligt räntesatsen från och med utbetalningsdagen till återbetalningsdagen. Räntan erläggs i efterskott på varje ränteförfallodag och beräknas på vid var tid utestående lånebelopp. Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen att ge ekonomichefen i uppdrag att upprätta en revers mellan Hallsbergs kommun och Hallsbergs Fastigheter 2 AB med ovanstående innehåll Ekonomiavdelningen föreslår vidare kommunstyrelsen besluta föreslå att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen om kr,jämte därpå löpande ränta och kostnader för Hallsbergs Fastigheter 2 AB:s låneförpliktelser avseende köp av fas tigheten Vågen 1 i Hallsberg.

15 HALLSBERGS KOMMUN Ekonomiavdelningen Lizanne Byström Ekonomichef Roger Edström Ekonomisekr

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum, del av fastigheterna Hallsbergs Centrum 1:4 och Mejeriet 2 i Hallsberg, Hallsbergs kommun Förslag till kommunfullmäktige Hallsbergs kommun antar enligt 5 kap 27 plan- och bygglagen upprättat förslag till detaljplan för del av Hallsbergs Centrum 1:5 och Mejeriet 2 i Hallsberg, Hallsbergs kommun. Ärendet Teknik- och plannämnden och dess förvaltning har arbetat fram förslag på detaljplan för rubricerat område (som ligger öster och söder om Konsum i Hallsberg). Syftet med planen är möjliggöra byggnation av bostäder i området. Efter genomförd planprocess med planprogram, samrådshandling och nu antagandehandling, föreligger förslag till antagande av detaljplan. Teknik- och plannämnden har hanterat frågan vid sitt sammanträde den 30 januari 2013, och beslutat föreslå antagande. Inför det beslutet föreslår teknik- och planförvaltningen att dess nämnd dels beslutar godkänna upprättat granskningsutlåtande med redogörelse, dels beslutar överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

17 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Sida 1(2) Mona Braathen, Dnr TPN 2012/51 Enligt sändlista Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum, del av fastigheterna hallsbergs Centrum 1:4 och Mejeriet 2 i Hallsberg, Hallsbergs kommun Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att bygga ut området söder och öster om Konsum med bostäder. Granskning I enlighet med 5 kap 18 plan- och bygglagen (PBL 2010:900) har ovanstående detaljplan upprättad varit utställd för granskning på Teknik- och planförvaltningen i Hallsberg under tiden till Under granskningstiden har X yttranden inkommit. Följande har ingen erinran mot granskningshandlingen: - Nerikes brandkår - Vattenfall Eldistrubition AB - Södra Polisområdet, Hallsberg - Länstyrelsen - Trafikverket Följande har synpunkter på granskningshandlingen: 1. Länstrafiken i Örebro Länstrafiken tackar för att vi får lämna synpunkter på detaljplanen. Kollektivtrafiken nämns inte i detaljplanen. För närvarande går linje 10 på Långängsvägen och har en hållplats vid Trädgårdsgatan. Länstrafiken diskuterar med kommunen om en ändring av linjesträckningen och att då istället trafikera Södra Allén och ha en hållplats i höjd med Konsum. Vid tillfälliga avstängningar av Storgatan såsom vid vår-/höstmarknader och andra evenemang används Långängsvägen mellan Södra Allén och Trädgårdsgatan som tillfällig hållplats för alla regionbussar. Länstrafiken anser att det är bra att nya bostäder byggs i närheten av kollektivtrafik för att minska bilberoendet vid nyetableringar. Planområdet är belä- Hallsbergs kommun E-post Organisationsnr Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Hallsberg Västra Storgatan vx

18 Sida 2(2) get på gångavstånd till Resecentrum där invånarna lätt kan ta sig vidare åt de flesta håll i länet och utanför länet med både tåg och buss. 2. EON Elnät Sverige AB E.ON Elnät Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget mer att erinra i och med att önskemålet om nätstation kommer att lösas utanför planområdet. Kommentar: I övrigt har inte framförts några synpunkter eller erinringar under granskningshandlingen. Av granskningsutlåtandet framgår att samtliga yttranden har kunnat beaktats och tillgodosetts. Förslag till beslut Teknik- och plannämnden föreslås besluta att att godkänna lämnad redogörelse och föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna uppträttat granskningsutlåtande med redogörelse för under granskningstiden inkomna skrivelser, samt överlämna upprättat förslaget till detaljplan till Kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 plan- och bygglagen (2010:900). TEKNIK- OCH PLANFÖRVALTNINGEN Hans Lindberg Stadsarkitekt Mona Braathen Fysisk planerare Hallsbergs kommun E-post Organisationsnr Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Hallsberg Västra Storgatan vx

19 Dnr TPN 2012/51 G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum Del av fastigheterna Hallsbergs Centrum 1:4 och Mejeriet 2 m.fl. i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat

20 Dnr TPN 2012/51 Innehåll INNEHÅLL... 2 PLANBESKRIVNING... 4 INLEDNING... 4 Handlingar... 4 Detaljplanens syfte och huvuddrag... 4 Planarbetets gång... 4 PLANDATA... 5 Läge och areal... 5 Markägoförhållanden... 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 6 Översiktsplanen... 6 Detaljplaner... 7 Samrådshandling... 9 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER... 9 NATUR... 9 Mark och vegetation... 9 Geotekniska förhållanden BEBYGGELSEOMRÅDEN Bostäder Arbetsplatser och övrig bebyggelse Ny byggnation inom planområdet Offentlig och kommersiell service Tillgänglighet Lek och rekreation GATOR OCH TRAFIK Gång- och cykelvägar Vägar Parkering, varumottagning och utfarter STÖRNINGAR Miljökonsekvenser TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Värme och energi El-, tele- och datakablar Avfall ADMINISTRATIVA FRÅGOR Medverkande tjänstemän GENOMFÖRANDEFRÅGOR Organisatoriska frågor Tidplan för planarbetet Ansvarsfördelning Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Ledningsrätt- och servitut EKONOMISKA FRÅGOR Kostnader Intäkter ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetid FASTIGHETSKONSEKVENSER Fastighetsbeteckning och ägare Konsekvenser Area... 24

21 Dnr TPN 2012/5 3 (28) TEKNIK- OCH PLANFÖRVALTNINGEN BEHOVSBEDÖMNING MILJÖPÅVERKAN Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

22 4 (28) Dnr TPN 2012/51 Planbeskrivning Inledning Handlingar Detaljplanen är upprättad på digital primärkarta, framställd i samarbete mellan teknik- och planförvaltningen och Metria i Hallsberg. Kartan är ajourförd och kompletterad år Detaljplanen är åskådliggjord på karta i skala 1:1000 och tillhörande illustrationskarta i samma skala. Planbestämmelserna är redovisade på plankartan. Följande handlingar har upprättats i anslutning till detta planarbete: Planbeskrivning med genomförandefrågor Plankarta med bestämmelser Illustrationskarta Grundkarta Fastighetsförteckning med karta Samrådsredogörelse Detaljplanens syfte och huvuddrag Hallsbergs kommuns teknik- och planförvaltning har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan för ett område söder och öster om Konsum, på del av fastigheterna Hallsberg Centrum 1:4 och Mejeriet 2. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder. Planarbetets gång Arbetet med denna detaljplan handläggs enligt de bestämmelser som finns i plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplanen kommer att handläggas med normalt planförfarande. Detta innebär att kommunen enligt 5 kap 10 PBL börjar med att upprätta en programhandling där planens utgångspunkter och mål anges och sänder det på samråd till länsstyrelsen, lantmäteriet, fastighetsägare och övriga som berörs. Därefter upprättas ett förslag till detaljplan, Samrådshandling vilket utsänds för samråd. En samrådsredogörelse upprättas. Efter genomfört samråd om förslag till detaljplan, genomförs de revideringar som beslutats, varefter kommunen enligt 5 kap 18 skall kungöra förslaget till detaljplan, Granskningshandling och låta det granskas under minst tre veckor innan det kan antas av kommunfullmäktige. Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

23 Dnr TPN 2012/5 5 (28) Plandata Läge och areal Området som har en area av ca 3,8 ha är beläget i centrala Hallsbergs tätort. Området gränsar i norr till Södra Allén, i söder och öster till Långängsvägen och i väster till Transtensgatan. Konsum ligger väster om planområdet och Missionskyrkan ligger söder om Konsum. Markägoförhållanden Hallsbergs kommun är lagfaren ägare till den mark som omfattas av planarbetet. Figur 1. Det gröna skrafferade området är mark som ägs av Hallsbergs kommun. Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

24 6 (28) Dnr TPN 2012/51 Tidigare ställningstaganden Översiktsplanen Hallsbergs kommuns översiktsplan med fördjupningar av kommunens samtliga tätorter antogs av Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun den 16 maj Enligt den fördjupade översiktsplanen för Hallsbergs tätort som skall läsas ihop med gällande detaljplaner, så är området redovisat och planlagt för centrumbebyggelse. I den fördjupade översiktsplanen finns en ofullständig och felaktig redovisning av framtida markanvändning. Figur 2. Visar ett utsnitt ur den fördjupade översiktsplanen för Hallsbergs tätort. Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

25 Dnr TPN 2012/5 7 (28) Detaljplaner De detaljplaner som berörs av detta planarbete eller gränsar till det är: 1. Detaljplan Hallsbergs Centrum kv Brandstationen, Bokbindaren. laga kraftvunnen och 2. Detaljplanen för Mejeriet 2, laga kraftvunnen , övriga planer är i nära anslutning till planområdet. 3. Detaljplan för kv. Brandstationen och Skolan laga kraftvunnen Detaljplan för del av kv. Brandstationen fastigheterna Hallsbergs centrum 1:5 m fl laga kraftvunnen Stadsplan för Hallsberg Centrum (del av kv. Mejeriet), laga kraftvunnen Stadsplan för Hallsbergs centrum kv. Mejeriet, Brandstationen mm, laga kraftvunnen Stadsplan för Hallsberg Centrum Kv. Mejeriet, Hallsbergs köping del av Mejeriområdet laga kraftvunnen Detaljplan för fastigheten Läraren 2 laga kraftvunnen Detaljplan för del av kv. Läraren m.fl. laga kraftvunnen Figur 3. Totalt berörs 9 st detaljplaner i anslutning till området. Den äldsta från 1958 den senast från Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

26 8 (28) Dnr TPN 2012/51 Figur 4. Visar detaljplan för Hallsbergs Centrum kv Brandstationen, Bokbindaren, vilken reglerar markanvändningen idag. Ch I innebär centrumbebyggelse som bland annat innefattar handel i en våning. Figur 5. Visar ett utdrag ur detaljplan för Mejeriet 2, CH I innebär centrumbebyggelse i en våning. Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

27 Dnr TPN 2012/5 9 (28) Planprogram Arbetet med att upprätta detaljplan för området söder och öster om Konsum inleddes med ett programskede. Ett planprogram för detaljplanen har upprättats av Hallsbergs kommun , i enlighet med 5 kap 10 plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Programmet anger utgångspunkter liksom mål och syfte med planen. Samråd enligt 5 kap 11 plan- och bygglagen har ägt rum då planprogrammet varit utsänt på remiss till berörda instanser samt hållits tillgängligt på teknik- och planförvaltningen i Kommunhuset, under tiden Ett samrådsmöte ägde rum den 29 augusti 2012 i Kommunhuset i Hallsbergs kommun med berörda sakägare och intresserade invånare. Samrådshandling Ett förslag till detaljplan, daterad har upprättats och varit ute på samråd under tiden Ett samrådsmöte har också genomförts i Kommunhuset den 8 november Inkomna remissvar har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse som skickats ut till fastighetsägare, myndigheter och andra som yttrat sig över detaljplanen. Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Natur Mark och vegetation Del av Hallsbergs centrum 1:4 är idag ett vildvuxet område utan bebyggelse, det ligger i centrala Hallsberg. I den nordöstra delen finns en grusplan som utnyttjas som en 7-dygns parkeringsplats och husvagnsuppställning. I övrigt är det mycket blandad vegetation, från snåriga partier till stora gamla björkar, hägg m.m. och ett fåtal gamla stora granar. Här finns även mer öppna partier. Mejeriet 2 har en del stora träd som är värda att bevara, vid fortsatt byggnation. Mejeriet 2 Del av Hallsbergs centrum 1:4 Figur 6. Visar en översiktlig trädinventering inom planområdet. Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

28 10 (28) Dnr TPN 2012/51 Figur 7. Miljöbild från del av det område som planläggs. Förändringar Vid en framtida byggnation kommer stora delar av karaktären i området att påverkas. I detaljplanen uppmuntrar vi exploatören att ta tillvara på så mycket som möjligt av denna gröna miljö genom att skydda de fina träden och låta dessa inordnas i bostadsmiljön. Geotekniska förhållanden Figur 9. Visar geoteknisk borrplan från den geotekniska undersökningen som genomfördes av VAP Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

29 Dnr TPN 2012/5 11 (28) Geotekniska rekommendationer 1. UPPDRAG På uppdrag av Hallsbergs kommun, Teknik & Planförvaltningen har VAP utfört geoteknisk undersökning för planerade bostadshus inom Hallsbergs centrum 1:4, Mejeriet 2 m.fl. i Hallsberg. Syftet med undersökningen har varit att ge förutsättningar för dimensionering av byggnadernas grundläggning. 2. OBJEKTBESKRIVNING Byggnaders storlek, lägen och golvnivåer var ej fastställda vid framtagandet av denna handling. Området för den planerade bebyggelsen ligger centralt i Hallsbergs tätort och gränsar till en butiksbyggnad, en kyrkobyggnad samt en förskola. Markytorna utgjordes vid undersök-ningstillfället huvudsakligen av lövträdsbevuxna gräsytor med nivåer på +47, ,1. Området gränsar till Trädgårdsgatan i väster och Långängsvägen i öster. I norr gränsar området mot Södra Allén och ca 50 m norr om de planerade byggnadslägena rinner Rösättersbäcken. För att säkerställa att inga vattenskador inträffar vid höga vattenstånd i Rörättersbäcken. Ska ingen del av byggnaderna som kan skadas av vatten ligga under dämningsgränsen som är +48,65 RH UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR Fältundersökningen har utförts i november 2012 och omfattat totaltrycksondering i 16 punkter, slagsondering i 13 punkter, vingborrsondering i 1 punkt samt störd provtagning med skruvborr i 1 punkt. Utsättning av borrpunkterna har utförts i system RT R07 2,5g V 0 15 och markhöjder har avvägts i höjdsystem RH70. Utförda undersökningar redovisas på ritning G. 4. GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Under ett vegetations- / mulljordslager och 0,0 1,0 m fyllning består jorden inom hela området av 6,0 12,0 m siltig lera. Fyllningen består av grus, sand och lera med över ytan varierande andelar och skikt. Inom delar av området kan ett torvlager förekomma ovanpå leran. Leran är lös med okorrigerade skjuvhållfastheter som med vingborr uppmätts till 27 kpa på 1,6 m djup och därunder till mellan 10 och 15 kpa. Leran vilar på fast friktionsjord, sannolikt morän, och vid slagsondering har stopp erhållits mot förmodat sten, block eller berg 7,4 16,6 m under markytan motsvarande på nivåer mellan +40,6 och +31,1. Förekommande jord kan förutsättas tillhöra materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3 enligt AMA Anläggning. 5. GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Grundvattnets trycknivå i friktionsjorden under leran har ej uppmätts. Den kan dock normalt förutsättas ligga ca 1,0 m under markytan. 6. GRUNDLÄGGNINGSTEKNISKA REKOMMENDATIONER Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

30 12 (28) Dnr TPN 2012/51 Förekommande lera är sättningsbenägen vid belastning från byggnader och/eller fyllning. Byggnaden grundläggs därför på spetsbärande pålar, förslagsvis stålrörspålar Ø 115 mm, stoppslagna i fast lagrad morän eller mot berg. Vid överslagsmässig beräkning av erforderliga pållängder kan pålstoppsnivåer förutsättas överensstämma med stoppnivåer erhållna vid slagsondering. För slutgiltig bestämning av pålstoppsnivåer erfordras provpålning. Pålarnas dimensionerande lastkapacitet beräknas enligt handboken Pålgrundläggning formel , Rd = m R(d) med m = 0.9. Vid beräkning av påles lastkapacitet sätts för jordens sidomotstånd en karakteristisk skjuvhållfasthet cuk = 10 kpa. Härvid används partialkoefficienten m=1.6 i brottgränstillstånd och m=1.4 i bruksgränstillstånd. Sockel eller någon byggnadsdel som kan skadas av vatten får i den inom planområdet ej ligga lägre än +48,65 RH 70. Inom områdets södra del gäller motsvarande nivå 0,5 m över vald markyta. Vid höjdsättning av omgivande markytor måste hänsyn tas till risken för sättningar. För att minska risken för oacceptabla sättningar bör befintlig markyta ej höjas mer än 0,2 m utan lastkompensation med hjälp av lättfyllning. Om den planerade markytan skall ligga mer än 0,2 m över befintlig marknivå bör VA-ledningar hängslas under grundplattorna och utföras med möjlighet att uppta sättningar utanför plattkant. 7. KONTROLL Innan grundläggningsarbeten påbörjas skall närliggande byggnader besiktas och riktvärden för vibrationer fastställas. Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

31 Dnr TPN 2012/5 13 (28) Bebyggelseområden Bostäder Inom planområdet finns det inte någon bebyggelse idag. Arbetsplatser och övrig bebyggelse I den västra delen av planområdet ligger Missionskyrkan. I väster gränsar planområdet till Konsum. På fastigheten Mejeriet 2 finns en återvinningsstation som delvis är inhägnad med ett träplank. Återvinningsstationen sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen och kommer att flyttas. Ny byggnation inom planområdet Inom planområdet tillåts bostadsbebyggelse i två våningar, och därutöver att vind får inredas. Källare får ej anordnas. Offentlig och kommersiell service Planområdet är beläget mitt i centrala Hallsberg, vilket innebär att det finns god tillgång till service. I angränsande kvarteret år väster ligger en Konsumbutik och nordväst om området, på andra sidan Rörsättersbäcken ligger Stortorget och Hallsbergs köpcentrum med matvarubutik, caféer och småbutiker. Förskoleavdelningen Magneten, med tekniskinriktning, har sin verksamhet i den gamla brandstationen som även inhyser Childrens upptäckarmuseum. Öster om Långängsvägen har förskolan Björkängen sin verksamhet. Sydväst om planområdet har fritids Apollo sin verksamhet. I planområdets södra del har Hallsbergs kommun köpt, före detta Ahlsells proffsmarknad byggnaden håller på att byggas om till förskoleverksamhet. Väster om planområdet ligger ett skolområde med gymnasieskolan Alléskolan, och högstadieskolan Transtensskolan. Söder om området ligger Långängsskolan som är en låg- och mellanstadieskola. Nordost om planområdet ligger ett gruppboende. Vårdcentralen, folktandvården och servicehuset Kullängen är beläget ca 400 m söder om planområdet. Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

32 14 (28) Dnr TPN 2012/51 Butik Konsum Återvinningsstatioin Childrens upptäckarhus Och Förskola 7-dygnsparkering Förskola Del av Alléskolan Missionskyrkan Planområde Gruppboende Förskola under byggnation Fritids Apollo Figur 10. Områdesbild som beskriver kvarterens funktioner idag. Tillgänglighet Området ligger i centrala Hallsberg, på gångavstånd från kommersiell och offentlig service. Området ska utformas så det blir tillgängligt för äldre, funktionshindrade och föräldrar med barnvagnar. Lek och rekreation Den nya förskolan som är under uppförande i södra delen av planområdet kommer i söder att få en lekyta som kommer att avgränsas med staket. Det finns en kommunal lekplats öster om planområdet, vid Södra Allén, se figur 11. Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

33 Dnr TPN 2012/5 15 (28) Figur 11. Visar den kommunala lekplatsen utmed Södra Allén. Gator och trafik Gång- och cykelvägar Gång- och cykelvägar finns delvis utbyggt i anslutning till planområdet. Transtensgatan som ligger väster om planområdet är en gång- och cykelväg. På den östra sidan om Långängsvägen går en gc-väg separerad från biltrafiken. utmed Södra Allén finns det en gc-väg, vilken slutar i höjd med Konsum. Figur 12 visar det utbyggda gc-nätet i anslutning till planområdet. Hallsbergs kommun arbetar med säkra skolvägar, vilket innebär att hänvisa barnen till bra och säkra gång- och cykelvägar på väg till och från skolor och fritidshem. Planområdet nya gc-vägar ansluts till befintligt befintliga gc-vägar. Förändring Trädgårdsgatan och Transtensgatan kommer att utformas som bostadsgator. Utmed Trädgårdsgatan kommer en gång- och cykelväg, separerad från biltrafiken, att anläggas på den södra sidan. På den norra sidan kommer en trottoar att anläggas på en del av sträckan. Utmed Transtensgatan kommer en gång- och cykelväg, separerad från biltrafiken, att anläggas på den norra sidan. På den södra sidan kommer en trottoar att anläggas. Övergångsställen kommer även att anordnas över Långängsvägen i höjd med Trädgårdsgatan och Transtensgatan. Tillåten hastighet på Långängsvägen är i dessa avsnitt bestämt till 30 km /tim. Trafiksäkerheten tryggas genom här beskrivna åtgärder. Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

34 16 (28) Dnr TPN 2012/51 Figur 12. De lila linjerna i bilden visar befintliga gång- och cykelvägar i anslutning till planområdet, till vilka nya föreslagna gc-vägar skall anslutas. Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

35 Dnr TPN 2012/5 17 (28) Figur 13. Visar Transtensgatan i väst-östlig riktning. En smal gc-väg är målad på körbanan på den vänstra sidan i bilden. På den högra sidan saknas trottoar. Figur 14. Visar Transtensgatan i nordsydlig riktning, mellan Konsum och gamla brandstationen. Gatan är avstängd för biltrafik. Vägar Norr om planområdet går Södra Allén. Öster om planområdet går Långängsvägen som är en genomfartsgata för trafik som bland annat ska till Vårdcentralen, servicehuset Kullängen, Långängsskolan och bostadsområdet Långängen. Mellan Konsum och Missionskyrkan går Trädgårdsgatan som är återvändsgata. Gatan har tillgodoser många funktioner, den är dels en infartsgata till Konsum och konsumparkeringen. Den används för Konsums varutransporter som sker med stora lastbilar (de längsta fraktbilarna är 24 meter). Gatan är också infartsgata till Missionskyrkan och till återvinningsstationen. Mellan den nya förskolan och föreslaget nytt bostadskvarter går Transtensgatan, som kommer att en av de två infartsgatorna till de nya bostäderna. Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

36 18 (28) Dnr TPN 2012/51 Trädgårdsgatan Trädgårdsgatan Figur 15. Visar Trädgårdsgatan från väster, respektive från öster. Långängsvägen Figur16. En vy mot Konsum och Kv Mejeriet Långängsvägen i förgrunden. Parkering, varumottagning och utfarter Öster om Konsum finns det en parkeringsplats som främst utnyttjas av besökare till Konsum. Även besökare till Missionskyrkan använder denna parkeringsplats. Figur 17. Visar 7-dygnsparkeringen som ingår i planområdet. Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

37 Dnr TPN 2012/5 19 (28) Förändringar 7-dygnsparkeringen som ligger inom planområdet kommer att flyttas när planen genomförs. I samband med det aktuella detaljplanen så kommer behovet av fler parkeringsplatser i anslutning till bostäderna att behövas. Dessa skall inordnas på kvartersmark. I detaljplanen föreslås att fastigheten Bokbindaren 1, som upplåtes till Missionskyrkan genom fastighetsarrende, utökas österut för att bland annat möjliggöra för Missionskyrkan att anlägga parkeringsplatser på den egna fastigheten (arrende tomt). Störningar Miljökonsekvenser Trafiksäkerhet Eftersom bostäder ska byggas nära Södra Allén, som är en trafikerad gata, (högsta hastighet 50 km/h men med 30 km/h säkrade övergångsställen) är trafiksäkerheten en fråga som särskilt uppmärksammas. I de trafikmätningar som kommunen har gjort framgår att årsdygnstrafiken, det under ett år genomsnittliga trafikflödet mätt som fordon per dygn, på Södra Allén är 3800 fordon.. Motsvarande trafik på Långängsvägen vid Trädgårdsgatan är 2115 fordon. Här är högsta tillåten hastighet sänkt till 30 km/h. I detaljplanen förutses en utbyggnad av nya gc-vägar och övergångsställen för att tillgodose de krav som ställs ut trafiklsäkerhetssynpunkt.. Ljus För att de boende inte ska störas av ljus från konsumparkeringen kommer ett skydd att anläggas i form av ett plank, året om grön häck, utbyggnad av förrådsbyggnader eller carport utmed konsumsparkeringens östra sida. Detaljplanen medger byggrättigheter för dessa åtgärder. Buller Riksdagen har ställt sig bakom de riktvärden för buller som redovisats i Infrastrukturinriktning för framtida transporter (Prop 1996/97:53). Dessa är: Inomhus 30 db(a) ekvivalent nivå Inomhus 45 db(a) maxnivå nattetid Utomhus 55 db(a) ekvivalent nivå vid fasad Utomhus 70 db(a) maxnivå vid uteplats i anslutning till bostad. Ekvivalent bullernivå (medelljudnivån under en given tidsperiod) är på Södra Allén, är i anslutning till planområdet beräknad till 55 dba, 3800 fordon per dygn, varav 4 % är tunga fordon med 17m avstånd till vägmitt. Eftersom det finns 30-säkrade övergångsställen, utfarter och gatukorsningar är medelhastigheten ca 30 km/h. Bullernivån utmed Långängsvägen understiger denna nivå då antalet fordon är 44 % färre än på Södra Allén. En nybyggd fasad reducerar bullernivåerna med 30 db(a). Varför riktvärdena också inomhus nattetid inte överstiges. De i detaljplanen föreslagna bostäderna påverkas således inte av buller som i något avseende överstiger de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom. Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

38 20 (28) Dnr TPN 2012/51 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Kommunala vatten- och avloppsledningar finns i nära anslutning till planområdet. Det finns därmed goda förutsättningar att ansluta det nya området till det kommunala ledningsnätet. Figur 18. Visar det kommunala vatten- och avloppsnätet i anslutning till planområdet. Grön linje=dagvatten, Röd=Spillvatten, Blå=vatten. Värme och energi Fjärrvärme finns utbyggt i nära anslutning till planområdet. Det finns därmed goda förutsättningar att ansluta det nya området till fjärrvärmenätet. Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

39 Dnr TPN 2012/5 21 (28) Figur 19. Visar fjärrvärmenätet i anslutning till planområdet. El-, tele- och datakablar Elledningar och datakablar finns i nära anslutning till planområdet Figur 20. Bilden visar datakablar i anslutning till planområdet. Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

40 22 (28) Dnr TPN 2012/51 Avfall En återvinningsstation finns inom planområdet. Denna kommer när detaljplanen genomförs att flyttas. Administrativa frågor Medverkande tjänstemän Beatrice Arvidson, planeringsarkitekt Ihab Al-Lami, VA-ingenjör Adina Lundberg, gatuingenjör Per-Åke Jureskog, mätingenjör Genomförandefrågor Organisatoriska frågor Tidplan för planarbetet Detaljplanearbetet bedrivas med normalt planförfarande, vilket enligt 5 kap 11 plan- och bygglagen (2010:900) innebär att länsstyrelsen, lantmäteriet, sakägare och andra som har ett väsentligt intresse i frågan skall beredas tillfälle till samråd. Enligt tidplanen för detaljplanearbetet avses frågan om antagande kunna prövas av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun under första kvartalet Ansvarsfördelning Detaljplan Hallsbergs kommun, teknik- och planförvaltningen, svarar för upprättande av detaljplan. Kostnaden bärs av Hallsbergs kommun. Fastighetsbildning Fastighetsbildningsåtgärder handhas av fastighetsbildningsmyndigheten. Kostnaden bärs av Hallsbergs kommun. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Fastighetsreglering kommer att ske så att trottoarer och gång- och cykelvägar kan anläggas på gatumark, LOKALGATA. Fastighetsreglering kommer även att ske så att fastigheten Bokbindaren 1 med användningsområdet kyrka, C 1, kan utökas åt öster; Samt så att fastigheten Rörmokaren 2 med användningsområde Skola/Förskola, S, kan utökas åt söder. Ledningsrätt- och servitut Ledningarnas placering inom planområdet ligger i gatumark och redovisas i planbeskrivningen. I detaljplanen finns det inte några ledningsrätter eller servitut. Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

41 Dnr TPN 2012/5 23 (28) Ekonomiska frågor Kostnader Upprättande av detaljplan Utredningar (geoteknik) Belysning kr kr kr Gång- och cykelvägar Trädgårdsgatan 136 meter gc-väg kr 48 meter Trottoar kr Belysning kr Transtensgatan 136 meter gc-väg kr 136 meter trottoar kr VA-ledningar: om anslutning sker till befintliga ledningar Fastighetsbildning Bokfört värde av mark Park, nyanläggning gräsyta Flytt och markberedning för ny återvinningsstation Flytt och markberedning för ny långtidsparkering Osäkerhet i kalkyl 12% kr kr kr kr 500 m kr 700 m kr kr Kostnader Summa kr Intäkter Försäljning av mark Anslutningsavgifter (beräknade utifrån ca 22 lgh), va Anslutningsavgifter (beräknade utifrån ca 78 lgh), va kr kr kr Intäkter Summa kr Nettokostnader för detaljplanens genomförande 0 kr Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

42 24 (28) Dnr TPN 2012/51 Administrativa frågor Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanerna vinner laga kraft, vilket bedöms vara lämpligt med hänsyn till detaljplanerna innehåll och omfattning. Efter genomförandetidens utgång får planen ersättas, ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. Så länge kommunen inte ändrar eller upphäver detaljplanen gäller den och ger byggrätt som tidigare. Fastighetskonsekvenser Enligt nya plan- och bygglagen PBL (SFS 2010:900) kap 4 33 ska konsekvenser för berörda fastighetsägare redovisas i detaljplanen. Nedan beskrivs fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheterna som närmast angränsar till planområdet. Fastigheter inom planområdet Fastighetsbeteckning och ägare Bokbindaren 1 Hallsbergs kommun, upplåtes för Missionskyrkan Bokbindaren 2 Hallsbergs kommun Hallsbergs Centrum 1:4 Hallsbergs kommun Rörmokaren 2 Hallsbergs kommun Mejeriet 2, Hallsbergs kommun Konsekvenser Hela fastigheten ingår i detaljplanen och får användning C 1, kyrka samt LOKALGATA. Hela fastigheten ingår i detaljplanen och får användning B, bostäder, samt LOKALGATA. Delar av fastigheten ingår i planen som bostadsändamål, skola/förskola, LOKALGATA, HUVUDGATA, park och parkering. Hela fastigheten ingår i detaljplanen och får användning S, skola/förskola Större delar av fastigheten ingår i detaljplanen och får användning B, Area C 1 = 2460 m 2 varav 315 m 2 är utökad tomt lokalgata= ca 118 m 2 B= ca 1500 m 2 lokalgata=ca150 m 2 Ca m 2 bostadsändamål, ca 3590 m 2 skola/förskola, ca 3900 m 2 lokalgata, ca 4115 m 2 huvudgata, ca 1710 m 2 park och ca 2290 m 2 parkering. Ca 4396 m 2 skola/förskola, ca145 m 2 lokalgata och ca 3 m 2 park Ca 3502 m 2 bostadsändamål, 80 m 2 parkering 158 m 2 Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

43 Dnr TPN 2012/5 25 (28) Rörmokaren 1 bostäder, LOKALGATA samt parkering. En liten del av fastigheten ingår i planen och får användning LOKALGATA lokalgata. Ca 55 m 2 lokalgata Fastigheter utanför planområdet För nedanstående fastigheter som ligger utanför planområdet kommer det inte att bli några fastighetsrättsliga förändringar. Fastighetsbeteckning och ägare Brandstationen 1 Hallsbergs Billbolag AB Eleven 1 Jan och Sonja Karlsson Hallsbergs Centrum 1:5 Hallsbergs kommun Konsekvenser Påverkas inte av planläggningen Påverkas inte av planläggningen Påverkas inte av planläggningen Hallsbergs Centrum 1:6 Hallsbergs kommun Läraren 1 Arne Hans Gerhard Gehrke Läraren 6 Hallsbergs kommun Mejeriet 1 Ing Real Estate Investment Sweden 18 AB Skolan 2 Hallsbergs kommun, NA- Bygg har tomträttsinnehav Påverkas inte av planläggningen Påverkas inte av planläggningen Påverkas inte av planläggningen Påverkas inte av planläggningen Påverkas inte av planläggningen TEKNIK- OCH PLANFÖRVALTNINGEN Hans Lindberg Stadsarkitekt Mona Braathen Fysisk planerare Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

44 26 (28) Dnr TPN 2012/51 Behovsbedömning miljöpåverkan Bilaga Behovsbedömning om detaljplanen antas innebära betydande miljöpåverkan Enligt 4 kap 34 PBL (2010:900) ska planer miljöbedömas om det planen medger antas komma att innebära betydande miljöpåverkan. Samma organ som normalt beslutar om planfrågor ska även besluta om en plan ska miljöbedömas eller inte. Detta dokument utgör underlag för beslut om miljöbedömning. Slutsats: Enligt bifogad genomgång av bedömningskriterierna är slutsatsen att detaljplanen inte kommer att innebära betydande miljöpåverkan. Härav följer att en miljökonsekvensbeskrivning så som beskrivs i 6 kap 12 miljöbalken inte upprättas. Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

45 Dnr TPN 2012/5 27 (28) Behovsbedömning: Faktor Påverkan Kommentar Stor Liten Internationella konventioner (Natura 2000, UNESCO värdsarv, CW-område Miljöbalkens 3-4 kap (riksintressen) Berörs ej Berörs ej Miljöbalken 7 kap (strandskydd, natur/kulturreservat) Byggnadsminnen eller fornminnen Höga naturvärden (naturvårdsprogram eller nyckelbiotoper) Konflikter med ÖP eller FÖP Miljömål God bebyggd miljö Ett rikt odlingslandskap Miljökvalitetsnormer Riktvärden Förorenad mark X X X x Berörs ej Berörs ej Berörs ej Blir ett attraktivt bostadsområde med mycket vegetation vilket bidrar till miljömål god bebyggd miljö. Berörs ej Är området opåverkat eller har det särskilda värden ur boendesynpunkt? (bullerfri zon, närrekreationsområde, kvartersströvområde). Nuvarande markanvändning Projektets omfattning Arealuppgifterna är ungefärliga Området består av mycket vegetation som kommer att bli en tillgång till bostadsområdet. Området omfattas ca 3,8 ha Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

46 28 (28) Dnr TPN 2012/51 Faktor Påverkan Kommentar Stor Liten Projektets förening med andra projekt Projektets utnyttjande av mark, vatten och andra resurser Projektets alstrande avfall Risk för störningar? (buller, trafik, mm) X X X X Positiv, då efterfrågan på centralt belägna lägenheter ökar när antalet arbetsplatser i kommunen kommer att öka de närmaste åren. Planen kommer att ta ca 3,8 ha mark i anspråk. Normal påverkan från ett bostadsområde. Liten påverkan från trafiken Risk för föroreningar Risk för olyckor? Markens, vattnets och andra resursers förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området Den befintliga miljöns känslighet Effekternas omfattning X X Effekternas gränsöverskridande karaktär X X Nej Mycket begränsad när säkra gångoch cykelvägar byggs ut i anslutning till planområdet. obetydliga TEKNIK- OCH PLANFÖRVALTNINGEN Hans Lindberg Stadsarkitekt MILJÖ-, BYGG OCH MYNDIGHETSFÖRVALTNINGEN Leif Welander Förvaltningschef Detaljplan för ett område söder och öster om Konsum i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

47

48

49 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Detaljplan för Vibytorp II, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsberg kommun Förslag till kommunfullmäktige Hallsbergs kommun antar enligt 5 kap 27 plan- och bygglagen upprättat förslag till detaljplan för Vibytorp II, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun. Ärendet Teknik- och plannämnden och dess förvaltning har arbetat fram förslag på detaljplan för rubricerat område. Syftet med planen är att ge möjlighet till utbyggnad av området söder om Vibytorp I, med attraktiva villatomter i naturskönt område. Efter genomförd planprocess med planprogram, samrådshandling och nu antagandehandling, föreligger förslag till antagande av detaljplan. Teknik- och plannämnden har hanterat frågan vid sitt sammanträde den 30 januari 2013, och beslutat föreslå antagande. Inför det beslutet föreslog teknik- och planförvaltningen att dess nämnd dels beslutar godkänna upprättat granskningsutlåtande med redogörelse, dels beslutar överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

50 Dnr TPN 2012/32 A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Vibytorp, etapp 2 Del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat Antagen av KF: Laga kraft:

51 Dnr TPN 2012/32 Innehåll INNEHÅLL... 2 PLANBESKRIVNING... 4 INLEDNING... 4 Handlingar... 4 Detaljplanens syfte och huvuddrag... 4 Planarbetets gång... 4 PLANDATA... 5 Läge och areal... 5 Markägoförhållanden... 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN... 5 Översiktsplanen... 5 Detaljplaner... 6 Angränsande detaljplaner... 6 Planprogram... 7 Samrådshandling... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR... 8 NATUR... 8 Mark och vegetation... 8 Geotekniska förhållanden... 9 Radon... 9 Djurhållning... 9 BEBYGGELSEOMRÅDEN Bostäder Arbetsplatser och övrig bebyggelse Offentlig och kommersiell service Ny byggnation inom planområdet Etappvis utbyggnad GATOR OCH TRAFIK Gång- och cykelvägar Vägar och järnvägar Parkering och utfarter STÖRNINGAR Buller TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Värme och energi El, tele och bredband Brandvattenförsörjning Dagvattenhantering Dagvattendammar i bostadsmiljön - Inspirationsbilder Miljökonsekvenser GENOMFÖRANDEFRÅGOR ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan för planarbetet Genomförandetid FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Ledningsrätt- och servitut Dagvatten och diken EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Kommunala Kostnader... 26

52 Dnr TPN 2012/32 3 (32) Kommunala Intäkter TEKNISKA FRÅGOR Tekniska utredningar FASTIGHETSKONSEKVENSER MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN BEHOVSBEDÖMNING MILJÖPÅVERKAN Detaljplan för Vibytorp, etapp2 del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

53 4 (32) Dnr TPN 2012/32 Planbeskrivning Inledning Handlingar Detaljplanen är upprättad på digital primärkarta, framställd i samarbete mellan teknik- och planförvaltningen och Metria i Hallsberg. Kartan är ajourförd och kompletterad år Detaljplanen är åskådliggjord på karta i skala 1:1000 och tillhörande illustrationskarta i samma skala. Planbestämmelserna är redovisade på plankartan. Följande handlingar har upprättats i anslutning till detta planarbete: Programhandling, upprättad Planbeskrivning med genomförandefrågor Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning med karta Samrådsredogörelse Geoteknisk undersökning, upprättad av VAP, Indikerande bullermätning, Hallsbergs kommun Detaljplanens syfte och huvuddrag Hallsbergs kommuns teknik- och planförvaltning har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan för Vibytorp, etapp 2, del av fastigheten Vibytorp 1:138. Detaljplanen syftar till att bygga ut området söder om Vibytorp, etapp 1 med attraktiva villatomter i ett naturskönt område. Planarbetets gång Arbetet med denna detaljplan handläggs enligt de bestämmelser som finns i plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Detta innebär att kommunen enligt 5 kap 10 PBL börjar med att upprättar en programhandling där planens utgångspunkter och mål anges och sänder ut det på samråd till länsstyrelsen, lantmäteriet, fastighetsägare och övriga som berörs. Efter att programmet varit ute på programsamråd ska ett förslag, en samrådshandling upprättas med en detaljerad karta över planområdet även i detta skede ska detaljplanen samrådas om. Efter genomfört samråd om förslag till detaljplan och upprättad samrådsredogörelse ska kommunen enligt 5 kap 18 kungöra förslaget till detaljplanen, granskningshandling, och låta det granskas under minst tre veckor innan det kan antas av kommunfullmäktige. Detaljplan för Vibytorp, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

54 Dnr TPN 2012/32 5 (32) Plandata Läge och areal Området som har en area av ca 12 ha är beläget i södra delen av Hallsbergs tätort, direkt söder om det befintliga villaområdet Vibytorp, etapp 1. I söder och väster begränsas området av Vibytorpsvägen. Markägoförhållanden Vibytorp 1 Långängen Figur 1. Det gröna skrafferade området är mark som ägs av Hallsbergs kommun. Den röda cirkeln visar det område som ska planläggas. Hallsbergs kommun är lagfaren ägare till all mark som förutsätts bli föremål för planläggning. Se bild ovan. Tidigare ställningstaganden Översiktsplanen Hallsbergs kommuns översiktsplan med fördjupningar av kommunens samtliga tätorter antogs av Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun den 16 maj Enligt den fördjupade översiktsplanen för Hallsbergs tätort så är det aktuella planområdet utpekat som utbyggnadsområde för bostäder, gult skrafferat område på kartan på nästa sida. Detaljplan för Vibytorp, etapp2 del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

55 6 (32) Dnr TPN 2012/32 Figur 2. Bilden visar ett utkast ur den fördjupade översiktsplanen för Hallsbergs tätort. Det aktuella planområdet är enligt översiktsplanen reserverat för utbyggnad av bostäder, gult skrafferat område. Detaljplaner Området är tidigare inte detaljplanelagt. Angränsande detaljplaner Det aktuella planområdet gränsar i norr till detaljplan för del av Vibytorpsområdet, etapp 1 (del av fastigheten Vibytorp 1:138), antagen av byggnadsnämnden och laga kraftvunnen , (se siffran 1 i bilden på nästa sida). I öster gränsar detaljplanen till stadsplan för Långängen (Kv. Björkhagen m.fl), antagen av byggnadsnämnden och laga kraftvunnen , (se siffran 2 i bilden på nästa sida). I nordost angränsar detaljplaneområdet till stadsplan för Långängen (del av Långängsfältet) antagen av kommunfullmäktige och laga kraftvunnen , (se siffran 3 i bilden på nästa sida). I söder angränsar området till detaljplan för Prästgårdsgatans förlängning (del av fastigheten Vibytorp 1:138 m. fl.) antagen av miljö- och byggnadsnämnden , laga kraftvunnen , (se siffran 4 i bilden på nästa sida). Detaljplan för Vibytorp, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

56 Dnr TPN 2012/32 7 (32) Figur 3. Bilden visar angränsande detaljplaner. Planprogram Arbetet med att upprätta detaljplan för Vibytorp, etapp 2 inleddes med ett programskede. Ett planprogram för detaljplanen har upprättats av Hallsbergs kommun , i enlighet med 5 kap 10 plan- och bygglagen (2010:900). Programmet anger utgångspunkter liksom mål och syfte med planen. Samråd enligt 5 kap 11 plan- och bygglagen (2010:900) har ägt rum då planprogrammet varit utsänt på remiss till berörda instanser samt hållits tillgängligt på teknik- och planförvaltningen i Kommunhuset, under tiden Ett samrådsmöte ägde rum den 7 maj 2012 i Kommunhuset i Hallsbergs kommun med berörda sakägare och intresserade invånare. Samrådshandling En samrådshandling, daterad har upprättats och varit ute på samråd under tiden Ett samrådsmöte har också genomförts i Kommunhuset den 8 november Inkomna remissvar har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse som skickats ut till fastighetsägare, myndigheter och andra som yttrat sig över detaljplanen. Detaljplan för Vibytorp, etapp2 del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

57 8 (32) Dnr TPN 2012/32 Förutsättningar och förändringar Natur Mark och vegetation Marken består av jordbruksmark. I anslutning till planområdet finns det ett befintligt parkområde med lövträd och buskplanteringar öster om fastigheterna på Havrevägen, Vibytorp etapp 1, se siffra 1 i bilden nedan. I planområdets nordöstra del finns ett område med ett fåtal björkar samt en kulle som utgör ett trevligt parkområde, som skulle kunna förstärkas, se siffra 2 i bilden nedan. Öster om planområdet, bakom fastigheterna på Sockenvägen, finns det ytterligare ett parkområde med några få buskplanteringar som skydd för fastigheterna, se siffra 3 i bilden nedan. Nordost om planområdet finns en befintlig gång- och cykelväg, tanken är att vägen ska ansluta till det nya planområdet, se siffra 4 i bilden nedan. I planområdets nordvästra del rinner Kvarnbäcken som i sin tur rinner ut i Storån, se siffrorna 5 och 6 i bilden nedan. Kvarnbäcken kan bli en tillgång i bostadsområdet Figur 4. Bilden visar markanvändningen i, och i anslutning till planområdet. Detaljplan för Vibytorp, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

58 Dnr TPN 2012/32 9 (32) Geotekniska förhållanden VAP har upprättat en geoteknisk undersökning för Vibytorp etapp 2, bostadsområde, daterat Ur den geotekniska undersökningen framgår följande: Geotekniska rekommendationer Grundläggning utförs med pålar, förslagsvis stålrörspålar, diameter 90 mm eller diameter 115 mm. Erhållna stoppnivåer vid slagsondering (6,4-11,3 m under markytan) kan användas för en grov uppskattning av förväntade pålstoppnivåer vid kostnadsberäkning. För slutgiltig bestämning av pållängder erfordras provpålning. Förekommande mullhaltig ytjord bortschaktas och ersätts med pålningsbar friktionsjord tillhörande materialtyp 2 enligt AMA Anläggning. Byggnadslägen och golvnivåer bör i största möjliga grad anpassas med hänsyn till respektive tomts nivåskillnader. Den sluttande markytan kommer inom ett flertal tomter medföra behov av att markytan höjs med 0,5 m eller mer och för att minska risken för oacceptabla sättningar bör höjning av markytorna med hjälp av jordfyllning minimeras. Höjning av markytan i anslutning till byggnader bör utföras med lättfyllning så som cellplast, skumglas eller lättklinker. Vid anslutning till entréer skall total lastkompensation utföras med hjälp av lättfyllning. VA-ledningar hängslas under grundplattorna och utförs med möjlighet att uppta sättningar utanför plattkant om den planerade markytan ligger över befintlig marknivå. Kontroll Innan grundläggningsarbeten påbörjas skall byggnader närmare än 50 m besiktas och riktvärden för vibrationer bestämmas. Kompletterande undersökningar För att fastställa behovet av lastkompensation med lättfyllning bör kompletterande provtagning och laboratorieanalyser utföras. Radon Enligt K-KONSLTs undersökning så är radonhalten låg i jordluften, varför några direkta åtgärder för radonskydd ej behöver vidtagas. Djurhållning Fastigheten Vibytorp 1:52, sydost om planområdet, är den enda fastigheten i Hallsberg/Långängen som har i stort sett bibehållen gårdskaraktär sedan skiftet år På gården har aktivt jordbruk med kontinuerlig djurhållning bedrivits i varierande omfattning. På gården finns idag fyra hästar, 1 bagge, 6-8 tackor, på våren och sommaren är det även ett flertal lamm på gården. Det finns också 3 hönor och 1 tupp på gården. All djurhållning Detaljplan för Vibytorp, etapp2 del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

59 10 (32) Dnr TPN 2012/32 är för eget bruk. På vintern betar djuren öster om ladugården, mot bebyggelsen på Sockenvägen. På sommarhalvåret betar djuren väster om fastigheten, på mark som arrenderas av Svenska Skogsplantor. Gödselstacken ligger in mot fastigheten, och avskärmas mot Vibytorpsvägen av ladugården. Denna miljö kommer att bevaras och kan vara en tillgång till närboende samt förskole- och skolklasser. I Boverkets rapport Vägledning för planering för och invid djurhållning, rapport 2011:6 och Länsstyrelsen i Skåne läns skrift Riktlinjer för hästar och bebyggelse (2004:17) framgår följande: Det finns inte några uttryckliga lagregler eller andra bestämmelser om skyddsavstånd mellan bostäder och häst- och djurhållning annat än rekommendationer. När man talar om djurhållning i nära anslutning till bebyggelse så måste verksamhetens art och omfattning beaktas. Förhållanden som utgör oacceptabla olägenheter i en miljö måste ibland beaktas som acceptabla i en annan beroende på områdets karaktär och förhållande på orten. Allmänt gäller att ju fler djur det finns på en begränsad yta desto större påverkan på omgivningen. Några få hästar ger oftast obetydlig störning på omgivningen. Antalet hästar, avstånd och placering av gödselstackar har betydelse för risken för olägenhet. Spridning av lukt, damm och hästallergen påverkas också av vind, topologi och vegetation. Vegetation som skogspartier, läplanteringar, buskage m.m. utgör skydd mot störningar från djurhållning gentemot omgivningen. I Länsstyrelsen i Skåne läns skrift Riktlinjer för hästar och bebyggelse framgår att när det gäller mindre anläggningar (1-10 hästar) är det Länsstyrelsens mening att det är kommunens sak att bedöma lämpliga respektavstånd mellan hästhållning och bostadsbebyggelse med utgångspunkt från bland annat lokala förutsättningar. Dock bör som regel ett skyddsavstånd på minst 100 meter från stall och gödselhantering och minst 50 meter från områden där hästar vistas upprätthållas. Vid bedömning i det enskilda fallet måste hänsyn tas till lokala förhållanden. De sakförhållanden som uppkommer vid planläggning kan komma att medverka till att man fastlägger ett avstånd som något understiger rekommenderat avstånd. Enligt två olika studier gjorda vid Miljömedicinska enheten vid Arbets- och miljömedicin i Stockholm respektive Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset i Uppsala avseende spridning av hästallergen i utomhusluft konstateras att avståndet till stall har en viss betydelse för uppmätta allergennivåer utomhus, framförallt i områden mycket nära stall, men att transport av hästallergen genom olika individers hästkontakt, direkt eller indirekt, har en avgörande betydelse för de allergennivåer som kan mätas inomhus. I studierna finner man även att halterna av allergen i utomhusluften sjunker relativt drastiskt med avståndet från hästar. Det konstateras även att spridningen är beroende av vindriktning, avskärmande vegetation m.m. Detaljplan för Vibytorp, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

60 Dnr TPN 2012/32 11 (32) Avståndet mellan fastighetsgränsen för Vibytorp 1:52 och fastighetsgränsen för nära belägna befintliga villafastigheter i öster, på Sockenvägen är ca 13 meter. Från stallbyggnaden och fram till fastighetsgränsen på angränsande fastigheter är det ca 42 meter. Dessa förhållanden avser bostäder utanför planområdet. Det har inte till kommunen anmälts några olägenheter i anledning av dessa befintliga förhållanden. Avståndet från fastigheten med djurhållning till nu aktuellt planområde är ca 45 meter. Vindriktningen i området är vanligen sydvästlig, vilket innebär att det vanligen blåser mot den befintliga bebyggelsen i Långängen. Avståndet till redan befintlig bebyggelse, begränsad djurhållning för eget bruk samt sydvästliga vindar pekar på att den befintliga djurhållningen inte ska betraktas som ett hinder för den planerade nya bebyggelsen, utan snarare, med stöd av lokala erfarenheter, en tillgång. Bebyggelseområden Bostäder Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Norr om planområdet ligger Vibytorp, etapp 1, med 26 tomter för villabebyggelse, tomtstorlekarna varierar mellan 830 m 2 och 1620 m tomter är bebyggda mellan åren , 6 tomter är sålda, men ännu inte bebyggda och 5 tomter finns ute till försäljning. Arbetsplatser och övrig bebyggelse Cirka 200 meter söder om planområdet ligger plantskolan. Där sker produktion och försäljning av frö- och skogsplantor, både barr- och lövträdsarter. Till plantskolan sker en hel del tunga transporter med lastbil. Verksamheten i och runt plantskolan ger ifrån sig en del ljud, från bland annat fläktar och traktorer. Offentlig och kommersiell service All kommersiell service med affärer och liknande finns inne i centrala Hallsberg, ca 1 km norr om planområdet. Förskolan Vibytorp (1-5 år) ligger ca meter sydost om planområdet. Ca 500 meter norr om planområdet ligger förskolan Tranängen (1-6 år). I Långängen ca 700 m öster om planområdet ligger förskolan Sörängen (1-5 år med nattis 1-12 år). Området har även nära till Långängsskolan (F-åk 6), Transtenskolan (åk 7-9) samt Allékolan (gymnasieskola), som ligger norr om området. Detaljplan för Vibytorp, etapp2 del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

61 12 (32) Dnr TPN 2012/32 Ny byggnation inom planområdet Inom planområdet planeras det för bebyggelse med villakaraktär. Planförslaget tillåter två våningar, källarlösa hus där vind utöver två våningar inte får inredas. Figur 5. Bilden är en 3D-bild och visar hur området kan komma att se ut när det är fullt utbyggt. Etappvis utbyggnad Planområdet kommer att byggas ut etappvis. I en första etapp kommer den västra infarten att byggas och en del av vägnätet. I denna etapp kan förslagsvis ca 20 villatomter iordningställas för försäljning. Figur 6. Bilden är 3D-bild och visar en föreslagen etappvis utbyggnad av planområdet. Detaljplan för Vibytorp, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

62 Dnr TPN 2012/32 13 (32) Gator och trafik Gång- och cykelvägar Nordost om planområdet, i ett skyddat grönstråk finns det en gång- och cykelväg. Det nya planområdet ska anslutas till denna befintliga gc-väg. Ett gc-stråk kommer att gå genom hela bostadsområdet, i nordsydlig riktning. En gång- och cykelväg kommer även att koppla samman det befintliga bostadsområdet Vibytorp, etapp 1 med Vibytorp 2 genom Skördevägen. Ingen biltrafik kommer att tillåtas på denna väg, vilket kan förhindras med olika typer av tekniska lösningar. Hallsbergs kommun arbetar med säkra skolvägar, vilket innebär att hänvisa barnen till bra och säkra gång- och cykelvägar på väg till och från skolor och fritidshem. Planområdet ansluts till befintligt utbyggda gc-vägar. I den befintliga detaljplanen för Prästgårdsgatans förlängning (del av fastigheten Vibytorp 1:138 m.fl) finns det illustrerat en gång- och cykelväg i ett stråk längs Vibytorpsvägen. Detaljplanen möjliggör en framtida utbyggnad av en gc-väg i detta läge. Öster om planområdet, mellan det nya området och bebyggelsen på Sockenvägen planeras det även för en gc-väg. Alla gång- och cykelvägar som redovisas ovan kommer inte att byggas ut på en gång. Prioritet kommer gc-vägen öster om planområdet, bakom Sockenvägen och gc-stråket genom planområdet att få. Figur 7 och 8 på nästa sida är kartbilder som är hämtade från Hallsbergs kommuns trafikplan, år Figur 7 redovisar det övergripande cykelnätet i Hallsberg. Figur 8 visar kvaliteten på säkerheten på cykelnätet. Av figur 8 framgår att det är låg säkerhet på gång- och cykelvägar förbi planområdet, längs med Vibytorpsvägen, och att behov finns av att bygga ut säkra gc-vägar till området. Detaljplan för Vibytorp, etapp2 del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

63 14 (32) Dnr TPN 2012/32 Figur 7. Cykelnät funktionsindelning Figur 8. Cykelnät, kvalitet på säkerhet. Detaljplan för Vibytorp, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

64 Dnr TPN 2012/32 15 (32) Vägar och järnvägar Väster och söder om planområdet går Vibytorpsvägen, som planområdet kommer att anslutas till. Det kommer att bli två anslutningsvägar till det nya bostadsområdet. Huvudentrén kommer att anläggas i den västra delen av området, ca 250 meter söder om korsningen Vibytorpsvägen/Ängvaktarvägen. Den andra anslutningen kommer att bli i den östra delen av planområdet, ca 120 meter väster om korsningen Vibytorpsvägen/Sockenvägen/Bondevägen. Med hänsyn tagen också till infarten till Plantskolan skapas därmed trafiksäkra korsningar utformade som förskjutna trevägskäl. Utformning av planområdets trafiklösning samverkar på ett ändamålsenligt sätt med den valda trafiklösningen. Figur 9 nedan visar bilnätet och kvaliteten på framkomligheten. Av bilden framgår att framkomligheten på Vibytorpsvägen är god. Söder om det nya planområdet, på Vibytorpsvägen, uppmättes trafikmängden till 270 fordon per årsmedeldygn år Cirka 330 meter öster om och 450 meter söder om planområdet går järnvägen mot Motala, Långängsspåret. Figur 9. Bilden visar bilnätet och kvalitet på framkomlighet. Parkering och utfarter Parkeringsbehovet inom planområdet ska tillgodoses på tomtmark. In- och utfart till området kommer att ske från Vibytorpsvägen, se ovan. Det kommer att finnas två anslutningar till planområdet, en väster och en sydost. Detaljplan för Vibytorp, etapp2 del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

65 16 (32) Dnr TPN 2012/32 Störningar Buller Buller från väg (Vibytorpsvägen) Vibytorpsvägen, som kommer att bli den väg som trafikmatar det nya planområdet, passerar väster och söder om planområdet. Trafikflödet uppgick år 2005 till ca 270 fordon/årsmedeldygn och hastigheten uppgår idag till 50 km/timme. Om antalet fordon utökas till ca 400 fordon/årsmedeldygn (varav 380 lätta och 20 tunga fordon) och hastigheten är densamma som idag kan den ekvivalenta bullernivån beräknas till ca 50 db(a). Skulle hastigheten öka till 60km/h ökar bullernivåerna till 52 db(a). Detta innebär att bullernivåerna innehåller uppsatta riktvärden för buller vid nybyggnation av bostäder. Buller från järnväg (Långängsspåret) Järnvägen, Långängsspåret, passerar ca 320 meter öster om planområdet. Godstågen som går västerut från Mjölby mot Laxå och vice versa trafikerar Långängsspåret. Det rör sig om ca tio godståg i veckan. Regionaltåg som går sträckan Gävle-Borläng-Örebro-Hallsberg-Mjölby trafikerar också Långängsspåret. Det går ca 16 persontåg (Tåg i Bergslagens motorvagnståg) på sträckan Hallsberg-Mjölby, dvs 8 tåg i vardera riktning per dygn. Turtätheten är ett tåg varannan timme. Hastigheten är begränsad till ca 60 km/h genom Långängen, sista biten från Östra Bangatan och fram till järnvägsstationen är hastigheten begränsad till ca 40 km/h. Ser man till den buller- och vibrationsutredning som före detta Banverket gjort för Hallsbergs kommun på Västra Stambanan och Godsstråket genom Bergslagen, benämnd: Västra Stambanan, Godsstråket genom Bergslagen Inom Hallsberg kommun, Buller- och vibrationsutredning, så sträcker sig bullernivåerna inte mycket längre än ca 300 meter från spårmitt, i många fall mycket kortare avstånd än så. All bebyggelse inom ca meter från spårmitt har godkända ekvivalenta bullernivåer på 55 db(a). Det är ca 300 tågrörelser genom Hallsberg per dygn på Västra Stambanan och Godsstråket genom Bergslagen. Hastigheten är mycket hög på de tåg som enbart passerar stationen utan uppehåll. Då antalet tåg och hastigheterna på dessa spår är så mycket fler och högre jämfört med Långängsspåret så är det mycket osannolikt att Långängsspåret skulle alstra bullernivåer som överstiger riktvärdet 55dB(A) vid nybyggnation av bostäder, på ett avstånd mer än 320 meter från spårmitt. Vi finner således att buller från järnvägen inte överskrider riktvärdena för buller som gäller vid nybyggnation av bostäder. Trafikverket håller på att utreda dubbelspårsutbyggnad mellan Hallsberg och Åsbro. När utredningen är klar och spåret kan byggas kan Långängsspåret komma att tas bort. Det är Hallsbergs kommuns önskemål att banan tas bort, för att få bort trafiken genom villabebyggelsen. En diskussion kommer att föras med Trafikverket när detta blir aktuellt. Detaljplan för Vibytorp, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

66 Dnr TPN 2012/32 17 (32) Buller från Svenska Skogsplantor Svenska Skogsplantors verksamhet är placerad ca 200 meter söder om det nya planområdet. De bullerkällor som förekommer inom Svenska Skogsplators verksamhet är framförallt transporter från traktorer och mindre eltruckar. Växthusenn har utomhusplacerade fläktar vilka används sommartid. Stora förändringar av verksamheten är planerade till år Detta kommer att innebära en effektivare hantering av plantor och även ett effektivare nyttjande av växthusytorna, då idag tio moderväxthus ska bli två, i områdets västra del. Inom verksamheten förekommer transporter året runt. Den största belastningen med avseende på transporter sker på våren, från mitten av april till midsommar. Sommartid ökar transporterna inom verksamhetsområdet genom ökande transporter mellan växthus och friland. Inom verksamheten sker transporterna med traktorer och truckar. Antal transporter uppskattas att maximalt (på våren) vara 7 utgående transporter per dag. Normalt beräknas 2-3 utgående transporter ske per vecka. Översikt av förekommande transporter anges i tabellen nedan. På vinterhalvåret är verksamheten igång mellan klockan På sommarhalvåret bedrivs verksamheten mellan klockan Hallsbergs kommun har gjort en indikerande bullermätning på och i anslutning till Svenska Skogsplantors anläggning. Mätningarna gjordes vid tre punkter, inne på lastgården, vid fastighetsgräns mot bebyggelse i öster, samt vid den nya plangränsen. Svenska Skogsplantor uppgav att verksamheten var ovanligt intensiv gällande rörelser inom området vid mättillfället. Detaljplan för Vibytorp, etapp2 del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

67 18 (32) Dnr TPN 2012/32 Figur 10. Översikt av Svenska Skogsplantors verksamhetsområde samt mätpunkter (1-3) för indikerande bullermätning. Vid den nya detaljplanegränsen uppmättes den ekvivalenta ljudnivån till 45,7 db(a). Bullermätningen på lastgården visade 62,8 db(a) ekvivalent ljudnivå. Vid fastighetsgränsen mot öster visade bullermätningen 49,8 db(a) ekvivalent ljudnivå. Se mätprotokoll nedan. Idag skiljer man på riktvärden för nyetablering och befintlig industri. Naturvårdsverket arbetar med ny vägledning gällande externt industribuller. Målsättningen är att endast riktvärden motsvarande nyetablering kommer att gälla samtliga verksamheter. Dessa riktvärden anges i tabellen på nästa sida. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer innehålls bullervärdena i detaljplanegränsen, dagtid kl Kvällar och nätter är verksamheten begränsad. Detaljplan för Vibytorp, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

68 Dnr TPN 2012/32 19 (32) Buller enligt lagstiftningen När det gäller buller så har riksdagen beslutat att de värsta störningarna längs befintlig järnväg ska åtgärdas. I en första etapp ska åtgärder vidtas när 55 db(a) maximal ljudnivå överskrids mer än fem gånger per natt i sovrum. Riksdagen har även satt upp riktvärden för järnvägstrafikbuller, som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder. Dessa är; 30 db(a) ekvivalent ljudnivå inomhus, 45 db(a) maximal ljudnivå inomhus nattetid, 55 db(a) ekvivalent ljudnivå vid uteplats och 70 db(a) maximal ljudnivå vid uteplats. Vid nybyggnad av bostäder gäller 55 db(a) ekvivalentnivå utomhus vid fasad, enligt de av riksdagen beslutade riktvärdena för trafikbuller (proposition 1996/97:53). En normal fasad dämpar ca 30 db(a) beroende på standarden på fasaden och fönster. Har huset moderna treglasfönster dämpar fasaden 35 db(a), tvåglasfönster med tillsatsrutor innebär en ljudreduktion på 40 db(a). Teknisk försörjning Vatten och avlopp Vatten- och avloppsledningar finns i anslutande bostadsområden, vilket underlättar anslutning även till det aktuella planområdet. VA kan anslutas till det befintliga nätet i två punkter, se blå cirklar i figur 8 på nästa sida. Området har en lutning på ca 4,5 meter, från den högre belägna marken i sydost mot den lägre i nordväst. Detaljplan för Vibytorp, etapp2 del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

69 20 (32) Dnr TPN 2012/32 Figur 11. Kartbilden visar kommunalt vatten- och avlopp i, och i anslutning till planområdet. Grön linje är dagvatten, röd, spillvatten och blå, vatten. De två blå cirklarna visar tänkta anslutningspunkter för nytt VA. Värme och energi Nordost om planområdet, i Fältvägen och Hagmarksvägen finns det ett utbyggt fjärrvärmenät. Enligt EON Värme så är dessa utbyggnader anpassade för den befintliga bebyggelsen och kapacitet finns inte i dessa gators ledningssystem för anslutning av det planerade bostadsområdet. För att nå det nya området måste ny matning ske från Ängvaktarvägen. Eftersom exploateringen avser villabebyggelse kan E.ON Värme inte utlova att utbyggnad av fjärrvärme kommer att ske i planområdet. Detaljplan för Vibytorp, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

70 Dnr TPN 2012/32 21 (32) Figur 12. Kartbilden visar fjärrvärmenätet (rosa linjer) i anslutning till planområdet. El, tele och bredband EON Elnät har nätstationer i angränsande områden, som inte är tillräckliga för att försörja det nya området. EON Elnät kommer att behöva placera en ny nätstation inom planområdet, den exakta placeringen kommer att diskuteras under det fortsatta plan- och exploateringsarbetet. TeliaSonera och Skanova har ett utbyggt fibernät i nästan samtliga gator i Hallsbergs kommun. I anslutning till planområdet finns fibernät i bland annat Havrevägen, Fältvägen, Hagmarksvägen och Sockenvägen. Brandvattenförsörjning Enligt föreskrifter från Nerikes Brandkår ska brandvattenförsörjning utökas och anpassas till ny plan i enlighet med gällande VAV-P76 och P83. Detta innebär att avståndet mellan brandposter maximalt bör uppgå till 250 meter och flödet i respektive brandpost bör uppgå till minst 600 liter per minut. Dagvattenhantering Dagvatten är ytligt rinnande regn- och smältvatten, bland annat från tak och asfalterade ytor. Inom planområdet är tanken att dagvattnet ska hanteras lokalt. En öppen dagvattendamm kan komma att anläggas där dagvattnet från planområdet kan renas genom sedimentering. Sedimentering är en metod att rena avloppsvatten där man låter vattnet passera en bassäng, när strömmen upphör sjunker medföljande partiklar ner på bottnen där det kan samlas upp. Detaljplan för Vibytorp, etapp2 del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

71 22 (32) Dnr TPN 2012/32 Dagvattendammen kan även hjälpa till att fördröja dagvattnet så att belastningen på det slutna kommunala ledningsnätet minskar samtidigt som översvämningsrisken vid korta intensiva regn i Storån och Ralaån minskas. Dammen kan erhålla vatten genom tillflöde från naturliga vattendrag, övriga diken samt dagvattenledningar. Genomförs denna vision kan en vattenspegel/damm etableras inom planområdet. I anslutning till denna damm kommer ett parkområde att anläggas med planterade träd. Öppna dagvattendammar blir en tillgång för närboende, det ökar områdets attraktivitet samt lockar till sig fåglar, djur och insekter. Vid genomförandet av detaljplanen får närmare utredningar besluta huruvida den föreslagna dagvattenanläggningen ska utföras. En etapputbyggnad av området kan möjligen försvåra ett genomförande. I områdets sydvästra del rinner Kvarnbäcken som norr om planområdet, via den ekologiska parken, rinner ut i Storån. Kvarnbäcken kan komma att bli en tillgång till det nya planområdet. Dagvattendammar i bostadsmiljön - Inspirationsbilder I Hallsbergs kommun har ekologiska dammar tidigare anlagts, vilka har blivit en stor tillgång för närboende, med buskar, träd, bryn med djur- och fågelliv, gångslingor, parkbänkar samt möjlighet till skridskoåkning på vintern. De tre flygbilderna nedan (figur 13, 14 och 15) visar dammarna vid ekoparken i Hallsberg. Figur 13. Bilden är ett flygfoto och visar en del av dammar vid ekoparken i Hallsbergs kommun. Detaljplan för Vibytorp, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

72 Dnr TPN 2012/32 23 (32) Figur 14. Bilden är ett flygfoto och visar en del av dammen vid Kullängen i Hallsbergs kommun. Figur 15. Bilden visar en del av dammen vid ekoparken, norr om Vibytorpsområdet i Hallsbergs kommun. Detaljplan för Vibytorp, etapp2 del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

73 24 (32) Dnr TPN 2012/32 Liknande projekt med dagvattendammar som en tillgång i bostadsmiljön har genomförts i ett flertal kommuner i Sverige, nedan visas några exempel och inspirationsbilder. Överst är en illustration hämtad från Olstorp-Biskopssikten i Lerums kommun där alla tomter i området har vy över vattenspegeln. Den högra bilden, under denna, visar Maria park i Helsingborg. Den vänstra bilden visar en dagvattendamm i ekostaden Augustenborg i Malmö. Dagvattensystemet i området bygger på att olika kanaler samlar upp regnvatten och leder det till olika dammar i området. Det gör att det kommunala avloppssystemet inte belastas lika hårt. Dessutom har både dammarna och kanalerna blivit en vacker del av miljön på området. Figur16. Inspirationsbilder, dagvattendammar. Detaljplan för Vibytorp, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

74 Dnr TPN 2012/32 25 (32) Miljökonsekvenser En utbyggnad av området bedöms preliminärt inte medföra väsentlig miljöpåverkan på omgivningen. Underlaget för denna analys beskrivs i en särskild handling Behovsbedömning av miljöpåverkan, vilken återfinns som bilaga i slutet av denna handling. Efter genomgång av bedömningskriterierna är slutsatsen att detaljplanen inte kommer att innebära betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvenserna kommer således att beskrivas i planhandlingarna. Detaljplan för Vibytorp, etapp2 del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

75 26 (32) Dnr TPN 2012/32 Genomförandefrågor Organisatoriska frågor Tidplan för planarbetet Detaljplanearbetet bedrivas med normalt planförfarande, vilket enligt 5 kap 11 plan- och bygglagen (2010:900) innebär att länsstyrelsen, lantmäteriet, sakägare och andra som har ett väsentligt intresse i frågan skall beredas tillfälle till samråd. Enligt tidplanen för detaljplanearbetet avses frågan om antagande kunna prövas av kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun under första kvartalet Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag detaljplanerna vinner laga kraft, vilket bedöms vara lämpligt med hänsyn till detaljplanens innehåll och omfattning. Efter genomförandetidens utgång får planen ersättas, ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. Så länge kommunen inte ändrar eller upphäver detaljplanen gäller den och ger byggrätt som tidigare. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Fastighetsbildning kommer att ske så att ca 52 st tomter i storleken m 2 tillskapas, genomsnittliga arean kommer att vara ca 1250 m 2. Ledningsrätt- och servitut Det föreligger inget behov, då det inte finns några ledningar inom planområdet. Dagvatten och diken Kvarnbäcken ingår i detaljplanen som område för PARK. Ekonomiska frågor Planekonomi Kommunala Kostnader Kostnaderna nedan är cirkapriser. Upprättande av detaljplan Utredningar (geoteknik) Fastighetsbildning (ca 52 tomter) Bostadsgata, nybyggnad (ca 1350 meter) kr kr kr kr Detaljplan för Vibytorp, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

76 Dnr TPN 2012/32 27 (32) Gång- och cykelväg, sträcka genom området (ca 250 meter) Gång- och cykelväg, längsmed Vibytorpsvägen (ca 600 meter) Gång- och cykelväg, mellan Vibytorp 1 och 2 (ca 60 meter) Gång- och cykelväg, öster om området (ca 300 meter) Gång- och cykelväg, anslutning till befintlig gc-väg (ca 65 meter) Nya VA-ledningar Gräsytor Träd och buskar Ev. dagvattendamm, anläggningskostnad, (X m2) (minskar kapaciteten för dagvattennätet) Osäkerhet i kalkyl 10 % Summa kostnader: kr kr kr kr kr kr kr kr X kr kr kr Kommunala Intäkter Intäkterna nedan är cirkapriser. Försäljning av mark Anslutningsavgifter (beroende av tomtarea) Summa intäkter: kr kr kr Netto: 0 kr Tekniska frågor Tekniska utredningar Geoteknisk utredning VAP har på uppdrag av teknik- och planförvaltningen, Hallsbergs kommun upprättat en geoteknisk undersökning för planområdet, daterad , se utdrag från den på sidan 9. Detaljplan för Vibytorp, etapp2 del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

77 28 (32) Dnr TPN 2012/32 Fastighetskonsekvenser Enligt plan- och bygglagen PBL (SFS 2010:900) kap 4 33 ska konsekvenser för berörda fastighetsägare redovisas i detaljplanen. Nedan beskrivs fastighetsrättsliga konsekvenser för fastigheterna som närmast angränsar till planområdet. Fastigheter inom planområdet Fastighetsbeteckning Vibytorp 1:138 Konsekvenser Kommunägd fastighet Ca m 2 blir kvartersmark (bostäder), Ca 1450 m gatumark (9500 m 2 ) Ca m 2 parkmark Ca 1300 m gc-väg (4000 m 2 ) Fastigheter utanför planområdet För nedanstående fastigheter utanför planområdet kommer det inte att bli några fastighetsrättsliga förändringar. Baggen 9 Björkhagen 1 Björkhagen 2 Björkhagen 3 Björkhagen 4 Björkhagen 7 Björkhagen 10 Björkhagen 11 Björkhagen 12 Hallsbergs-Bäck 1:25 Kalven 6 Kon 7 Kon 8 Lammet 1 Lammet 2 Kommunägd fastighet Lammet 3 Detaljplan för Vibytorp, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

78 Dnr TPN 2012/32 29 (32) Lammet 4 Lammet 5 Lammet 6 Lammet 7 Långängsgärdet 16 Oxen 3 Oxen 4 Oxen 5 Oxen 6 Vibytorp 1:2 Svenska Skogsplantor Vibytorp 1:37 Vibytorp 1:52 Vibytorp 1:222 Kommunägd fastighet Medverkande tjänstemän Mona Braathen, Fysisk planerare Ihab Al-Lami, VA-ingenjör Adina Lundberg, gatuingenjör Karin Karlsson, planeringsingenjör Per-Åke Jureskog, mätningsingenjör Anna Eriksson, miljöinspektör TEKNIK- OCH PLANFÖRVALTNINGEN Hans Lindberg Stadsarkitekt Beatrice Arvidson Planeringsarkitekt Detaljplan för Vibytorp, etapp2 del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

79 30 (32) Dnr TPN 2012/32 Behovsbedömning miljöpåverkan Bilaga Behovsbedömning om detaljplanen antas innebära betydande miljöpåverkan Enligt 4 kap 34 PBL (2010:900) ska planer miljöbedömas om det planen medger antas komma att innebära betydande miljöpåverkan. Samma organ som normalt beslutar om planfrågor ska även besluta om en plan ska miljöbedömas eller inte. Detta dokument utgör underlag för beslut om miljöbedömning. Slutsats: Enligt bifogad genomgång av bedömningskriterierna är slutsatsen att detaljplanen inte kommer att innebära betydande miljöpåverkan. Härav följer att en miljökonsekvensbeskrivning så som beskrivs i 6 kap 12 miljöbalken inte upprättas. Detaljplan för Vibytorp, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

80 Dnr TPN 2012/32 31 (32) Behovsbedömning: Faktor Påverkan Kommentar Stor Liten Internationella konventioner (Natura 2000, UNESCO värdsarv, CW-område Miljöbalkens 3-4 kap (riksintressen) Berörs ej Berörs ej Miljöbalken 7 kap (strandskydd, natur/kulturreservat) Byggnadsminnen eller fornminnen Höga naturvärden (naturvårdsprogram eller nyckelbiotoper) Konflikter med ÖP eller FÖP Berörs ej Berörs ej Berörs ej Nej, bostadsändamål enl. FÖP Miljömål God bebyggd miljö Ett rikt odlingslandskap Miljökvalitetsnormer X Jordbruksmark tas bort. God bebyggd miljö förbättras. Den biologiska mångfalden kan öka. Ej aktuellt Riktvärden Berörs ej Förorenad mark Berörs ej Är området opåverkat eller har det särskilda värden ur boendesynpunkt? (bullerfri zon, närrekreationsområde, kvartersströvområde). Nuvarande markanvändning Projektets omfattning Arealuppgifterna är ungefärliga Nuvarande markanvändning är jordbruksmark. Etablerade vegetationsytor med träd och buskar närmast befintlig bebyggelse ska sparas. Området omfattas ca 12 ha Detaljplan för Vibytorp, etapp2 del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

81 32 (32) Dnr TPN 2012/32 Faktor Påverkan Kommentar Stor Liten Projektets förening med andra projekt Projektets utnyttjande av mark, vatten och andra resurser Projektets alstrande avfall Risk för störningar? (buller, trafik, mm) Risk för föroreningar Risk för olyckor? Markens, vattnets och andra resursers förekomst, kvalitet och förnyelseförmåga i området Den befintliga miljöns känslighet X X X X X X Positiv, då efterfrågan på villatomter beräknas öka när antalet arbetsplatser i kommunen kommer att öka de närmaste åren. Planen kommer att ta ca 12 ha mark i anspråk. Normal påverkan från ett villaområde Liten påverkan från trafiken Nej Mycket begränsad. Trafiksäkerheten när det gäller in- och utfart till området kommer att utredas. En dagvattendamm kan komma att anläggas inom området. Obetydliga Effekternas omfattning Obetydliga Effekternas gränsöverskridande karaktär Nej TEKNIK- OCH PLANFÖRVALTNINGEN Hans Lindberg Stadsarkitekt MILJÖ-, BYGG OCH MYNDIGHETSFÖRVALTNINGEN Leif Welander Förvaltningschef, miljö Detaljplan för Vibytorp, del av fastigheten Vibytorp 1:138 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

82

83

84 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF Dnr KS Detaljplan för fastigheten Sköllersta Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun Förslag till kommunfullmäktige Hallsbergs kommun antar enligt 5 kap 27 plan- och bygglagen upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Sköllersta Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun. Ärendet Teknik- och plannämnden och dess förvaltning har arbetat fram förslag på detaljplan för rubricerat område (som ligger sydöst om korsningen Treuddsvägen Sodomvägen i Sköllersta). Syftet med planen är ändra användningsområdet för fastigheten så att planerad barnomsorgsverksamhet kan bedrivas där. Efter genomförd planprocess som började med så kallat enkelt planförfarande som sedan övergick i traditionellt förfarande, föreligger förslag till antagande av detaljplan. Teknik- och plannämnden har hanterat frågan vid sitt sammanträde den 30 januari 2013, och beslutat föreslå antagande. Inför det beslutet föreslog teknik- och planförvaltningen att dess nämnd dels besluta godkänna upprättat granskningsutlåtande med redogörelse, dels besluta överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Kommunstyrelsens förslag (KS ) Kommunstyrelsens förslag framgår ovan. Kommunfullmäktiges behandling av ärendet I kommunfullmäktige yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

85 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Sida 1(9) Datum Diarienr Dnr TPN 2012/45 Beatrice Arvidson, Teknik- och planförvaltningen Granskningsutlåtande Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att ändra användningsområdet för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 från småindustri till förskola. Granskning I enlighet med 5 kap 18 plan- och bygglagen (PBL 2010:900) har ovanstående detaljplan upprättad varit utställd för granskning på Teknik- och planförvaltningen i Hallsberg under tiden till Under granskningstiden har 5 yttranden inkommit. Följande har ingen erinran mot granskningshandlingen: - Länstrafiken i Örebro län - Nerikes Brandkår - Trafikverket Följande har synpunkter på detaljplanen: - EON Elnät Sverige AB - Länsstyrelsen i Örebro län 1. EON Elnät Sverige AB E.ON Elnät Sverige AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har följande synpunkter. E.ON Elnät vill att plankartan kompletteras med ett E-område för nätstationen, det går också att lägga till ett generellt E för hela området som ger våran anläggning stöd i plankartan. Ett E-område bör vara minst 6x6meter och till det skall ett område på 5 meter till brännbarbyggnad eller brännbart upplag upprätthållas. Hallsbergs kommun E-post Organisationsnr Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Hallsberg Västra Storgatan vx

86 Sida 2(9) Kommentar: Nätstationen saknas på grundkartan som legat till grund för upprättandet av detaljplanen och levererats av Metria. Grundkartan har nu kompletterats med denna uppgift. Nätstationen är befintlig och E-området garanterar att nätstationen kommer att vara kvar i befintligt läge. Eftersom det inte innebär någon förändring av befintligt förhållande kommer ett E-område att tillskapas i detaljplanen. Hallsbergs kommun som är lagfaren ägare till den befintliga fastigheten anser att det inte kommer att bli någon skillnad för den nya planerade verksamheten. 2. Länsstyrelsen i Örebro län Bedömning enligt 11 kap 10 PBL Länsstyrelsen kan med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden komma att pröva kommunens beslut att anta detaljplanen. Länsstyrelsen anser att det som föreslås riskerar att vara olämpligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Hälsa och säkerhet Industriverksamhet Väster om planområdet ligger en industrifastighet som innehåller störande verksamhet gentemot omgivningen. Den störande verksamheten består framför allt av att industrin alstrar tung trafik som passerar den planerade skolan/förskolan. Länsstyrelsen anser inte att planförslaget visar på att tillräckligt skyddsavstånd mellan industriverksamheten och planområdet uppnås. Länsstyrelsen anser även att den tunga trafiken innebär en säkerhetsrisk för människor som ska ta sig till och från skolan/förskolan. Länsstyrelsen anser därför att planförslaget riskerar att vara olämpligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Föroreningar Länsstyrelsen anser att det är bra att kommunen har låtit genomföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning i planområdet. Länsstyrelsen anser dock att undersökningen visar på att fler provtagningar behöver göras inom planprocessen för att säkerställa människors hälsa. I undersökningen framkommer att transformatorer har lagrats på en yta vid tvätthallen. Länsstyrelsen anser att denna yta ska provtas och analyseras med avseende på PBC. I delar av den byggnad som planeras att inhysa skol-/förskoleverksamheten har det bedrivits en verkstad. I verkstaden kan spill ha förekommit som gör att denna del av byggnaden eventuellt kan vara förorenade. Länsstyrelsen anser därför att provtagning ska ske i denna del av byggnaden. Kommentar: Norr om Treuddsvägen och Sodomvägen finns det villabebyggelse med ca 85 villatomter. Öster om Sörbyvägen finns ett villaområde med ett 20- tal villatomter. Avstånden från den befintliga industrifastigheten Sköllersta- Sörby 1:58 till dessa villor är mellan meter. Av detta förhållande och i Hallsbergs kommun E-post Organisationsnr Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Hallsberg Västra Storgatan vx

87 Sida 3(9) anledning av gällande planbestämmelser följer att det redan under nuvarande förhållanden förutsätts att störningar begränsas till det som gällande lagstiftningen förutsätter. Dessa förhållanden ändras inte av det faktum att en förskoleverksamhet lokaliseras till grannskapet. Med bland annat hänsyn till villorna öster om Sörbyvägen och nu den planerade förskolan finns det på industrifastighet Sköllersta-Sörby 1:58 en ca 16 m bred och ca 125 m lång buller- och insynsskyddande, 3 meter hög vall uppförd på industrifastigheten längs den östra fastighetsgränsen. Mellan de två fastigheterna finns också ett 10 meter brett parkmarksområde vilket tillsammans med vall och befintlig byggnad innebär ett ca 30 meter brett skyddsområde. Inom planområdet som avses användas för förskola utgör den befintliga byggnadskroppen ett kompletterande skydd mot buller, insyn och andra störningar från industrifastigheten. Bakom dessa skydd vistas barnen på en innergård. Vad gäller trafiksäkerhetsfrågorna så har dessa beskrivits noga redan i samrådshandlingen och ytterligare förtydligats i granskningshandlingen. En gång- och cykelväg separerad från biltrafik föreslås således norr om Sodomvägen. I samband med detta föreslås även en säker anslutning till gång- och cykelvägen från Sörbyvägen. Där denna ansluter till Sodomvägen kommer ett 30 km/h säkrat övergångsställe att anordnas. Det skall även nämnas att kommunen på sedvanligt sätt avser att reglera hastigheten så att denna begränsas till 30 km/h utanför förskolan. Antalet fordonsrörelser utanför den tilltänkta förskolan uppskattas till ca 250 f/åmd varav högst 10 % utgörs av lastbilar. Med dessa åtgärder tryggas en säker trafikmiljö samtidigt som den nya verksamheten inte utsätts för bullerstörningar. Inom planområdet har det genomförts en översiktlig miljöteknisk markundersökning som Länsstyrelsen har fått tagit del av. PCB har undersökts i 3 punkter och halterna är inte detekterbara. Miljö-, byggoch myndighetsnämnden har tagit del av undersökningen och deras bedömning är att ytterligare PCB-kontroll inte är nödvändig. Undersökningen av fastigheten har i övrigt inte påvisat föroreningar över KMnivå (känslig markanvändning). Detta innebär att planerad användning kan godtas. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden bedömer att rapportens rekommendationer enligt nedan bör utföras för planerad användning. Detta innebär att: - icke hårdgjorda ytor täcks med jungfruliga massor och gräsmatta - kontrollprov av arsenik, tas i områden för sandlådor efter avslutad schakt - geotextil används som avskärmning av sand mot eventuellt förorenad jord Hallsbergs kommun E-post Organisationsnr Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Hallsberg Västra Storgatan vx

88 Sida 4(9) Detta anser vi inte behöver ske inom ramen för detaljplanearbetet, utan är en fråga som är kopplad till bygglovsprocessen. Bygglov för ändrad användning och ombyggnad har ännu inte behandlats inom Hallsbergs kommun. Vilket i sig tydliggör att Hallsbergs kommun i sin myndighetsövning kan säkerställa alla relevanta krav. I den delen av byggnaden som tidigare varit verkstad kommer det inte att bedrivas någon förskoleverksamhet, vilket framgår av planbeskrivningen. Det skall också nämnas att kallförrådet fortsatt får disponeras av den tidigare ägaren enligt gällande avtal dock längst till Denna byggnad ligger utanför det område som med stängsel avgränsar förskolans lekyta. Samrådsskedet I enlighet med 5 kap 7 plan- och bygglagen (2010:900) har tidigare förslaget till detaljplan, samrådshandling, varit tillgängligt för samråd under tiden 29 oktober, november, Sedan samrådsskedet kvarstod synpunkter från följande: - Fastighetsägare Sköllersta-Sörby 1:58 (Rodhe fastighets AB) - Fastighetsägare Sköllersta-Sörby 1:43 - Fastighetsägare Sköllersta-Sörby 1:29 I samrådsredogörelsen har vi redovisat vilka erinringar som framfördes under samrådsskedet. Nedan lämnas en redogörelse för hur fördjupade samråd har genomförts och hur de framförda synpunkterna har bemöts, vilka överenskommelser som har träffas och att förslaget till detaljplan har godkänts. A. Fastighetsägare Sköllersta-Sörby 1:58, Rodhe Miljö Fastighetsägaren godkände inte förslaget till detaljplan, samrådshandling. Kommentar: I vårt brev till fastighetsägaren, daterat har följande framförts. I anledning av pågående planarbete i anslutning till Er industrifastighet i Sköllersta har Ni framfört Er stora oro för att den nya verksamheten, Förskola, på grannfastigheten skulle medföra att Ni inte längre kan nyttja Er fastighet som Ni förväntar Er. Vi hade gärna sett att vi kunde träffas för att på ort och ställe klarlägga vad som gäller idag, innan detaljplanen ändras och vad som kommer att gälla efter det att detaljplanen ändrats och ny verksamhet startats på grannfastigheten. Vid ett sådant möte skulle vi enligt vår uppfattning kunna stilla Er oro. Hallsbergs kommun E-post Organisationsnr Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Hallsberg Västra Storgatan vx

89 Sida 5(9) Omständigheterna tolkar vi så, att vi i stället för ett möte, skriver ner dessa våra synpunkter med förhoppning om att Ni därmed kan finna att Ni inte längre behöver känna osäkerhet kring möjligheten att utveckla Er verksamhet. Bakgrund Fastigheten som gränsar till Er fastighet Sköllersta Sörby 1:25 omfattas av detaljplan som idag anger att fastigheten får användas för småindustri. För att de på denna fastighet befintliga lokaler ska kunna tas i anspråk för annan verksamhet, i detta fall för att bedriva barnomsorg, krävs en ändring av den gällande detaljplanen. Planarbetet har tidigare handlagts med enkelt planförfarande men nu övergått till normalt planförfarande, vilket innebär att en del kompletteringar i planen har gjorts. Bland det som ytterligare har belysts kan nämnas huruvida del av tomten är förorenad samt trafiksäkerhet och buller. Men även de förhållanden som gäller inom industriområdets nära omgivning för att på så sätt uppmärksamma Era synpunkter. En samrådshandling har varit tillgänglig för samråd under tiden Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse som har skickats ut till alla som har yttrat sig. Med ledning av samrådsredogörelsen har vi gjort en del förändringar i detaljplanen och upprättat en så kallad Granskningshandling, som efter att den har godkänts för samråd, av teknik- och plannämnden ska skickas ut för granskning under tre veckor. Ni kommer således att då få denna nya reviderade handling tillsänd Er. Vi hoppas då att Ni kommer att finna att Ni kan godta den ändring av detaljplanen och de åtgärder som denna för med sig. Vi vill samtidigt göra ytterligare förtydligande till Er personligen också detta i syfte att göra det lättare för Er att godta förändringen. Förtydliganden Vad gäller frågan om möjligheten att utnyttja Er industrifastighet vill vi nämna att Er fastighet omfattas av planbestämmelser, SMÅINDUSTRIOMRÅDE. Redan detta användningsområde skiljer sig från ett traditionellt mer storskaligt industriområde. Ett område för småindustri förväntas användas för sådan industriell verksamhet som i sig inte medför oacceptabla störningar för omgivningen. Dessa störningar kan vara buller eller utsläpp av dofter eller kemikalier. Varför just dessa två industrifastigheter omfattas av just bestämmelserna småindustri kan förklaras av områdets närhet till befintlig bebyggelse. Norr om Treuddsvägen och Sodomvägen finns en villabebyggelse med 85 villatomter. Öster om Er fastighet och Sörbyvägen finns ett villaområde med ett 20- tal villatomter. Avstånden till dessa villor är mellan meter. Av detta förhållande och i anledning av gällande planbestämmelser följer att det redan under nuvarande förhållanden förutsätts att störningar begränsas till det som gällande lagstiftning förutsätter. Dessa förhållanden ändras inte av det faktum att en för Hallsbergs kommun E-post Organisationsnr Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Hallsberg Västra Storgatan vx

90 Sida 6(9) skolverksamhet lokaliseras till grannskapet. Redan av andra skäl, hänsyn till villorna öster om Sörbyvägen, finns på Er industrifastighet en 16 m bred och 125 m lång buller- och insynsskyddande, hög vall längs den östra fastighetsgränsen. På den fastighet som avses användas för förskola utgör den befintliga byggnadskroppen ett kompletterande skydd mot buller och insyn. Bakom dessa skydd vistas barnen på en innergård. Det finns således ut buller- och störningssynpunkt inget som kan ändra på Era möjligheter att på industrifastigheten bedriva verksamhet som innefattar körning med tunga fordon, lastning eller lossning på sätt som förekommer på en småindustrifastighet. Vad gäller trafiksäkerhetsfrågorna så har dessa beskrivits noga redan i samrådshandlingen men har nu ytterligare förtydligats. Det är samhällets skyldighet att anordna säkra gång- och cykelvägar till förskolan. En gång- och cykelväg separerad från biltrafik föreslås således norr om Sodomvägen. I samband med detta föreslås även en säker anslutning till gång- och cykelvägen från Sörbyvägen. Där denna ansluter till Sodomvägen föreslås även att ett 30 km/h säkrat övergångsställe anordnas. Med dessa åtgärder finns det inga skäl för att ifrågasätta förekommande trafik på Sodomvägen så som vägen ursprungligen avsågs och ej heller i anledning av att en förskola lokaliseras till området söder om Sodomvägen. Sett med andra ögon kan man med fog säga att förskolan lokaliseras till det villaområde som begränsas av Sodomvägen och Sockenvägen. Sammanfattningsvis vill Vi nämna att Vi inte ser några nya tillkommande hinder mot att Ni skall kunna använda Er fastighet så som Ni planerar. Det är i kommunens intresse att tillse att näringslivet har de bästa villkoren för att utvecklas. Ni är alltid välkommen att få råd i tidiga skeden i de fall Ni avser att ändra inriktning på Er verksamhet. Vår förhoppning är att Ni således kan godta den föreslagna ändringen. Efter vidare kontakt med fastighetsägaren skickades ett nytt blev med förtydliganden till fastighetsägaren, daterat Sammanfattning av vårt samtal Efter telefonsamtal med er, översänder jag detta brev med en sammanfattning av vårt samtal samt ytterligare kommentarer och förtydliganden angående planering av en ny förkola i Sköllersta. Under vårt samtal framförde ni en fortsatt oro att den nya planerade förskolan anläggs i nära anslutning till er verksamhet på fastigheten Sköllersta-Kär 1:58 och att detta skulle medföra att ni inte längre kan nyttja er fastighet som ni förväntar er. Ni gjorde även en antydan om att ni eventuellt vill sälja er fastighet och frågan om Hallsbergs kommun såg något intresse i detta framlades också. Hallsbergs kommun E-post Organisationsnr Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Hallsberg Västra Storgatan vx

91 Sida 7(9) Som jag berättade under vårt samtal så beslutade Hallsbergs kommuns Teknikoch plannämnd att godkänna detaljplanen för granskning. Handlingarna har skickats ut till fastighetsägare och andra berörda och är tillgängligt för granskning till och med Jag lovade att maila dessa handlingar till er och så gjordes även efter vårt samtal. Förtydliganden Som framfördes i brevet till er, daterat , så begränsas er fastighet redan idag av villabebyggelsen i nära anslutning. Norr om Treuddsvägen och Sodomvägen finns en villabebyggelse med 85 villatomter. Öster om Er fastighet och Sörbyvägen finns ett villaområde med ett 20- tal villatomter. Avstånden till dessa villor är mellan meter. Av detta förhållande och i anledning av gällande planbestämmelser följer att det redan under nuvarande förhållanden förutsätts att störningar begränsas till det som gällande lagstiftning förutsätter. Dessa förhållanden ändras inte av det faktum att en förskoleverksamhet lokaliseras till grannskapet. Redan av andra skäl, hänsyn till villorna öster om Sörbyvägen, finns på er industrifastighet en 16 m bred och 125 m lång buller- och insynsskyddande, hög vall längs den östra fastighetsgränsen. På den fastighet som avses användas för förskola utgör den befintliga byggnadskroppen ett kompletterande skydd mot buller och insyn. Bakom dessa skydd vistas barnen på en innergård. Det finns således ur buller- och störningssynpunkt inget som kan ändra på era möjligheter att på industrifastigheten bedriva verksamhet som innefattar körning med tunga fordon, lastning eller lossning på sätt som förekommer på en småindustrifastighet. Som jag nämnde under vårt telefonsamtal samt skrev i brevet daterat , ser vi inte några nya tillkommande hinder mot att ni ska kunna använda er fastighet så som ni planerar. Jag har pratat med ledningen för teknik- och planförvaltningen angående ett eventuellt intresse för er fastighet, men det finns inte något intresse från kommunens sida att köpa er fastighet. Det är dock i kommunens intresse att tillse att näringslivet har de bästa villkoren för att utvecklas. Ni är alltid välkommen att få råd i de fall ni avser att ändra inriktning på er verksamhet. Vår förhoppning är att ni således kan godta den föreslagna ändringen och att ni kan fortsätta att bedriva verksamhet på fastigheten som idag. Hallsbergs kommun E-post Organisationsnr Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Hallsberg Västra Storgatan vx

92 Sida 8(9) Med dessa brev till fastighetsägaren anser Hallsbergs kommun att alla frågetecken har förklarats och noggrant belysts. Vi vill samtidigt rätta följande. Den fastighet som nu föreslås bli fastighet för förskola omfattades tidigare av planbestämmelsen Småindustriändamål medan den fastighet som Rodhe äger omfattas av planbestämmelsen Industriändamål. Avstånden till närliggande bebyggelse norr om fastigheterna är identiska från de båda fastigheterna varför denna rättelse i sak inte ändrar något av det uttalanden som kommunen gjort i ovanstående skrivningar. Hallsbergs kommun har därefter fått svar från fastighetsägaren , vilket framgår nedan. Jag är tacksam över att ha fått ta del av era proffsiga dokument, både i sak och i form. Som vi framhållit tidigare, i skrivelse och i samtal, är det svårt att sia om framtiden. I detta fall syftar vi på att synen på planer och respekt för liggande plan tyvärr kan förändras på ett sätt som ingen idag helt kan förutse. Vi önskar därför att de invändningar vi tidigare anfört på lämpligt sätt bifogas planbeslutet. Därefter, och på grund därav, avstår Rodhes från att motsätta sig planen. Tack för ett vänligt och förtroendeskapande bemötande. Med vänliga hälsningar, För Rodhe FastighetsAB Per Boëthius, enl fullmakt B. Fastighetsägare Sköllersta-Sörby 1:43 Fastighetsägaren motsatte sig förslaget till detaljplan. Kommentar: Fastighetsägarna var i sin kontakt med kommunen oroliga för att den nya förskolan skulle innebära ökad insyn på deras fastighet. Under ett möte med fastighetsägarna gjordes en överenskommelse som innebar att; 1. Förskoleverksamheten etableras på fastigheten som planerat under maj/juni år Kommunen kallar till ett nytt möte 6 månader efter att förskolan etablerats. Vid mötet ska en gemensam utvärdering ske beträffande den nya verksamheten. Om utvärderingen visar att verksamheten upplevs som störande åtar sig kommunen att genomföra någon typ av insynsskyddande åtgärd i samråd med fastighetsägaren, som till exempel en häck eller ett insynsskydd lika de som vanligen förekommer vid tennisbanor. Hallsbergs kommun E-post Organisationsnr Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Hallsberg Västra Storgatan vx

93 Sida 9(9) Ett avtal har skrivits mellan Hallsbergs kommun och fastighetsägarna, vilket båda parter skrivit under. Med dessa åtgärder anser Hallsbergs kommun att alla frågetecken har förklarats och noggrant belysts. Fastighetsägarna godkänner med dessa åtgärder att detaljplanen antas. C. Fastighetsägare Sköllersta-Sörby 1:29 Fastighetsägaren motsatte sig förslaget till detaljplan. Kommentar: Fastighetsägaren var i sin kontakt med kommunen orolig för att den nya förskolan skulle innebära ökad insyn på fastigheten. I samtal med fastighetsägaren gjordes en överenskommelse som innebar att när kommunen låtit ta ner sly mellan den kommunägda fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 och fastigheten Sköllersta-Sörby 1:29 åtar sig kommunen att anordna en häck mot fastigheten Sköllersta-Sörby 1:29. Häckens utformning och placering kommer att diskuteras i samråd med fastighetsägaren. Ett avtal har skrivits mellan Hallsbergs kommun och fastighetsägaren, vilket båda parter skrivit under. Fastighetsägarna godkänner med dessa åtgärder att detaljplanen antas. I övrigt har inte framförts några synpunkter eller erinringar under granskningstiden. Av granskningsutlåtandet framgår att samtliga yttranden och erinringar har kommenterats och kunnat beaktats. Förslag till beslut Teknik- och plannämnden föreslås besluta att att godkänna upprättat granskningsutlåtande med redogörelse för under granskningstiden inkomna skrivelser, samt överlämna upprättat förslaget till detaljplan till Kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 plan- och bygglagen (2010:900). TEKNIK- OCH PLANFÖRVALTNINGEN Hans Lindberg Stadsarkitekt Beatrice Arvidson Planeringsarkitekt Hallsbergs kommun E-post Organisationsnr Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro Plusgiro Hallsberg Västra Storgatan vx

94 Dnr TPN 2012/45 A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat Antagen av KF Laga kraft:

95 Dnr TPN 2012/45 Innehåll INNEHÅLL... 2 PLANBESKRIVNING... 4 INLEDNING... 4 Handlingar... 4 Bakgrund... 4 Detaljplanens syfte och huvuddrag... 4 Planarbetets gång... 4 PLANDATA... 5 Lägesbeskrivning och areal... 5 Markägoförhållanden... 6 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE... 7 Översiktsplanen... 7 Angränsande detaljplaner... 8 Gällande detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1: Område utan detaljplan... 9 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Markanvändning Natur Geotekniska förhållanden BEBYGGELSEOMRÅDEN Befintlig bebyggelse Ny bebyggelse Service Vattenområde GATOR OCH TRAFIK Vägar Gång- och cykelvägar Parkering, varumottag och utfarter STÖRNINGAR Förorenade områden Befintlig industriverksamhet på angränsande fastighet Översiktlig miljöteknisk markundersökning Buller TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och avlopp Energi, värme och datafiber Avfall och återvinning Miljökonsekvenser GENOMFÖRANDEFRÅGOR ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan för planarbetet Genomförandetid Ansvarsfördelning FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Ledningsrätt och servitut TEKNISKA FRÅGOR Tekniska utredningar EKONOMISKA FRÅGOR Kommunala kostnader... 27

96 Dnr TPN 2012/45 3 (32) FASTIGHETSKONSEKVENSER MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN BEHOVSBEDÖMNING MILJÖPÅVERKAN Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun, Örebro län

97 4 (32) Dnr TPN 2012/45 Planbeskrivning Inledning Handlingar Detaljplanen är upprättad på digital primärkarta, framställd i samarbete mellan teknik- och planförvaltningen och Metria i Hallsberg. Kartan är ajourförd och kompletterad år Detaljplanen är åskådliggjord på karta i skala 1:1000 och tillhörande illustrationskarta i samma skala. Planbestämmelserna är redovisade på plankartan. Följande handlingar har upprättats i anslutning till detta planarbete: - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning med genomförandefrågor - Fastighetsförteckning med karta - Samrådsredogörelse - Översiktlig miljöteknisk markundersökning (WSP) Bakgrund Hallsbergs kommun har behov av ytterligare barnomsorgslokaler i Sköllersta. Kommunen har i detta syfte köpt fastigheten Sköllersta Sörby 1:25, som ligger omedelbart sydost om korsningen Sodomvägen och Treuddsvägen i Sköllersta. Fastigheten omfattas av detaljplan som anger användningsområde småindustri. För att lokalerna ska kunna tas i anspråk för barnomsorgsändamål krävs en ändring av gällande detaljplan. Detaljplanens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är att ändra användningsområdet för fastigheten Sköllersta Sörby 1:25 i Sköllersta så att planerad barnomsorgsverksamhet kan bedrivas där. Planarbetets gång Arbetet med denna detaljplan handläggs enligt de bestämmelser som finns i plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplanen har tidigare handlagts med enkelt planförfarande enligt 5 kap. 7 plan- och bygglagen (2010:900). Enkelt planförfarande kan användas om en föreslagen detaljplan är av en begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten, inte antas medföra en betydande påverkan på miljön samt om den överrensstämmer med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande. Endast närmast berörda, sakägare och länsstyrelsen behöver höras. Efter att samrådshandlingen varit ute på remiss till berörda fastighetsägare och Länsstyrelsen kommer detaljplanen nu att övergå från enkelt planförfarande till normalt planförfarande. Detta innebär att en granskningshandling (detta dokument) upprättas och skickas ut på remiss till sakägare, myndigheter och andra berörda innan detaljplanen kan gå till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun, Örebro län

98 Dnr TPN 2012/45 5 (32) Plandata Lägesbeskrivning och areal Planområdet är beläget i den västra delen av Sköllersta samhälle, omkring 400 meter norr om riksväg 52 och ca 350 meter väster om Sköllersta F-6-skola. Planområdet omfattar fastigheten Sköllersta Sörby 1:25 som ligger omedelbart sydost om korsningen Sodomvägen och Treuddsvägen. Planområdet har en areal av ca m 2. Figur1. Bilden visar planområdets läge i Sköllersta. Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun, Örebro län

99 6 (32) Dnr TPN 2012/45 Markägoförhållanden Hallsbergs kommun är lagfaren ägare till fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25. Hallsbergs kommun är även ägare till fastigheterna Sköllersta-Sörby 1:26, Sköllersta 1:4 samt Sköllersta-Sörby 1:11. Se figur 2 nedan. 1:4 1:25 1:26 1:1 Figur 2. De gröna rastrerade områdena är kommunägd mark. Hela fastigheten Sköllersta- Sörby1:25 har Hallsbergs kommun förvärvat, detta har ännu inte hunnit registreras i kartan. Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun, Örebro län

100 Dnr TPN 2012/45 7 (32) Tidigare ställningstagande Översiktsplanen Hallsbergs kommuns översiktsplan med fördjupningar av kommunens samtliga tätorter antogs av Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun den 16 maj Enligt den fördjupade översiktsplanen för Sköllersta tätort är användningsområdet för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 utpekat som industriändamål, blå yta. Figur 3. Kartbilden är ett utdrag ur den fördjupade översiktsplanen för Sköllersta tätort. Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun, Örebro län

101 8 (32) Dnr TPN 2012/45 Angränsande detaljplaner Planområdet angränsar i norr till stadsplan för del av Sköllersta (fastigheterna Sköllersta 1:2 och 2:1 m.fl.) antagen av Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun och laga kraftvunnen Detaljplanen omfattar ett bostadsområde med fristående-, rad- och parhus, se nummer 6S i figur 4 nedan. 8S 6S 17S Ej planlagt omr. Figur 4. Visar angränsade detaljplaner. 6S angränsar till planområdet i norr, 17S är gällande detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 och det rastrerade området är ej planlagt område. Ett större bostadskvarter söder och öster om planområdet är ej planlagt. Det är angeläget att också detta område planläggs inom en nära tid så att gator, kvartersmark och indelning i tomter kan anordnas på ett ändamålsenligt sätt. Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun, Örebro län

102 Dnr TPN 2012/45 9 (32) Gällande detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 Fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 omfattas av stadsplan för del av Sköllersta, Sörbyområdet (fastigheten Sörby 1:25 m.fl.) antagen av Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun och laga kraftvunnen Enligt detaljplanen är användningsområdet inom fastigheten småindustri, Jm. Figur 5. Visar ett utdrag ur gällande detaljplan, 17S, för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25. Område utan detaljplan Bostadsområdet öster om planområdet (se figur 4 på föregående sida), Babelsvägen, Sörbyvägen, Syrenvägen och en bit av Sockenvägen är inte detaljplanelagt område. Fastighetsindelningen i området är oordnad och rörig och det interna vägnätet är bristfälligt. Detta område skulle behöva en översyn och struktureras upp. För att få ordning på vägnätet, fastighetsgränser och hur va-nätet skall byggas ut skulle en detaljplan behöva upprättas för detta område. Inom detta område gjordes det för ca två år sedan en VA-sanering. När VAledningarna drogs fram i området gjordes det utifrån en planmässig bedömning av hur en gata skulle kunna byggas i samma sträckning som ledningarna, gatan skulle bli en förlängning av Babelsvägen, se gul cirkel i figur 6 på nästa sida. Denna gata skulle kunna ge en dubbelsidig matning till bland annat fastigheterna Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun, Örebro län

103 10 (32) Dnr TPN 2012/45 Sköllersta 2:13 och 2:14, Sköllersta-Sörby 1:30, 1:47, 1:11, 1:12, 1:13, 1:54 och 1:29. Två fastigheter inom detta område ägs av Hallsbergs kommun, varav en fastighet, Sköllersta Sörby 1:11 som är belägen utmed Sockenvägen, är tillgänglig för försäljning. Även för att tillskapa byggrättigheter inom ej planlagd bebyggelse, skulle detaljplan behöva upprättas. 1:1 Figur 6. Bilden visar området öster om planområdet som inte är detaljplanelagt. Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun, Örebro län

104 Dnr TPN 2012/45 11 (32) Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Markanvändning Fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 består av tre byggnader, en vinkelbyggnad som varit kontor, ett dubbelgarage som inte längre är i bruk samt ett kallager som delvis är i bruk. Användningsområdet är idag småindustri. Förändring Användningsområdet för fastigheten kommer att ändras från småindustri till förskoleverksamhet. Natur Mark och vegetation Ett område runt byggnaderna på fastigheten Sköllersta-Sörby1:25 är asfalterat. I nordvästra delen av fastigheten finns en vändplats. I den nordöstra delen finns det en yta för parkering. I södra delen av fastigheten finns en vegetationsyta med gräs, träd och buskar på ca 5300 m 2. Öster om fastigheten finns det en skogsglänta och sydväst är det jordbruksmark. Förändringar Delar av det asfalterade området i den nordöstra delen av fastigheten ska användas som parkeringsyta för personal och föräldrar. Den sydvästra delen av det asfalterade området kan delvis tas bort och ersättas med lekytor, så som sandlådor. Delar av vegetationsytan i de södra och östra delarna av fastigheten kommer att användas för utelekyta med bibehållen och förstärkt naturkaraktär. Bilden på nästa sida (figur 7) visar hur planområdet ska utformas, med bland annat lekytor. Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun, Örebro län

105 12 (32) Dnr TPN 2012/45 Figur 7. Bilden visar hur planområdet ska utformas. Skissen är framtagen av StudioA arkitekter. Geotekniska förhållanden VIAK AB har upprättat ett geotekniskt utlåtande, benämnt Östernärkes kraft AB Sköllersta, Sörbyområdet, Nybyggnad av kontor, förråd m.m., daterad Enligt de grundläggningstekniska rekommendationerna bör kontorsbyggnader grundläggas på stödpålar och utföras med fribärande golv. Kallförråd kan grundläggas på markplatta med förstyvningar. Eftersom det i dagsläget inte kommer att bli någon nybyggnation på fastigheten finns det inte behov av att upprätta någon ny geoteknisk undersökning. Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun, Örebro län

106 Dnr TPN 2012/45 13 (32) Bebyggelseområden Befintlig bebyggelse Bostäder På fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 finns det inte några bostadshus. Öster och söder om fastigheten ligger det villor. Norr om fastigheten, på andra sidan Sodomvägen ligger ett villaområde med 85 tomter. Arbetsplatser, övrig bebyggelse Fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 består av en vinkelbyggnad med kontor och lager, väster om denna byggnad står ett garage, dessa byggnader är inte längre i bruk. Mitt på fastigheten, nordost om vinkelbyggnaden står ett kallager, detta är fortfarande i bruk, enligt avtal med den förre ägaren ett år efter att köpekontraktet skrevs. I övrigt finns det inte någon bebyggelse på fastigheten. Väster om fastigheten ligger en industrifastighet, Sköllersta-Sörby 1:58. Figur 8. Bilden visar en del av vinkelbyggnaden samt garaget som inte längre är i bruk. Ny bebyggelse Det kommer inte att bli någon ny bebyggelse på fastigheten utan den befintliga vinkelbyggnaden kommer att byggas om och anpassas till förskoleverksamhet. Kallagret kommer att användas ca ett år till och garaget som sitter ihop med vinkelbyggnaden kan komma att nyttjas för förskoleverksamheten vid ett senare tillfälle. Kallagret kommer att avgränsas från lekgården med ett staket. Service Offentlig service Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun, Örebro län

107 14 (32) Dnr TPN 2012/45 Ca 350 meter från planområdet ligger Sköllersta F-6 skola. I samma byggnad finns det även fritids (lillfritids och storfritids). I den östra byggnaden av skolans lokaler, finns det två förskolor, förskolan Ekhagen med tre avdelningar (Fröet 1-3 år, Plantan gul, Plantan grön 3-5 år). Samt förskolan Treudden med tre avdelningar (Lilla treudden 1-3 år, stora treudden 3-5 år samt en ur och skur avdelning, Skogen, som har sin uteverksamhet nordväst om Treuddsvägen). I skolans lokaler finns det även ett bibliotek. Serviceboendet Klockargården ligger i Sköllersta. Det finns en distriktssköterskemottagning ca 1500 meter öster om planområdet. Förändring Tanke är att förskolan Treudden i maj/juni år 2013 ska flytta in i de nya renoverade lokalerna på fastigheten Sköllersta-Kärr 1:25. Det är tre avdelningar med ca 20 barn per avdelning, samt 3-4 personal per avdelning, inklusive kökspersonal. Sammanlagt kommer den nya förskolan att rymma ca 60 barn och 9-12 personal. Kommersiell service Ca 1000 meter öster om planområdet ligger det en livsmedelsaffär, i anslutning till affären finns det även en pizzeria. I norra Sköllersta finns det ett idrottsområde med fotbollsplan, idrottsplats med löparbana samt tennisplaner. I östra Sköllersta finns Atria-Lithells som även har fabriksförsäljning. Övrig service finns i Pålsboda och Hallsbergs tätorter. Skola och förskola Distriktssjuksköterska Figur 9. Att säkra gc-vägar mellan institutionerna och bostadskvarter är en förutsättning för ett tryggt samhälle. Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun, Örebro län

108 Dnr TPN 2012/45 15 (32) Tillgänglighet Då den nya användningen för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 kommer att övergå från småindustriverksamhet till förskoleverksamhet är det viktigt att barnen kan ta sig till och från förskolan på ett säkert sätt. Hallsbergs kommun strävar efter att uppnå säkra skolvägar. Fyra åtgärder har identifierats som viktiga att åtgärda: 1. Gc-väg mellan bostäderna norr om Sodomvägen och förskolan. 2a och 2b. Gc-väg mellan förskolan till skolan. 3. Gc-väg mellan förskolan och Ur- och skurförskolan. 4. Gc-väg mellan Rv.52-Sockenvägen fram till Sodomvägen, en del av sträckan ca 20 meter inordnas i detalaljplanen. Etapp 3 Etapp 4 Etapp 1 Etapp 2a Etapp 2b Befintlig gc-väg Figur 10. Bilden visar planerade utbyggnad av gc-vägar i anslutning till planområdet. Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun, Örebro län

109 16 (32) Dnr TPN 2012/45 Etapp 1. Denna etapp måste komma till stånd innan förskolan kan tas i bruk. En gc-väg som ska anläggas skyddad från biltrafiken är den som knyter samman bebyggelsen norr om Sodomvägen och förskolan (etapp 1). Vid korningen Sodomvägen Treuddsvägen anläggs ett övergångsställe till vilket den nya gc-vägen ansluts. Detta är en sträcka på ca 260 meter, norr om Sodomvägen. Etapp 2a och 2b. En naturlig gc-väg är den mellan förskolan och skolan som ligger ca 350 meter nordost om planområdet. Söder om Sköllersta skola finns det en befintlig gc-väg som ligger skyddad ifrån trafiken. Denna gc-väg går fram till Sockenvägen. Gc-vägen kan från denna punkt förlängas väster om Sockenvägen, fram till Sodomvägen (etapp 2a), en sträcka på ca 80 meter, och därifrån ansluta till gc-vägen, etapp 1. Väster om Sockenvägen föreslås en gc-väg anläggas (etapp 2b), från Sköllersta skola och fram till den planerade gc-vägen norr om Sodomvägen (etapp 1). Etapp 3. Gc-vägen norr om Sodomvägen (etapp 1) kan i framtiden förlängas utmed Treuddsvägen och fram till Ur- och skurförskolan, nordväst om Treuddsvägen (etapp 3). Etapp 4. Väster om planområdet går en gc-väg, denna kan på ett trafiksäkert sätt anslutas till Sodomvägen och till det i denna punkt föreslagna övergångsstället. Denna del av gc-vägen, ca 20 meter inordnas i detaljplanen (etapp 4). Denna del, på ca 20 meter som inordnas i planen, måste komma till stånd innan förskolan kan tas i bruk. Vattenområde Planområdet ligger utanför vattenskyddsområde. Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun, Örebro län

110 Dnr TPN 2012/45 17 (32) Gator och trafik Vägar Precis norr om fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 passerar Sodomvägen. Sodomvägen ansluter i öster till Sockenvägen (Lv 673) som är genomfartsvägen i Sköllersta och ansluter i sin tur till riksväg 52, sydost om planområdet. Gång- och cykelvägar Väster om fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 ligger Sörbyvägen, som på en sträcka av ca 160 meter, förbi den nya förskolan, är en gång- och cykelväg, en grusväg med belysningsstolpar. Gc-vägen övergår sedan i en bostadsgata. Där denna bostadsgata slutar tar en annan gc-väg vid, vilken går västerut, parallellt med Rv 52. I övrigt finns det inte någon gång- och cykelväg utbyggd fram till fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25. Figur11. Bilden visar befintlig gc-väg väster om planområdet och fram till Rv 52. Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun, Örebro län

111 18 (32) Dnr TPN 2012/45 Bilderna nedan, figur 12 och 13, är ett utdrag ur Hallsbergs kommuns trafikplan från år De blå streckade linjerna i figur 11 visar det övergripande cykelnätet i Sköllersta. Figur 13 visar kvaliteten på säkerheten på cykelvägnätet. Som framgår av figur 13 så är säkerheten på Sodomvägen låg för cyklister och gångtrafikanter, vilket innebär att behov finns av att bygga ut detta till säkra gång- och cykelvägar. Figur 12. Bilden visar det övergripande cykelnätet i Sköllersta, planområdet visas med den röda cirkeln. Figur 13. Bilden visar kvaliteten på säkerhet på cykelnätet i Sköllersta, planområdet visas med den röda cirkeln. Detaljplan för fastigheten Sköllersta-Sörby 1:25 i Sköllersta, Hallsbergs kommun, Örebro län

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed.

Kommunstyrelseförvaltningen 5 mars 2013 kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 1-25. Magnus Fahlström och Helena Berghed. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(29) 2013-02-25 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30 19.15 Beslutande 41 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-02-12. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2013-02-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 10.00-12.20, 13.2-14.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun

Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun 1(5) SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-31 Dnr TPN 2012/8 Teknik- och plannämnden Hallsbergs kommun Detaljplan för fastigheten Fågelhult 1:12 i Hjortkvarn, Hallsbergs kommun Rubricerad detaljplan handlades tidigare

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Norr om Tälleleden P R O G R A M. Detaljplan för ett område. del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län

Norr om Tälleleden P R O G R A M. Detaljplan för ett område. del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Dnr KS 16/2007 P R O G R A M Detaljplan för ett område Norr om Tälleleden del av fastigheten Ulvsätter 2:4 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2007-09-14 2 (11) Dnr KS 16/2007 Dnr KS 16/2007

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde mars kl 18.30. Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga

Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde mars kl 18.30. Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde mars kl 18.30 Sammanträdet inleds med uppvaktning av Anders Fredriksson som

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kv SVARVEN m m Antagandehandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB Upprättad i mars 2012 1(4) Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Mars 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer