Mål och styrmått Revidering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse KFN Handläggare: Hans Lundell Mål och styrmått Revidering Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden arbetade under 2013 med en genomgripande revidering av sina mål och styrmått. Det praktiska arbetet genomfördes av strukturgruppen med visst stöd av förvaltningens ledningsgrupp och ekonom. Målen och styrmåtten fastställdes i budgetbeslutet den 18 september Vid en kritisk granskning av såväl mål som styrmått framkom att en revidering bör ske så snabbt som möjligt. Vissa mål och styrmått är inte styrande, utan mer beskrivande, varför en viss revidering krävs. De strukna styrmåtten har i stället blivit nyckeltal. Beslutsunderlag Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 januari. Kultur- och föreningsnämndens protokoll den 18 september Kultur och föreningsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och föreningsnämnden fastställer Mål och styrmått Hans Lundell Förvaltningschef Expedieras till Ledningsgruppen Kvalitetsledaren Ekonomen Verksamhetscontrollern, KS Ledningskontor c:\temp\hlul9fkksr.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Centralplan MALMÖ

2 Alla ändringar är markerade med rött. Enbart rött innebär ett tillägg/ändring. Rött överstruket innebär att den delen tas bort. Medborgar-/brukarperspektiv Fullmäktigemål 1. Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Mål 1.1 Karlskogas kultur- och fritidsföreningar är certifierade som en trygg och säker förening. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att medborgarna ska ha kännedom om att kultur- och fritidsföreningarna är både trygga och säkra. Certifieringen innebär en bekräftelse på föreningarnas kunskaper och arbetssätt. Mål 1.1 mäts genom Styrmått Antal certifierade trygg och säker förening (antal) Mål 1.2 Utbudet av kultur- och föreningsverksamhet är känt och tillgängligt för såväl nyinflyttade som för kommuninvånarna. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att visa upp och marknadsföra utbudet som nämndens verksamheter erbjuder. Mål 1.2 mäts genom Styrmått Andel av Kultur- och föreningsnämndens publika- och kontorslokaler som är fysiskt tillgängliga för alla (procent) (2010) Styrmått Öppethållande på huvudbiblioteket utöver tiden på vardagar (antal timmar) Styrmått Öppethållande för allmänheten i simhallen utöver tiden på vardagar (antal timmar) Styrmått Nyttjandegrad av erbjudanden/biljetter till nyinflyttade (procent) Nollmätning - -

3 Styrmått Andel deltagande elever i åk 7 som bjudits in till en upplevelse och historien om Alfred Nobel och Björkborn (procent) Nollmätning - - VT Styrmått Andelen kunder som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet (procent) Styrmått Andel pojkar (0-25 år) i Kulturskolans frivilliga verksamhet (procent) Snitt: 23 Snitt: 27 Dans: 10 Bild: 12 Teater: 25 Musik: 41 Dans: 10 Bild: 12 Teater: 25 Musik: 41 Dans: 10 Bild: 12 Teater: 25 Musik: 41 Dans: 10 Bild: 12 Teater: 25 Musik: 41 Styrmått Andel flickor (0-20 år) i föreningsverksamheten (procent) Fullmäktigemål 2. Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. Mål 2.1 Brukarna skall känna sig nöjda med det utbud och de aktiviteter verksamheter/tjänster som Kultur- och föreningsförvaltningen tillhandahåller. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att för att nämndens verksamheter ska erbjuda brukarna hög kvalité på det utbud och de aktiviteter som tillhandahålls till lägsta möjliga kostnad. Styrmått Hur nöjda brukarna är med de aktiviteter verksamheter/tjänster som Kulturoch föreningsförvaltningen tillhandahåller (procent) 1 Rapporteras till KF Biblioteket: 93 en: 92 Nobelhallen/st adion: 92 Konsthallen: - Snitt: Biblioteket: 93 en: 92 Nobelhallen/st adion: 92 Konsthallen: Nollmätning Snitt: Biblioteket: 94 en: 93 Nobelhallen/st adion: 93 Konsthallen: - Snitt: Biblioteket: 94 en: 94 Nobelhallen/st adion: 94 Konsthallen: - Snitt: 94 1 Brukarundersökningar

4 Styrmått 2.1.2: Andel brukare som upplever att nämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent) Tidigare mätt i NKI 2 64 Biblioteket: 81 en: 77 Konsthallen: Biblioteket: 87 en: 70 Konsthallen: - 82 Biblioteket: 80 en: 79 Konsthallen: Biblioteket: 87 en: 80 Konsthallen: Nollmätning 85 Biblioteket: 88 en: 82 Konsthallen: - 86 Biblioteket: 89 en: 83 Konsthallen: - Snitt: 74 Snitt: 80 Snitt: 80 Snitt: 83 Snitt: 84 Snitt: 85 Styrmått 2.1.3: Deltagarna skall uppleva att de får gehör för önskemål och förväntningar på innehållet i kulturskolans kurser (procent) 3 Utfall 2011 Utfall 2012 Målnivå 2013 Målnivå Målnivå 2015 Målnivå Styrmått Är biblioteket i sin helhet lika bra som du hoppades? (procent) Utfall 2011 Utfall 2012 Målnivå 2013 Målnivå Målnivå 2015 Målnivå Styrmått Andelen kunder som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet (procent) Mål 2.2 Medborgarna ska uppleva ett gott bemötande i kontakt med Kultur- och föreningsförvaltningens personal Rapporteras till KF Målet är viktigt för att personalens bemötande är den bild av nämndens verksamheter som ges ut mot medborgarna. Bemötandet är en central del av medborgarnas totala upplevelse och ett gott bemötande skapar mervärde för såväl personal som medborgare. Mål 2.2 mäts genom Styrmått 2.2.1: Andel brukare som upplever ett gott bemötandet i kontakten med Kultur- och föreningsförvaltningens personal (procent) 5 Rapporteras till KF Bibliotek: 75 Konsthall: en :75 Nobelhallen/N obelstadion: Snitt: 75 Bibliotek: 85 Konsthall: en :85 Nobelhallen/N obelstadion: Snitt: 85 Bibliotek: 100 Konsthall: en : 100 Nobelhallen/N obelstadion: Snitt: Brukarundersökningar Från och med byts måttenheten NKI mot andel (%) mycket nöjd/ganska nöjd. 3 Brukarundersökningar 4 Brukarundersökningar 5 Brukarundersökningar

5 Styrmått : Andel av medborgarna som upplever ett gott bemötandet när de via telefon ställt en enkel fråga till Kultur- och föreningsförvaltningen (procent) Styrmått : Andel av medborgarna som får svar på en enkel fråga via e-post till Kultur- och föreningsförvaltningen inom två arbetsdagar (procent) Styrmått : Andel av medborgarna som tar kontakt med Kultur- och föreningsförvaltningen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga (procent) Styrmått : Andel lyckade kontaktförsök med en handläggare inom Kultur- och föreningsförvaltningen (procent) Styrmått 2.2.6: Andel besvarade frågor av en handläggare inom Kultur- och föreningsförvaltningen via e- post med god kvalité (procent) Mål 2.3 Medborgarna upplever att de har inflytande över Kultur- och föreningsnämndens verksamheter Rapporteras till KF Målet är viktigt för att medborgarnas möjlighet att påverka skapar ett demokratiskt samhälle och är en nödvändighet som en del i kommunens verksamhetsutveckling. Mål 2.3 mäts genom Styrmått 2.3.1: Föreningarna upplever inflytande över, och får ta ett ökat ansvar för verksamheten i förhållande till nämndens verksamhet. Nollmätning - - Styrmått : Ungdomar mellan 15 och 24 år stimuleras till att driva egna arrangemang genom Ung peng (antal) Extern servicemätning 7 Extern servicemätning 8 Extern servicemätning 9 Extern servicemätning 10 Extern servicemätning

6 Styrmått : Antal medborgare som via tyck om ger förslag som leder till verksamhetsutveckling och förbättringar (antal) Nollmätning - - Reviderad Fullmäktigemål 3. Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga. Mål 3.1 Kultur- och föreningsnämnden prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att motverka utanförskap hos barn och unga. Mål 3.1 mäts genom Styrmått 3.1.1: Antal ferieplatser (antal/år) Styrmått 3.1.4: Andel föreningar som kommunen årligen för samtal med och som arbetar med att nå barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer (procent) Medarbetarperspektiv Fullmäktigemål 4. Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. Mål 4.1 Anställda inom Kultur- och föreningsnämnden upplever arbetstillfredsställelse med arbetet. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att anställda inom Kultur- och föreningsnämndens verksamheter ska känna motivation och engagemang i sitt arbete och på så sätt ge bästa möjliga service och kvalité till medborgarna. Mål 4.1 mäts genom Styrmått 4.1.1: Medarbetarindex (procent) 11 Rapporteras till KF Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år

7 Styrmått 4.1.2: Ledarskapsindex (procent) 12 Rapporteras till KF Styrmått 4.1.3: Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent) 13 Rapporteras till KF Styrmått 4.1.4: Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index 0-100) 14 Rapporteras till KF Styrmått 4.1.5: Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index 0-100) 15 Rapporteras till KF Styrmått 4.1.6: Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index 0-100) 16 Rapporteras till KF Styrmått 4.1.7: Andel medarbetare som har kännedom om de politiska målen (procent) Styrmått 4.1.8: Andel medarbetare som anser att de politiska målen påverkar det dagliga arbetet (procent) Styrmått 4.1.9: Andel medarbetare som under kalenderåret har haft introduktionssamtal och/eller utvecklingssamtal (procent) Styrmått : Andel medarbetare som under kalenderåret har haft lönesamtal (procent) Styrmått : Andel medarbetare som har kompetensutvecklingsplaner (procent) Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år 13 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år 14 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 15 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 16 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 17 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år

8 Styrmått : Frisknärvaro (procent) Styrmått : Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid, totalt/kvinnor/män (procent) Totalt: 4,8 Kvinnor: 7,2 Män: 1,7 Totalt: 4,7 Kvinnor: 7,4 Män: 1,3 Totalt: 4,7 Kvinnor: 6,7 Män: 2,0 Totalt: 4,6 Kvinnor: 6,5 Män: 1,8 Totalt: 4,5 Kvinnor: 6,4 Män: 1,7 Totalt: 4,5 Kvinnor: 6,4 Män: 1,7 Mål 4.2 Kultur- och föreningsnämnden ska verka för ökat kunskapsutbyte och goda relationer mellan de olika nämnderna. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att skapa en helhetssyn inom kommunens verksamheter och framförallt gentemot medborgare i enlighet med kommunens värdegrundsarbete. Ett ökat kunskapsutbyte mellan kommunens nämnder och verksamheter medför en kompetensutveckling som kommer medborgarna till nytta. Mål 4.2 mäts genom Styrmått 4.2.1: Dialogträffar med övriga nämnders presidier omkring gemensamma frågor och utvecklingsprojekt (antal/år) Styrmått 4.2.2: Anställda inom Kultur- och föreningsnämnden upplever ett gott samarbete över förvaltningsgränser (procent) Nollmätning - -

9 Utvecklingsperspektiv Fullmäktigemål 5. Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Mål 5.1 Utbudet av Kultur- och föreningsverksamheten är känt och tillgängligt för företagare Rapporteras till KF Målet är viktigt för att Karlskogas näringsliv ska se nämndens verksamheter som en resurs. Ett rikt kultur- och fritidsutbud är viktigt för företagens utveckling och rekrytering av kompetent personal. Mål 5.1 mäts genom Styrmått 5.1.1: Marknadsföra kultur- och föreningsverksamheten till företagare inom kommunen i årliga nätverksträffar (antal) Styrmått 5.1.2: Möte med företagare i kommunen (antal) Mål 6. Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Mål 6.1 Kultur- och föreningsnämnden ska verka för att den kulturella och den föreningsdrivna kompetensen långsiktigt bidrar till att utveckla trivsel och gemenskap som blir värdeskapande för människor i Karlskoga och som ger staden liv och puls. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att medverka och skapa förutsättningar för större arrangemang i kommunen som gör staden Karlskoga attraktiv och känd nationellt. Mål 6.1 mäts genom Styrmått 6.1.1: Elevplatser (0-25 år) i kulturskolan skall uppgå till minst (antal) Styrmått 6.1.2: Elever (0-25 år) som har stått i kö längre än 12 månader ska minska (antal/år)

10 Styrmått 6.1.3: Kultur- eller idrottsevenemang med minst 300 personer i publik (antal) Fritid: 32 Bibliotek: 3 Totalt: 40 5 Fritid: 35 Bibliotek: 3 Totalt: 43 Reviderad Fritid: 37 Bibliotek: 3 Totalt: 45 Mål 6.2 Kultur- och föreningsnämndens verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt Rapporteras till KF Målet är viktigt för att medborgarna ska få hög kvalité på utbudet med en ekonomi i balans och långsiktiga investeringar för att inte belasta kommande generationer. Mål 6.2 mäts genom Styrmått 6.2.1: Kostnad för brukarnöjdhet (kr/invånare och nöjdhetspoäng) 18 Rapporteras till KF Nollmätning Biblioteket: en: Nobelhallen/st adion: Konsthallen: Snitt: Styrmått 6.2.2: Strandbadets snittkostnader/öppettimma, beräknat på årsbasis för - Bokningsbar tid (kronor/timme) Rapporteras till KF - Öppethållande tid för allmänheten (kronor/timme) Rapporteras till KF Biblioteket: en: Nobelhallen/st adion: Konsthallen: Snitt: Styrmått 6.2.3: Bibliotekets snittkostnader/öppettimma, beräknat på årsbasis (kronor/timme) 20 Rapporteras till KF Måttet består av två måttenheter som sätts i relation till varandra brukarnöjdhet och nettokostnad per invånare. Måttet kostnad per invånare redovisas med viss eftersläpning. Fån och med byts måttenheten NKI till andel (%) mycket nöjd/ganska nöjd) 19 Målnivån ej satt för åren Externa uppdrag ingår ej i beräkningen

11 Fullmäktigemål 7. Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort Mål 7.1 Kulturskolan är en självklar del av utbildningen i Karlskoga Rapporteras till KF Målet är viktigt för att erbjuda estetiska miljöer som stimulerar, tillvaratar och utvecklar kreativa och estetiska kompetenser hos barn och ungdomar för att stärka och underlätta övrig inlärning och skapa meningsfullhet. Mål 7.1 mäts genom Styrmått 7.1.1: Andel elever i grundskolan och gymnasiet som har fått information om kulturskolans utbud för att utveckla kreativa och estetiska kompetenser hos barn och ungdomar (procent) Styrmått 7.1.2: Antal prova på dagar (antal) Styrmått 7.1.3: Särskilda satsningar för i områden med få deltagare (antal) Mål 7.2 Kultur-och föreningsnämnden ger tillsammans med civilsamhället stora möjligheter till bildning inom kultur- och fritidsområdet. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att främja många olika vägar till det livslånga lärandet. Mål 7.2 mäts genom Styrmått 7.2.1: Antal Andel barn i årskurs 6 som klarar simprovet på 200 m (procent) Styrmått 7.2.2: Antal samarbets-/samverkansprojekt med andra aktörer (antal) Nollmätning Här redovisas antalet samarbets-/samverkansprojekt med interna och externa aktörer var för sig.

12 Nyckeltal Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Volymer Biblioteket Lån (antal) E-lån (antal) Virituella besök (antal) Lån/invånare (antal) 9,4 9,4 8,2 Mediaenheter (antal) Besök totalt (antal) Besök/öppendag (antal) Besök/öppettimma (antal) Besök/invånare och år (antal) 9,5 9,6 7,5 Bibliotekets öppettimmar per vecka sommartid/vintertid (antal) 53/57 53/57 53/57 Kundkontakter till energi- och klimatrådgivaren (antal) Arkiv Förfrågningar (antal) Besök (antal) Leverenser (antal) Museer Besökare Alfred Nobels Björkborn (antal) Besökare Arbetarmuseet Gråbo Kulturområdet Rosendal (antal) Fritid och Turism Idrottshallar, nyttjandegraden av bokningsbar tid (procent) Strandbadet, antal nyttjandetimmar/vintervecka (antal) Nobelhallen, nyttjandegraden av bokningsbar tid (procent) KEMAB arena, nyttjandegraden av bokningsbar tid (procent) Badgäster i Strandbadet (antal per år) Varv/vecka i Nobelspåret (antal) Spår och leder (antal) Barn- och ungdomsföreningar som uppbär bidrag (antal) Barn- och ungdomar i föreningsverksamhet (antal) Deltagare i idrottsfritids Idrottsevenemang på regional, nationell eller internationell nivå (antal) Idrottslag i högsta eller näst högsta divisionerna (antal) Lag i högsta divisionen i de fem största publika arenaidrotterna (fotboll, innebandy, ishockey, handboll, bandy enligt Riksidrottsförbundet) på dam och herrsidan (antal) - - -

13 Kulturskolan Utfall 2010 Reviderad Utfall 2011 Utfall 2012 Elevplatser (antal) Kölista till Kulturskolan (antal) Återanmälningsfrekvens (%) Andel sökande barn/ungdomar till kulturskolan i åldersgruppen 6-15 år (procent) Andel aktiva barn/ungdomar till kulturskolan i åldersgruppen 6-15 år (procent) Besökare Konsthallen (antal) Kulturföreningar med kontant bidrag (antal) Kvalitet Möte med politiker/tjänstemän inför överenskommelser om bidrag med barn- och ungdomsföreningar (antal) Deltagande i lovverksamhet (antal) Andel medarbetare som haft introduktionssamtal och/eller utvecklingssamtal (procent) 88 Andel medarbetare som haft lönesamtal (procent) 88 Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, totalt (procent) 4,8 4,7 Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, kvinnor 7,2 7,4 (procent) Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, män (procent) 1,7 1,3

Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse

Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse Tjänsteskrivelse 2013-01-26 KFN 2013.0023 Handläggare: Madelene Hedström Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse Sammanfattning Kultur- och föreningsförvaltningen har upprättat en årsredovisning

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67

Nämndplan 2015. Upplevelsenämnden 2015. Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Nämndplan 2015 Upplevelsenämnden 2015 Gör varje dag till en upplevelse! Fastställd i upplevelsenämnden 29 januari 2015 Ärendenummer UPN2014/67 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Övergripande beskrivning

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Ks 2011:527 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Fastställt av

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden

STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx. Kultur- och fritidsnämnden STRATEGI OCH BUDGET 2015 2016 Fastställd av xxx 2011-xx-xx Kultur- och fritidsnämnden Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2014-12-09 Innehållsförteckning för kultur- och fritidsnämndens STRATEGI

Läs mer

Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016

Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016 Dnr 2015/50 Id 18662 Barn- och utbildningsförvaltningen Skolområde ViGyLär 2015-02-18 Områdesplan omfattande verksamhetsmål och indikatorer för skolområde ViGyLär:s verksamheter 2015-2016 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010

Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Övergripande styrnings- och planeringsdokument för 2010 Inre hamnen, Uddevalla Foto: Michael Mårtensson Medie-programmet Uddevalla Gymnasieskola Vision 2020 Strategisk plan 2007-2010 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG MÅL & BUDGET 2013-2015 VISION INVESTERINGSPLAN 2013-2017 2013 Budgetversion 2012-06-20 till KF Delgivning i kommunfullmäktige den 19 december 2012 Sida

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun

Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun Leena Hagsmo Sara Westlindh Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun 27:1 Leena Hagsmo och Sara Westlindh. Utvärdering av de anställdas arbetssituation i Bengtsfors kommun Dokumentationsrapport

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty MÅLPAKET uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui TÖREBODA KOMMUN 2013-01-01 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer