Mål och styrmått Revidering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse KFN Handläggare: Hans Lundell Mål och styrmått Revidering Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden arbetade under 2013 med en genomgripande revidering av sina mål och styrmått. Det praktiska arbetet genomfördes av strukturgruppen med visst stöd av förvaltningens ledningsgrupp och ekonom. Målen och styrmåtten fastställdes i budgetbeslutet den 18 september Vid en kritisk granskning av såväl mål som styrmått framkom att en revidering bör ske så snabbt som möjligt. Vissa mål och styrmått är inte styrande, utan mer beskrivande, varför en viss revidering krävs. De strukna styrmåtten har i stället blivit nyckeltal. Beslutsunderlag Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 januari. Kultur- och föreningsnämndens protokoll den 18 september Kultur och föreningsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och föreningsnämnden fastställer Mål och styrmått Hans Lundell Förvaltningschef Expedieras till Ledningsgruppen Kvalitetsledaren Ekonomen Verksamhetscontrollern, KS Ledningskontor c:\temp\hlul9fkksr.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Centralplan MALMÖ

2 Alla ändringar är markerade med rött. Enbart rött innebär ett tillägg/ändring. Rött överstruket innebär att den delen tas bort. Medborgar-/brukarperspektiv Fullmäktigemål 1. Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Mål 1.1 Karlskogas kultur- och fritidsföreningar är certifierade som en trygg och säker förening. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att medborgarna ska ha kännedom om att kultur- och fritidsföreningarna är både trygga och säkra. Certifieringen innebär en bekräftelse på föreningarnas kunskaper och arbetssätt. Mål 1.1 mäts genom Styrmått Antal certifierade trygg och säker förening (antal) Mål 1.2 Utbudet av kultur- och föreningsverksamhet är känt och tillgängligt för såväl nyinflyttade som för kommuninvånarna. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att visa upp och marknadsföra utbudet som nämndens verksamheter erbjuder. Mål 1.2 mäts genom Styrmått Andel av Kultur- och föreningsnämndens publika- och kontorslokaler som är fysiskt tillgängliga för alla (procent) (2010) Styrmått Öppethållande på huvudbiblioteket utöver tiden på vardagar (antal timmar) Styrmått Öppethållande för allmänheten i simhallen utöver tiden på vardagar (antal timmar) Styrmått Nyttjandegrad av erbjudanden/biljetter till nyinflyttade (procent) Nollmätning - -

3 Styrmått Andel deltagande elever i åk 7 som bjudits in till en upplevelse och historien om Alfred Nobel och Björkborn (procent) Nollmätning - - VT Styrmått Andelen kunder som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet (procent) Styrmått Andel pojkar (0-25 år) i Kulturskolans frivilliga verksamhet (procent) Snitt: 23 Snitt: 27 Dans: 10 Bild: 12 Teater: 25 Musik: 41 Dans: 10 Bild: 12 Teater: 25 Musik: 41 Dans: 10 Bild: 12 Teater: 25 Musik: 41 Dans: 10 Bild: 12 Teater: 25 Musik: 41 Styrmått Andel flickor (0-20 år) i föreningsverksamheten (procent) Fullmäktigemål 2. Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. Mål 2.1 Brukarna skall känna sig nöjda med det utbud och de aktiviteter verksamheter/tjänster som Kultur- och föreningsförvaltningen tillhandahåller. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att för att nämndens verksamheter ska erbjuda brukarna hög kvalité på det utbud och de aktiviteter som tillhandahålls till lägsta möjliga kostnad. Styrmått Hur nöjda brukarna är med de aktiviteter verksamheter/tjänster som Kulturoch föreningsförvaltningen tillhandahåller (procent) 1 Rapporteras till KF Biblioteket: 93 en: 92 Nobelhallen/st adion: 92 Konsthallen: - Snitt: Biblioteket: 93 en: 92 Nobelhallen/st adion: 92 Konsthallen: Nollmätning Snitt: Biblioteket: 94 en: 93 Nobelhallen/st adion: 93 Konsthallen: - Snitt: Biblioteket: 94 en: 94 Nobelhallen/st adion: 94 Konsthallen: - Snitt: 94 1 Brukarundersökningar

4 Styrmått 2.1.2: Andel brukare som upplever att nämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent) Tidigare mätt i NKI 2 64 Biblioteket: 81 en: 77 Konsthallen: Biblioteket: 87 en: 70 Konsthallen: - 82 Biblioteket: 80 en: 79 Konsthallen: Biblioteket: 87 en: 80 Konsthallen: Nollmätning 85 Biblioteket: 88 en: 82 Konsthallen: - 86 Biblioteket: 89 en: 83 Konsthallen: - Snitt: 74 Snitt: 80 Snitt: 80 Snitt: 83 Snitt: 84 Snitt: 85 Styrmått 2.1.3: Deltagarna skall uppleva att de får gehör för önskemål och förväntningar på innehållet i kulturskolans kurser (procent) 3 Utfall 2011 Utfall 2012 Målnivå 2013 Målnivå Målnivå 2015 Målnivå Styrmått Är biblioteket i sin helhet lika bra som du hoppades? (procent) Utfall 2011 Utfall 2012 Målnivå 2013 Målnivå Målnivå 2015 Målnivå Styrmått Andelen kunder som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet (procent) Mål 2.2 Medborgarna ska uppleva ett gott bemötande i kontakt med Kultur- och föreningsförvaltningens personal Rapporteras till KF Målet är viktigt för att personalens bemötande är den bild av nämndens verksamheter som ges ut mot medborgarna. Bemötandet är en central del av medborgarnas totala upplevelse och ett gott bemötande skapar mervärde för såväl personal som medborgare. Mål 2.2 mäts genom Styrmått 2.2.1: Andel brukare som upplever ett gott bemötandet i kontakten med Kultur- och föreningsförvaltningens personal (procent) 5 Rapporteras till KF Bibliotek: 75 Konsthall: en :75 Nobelhallen/N obelstadion: Snitt: 75 Bibliotek: 85 Konsthall: en :85 Nobelhallen/N obelstadion: Snitt: 85 Bibliotek: 100 Konsthall: en : 100 Nobelhallen/N obelstadion: Snitt: Brukarundersökningar Från och med byts måttenheten NKI mot andel (%) mycket nöjd/ganska nöjd. 3 Brukarundersökningar 4 Brukarundersökningar 5 Brukarundersökningar

5 Styrmått : Andel av medborgarna som upplever ett gott bemötandet när de via telefon ställt en enkel fråga till Kultur- och föreningsförvaltningen (procent) Styrmått : Andel av medborgarna som får svar på en enkel fråga via e-post till Kultur- och föreningsförvaltningen inom två arbetsdagar (procent) Styrmått : Andel av medborgarna som tar kontakt med Kultur- och föreningsförvaltningen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga (procent) Styrmått : Andel lyckade kontaktförsök med en handläggare inom Kultur- och föreningsförvaltningen (procent) Styrmått 2.2.6: Andel besvarade frågor av en handläggare inom Kultur- och föreningsförvaltningen via e- post med god kvalité (procent) Mål 2.3 Medborgarna upplever att de har inflytande över Kultur- och föreningsnämndens verksamheter Rapporteras till KF Målet är viktigt för att medborgarnas möjlighet att påverka skapar ett demokratiskt samhälle och är en nödvändighet som en del i kommunens verksamhetsutveckling. Mål 2.3 mäts genom Styrmått 2.3.1: Föreningarna upplever inflytande över, och får ta ett ökat ansvar för verksamheten i förhållande till nämndens verksamhet. Nollmätning - - Styrmått : Ungdomar mellan 15 och 24 år stimuleras till att driva egna arrangemang genom Ung peng (antal) Extern servicemätning 7 Extern servicemätning 8 Extern servicemätning 9 Extern servicemätning 10 Extern servicemätning

6 Styrmått : Antal medborgare som via tyck om ger förslag som leder till verksamhetsutveckling och förbättringar (antal) Nollmätning - - Reviderad Fullmäktigemål 3. Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga. Mål 3.1 Kultur- och föreningsnämnden prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att motverka utanförskap hos barn och unga. Mål 3.1 mäts genom Styrmått 3.1.1: Antal ferieplatser (antal/år) Styrmått 3.1.4: Andel föreningar som kommunen årligen för samtal med och som arbetar med att nå barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer (procent) Medarbetarperspektiv Fullmäktigemål 4. Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. Mål 4.1 Anställda inom Kultur- och föreningsnämnden upplever arbetstillfredsställelse med arbetet. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att anställda inom Kultur- och föreningsnämndens verksamheter ska känna motivation och engagemang i sitt arbete och på så sätt ge bästa möjliga service och kvalité till medborgarna. Mål 4.1 mäts genom Styrmått 4.1.1: Medarbetarindex (procent) 11 Rapporteras till KF Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år

7 Styrmått 4.1.2: Ledarskapsindex (procent) 12 Rapporteras till KF Styrmått 4.1.3: Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent) 13 Rapporteras till KF Styrmått 4.1.4: Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index 0-100) 14 Rapporteras till KF Styrmått 4.1.5: Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index 0-100) 15 Rapporteras till KF Styrmått 4.1.6: Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index 0-100) 16 Rapporteras till KF Styrmått 4.1.7: Andel medarbetare som har kännedom om de politiska målen (procent) Styrmått 4.1.8: Andel medarbetare som anser att de politiska målen påverkar det dagliga arbetet (procent) Styrmått 4.1.9: Andel medarbetare som under kalenderåret har haft introduktionssamtal och/eller utvecklingssamtal (procent) Styrmått : Andel medarbetare som under kalenderåret har haft lönesamtal (procent) Styrmått : Andel medarbetare som har kompetensutvecklingsplaner (procent) Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år 13 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år 14 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 15 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 16 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 17 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år

8 Styrmått : Frisknärvaro (procent) Styrmått : Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid, totalt/kvinnor/män (procent) Totalt: 4,8 Kvinnor: 7,2 Män: 1,7 Totalt: 4,7 Kvinnor: 7,4 Män: 1,3 Totalt: 4,7 Kvinnor: 6,7 Män: 2,0 Totalt: 4,6 Kvinnor: 6,5 Män: 1,8 Totalt: 4,5 Kvinnor: 6,4 Män: 1,7 Totalt: 4,5 Kvinnor: 6,4 Män: 1,7 Mål 4.2 Kultur- och föreningsnämnden ska verka för ökat kunskapsutbyte och goda relationer mellan de olika nämnderna. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att skapa en helhetssyn inom kommunens verksamheter och framförallt gentemot medborgare i enlighet med kommunens värdegrundsarbete. Ett ökat kunskapsutbyte mellan kommunens nämnder och verksamheter medför en kompetensutveckling som kommer medborgarna till nytta. Mål 4.2 mäts genom Styrmått 4.2.1: Dialogträffar med övriga nämnders presidier omkring gemensamma frågor och utvecklingsprojekt (antal/år) Styrmått 4.2.2: Anställda inom Kultur- och föreningsnämnden upplever ett gott samarbete över förvaltningsgränser (procent) Nollmätning - -

9 Utvecklingsperspektiv Fullmäktigemål 5. Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Mål 5.1 Utbudet av Kultur- och föreningsverksamheten är känt och tillgängligt för företagare Rapporteras till KF Målet är viktigt för att Karlskogas näringsliv ska se nämndens verksamheter som en resurs. Ett rikt kultur- och fritidsutbud är viktigt för företagens utveckling och rekrytering av kompetent personal. Mål 5.1 mäts genom Styrmått 5.1.1: Marknadsföra kultur- och föreningsverksamheten till företagare inom kommunen i årliga nätverksträffar (antal) Styrmått 5.1.2: Möte med företagare i kommunen (antal) Mål 6. Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Mål 6.1 Kultur- och föreningsnämnden ska verka för att den kulturella och den föreningsdrivna kompetensen långsiktigt bidrar till att utveckla trivsel och gemenskap som blir värdeskapande för människor i Karlskoga och som ger staden liv och puls. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att medverka och skapa förutsättningar för större arrangemang i kommunen som gör staden Karlskoga attraktiv och känd nationellt. Mål 6.1 mäts genom Styrmått 6.1.1: Elevplatser (0-25 år) i kulturskolan skall uppgå till minst (antal) Styrmått 6.1.2: Elever (0-25 år) som har stått i kö längre än 12 månader ska minska (antal/år)

10 Styrmått 6.1.3: Kultur- eller idrottsevenemang med minst 300 personer i publik (antal) Fritid: 32 Bibliotek: 3 Totalt: 40 5 Fritid: 35 Bibliotek: 3 Totalt: 43 Reviderad Fritid: 37 Bibliotek: 3 Totalt: 45 Mål 6.2 Kultur- och föreningsnämndens verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt Rapporteras till KF Målet är viktigt för att medborgarna ska få hög kvalité på utbudet med en ekonomi i balans och långsiktiga investeringar för att inte belasta kommande generationer. Mål 6.2 mäts genom Styrmått 6.2.1: Kostnad för brukarnöjdhet (kr/invånare och nöjdhetspoäng) 18 Rapporteras till KF Nollmätning Biblioteket: en: Nobelhallen/st adion: Konsthallen: Snitt: Styrmått 6.2.2: Strandbadets snittkostnader/öppettimma, beräknat på årsbasis för - Bokningsbar tid (kronor/timme) Rapporteras till KF - Öppethållande tid för allmänheten (kronor/timme) Rapporteras till KF Biblioteket: en: Nobelhallen/st adion: Konsthallen: Snitt: Styrmått 6.2.3: Bibliotekets snittkostnader/öppettimma, beräknat på årsbasis (kronor/timme) 20 Rapporteras till KF Måttet består av två måttenheter som sätts i relation till varandra brukarnöjdhet och nettokostnad per invånare. Måttet kostnad per invånare redovisas med viss eftersläpning. Fån och med byts måttenheten NKI till andel (%) mycket nöjd/ganska nöjd) 19 Målnivån ej satt för åren Externa uppdrag ingår ej i beräkningen

11 Fullmäktigemål 7. Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort Mål 7.1 Kulturskolan är en självklar del av utbildningen i Karlskoga Rapporteras till KF Målet är viktigt för att erbjuda estetiska miljöer som stimulerar, tillvaratar och utvecklar kreativa och estetiska kompetenser hos barn och ungdomar för att stärka och underlätta övrig inlärning och skapa meningsfullhet. Mål 7.1 mäts genom Styrmått 7.1.1: Andel elever i grundskolan och gymnasiet som har fått information om kulturskolans utbud för att utveckla kreativa och estetiska kompetenser hos barn och ungdomar (procent) Styrmått 7.1.2: Antal prova på dagar (antal) Styrmått 7.1.3: Särskilda satsningar för i områden med få deltagare (antal) Mål 7.2 Kultur-och föreningsnämnden ger tillsammans med civilsamhället stora möjligheter till bildning inom kultur- och fritidsområdet. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att främja många olika vägar till det livslånga lärandet. Mål 7.2 mäts genom Styrmått 7.2.1: Antal Andel barn i årskurs 6 som klarar simprovet på 200 m (procent) Styrmått 7.2.2: Antal samarbets-/samverkansprojekt med andra aktörer (antal) Nollmätning Här redovisas antalet samarbets-/samverkansprojekt med interna och externa aktörer var för sig.

12 Nyckeltal Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Volymer Biblioteket Lån (antal) E-lån (antal) Virituella besök (antal) Lån/invånare (antal) 9,4 9,4 8,2 Mediaenheter (antal) Besök totalt (antal) Besök/öppendag (antal) Besök/öppettimma (antal) Besök/invånare och år (antal) 9,5 9,6 7,5 Bibliotekets öppettimmar per vecka sommartid/vintertid (antal) 53/57 53/57 53/57 Kundkontakter till energi- och klimatrådgivaren (antal) Arkiv Förfrågningar (antal) Besök (antal) Leverenser (antal) Museer Besökare Alfred Nobels Björkborn (antal) Besökare Arbetarmuseet Gråbo Kulturområdet Rosendal (antal) Fritid och Turism Idrottshallar, nyttjandegraden av bokningsbar tid (procent) Strandbadet, antal nyttjandetimmar/vintervecka (antal) Nobelhallen, nyttjandegraden av bokningsbar tid (procent) KEMAB arena, nyttjandegraden av bokningsbar tid (procent) Badgäster i Strandbadet (antal per år) Varv/vecka i Nobelspåret (antal) Spår och leder (antal) Barn- och ungdomsföreningar som uppbär bidrag (antal) Barn- och ungdomar i föreningsverksamhet (antal) Deltagare i idrottsfritids Idrottsevenemang på regional, nationell eller internationell nivå (antal) Idrottslag i högsta eller näst högsta divisionerna (antal) Lag i högsta divisionen i de fem största publika arenaidrotterna (fotboll, innebandy, ishockey, handboll, bandy enligt Riksidrottsförbundet) på dam och herrsidan (antal) - - -

13 Kulturskolan Utfall 2010 Reviderad Utfall 2011 Utfall 2012 Elevplatser (antal) Kölista till Kulturskolan (antal) Återanmälningsfrekvens (%) Andel sökande barn/ungdomar till kulturskolan i åldersgruppen 6-15 år (procent) Andel aktiva barn/ungdomar till kulturskolan i åldersgruppen 6-15 år (procent) Besökare Konsthallen (antal) Kulturföreningar med kontant bidrag (antal) Kvalitet Möte med politiker/tjänstemän inför överenskommelser om bidrag med barn- och ungdomsföreningar (antal) Deltagande i lovverksamhet (antal) Andel medarbetare som haft introduktionssamtal och/eller utvecklingssamtal (procent) 88 Andel medarbetare som haft lönesamtal (procent) 88 Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, totalt (procent) 4,8 4,7 Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, kvinnor 7,2 7,4 (procent) Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, män (procent) 1,7 1,3

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Direktiv - Internbudget 2015

Direktiv - Internbudget 2015 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Direktiv - Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden fastställer sin budget för 2015

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena

Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Tjänsteskrivelse 2014-04-04 KFN 2014.0044 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på medborgarförslag - timerstyrd belysning på Kemab Arena Sammanfattning Kultur och föreningsnämnden

Läs mer

Delårsrapport januari-augusti 2015 KFN

Delårsrapport januari-augusti 2015 KFN Tjänsteskrivelse 1 (1) 20150904 KFN 2015.0028 Handläggare Madelene Hedström Kultur och föreningsnämnden Delårsrapport januariaugusti 2015 KFN Sammanfattning Kultur och föreningsförvaltningen har upprättat

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset

Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Tjänsteskrivelse 2012-11-26 KFN 2011.0062 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Internkontroll av kundnöjdheten på Strandbadet och Träningspasset Sammanfattning Under år 2005 fick kommunens

Läs mer

Mål och budget 2012-2014, revidering

Mål och budget 2012-2014, revidering Tjänsteskrivelse -03-23 SN.0108 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden Mål och budget -, revidering Sammanfattning Socialnämnden har tidigare fattat beslut om budget samt mål och

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler

Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Tjänsteskrivelse 2013-12-18 KFN 2013.0103 Handläggare: Claes Åsenblad Kommersiell verksamhet i offentliga lokaler Sammanfattning Enligt uppdrag har kommersiell verksamhet i offentligt finansierade lokaler

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Ärende 25. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping

Ärende 25. Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping Ärende 25 Motion om att utreda möjligheterna att återuppliva Sandvikens camping Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0232 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

Brukarundersökningar kost och städ 2014

Brukarundersökningar kost och städ 2014 Tjänsteskrivelse 2014-05-19 Handläggare: Camilla Jern FHN 2014.0063 Brukarundersökningar kost och städ 2014 Sammanfattning Inför uppföljning av mål och budget samt inför kommande delårsredovisning mättes

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Ärende 2. Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år 2013. Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet.

Ärende 2. Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år 2013. Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet. Ärende 2 Delårsrapport 1 Kommunstyrelsen år Rapporten finns publicerad i färg i Politikerrummet. Rapporten finns även publicerad i färg på www.karlskoga.se under rubriken Kommun & politik/demokrati/kommunstyrelsen

Läs mer

Ärende 31. Motion om en fullstor inomhusarena

Ärende 31. Motion om en fullstor inomhusarena Ärende 31 Motion om en fullstor inomhusarena Tjänsteskrivelse 2015-06-01 KS 2014.0405 Handläggare: Karin Jirénius Kommunfullmäktige Svar på motion om en fullstor inomhusarena Sammanfattning Börje Engholm,

Läs mer

Årsredovisning 2014 Kultur- och föreningsnämnden 2014.0118

Årsredovisning 2014 Kultur- och föreningsnämnden 2014.0118 Årsredovisning 2014 Kultur- och föreningsnämnden 2014.0118 Innehåll Kultur- och föreningsnämnden... 3 Årets viktigaste händelser... 3 Sammanfattning... 4 Resultatredovisning... 5 Ekonomi... 15 Kvalitetsarbete...

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Ärende 22 Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell Tjänsteskrivelse 2015-10-28 KS 2014.0345 Handläggare: Per Nordin Internkontroll

Läs mer

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66

Möckelnföreningarna. Kultur- och föreningsnämndens protokoll 2012-09-13 66 Tjänsteskrivelse 2014-09-02 KFN 2012.0069 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Möckelnföreningarna Sammanfattning Karlskoga Folkhögskola tog 2012 initiativet till ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Tjänsteskrivelse 2014-11-27 KFN 2013.0086 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Sammanfattning Ett av områdena i internkontrollplanen för 2014

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Uppdrag utifrån nämndgenomgångarna

Uppdrag utifrån nämndgenomgångarna 2013-03-06 KS 2012.0011 Samtliga nämnder (ej valnämnden) Samtliga förvaltningschefer KSAU Mål och budget 2014-2016 uppdrag till nämnderna Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom planeringsförutsättningarna

Läs mer

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Ärende 6. Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Ärende 6 Motion angående praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 2012-08-31 KS 2012.0075 Handläggare: Peter Rendius Kommunstyrelsen Praktikplatser för unga inom Karlskoga kommun

Läs mer

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors

KF Ärende 20. Löpnummer i Politikerrummet: 36. Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors KF Ärende 20 Löpnummer i Politikerrummet: 36 Medborgarförslag om renovering och tillbyggnad av de två mumblingshammarna vid Bofors Tjänsteskrivelse 2013-07-29 KS 2012.0285 Handläggare: Karin Jirénius Svar

Läs mer

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors

Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-11-12 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0087 Folkhälsonämnden Kvalitetsåtagande städ förskola i Karlskoga och Degerfors Sammanfattning I de mål och styrmått som kommunfullmäktige

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet

Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Tjänsteskrivelse 2014-04-29 KFN 2010.0040 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Revidering av kompetenskrav - badmästare Strandbadet Sammanfattning Våren 2011 tog nämnden beslut om kompetenskrav

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post

Ärende 15. Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Ärende 15 Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer via e-post Tjänsteskrivelse 2012-04-30 KS 2011.0227 Handläggare: Lone Atterstig Kommunstyrelsen Medborgarförslag om kommunala lönespecifikationer

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Ärende 13. Nobelhallen m fl. försäljning av namnrättigheter

Ärende 13. Nobelhallen m fl. försäljning av namnrättigheter Ärende 13 Nobelhallen m fl. försäljning av namnrättigheter Tjänsteskrivelse 2015-04-21 KS 2014.0282 Handläggare: Bosse Björk Kommunstyrelsen Nobelhallen m fl - försäljning av namnrättigheter Sammanfattning

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Tjänsteskrivelse 2014-09-30 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden diskuterade på sitt septembersammanträde de

Läs mer

Ärende 1 Årsredovisning 2012

Ärende 1 Årsredovisning 2012 Ärende 1 Årsredovisning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KS 2012.0416 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Komplettering och rättelser i årsredovisning 2012 Sammanfattning Kompletteringar till

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Medieplan för Karlskoga bibliotek

Medieplan för Karlskoga bibliotek Tjänsteskrivelse 1 (2) 2016-04-05 KFN 2016.0061 Handläggare Maria Lobell Medieplan för Karlskoga bibliotek Sammanfattning Biblioteket står sedan tidigare utan medieplan, varför ett skriftligt, ifrån grunden,

Läs mer

Internkontroll 2 PS Självservice

Internkontroll 2 PS Självservice Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-10-09 KFN 2014.0082 Handläggare Claes Åsenblad Internkontroll 2 PS Självservice Sammanfattning I oktober 2014 fick förvaltningen i uppdrag att granska medarbetare och chefers

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Ärende 5 Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 51 KFN 2012.0054 Motion om att skapa en Idrotts- och

Läs mer

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga

Ärende 29. Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Ärende 29 Medborgarförslag småbåtshamn i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2015-03-19 KS 2014.0266 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på medborgarförslag om ny småbåtshamn i Karlskoga Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan folkhälsonämnden 2015

Verksamhetsplan folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse Handläggare: Ulrika Lundgren FHN 2014.0110 Folkhälsonämnden Verksamhetsplan folkhälsonämnden Sammanfattning Inom ramen för Mål och Budget och de mätningar som sker utifrån fullmäktiges

Läs mer

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga

Ärende 8. Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Ärende 8 Motion om att införa bekvämlighetsinrättningar i Karlskoga Tjänsteskrivelse 2013-03-15 SBN 2013.0063 Handläggare: Stig Rengman Samhällsbyggnadsnämnden Svar på motion om att införa bekvämlighetsinrättningar

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Kommunfullmäktiges mål. för mandatperioden

Kommunfullmäktiges mål. för mandatperioden Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 2014-2018 Vision och mål Vision 2025 för Höörs kommun Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar

Läs mer

Delegeringsbeslut. Följande delegeringsbeslut anmäls: Föreningsbidrag 12-2015 Föreningsbidrag 13-2015 Föreningsbidrag 14-2015

Delegeringsbeslut. Följande delegeringsbeslut anmäls: Föreningsbidrag 12-2015 Föreningsbidrag 13-2015 Föreningsbidrag 14-2015 Tjänsteskrivelse 2015-12-03 KFN 2015.0005 Delegeringsbeslut Följande delegeringsbeslut anmäls: Föreningsbidrag 12-2015 Föreningsbidrag 13-2015 Föreningsbidrag 14-2015 Kultur och föreningsförvaltningens

Läs mer

KS Ärende 4. Löpnummer i Politikerrummet: 8

KS Ärende 4. Löpnummer i Politikerrummet: 8 KS Ärende 4 Löpnummer i Politikerrummet: 8 Finansiell rapport 2013 Tjänsteskrivelse 2013-10-31 KS 2013.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2013-10-31

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035

Vision. Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen invånare 2035 Vision Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen 40 000 invånare 2035 Mål och resultatstyrning i Värnamo kommun KS budgetberedning 2 maj Nämndsmål respektive indikatorer Få mål - Effektivare styrning -

Läs mer

Ärende 7. Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel

Ärende 7. Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel Ärende 7 Medborgarförslag att piffa upp gång- och cykeltunnel Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-13 SBN 33 SBN 2012.0021 Remiss - Medborgarförslag att piffa upp gång- och

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Ärende 32. Medborgarförslag om utplacering av pingisbord och schackbord

Ärende 32. Medborgarförslag om utplacering av pingisbord och schackbord Ärende 32 Medborgarförslag om utplacering av pingisbord och schackbord Protokollsutdrag 1 (1) Sammanträdesdatum Kultur- och föreningsnämnden 2015-10-21 KFN 108 KFN 2015.0082 Medborgarförslag om utplacering

Läs mer

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning

Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0018 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Svar på motion angående aktivitet för barn med funktionsnedsättning Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 29. Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 29. Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 29 Motion om nytt system för föreningsbidrag samt kulturarvsfond Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0017 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Inriktningar effektmål 2015

Inriktningar effektmål 2015 1 (5) Datum CENTRALA FÖRVALTNINGEN Stab Administrativ controller Marie Löfgren 0224-361 11 marie.lofgren@heby.se Inriktningar effektmål 2015 Centrala inriktningar Heby kommun ska vara en trygg och säker

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

KS Ärende 9 Finansiell rapport 2013

KS Ärende 9 Finansiell rapport 2013 KS Ärende 9 Finansiell rapport 2013 Tjänsteskrivelse 2013-11-25 KS 2013.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2013-11-30 Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Dansa Pausa. Folkhälsonämnden

Dansa Pausa. Folkhälsonämnden Tjänsteskrivelse 1 (6) 2015-10-27 FHN 2013.0055 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Dansa Pausa Sammanfattning Folkhälsonämnden och Kultur- och föreningsnämnden har ett gemensamt intresse av att

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33

Skolplan läsåren 2016/ / En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige , 33 Datum Sida 2016-02-22 1 (7) Skolplan läsåren 2016/2017 2018/2019 - En skolkommun i utveckling KS2015/726/07 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 33 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax

Läs mer

Attityder till skola och utbildning

Attityder till skola och utbildning Attityder till skola och utbildning - en förstudie www.karlskoga.se Karlskoga kommun gör en förstudie angående attityder till skola och utbildning Syftet är att identifiera vilka attityder elever, föräldrar,

Läs mer

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt

NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Tjänsteskrivelse 1 (7) 2012-09-12 SN 2011.0089 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialnämnden NKI-undersökningar inom vård och omsorg 2012 samt 2013 och framåt Sammanfattning NKI (nöjd kund

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Lunden, Kotten och Junibackens förskolor Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 6 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

Ärende 6 Finansiell rapport 2014

Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-21 KS 2014.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2014-02-28 Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Ärende 8 Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-10 SN 100 SN 2012.0167 Yttrande avseende motion om att alla barn upp

Läs mer

Verksamhetsplan med budget Musikskolan

Verksamhetsplan med budget Musikskolan Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 13 juni 2013 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.35-15.45 Sammanträdet ajournerades klockan 09.55-10.20, 11.47-12.45,

Läs mer

Ärende 9. Utökad ram för kollektivtrafik

Ärende 9. Utökad ram för kollektivtrafik Ärende 9 Utökad ram för kollektivtrafik Tjänsteskrivelse 2012-08-21 KS 2012.0286 Handläggare: Percy Carlsbrand Kommunstyrelsen Utökad ram med anledning av ökade kostnader för kollektivtrafik Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012

Uppföljning av mångfaldsplanen 2011-2012 Tjänsteskrivelse 2012-11-13 Handläggare: Stina Desroses FHN 2010.0071 Folkhälsonämnden av mångfaldsplanen 2011-2012 Sammanfattning Folkhälsonämnden beslutade i december 2010 om mångfaldsplan med särskilda

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Barn och Utbildning Per Jönsson. Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden 2015-201. GoV.2015.

ESLÖVS KOMMUN. Barn och Utbildning Per Jönsson. Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden 2015-201. GoV.2015. ESLÖVS KOMMUN GoV.2015.0154-2 2015-05-06 Barn och Utbildning Per Jönsson Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden 2015-201 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer