Mål och styrmått Revidering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mål och styrmått 2014-2016 - Revidering"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse KFN Handläggare: Hans Lundell Mål och styrmått Revidering Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden arbetade under 2013 med en genomgripande revidering av sina mål och styrmått. Det praktiska arbetet genomfördes av strukturgruppen med visst stöd av förvaltningens ledningsgrupp och ekonom. Målen och styrmåtten fastställdes i budgetbeslutet den 18 september Vid en kritisk granskning av såväl mål som styrmått framkom att en revidering bör ske så snabbt som möjligt. Vissa mål och styrmått är inte styrande, utan mer beskrivande, varför en viss revidering krävs. De strukna styrmåtten har i stället blivit nyckeltal. Beslutsunderlag Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 januari. Kultur- och föreningsnämndens protokoll den 18 september Kultur och föreningsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och föreningsnämnden fastställer Mål och styrmått Hans Lundell Förvaltningschef Expedieras till Ledningsgruppen Kvalitetsledaren Ekonomen Verksamhetscontrollern, KS Ledningskontor c:\temp\hlul9fkksr.doc POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO KARLSKOGA Fakturahantering BESÖKSADRESS Box TELEFAX WEBBADRESS ORG NR Centralplan MALMÖ

2 Alla ändringar är markerade med rött. Enbart rött innebär ett tillägg/ändring. Rött överstruket innebär att den delen tas bort. Medborgar-/brukarperspektiv Fullmäktigemål 1. Karlskoga är en attraktiv kommun som är välkomnande, trygg och säker för alla. Mål 1.1 Karlskogas kultur- och fritidsföreningar är certifierade som en trygg och säker förening. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att medborgarna ska ha kännedom om att kultur- och fritidsföreningarna är både trygga och säkra. Certifieringen innebär en bekräftelse på föreningarnas kunskaper och arbetssätt. Mål 1.1 mäts genom Styrmått Antal certifierade trygg och säker förening (antal) Mål 1.2 Utbudet av kultur- och föreningsverksamhet är känt och tillgängligt för såväl nyinflyttade som för kommuninvånarna. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att visa upp och marknadsföra utbudet som nämndens verksamheter erbjuder. Mål 1.2 mäts genom Styrmått Andel av Kultur- och föreningsnämndens publika- och kontorslokaler som är fysiskt tillgängliga för alla (procent) (2010) Styrmått Öppethållande på huvudbiblioteket utöver tiden på vardagar (antal timmar) Styrmått Öppethållande för allmänheten i simhallen utöver tiden på vardagar (antal timmar) Styrmått Nyttjandegrad av erbjudanden/biljetter till nyinflyttade (procent) Nollmätning - -

3 Styrmått Andel deltagande elever i åk 7 som bjudits in till en upplevelse och historien om Alfred Nobel och Björkborn (procent) Nollmätning - - VT Styrmått Andelen kunder som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet (procent) Styrmått Andel pojkar (0-25 år) i Kulturskolans frivilliga verksamhet (procent) Snitt: 23 Snitt: 27 Dans: 10 Bild: 12 Teater: 25 Musik: 41 Dans: 10 Bild: 12 Teater: 25 Musik: 41 Dans: 10 Bild: 12 Teater: 25 Musik: 41 Dans: 10 Bild: 12 Teater: 25 Musik: 41 Styrmått Andel flickor (0-20 år) i föreningsverksamheten (procent) Fullmäktigemål 2. Medborgarna känner sig nöjda med den kommunala verksamhetens kvalitet och service. Mål 2.1 Brukarna skall känna sig nöjda med det utbud och de aktiviteter verksamheter/tjänster som Kultur- och föreningsförvaltningen tillhandahåller. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att för att nämndens verksamheter ska erbjuda brukarna hög kvalité på det utbud och de aktiviteter som tillhandahålls till lägsta möjliga kostnad. Styrmått Hur nöjda brukarna är med de aktiviteter verksamheter/tjänster som Kulturoch föreningsförvaltningen tillhandahåller (procent) 1 Rapporteras till KF Biblioteket: 93 en: 92 Nobelhallen/st adion: 92 Konsthallen: - Snitt: Biblioteket: 93 en: 92 Nobelhallen/st adion: 92 Konsthallen: Nollmätning Snitt: Biblioteket: 94 en: 93 Nobelhallen/st adion: 93 Konsthallen: - Snitt: Biblioteket: 94 en: 94 Nobelhallen/st adion: 94 Konsthallen: - Snitt: 94 1 Brukarundersökningar

4 Styrmått 2.1.2: Andel brukare som upplever att nämnden når nivåerna i kvalitetsåtagandena (procent) Tidigare mätt i NKI 2 64 Biblioteket: 81 en: 77 Konsthallen: Biblioteket: 87 en: 70 Konsthallen: - 82 Biblioteket: 80 en: 79 Konsthallen: Biblioteket: 87 en: 80 Konsthallen: Nollmätning 85 Biblioteket: 88 en: 82 Konsthallen: - 86 Biblioteket: 89 en: 83 Konsthallen: - Snitt: 74 Snitt: 80 Snitt: 80 Snitt: 83 Snitt: 84 Snitt: 85 Styrmått 2.1.3: Deltagarna skall uppleva att de får gehör för önskemål och förväntningar på innehållet i kulturskolans kurser (procent) 3 Utfall 2011 Utfall 2012 Målnivå 2013 Målnivå Målnivå 2015 Målnivå Styrmått Är biblioteket i sin helhet lika bra som du hoppades? (procent) Utfall 2011 Utfall 2012 Målnivå 2013 Målnivå Målnivå 2015 Målnivå Styrmått Andelen kunder som är nöjda med bibliotekspersonalens serviceförmåga och kunnighet (procent) Mål 2.2 Medborgarna ska uppleva ett gott bemötande i kontakt med Kultur- och föreningsförvaltningens personal Rapporteras till KF Målet är viktigt för att personalens bemötande är den bild av nämndens verksamheter som ges ut mot medborgarna. Bemötandet är en central del av medborgarnas totala upplevelse och ett gott bemötande skapar mervärde för såväl personal som medborgare. Mål 2.2 mäts genom Styrmått 2.2.1: Andel brukare som upplever ett gott bemötandet i kontakten med Kultur- och föreningsförvaltningens personal (procent) 5 Rapporteras till KF Bibliotek: 75 Konsthall: en :75 Nobelhallen/N obelstadion: Snitt: 75 Bibliotek: 85 Konsthall: en :85 Nobelhallen/N obelstadion: Snitt: 85 Bibliotek: 100 Konsthall: en : 100 Nobelhallen/N obelstadion: Snitt: Brukarundersökningar Från och med byts måttenheten NKI mot andel (%) mycket nöjd/ganska nöjd. 3 Brukarundersökningar 4 Brukarundersökningar 5 Brukarundersökningar

5 Styrmått : Andel av medborgarna som upplever ett gott bemötandet när de via telefon ställt en enkel fråga till Kultur- och föreningsförvaltningen (procent) Styrmått : Andel av medborgarna som får svar på en enkel fråga via e-post till Kultur- och föreningsförvaltningen inom två arbetsdagar (procent) Styrmått : Andel av medborgarna som tar kontakt med Kultur- och föreningsförvaltningen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga (procent) Styrmått : Andel lyckade kontaktförsök med en handläggare inom Kultur- och föreningsförvaltningen (procent) Styrmått 2.2.6: Andel besvarade frågor av en handläggare inom Kultur- och föreningsförvaltningen via e- post med god kvalité (procent) Mål 2.3 Medborgarna upplever att de har inflytande över Kultur- och föreningsnämndens verksamheter Rapporteras till KF Målet är viktigt för att medborgarnas möjlighet att påverka skapar ett demokratiskt samhälle och är en nödvändighet som en del i kommunens verksamhetsutveckling. Mål 2.3 mäts genom Styrmått 2.3.1: Föreningarna upplever inflytande över, och får ta ett ökat ansvar för verksamheten i förhållande till nämndens verksamhet. Nollmätning - - Styrmått : Ungdomar mellan 15 och 24 år stimuleras till att driva egna arrangemang genom Ung peng (antal) Extern servicemätning 7 Extern servicemätning 8 Extern servicemätning 9 Extern servicemätning 10 Extern servicemätning

6 Styrmått : Antal medborgare som via tyck om ger förslag som leder till verksamhetsutveckling och förbättringar (antal) Nollmätning - - Reviderad Fullmäktigemål 3. Karlskoga kommun prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga. Mål 3.1 Kultur- och föreningsnämnden prioriterar främjande och förebyggande insatser för ekonomiskt utsatta barn och unga. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att motverka utanförskap hos barn och unga. Mål 3.1 mäts genom Styrmått 3.1.1: Antal ferieplatser (antal/år) Styrmått 3.1.4: Andel föreningar som kommunen årligen för samtal med och som arbetar med att nå barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer (procent) Medarbetarperspektiv Fullmäktigemål 4. Karlskoga kommun är en attraktiv arbetsgivare, där alla har samma möjligheter. Mål 4.1 Anställda inom Kultur- och föreningsnämnden upplever arbetstillfredsställelse med arbetet. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att anställda inom Kultur- och föreningsnämndens verksamheter ska känna motivation och engagemang i sitt arbete och på så sätt ge bästa möjliga service och kvalité till medborgarna. Mål 4.1 mäts genom Styrmått 4.1.1: Medarbetarindex (procent) 11 Rapporteras till KF Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år

7 Styrmått 4.1.2: Ledarskapsindex (procent) 12 Rapporteras till KF Styrmått 4.1.3: Hur många medarbetare som kan rekommendera den egna arbetsplatsen (procent) 13 Rapporteras till KF Styrmått 4.1.4: Medarbetarnas upplevda motivation i arbetet (index 0-100) 14 Rapporteras till KF Styrmått 4.1.5: Medarbetarnas uppfattning om sin närmaste chef (index 0-100) 15 Rapporteras till KF Styrmått 4.1.6: Medarbetarnas uppfattning om tydligheten i styrningen på arbetsplatsen (index 0-100) 16 Rapporteras till KF Styrmått 4.1.7: Andel medarbetare som har kännedom om de politiska målen (procent) Styrmått 4.1.8: Andel medarbetare som anser att de politiska målen påverkar det dagliga arbetet (procent) Styrmått 4.1.9: Andel medarbetare som under kalenderåret har haft introduktionssamtal och/eller utvecklingssamtal (procent) Styrmått : Andel medarbetare som under kalenderåret har haft lönesamtal (procent) Styrmått : Andel medarbetare som har kompetensutvecklingsplaner (procent) Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år 13 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år 14 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 15 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 16 Medarbetarundersökningen/HME undersökningen 17 Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år

8 Styrmått : Frisknärvaro (procent) Styrmått : Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid, totalt/kvinnor/män (procent) Totalt: 4,8 Kvinnor: 7,2 Män: 1,7 Totalt: 4,7 Kvinnor: 7,4 Män: 1,3 Totalt: 4,7 Kvinnor: 6,7 Män: 2,0 Totalt: 4,6 Kvinnor: 6,5 Män: 1,8 Totalt: 4,5 Kvinnor: 6,4 Män: 1,7 Totalt: 4,5 Kvinnor: 6,4 Män: 1,7 Mål 4.2 Kultur- och föreningsnämnden ska verka för ökat kunskapsutbyte och goda relationer mellan de olika nämnderna. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att skapa en helhetssyn inom kommunens verksamheter och framförallt gentemot medborgare i enlighet med kommunens värdegrundsarbete. Ett ökat kunskapsutbyte mellan kommunens nämnder och verksamheter medför en kompetensutveckling som kommer medborgarna till nytta. Mål 4.2 mäts genom Styrmått 4.2.1: Dialogträffar med övriga nämnders presidier omkring gemensamma frågor och utvecklingsprojekt (antal/år) Styrmått 4.2.2: Anställda inom Kultur- och föreningsnämnden upplever ett gott samarbete över förvaltningsgränser (procent) Nollmätning - -

9 Utvecklingsperspektiv Fullmäktigemål 5. Karlskoga är en kommun med ett näringsliv som utvecklas Mål 5.1 Utbudet av Kultur- och föreningsverksamheten är känt och tillgängligt för företagare Rapporteras till KF Målet är viktigt för att Karlskogas näringsliv ska se nämndens verksamheter som en resurs. Ett rikt kultur- och fritidsutbud är viktigt för företagens utveckling och rekrytering av kompetent personal. Mål 5.1 mäts genom Styrmått 5.1.1: Marknadsföra kultur- och föreningsverksamheten till företagare inom kommunen i årliga nätverksträffar (antal) Styrmått 5.1.2: Möte med företagare i kommunen (antal) Mål 6. Karlskoga har en socialt/kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Mål 6.1 Kultur- och föreningsnämnden ska verka för att den kulturella och den föreningsdrivna kompetensen långsiktigt bidrar till att utveckla trivsel och gemenskap som blir värdeskapande för människor i Karlskoga och som ger staden liv och puls. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att medverka och skapa förutsättningar för större arrangemang i kommunen som gör staden Karlskoga attraktiv och känd nationellt. Mål 6.1 mäts genom Styrmått 6.1.1: Elevplatser (0-25 år) i kulturskolan skall uppgå till minst (antal) Styrmått 6.1.2: Elever (0-25 år) som har stått i kö längre än 12 månader ska minska (antal/år)

10 Styrmått 6.1.3: Kultur- eller idrottsevenemang med minst 300 personer i publik (antal) Fritid: 32 Bibliotek: 3 Totalt: 40 5 Fritid: 35 Bibliotek: 3 Totalt: 43 Reviderad Fritid: 37 Bibliotek: 3 Totalt: 45 Mål 6.2 Kultur- och föreningsnämndens verksamheter bedrivs ansvarsfullt och kostnadseffektivt Rapporteras till KF Målet är viktigt för att medborgarna ska få hög kvalité på utbudet med en ekonomi i balans och långsiktiga investeringar för att inte belasta kommande generationer. Mål 6.2 mäts genom Styrmått 6.2.1: Kostnad för brukarnöjdhet (kr/invånare och nöjdhetspoäng) 18 Rapporteras till KF Nollmätning Biblioteket: en: Nobelhallen/st adion: Konsthallen: Snitt: Styrmått 6.2.2: Strandbadets snittkostnader/öppettimma, beräknat på årsbasis för - Bokningsbar tid (kronor/timme) Rapporteras till KF - Öppethållande tid för allmänheten (kronor/timme) Rapporteras till KF Biblioteket: en: Nobelhallen/st adion: Konsthallen: Snitt: Styrmått 6.2.3: Bibliotekets snittkostnader/öppettimma, beräknat på årsbasis (kronor/timme) 20 Rapporteras till KF Måttet består av två måttenheter som sätts i relation till varandra brukarnöjdhet och nettokostnad per invånare. Måttet kostnad per invånare redovisas med viss eftersläpning. Fån och med byts måttenheten NKI till andel (%) mycket nöjd/ganska nöjd) 19 Målnivån ej satt för åren Externa uppdrag ingår ej i beräkningen

11 Fullmäktigemål 7. Karlskoga är känd som en framstående utbildningsort Mål 7.1 Kulturskolan är en självklar del av utbildningen i Karlskoga Rapporteras till KF Målet är viktigt för att erbjuda estetiska miljöer som stimulerar, tillvaratar och utvecklar kreativa och estetiska kompetenser hos barn och ungdomar för att stärka och underlätta övrig inlärning och skapa meningsfullhet. Mål 7.1 mäts genom Styrmått 7.1.1: Andel elever i grundskolan och gymnasiet som har fått information om kulturskolans utbud för att utveckla kreativa och estetiska kompetenser hos barn och ungdomar (procent) Styrmått 7.1.2: Antal prova på dagar (antal) Styrmått 7.1.3: Särskilda satsningar för i områden med få deltagare (antal) Mål 7.2 Kultur-och föreningsnämnden ger tillsammans med civilsamhället stora möjligheter till bildning inom kultur- och fritidsområdet. Rapporteras till KF Målet är viktigt för att främja många olika vägar till det livslånga lärandet. Mål 7.2 mäts genom Styrmått 7.2.1: Antal Andel barn i årskurs 6 som klarar simprovet på 200 m (procent) Styrmått 7.2.2: Antal samarbets-/samverkansprojekt med andra aktörer (antal) Nollmätning Här redovisas antalet samarbets-/samverkansprojekt med interna och externa aktörer var för sig.

12 Nyckeltal Utfall 2010 Utfall 2011 Utfall 2012 Volymer Biblioteket Lån (antal) E-lån (antal) Virituella besök (antal) Lån/invånare (antal) 9,4 9,4 8,2 Mediaenheter (antal) Besök totalt (antal) Besök/öppendag (antal) Besök/öppettimma (antal) Besök/invånare och år (antal) 9,5 9,6 7,5 Bibliotekets öppettimmar per vecka sommartid/vintertid (antal) 53/57 53/57 53/57 Kundkontakter till energi- och klimatrådgivaren (antal) Arkiv Förfrågningar (antal) Besök (antal) Leverenser (antal) Museer Besökare Alfred Nobels Björkborn (antal) Besökare Arbetarmuseet Gråbo Kulturområdet Rosendal (antal) Fritid och Turism Idrottshallar, nyttjandegraden av bokningsbar tid (procent) Strandbadet, antal nyttjandetimmar/vintervecka (antal) Nobelhallen, nyttjandegraden av bokningsbar tid (procent) KEMAB arena, nyttjandegraden av bokningsbar tid (procent) Badgäster i Strandbadet (antal per år) Varv/vecka i Nobelspåret (antal) Spår och leder (antal) Barn- och ungdomsföreningar som uppbär bidrag (antal) Barn- och ungdomar i föreningsverksamhet (antal) Deltagare i idrottsfritids Idrottsevenemang på regional, nationell eller internationell nivå (antal) Idrottslag i högsta eller näst högsta divisionerna (antal) Lag i högsta divisionen i de fem största publika arenaidrotterna (fotboll, innebandy, ishockey, handboll, bandy enligt Riksidrottsförbundet) på dam och herrsidan (antal) - - -

13 Kulturskolan Utfall 2010 Reviderad Utfall 2011 Utfall 2012 Elevplatser (antal) Kölista till Kulturskolan (antal) Återanmälningsfrekvens (%) Andel sökande barn/ungdomar till kulturskolan i åldersgruppen 6-15 år (procent) Andel aktiva barn/ungdomar till kulturskolan i åldersgruppen 6-15 år (procent) Besökare Konsthallen (antal) Kulturföreningar med kontant bidrag (antal) Kvalitet Möte med politiker/tjänstemän inför överenskommelser om bidrag med barn- och ungdomsföreningar (antal) Deltagande i lovverksamhet (antal) Andel medarbetare som haft introduktionssamtal och/eller utvecklingssamtal (procent) 88 Andel medarbetare som haft lönesamtal (procent) 88 Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, totalt (procent) 4,8 4,7 Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, kvinnor 7,2 7,4 (procent) Andel sjukfrånvaro av total arbetad tid, män (procent) 1,7 1,3

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola

Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Handläggare: Sofie Norén Tjänsteskrivelse 2013-05-16 FHN 2012.0079 Folkhälsonämnden Uppföljning Nöjd Kund Index städning skola Sammanfattning Inför årsredovisningen 2012 mättes hur nöjda brukarna är i

Läs mer

Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2013-05-16 Handläggare: Sofie Norén FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning 2012 uppnåddes Nöjd Kund Index (NKI) 39 för matgästerna i skolan,

Läs mer

Riktlinjer för Ung Peng-stöd

Riktlinjer för Ung Peng-stöd Tjänsteskrivelse 2012-11-20 KFN 2012.0063 Handläggare: Nina Simonen Kultur- och föreningsnämnden Riktlinjer för Ung Peng-stöd Sammanfattning Ung Peng är ett ekonomiskt stöd från Karlskoga kommun till ungdomar

Läs mer

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola

Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Tjänsteskrivelse 2014-02-03 Handläggare: Liz Silvergrund Elfsberg FHN 2012.0082 Folkhälsonämnden Återrapport om analysen av Nöjd Kund Index av måltid inom skola Sammanfattning Enligt protokoll från FHN

Läs mer

Strandbadets olika verksamheter

Strandbadets olika verksamheter Tjänsteskrivelse 2012-10-30 KFN 2012.0092 Handläggare: Maria Motin Strandbadets olika verksamheter Sammanfattning På strukturgruppen i september 2012 diskuterades Strandbadets olika verksamheter - målgrupper,

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering

Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Tjänsteskrivelse 2014-03-24 Handläggare: Madelene Hedström Kultur- och föreningsnämnden Riktlinje för dagskassor med kontanthantering Sammanfattning En kommunövergripande riktlinje för Dagskassor med kontanthantering

Läs mer

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014

Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Tjänsteskrivelse 2014-11-27 KFN 2013.0086 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Vikarieanskaffning Internkontroll II 2014 Sammanfattning Ett av områdena i internkontrollplanen för 2014

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Uppdrag utifrån nämndgenomgångarna

Uppdrag utifrån nämndgenomgångarna 2013-03-06 KS 2012.0011 Samtliga nämnder (ej valnämnden) Samtliga förvaltningschefer KSAU Mål och budget 2014-2016 uppdrag till nämnderna Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom planeringsförutsättningarna

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Tjänsteskrivelse 2014-09-30 KFN 2014.0027 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Internbudget 2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden diskuterade på sitt septembersammanträde de

Läs mer

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus

Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Tjänsteskrivelse 2013-04-22 KFN 2013.0035 Handläggare: Maria Motin Kultur- och föreningsnämnden Remissvar - motion om att skapa ett ungdomens hus Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden har beretts

Läs mer

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning

Beslutsprocessen - Kommunfullmäktiges investeringsbeslut Fastighetsägare - Konstnärlig utsmyckning Tjänsteskrivelse 2015-02-18 KFN 2015.0033 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Remissyttrande - Investeringspolicy Sammanfattning Kultur- och föreningenämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Ärende 1 Årsredovisning 2012

Ärende 1 Årsredovisning 2012 Ärende 1 Årsredovisning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KS 2012.0416 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Komplettering och rättelser i årsredovisning 2012 Sammanfattning Kompletteringar till

Läs mer

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde

Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-03 SN 2012.0244 Handläggare: Socialnämnden Handlingsplan för implementering av finskt förvaltningsområde inom socialförvaltningens verksamhetsområde Sammanfattning 2010 trädde

Läs mer

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga

Ärende 5. Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Ärende 5 Motion om att skapa en idrotts- och föreningsdag i Karlskoga Protokollsutdrag Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-24 KFN 51 KFN 2012.0054 Motion om att skapa en Idrotts- och

Läs mer

KS Ärende 4. Löpnummer i Politikerrummet: 8

KS Ärende 4. Löpnummer i Politikerrummet: 8 KS Ärende 4 Löpnummer i Politikerrummet: 8 Finansiell rapport 2013 Tjänsteskrivelse 2013-10-31 KS 2013.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2013-10-31

Läs mer

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel

Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Handläggare: Josefin Sejnelid FHN 2013.0073 Folkhälsonämnden c:\temp\jsed9j7ace.doc Redovisning och överföring av ungdomsrådet Ung Kungs medel Sammanfattning Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Mål och budget 2015-2017

Mål och budget 2015-2017 Bilaga 1 Mål och budget 2015-2017 Myndighetsnämnden 2014-09-04 Rev. 2014-09-08 1 Ordförande: Matz Ericson (S) Förvaltningschef: Stefan Larsson Sammanfattning År 2015 Karlskoga och Storfors kommuner har

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis

Ärende 8. Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Ärende 8 Motion om att alla barn upp till 18 års ålder ska få glasögon gratis Protokollsutdrag Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-10 SN 100 SN 2012.0167 Yttrande avseende motion om att alla barn upp

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

KS Ärende 9 Finansiell rapport 2013

KS Ärende 9 Finansiell rapport 2013 KS Ärende 9 Finansiell rapport 2013 Tjänsteskrivelse 2013-11-25 KS 2013.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2013-11-30 Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer

Ärende 6 Finansiell rapport 2014

Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Ärende 6 Finansiell rapport 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-21 KS 2014.0017 Handläggare: Erica Lindström Kommunstyrelsen Finansiell rapport kommunkoncernen per 2014-02-28 Sammanfattning Karlskoga kommun

Läs mer

Hans Lundell, förvaltningschef Annelíe Henriksson, nämndsekreterare

Hans Lundell, förvaltningschef Annelíe Henriksson, nämndsekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Onsdagen den 13 november 2013 i kulturskolans aula, klockan 16.00 18.10 Beslutande Lasse Sjöberg (S), ordförande Pia Renman (M), 2:e vice ordförande Claes Rydén

Läs mer

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Tjänsteskrivelse 2013-04-27 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014

Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 2014-01-20 BUN 2013.0501 Handläggare: Lars Jonsson, Barn -och utbildningsförvaltningen Barn och utbildningsnämnden Informationshanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014 Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Arkivinspektion samhällsbyggnadsförvaltningen

Arkivinspektion samhällsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2013-03-18 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivinspektion samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av granskning av arkivutrymme samt hur

Läs mer

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål

Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014. Prioriterade mål Nämnd Mål Översikt samtliga nämnders mål i Eslövs kommun, mandatperiod 2011-2014 Prioriterade mål Nämnd Mål God ekonomisk hushållning AoF Sänka kostnaderna för försörjningsstödet. BoF Alla elever ska kunna läsa

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Ärende 6 Kommunstyrelsens mål och budget 2014-2016

Ärende 6 Kommunstyrelsens mål och budget 2014-2016 Ärende 6 Kommunstyrelsens mål och budget 2014-2016 Tjänsteskrivelse 2013-03-26 KS 2013.0048 Handläggare: Hans Lundell Kommunstyrelsen Uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsen inför

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Tjänsteskrivelse 2014-11-11 Handläggare: Camilla Jern Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta en arbetsmiljöplan för nämndens verksamhet.

Läs mer

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter

Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Tjänsteskrivelse 2013-04-17 FHN 2013.0051 Folkhälsonämnden Kontanthantering inom Folkhälsonämndens verksamheter Sammanfattning Deloitte har på uppdrag av kommunrevisorerna granskat kommunens kontanthantering

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Kommunstyrelsen 8 april 2014

Kommunstyrelsen 8 april 2014 Kommunstyrelsen 8 april 2014 Ärende 6 Kommunala ändamålet 2013 Tjänsteskrivelse 2014-03-13 KS 2014.0049 Handläggare: Patrik Haasma Kommunstyrelsen Kommunala ändamålet 2013 Sammanfattning Från och med 1

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Mål och budget 2014-2016 uppdrag till nämnderna

Mål och budget 2014-2016 uppdrag till nämnderna 2013-03-06 KS 2012.0011 Samtliga nämnder (ej valnämnden) Samtliga förvaltningschefer KSAU Mål och budget 2014-2016 uppdrag till nämnderna Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott har gått igenom planeringsförutsättningarna

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse

Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse Tjänsteskrivelse 2013-01-26 KFN 2013.0023 Handläggare: Madelene Hedström Årsredovisning 2012 med verksamhetsberättelse Sammanfattning Kultur- och föreningsförvaltningen har upprättat en årsredovisning

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015

Arbetsmiljöplan, folkhälsonämnden 2015 Styrdokument 2014-11-11 Ansvarig organisationsenhet: Folkhälsoförvaltningen Fastställd av Folkhälsonämnden 2014-11-12 Ersätter Arbetsmiljöplan 2014, 2013-12-11 146 c:\temp\cjen9qrefr.doc Arbetsmiljöplan,

Läs mer

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion

Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Tjänsteskrivelse 2013-05-14 Handläggare: Madelene Lagerlöf, Ulrika Lundgren FHN 2013.0017 Folkhälsonämnd Motionssvar: schemalägga skollunch som lektion Sammanfattning Kristdemokraterna föreslår i en motion

Läs mer

Chefs- och ledningspolicy

Chefs- och ledningspolicy STYRDOKUMENT DATUM 2012-12-03 Chefs- och ledningspolicy Detta dokument ersätter Ledningspolicy antagen av kommunstyrelsen 2000-05-15, KS 4.05. Inledning Verksamheten i Älvsbyns kommun ska vara visions-

Läs mer

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014

Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Tjänsteskrivelse 2013-11-16 Handläggare: Emmy Andersson FHN 2013.0086 Folkhälsonämnden Arbetsmiljöplan, Folkhälsonämnden 2014 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Fritidsenkät i Botkyrka 2009

Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Rapport om barn- och ungdomsförvaltningens enkät till elever i årskurs 3 som går på fritids i kommunens skolor Tryckt 2007-04-02 1 [8] Utvärderings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Mattias Gustavsson (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och föreningsnämnden

Mattias Gustavsson (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lördagen den 19 februari 2011 på Radisson Blu Limfjord Hotel i Aalborg klockan 15.10 16.15 Siv Björck Kjellgren (S), ordförande Lasse

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Handläggare: Anne-Mari Ågren, Ledningsstab utv KS Verksamhetsberättelse 2014 Finskt förvaltningsområde Inledning Karlskoga Kommun ingår sedan 1.1.2012 i finskt förvaltningsområde. Bakgrunden är minoritetslagstiftningen

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskning av Malmö stads kvalitetssystem Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskningens genomförande Enkät till samtliga förvaltningschefer Frågor inom fyra områden: 1. Demokratisk

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet

Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Handläggare: Birgitta Spens, Folkhälsoförvaltningen Projektredovisning av Möckelngymnasiet caféverksamhet Bakgrund Gymnasienämnden för Karlskoga och Degerfors kommuner har beviljats medel från Specialpedagogiska

Läs mer

Valnämnden 22 maj 2014

Valnämnden 22 maj 2014 Valnämnden 22 maj 2014 Ärende 1 Valsedlarnas ordning i valsedelsställen vid val till riksdag, landsting och kommun Tjänsteskrivelse 2014-04-23 KS 2012.0300 Handläggare: Valsedlarnas ordning i valsedelsställen

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014

Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014 ESLÖVS KOMMUN Service och Teknik Kurt Strömberg SOT.2011.0087 2011-05-02 Dnr 1( () 0.11 Ink 2011 Servicenämnden Mål för Servicenämnden för perioden 2011-2014 Ärendebeskrivning Servicenämnden skall under

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO

POSTADRESS FAKTURAADRESS TELEFON E-POSTADRESS PLUSGIRO Tjänsteskrivelse 2013-04-29 KFN 2013.0046 Handläggare: Per Sjöberg Dansprojekt Sammanfattning Dansprojektet har rönt stor uppmärksamhet när projektet presenterades nyligen i Örebro. Projektets syfte är

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen

Ärende 4. Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Ärende 4 Justering av timbelopp för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Tjänsteskrivelse 2012-11-09 SBN 2012.0182 Handläggare: Susanne Jarl Samhällsbyggnadsnämnden Justering av timbelopp

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer