Klimatpolitiska styrmedel i utvalda länder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimatpolitiska styrmedel i utvalda länder"

Transkript

1 Klimatpolitiska styrmedel i utvalda länder En studie till Energimyndigheten April 2007 Annika Olofsdotter 1

2 1. Sammanfattande bedömning Styrmedel som länderna lyfter fram som framgångsrika Prioriteringar mellan sektorer inom och utanför handelssystemet Översikt och sammanfattning av länderstudier Inledning Trender inom nationell klimatpolitik EU:s ramdirektiv EU:s handelssystem med utsläppsrätter, CDM och JI Beskattning Energiproduktion Industri Hushåll, lokaler och service Transporter Jordbruk Avfall Utvärderingar av klimatpolitiska styrmedel i de studerade länderna Danmark Nationella förutsättningar Utsläpp av växthusgaser och klimatmål Energi- och klimatpolitik Klimatpolitik Sektorsövergripande styrmedel Energisektorn Industrisektorn Transportsektorn Hushållssektorn Offentlig sektor Jord- och skogsbruk Avfall Forskning, utveckling och demonstration En ny energistrategi Regeringens förslag till en visionär dansk energipolitik Utvärdering Finland Nationella förutsättningar Utsläpp och klimatmål Klimatpolitik Sektorsövergripande åtgärder Energisektorn Industrisektorn Transportsektorn Hushållssektorn Jordbruk Avfall Utvärdering Nederländerna Nationella förutsättningar Klimatmål och utsläpp

3 5.3 Klimatpolitik Sektorsövergripande styrmedel Energisektorn Industri Transportsektorn Byggnader (hushåll och service) Jordbruk Avfall Utvärdering Norge Nationella förutsättningar Utsläpp och klimatmål Klimatpolitik Sektorsövergripande styrmedel Energisektorn Industrisektorn Transportsektorn Hushållssektorn Jordbruk Avfall Utredning om framtida klimatpolitik Utvärdering Storbritannien Nationella förutsättningar Utsläpp och klimatmål Energi- och klimatpolitik Sektorsövergripande styrmedel Energisektorn Industrisektorn Hushållssektorn Offentlig sektor Jord- och skogsbruk Avfall Utvärdering Tyskland Nationella förutsättningar Utsläpp och klimatmål Klimatpolitik Sektorsövergripande styrmedel Energisektorn Industrisektorn Hushållssektorn Transportsektorn Den offentliga sektorn Jordbruk Avfall Utvärdering

4 1. Sammanfattande bedömning I uppdraget från Energimyndigheten låg uppgiften att studera i vilken mån det fanns översiktligt material om olika länders klimatpolitik tillgängligt och att därefter närmare studera några utvalda länders policier. Valet av länder utgick från att de skulle ses som relativt framgångsrika i att minska växthusgaserna och/eller ha en utvecklad klimatpolitik. De nordiska länderna skulle ingå, förutom Island. Valet föll på Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Tyskland. Samtliga länder har infört klimatstrategier på ett tidigt stadium jämfört med världen i övrigt. För de länder som valdes att studera är EU:s handelssystem med utsläppsrätter det viktigaste instrumentet för energiproduktions- och industrisektorerna. Handelssystemet kompletteras med ekonomiska styrmedel för att öka tillförseln av förnybar energi, genom elcertifikat eller olika former av inmatningstariffer. Inom industrin är frivilliga eller framförhandlade avtal viktiga komplement. Investeringsstöd kan tillåtas inom EU under vissa förutsättningar för att åstadkomma miljömässiga åtgärder eller energieffektivisering och denna möjlighet används för att främja teknologisk utveckling och för att främja användning av förnybar energi. Industrin betalar energiskatter, men oftast tillämpar länderna avtal om att skatterna kan reduceras mot att industrin utför kompenserande åtgärder i form av energieffektivisering. Inom hushållssektorn är byggstandards viktiga instrument som med tiden gjorts striktare. Ekonomiska stöd till renovering som leder till energieffektivisering och konvertering av uppvärmningssystem är viktiga i länder med sämre standard i bostadsbeståndet. Hushållssektorn betalar också energiskatter. I transportsektorn återfinns en rad olika instrument, såväl ekonomiska styrmedel som ospecificerade åtgärder för att främja miljömässigt bättre transportsätt. I den brittiska utvärderingen av olika klimatpolitiska instrument beräknas olika åtgärders relativa betydelse när det gäller besparingar av växthusgaser i de olika sektorerna. Hushållssektorn domineras av regleringar. I den offentliga sektorn liksom transportsektorn återfinns frivilliga och framförhandlade avtal, medan industrin möts av en mix av olika instrument eller betydande beskattning, vilka har effekt på utsläppen. 1.1 Styrmedel som länderna lyfter fram som framgångsrika Några av de studerade länderna pekar på att vissa styrmedel varit framgångsrika. Danmark, Nederländerna och Storbritannien har gjort analyser av kostnaderna för styrmedel och åtgärder, men nämner också att dessa är behäftade med en rad osäkerheter och att alla faktorer inte kan räknas in. Exempelvis pekar Danmark på att det är svårt att tillskriva ett visst instrument en viss mängd reduktioner, eftersom många områden påverkas av flera instrument och åtgärder samtidigt. Nederländerna redovisar ett antal kostnader i tabellform, men kommenterar inte resultatet. Någon jämförelse eller värdering av styrmedlen och utvärderingarna görs inte här. Valet av styrmedlen och vilka effekter de får är beroende bland annat på vilka förutsättningar som finns i de olika länderna, såväl politiskt och ekonomiskt som på grund av energitillgångar, 4

5 energitillförsel och användning av energi. Nedan ges kortfattat vad länderna i sina nationalrapporter framhåller om sina länders styrmedelsval. Danmark lyfter i sin analys av styrmedlens effekter upp att programmet med stöd till solvärme, värmepumpar och biomassa har varit ett av de dyrare initiativen i förhållande till koldioxidreduktionen som stöden åstadkom. Bland de billigaste hör utvidgning av decentraliserad kraftvärme. Danmark framhåller också att åtgärder inom transportsektorn haft effekt på koldioxidutsläppen trots att de i första hand syftat till att förbättra andra miljömål. Att ändra registreringsskatten (inköpsskatten) till att också utgå från koldioxidutsläpp har bedömts ha haft betydande effekter. Högre drivmedelsskatter har också haft god effekt. Det gröna skattepaketet från 1995 som riktades mot näringslivet har uppnått de förväntade effekterna och gjort detta på ett ekonomiskt effektivt tillvägagångssätt. Paketet bestod av en kombination av skatter och återbetalningar av skatteintäkter till näringslivet. Skatteåterbetalning kunde erhållas på basis av avtal om energieffektivisering. Danmark pekar emellertid på att det är tveksamt om informationsåtgärder inom transportsektorn lett till betydande utsläppsminskningar. Utvärderingen som gjorts i Storbritannien visar att regleringar har haft störst effekt på utsläppen under den studerade perioden och att det är industrin som stått för de största utsläppsminskningarna. Demand-side-åtgärder som förbättrar energieffektiviteten är de mest kostnadseffektiva åtgärderna, medan det är dyrare att minska utsläppen inom energiproduktion, transport och jordbruk. Ett utförligt material finns att tillgå (se not under Storbritannien). Norge lyfter fram koldioxidskatten och att denna haft allra störst effekt på offshore oljeindustrin där den lett till högre lönsamhet för investeringar i mer energieffektiv teknologi. Kollagringen i Sleipnerfälten är ett direkt svar på koldioxidskatten. Norge lyfter också fram frivilliga avtal med industrin som lett till betydande minskningar av fluorerade gaser samt krav på omhändertagande av deponigas. Finland pekar på att kärnkraftutbyggnaden är det kvantitativt mest effektiva sättet att minska utsläppen. Man framhåller också att koldioxidskatterna har varit effektiva, men att effekterna av skatterna är svåra att mäta. Nederländerna värderar inte några styrmedel och de kostnader för utsläppsminskningar som redovisas i nationalrapporten följs inte av några kommentarer. Beräkningar över kostnadseffektivitet har gjorts för program inom transportsektorn samt för bostäder och lokaler. Utsläppsminskningar till följd av åtgärder i byggnader var förknippade med kostnader på mellan 36 och 121 Euro per ton i nationella kostnader medan vissa utsläppsminskande åtgärder i lokaler medförde nettointäkter sett ur nationalekonomiskt perspektiv. Tyskland bedömer inte åtgärderna men nämner bland annat den ekologiska skattereformen, lagstiftningen kring förnybar energi, programmet för marknadsintroduktion av förnybar energi och programmet för solkraftinstallationer för tak som centrala åtgärder efter det att Kyotoprotokollet skrivits under Klimatvårdsprogrammet hade några huvudsakliga element inom ett paket av 64 åtgärder: bevarande och utvidgning av kraftvärmeanläggningar, energibesparingsnormer för nya byggnader, finansiella stöd för koldioxidminskning i befintliga byggnader och avtal med industrin om minskningar av utsläppen. 5

6 1.2 Prioriteringar mellan sektorer inom och utanför handelssystemet Liten vikt läggs i rapporteringen till FN ned på att beskriva prioriteringar mellan de sektorer som ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter och de sektorer som inte ingår i handelssystemet. Emellertid pekar Danmark på att den tidigare aktiva miljöpolitiken, speciellt i näringsliv och sektorer som inte ingår i handelssystemet, lett till att billiga möjligheter att reducera utsläppen i dessa sektorer i viss mån är uttömda. Därför kommer de fortsatta minskningarna som behövs för att uppnå klimatåtagandet huvudsakligen att göras i de handlande sektorerna. Danmarks betonar vikten av kostnadseffektivitet vid val av instrument. En benchmark om 180 kr/ton utsläpp är satt som ett riktvärde för vilka aktiviteter som kan komma att bedrivas i Danmark respektive bör köpas i form av krediter utomlands. Även Finland resonerar i form av kostnadseffektivitet; att landet har höga kostnader för utsläppsreduktion och därför bör minska utsläppen genom bland annat köp av krediter från Kyotomekanismerna. Tyskland skriver att fokus utifrån 2005 års klimatvårdsprogram ligger på åtgärder inom transport- och hushållssektorerna i och med att industri- och energisektorerna ingår i handelssystemet där 95 % av dessa sektorers utsläpp inryms. 6

7 2. Översikt och sammanfattning av länderstudier 2.1 Inledning Energimyndigheten och Naturvårdsverket utför på regeringens uppdrag en utvärdering av de svenska klimatpolitiska styrmedlen. Föreliggande rapport syftar till att utgöra underlag till ett kapitel i myndighetens rapport och tar upp några andra länders val av styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser. I uppdraget från Energimyndigheten låg uppgiften att först studera vad som gjorts i form av översiktligt material om olika länders klimatpolitik och att därefter närmare studera några utvalda länder. Inledningsvis gjordes research angående översiktligt material från FN, Europeiska miljöbyrån, IEA m fl institutioner. Även förfrågningar till ett antal personer med kunskap om klimatområdet gjordes för att utröna om aktuellt material fanns tillgängligt. Resultatet är att det vid tillfället för denna studie, vintern , endast fanns ett begränsat antal översiktliga rapporter med material om olika länders klimatpolicier som kunde anses uppdaterat. Den största delen litteratur på området utgick från studier gjorda då den tredje nationalrapporten till FN skrevs eller har utgått från innehållet i denna. Kyotoländernas fjärde nationalrapport, NC4, till FN skulle levereras den 1 januari 2006, vilket betyder att innehållet i dessa beskriver situationer i olika länder så som de var omkring år Den FN-rapport som använts 1 för att beskriva det övergripande läget i världen på klimatpolicyområdet är från maj 2006 och utgår från de fjärde nationalrapporterna till FN. Kompletterande material är hämtat från bland annat Europeiska miljöbyrån, EEA. 2 Emellertid framkom det ur de senare gjorda länderstudierna att delar av informationen i de valda övergripande rapporterna hade hunnit bli inaktuell och material därifrån har därför använts endast i begränsad omfattning. De länder som lyftes fram som exempel i FN:s syntesrapport var också många gånger just de länder som här valts ut för att studeras närmare. Länderbeskrivningarna utgår från ländernas rapportering till FN i de så kallade National Communications nr 4 och Report on Demonstrable Progress under Article 3,2 of the Kyoto Protocol, här benämd Progress Report Kompletteringar har även gjorts med annat material för att göra studien aktuell, såsom andra nationella rapporter, planer, pressreleaser eller information från hemsidor. I några fall har intervjuer med tjänstemän inom myndigheter eller Regeringskansli gjorts. De utvalda ländernas nationalrapporter är inte helt samstämmiga i sin information om olika områden. Alla tar exempelvis inte upp relevanta skattesatser eller beskriver energiskattesystemen inom sina länder. Valet av länder att studera närmre utgick från att de skulle ses som relativt framgångsrika i att minska växthusgaserna och/eller ha en utvecklad klimatpolitik. De nordiska länderna skulle ingå, förutom Island. Valet föll på Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien 1 FNs Synthesis of reports demonstrating progress in accordance with Article 3, paragraph 2, of the Kyoto Protocol, Note by the secretariat, FCCC/SBI/2006/INF.2 9 May Rapporten har inte tagit med information från länder som inte lämnat in rapporter vid årsskiftet 2005/2006, exempelvis Tyskland. 2 Market based instruments for environmental policy in Europe, EEA, Technical report No

8 och Tyskland. Samtliga länder har infört klimatstrategier på ett tidigt stadium jämfört med världen i övrigt. 2.2 Trender inom nationell klimatpolitik Enligt FN:s senaste syntesrapport finns fyra trender som framträder i fråga om utvecklingen av ländernas klimatpolitik de senaste åren. 1. Det finns växande bevis för att många länder har tydligare tillvägagångssätt och kapacitet att skapa policier på klimatområdet jämfört med tidigare år. Detta exemplifierar FN med att åtgärder som sattes in under tidigt 1990-tal, nu visar resultat i form av att trenden i utsläpp av växthusgaser begränsas. Danmark, Norge, och Sverige, liksom Belgien, Nederländerna, Schweiz och Storbritannien har minskat utsläppens ökningstakt betydligt relativt BNP. Sverige och Nederländerna har lyckats stabilisera utsläppen totalt sett. Sverige och Japan har gjort betydande framsteg när det gäller att reducera eller att stabilisera utsläppen i transportsektorn. 2. FN ser också en förstärkning i ländernas tillvägagångssätt när det gäller att skapa policier, i det att man integrerar olika åtgärder på sektorsnivå. Klimatpolitiken specificeras i högre grad för respektive sektor. Här är utmaningen, enligt FN, att introducera och så småningom balansera åtgärder för att förbättra klimatförändringar i förhållande till andra existerande policy-mål i de relevanta sektorerna. Denna utmaning antas på olika sätt beroende på land. Vissa länder har exempelvis klimatmål för respektive sektor där sektorsdepartement eller myndigheter har ansvar för att målen uppnås. Nederländerna har denna uppdelning, liksom Schweiz när det gäller energi. Storbritannien har en klimatstrategi för fordon. Andra länder, såsom Japan, har satt upp sektorsmål men har en central tillsyn. Belgien har regionala mål som vägleder regionala policier. I flera länder har interdepartementala kommittéer etablerats för att vägleda utvecklingen och implementeringen av klimatstrategier. 3. Klimatspecifika åtgärder blir allt vanligare. Tidigare har många klimatåtgärder inte i första hand varit riktade mot att styra mot minskad klimatpåverkan utan haft andra målsättningar. Klimatspecifika åtgärder exemplifieras här med breda generella policier såsom utsläppshandelssystemet inom EU. I vissa fall är handelssystemet komplement till andra klimatåtgärder. Ett annat exempel på klimatspecifika åtgärder som FN tar upp är gröna energiskatter eller koldioxidskatter i länder som Danmark, Finland, Sverige, Nederländerna och Norge haft sedan tidigt 1990-tal. Ytterligare exempel på klimatspecifika åtgärder är frivilliga åtgärder med industrin eller andra aktörer som fokuserar på koldioxid. Exempel på detta är EU:s frivilliga avtal med fordonsindustrin inom EU, Japan och Korea, samt Schweiz koldioxidskatt. En åtgärd som satts in under senare år är olika sätt att främja biobränslen, exempelvis inom transportsektorn, vilket gjorts i Danmark, Finland, Sverige, Schweiz, EU och Storbritannien. 4. En fjärde trend är att aktörer på olika nivåer nu medverkar till att styra vilka klimatåtgärder som sätts in, exempelvis kommunala och nationella styrelseskick samt fristående aktörer såsom miljöorganisationer eller företagarorganisationer. Ledarskap på kommunal eller regional nivå har ett ökande inflytande på utsläppstrenden av växthusgaser och spelar också roll när det gäller planering av anpassningen till klimatförändringen. Flera länder rapporterar att de har infört åtgärder som syftar till frivilligt arbete tillsammans med regionala och kommunala styren när det gäller klimatstrategier. Exempel kommer från Tjeckien, Finland, Ungern, Japan, Nederländerna, Rumänien, Sverige och Schweiz. 8

9 Många initiativ till åtgärder leds i allt högre utsträckning inte bara av lokala eller regionala styren utan också genom formella eller informella partnerskap med icke-statliga aktörer såsom miljöorganisationer och företagarföreningar. Ickestatliga aktörer medverkar också alltmer i institutionella strukturer designade för att ge råd och kunnande till regeringar angående nästa steg i klimatpolitiken. 2.3 EU:s ramdirektiv EU har sektorsövergripande policier och åtgärder som påverkar antingen flera sektorer eller enskilda sektorer över ett större antal Kyotoländer. De flesta av dessa är skrivna som ramdirektiv. Direktiven ålägger medlemsstaterna att införa åtgärder inom ett specificerat datum. Enligt EEA 3 finns en stark koppling mellan medlemsstaternas nationella policier och åtgärder och EU:s så kallade gemensamma och koordinerade policier och åtgärder, CCPM. Länderna har besvarat ett frågeformulär från EU-kommissionen angående nationella åtgärders koppling till de gemensamma ramdirektiven. Endast ett fåtal länder hade kvantifierat utsläppsbesparingar till följd av olika åtgärder, vilket lett till att inga resultat över totala effekter har kunnat sammanställas. De fjorton länder som besvarade frågeformuläret ansåg att följande ramdirektiv är viktigast och har alla infört direktiven i sina respektive nationella lagstiftningar: Främjande av el från förnybara energikällor Handelssystemet för utsläppsrätter Avfallsdeponeringsdirektivet Biobränsledirektivet EU:s lagstiftning och ländernas implementering av denna har inte beskrivits i närmare detalj i rapporten. 2.4 EU:s handelssystem med utsläppsrätter, CDM och JI FN konstaterar i syntesrapporten att EU:s handelssystem för utsläppsrätter är ett av de mest betydelsefulla åtgärderna som införts under den senaste tioårsperioden för att minska utsläppen enligt Kyototprotokollet. Systemet täcker 52 % av EU:s koldioxidutsläpp under perioden mellan 2005 och Handelsdirektivet har förts över till nationell lagstiftning i medlemsländerna som också utvecklat nationella allokeringsplaner. Allokeringsplanerna för perioden har nyligen lämnats in till EU-kommissionen som nu granskar, godkänner och eventuellt reviderar samt kompletterar dem. Ett fåtal länders planer hade i april 2007 godkänts. För EU-länderna utgör handelssystemet en av grundpelarna för ländernas klimatpolitik. Stora andelar av utsläppen av växthusgaser ingår i systemet, från energiproduktionssektorn liksom industrin, vilket gör att instrumentet blir det tyngst vägande instrumentet för att få ned utsläppen inom dessa sektorer. I EFTA-landet Norges fall ingår emellertid endast % av utsläppen, vilket gör att andra styrmedel och åtgärder, främst energi- och kolioxidbeskattningen betraktas som det tyngsta instrumentet. 3 EEA 9/

10 Det så kallade länkdirektivet länkar Kyotoprotokollets andra flexibla mekanismer, d.v.s. JI och CDM till EU:s handelssystem Mekanismerna blir för de länder som studerats och som har svårt att nå sina klimatåtaganden, ett kostnadseffektivt sätt att minska utsläppen som de kommer att utnyttja. Nederländerna har redan färdigställda kontrakt för den övervägande delen av krediter som motsvarar totalt 100 miljoner ton utsläpp. Landet har avsatt drygt 600 miljoner Euro för ändamålet. Danmark ser internationella åtgärder genom JI och CDM som viktiga för att klara sitt åtagande på ett kostnadseffektivt sätt och har avsatt 1130 miljoner danska kronor för detta. Även Finland pekar på vikten av att välja kostnadseffektiva lösningar och har budgeterat 100 miljoner Euro för att klara sina mål genom köp av krediter. Norge förbereder en användning av krediter och har avsatt 200 miljoner NOK. Tyskland och Storbritannien kommer med relativ stor säkerhet att klara sina åtaganden. Tyskland sätter trots detta upp ett juridiskt ramverk för att mekanismerna ska kunna användas inom handelssystemet. Storbritannien kan komma att använda CDM för att balansera vissa offentliga utsläpp. 2.5 Beskattning Koldioxid- och energiskatten har varit hörnstenar i klimatpolitiken i länder som Danmark, Finland, Norge och Sverige sedan början av 1990-talet. Finland var först i världen med att införa en koldioxidskatt Den var då en ren koldioxidskatt, men har med tiden utvecklats mot en högre men mindre koldioxidrelaterad skatt. EU införde 1994 ett direktiv om skatter på energiprodukter och el som sätter minimiskattesatser på alla bränslen som används som motorbränslen eller för uppvärmning. 4 Företag som ingår avtal om energieffektivisering eller åtgärder som leder till att miljömål uppnås, kan få skattefrihet eller nedsättningar under vissa förutsättningar. De flesta EU-länder tycks utnyttja denna undantagsmöjlighet. 5 Den danska energiskatten länkas exempelvis till frivilliga åtgärder för energieffektivisering. De som medverkar får skattenedsättning eller undantas från skatten. Storbritanniens Climate change Levy (CCL) och de frivilliga klimatförändringsavtalen, CCA, är länkade till andra åtgärder: IPPC-direktivets reglering och ett partiellt undantag från koldioxidskatten, CCL, dvs 80 % minskning av skatten för de som avtalar om frivilliga åtgärder. Åtgärderna är samlade som de främsta styrmedlen i Storbritanniens klimatförändringsstrategi. 6 Endast EU-länderna Danmark, Finland och Nederländerna har liksom Sverige koldioxidskatter som separerats från energiskatterna. Detta har också Norge. Den brittiska skatten koldioxidskatten riktas endast mot industri, näringsliv och offentlig sektor. Den nederländska energiskatten är degressiv och infördes inte för större industrier förrän EUdirektivet infördes. Tyskland har genomgått en så kallad ekologisk skattereform där skatter på energi höjdes medan socialförsäkringsavgifterna sänktes. I och med att energiproduktion och industri numera ingår i EU:s handelssystem för utsläppsrätter, diskuteras i länder som Finland, Danmark och Norge att sänka energiskatterna för industrin. 4 EU:s energiskattedirektiv (2003/96/EG) 5 PM om Energiskattedriektivet, STEM, Market based instruments for environmental policy in Europe, EEA, Technical report No

11 Norge, Danmark och Österrike har infört skatter på andra växthusgaser än koldioxid. Danmark och Österrike har en skatt på CFCs. 7 Danmark har också skatt på perfluorcarboner, PFCs, svavelhexaklorid SF6 och hydrofluorcarboner HFCs. Norge har skatt på PFCs och HFCs. 2.6 Energiproduktion EU:s handelssystem för utsläppsrätter är som tidigare nämnts det viktigaste styrmedlet för de studerade länderna att uppnå utsläppsminskningar i energiproduktionen. För att öka tillförseln at förnybar energi finns olika former av stöd inom alla EU-15-länderna. EEA rapporterade att varje medlemsstat har infört en kombination av prisstöd genom inmatningstariffer, åtaganden eller anbudsförfaranden, tillsammans med en rad kapitalsubventioner och skattemekanismer. Under 2001 var de totala stödnivåerna störst i Tyskland och Italien, där över 1 miljard euro tillhandahölls, mestadels i form av inmatningstariffer. Förnybar energi fick (2001) inom EU betydligt större stöd per energienhet än andra bränslen. Fasta bränsle som grupp fick den största delen av de sammanlagda energisubventionerna som uppskattades vara omkring 29 miljarder euro om året (2001, exklusive externa kostnader). Tysklands stöd inom ramen för budgeten 9 var samma år över 4 miljarder euro och stödet utanför budgeten uppgick till omkring 3,5 miljarder euro. Det budgetmässiga stödet i Spanien låg på över 1 miljard euro samma år. Enligt en annan EEA-publikation 10 ökade vindkraften i EU-15-länderna med en faktor 75 mellan 1990 och 2004 är framför allt en följd av feed-in arrangemangen i Tyskland och Frankrike där man ger en garanterat fast förmånligt pris för förnybar el. Även i nya medlemsstater har vindkraften ökat. Solkraft, PV, ökade också tack vare Tysklands och Spaniens feed-in system och höga subventioner. Mellan 2003 och 2004 ökade användningen av solel med 67 % i Tyskland och 148 % i Spanien. Energiproduktion från biomassa eller avfall har ökat kraftigt i såväl gamla som nya medlemsstater. Frankrike och Tyskland, liksom Sverige lägger åtskilliga resurser på forskning och utveckling liksom stöd till elproduktion baserat på biomassa inom industrin. Bland de studerade länderna har samtliga länder förutom Storbritannien valt olika system med direkta ekonomiska stöd per kwh el som produceras för att främja elproduktion baserad på förnybar energi. Enligt FNs syntesrapport är sådana fasta inmatningstariffer en relativt vanlig form av instrument för detta ändamål bland EU-15-länderna. I Danmark stöds förnybar elproduktion genom ett särkilt tillägg till marknadspriset, vilket betalas via elräkningen, i Tyskland och Norge benämns systemen feed-in-system eller system 7 Market based instruments for environmental policy in Europe, EEA, Technical report No EEA briefing no 2/ EEA definierar subventioner inom ramen för budgeten som överföringar som i de nationella räkenskaperna tas upp som offentliga utgifter. Exempel är kontantöverföringar till energiproducenter, konsumenter och sammanhörande organ, samt statsstödda lån med låg eller reducerad ränta. Till subventioner utanför budgeten räknas skattebefrielser och skatterabatter, förmånstillträde till marknaden, reglerade stödmekanismer och förmånstillträde till naturresurser. 10 EEA 9/

12 med inmatningstariffer. I Finland är det ekonomiska stödet per kwh till förnybar el en skattesubvention. Storbritannien har i stället valt ett system med elcertifikat, där elproducenterna står under ökande krav att inhandla certifikat för förnybar el i förhållande till sin produktion. FN:s syntesrapport konstaterar att många länder främjar energieffektiv teknologi som fjärrvärme- och kraftvärmeproduktion och exemplifierar med Belgien, Tjeckien, Danmark, Grekland, Ungern, Nederländerna, Rumänien, Sverige, Storbritannien, samt EU som gemenskap. Att fjärrvärme baserad på småskaliga kraftvärmeanläggningar, avfallsförbränning och biobassebaserade fjärrvärmeanläggningar fått så stort genomslag i Danmark beror, enligt EEA på ett starkt statligt stöd via skatteincitament och subventioner. I Danmark produceras ungefär hälften av all värme genom denna form av fjärrvärmesystem. Statliga stöd är också en viktig faktor i Österrike o Nederländerna. I länder som Tyskland, Nederländerna och Storbritannien har ökningen i kraftvärme saktat av, vilket hänförs till att elpriserna sjunkit i och med liberaliseringen av elmarknaden. De flesta av de studerade länderna beskriver olika former av investeringsstöd till ny teknologi och för att öka användningen av förnybar energi. I Finland ges investeringsstöd och subventioner, och Tyskland ger investeringsstöd till solvärmeanläggningar och biomassebaserad värmeproduktion. Lågräntelån finns i Tyskland för andra former av anläggningar. Vid val mellan projekt som ska ges investeringsstöd, poängterar Norge och Nederländerna att kostnadseffektivitet är viktigt. I Storbritannien är investeringar i småskalig elproduktionsteknologi momsfri. Danmark har å andra sidan avslutat flera former av stöd, såsom subventioner till förnybar energi, energibesparingar, konvertering och anslutning till kraftvärme. Finland har minskar subventionerna till torvanvändning. Avtal med energiproducenter finns i Tyskland och Nederländerna. Energiproducenter i Tyskland har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser och ägarna till kolkraftanläggningar i Nederländerna ska följa ett benchmarkingprogram om modern teknologi. Kolinfångning och kollagring är viktigt för Storbritannien och Norge, men inget nämns om detta i de nederländska eller danska nationalrapporterna trots ländernas gasproduktion. I Storbritannien ges bidrag till demonstration av teknologier, och Norge ställer krav via tillståndslagstiftningen om att nya gasbaserade elproduktionsanläggningar ska lagra kol. 2.7 Industri För stora delar av industrin inom EU är handelssystem för utsläppsrätter numera det viktigaste instrumentet för att minska utsläppen av växthusgaser. För Tysklands del ingår 95 % av industrins och energiproduktionsföretagens utsläpp i handelssystemet. FN`s syntesrapport konstaterar att frivilliga avtal är en av de mest använda åtgärderna i syfte att minska industrins utsläpp av växthusgaser. Så är fallet inom EU och då i länder som Danmark, Finland, Nederländerna, Spanien, Sverige, Storbritannien. I andra Kyotoländer utanför EU är avtal också vanliga, såsom i Japan, Norge och Schweiz. Många olika former av frivilliga avtal finns och i många länder ingår obligatoriska krav. Förutom Sverige ställer även 12

13 Schweiz och Storbritannien krav i form av koldioxid eller energiskatt på industri som inte klarar eller accepterar åtgärderna. 11 Enligt de senaste nationalrapporterna har Storbritannien ett flera år gammalt åtgärdspaket riktat mot industrin, vilket inkluderar ekonomiska styrmedel, teknologispridning, regleringar och åtgärder för att få marknaden att fungera bättre, samt information. Koldioxidskatten som riktas mot industri och näringsliv kan minskas med 80 % mot avtal om energieffektivisering. Även Danmark har avtal om energieffektivisering som motkrav för skatteminskning. Även Nederländerna har avtal med industrin om energieffektiviseringar och har även avtal om benchmarking för att vidmakthålla en hög teknologisk nivå inom industrin. Direkta subventioner till industrin är kontrollerade inom EU av unionens statsstödsregler. Vissa stöd är godkända, framför allt de som främjar ett miljömässigt fördelaktigt beteende. Nederländerna och Storbritannien har infört investeringsstöd i form av skattenedsättning till industri som satsar på energieffektiv utrustning. Storbritannien har också former av räntefria lån för investeringar. Incitament för att minska utsläpp av F-gaser består av skatter i Norge och Danmark. Samma länder liksom Nederländerna och Tyskland har också avtal med industrin om utsläppsreduktioner. I Danmark följs även strategin upp med en reglering i form av förbud mot användning i vissa varor. Storbritannien och Finland hänvisar emellertid främst till EG-lagstiftningen. Enligt FN s syntesrapport är frivilliga avtal för att minska industriprocessernas utsläpp vanligt i många av de rapporterande länderna. Schweiz och Japan avtalar om F-gaser och förutom Nederländerna och Norge som tidigare nämndes, rapporterar även Belgien att de har avtal med industrin. 2.8 Hushåll, lokaler och service Eftersom den största källan till utsläpp av växthusgaser från hushåll och lokaler kommer från uppvärmning, kylning och belysning i byggnader, fokuserar ländernas klimataktiviteter på denna energianvändning. FN s syntesrapport beskriver att åtgärder satts in för att förstärka standarden för den lägsta tillåtna energiprestandan i nya byggnader. Nederländerna har satt in en rad olika åtgärder i syfte att få företagen att investera i energieffektiv teknik för kommersiella byggnader. Åtgärderna inkluderar skatterabatter och avdrag, subventioner och en energiskatt på naturgas och el. Stora skillnader föreligger i fastighetsbestånden i de olika länderna. I de senaste nationalrapporterna rapporterar de mest nordliga länderna endast ytligt åtgärder i form av energieffektivisering i bostadssektorn. Standarden på bostäder är jämförelsevis hög i dessa länder, och nationalrapporterna för länder som Storbritannien, där stora byggnadsbestånd fortfarande är i sämre skick vad gäller isolering och värmekomfort, beskriver å sin sida stora åtgärdspaket för att komma till rätta med problemen. Tyskland har gjort stora insatser i de östra delarna av landet, men fortfarande finns olika subventioner och stöd kvar för energieffektiviserande renovering. Finlands nationalrapport beskriver inte hushållssektorn som en egen sektor utan låter den ingå i energisektorn. 11 FNs Synthesis of reports demonstrating progress in accordance with Article 3, paragraph 2, of the Kyoto Protocol, Note by the secretariat, FCCC/SBI/2006/INF.2 9 May

14 Beskattning av energi är ett viktigt instrument för Norge, Danmark, Finland och Nederländerna. Nederländernas degressiva skatt gör att högre användning ger lägre skatt. I Storbritannien appliceras en reducerad moms för energibesparande material o produkter, exempelvis solpaneler. De flesta länder hänvisar till byggregleringar och till att dessa för nya hus kontinuerligt görs strängare. Storbritannien har minimistandards för befintlig bebyggelse och har också frivilliga normer för nybyggnation som går utöver de obligatoriska kraven. Målet med de frivilliga normerna är att byggnaderna inte ska ge upphov till några kolutsläpp år Tyskland och Storbritannien avsätter stora belopp för energibesparande åtgärder i befintliga hus, Tyskland ger exempelvis investeringsstöd till energibesparande renoveringar, i vissa fall med hela investeringsbeloppet. Även lån till lägre ränta finns. I Storbritannien ges inveseringsstöd för exempelvis isolering, och stöd ges även till hyresvärdar för att ge incitament till åtgärder. Storbritannien har också krav på el- och gasleverantörer att utföra energieffektiviseringsåtgärder inom hushållssektorn. Nederländerna har avtal med byggsektorn om förbättringar av energieffektiviteten i byggnader, samt med lokala och regionala administrationer som ska stödja byggnadsprogram och användning av förnybar energi. Finland har frivilliga avtal om energieffektivisering av 50 % av byggnadsbeståndet. 2.9 Transporter I EU och Schweiz finns frivilliga avtal med fordonstillverkare. EU har avtal med tillverkare inom EU, Japan och Sydkorea som går ut på att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bensindrivna fordon ska minska till 140 g/km och för dieseldrivna bilar till 120 g/km mellan 2008 och Jämfört med genomsnittet i EU i mitten av 1990-talet är detta en minskning med ungefär 25 %. I FN s syntesrapport beskrivs att många länder har paket av åtgärder riktade mot att minska föroreningar och användningen av fordon, liksom att uppmuntra köp av gröna fordon som drivs med biodrivmedel eller etanolblandningar. Åtgärder för detta inkluderar skatteundantag för biodrivmedel, differentierad registreringsskatt eller registreringsrabatter för miljövänliga bilar och för företagsägda fordon. EEA 12 menar att en trend syns där skatterna på fordon i högre grad differentieras för att avspegla miljöhänsyn, speciellt koldioxidutsläpp. Exempelvis har Nederländerna infört ett skattesystem för företagsbilar. Storbritanniens och Danmark har reformerat den årliga vägskatten. Storbritannien har en koldioxiddifferentiering medan den danska skatten avspeglar bränsleåtgången. I de fjärde nationalrapporterna pekar länderna på svårigheter för enskilda länder att påverka sektorns utsläpp och hänvisar till EU:s avtal med bilindustrin om energieffektiviseringar som ett viktigt initiativ. 12 Market based instruments for environmental policy in Europe, EEA, Technical report No

15 Beskattning av drivmedel kan sägas vara det enskilt viktigaste styrmedlet inom sektorn, och detta uttrycks särkilt i Norge, Danmark och Finland. Skatterabatter på alternativa drivmedel används också för att styra efterfrågan. Inköpsskatten på fordon differentieras på basis av energieffektivitet i Danmark och Nederländerna. I Norge differentieras inköpsskatten utifrån vikt, motorprestanda och motorvolym. Den årliga brittiska vägskatten baseras på fordonets koldioxidutsläpp och typ av bränsle. Finland har planer på att låta den årliga fordonsskatten blir beroende av koldioxidutsläppen. Endast Tyskland hänvisar till ekonomiska incitament i form av differentierade vägtullar för tung godstrafik. Landet har också sänkt subventioner till pendlare med privatbil. Nederländerna har å andra sidan subventioner till frakttransporter med teknologi som sparar bränsle. En mängd åtgärder nämns som syftar till att förbättra bilisters körteknik, förändra transportvanor, öka cykelåkande, stimulera inköp av econometers, fordonsdatorer och cruisecontrols, mm. Vad åtgärderna består av beskrivs ofta inte, men många gånger handlar det om informationskampanjer. Finland nämner att landets tredje nationalrapport beskrev vikten av nya transportsätt, exempelvis cykling, men att medlen för att främja dessa ändamål minskats. Det sägs inte mycket om hur EU:s direktiv om biodrivmedel ska implementeras, förutom att Storbritannien inför en form av certifikatsystem där drivmedelsförsäljare måste sälja en med åren ökande mängd förnybara drivmedel. I Tyskland har regeringen avtalat med industrin om samarbete för att marknadsintroducera syntetiska biodrivmedel, liksom för att uppföra produktionsanläggningar för drivmedlen Jordbruk Få länder har, enligt FN s syntesrapport, presenterat några åtgärder inriktade specifikt mot klimatpåverkan inom jordbruket. Däremot har andra åtgärder även effekt på utsläppen av klimatgaser. Minskade utsläpp från sektorn har rapporterat från de flesta EU-länder, vilket är en effekt av EU:s jordbruksreform. Generellt leder reformen till ett mindre antal boskapsdjur och mindre intensivt jordbruksdrift. Utsläppen av kväveoxider, N2O och metan CH4 minskar därmed. Även länderstudierna visar detta, men Nederländerna har avtal om förbättrad energieffektivitet med vissa jordbruksnäringar och Storbritanniens koldioxidskatt kan även inom jordbrukssektorn reduceras om avtal finns om energieffektivisering som motåtgärd Avfall Nästan alla rapporterande länder har noterat en betydande framgång i att minska utsläppen av växthusgaser genom att minska avfallsmängder och genom att ha avfallshanteringspolicier som framför allt är inriktade mot att komma till rätta med andra miljöproblem än utsläpp av växthusgaser. Emellertid rapporterar många länder klimatspecifika åtgärder i sektorn vilka syftar till att ta tillvara och använda metan från deponier för energiändamål. Ett EU-direktiv 15

16 har sedan 2001 satt upp begränsningar för biologiskt nedbrytbart avfall som går till deponi, vilket i sig leder till minskade metanutsläpp. 13 Skatter finns på avfall i fyra av de studerade länderna; Danmark, Norge, Finland och Storbritannien. Skatterna är utformade på olika sätt men är i Danmark och Norge differentierade efter hur avfallet tas om hand. Nederländernas sektorsövergripande styrmedel gäller även inom avfallssektorn Utvärderingar av klimatpolitiska styrmedel i de studerade länderna Samtliga av de sex länder som studerats refererar till scenarier eller prognoser över utsläpp, men endast Nederländerna, Danmark och Storbritannien har bedömt kostnaderna av klimatpolitiska styrmedel eller delar av dessa. I Nederländerna utvärderas kluster av styrmedel och åtgärder, men inte av individuella aktiviteter. Transport- och byggnadssektorn har utvärderats hittills och redovisas i tabellform i NC4. Styrmedlens effekter och kostnader inom transportsektorn redovisas i form av kostnader för regeringen och kostnadseffektiviteten varierar mellan styrmedlen. För programmet The New Driving Force som avslutades 2006 och som förstärkte upprätthållandet av hastighetsbegränsningar och som inkluderade olika skatteincitament för att stimulera econometers, fordonsdatorer och cruisecontrol, ligger kostnaderna på mellan 7 och 14 Euro/ton. Programmet som ger skatteavdrag för energiinvesteringar, EIA, kostar mellan 20 och 40 Euro/ton. Åtgärder inom Transaction Modal Shift, som syftar till att uppmuntra transportmetoder med lägre utsläpp, är förknippade med kostnader från 16 Euro per ton och uppåt. Utvärderingen av bostäder och lokaler redovisar också kostnaden för regeringen, men även nationella kostnader ges. Utsläppsminskande åtgärder för bostäder var förknippade med faktiska kostnader på mellan 36 och 121 Euro per ton, räknat som nationella kostnader. För lokaler däremot finns åtgärder där utsläppsminskningar beräknas ha medfört intäkter. Storbritannien utvärderade sitt klimatprogram år 2006 och redovisar viktad medelkostnadseffektivitet får åtgärder inom olika sektorer. Åtgärder inom demand- sidemanagement beräknas vara mycket kostnadseffektiva. Åtgärder inom energiproduktion, transportsektorn och jordbruket är mer kostsamma på grund av underordnade effekter som inkluderar bland annat förändringar i luftkvalitet och andra varor som inte prissätts på någon marknad. 14 Danmark har analyserat utvalda styrmedel som varit i bruk mellan 1990 och och beräknat socioekonomiska reduktionskostnader som visat sig variera kraftigt. 13 FNs Synthesis of reports demonstrating progress in accordance with Article 3, paragraph 2, of the Kyoto Protocol, Note by the secretariat, FCCC/SBI/2006/INF.2 9 May Synthesis of Climate Change Policy Evaluations, april 2006, Defra 15 Danmarks udledning av CO2-indsatsen i perioden og omkostningerne herved, Miljöstyrelsen no2, april

17 3. Danmark 3.1 Nationella förutsättningar Danmark är självförsörjande på energi, huvudsakligen beroende på produktion av gas och olja i Nordsjön, men den förnybara energins andel av energitillförseln ökar. Trots ekonomisk tillväxt har energianvändningen legat på ungefär samma nivå, cirka 800 PJ sedan Beroendet av olja och kol har minskat, speciellt inom el och värmeproduktionen där andra energislag kommit in. Förnybar energi står för 14 % av Danmarks energianvändning. Sedan 1990-talet då mål sattes upp om att utveckla en hållbar energisektor, har kraftvärmeproduktionen ökat. Naturgas, avfall och biomassa används allt mer i småskaliga och industriella kraftvärmeverk, naturgas och förnybart ökar i storskalig elproduktion och naturgas används i ökande utsträckning för individuell uppvärmning av byggnader. Livsmedel- och verkstadsindustri, elektronik och kemisk industri är de största industribranscherna i landet. Jordbruket står för 17 % av utsläppen år 2003, medan industrin släpper ut 13 % av de samlade växthusgasutsläppen. Detta inkluderar inte sektorns utsläpp som kan hänföras till användning av el och fjärrvärme, eftersom dessa istället relateras till energisektorn. 3.2 Utsläpp av växthusgaser och klimatmål Danmark svarade för cirka 1,6 % av EU:s utsläpp av växthusgaser Utsläppen av växthusgaser har därefter och fram till 2004 minskat med 1,6 %. Om man endast ser till koldioxidutsläppen har dessa däremot ökat med ungefär lika mycket. Landet ska minska växthusgaserna med 8 % utifrån Kyotoprotokollet fram till , men utsläppsåtagandet genom EU:s bördefördelning betyder emellertid krav på kraftigare reduktioner; 21%. Enligt klimatstrategin ska minskningarna organiseras kostnadseffektivt, vilket i Danmark innebär att de flexibla mekanismerna blir viktiga element i strategin. År 1990, som räknas som basår i Kyotoprotokollet, var ur dansk synvinkel ett mycket ofördelaktigt år, i och med att landet då importerade el från den nordiska elmarknaden. Därmed blev landets koldioxidutsläpp låga, relativt ett danskt normalår. Vanligt är att Danmark exporterar el till den nordiska marknaden och också måste räkna de koldioxidutsläpp som uppkommer av elproduktionen. Kyotoavtalet utgår från att det land som producerar utsläpp också ska räkna dem som nationella utsläpp oavsett var energin används. Danmark anser att den extraordinära situation som rådde 1990 inte ska ligga till grund för landets krav på koldioxidreduktioner utan vill att den ska justeras. Importen år 1990 motsvarar omkring 5 miljoner ton koldioxid, vilket skulle innebära skillnaden mellan en 17

18 justerad och en ojusterad reduktionsbörda. En dialog förs med EU-kommissionen men ännu är inte frågan löst. 16 Koldioxidutsläppen fluktuerar alltså kraftigt i energiproduktionssektorn, beroende på att Danmark som del av den nordiska elmarknaden exporterar eller importerar el. Om endast åren 2004 och 1990 jämförs, minskade utsläppen något i sektorn. I samtliga andra sektorer, förutom transportsektorn, har utsläppen också minskat (se figur nedan). Utsläppstrender, koldioxid Danmark , , , ,00 kton , , ,00 1. Energy Industries 2. Manufacturing industries and construction 3. Transport 4. Other Sectors 2. Industrial Processes , , ,00 0, Utsläpp av koldioxid i olika sektorer mellan 1990 och 2004, Danmark. Källa: Denmarks National Inventory Report, 2006, till UNFCCC Utsläppsintensitet Sedan 1990 har BNP ökat med 30 %, samtidigt som den justerade energianvändningen endast har ökat omkring 1 %. Under samma period minskade de justerade koldioxidutsläppen med 15 %, framför allt beroende på en ökad användning av förnyar energi och övergång till mer naturgas i kraftverken. Ordet justerad betyder att man kompenserat för variationer som beror på klimat och nettoexport av el Energi- och klimatpolitik Energistrategi 2025 Målen för den danska energipolitiken är att skapa välfungerande energimarknader inom ramar som säkrar kostnadseffektivitet, försörjningstrygghet, miljöhänsyn och en effektiv användning av energi. Regeringen presenterade under 2005 en långsiktig energistrategi för tiden fram till I strategins kärna finns en klar marknadsbaserad energipolitisk målsättning där offentliga myndigheter sätter ramar för marknadens aktörer. Strategin baseras på liberaliserade energimarknader inom EU:s ramverk, marknadsbaserade kostnadseffektiva 16 Danmarks Nationella Allokeringsplan , 12 mars Report on demonstrable progress under the Kyoto Protocol, Denmark, Annex, Selected Indicators 18

19 instrument och staten som sätter den övergripande nätinfrastrukturen samt ekonomiska instrument som inkluderar utsläppsrättshandel. Strategin ställer inte upp några kvantitativa mål för utvidgad användning av förnybar energi, utan lägger fram förutsättningar för att marknaden ska tillse en ökning. Strategin understryker också vikten av förstärkt forskning och utveckling av nya energiteknologier. Politisk överenskommelse om energibesparingar En bred politisk överenskommelse om energibesparande satsningar gjordes 2005 och innebär en målsättning om att nå specifika och mätbara energibesparingar om i genomsnitt 7,5 PJ per år under perioden (Trafiksektorn inkluderas inte.) Initiativen ska baseras på ekonomiskt försvarbara investeringar, miljöhänsyn och långt framskriden dansk energi- och byggteknologi. Stora delar av besparingarna ska utföras av nät- och distributionsföretag inom el, naturgas, fjärrvärme och olja. Åtgärder inkluderar också strängare energikrav i byggregleringen, ny förbättrad energimärkning, bättre kontroll av pannor och ventilationssystem, initiativ i offentlig sektor och omorganisation av energiföretagens energisparinitiativ. 3.4 Klimatpolitik Kostnadseffektivitet är ett centralt begrepp inom klimatpolitiken och val av medel för att nå Danmarks åtaganden. I begreppet ingår principen om att nationella initiativ för att klara klimatmålen ska vara billigare än det förväntade framtida priset för utsläppsrätter, justerad för en nettoskatteeffekt. Som en generell regel ska dyrare initiativ inte införas. 18 Till grund för den danska klimatpolitiken ligger EU:s handelssystem för utsläppsrätter och de flexibla mekanismerna CDM och JI. Danmark hade redan innan EU införde sitt handelssystem, ett nationellt handelssystem som riktades mot elproducenter. Detta var i bruk från år 2000 och fram till 2005 då det ersattes av EU:s system. EU:s handelssystem lägger ett ramverk för de flesta reduktionsåtgärderna. För energisektorn har kvarvarande åtgärder huvudsakligen andra målsättningar än reducering av växthusgaser, men kan å andra sidan ha god effekt även på detta område. Insatserna för att minska utsläppen är framför allt en fråga för den privata sektorn, inte minst för de sektorer som ingår i utsläppshandelssystemet. Insatser från centrala myndigheter är koncentrerade till de flexibla mekanismerna som ses som kostnadseffektiva åtgärder. Danmark kommer också att använda sänkor för att nå sitt reduktionsmål. Benchmark För att försäkra att det finns en korrelation mellan sektorerna vad gäller åtgärderna för att minska utsläppen, har en så kallad benchmark satts till 180 Dkr per ton koldioxidekvivalenter. Värdet kan sägas utgöra en bas för nationella initiativ som inte ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Det kan användas för att bedöma huruvida initiativen är fördelaktiga från ett socioekonomiskt perspektiv jämfört med exempelvis priset för kolkrediter i EU:s handelssystem för utsläppsrätter. 19 Värdet av andra fördelar som åtgärderna för med sig kan adderas, exempelvis andra miljömässiga fördelar. Initiativ som har en socioekonomisk kostnad under indikatorn ses som användbara. Analyser som gjordes inför den tredje nationella klimatrapporten till FN, pekade på att relativt få nationella åtgärder som kostade 18 Danmarks Nationella Allokeringsplan , 12 mars Danmarks Nationella Allokeringsplan , 12 mars

20 mer än benchmarkvärdet, som då låg på 120 Dkr, var kostnadseffektiva, jämfört med att använda flexibla mekanismer. Enligt allokeringsplanen för perioden finns andra positiva effekter av inhemska åtgärder, exempelvis teknologiutveckling, vilka kan införlivas i de socioekonomiska analyserna. Detta kan betyda att inhemska initiativ med kostnader över indikatorn kan vara användbara. Därmed ska indikatorn ses som ett riktmärke, eftersom politiska överenskommelser kan innebära att dyrare åtgärder kan komma att sättas in. 20 En klimatkommitté, som består av representanter från de olika departementen, Energistyrelsen och Danmarks naturvårdsverk ska kontrollera det danska klimatunderskottet och prioritera mellan åtgärder inom landet och användningen av flexibla mekanismer Sektorsövergripande styrmedel Kyotoprotokollets flexibla mekanismer Det viktigast styrmedlet för att klara det danska klimatmålet är EU:s handelssystem för utsläppsrätter. Systemet ersatte det nationella handelssystemet som inkluderade stora elproducenter och var i bruk år 2000 fram till och med I det danska handelssystemet ingår omkring 380 anläggningar inom energiproduktion, energiintensiv industri och annan industri, vilka står för ungefär hälften av Danmarks totala utsläpp av växthusgaser. 21 I allokeringsplanen för vill Danmark fördela 24,5 M ton koldioxid. Under första perioden var utsläppsutrymmet 33,5 M ton. 22 Planen är ännu inte granskad och godkänd av EU-kommissionen. De andra av Kyotoprotokollets flexibla mekanismer, JI och CDM, är viktiga delar av den danska klimatstrategin och köpen av krediter kommer att medverka till att Danmark klarar sina åtaganden. Regeringen har anslagit 1130 miljoner Dkr för köp av koldioxidkrediter från JI och CDM-projekt under perioden Ytterligare 450 M Dkr har satts av som en reserv, för den situation att Danmark inte får möjlighet att använda justerade siffror för basåret. Landet har hittills avtalat om köp av krediter motsvarande 19 M ton koldioxid för perioden Med en beräknad risk om 25 % för att inte köpen uppnås, antas det årliga tillskottet från kontrakten nå upp till 2,8 M ton/år Fortfarande behöver kontrakt om 0,4 M ton/år skrivas för att man ska klara målet om 3,2 Mton/år. Ytterligare 1 miljon ton per år behöver kontrakteras om Danmark inte får kompensation för basåret. 23 Danmark prövar att ta in anbud från privata aktörer som offererar koldioxidkrediter från specifika projekt. Anledningen är att man vill undersöka marknaden för goda och kostnadseffektiva klimatprojekt. Kontrakt har också skrivits med olika aktörer som agerar som mellanhänder i försäljning av koldioxidkrediter, exempelvis Världsbanken och Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO). Eftersom kostnadseffektivitet eftersträvas, ska möjligheter för företagen att köpa krediter inte onödigt begränsas. För att underlätta köp av krediter ska insatser göras för att bland annat ge företagen ökad kunskap om koldioxidmarknaden, för att existerande instrument och 20 Information från Erik Rasmussen, Energistyrelsen 21 Denmark s fourth National Communication on Climate Change, under the UNFCCC, dec Denmark s National Allocation plan , march Denmark s National Allocation plan , march

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

slutrapport: hållbar utveckling klimat Klimat för pengarna? Granskningar inom klimat området 2009 2013 rir 2013:19

slutrapport: hållbar utveckling klimat Klimat för pengarna? Granskningar inom klimat området 2009 2013 rir 2013:19 slutrapport: hållbar utveckling klimat Klimat för pengarna? Granskningar inom klimat området 2009 2013 rir 2013:19 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Underlag till kontrollstation 2015

Underlag till kontrollstation 2015 Underlag till kontrollstation 2015 Analys av möjligheterna att nå de av riksdagen beslutade klimat- och energipolitiska målen till år 2020 Naturvårdsverkets och Energimyndighetens redovisning av uppdrag

Läs mer

Energiläget ENERGILÄGET 2008 1

Energiläget ENERGILÄGET 2008 1 Energiläget ENERGILÄGET 2008 1 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice. Orderfax: 016-544 22 59 e-post: publikationsservice@energimyndigheten.se

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:162

Regeringens proposition 2008/09:162 Regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Prop. 2008/09:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2009 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Energiindikatorer 2008

Energiindikatorer 2008 Energiindikatorer 28 Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål Tema: Förnybar energi Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice

Läs mer

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne

Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Förslag till: Nya klimatmål för Skåne Nya regionala delmål under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan Utsläpp av växthusgaser Förnybar el Effektivare energianvändning Ökad biogasproduktion Klimatanpassning

Läs mer

En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik

En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik En samhällsekonomisk granskning av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik Thomas Broberg, Eva Samakovlis, Magnus Sjöström, Göran Östblom SPECIALSTUDIE NR 18, JUNI 2008 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET

Läs mer

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 34. September 2013. Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050

Miljö ekonomi. Specialstudie nr 34. September 2013. Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 Miljö ekonomi Specialstudie nr 34. September 2013 Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 Från vision till verklighet En samhällsekonomisk analys av Färdplan 2050 SPECIALSTUDIER

Läs mer

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem

2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem 2030 på väg mot ett mer hållbart energisystem Konsekvenser av mål för 2030 ER 2014:22 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

Medvind i uppförsbacke!

Medvind i uppförsbacke! Medvind i uppförsbacke! En studie av den svenska vindkraftspolitiken Gabriel Michanek och Patrik Söderholm Avdelningen för samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet Rapport till Expertgruppen för miljöstudier

Läs mer

Klimatneutrala företag

Klimatneutrala företag Svenska Naturskyddsföreningen Rapport Klimatneutrala företag risker och möjligheter Text: Jessica Henryson, Westander Publicitet & Påverkan Projektsamordning och textgranskning: Ylva Rylander, SNF Layout:

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Fler exemplar av denna rapport beställer du på: Energimyndigheten Naturvårdsverket ER2006:34 ISBN 91-620-5616-6

Läs mer

Ekonomiska styrmedel inom energiområdet

Ekonomiska styrmedel inom energiområdet Ekonomiska styrmedel inom energiområdet EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Bearbetning Maria Holm Grafisk form Stefan

Läs mer

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten

Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken. Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken Rapport från Naturvårdsverket och Energimyndigheten Fler exemplar av denna rapport beställer du på: Energimyndigheten Naturvårdsverket ER2006:34 ISBN 91-620-5616-6

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

Kostnadseffektiva styrmedel i den svenska klimat- och energipolitiken? Metodologiska frågeställningar och empiriska tillämpningar *

Kostnadseffektiva styrmedel i den svenska klimat- och energipolitiken? Metodologiska frågeställningar och empiriska tillämpningar * Kostnadseffektiva styrmedel i den svenska klimat- och energipolitiken? Metodologiska frågeställningar och empiriska tillämpningar * Patrik Söderholm och Henrik Hammar med bidrag från Charlotte Berg, Miljöekonomiska

Läs mer

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008

Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång. Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Åtgärdsmöjligheter i Sverige en sektorvis genomgång Delrapport 3 i Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till Kontrollstation 2008 Energimyndigheten Naturvårdsverket Åtgärdsmöjligheter i Sverige

Läs mer

Koldioxidhandelns effekter på den svenska stålindustrin

Koldioxidhandelns effekter på den svenska stålindustrin 2004:026 SHU EXAMENSARBETE Koldioxidhandelns effekter på den svenska stålindustrin LINDA PETTERSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar NATIONALEKONOMIPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

EU ETS och den nordeuropeiska elmarknaden på längre sikt. - en underlagsrapport till FFF-utredningen

EU ETS och den nordeuropeiska elmarknaden på längre sikt. - en underlagsrapport till FFF-utredningen EU ETS och den nordeuropeiska elmarknaden på längre sikt - en underlagsrapport till FFF-utredningen Profu i Göteborg AB Mölndal, februari 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning...

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

Minus 40 procent till 2020 så går det till

Minus 40 procent till 2020 så går det till Minus 40 procent till 2020 så går det till Prognos över hur framtida temperaturutveckling väntas påverka antalet människor som berörs av olika klimatrelaterade problem. Källa: Parry et al.: Millions at

Läs mer

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FOTO: NASA FÖRORD I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka, och energifrågan är i högsta grad global. Både vad

Läs mer

Utsläppshandeln och stålindustrin - en studie om utsläppsrätternas effekter på stålindustrin och miljön

Utsläppshandeln och stålindustrin - en studie om utsläppsrätternas effekter på stålindustrin och miljön UPPSALA UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen Uppsats påbyggnadskurs D Höstterminen 2005 Utsläppshandeln och stålindustrin - en studie om utsläppsrätternas effekter på stålindustrin och miljön Författare:

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 2 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Riksrevisionen: Klimatskatterna orättvist fördelade Klimatskatter tas ut mycket olika av olika kategorier. Hushållen

Läs mer