Hyresstrukturen på Stockholms Kontorsmarknad - En visuell studie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hyresstrukturen på Stockholms Kontorsmarknad - En visuell studie"

Transkript

1 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 502 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Hyresstrukturen på Stockholms Kontorsmarknad - En visuell studie Författare: Johan Rydberg David Sjöbäck Stockholm 2010 Handledare: Han-Suck Song

2 Master of Science thesis Title: Authors: Department: Rental structure on the Stockholm office market - A visual study Johan Rydberg and David Sjöbäck Department of Real Estate and Construction Management Division of Building and Real Estate Economics Master of Science thesis number: 502 Supervisor: Han-Suck Song Keywords: Real Estate, Rents, Stockholm Abstract To illustrate the representative rent, vacancy and transaction levels for properties in geographic areas, analysts on the market try to divide the market into different submarkets. In an attempt to explain the main forces behind the evolvement of cities and the causes of its submarket, this paper initially discuss the theory regarding the rental structure. The highest rents are found in central locations, Central Business District (CBD), and are predicted to decrease further away from this point. The purpose of this study is by using the latest technology identify and visualize the rental structure on the Stockholm office market, and examine whether the current submarket definition corresponds with existing rents in Stockholm greater. The data, deriving from surveys, cover rental contracts during the period , was received from the real estate consultant firm Jones Lang Lasalle (JLL). The market survey covers about 60,0 % of the office stock in the Stockholm area, and has been carried out by frequent contact with property owners every quarter since The hypothesis of this study is that the prevailing perception of the geographic definition of the Stockholm CBD is too extensive to size. Through the study that was conducted, hypothesis is largely supported. 2

3 Examensarbete Titel: Författare: Institution: Hyresstrukturen på Stockholms kontorsmarknad - En visuell studie Johan Rydberg and David Sjöbäck Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och Fastighetsekonomi Examensarbete nummer: 502 Handledare: Han-Suck Song Nyckelord: Fastigheter, Hyror, Stockholm Sammanfattning För att kunna illustrera representativa hyres-, vakans- och transaktionsnivåer för fastigheter inom geografiska områden, arbetar aktörer på marknaden med att försöka dela upp marknaden i olika delmarknader. Vid en början utgår detta arbete med analys av teorins antagande om att en central plats Central Buisness District (CBD) finns i staden, vid denna plats antas handeln och de högsta hyrorna återfinnas. Denna teori visar på att ju längre från stadens centrum en fastighet är lokaliserad desto mer avtar hyrorna på marknaden. Syftet med denna studie är att med hjälp av den senaste tekniken försöka kartlägga och visualisera hyresstrukturen på Stockholms kontorsmarknad för att kunna undersöka om dagens delmarknader stämmer överens med beaktande av hyresnivån som föreligger i Storstockholm. Med hjälp av data från fastighetskonsultbolaget Jones Lang LaSalle kunde noterade kallhyror över Stockholms kontorsmarknad tas fram över perioden Denna data baseras på kvartalsvis marknadsundersökning sedan 2000 där 60,0 % av Stockholms kontorsyta ingår. Undersökningen bygger på kontakt med de största fastighetsägarna där aktiviteter, såsom utflyttningar och uthyrningar, det senaste kvartalet stäms av. Hypotesen för denna studie är att den rådande uppfattningen om den geografiska avgränsningen av Stockholm CBD är alldeles för omfattande till storlek. Genom den utförda studien kunde hypotesen till stor del styrkas. 3

4 Förord Detta examensarbete är skrivet under 2009/2010 vid avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet är den avslutande delen på civilingenjörsutbildningen Samhällsbyggnad med inriktning mot bygg- och fastighetsekonomi. För att möjliggöra detta arbete har relevant marknadsdata krävts, för detta vill vi tacka analyschef Åsa Linder och analytiker Gustaf Benndorf på Jones Lang Lasalle som givit oss tillgång till deras databas. Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare dr. Han-Suck Song vid avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi, för den vägledning och de värdefulla synpunkter han givit oss under arbetets gång. Stockholm, 2010 Johan Rydberg David Sjöbäck 4

5 Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Metod Avgränsning Disposition Definition av en marknad Mikroekonomiskt perspektiv Företagslokalisering Makroekonomiskt perspektiv Teori Bid Rent Highest and Best Use Monocentrisk stadsmodell Vad orsakar förändrad stadsstruktur? Polycentrisk stadsmodell Kluster Stockholms kontorsmarknad En makroekonomisk överblick Hyresmarknaden Hyresnivå Vakansgrad Transaktionsmarknaden Transaktionsvolym och Prime Yield Hyresstrukturen Stockholms kontorsmarknad Faktisk hyra Indexerad hyra Resultat Indexerade hyror Hyresutvecklingen på Stockholms kontorsmarknad mellan 2000 och Analys Slutsats Referenser Bilagor

6 1 Inledning Marknaden för en produkt kan vara mer eller mindre svår att avgränsa, och avgörandet ligger ofta i om produkten är homogen eller heterogen. Majoriteten av de produkter som är tillgängliga på marknaden går att ersätta med produkter som är snarlika och de kan konkurrera inom samma område. Fastigheter är något som är unikt i alla avseenden, den geografiska placeringen är fixerad och ingen fastighet är den andre lik, vilket gör att de klassificeras som en heterogen produkt. Den exklusivitet, avseende plats och fysiska egenskaper, som en fastighet har gör det svårt för marknaden att i olika aspekter sätta rätta värden på t.ex. hyresnivåer eller transaktionspriser. Detta gör att fastighetsmarknaden är i stort behov av informationsflödet mellan aktörer på marknaden för att kunna utvärdera om beslut ligger i paritet med övriga marknaden. Konsultföretag jobbar mycket med att försöka dela upp en marknad i olika delmarknader för att på bästa sätt kunna illustrera representativa hyres-, vakans- och transaktionsnivåer för fastigheter inom ett visst geografiskt läge. För att förstå en uppdelning av olika delmarknader är det också viktigt att förstå varför en stad ser ut som den gör. Även om många av de teorier som behandlar en stads uppkomst och utveckling är flera hundra år gamla är ändå principerna användbara och tillämpliga än idag. Oftast utgår teorierna från ett centralt område i staden, ett s.k. Central Business District (CBD), där större delen av kommersen förekommer och där de högsta hyrorna återfinns. Hyrorna har sedan en tendens att avta ju längre bort från denna centrala punkt en fastighet ligger. Dock har utvecklingen genom åren förändrat vilka typer av verksamheter som drar störst nytta av att lokalisera sig inom Central Business District (CBD), och har gått från en plats där handel med varor var central till att idag främst attrahera finansiella institut. Vad gäller Stockholms kontorsmarknad finns en oenighet bland de aktörer som är verksamma på marknaden om vilka delmarknader som existerar och var de geografiskt är avgränsade. De centrala frågeställningar i detta examensarbete avser att reda ut hur hyresstrukturen sett ut på Stockholms kontorsmarknad under de senaste 10 åren, dvs. vilka geografiska avgränsningar kan urskiljas för respektive år och hur har dessa delmarknader utvecklats tills idag? Vår hypotes är att den rådande generella uppfattningen om gränserna för CBD idag inte är lika omfattande som den uttrycks av flertalet aktörer, samt att Stockholms kontorsmarknad upplever en strukturell transformation och går från en monocentrisk struktur till en polycentrisk struktur. 6

7 1.1 Syfte Med bakgrund av att oenighet förekommer bland aktörer på fastighetsmarknaden, vad gäller den geografiska uppdelningen av delmarknaderna på Stockholms kontorsmarknad, finns det ett intresse att försöka kartlägga hur Stockholms kontorsmarknad verkligen ser ut. Är det rätt att dela upp marknaden geografiskt eller ska hyresstrukturen i Storstockholm bestämma dess avgränsning? Syftet med denna studie är att med hjälp av den senaste tekniken försöka kartlägga och visualisera hyresstrukturen på Stockholms kontorsmarknad för att kunna undersöka om dagens delmarknader stämmer överens med beaktande av hyresnivån som föreligger i Storstockholm. Slutligen kommer även egna delmarknader att skapas beroende på hur hyresstrukturen sett ut det senaste decenniet, vilket i praktiken kommer att leda till att nya definitioner av Stockholms delmarknader genereras. 1.2 Metod I samarbete med fastighetskonsultföretaget Jones Lang LaSalle (JLL) kunde vi ta fram noterade kallhyror över kontorsmarknaden i Storstockholm från kvartal till kvartal Dessa data baseras på en marknadsundersökning som JLL utför varje kvartal vilket omfattar ca 60 % av Stockholms kontorsstock. Undersökningen bygger på kontakt med de största fastighetsägarna där aktiviteter, såsom utflyttningar och uthyrningar, det senaste kvartalet stäms av. Den data som erhölls från JLL innehöll drygt noterade kontrakt, vilket gav oss information om kontrakterad yta, hyresnivå, fastighetsadress, kontraktslängd och hyresgästens branschtillhörighet. Vidare kunde vi även ta del av JLL:s interna marknadsdatabas innehållande information om kontorsmarknaden i Stockholm. För att kunna undersöka hyresutvecklingen under åren 2000 till 2009 skapades ett hyresindex (bilaga 1). Detta gjordes med hjälp av JLL:s prime rent 1, vilket vi ansåg representera hyresutvecklingen bäst, denna erhölls ur JLL:s interna marknadsdatabas. Eftersom kontrakten börjar löpa vid olika tidpunkter skapades index med varje kvartal som bas. När indexet skapats kunde indexerad hyra för varje enskilt kontrakt tas fram, och på detta sätt blev kontrakten jämförbara med varandra då hänsyn tagits till den historiska utvecklingen på marknaden. 1 Representativ hyra för lokal >500 kvm i bra läge och standard. 7

8 För att kunna urskilja enskilda delmarknaders utveckling valde vi att skapa sex olika hyresintervall, vilka togs fram efter analys av de kontrakterade hyrornas fördelning. Därefter plottades alla kontrakterade nyteckningshyror samt de indexerade hyrorna (marknadshyra) på en karta med hjälp av programmet Google Earth, för att illustrera hyresutvecklingen på Stockholms kontorsmarknad. För att kunna genomföra planerade analyser plottades de kontrakterade nyteckningshyrorna med hänsyn till det år som kontrakten började gälla. Genom att varje år bildade ett lager kunde det visuellt åskådliggöra delmarknaders utveckling under perioden. Då de indexerade hyrorna plottades togs ingen hänsyn till vilket år de började löpa eftersom de skall representera vilket marknadsvärde dessa kontrakterade nyteckningshyrorna har idag. 1.3 Avgränsning En fastighetsmarknad består av en mängd olika beståndsdelar, såsom hyresmarknad, transaktionsmarknad etc., där samtliga variabler bör beaktas för att erhålla högsta noggrannhet. I detta examensarbete har begränsning gjorts till att endast beakta hyresmarknaden då det är svårt att erhålla tillfredsställande data för övriga variabler. Studien är avgränsad till att enbart behandla Stockholms kontorsmarknad då en jämförande studie med någon annan svensk stad skulle bli allt för tidskrävande och omfattande. 1.4 Disposition Kapitel 2 Här definieras marknaden utifrån ett mikro- och makroekonomisk perspektiv. Kapitel 3 Behandlar teorin kring bid-rent, monocentrisk- och polycentrisk stadsstruktur. Kapitel 4 Kort beskrivning av Stockholms kontorsmarknad. Kapitel 5 Kort beskrivning om hur resultatet tagits fram. Kapitel 6 Här presenteras undersökningen och resultaten för respektive år samt framtagning av egna delmarknader genom indexerade hyror. Kapitel 7 Diskussion och slutsatser. 8

9 2 Definition av en marknad Majoriteten av alla beslut som tas av aktörer inom samhällsbyggandet är grundade delvis eller helt på hur stadens utveckling kommer att se ut i framtiden. Men för att kunna dra slutsatser om stadens framtida utveckling är det av yttersta vikt att förstå och kunna urskilja de faktorer som historiskt påverkat och influerat strukturen av staden. Vad som sedan styr dessa faktorer är i grund och botten det rådande ekonomiska klimatet på marknaden, som i sin tur kan härledas ur mikro- och makroekonomiska drivkrafter. Genom att studera mikro- och makroekonomiska drivkr Urban Economics and Real Estate Markets det går att särskilja olika marknader och ge en klar geografisk definition för en enskild fastighetsmarknad. 2.1 Mikroekonomiskt perspektiv Fastighetsmarknaden är en marknad där produkten inte är den andra lik, dvs. varje fastighet har en exklusivitet avseende geografisk lokalisering och fysiska attribut som är unika för just det objektet. Att fastighetsmarknaden uppvisar denna tendens gör att den uppfyller många av de karaktäristiska drag som utmärker en produkt på en produkt- differentierad marknad. (DiPasqual, Wheaton, 1996) Fastighetsmarknaden ur ett mikroekonomiskt perspektiv handlar till största delen om fastigheternas läge, storlek, kvalité och dess fysiska struktur. Dessa variabler har en enorm inverkan på priser och hyror för den enskilda fastigheten. Om lägesfaktorn bryts ner i mindre variabler har studier visat att pendlingstid till arbetsplatsen och närhet till kollektiva knytpunkter haft störst inverkan på transaktionspriser och hyresnivåer, och i många fall motsvarar denna variabel över hälften av fastighetens värde. Att avgränsa en fastighetsmarknad kan därför härledas till vilka preferenser hyresgästen tar i beaktning när beslut skall tas om lokalisering. (DiPasqual, Wheaton, 1996) En geografiskt avgränsad fastighetsmarknad visar tendenser till att hålla den relativa skillnaden på priser och hyror på en jämn nivå mellan olika delmarknader, dvs. oavsett om den allmänna ekonomin genomgår en ned- eller uppgång är värdeminskningen respektive värdeökningen på fastigheterna proportionell genom hela marknaden. Att enskilda delmarknader inte uppvisar enskilda prisökningar eller cykliska beteende beror på att förändringar i de kontrakterade hyresnivåerna är ett starkt incitament för företag att omlokalisera sig. (DiPasqual, Wheaton, 1996) 9

10 2.1.1 Företagslokalisering Vilka drivkrafter ligger bakom företagens val av lokalisering? Svaret på den frågan kommer alltid att variera med tiden och med de förutsättningarna som finns då. Det senaste seklet har världen upplevt en enorm teknologisk utveckling som förändrade hela samhällen. De äldsta lokaliseringsteorierna utgick från samhällen där teknologin var primitiv i jämförelse med idag och där sysselsättningen var koncentrerad till och runt stadskärnan, då städer fungerade som navet i transportkedjan. Idag ser vi en alltmer decentraliserad lokalisering av arbetskraften då företag producerar i större skala och därmed kräver större produktionsyta, vilket leder till att de väljer att lokalisera sig längre ut från staden där hyrorna är lägre. Dessutom har dagens teknologi gjort det möjligt för företag att ha hela världen som sin marknad, vilket kräver en effektiv logistisk lösning. Lösningen ligger således i att etablera sig strategiskt nära infrastrukturella transportmöjligheter, såsom motorvägar eller flygplatser, som oftast ligger utför stadskärnan. Medan företag inom produktionssektorn har omlokaliserat sig till mer effektiva lokaler i utkanten av staden har företag inom tjänstesektorn inte visat samma tendens till decentralisering. Förklaringen till att tjänsteföretag ofta väljer att betala en högre hyra och etablera sig centralt är att de upplever en stor nytta med att lokalisera sig nära sina klienter och att de lägger stor vikt vid det lättillgängliga informationsflödet mellan kunder och konkurrenter. (DiPasqual, Wheaton, 1996) 2.2 Makroekonomiskt perspektiv Att avgränsa en marknad ur det makroekonomiska perspektivet innebär att det rumsliga lämnas däran och lägger fokus på de allmänna trenderna och rörelserna mellan olika fastighetsmarknader över en bestämd tidshorisont. Under den korta tidshorisonten kan det urskiljas att delmarknader tenderar att följa samma utveckling som den allmänna ekonomin, dvs. aggregerad data såsom vakansgrad, transaktionspriser och hyresnivåer är oftast starkt korrelerad med ekonomins tillväxt. Dock kan den regionala reaktionen på förändringar variera kraftigt vilket leder till en temporär ojämnvikt och ofta är en avgränsning marknader emellan märkbar. Förändringar som sker i den allmänna ekonomin påverkar initialt efterfrågan och därefter sker en långdragen process på utbudssidan för att möta skiftet i efterfrågan, detta gör att utbud och efterfrågan inom kontorsmarknaden ofta är i obalans. (DiPasqual, Wheaton, 1996) 10

11 3 Teori 3.1 Bid Rent Den mest fundamentala definitionen av en fastighet är en geografiskt avgränsad markyta, men vad är det som bestämmer dess värde? Hur markanvändningen sker har oerhört stora påverkningar på värdet hos fastigheterna i närområdet. Vilken typ av fastighet och markanvändning som är genomförbar samt ger högst avkastning givet lokalisering och tidpunkt har även en stor inverkan på värdet. Det är även viktigt att förstå inverkan av lokaliseringen på marken då denna är en väldigt stor komponent vid uppskattning av markvärdet. Detta spelar en stor roll vid fastställande av utbudet per fastighetstyp som i sin tur styr hyresnivåerna i området. På detta vis bestäms stadens utseende, där mönster med olika markanvändning uppstår, såsom bostadsområden, kommersiella lokaler och industrier. Stadens utseende kommer med tiden att förändras vilket i sin tur kommer att påverka markvärdena och fastighetsmarknaden i staden. (Geltner, Miller, 2007) Teorier rörande geografiska lokaliseringar av ekonomiska verksamheter har under flera decennier blivit en integrerad del i ekonomisk geografi på regional- och landsnivå. I detta avsnitt kommer Highest and Best Use Vid bestämmandet av markvärden myntas ut då marknaden är i jämvikt vad gäller utbud och efterfrågan. Jämviktsläget definieras som marknadssituationen då denna inte behöver justera nivån på produktionen givet de rådande priserna på marknaden, jämviktspriserna. För att jämvikt skall erhållas på marknaden är det även viktigt att förstå påverkan som transportkostnaderna har på marknaden. Transportkostnaderna speglas framförallt av restiden mellan konsument och leverantör och inte av drivmedelskostnaden vilket många tror. Sammantaget kan sägas att HBU karaktäriseras av att transportkostnaderna minimiseras i hela samhället. (Geltner, Miller, 2007) Transportkostnadens påverkan vid bestämmandet av HBU och markvärde medför ett nytt -rent curve - - hyran som en potentiell hyresgäst är villig att betala för ett specifikt område eller plats. Varje hyresgäst har en egen bid-rent funktion som är relater - H - 11

12 central plats där denna centrala plats varierar beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Denna centrala plats symboliseras av att transportkostnaderna är - maximerad. (Geltner, Miller, 2007) Hyra A B C Centrum Avstånd till centrum Användning av B Bild 1 Bid-rent funktion utifrån markanvändning Grafiskt illustreras bid-rent i diagrammet med en vertikal axel i mitten som är den centrala platsen och en horisontell axel som visar avståndet till den centrala platsen. Som tidigare nämnts är transportkostnaderna minimerade vid den centrala platsen och bid-rent maximerad. Skärningspunkten mellan axeln och bid-rent funktionen bestäms av värdet av markanvändning då transportkostnaderna är som lägst. Mer produktiv markanvändning kommer ge en högre bid-rent vid den centrala platsen. På samma sätt kommer bid-rent att sjunka då man rör sig från den centrala platsen i och med att transportkostnader uppstår som följd av en minskad centralisering. Vidare kan olika lutningar på kurvorna urskiljas som synes i diagrammet, denna lutning beror på hur stor transportkostnaden är av hela produktionen samt hur känslig transportkostnaden är med avståndet till den centrala platsen. (Geltner, Miller, 2007) Som illustreras i bild 1 har A den högsta produktiviteten när transportkostnaderna är som lägst, detta ger dem en högre bid-rent vid den centrala platsen. Ur bilden kan man även uttyda att C är den som har lägsta produktivitet och är minst beroende av transportkostnaderna, vilket medför att den har lägst bid-rent funktion. Vidare ses B hamna mitt emellan A och C detta på grund av lägre produktivitet än A och mer beroende av transportkostnader än C. Slutligen blir 12

13 jämviktsläget det att A lokaliserar sig närmst den centrala platsen då A bjuder över de andra användarna följt av B något längre ifrån den centrala platsen och slutligen C längst ifrån den centrala platsen. (Geltner, Miller, 2007) 3.3 Monocentrisk stadsmodell Den monocentriska stadsmodellen utgår ifrån att det bara finns en central plats i hela staden, oavsett hur staden är uppbyggd (eller markanvändning i staden är). Den enklaste modellen av en monocentrisk stad är en cirkel med bestämd radie som utgår från den centrala platsen i staden, där den centrala platsen i staden kan illustreras av CBD. Därefter utgår man ifrån att alla invånare staden måste besöka CBD varje dag för att handla, arbeta eller för att tillgodose något annat av sina behov som invånare i staden. För att ta sig till CBD varje dag kommer invånarna i staden att erhålla en transportkostnad som i sin tur kommer att ingå i en funktion av avståndet från sitt hushåll till CBD. Denna förenklade modell bortser även från skatter. (Geltner, Miller, 2007) LH LH C C A A B Centrum B Bild 2 - Hyresstruktur i en stad. Modellen som visas i bild 2 utgår även från att markanvändningen inom stadscirkeln (B illustrerar stadsgränsen) har en idag genererande avkastning om året, denna illustreras av område A i bilden. Vidare för att bygga inom staden får man betala en byggkostnad med en viss avbetalningstakt varje år som illustreras av C. Beroende på var i staden byggnation sker tillkommer en lokaliseringshyra som illustreras av LH i figuren. Beroende på hur centralt man väljer att bygga ju högre blir lokaliseringshyran, som synes i figuren avtar denna hyra med avståndet till stadens (Geltner, Miller, 2007) 13

14 Alla invånare i staden kommer att betala boendekostnaden (A+C) sedan beroende på hur centralt man vill bo tillkommer lokaliseringshyran LH också, denna lokaliseringshyra kommer att stiga när vi närmar oss stadens CBD med samma takt som transportkostnaden sjunker. Detta antagande är ett måste för att jämvikt i staden skall uppstå. (Geltner, Miller, 2007) Sammanfattningsvis kan sägas att beroende på inkomst hos invånarna i staden och hur mycket de vill kunna konsumera utöver boendekostnader och transportkostnader, kommer stadens utseende vad gäller dess storlek och densitet att utskiljas. Det är detta som gör att städer runt om i världen skiljer sig från varandra, beroende på vilka preferenser man har till exempel livsstil eller vilken typ av boende som efterfrågas. (Geltner, Miller, 2007) Vad orsakar förändrad stadsstruktur? Användarvänligheten som modellen ger oss gör det oerhört enkelt att bortse från alla komplexa saker som finns i en stad. Då modellen är så användarvänlig och modifierbar tillåter den oss att väldigt enkelt modellera hur en stads hyror och dess stadsstruktur skulle varierar om t.ex. dess invånarantal, inkomst eller transportkostnader förändras. Förändringar i dessa tre parametrar har oerhört stor inverkan på stadens fastighetsmarknad och dess framtida möjligheter som stad. (Geltner, Miller, 2007) Förändring av invånarantal Vid en första analys av vad som händer då invånarantalet ökar i staden, förutsatt är att densiteten och transportkostnaderna i staden hålls konstanta. Då densiteten hålls konstant medför detta att stadens storlek måste öka. Det som händer är att för varje procentuell ökning av invånarantalet kommer stadens storlek öka med samma procentuella förändring för att samma densitet i staden skall behållas, sett från CBD kommer radien på staden att öka halva den procentuella förändringen. (Geltner, Miller, 2007) 14

15 LH LH C C A A B Centrum B Bild 3 - Effekten av befolkningsökning då densitet och transportkostnad hålls konstant. Som bild 3 ovan illustrerar kommer stadsgränserna (punkterna B) att skjutas ut samt hyresgradienten LH kommer att förskjutas upp då transportkostnaden och densiteten är konstant. Vidare kommer boendekostnaderna i stadens utkant vara samma som tidigare, den tidigare genererande avkastningen A samt den årliga avbetalningen på byggkostnaden C. En ökning av invånarantalet i staden kommer således att medföra en större stad och lokaliseringshyran i staden kommer att öka i hela staden, då allt annat är lika. Det är denna princip som gör att markpriser, hyror och boendekostnader är högre i Sveriges större städer som Malmö, Göteborg och Stockholm. (Geltner, Miller, 2007) Istället för att behålla densiteten oförändrad kan stadens storlek vara den parameter som är konstant, orsakat av naturförordningar vad gäller markanvändning såsom öar, berg och naturskyddsområden. (Geltner, Miller, 2007) 15

16 LH LH C C A B Centrum B A Bild 4 - Effekt av befolkningsökning då stadens storlek hålls konstant. Vid denna företeelse så kommer hyrorna att stiga, dock till följd av en annan orsak än tidigare. Då stadens storlek är konstant kan inte ökningen av lokaliseringshyrorna beror på ökat avstånd från stadens utkant. I detta fall handlar det om att densiteten i staden kommer att öka. Som tidigare nämnts uppstår jämvikt då hyresgradienten är den samma som transportkostnaden per ytenhet. I detta fall hålls transportkostnaden per invånare konstant vilket måste leda till ökad transportkostnad per ytenhet då densiteten ökar och det bor fler invånare per ytenhet. Detta medför att lutningen på hyresgradienten kommer att öka som bilden visar. (Geltner, Miller, 2007) Slutsatsen vid en ökning av invånarantalet i en stad kommer således att bli att vid ökad storlek på staden istället för ökad densitet kommer den procentuella hyresökningen att vara större vid stadsgränserna än vid stadens centrum CBD. Fallet då stadens densitet tillåts öka och dess storlek hålls konstant kommer att resultera i en större procentuell hyresökning invid stadens CBD än den ökningen som sker vid utkanten av staden. (Geltner, Miller, 2007) Förändring av transportkostnader Vi återgår till modellens ursprungsläge då inga antaganden gjorts för att se vad som händer då en förändring i transportkostnader sker. I detta fall antas invånarantal och inkomst vara konstanta då transportkostnaderna kommer att sjunka i staden. Att transportkostnaderna sjunker skulle kunna vara till följd av förbättrad logistik, infrastruktur och telekommunikation m.m. En sänkning av 16

17 transportkostnaderna kommer som tidigare nämnts att leda till en sänkning av hyresgradienten, dvs. lutningen på hyresgradienten kommer att minska. (Geltner, Miller, 2007) LH LH C C B A Centrum A B Bild 5 - Effekten av minskade transportkostnader. Som bild 5 illustrerar har stadens invånare tagit sitt sparade kapital från sänkningen av transportkostnaderna och köpt mer land. Detta skulle kunna ske genom t.ex. hus med större tomter längre ut på landsbygden, bostadsområden med mer parkmark och närhet till golfbanor eller köpcentrum med fler parkeringsplatser. Följden av sänkt transportkostnad och invånarnas investeringar blir ökade hyror i stadens utkanter med en hyressänkning i stadens CBD. Vidare skulle enbart en sänkning av densiteten i staden utan sänkning av transportkostnader också leda till en sänkning av hyrorna i stadens CBD. En sänkning av transportkostnaderna gör dock det hela mer illustrerbart. (Geltner, Miller, 2007) Vid en förändring av transportkostnaden, som illustreras ovan, kan det sammanfattningsvis tilläggas att en sänkning av transportkostnaderna, givet att inkomst och antalet invånare är fixerat, alltid leder till sänkt lokaliseringshyra i stadens CBD. Beroende på förändringar i stadens densitet antages hyrorna vid stadens utkanter fungera tvärtom, d.v.s. när transportkostnaderna sjunker förmodas hyrorna i stadens utkanter att stiga. (Geltner, Miller, 2007) Förändring av inkomst Det sista som ska undersökas med hjälp av den monocentriska stadsmodellen är huruvida stadens hyra förändras då stadens invånare erhåller en högre inkomst. Detta scenario förutsätter att invånarantalet hålls fixerat. Detta fenomen är bland de svåraste att analysera, ty med en ökad inkomst kan invånarna välja att spendera den på ett oerhört många olika sätt. Förväntningen är 17

18 dock att invånarna skall spendera en del på att köpa mer land genom t.ex. hus med större tomter längre ut på landsbygden eller bostad i bostadsområden. Följden av detta kommer att bli snarlik den ovan diskuterade med en sänkning av transportkostnaderna, d.v.s. stadens storlek kommer att öka till följt av att densiteten i staden kommer att sjunka. (Geltner, Miller, 2007) 3.4 Polycentrisk stadsmodell Den monocentriska stadsmodellen som diskuterades i föregående kapitel refererar till städer med enbart ett dominant centrum (CBD). Dock finns det städer som har ett flertal centrum. Dessa städer refererar till den polycentriska stadsmodellen, så kallade polycentriska städer. Polycentriska städer kombinerar många av fördelarna med stora och små stadsområden. De traditionella CBD erbjuder företagen fördelar genom betydande agglomerationsfördelar inom ekonomin. Samtidigt krävs det högre löner för att kompensera för dyr och tidskrävande pendling mellan stadens CBD och de mindre förortscentrum. Vidare ger dessa mindre förortscentrumen sysselsättning åt företagen i staden som helhet, samtidigt som förortscentrumen kan ge upphov till minskade pendlingskostnader, löner och markpriser då arbetskraften bor i närheten. (McMillen, Smith, 2003) Generellt så anses de flesta städerna med ett invånarantal på en miljon eller mer vara polycentriska städer med ett eller flera s.k. förortscentrum. Dessa förortscentrum ska tjäna hela storstadsområdet med ett antal olika faciliteter som t.ex. flygplats, sjukhus, sportanläggningar och skolor. Det har på senare år även blivit populärt att utveckla stora köpcentrum i förorterna som även de tjänar större delen av storstaden. Dessa köpcentrum är oftast lokaliserade vid större motorvägar eller landsvägar. På flera håll i världen har dessa köpcentrumsområden utvecklats och blivit likt många mindre städers CBD med dess storlek och utbud. (Geltner, Miller, 2007) Teoretiskt sett så är ingen stad i världen helt monocentrisk p.g.a. att efterfrågan hos olika verksamheter medför att det finns två eller fler ställen att lokalisera sig på, d.v.s. olika geografiska platser där deras transportkostnad är minimerad. Dessa geografiska platser behöver inte vara i stadens CBD utan är helt beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Platserna där de väljer att etablera sig på kan t.ex. vara i närheten av en motorväg eller ett bostadsområde. (Geltner, Miller, 2007) 18

Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden

Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 107 Hyresgästers preferenser på kontorslokalhyresmarknaden jämförelse mellan

Läs mer

Har det skett en real hyreshöjning på kontorsmarknaden i Stockholm? hyresindex ur ett 30- års perspektiv

Har det skett en real hyreshöjning på kontorsmarknaden i Stockholm? hyresindex ur ett 30- års perspektiv Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 133 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Har det skett en real hyreshöjning på kontorsmarknaden i Stockholm? hyresindex ur ett 30- års perspektiv

Läs mer

Umestan och marknaden för lokaler i Umeå. Cecilia Hedenmark Frank Strand Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet

Umestan och marknaden för lokaler i Umeå. Cecilia Hedenmark Frank Strand Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet Umestan och marknaden för lokaler i Umeå Cecilia Hedenmark Frank Strand Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet CERUM Working Paper 86:2005 Umestan och marknaden för lokaler i Umeå Cecilia

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden

Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 30 Värdering av kommersiella fastigheter med kassaflödesmetoden

Läs mer

grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 145 Kontorsflytt från Stockholms CBD - En studie om påverkan på kontorsmarknaden

grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 145 Kontorsflytt från Stockholms CBD - En studie om påverkan på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 145 Kontorsflytt från Stockholms CBD - En studie om påverkan på kontorsmarknaden

Läs mer

Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011

Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 285 Samhällsbyggnad 300 hp Magisternivå, 30 hp Bygg- och fastighetsekonomi Fastighetsbolag, risker och strategier 2002 2011 En analys av svenska

Läs mer

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr. 117 Accepterat pris -Effekter av den nya prismodellen i Stockholms innerstad

Läs mer

Marknadsanalys kontorsmarknaden

Marknadsanalys kontorsmarknaden Marknadsanalys kontorsmarknaden Huddinge kommun 31 January 2012 Marknadsanalys Kontorsmarknaden Huddinge Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Underlag... 2 1.3 Metod... 2 1.4 Om Jones Lang

Läs mer

EFTERFRÅGAN PÅ KONTORSLOKALER I EXKLUSIVA LÄGEN En analys av kontorshyresgästens val av lokalisering i Stockholms innerstad

EFTERFRÅGAN PÅ KONTORSLOKALER I EXKLUSIVA LÄGEN En analys av kontorshyresgästens val av lokalisering i Stockholms innerstad Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom samhällsbyggnad Nr 27 EFTERFRÅGAN PÅ KONTORSLOKALER I EXKLUSIVA LÄGEN En analys av kontorshyresgästens val av lokalisering i Stockholms

Läs mer

Bostadspriserna och läget

Bostadspriserna och läget Bostadspriserna och läget - tillämpning av den monocentriska stadsmodellen Patrik Larsson Patrik Larsson 2012 Tel: 0733-623244 E-post: patrik.larsson.1988@gmail.com Fastighetsvetenskap Institutionen för

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 136. Fastighetsbolagens strategi i samband med finanskrisen 2008

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 136. Fastighetsbolagens strategi i samband med finanskrisen 2008 Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 136 Fastighetsbolagens strategi i samband med finanskrisen

Läs mer

Vakanstider inom kommersiella fastigheter

Vakanstider inom kommersiella fastigheter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 330 Real Estate Development and Financial Services Masternivå, 30 hp Real Estate Management Vakanstider inom kommersiella fastigheter En studie

Läs mer

Vilka faktorer förklarar skillnader i småhusprisutvecklingen i städer utanför storstadsregionerna

Vilka faktorer förklarar skillnader i småhusprisutvecklingen i städer utanför storstadsregionerna Vilka faktorer förklarar skillnader i småhusprisutvecklingen i städer utanför storstadsregionerna - Analys av tio medelstora städer Sofie Pettersson Copyright Sofie Pettersson, 2014 Tel: 073 0984262 E-mail:

Läs mer

Fastighetsförvaltningens säljprocess

Fastighetsförvaltningens säljprocess - En rekommendation om hur säljprocessen inom lokaluthyrning kan bedrivas Henrik Isaksson Henrik Svensson Fastighetsvetenskap, Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Läs mer

Fri hyressättning i Stockholms stad -Marknadssimuleringar över tid

Fri hyressättning i Stockholms stad -Marknadssimuleringar över tid Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 150 Civ.Ing. Samhällsbyggnad Kandidatnivå, 15 hp Bygg- och fastighetsekonomi Fri hyressättning i Stockholms stad -Marknadssimuleringar över

Läs mer

Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning

Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning Fastighetsägarens vinst vid ombildning i jämförelse med annan försäljning Ivan Bosnjak Erik Uppman Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet The Department of Real Estate

Läs mer

Markexploatering i södra Spanien

Markexploatering i södra Spanien Institutionen för Fastigheter och Byggande och Centrum för Bank och Finans Examensarbete (15 hp) inom Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Nr 35 Markexploatering i södra Spanien - I en vikande marknad,

Läs mer

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr xx Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Författare:

Läs mer

Analys av drift- och underhållskostnader

Analys av drift- och underhållskostnader Analys av drift- och underhållskostnader påverkande faktorer Kristian Isberg copyright Kristian Isberg Institutionen för byggvetenskaper, Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP--09/5394

Läs mer

Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i centrala Stockholm

Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i centrala Stockholm Institutionen för Fastigheter och Byggande Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 393 Ägarstrukturen för kontorsfastigheter i centrala Stockholm Författare: Peter

Läs mer

Optioner i kommersiella hyresavtal. Sima Ghaemi

Optioner i kommersiella hyresavtal. Sima Ghaemi Sima Ghaemi copyright Sima Ghaemi 2014 Fastighetsvetenskap Institutionen för Teknik och Samhälle Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Box 118 221 00 Lund ISRN/LUTVDG/TVLM/14/5305 SE Tryckort Lund

Läs mer

Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan

Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 261 Hyresgästrepresentation och lokaluthyrning - Utbud och efterfrågan Författare: Marika Hilldoff

Läs mer

Industrifastigheter som investeringsobjekt -En studie av marknaden för industrifastigheter i Malmö kommun

Industrifastigheter som investeringsobjekt -En studie av marknaden för industrifastigheter i Malmö kommun Examensarbete ISRN/LUTVDG/TVLM 08/5163 SE Industrifastigheter som investeringsobjekt -En studie av marknaden för industrifastigheter i Malmö kommun Andréas Hansson Marcus Jönsson Institutionen för fastighetsvetenskap

Läs mer

Fastighetsägarens lönsamhet vid ombildning i två områden i Malmö

Fastighetsägarens lönsamhet vid ombildning i två områden i Malmö Fastighetsägarens lönsamhet vid ombildning i två områden i Malmö Ivan Bosnjak Erik Uppman Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet The Department of Real Estate Science

Läs mer

Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter

Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter En analys av begrepp, mätproblem, påverkande faktorer och användbarhet av Hans Lind Denna rapport är finansierad av Fastighetsakademin vid Avd

Läs mer

Koll på läget? Efterfrågan på kontorslokaler i Göteborgsområdet 2011-2014

Koll på läget? Efterfrågan på kontorslokaler i Göteborgsområdet 2011-2014 Koll på läget? Efterfrågan på kontorslokaler i Göteborgsområdet 2011-2014 ELIN MARMEFELT BEATRICE MATTSSON KANDIDATARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn Institutionen

Läs mer

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta

Det här är Atrium Ljungberg. vår affär. Här finns vi. fakta årsredovisning Det här är Atrium Ljungberg Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vår inriktning är att äga, utveckla och förvalta framför allt handels- och kontorsfastigheter.

Läs mer

Bostadsköp - En studie om lånekulturen bland unga hushåll i Stockholm

Bostadsköp - En studie om lånekulturen bland unga hushåll i Stockholm Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 223 Bostadsköp - En studie om lånekulturen bland unga hushåll

Läs mer

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 87 Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Författare:

Läs mer