Den svenska spelmarknaden- Djävulens påfund?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska spelmarknaden- Djävulens påfund?"

Transkript

1 Den svenska spelmarknaden- Djävulens påfund? The Swedish Gambling Market- The Devils Figment? Thea Eriksson Almgren & Emma Jensen Word count:

2 Abstract Authors Thea Eriksson Almgren & Emma Jensen Supervisor Bo Persson Keywords Liberalization, Swedish Gambling Politics, Policy Process The Swedish gambling market has been through great changes during the last 20 years, this is mainly due to the success and development of the Internet. Foreign gambling companies have established their business on the Swedish gambling market and the regulations that exist today are not enough, due to most of the Swedish political parties. Liberalization is therefore in high interest for a functioning system. The politicians have long been divided on how and what this kind of liberalization should look like. It has come apparent in the few last years that something has to be done. The purpose of this paper is to analyze how the Swedish gambling politics works today and what the current influences are. We will also review the reasons why the market has not been liberated during the last 20 years. Politicians have long feared an increased gambling problem if liberalization takes place. This argument has made it more difficult to develop the Swedish gambling market. The research shows that there is absence of action in the political system because the politician seems to lack interest on the subject. There have been disagreements between the parties and it may be hard to find political incitement to change the gambling market. Over the past 20 years, a more liberal view on the topic has formed which has influenced changes of the gambling politics. Gambling politics have not played a big part in the political agenda as other policies are considered more relevant. This inadequate regulation has not kept pace with the technological development. 2

3 Sammanfattning Författare Thea Eriksson Almgren & Emma Jensen Handledare Bo Persson Nyckelord Avreglering, Svenska spelpolitiken, Policyprocesser Den svenska spelmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren, främst i och med Internets utveckling. Utländska spelbolag har tagit plats på den svenska marknaden och de regleringar som finns idag är inte tillräckliga enligt de politiska partierna. En avreglering är därför högst aktuell för att få ett fungerande system. Politikerna har länge varit oense om hur och i vilken utsträckning en sådan avreglering ska se ut men verkar idag vara överens om att någonting måste göras. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den svenska spelpolitiken har förändrats de senaste 20 åren och hur den ser ut idag. Vi kommer belysa vilka aktörer som främst förekommer på spelmarknaden. I uppsatsen ska det även undersökas vilka orsaker som kan ha legat till grund till varför det inte skett en avreglering under denna period. I uppsatsen kan det konstateras att politikerna har en rädsla för ett ökat spelmissbruk vid en eventuell avreglering. Detta är ett argument som försvårat utvecklingen av den svenska spelmarknaden. Resultatet i uppsatsen visar att det råder tröghet i det politiska systemet. Politikerna är rädda för att genomföra en misslyckad avreglering samtidigt som det verkar råda svaga politiska incitament för en ändring på spelmarknaden. Det har även under en längre period förekommit oenighet mellan partierna. Under de senaste 20 åren har en mer liberal åskådning anammats som i sig legat till grund för de förändringar som skett på den svenska spelmarknaden. Spelpolitiken har dock inte tagit så stor plats på den politiska dagordningen då andra politiska områden ansetts mer relevanta. Detta har bidragit till att regleringen inte hängt med den tekniska utvecklingen och är otillräcklig. 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Frågeställning Hypoteser Avgränsningar Metod Tillvägagångssätt Källkritik Begreppsdefinition Reglering Avreglering Monopol Disposition Teori Bakgrund Den svenska spelpolitiken Viktiga historiska förändringar Ny lotterilag Kasinolagen skrevs Tiden mellan Spelamarkanden idag Sammanfattning Analys Policyprocesser Slutsats Diskussion Källförteckning Litteraturlista Internetkällor Riksdagstryck Intervjuer Mailkontakt

5 1. Inledning Idag äger staten många bolag som omsätter stora summor pengar, ett av dessa är Svenska Spel. Den svenska spelmarknaden har under de senaste 20 åren genomgått stora förändringar som ett resultat av Internets frammarsch. Utländska företag med svenskar som målgrupp har trätt in på spelmarknaden och med sitt inträde förändrat förutsättningarna för det allmänna spelandet. Idag råder dock en reglerad marknad av spel och Svenska Spel omsätter mest av alla spelbolag på den reglerade marknaden. 1 Problematiken är att utländska spelbolag tillhandahåller speltjänster oförhindrat på nätet och hämmar därmed statens vision om att motverka spelmissbruk. Idag finns det en omfattande illegal spelmarknad som står utanför statlig kontroll. Denna marknad är dessutom svår att hantera för statens tillsynsmyndighet, Lotteriinspektionen, då den är just illegal. 2 Den illegala spelmarknaden fortsätter att växa både på den fysiska och Internetbaserade marknaden. Idag uppskattas de illegala nätbaserade spelbolagen ha en marknadsandel på ungefär elva procent. Anders Borg ska vid ett tillfälle ha benämnt spelmarknaden som djävulens påfund, fritt citerat. En fråga som måste ställas är varför djävulen då inte regleras utan snarare släpps fri på Internet. 3 Hur pass reglerad den svenska spelmarknaden egentligen är och ifall ett monopol verkligen råder kan därför ifrågasättas. Vad är syftet med en reglerad marknad om utländska spelbolag kan nå sin målgrupp obegränsat via Internet och varför har inte politikerna valt att ta beslut om en eventuell avreglering? Utvecklingen av spelmarknaden har också kommit att påverka den svenska spelpolitiken. Det har uppstått en helt ny debatt om hur spelmarknaden borde utformas och vilka medel som är bäst lämpade till att uppnå det önskade målet. 1 Om Svenska Spel, svenska- spel/fakta- svenska- spelmarknaden/ ( ) 2 Riksrevisionen- RiR2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? s. 9 3 Andersson Rolf, mailkontakt, Spelkonsult, Chronological. ( ) 5

6 1.1 Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den svenska spelpolitiken har förändrats de senaste 20 åren och hur den ser ut idag. Vi kommer belysa vilka aktörer som främst förekommer på spelmarknaden. I uppsatsen ska det även undersökas vilka orsaker som kan ha legat till grund till varför det inte skett en avreglering under denna period. 1.2 Frågeställning Frågeställningarna blir således: Hur har den svenska spelpolitiken förändrats och utvecklats de senaste 20 åren? Varför har det inte skett en avreglering på den svenska spelmarknaden? 1.3 Hypoteser Vi har valt att arbeta med hypoteser för att enklare besvara våra frågeställningar. Vår valda teori som är utformad av John W Kingdon kommer att appliceras på dessa hypoteser, vilket kommer diskuteras vidare i analysen. Vi tror att det inte har skett en avreglering av spelmonopolet på grund av socialpolitiska skäl. Staten anser att det finns risker med spel om pengar för både samhället och den enskilde individen. Riskerna uttrycks som spelberoende, sociala skadeverkningar, ekonomiska problem samt kriminalitet. 4 Vi har även en hypotes om att staten inte vill avreglera spelmonopolet för att behålla en stor inkomstkälla till statskassan. Detta tror vi dock varken regeringen eller oppositionen skulle ge uttryck för. 4 Mål för spelpolitiken, 2005, ( ) 6

7 1.4 Avgränsningar Denna uppsats kommer att avgränsas till att endast undersöka den svenska spelmarknaden. Detta innebär även de internationella spelbolag som är aktiva på Internet. Kravet är dock att dessa bolag driver en verksamhet som riktar sig mot den svenska målgruppen. På den svenska spelmarknaden finns det några få aktörer förutom Svenska Spel, som bland annat har rätt att anordna lotteri. Dock är Svenska Spel den största av dessa aktörer vilket innebär en naturlig avgränsning till endast detta bolag. Studien kommer inte heller att beröra Aktiebolaget Trav och Galopp- ATG som bedriver spel på hästar av samma anledning, att Svenska spel är störst. 5 Den svenska lagstiftningen är den reglering som främst berör den svenska spelmarknaden och därför kommer en avgränsning ske till just denna. Uppsatsen kommer därför inte beröra EU:s lagstiftning mer än att nämna den. De spel som studien berör är de som erbjuder pengar som vinst. Uppsatsen är avgränsad till de senaste 20 åren, detta för att kunna fånga upp den stora förändringen i och med Internets frammarsch parallellt med de få lagändringar som skett. Under de studerade 20 åren kommer även propositioner, utredningar, motioner samt debatter att analyseras. Vi har valt viktiga händelser under denna tid som vi anser vara relevanta för studien och avgränsar oss därför till dessa. 5 Om ATG- Företaget ATG, https://www.atg.se/index.jsp?chooseatgse2=true#/department.atg.imported.2.784/ ( ) 7

8 1.5 Metod Tillvägagångssätt I denna uppsats genomförs en kvalitativ studie, vilket innebär en systematisk genomgång och analys av texters delar, helhet och kontext. 6 I studien har det dessutom arbetats utifrån en så kallad enfallsstudie. Detta innebär att ett fall studeras i syfte att beskriva analysenheter i detalj. Denna metod lämpar sig om syftet är att exempelvis följa beslutsprocesser eller händelseförlopp som kan mätas över tid. I uppsatsen följs utvecklingen av den svenska spelpolitiken under de senaste 20 åren, detta görs bland annat genom analysering av propositioner, motioner och debatter. Fördelen med att använda sig av en enfallsstudie är att fallet kan studeras mer djupgående, än om det funnits flera fall att ta hänsyn till. 7 Denna metod valdes då detta ämne kräver en intensiv studie. Uppsatsens resultat baseras till stora delar på primärkällor. Primärmaterialet består främst av propositioner, motioner samt debatter under en 20 års period fram till idag. Ytterligare en primärkälla är den mailkontakt som vi haft med Rolf Andersson. Rolf Andersson jobbar som spelkonsult och har givit oss insyn i hur olika spelmarknader fungerar och de verkande aktörerna. Även Peter Andersson som är universitetslektor på Linköpings Universitet har intervjuats, då om hur regleringar samt olika monopolmarknader fungerar. Båda dessa personer har varit ett bra komplement till primärmaterialet vi använt oss av. En fördel med att använda sig av primärdata är att de i regel är mer trovärdiga än sekundärkällor. 8 Sekundärkällor är data som samlats in och bearbetats av andra. Vår sekundärdata består främst av litteratur och utredningar. Då studien ska undersöka hur den svenska spelmarknaden har utvecklats under de senaste 20 åren kommer uppsatsen fokusera djupare på vissa årtal. De årtal som har valts ut är de år där det antingen har skett en lagändring, lagts propositioner, motioner eller tillkommit utredningar. Propositionerna och motionerna kommer vara ett underlag för att förstå argumenten bakom de politiska besluten och därmed ge en ökad förståelse om varför det inte ännu skett något avregleringen på den svenska spelmarknaden. 6 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena, 2012, Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik AB, Vällingby. s Teorell, Jan & Torsten Svensson, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod. Liber: Malmö. s Esaiasson.P m.fl., s

9 1.5.2 Källkritik Det är alltid viktigt att bedöma trovärdigheten i källor som skall användas i uppsatser, oavsett om det är tryckt fakta, intervjuer eller Internetkällor. Denna uppsats strävar efter att uppnå så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Detta främst för att åstadkomma den legitimitet och trovärdighet som önskas. En god validitet är nödvändig för att komma fram till trovärdiga slutsatser om verkligheten vilket görs dels genom att mäta det som påstås ska mätas, detta även kallat för yttre validitet. 9 Inre validitet innebär att det finns en god överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och begrepp. Det finns alltså två typer av validitet som är viktiga att ta hänsyn till. Reliabilitet avser att ge tillförlitliga och stabila utslag. Om en annan person får samma resultat som tidigare fåtts med samma mätinstrument har en god reliabilitet uppnåtts. 10 Det finns många olika sätt att skaffa information till en uppsats. Studien innefattar både primär- och sekundärkällor, detta för att uppnå en så höga trovärdighet som möjligt. Hög trovärdighet fås när källorna är tillförlitliga samt när relevant information används i rätt sammanhang. 11 Intervjuer är ett exempel på en primärkälla som har använts. För att åstadkomma så bra intervjuer som möjligt ställdes sakliga frågor samtidigt som det fanns möjlighet för en diskussion. Det ansågs vara viktigt med en öppen diskussion istället för strikta frågor då de intervjuade personerna besitter allt ifrån kunskap, information och egna erfarenheter om ämnet som annars inte fåtts ta del av. Våra primärkällor består dock främst av offentligt tryck, i form av propositioner, motioner samt debatter från riksdagen. Utöver detta har dessutom sekundärdata i form av trycka- och Internetkällor använts. Gällande sekundärkällor är det viktigt att dessa är uppdaterade och relevanta. Den sekundärdata som har använts, både tryckt fakta och Internetkällor är tillräckligt uppdaterade för att vår uppsats ska uppnå en hög tillförlitlighet. I vissa källor finns det inga publiceringsdatum men dessa källor anser vi dock vara tillförlitliga då det är sidor från exempelvis Lotteriinspektionen, som är en myndighet samt Svenska Spel, som är ett statligt bolag. Uppsatsen innefattar olika typer av tryckta källor samt Internetkällor, vilka ger ett väl utformat faktaunderlag. En viktig del i uppsatsen är att ha ett objektiv förhållningssätt. En uppsats som endast väljer att 9 Esaiasson.P m.fl., s Eriksson, L. T. & Wiedersheim- Paul, F., Att utreda, forska och rapportera, nionde upplagan, Malmö: Liber. s Eriksson, L. T. m.fl., s

10 belysa faktorer som är till fördel för det önskade resultatet blir inte alltid tillräckligt trovärdig, för att åstadkomma ett bättre resultat bör därför flera perspektiv studeras. Uppsatsen kommer presentera olika politiska argument rörande en avreglering av den svenska spelmarknaden, detta för att ge en rättvis bild av spelmarknaden och de meningsskiljaktigheter som råder. 10

11 1.6 Begreppsdefinition Reglering Statliga regleringar är en typ av bestämmelse som reglerar en marknad genom olika lagar och bestämmelser. En reglering kan både leda till välfärd men kan också resultera i en ineffektiv marknad. 12 Regleringar finns på nästintill alla marknader, men i olika hög grad. Regleringar används oftast för att erbjuda alla medborgarna i ett land tillgång till likadana tjänster. Den vanligaste motiveringen för en reglering är att den ska korrigera ineffektivitet. Som tidigare nämnt kan dock ineffektivitet skapas om marknaden inte behöver regleras. 13 Det finns även andra anledningar till varför regleringar existerar av exempelvis spelmarknaden och Systembolaget. Dessa kan ses som socialpolitiska skäl. 14 Det argumenteras då att regleringarna är till för att skydda den allmänna välfärden och välmående Avreglering Avreglering kan ges uttryck i flera olika former och namn. Det finns exempelvis liberalisering, omreglering, konkurrensutsättning och just avreglering. 16 I denna uppsats kommer ordet avreglering att användas. Avreglering innebär att regleringarna på en viss marknad tas bort eller ändras. På de marknader där regleringarna är mer skadliga än hjälpsamma är det mest logiska att avreglera. 17 Avreglering är således motsatsen till reglering. När en avreglering sker blir det ofta så att fler regler och lagar tillkommer för att kunna anpassa och styra marknaden till dessa nya företag. Ett monopol kräver inte ett lika stort regelverk, därför kan ordet avreglering ibland vara missvisande. 18 En avreglering syftar till att tillåta flera företag att etablera sig på marknaden och påstås leda till lägre priser, varierat utbud och ökad effektivitet på grund av ökad konkurrens Carlton D., Perloff J, Modern Industrial Organization. 4 uppl. Pearson. s Carlton D., 2005 s Andersson Peter, intervju, Universitetslektor, Linköpings Universitet. ( ) 15 Carlton D., 2005 s Andersson Peter, intervju. 17 Carlton D., 2005 s Andersson Peter, intervju. 19 Carlton D., 2005 s

12 1.6.3 Monopol Monopol råder om det endast finns ett företag eller en producent som erbjuder en viss produkt/tjänst till konsumenterna. Ett monopol sätter ensam priset utan att vara rädd för att ett annat företag kan komma och sätta ett lägre pris. 20 Det finns olika typer av monopol. En typ är naturligt monopol medan en annan typ av monopol kan uppstå på grund av patent. Spelmonopolet är dock ett statligt skapat monopol som regleras av lagar och regler för att hindra andra företag att komma in på marknaden Disposition Det inledande kapitlet, kapitel ett, påbörjas med en inledning och därefter redovisas syfte, frågeställningarna och hypoteserna för studien. Syftet och frågeställningarna kommer att följas i en röd tråd genom hela uppsatsen. Avgränsningar som görs, även dessa redovisade i kapitel ett, är till för att hålla uppsatsen på en rimlig nivå. Metoden som har använts redovisas sedan, i samma kapitel, där tillvägagångssättet och källkritiken ligger i fokus. Kapitel två behandlar den valda teorin om policyprocesser och Kingdons teori om policyströmmar och - processer. Kapitel tre innefattar bakgrunden till hur den svenska spelmarknaden ser ut samt vilka aktörer som är aktiva. I kapitel fyra presenteras det hur den svenska spelpolitiken sett ut under de senaste 20 åren. Detta framförs ur ett kronologiskt perspektiv där motioner, propositioner och utredningar till stor del legat som faktagrund. I kapitel fem redovisas analysen där vi reflekterar över frågeställningarna, hypoteserna samt hur Kingdons teori går att applicera på den politiska situationen. Analysen avslutas med de slutsatser som vi kommer fram till. Dessa bygger givetvis på teorin samt resultatet. Kapitel sex är ett diskussionskapitel där våra egna tankar och värderingar får ta plats. Källförteckningen finns att hitta i kapitel sju vilket är det sista kapitlet i uppsatsen. Detta kapitel är uppdelat i en litteraturlista, Internetkällor, riksdagstryck, intervjuer samt mailkontakt. 20 Carlton D., 2005 s Carlton D., 2005 s

13 2. Teori Inför uppsatsen har två olika teorier studerats, historisk institutionalism samt policyförändringar. Den teori som har använts i uppsatsen är dock Kingdons teori kring policyförändringar. Vi anser att just denna teori kommer hjälpa oss att uppnå syftet med uppsatsen samt besvara våra ställda hypoteser. Offentlig policy är ett relativt brett begrepp och infattar många olika teorier. Offentlig policy, enligt Rune Premfors, är de åtgärder och beslut som fattas av exempelvis regeringen eller en kommun som ska lösa problem och förverkliga offentliga riktlinjer eller program. Policy behandlar sällan begränsade åtgärder eller enstaka beslut, det handlar snarare om kedjor av beslut. 22 Offentlig policy innefattar även vad en regering inte väljer att göra för att lösa problem. 23 Kingdons teori valdes då vi anser att den till viss del kan förklara varför det inte skett en avreglering på den svenska spelmarknaden samt varför den svenska spelpolitiken utvecklas till hur den ser ut idag. För att förstå varför det inte har skett någon större policyförändring på den svenska spelmarknaden kommer uppsatsen ge en genomgående förklaring till varför policyförändringar sker. Vi kommer som tidigare nämnt använda oss av Kingdons teori om policyförändringar. Det är framförallt tre strömmar genom det politiska systemet som förklarar detta. Dessa tre strömmar är: problem, policy och politik. 24 När dessa tre strömmar länkas samman ökar sannolikheten för en fråga att nå den politiska agendan, och därmed en möjlig policyförändring. 25 Den första strömmen, problem, berör frågor om varför vissa problem får uppmärksamhet medan andra inte får det. Vilka frågor och problem som når den politiska agendan beror bland annat på vilka aktörer som är aktiva. Det kan också bero på att aktörer jobbar för att förhindra vissa frågor att nå den politiska agendan. 26 I andra fall är det dramatiska händelser såsom naturkatastrofer som leder till att ett problem 22 Premfors Rune, 1989, Policyanalys. Studentlitteratur, Lund. s Soon Ae Chuna, 2012, E- participation and transparent policy decision making. University of New York- College of Staten Island. 24 Knill Christoph. & Tosun Jale, Public policy: a new introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan s Kingdon W John, Agendas, alternatives and Public policies. The University Of Michigan, Second Edition, s Kingdon, s

14 uppmärksammas. Ytterligare en anledning till att vissa problem blir mer uppmärksammande än andra kan bero på återkoppling av en redan befintlig policy. Den andra strömmen, policy, handlar om de idéer och politiska frågor som presenteras av olika aktörer, där bland annat politiker, tjänstemän och media. Policyområden som är väl avgränsade tenderar till att aktörerna delar samma värderingar inom området. Ett policyförslag som aktualiseras beror ofta på att det är politiskt och tekniskt genomförbart. Det är också av betydelse att policyförslaget överensstämmer med policyskaparnas värderingar. 27 Den tredje strömmen, politik, behandlar de aktörer som kan påverka policyförändringar. Dessa är den allmänna opinionen, påverkan från intresseorganisationer och politiker samt tjänstemän. Den allmänna opinionen är vad medborgarna tycker i en fråga. Medborgarna har en viktig del i policyförändringarna eftersom policyskaparna anpassar vad de tar upp på agendan efter dem. Policyskaparna kan exempelvis spara vissa frågor tills de blir mer gynnsamma att ta upp. Den andra typen av aktör som ingår i den politiska strömmen är intresseorganisationer. Om många intresseorganisationer är eniga i en fråga är det stor sannolikhet att frågan lyfts upp på den politiska dagordningen. Ytterligare påverkan till policyförändringar kan komma från tjänstemän och politiker. Idéer om ny policy kan uppstå om politiker eller tjänstemän byts ut, detta kan exempelvis inträffa i och med regeringsskifte. Policyprocessen och möjliga policyförändringar kan enligt John W Kingdon förklaras av ett möjlighetsfönster. Detta fönster uppstår då de tre strömmarna problem, policy och politik sammanfaller. Varför detta fönster öppnas och ger möjlighet till policyförändringar kan bero på oförutsedda händelser som naturkatastrofer eller förutsedda händelser som maktskiften. 28 Dessa två olika händelser är två typer av policyfönster och kommer få två olika utfall, enligt Kingdon. Ett fönster som öppnas av en större olycka eller katastrof kommer innebära ett sökande efter lämpliga policylösningar samtidigt som ett försök att definiera problemet uppstår. Ett fönster öppnat av politiska händelser exempelvis ett maktskifte kommer istället innebära att det presenteras policylösningar som söker problem. Detta kan dels bero på att det är 27 Kingdon, s Kingdon, s

15 lättare och billigare för politikerna att börja med färdiga lösningar, än vad det hade varit att börja med problemet och hitta nya lösningar. 29 Ett policyfönster kan öppnas men det kan också stängas. Anledningarna till att ett policyfönster stängs, enligt Kingdon, kan dels bero på att policyskaparna inte lyckats driva frågan ordentligt eller att de känner att problemet redan fått tillräckligt med uppmärksamhet. Fönstret kan också stängas om ett problem inte går att lösa. Det kan också stängas då de politiker eller tjänstemän som öppnat fönstret lämnar policyidéen på grund av ett regeringsskifte. 30 Som tidigare nämnt handlar offentlig policy även om de beslut som regeringen inte väljer att lösa eller aktualisera. Frågan om varför den svenska spelmarknaden inte har genomgått några större policyförändringar kommer vidare diskuteras i analysen. 29 Kingdon, s Kingdon, s

16 3. Bakgrund Sedan mitten av talet har staten ägt olika bolag av olika former och många gånger har motivet för statens ägande varit att det funnits ett naturligt monopol på marknaden. Det har dock funnits andra orsaker till statligt ägande så som socialpolitiska skäl. Spel har ansetts vara av samma slag som tobak och sprit, och har därför reglerats på grund utav ett statligt skyddsansvar som även idag ska verka för att människor ska konsumera dessa med måtta. 31 Under talet inleddes en omvandling av offentliga verksamheter som tidigare drivits i myndighetsform till att bli bolag, detta gällde även spelbolagen. Socialpolitik kan definieras på olika sätt, bland annat att resurserna skall fördelas till de sämst ställda grupperna och individerna. En praktisk definition av begreppet socialpolitik, som även kommer att användas i uppsatsen, är att tillhandahålla vård i olika former till hög kvalitet och i tillräcklig utsträckning, att bidra till ekonomisk tillväxt och till stabilitet i samhällsekonomin samt att fungera som redskap för en formell social kontroll. 32 Detta tolkar vi som direkta eller indirekta statliga åtgärder för att skydda enskilda individer, ofta utsatta, för dåliga levnadsförhållanden. För att denna definition ska bli relevant i sammanhanget kan spel alltså skapa olika risker för den enskilde individen samt samhället. Riskerna uttrycks som spelberoende, sociala skadeverkningar, ekonomiska problem samt kriminalitet. 33 Staten har idag monopol på den svenska spelmarknaden och kontrolleras av myndigheten Lotteriinspektionen och den socialpolitiska faktorn kvarstår än idag som ett argument för monopolställningen. Lotteriinspektionen ska se till att allt spel på den svenska spelmarknaden är lagligt, säkert och pålitligt. 34 Spelmarknaden består bland annat av kasinon, sportspel, värdeautomatspel, bingo, poker samt lotteri. 35 Den reglerade spelmarknaden utgörs främst av Svenska Spel AB, AB Trav och Galopp samt Folkspel. 31 De Geer Hans, Satens spel- Penninglotteriet, Tipstjänst, Svenska Spel. Atlantis, Stockholm. s Holgersson Leif, Socialpolitik och socialt arbete, Historia och idéer. Tredje upplagan. Norstedts Juridik AB, Stockholm. s Mål för spelpolitiken. 34 Om oss, oss/ ( ) 35 Spelformer, ( ) 16

17 Det finns även andra aktörer som Sveriges bingoarrangörers centralorganisation, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Rikslotterier såsom Miljonlotteriet och Postkodlotteriet samt föreningar som anordnar lokala lotterier. Grundprincipen är att överskottet från föreningslotterierna ska gå till allmännyttiga eller ideella föreningar, detta gäller dock inte alla aktörer. 36 Den oreglerade spelmarknaden i Sverige består av spel som bedrivs av andra än de ovannämnda aktörerna. Dessa aktörer bedriver spel utan tillstånd enligt gällande lagstiftning. Illegala spel är exempelvis spel om pengar på bland annat spelautomater som inte tillhör Svenska Spel, sportspel eller pokerturneringar med vinstsyfte som inte arrangeras av Svenska Spels Casino Cosmopol. 37 Svenska Spel AB är ett aktiebolag och är det fjärde största bolaget, i resultatpåverkan, av alla statens bolag. 38 Bolaget bidrog år 2012 med 51,38 miljarder kronor till statskassan, brutto. 39 Svenska Spel tar alltså inte ut någon egen vinst utan allt går till statskassan vilket bidrar med nya resurser till bland annat barnomsorg, forskning, äldrevård och svensk idrott. 40 För att möta en allt mer krävande marknad har bolaget även behövt anpassa sig till dagens tekniska utveckling och har därför utvecklat spel även på Internet och mobiltelefon. 41 Det var år 2005 som Svenska Spel fick tillstånd att bedriva poker på Internet för att möta en efterfråga från omkring människor runt om i landet. 42 Den reglerade spelmarknaden har en åldersgräns på 18 år Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från Swelogs befolkningsstudie, s. 25, 37 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. s Spelmarknaden, 2005, ( ) 39 Statligt ägande, ( ) 40 Alla vinner på Svenska Spel, https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta/vinnare ( ) 41 Om svenska spel, https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta ( ) 42 Svenska Spel får tillstånd för poker på nätet, 2005, spel- far- tillstand- for- poker- pa- natet/ ( ) 43 Staten på spelmarknaden når man målen? s

18 Målsättningen för Svenska Spel är: Vår målsättning är att tillhandahålla spel på ett ansvarsfullt, affärsetiskt och säkert sätt. För oss innebär det att alltid balansera den affärsdrivande verksamheten med ett gediget samhällsansvar och omtanke om den enskilde kunden. Spelansvar innebär att Svenska Spel tillsammans med den enskilde spelaren ser till att spelandet är glädjefyllt, rimligt och inte går till överdrift. 44 Denna målsättning stämmer bra överens med hur statens egna mål för spelpolitiken ser ut: Målen för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen värnas genom att efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Ambitionen är att motverka ett överdrivet spelande, som kan leda till spelberoende, och därigenom uppnå ett av målen inom folkhälsoområdet. Överskottet från spel ska gå bland annat till folkrörelserna och hästsporten och därmed komma allmänheten tillgodo. 45 Det finns alltså tydliga mål från både Svenska Spel och regeringen att individer bör spela med måtta och inte överdriva sin konsumtion, för att undvika spelmissbruk. Svenska Spel uttrycker att just på grund utav att de inte har ett resultatkrav, alltså vinstkrav, av sin ägare kan de lägga ner mer resurser på spelansvar. 46 Spelansvaret är en central del i verksamheten vilket innebär omtanke av kunden, informationsspridning om spelmissbruk och spelsäkerhet. 47 Sedan slutet av talet har utländska spelbolag erbjudit speltjänster på den svenska spelmarknaden via Internet. Internet har därför möjliggjort att flera utländska spelbolag kan etablera sig på den svenska oreglerade spelmarknaden. 48 Efterfrågan och utbudet av spel har genomgått stora förändringar då Internet har utvecklats och nått stora framgångar över tid. Den tekniska utvecklingen har samtidigt inneburit att de nationella regleringarna på den svenska spelmarknaden har utsatts för konkurrens. År 2003 ökade de utländska spelbolagen kraftigt, och enligt en utredning av Riksrevisionen uppskattas de ha en marknadsandel på ungefär elva procent år Idag uppskattas spel på Internet och mobil uppgå till cirka 15 procent av den totala marknaden vilket innebär en 44 Spelansvar, https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/spelansvar ( ) 45 Mål för spelpolitiken. 46 Kort fakta, https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta/fakta ( ) 47 Om Svenska Spel. 48 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. s Staten på spelmarknaden når man målen? s

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Efterfrågestyrd revision. Agreed-upon audit

Efterfrågestyrd revision. Agreed-upon audit LIU-IEI-FIL-A-yy/00000--SE Efterfrågestyrd revision En uppsats om vilka faktorer som kan påverka efterfrågan av revision i små bolag Agreed-upon audit A paper about which factors can affect the demand

Läs mer

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet?

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström Författare: Johan Domeij Anders Åström Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Vi vill först och främst tacka vår handledare

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Avskaffandet av revisionsplikten - Hur banker och små företag kommer att agera om revisionsplikten avskaffas. The abolition of the audit exemption - How banks and small businesses will act if the audit

Läs mer

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay

AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER. Kandidatuppsats i Företagsekonomi. Gaby Khoury Simon Nuay AVSKAFFANDE AV REVISIONSPLIKTEN FÖR SMÅ AKTIEBOLAG PÅVERKAN PÅ SMÅ REVISIONSBYRÅER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Gaby Khoury Simon Nuay VT 2009:KF48 Svensk titel: Avskaffandet av revisionsplikten för

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden 2003:028 SHU EXAMENSARBETE Den svenska spelmarknaden En fallstudie av AB Svenska Spel HENRIK GÅVERUD Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar NATIONALEKONOMIPROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Konsekvenserna med avskaffad revisionsplikt och sänkt aktiekapital

Konsekvenserna med avskaffad revisionsplikt och sänkt aktiekapital HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Ekonomi och Teknik (SET) Magisterprogrammet Bank och Revision Konsekvenserna med avskaffad revisionsplikt och sänkt aktiekapital En studie ur revisorns perspektiv Magisteruppsats

Läs mer

AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN VARFÖR VÄLJER SMÅ AKTIEBOLAG BORT REVISIONEN?

AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN VARFÖR VÄLJER SMÅ AKTIEBOLAG BORT REVISIONEN? AVSKAFFANDET AV REVISIONSPLIKTEN VARFÖR VÄLJER SMÅ AKTIEBOLAG BORT REVISIONEN? Magisteruppsats i företagsekonomi för civilekonomexamen Hygren Maria 890329-5668 Mothi Ameneh 890524-1660 VT 2012:CE05 Svensk

Läs mer

FRIHET ELLER JÄMSTÄLLDHET?

FRIHET ELLER JÄMSTÄLLDHET? Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Kandidatuppsats i offentlig förvaltning HT 14 FRIHET ELLER JÄMSTÄLLDHET? Idéer och argument för och emot kvoterad föräldrapenning Alexandra Medina och Johanna

Läs mer

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS BAKOMLIGGANDE FAKTORER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Elisabeth Karlsson Sophie Karlsson VT 2009:KF26 Förord Vi vill först och främst tacka de sex respondenter

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

Räntebeläggning av periodiseringsfonder

Räntebeläggning av periodiseringsfonder Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID 10 poäng LUNDS UNIVERSITET Januari 2006 Räntebeläggning av periodiseringsfonder Handledare: Maria Gårdängen Göran Anderson Författare:

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967

Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande avseende betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124), Fi2008/7967 Lotteriinspektionen lämnar följande remissyttrande avseende betänkandet En

Läs mer

INVANDRARFÖRETAGANDE OM FÖRETAGARES POSITION PÅ

INVANDRARFÖRETAGANDE OM FÖRETAGARES POSITION PÅ INVANDRARFÖRETAGANDE OM FÖRETAGARES POSITION PÅ MARKNADEN OCH DRIVKRAFTER BAKOM VALET ATT STARTA EGET Magisteruppsats i Företagsekonomi Albertino Junior Lopes Livramento 850604 Ronza Mousa 880707 VT 2011:

Läs mer

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby.

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. 2011 Årsredovisning Kalendarium 2012 Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. Delårsrapporter 2012 januari mars 24 april 2012 januari juni 23 juli 2012 januari september

Läs mer

Revisorn och penningtvätt

Revisorn och penningtvätt Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Revisorn och penningtvätt En studie om hur revisorer tillämpar lagen om penningtvätt

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre

Läs mer

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse

Personlig assistans - En kvalitativ studie av reformens betydelse - En kvalitativ studie av reformens betydelse Rebecca Fredriksson Socialhögskolan, Lunds universitet Ht-10 Handledare: Yoshiko Boregren Matsui 1. Inledning... 6 1.1 Problemformulering...6 1.2 Syfte...7

Läs mer

Nya inslag i bostadspolitiken - konsekvenser för Helsingborg

Nya inslag i bostadspolitiken - konsekvenser för Helsingborg Nya inslag i bostadspolitiken - konsekvenser för Helsingborg Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg och Vattenbyggnad ELIJAH HAMILTON Institutionen för bygg- och miljöteknik Avdelningen för byggnadsekonomi

Läs mer

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag

Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag Från idé till succé Affärsplanens roll i utvecklingen av ett företag The road to success with or without a business plan Janis Cakste, Josefine Dracke och Ariam Kelemeworki Examensarbete 15 hp Grundnivå

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Företagsekonomiska institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID Kandidatuppsats LUNDS UNIVERSITET Juni 2008 Avskaffandet av revisionsplikten Hur stora blir förändringarna? Handledare Gunnar Wahlström Författare

Läs mer

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks

Operativ riskhantering i svenska banker. Operational risk management in Swedish banks ISRN: LIU-IEI-FIL-A--11/01007--SE Operativ riskhantering i svenska banker - Den ogreppbara amöban Operational risk management in Swedish banks - The elusive amoeba Hanna Edlund Annelie Malm Institutionen

Läs mer

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE HUR KAN EN AVSKAFFAD REVISIONSPLIKT TÄNKAS PÅVERKA VERKSAMHETEN HOS REVISORER, BANKER SAMT SKATTEVERKET? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Helena Emilsson Jelena Maljukanovic

Läs mer

Revisionspliktens avskaffande - Hur nya aktiebolag har agerat i frågan och hur revisionsbyråerna påverkats

Revisionspliktens avskaffande - Hur nya aktiebolag har agerat i frågan och hur revisionsbyråerna påverkats ISRN-nr Revisionspliktens avskaffande - Hur nya aktiebolag har agerat i frågan och hur revisionsbyråerna påverkats The abolition of the statutory audit - How new companies has acted in the matter and how

Läs mer

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon

Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Malin Eriksson och Kaisa Rutanen Revisor idag, Redovisningskonsult imorgon Har revisionen spelat ut sin roll i mindre företag? Auditor today, Accounting Consultant tomorrow Has the audit played out its

Läs mer

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin

Abstrakt. Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen. Nivå: Magisteruppsats i ämnet företagsekonomi. Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Institutionen för ekonomi Titel: Outsourcing av Redovisningsfunktionen Författare: Stefan Källås Sarah Bouvin Kurspoäng: 15 högskolepoäng Kursnivå: Magister (D-nivå) Examensarbete i ämnet företagsekonomi

Läs mer

Kommunal revision och bolagsrevision vad är skillnaden?

Kommunal revision och bolagsrevision vad är skillnaden? Företagsekonomiska institutionen FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå HT 2014 Kommunal revision och bolagsrevision vad är skillnaden? Författare: Emma Nilsson, Hampus Nilsson och Patrik Nilsson

Läs mer