Den svenska spelmarknaden- Djävulens påfund?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska spelmarknaden- Djävulens påfund?"

Transkript

1 Den svenska spelmarknaden- Djävulens påfund? The Swedish Gambling Market- The Devils Figment? Thea Eriksson Almgren & Emma Jensen Word count:

2 Abstract Authors Thea Eriksson Almgren & Emma Jensen Supervisor Bo Persson Keywords Liberalization, Swedish Gambling Politics, Policy Process The Swedish gambling market has been through great changes during the last 20 years, this is mainly due to the success and development of the Internet. Foreign gambling companies have established their business on the Swedish gambling market and the regulations that exist today are not enough, due to most of the Swedish political parties. Liberalization is therefore in high interest for a functioning system. The politicians have long been divided on how and what this kind of liberalization should look like. It has come apparent in the few last years that something has to be done. The purpose of this paper is to analyze how the Swedish gambling politics works today and what the current influences are. We will also review the reasons why the market has not been liberated during the last 20 years. Politicians have long feared an increased gambling problem if liberalization takes place. This argument has made it more difficult to develop the Swedish gambling market. The research shows that there is absence of action in the political system because the politician seems to lack interest on the subject. There have been disagreements between the parties and it may be hard to find political incitement to change the gambling market. Over the past 20 years, a more liberal view on the topic has formed which has influenced changes of the gambling politics. Gambling politics have not played a big part in the political agenda as other policies are considered more relevant. This inadequate regulation has not kept pace with the technological development. 2

3 Sammanfattning Författare Thea Eriksson Almgren & Emma Jensen Handledare Bo Persson Nyckelord Avreglering, Svenska spelpolitiken, Policyprocesser Den svenska spelmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren, främst i och med Internets utveckling. Utländska spelbolag har tagit plats på den svenska marknaden och de regleringar som finns idag är inte tillräckliga enligt de politiska partierna. En avreglering är därför högst aktuell för att få ett fungerande system. Politikerna har länge varit oense om hur och i vilken utsträckning en sådan avreglering ska se ut men verkar idag vara överens om att någonting måste göras. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den svenska spelpolitiken har förändrats de senaste 20 åren och hur den ser ut idag. Vi kommer belysa vilka aktörer som främst förekommer på spelmarknaden. I uppsatsen ska det även undersökas vilka orsaker som kan ha legat till grund till varför det inte skett en avreglering under denna period. I uppsatsen kan det konstateras att politikerna har en rädsla för ett ökat spelmissbruk vid en eventuell avreglering. Detta är ett argument som försvårat utvecklingen av den svenska spelmarknaden. Resultatet i uppsatsen visar att det råder tröghet i det politiska systemet. Politikerna är rädda för att genomföra en misslyckad avreglering samtidigt som det verkar råda svaga politiska incitament för en ändring på spelmarknaden. Det har även under en längre period förekommit oenighet mellan partierna. Under de senaste 20 åren har en mer liberal åskådning anammats som i sig legat till grund för de förändringar som skett på den svenska spelmarknaden. Spelpolitiken har dock inte tagit så stor plats på den politiska dagordningen då andra politiska områden ansetts mer relevanta. Detta har bidragit till att regleringen inte hängt med den tekniska utvecklingen och är otillräcklig. 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Frågeställning Hypoteser Avgränsningar Metod Tillvägagångssätt Källkritik Begreppsdefinition Reglering Avreglering Monopol Disposition Teori Bakgrund Den svenska spelpolitiken Viktiga historiska förändringar Ny lotterilag Kasinolagen skrevs Tiden mellan Spelamarkanden idag Sammanfattning Analys Policyprocesser Slutsats Diskussion Källförteckning Litteraturlista Internetkällor Riksdagstryck Intervjuer Mailkontakt

5 1. Inledning Idag äger staten många bolag som omsätter stora summor pengar, ett av dessa är Svenska Spel. Den svenska spelmarknaden har under de senaste 20 åren genomgått stora förändringar som ett resultat av Internets frammarsch. Utländska företag med svenskar som målgrupp har trätt in på spelmarknaden och med sitt inträde förändrat förutsättningarna för det allmänna spelandet. Idag råder dock en reglerad marknad av spel och Svenska Spel omsätter mest av alla spelbolag på den reglerade marknaden. 1 Problematiken är att utländska spelbolag tillhandahåller speltjänster oförhindrat på nätet och hämmar därmed statens vision om att motverka spelmissbruk. Idag finns det en omfattande illegal spelmarknad som står utanför statlig kontroll. Denna marknad är dessutom svår att hantera för statens tillsynsmyndighet, Lotteriinspektionen, då den är just illegal. 2 Den illegala spelmarknaden fortsätter att växa både på den fysiska och Internetbaserade marknaden. Idag uppskattas de illegala nätbaserade spelbolagen ha en marknadsandel på ungefär elva procent. Anders Borg ska vid ett tillfälle ha benämnt spelmarknaden som djävulens påfund, fritt citerat. En fråga som måste ställas är varför djävulen då inte regleras utan snarare släpps fri på Internet. 3 Hur pass reglerad den svenska spelmarknaden egentligen är och ifall ett monopol verkligen råder kan därför ifrågasättas. Vad är syftet med en reglerad marknad om utländska spelbolag kan nå sin målgrupp obegränsat via Internet och varför har inte politikerna valt att ta beslut om en eventuell avreglering? Utvecklingen av spelmarknaden har också kommit att påverka den svenska spelpolitiken. Det har uppstått en helt ny debatt om hur spelmarknaden borde utformas och vilka medel som är bäst lämpade till att uppnå det önskade målet. 1 Om Svenska Spel, svenska- spel/fakta- svenska- spelmarknaden/ ( ) 2 Riksrevisionen- RiR2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? s. 9 3 Andersson Rolf, mailkontakt, Spelkonsult, Chronological. ( ) 5

6 1.1 Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den svenska spelpolitiken har förändrats de senaste 20 åren och hur den ser ut idag. Vi kommer belysa vilka aktörer som främst förekommer på spelmarknaden. I uppsatsen ska det även undersökas vilka orsaker som kan ha legat till grund till varför det inte skett en avreglering under denna period. 1.2 Frågeställning Frågeställningarna blir således: Hur har den svenska spelpolitiken förändrats och utvecklats de senaste 20 åren? Varför har det inte skett en avreglering på den svenska spelmarknaden? 1.3 Hypoteser Vi har valt att arbeta med hypoteser för att enklare besvara våra frågeställningar. Vår valda teori som är utformad av John W Kingdon kommer att appliceras på dessa hypoteser, vilket kommer diskuteras vidare i analysen. Vi tror att det inte har skett en avreglering av spelmonopolet på grund av socialpolitiska skäl. Staten anser att det finns risker med spel om pengar för både samhället och den enskilde individen. Riskerna uttrycks som spelberoende, sociala skadeverkningar, ekonomiska problem samt kriminalitet. 4 Vi har även en hypotes om att staten inte vill avreglera spelmonopolet för att behålla en stor inkomstkälla till statskassan. Detta tror vi dock varken regeringen eller oppositionen skulle ge uttryck för. 4 Mål för spelpolitiken, 2005, ( ) 6

7 1.4 Avgränsningar Denna uppsats kommer att avgränsas till att endast undersöka den svenska spelmarknaden. Detta innebär även de internationella spelbolag som är aktiva på Internet. Kravet är dock att dessa bolag driver en verksamhet som riktar sig mot den svenska målgruppen. På den svenska spelmarknaden finns det några få aktörer förutom Svenska Spel, som bland annat har rätt att anordna lotteri. Dock är Svenska Spel den största av dessa aktörer vilket innebär en naturlig avgränsning till endast detta bolag. Studien kommer inte heller att beröra Aktiebolaget Trav och Galopp- ATG som bedriver spel på hästar av samma anledning, att Svenska spel är störst. 5 Den svenska lagstiftningen är den reglering som främst berör den svenska spelmarknaden och därför kommer en avgränsning ske till just denna. Uppsatsen kommer därför inte beröra EU:s lagstiftning mer än att nämna den. De spel som studien berör är de som erbjuder pengar som vinst. Uppsatsen är avgränsad till de senaste 20 åren, detta för att kunna fånga upp den stora förändringen i och med Internets frammarsch parallellt med de få lagändringar som skett. Under de studerade 20 åren kommer även propositioner, utredningar, motioner samt debatter att analyseras. Vi har valt viktiga händelser under denna tid som vi anser vara relevanta för studien och avgränsar oss därför till dessa. 5 Om ATG- Företaget ATG, https://www.atg.se/index.jsp?chooseatgse2=true#/department.atg.imported.2.784/ ( ) 7

8 1.5 Metod Tillvägagångssätt I denna uppsats genomförs en kvalitativ studie, vilket innebär en systematisk genomgång och analys av texters delar, helhet och kontext. 6 I studien har det dessutom arbetats utifrån en så kallad enfallsstudie. Detta innebär att ett fall studeras i syfte att beskriva analysenheter i detalj. Denna metod lämpar sig om syftet är att exempelvis följa beslutsprocesser eller händelseförlopp som kan mätas över tid. I uppsatsen följs utvecklingen av den svenska spelpolitiken under de senaste 20 åren, detta görs bland annat genom analysering av propositioner, motioner och debatter. Fördelen med att använda sig av en enfallsstudie är att fallet kan studeras mer djupgående, än om det funnits flera fall att ta hänsyn till. 7 Denna metod valdes då detta ämne kräver en intensiv studie. Uppsatsens resultat baseras till stora delar på primärkällor. Primärmaterialet består främst av propositioner, motioner samt debatter under en 20 års period fram till idag. Ytterligare en primärkälla är den mailkontakt som vi haft med Rolf Andersson. Rolf Andersson jobbar som spelkonsult och har givit oss insyn i hur olika spelmarknader fungerar och de verkande aktörerna. Även Peter Andersson som är universitetslektor på Linköpings Universitet har intervjuats, då om hur regleringar samt olika monopolmarknader fungerar. Båda dessa personer har varit ett bra komplement till primärmaterialet vi använt oss av. En fördel med att använda sig av primärdata är att de i regel är mer trovärdiga än sekundärkällor. 8 Sekundärkällor är data som samlats in och bearbetats av andra. Vår sekundärdata består främst av litteratur och utredningar. Då studien ska undersöka hur den svenska spelmarknaden har utvecklats under de senaste 20 åren kommer uppsatsen fokusera djupare på vissa årtal. De årtal som har valts ut är de år där det antingen har skett en lagändring, lagts propositioner, motioner eller tillkommit utredningar. Propositionerna och motionerna kommer vara ett underlag för att förstå argumenten bakom de politiska besluten och därmed ge en ökad förståelse om varför det inte ännu skett något avregleringen på den svenska spelmarknaden. 6 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena, 2012, Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik AB, Vällingby. s Teorell, Jan & Torsten Svensson, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod. Liber: Malmö. s Esaiasson.P m.fl., s

9 1.5.2 Källkritik Det är alltid viktigt att bedöma trovärdigheten i källor som skall användas i uppsatser, oavsett om det är tryckt fakta, intervjuer eller Internetkällor. Denna uppsats strävar efter att uppnå så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Detta främst för att åstadkomma den legitimitet och trovärdighet som önskas. En god validitet är nödvändig för att komma fram till trovärdiga slutsatser om verkligheten vilket görs dels genom att mäta det som påstås ska mätas, detta även kallat för yttre validitet. 9 Inre validitet innebär att det finns en god överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och begrepp. Det finns alltså två typer av validitet som är viktiga att ta hänsyn till. Reliabilitet avser att ge tillförlitliga och stabila utslag. Om en annan person får samma resultat som tidigare fåtts med samma mätinstrument har en god reliabilitet uppnåtts. 10 Det finns många olika sätt att skaffa information till en uppsats. Studien innefattar både primär- och sekundärkällor, detta för att uppnå en så höga trovärdighet som möjligt. Hög trovärdighet fås när källorna är tillförlitliga samt när relevant information används i rätt sammanhang. 11 Intervjuer är ett exempel på en primärkälla som har använts. För att åstadkomma så bra intervjuer som möjligt ställdes sakliga frågor samtidigt som det fanns möjlighet för en diskussion. Det ansågs vara viktigt med en öppen diskussion istället för strikta frågor då de intervjuade personerna besitter allt ifrån kunskap, information och egna erfarenheter om ämnet som annars inte fåtts ta del av. Våra primärkällor består dock främst av offentligt tryck, i form av propositioner, motioner samt debatter från riksdagen. Utöver detta har dessutom sekundärdata i form av trycka- och Internetkällor använts. Gällande sekundärkällor är det viktigt att dessa är uppdaterade och relevanta. Den sekundärdata som har använts, både tryckt fakta och Internetkällor är tillräckligt uppdaterade för att vår uppsats ska uppnå en hög tillförlitlighet. I vissa källor finns det inga publiceringsdatum men dessa källor anser vi dock vara tillförlitliga då det är sidor från exempelvis Lotteriinspektionen, som är en myndighet samt Svenska Spel, som är ett statligt bolag. Uppsatsen innefattar olika typer av tryckta källor samt Internetkällor, vilka ger ett väl utformat faktaunderlag. En viktig del i uppsatsen är att ha ett objektiv förhållningssätt. En uppsats som endast väljer att 9 Esaiasson.P m.fl., s Eriksson, L. T. & Wiedersheim- Paul, F., Att utreda, forska och rapportera, nionde upplagan, Malmö: Liber. s Eriksson, L. T. m.fl., s

10 belysa faktorer som är till fördel för det önskade resultatet blir inte alltid tillräckligt trovärdig, för att åstadkomma ett bättre resultat bör därför flera perspektiv studeras. Uppsatsen kommer presentera olika politiska argument rörande en avreglering av den svenska spelmarknaden, detta för att ge en rättvis bild av spelmarknaden och de meningsskiljaktigheter som råder. 10

11 1.6 Begreppsdefinition Reglering Statliga regleringar är en typ av bestämmelse som reglerar en marknad genom olika lagar och bestämmelser. En reglering kan både leda till välfärd men kan också resultera i en ineffektiv marknad. 12 Regleringar finns på nästintill alla marknader, men i olika hög grad. Regleringar används oftast för att erbjuda alla medborgarna i ett land tillgång till likadana tjänster. Den vanligaste motiveringen för en reglering är att den ska korrigera ineffektivitet. Som tidigare nämnt kan dock ineffektivitet skapas om marknaden inte behöver regleras. 13 Det finns även andra anledningar till varför regleringar existerar av exempelvis spelmarknaden och Systembolaget. Dessa kan ses som socialpolitiska skäl. 14 Det argumenteras då att regleringarna är till för att skydda den allmänna välfärden och välmående Avreglering Avreglering kan ges uttryck i flera olika former och namn. Det finns exempelvis liberalisering, omreglering, konkurrensutsättning och just avreglering. 16 I denna uppsats kommer ordet avreglering att användas. Avreglering innebär att regleringarna på en viss marknad tas bort eller ändras. På de marknader där regleringarna är mer skadliga än hjälpsamma är det mest logiska att avreglera. 17 Avreglering är således motsatsen till reglering. När en avreglering sker blir det ofta så att fler regler och lagar tillkommer för att kunna anpassa och styra marknaden till dessa nya företag. Ett monopol kräver inte ett lika stort regelverk, därför kan ordet avreglering ibland vara missvisande. 18 En avreglering syftar till att tillåta flera företag att etablera sig på marknaden och påstås leda till lägre priser, varierat utbud och ökad effektivitet på grund av ökad konkurrens Carlton D., Perloff J, Modern Industrial Organization. 4 uppl. Pearson. s Carlton D., 2005 s Andersson Peter, intervju, Universitetslektor, Linköpings Universitet. ( ) 15 Carlton D., 2005 s Andersson Peter, intervju. 17 Carlton D., 2005 s Andersson Peter, intervju. 19 Carlton D., 2005 s

12 1.6.3 Monopol Monopol råder om det endast finns ett företag eller en producent som erbjuder en viss produkt/tjänst till konsumenterna. Ett monopol sätter ensam priset utan att vara rädd för att ett annat företag kan komma och sätta ett lägre pris. 20 Det finns olika typer av monopol. En typ är naturligt monopol medan en annan typ av monopol kan uppstå på grund av patent. Spelmonopolet är dock ett statligt skapat monopol som regleras av lagar och regler för att hindra andra företag att komma in på marknaden Disposition Det inledande kapitlet, kapitel ett, påbörjas med en inledning och därefter redovisas syfte, frågeställningarna och hypoteserna för studien. Syftet och frågeställningarna kommer att följas i en röd tråd genom hela uppsatsen. Avgränsningar som görs, även dessa redovisade i kapitel ett, är till för att hålla uppsatsen på en rimlig nivå. Metoden som har använts redovisas sedan, i samma kapitel, där tillvägagångssättet och källkritiken ligger i fokus. Kapitel två behandlar den valda teorin om policyprocesser och Kingdons teori om policyströmmar och - processer. Kapitel tre innefattar bakgrunden till hur den svenska spelmarknaden ser ut samt vilka aktörer som är aktiva. I kapitel fyra presenteras det hur den svenska spelpolitiken sett ut under de senaste 20 åren. Detta framförs ur ett kronologiskt perspektiv där motioner, propositioner och utredningar till stor del legat som faktagrund. I kapitel fem redovisas analysen där vi reflekterar över frågeställningarna, hypoteserna samt hur Kingdons teori går att applicera på den politiska situationen. Analysen avslutas med de slutsatser som vi kommer fram till. Dessa bygger givetvis på teorin samt resultatet. Kapitel sex är ett diskussionskapitel där våra egna tankar och värderingar får ta plats. Källförteckningen finns att hitta i kapitel sju vilket är det sista kapitlet i uppsatsen. Detta kapitel är uppdelat i en litteraturlista, Internetkällor, riksdagstryck, intervjuer samt mailkontakt. 20 Carlton D., 2005 s Carlton D., 2005 s

13 2. Teori Inför uppsatsen har två olika teorier studerats, historisk institutionalism samt policyförändringar. Den teori som har använts i uppsatsen är dock Kingdons teori kring policyförändringar. Vi anser att just denna teori kommer hjälpa oss att uppnå syftet med uppsatsen samt besvara våra ställda hypoteser. Offentlig policy är ett relativt brett begrepp och infattar många olika teorier. Offentlig policy, enligt Rune Premfors, är de åtgärder och beslut som fattas av exempelvis regeringen eller en kommun som ska lösa problem och förverkliga offentliga riktlinjer eller program. Policy behandlar sällan begränsade åtgärder eller enstaka beslut, det handlar snarare om kedjor av beslut. 22 Offentlig policy innefattar även vad en regering inte väljer att göra för att lösa problem. 23 Kingdons teori valdes då vi anser att den till viss del kan förklara varför det inte skett en avreglering på den svenska spelmarknaden samt varför den svenska spelpolitiken utvecklas till hur den ser ut idag. För att förstå varför det inte har skett någon större policyförändring på den svenska spelmarknaden kommer uppsatsen ge en genomgående förklaring till varför policyförändringar sker. Vi kommer som tidigare nämnt använda oss av Kingdons teori om policyförändringar. Det är framförallt tre strömmar genom det politiska systemet som förklarar detta. Dessa tre strömmar är: problem, policy och politik. 24 När dessa tre strömmar länkas samman ökar sannolikheten för en fråga att nå den politiska agendan, och därmed en möjlig policyförändring. 25 Den första strömmen, problem, berör frågor om varför vissa problem får uppmärksamhet medan andra inte får det. Vilka frågor och problem som når den politiska agendan beror bland annat på vilka aktörer som är aktiva. Det kan också bero på att aktörer jobbar för att förhindra vissa frågor att nå den politiska agendan. 26 I andra fall är det dramatiska händelser såsom naturkatastrofer som leder till att ett problem 22 Premfors Rune, 1989, Policyanalys. Studentlitteratur, Lund. s Soon Ae Chuna, 2012, E- participation and transparent policy decision making. University of New York- College of Staten Island. 24 Knill Christoph. & Tosun Jale, Public policy: a new introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan s Kingdon W John, Agendas, alternatives and Public policies. The University Of Michigan, Second Edition, s Kingdon, s

14 uppmärksammas. Ytterligare en anledning till att vissa problem blir mer uppmärksammande än andra kan bero på återkoppling av en redan befintlig policy. Den andra strömmen, policy, handlar om de idéer och politiska frågor som presenteras av olika aktörer, där bland annat politiker, tjänstemän och media. Policyområden som är väl avgränsade tenderar till att aktörerna delar samma värderingar inom området. Ett policyförslag som aktualiseras beror ofta på att det är politiskt och tekniskt genomförbart. Det är också av betydelse att policyförslaget överensstämmer med policyskaparnas värderingar. 27 Den tredje strömmen, politik, behandlar de aktörer som kan påverka policyförändringar. Dessa är den allmänna opinionen, påverkan från intresseorganisationer och politiker samt tjänstemän. Den allmänna opinionen är vad medborgarna tycker i en fråga. Medborgarna har en viktig del i policyförändringarna eftersom policyskaparna anpassar vad de tar upp på agendan efter dem. Policyskaparna kan exempelvis spara vissa frågor tills de blir mer gynnsamma att ta upp. Den andra typen av aktör som ingår i den politiska strömmen är intresseorganisationer. Om många intresseorganisationer är eniga i en fråga är det stor sannolikhet att frågan lyfts upp på den politiska dagordningen. Ytterligare påverkan till policyförändringar kan komma från tjänstemän och politiker. Idéer om ny policy kan uppstå om politiker eller tjänstemän byts ut, detta kan exempelvis inträffa i och med regeringsskifte. Policyprocessen och möjliga policyförändringar kan enligt John W Kingdon förklaras av ett möjlighetsfönster. Detta fönster uppstår då de tre strömmarna problem, policy och politik sammanfaller. Varför detta fönster öppnas och ger möjlighet till policyförändringar kan bero på oförutsedda händelser som naturkatastrofer eller förutsedda händelser som maktskiften. 28 Dessa två olika händelser är två typer av policyfönster och kommer få två olika utfall, enligt Kingdon. Ett fönster som öppnas av en större olycka eller katastrof kommer innebära ett sökande efter lämpliga policylösningar samtidigt som ett försök att definiera problemet uppstår. Ett fönster öppnat av politiska händelser exempelvis ett maktskifte kommer istället innebära att det presenteras policylösningar som söker problem. Detta kan dels bero på att det är 27 Kingdon, s Kingdon, s

15 lättare och billigare för politikerna att börja med färdiga lösningar, än vad det hade varit att börja med problemet och hitta nya lösningar. 29 Ett policyfönster kan öppnas men det kan också stängas. Anledningarna till att ett policyfönster stängs, enligt Kingdon, kan dels bero på att policyskaparna inte lyckats driva frågan ordentligt eller att de känner att problemet redan fått tillräckligt med uppmärksamhet. Fönstret kan också stängas om ett problem inte går att lösa. Det kan också stängas då de politiker eller tjänstemän som öppnat fönstret lämnar policyidéen på grund av ett regeringsskifte. 30 Som tidigare nämnt handlar offentlig policy även om de beslut som regeringen inte väljer att lösa eller aktualisera. Frågan om varför den svenska spelmarknaden inte har genomgått några större policyförändringar kommer vidare diskuteras i analysen. 29 Kingdon, s Kingdon, s

16 3. Bakgrund Sedan mitten av talet har staten ägt olika bolag av olika former och många gånger har motivet för statens ägande varit att det funnits ett naturligt monopol på marknaden. Det har dock funnits andra orsaker till statligt ägande så som socialpolitiska skäl. Spel har ansetts vara av samma slag som tobak och sprit, och har därför reglerats på grund utav ett statligt skyddsansvar som även idag ska verka för att människor ska konsumera dessa med måtta. 31 Under talet inleddes en omvandling av offentliga verksamheter som tidigare drivits i myndighetsform till att bli bolag, detta gällde även spelbolagen. Socialpolitik kan definieras på olika sätt, bland annat att resurserna skall fördelas till de sämst ställda grupperna och individerna. En praktisk definition av begreppet socialpolitik, som även kommer att användas i uppsatsen, är att tillhandahålla vård i olika former till hög kvalitet och i tillräcklig utsträckning, att bidra till ekonomisk tillväxt och till stabilitet i samhällsekonomin samt att fungera som redskap för en formell social kontroll. 32 Detta tolkar vi som direkta eller indirekta statliga åtgärder för att skydda enskilda individer, ofta utsatta, för dåliga levnadsförhållanden. För att denna definition ska bli relevant i sammanhanget kan spel alltså skapa olika risker för den enskilde individen samt samhället. Riskerna uttrycks som spelberoende, sociala skadeverkningar, ekonomiska problem samt kriminalitet. 33 Staten har idag monopol på den svenska spelmarknaden och kontrolleras av myndigheten Lotteriinspektionen och den socialpolitiska faktorn kvarstår än idag som ett argument för monopolställningen. Lotteriinspektionen ska se till att allt spel på den svenska spelmarknaden är lagligt, säkert och pålitligt. 34 Spelmarknaden består bland annat av kasinon, sportspel, värdeautomatspel, bingo, poker samt lotteri. 35 Den reglerade spelmarknaden utgörs främst av Svenska Spel AB, AB Trav och Galopp samt Folkspel. 31 De Geer Hans, Satens spel- Penninglotteriet, Tipstjänst, Svenska Spel. Atlantis, Stockholm. s Holgersson Leif, Socialpolitik och socialt arbete, Historia och idéer. Tredje upplagan. Norstedts Juridik AB, Stockholm. s Mål för spelpolitiken. 34 Om oss, oss/ ( ) 35 Spelformer, ( ) 16

17 Det finns även andra aktörer som Sveriges bingoarrangörers centralorganisation, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Rikslotterier såsom Miljonlotteriet och Postkodlotteriet samt föreningar som anordnar lokala lotterier. Grundprincipen är att överskottet från föreningslotterierna ska gå till allmännyttiga eller ideella föreningar, detta gäller dock inte alla aktörer. 36 Den oreglerade spelmarknaden i Sverige består av spel som bedrivs av andra än de ovannämnda aktörerna. Dessa aktörer bedriver spel utan tillstånd enligt gällande lagstiftning. Illegala spel är exempelvis spel om pengar på bland annat spelautomater som inte tillhör Svenska Spel, sportspel eller pokerturneringar med vinstsyfte som inte arrangeras av Svenska Spels Casino Cosmopol. 37 Svenska Spel AB är ett aktiebolag och är det fjärde största bolaget, i resultatpåverkan, av alla statens bolag. 38 Bolaget bidrog år 2012 med 51,38 miljarder kronor till statskassan, brutto. 39 Svenska Spel tar alltså inte ut någon egen vinst utan allt går till statskassan vilket bidrar med nya resurser till bland annat barnomsorg, forskning, äldrevård och svensk idrott. 40 För att möta en allt mer krävande marknad har bolaget även behövt anpassa sig till dagens tekniska utveckling och har därför utvecklat spel även på Internet och mobiltelefon. 41 Det var år 2005 som Svenska Spel fick tillstånd att bedriva poker på Internet för att möta en efterfråga från omkring människor runt om i landet. 42 Den reglerade spelmarknaden har en åldersgräns på 18 år Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från Swelogs befolkningsstudie, s. 25, 37 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. s Spelmarknaden, 2005, ( ) 39 Statligt ägande, ( ) 40 Alla vinner på Svenska Spel, https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta/vinnare ( ) 41 Om svenska spel, https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta ( ) 42 Svenska Spel får tillstånd för poker på nätet, 2005, spel- far- tillstand- for- poker- pa- natet/ ( ) 43 Staten på spelmarknaden når man målen? s

18 Målsättningen för Svenska Spel är: Vår målsättning är att tillhandahålla spel på ett ansvarsfullt, affärsetiskt och säkert sätt. För oss innebär det att alltid balansera den affärsdrivande verksamheten med ett gediget samhällsansvar och omtanke om den enskilde kunden. Spelansvar innebär att Svenska Spel tillsammans med den enskilde spelaren ser till att spelandet är glädjefyllt, rimligt och inte går till överdrift. 44 Denna målsättning stämmer bra överens med hur statens egna mål för spelpolitiken ser ut: Målen för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen värnas genom att efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Ambitionen är att motverka ett överdrivet spelande, som kan leda till spelberoende, och därigenom uppnå ett av målen inom folkhälsoområdet. Överskottet från spel ska gå bland annat till folkrörelserna och hästsporten och därmed komma allmänheten tillgodo. 45 Det finns alltså tydliga mål från både Svenska Spel och regeringen att individer bör spela med måtta och inte överdriva sin konsumtion, för att undvika spelmissbruk. Svenska Spel uttrycker att just på grund utav att de inte har ett resultatkrav, alltså vinstkrav, av sin ägare kan de lägga ner mer resurser på spelansvar. 46 Spelansvaret är en central del i verksamheten vilket innebär omtanke av kunden, informationsspridning om spelmissbruk och spelsäkerhet. 47 Sedan slutet av talet har utländska spelbolag erbjudit speltjänster på den svenska spelmarknaden via Internet. Internet har därför möjliggjort att flera utländska spelbolag kan etablera sig på den svenska oreglerade spelmarknaden. 48 Efterfrågan och utbudet av spel har genomgått stora förändringar då Internet har utvecklats och nått stora framgångar över tid. Den tekniska utvecklingen har samtidigt inneburit att de nationella regleringarna på den svenska spelmarknaden har utsatts för konkurrens. År 2003 ökade de utländska spelbolagen kraftigt, och enligt en utredning av Riksrevisionen uppskattas de ha en marknadsandel på ungefär elva procent år Idag uppskattas spel på Internet och mobil uppgå till cirka 15 procent av den totala marknaden vilket innebär en 44 Spelansvar, https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/spelansvar ( ) 45 Mål för spelpolitiken. 46 Kort fakta, https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta/fakta ( ) 47 Om Svenska Spel. 48 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. s Staten på spelmarknaden når man målen? s

19 ökning på bara två år. Rolf Andersson anar att internetspelandet inom en fem års period kommer ha ökat ännu mer, detta kräver därför en bättre tillsyn och en ökad kontroll. 50 Då de utländska spelbolagen trätt in oreglerat på spelmarknaden har Lotteriinspektionen över lag haft bristande kontroll och otillräckligt tillsyn över dessa spelformer vilket stärker Rolfs teori. De utländska spelbolag som idag dominerar den svenska spelmarknaden är Betsson Malta Ltd, Ladbrokes PLC samt Unibet Group PLC. Dessa företag har inte tillstånd att bedriva sin verksamhet i Sverige och placerar därför verksamheterna i andra länder. Därmed kan inte den svenska staten eller Lotteriinspektionen ställa krav på verksamheterna eller utöva kontroller. Tillsynen av dessa företag görs av tillsynsmyndigheter i det land där de har sitt huvudkontor och styrs av de nationella lagarna i landet. Unibet och Betsson är de två största bolagen i Europa samt de största börsnoterade företagen. Nettoomsättningen för de två spelbolagen på den svenska spelmarknaden uppgavs av Svenska Spel vara två miljarder kronor år Företrädare för vissa oreglerade spelbolag har uppgett att vissa har inför en åldersgräns på 18 år medan andra har som ambition att verka för en 18 års gräns. 52 Det kan konstateras att det finns ett flertal aktörer som har stor påverkan på utvecklingen av spelmarknaden. Det statligt ägda Svenska Spel tappar marknadsandelar till utländska spelbolag som bland annat Betsson och Unibet på grund utav ökad konkurrens. Det utländska spelbolagen och dess marknadsandelar har under de senaste åren ökat kraftigt och kommer troligtvis att fortsätta öka framöver. 50 Andersson Rolf, mailkontakt. 51 Staten på spelmarknaden når man målen? s Staten på spelmarknaden når man målen? s

20 4. Den svenska spelpolitiken 4.1 Viktiga historiska förändringar Detta kapitel utreder frågan om vad som har hänt på spelmarknaden under de senaste 20 åren. Ett förtydligande: Motioner läggs av antingen en eller flera enskilda individer från samma eller olika partier som inte alltid är representativa för hela partiet. Samma sak gäller ofta i anföranden, dock kommer vi att benämna ett parti vid dessa tillfällen om det som sägs är överensstämmande med partiets politiska agenda. Ett betänkande läggs från ett utskott, i detta fall kulturutskottet, till riksdagen med underbyggda förslag om hur de bör besluta i ett ärende Ny lotterilag Under och talet var den offentliga sektorn i Sverige mycket omfattande vilket självklart skapade skiljaktigheter i politiken. Gränsdragningen mellan det offentliga och privata stod då i fokus och den klassiska partipolitiska vänster- högerskalan fungerar som en enkel kompass bland argumenten. De borgerliga partierna krävde privatisering medan de mer vänsterorienterade partierna i stora drag motsatte sig, spelmarknaden var inget undantag. 53 Under denna tid fanns en förändringsvilja hos de borgerliga partierna som fick genomslag hos allmänheten och de borgerliga vann sedan valet år Detta genomslag kan ha inträffat då Sverige under en tid genomgått svåra ekonomiska tider och människor ville se förändring inom den politiska sfären. År 1991 tillsattes en utredning för att se över den befintliga lotterilagstiftningen för att rätta till den konkurrensproblematik som rådde mellan olika spelbolag. Förslaget om en ny lag avsåg att ersätta 1982 års lotterilag. Detta resulterade i att det år 1994 lades en proposition till riksdagen för en ändring av lotterilagen. Propositionen behandlade bland annat att delar av Tipstjänst skulle överlåtas till det ideella föreningslivet för att åtgärda konkurrensproblemet. 53 Petersson Olof, Den offentliga makten. Första upplagan, SNS förlag, Stockholm. s Möller Tommy, Svensk politisk historia- Strid och samverkan under tvåhundra år. Studentlitteratur, Lund. s

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15 riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

YTTRANDE. En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967

YTTRANDE. En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967 YTTRANDE Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967 En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

En ny socialdemokratisk spelpolitik

En ny socialdemokratisk spelpolitik Socialdemokraterna Beslutad av partistyrelsen 2011-11-18 En ny socialdemokratisk spelpolitik Bakgrund Förutom att vara roligt, underhållande och spännande ska det vara tryggt att spela. Spelbolagen ska

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11 Närvarande: f.d. hovrättspresidenten Bo Broomé, justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 28 februari

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

1 Sammanfattning DNR 601/2007 2007-12-19 1 (14)

1 Sammanfattning DNR 601/2007 2007-12-19 1 (14) KKV2000, v1.0, 2007-09-11 DNR 601/2007 2007-12-19 1 (14) 1 Sammanfattning Enligt 1 kap. 6 lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) är en upphandlande enhet en sådan organisation som har inrättats

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:93

Regeringens proposition 2002/03:93 Regeringens proposition 2002/03:93 Vissa frågor inom spelområdet m.m. Prop. 2002/03:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet)

Läs mer

Det svenska spelmonopolet

Det svenska spelmonopolet Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2005 Det svenska spelmonopolet Är svensk lagstiftning förenlig med EG-rätten Författare: Fredrik Kraft John Skogman Handledare:

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Arbetet i kammare och utskott Bild 1. Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

Motion 8/2014 - Nästa statliga kasino till Umeå.

Motion 8/2014 - Nästa statliga kasino till Umeå. Sida 1 av 5 82 Diarienr: KS-2014/00694 Motion 8/2014 - Nästa statliga kasino till Umeå. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion nr 8/2014 Nästa statliga kasino till Umeå. Moderaterna, Sverigedemokraterna

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Sammanfattning av remissvaret

Sammanfattning av remissvaret Sammanfattning av remissvaret Behovet av en reformerad spelreglering och utredningens två huvudförslag Svenska Spels remissvar utgår från direktivens huvudinriktning att det behövs en långsiktigt hållbar

Läs mer

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22)

2014-03-11 Diarienummer: 12LI7524. Slutrapport. Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Slutrapport Projekt SKRIM Socialt skydd och riskminimering 1(22) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Uppdragsdirektiv... 3 3. Syfte och mål... 3 4. Avgränsningar... 4 5. Personal... 4 6. Metod...

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon.

Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon. Angående frågan om spelbegränsningar på internationella kasinon samt anordnandet av restaurangkasinon Refererande till vårt telefonsamtal får jag återkomma i ärendet och framföra följande. 1. Frågan om

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Utslagsfråga: När spelade du senast? 10 9 8 7 77% Män: 8, Kvinnor: 76%, 18-29 år: 66%, 30-49år: 8, 50-64 år: 8, 65+ år: 77% 6 5 4 37% 3 2 1 Senaste

Läs mer

Statens ansvar för behandling av spelproblem. 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel.

Statens ansvar för behandling av spelproblem. 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel. Statens ansvar för behandling av spelproblem RFMA 2 februari 2011 Anders Stymne, 1 Tre fakta om spel och spelproblem 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel. 2. Spel

Läs mer

Länsrättens i Gotlands län mål 181-06 mellan B2B Poker (Sweden) AB och AB Svenska Spel

Länsrättens i Gotlands län mål 181-06 mellan B2B Poker (Sweden) AB och AB Svenska Spel Handläggare Datum Diarienummer 1(12) Anders Svenson 2006-09-21 Ert datum Er beteckning 2006-08-22 mål 181-06 Länsrätten i Gotlands län Box 1036 621 21 VISBY Länsrättens i Gotlands län mål 181-06 mellan

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värde automatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Samtliga spelformer har en åldersgräns på

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73)

Yttrande över LSS-kommitténs delbetänkande Kostnader för personlig assistans (SOU 2007:73) Sundbyberg 2007-12-05 Vår referens: Stefan Eklund Åkerberg Tel. 08-546 40 422 Diarienummer 07-206 Ange diarienummer vid all korrespondens Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över LSS-kommitténs

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

innehåll Kalendarium Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Kalendarium Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2012 ii Svenska Spel Årsredovisning 2012 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2012, ett annorlunda spelbolag 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden

Läs mer

Hemtentamen: Politisk Teori 2

Hemtentamen: Politisk Teori 2 733G36: Politisk Teori 2 2014-03-10 Hemtentamen: Politisk Teori 2 Caroline Liljegren (920513-4266) Del 1 Legalisering av aktiv dödshjälp Dödshjälp än mera känt som barmhärtighetsdöden eller eutanasi vilket

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Lotteriinspektionen 2014

Lotteriinspektionen 2014 Lotteriinspektionen 2014 Innehåll Generaldirektörens förord...4 Nyckeltal år 2014...5 Den svenska spelmarknaden...8 Om oss...9 Organisation...9 Resultaträkning...10 Balansräkning...11 Antal tillstånd/kontroller/anmärkningar...

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

innehåll Svenska Spels strategiska målområden Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Finansiell information och styrning

innehåll Svenska Spels strategiska målområden Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Finansiell information och styrning Årsredovisning 2014 innehåll Verksamhetsbeskrivning inklusive hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2014 i korthet 2 VD har ordet 4 Intervju med styrelseordföranden 7 Svenska Spels roll i samhället 8 Den

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

AB Svenska Spels remissvar. på betänkandet. En framtida spelreglering (SOU 2008:124)

AB Svenska Spels remissvar. på betänkandet. En framtida spelreglering (SOU 2008:124) AB Svenska Spels remissvar på betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Visby den 27 mars 2009 I INLEDNING... 4 II SAMMANFATTNING... 4 III BEHOVET AV EN REFORMERAD SPELREGLERING... 12 IV KOMMENTARER

Läs mer

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen

Riksdagen en kort vägledning. Studiematerial från riksdagen Riksdagen en kort vägledning Studiematerial från riksdagen 2 Riksdagen en kort vägledning Folket bestämmer Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Andra spelmarknader. Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? riksrevisionen granskar: staten på marknaden

Andra spelmarknader. Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? riksrevisionen granskar: staten på marknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Andra spelmarknader Bilaga 2 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund

Läs mer

Verksamhetsåret 2007

Verksamhetsåret 2007 Verksamhetsåret 2007 Innehåll Förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system och tillsyn 7 Tillsyn av spelmarknaden 7 Organisationsstyrning 7 Måluppfyllelse 7 Uppdrag 8 Utvecklingen

Läs mer

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA

FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA FRÅN SKANDIA TILL SKANDIA HUR SKYDDAR VI FÖRSÄKRINGSTAGARNAS INTRESSE? Folksams konferens Ömsesidighet Historiska museet, 20 maj 2014 Per Johan Eckerberg, Advokatfirman Vinge The information contained

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Anförande av justitiekansler Anna Skarhed vid seminariet Sexköp som brott och fenomen Helsingfors den 7 november 2012

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

BOSTADSHYRES- MARKNADEN

BOSTADSHYRES- MARKNADEN Stockholm, mars 2014 Bokriskommittén ett initiativ för en bättre bostadsmarknad Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Förbud mot köp av sexuell tjänst

Förbud mot köp av sexuell tjänst Erfarenheter av 10 år med den svenska sexköpslagen Justitiekansler Anna Skarhed Konferens om prostitution och människohandel Köpenhamn den 7 8 maj 2011 Förbud mot köp av sexuell tjänst Förbud mot köp av

Läs mer

Svenska Spels spelformer

Svenska Spels spelformer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE / SPELFORMER Svenska Spels spelformer Svenska Spel har ett brett utbud av spel: Sportspel, nummerspel, lotterier, värdeautomatspel, kasinospel och poker på svenskaspel.se. Man måste

Läs mer

Revisionsrapport. Konsumentverkets årsredovisning 2006. Sammanfattning. Avyttring av tidningen Råd & Rön. Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD

Revisionsrapport. Konsumentverkets årsredovisning 2006. Sammanfattning. Avyttring av tidningen Råd & Rön. Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD Revisionsrapport Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD Datum Dnr 2007-03-22 32-2006-0714 Konsumentverkets årsredovisning 2006 Riksrevisionen har granskat Konsumentverkets årsredovisning, beslutad 2007-02-21.

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent

2008-04-15. Det här är Betsson. Johan Friis. VD-assistent 2008-04-15 Det här är Betsson Johan Friis VD-assistent Om Betsson Noterad på Nordiska listan i Stockholm, Mid Cap (BETS) Börsvärde 2669 M.SEK 2008-04-15 En av dom ledande privata internet spelbolagen i

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Finansdepartementet Enheten för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-11-02 Ulrica Dyrke Fi2015/3612/OFA/KO Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti s s s m m bp sd Namn Torsten Åhman Alexandros Kiotseridis Jan-Göran Petersson Bengt Ohlsson Göran Jepsson Anders Swahn

Läs mer

något handlingsprogram mot mobbning inför valet?

något handlingsprogram mot mobbning inför valet? Sammanställning av enkätsvar från riksdagspartierna om mobbning i arbetslivet 1. Har ert parti tagit fram något handlingsprogram mot mobbning inför valet? : Arbetet mot mobbing i olika former är viktigt.

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2009 Innehåll Sammanfattning 4 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden 5 Preliminär sammanställning av omsättningen 5 Folkrörelsernas lotterier

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Undantag från arvsskatt och gåvoskatt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 00 februari 2005 Pär Nuder Hases Per Sjöblom (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

Vadhållningens framtid Har staten gått all-in eller finns ytterligare ess i rockärmen?

Vadhållningens framtid Har staten gått all-in eller finns ytterligare ess i rockärmen? Juridiska Institutionen Programmet för Juris Kandidatexamen Vadhållningens framtid Har staten gått all-in eller finns ytterligare ess i rockärmen? En EU-rättslig bedömning av Sveriges nuvarande och framtida

Läs mer

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11

Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Dubbelpaketering av fastighet- en analys av mål 3329-11 Författare Axel Tidman Fuchs Handledare Jan Kellgren Vårterminen 2015 Högre kurs i företagsskatterätt 747a06 Affärsjuridiska programmen, Linköpings

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

Socialt ansvar och spelansvar

Socialt ansvar och spelansvar Socialt ansvar och spelansvar Svenska Spel ska aktivt verka för att minimera negativa sociala konsekvenser till följd av spelverksamhet. Denna strävan ska ges mycket hög prioritet vid alla verksamhetspåverkande

Läs mer

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning

innehåll Om årsredovisningen Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Ekonomisk redovisning Årsredovisning 2013 innehåll Verksamhetsbeskrivning och Hållbarhetsredovisning Svenska Spel 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Fyra frågor till styrelseordföranden 7 Svenska Spels uppdrag 8 Den svenska spelmarknaden

Läs mer

Innehåll. Generaldirektörens förord 5

Innehåll. Generaldirektörens förord 5 2006 Årsredovisning 2006 Formgivning och bilder: Anders Körling/Linjer Tryck: Elanders Vällingby 53221 2007 Innehåll Generaldirektörens förord 5 Översikt över myndigheten 7 Politikområde Finansiella system

Läs mer

2013-02-27 Diarienummer: 12LI5584. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82)

2013-02-27 Diarienummer: 12LI5584. Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82) Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 1(82) Innehållsförteckning Förord... 5 Uppdrag... 7 Sammanfattning... 8 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 10 Preliminär sammanställning

Läs mer

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet

Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet R 3944/1998 1998-03-26 Till Statsrådet och chefen för Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 januari 1998 beretts tillfälle att avge yttrande över Försäkringsgarantiutredningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 2

Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 2 Å R S R E D O V I S N I N G Å R 2 0 0 2 FÖRORD... 4 ORDLISTA... 5 INLEDNING... 7 SAMLAD ÖVERSIKT... 10 UTVECKLINGEN PÅ SPELMARKNADEN... 10 Spelmarknaden ur ett internationellt perspektiv... 10 Spelmarknaden

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby.

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. 2011 Årsredovisning Kalendarium 2012 Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. Delårsrapporter 2012 januari mars 24 april 2012 januari juni 23 juli 2012 januari september

Läs mer