Den svenska spelmarknaden- Djävulens påfund?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska spelmarknaden- Djävulens påfund?"

Transkript

1 Den svenska spelmarknaden- Djävulens påfund? The Swedish Gambling Market- The Devils Figment? Thea Eriksson Almgren & Emma Jensen Word count:

2 Abstract Authors Thea Eriksson Almgren & Emma Jensen Supervisor Bo Persson Keywords Liberalization, Swedish Gambling Politics, Policy Process The Swedish gambling market has been through great changes during the last 20 years, this is mainly due to the success and development of the Internet. Foreign gambling companies have established their business on the Swedish gambling market and the regulations that exist today are not enough, due to most of the Swedish political parties. Liberalization is therefore in high interest for a functioning system. The politicians have long been divided on how and what this kind of liberalization should look like. It has come apparent in the few last years that something has to be done. The purpose of this paper is to analyze how the Swedish gambling politics works today and what the current influences are. We will also review the reasons why the market has not been liberated during the last 20 years. Politicians have long feared an increased gambling problem if liberalization takes place. This argument has made it more difficult to develop the Swedish gambling market. The research shows that there is absence of action in the political system because the politician seems to lack interest on the subject. There have been disagreements between the parties and it may be hard to find political incitement to change the gambling market. Over the past 20 years, a more liberal view on the topic has formed which has influenced changes of the gambling politics. Gambling politics have not played a big part in the political agenda as other policies are considered more relevant. This inadequate regulation has not kept pace with the technological development. 2

3 Sammanfattning Författare Thea Eriksson Almgren & Emma Jensen Handledare Bo Persson Nyckelord Avreglering, Svenska spelpolitiken, Policyprocesser Den svenska spelmarknaden har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren, främst i och med Internets utveckling. Utländska spelbolag har tagit plats på den svenska marknaden och de regleringar som finns idag är inte tillräckliga enligt de politiska partierna. En avreglering är därför högst aktuell för att få ett fungerande system. Politikerna har länge varit oense om hur och i vilken utsträckning en sådan avreglering ska se ut men verkar idag vara överens om att någonting måste göras. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den svenska spelpolitiken har förändrats de senaste 20 åren och hur den ser ut idag. Vi kommer belysa vilka aktörer som främst förekommer på spelmarknaden. I uppsatsen ska det även undersökas vilka orsaker som kan ha legat till grund till varför det inte skett en avreglering under denna period. I uppsatsen kan det konstateras att politikerna har en rädsla för ett ökat spelmissbruk vid en eventuell avreglering. Detta är ett argument som försvårat utvecklingen av den svenska spelmarknaden. Resultatet i uppsatsen visar att det råder tröghet i det politiska systemet. Politikerna är rädda för att genomföra en misslyckad avreglering samtidigt som det verkar råda svaga politiska incitament för en ändring på spelmarknaden. Det har även under en längre period förekommit oenighet mellan partierna. Under de senaste 20 åren har en mer liberal åskådning anammats som i sig legat till grund för de förändringar som skett på den svenska spelmarknaden. Spelpolitiken har dock inte tagit så stor plats på den politiska dagordningen då andra politiska områden ansetts mer relevanta. Detta har bidragit till att regleringen inte hängt med den tekniska utvecklingen och är otillräcklig. 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Frågeställning Hypoteser Avgränsningar Metod Tillvägagångssätt Källkritik Begreppsdefinition Reglering Avreglering Monopol Disposition Teori Bakgrund Den svenska spelpolitiken Viktiga historiska förändringar Ny lotterilag Kasinolagen skrevs Tiden mellan Spelamarkanden idag Sammanfattning Analys Policyprocesser Slutsats Diskussion Källförteckning Litteraturlista Internetkällor Riksdagstryck Intervjuer Mailkontakt

5 1. Inledning Idag äger staten många bolag som omsätter stora summor pengar, ett av dessa är Svenska Spel. Den svenska spelmarknaden har under de senaste 20 åren genomgått stora förändringar som ett resultat av Internets frammarsch. Utländska företag med svenskar som målgrupp har trätt in på spelmarknaden och med sitt inträde förändrat förutsättningarna för det allmänna spelandet. Idag råder dock en reglerad marknad av spel och Svenska Spel omsätter mest av alla spelbolag på den reglerade marknaden. 1 Problematiken är att utländska spelbolag tillhandahåller speltjänster oförhindrat på nätet och hämmar därmed statens vision om att motverka spelmissbruk. Idag finns det en omfattande illegal spelmarknad som står utanför statlig kontroll. Denna marknad är dessutom svår att hantera för statens tillsynsmyndighet, Lotteriinspektionen, då den är just illegal. 2 Den illegala spelmarknaden fortsätter att växa både på den fysiska och Internetbaserade marknaden. Idag uppskattas de illegala nätbaserade spelbolagen ha en marknadsandel på ungefär elva procent. Anders Borg ska vid ett tillfälle ha benämnt spelmarknaden som djävulens påfund, fritt citerat. En fråga som måste ställas är varför djävulen då inte regleras utan snarare släpps fri på Internet. 3 Hur pass reglerad den svenska spelmarknaden egentligen är och ifall ett monopol verkligen råder kan därför ifrågasättas. Vad är syftet med en reglerad marknad om utländska spelbolag kan nå sin målgrupp obegränsat via Internet och varför har inte politikerna valt att ta beslut om en eventuell avreglering? Utvecklingen av spelmarknaden har också kommit att påverka den svenska spelpolitiken. Det har uppstått en helt ny debatt om hur spelmarknaden borde utformas och vilka medel som är bäst lämpade till att uppnå det önskade målet. 1 Om Svenska Spel, svenska- spel/fakta- svenska- spelmarknaden/ ( ) 2 Riksrevisionen- RiR2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? s. 9 3 Andersson Rolf, mailkontakt, Spelkonsult, Chronological. ( ) 5

6 1.1 Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den svenska spelpolitiken har förändrats de senaste 20 åren och hur den ser ut idag. Vi kommer belysa vilka aktörer som främst förekommer på spelmarknaden. I uppsatsen ska det även undersökas vilka orsaker som kan ha legat till grund till varför det inte skett en avreglering under denna period. 1.2 Frågeställning Frågeställningarna blir således: Hur har den svenska spelpolitiken förändrats och utvecklats de senaste 20 åren? Varför har det inte skett en avreglering på den svenska spelmarknaden? 1.3 Hypoteser Vi har valt att arbeta med hypoteser för att enklare besvara våra frågeställningar. Vår valda teori som är utformad av John W Kingdon kommer att appliceras på dessa hypoteser, vilket kommer diskuteras vidare i analysen. Vi tror att det inte har skett en avreglering av spelmonopolet på grund av socialpolitiska skäl. Staten anser att det finns risker med spel om pengar för både samhället och den enskilde individen. Riskerna uttrycks som spelberoende, sociala skadeverkningar, ekonomiska problem samt kriminalitet. 4 Vi har även en hypotes om att staten inte vill avreglera spelmonopolet för att behålla en stor inkomstkälla till statskassan. Detta tror vi dock varken regeringen eller oppositionen skulle ge uttryck för. 4 Mål för spelpolitiken, 2005, ( ) 6

7 1.4 Avgränsningar Denna uppsats kommer att avgränsas till att endast undersöka den svenska spelmarknaden. Detta innebär även de internationella spelbolag som är aktiva på Internet. Kravet är dock att dessa bolag driver en verksamhet som riktar sig mot den svenska målgruppen. På den svenska spelmarknaden finns det några få aktörer förutom Svenska Spel, som bland annat har rätt att anordna lotteri. Dock är Svenska Spel den största av dessa aktörer vilket innebär en naturlig avgränsning till endast detta bolag. Studien kommer inte heller att beröra Aktiebolaget Trav och Galopp- ATG som bedriver spel på hästar av samma anledning, att Svenska spel är störst. 5 Den svenska lagstiftningen är den reglering som främst berör den svenska spelmarknaden och därför kommer en avgränsning ske till just denna. Uppsatsen kommer därför inte beröra EU:s lagstiftning mer än att nämna den. De spel som studien berör är de som erbjuder pengar som vinst. Uppsatsen är avgränsad till de senaste 20 åren, detta för att kunna fånga upp den stora förändringen i och med Internets frammarsch parallellt med de få lagändringar som skett. Under de studerade 20 åren kommer även propositioner, utredningar, motioner samt debatter att analyseras. Vi har valt viktiga händelser under denna tid som vi anser vara relevanta för studien och avgränsar oss därför till dessa. 5 Om ATG- Företaget ATG, https://www.atg.se/index.jsp?chooseatgse2=true#/department.atg.imported.2.784/ ( ) 7

8 1.5 Metod Tillvägagångssätt I denna uppsats genomförs en kvalitativ studie, vilket innebär en systematisk genomgång och analys av texters delar, helhet och kontext. 6 I studien har det dessutom arbetats utifrån en så kallad enfallsstudie. Detta innebär att ett fall studeras i syfte att beskriva analysenheter i detalj. Denna metod lämpar sig om syftet är att exempelvis följa beslutsprocesser eller händelseförlopp som kan mätas över tid. I uppsatsen följs utvecklingen av den svenska spelpolitiken under de senaste 20 åren, detta görs bland annat genom analysering av propositioner, motioner och debatter. Fördelen med att använda sig av en enfallsstudie är att fallet kan studeras mer djupgående, än om det funnits flera fall att ta hänsyn till. 7 Denna metod valdes då detta ämne kräver en intensiv studie. Uppsatsens resultat baseras till stora delar på primärkällor. Primärmaterialet består främst av propositioner, motioner samt debatter under en 20 års period fram till idag. Ytterligare en primärkälla är den mailkontakt som vi haft med Rolf Andersson. Rolf Andersson jobbar som spelkonsult och har givit oss insyn i hur olika spelmarknader fungerar och de verkande aktörerna. Även Peter Andersson som är universitetslektor på Linköpings Universitet har intervjuats, då om hur regleringar samt olika monopolmarknader fungerar. Båda dessa personer har varit ett bra komplement till primärmaterialet vi använt oss av. En fördel med att använda sig av primärdata är att de i regel är mer trovärdiga än sekundärkällor. 8 Sekundärkällor är data som samlats in och bearbetats av andra. Vår sekundärdata består främst av litteratur och utredningar. Då studien ska undersöka hur den svenska spelmarknaden har utvecklats under de senaste 20 åren kommer uppsatsen fokusera djupare på vissa årtal. De årtal som har valts ut är de år där det antingen har skett en lagändring, lagts propositioner, motioner eller tillkommit utredningar. Propositionerna och motionerna kommer vara ett underlag för att förstå argumenten bakom de politiska besluten och därmed ge en ökad förståelse om varför det inte ännu skett något avregleringen på den svenska spelmarknaden. 6 Esaiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena, 2012, Metodpraktikan, Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts Juridik AB, Vällingby. s Teorell, Jan & Torsten Svensson, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod. Liber: Malmö. s Esaiasson.P m.fl., s

9 1.5.2 Källkritik Det är alltid viktigt att bedöma trovärdigheten i källor som skall användas i uppsatser, oavsett om det är tryckt fakta, intervjuer eller Internetkällor. Denna uppsats strävar efter att uppnå så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Detta främst för att åstadkomma den legitimitet och trovärdighet som önskas. En god validitet är nödvändig för att komma fram till trovärdiga slutsatser om verkligheten vilket görs dels genom att mäta det som påstås ska mätas, detta även kallat för yttre validitet. 9 Inre validitet innebär att det finns en god överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och begrepp. Det finns alltså två typer av validitet som är viktiga att ta hänsyn till. Reliabilitet avser att ge tillförlitliga och stabila utslag. Om en annan person får samma resultat som tidigare fåtts med samma mätinstrument har en god reliabilitet uppnåtts. 10 Det finns många olika sätt att skaffa information till en uppsats. Studien innefattar både primär- och sekundärkällor, detta för att uppnå en så höga trovärdighet som möjligt. Hög trovärdighet fås när källorna är tillförlitliga samt när relevant information används i rätt sammanhang. 11 Intervjuer är ett exempel på en primärkälla som har använts. För att åstadkomma så bra intervjuer som möjligt ställdes sakliga frågor samtidigt som det fanns möjlighet för en diskussion. Det ansågs vara viktigt med en öppen diskussion istället för strikta frågor då de intervjuade personerna besitter allt ifrån kunskap, information och egna erfarenheter om ämnet som annars inte fåtts ta del av. Våra primärkällor består dock främst av offentligt tryck, i form av propositioner, motioner samt debatter från riksdagen. Utöver detta har dessutom sekundärdata i form av trycka- och Internetkällor använts. Gällande sekundärkällor är det viktigt att dessa är uppdaterade och relevanta. Den sekundärdata som har använts, både tryckt fakta och Internetkällor är tillräckligt uppdaterade för att vår uppsats ska uppnå en hög tillförlitlighet. I vissa källor finns det inga publiceringsdatum men dessa källor anser vi dock vara tillförlitliga då det är sidor från exempelvis Lotteriinspektionen, som är en myndighet samt Svenska Spel, som är ett statligt bolag. Uppsatsen innefattar olika typer av tryckta källor samt Internetkällor, vilka ger ett väl utformat faktaunderlag. En viktig del i uppsatsen är att ha ett objektiv förhållningssätt. En uppsats som endast väljer att 9 Esaiasson.P m.fl., s Eriksson, L. T. & Wiedersheim- Paul, F., Att utreda, forska och rapportera, nionde upplagan, Malmö: Liber. s Eriksson, L. T. m.fl., s

10 belysa faktorer som är till fördel för det önskade resultatet blir inte alltid tillräckligt trovärdig, för att åstadkomma ett bättre resultat bör därför flera perspektiv studeras. Uppsatsen kommer presentera olika politiska argument rörande en avreglering av den svenska spelmarknaden, detta för att ge en rättvis bild av spelmarknaden och de meningsskiljaktigheter som råder. 10

11 1.6 Begreppsdefinition Reglering Statliga regleringar är en typ av bestämmelse som reglerar en marknad genom olika lagar och bestämmelser. En reglering kan både leda till välfärd men kan också resultera i en ineffektiv marknad. 12 Regleringar finns på nästintill alla marknader, men i olika hög grad. Regleringar används oftast för att erbjuda alla medborgarna i ett land tillgång till likadana tjänster. Den vanligaste motiveringen för en reglering är att den ska korrigera ineffektivitet. Som tidigare nämnt kan dock ineffektivitet skapas om marknaden inte behöver regleras. 13 Det finns även andra anledningar till varför regleringar existerar av exempelvis spelmarknaden och Systembolaget. Dessa kan ses som socialpolitiska skäl. 14 Det argumenteras då att regleringarna är till för att skydda den allmänna välfärden och välmående Avreglering Avreglering kan ges uttryck i flera olika former och namn. Det finns exempelvis liberalisering, omreglering, konkurrensutsättning och just avreglering. 16 I denna uppsats kommer ordet avreglering att användas. Avreglering innebär att regleringarna på en viss marknad tas bort eller ändras. På de marknader där regleringarna är mer skadliga än hjälpsamma är det mest logiska att avreglera. 17 Avreglering är således motsatsen till reglering. När en avreglering sker blir det ofta så att fler regler och lagar tillkommer för att kunna anpassa och styra marknaden till dessa nya företag. Ett monopol kräver inte ett lika stort regelverk, därför kan ordet avreglering ibland vara missvisande. 18 En avreglering syftar till att tillåta flera företag att etablera sig på marknaden och påstås leda till lägre priser, varierat utbud och ökad effektivitet på grund av ökad konkurrens Carlton D., Perloff J, Modern Industrial Organization. 4 uppl. Pearson. s Carlton D., 2005 s Andersson Peter, intervju, Universitetslektor, Linköpings Universitet. ( ) 15 Carlton D., 2005 s Andersson Peter, intervju. 17 Carlton D., 2005 s Andersson Peter, intervju. 19 Carlton D., 2005 s

12 1.6.3 Monopol Monopol råder om det endast finns ett företag eller en producent som erbjuder en viss produkt/tjänst till konsumenterna. Ett monopol sätter ensam priset utan att vara rädd för att ett annat företag kan komma och sätta ett lägre pris. 20 Det finns olika typer av monopol. En typ är naturligt monopol medan en annan typ av monopol kan uppstå på grund av patent. Spelmonopolet är dock ett statligt skapat monopol som regleras av lagar och regler för att hindra andra företag att komma in på marknaden Disposition Det inledande kapitlet, kapitel ett, påbörjas med en inledning och därefter redovisas syfte, frågeställningarna och hypoteserna för studien. Syftet och frågeställningarna kommer att följas i en röd tråd genom hela uppsatsen. Avgränsningar som görs, även dessa redovisade i kapitel ett, är till för att hålla uppsatsen på en rimlig nivå. Metoden som har använts redovisas sedan, i samma kapitel, där tillvägagångssättet och källkritiken ligger i fokus. Kapitel två behandlar den valda teorin om policyprocesser och Kingdons teori om policyströmmar och - processer. Kapitel tre innefattar bakgrunden till hur den svenska spelmarknaden ser ut samt vilka aktörer som är aktiva. I kapitel fyra presenteras det hur den svenska spelpolitiken sett ut under de senaste 20 åren. Detta framförs ur ett kronologiskt perspektiv där motioner, propositioner och utredningar till stor del legat som faktagrund. I kapitel fem redovisas analysen där vi reflekterar över frågeställningarna, hypoteserna samt hur Kingdons teori går att applicera på den politiska situationen. Analysen avslutas med de slutsatser som vi kommer fram till. Dessa bygger givetvis på teorin samt resultatet. Kapitel sex är ett diskussionskapitel där våra egna tankar och värderingar får ta plats. Källförteckningen finns att hitta i kapitel sju vilket är det sista kapitlet i uppsatsen. Detta kapitel är uppdelat i en litteraturlista, Internetkällor, riksdagstryck, intervjuer samt mailkontakt. 20 Carlton D., 2005 s Carlton D., 2005 s

13 2. Teori Inför uppsatsen har två olika teorier studerats, historisk institutionalism samt policyförändringar. Den teori som har använts i uppsatsen är dock Kingdons teori kring policyförändringar. Vi anser att just denna teori kommer hjälpa oss att uppnå syftet med uppsatsen samt besvara våra ställda hypoteser. Offentlig policy är ett relativt brett begrepp och infattar många olika teorier. Offentlig policy, enligt Rune Premfors, är de åtgärder och beslut som fattas av exempelvis regeringen eller en kommun som ska lösa problem och förverkliga offentliga riktlinjer eller program. Policy behandlar sällan begränsade åtgärder eller enstaka beslut, det handlar snarare om kedjor av beslut. 22 Offentlig policy innefattar även vad en regering inte väljer att göra för att lösa problem. 23 Kingdons teori valdes då vi anser att den till viss del kan förklara varför det inte skett en avreglering på den svenska spelmarknaden samt varför den svenska spelpolitiken utvecklas till hur den ser ut idag. För att förstå varför det inte har skett någon större policyförändring på den svenska spelmarknaden kommer uppsatsen ge en genomgående förklaring till varför policyförändringar sker. Vi kommer som tidigare nämnt använda oss av Kingdons teori om policyförändringar. Det är framförallt tre strömmar genom det politiska systemet som förklarar detta. Dessa tre strömmar är: problem, policy och politik. 24 När dessa tre strömmar länkas samman ökar sannolikheten för en fråga att nå den politiska agendan, och därmed en möjlig policyförändring. 25 Den första strömmen, problem, berör frågor om varför vissa problem får uppmärksamhet medan andra inte får det. Vilka frågor och problem som når den politiska agendan beror bland annat på vilka aktörer som är aktiva. Det kan också bero på att aktörer jobbar för att förhindra vissa frågor att nå den politiska agendan. 26 I andra fall är det dramatiska händelser såsom naturkatastrofer som leder till att ett problem 22 Premfors Rune, 1989, Policyanalys. Studentlitteratur, Lund. s Soon Ae Chuna, 2012, E- participation and transparent policy decision making. University of New York- College of Staten Island. 24 Knill Christoph. & Tosun Jale, Public policy: a new introduction. Basingstoke: Palgrave Macmillan s Kingdon W John, Agendas, alternatives and Public policies. The University Of Michigan, Second Edition, s Kingdon, s

14 uppmärksammas. Ytterligare en anledning till att vissa problem blir mer uppmärksammande än andra kan bero på återkoppling av en redan befintlig policy. Den andra strömmen, policy, handlar om de idéer och politiska frågor som presenteras av olika aktörer, där bland annat politiker, tjänstemän och media. Policyområden som är väl avgränsade tenderar till att aktörerna delar samma värderingar inom området. Ett policyförslag som aktualiseras beror ofta på att det är politiskt och tekniskt genomförbart. Det är också av betydelse att policyförslaget överensstämmer med policyskaparnas värderingar. 27 Den tredje strömmen, politik, behandlar de aktörer som kan påverka policyförändringar. Dessa är den allmänna opinionen, påverkan från intresseorganisationer och politiker samt tjänstemän. Den allmänna opinionen är vad medborgarna tycker i en fråga. Medborgarna har en viktig del i policyförändringarna eftersom policyskaparna anpassar vad de tar upp på agendan efter dem. Policyskaparna kan exempelvis spara vissa frågor tills de blir mer gynnsamma att ta upp. Den andra typen av aktör som ingår i den politiska strömmen är intresseorganisationer. Om många intresseorganisationer är eniga i en fråga är det stor sannolikhet att frågan lyfts upp på den politiska dagordningen. Ytterligare påverkan till policyförändringar kan komma från tjänstemän och politiker. Idéer om ny policy kan uppstå om politiker eller tjänstemän byts ut, detta kan exempelvis inträffa i och med regeringsskifte. Policyprocessen och möjliga policyförändringar kan enligt John W Kingdon förklaras av ett möjlighetsfönster. Detta fönster uppstår då de tre strömmarna problem, policy och politik sammanfaller. Varför detta fönster öppnas och ger möjlighet till policyförändringar kan bero på oförutsedda händelser som naturkatastrofer eller förutsedda händelser som maktskiften. 28 Dessa två olika händelser är två typer av policyfönster och kommer få två olika utfall, enligt Kingdon. Ett fönster som öppnas av en större olycka eller katastrof kommer innebära ett sökande efter lämpliga policylösningar samtidigt som ett försök att definiera problemet uppstår. Ett fönster öppnat av politiska händelser exempelvis ett maktskifte kommer istället innebära att det presenteras policylösningar som söker problem. Detta kan dels bero på att det är 27 Kingdon, s Kingdon, s

15 lättare och billigare för politikerna att börja med färdiga lösningar, än vad det hade varit att börja med problemet och hitta nya lösningar. 29 Ett policyfönster kan öppnas men det kan också stängas. Anledningarna till att ett policyfönster stängs, enligt Kingdon, kan dels bero på att policyskaparna inte lyckats driva frågan ordentligt eller att de känner att problemet redan fått tillräckligt med uppmärksamhet. Fönstret kan också stängas om ett problem inte går att lösa. Det kan också stängas då de politiker eller tjänstemän som öppnat fönstret lämnar policyidéen på grund av ett regeringsskifte. 30 Som tidigare nämnt handlar offentlig policy även om de beslut som regeringen inte väljer att lösa eller aktualisera. Frågan om varför den svenska spelmarknaden inte har genomgått några större policyförändringar kommer vidare diskuteras i analysen. 29 Kingdon, s Kingdon, s

16 3. Bakgrund Sedan mitten av talet har staten ägt olika bolag av olika former och många gånger har motivet för statens ägande varit att det funnits ett naturligt monopol på marknaden. Det har dock funnits andra orsaker till statligt ägande så som socialpolitiska skäl. Spel har ansetts vara av samma slag som tobak och sprit, och har därför reglerats på grund utav ett statligt skyddsansvar som även idag ska verka för att människor ska konsumera dessa med måtta. 31 Under talet inleddes en omvandling av offentliga verksamheter som tidigare drivits i myndighetsform till att bli bolag, detta gällde även spelbolagen. Socialpolitik kan definieras på olika sätt, bland annat att resurserna skall fördelas till de sämst ställda grupperna och individerna. En praktisk definition av begreppet socialpolitik, som även kommer att användas i uppsatsen, är att tillhandahålla vård i olika former till hög kvalitet och i tillräcklig utsträckning, att bidra till ekonomisk tillväxt och till stabilitet i samhällsekonomin samt att fungera som redskap för en formell social kontroll. 32 Detta tolkar vi som direkta eller indirekta statliga åtgärder för att skydda enskilda individer, ofta utsatta, för dåliga levnadsförhållanden. För att denna definition ska bli relevant i sammanhanget kan spel alltså skapa olika risker för den enskilde individen samt samhället. Riskerna uttrycks som spelberoende, sociala skadeverkningar, ekonomiska problem samt kriminalitet. 33 Staten har idag monopol på den svenska spelmarknaden och kontrolleras av myndigheten Lotteriinspektionen och den socialpolitiska faktorn kvarstår än idag som ett argument för monopolställningen. Lotteriinspektionen ska se till att allt spel på den svenska spelmarknaden är lagligt, säkert och pålitligt. 34 Spelmarknaden består bland annat av kasinon, sportspel, värdeautomatspel, bingo, poker samt lotteri. 35 Den reglerade spelmarknaden utgörs främst av Svenska Spel AB, AB Trav och Galopp samt Folkspel. 31 De Geer Hans, Satens spel- Penninglotteriet, Tipstjänst, Svenska Spel. Atlantis, Stockholm. s Holgersson Leif, Socialpolitik och socialt arbete, Historia och idéer. Tredje upplagan. Norstedts Juridik AB, Stockholm. s Mål för spelpolitiken. 34 Om oss, oss/ ( ) 35 Spelformer, ( ) 16

17 Det finns även andra aktörer som Sveriges bingoarrangörers centralorganisation, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Rikslotterier såsom Miljonlotteriet och Postkodlotteriet samt föreningar som anordnar lokala lotterier. Grundprincipen är att överskottet från föreningslotterierna ska gå till allmännyttiga eller ideella föreningar, detta gäller dock inte alla aktörer. 36 Den oreglerade spelmarknaden i Sverige består av spel som bedrivs av andra än de ovannämnda aktörerna. Dessa aktörer bedriver spel utan tillstånd enligt gällande lagstiftning. Illegala spel är exempelvis spel om pengar på bland annat spelautomater som inte tillhör Svenska Spel, sportspel eller pokerturneringar med vinstsyfte som inte arrangeras av Svenska Spels Casino Cosmopol. 37 Svenska Spel AB är ett aktiebolag och är det fjärde största bolaget, i resultatpåverkan, av alla statens bolag. 38 Bolaget bidrog år 2012 med 51,38 miljarder kronor till statskassan, brutto. 39 Svenska Spel tar alltså inte ut någon egen vinst utan allt går till statskassan vilket bidrar med nya resurser till bland annat barnomsorg, forskning, äldrevård och svensk idrott. 40 För att möta en allt mer krävande marknad har bolaget även behövt anpassa sig till dagens tekniska utveckling och har därför utvecklat spel även på Internet och mobiltelefon. 41 Det var år 2005 som Svenska Spel fick tillstånd att bedriva poker på Internet för att möta en efterfråga från omkring människor runt om i landet. 42 Den reglerade spelmarknaden har en åldersgräns på 18 år Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. Huvudresultat från Swelogs befolkningsstudie, s. 25, 37 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. s Spelmarknaden, 2005, ( ) 39 Statligt ägande, ( ) 40 Alla vinner på Svenska Spel, https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta/vinnare ( ) 41 Om svenska spel, https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta ( ) 42 Svenska Spel får tillstånd för poker på nätet, 2005, spel- far- tillstand- for- poker- pa- natet/ ( ) 43 Staten på spelmarknaden når man målen? s

18 Målsättningen för Svenska Spel är: Vår målsättning är att tillhandahålla spel på ett ansvarsfullt, affärsetiskt och säkert sätt. För oss innebär det att alltid balansera den affärsdrivande verksamheten med ett gediget samhällsansvar och omtanke om den enskilde kunden. Spelansvar innebär att Svenska Spel tillsammans med den enskilde spelaren ser till att spelandet är glädjefyllt, rimligt och inte går till överdrift. 44 Denna målsättning stämmer bra överens med hur statens egna mål för spelpolitiken ser ut: Målen för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen värnas genom att efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Ambitionen är att motverka ett överdrivet spelande, som kan leda till spelberoende, och därigenom uppnå ett av målen inom folkhälsoområdet. Överskottet från spel ska gå bland annat till folkrörelserna och hästsporten och därmed komma allmänheten tillgodo. 45 Det finns alltså tydliga mål från både Svenska Spel och regeringen att individer bör spela med måtta och inte överdriva sin konsumtion, för att undvika spelmissbruk. Svenska Spel uttrycker att just på grund utav att de inte har ett resultatkrav, alltså vinstkrav, av sin ägare kan de lägga ner mer resurser på spelansvar. 46 Spelansvaret är en central del i verksamheten vilket innebär omtanke av kunden, informationsspridning om spelmissbruk och spelsäkerhet. 47 Sedan slutet av talet har utländska spelbolag erbjudit speltjänster på den svenska spelmarknaden via Internet. Internet har därför möjliggjort att flera utländska spelbolag kan etablera sig på den svenska oreglerade spelmarknaden. 48 Efterfrågan och utbudet av spel har genomgått stora förändringar då Internet har utvecklats och nått stora framgångar över tid. Den tekniska utvecklingen har samtidigt inneburit att de nationella regleringarna på den svenska spelmarknaden har utsatts för konkurrens. År 2003 ökade de utländska spelbolagen kraftigt, och enligt en utredning av Riksrevisionen uppskattas de ha en marknadsandel på ungefär elva procent år Idag uppskattas spel på Internet och mobil uppgå till cirka 15 procent av den totala marknaden vilket innebär en 44 Spelansvar, https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/ansvar/spelansvar ( ) 45 Mål för spelpolitiken. 46 Kort fakta, https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta/fakta ( ) 47 Om Svenska Spel. 48 Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008/2009. s Staten på spelmarknaden når man målen? s

19 ökning på bara två år. Rolf Andersson anar att internetspelandet inom en fem års period kommer ha ökat ännu mer, detta kräver därför en bättre tillsyn och en ökad kontroll. 50 Då de utländska spelbolagen trätt in oreglerat på spelmarknaden har Lotteriinspektionen över lag haft bristande kontroll och otillräckligt tillsyn över dessa spelformer vilket stärker Rolfs teori. De utländska spelbolag som idag dominerar den svenska spelmarknaden är Betsson Malta Ltd, Ladbrokes PLC samt Unibet Group PLC. Dessa företag har inte tillstånd att bedriva sin verksamhet i Sverige och placerar därför verksamheterna i andra länder. Därmed kan inte den svenska staten eller Lotteriinspektionen ställa krav på verksamheterna eller utöva kontroller. Tillsynen av dessa företag görs av tillsynsmyndigheter i det land där de har sitt huvudkontor och styrs av de nationella lagarna i landet. Unibet och Betsson är de två största bolagen i Europa samt de största börsnoterade företagen. Nettoomsättningen för de två spelbolagen på den svenska spelmarknaden uppgavs av Svenska Spel vara två miljarder kronor år Företrädare för vissa oreglerade spelbolag har uppgett att vissa har inför en åldersgräns på 18 år medan andra har som ambition att verka för en 18 års gräns. 52 Det kan konstateras att det finns ett flertal aktörer som har stor påverkan på utvecklingen av spelmarknaden. Det statligt ägda Svenska Spel tappar marknadsandelar till utländska spelbolag som bland annat Betsson och Unibet på grund utav ökad konkurrens. Det utländska spelbolagen och dess marknadsandelar har under de senaste åren ökat kraftigt och kommer troligtvis att fortsätta öka framöver. 50 Andersson Rolf, mailkontakt. 51 Staten på spelmarknaden når man målen? s Staten på spelmarknaden når man målen? s

20 4. Den svenska spelpolitiken 4.1 Viktiga historiska förändringar Detta kapitel utreder frågan om vad som har hänt på spelmarknaden under de senaste 20 åren. Ett förtydligande: Motioner läggs av antingen en eller flera enskilda individer från samma eller olika partier som inte alltid är representativa för hela partiet. Samma sak gäller ofta i anföranden, dock kommer vi att benämna ett parti vid dessa tillfällen om det som sägs är överensstämmande med partiets politiska agenda. Ett betänkande läggs från ett utskott, i detta fall kulturutskottet, till riksdagen med underbyggda förslag om hur de bör besluta i ett ärende Ny lotterilag Under och talet var den offentliga sektorn i Sverige mycket omfattande vilket självklart skapade skiljaktigheter i politiken. Gränsdragningen mellan det offentliga och privata stod då i fokus och den klassiska partipolitiska vänster- högerskalan fungerar som en enkel kompass bland argumenten. De borgerliga partierna krävde privatisering medan de mer vänsterorienterade partierna i stora drag motsatte sig, spelmarknaden var inget undantag. 53 Under denna tid fanns en förändringsvilja hos de borgerliga partierna som fick genomslag hos allmänheten och de borgerliga vann sedan valet år Detta genomslag kan ha inträffat då Sverige under en tid genomgått svåra ekonomiska tider och människor ville se förändring inom den politiska sfären. År 1991 tillsattes en utredning för att se över den befintliga lotterilagstiftningen för att rätta till den konkurrensproblematik som rådde mellan olika spelbolag. Förslaget om en ny lag avsåg att ersätta 1982 års lotterilag. Detta resulterade i att det år 1994 lades en proposition till riksdagen för en ändring av lotterilagen. Propositionen behandlade bland annat att delar av Tipstjänst skulle överlåtas till det ideella föreningslivet för att åtgärda konkurrensproblemet. 53 Petersson Olof, Den offentliga makten. Första upplagan, SNS förlag, Stockholm. s Möller Tommy, Svensk politisk historia- Strid och samverkan under tvåhundra år. Studentlitteratur, Lund. s

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade

Uppfyllnaden av de spelpolitiska målen är hotade Sammanfattning 1 Den svenska spelmarknaden är traditionellt reglerad genom att vissa aktörer har exklusiva tillstånd att erbjuda spel om pengar till svenska konsumenter. De exklusiva tillstånden kompletteras

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Spel- och lotterifrågor särskild ordning

Spel- och lotterifrågor särskild ordning Kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU19 Spel- och lotterifrågor särskild ordning Sammanfattning Kulturutskottet behandlar i betänkandet närmare 50 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2005 med

Läs mer

! Syfte. ! Frågeställningar !!! Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder. Problem. Statsvetenskap 2 733G02: Statsvetenskapliga metoder

! Syfte. ! Frågeställningar !!! Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder. Problem. Statsvetenskap 2 733G02: Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 3 - statsvetenskapliga metoder Problem Centerpartiet säger sig vara det ledande partiet inom miljöfrågor en ledande kraft till att skapa möjligheter för hållbar utveckling. 1 Dock har de konkurrens

Läs mer

Metoduppgift 4 Metod-PM

Metoduppgift 4 Metod-PM LINKÖPINGS UNIVERSITET Metoduppgift 4 Metod-PM Statsvetenskapliga metoder 733g22 VT 2013 Problem, syfte och frågeställningar Informations- och kommunikationsteknik (IKT) får allt större betydelse i dagens

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004.

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Kommittédirektiv Översyn av lotterilagen Dir. 2004:76 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att se över lagstiftningen

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Slopandet av det svenska spelmonopolet

Slopandet av det svenska spelmonopolet Slopandet av det svenska spelmonopolet Den 31 mars 2017 presenterade regeringen ett nytt förslag som kommer att rita om den svenska spelmarknaden totalt. Förslaget innebär att spelmonopolet slopas till

Läs mer

Metoduppgift 4: Metod-PM

Metoduppgift 4: Metod-PM Metoduppgift 4: Metod-PM I dagens samhälle, är det av allt större vikt i vilken familj man föds i? Introduktion: Den 1 januari 2013 infördes en reform som innebar att det numera är tillåtet för vårdnadshavare

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Kulturutskottets betänkande 2016/17:KrU2 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag om en åldersgräns på 18 år för att delta i tillståndspliktiga

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014

Kommittédirektiv. Främjandeförbudet i lotterilagen. Dir. 2014:6. Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Kommittédirektiv Främjandeförbudet i lotterilagen Dir. 2014:6 Beslut vid regeringssammanträde den 23 januari 2014 Sammanfattning Snabba insatser från statens sida och verkningsfulla sanktioner vid överträdelser

Läs mer

Färgelanda och Mariestad den 12 januari 2008

Färgelanda och Mariestad den 12 januari 2008 AVREGLERING AV DET SVENSKA SPELMONOPOLET - Hur påverkas aktörerna på marknaden? MAGISTERUPPSATS I FÖRETAGSEKONOMI EXTERN REDOVISNING HÖSTTERMINEN 2007 HANDLEDARE: GUNNAR RIMMEL FÖRFATTARE: HARIS HURIC

Läs mer

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion

Svenska Spel. Allmänheten om spel. Rapport från opinionsundersökning. mars 2009. Arne Modig, Novus Opinion Svenska Spel Allmänheten om spel Rapport från opinionsundersökning mars 2009 Arne Modig, Novus Opinion Sammanfattning: Svagt stöd för att tillåta privata spelföretag i Sverige Stödet för att tillåta privata

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

En framtida spelreglering (SOU 2008:124)

En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Enheten för inre marknaden och tekniska regler YTTRANDE Dnr 159-1044-2008 För kännedom Chefen, UD-FIM Finansdepartementet 103 33 Stockholm En framtida spelreglering (SOU 2008:124) (Er ref. Fi2008/7967)

Läs mer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer den svenska spelmarknaden Svensk spelmarknad i behov av reformer Det behöver bli ordning och reda på spelmarknaden. Flera av de åtgärder den statliga spelutredningen presenterade den 15 december 2008 är

Läs mer

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift

Statsvetenskap G02 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift METOD-PM PROBLEM Snabb förändring, total omdaning av en stat. Detta kan kallas revolution vilket förekommit i den politiska sfären så långt vi kan minnas. En av de stora totala omdaningarna av en stat

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Söderbaum Monica 2015-11-19 SCN-2015-0333 Socialnämnden Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) Förslag till

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98 Regeringens proposition 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Prop. 1996/97:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Finansdepartementet)

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson 23 juni 2016 Stockholm Center for Civil Society Studies Handelshögskolan

Läs mer

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen

Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen REMISS Enheten för inre marknaden och 2006-06-28 Dnr 159-758-06 tekniska regler För kännedom G Grén, UD-EIM Finansdepartementet Spel i en föränderlig värld slutbetänkande av Lotteriutredningen - Kommerskollegium

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15

riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15 riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på spelmarknaden når man målen? rir 2012:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5

R A P P O R T TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen s i d. 0 5 R A P P O R T 2 016 A L L M Ä N H E T E N O M D E N SV E N S K A S PE L M A R K N A D EN K Ä N N E D O M O C H AT T I T Y D TILL SPELMARKNADEN Allmänheten har låg kännedom om spelmarknaden och om spelutredningen

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen

Imperial House, Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7JW. Lotteritillstånd enligt 45 lotterilagen Till London 26 mars 2006 Regeringen genom Sven-Erik Österberg Kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet ANSÖKAN OM TILLSTÅND ATT BEDRIVA POKER VIA INTERNET Sökande: Ladbrokes Plc. Imperial

Läs mer

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen

Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Ds 2015:46 Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

733G22:Statsvetenskapliga metoder Metod PM. Hobbes vs. Locke

733G22:Statsvetenskapliga metoder Metod PM. Hobbes vs. Locke 733G22:Statsvetenskapliga metoder Ann Fernström 29-09-2014 911130-1009 Metod PM Hobbes vs. Locke Människan beter sig olika i olika situationer beroende på vilken typ av individer de är. Frågan är hur individuella

Läs mer

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle

Offentlig politik och styrning i ett marknadsanpassat samhälle LINKÖPINGS UNIVERSITET Uppdaterad: 2014-09-08 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Avdelningen för statsvetenskap Statsvetenskap 3 Lisa Hansson (lisa.hansson@liu.se) Offentlig politik

Läs mer

Spel- och lotterifrågor

Spel- och lotterifrågor Kulturutskottets betänkande 2008/09:KrU4 Spel- och lotterifrågor Sammanfattning I betänkandet behandlar kulturutskottet 23 motionsyrkanden om spel- och lotterifrågor från allmänna motionstiden 2008. Utskottet

Läs mer

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21

Vinstandelar. Delbetänkande av Lotteriutredningen. Stockholm 2005 SOU 2005:21 Vinstandelar Delbetänkande av Lotteriutredningen Stockholm 2005 SOU 2005:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Utredningsdirektivens utgångspunkter i sammandrag Regleringen ska bygga på ett licenssystem Aktörer utan licens ska utestängas Spelandet ska inte öka och skadeverkningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Omreglering av spelmarknaden. Dir. 2015:95. Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2015

Kommittédirektiv. Omreglering av spelmarknaden. Dir. 2015:95. Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2015 Kommittédirektiv Omreglering av spelmarknaden Dir. 2015:95 Beslut vid regeringssammanträde den 24 september 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering,

Läs mer

Stockholm den 3 december 2015

Stockholm den 3 december 2015 R-2015/1897 Stockholm den 3 december 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/04515/UR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 24 september 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ett

Läs mer

Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen

Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen Metod- PM: Påverkan på Sveriges apotek efter privatiseringen Problem Sedan privatiseringen av landets apotek skedde för 3 år sedan är det många som hävdar att apoteken inte har utvecklats till det bättre,

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

Betänkandet (SOU 2015:34) Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen. 2. Ändring av straffbestämmelsen i 52

Betänkandet (SOU 2015:34) Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen. 2. Ändring av straffbestämmelsen i 52 Finansdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 2015-11-27 Betänkandet (SOU 2015:34) Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle

Läs mer

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen?

Från val till val. Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Från val till val Hur går valen till? Hur stiftas lagar? Vad händer sen? Fyra allmänna val i Sverige Riksdag + landsting + kommun (Vart fjärde år) Eu (Vart femte år) Sverige har 20 platser i Europaparlamentet

Läs mer

En omreglerad spelmarknad

En omreglerad spelmarknad En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30 Kanalisering Viktigast av allt utan kanalisering misslyckas reformen De utländska spelbolagen är redan här. Även om de gärna vill ha en svensk licens är man inte beredd

Läs mer

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna?

Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM. Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? Linköpings universitet Statsvetenskap 2 METODUPPGIFT 4: Metod-PM VT-13 Hur utilitaristiska är de svenska riksdagspartierna? av Problem, syfte och frågeställningar Utilitarismen är en etisk teori som säger

Läs mer

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar

3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar 3 Svenska Spel: Lönsamhetskrav och samhällsansvar Introduktion I praktikfallet redogörs för Svenska Spel ABs uppdrag, verksamhet och mål. Svenska Spel, som är statligt ägt, förväntas generera intäkter

Läs mer

Sammanfattning. ! ' Bilaga. Uppdraget

Sammanfattning. ! ' Bilaga. Uppdraget Sammanfattning ;! ' Bilaga Uppdraget Spelutredningen har haft i uppdrag att föreslå en långsiktigt hållbar svensk spelreglering. I uppdraget har ingått att föreslå en uppstramning och modernisering av

Läs mer

Spelfrågor. Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU4. Sammanfattning

Spelfrågor. Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU4. Sammanfattning Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU4 Spelfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlas 16 motionsyrkanden om spelfrågor från den allmänna motionstiden 2014. Utskottet föreslår med anledning av motionsyrkanden

Läs mer

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM

733G22: Statsvetenskaplig metod Sara Svensson METODUPPGIFT 3. Metod-PM 2014-09-28 880614-1902 METODUPPGIFT 3 Metod-PM Problem År 2012 presenterade EU-kommissionen statistik som visade att antalet kvinnor i de största publika företagens styrelser var 25.2 % i Sverige år 2012

Läs mer

Den gröna påsen i Linköpings kommun

Den gröna påsen i Linköpings kommun Den gröna påsen i Linköpings kommun Metod- PM 4 Thea Eriksson Almgren Problem I Linköping idag används biogas för att driva stadsbussarna. 1 Biogas är ett miljövänligt alternativ till bensin och diesel

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Spelfrågor. Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU5. Sammanfattning

Spelfrågor. Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU5. Sammanfattning Kulturutskottets betänkande 2011/12:KrU5 Spelfrågor Sammanfattning I betänkandet behandlas 16 motionsyrkanden om spelfrågor från allmänna motionstiden 2011. Förslagen gäller en reglerad spelmarknad, främjandeförbudet,

Läs mer

YTTRANDE. En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967

YTTRANDE. En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967 YTTRANDE Dnr 104/2008 Stockholm den 31 mars 2009 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Dnr Fi2008/7967 En framtida spelreglering (SOU 2008:124) Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) har

Läs mer

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen

733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson Metod-PM - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen 733G02: Statsvetenskaplig Metod Therése Olofsson 2013-03-05 911224-0222 - Gymnasiereformens påverkan på utbildningen Syfte Syftet med uppsatsen är ta reda på hur den gymnasiereform som infördes läsåret

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

2013-11-26. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm 2013-11-26 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Betänkande av Utredningen om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker m.m., SOU 2013:50 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Regeringens styrning av Svenska Spel

Regeringens styrning av Svenska Spel datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Regeringens styrning av Svenska Spel Bilaga 7 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU22 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen avslår regeringens förslag till lag

Läs mer

Metod PM. Turordningsregler moment 22. Charbel Malki Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet

Metod PM. Turordningsregler moment 22. Charbel Malki Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet Metod PM Turordningsregler moment 22 Charbel Malki 811112-1599 Statsvetenskapliga metoder, 733G22 IEI Linköpings universitet 2014 09-29 Inledning LAS lagen är den mest debatterade reformen i modern tid

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2012 I SIFFROR Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Vi har arbetat med att förbättra kvalitén och utöka, statistiken.

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Yttrande över betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)

Yttrande över betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2017-05-03 KS 2017/0552 Yttrande över betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30) Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-03-11 Närvarande: f.d. hovrättspresidenten Bo Broomé, justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 28 februari

Läs mer

Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU13 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

Politisk Teori 2 Jag kommer i denna hemtentamen att redogöra vad jag ser för problem med Robert Nozick teori om självägarskap. Dels övergripande ur individens synpunkt och dels ur ett lite större perspektiv

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Civilutskottets betänkande 2015/16:CU11 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ändring i marknadsföringslagen. Lagändringen

Läs mer

Kompletterande bestämmelser till EUförordningen

Kompletterande bestämmelser till EUförordningen Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU21 Kompletterande bestämmelser till EUförordningen om kosmetiska produkter Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2012/13:135 Kompletterande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Omslag: Regeringskansliets standard. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2015. ISBN 978-91-38-24360-2 ISSN 0284-6012

Omslag: Regeringskansliets standard. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2015. ISBN 978-91-38-24360-2 ISSN 0284-6012 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

En ny socialdemokratisk spelpolitik

En ny socialdemokratisk spelpolitik Socialdemokraterna Beslutad av partistyrelsen 2011-11-18 En ny socialdemokratisk spelpolitik Bakgrund Förutom att vara roligt, underhållande och spännande ska det vara tryggt att spela. Spelbolagen ska

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Metod- PM september 2014 Vaileth Givik Sylvan Statsvetenskap 2, Statsvetenskapliga metoder IEI, Linköpings Universitet

Metod- PM september 2014 Vaileth Givik Sylvan Statsvetenskap 2, Statsvetenskapliga metoder IEI, Linköpings Universitet Metod- PM 3 28 september 2014 Vaileth Givik Sylvan Statsvetenskap 2, Statsvetenskapliga metoder IEI, Linköpings Universitet Inledning Hyresgästföreningen ( Hgf ) är en partipolitiskt obunden, demokratisk

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR ATG Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu Förord ATG (AB Trav och Galopp) är sedan bolaget grundades 1974 en närmast osannolik framgångssaga. Med ytterst

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Ett ekonomiskt perspektiv på den svenska spelmarknaden exemplet Svenska Spel AB

Ett ekonomiskt perspektiv på den svenska spelmarknaden exemplet Svenska Spel AB Ekonomihögskolan Lunds Universitet Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats Ett ekonomiskt perspektiv på den svenska spelmarknaden exemplet Svenska Spel AB Författare: Elena Nilsson Handledare:

Läs mer

8 Spelskatt. 8.1 Författningar m.m. Spelskatt, Avsnitt 8 403

8 Spelskatt. 8.1 Författningar m.m. Spelskatt, Avsnitt 8 403 Spelskatt, Avsnitt 8 403 8 Spelskatt 8.1 Författningar m.m. Lag (1972:820) om skatt på spel, prop. 1972:128, SkU 1972:66 Lagändringar SFS 1973:319 ändr. 1 SkU 1973:37 SFS 1975:145 ändr. författningsrubr,

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa frågor inom spelområdet m.m. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa frågor inom spelområdet m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 februari 2003 Bosse Ringholm Lilian Wiklund (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Vi vill sitta i förarsätet

Vi vill sitta i förarsätet Ulricehamn 2012-08-15 Vi vill sitta i förarsätet nio skäl mot införandet av utmaningsrätt i Ulricehamns kommun Socialdemokraternas Partikansli Riksdagen 100 12 Stockholm Besök: Riddarhustorget 7-9 T: 08

Läs mer

Spel- och lotterifrågor

Spel- och lotterifrågor Kulturutskottets betänkande 2006/07:KrU8 Spel- och lotterifrågor Sammanfattning I betänkandet behandlas 20 motionsyrkanden om spel- och lotterifrågor väckta under allmänna motionstiden 2006. Samtliga motionsyrkanden

Läs mer

Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Förebyggande och behandling av spelmissbruk Förebyggande och behandling av spelmissbruk - förslag och bedömningar från s utredning Varför denna utredning? Förändringar på spelmarknaden Otydlig ansvarsfördelning Frågan har utretts förut utan lösning

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott

Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Arbetet i kammare och utskott Bild 1. Faktamaterial till bilderna om Arbetet i Kammare och utskott Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer