FOKUSRAPPORT Spelproblem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOKUSRAPPORT Spelproblem"

Transkript

1 FOKUSRAPPORT Spelproblem 2012

2

3 FOKUSRAPPORT Spelproblem 2012 Rapporten är framtagen av Johan Franck Conny Gabrielsson Håkan Götmark Eva Huslid Christina Strååt ISBN X FR 2012:01

4 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar till att patienter, vårdgivare och beställare ska mötas för att forma en god och jämlik vård för länets 2 miljoner invånare. Kunskapen om den goda vården ska vara gemensam, tillgänglig och genomlysbar och bilda grund för bättre beslut i vården. Arbetet bedrivs inom avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin inom Hälsooch sjukvårdsförvaltningen i samverkan med såväl sakkunnigorganisation som vårdgivare och beställare. Patientorganisationer medverkar också i arbetet. Programarbetet bildar en gemensam arena för vårdens parter. Fokusrapporterna syftar till att belysa angelägna utvecklingsområden inom hälsooch sjukvården genom att beskriva dagsläget och tänkbara åtgärder. De ska vara ett diskussionsunderlag i dialogen mellan politiker, beställare och vårdgivare. 2

5 Förord Spelproblem har fått ökad uppmärksamhet under de senaste åren, men har ingen tydlig plats i hälso och sjukvårdssystemet. Varken kommuner eller landsting har idag ett tydligt uppdrag eller riktlinjer för hur spelproblem ska hanteras och hur ansvaret för olika insatser ska fördelas. Problemets karaktär, dvs. ett tillstånd som inte självklart definieras som en sjukdom och som har starka privatekonomiska kopplingar, liksom spelandets roll i samhället, bidrar sannolikt till denna oklarhet. Rapporten ger en inblick i det komplexa sammanhang där spelproblem uppkommer och där samhället samtidigt får avsevärda intäkter och stora kostnader. Rapporten belyser också de olika behandlingsinsatser som prövats vid spelproblem, vilka insatser som har bäst evidens för effekt, samt ger förslag till önskvärda åtgärder framöver. En pdf version av fokusrapporten finns också tillgänglig på Vi vill rikta ett stort tack till projektledare Christina Strååt för det gedigna arbete hon lagt ner på att sammanställa och söka efter litteratur och artiklar inom detta område. Vi välkomnar denna rapport med förhoppningen att den ska fungera som en kunskapsbas och ett diskussionsunderlag vid ställningstagande till vård för personer med problem på grund av spel om pengar. Stockholm mars 2012 Catarina Andersson Forsman Hälso och sjukvårdsdirektör Håkan Götmark Ordförande specialitetsrådet i psykiatri 3

6 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund Projektorganisation Två före detta spelare berättar Spel om pengar i Sverige Offentliga aktörer Ansvar och huvudmannaskap vid spelproblem Att klassificera och beskriva spelproblem Förekomst av spelproblem Samsjuklighet Ärftliga faktorer och miljöpåverkan Riskfaktorer Mekanismer bakom spelproblem Vilka söker hjälp för spelproblem? Vilka kan ha behov av insatser? Exempel på nationella och regionala behandlingsinsatser Insatser och behandling som har forskningsstöd Strategiförslag vid spelproblem Datorspel och internetanvändning med strategiförslag , Bilaga Referenslista

7 Sammanfattning Spel om pengar innebär en chans att vinna pengar genom spel eller tävling där slumpen påverkar utfallet. Exempel på sådana spel är spelautomater, poker, kasinospel, lotter, bingospel, hästsport, sportspel och vadhållning. Det statliga Svenska Spel legitimerar spel om pengar i Sverige och erbjuder spelformer som vi vet kan skada hälsan hos vissa individer eller grupper. Man kan dra paralleller mellan spel om pengar och alkohol; båda accepteras av samhället samtidigt som man försökt reglera konsumtionen genom lagstiftning och tillsyn. Spelproblem i form av bristande kontroll över spelandet ger ofta negativa ekonomiska och sociala konsekvenser och kan leda till ohälsa och kriminalitet. Närstående riskerar också att bli drabbade. Drygt två procent av svenska folket i åldersgruppen år beräknas ha spelproblem. I Stockholms län skulle det innebära omkring personer med spelproblem varav personer kan behöva behandling. Spelproblemen varierar med socioekonomisk status. Andelen personer med spelproblem är högst bland dem med lägst utbildning och lägst inkomst. Den beroendeframkallande effekten vid spel om pengar kan till stor del förklaras av spelandets snabba känslomässiga effekter. På senare år har den biomedicinska synen på spelproblem vunnit mark allteftersom neurobiologisk forskning om människans belöningssystem kunnat visa på likheter mellan beroende av narkotika eller alkohol och spelproblem. Hög tillgänglighet ökar risken för spelproblem. Kunskapen om förebyggande åtgärder är begränsad, men minskad tillgänglighet har preventiv effekt. Vissa personlighetsdrag och samsjuklighet gör att riskerna ökar ytterligare. En rad olika behandlingsinsatser har prövats mot spelproblem. Bäst vetenskapligt stöd finns för kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Forskningsresultat pekar även mot att enkla och korta insatser t.ex. information och enkla råd kan vara effektiva. För att vårdgivare som i sin verksamhet möter personer med spelproblem lättare ska kunna erbjuda strukturerade behandlingsinsatser behövs ett kunskapsstöd. 5

8 Bakgrund Socialtjänst, psykiatri och beroendevård är de verksamheter som främst möter personer med spelproblem. Sedan 1999 har Statens folkhälsoinstitut (FHI) haft i uppdrag att motverka spelproblem och dess sociala konsekvenser. FHI ger sedan 2005 stöd till behandlingsutveckling med bland annat öppenvårdsverksamhet för spelberoende och deras anhöriga samt bedriver ett forskningsprojekt om relationerna mellan spel och hälsa i Sverige, Swelogs (Swedish Longitudinal Gambling Study). Trots att den psykiatriska diagnosen spelberoende funnits sedan 1980 är dess ställning inom hälso och sjukvården oklar. Det finns inga bestämmelser varken i socialtjänstlagen eller hälso och sjukvårdslagen som anger att kommuner eller landsting ska erbjuda stöd eller behandling mot spelrelaterade problem. Fram tills helt nyligen har spelproblem betraktats som en social komplikation till andra substansbaserade beroendetillstånd, psykisk ohälsa och kriminalitet eller som en del av en persons ekonomiska problem. Vid svåra problem som allvarligt påverkar personen eller anhöriga har dock socialtjänsten och landstinget ett ansvar på motsvarande sätt som vid andra sociala problem eller psykiska sjukdomar. Hittills har vård och utveckling av vårdformer för spelberoende bedrivits i projektform, med eller utan stöd av statliga medel. Enligt ett nyligen taget beslut blir nu vård av spelberoende i Stockholms läns landsting ett nytt ordinarie uppdrag för Beroendecentrum Stockholm. Syfte med fokusrapporten Syftet med fokusrapporten är att vara ett kunskaps och diskussionsunderlag för ställningstagande till God vård och/eller insatser som ska tillgodoses inom hälso och sjukvårdens ansvarsområde för personer med problem på grund av spel om pengar eller datorspel. 6

9 Projektorganisation Styrgrupp Eva Huslid, processledare,, ordförande i styrgruppen Johan Franck, verksamhetschef, Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde Conny Gabrielsson, enhetschef Psykiatri, avd. Närsjukvård, Hälso och sjukvårdsförvaltningen Håkan Götmark, chefläkare Stockholms läns sjukvårdsområde, specialsakkunnig i psykiatri och ordförande i specialitetsrådet psykiatri Projektledare Christina Strååt, processledare, avd. Övriga som bidragit i arbetet Ann Appelgren, Spelberoendes förening Stockholm Lars Blomström, överläkare, Capio Maria AB Stefan Borg, docent, verksamhetschef, Beroendecentrum Stockholm Sofie Bäärnhielm, chef, Transkulturellt Centrum Helena Forslund, enhetschef, socialtjänsten Södertälje kommun Kersti Gabrielsson, verksamhetschef, Järvapsykiatrin Gunnar Jakobsson, psykiatriker, vd, Cereb AB Ulrika Näslund, programexpert, Kriminalvården Carl Olav Stiller, docent, överläkare klinisk farmakologi, ordf. SLK:s expertgrupp för analgetika och reumatologiska sjukdomar Johan Tallroth, psykiatrihandläggare, avd. Närsjukvård, Hälso och sjukvårdsförvaltningen Anders Tengström, psykolog, med.dr., bitr. forskningschef, chef vid Forum för psykosocial hälsa, Centrum för psykiatriforskning Granskning och godkännande Rapporten har tagits fram inom ramen för specialitetsrådet i psykiatri och dess ordförande Håkan Götmark. Samtliga verksamhetschefer i psykiatri och specialitetsrådet i allmänmedicin har beretts tillfälle att avge synpunkter. Stockholms Medicinska Råd godkände fokusrapporten den 19 januari 2012 med önskemål om viss redigering. Christina Walldin, processledare, avd. har utfört redigeringen med viss uppdatering. 7

10 Kommittén för kunskapsstyrning beslutade den 2 mars 2012 att godkänna fokusrapporten som kunskaps och diskussionsunderlag för ställningstagande till vård av personer med spelproblem i Stockholms läns landsting. 8

11 Två före detta spelare berättar Nedan följer två före detta spelares egna skildringar av hur det kan vara att ha spelproblem. Berättelserna är hämtade ur Spelberoendes riksförbunds jubileumsskrift som gavs ut av Folkhälsoinstitutet Ung man med spelproblem Återigen ringer telefonen och hela kroppen ryser till. Pulsen går upp enormt och jag tänker att jag slutligen blivit avslöjad. Kan det vara flickvännen som till slut förstått vad jag gjort med mitt liv, och hur jag har levt ett dubbelliv under våra många år tillsammans? Men hon ville bara säga när hon kommer hem från jobbet. Samtidigt som jag blir lättad så sköljer en känsla av irritation över mig. Mitt i mitt viktiga spel har hon ringt om något så oväsentligt. Senare den dagen hör jag henne komma in genom dörren. Detta har jag ängsligt väntat på hela dagen. Hur kommer hon att hälsa på mig? Om jag får en ledsen blick, då är jag helt säker på att hon fått reda på allt. I stället får jag en puss och ett leende. All oro försvinner och jag kan börja planera vad jag ska spela på härnäst. När natten närmar sig så är jag uppe en stund till och hon får lägga sig ensam. Jag går inte och lägger mig förrän jag återigen spelat bort alla mina pengar. Mitt hjärta rusar och adrenalinet forsar i kroppen. Hon sträcker en arm över mig och på ytan är jag orubbad. Nu får jag ligga här och tänka på hur jag ska få fram pengar till nästa dag. På detta sätt levde jag mina dagar, en efter en. Att visa känslor var inget alternativ då jag inte kunde kontrollera dem. Att tala sanning var ingen möjlighet då jag inte kunde ändra den. Jag stängde ute de människor som närmade sig, allt för att bevara min hemlighet. Ändå var det denna hemlighet som alltid gav mig det jag ville oavsett om det gällde att släppa tankarna på misstag i livet eller avslappning efter en hård dag på jobbet. Jag visste att ett avslöjande skulle leda till att denna möjlighet togs bort från mig. Jag skulle ha blivit tvungen att möta mina rädslor och mina tankar, och det var jag inte kapabel till. Men trots allt var det just denna hemlighet som tryckte mig allt djupare ner i avgrunden. I dag har jag varit spelfri i mer än sex månader. Det är en tid då jag har upplevt såväl de djupaste dalarna som de högsta topparna. Den uppskattning jag har fått från min flickvän, min familj och mina vänner är oerhörd. Den rena glädjen som jag kan uttrycka utan samvetskval är en upplevelse. Men framför allt kan jag äntligen bjuda in andra människors känslor och erfarenheter. Inse att andra kan hjälpa mig och att jag kan hjälpa andra. Den erfarenhet som jag har fått från detta är ovärderlig och jag är fast besluten att det i slutändan ska gagna mig i livet. Det är svårt att i dag blicka tillbaka på hur livet var innan. De tankar och känslor som jag hade då känns overkliga och ogripbara. Ändå kämpar jag varje dag, för att INTE glömma. Den dagen jag glömmer bort vad spel har gjort med mitt liv, den dagen kommer jag att falla dit igen Adam, 30 år 9

12 Uppvuxen i en familj med missbruk Jag är en medelålders kvinna som har varit spelmissbrukare i tio år. Andra missbruk som jag har haft är alkohol, jobb, träning och mat. Jag är uppvuxen med missbruk i familjen, det var både alkohol och spelmissbruk. Så missbruket hade jag omkring mig därhemma och jag har funderat mycket på min uppväxt och hur den format mig. Till exempel att när jag var barn så åkte vi mycket med färja och jag minns när jag stod och spelade på maskinerna tillsammans med min far. Och på maskiner utomlands också. Sen som vuxen stod jag vid samma maskiner, det var ett sug som jag inte kunde stå emot. Jag började spela för mycket när jag fick reda på att jag skulle bli av med mitt jobb på fabriken där jag arbetat i fjorton års tid. Företaget flyttade utomlands, det var som om någon drog undan mattan under mig. Sen är det ju självklart mycket annat i livet som gjort att man spelat lite då och då, men det var när jag blev av med jobbet som spelandet tog fart. Det är så lätt att fly in i något för att slippa känna sina känslor. Bingo var det första spelet som jag hade problem med och sen när Jack Vegas maskinerna kom så fastnade jag vid dem. Därefter blev det kasinot. Spelet blev mitt liv, det var det enda som existerade. Det var en evig jakt efter pengar att spela för. Jag försökte köpa mig fri från mina negativa känslor. Så länge jag hade pengar var det en otrolig känsla att spela. Jag hade flyt! Jag var som kung i baren fast det var vid spelautomaterna i stället. Men sen, när jag hade spelat bort allt, då kände jag ångest, hade inte ens råd att köpa ett paket mjölk. Spelet förstörde känslan för pengars värde. Jag mådde väldigt dåligt psykiskt och var tvungen att söka hjälp. I dag kan jag hantera mina känslor bättre tack vare det. Den krisen ledde till att jag omvärderade mitt liv helt och hållet. Att leva eller inte var en fråga som jag ställde mig. Som tur var valde jag livet. Spelandet har orsakat stora ekonomiska bekymmer som jag kommer att få leva med under lång tid framöver. Nu har jag varit spelfri i två och ett halvt år. Jag har spelat bort ett tolvårigt samboförhållande och ett hus. Vänner och nära och kära har jag sårat och lurat med mitt dubbelliv. Och inte minst har jag skadat mig själv genom spelmissbruket äta fel, sova för lite, ångesten och stressen. Men jag kan inte sitta var eviga dag och tänka på allt elände som spelmissbruket ställt till med. Då skulle jag bli tokig. Därför är det så bra att vi har våra möten i spelberoendeföreningen. Där kan jag ta upp de saker som jag har behov av att diskutera. Jag har lärt mig att ta tag i mina problem och hinder i livet med en gång. Här och nu. Jag fyller ut min tid med mycket vettigare saker nu när jag inte spelar. Promenerar, går på gym, gör yoga och buggar. Jag har fått tillbaka det sociala liv som jag försakade under missbrukartiden. I dag har jag ro att sätta mig ner och ta en kopp kaffe och vara närvarande i alla sinnen. Förut var jag så inne i mitt eget att jag bara var närvarande kroppsligt. Britta, 40 år 10

13 Spel om pengar i Sverige Det finns en koppling till flera aktörers ekonomiska intressen: spelmarknadens, statens och föreningslivets. Det statligt ägda Svenska Spel AB gjorde under 2010 en vinst på 4,8 miljarder kronor. Svenska Spels beräkning av samhällsekonomiska kostnader i Sverige visar på kostnader mellan 2,3 och 4,5 miljarder kronor. Arbetslöshet på grund av spelproblem står för 1,4 3,2 miljarder kronor per år. Den näst högsta kostnaden, 0,9 1,1 miljarder kronor per år, uppstår på grund av att problemspelare i hög utsträckning drabbas av depression. I Svenska Spels rapport drar man slutsatsen att det sannolikt skulle vara lönsamt att utveckla de förebyggande åtgärderna och öka antalet behandlingsplatser. En nödvändig faktor för att spelproblem ska kunna uppstå är tillgången till lotterier eller spel om pengar. Det statliga Svenska Spel legitimerar spel om pengar i Sverige och erbjuder spelformer som vi vet kan skada hälsan hos vissa individer eller grupper. Samtidigt begränsar samhället bruket och tillgängligheten för att minska skadeverkningarna. Detta paradoxala förhållningssätt känns igen från till exempel alkoholområdet. Spel om pengar regleras i Sverige av olika myndigheter som ska skydda konsumenternas intressen och motverka brott samt negativa sociala, hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser. Aktörer från spelbolag, forskning och myndigheter möts i olika sammanhang och diskuterar frågor om spelansvar och överdrivet spelande. Reglerade, oreglerade och illegala spel Spel om pengar förekommer idag via mobiltelefoner och internet, på kasinon, travbanor, som prenumerationer på lotter eller i bingohallar och hos Svenska spels spelombud. Förutom spelen på den reglerade marknaden finns även oreglerade och illegala spel. Oreglerade spel är spel om pengar som uppfyller lotterilagens definition av spel och inte är olagliga, men som drivs av företag som inte har tillstånd att verka i Sverige. Exempel på oreglerade spel är pokerspel, betting eller bingo på utländska webbplatser och svartklubbar. Svenska Spel har restriktioner när det gäller lansering av nya produkter och återbetalningsnivå till spelarna. Detta ökar möjligheterna för utlandsbaserade aktörer att ta marknadsandelar i Sverige. Enligt Svenska Spels uppskattningar är de utlandsbaserade aktörernas marknadsandel cirka 10 procent. Illegala spel om pengar bedrivs till exempel på svartklubbar för pokerspel och på spelautomater som inte ägs av Svenska Spel. Förekomst av spelande Den andel av Sveriges befolkning som någon gång under året har spelat om pengar har minskat från 88 till 70 procent under det senaste decenniet. Samtidigt ligger omsättningen på det reglerade spelandet kvar på samma nivå som tidigare. I genomsnitt spelar varje invånare över 18 år i Sverige för drygt kronor per år. 2 I genomsnitt använder de svenska hushållen 2,4 procent av sin disponibla inkomst till spel och lotterier. Personer som bor i storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö spelar generellt sett mindre än de som bor i övriga landet. De som bor i storstäderna spelar däremot mer på kasinospel och spelautomater än övriga befolkningen. 11

14 Spel om pengar i olika kulturer Ofta skildras spel om pengar som något allmängiltigt mänskligt som om människor har en spelinstinkt. Synsättet framförs ofta av spelmarknadens aktörer. Men vetenskapliga studier talar istället för att det finns ett samband mellan spel om pengar och hur samhällen är organiserade socialt, kulturellt och ekonomiskt. Spel om pengar verkar vara mer utbrett i samhällen med kommersiella ekonomier i vilka det finns sociala och ekonomiska skillnader mellan olika samhällsgrupper. 3 Omsättning på spelmarknaden Den reglerade svenska spel och lotterimarknaden omsatte under miljarder kronor och 40,7 miljarder Svenska Spel inklusive deras nätpoker stod för 49 procent av marknadens bruttoomsättning 2010, AB Trav och galopp (ATG) stod för 31,1 procent och Rikslotterier, inklusive bingolotto stod för 11,8 procent. Överskottet från lotterier går främst till föreningar, hästsport och staten. 2 Olika roller kring spel om pengar Aktörerna på spelmarknaden har olika funktioner. Spelbolagen erbjuder attraktiva produkter, men har också ett ansvar för att marknadsföring och försäljning följer den ordning som regering och riksdag har bestämt. Spelbolagen ska inte erbjuda spel som inspirerar till ett överdrivet spelande. Staten och myndigheterna har ett övergripande ansvar för negativa sociala följder av spelande och för att fördela överskottet från spelandet. Kommuner och landsting har ansvar för att bistå dem som får sociala eller hälsomässiga problem av överdrivet spelande. Spelmarknadsaktörer i Sverige Den största aktören på marknaden är det statligt ägda företaget Svenska Spel med uppdrag att anordna spel och lotterier. Svenska Spel anordnar lotterier, nummerspel, vadhållning på idrottstävlingar och hundkapplöpningar samt spel på värdeautomater. Den näst största spelanordnaren, ATG, anordnar vadhållning på hästtävlingar. Ett avtal mellan staten och ATG reglerar verksamheten. Föreningar i Sverige ( Folkrörelserna ) anordnar lotterier genom bolaget Folkspel. Privata aktörer kan anordna restaurangkasinospel och spel på varuspelsautomater. Svenska Spel Svenska spel fick 1999 regeringens uppdrag att etablera fyra internationella kasinon i Sverige. Dessa drivs av Casino Cosmopol, ett helägt dotterbolag. Svenska Spel anger att de ska vara ett ansvarsfullt och trovärdigt alternativ till illegal spelverksamhet. Företaget betonar att ansvar alltid går före vinst, vilket bl.a. yttrar sig i att man erbjuder kunderna olika spelansvarsverktyg för att de ska ha kontroll över sitt spelande. Casino Cosmopol och Svenska Spel erbjuder spelglädje till stora delar av det svenska folket. Samtidigt tar vi ansvar, tillsammans med samhället och spelaren, för att spelandet ska förbli glädjefullt och inte leda till problem 5 Svenska Spel stödjer forskning om spelberoende genom hjärnfonden med fem miljoner 12

15 kronor om året. I bolagets forskningsråd ingår forskare från SLL:s beroendevård, representanter för folkhälsoinstitutet, psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). År 2010 blev Svenska Spels vinst 4,8 miljarder kronor. Vinsten går direkt till statskassan. Närmare 200 miljoner kronor går varje år till sponsring av sport. 4 Spelinstitutet Spelinstitutet är ett företag som säljer spelkontrolltjänster och verktyg till spelbolag. Spelinstitutet bedrev även webbplatsen ett internetbaserat självhjälpsprogram t.o.m Samverkan mellan olika nationella aktörer I flera sammanhang möts aktörerna inom området för spel om pengar och spelproblem. Oberoende spelsamverkan (OSS) består av företrädare från myndigheter och de större aktörerna på den svenska spelmarknaden samt Spelberoendes riksförbund. Ständig ordförande är generaldirektören på Statens Folkhälsoinstitut. OSS ska verka för en sund utveckling på spelmarknaden och är ett forum för frågor om spelansvar och överdrivet spelande. De olika nationella aktörerna möts även i styrelserummen hos Svenska Spel och på Lotteriinspektionen. Självreglering spelansvar Flera av aktörerna på den reglerade marknaden samarbetar om en lägsta nivå för branschetik, främst avseende marknadsföring. Åtgärder vidtas av spelmarknadsaktörerna för att förhindra problemspelande genom att kunderna görs uppmärksamma på riskerna och även erbjuds verktyg för att begränsa sitt spelande. Nedan presenteras några av de åtgärder som Svenska Spels Restaurangkasino Casino Cosmopol tillämpar och erbjuder: 5 Frivilliga avtal med kunder om besöksförbud, alternativt begränsning av besöksfrekvens. Broschyrer med information om hjälporganisationer. Speciellt utbildad personal, som kontaktar gäster som visar tecken på spelproblem och upplyser om stöd och hjälpinsatser. All personal har genomgått spelansvarsutbildning Information om spelansvar och spelproblem på Information och råd på multimediaskärmar inne i kasinon Telefonnumret till stödlinjen ( ) är tryckt på baksidan av entrébiljetter och kvitton. Märkbart påverkade personer släpps inte in. Märkbart påverkade gäster avvisas. Kreditspel tillåts inte. Ingen annonsering i tv eller radio. Ingen reklam för penningvinster. Reglering av spelmarknaden Spel om pengar styrs av lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355). Lotterilagen är en förbudslagstiftning, vilket innebär att alla lotterier kräver offentliga tillstånd. Syftet med lagen är att förhindra kriminalitet, motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar, skydda konsumenterna och att styra överskottet. Bara tre aktörer kan idag få lotteritillstånd: staten, hästsporten och föreningslivet. 13

16 Offentliga aktörer Finansdepartementet och Socialdepartementet Både Finansdepartementet och Socialdepartementet har ett ansvar för frågor om spel om pengar. Finansdepartement anger att den svenska spelpolitiken är en avvägning mellan att förebygga spelberoende och att ta tillvara konsumenternas intresse av ett bra spelutbud. Finansdepartementet betonar att spelandet inte bara kan medföra sociala skadeverkningar som spelberoende och ekonomiska problem, utan också leda till kriminalitet som bedrägerier och penningtvätt. Målet för samhällets insatser är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande, medan målen för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen ska värnas genom att efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Överskottet från spel ska bland annat gå till folkrörelserna och hästsporten och därmed komma allmänheten till godo. 6, 7 Finansdepartementet ansvarade för utredningen En framtida spelreglering, vars slutbetänkande presenterades Utredningen föreslår en ny och uppstramad spelreglering. När det gäller vård och behandling drog man vid denna tidpunkt slutsatsen att en fortsatt utveckling och utvärdering av vård och behandlingsprogram kan vara behövlig innan behovet av vård långsiktigt kan tryggas i Sverige. 8 Tillstånds- och tillsynsmyndigheter Regeringen ger tillstånd till ATG och Svenska Spel. Lotteriinspektionen ger tillstånd till värdeautomatspel samt till lotterier och bingo i fler än ett län. Länsstyrelserna ger tillstånd till lotteri i fler än en kommun och bingo i respektive län. Kommunerna ger tillstånd till lotterier i respektive kommun. Tillsynsmyndigheterna ska bevaka konsumenternas intressen och minska riskerna för sociala skadeverkningar. Tillsynsmyndigheter är oftast desamma som tillståndsmyndigheterna. Central tillsynsmyndighet är Lotteriinspektionen. Lotterinspektionen ska verka för en sund och säker spelmarknad. Vi ska bidra till ett minskat utbud av illegala spel och lotteriverksamhet. EU-samarbete och internationell utveckling I november 2010 beslutade EU länderna att öka samarbetet mellan tillsynsmyndigheter för att bättre kunna kontrollera spelmarknaden. Men rättsutvecklingen på spelmarknaden går åt olika håll i olika länder. Någon större harmonisering är inte aktuell idag. EU ska dock undersöka en viss samordning av reglering av internetspel över EU:s inre gränser, som är särskilt svåra att kontrollera. Ett antal länder har infört förbud mot betalningsöverföringar för de bolag/sajter som inte har tillstånd i landet. Storbritannien och Malta är de länder som har de mest liberala spellagarna, medan Norge står för en mer strikt reglerad marknad. 14 Den norska regeringen antog i maj 2009 en plan för att förebygga spelproblem

17 Konsumentverket Konsumentverket har en roll när det gäller marknadsföring av spel om pengar och information till privatpersoner om ekonomiska frågor. Konsumentverket har bl.a. tagit fram informations och utbildningsmaterial till lärare 16, 17 gällande spel om pengar. Statens folkhälsoinstitut FHI stödjer eller driver nedanstående verksamheter: Stödlinjen för spelare och deras anhöriga Samverkan inom Oberoende spelsamverkan (OSS) Föreningsstöd Behandlingsutveckling i öppen vård i Stockholm, Göteborg och Malmö Stöd till behandlingsutveckling i kriminalvården Utveckling av kunskapswebb Kunskapsinventering bland kommunerna Produktion av kunskapsöversikter Forskning om skuldsättning och spelproblem Forskningsprojektet Swedish Longitudinal Gambling Study (SWELOGS). En befolkningsstudie med flera mättillfällen planerade fram till

18 Ansvar och huvudmannaskap vid spelproblem Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen Trots att den psykiatriska diagnosen spelberoende funnits sedan 1980 är dess ställning inom hälso och sjukvården oklar. Det finns inga bestämmelser varken i socialtjänstlagen eller hälso och sjukvårdslagen som anger att kommuner eller landsting ska erbjuda stöd eller behandling mot spelrelaterade problem på ett tidigt stadium. Samtidigt finns det inget i lagstiftningen som hindrar kommuner eller landsting att erbjuda tidiga insatser. 9, 10, 11 Vid svåra problem som allvarligt påverkar personen eller anhöriga har socialtjänsten och landstinget ett ansvar, på motsvarande sätt som vid andra sociala problem eller psykiska sjukdomar. I propositionen (2000/01:80) som föregick den nya socialtjänstlagen (SoL) står att Den vård och behandling som närmast avses är sådan som ligger inom socialtjänstens ansvarsområde, dvs. framför allt behandling för missbruk av alkohol, narkotika och liknande. Men även behandling för spelmissbruk kan i vissa fall vara en insats som ligger under socialtjänstens ansvarsområde. I propositionen nämns däremot inte spelproblem. Det oklara läget speglas även i förvaltningsdomstolarnas bedömningar. I en dom från Kammarrätten i Sundsvall (Mål nr ) bifalldes ett överklagande från socialnämnden i Falun, som avslagit en ansökan om ekonomiskt bistånd enligt SoL för vård vid ett behandlingshem mot spelmissbruk. Kammarrätten konstaterade att målet berör frågan om gränsdragning mellan socialnämndens och landstingets ansvarsområden samt om kommunens yttersta ansvar. Kammarrätten skriver: Landstinget ska erbjuda god hälso och sjukvård. Inom den medicinska vetenskapen utgör spelberoende en sjukdom. Ansvaret för patienter som lider av spelberoende åvilar följaktligen i första hand landstinget. Landstingens ansvar Personer med spelproblem och deras anhöriga kan behöva insatser från hälso och sjukvården på grund av negativa hälsomässiga konsekvenser av spelproblem. Landstingen ska enligt Hälso och sjukvårdslagen (3 ) erbjuda en god hälso och sjukvård och även i övrigt verka för en god hälsa åt dem som är bosatta inom landstinget. Med hälso och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Kommunernas ansvar Både spelare och anhöriga söker ekonomisk hjälp hos kommunerna på grund av spelskulder. I vissa fall leder de ekonomiska problemen till vräkning och hemlöshet. Många personer med spelproblem ansöker även om att få behandling. Vilka insatser som erbjuds varierar mellan olika kommuner. Samverkan och organisation kring vård och behandling När det gäller vård och behandling av missbruk och beroende av alkohol och narkotika betonas behovet av väl fungerande samverkan mellan socialtjänst, beroendevård och psykiatri för att insatserna ska bli effektiva. Även kriminalvården är en aktör i detta sammanhang. 16

19 En helhetssyn på problematiken betonas till exempel i Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevård, länets Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende liksom i Missbruksutredningen. 12, 13 Dessa dokument uppmärksammar däremot inte spelproblem. I Missbruksutredningen görs bedömningen att det nuvarande delade ansvaret mellan främst landsting och kommuner behöver förändras för att öka tillgängligheten och skapa förutsättningar för adekvata vård och stödinsatser i rätt tid till personer med missbruk eller beroende, utifrån en helhetssyn på individens behov. 17

20 Att klassificera och beskriva spelproblem Problem med spel om pengar uppstår i ett komplext socialt, kulturellt och samhälleligt sammanhang. Historiska skildringar från länder i Europa och övriga världen visar att spel om pengar inte är någon ny företeelse. Tidigare har dock spelproblem skildrats som ett uttryck för syndfullhet, okontrollerad girighet eller besatthet. 18, 19 Idag har den moraliserande synen på spelproblem i högre grad ersatts av synen på spelproblem som ett beteendemässigt eller psykiskt problem. Spelmani inkluderades redan 1980 som diagnos i klassifikationssystemet för psykiatriska sjukdomar, DSM, och sedan som spelberoende i WHO:s internationella klassifikationssystem ICD , 21 För att beskriva och definiera spelproblem ur ett hälsoperspektiv används kriterier. I Sverige används främst ICD 10 SE (svensk version av International Classification of Diseases) vid diagnostik inom hälso och sjukvården. DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) används inom forskning och i psykiatrisk verksamhet. De båda systemen stämmer till stora delar överens. I ICD 10, har spelproblem fått beteckningen spelberoende och koden F 63.0 under kategorin impulskontrollstörningar. Spelberoende kännetecknas av frekventa och upprepade spelepisoder som dominerar patientens liv på bekostnad av sociala, arbetsmässiga eller familjemässiga förpliktelser. Till kategorin impulskontrollstörningar hör även pyromani och kleptomani. Att mäta svårighetsgrader av spelproblem Utifrån DSM IV kriterierna har olika frågeformulär utvecklats för att diagnostisera spelproblem till exempel South Oaks Gambling Screen Revised (SOGS R). I den svenska befolkningsstudien om spel, SWELOGS, används detta frågeformulär och Problem Gambling Severity Index (PGSI) som definierar fyra svårighetsgrader: från ingen risk till hög risk eller spelberoende. Instrumentet Frågor om riskabla spelvanor (FORS) som består av tre frågor har använts i Nationella folkhälsoenkäten. 22, 23 Tidigare sågs spelberoende som en klinisk diagnos med fasta kriterier för olika svårighetsgrader, men idag ser många spelproblem som ett kontinuum. Var spelaren befinner sig på skalan mellan problemfritt spelande, spelproblem och spelberoende kan skifta över tid

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

KBT behandling vid spelberoende

KBT behandling vid spelberoende KBT behandling vid spelberoende RFMA konferens om spel och spelmissbruk 2011-02-02 Henrik Josephson Psykolog, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Karolinska Institutet, CNS missbruk/beroende henrik.josephson@ki.se

Läs mer

Vem får problem med spel?

Vem får problem med spel? Vem får problem med spel? Resultat från SWELOGS befolkningsstudie om spel och hälsa 2008/09 Ulla Romild, Statens Folkhälsoinstitut RFMA:s konferens om Spel och Spelmissbruk Huddinge, 2 februari år 2011

Läs mer

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott

Spelansvar. svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Spelansvar svenska folkets tankar om spelansvar och spelets överskott Svenska Spel 2008 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 6 2. Spelansvar... 9 3. Överskottet från spelande hos

Läs mer

Spelproblem varför förebygga och hur? Förebygg.nu 11 november 2015, Göteborg Jessika Svensson, utredare Folkhälsomyndigheten

Spelproblem varför förebygga och hur? Förebygg.nu 11 november 2015, Göteborg Jessika Svensson, utredare Folkhälsomyndigheten Spelproblem varför förebygga och hur? Förebygg.nu 11 november 2015, Göteborg Jessika Svensson, utredare Folkhälsomyndigheten Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel. Målet för samhällets insatser är

Läs mer

Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Söderbaum Monica 2015-11-19 SCN-2015-0333 Socialnämnden Remiss avseende Promemoria Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) Förslag till

Läs mer

Spelproblem - en introduktion till problematiken, samt möjliga förebyggande åtgärder PM, doktorand Johanna Nordmyr

Spelproblem - en introduktion till problematiken, samt möjliga förebyggande åtgärder PM, doktorand Johanna Nordmyr Spelproblem - en introduktion till problematiken, samt möjliga förebyggande åtgärder PM, doktorand Johanna Nordmyr De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna Tammerfors 26-27.3.2013 27.3.2013 J. Nordmyr

Läs mer

KUNSSKAPSSTÖD FÖR ATT FÖREBYGGA SPELPROBLEM. Spel om pengar är en folkhälsofråga

KUNSSKAPSSTÖD FÖR ATT FÖREBYGGA SPELPROBLEM. Spel om pengar är en folkhälsofråga KUNSSKAPSSTÖD FÖR ATT FÖREBYGGA SPELPROBLEM Spel om pengar är en folkhälsofråga Om broschyren Broschyrens syfte är att visa behovet av att förebygga problem med spel om pengar. Detta genom att ge en överblick

Läs mer

Omslag: Regeringskansliets standard. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2015. ISBN 978-91-38-24360-2 ISSN 0284-6012

Omslag: Regeringskansliets standard. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2015. ISBN 978-91-38-24360-2 ISSN 0284-6012 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

Läs mer

Vad vet vi, vad händer nu och vad behövs? - ett frukostmöte om spelproblem. Välkomna!

Vad vet vi, vad händer nu och vad behövs? - ett frukostmöte om spelproblem. Välkomna! Vad vet vi, vad händer nu och vad behövs? - ett frukostmöte om spelproblem Välkomna! 8.00-8.45 Berth Hagel 8.45-9.00 FIKA 9.00-9.25 Kim Grahn 9.25-9.50 Tommy Strömstedt 9.50-10.00 Bensträckare 10.00-11.00

Läs mer

Yttrande över promemorian Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Yttrande över promemorian Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-12-23 KS 2015/0948 50044 Kommunstyrelsen Yttrande över promemorian Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) Förslag

Läs mer

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48)

Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk (Ds 2015:48) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-01-22 Avdelningen för vård och omsorg Mikael Malm Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster 103 33 STOCKHOLM Promemoria: Förebyggande och behandling av spelmissbruk

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Spel och spelproblem

Spel och spelproblem Spel och spelproblem Spel: Två eller fler parter satsar något av värde i hopp om att vinna något av större värde. Vem som vinner eller förlorar beror på utgången av händelser som är okända för deltagarna

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:29 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:17 av Dag Larsson m fl (s) om åtgärder för att avhjälpa spelberoende Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004.

Kommittédirektiv. Översyn av lotterilagen. Dir. 2004:76. Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Kommittédirektiv Översyn av lotterilagen Dir. 2004:76 Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2004. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppdrag att se över lagstiftningen

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Alkoholberoende, diagnos

Alkoholberoende, diagnos Alkoholberoende, diagnos I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer från år 2007 anges att 5 procent av befolkningen beräknas vara alkoholberoende, vilket motsvarar drygt 450 000 personer. (1) Utöver

Läs mer

Statens ansvar för behandling av spelproblem. 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel.

Statens ansvar för behandling av spelproblem. 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel. Statens ansvar för behandling av spelproblem RFMA 2 februari 2011 Anders Stymne, 1 Tre fakta om spel och spelproblem 1. Spel finns överallt. Den svenska spelmarknaden omfattar alla typer av spel. 2. Spel

Läs mer

FORUM SPEL. Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende. Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder

FORUM SPEL. Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende. Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder FORUM SPEL Regionalt kunskapscentrum för prevention och intervention vid spelberoende Utvecklar och utvärderar behandlingsmetoder Bedriver kunskapsutveckling kring prevention, risk och skyddsfaktorer Pågående

Läs mer

Bakgrund till riksdagens mål

Bakgrund till riksdagens mål datum: 2012-06-07 dnr: 33-2011-0039 rir 2012:15 Bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 till granskningsrapport RiR 2012:15 Staten på spelmarknaden når man målen? bakgrund till riksdagens mål Bilaga 1 Bakgrund

Läs mer

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128

SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 SPELBEROENDE RIKSFÖRBUNDS SVAR PÅ KOM (2011) 128 1. Presentation av Spelberoendes riksförbund och föreningarna. 2. Inledning 3. Förbundets svar på frågan: Är spelarkontot ett nödvändigt krav för verkställighet

Läs mer

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin

Per Anders Hultén. Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Per Anders Hultén Överläkare Specialist i psykiatri och allmänmedicin Samsjuklighet Psykisk sjukdom/störning samtidigt med missbruk/beroende Dubbeldiagnos Trippeldiagnos etc. Även samsjuklighet med en/flera

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 januari 3 april 1 Sammanfattning Under perioden 1/1-3/4 kontaktades Stödlinjen av totalt 981 personer, varav 69 via telefonsamtal (62%), 254 via chattar (26%) och 118 via e-

Läs mer

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

MATERIAL: ELEVHÄLSA WWW.PRATAOMSPEL.SE ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR.

MATERIAL: ELEVHÄLSA WWW.PRATAOMSPEL.SE ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR. ELEVHÄLSA STÖD FÖR SKOLAN ATT TA FRAM EN SKOLPOLICY OM SPEL OM PENGAR. 1 SKOLPOLICY INOM SPELFRÅGAN I följande dokument ges en övergripande guide över hur skolan kan arbeta fram en policy i frågan kring

Läs mer

Förebygga spelproblem Varför? Hur? Vem?

Förebygga spelproblem Varför? Hur? Vem? Förebygga spelproblem Varför? Hur? Vem? Jessika Svensson Drogfokus 20 oktober 2016 Folkhälsomyndighetens uppdrag på området spel om pengar 2016 Regeringsuppdrag att genomföra insatser för att förebygga

Läs mer

Folkhälsomyndighetens kontor finns i Solna och Östersund och vi är knappt 500 anställda. Vi är 6 utredare som arbetar med spelfrågor och 5

Folkhälsomyndighetens kontor finns i Solna och Östersund och vi är knappt 500 anställda. Vi är 6 utredare som arbetar med spelfrågor och 5 1 2 Folkhälsomyndigheten bildades 1 januari 2014 genom att Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet och delar av Socialstyrelsen gick samman till en myndighet. Folkhälsomyndigheten är en nationell

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18

Definition. Definition. Ansvarsområden Sjukvården Medicinsk behandling (HSL 3 ) 2013-02-18 Definition Beroende/missbruk och samtidig diagnos av psykisk sjukdom eller personlighetsstörning Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer 2006 Definition Beroende/missbruk och oberoende psykisk sjukdom enligt

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Claudia Fahlke, professor, leg psykolog Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset Vad är nationella riktlinjer? Socialstyrelsen

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009

Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Hur har det gått för kvinnor som varit i behandling på Game Over åren 2005-2009 Intervjuerna utförda under hösten 2009 av Lena Jonsson Det är just det att jag inser, att även om jag skulle vinna alla pengar

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Sveriges spelmarknad på 55 minuter

Sveriges spelmarknad på 55 minuter Sveriges spelmarknad på 55 minuter Föreningen SPER Spelbranschens Etiska Råd Historien Spel har länge varit debatterat i Sverige som I så många andra länder Attityder har skiftat över tid. Från stigmatisering

Läs mer

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare

Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp. Tentamenskod: Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Klinisk medicin: Psykisk ohälsa och sjukdom 4,5 hp Provmoment: TEN1 Ladokkod: 61SÄ01 Tentamen ges för: Gsjuk13v samt tidigare Tentamenskod: (kod och kurs ska också skrivas längst upp på varje sida) Tentamensdatum:

Läs mer

Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner

Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner JUNI 2016 Förebyggande insatser mot spelproblem i Sveriges kommuner Resultat från en kartläggning av kommunernas arbete 2015 Under 2015 gjorde Folkhälsomyndigheten en webbenkät i samråd med Sveriges Kommuner

Läs mer

Spelproblem finns och går att åtgärda!

Spelproblem finns och går att åtgärda! Spelproblem finns och går att åtgärda! STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2011 ISBN 978-91-7257-888-3 (pdf) ISBN 978-91-7257-889-0 (print) OMSLAGSFOTO: matton.se GRAFISK PRODUKTION: AB Typoform TRYCK:

Läs mer

Evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder för spelberoende (vad predicerar behandlingsutfall)

Evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder för spelberoende (vad predicerar behandlingsutfall) Evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder för spelberoende (vad predicerar behandlingsutfall) Henrik Josephson Psykolog och doktorand Centrum för psykiatriforskning Innehåll Spelberoende liknar substansberoende

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 maj 31 augusti 216 1 Sammanfattning Under perioden 1/5-31/8 216 inkom totalt 887 kontakter till Stödlinjen, varav 484 var via telefonsamtal (55%) 234 via chattar (26%) och

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

Riskbruk, skadligt bruk, missbruk, beroende, samsjuklighet

Riskbruk, skadligt bruk, missbruk, beroende, samsjuklighet Riskbruk, skadligt bruk, missbruk, beroende, samsjuklighet Vad är vad? Sven Andréasson, professor, överläkare Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet Centrum för psykiatriforskning,

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa, 18-29 år - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos vuxna, 18-29 år En fördjupning av rapport 8 Hälsa

Läs mer

Svensk spelhistoria på en sida

Svensk spelhistoria på en sida Presentation vid RFMAs konferens Spel och spelmissbruk, Stockholm, 28 november, 2012 Per Binde, docent Svensk spelhistoria på en sida Vikingatiden Ca. 1500 1930 Oreglerat tärningsspel Förbud, restriktioner

Läs mer

Perspektiv på svensk spelberoendeforskning i framtiden. Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet.

Perspektiv på svensk spelberoendeforskning i framtiden. Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Perspektiv på svensk spelberoendeforskning i framtiden Anders Håkansson, leg läkare, docent. Beroendecentrum Malmö. Lunds universitet. Dagens program Spelberoendesatsning Lund universitet / Beroendecentrum

Läs mer

Behandling vid samsjuklighet

Behandling vid samsjuklighet Behandling vid samsjuklighet Beroende, missbruk psykisk sjukdom Riktlinjer för missbruk och beroende 2015 Göteborg 160831 Agneta Öjehagen Professor, socionom, leg.psykoterapeut Avdelningen psykiatri Institutionen

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000)

-sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m. enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut ID 2 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/3102 Finansdepartementet AB Svenska Spel 106 10 Stockholm Dnr. Il L l 5512 -sökan från ÅE3 Svenska Spel om tillstånd att anordna poker över internet m.m.

Läs mer

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC

Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk. Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Psykiatrisk samsjuklighet vid missbruk Fides Schückher Överläkare Beroendecentrum USÖ Doktorand PFC Defini&on samsjuklighet Patienter, klienter med psykisk sjukdom, personlighetsstörning och samtidigt

Läs mer

Behandlingshem för unga spelmissbrukare Skrivelse av Christopher Ödmann och Viviann Gunnarsson (båda mp)

Behandlingshem för unga spelmissbrukare Skrivelse av Christopher Ödmann och Viviann Gunnarsson (båda mp) PM 2009:62 RVII (Dnr 325-459/2002) Behandlingshem för unga spelmissbrukare Skrivelse av Christopher Ödmann och Viviann Gunnarsson (båda mp) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa

Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa Kvinnor med substansmissbruk och psykisk ohälsa Solveig Olausson Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr. i psykologi Beroendekliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Psykiska problem hos

Läs mer

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste.

Oroliga själar. Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. Oroliga själar Om generaliserat ångestsyndrom (GAD), för dig som är drabbad och dina närmaste. 1 Sluta oroa dig i onödan! Om du har generaliserat ångestsyndrom har du antagligen fått uppmaningen många

Läs mer

Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD)

Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD) Norska riktlinjer samsjuklighet rus (missbruk, beroende) och psykisk lidelse (psykisk sjukdom, personlighetsstörning, ADHD) Agneta Öjehagen, Lunds universitet 1. De norska jämfört med svenska riktlinjer:

Läs mer

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i

Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Samverkan i missbrukar- och beroendevården En gemensam policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård i landstinget och kommunerna i Stockholms län Samverkan i missbrukar- och beroendevården

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst.

Tillsammans utvecklar vi beroendevården. Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. Tillsammans utvecklar vi beroendevården Egentligen ska inte vården bero på tur, utan på att man vet vilken vård som fungerar bäst. En säker och enkel väg till bättre beroendevård Svenskt Beroenderegister

Läs mer

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande.

Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt stor grupp med ett stort lidande. Dubbeldiagnoser: missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa/sjukdom Definitioner Personer med dubbeldiagnoser dvs. missbruk/beroende av droger och en samtidig psykisk ohälsa är en relativt

Läs mer

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan?

Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Hur påverkar psykisk ohälsa Blekinges befolkning? och den kroppsliga hälsan? Psykisk ohälsa och folkhälsomålen Påverkar Delaktighet i samhället Ekonomisk och social trygghet Trygga och goda uppväxtvillkor

Läs mer

Kartläggning av behov ska underlätta planering

Kartläggning av behov ska underlätta planering PRESSINFORMATION Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 17 oktober 2011 Kartläggning av behov ska underlätta planering Behoven av hälso- och sjukvård varierar mellan de olika Hallandskommunerna. För att kunna ge

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Slutlig version publicerad 21 april 2015 Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Slutlig version publicerad 21 april 2015 Vad är nationella riktlinjer? Stöd vid fördelning av resurser Underlag för beslut om organisation

Läs mer

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se

Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se 1 Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga Christina Dalman christina.dalman@ki.se 2 Begrepp Förekomst: nuläge, köns skillnader, trender, jämförelse med andra

Läs mer

Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk. Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk. Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 december 2016 Åsa Regnér Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY ALKOHOL- OCH DROGPOLICY Alkohol är ett stort folkhälsoproblemen i Sverige. En miljon svenskar har riskbeteenden eller alkoholproblem och 25-45 procent av all korttidsfrånvaro på arbetsplatserna orsakas

Läs mer

Granskning av stödet till spelberoende

Granskning av stödet till spelberoende TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2014/956-IFN-012 Patrik Kalander - aj069 E-post: patrik.kalander@vasteras.se Kopia till Kommunrevisionen Individ och familjenämnden

Läs mer

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda

Nationella riktlinjer. Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Nationella riktlinjer Depression och ångestsjukdom Versionen för förtroendevalda Hälso- och sjukvårdspolitikerns uppgift Identifiera behov Finansiera Prioritera mellan grupper/områden Fördela resurser

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

Evidensbaserad psykologisk behandling vid spelberoende

Evidensbaserad psykologisk behandling vid spelberoende Evidensbaserad psykologisk behandling vid spelberoende Henrik Josephson Psykolog Forum, CPF, Karolinska institutet henrik.josephson@ki.se 1 Innehåll Spelberoende liknar substansberoende: Likartad behandling

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD FRÅGOR OCH SVAR OM OCD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är OCD?... 1 Varför får man OCD?... 1 Vilka drabbas?... 2 Kan man bli frisk?... 2 Hur många lider av OCD?... 2 Hur behandlar man tvång?... 2 Finns det fler

Läs mer

Abstinensbesvär Det man känner när man saknar effekten av något man brukar använda eller göra.

Abstinensbesvär Det man känner när man saknar effekten av något man brukar använda eller göra. Alkoholberoende Ordförklaring Abstinensbesvär Det man känner när man saknar effekten av något man brukar använda eller göra. Alkoholberoende innebär att man inte längre kan styra över sitt drickande. Alkoholberoende

Läs mer

FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR

FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR FÖRENINGEN SPER:s STANDARD FÖR SPELANSVAR Ramverket, principerna och riktlinjerna som SPER:s medlemmar har förbundit sig till att engagera sig i och följa. April 2013, reviderad januari 2014 FÖRENINGEN

Läs mer

Tidiga riskfaktorer för att utveckla ett återkommande aggressivt och antisocialt beteende

Tidiga riskfaktorer för att utveckla ett återkommande aggressivt och antisocialt beteende Tidiga riskfaktorer för att utveckla ett återkommande aggressivt och antisocialt beteende Märta Wallinius Leg. psykolog & med.dr. Lite olika begrepp Antisocialt beteende = norm- och regelbrytande beteende,

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Kristinehamns kommun 681 84 Kristinehamn MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

Barn med psykisk ohälsa

Barn med psykisk ohälsa Barn med psykisk ohälsa Vilka är de? Vem skall hjälpa dem och hur? Mia Ramklint Barn med psykisk ohälsa Barn som bråkar Ängsliga barn Ledsna barn Barn som inte tänker som andra Barn som far illa Spektrum:

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Antal individer med vård på beroendekliniker i Stockholms län. Personer som är minst 20 år

Antal individer med vård på beroendekliniker i Stockholms län. Personer som är minst 20 år Aktörer inom vård och behandling av missbrukare i Sverige Kriminalvård Frivård Polis Socialtjänst HVB Missbruk Familj Ekonomi, försörjning Social psykiatri Hälso- och sjukvård SIS Allmän psykiatri Rättspsykiatri

Läs mer

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar En fördjupning av rapport 9 Ung i Halland

Läs mer

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa

Juni 2013. April maj 2013. Medborgarpanel 5. Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Juni 2013 April maj 2013 Medborgarpanel 5 Framtidens sjukvård vid psykisk ohälsa Inledning Landstinget Kronoberg startade hösten 2011 en medborgarpanel. I panelen kan alla som är 15 år eller äldre delta,

Läs mer

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA

UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA UNDERSÖKNING OM SPEL OCH HÄLSA SCB Hej! Du är en av 21 000 personer i Sverige som har blivit slumpmässigt utvald för en undersökning om spel och hälsa. Folkhälsomyndigheten genomför studien för att ta

Läs mer

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000)

Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar enligt lotterilagen (1994:1000) Regeringsbeslut il 4 REGERINGEN 2011-12-15 Fi2011/4149 Finansdepartementet AB Trav och Galopp Hästsportens Hus 161 89 Stockholm Ansökan från ÅB Trav och Galopp orn tillstånd att anordna vadhållning i samband

Läs mer

Utredning av inrättande av stödlinje för narkotikaberoende

Utredning av inrättande av stödlinje för narkotikaberoende Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2017-09-18 1 (2) HSN 2017-0515 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Andreas Falk 2017-10-24 Utredning av inrättande av stödlinje för narkotikaberoende Ärendebeskrivning

Läs mer

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika

Missbruka inte livet. Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Missbruka inte livet Vägar bort från beroende av alkohol och narkotika Du är inte ensam Det går att få bukt med ett beroende av alkohol och narkotika. Men det är många som drar sig för att söka hjälp.

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT 2011-2014 Erfarenheter och insatser Trysil 7 september 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson, Barnoch

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET

UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET 1(5) FÖR TERAPIKOLONI- VERKSAMHET 1 Mål och inriktning utgör ett kompletterande barn och ungdomspsykiatriskt vårdutbud inom Stockholms läns landsting. Verksamheten ska präglas av en helhetssyn på det enskilda

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund

Agneta Öjehagen. Sakkunnig NR missbruk beroende. Professor, socionom, leg.psykoterapeut. Avdeln. psykiatri, Institutionen kliniska vetenskaper Lund Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 2015 - hur kan de hjälpa oss utveckla kunskapsbaserad vård - de största förändringarna jmf tidigare version av NR Göteborg 2016-08-31 Agneta

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk

Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Samsjuklighet psykisk störning, sjukdom och samtidigt beroende, missbruk Agneta Öjehagen Definition Förekomst Samverkan Metoder Riskbruk och psykisk sjukdom Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar

Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Nationella riktlinjer Ångestsjukdomar Syftet med riktlinjerna är att både stimulera användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder inom detta område och vara ett underlag för prioriteringar

Läs mer

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud.

sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. sper SPELBRANSCHENS ETISKA RÅD Riktlinjer - 2011 gällande försäljning av spel till minderårig via ombud. Allmänt: Idag finns flera lagstadgade åldersgränser för spel om pengar, dock inga för lotter. Från

Läs mer

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga

Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Regional medicinsk riktlinje Barn som anhöriga Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 12-2015), giltigt till september 2017 Utarbetad av projektgruppen Barn som anhöriga Hälso- och sjukvården

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer