FOKUSRAPPORT Spelproblem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOKUSRAPPORT Spelproblem"

Transkript

1 FOKUSRAPPORT Spelproblem 2012

2

3 FOKUSRAPPORT Spelproblem 2012 Rapporten är framtagen av Johan Franck Conny Gabrielsson Håkan Götmark Eva Huslid Christina Strååt ISBN X FR 2012:01

4 Det medicinska programarbetet inom SLL Det medicinska programarbetet i Stockholm syftar till att patienter, vårdgivare och beställare ska mötas för att forma en god och jämlik vård för länets 2 miljoner invånare. Kunskapen om den goda vården ska vara gemensam, tillgänglig och genomlysbar och bilda grund för bättre beslut i vården. Arbetet bedrivs inom avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin inom Hälsooch sjukvårdsförvaltningen i samverkan med såväl sakkunnigorganisation som vårdgivare och beställare. Patientorganisationer medverkar också i arbetet. Programarbetet bildar en gemensam arena för vårdens parter. Fokusrapporterna syftar till att belysa angelägna utvecklingsområden inom hälsooch sjukvården genom att beskriva dagsläget och tänkbara åtgärder. De ska vara ett diskussionsunderlag i dialogen mellan politiker, beställare och vårdgivare. 2

5 Förord Spelproblem har fått ökad uppmärksamhet under de senaste åren, men har ingen tydlig plats i hälso och sjukvårdssystemet. Varken kommuner eller landsting har idag ett tydligt uppdrag eller riktlinjer för hur spelproblem ska hanteras och hur ansvaret för olika insatser ska fördelas. Problemets karaktär, dvs. ett tillstånd som inte självklart definieras som en sjukdom och som har starka privatekonomiska kopplingar, liksom spelandets roll i samhället, bidrar sannolikt till denna oklarhet. Rapporten ger en inblick i det komplexa sammanhang där spelproblem uppkommer och där samhället samtidigt får avsevärda intäkter och stora kostnader. Rapporten belyser också de olika behandlingsinsatser som prövats vid spelproblem, vilka insatser som har bäst evidens för effekt, samt ger förslag till önskvärda åtgärder framöver. En pdf version av fokusrapporten finns också tillgänglig på Vi vill rikta ett stort tack till projektledare Christina Strååt för det gedigna arbete hon lagt ner på att sammanställa och söka efter litteratur och artiklar inom detta område. Vi välkomnar denna rapport med förhoppningen att den ska fungera som en kunskapsbas och ett diskussionsunderlag vid ställningstagande till vård för personer med problem på grund av spel om pengar. Stockholm mars 2012 Catarina Andersson Forsman Hälso och sjukvårdsdirektör Håkan Götmark Ordförande specialitetsrådet i psykiatri 3

6 Innehållsförteckning Sammanfattning Bakgrund Projektorganisation Två före detta spelare berättar Spel om pengar i Sverige Offentliga aktörer Ansvar och huvudmannaskap vid spelproblem Att klassificera och beskriva spelproblem Förekomst av spelproblem Samsjuklighet Ärftliga faktorer och miljöpåverkan Riskfaktorer Mekanismer bakom spelproblem Vilka söker hjälp för spelproblem? Vilka kan ha behov av insatser? Exempel på nationella och regionala behandlingsinsatser Insatser och behandling som har forskningsstöd Strategiförslag vid spelproblem Datorspel och internetanvändning med strategiförslag , Bilaga Referenslista

7 Sammanfattning Spel om pengar innebär en chans att vinna pengar genom spel eller tävling där slumpen påverkar utfallet. Exempel på sådana spel är spelautomater, poker, kasinospel, lotter, bingospel, hästsport, sportspel och vadhållning. Det statliga Svenska Spel legitimerar spel om pengar i Sverige och erbjuder spelformer som vi vet kan skada hälsan hos vissa individer eller grupper. Man kan dra paralleller mellan spel om pengar och alkohol; båda accepteras av samhället samtidigt som man försökt reglera konsumtionen genom lagstiftning och tillsyn. Spelproblem i form av bristande kontroll över spelandet ger ofta negativa ekonomiska och sociala konsekvenser och kan leda till ohälsa och kriminalitet. Närstående riskerar också att bli drabbade. Drygt två procent av svenska folket i åldersgruppen år beräknas ha spelproblem. I Stockholms län skulle det innebära omkring personer med spelproblem varav personer kan behöva behandling. Spelproblemen varierar med socioekonomisk status. Andelen personer med spelproblem är högst bland dem med lägst utbildning och lägst inkomst. Den beroendeframkallande effekten vid spel om pengar kan till stor del förklaras av spelandets snabba känslomässiga effekter. På senare år har den biomedicinska synen på spelproblem vunnit mark allteftersom neurobiologisk forskning om människans belöningssystem kunnat visa på likheter mellan beroende av narkotika eller alkohol och spelproblem. Hög tillgänglighet ökar risken för spelproblem. Kunskapen om förebyggande åtgärder är begränsad, men minskad tillgänglighet har preventiv effekt. Vissa personlighetsdrag och samsjuklighet gör att riskerna ökar ytterligare. En rad olika behandlingsinsatser har prövats mot spelproblem. Bäst vetenskapligt stöd finns för kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Forskningsresultat pekar även mot att enkla och korta insatser t.ex. information och enkla råd kan vara effektiva. För att vårdgivare som i sin verksamhet möter personer med spelproblem lättare ska kunna erbjuda strukturerade behandlingsinsatser behövs ett kunskapsstöd. 5

8 Bakgrund Socialtjänst, psykiatri och beroendevård är de verksamheter som främst möter personer med spelproblem. Sedan 1999 har Statens folkhälsoinstitut (FHI) haft i uppdrag att motverka spelproblem och dess sociala konsekvenser. FHI ger sedan 2005 stöd till behandlingsutveckling med bland annat öppenvårdsverksamhet för spelberoende och deras anhöriga samt bedriver ett forskningsprojekt om relationerna mellan spel och hälsa i Sverige, Swelogs (Swedish Longitudinal Gambling Study). Trots att den psykiatriska diagnosen spelberoende funnits sedan 1980 är dess ställning inom hälso och sjukvården oklar. Det finns inga bestämmelser varken i socialtjänstlagen eller hälso och sjukvårdslagen som anger att kommuner eller landsting ska erbjuda stöd eller behandling mot spelrelaterade problem. Fram tills helt nyligen har spelproblem betraktats som en social komplikation till andra substansbaserade beroendetillstånd, psykisk ohälsa och kriminalitet eller som en del av en persons ekonomiska problem. Vid svåra problem som allvarligt påverkar personen eller anhöriga har dock socialtjänsten och landstinget ett ansvar på motsvarande sätt som vid andra sociala problem eller psykiska sjukdomar. Hittills har vård och utveckling av vårdformer för spelberoende bedrivits i projektform, med eller utan stöd av statliga medel. Enligt ett nyligen taget beslut blir nu vård av spelberoende i Stockholms läns landsting ett nytt ordinarie uppdrag för Beroendecentrum Stockholm. Syfte med fokusrapporten Syftet med fokusrapporten är att vara ett kunskaps och diskussionsunderlag för ställningstagande till God vård och/eller insatser som ska tillgodoses inom hälso och sjukvårdens ansvarsområde för personer med problem på grund av spel om pengar eller datorspel. 6

9 Projektorganisation Styrgrupp Eva Huslid, processledare,, ordförande i styrgruppen Johan Franck, verksamhetschef, Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns sjukvårdsområde Conny Gabrielsson, enhetschef Psykiatri, avd. Närsjukvård, Hälso och sjukvårdsförvaltningen Håkan Götmark, chefläkare Stockholms läns sjukvårdsområde, specialsakkunnig i psykiatri och ordförande i specialitetsrådet psykiatri Projektledare Christina Strååt, processledare, avd. Övriga som bidragit i arbetet Ann Appelgren, Spelberoendes förening Stockholm Lars Blomström, överläkare, Capio Maria AB Stefan Borg, docent, verksamhetschef, Beroendecentrum Stockholm Sofie Bäärnhielm, chef, Transkulturellt Centrum Helena Forslund, enhetschef, socialtjänsten Södertälje kommun Kersti Gabrielsson, verksamhetschef, Järvapsykiatrin Gunnar Jakobsson, psykiatriker, vd, Cereb AB Ulrika Näslund, programexpert, Kriminalvården Carl Olav Stiller, docent, överläkare klinisk farmakologi, ordf. SLK:s expertgrupp för analgetika och reumatologiska sjukdomar Johan Tallroth, psykiatrihandläggare, avd. Närsjukvård, Hälso och sjukvårdsförvaltningen Anders Tengström, psykolog, med.dr., bitr. forskningschef, chef vid Forum för psykosocial hälsa, Centrum för psykiatriforskning Granskning och godkännande Rapporten har tagits fram inom ramen för specialitetsrådet i psykiatri och dess ordförande Håkan Götmark. Samtliga verksamhetschefer i psykiatri och specialitetsrådet i allmänmedicin har beretts tillfälle att avge synpunkter. Stockholms Medicinska Råd godkände fokusrapporten den 19 januari 2012 med önskemål om viss redigering. Christina Walldin, processledare, avd. har utfört redigeringen med viss uppdatering. 7

10 Kommittén för kunskapsstyrning beslutade den 2 mars 2012 att godkänna fokusrapporten som kunskaps och diskussionsunderlag för ställningstagande till vård av personer med spelproblem i Stockholms läns landsting. 8

11 Två före detta spelare berättar Nedan följer två före detta spelares egna skildringar av hur det kan vara att ha spelproblem. Berättelserna är hämtade ur Spelberoendes riksförbunds jubileumsskrift som gavs ut av Folkhälsoinstitutet Ung man med spelproblem Återigen ringer telefonen och hela kroppen ryser till. Pulsen går upp enormt och jag tänker att jag slutligen blivit avslöjad. Kan det vara flickvännen som till slut förstått vad jag gjort med mitt liv, och hur jag har levt ett dubbelliv under våra många år tillsammans? Men hon ville bara säga när hon kommer hem från jobbet. Samtidigt som jag blir lättad så sköljer en känsla av irritation över mig. Mitt i mitt viktiga spel har hon ringt om något så oväsentligt. Senare den dagen hör jag henne komma in genom dörren. Detta har jag ängsligt väntat på hela dagen. Hur kommer hon att hälsa på mig? Om jag får en ledsen blick, då är jag helt säker på att hon fått reda på allt. I stället får jag en puss och ett leende. All oro försvinner och jag kan börja planera vad jag ska spela på härnäst. När natten närmar sig så är jag uppe en stund till och hon får lägga sig ensam. Jag går inte och lägger mig förrän jag återigen spelat bort alla mina pengar. Mitt hjärta rusar och adrenalinet forsar i kroppen. Hon sträcker en arm över mig och på ytan är jag orubbad. Nu får jag ligga här och tänka på hur jag ska få fram pengar till nästa dag. På detta sätt levde jag mina dagar, en efter en. Att visa känslor var inget alternativ då jag inte kunde kontrollera dem. Att tala sanning var ingen möjlighet då jag inte kunde ändra den. Jag stängde ute de människor som närmade sig, allt för att bevara min hemlighet. Ändå var det denna hemlighet som alltid gav mig det jag ville oavsett om det gällde att släppa tankarna på misstag i livet eller avslappning efter en hård dag på jobbet. Jag visste att ett avslöjande skulle leda till att denna möjlighet togs bort från mig. Jag skulle ha blivit tvungen att möta mina rädslor och mina tankar, och det var jag inte kapabel till. Men trots allt var det just denna hemlighet som tryckte mig allt djupare ner i avgrunden. I dag har jag varit spelfri i mer än sex månader. Det är en tid då jag har upplevt såväl de djupaste dalarna som de högsta topparna. Den uppskattning jag har fått från min flickvän, min familj och mina vänner är oerhörd. Den rena glädjen som jag kan uttrycka utan samvetskval är en upplevelse. Men framför allt kan jag äntligen bjuda in andra människors känslor och erfarenheter. Inse att andra kan hjälpa mig och att jag kan hjälpa andra. Den erfarenhet som jag har fått från detta är ovärderlig och jag är fast besluten att det i slutändan ska gagna mig i livet. Det är svårt att i dag blicka tillbaka på hur livet var innan. De tankar och känslor som jag hade då känns overkliga och ogripbara. Ändå kämpar jag varje dag, för att INTE glömma. Den dagen jag glömmer bort vad spel har gjort med mitt liv, den dagen kommer jag att falla dit igen Adam, 30 år 9

12 Uppvuxen i en familj med missbruk Jag är en medelålders kvinna som har varit spelmissbrukare i tio år. Andra missbruk som jag har haft är alkohol, jobb, träning och mat. Jag är uppvuxen med missbruk i familjen, det var både alkohol och spelmissbruk. Så missbruket hade jag omkring mig därhemma och jag har funderat mycket på min uppväxt och hur den format mig. Till exempel att när jag var barn så åkte vi mycket med färja och jag minns när jag stod och spelade på maskinerna tillsammans med min far. Och på maskiner utomlands också. Sen som vuxen stod jag vid samma maskiner, det var ett sug som jag inte kunde stå emot. Jag började spela för mycket när jag fick reda på att jag skulle bli av med mitt jobb på fabriken där jag arbetat i fjorton års tid. Företaget flyttade utomlands, det var som om någon drog undan mattan under mig. Sen är det ju självklart mycket annat i livet som gjort att man spelat lite då och då, men det var när jag blev av med jobbet som spelandet tog fart. Det är så lätt att fly in i något för att slippa känna sina känslor. Bingo var det första spelet som jag hade problem med och sen när Jack Vegas maskinerna kom så fastnade jag vid dem. Därefter blev det kasinot. Spelet blev mitt liv, det var det enda som existerade. Det var en evig jakt efter pengar att spela för. Jag försökte köpa mig fri från mina negativa känslor. Så länge jag hade pengar var det en otrolig känsla att spela. Jag hade flyt! Jag var som kung i baren fast det var vid spelautomaterna i stället. Men sen, när jag hade spelat bort allt, då kände jag ångest, hade inte ens råd att köpa ett paket mjölk. Spelet förstörde känslan för pengars värde. Jag mådde väldigt dåligt psykiskt och var tvungen att söka hjälp. I dag kan jag hantera mina känslor bättre tack vare det. Den krisen ledde till att jag omvärderade mitt liv helt och hållet. Att leva eller inte var en fråga som jag ställde mig. Som tur var valde jag livet. Spelandet har orsakat stora ekonomiska bekymmer som jag kommer att få leva med under lång tid framöver. Nu har jag varit spelfri i två och ett halvt år. Jag har spelat bort ett tolvårigt samboförhållande och ett hus. Vänner och nära och kära har jag sårat och lurat med mitt dubbelliv. Och inte minst har jag skadat mig själv genom spelmissbruket äta fel, sova för lite, ångesten och stressen. Men jag kan inte sitta var eviga dag och tänka på allt elände som spelmissbruket ställt till med. Då skulle jag bli tokig. Därför är det så bra att vi har våra möten i spelberoendeföreningen. Där kan jag ta upp de saker som jag har behov av att diskutera. Jag har lärt mig att ta tag i mina problem och hinder i livet med en gång. Här och nu. Jag fyller ut min tid med mycket vettigare saker nu när jag inte spelar. Promenerar, går på gym, gör yoga och buggar. Jag har fått tillbaka det sociala liv som jag försakade under missbrukartiden. I dag har jag ro att sätta mig ner och ta en kopp kaffe och vara närvarande i alla sinnen. Förut var jag så inne i mitt eget att jag bara var närvarande kroppsligt. Britta, 40 år 10

13 Spel om pengar i Sverige Det finns en koppling till flera aktörers ekonomiska intressen: spelmarknadens, statens och föreningslivets. Det statligt ägda Svenska Spel AB gjorde under 2010 en vinst på 4,8 miljarder kronor. Svenska Spels beräkning av samhällsekonomiska kostnader i Sverige visar på kostnader mellan 2,3 och 4,5 miljarder kronor. Arbetslöshet på grund av spelproblem står för 1,4 3,2 miljarder kronor per år. Den näst högsta kostnaden, 0,9 1,1 miljarder kronor per år, uppstår på grund av att problemspelare i hög utsträckning drabbas av depression. I Svenska Spels rapport drar man slutsatsen att det sannolikt skulle vara lönsamt att utveckla de förebyggande åtgärderna och öka antalet behandlingsplatser. En nödvändig faktor för att spelproblem ska kunna uppstå är tillgången till lotterier eller spel om pengar. Det statliga Svenska Spel legitimerar spel om pengar i Sverige och erbjuder spelformer som vi vet kan skada hälsan hos vissa individer eller grupper. Samtidigt begränsar samhället bruket och tillgängligheten för att minska skadeverkningarna. Detta paradoxala förhållningssätt känns igen från till exempel alkoholområdet. Spel om pengar regleras i Sverige av olika myndigheter som ska skydda konsumenternas intressen och motverka brott samt negativa sociala, hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser. Aktörer från spelbolag, forskning och myndigheter möts i olika sammanhang och diskuterar frågor om spelansvar och överdrivet spelande. Reglerade, oreglerade och illegala spel Spel om pengar förekommer idag via mobiltelefoner och internet, på kasinon, travbanor, som prenumerationer på lotter eller i bingohallar och hos Svenska spels spelombud. Förutom spelen på den reglerade marknaden finns även oreglerade och illegala spel. Oreglerade spel är spel om pengar som uppfyller lotterilagens definition av spel och inte är olagliga, men som drivs av företag som inte har tillstånd att verka i Sverige. Exempel på oreglerade spel är pokerspel, betting eller bingo på utländska webbplatser och svartklubbar. Svenska Spel har restriktioner när det gäller lansering av nya produkter och återbetalningsnivå till spelarna. Detta ökar möjligheterna för utlandsbaserade aktörer att ta marknadsandelar i Sverige. Enligt Svenska Spels uppskattningar är de utlandsbaserade aktörernas marknadsandel cirka 10 procent. Illegala spel om pengar bedrivs till exempel på svartklubbar för pokerspel och på spelautomater som inte ägs av Svenska Spel. Förekomst av spelande Den andel av Sveriges befolkning som någon gång under året har spelat om pengar har minskat från 88 till 70 procent under det senaste decenniet. Samtidigt ligger omsättningen på det reglerade spelandet kvar på samma nivå som tidigare. I genomsnitt spelar varje invånare över 18 år i Sverige för drygt kronor per år. 2 I genomsnitt använder de svenska hushållen 2,4 procent av sin disponibla inkomst till spel och lotterier. Personer som bor i storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö spelar generellt sett mindre än de som bor i övriga landet. De som bor i storstäderna spelar däremot mer på kasinospel och spelautomater än övriga befolkningen. 11

14 Spel om pengar i olika kulturer Ofta skildras spel om pengar som något allmängiltigt mänskligt som om människor har en spelinstinkt. Synsättet framförs ofta av spelmarknadens aktörer. Men vetenskapliga studier talar istället för att det finns ett samband mellan spel om pengar och hur samhällen är organiserade socialt, kulturellt och ekonomiskt. Spel om pengar verkar vara mer utbrett i samhällen med kommersiella ekonomier i vilka det finns sociala och ekonomiska skillnader mellan olika samhällsgrupper. 3 Omsättning på spelmarknaden Den reglerade svenska spel och lotterimarknaden omsatte under miljarder kronor och 40,7 miljarder Svenska Spel inklusive deras nätpoker stod för 49 procent av marknadens bruttoomsättning 2010, AB Trav och galopp (ATG) stod för 31,1 procent och Rikslotterier, inklusive bingolotto stod för 11,8 procent. Överskottet från lotterier går främst till föreningar, hästsport och staten. 2 Olika roller kring spel om pengar Aktörerna på spelmarknaden har olika funktioner. Spelbolagen erbjuder attraktiva produkter, men har också ett ansvar för att marknadsföring och försäljning följer den ordning som regering och riksdag har bestämt. Spelbolagen ska inte erbjuda spel som inspirerar till ett överdrivet spelande. Staten och myndigheterna har ett övergripande ansvar för negativa sociala följder av spelande och för att fördela överskottet från spelandet. Kommuner och landsting har ansvar för att bistå dem som får sociala eller hälsomässiga problem av överdrivet spelande. Spelmarknadsaktörer i Sverige Den största aktören på marknaden är det statligt ägda företaget Svenska Spel med uppdrag att anordna spel och lotterier. Svenska Spel anordnar lotterier, nummerspel, vadhållning på idrottstävlingar och hundkapplöpningar samt spel på värdeautomater. Den näst största spelanordnaren, ATG, anordnar vadhållning på hästtävlingar. Ett avtal mellan staten och ATG reglerar verksamheten. Föreningar i Sverige ( Folkrörelserna ) anordnar lotterier genom bolaget Folkspel. Privata aktörer kan anordna restaurangkasinospel och spel på varuspelsautomater. Svenska Spel Svenska spel fick 1999 regeringens uppdrag att etablera fyra internationella kasinon i Sverige. Dessa drivs av Casino Cosmopol, ett helägt dotterbolag. Svenska Spel anger att de ska vara ett ansvarsfullt och trovärdigt alternativ till illegal spelverksamhet. Företaget betonar att ansvar alltid går före vinst, vilket bl.a. yttrar sig i att man erbjuder kunderna olika spelansvarsverktyg för att de ska ha kontroll över sitt spelande. Casino Cosmopol och Svenska Spel erbjuder spelglädje till stora delar av det svenska folket. Samtidigt tar vi ansvar, tillsammans med samhället och spelaren, för att spelandet ska förbli glädjefullt och inte leda till problem 5 Svenska Spel stödjer forskning om spelberoende genom hjärnfonden med fem miljoner 12

15 kronor om året. I bolagets forskningsråd ingår forskare från SLL:s beroendevård, representanter för folkhälsoinstitutet, psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). År 2010 blev Svenska Spels vinst 4,8 miljarder kronor. Vinsten går direkt till statskassan. Närmare 200 miljoner kronor går varje år till sponsring av sport. 4 Spelinstitutet Spelinstitutet är ett företag som säljer spelkontrolltjänster och verktyg till spelbolag. Spelinstitutet bedrev även webbplatsen ett internetbaserat självhjälpsprogram t.o.m Samverkan mellan olika nationella aktörer I flera sammanhang möts aktörerna inom området för spel om pengar och spelproblem. Oberoende spelsamverkan (OSS) består av företrädare från myndigheter och de större aktörerna på den svenska spelmarknaden samt Spelberoendes riksförbund. Ständig ordförande är generaldirektören på Statens Folkhälsoinstitut. OSS ska verka för en sund utveckling på spelmarknaden och är ett forum för frågor om spelansvar och överdrivet spelande. De olika nationella aktörerna möts även i styrelserummen hos Svenska Spel och på Lotteriinspektionen. Självreglering spelansvar Flera av aktörerna på den reglerade marknaden samarbetar om en lägsta nivå för branschetik, främst avseende marknadsföring. Åtgärder vidtas av spelmarknadsaktörerna för att förhindra problemspelande genom att kunderna görs uppmärksamma på riskerna och även erbjuds verktyg för att begränsa sitt spelande. Nedan presenteras några av de åtgärder som Svenska Spels Restaurangkasino Casino Cosmopol tillämpar och erbjuder: 5 Frivilliga avtal med kunder om besöksförbud, alternativt begränsning av besöksfrekvens. Broschyrer med information om hjälporganisationer. Speciellt utbildad personal, som kontaktar gäster som visar tecken på spelproblem och upplyser om stöd och hjälpinsatser. All personal har genomgått spelansvarsutbildning Information om spelansvar och spelproblem på Information och råd på multimediaskärmar inne i kasinon Telefonnumret till stödlinjen ( ) är tryckt på baksidan av entrébiljetter och kvitton. Märkbart påverkade personer släpps inte in. Märkbart påverkade gäster avvisas. Kreditspel tillåts inte. Ingen annonsering i tv eller radio. Ingen reklam för penningvinster. Reglering av spelmarknaden Spel om pengar styrs av lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355). Lotterilagen är en förbudslagstiftning, vilket innebär att alla lotterier kräver offentliga tillstånd. Syftet med lagen är att förhindra kriminalitet, motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar, skydda konsumenterna och att styra överskottet. Bara tre aktörer kan idag få lotteritillstånd: staten, hästsporten och föreningslivet. 13

16 Offentliga aktörer Finansdepartementet och Socialdepartementet Både Finansdepartementet och Socialdepartementet har ett ansvar för frågor om spel om pengar. Finansdepartement anger att den svenska spelpolitiken är en avvägning mellan att förebygga spelberoende och att ta tillvara konsumenternas intresse av ett bra spelutbud. Finansdepartementet betonar att spelandet inte bara kan medföra sociala skadeverkningar som spelberoende och ekonomiska problem, utan också leda till kriminalitet som bedrägerier och penningtvätt. Målet för samhällets insatser är att minska skadeverkningarna av överdrivet spelande, medan målen för spelpolitiken är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen ska värnas genom att efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Överskottet från spel ska bland annat gå till folkrörelserna och hästsporten och därmed komma allmänheten till godo. 6, 7 Finansdepartementet ansvarade för utredningen En framtida spelreglering, vars slutbetänkande presenterades Utredningen föreslår en ny och uppstramad spelreglering. När det gäller vård och behandling drog man vid denna tidpunkt slutsatsen att en fortsatt utveckling och utvärdering av vård och behandlingsprogram kan vara behövlig innan behovet av vård långsiktigt kan tryggas i Sverige. 8 Tillstånds- och tillsynsmyndigheter Regeringen ger tillstånd till ATG och Svenska Spel. Lotteriinspektionen ger tillstånd till värdeautomatspel samt till lotterier och bingo i fler än ett län. Länsstyrelserna ger tillstånd till lotteri i fler än en kommun och bingo i respektive län. Kommunerna ger tillstånd till lotterier i respektive kommun. Tillsynsmyndigheterna ska bevaka konsumenternas intressen och minska riskerna för sociala skadeverkningar. Tillsynsmyndigheter är oftast desamma som tillståndsmyndigheterna. Central tillsynsmyndighet är Lotteriinspektionen. Lotterinspektionen ska verka för en sund och säker spelmarknad. Vi ska bidra till ett minskat utbud av illegala spel och lotteriverksamhet. EU-samarbete och internationell utveckling I november 2010 beslutade EU länderna att öka samarbetet mellan tillsynsmyndigheter för att bättre kunna kontrollera spelmarknaden. Men rättsutvecklingen på spelmarknaden går åt olika håll i olika länder. Någon större harmonisering är inte aktuell idag. EU ska dock undersöka en viss samordning av reglering av internetspel över EU:s inre gränser, som är särskilt svåra att kontrollera. Ett antal länder har infört förbud mot betalningsöverföringar för de bolag/sajter som inte har tillstånd i landet. Storbritannien och Malta är de länder som har de mest liberala spellagarna, medan Norge står för en mer strikt reglerad marknad. 14 Den norska regeringen antog i maj 2009 en plan för att förebygga spelproblem

17 Konsumentverket Konsumentverket har en roll när det gäller marknadsföring av spel om pengar och information till privatpersoner om ekonomiska frågor. Konsumentverket har bl.a. tagit fram informations och utbildningsmaterial till lärare 16, 17 gällande spel om pengar. Statens folkhälsoinstitut FHI stödjer eller driver nedanstående verksamheter: Stödlinjen för spelare och deras anhöriga Samverkan inom Oberoende spelsamverkan (OSS) Föreningsstöd Behandlingsutveckling i öppen vård i Stockholm, Göteborg och Malmö Stöd till behandlingsutveckling i kriminalvården Utveckling av kunskapswebb Kunskapsinventering bland kommunerna Produktion av kunskapsöversikter Forskning om skuldsättning och spelproblem Forskningsprojektet Swedish Longitudinal Gambling Study (SWELOGS). En befolkningsstudie med flera mättillfällen planerade fram till

18 Ansvar och huvudmannaskap vid spelproblem Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen Trots att den psykiatriska diagnosen spelberoende funnits sedan 1980 är dess ställning inom hälso och sjukvården oklar. Det finns inga bestämmelser varken i socialtjänstlagen eller hälso och sjukvårdslagen som anger att kommuner eller landsting ska erbjuda stöd eller behandling mot spelrelaterade problem på ett tidigt stadium. Samtidigt finns det inget i lagstiftningen som hindrar kommuner eller landsting att erbjuda tidiga insatser. 9, 10, 11 Vid svåra problem som allvarligt påverkar personen eller anhöriga har socialtjänsten och landstinget ett ansvar, på motsvarande sätt som vid andra sociala problem eller psykiska sjukdomar. I propositionen (2000/01:80) som föregick den nya socialtjänstlagen (SoL) står att Den vård och behandling som närmast avses är sådan som ligger inom socialtjänstens ansvarsområde, dvs. framför allt behandling för missbruk av alkohol, narkotika och liknande. Men även behandling för spelmissbruk kan i vissa fall vara en insats som ligger under socialtjänstens ansvarsområde. I propositionen nämns däremot inte spelproblem. Det oklara läget speglas även i förvaltningsdomstolarnas bedömningar. I en dom från Kammarrätten i Sundsvall (Mål nr ) bifalldes ett överklagande från socialnämnden i Falun, som avslagit en ansökan om ekonomiskt bistånd enligt SoL för vård vid ett behandlingshem mot spelmissbruk. Kammarrätten konstaterade att målet berör frågan om gränsdragning mellan socialnämndens och landstingets ansvarsområden samt om kommunens yttersta ansvar. Kammarrätten skriver: Landstinget ska erbjuda god hälso och sjukvård. Inom den medicinska vetenskapen utgör spelberoende en sjukdom. Ansvaret för patienter som lider av spelberoende åvilar följaktligen i första hand landstinget. Landstingens ansvar Personer med spelproblem och deras anhöriga kan behöva insatser från hälso och sjukvården på grund av negativa hälsomässiga konsekvenser av spelproblem. Landstingen ska enligt Hälso och sjukvårdslagen (3 ) erbjuda en god hälso och sjukvård och även i övrigt verka för en god hälsa åt dem som är bosatta inom landstinget. Med hälso och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Kommunernas ansvar Både spelare och anhöriga söker ekonomisk hjälp hos kommunerna på grund av spelskulder. I vissa fall leder de ekonomiska problemen till vräkning och hemlöshet. Många personer med spelproblem ansöker även om att få behandling. Vilka insatser som erbjuds varierar mellan olika kommuner. Samverkan och organisation kring vård och behandling När det gäller vård och behandling av missbruk och beroende av alkohol och narkotika betonas behovet av väl fungerande samverkan mellan socialtjänst, beroendevård och psykiatri för att insatserna ska bli effektiva. Även kriminalvården är en aktör i detta sammanhang. 16

19 En helhetssyn på problematiken betonas till exempel i Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevård, länets Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende liksom i Missbruksutredningen. 12, 13 Dessa dokument uppmärksammar däremot inte spelproblem. I Missbruksutredningen görs bedömningen att det nuvarande delade ansvaret mellan främst landsting och kommuner behöver förändras för att öka tillgängligheten och skapa förutsättningar för adekvata vård och stödinsatser i rätt tid till personer med missbruk eller beroende, utifrån en helhetssyn på individens behov. 17

20 Att klassificera och beskriva spelproblem Problem med spel om pengar uppstår i ett komplext socialt, kulturellt och samhälleligt sammanhang. Historiska skildringar från länder i Europa och övriga världen visar att spel om pengar inte är någon ny företeelse. Tidigare har dock spelproblem skildrats som ett uttryck för syndfullhet, okontrollerad girighet eller besatthet. 18, 19 Idag har den moraliserande synen på spelproblem i högre grad ersatts av synen på spelproblem som ett beteendemässigt eller psykiskt problem. Spelmani inkluderades redan 1980 som diagnos i klassifikationssystemet för psykiatriska sjukdomar, DSM, och sedan som spelberoende i WHO:s internationella klassifikationssystem ICD , 21 För att beskriva och definiera spelproblem ur ett hälsoperspektiv används kriterier. I Sverige används främst ICD 10 SE (svensk version av International Classification of Diseases) vid diagnostik inom hälso och sjukvården. DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) används inom forskning och i psykiatrisk verksamhet. De båda systemen stämmer till stora delar överens. I ICD 10, har spelproblem fått beteckningen spelberoende och koden F 63.0 under kategorin impulskontrollstörningar. Spelberoende kännetecknas av frekventa och upprepade spelepisoder som dominerar patientens liv på bekostnad av sociala, arbetsmässiga eller familjemässiga förpliktelser. Till kategorin impulskontrollstörningar hör även pyromani och kleptomani. Att mäta svårighetsgrader av spelproblem Utifrån DSM IV kriterierna har olika frågeformulär utvecklats för att diagnostisera spelproblem till exempel South Oaks Gambling Screen Revised (SOGS R). I den svenska befolkningsstudien om spel, SWELOGS, används detta frågeformulär och Problem Gambling Severity Index (PGSI) som definierar fyra svårighetsgrader: från ingen risk till hög risk eller spelberoende. Instrumentet Frågor om riskabla spelvanor (FORS) som består av tre frågor har använts i Nationella folkhälsoenkäten. 22, 23 Tidigare sågs spelberoende som en klinisk diagnos med fasta kriterier för olika svårighetsgrader, men idag ser många spelproblem som ett kontinuum. Var spelaren befinner sig på skalan mellan problemfritt spelande, spelproblem och spelberoende kan skifta över tid

Spelmissbruk. - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk. Alexandra Klemets Camilla Storfors

Spelmissbruk. - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk. Alexandra Klemets Camilla Storfors Spelmissbruk - En kvalitativ studie av terapeuters syn på spelmissbruk Alexandra Klemets Camilla Storfors Examensarbete för Socionom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för det sociala området Vasa och 2013

Läs mer

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010

Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2010 1(56) Innehåll Förord... 4 Uppdrag... 5 Sammanfattning... 5 Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 7 Preliminär sammanställning av omsättningen...

Läs mer

En rapport från Svenska Spel April 2009. Spelets pris. en analys av samhällsekonomiska kostnader till följd av spelproblem i Sverige

En rapport från Svenska Spel April 2009. Spelets pris. en analys av samhällsekonomiska kostnader till följd av spelproblem i Sverige Spelets pris en analys av samhällsekonomiska kostnader till följd av spelproblem i Sverige 1 Förord Det är viktigt att det finns gedigna kunskaper om spelformernas risker och kostnader innan man experimenterar

Läs mer

Perspektiv på spelande och spelproblem

Perspektiv på spelande och spelproblem Perspektiv på spelande och spelproblem Perspektiv på spelande och spelproblem STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2011 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-847-0 (pdf) ISBN 978-91-7257-848-7 (print) OMSLAGSFOTO:

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns!

Slutspel. Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Ett magasin om spelberoendebehandling från Statens folkhälsoinstitut Slutspel Kriminellt? Finns det en koppling mellan spelmissbruk och kriminalitet? Sid 28 Hjälp finns! Nu finns behandlingsmetoder som

Läs mer

Det är som ett kärleksförhållande

Det är som ett kärleksförhållande Det är som ett kärleksförhållande Spelmissbruk bland ungdomar Stig Helling Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 72 Stockholm, 2003 Förord De allra flesta i Sverige använder

Läs mer

Spel om pengar bland unga En kunskapssammanställning Frida Fröberg

Spel om pengar bland unga En kunskapssammanställning Frida Fröberg Spel om pengar bland unga En kunskapssammanställning Frida Fröberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Spel om pengar bland unga En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens

Läs mer

Behandling på Game Over. Klienters självupplevda resultat av behandlingen.

Behandling på Game Over. Klienters självupplevda resultat av behandlingen. Antal sidor 21 Behandling på Game Over Klienters självupplevda resultat av behandlingen. En utvärdering utförd av Mona Pettersson Nacef Citat: Om man är motiverad och om man verkligen vill sluta spela

Läs mer

Spelberoendes riksförbund

Spelberoendes riksförbund Spelberoendes riksförbund En jubileumsskrift Redaktörer Per Binde och Jakob Jonsson Spelberoendes riksförbund 10 år En jubileumsskrift Enskild författare till respektive kapitel. Statens fokhälsoinstitut,

Läs mer

Spelmarknadens utveckling

Spelmarknadens utveckling Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012 Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010

www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010 www.fhi.se A 2011:03 Årsrapport Stödlinjen 2010 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2011:03 ISSN: 1653-0802 ISBN PRINT: 978-91-7257-795-4 ISBN PDF: 978-91-7257-796-1 TRYCK: STRÖMBERG, STOCKHOLM, 2011 Å R S R A

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa

Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Dom har hjälpt mig djäkligt mycket Utvärdering av ett samverkansprojekt för ungdomar med drogproblematik och psykisk ohälsa Rapport 2011:1 Susanne Holmsten Utvecklings- och utredningsfunktionen Dom har

Läs mer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer

Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer Barn och unga i familjer med missbruk Vägledning för socialtjänsten och andra aktörer ISBN 978-91-86301-74-3 Artikelnr 2009-12-15 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Camilla Cherry/Scanpix Sättning

Läs mer

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby.

Kalendarium 2012. Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. 2011 Årsredovisning Kalendarium 2012 Årsstämma 24 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 24 april i Visby. Delårsrapporter 2012 januari mars 24 april 2012 januari juni 23 juli 2012 januari september

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Att upptäcka spelproblem. Ett pilotprojekt vid ett socialkontor

Att upptäcka spelproblem. Ett pilotprojekt vid ett socialkontor Att upptäcka spelproblem Ett pilotprojekt vid ett socialkontor Mikael Dahlberg & Mats Anderberg Göteborgs Stad, Social utveckling 2015 1 I Sverige har cirka 70 procent av befolkningen spelat om pengar

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014

Spelmarknadens utveckling. i Sverige och internationellt 2014 Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2014 Innehåll Utvecklingen på den svenska spelmarknaden... 8 Preliminär sammanställning av omsättningen...11 Marknadsandelar 2014...12 De statskontrollerade

Läs mer

Ungdomar, stress och psykisk ohälsa

Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Ungdomar, stress och psykisk ohälsa Analyser och förslag till åtgärder Slutbetänkande av Utredningen om ungdomars psykiska hälsa Stockholm 2006 SOU 2006:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

RiR 2009:10. Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet

RiR 2009:10. Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet RiR 2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det statliga stödet ISBN 978 91 7086 183 3 RiR 2009:10 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2009 Till regeringen Socialdepartementet Datum: 2009-06-03 Dnr: 31-2007-1287

Läs mer

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet?

Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström. Anders Åström. Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Kandidatuppsats Vårterminen 2008 Handledare: Owe R. Hedström Författare: Johan Domeij Anders Åström Svenska Spels sociala ansvarstagande - Ett spel för galleriet? Vi vill först och främst tacka vår handledare

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

Nätpoker. Kriminologiska institutionen. En studie av spelrelaterade problem. Examensarbete 15 hp

Nätpoker. Kriminologiska institutionen. En studie av spelrelaterade problem. Examensarbete 15 hp Kriminologiska institutionen Nätpoker En studie av spelrelaterade problem Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp) Vårterminen 2008 Mari-Sofie Lidkull i Sammanfattning Svenska lotteriinspektionens

Läs mer