ÅRSREDOVISNING NORDIC LEISURE AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ)

2 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER... 8 NOTER... 9 REVISIONSBERÄTTELSE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE AKTIEN OCH ÄGARE KALENDARIUM OCH ADRESSER... 18

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Leisure AB (publ), organisationsnummer , avger härmed sin årsredovisning för verksamhetsåret VERKSAMHETEN Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern vars dotterbolag, huvudsakligen via internet, erbjuder casino, odds och poker. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder odds via internet och via spelbutiker i Lettland. Förutom moderbolaget och det helägda dotterbolaget Lifland Gaming AB bestod koncernen vid räkenskapsårets slut av de rörelsedrivande dotterbolagen Redbet Gaming Ltd, Red Sports Ltd och SIA Optibet. NORDIC LEISURE AB Moderbolaget Nordic Leisure AB äger och förvaltar bolag inom spelbranschen. Moderbolaget bedriver ingen egen spelverksamhet. All operativ verksamhet bedrivs självständigt i koncernens dotterbolag. Nordic Leisure AB bedriver, förutom sedvanliga moderbolagsfunktioner, även utveckling av spelplattformen för bl.a. Redbet.com. REDBET GAMING LTD Redbet Gaming Ltd, med säte på Malta, erbjuder casino, odds och poker på internet under varumärkena Redbet, Whitebet, Heypoker och Total Poker. Bolaget innehar licenser utfärdade av den maltesiska tillsynsmyndigheten, the Lotteries and Gaming Authority. SIA OPTIBET SIA Optibet, med säte i Riga, är verksamt på den lettiska marknaden för vadslagning (odds) under varumärket Optibet. Bolaget innehar sedan 1999 en, av lettiska finansdepartementet utfärdad, licens för vadslagning och bedriver verksamhet via internet samt via tjugoen spelbutiker i tretton städer i Lettland. Under 2012 erhöll SIA Optibet även en nationell licens för onlinecasino. Bolaget lanserade casino på Optibet.lv i oktober RED SPORTS LTD Red Sports Ltd, med säte på Malta, erbjuder casino på internet under varumärket Gold Club Casino. PRODUKTER CASINO Redbet Gaming Ltd erbjuder via Redbet, Whitebet och Heypoker ett konkurrenskraftigt utbud av casinospel. Intäkterna i segmentet ökade kraftigt under Casinospel ses av bolaget som den främsta produkten för framtida tillväxt i både etablerade och nya marknader. Red Sports Ltd erbjuder casino under varumärket Gold Club Casino, vilket är ett av världens första online casinos och etablerades SIA Optibet erbjuder sedan tredje kvartalet 2012 casino på Optibet.lv. Casino utgjorde 45,0 procent (32,2) av koncernens samlade spelintäkter under ODDS Redbet Gaming Ltd erbjuder odds via Redbet, Whitebet och Heypoker. Bolaget använder ett av Nordic Leisure AB utvecklat system. Odds visade fortsatt tillväxt under 2012 och har en betydande tillväxtpotential. SIA Optibet erbjuder odds både online genom Optibet.lv och genom egna spelbutiker i Lettland. Bolaget visade fortsatt stark tillväxt under året, vilken framför allt drevs av ökad omsättning inom live betting. Odds utgjorde 30,1 procent (29,7) av koncernens samlade spelintäkter under POKER Redbet Gaming Ltd erbjuder ett urval av pokerspel på två olika pokernätverk under varumärkena Redbet, Whitebet, Heypoker och Total Poker. Genom Redbet.com kan kunder välja att spela på två olika nätverk; Boss Media/IPN och Ongame som ersatte IGT/Entraction i december Genom Whitebet.com och Heypoker.com har kunder tillgång till Ongames nätverk. Pokermarknaden har fortsatt att minska under 2012 med sjunkande intäkter som följd. Poker utgjorde 24,9 procent (38,1) av koncernens samlade spelintäkter under MARKNADER Skandinavien och Lettland utgör en stor del av koncernens intäkter. Samtidigt som dotterbolagen stärker positionen på sina existerande marknader fortsätter arbetet med att expandera i ett antal nya marknader, framför allt i Östeuropa. VIKTIGA HÄNDELSER 2012 Koncernen uppvisade positivt resultat samtliga kvartal och årets resultat uppgick till Tkr. Moderbolagets firma ändrades, via beslut av bolagsstämma i maj 2012, till Nordic Leisure AB. Verksamheterna på Malta och i Lettland har under året visat fortsatt tillväxt. Den maltesiska verksamheten utökade sitt utbud av casinospel med spel från Microgaming. Den lettiska verksamheten utökades i oktober med casino. SIA Optibet förvärvade kontorsfastighet i centrala Riga och flyttade in i densamma. Moderbolaget Nordic Leisure AB flyttade till nytt kontor i Stockholm under hösten, med betydligt sänkta lokalkostnader som följd. RÖRELSEINTÄKTER OCH RESULTAT Koncernens rörelseintäkter uppgick under 2012 till 101,8 Mkr, en ökning om 30,9 procent i jämförelse med 2011 (77,8). Bruttoresultatet uppgick till 73,7 Mkr (54,3), en ökning om 35,7 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 8,9 Mkr (-3,5) och resultatet efter skatt uppgick till 6,7 Mkr (-4,5). RÖRELSEINTÄKTER OCH RESULTAT PER KVARTAL Koncernen i sammandrag, Tkr Q4 Q3 Q2 Q1 Rörelsens intäkter Bruttoresultat Rörelseresultat Periodens resultat FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET Kassaflödet från den löpande verksamheten inom koncernen var 9,6 Mkr (-1,0). Det egna kapitalet uppgick vid årets utgång till 27,7 Mkr (9,5), vilket motsvarar ett eget kapital på 0,86 kr (0,36) per aktie. Soliditeten uppgick till 40 procent (18). Likvida medel uppgick till 26,8 Mkr (30,0) varav 15,4 Mkr (16,4) utgjordes av klientmedel. Motsvarande belopp avseende klientmedelsskuld återfinns i posten övriga skulder. PERSONAL Medelantalet anställda uppgick till 96 (82) varav 47 (42) kvinnor. Av de anställda är knappt hälften verksamma i dotterbolaget SIA Optibets offlineverksamhet (spelbutiker) i Lettland. INVESTERINGAR Investeringarna för koncernen uppgick till 12,1 Mkr (5,9) och för moderbolaget till 1,5 Mkr (1,2). Av koncernens investeringar utgör 8,9 Mkr förvärvad kontorsfastighet i Lettland. Vidare utgörs 1,2 Mkr (1,1) av aktiverade egna kostnader i Nordic Leisure AB. Aktivering görs av utgifter som uppstår vid utveckling av spelplattformar och stödsystem för spelverksamheten. Investeringarna därutöver består i huvudsak av anskaffning av IT-hårdvara samt installationer och inventarier till nya kontorslokaler. KUNDER Antalet spelarkonton inom koncernen avseende spel på internet uppgick vid utgången av 2012 till ( ). Antalet aktiva spelare var vid årets utgång (49 604). Som aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånadersperioden. Det totala antalet aktiva spelarkonton inkluderar även spel med bonuspengar. Koncernens redovisning av aktiva spelarkonton kommer att ändras i samband med kvartalsrapporten för jan-mar PRODUKTER Casino utgjorde 45,0 procent (32,2) av koncernens spelintäkter under Odds representerade 30,1 procent (29,7) och Poker 24,9 procent (38,1).

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 MODERBOLAGET För moderbolaget, i vilket utförs teknikutveckling och underhåll samt sedvanliga koncernledningsfunktioner, uppgick rörelseintäkterna till 5,8 Mkr (4,6). Av moderbolagets intäkter avser 100 procent (100) försäljning till koncernföretag. I moderbolaget har inga inköp skett från koncernföretag. Resultat före skatt uppgick till -5,5 Mkr (-8,6). UTDELNINGSFÖRSLAG Styrelsen för Nordic Leisure AB (publ) föreslår att utdelning om 0,10 kr/aktie (0) skall lämnas för Detta motsvarar en överföring till aktieägarna motsvarande totalt 3,8 Mkr (0). Styrelsens fullständiga förslag kommer att presenteras i god tid före årsstämman. RESULTATDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står: Överkursfond: Balanserat resultat: Årets resultat: Summa: kr kr kr kr Styrelsen och VD föreslår att årets resultat avräknas mot balanserat resultat och sedan mot överkursfonden som därefter uppgår till kr. TVISTER Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE I enlighet med årsstämmans beslut 23 maj 2012 ändrades bolagets firma till Nordic Leisure AB. Firmanamnet, Nordic Leisure AB, förvärvades via apportemission från Nole Fastighets AB. Köpeskillingen erlades i form av nyemitterade aktier (motsvarande 200 Tkr till kursen 1,90kr). Nole Fastighets AB ägs bland annat av Claes Hallén, VD i Nordic Leisure AB. Dotterbolaget SIA Optibet har under året betalat lokalhyra för en spelbutik i Lettland. Hyresvärden, BG Real Estate, ägs av bland annat av Niklas Braathen, styrelseledamot, och Aigars Zviedris, styrelseledamot SIA Optibet. Hyresbeloppet uppgick till 89,0 Tkr (77,3) och är satt till marknadspris enligt marknadsundersökning. Under 2010 utgav Nordic Leisure AB ett konvertibelt förlagslån om 9 Mkr till konverteringskursen 1,50 kronor per aktie. Lånet tecknades av några av bolagets största aktieägare. Vid full teckning, medförande 6 miljoner nya aktier, ökas bolagets aktiekapital med kronor. Lånet löper från den 1 oktober 2010 till den 30 september 2013 med en årlig ränta om 12 procent. Till säkerhet för lånet har bolaget ställt aktierna i dotterbolagen Redbet Malta Holding Ltd och SIA Optibet i pant. Se not 21. MARKNADSRISK Valutarisk Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar framför allt avseende EUR. Någon säkring sker för närvarande inte när det gäller valutarisker. Prisrisk Koncernen exponeras för närvarande inte för prisrisk hänförbar till finansiella tillgångar. Ränterisk Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar företagets räntenetto negativt. Det konvertibla förlagslånet, uppgående till 9 Mkr, löper med fast ränta. I övrigt har koncernen inga väsentliga räntebärande skulder. Tillgångar som löper med ränta är företrädelsevis placerade på bankkonto. KREDITRISK Kreditrisk avser risken att motparten i en transaktion med ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande och därmed orsaka företaget förlust. Maximal kreditrisk motsvaras av det bokförda värdet på koncernens finansiella tillgångar, vilket per balansdagen uppgick till 47,6 Mkr (37,6) varav 26,8 Mkr (30,0) utgjordes av kassa och banktillgodohavanden. Kreditrisken bedöms vara begränsad. LIKVIDITETSRISK Likviditetsrisk är risken att företaget får svårigheter att få fram pengar att möta åtaganden. Likviditetsrisken vid bokslutstidpunkten bedöms vara rimligt låg. EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Optionsprogram 2, TO2, tecknades till drygt 70 procent och tillförde bolaget 8,5 Mkr. Det konvertibellån om 9 Mkr vilket utgavs av i oktober 2010 konverterades fullt i april 2013 till konverteringskursen 1,50 kr per aktie. Detta medförde en ökning av aktiekapitalet med 1,2 Mkr. Lånet löpte tidigare med fast årlig ränta uppgående till 12 procent. UTSIKTER FÖR 2013 Den totala marknaden för spel på internet förväntas fortsätta visa god tillväxt framöver då majoriteten av allt spelande fortfarande sker offline. Koncernens tillväxtmöjligheter inom casino och odds är goda. Pokermarknaden förväntas visa svag eller negativ tillväxt, men konsolideringen inom spelbranschen öppnar möjlighet för koncernen att växa snabbare än marknaden. Koncernens expansionssatsning bygger på både organisk tillväxt och förvärv. Det medför ett aktivt sökande efter förvärvsmöjligheter som öppnas upp genom konsolideringen inom spelbranschen, både i nya och existerande marknader. FINANSIELLA RISKER Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

5 FLERÅRSÖVERSIKT 3 RESULTARÄKNING (Koncernen i sammandrag) Tkr Rörelsens intäkter Intäkter från spelverksamhet Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Driftskostnader i spelverksamheten Bruttoresultat Rörelsekostnader Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Skatt och minoriteter Periodens resultat NYCKELTAL KONCERNEN Nyckeltal Spelarinsättningar, tkr (1) Rörelsemarginal, % (2) 8,7-4,4-43,5-4,9 11,0 Avkastning på eget kapital, % (3) 35,7-36,1-116,0-12,6 28,5 Avkastning på totalt kapital, % (4) 12,2-8,2-38,5-5,4 15,1 Eget kapital vid periodens slut, tkr Soliditet vid periodens slut, % (5) 40,2 18,3 25,9 37,1 48,3 Antal heltidsanställda vid periodens slut Antal anställda i genomsnitt Antal aktier vid periodens slut, tusental st* Antal aktier genomsnitt* Antal aktier efter utspädning (6) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (6) Eget kapital per aktie, kr (7) 0,86 0,36 0,54 3,56 4,38 Eget kapital per aktie, kr efter utspädning 0,62 0,24 0,36 3,39 - Resultat per aktie, kr (8) 0,25-0,17-1,62-0,50 0,89 Resultat per aktie, kr efter utspädning 0,16-0,12-1,19-0,49 - Utdelning per aktie, kr (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Periodens kassaflöde, tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr * Jämförelsetal 2008 omräknade på grund av split 5:1 i juli 2009 DEFINITIONER AV NYCKELTAL 1. Spelarinsättningar (tkr) Med spelarinsättningar avses insättningar av kunder till koncernens spelverksamheter. 2. Rörelsemarginal (%) Periodens rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter för perioden. 3. Avkastning på eget kapital (%) Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 4. Avkastning på totalt kapital (%) Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital. 5. Soliditet (%) Eget kapital i procent av balansomslutningen. 6. Antal aktier efter utspädning Antal aktier vid periodens slut ökat med det antal aktier som utestående optionsprogram och konvertibellån maximalt kan komma att konverteras till; Optionsprogram 1, TO1, ger innehavarna rätten att mellan den 1 januari 2013 och 30 juni 2013 teckna sammanlagt aktier till kursen 10,63 kr. Optionsprogram 3, TO3, som beslutades av bolagsstämman den 23 maj 2012, ger innehavarna rätt att mellan den 1 juli 2014 och 31 december 2014 teckna sammanlagt högst aktier till kursen 3,10 kr. Konvertibelt företagslån om 9 Mkr till konverteringskursen 1,50 kr per aktie. Konvertering genomfördes efter utgången av första kvartalet 2013 medförande 6 miljoner nya aktier och ökning av bolagets aktiekapital med 1,2 Mkr. 7. Eget kapital per aktie (kr) Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut. 8. Resultat per aktie (kr) Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året. 9. Utdelning per aktie (kr) Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

6 RESULTATRÄKNINGAR 4 Koncernen Moderbolaget Tkr Not Rörelsens intäkter 1 Intäkter från spelverksamhet Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Driftskostnader Driftskostnader i spelverksamheten Bruttoresultat Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Aktiverat arbete för egen räkning Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Netto av finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Minoritetens andel av periodens resultat Årets resultat

7 BALANSRÄKNINGAR 5 Koncernen Moderbolaget Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Varumärken Kunddatabaser Goodwill Materiella anläggningstillgångar Kontorsfastighet Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank SUMMA TILLGÅNGAR

8 BALANSRÄKNINGAR 6 Koncernen Moderbolaget Tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Obeskattade reserver Långfristiga skulder Konvertibellån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Konvertibellån Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser inga inga inga inga

9 KASSAFLÖDESANALYS 7 Koncernen Moderbolaget Tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Poster som inte är kassaflödespåverkande Avskrivningar och nedskrivningar Övriga ej kassaflödespåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Realiserade kursförluster/vinster Erlagd inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar Nyemission dotterbolag Fusion dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring minoritetsintresse Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut* * Koncernens likvida medel utgörs av klientmedel Tkr (16 382) och egna medel Tkr (13 650).

10 REDOVISNINGSPRINCIPER 8 Nordic Leisure AB, org nr , är ett aktiebolag registrerat i Sverige. Moderbolagets säte är Stockholm. Bolagets aktier är listade på Nasdaq OMX First North. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR/SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar hälften av rösterna eller på annat sätt har bestämmande inflytande. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Skillnaden mellan anskaffningskostnaden för aktierna och det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten på förvärvade identifierbara nettotillgångar utgör anskaffningsvärdet för goodwill, som redovisas som tillgång i balansräkningen. Är skillnaden negativ redovisas skillnadsbeloppet som intäkt i resultaträkningen. Dotterföretagens intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder ingår i koncernredovisningen från den dag det bestämmande inflytandet uppkommer (förvärvstidpunkten) och till den dag det upphör. Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed sammanhängande vinster elimineras i sin helhet. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i koncernens nettovinst. Minoritetens andel i dotterföretagets eget kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. Omräkning av utländska verksamheter Icke monetära poster i integrerade dotterföretag, vars funktionella valuta är en annan än svenska kronor, omräknas till investeringskurs medan monetära poster omräknas till balansdagens kurs. Intäkter och kostnader i dessa verksamheter omräknas till genomsnittskurs. I självständiga dotterföretag, vars valuta är en annan än svenska kronor, omräknas balansräkningen till balansdagens kurs medan resultaträkningen omräknas till genomsnittlig valutakurs. Kursdifferenser som uppkommer vid omräkningen, omräkningsdifferenser, förs direkt mot eget kapital. Intäkter Som intäkter redovisas intäkter från koncernens spelverksamheter. Spelintäkterna redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus, lojalitetsprogram. Speltransaktioner där koncernens intäkt utgörs av en kommission, fast vinstprocent eller liknande redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att intäkten kommer att tillfalla koncernen. Intäkter avseende speltransaktioner där bolaget tar öppna positioner mot spelaren redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitetsprogram. Intäkter från sålda tjänster redovisas exklusive moms och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. Sålda tjänster innefattar licensintäkter. Övriga rörelseintäkter Som övriga rörelseintäkter redovisas intäkter från aktiviteter utanför den direkta spelverksamheten, exempelvis intäkter från transaktionsavgifter. Skatter Skatt i resultaträkningen utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Aktuell skatt kan även vara justeringar av aktuell skatt hänförlig till tidigare år. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. En sådan skillnad kan uppkomma till exempel vid en upp- eller nedskrivning av en tillgång eller när tillämpade redovisningsprinciper skiljer sig åt mellan enskilt koncernföretags redovisning och koncernredovisningen. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. Aktiverat arbete för egen räkning Aktiverat arbete för egen räkning avser periodens direkta utgifter för löner och andra personalrelaterade kostnader, vilka hänförts till utvecklingsprojekt som redovisas som tillgång i balansräkningen. Den kostnadsminskning som detta medför rapporteras öppet på egen rad i resultaträkningen. Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Utgifter för utveckling aktiveras som tillgång i balansräkningen i den mån dessa bedöms komma att ge framtida ekonomiska fördelar. Tillgången tas upp från den tidpunkt beslut fattas om att fullfölja respektive projekt och det föreligger förutsättningar att för att göra det. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material, köpta tjänster, direkta utgifter för löner och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på ett rimligt och konsekvent sätt. Utvecklingskostnaderna är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjandeperiod vilken bedömts vara 3 år. Varumärken Redovisat värde av immateriell anläggningstillgång i form av varumärke utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över 3 år. Kunddatabaser Endast direkta utgifter för att förvärva tillgångarna har balanserats. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjandeperiod. Bolagets bedömning är att kunddatabaserna som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjandeperiod på 3 år. Goodwill Redovisad goodwill utgörs av övervärde som uppkommit i samband med företagsförvärv och består av synergieffekter. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntade nyttjandeperiod. Bolagets bedömning är att de övervärden som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjandeperiod på minst 10 år. Materiella anläggningstillgångar Byggnader Redovisat värde av anläggningstillgång i form av fastighet utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över 20 år. Inventarier Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod, vilken bedömts vara 3-5 år. Bedömningen av tillgångarnas eventuella restvärde och nyttjandeperiod görs årligen och justeras vid behov. Nedskrivning Finns indikation på att tillgångar i koncernen har ett för högt bokfört värde görs en analys där återvinningsvärdet beräknas. Återvinningsvärdet är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet, där nyttjandevärdet mäts som förväntade framtida diskonterade kassaflöden. En nedskrivning utgörs av skillnaden mellan bokfört värde och återvinningsvärdet. Leasing Leasingavtal där ekonomiska risker och fördelar i allt väsentligt är de samma som vid direkt ägande av tillgången klassificeras som finansiell leasing. Övriga avtal klassificeras som operationell leasing. De leasingavtal som finns inom koncernen redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att inga leasade tillgångar i koncernredovisningen redovisas som anläggningstillgångar. Istället kostnadsförs leasingavgiften linjärt över leasingperioden. Närståendetransaktioner Nordic Leisure AB utgav under 2010 ett konvertibelt förlagslån om 9 Mkr till konverteringskursen 1,50 kronor per aktie. Lånet har tecknats utav några av bolagets största aktieägare. Vid full teckning, medförande 6 miljoner nya aktier, ökas bolagets aktiekapital med kronor. Lånet löper från den 1 oktober 2010 till den 30 september 2013 med en årlig ränta om 12 procent. Finansiella risker Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker så som marknadsrisk (inkl. valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

11 NOTER 9 1. FÖRENKLADE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR PER VERKSAMHETSOMRÅDE Sverige utgörs av bolagen Nordic Leisure AB (publ) och Lifland Gaming AB. Malta utgörs av Redbet Malta (Hldg) Ltd, Lifland Holding Ltd, Redbet Gaming Ltd och Red Sports Ltd. Lettland utgörs av SIA Optibet. Övrigt utgörs av elimineringar och koncernjusteringar Sverige Malta Lettland Övrigt Koncernen Rörelsens intäkter Intäkter från spelverksamheten Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Driftskostnader i spelverksamheten Bruttoresultat Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt och minoritet Periodens resultat Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Skulder Summa eget kapital och skulder Sverige Malta Lettland Övrigt Koncernen Rörelsens intäkter Intäkter från spelverksamheten Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Driftskostnader i spelverksamheten Bruttoresultat Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt och minoritet Periodens resultat Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Skulder Summa eget kapital och skulder Intäkter per produkt Casino Odds Poker Övrigt Koncernen

12 NOTER INTÄKTER AV SPELVERKSAMHET Spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitetsprogram. Koncernens spelbolag är verksamma på den europeiska spelmarknaden. Kunder från bland annat USA, Frankrike, Turkiet och Danmark accepteras inte på grund av juridiska restriktioner gällande spel över internet. Koncernens intäktsgenererande verksamhet utgörs enbart av spelverksamhet. Av moderbolagets intäkter avser 100 procent (100) försäljning till koncernföretag. I moderbolaget har inga inköp skett från koncernföretag. 3. REVISIONSARVODE Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Revisionsuppdrag PricewaterhouseCoopers BDO Stockholm BDO Malta Revisionsuppdrag utöver revisionsuppdrag PricewaterhouseCoopers Skatterådgivning PricewaterhouseCoopers Övriga tjänster PricewaterhouseCoopers Totalt PERSONAL Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. varav kvinnor 2011 varav kvinnor 2012 Moderbolaget Sverige 8,4 0,0 11,0 0,7 Totalt moderbolaget 8,4 0,0 11,0 0,7 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelsen, VD och övriga Varav löner, ersättningar och pensionskostnader för styrelsen och VD i: Sverige Malta Lettland Koncernen totalt Varav löner, ersättningar och pensionskostnader för övriga anställda i: Sverige Malta Lettland Koncernen totalt Till VD utgår en fast månadslön. Ingen rörlig ersättning eller pensionsförmån tillkommer. Med VD har avtalats om ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Styrelsearvode utgår med kr till styrelseordförande och med kr till respektive ledamot. Till en vald styrelseledamot som samtidigt innehar rollen som verkställande direktör utgår inget styrelsearvode Incitamentsprogram Nordic Leisure AB har två program med teckningsoptioner: Optionsprogram 1, TO1, ger innehavarna rätten att mellan den 1 januari 2013 och 30 juni 2013 teckna sammanlagt aktier till kursen 10,63 kr. Optionsprogram 3, TO3, som beslutades av bolagsstämman den 23 maj 2012, ger innehavarna rätt att mellan den 1 juli 2014 och 31 december 2014 teckna sammanlagt högst aktier till kursen 3,10 kr. Dotterbolag Sverige 0,0 0,0 0,0 0,0 Malta 30,8 9,6 23,0 6,0 Lettland 57,0 37,8 48,2 35,2 Dotterbolag totalt 87,8 47,4 71,2 41,2 Koncern totalt 96,1 47,4 82,1 41,9

13 NOTER PERSONAL, FORTS. Utbetalda arvoden, löner och förmåner till styrelsen, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Grundlön / Pensions- Övriga Övrig 2012 Styrelsearvode kostnad förmåner ersättning Ordförande - Jörgen Andersson (fr o m ) Verkställande direktör - Jörgen Andersson (t o m ) Ordförande - Claes Hallén ( ) Verkställande direktör - Claes Hallén (fr o m ) Ledamot - Enar Bostedt Ledamot - Niklas Braathen Ledamot - Anders L Svensson (t o m ) Andra ledande befattningshavare* Grundlön / Pensions- Övriga Övrig 2011 Styrelsearvode kostnad förmåner ersättning Ordförande - Mats Enquist (t o m ) Ledamot - Enar Bostedt Ledamot - Niklas Braathen (fr o m ) Ledamot - John Ekman (t o m ) Ledamot - Claes Hallén (fr o m ) Ledamot - Erik Leijonhufvud (t o m ) Ledamot - Anders L Svensson Verkställande direktör - Jörgen Andersson Andra ledande befattningshavare* * Kategorin andra ledande befattningshavare 2012 utgörs av sex personer. Under 2011 utgjordes den av fyra personer. Angivna belopp utgör vad som utbetalats eller förmåner som åtnjutits under året. Utbetalda styrelsearvoden under 2012 är hänförliga till mandatåret 2012/2013, dvs. tiden fram till bolagsstämman RÄNTEINTÄKTER Övriga ränteintäkter RÄNTEKOSTNADER Räntekostnader från koncernföretag Övriga räntekostnader SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Aktuell skatt Uppskjuten skatt IMMATRIELLA TILLGÅNGAR Koncernen Anskaffningsvärde Ingående balans Omklassificering Årets förvärv Försäljning/utrangeringar 0 0 Omräkningsdifferens Utgående balans Avskrivningar Ingående balans Omklassificering Årets avskrivning Nedskrivningar Försäljning/utrangeringar -8 0 Omräkningsdifferens 18 3 Utgående balans KUNDDATABASER Koncernen Anskaffningsvärde Ingående balans Årets förvärv Försäljning/utrangeringar 0 0 Omräkningsdifferens Utgående balans Avskrivningar Ingående balans Årets avskrivning Försäljning/utrangeringar 0 0 Omräkningsdifferens 72 0 Utgående balans Utgående bokfört värde, netto Kunddatabaser utgörs av Heypoker-, DoubleCardroom- samt I4Poker- verksamheterna som förvärvades under GOODWILL Koncernen Anskaffningsvärde Ingående balans Årets förvärv 45 0 Försäljning/utrangeringar 0 0 Omräkningsdifferens Utgående balans Avskrivningar Ingående balans Försäljning/utrangeringar 0 0 Årets avskrivning Årets nedskrivning 0 0 Omräkningsdifferens Utgående balans Utgående bokfört värde, netto Utgående bokfört värde, netto Av årets förvärv om Tkr (1 094) utgörs Tkr (1 062) av aktiverat arbete för egen räkning.

14 NOTER FASTIGHETER Koncernen Anskaffningsvärde Ingående balans 0 0 Årets förvärv Försäljning/utrangeringar 0 0 Omräkningsdifferens Utgående balans Avskrivningar Ingående balans 0 0 Försäljning/utrangeringar 0 0 Årets avskrivning Omräkningsdifferens 0 0 Utgående balans Utgående bokfört värde, netto INVENTARIER Anskaffningsvärde Ingående balans Försäljning/utrangeringar Fusion Årets förvärv Omräkningsdifferens Utgående balans Avskrivningar Ingående balans Försäljning/utrangeringar Fusion Årets avskrivning Omräkningsdifferens Utgående balans Utgående bokfört värde, netto ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Bolag Org nr Säte Andel % Röster/Kapital Andel st Bokfört värde Lifland Gaming AB Stockholm, Sverige 100% Dotterbolag till Lifland Gaming AB: SIA Optibet Lettland Optiwin OÜ Estland Lifland Holding Ltd C57507 Malta Dotterbolag till Lifland Holding Ltd: Red Sports Ltd C48670 Malta Redbet Malta (Hldg) Ltd C43730 Malta 99,9% Dotterbolag till Redbet Malta (Hldg) Ltd: Redbet Gaming Ltd C43731 Malta ANDELAR, FORTS. Moderbolaget Anskaffningsvärde Ingående balans Fusion dotterbolag Aktieägartillskott Utgående balans Utgående bokfört värde, netto LEASINGAVGIFTER AVSEENDE OPERATIONELL LEASING Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror Det totala kvarvarande leasingbeloppet per den 31 december 2012 var 12 Tkr (19). 15. UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR Ingående balans Återbetald skatt Förändring via resultaträkningen Utgående balans ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Ingående balans Betald deposition Omklassificering Omräkningsdifferens Utgående balans FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetald lokalhyra Förutbetalda kostnader för serverhosting Förutbetalda licensavgifter Övriga poster Utgående balans KASSA OCH BANK Likvida medel uppgick till Tkr (30 032), varav Tkr (16 382) utgjordes av klientmedel. Motsvarande belopp avseende klientmedelsskuld, Tkr (16 382), återfinns också i posten övriga skulder. Uppskjuten skattefordran avser återvinningsbar skatt på utdelning mellan bolagen på Malta.

15 NOTER EGET KAPITAL Fria Årets Summa Koncernen Aktiekapital reserver resultat eget kapital Ingående balans 1 januari Disposition av föregående års resultat Nyemission Tecknade men ej registrerade aktier Omräkningsdifferens Årets resultat Utgående balans 31 december Överkurs- Balanserat Årets Summa Moderbolaget Aktiekapital fond resultat resultat eget kapital Ingående balans 1 januari Disposition av föregående års resultat Nyemission Tecknade men ej registrerade aktier Årets resultat Utgående balans 31 december Antalet utstående aktier uppgick per 31 december 2012 till med kvotvärde 0,20 kr. 20. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Personalrelaterade kostnader Reserverade lojalitetskostnader Marknadsföring Övriga poster STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter avseende skuld till konvertibellångivare Aktier i dotterföretag Övriga ställda säkerheter och depositioner Kreditkortsinlösen Pokernätverk Hyreskontrakt

16 14 Stockholm den 23 april, 2013 Jörgen Andersson Styrelseordförande Enar Bostedt Styrelseledamot Niklas Braathen Styrelseledamot Claes Hallén Verkställande direktör Styrelseledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 april 2013 PricewaterhouseCoopers AB Niklas Renström Auktoriserad revisor

17 REVISIONSBERÄTTELSE 15 TILL ÅRSSTÄMMAN I NORDIC LEISURE AB (PUBL) ORG.NR RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Nordic Leisure AB (Publ) för år Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 1-14 STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. REVISORNS ANSVAR Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. UTTALANDEN Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Nordic Leisure AB för år STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. REVISORNS ANSVAR Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma] om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. UTTALANDEN Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 24 april 2013 PricewaterhouseCoopers AB Niklas Renström Auktoriserad revisor Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

18 STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 16 STYRELSE JÖRGEN ANDERSSON Född 1968, Styrelseordförande sedan maj Jörgen var verkställande direktör för Nordic Leisure AB mellan april 2010 och maj Han har många års erfarenhet från TIME-sektorn och kommer närmast från Expekt där han har varit marknadschef. Tidigare har Jörgen startat och drivit bolag som entreprenör inom telekom och riskkapital. Jörgen har även jobbat som managementkonsult på McKinsey och Bain. Jörgen är civilingenjör från Chalmers och har en MBA från INSEAD. Jörgen äger aktier (7,1 %) i Nordic Leisure AB. ENAR BOSTEDT Född 1964, Styrelseledamot sedan 2010 Enar har varit verksam jurist i över 20 år, inledningsvis som biträdande jurist hos Advokatfirman Hans Bredberg AB. Enar blev medlem i Sveriges Advokatsamfund under 1996 då han startade advokatfirman Enar Bostedt AB. Under åren var Enar delägare i Advokatfirman Hancock & Rehn HB. Sedan 2007 har Enar bedrivit egen verksamhet i Stockholm, framför allt avseende humanjuridik. Enar äger aktier i Nordic Leisure AB. LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE CLAES HALLÉN Född 1965, Verkställande direktör sedan maj Styrelseledamot sedan Claes var tillförordnad styrelseordförande januari-maj Han verkat inom gamingsektorn sedan 1983, och startade egen verksamhet inom casinobranschen Han har under åren erhållit en bred kompetens från verksamheter inom live- och onlinegaming samt spelautomater. Detta både nationellt och internationellt. Claes är styrelseledamot i det helägda dotterbolaget Lifland Gaming AB som är koncernens holdingbolag för verksamheter bedrivna i Östeuropa. Utöver sitt eget företagande innehar Claes flera styrelseposter. Han har även innehaft styrelseposter inom elitidrottsföreningar. Claes med familj och bolag äger aktier (3,5 %) i Nordic Leisure AB. NIKLAS BRAATHEN Född 1963, Styrelseledamot sedan 2011 Niklas har lång erfarenhet av spelbranschen och startade verksamhet i egen regi inom densamma redan Han har därefter verkat från Riga, Lettland, där han inom spelsektorn bl.a grundade bolagsgruppen Baltic Gaming, som bedrev verksamhet framförallt i Östeuropa i form av en kedja av licensierade spelautomathallar och casinon. År 2005 sammanslogs bolagsgruppens baltiska verksamheter med det Estniska bolaget Olympic Entertainment Group (OEG) vilket på hösten 2006 noterades på börsen i Tallinn. År 2007 sålde Niklas en lettisk bettingoperatör, Optibet, till Nordic Leisure AB (dåvarande Redbet Holding AB), och kom i och med detta att bli dess största ägare. Niklas är styrelseordförande i det helägda dotterbolaget Lifland Gaming AB som är koncernens holdingbolag för verksamheter bedrivna i Östeuropa. Niklas har ett antal styrelseuppdrag i utländska bolag verksamma inom bank-, finans-, fastighets- och spelbranschen. Niklas med familj och bolag äger aktier (26,5 %) i Nordic Leisure AB. CLAES HALLÉN Född 1965, Styrelseledamot sedan Verkställande direktör sedan maj Se ledande befattningshavare. ANDREAS HELSING Född 1983, Chief Financial Officer (CFO) sedan februari 2012 Andreas har arbetat som controller och redovisningsansvarig på Nordic Leisure AB sedan Andreas har en magisterexamen i företagsekonomi från Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Andreas äger aktier i Nordic Leisure AB.

19 AKTIEN OCH ÄGARE 17 AKTIEKAPITALET Nordic Leisure AB har ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Nordic Leisure AB:s tillgångar och vinst, har lika rätt till utdelning samt berättigar till en röst på årsstämma. Aktierna är denominerade i svenska kronor och registrerade i ett avstämningsregister som förs av Euroclear. Aktien (NLAB) handlas på Nasdaq/OMX First North. KURSENS UTVECKLING Nordic Leisure-aktien är sedan 14 juli 2006 noterad på Nasdaq/OMX First North. Kortnamnet är NLAB. Aktiekapitalet uppgår till Tkr fördelat på aktier med ett kvotvärde på 0,20 kr. Aktiekursen ökade med 48,0 procent under Högsta kurs under 2012 noterades den 28 februari om 2,78 kr och lägsta kurs om 1,68 kr noterades den 25 oktober. Bolagets marknadsvärde uppgick vid årsskiftet till Tkr. TECKNINGSOPTIONER Nordic Leisure AB har två program med teckningsoptioner: Optionsprogram 1, TO1, ger innehavarna rätten att mellan den 1 januari 2013 och 30 juni 2013 teckna sammanlagt aktier till kursen 10,63 kr. Optionsprogram 3, TO3, som beslutades av bolagsstämman den 23 maj 2012, ger innehavarna rätt att mellan den 1 juli 2014 och 31 december 2014 teckna sammanlagt högst aktier till kursen 3,10 kr. KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN Nordic Leisure AB utgav 1 oktober 2010 ett konvertibelt förlagslån om 9 Mkr till konverteringskursen 1,50 kronor per aktie. Konvertering till aktier genomfördes efter utgången av första kvartalet 2013 medförande en ökning av bolagets aktiekapital med 1,2 Mkr. Antalet aktier efter konvertering uppgår till Lånet löpte från den 1 oktober 2010 till den 30 september 2013 med en årlig ränta om 12 procent. AKTIEÄGARE Aktiekapitalet i Nordic Leisure AB uppgår till st aktier med kvotvärde på 0,20 kr. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Nordic Leisure AB har ca 475 aktieägare. De största aktieägarna per april 2013*: Ägare Antal aktier Ägarandel, % Niklas Braathen m. familj och bolag ,5 Michael Pettersson m. familj och bolag ,9 Jörgen Andersson ,1 Eric Leijonhufvud ,6 Anders Tangen ,0 Johan Zetterberg ,9 Claes Hallén och bolag ,5 Phebe Enterprises Ltd ,2 Hans Gunnar Henning Isoz ,3 Robur Försäkring ,1 Övriga , ,0 * Information om ägare baseras på uppgifter från Euroclear, vilket innebär att förvaltare av aktier kan ingå och att de faktiska ägarna därför inte framgår. AKTIEKAPITALETS UTVECKLING Ökning av Totalt Ökning av Totalt aktiekapital, Kvotvärde, År Transaktion antalet aktier antal aktier aktiekapitalet kr kr per aktie 2005 Bolagets bildande , Apportemission , Riktad emission , Nyemission , Apportemission , Apportemission , , Split 5: , Nyemission , Apportemission , Apportemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission , Apportemission , Riktad emission , Konvertering konvertibellån ,20

20 KALENDARIUM OCH ADRESSER 18 KALENDARIUM Rapport kvartal 1, maj 2013 Årsstämma maj 2013 Rapport kvartal 2, augusti 2013 Rapport kvartal 3, november 2013 Bokslutskommuniké jan-dec februari 2014 ADRESSER NORDIC LEISURE AB (PUBL) Mäster Samuelsgatan Stockholm Sweden Org nr: Tel Fax E-post: nordicleisure.se REDBET GAMING LTD Apt 21, Suite 40 Charles Court, St. Luke s Road Pieta, PTA 1027 Malta Tel redbet.com heypoker.com whitebet.com totalpoker.com RED SPORTS LTD Apt 21, Suite 38 Charles Courts, St. Luke s Road Pieta, PTA1027 Malta goldclubcasino.com SIA OPTIBET Ganibu dambis 10a Riga, LV-1045 Latvia Tel: Fax optibet.lv

Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2014

Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2014 Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2014 Första kvartalet januari-mars 2014 Rörelseintäkterna uppgick till 11,9 Mkr (24,4) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4,3 Mkr (3,6) Resultat

Läs mer

Redbet Holding AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2011

Redbet Holding AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2011 Redbet Holding AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2011 Andra kvartalet april-juni 2011 Rörelseintäkterna uppgick till 15,4 Mkr (16,5 kv 2, 2010), en minskning med 6,7 procent jämfört med samma period

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2013. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2014. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2014 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 NOTER... 8 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Nordic Leisure AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2013

Nordic Leisure AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2013 Nordic Leisure AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2013 Fjärde kvartalet oktober-december 2013 1 Rörelseintäkterna uppgick till 10,7 Mkr (28,2) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2,4 Mkr (4,7)

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) BrainCool AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport Januari- Mars 2015 1

Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport Januari- Mars 2015 1 Delårsrapport perioden januari-mars 2015 Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport Januari- Mars 2015 1 Stark omsättning och spelaraktivitet" Under första kvartalet uppgick koncernens intäkter till 22,6 MSEK,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) fö r Räkenskapsåret Årsredovisning fö r Stockholm Bostadsutveckling II AB (Pub!.) 556879-4134 Räkenskapsåret 2012-01-02-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ.) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport Januari- Mars 2015 1

Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport Januari- Mars 2015 1 Q1 Delårsrapport perioden januari-juni 2015 Nordic Leisure AB (publ) Delårsrapport Januari- Mars 2015 1 Fortsatt god tillväxt för koncernen Under kvartalet ökade koncernens intäkter med 63% och uppgick

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010. REDBET HOLDING AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2010. REDBET HOLDING AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 REDBET HOLDING AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer