ÅRSREDOVISNING NORDIC LEISURE AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ)

2 Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER... 8 NOTER... 9 REVISIONSBERÄTTELSE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE AKTIEN OCH ÄGARE KALENDARIUM OCH ADRESSER... 18

3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Leisure AB (publ), organisationsnummer , avger härmed sin årsredovisning för verksamhetsåret VERKSAMHETEN Nordic Leisure AB är moderbolag i en koncern vars dotterbolag, huvudsakligen via internet, erbjuder casino, odds och poker. Dotterbolaget SIA Optibet erbjuder odds via internet och via spelbutiker i Lettland. Förutom moderbolaget och det helägda dotterbolaget Lifland Gaming AB bestod koncernen vid räkenskapsårets slut av de rörelsedrivande dotterbolagen Redbet Gaming Ltd, Red Sports Ltd och SIA Optibet. NORDIC LEISURE AB Moderbolaget Nordic Leisure AB äger och förvaltar bolag inom spelbranschen. Moderbolaget bedriver ingen egen spelverksamhet. All operativ verksamhet bedrivs självständigt i koncernens dotterbolag. Nordic Leisure AB bedriver, förutom sedvanliga moderbolagsfunktioner, även utveckling av spelplattformen för bl.a. Redbet.com. REDBET GAMING LTD Redbet Gaming Ltd, med säte på Malta, erbjuder casino, odds och poker på internet under varumärkena Redbet, Whitebet, Heypoker och Total Poker. Bolaget innehar licenser utfärdade av den maltesiska tillsynsmyndigheten, the Lotteries and Gaming Authority. SIA OPTIBET SIA Optibet, med säte i Riga, är verksamt på den lettiska marknaden för vadslagning (odds) under varumärket Optibet. Bolaget innehar sedan 1999 en, av lettiska finansdepartementet utfärdad, licens för vadslagning och bedriver verksamhet via internet samt via tjugoen spelbutiker i tretton städer i Lettland. Under 2012 erhöll SIA Optibet även en nationell licens för onlinecasino. Bolaget lanserade casino på Optibet.lv i oktober RED SPORTS LTD Red Sports Ltd, med säte på Malta, erbjuder casino på internet under varumärket Gold Club Casino. PRODUKTER CASINO Redbet Gaming Ltd erbjuder via Redbet, Whitebet och Heypoker ett konkurrenskraftigt utbud av casinospel. Intäkterna i segmentet ökade kraftigt under Casinospel ses av bolaget som den främsta produkten för framtida tillväxt i både etablerade och nya marknader. Red Sports Ltd erbjuder casino under varumärket Gold Club Casino, vilket är ett av världens första online casinos och etablerades SIA Optibet erbjuder sedan tredje kvartalet 2012 casino på Optibet.lv. Casino utgjorde 45,0 procent (32,2) av koncernens samlade spelintäkter under ODDS Redbet Gaming Ltd erbjuder odds via Redbet, Whitebet och Heypoker. Bolaget använder ett av Nordic Leisure AB utvecklat system. Odds visade fortsatt tillväxt under 2012 och har en betydande tillväxtpotential. SIA Optibet erbjuder odds både online genom Optibet.lv och genom egna spelbutiker i Lettland. Bolaget visade fortsatt stark tillväxt under året, vilken framför allt drevs av ökad omsättning inom live betting. Odds utgjorde 30,1 procent (29,7) av koncernens samlade spelintäkter under POKER Redbet Gaming Ltd erbjuder ett urval av pokerspel på två olika pokernätverk under varumärkena Redbet, Whitebet, Heypoker och Total Poker. Genom Redbet.com kan kunder välja att spela på två olika nätverk; Boss Media/IPN och Ongame som ersatte IGT/Entraction i december Genom Whitebet.com och Heypoker.com har kunder tillgång till Ongames nätverk. Pokermarknaden har fortsatt att minska under 2012 med sjunkande intäkter som följd. Poker utgjorde 24,9 procent (38,1) av koncernens samlade spelintäkter under MARKNADER Skandinavien och Lettland utgör en stor del av koncernens intäkter. Samtidigt som dotterbolagen stärker positionen på sina existerande marknader fortsätter arbetet med att expandera i ett antal nya marknader, framför allt i Östeuropa. VIKTIGA HÄNDELSER 2012 Koncernen uppvisade positivt resultat samtliga kvartal och årets resultat uppgick till Tkr. Moderbolagets firma ändrades, via beslut av bolagsstämma i maj 2012, till Nordic Leisure AB. Verksamheterna på Malta och i Lettland har under året visat fortsatt tillväxt. Den maltesiska verksamheten utökade sitt utbud av casinospel med spel från Microgaming. Den lettiska verksamheten utökades i oktober med casino. SIA Optibet förvärvade kontorsfastighet i centrala Riga och flyttade in i densamma. Moderbolaget Nordic Leisure AB flyttade till nytt kontor i Stockholm under hösten, med betydligt sänkta lokalkostnader som följd. RÖRELSEINTÄKTER OCH RESULTAT Koncernens rörelseintäkter uppgick under 2012 till 101,8 Mkr, en ökning om 30,9 procent i jämförelse med 2011 (77,8). Bruttoresultatet uppgick till 73,7 Mkr (54,3), en ökning om 35,7 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 8,9 Mkr (-3,5) och resultatet efter skatt uppgick till 6,7 Mkr (-4,5). RÖRELSEINTÄKTER OCH RESULTAT PER KVARTAL Koncernen i sammandrag, Tkr Q4 Q3 Q2 Q1 Rörelsens intäkter Bruttoresultat Rörelseresultat Periodens resultat FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET Kassaflödet från den löpande verksamheten inom koncernen var 9,6 Mkr (-1,0). Det egna kapitalet uppgick vid årets utgång till 27,7 Mkr (9,5), vilket motsvarar ett eget kapital på 0,86 kr (0,36) per aktie. Soliditeten uppgick till 40 procent (18). Likvida medel uppgick till 26,8 Mkr (30,0) varav 15,4 Mkr (16,4) utgjordes av klientmedel. Motsvarande belopp avseende klientmedelsskuld återfinns i posten övriga skulder. PERSONAL Medelantalet anställda uppgick till 96 (82) varav 47 (42) kvinnor. Av de anställda är knappt hälften verksamma i dotterbolaget SIA Optibets offlineverksamhet (spelbutiker) i Lettland. INVESTERINGAR Investeringarna för koncernen uppgick till 12,1 Mkr (5,9) och för moderbolaget till 1,5 Mkr (1,2). Av koncernens investeringar utgör 8,9 Mkr förvärvad kontorsfastighet i Lettland. Vidare utgörs 1,2 Mkr (1,1) av aktiverade egna kostnader i Nordic Leisure AB. Aktivering görs av utgifter som uppstår vid utveckling av spelplattformar och stödsystem för spelverksamheten. Investeringarna därutöver består i huvudsak av anskaffning av IT-hårdvara samt installationer och inventarier till nya kontorslokaler. KUNDER Antalet spelarkonton inom koncernen avseende spel på internet uppgick vid utgången av 2012 till ( ). Antalet aktiva spelare var vid årets utgång (49 604). Som aktiva spelarkonton avses konton med spelaktivitet under den senaste tremånadersperioden. Det totala antalet aktiva spelarkonton inkluderar även spel med bonuspengar. Koncernens redovisning av aktiva spelarkonton kommer att ändras i samband med kvartalsrapporten för jan-mar PRODUKTER Casino utgjorde 45,0 procent (32,2) av koncernens spelintäkter under Odds representerade 30,1 procent (29,7) och Poker 24,9 procent (38,1).

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 MODERBOLAGET För moderbolaget, i vilket utförs teknikutveckling och underhåll samt sedvanliga koncernledningsfunktioner, uppgick rörelseintäkterna till 5,8 Mkr (4,6). Av moderbolagets intäkter avser 100 procent (100) försäljning till koncernföretag. I moderbolaget har inga inköp skett från koncernföretag. Resultat före skatt uppgick till -5,5 Mkr (-8,6). UTDELNINGSFÖRSLAG Styrelsen för Nordic Leisure AB (publ) föreslår att utdelning om 0,10 kr/aktie (0) skall lämnas för Detta motsvarar en överföring till aktieägarna motsvarande totalt 3,8 Mkr (0). Styrelsens fullständiga förslag kommer att presenteras i god tid före årsstämman. RESULTATDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står: Överkursfond: Balanserat resultat: Årets resultat: Summa: kr kr kr kr Styrelsen och VD föreslår att årets resultat avräknas mot balanserat resultat och sedan mot överkursfonden som därefter uppgår till kr. TVISTER Det finns inga pågående rättsliga processer eller skiljeförfaranden som har haft eller kan antas få väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE I enlighet med årsstämmans beslut 23 maj 2012 ändrades bolagets firma till Nordic Leisure AB. Firmanamnet, Nordic Leisure AB, förvärvades via apportemission från Nole Fastighets AB. Köpeskillingen erlades i form av nyemitterade aktier (motsvarande 200 Tkr till kursen 1,90kr). Nole Fastighets AB ägs bland annat av Claes Hallén, VD i Nordic Leisure AB. Dotterbolaget SIA Optibet har under året betalat lokalhyra för en spelbutik i Lettland. Hyresvärden, BG Real Estate, ägs av bland annat av Niklas Braathen, styrelseledamot, och Aigars Zviedris, styrelseledamot SIA Optibet. Hyresbeloppet uppgick till 89,0 Tkr (77,3) och är satt till marknadspris enligt marknadsundersökning. Under 2010 utgav Nordic Leisure AB ett konvertibelt förlagslån om 9 Mkr till konverteringskursen 1,50 kronor per aktie. Lånet tecknades av några av bolagets största aktieägare. Vid full teckning, medförande 6 miljoner nya aktier, ökas bolagets aktiekapital med kronor. Lånet löper från den 1 oktober 2010 till den 30 september 2013 med en årlig ränta om 12 procent. Till säkerhet för lånet har bolaget ställt aktierna i dotterbolagen Redbet Malta Holding Ltd och SIA Optibet i pant. Se not 21. MARKNADSRISK Valutarisk Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar framför allt avseende EUR. Någon säkring sker för närvarande inte när det gäller valutarisker. Prisrisk Koncernen exponeras för närvarande inte för prisrisk hänförbar till finansiella tillgångar. Ränterisk Med ränterisk avses risken att förändringar i marknadsräntan påverkar företagets räntenetto negativt. Det konvertibla förlagslånet, uppgående till 9 Mkr, löper med fast ränta. I övrigt har koncernen inga väsentliga räntebärande skulder. Tillgångar som löper med ränta är företrädelsevis placerade på bankkonto. KREDITRISK Kreditrisk avser risken att motparten i en transaktion med ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande och därmed orsaka företaget förlust. Maximal kreditrisk motsvaras av det bokförda värdet på koncernens finansiella tillgångar, vilket per balansdagen uppgick till 47,6 Mkr (37,6) varav 26,8 Mkr (30,0) utgjordes av kassa och banktillgodohavanden. Kreditrisken bedöms vara begränsad. LIKVIDITETSRISK Likviditetsrisk är risken att företaget får svårigheter att få fram pengar att möta åtaganden. Likviditetsrisken vid bokslutstidpunkten bedöms vara rimligt låg. EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG Optionsprogram 2, TO2, tecknades till drygt 70 procent och tillförde bolaget 8,5 Mkr. Det konvertibellån om 9 Mkr vilket utgavs av i oktober 2010 konverterades fullt i april 2013 till konverteringskursen 1,50 kr per aktie. Detta medförde en ökning av aktiekapitalet med 1,2 Mkr. Lånet löpte tidigare med fast årlig ränta uppgående till 12 procent. UTSIKTER FÖR 2013 Den totala marknaden för spel på internet förväntas fortsätta visa god tillväxt framöver då majoriteten av allt spelande fortfarande sker offline. Koncernens tillväxtmöjligheter inom casino och odds är goda. Pokermarknaden förväntas visa svag eller negativ tillväxt, men konsolideringen inom spelbranschen öppnar möjlighet för koncernen att växa snabbare än marknaden. Koncernens expansionssatsning bygger på både organisk tillväxt och förvärv. Det medför ett aktivt sökande efter förvärvsmöjligheter som öppnas upp genom konsolideringen inom spelbranschen, både i nya och existerande marknader. FINANSIELLA RISKER Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom marknadsrisk (bestående av valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

5 FLERÅRSÖVERSIKT 3 RESULTARÄKNING (Koncernen i sammandrag) Tkr Rörelsens intäkter Intäkter från spelverksamhet Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Driftskostnader i spelverksamheten Bruttoresultat Rörelsekostnader Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Skatt och minoriteter Periodens resultat NYCKELTAL KONCERNEN Nyckeltal Spelarinsättningar, tkr (1) Rörelsemarginal, % (2) 8,7-4,4-43,5-4,9 11,0 Avkastning på eget kapital, % (3) 35,7-36,1-116,0-12,6 28,5 Avkastning på totalt kapital, % (4) 12,2-8,2-38,5-5,4 15,1 Eget kapital vid periodens slut, tkr Soliditet vid periodens slut, % (5) 40,2 18,3 25,9 37,1 48,3 Antal heltidsanställda vid periodens slut Antal anställda i genomsnitt Antal aktier vid periodens slut, tusental st* Antal aktier genomsnitt* Antal aktier efter utspädning (6) Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (6) Eget kapital per aktie, kr (7) 0,86 0,36 0,54 3,56 4,38 Eget kapital per aktie, kr efter utspädning 0,62 0,24 0,36 3,39 - Resultat per aktie, kr (8) 0,25-0,17-1,62-0,50 0,89 Resultat per aktie, kr efter utspädning 0,16-0,12-1,19-0,49 - Utdelning per aktie, kr (9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Periodens kassaflöde, tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr * Jämförelsetal 2008 omräknade på grund av split 5:1 i juli 2009 DEFINITIONER AV NYCKELTAL 1. Spelarinsättningar (tkr) Med spelarinsättningar avses insättningar av kunder till koncernens spelverksamheter. 2. Rörelsemarginal (%) Periodens rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter för perioden. 3. Avkastning på eget kapital (%) Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 4. Avkastning på totalt kapital (%) Nettoresultat i procent av genomsnittligt totalt kapital. 5. Soliditet (%) Eget kapital i procent av balansomslutningen. 6. Antal aktier efter utspädning Antal aktier vid periodens slut ökat med det antal aktier som utestående optionsprogram och konvertibellån maximalt kan komma att konverteras till; Optionsprogram 1, TO1, ger innehavarna rätten att mellan den 1 januari 2013 och 30 juni 2013 teckna sammanlagt aktier till kursen 10,63 kr. Optionsprogram 3, TO3, som beslutades av bolagsstämman den 23 maj 2012, ger innehavarna rätt att mellan den 1 juli 2014 och 31 december 2014 teckna sammanlagt högst aktier till kursen 3,10 kr. Konvertibelt företagslån om 9 Mkr till konverteringskursen 1,50 kr per aktie. Konvertering genomfördes efter utgången av första kvartalet 2013 medförande 6 miljoner nya aktier och ökning av bolagets aktiekapital med 1,2 Mkr. 7. Eget kapital per aktie (kr) Eget kapital vid årets slut dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut. 8. Resultat per aktie (kr) Periodens nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under året. 9. Utdelning per aktie (kr) Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid periodens slut.

6 RESULTATRÄKNINGAR 4 Koncernen Moderbolaget Tkr Not Rörelsens intäkter 1 Intäkter från spelverksamhet Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Driftskostnader Driftskostnader i spelverksamheten Bruttoresultat Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Aktiverat arbete för egen räkning Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Netto av finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Minoritetens andel av periodens resultat Årets resultat

7 BALANSRÄKNINGAR 5 Koncernen Moderbolaget Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Varumärken Kunddatabaser Goodwill Materiella anläggningstillgångar Kontorsfastighet Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Uppskjutna skattefordringar Andra långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank SUMMA TILLGÅNGAR

8 BALANSRÄKNINGAR 6 Koncernen Moderbolaget Tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital 19 Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Obeskattade reserver Långfristiga skulder Konvertibellån Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Konvertibellån Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Poster inom linjen Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser inga inga inga inga

9 KASSAFLÖDESANALYS 7 Koncernen Moderbolaget Tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Poster som inte är kassaflödespåverkande Avskrivningar och nedskrivningar Övriga ej kassaflödespåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Realiserade kursförluster/vinster Erlagd inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändring av rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar Nyemission dotterbolag Fusion dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring minoritetsintresse Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Valutakursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut* * Koncernens likvida medel utgörs av klientmedel Tkr (16 382) och egna medel Tkr (13 650).

10 REDOVISNINGSPRINCIPER 8 Nordic Leisure AB, org nr , är ett aktiebolag registrerat i Sverige. Moderbolagets säte är Stockholm. Bolagets aktier är listade på Nasdaq OMX First North. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden avseende större företag. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR/SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och bolag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt innehar hälften av rösterna eller på annat sätt har bestämmande inflytande. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Skillnaden mellan anskaffningskostnaden för aktierna och det verkliga värdet vid förvärvstidpunkten på förvärvade identifierbara nettotillgångar utgör anskaffningsvärdet för goodwill, som redovisas som tillgång i balansräkningen. Är skillnaden negativ redovisas skillnadsbeloppet som intäkt i resultaträkningen. Dotterföretagens intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder ingår i koncernredovisningen från den dag det bestämmande inflytandet uppkommer (förvärvstidpunkten) och till den dag det upphör. Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed sammanhängande vinster elimineras i sin helhet. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i koncernens nettovinst. Minoritetens andel i dotterföretagets eget kapital redovisas i separat post i koncernens balansräkning. Omräkning av utländska verksamheter Icke monetära poster i integrerade dotterföretag, vars funktionella valuta är en annan än svenska kronor, omräknas till investeringskurs medan monetära poster omräknas till balansdagens kurs. Intäkter och kostnader i dessa verksamheter omräknas till genomsnittskurs. I självständiga dotterföretag, vars valuta är en annan än svenska kronor, omräknas balansräkningen till balansdagens kurs medan resultaträkningen omräknas till genomsnittlig valutakurs. Kursdifferenser som uppkommer vid omräkningen, omräkningsdifferenser, förs direkt mot eget kapital. Intäkter Som intäkter redovisas intäkter från koncernens spelverksamheter. Spelintäkterna redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus, lojalitetsprogram. Speltransaktioner där koncernens intäkt utgörs av en kommission, fast vinstprocent eller liknande redovisas när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att intäkten kommer att tillfalla koncernen. Intäkter avseende speltransaktioner där bolaget tar öppna positioner mot spelaren redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitetsprogram. Intäkter från sålda tjänster redovisas exklusive moms och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. Sålda tjänster innefattar licensintäkter. Övriga rörelseintäkter Som övriga rörelseintäkter redovisas intäkter från aktiviteter utanför den direkta spelverksamheten, exempelvis intäkter från transaktionsavgifter. Skatter Skatt i resultaträkningen utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Aktuell skatt kan även vara justeringar av aktuell skatt hänförlig till tidigare år. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. En sådan skillnad kan uppkomma till exempel vid en upp- eller nedskrivning av en tillgång eller när tillämpade redovisningsprinciper skiljer sig åt mellan enskilt koncernföretags redovisning och koncernredovisningen. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. Aktiverat arbete för egen räkning Aktiverat arbete för egen räkning avser periodens direkta utgifter för löner och andra personalrelaterade kostnader, vilka hänförts till utvecklingsprojekt som redovisas som tillgång i balansräkningen. Den kostnadsminskning som detta medför rapporteras öppet på egen rad i resultaträkningen. Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Utgifter för utveckling aktiveras som tillgång i balansräkningen i den mån dessa bedöms komma att ge framtida ekonomiska fördelar. Tillgången tas upp från den tidpunkt beslut fattas om att fullfölja respektive projekt och det föreligger förutsättningar att för att göra det. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material, köpta tjänster, direkta utgifter för löner och indirekta utgifter som kan hänföras till tillgången på ett rimligt och konsekvent sätt. Utvecklingskostnaderna är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjandeperiod vilken bedömts vara 3 år. Varumärken Redovisat värde av immateriell anläggningstillgång i form av varumärke utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över 3 år. Kunddatabaser Endast direkta utgifter för att förvärva tillgångarna har balanserats. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntad nyttjandeperiod. Bolagets bedömning är att kunddatabaserna som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjandeperiod på 3 år. Goodwill Redovisad goodwill utgörs av övervärde som uppkommit i samband med företagsförvärv och består av synergieffekter. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över förväntade nyttjandeperiod. Bolagets bedömning är att de övervärden som förvärvats kommer att kunna ha en nyttjandeperiod på minst 10 år. Materiella anläggningstillgångar Byggnader Redovisat värde av anläggningstillgång i form av fastighet utgörs av anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över 20 år. Inventarier Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod, vilken bedömts vara 3-5 år. Bedömningen av tillgångarnas eventuella restvärde och nyttjandeperiod görs årligen och justeras vid behov. Nedskrivning Finns indikation på att tillgångar i koncernen har ett för högt bokfört värde görs en analys där återvinningsvärdet beräknas. Återvinningsvärdet är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet, där nyttjandevärdet mäts som förväntade framtida diskonterade kassaflöden. En nedskrivning utgörs av skillnaden mellan bokfört värde och återvinningsvärdet. Leasing Leasingavtal där ekonomiska risker och fördelar i allt väsentligt är de samma som vid direkt ägande av tillgången klassificeras som finansiell leasing. Övriga avtal klassificeras som operationell leasing. De leasingavtal som finns inom koncernen redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att inga leasade tillgångar i koncernredovisningen redovisas som anläggningstillgångar. Istället kostnadsförs leasingavgiften linjärt över leasingperioden. Närståendetransaktioner Nordic Leisure AB utgav under 2010 ett konvertibelt förlagslån om 9 Mkr till konverteringskursen 1,50 kronor per aktie. Lånet har tecknats utav några av bolagets största aktieägare. Vid full teckning, medförande 6 miljoner nya aktier, ökas bolagets aktiekapital med kronor. Lånet löper från den 1 oktober 2010 till den 30 september 2013 med en årlig ränta om 12 procent. Finansiella risker Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker så som marknadsrisk (inkl. valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

11 NOTER 9 1. FÖRENKLADE RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR PER VERKSAMHETSOMRÅDE Sverige utgörs av bolagen Nordic Leisure AB (publ) och Lifland Gaming AB. Malta utgörs av Redbet Malta (Hldg) Ltd, Lifland Holding Ltd, Redbet Gaming Ltd och Red Sports Ltd. Lettland utgörs av SIA Optibet. Övrigt utgörs av elimineringar och koncernjusteringar Sverige Malta Lettland Övrigt Koncernen Rörelsens intäkter Intäkter från spelverksamheten Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Driftskostnader i spelverksamheten Bruttoresultat Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt och minoritet Periodens resultat Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Skulder Summa eget kapital och skulder Sverige Malta Lettland Övrigt Koncernen Rörelsens intäkter Intäkter från spelverksamheten Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Driftskostnader i spelverksamheten Bruttoresultat Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt och minoritet Periodens resultat Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Skulder Summa eget kapital och skulder Intäkter per produkt Casino Odds Poker Övrigt Koncernen

12 NOTER INTÄKTER AV SPELVERKSAMHET Spelintäkter redovisas netto efter avdrag för spelarnas vinster, bonus och lojalitetsprogram. Koncernens spelbolag är verksamma på den europeiska spelmarknaden. Kunder från bland annat USA, Frankrike, Turkiet och Danmark accepteras inte på grund av juridiska restriktioner gällande spel över internet. Koncernens intäktsgenererande verksamhet utgörs enbart av spelverksamhet. Av moderbolagets intäkter avser 100 procent (100) försäljning till koncernföretag. I moderbolaget har inga inköp skett från koncernföretag. 3. REVISIONSARVODE Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Revisionsuppdrag PricewaterhouseCoopers BDO Stockholm BDO Malta Revisionsuppdrag utöver revisionsuppdrag PricewaterhouseCoopers Skatterådgivning PricewaterhouseCoopers Övriga tjänster PricewaterhouseCoopers Totalt PERSONAL Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. varav kvinnor 2011 varav kvinnor 2012 Moderbolaget Sverige 8,4 0,0 11,0 0,7 Totalt moderbolaget 8,4 0,0 11,0 0,7 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Sociala kostnader Summa styrelsen, VD och övriga Varav löner, ersättningar och pensionskostnader för styrelsen och VD i: Sverige Malta Lettland Koncernen totalt Varav löner, ersättningar och pensionskostnader för övriga anställda i: Sverige Malta Lettland Koncernen totalt Till VD utgår en fast månadslön. Ingen rörlig ersättning eller pensionsförmån tillkommer. Med VD har avtalats om ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Styrelsearvode utgår med kr till styrelseordförande och med kr till respektive ledamot. Till en vald styrelseledamot som samtidigt innehar rollen som verkställande direktör utgår inget styrelsearvode Incitamentsprogram Nordic Leisure AB har två program med teckningsoptioner: Optionsprogram 1, TO1, ger innehavarna rätten att mellan den 1 januari 2013 och 30 juni 2013 teckna sammanlagt aktier till kursen 10,63 kr. Optionsprogram 3, TO3, som beslutades av bolagsstämman den 23 maj 2012, ger innehavarna rätt att mellan den 1 juli 2014 och 31 december 2014 teckna sammanlagt högst aktier till kursen 3,10 kr. Dotterbolag Sverige 0,0 0,0 0,0 0,0 Malta 30,8 9,6 23,0 6,0 Lettland 57,0 37,8 48,2 35,2 Dotterbolag totalt 87,8 47,4 71,2 41,2 Koncern totalt 96,1 47,4 82,1 41,9

13 NOTER PERSONAL, FORTS. Utbetalda arvoden, löner och förmåner till styrelsen, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare. Grundlön / Pensions- Övriga Övrig 2012 Styrelsearvode kostnad förmåner ersättning Ordförande - Jörgen Andersson (fr o m ) Verkställande direktör - Jörgen Andersson (t o m ) Ordförande - Claes Hallén ( ) Verkställande direktör - Claes Hallén (fr o m ) Ledamot - Enar Bostedt Ledamot - Niklas Braathen Ledamot - Anders L Svensson (t o m ) Andra ledande befattningshavare* Grundlön / Pensions- Övriga Övrig 2011 Styrelsearvode kostnad förmåner ersättning Ordförande - Mats Enquist (t o m ) Ledamot - Enar Bostedt Ledamot - Niklas Braathen (fr o m ) Ledamot - John Ekman (t o m ) Ledamot - Claes Hallén (fr o m ) Ledamot - Erik Leijonhufvud (t o m ) Ledamot - Anders L Svensson Verkställande direktör - Jörgen Andersson Andra ledande befattningshavare* * Kategorin andra ledande befattningshavare 2012 utgörs av sex personer. Under 2011 utgjordes den av fyra personer. Angivna belopp utgör vad som utbetalats eller förmåner som åtnjutits under året. Utbetalda styrelsearvoden under 2012 är hänförliga till mandatåret 2012/2013, dvs. tiden fram till bolagsstämman RÄNTEINTÄKTER Övriga ränteintäkter RÄNTEKOSTNADER Räntekostnader från koncernföretag Övriga räntekostnader SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Aktuell skatt Uppskjuten skatt IMMATRIELLA TILLGÅNGAR Koncernen Anskaffningsvärde Ingående balans Omklassificering Årets förvärv Försäljning/utrangeringar 0 0 Omräkningsdifferens Utgående balans Avskrivningar Ingående balans Omklassificering Årets avskrivning Nedskrivningar Försäljning/utrangeringar -8 0 Omräkningsdifferens 18 3 Utgående balans KUNDDATABASER Koncernen Anskaffningsvärde Ingående balans Årets förvärv Försäljning/utrangeringar 0 0 Omräkningsdifferens Utgående balans Avskrivningar Ingående balans Årets avskrivning Försäljning/utrangeringar 0 0 Omräkningsdifferens 72 0 Utgående balans Utgående bokfört värde, netto Kunddatabaser utgörs av Heypoker-, DoubleCardroom- samt I4Poker- verksamheterna som förvärvades under GOODWILL Koncernen Anskaffningsvärde Ingående balans Årets förvärv 45 0 Försäljning/utrangeringar 0 0 Omräkningsdifferens Utgående balans Avskrivningar Ingående balans Försäljning/utrangeringar 0 0 Årets avskrivning Årets nedskrivning 0 0 Omräkningsdifferens Utgående balans Utgående bokfört värde, netto Utgående bokfört värde, netto Av årets förvärv om Tkr (1 094) utgörs Tkr (1 062) av aktiverat arbete för egen räkning.

14 NOTER FASTIGHETER Koncernen Anskaffningsvärde Ingående balans 0 0 Årets förvärv Försäljning/utrangeringar 0 0 Omräkningsdifferens Utgående balans Avskrivningar Ingående balans 0 0 Försäljning/utrangeringar 0 0 Årets avskrivning Omräkningsdifferens 0 0 Utgående balans Utgående bokfört värde, netto INVENTARIER Anskaffningsvärde Ingående balans Försäljning/utrangeringar Fusion Årets förvärv Omräkningsdifferens Utgående balans Avskrivningar Ingående balans Försäljning/utrangeringar Fusion Årets avskrivning Omräkningsdifferens Utgående balans Utgående bokfört värde, netto ANDELAR I KONCERNFÖRETAG Bolag Org nr Säte Andel % Röster/Kapital Andel st Bokfört värde Lifland Gaming AB Stockholm, Sverige 100% Dotterbolag till Lifland Gaming AB: SIA Optibet Lettland Optiwin OÜ Estland Lifland Holding Ltd C57507 Malta Dotterbolag till Lifland Holding Ltd: Red Sports Ltd C48670 Malta Redbet Malta (Hldg) Ltd C43730 Malta 99,9% Dotterbolag till Redbet Malta (Hldg) Ltd: Redbet Gaming Ltd C43731 Malta ANDELAR, FORTS. Moderbolaget Anskaffningsvärde Ingående balans Fusion dotterbolag Aktieägartillskott Utgående balans Utgående bokfört värde, netto LEASINGAVGIFTER AVSEENDE OPERATIONELL LEASING Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror Det totala kvarvarande leasingbeloppet per den 31 december 2012 var 12 Tkr (19). 15. UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR Ingående balans Återbetald skatt Förändring via resultaträkningen Utgående balans ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Ingående balans Betald deposition Omklassificering Omräkningsdifferens Utgående balans FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetald lokalhyra Förutbetalda kostnader för serverhosting Förutbetalda licensavgifter Övriga poster Utgående balans KASSA OCH BANK Likvida medel uppgick till Tkr (30 032), varav Tkr (16 382) utgjordes av klientmedel. Motsvarande belopp avseende klientmedelsskuld, Tkr (16 382), återfinns också i posten övriga skulder. Uppskjuten skattefordran avser återvinningsbar skatt på utdelning mellan bolagen på Malta.

15 NOTER EGET KAPITAL Fria Årets Summa Koncernen Aktiekapital reserver resultat eget kapital Ingående balans 1 januari Disposition av föregående års resultat Nyemission Tecknade men ej registrerade aktier Omräkningsdifferens Årets resultat Utgående balans 31 december Överkurs- Balanserat Årets Summa Moderbolaget Aktiekapital fond resultat resultat eget kapital Ingående balans 1 januari Disposition av föregående års resultat Nyemission Tecknade men ej registrerade aktier Årets resultat Utgående balans 31 december Antalet utstående aktier uppgick per 31 december 2012 till med kvotvärde 0,20 kr. 20. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Personalrelaterade kostnader Reserverade lojalitetskostnader Marknadsföring Övriga poster STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter avseende skuld till konvertibellångivare Aktier i dotterföretag Övriga ställda säkerheter och depositioner Kreditkortsinlösen Pokernätverk Hyreskontrakt

16 14 Stockholm den 23 april, 2013 Jörgen Andersson Styrelseordförande Enar Bostedt Styrelseledamot Niklas Braathen Styrelseledamot Claes Hallén Verkställande direktör Styrelseledamot Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 april 2013 PricewaterhouseCoopers AB Niklas Renström Auktoriserad revisor

17 REVISIONSBERÄTTELSE 15 TILL ÅRSSTÄMMAN I NORDIC LEISURE AB (PUBL) ORG.NR RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Nordic Leisure AB (Publ) för år Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 1-14 STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. REVISORNS ANSVAR Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. UTTALANDEN Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Nordic Leisure AB för år STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. REVISORNS ANSVAR Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma] om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. UTTALANDEN Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 24 april 2013 PricewaterhouseCoopers AB Niklas Renström Auktoriserad revisor Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

18 STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 16 STYRELSE JÖRGEN ANDERSSON Född 1968, Styrelseordförande sedan maj Jörgen var verkställande direktör för Nordic Leisure AB mellan april 2010 och maj Han har många års erfarenhet från TIME-sektorn och kommer närmast från Expekt där han har varit marknadschef. Tidigare har Jörgen startat och drivit bolag som entreprenör inom telekom och riskkapital. Jörgen har även jobbat som managementkonsult på McKinsey och Bain. Jörgen är civilingenjör från Chalmers och har en MBA från INSEAD. Jörgen äger aktier (7,1 %) i Nordic Leisure AB. ENAR BOSTEDT Född 1964, Styrelseledamot sedan 2010 Enar har varit verksam jurist i över 20 år, inledningsvis som biträdande jurist hos Advokatfirman Hans Bredberg AB. Enar blev medlem i Sveriges Advokatsamfund under 1996 då han startade advokatfirman Enar Bostedt AB. Under åren var Enar delägare i Advokatfirman Hancock & Rehn HB. Sedan 2007 har Enar bedrivit egen verksamhet i Stockholm, framför allt avseende humanjuridik. Enar äger aktier i Nordic Leisure AB. LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE CLAES HALLÉN Född 1965, Verkställande direktör sedan maj Styrelseledamot sedan Claes var tillförordnad styrelseordförande januari-maj Han verkat inom gamingsektorn sedan 1983, och startade egen verksamhet inom casinobranschen Han har under åren erhållit en bred kompetens från verksamheter inom live- och onlinegaming samt spelautomater. Detta både nationellt och internationellt. Claes är styrelseledamot i det helägda dotterbolaget Lifland Gaming AB som är koncernens holdingbolag för verksamheter bedrivna i Östeuropa. Utöver sitt eget företagande innehar Claes flera styrelseposter. Han har även innehaft styrelseposter inom elitidrottsföreningar. Claes med familj och bolag äger aktier (3,5 %) i Nordic Leisure AB. NIKLAS BRAATHEN Född 1963, Styrelseledamot sedan 2011 Niklas har lång erfarenhet av spelbranschen och startade verksamhet i egen regi inom densamma redan Han har därefter verkat från Riga, Lettland, där han inom spelsektorn bl.a grundade bolagsgruppen Baltic Gaming, som bedrev verksamhet framförallt i Östeuropa i form av en kedja av licensierade spelautomathallar och casinon. År 2005 sammanslogs bolagsgruppens baltiska verksamheter med det Estniska bolaget Olympic Entertainment Group (OEG) vilket på hösten 2006 noterades på börsen i Tallinn. År 2007 sålde Niklas en lettisk bettingoperatör, Optibet, till Nordic Leisure AB (dåvarande Redbet Holding AB), och kom i och med detta att bli dess största ägare. Niklas är styrelseordförande i det helägda dotterbolaget Lifland Gaming AB som är koncernens holdingbolag för verksamheter bedrivna i Östeuropa. Niklas har ett antal styrelseuppdrag i utländska bolag verksamma inom bank-, finans-, fastighets- och spelbranschen. Niklas med familj och bolag äger aktier (26,5 %) i Nordic Leisure AB. CLAES HALLÉN Född 1965, Styrelseledamot sedan Verkställande direktör sedan maj Se ledande befattningshavare. ANDREAS HELSING Född 1983, Chief Financial Officer (CFO) sedan februari 2012 Andreas har arbetat som controller och redovisningsansvarig på Nordic Leisure AB sedan Andreas har en magisterexamen i företagsekonomi från Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Andreas äger aktier i Nordic Leisure AB.

19 AKTIEN OCH ÄGARE 17 AKTIEKAPITALET Nordic Leisure AB har ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Nordic Leisure AB:s tillgångar och vinst, har lika rätt till utdelning samt berättigar till en röst på årsstämma. Aktierna är denominerade i svenska kronor och registrerade i ett avstämningsregister som förs av Euroclear. Aktien (NLAB) handlas på Nasdaq/OMX First North. KURSENS UTVECKLING Nordic Leisure-aktien är sedan 14 juli 2006 noterad på Nasdaq/OMX First North. Kortnamnet är NLAB. Aktiekapitalet uppgår till Tkr fördelat på aktier med ett kvotvärde på 0,20 kr. Aktiekursen ökade med 48,0 procent under Högsta kurs under 2012 noterades den 28 februari om 2,78 kr och lägsta kurs om 1,68 kr noterades den 25 oktober. Bolagets marknadsvärde uppgick vid årsskiftet till Tkr. TECKNINGSOPTIONER Nordic Leisure AB har två program med teckningsoptioner: Optionsprogram 1, TO1, ger innehavarna rätten att mellan den 1 januari 2013 och 30 juni 2013 teckna sammanlagt aktier till kursen 10,63 kr. Optionsprogram 3, TO3, som beslutades av bolagsstämman den 23 maj 2012, ger innehavarna rätt att mellan den 1 juli 2014 och 31 december 2014 teckna sammanlagt högst aktier till kursen 3,10 kr. KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN Nordic Leisure AB utgav 1 oktober 2010 ett konvertibelt förlagslån om 9 Mkr till konverteringskursen 1,50 kronor per aktie. Konvertering till aktier genomfördes efter utgången av första kvartalet 2013 medförande en ökning av bolagets aktiekapital med 1,2 Mkr. Antalet aktier efter konvertering uppgår till Lånet löpte från den 1 oktober 2010 till den 30 september 2013 med en årlig ränta om 12 procent. AKTIEÄGARE Aktiekapitalet i Nordic Leisure AB uppgår till st aktier med kvotvärde på 0,20 kr. Varje aktie berättigar till en röst och samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Nordic Leisure AB har ca 475 aktieägare. De största aktieägarna per april 2013*: Ägare Antal aktier Ägarandel, % Niklas Braathen m. familj och bolag ,5 Michael Pettersson m. familj och bolag ,9 Jörgen Andersson ,1 Eric Leijonhufvud ,6 Anders Tangen ,0 Johan Zetterberg ,9 Claes Hallén och bolag ,5 Phebe Enterprises Ltd ,2 Hans Gunnar Henning Isoz ,3 Robur Försäkring ,1 Övriga , ,0 * Information om ägare baseras på uppgifter från Euroclear, vilket innebär att förvaltare av aktier kan ingå och att de faktiska ägarna därför inte framgår. AKTIEKAPITALETS UTVECKLING Ökning av Totalt Ökning av Totalt aktiekapital, Kvotvärde, År Transaktion antalet aktier antal aktier aktiekapitalet kr kr per aktie 2005 Bolagets bildande , Apportemission , Riktad emission , Nyemission , Apportemission , Apportemission , , Split 5: , Nyemission , Apportemission , Apportemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission , Apportemission , Riktad emission , Konvertering konvertibellån ,20

20 KALENDARIUM OCH ADRESSER 18 KALENDARIUM Rapport kvartal 1, maj 2013 Årsstämma maj 2013 Rapport kvartal 2, augusti 2013 Rapport kvartal 3, november 2013 Bokslutskommuniké jan-dec februari 2014 ADRESSER NORDIC LEISURE AB (PUBL) Mäster Samuelsgatan Stockholm Sweden Org nr: Tel Fax E-post: nordicleisure.se REDBET GAMING LTD Apt 21, Suite 40 Charles Court, St. Luke s Road Pieta, PTA 1027 Malta Tel redbet.com heypoker.com whitebet.com totalpoker.com RED SPORTS LTD Apt 21, Suite 38 Charles Courts, St. Luke s Road Pieta, PTA1027 Malta goldclubcasino.com SIA OPTIBET Ganibu dambis 10a Riga, LV-1045 Latvia Tel: Fax optibet.lv

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614

ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014. Org. nr. 556788-8614 ÅRSREDOVISNING 2014 för Sportamore AB (publ) 1 JANUARI 31 DECEMBER 2014 Org. nr. 556788-8614 Sportamore AB (publ) Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Årsredovisning 2014 Bot l tt p osp kter n sbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde Botnias verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ)

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ) Årsredovisning 2011 Crown Energy AB (publ) Innehåll Kort om Crown energy.................................................... 3 inledning..................................................................

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

lnsplorion AB Årsredovisning för 556798-8760 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Sida Innehållsförteckning:

lnsplorion AB Årsredovisning för 556798-8760 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Sida Innehållsförteckning: Årsredovisning för lnsplorion AB Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Underskrifter Sida 1 3 4 6 13 1(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer