E 2015E 2016E E 2015E 2016E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E"

Transkript

1 E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 november 2014 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Stark omsättningstillväxt i Q3 Cherry rapporterade ett Q3 som var över våra förväntningar för omsättningen för nätkasinosegmentet samt under våra förväntningar för rörelseresultatet på koncernivå. Omsättningen uppgick till 85,3 miljoner exklusive omvärdering av tilläggesköpeskilling för web resorts (estimerat: 82,1 miljoner kronor) och rörelseresultatet blev -12,1 miljoner kronor (estimerat: -3,3 miljoner kronor). Resultatet belastades av höga bonustbetalningar och stora vinstutbetalningar under kvartalet. Vi ser dessa vinstutbetalningar som engångshändelser och förväntar oss bättre rörelseresultat framöver. Resturangcasinot annonserade ett starkt kvartal som en följd av JPC casino förvärvet och ytterligare kapitalisering på nya betalningssystem. Omsättningen blev 37,6 miljoner kronor (förväntat 37,5). Yggdrasil visar fortsatt god omsättningstillväxt och har nu totalt tecknat 18 avtal med speloperatörer. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: OMXS 30 Aktietorget 451 MSEK Betting/Entertainment Emil Sunvisson Rolf Åkerlind Cherry nov 04-feb 05-maj 03-aug 01-nov Vår rating förblir oförändrad vilket medför en wacc på 10,5 procent och vårt motiverade värde förblir 45 kronor. Med anledning av Intertains förvärv av Vera&John, som förefaller som en relevant peer, valideras SOTP-värderingen ytterligare till ett motiverat värde om kronor. Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 8,5 poäng 8,5 poäng 6,0 poäng 4,0 poäng 8,0 poäng Nyckeltal E 2015E 2016E Omsättning, MSEK Tillväxt 24% 15% 24% 22% 19% EBITDA EBITDA-marginal 5% Neg Neg 1% 4% EBIT EBIT-marginal 3% Neg Neg Neg 1% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 1% Neg Neg Neg 1% Utdelning/Aktie 11,20 4,00 1,00 1,00 1,00 VPA 0,16-2,63-2,20-0,50 0,40 P/E 0,0 Neg Neg Neg 83,2 EV/S Neg 0,9 1,2 1,0 0,9 EV/EBITDA Neg Neg Neg 119,1 22,6 Fakta Aktiekurs (SEK) 33,5 Antal aktier (milj) 13,5* Börsvärde (MSEK) 451 Nettoskuld (MSEK) -44 Free float (%) 30 % Dagl oms. ( 000) 7 *Antar full utspädning om 650 tusen aktier från optionsprogrammet Analytiker: Philip Skogby Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Fortsatt stark omsättningstillväxt Cherrys rapport överraskade både omsättningsmässigt och resultatsmässigt Cherrys Q3 rapport överträffade våra förväntningar omsättningsmässigt för nätkasinosegmentet men kom under våra resultatförväntningar på koncernivå. Tillväxttakten på koncernnivå uppgick till 22 procent mot vår förväntning på 17 procent på helårsbasis. Nätkasinosegmentet levererade en omsättning i Q3 om 46,6 miljoner kronor (förväntat 42,6 miljoner kronor) vilket fortsatt påverkades av höga vinst- och bonusutbetalningar. Restaurangkasinot annonserade en omsättning i linje med förväntningarna om 37,6 miljoner kronor (förväntat 37,5) vilket beror på en kombination av JPC casino och att kassaterminalerna introducerades under kvartal två vilket gav en stark tillväxt även under Q3. Yggdrasil rapporterade en omsättning om 1 miljon kronor vilket inte nådde upp till våra förväntningar om 2 miljoner. Trots denna utveckling är detta ändå en bra utveckling sett utifrån kvartalbasis tillväxten, antal tecknade kontrakt samt nya spel. Svagt resultat följt av bonus- och vinstutbetalningar Resultatet om -12,1 miljoner kronor före tilläggesköpeskillingen blev sämre än förväntat om -3,3 miljoner kronor på grund högre av vinstubetalningar, höga bonusutbetalningar samt marknadsföringskostnader. Förväntat vs. utfall MSEK Q3'13 Q3'14E Utfall* Diff Försäljning 69,7 82,1 85,3 4% Varav Restaurangcasino 34,6 37,5 37,6 0% Tillväxt 8% 9% Nätkasino 35,1 42,6 46,6 9% Tillväxt 40% 33% Yggdrasil 0,0 2,0 1,0-50% Tillväxt n.a n.a EBIT -9,8-3,3-12,1-267% VPA, SEK -0,92-0,26-0,93-258% Försäljningstillväxt n.a. 17% 22% -32% EBIT marginal -14,0% -4,0% -14,2% -253% Källa: Redeye Research, Cherry *Före web resorts tilläggesköpesskilling Sammantaget var omsättningen bättre än väntat för både resturangcasinot samt nätkasinot, men rörelseresultatet var sämre än förväntat vilket vi anser är snarare en engångsföreteelse. 3

4 Balansräkningen kommer stärkas utav en sannolik fullteckning av optionsprogrammet. Stark balansräkning men kassaflödet fortsatt svagt Kassan uppgick i slutet av kvartal tre till 47,1 miljoner kronor. Denna kassa kommer sannolikt stärkas i Q4 av ett optionsprogram om nya aktier som med ett teckningspris om 15,97 kronor per aktie. Detta optionsprogram kommer tillföra bolaget 10,4 miljoner kronor. Vi antar full teckning och adderar de likvida medlen i balansräkningen. Vi tror även att samtliga i ledningen behåller sina aktier och inte skapar ett större säljtryck på dessa nivåer. Under Q3 var kassaflödet fortsatt negativt till följd av de förluster som uppstod i kvartalet samt utdelningen men kompenserat av utbetalningen från Betsson tidigare i år. Ökar satsningen på mobila/tablet segmentet Nätkasino har förutsättningar för hög tillväxt Under kvartalet har bolaget lanserat ett nytt skräddarsytt casino för surfplattor vilket är en indikation på bolagets mersatsning på tablet/mobila segmentet. Vi ser positivt på detta och framöver förväntar vi oss att bolaget fortsätter investera och vidareutveckla sin mobila plattform för att stötta en hög omsättningstillväxt. Enligt bolaget kommer numera fokus på tillväxten för nätkasinosegmentet skifta gradvis till lönsamhet, vilket vi anser är den rätta strategin för långsiktig värderealisering och är i linje med våra estimat. Nätkasino i sin helhet rapporterade ett starkt kvartal, rent omsättningsmässigt, trots höga bonusutbetalningar och vinstutbetalningar som påverkat omsättningen. Trots att tilläggesköpeskillingen stoppats har Web Resorts ändå levererat bra lönsamhet till Cherry. Den tilläggesköpeskilling som härrör från Web Resorts kunde frigöras på grund av att bolaget inte nådde de överenskomna målsättningarna för tilläggesköpeskilling avtalet. För övrigt går förvärvet av Web Resorts bra och bidrar med en omsättning på 8,6 miljoner kronor och en EBIT på 7,3 miljoner kronor där Cherrys ägarandel uppgår till 49 procent. Under kvartalet har bolaget fortsatt investera mycket i marknadsföring för CherryCasino och Spilleautomater. Det bör även nämnas att bolaget investerar betydligt mer än andra speloperatörer som Betsson, Unibet men även Mr Green (30 40 procent) med hela 46 procent i marknadsföringskostnader under kvartalet i förhållande till intäkter vilket förklarar den höga tillväxttakten. 4

5 I tabellen nedan går det att observera att bolaget satsar intensivt på marknadsföring och vi ser ingen anledning att bolaget ska investera mindre i marknadsföring då det historiskt gett bra utfall på omsättningen. Marknadsföringskostnader relativt till intäkter (%) Källa: Redeye research Likaså tror vi bolaget kommer minska kostnad för sålda tjänster sett till omsättningen från 40 procent till konkurrenternas nivåer om cirka 20 procent då nätspelsdivisionen succesivt växer förbi resturangcasino i storlek. Två primära punkter förklarar att kostnad för sålda tjänster har blivit större under kvartalet: EuroLotto är nu integrerad med CherryCasino som ökar omsättningen men ökar tredjepartskostnaden. Web Resorts har även expanderat sin spelleverantörsportfolio med Netent och Yggdrasil vilket ökat tredjepartskostnaden. Dessa två punkter kostnadsposter har sannolikt kompenserats och/eller kommer till en majoritet av omsättningsökningen kompenseras. 5

6 Aktiva kunder påverkat av migrationen av Eurolotto.com Nätkasino Antal nya/aktiva kunder fortsatt stabilt Bolaget minskade antal aktiva kunder cirka 10 procent till från kvartalet innan till kunder. Detta härrör från integrationen av Eurolotto.com till Cherry Casino. Antalet nya kunder ökade däremot under kvartalet jämfört med föregående kvartal till nya kunder. Integrationen och dess påverkan på aktiva kunder bör ses som en engångshändelse men vi tror som Cherry själv hävdar att de måste intensifiera sina satsningar på kundlojalitet för att behålla kunderna. Det är viktigt att bolaget lyckas skapa god behållning av nya kunder och befintliga kunder för att inte ha en stor del bonusutnyttjare i kundbasen, och därför blir aktiva kunder även ett mått hur väl bolaget behåller sina kunder. Antal nya och aktiva kunder Utveckling av deponerat belopp positivt men mer måste omvandlas Källa: Redeye research Deponerat belopp ökade med 26,3 procent jämfört med kvartalet före vilket indikerar fortsatt god aktivitet bland spelarna, bonusprogram från Cherry, men det är fortfarande vitalt att bolaget fortsätter omvandla deponeringar till nettospelsvinster vilket de lyckats med hittills. Anledningen till kvartalets höga deponerade belopp inte blev omvandlade till nettovinster till lika stor grad är beroende på högre bonusutbetalningar och vinstutbetalningar som kan innebära en längre bindning av dessa kunder. Deponerat belopp miljoner kronor Källa: Redeye research 6

7 Gått live med både Unibet och Mr Green under kvartalet. Yggdrasil fortsätter sin expansion Yggdrasil har fortsatt utvecklats väl under kvartalet även fast de inte nådde våra förväntningar. Cherrys Yggdrasil har bland annat annonserat att de har gått live med både Mr Green och Unibet efter kvartalets slut. Spelen har mottagits väl på Mr Green där en majoritet av spelen får 3/5 av spelarna. Live-avtalen reflekteras även väl i den rapporterade omsättningen för Yggdrasil och tre ytterligare avtal förväntas driftsättas under kvartal 4. Bolaget tecknade åtta nya avtal under perioden och Yggdrasils totala antal tecknade avtal uppgår nu till 18. Differientiering av spel interfacen samt skräddarsydda produkter kommer bli allt viktigare Vi anser att det är viktigt att bolaget fortsätter producera kvalitéslots för att sedan kunna stegvis ta över topplistorna hos speloperatörerna. Bolaget har lanserat tre nya spel under kvartalet som genererat intäkter. Men det bör nämnas att bolaget möter fortfarande en stor utmaning i att komma upp i både antal spel och kvalité för att kunna bidra till en hög tillväxt. Vi anser att spel-interfacet inte bör standardiseras längs spelen som det verkar ha gjorts hittills utan bolaget måste börja innovera nya API:er för att stödja ett större urval i slottarna. Vi hoppas att denna förändring kommer framöver i takt med att personalen utvidgas. Därutöver tror vi mycket på att bolaget kan börja skräddarsy spelprodukterna till kunderna likt Net Ents Mr Green Marvellous. Vi tror att ledningen har både erfarenheten och förutsättningar för att kunna driva detta till ett större segment för Cherry i framtiden. Vi utesluter inte att bolaget säljer Yggdrasil vidare när det har mognat. I sin helhet ser vi gärna att bolaget fortsätter utveckla organisationen i en takt som är långsiktigt hållbar och inte offrar kvalité för kvantitet. Ett misstag i deras spelutbud kan kosta förtroende bland speloperatörerna. Arkitekturen måste även vara designad på ett sätt som är flexibelt då ökade kundkrav i form av omregleringar blir allt viktigare. Vi förväntar oss även i och med lanseringen av kontoret i Gibraltar i kombination med kapacitetsuppgraderingen att bolaget är redo att slå sign in hos de större operatörerna som Bwin, Paddy Power och William Hill framöver. Cherry äger för tillfället 89 procent av Yggdrasil men väljer ledande befattningshavare för Yggdrasil väljer att teckna sina optioner minskar ägarandelen till 86 procent. Räkna med högre omsättning från Q3 i och med förvärvet av JPC casino Restaurangcasino fortsätter ta marknadsandelar Under tredje kvartalet förvärvades JPC casino som förväntat gav en effekt på Q3 omsättningen och resultatet. Sammanlagt tecknades 23 nya avtal för spelställen, varav 19 från JPC casino och fem spelställen stängdes. I och med Cherrys nya kassaterminaler som ger kunden mer betalningslösningsmöjligheter ser vi även en tendens till att bolaget kan fortsatt kapitalisera på snabbare betalningar från kund likt den effekt vi såg 7

8 under andra kvartalet. Segmentet kan troligtvis växa med 2-3 procent per år med hjälp av förvärv på marknaden. Enligt bolaget är även nedgången i resturangcasinomarknaden lägre än tidigare och har stabiliserats kring 2 procent per år. Cherrys marknadsandel för de aktiva spelborden uppgick till 65 procent för september Samtidigt kan ett eventuellt positivt utfall av omreglering av spelmarknaden gör att omsättningen och vinsten kan fördubblas. Vi räknar med att maxinsatsen höjas från 70 till 200 kronor först 2016 eller senare, vilket nu alltså kan påskyndas på grund av EUs stämning av Sverige spellagstiftning. Klubblo Gått live under kvartalet Bolaget har nu gått live med Klubblo projektet men vi kan inte estimera intäktsströmmarna även fast bolaget erhåller en andel av omsättningen i förhållande till avtalet med Metro. Vi väntar med att estimera några intäktsströmmar till dess att bolaget faktiskt börja få omsättning på idrottsklubbarna. 8

9 Marknaden för Cherry fördelaktig Cherry har fortsatt endast en bråkdel av den totala nätkasinomarknaden i europa Nätkasinomarknaden - stor potential för tillväxt Cherry har goda möjligheter att ta del av den prognostiserade tillväxten för nätkasino marknaden som förväntas växa med en CAGR om 5,4 procent i nettospelsintäkter till Bolaget har en liten del av Europamarknaden som uppgår till 23 miljarder kronor i nettospelsintäkter vilket borde möjliggöra att Cherry kan ta del av en högre tillväxt på grund av en högre investeringstakt än genomsnittet på marknaden. Därutöver, förväntas mobilspelsmarknaden bli en god katalysator för Cherrys framtida tillväxt som växer med 32 procent i genomsnitt per år i Europa vilket skulle möjliggöra en högre tillväxt för bolaget som vi nu förväntar oss under Vi bör även nämna att det inte är säkert om denna mobila tillväxt kommer kannibalisera på PC tillväxten och hur stor denna andel kommer vara. För Cherry anser vi att det inte kommer vara några problem dock då det finns utrymme för svensk omsättningstillväxt i förhållande till konkurrenter, ingen utomlandsetablering, samt den pågående övergången från fysiska spel till onlinecasino (för tillfället uppgår 9 % av allt spel på nätet). Det är viktigt för Cherry om de ska kunna nå de långsiktiga tillväxtmålen att bolaget organiskt, via partnerskap eller förvärv, börjar expandera sin verksamhet till fler Europeiska marknader. Under kvartalet har omregleringstrenderna fortsatt i ett antal marknader som Nederländerna, Spanien, Storbritannien samt Nordamerika. I Sverige har EU påskyndat processen för licensiering under kvartalet genom att ta upp svenska spellagstiftningen inför EUs domstol. Tidigare hade svenska spel ansökt om en nätkasino licens, vilket med facit i hand, kan tyda på att Svenska spel öppnar upp för bredare omreglering. En stor fråga kring omregleringseffekterna är om det faktiskt kan leda till mindre försäljning och lägre marginaler då större spelare går in i marknaden och börjar ta del av den till i introduktionen i alla fall större spelomsättningen. De flesta speloperatörerna verkar dock vara ense om att så inte är fallet och att det är beroende på taxeringen. En låg taxering ger en högre penetration av onlinecasino på marknaden och upprätthåller en hög konkurrens. Oavsett kommer omregleringen leder till lägre marginaler men som kan kompenseras av en högre omsättningsnivå. Cherry kan fortsätta växa genom både förvärv och enklare betalningslösningar Resturangcasinomarknaden - viss tillväxt möjlig Den svenska restaurangcasinomarknaden är reglerad och Cherry agerar under tillstånd från Lotteriinspektionen. Restaurangcasinomarknaden omsätter runt 1 procent av den totala spelmarknaden, vilket är en nedgång på närmare fem procentenheter jämfört med hur det såg ut runt 9

10 millenniumskiftet (före nätkasinots och Casino Cosmopols intåg). Potentialen för Cherry ligger i att fortsatt konsolidera marknaden och utöka möjligheterna för kund att spela. För närvarande pågår en spelutredning i riksdagen som är en katalysator för en omsättningstillväxt och multipelexpansion för resturangcasinot som innebär att maxinsatsen höjs från 70 kronor till 200 kronor. Eftersom insatshöjning frågan inte nödvändigtvis är en lika prioriterad fråga som omreglering för online spel, förväntar vi oss att det kan ta tid innan denna motion går igenom. Cherrys Yggdrasil har goda förutsättningar för högre tillväxt än marknaden Spelleverantörsmarknaden - goda förutsättningar Yggdrasil, som är kopplat till speloperatören Cherry, är likt många andra spelutvecklare som historiskt sett varit kopplade med speloperatörerna för att sedan knoppas av. Exempel på speltillverkare är Net Entertainment, Microgaming, Playtech, Scientific Games, IGT, Bally Games, Betsoft. Marknaden för spelleverantörerna förväntas växa i takt med nätkasino tillväxten. Samtidigt är spelutvecklingsmarknaden inte så pass hårt konkurrensutsatt som på speloperatörssidan, vilket kan förklaras av högre inträdesbarriärer. Viktigt är att Yggdrasil i framtiden fortsätter förhåller sig konkurrenskraftigt med hänsyn till kvantitet och kvalité för spelen då speloperatörer annars kan tappa förtroende för leverantören. Yggdrasil har goda möjligheter att växa sig stora med tanke på deras storlek och erfarenhet av spelutvecklingsmarknaden. 10

11 Finansiella prognoser Hög tillväxt upprätthålls över tid av mobil satsningen samt av etablering utomlands Vi estimerar för nätkasino att tillväxten uppgår till 39 procent år 2014 som vi succesivt prognostiserar kommer att minska. Tillväxten upprätthålls dock på en hög nivå av att bolaget går in i nya europeiska marknader,mobila tillväxten och mindre bonusutbetalningar. Därefter minskas successivt tillväxttakten till 10 procent år För att möjliggöra denna tillväxt krävs både en hög investeringstakt och med den erfarenhet ledningen tror vi att bolaget kan ta marknadsandel inom nätspelsmarknaden. Det är även viktigt att poängtera att vi tror att ett kapitalbehov kan komma uppkommer i slutet av 2015 eller i början av 2016 om bolaget väljer att ha en högre tillväxttakt än vad vi räknar med. Detta kan ske både av anledningen att Cherry väljer att göra förvärv eller genom att upprätthålla låga marginaler för att bibehålla en hög tillväxt. Även vidareutveckling av mobilsatsningen kan sannolikt påverkan på nettokassan men stöttas av högre marginaler på längre sikt. Marginalmässigt förväntar vi oss förbättringar de kommande åren. I närtid är det sannolikt att marginalerna höjs på grund av att de fasta kostnaderna bibehålls på nuvarande nivå (personalkostnader) successivt sjunker som andel av omsättningen under Konkurrenter som Mr Green har exempelvis personalkostnader om 20 procent mot Cherrys cirka 30 procent. På koncernivå drivs denna marginalexpansion även av att resturangcasinots andel av total försäljningen successivt sjunker vilket gör att marginalerna kommer gradvis spegla den uthålliga marginalen vi använder för nätspelscasinot. Den relativa delen av marknadsföring och cogs kommer minska i förhållande till intäkterna över tid Vi räknar även med att marknadsföring relativt omsättningen från nuvarande nivå om 46 procent kommer minska allteftersom intäkterna börjar öka. Konkurrenter som Unibet och Betsson har marknadsföringskostnader relativt till omsättningen mellan procent. Effektivitet i marknadsföringen kommer vara viktig för Cherry för att kunna uppnå liknande marginaler som konkurrenterna. Likaså kostnaden för sålda tjänster lär minska i förhållande till intäkterna när nätkasinointäkterna gradvis ökar över tid. Som tidigare nämnt är de redovisade intäkterna något underskattade då Cherry har höga bonusutbetalningar vilket i en mognadsfas bör innebära en större positiv intäktsförändring som kommer ha en direkt effekt på EBIT på längre sikt. Det bör dock tilläggas att om bonusutbetalningarna minskar behöver inte omsättningen följa linjärt med eftersom man förlorar även prospektiva kunder pågrund av utebliven bonus. Det handlar alltså om över tid att bygga kvalité i spelarbasen. Vi väljer att fokusera på EBIT då vi tror att avskrivningarna inte kommer kompensera för CAPEX- investeringarna, som prognostiseras vara högre, vilket betyder att vi kan ha överestimerat intjäningsförmågan om vi hade fokuserat på EBITDA. Allt som allt ser vi ingen anledning varför bolaget 11

12 inte kan upprätthålla en marginal om 20 procent likt konkurrenterna eller högre vid en mognadsfas. För Klubblo räknar vi inte med några intäkter under Under kvartalet fick Klubblo tillstånd, och förväntas bidra med intäkter tidigast i början av I det stadiet, om allt går som plan, kommer vi börja att räkna med klubblo i våra estimat. För Yggdrasil prognostiserar vi en omsättningsökning med anledning av att Mr Green och Unibet driftsattes under kvartalet samtidigt som tre spel lanserats under kvartalet. Bolaget har nu tecknat 18 avtal med speloperatörer men har 10 operatörer ytterligare som väntas driftsättas, varav tre stycken under Q4. Vi anser att det finns fortfarande stor sannolikhet att vi även efter prognosmissen kan uppnå våra helårs prognoser på grund av att spelutbudet ökar och att de har hittills mottagit rätt så bra, vilket gör att de förblir oförändrade. Följt av de resonemang som förts ovan summerar vi våra tillväxtantaganden för de olika segmenten i tabellen nedan: Tillväxtprognoser MSEK Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4' Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14E 2014E 2015E 2016E Restaurangcasino 32,4 32,1 34,6 39,2 138,3 33,3 35,0 37,6 41,4 147,3 153,4 157,3 Tillväxt 1,6% 4,9% 0,6% 4,3% 2,8% 2,8% 9,0% 8,7% 5,5% 6% 4,3% 2,5% Nätspel 27,4 29,4 35,1 35,6 127,5 39,1 40,6 46,6 51,3 177,6 232,0 288,9 Tillväxt n/a n/a n/a 31% 32% 43% 38% 33% 44% 39% 31% 24,5% Yggdrasil 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,5 0,8 1,0 2,4 4,7 15,5 32,1 Tillväxt n/a n/a n/a n/a n/a >100% >100% >100% >100% >100% 308% 107% Källa: Redeye Research, Cherry Fortsatt hög omsättningstillväxt väntas och lönsamhetsförbättringar under 2014 Vi ändrar våra prognoser för lönsamheten för 2015 en aning då bolaget får förtroendet att detta var ett extraordinärt kvartal ur resultatsynpunkt samt att fokuset kommer gradvis bli mer lönsamt. Vi reviderar även våra omsättningsestimat för något på grund av det ökade lönsamhetsfokuset som bör ge upphov till mindre bonusutbetalningar och högre effektivitet i marknadsföringen. Bolaget annonserade även i det fjärde kvartalet att kvartalet börjat bättre än det tredje kvartalet, samtidigt som bolaget tar fördel av mobiltillväxten. Detaljerade estimat, SEKm Q1'14 Q2'14 Q3'14* Q4'14E 2014E* 2015E Omsättning Rörelseresultat -7,6-7,7-12,1-5,6-33,0-8,9 EBITDA -4,3-4,1-8,1-1,8-18,3 2,8 Nettovinst -8,1-7,1-13,9-5,6-34,7-7,0 VPA, kr -0,60-0,53-1,05-0,42-2,59-0,50 Försäljningstillväxt 22% 24% 22% 27% 24% 22% Rörelsemarginal, % -10,4% -10,1% -8,3% -5,9% -8,7% -2,3% Källa: Redeye Research *Ej rapporterat, före web resorts tillägessköpeskilling 12

13 Värdering En diskonterad kassaflödesanalys och en sum of the parts (SOTP) värdering används för att avgöra värdet i bolaget. De essentiella förutsättningarna för att kunna uppnå våra estimat är på plats Diskonterad kassaflödesanalys Omsättningstillväxten samt EBIT-marginalen förblir oförändrat mellan perioden mellan cirka 8 och 14 procent respektive. Resonemanget grundas på att Cherry har erfarenhet, strategi och de marknadsförutsättningar som krävs för att uppnå våra estimat. Vi prognostiserar att omsättningstillväxten kommer successivt minska från nuvarande procents till 10 procent från Den höga tillväxten stödjs av nätkasinots högre tillväxt. Tillväxten motiveras genom att bolaget tar andelar av den starka mobilmarknadstillväxten samtidigt som bolaget med stor sannolikhet kommer behöva öppna sig för fler utomlandsetableringar för att kunna nå en mognadsfas vid slutet av EBIT marginalen närmar sig successivt 20 procent (koncernnivå) på grund av att marknadsföringskostnader sjunker till normala nivåer och nätspels segmentet får högre andel av omsättningen EBIT-marginalen kommer närma sig 20 procent på koncernnivå i och med att bolaget skär ned på marknadsföringskostnader. Samtidigt kommer restaurangkasinots påverkan på EBIT-marginalen minska över tid då nätkasinots tillväxt tar fart, vilket gör att kostnad för sålda tjänster samt personalkostnader sjunker relativt sett till omsättningen. Även Yggdrasil kan tänkas ge en god effekt men som vi inte räknar med i lika stor utsträckning. Vi tror bolagsskatten kommer ligga nära 5 procent efter 2018 när bolaget når mognadsfasen eftersom den relativa delen av vinster från nätkasino i förhållande till restaurangkasino (där de inte kan ta del av skattefördelar) kommer vara betydligt större i framtiden som leder till att skatten successivt sjunker mot 5 procent. Vår rating förblir oförändrad och diskonteringsräntan uppgår nu till 10,5 procent. Det motiverade värdet blir fortsatt 45 kronor. Scenario-sammanfattning För mer information kring scenarioanalysen se sid 17. Bear case scenario: Vårt motiverade värde uppgår till 25 kr med en estimerad sannolikhet om 25 procent Base case scenario: Vårt motiverade värde uppgår till 45 kronor per aktie med en estimerad sannolikhet om 50 procent Bull case scenario: Vårt motiverade värde uppgår till 75 kronor per aktie med en estimerad sannolikhet om 25 procent 13

14 Nätkasinodelen för 2015E motiverar mer än dagens börsvärde Sum of the parts värdering Vår SOTP-värdering har fått stärkt validitet under kvartalet med anledning av Intertains förvärv av Vera&John. Vera&John hade 75 procent av sin försäljning i Norden för 2013, vilket på omsättningsnivå är nära vad Cherry för tillfället omsätter i Norden. Under kvartalet förvärvades Intertain till en EV/EBIT multipel 2013 om 22 (före earn-out agreement) som är jämförbart och likt Cherry än jämförelse med Unibet/Betsson. Enligt våra för 2015E beräkningar innebär detta en EV/EBIT multipel om för Vera&John. Vår tidigare multipel står därför fast med sannolikhet för att vi underestimerat tillväxten för 2015 då bolaget kan börja med sin utomlandsexpansion. Sannolikt bör aktien värderas i i det övre intervallet från vår tidigare SOTPvärdering. Rörelsemarginalen tror vi kommer numera vara närmare 20 procent än 18 procent i mognadsfasen. Detta stöds av den rörelsemarginal liknande konkurrenter har idag med liknande hög tillväxt som Cherry har idag. Vi tror inte att man ska behöva vara rädd för att multipelkontraktion för Cherry, med tanke på det positiva omregleringsklimatet samt att bolagets peers inte har visat några långsiktiga indikationer på vinstkontraktion, likt den historiska utvecklingen. Givetvis behöver man även ta hänsyn till att bolag som Cherry har bättre prospekt för att växa snabbare än sina större peers ett par år framöver vilket även minskar risken för nedsidan även vid en multipelkontraktion. Det kan möjligtvis vara så att bolagen Unibet/Betsson premievärderas pågrund av ett bra börsklimat men viss beaktning bör tas att den politiska risken minskat i bolagen. Den mindre riskpremien i multipel jämförelsen med Vera&John kan härledas till högre tillväxt, högre andel mobilförsäljning samt lönsamhet under denna exceptionella tillväxt. Samtidigt kompenseras den av Cherry mindre storlek samt större koncentrerade andel i Norden. Se vår diskussion i finansiella prognoser varför vi föredrar använda EV/EBIT istället för EV/EBITDA i våra analyser för Cherry i finansiella prognoser. Om vi räknar med att bolaget kan upprätthålla en EBIT marginal om 20 procent vid mognadsfasen vid en omsättning om ca 220 miljoner för 2015 leder det till ett värde på en EV/EBIT multipel basis om 10 till 446 miljoner kronor. Detta är en fortfarande något konservativ multipel med tanke på bolagets långa erfarenhet av spelbranschen samt att bolaget lyckats upprätthålla en hög tillväxt som troligen kommer även fortsätta efter Unibet och Betsson handlas kring i EV/EBIT för 2015E med betydligt lägre organisk tillväxt. Dock bör en viss riskpremie motiveras för att bolaget är mindre och allokerade till färre marknader, vilket höjer den politiska risken. 14

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form

Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form BOLAGSANALYS 22 februari 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Ett nytt Cherry tar form Cherrys rapport för det fjärde kvartalet var något svagare än vad vi räknat med men det får mindre betydelse eftersom

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 februari 2015 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Ljus framtid för Cherry Cherry rapporterade ett Q4 som var över våra förväntningar omsättningsmässigt för både

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 september 2015 Sammanfattning (Genob.st) Medvind för nya produkter Försäljningen ökade med cirka 40 % i det andra kvartalet. De två nya produkterna har blivit

Läs mer

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat

TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat ANALYSGARANTI* 16 februari 26 TRIO (TRIO.ST) Svagare Q4 än väntat Q4-rapporten var svagare än väntat. Vi hade väntat oss att ordern från Nordamerika skulle infalla i Q4 25, men ordern inföll istället i

Läs mer

2005 2006 2007e 2008e 2009e

2005 2006 2007e 2008e 2009e Analysgaranti* 16 juli 27 Carl Lamm (CLAM.ST) Aptit på bättre lönsamhet Den organiska tillväxten uppgick till dryga 23 procent, vilket imponerar. Det är uppenbart att Carl Lamm gynnas av en god konjunktur,

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 19 mars 215 Sammanfattning Allenex Tillväxten lyfts av valuta Allenex försäljning i Q4 var lägre än vi förväntat oss, men resultatet var betydligt bättre. Det berodde

Läs mer

Avega Group (avegb.st)

Avega Group (avegb.st) BOLAGSANALYS 11 februari 214 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) Överraskande svagt från Avega Group Avega Group avslutade året med en överraskande svag rapport där såväl försäljningen som resultat avvek

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 december 214 Sammanfattning (MYCR.ST) En tidig julklapp Detta är en kort uppdatering med anledning av s pressmeddelande om ändrad helårsprognos på grund av tidigare

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1

DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 BOLAGSANALYS 9 maj 2012 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Styrketecken från DIBS i Q1 DIBS rapport för det första kvartalet var i nivå med våra förväntningar både tillväxt- och resultatmässigt. Tillväxten

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 september 2015 Sammanfattning (Exina.st) Radiotystnad råder Verksamheten fortsätter utvecklas svagt och andra kvartalet visade på klart lägre omsättningen än

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 oktober 2015 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Allt mer fokus på fiber DGC:s rapport för det tredje kvartalet var som väntat relativt svag lönsamhetmässigt jämfört

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta

Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta BOLAGSANALYS 14 december 2010 Sammanfattning Orexo (ORX.ST) Bra besked, mer att vänta Positiva besked rapporteras från en fas I-studie med OX219, vilken motiverar vidareutveckling av produkten. FDA-möte

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 april 214 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Ljummen start på året Formpipes rapport för det första kvartalet överträffade våra relativt lågt ställda förväntningar. Försäljningen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 11 december 215 Sammanfattning Allenex Svagt Q3 men ljusning i sikte Försäljningen backade med,6 procent i Q3 trots medvinden från valutor. Både Europa och Nordamerika

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten

Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten BOLAGSANALYS 29 april 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Ögonen på procenten Omsättningen förväntas uppgå till 304 MSEK och EBIT beräknas uppgå till 16,2 MSEK. EBIT(marginalen väntas landa på

Läs mer

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie.

Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till 35,5 kronor per aktie. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 ju Sammanfattning Availo (Availo.st) IP-Only lägger bud Den 13 maj kom IP-Only med ett kontant bud att förvärva Availo för 61 kronor per aktie, efter utdelning ändrades det till

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Dibs blir allt mer intressant Dibs rapport för det första kvartalet var till stora delar som vi förväntat oss. Tillväxten uppgick till 13 procent vilket

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 29 januari 2016 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Storshoppar i Danmark Utfallet i Q3 påminde mycket om kvartalet innan, där tillväxten mattades medan marginalerna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Allenex Svagt Europa bör vända uppåt Försäljningen i Q2 kom in något under våra förväntningar och liksom tidigare kompenserar ett starkt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 22 februari 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEG B) Säljfokus ger resultat Avega avslutar året starkt. Försäljningen uppgick till 117 miljoner kronor, vilket motsvarar

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 9 maj 2014 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Överraskar positivt Cherrys resultat för första kvartalet kom in något över våra förväntningar både inom försäljning och resultat efter skatt. Det

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 november 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Marginallyft i USA Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest-affären i hamn Q4 var intäktsmässigt högre än vi hade räknat med, medan 45 MSEK i EBITDA justerat för e.o. poster, prickade

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Norska marknaden pressar Addnode Group rapporterade en försäljning på 431,8 MSEK under det första kvartalet vilket

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat. BOLAGSANALYS 1 mars 214 ju Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Möjligheter till en flygande start Positiva indikationer gör att ett troligt intåg på fjäderfäfodermarknaden kan ske tidigare är förut aviserat.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid.

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid. BOLAGSANALYS 18 augusti 2014 Sammanfattning Crown Energy Möjlig uppvärdering framöver Crown Energys Q2rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring

Läs mer

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret.

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Bra direktavkastning i Acando 2013 blev ett år präglat av en volatil marknad för Acando. Året avslutades dock starkt och rörelsemarginalen

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 30 augusti 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Bra drag på flera fronter Inledningen på bokslutsåret 2016/17 var upplyftande med dryga 7% organisk tillväxt och en skaplig

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 maj 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Tillväxt och budspekulationer Den svaga balansräkningen sänkte aktien under 2014, men efter nyemissionen har bolaget

Läs mer

Eurocine Vaccines (EUCI.ST)

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 3 september 2014 Sammanfattning (EUCI.ST) Dags för avtal? De pågående partnerdiskussionerna kring Immunose FLU är det allt kretsar kring i nuläget, både från internt

Läs mer

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E

Vi gör enbart några mindre prognosjusteringar och upprepar vårt motiverade värde, i Base-case, på 15 SEK per aktie E 2017E 2018E 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 22 december 2016 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Tar rätt grepp Prevas rapport för det tredje kvartalet visade inga större avvikelser från våra estimat. Konsultmarginalen

Läs mer

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4%

Lönsamhet. 6,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 989 1 060 1 301 1 392 1 448 Tillväxt -3% 7% 23% 7% 4% BOLAGSANALYS 9 februari 2011 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Stark rapport och höjd utdelning Addnode var en av våra favoriter i vår konsultrapport som släpptes innan jul och den är rapporten visar delvis

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 februari 2014 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Små steg i rätt riktning 2013 inleddes svagt av Formpipe men det andra halvåret har varit ett steg i rätt riktning. Försäljningen

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 13 februari 2015 Sammanfattning (Exina.st) Siktet inställt mot Europa Under 2014 lyckades Exini för första gången visa positivt resultat i rörelsen, EBIT på 0,4

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 26 februari 2016 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Turn-around i sikte Utfallet i Q4-rapporten var som väntat svagt. Försäljningen minskade 3% till 31,5 MSEK

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 16 september 2014 Sammanfattning Spago Nanomedical (Spago.st) På jakt efter rätt partikel Fokus i verksamheten är inriktat på projektet Spago Pix, kontrastmedel vid MR-undersökningar, vilket

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft

Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft BOLAGSANALYS 25 november 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Nya grepp kan ge lyft Netrevelation visar stadig tillväxt men har svårt att visa lönsamhet i sin verksamhet. 27 procents tillväxt har

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

E 2017E 2018E

E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 28 november 2016 Sammanfattning (SYSR.ST) Små steg åt rätt håll s Q2-rapport visar fortsatt hälsosam tillväxt (5% organiskt) och en hyfsad resultatförbättring.

Läs mer

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik

Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik BOLAGSANALYS 11 augusti 2010 Sammanfattning Netrevelation (NETR.ST) Ingen dramatik Netrevelation bjöd på få glädjeämnen men heller inga större avvikelser i sin halvårsrapport. Omsättningen ökade med 8,5

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar.

Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på några större överraskningar. 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 21 december 2016 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Rekrytering är fokus Avegas rapport för det tredje kvartalet var i linje med vår prognos och bjöd inte på

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den!

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! BOLAGSANALYS 28 januari 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Där satt den! Det är positiva besked att Exini äntligen lyckats få till ett avtal för den japanska marknaden för sin produkt Exini

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 november 215 Sammanfattning West International (WINT.ST) Potential åttafaldigad! Wests rapport för det tredje kvartalet var något starkare än vi hade förväntat oss.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 maj 2014 Sammanfattning Avega Group (avegb.st) En viktig comeback av Avega Det viktigaste att ta med sig från Avegas rapport för det första kvartalet är att lönsamheten återgick till mer

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 7 november 2013 Sammanfattning Cherry (cherb.st) Cherry fortsätter i rätt riktning Cherrys rapport för det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Det viktigaste i rapporten var

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2

Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 BOLAGSANALYS 23 augusti 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra orderingång i Q2 Omsättningen i Q2 var en besvikelse då den kom in 14% lägre än estimerat. Avvikelsen i försäljningen innebar att rörelseresultatet

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Stark avslutning på utmanande år Addnode Group avslutar ett 2013 med flaggan i topp. Tillväxten uppgick till 10 procent i kvartalet

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 augusti 214 Sammanfattning Caperio Holding (cape.st) Stora förändringar i Caperio Caperios rapport för det andra kvartalet var till stora delar enligt våra förväntningar.

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 25 oktober 2016 Sammanfattning (VITR.ST) Fruktsamma förvärv s starka underliggande tillväxt har kompletterats med förvärv. De lyfter försäljning och resultat, men

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 25 maj 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Med dollarn i ryggen Utfallet i Q1-rapporten påminner i flera avseenden om Q4-14. En starkare dollar lyfter intäkterna

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 27 augusti 2015 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Vem tar över taktpinnen? Q2-rapporten visar tyvärr inget trendbrott utan följer det senaste årets utveckling

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 november 2014 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Stabilt, trots tappet i Ryssland Q2-rapporten visade upp en fortsatt resultatförbättring och lönsamheten ser

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012

Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 BOLAGSANALYS 28 februari 2012 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Back in black 2012 Betting Promotions nettoomsättning på 10,6 MSEK i det fjärde kvartalet toppade våra förväntningar på 9,0 MSEK.

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus

Pledpharma (Pled.st) Partnerprocess i fokus 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 16 mars 2016 Sammanfattning (Pled.st) Partnerprocess i fokus Sedan årsskiftet har arbetet att hitta en partner till huvudprojekt PledOx intensifierat. Insynen i

Läs mer

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt

Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt BOLAGSANALYS 31 augusti 2012 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Lindab inget förvärvsobjekt Rörelseresultatet förbättrades till 99 MSEK (87 MSEK Q1 ifjol) och överträffade även vår prognos. Omsättningen

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt

Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt BOLAGSANALYS 26 juli 2012 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Expanderar snabbt Andra kvartalet bjöd åter på stark tillväxt, men även kraftigt stigande kostnader, varför resultatet hamnade under vår prognos.

Läs mer

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec

3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec BOLAGSANALYS 23 januari 2012 Sammanfattning 3L System (3L.ST) Logiskt bud från Vitec Vitecs bud motsvarar omkring 43 kr/aktie, vilket är i paritet med Redeyes DCF-värdering. Även om det finns begränsade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) På väg åt rätt håll Prevas rapport för det första kvartalet var ett klart steg i rätt riktning. Vi hade förväntat oss att bolaget skulle vända till

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 214 215 216E 217E 218E BOLAGSANALYS 28 april 216 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Ambitiöst kliniskt program De kliniska studierna fortskrider enligt plan. En är färdigrekryterad och en annan kommer

Läs mer

E 2015E 2016E E 2015E 2016E

E 2015E 2016E E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 19 november 2014 Sammanfattning Exini Diagnostics (Exina.st) Bra utveckling i Q3 Nettoomsättningen i det tredje kvartalet steg till 5,2 miljoner kronor från 1,7

Läs mer

E 2018E 2019E E 2018E 2019E

E 2018E 2019E E 2018E 2019E 2015 2016 2017E 2018E 2019E BOLAGSANALYS 17 februari 2017 Sammanfattning (BOLJ.ST) Ett par ljusglimtar Avslutningen på fjolåret blev helt ok och utfallet i Q4- rapporten prickade denna gång våra förväntningar.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 augusti 2015 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Återställare för lönsamheten Q2-rapporten var resultatmässigt ett klart styrkebesked. EBITDA nådde en ny toppnotering:

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DGC One (dgc.st) Ett starkt år kröns med ökad utdelning DGC One avslutade 2013 med ett starkt kvartal försäljningsmässigt där omsättningen organiskt ökade med

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 november 2015 Sammanfattning Catella (Catb.ST) Listbyte 2016 Q3-rapporten var starkare än vi räknat med både avseende intäkter och resultat. Intäkterna ökade

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

2002 2003 2004 2005p 2006p

2002 2003 2004 2005p 2006p ANALYSGARANTI* 25:e augusti 25 Bolagsanalys Resco (Resco.ST) Starkt utomlands - svagt i Sverige Rescos rapport under gårdagen var något bättre än våra förväntningar. Tillväxten var goda 35 procent under

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 november 2013 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Bra - men ingen kioskvältare Resultatmässigt tangerade Systemair fjolårets nivå under sitt andra kvartal. EBIT i Q2 blev 142 MSEK, medan

Läs mer

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum

Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum BOLAGSANALYS 24 februari 2014 Sammanfattning Eurocine Vaccines (EUCI.ST) Avtalsfrågan fortsatt i centrum Senaste kvartalsrapport bjöd inte på några större siffermässiga överraskningar. Verksamheten fort

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

E 2017E 2018E E 2017E 2018E

E 2017E 2018E E 2017E 2018E 2014 2015 2016E 2017E 2018E BOLAGSANALYS 24 mars 2016 Sammanfattning SyntheticMR Stark försäljning lyfte till vinst Vi räknade med en rejäl försäljningsökning i Q4, men utfallet blev betydligt bättre än

Läs mer

E 2016E 2017E E 2016E 2017E

E 2016E 2017E E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 augusti 2015 Sammanfattning XVivo Perfusion (XVIVO.ST) Lever på hoppet Beskedet om att tre levertransplantationer genomförts med hjälp av Steen Solution lyfte

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 oktober 2015 Sammanfattning (Pled.st) Knackar på dörren till FDA Blickarna riktas nu helt mot det förestående end of phase II-mötet (PLIANT-studien) bolaget

Läs mer

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst

Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst BOLAGSANALYS 25 aug 2009 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Hög Care-tillväxt väger tyngst Doros försäljningsutveckling under Q2 var i linje våra förväntningar men tillväxten inom bolagets snabbväxande segment

Läs mer

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige

Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige BOLAGSANALYS 14 februari 2013 Sammanfattning Cybercom Group (CYBC.ST) Gröna skott i Sverige Ett besparingsprogram har genomförts under kvartalet, vilket gett en positiv effekt i Sverige. Den underliggande

Läs mer

Vänligen notera att siffrorna inte är justerade ännu med anledning av avyttringen av Phonera Telefoni. Avyttring sker 31 mars 2014.

Vänligen notera att siffrorna inte är justerade ännu med anledning av avyttringen av Phonera Telefoni. Avyttring sker 31 mars 2014. BOLAGSANALYS 3 mars 2014 Sammanfattning Phonera (Phon.st) Nettokassa + Availo Försäljningen (Telefoni+Availo) kom in marginellt svagare än väntat, 98,2 miljoner mot väntat på 99,2 MSEK De operativa kostnaderna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E E 216E 217E BOLAGSANALYS 9 november Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Utdelningsfest framöver Avegas rapport för det tredje kvartalet prickade våra estimat väldigt väl. Bolaget rapporterade en försäljning

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 15 augusti 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Bra investeringsläge inför hösten Arctic Gold har under sommaren påbörjat årets borrprogram omfattande 8 000 meter. Resultat från prospekteringen

Läs mer

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng

Vi har justerat upp ratingen för avkastningspotentialen med ett steg. Lönsamhet. 5,0 poäng BOLAGSANALYS 6 maj 2010 Sammanfattning MultiQ (Mulq.ST) Svagt resultat men bra orderingång MultiQs försäljning under det första kvartalet uppgick till 28 miljoner kronor mot vår förväntning på 30 miljoner

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer