E 2015E 2016E E 2015E 2016E

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E"

Transkript

1 E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 november 2014 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Stark omsättningstillväxt i Q3 Cherry rapporterade ett Q3 som var över våra förväntningar för omsättningen för nätkasinosegmentet samt under våra förväntningar för rörelseresultatet på koncernivå. Omsättningen uppgick till 85,3 miljoner exklusive omvärdering av tilläggesköpeskilling för web resorts (estimerat: 82,1 miljoner kronor) och rörelseresultatet blev -12,1 miljoner kronor (estimerat: -3,3 miljoner kronor). Resultatet belastades av höga bonustbetalningar och stora vinstutbetalningar under kvartalet. Vi ser dessa vinstutbetalningar som engångshändelser och förväntar oss bättre rörelseresultat framöver. Resturangcasinot annonserade ett starkt kvartal som en följd av JPC casino förvärvet och ytterligare kapitalisering på nya betalningssystem. Omsättningen blev 37,6 miljoner kronor (förväntat 37,5). Yggdrasil visar fortsatt god omsättningstillväxt och har nu totalt tecknat 18 avtal med speloperatörer. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: OMXS 30 Aktietorget 451 MSEK Betting/Entertainment Emil Sunvisson Rolf Åkerlind Cherry nov 04-feb 05-maj 03-aug 01-nov Vår rating förblir oförändrad vilket medför en wacc på 10,5 procent och vårt motiverade värde förblir 45 kronor. Med anledning av Intertains förvärv av Vera&John, som förefaller som en relevant peer, valideras SOTP-värderingen ytterligare till ett motiverat värde om kronor. Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 8,5 poäng 8,5 poäng 6,0 poäng 4,0 poäng 8,0 poäng Nyckeltal E 2015E 2016E Omsättning, MSEK Tillväxt 24% 15% 24% 22% 19% EBITDA EBITDA-marginal 5% Neg Neg 1% 4% EBIT EBIT-marginal 3% Neg Neg Neg 1% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 1% Neg Neg Neg 1% Utdelning/Aktie 11,20 4,00 1,00 1,00 1,00 VPA 0,16-2,63-2,20-0,50 0,40 P/E 0,0 Neg Neg Neg 83,2 EV/S Neg 0,9 1,2 1,0 0,9 EV/EBITDA Neg Neg Neg 119,1 22,6 Fakta Aktiekurs (SEK) 33,5 Antal aktier (milj) 13,5* Börsvärde (MSEK) 451 Nettoskuld (MSEK) -44 Free float (%) 30 % Dagl oms. ( 000) 7 *Antar full utspädning om 650 tusen aktier från optionsprogrammet Analytiker: Philip Skogby Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Fortsatt stark omsättningstillväxt Cherrys rapport överraskade både omsättningsmässigt och resultatsmässigt Cherrys Q3 rapport överträffade våra förväntningar omsättningsmässigt för nätkasinosegmentet men kom under våra resultatförväntningar på koncernivå. Tillväxttakten på koncernnivå uppgick till 22 procent mot vår förväntning på 17 procent på helårsbasis. Nätkasinosegmentet levererade en omsättning i Q3 om 46,6 miljoner kronor (förväntat 42,6 miljoner kronor) vilket fortsatt påverkades av höga vinst- och bonusutbetalningar. Restaurangkasinot annonserade en omsättning i linje med förväntningarna om 37,6 miljoner kronor (förväntat 37,5) vilket beror på en kombination av JPC casino och att kassaterminalerna introducerades under kvartal två vilket gav en stark tillväxt även under Q3. Yggdrasil rapporterade en omsättning om 1 miljon kronor vilket inte nådde upp till våra förväntningar om 2 miljoner. Trots denna utveckling är detta ändå en bra utveckling sett utifrån kvartalbasis tillväxten, antal tecknade kontrakt samt nya spel. Svagt resultat följt av bonus- och vinstutbetalningar Resultatet om -12,1 miljoner kronor före tilläggesköpeskillingen blev sämre än förväntat om -3,3 miljoner kronor på grund högre av vinstubetalningar, höga bonusutbetalningar samt marknadsföringskostnader. Förväntat vs. utfall MSEK Q3'13 Q3'14E Utfall* Diff Försäljning 69,7 82,1 85,3 4% Varav Restaurangcasino 34,6 37,5 37,6 0% Tillväxt 8% 9% Nätkasino 35,1 42,6 46,6 9% Tillväxt 40% 33% Yggdrasil 0,0 2,0 1,0-50% Tillväxt n.a n.a EBIT -9,8-3,3-12,1-267% VPA, SEK -0,92-0,26-0,93-258% Försäljningstillväxt n.a. 17% 22% -32% EBIT marginal -14,0% -4,0% -14,2% -253% Källa: Redeye Research, Cherry *Före web resorts tilläggesköpesskilling Sammantaget var omsättningen bättre än väntat för både resturangcasinot samt nätkasinot, men rörelseresultatet var sämre än förväntat vilket vi anser är snarare en engångsföreteelse. 3

4 Balansräkningen kommer stärkas utav en sannolik fullteckning av optionsprogrammet. Stark balansräkning men kassaflödet fortsatt svagt Kassan uppgick i slutet av kvartal tre till 47,1 miljoner kronor. Denna kassa kommer sannolikt stärkas i Q4 av ett optionsprogram om nya aktier som med ett teckningspris om 15,97 kronor per aktie. Detta optionsprogram kommer tillföra bolaget 10,4 miljoner kronor. Vi antar full teckning och adderar de likvida medlen i balansräkningen. Vi tror även att samtliga i ledningen behåller sina aktier och inte skapar ett större säljtryck på dessa nivåer. Under Q3 var kassaflödet fortsatt negativt till följd av de förluster som uppstod i kvartalet samt utdelningen men kompenserat av utbetalningen från Betsson tidigare i år. Ökar satsningen på mobila/tablet segmentet Nätkasino har förutsättningar för hög tillväxt Under kvartalet har bolaget lanserat ett nytt skräddarsytt casino för surfplattor vilket är en indikation på bolagets mersatsning på tablet/mobila segmentet. Vi ser positivt på detta och framöver förväntar vi oss att bolaget fortsätter investera och vidareutveckla sin mobila plattform för att stötta en hög omsättningstillväxt. Enligt bolaget kommer numera fokus på tillväxten för nätkasinosegmentet skifta gradvis till lönsamhet, vilket vi anser är den rätta strategin för långsiktig värderealisering och är i linje med våra estimat. Nätkasino i sin helhet rapporterade ett starkt kvartal, rent omsättningsmässigt, trots höga bonusutbetalningar och vinstutbetalningar som påverkat omsättningen. Trots att tilläggesköpeskillingen stoppats har Web Resorts ändå levererat bra lönsamhet till Cherry. Den tilläggesköpeskilling som härrör från Web Resorts kunde frigöras på grund av att bolaget inte nådde de överenskomna målsättningarna för tilläggesköpeskilling avtalet. För övrigt går förvärvet av Web Resorts bra och bidrar med en omsättning på 8,6 miljoner kronor och en EBIT på 7,3 miljoner kronor där Cherrys ägarandel uppgår till 49 procent. Under kvartalet har bolaget fortsatt investera mycket i marknadsföring för CherryCasino och Spilleautomater. Det bör även nämnas att bolaget investerar betydligt mer än andra speloperatörer som Betsson, Unibet men även Mr Green (30 40 procent) med hela 46 procent i marknadsföringskostnader under kvartalet i förhållande till intäkter vilket förklarar den höga tillväxttakten. 4

5 I tabellen nedan går det att observera att bolaget satsar intensivt på marknadsföring och vi ser ingen anledning att bolaget ska investera mindre i marknadsföring då det historiskt gett bra utfall på omsättningen. Marknadsföringskostnader relativt till intäkter (%) Källa: Redeye research Likaså tror vi bolaget kommer minska kostnad för sålda tjänster sett till omsättningen från 40 procent till konkurrenternas nivåer om cirka 20 procent då nätspelsdivisionen succesivt växer förbi resturangcasino i storlek. Två primära punkter förklarar att kostnad för sålda tjänster har blivit större under kvartalet: EuroLotto är nu integrerad med CherryCasino som ökar omsättningen men ökar tredjepartskostnaden. Web Resorts har även expanderat sin spelleverantörsportfolio med Netent och Yggdrasil vilket ökat tredjepartskostnaden. Dessa två punkter kostnadsposter har sannolikt kompenserats och/eller kommer till en majoritet av omsättningsökningen kompenseras. 5

6 Aktiva kunder påverkat av migrationen av Eurolotto.com Nätkasino Antal nya/aktiva kunder fortsatt stabilt Bolaget minskade antal aktiva kunder cirka 10 procent till från kvartalet innan till kunder. Detta härrör från integrationen av Eurolotto.com till Cherry Casino. Antalet nya kunder ökade däremot under kvartalet jämfört med föregående kvartal till nya kunder. Integrationen och dess påverkan på aktiva kunder bör ses som en engångshändelse men vi tror som Cherry själv hävdar att de måste intensifiera sina satsningar på kundlojalitet för att behålla kunderna. Det är viktigt att bolaget lyckas skapa god behållning av nya kunder och befintliga kunder för att inte ha en stor del bonusutnyttjare i kundbasen, och därför blir aktiva kunder även ett mått hur väl bolaget behåller sina kunder. Antal nya och aktiva kunder Utveckling av deponerat belopp positivt men mer måste omvandlas Källa: Redeye research Deponerat belopp ökade med 26,3 procent jämfört med kvartalet före vilket indikerar fortsatt god aktivitet bland spelarna, bonusprogram från Cherry, men det är fortfarande vitalt att bolaget fortsätter omvandla deponeringar till nettospelsvinster vilket de lyckats med hittills. Anledningen till kvartalets höga deponerade belopp inte blev omvandlade till nettovinster till lika stor grad är beroende på högre bonusutbetalningar och vinstutbetalningar som kan innebära en längre bindning av dessa kunder. Deponerat belopp miljoner kronor Källa: Redeye research 6

7 Gått live med både Unibet och Mr Green under kvartalet. Yggdrasil fortsätter sin expansion Yggdrasil har fortsatt utvecklats väl under kvartalet även fast de inte nådde våra förväntningar. Cherrys Yggdrasil har bland annat annonserat att de har gått live med både Mr Green och Unibet efter kvartalets slut. Spelen har mottagits väl på Mr Green där en majoritet av spelen får 3/5 av spelarna. Live-avtalen reflekteras även väl i den rapporterade omsättningen för Yggdrasil och tre ytterligare avtal förväntas driftsättas under kvartal 4. Bolaget tecknade åtta nya avtal under perioden och Yggdrasils totala antal tecknade avtal uppgår nu till 18. Differientiering av spel interfacen samt skräddarsydda produkter kommer bli allt viktigare Vi anser att det är viktigt att bolaget fortsätter producera kvalitéslots för att sedan kunna stegvis ta över topplistorna hos speloperatörerna. Bolaget har lanserat tre nya spel under kvartalet som genererat intäkter. Men det bör nämnas att bolaget möter fortfarande en stor utmaning i att komma upp i både antal spel och kvalité för att kunna bidra till en hög tillväxt. Vi anser att spel-interfacet inte bör standardiseras längs spelen som det verkar ha gjorts hittills utan bolaget måste börja innovera nya API:er för att stödja ett större urval i slottarna. Vi hoppas att denna förändring kommer framöver i takt med att personalen utvidgas. Därutöver tror vi mycket på att bolaget kan börja skräddarsy spelprodukterna till kunderna likt Net Ents Mr Green Marvellous. Vi tror att ledningen har både erfarenheten och förutsättningar för att kunna driva detta till ett större segment för Cherry i framtiden. Vi utesluter inte att bolaget säljer Yggdrasil vidare när det har mognat. I sin helhet ser vi gärna att bolaget fortsätter utveckla organisationen i en takt som är långsiktigt hållbar och inte offrar kvalité för kvantitet. Ett misstag i deras spelutbud kan kosta förtroende bland speloperatörerna. Arkitekturen måste även vara designad på ett sätt som är flexibelt då ökade kundkrav i form av omregleringar blir allt viktigare. Vi förväntar oss även i och med lanseringen av kontoret i Gibraltar i kombination med kapacitetsuppgraderingen att bolaget är redo att slå sign in hos de större operatörerna som Bwin, Paddy Power och William Hill framöver. Cherry äger för tillfället 89 procent av Yggdrasil men väljer ledande befattningshavare för Yggdrasil väljer att teckna sina optioner minskar ägarandelen till 86 procent. Räkna med högre omsättning från Q3 i och med förvärvet av JPC casino Restaurangcasino fortsätter ta marknadsandelar Under tredje kvartalet förvärvades JPC casino som förväntat gav en effekt på Q3 omsättningen och resultatet. Sammanlagt tecknades 23 nya avtal för spelställen, varav 19 från JPC casino och fem spelställen stängdes. I och med Cherrys nya kassaterminaler som ger kunden mer betalningslösningsmöjligheter ser vi även en tendens till att bolaget kan fortsatt kapitalisera på snabbare betalningar från kund likt den effekt vi såg 7

8 under andra kvartalet. Segmentet kan troligtvis växa med 2-3 procent per år med hjälp av förvärv på marknaden. Enligt bolaget är även nedgången i resturangcasinomarknaden lägre än tidigare och har stabiliserats kring 2 procent per år. Cherrys marknadsandel för de aktiva spelborden uppgick till 65 procent för september Samtidigt kan ett eventuellt positivt utfall av omreglering av spelmarknaden gör att omsättningen och vinsten kan fördubblas. Vi räknar med att maxinsatsen höjas från 70 till 200 kronor först 2016 eller senare, vilket nu alltså kan påskyndas på grund av EUs stämning av Sverige spellagstiftning. Klubblo Gått live under kvartalet Bolaget har nu gått live med Klubblo projektet men vi kan inte estimera intäktsströmmarna även fast bolaget erhåller en andel av omsättningen i förhållande till avtalet med Metro. Vi väntar med att estimera några intäktsströmmar till dess att bolaget faktiskt börja få omsättning på idrottsklubbarna. 8

9 Marknaden för Cherry fördelaktig Cherry har fortsatt endast en bråkdel av den totala nätkasinomarknaden i europa Nätkasinomarknaden - stor potential för tillväxt Cherry har goda möjligheter att ta del av den prognostiserade tillväxten för nätkasino marknaden som förväntas växa med en CAGR om 5,4 procent i nettospelsintäkter till Bolaget har en liten del av Europamarknaden som uppgår till 23 miljarder kronor i nettospelsintäkter vilket borde möjliggöra att Cherry kan ta del av en högre tillväxt på grund av en högre investeringstakt än genomsnittet på marknaden. Därutöver, förväntas mobilspelsmarknaden bli en god katalysator för Cherrys framtida tillväxt som växer med 32 procent i genomsnitt per år i Europa vilket skulle möjliggöra en högre tillväxt för bolaget som vi nu förväntar oss under Vi bör även nämna att det inte är säkert om denna mobila tillväxt kommer kannibalisera på PC tillväxten och hur stor denna andel kommer vara. För Cherry anser vi att det inte kommer vara några problem dock då det finns utrymme för svensk omsättningstillväxt i förhållande till konkurrenter, ingen utomlandsetablering, samt den pågående övergången från fysiska spel till onlinecasino (för tillfället uppgår 9 % av allt spel på nätet). Det är viktigt för Cherry om de ska kunna nå de långsiktiga tillväxtmålen att bolaget organiskt, via partnerskap eller förvärv, börjar expandera sin verksamhet till fler Europeiska marknader. Under kvartalet har omregleringstrenderna fortsatt i ett antal marknader som Nederländerna, Spanien, Storbritannien samt Nordamerika. I Sverige har EU påskyndat processen för licensiering under kvartalet genom att ta upp svenska spellagstiftningen inför EUs domstol. Tidigare hade svenska spel ansökt om en nätkasino licens, vilket med facit i hand, kan tyda på att Svenska spel öppnar upp för bredare omreglering. En stor fråga kring omregleringseffekterna är om det faktiskt kan leda till mindre försäljning och lägre marginaler då större spelare går in i marknaden och börjar ta del av den till i introduktionen i alla fall större spelomsättningen. De flesta speloperatörerna verkar dock vara ense om att så inte är fallet och att det är beroende på taxeringen. En låg taxering ger en högre penetration av onlinecasino på marknaden och upprätthåller en hög konkurrens. Oavsett kommer omregleringen leder till lägre marginaler men som kan kompenseras av en högre omsättningsnivå. Cherry kan fortsätta växa genom både förvärv och enklare betalningslösningar Resturangcasinomarknaden - viss tillväxt möjlig Den svenska restaurangcasinomarknaden är reglerad och Cherry agerar under tillstånd från Lotteriinspektionen. Restaurangcasinomarknaden omsätter runt 1 procent av den totala spelmarknaden, vilket är en nedgång på närmare fem procentenheter jämfört med hur det såg ut runt 9

10 millenniumskiftet (före nätkasinots och Casino Cosmopols intåg). Potentialen för Cherry ligger i att fortsatt konsolidera marknaden och utöka möjligheterna för kund att spela. För närvarande pågår en spelutredning i riksdagen som är en katalysator för en omsättningstillväxt och multipelexpansion för resturangcasinot som innebär att maxinsatsen höjs från 70 kronor till 200 kronor. Eftersom insatshöjning frågan inte nödvändigtvis är en lika prioriterad fråga som omreglering för online spel, förväntar vi oss att det kan ta tid innan denna motion går igenom. Cherrys Yggdrasil har goda förutsättningar för högre tillväxt än marknaden Spelleverantörsmarknaden - goda förutsättningar Yggdrasil, som är kopplat till speloperatören Cherry, är likt många andra spelutvecklare som historiskt sett varit kopplade med speloperatörerna för att sedan knoppas av. Exempel på speltillverkare är Net Entertainment, Microgaming, Playtech, Scientific Games, IGT, Bally Games, Betsoft. Marknaden för spelleverantörerna förväntas växa i takt med nätkasino tillväxten. Samtidigt är spelutvecklingsmarknaden inte så pass hårt konkurrensutsatt som på speloperatörssidan, vilket kan förklaras av högre inträdesbarriärer. Viktigt är att Yggdrasil i framtiden fortsätter förhåller sig konkurrenskraftigt med hänsyn till kvantitet och kvalité för spelen då speloperatörer annars kan tappa förtroende för leverantören. Yggdrasil har goda möjligheter att växa sig stora med tanke på deras storlek och erfarenhet av spelutvecklingsmarknaden. 10

11 Finansiella prognoser Hög tillväxt upprätthålls över tid av mobil satsningen samt av etablering utomlands Vi estimerar för nätkasino att tillväxten uppgår till 39 procent år 2014 som vi succesivt prognostiserar kommer att minska. Tillväxten upprätthålls dock på en hög nivå av att bolaget går in i nya europeiska marknader,mobila tillväxten och mindre bonusutbetalningar. Därefter minskas successivt tillväxttakten till 10 procent år För att möjliggöra denna tillväxt krävs både en hög investeringstakt och med den erfarenhet ledningen tror vi att bolaget kan ta marknadsandel inom nätspelsmarknaden. Det är även viktigt att poängtera att vi tror att ett kapitalbehov kan komma uppkommer i slutet av 2015 eller i början av 2016 om bolaget väljer att ha en högre tillväxttakt än vad vi räknar med. Detta kan ske både av anledningen att Cherry väljer att göra förvärv eller genom att upprätthålla låga marginaler för att bibehålla en hög tillväxt. Även vidareutveckling av mobilsatsningen kan sannolikt påverkan på nettokassan men stöttas av högre marginaler på längre sikt. Marginalmässigt förväntar vi oss förbättringar de kommande åren. I närtid är det sannolikt att marginalerna höjs på grund av att de fasta kostnaderna bibehålls på nuvarande nivå (personalkostnader) successivt sjunker som andel av omsättningen under Konkurrenter som Mr Green har exempelvis personalkostnader om 20 procent mot Cherrys cirka 30 procent. På koncernivå drivs denna marginalexpansion även av att resturangcasinots andel av total försäljningen successivt sjunker vilket gör att marginalerna kommer gradvis spegla den uthålliga marginalen vi använder för nätspelscasinot. Den relativa delen av marknadsföring och cogs kommer minska i förhållande till intäkterna över tid Vi räknar även med att marknadsföring relativt omsättningen från nuvarande nivå om 46 procent kommer minska allteftersom intäkterna börjar öka. Konkurrenter som Unibet och Betsson har marknadsföringskostnader relativt till omsättningen mellan procent. Effektivitet i marknadsföringen kommer vara viktig för Cherry för att kunna uppnå liknande marginaler som konkurrenterna. Likaså kostnaden för sålda tjänster lär minska i förhållande till intäkterna när nätkasinointäkterna gradvis ökar över tid. Som tidigare nämnt är de redovisade intäkterna något underskattade då Cherry har höga bonusutbetalningar vilket i en mognadsfas bör innebära en större positiv intäktsförändring som kommer ha en direkt effekt på EBIT på längre sikt. Det bör dock tilläggas att om bonusutbetalningarna minskar behöver inte omsättningen följa linjärt med eftersom man förlorar även prospektiva kunder pågrund av utebliven bonus. Det handlar alltså om över tid att bygga kvalité i spelarbasen. Vi väljer att fokusera på EBIT då vi tror att avskrivningarna inte kommer kompensera för CAPEX- investeringarna, som prognostiseras vara högre, vilket betyder att vi kan ha överestimerat intjäningsförmågan om vi hade fokuserat på EBITDA. Allt som allt ser vi ingen anledning varför bolaget 11

12 inte kan upprätthålla en marginal om 20 procent likt konkurrenterna eller högre vid en mognadsfas. För Klubblo räknar vi inte med några intäkter under Under kvartalet fick Klubblo tillstånd, och förväntas bidra med intäkter tidigast i början av I det stadiet, om allt går som plan, kommer vi börja att räkna med klubblo i våra estimat. För Yggdrasil prognostiserar vi en omsättningsökning med anledning av att Mr Green och Unibet driftsattes under kvartalet samtidigt som tre spel lanserats under kvartalet. Bolaget har nu tecknat 18 avtal med speloperatörer men har 10 operatörer ytterligare som väntas driftsättas, varav tre stycken under Q4. Vi anser att det finns fortfarande stor sannolikhet att vi även efter prognosmissen kan uppnå våra helårs prognoser på grund av att spelutbudet ökar och att de har hittills mottagit rätt så bra, vilket gör att de förblir oförändrade. Följt av de resonemang som förts ovan summerar vi våra tillväxtantaganden för de olika segmenten i tabellen nedan: Tillväxtprognoser MSEK Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4' Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14E 2014E 2015E 2016E Restaurangcasino 32,4 32,1 34,6 39,2 138,3 33,3 35,0 37,6 41,4 147,3 153,4 157,3 Tillväxt 1,6% 4,9% 0,6% 4,3% 2,8% 2,8% 9,0% 8,7% 5,5% 6% 4,3% 2,5% Nätspel 27,4 29,4 35,1 35,6 127,5 39,1 40,6 46,6 51,3 177,6 232,0 288,9 Tillväxt n/a n/a n/a 31% 32% 43% 38% 33% 44% 39% 31% 24,5% Yggdrasil 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,5 0,8 1,0 2,4 4,7 15,5 32,1 Tillväxt n/a n/a n/a n/a n/a >100% >100% >100% >100% >100% 308% 107% Källa: Redeye Research, Cherry Fortsatt hög omsättningstillväxt väntas och lönsamhetsförbättringar under 2014 Vi ändrar våra prognoser för lönsamheten för 2015 en aning då bolaget får förtroendet att detta var ett extraordinärt kvartal ur resultatsynpunkt samt att fokuset kommer gradvis bli mer lönsamt. Vi reviderar även våra omsättningsestimat för något på grund av det ökade lönsamhetsfokuset som bör ge upphov till mindre bonusutbetalningar och högre effektivitet i marknadsföringen. Bolaget annonserade även i det fjärde kvartalet att kvartalet börjat bättre än det tredje kvartalet, samtidigt som bolaget tar fördel av mobiltillväxten. Detaljerade estimat, SEKm Q1'14 Q2'14 Q3'14* Q4'14E 2014E* 2015E Omsättning Rörelseresultat -7,6-7,7-12,1-5,6-33,0-8,9 EBITDA -4,3-4,1-8,1-1,8-18,3 2,8 Nettovinst -8,1-7,1-13,9-5,6-34,7-7,0 VPA, kr -0,60-0,53-1,05-0,42-2,59-0,50 Försäljningstillväxt 22% 24% 22% 27% 24% 22% Rörelsemarginal, % -10,4% -10,1% -8,3% -5,9% -8,7% -2,3% Källa: Redeye Research *Ej rapporterat, före web resorts tillägessköpeskilling 12

13 Värdering En diskonterad kassaflödesanalys och en sum of the parts (SOTP) värdering används för att avgöra värdet i bolaget. De essentiella förutsättningarna för att kunna uppnå våra estimat är på plats Diskonterad kassaflödesanalys Omsättningstillväxten samt EBIT-marginalen förblir oförändrat mellan perioden mellan cirka 8 och 14 procent respektive. Resonemanget grundas på att Cherry har erfarenhet, strategi och de marknadsförutsättningar som krävs för att uppnå våra estimat. Vi prognostiserar att omsättningstillväxten kommer successivt minska från nuvarande procents till 10 procent från Den höga tillväxten stödjs av nätkasinots högre tillväxt. Tillväxten motiveras genom att bolaget tar andelar av den starka mobilmarknadstillväxten samtidigt som bolaget med stor sannolikhet kommer behöva öppna sig för fler utomlandsetableringar för att kunna nå en mognadsfas vid slutet av EBIT marginalen närmar sig successivt 20 procent (koncernnivå) på grund av att marknadsföringskostnader sjunker till normala nivåer och nätspels segmentet får högre andel av omsättningen EBIT-marginalen kommer närma sig 20 procent på koncernnivå i och med att bolaget skär ned på marknadsföringskostnader. Samtidigt kommer restaurangkasinots påverkan på EBIT-marginalen minska över tid då nätkasinots tillväxt tar fart, vilket gör att kostnad för sålda tjänster samt personalkostnader sjunker relativt sett till omsättningen. Även Yggdrasil kan tänkas ge en god effekt men som vi inte räknar med i lika stor utsträckning. Vi tror bolagsskatten kommer ligga nära 5 procent efter 2018 när bolaget når mognadsfasen eftersom den relativa delen av vinster från nätkasino i förhållande till restaurangkasino (där de inte kan ta del av skattefördelar) kommer vara betydligt större i framtiden som leder till att skatten successivt sjunker mot 5 procent. Vår rating förblir oförändrad och diskonteringsräntan uppgår nu till 10,5 procent. Det motiverade värdet blir fortsatt 45 kronor. Scenario-sammanfattning För mer information kring scenarioanalysen se sid 17. Bear case scenario: Vårt motiverade värde uppgår till 25 kr med en estimerad sannolikhet om 25 procent Base case scenario: Vårt motiverade värde uppgår till 45 kronor per aktie med en estimerad sannolikhet om 50 procent Bull case scenario: Vårt motiverade värde uppgår till 75 kronor per aktie med en estimerad sannolikhet om 25 procent 13

14 Nätkasinodelen för 2015E motiverar mer än dagens börsvärde Sum of the parts värdering Vår SOTP-värdering har fått stärkt validitet under kvartalet med anledning av Intertains förvärv av Vera&John. Vera&John hade 75 procent av sin försäljning i Norden för 2013, vilket på omsättningsnivå är nära vad Cherry för tillfället omsätter i Norden. Under kvartalet förvärvades Intertain till en EV/EBIT multipel 2013 om 22 (före earn-out agreement) som är jämförbart och likt Cherry än jämförelse med Unibet/Betsson. Enligt våra för 2015E beräkningar innebär detta en EV/EBIT multipel om för Vera&John. Vår tidigare multipel står därför fast med sannolikhet för att vi underestimerat tillväxten för 2015 då bolaget kan börja med sin utomlandsexpansion. Sannolikt bör aktien värderas i i det övre intervallet från vår tidigare SOTPvärdering. Rörelsemarginalen tror vi kommer numera vara närmare 20 procent än 18 procent i mognadsfasen. Detta stöds av den rörelsemarginal liknande konkurrenter har idag med liknande hög tillväxt som Cherry har idag. Vi tror inte att man ska behöva vara rädd för att multipelkontraktion för Cherry, med tanke på det positiva omregleringsklimatet samt att bolagets peers inte har visat några långsiktiga indikationer på vinstkontraktion, likt den historiska utvecklingen. Givetvis behöver man även ta hänsyn till att bolag som Cherry har bättre prospekt för att växa snabbare än sina större peers ett par år framöver vilket även minskar risken för nedsidan även vid en multipelkontraktion. Det kan möjligtvis vara så att bolagen Unibet/Betsson premievärderas pågrund av ett bra börsklimat men viss beaktning bör tas att den politiska risken minskat i bolagen. Den mindre riskpremien i multipel jämförelsen med Vera&John kan härledas till högre tillväxt, högre andel mobilförsäljning samt lönsamhet under denna exceptionella tillväxt. Samtidigt kompenseras den av Cherry mindre storlek samt större koncentrerade andel i Norden. Se vår diskussion i finansiella prognoser varför vi föredrar använda EV/EBIT istället för EV/EBITDA i våra analyser för Cherry i finansiella prognoser. Om vi räknar med att bolaget kan upprätthålla en EBIT marginal om 20 procent vid mognadsfasen vid en omsättning om ca 220 miljoner för 2015 leder det till ett värde på en EV/EBIT multipel basis om 10 till 446 miljoner kronor. Detta är en fortfarande något konservativ multipel med tanke på bolagets långa erfarenhet av spelbranschen samt att bolaget lyckats upprätthålla en hög tillväxt som troligen kommer även fortsätta efter Unibet och Betsson handlas kring i EV/EBIT för 2015E med betydligt lägre organisk tillväxt. Dock bör en viss riskpremie motiveras för att bolaget är mindre och allokerade till färre marknader, vilket höjer den politiska risken. 14

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 19 februari 2015 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Ljus framtid för Cherry Cherry rapporterade ett Q4 som var över våra förväntningar omsättningsmässigt för både

Läs mer

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året.

DIBS Account lanseringen har nu påbörjats och kommer bli mycket intressant att följa under året. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Står inför ett spännande år DIBS rapport för det fjärde kvartalet överträffade våra förväntningar för såväl försäljningen som resultatet. Tillväxten

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget.

Våra prognoser och värdering lämnas i stort sett oförändrade. Den nedtryckta aktiekursen speglar relativt väl osäkerheten och risken i bolaget. BOLAGSANALYS 27 februari 2014 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Storstädningen slutförd Bokslutet från Geveko bjöd resultatmässigt inte på några stora överraskningar. Marknadsläget inför 2014 är lite ljusare

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 5 maj 2014 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Dibs blir allt mer intressant Dibs rapport för det första kvartalet var till stora delar som vi förväntat oss. Tillväxten uppgick till 13 procent vilket

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Allenex Svagt Europa bör vända uppåt Försäljningen i Q2 kom in något under våra förväntningar och liksom tidigare kompenserar ett starkt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 21 februari 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest-affären i hamn Q4 var intäktsmässigt högre än vi hade räknat med, medan 45 MSEK i EBITDA justerat för e.o. poster, prickade

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 23 maj 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Illinois öppnar för ny storaffär Opus meddelar att de förhandlar om ett nytt stort bilprovningskontrakt med delstaten Illinois. Detta är en

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret.

Den positivare marknaden ser ut att fortsätta in i 2014 där bolaget möter enklare jämförelsetal under första halvåret. BOLAGSANALYS 7 februari 2014 Sammanfattning Acando (acanb.st) Bra direktavkastning i Acando 2013 blev ett år präglat av en volatil marknad för Acando. Året avslutades dock starkt och rörelsemarginalen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 juni 2015 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Marginallyft hägrar Avslutningen på bokslutsåret 2014/15 bjöd på stark organisk tillväxt: 8% är den högsta siffran

Läs mer

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid.

Crown Energys Q2-rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring Sydafrika kan komma i närtid. BOLAGSANALYS 18 augusti 2014 Sammanfattning Crown Energy Möjlig uppvärdering framöver Crown Energys Q2rapport bjöd inte på några direkta överraskningar utan mer antydan om att intressanta nyheter kring

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 19 februari 2014 Sammanfattning Formpipe Software (fpip.st) Små steg i rätt riktning 2013 inleddes svagt av Formpipe men det andra halvåret har varit ett steg i rätt riktning. Försäljningen

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 22 augusti 2014 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) I väntan på Illinois Under Q2 fick Opus full utväxling på sina senaste affärer och förvärv. Intäkterna steg

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 november 2014 Sammanfattning Systemair (SYSR.ST) Stabilt, trots tappet i Ryssland Q2-rapporten visade upp en fortsatt resultatförbättring och lönsamheten ser

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 18 september 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Med bevisad effekt Axichem fortsätter arbetet med att ta sin produkt axiphen, ett syntetiskt, naturanalogt

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 26 januari 215 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Dags att flytta fokus Under 213 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Trots god tillväxt och imponerande

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 september 215 Sammanfattning Elos Medtech (ELOSSb.S) Bra start för stort förvärv Tillväxten i Q2 blev hela 37 procent och det drevs till stor del av förvärvet av Onyx Medical som överträffade

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx

Pledpharma (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx BOLAGSANALYS 9 juli 2015 Sammanfattning (Pled.st) AvMASCCering av PLIANT-studien förstärker vårt intryck av PledOx En utökad uppsättning data från PLIANT-studien presenterades nyligen på MASCC-kongressen

Läs mer

Precio Systemutveckling AB.

Precio Systemutveckling AB. Bull or Bear Independent Analysis Precio Systemutveckling AB. Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Störst i Sverige Genom förvärvet skapas Sveriges största special företag

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 mars 2015 Sammanfattning axichem (AXIC-A.ST) Fortsätter på rätt spår Axichem fortsätter på sin utstakade väg för att ta sina produkter baserad på fenylcapsaicin

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 5 mars 2015 Sammanfattning Senzime (SEZI.ST) I linje med förväntan Senzimes bokslutskommuniké visade ett svagt år med utebliven försäljning av instrument. Omsättningen

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 maj 2015 Sammanfattning West International (WINT) Levererar enligt plan Bolagets rapport för det första kvartalet kom in enligt vår förväntan. West rapporterade

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 11 augusti 2014 Sammanfattning (Binv.st) Plattformen ökar i betydelse Det var positivt att lyckas visa vinst i verksamheten för andra kvartalet och det tar bolaget

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 oktober 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Fortsatt svagt från ReadSoft ReadSofts rapport för det tredje kvartalet var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Försäljningen ökade

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 maj 215 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Emissionen pressar aktien Scandidos genomför för närvarande en nyemission för att stärka kassan inför kommande produktlanseringar.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 september 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Förstärkt lönsamhet framöver Avega Groups rapport för det andra kvartalet levde upp till våra förväntningar.

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Intäkterna för Q4 kom in något högre än väntat, 25 vs 22 MSEK men bruttomarginalen var lägre än väntat vilket sänkte resultatet.

Intäkterna för Q4 kom in något högre än väntat, 25 vs 22 MSEK men bruttomarginalen var lägre än väntat vilket sänkte resultatet. BOLAGSANALYS 24 februari 2014 Sammanfattning Invisio (IVSO.ST) Bör vända till vinst 2014 Intäkterna för Q4 kom in något högre än väntat, 25 vs 22 MSEK men bruttomarginalen var lägre än väntat vilket sänkte

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 september 2015 Sammanfattning (Pled.st) I väntans tider Det viktigaste beskedet i den senaste delårsrapporten var att ett end of phase II-möte med FDA (PLIANT-studien)

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Vårt motiverade värde på 3,7 kr per aktie visar på en stor potential dock inte utan risker.

Vårt motiverade värde på 3,7 kr per aktie visar på en stor potential dock inte utan risker. BOLAGSANALYS 3 april 214 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Framtida samarbeten i fokus Försäljningen utav Kavkaz och Prodolny licenserna är nu avklarad detta medför starkare kassa framöver och att

Läs mer

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt BOLAGSANALYS 13 maj 2012 Sammanfattning Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt Cherrys omsättning växte med 80 procent till 97,4 MSEK, vilket var i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 12 maj 2015 Sammanfattning Avega Group (AVEGB.ST) Ett effektivare Avega motiverar en uppvärdering Avega rapporterade ett resultat och försäljning under det första

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 maj 2015 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Tilltalande tilltagande tillväxt Intäkterna i Q1 om 85,9 MSEK, motsvarande en tillväxt på 20 procent, var i linje

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E ju Sammanfattning (BRE2.ST) BOLAGSANALYS 9 februari 2015 Kundstocken växte 13 % i H2 De 10 000 nya privatkunderna från jättekampanjen under Q4 fick till följd att intäkterna

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas ANALYSGARANTI* 30:e augusti 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas Fotoquick kom med en svag Q2-rapport. Men den stora nyheten i samband med kvartalsrapporten var att I.T.S. förvärvar 34 procent

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 april 2015 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Förbättrade utsikter för Kopy Den enskilt största nyheten sedan vår senaste analysuppdatering är att GV Gold formellt har meddelat att

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

HomeMaid AB. Satsning på expandering

HomeMaid AB. Satsning på expandering Independent Analysis HomeMaid AB Ökad trend för hushållsnära tjänster. Hushållens intresse av att köpa RUT-tjänster är fortfarande hög.t Antalet RUT-köpare förra året ökade med 12 %. Rörelsemarginal om

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers

Aqeri Holding AB. Bull or Bear Independent Analysis. Value Drivers Bull or Bear Independent Analysis Aqeri Holding AB Value Drivers Quality of Earnings Risk Profile Quality of Management Vinstökning med 1750 % ger goda framtidsutsikter Efter några tunga år med förluster

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 30 oktober 2015 Sammanfattning Vitrolife (VITR.ST) Ett barn blir två i Kina Igår meddelade kommunistpartiet i Kina att ettbarnspolitiken överges och att det nu

Läs mer

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2.

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Omstruktureringsprogram ska lyfta lönsamheten ReadSofts rapport för det andra kvartalet var en besvikelse där en svag försäljning slog hårt

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 mars 2015 Sammanfattning Cortus Energy (COEN.ST) Avgörande år för Cortus Cortus är nu på god väg att kommersialisera sin unika förgasningsteknik för biobränslen.

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 4 mars 2015 Sammanfattning Online Group (ONGE.ST) Nedskrivningens tid Q4-rapporten blev sämre än våra förväntningar. Försäljningen blev 58 miljoner kronor (förväntat

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 1 november 213 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Svagt Q3 från Addnode Group Addnode Group:s rapport för det tredje kvartalet var betydligt svagare än vad vi räknade med även justerat

Läs mer

Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus

Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus BOLAGSANALYS 19 maj 2014 Sammanfattning Immunicum (Immu.st) ASCO står i fokus Kostnaderna i tredje kvartalet för det brutna räken skapsåret 2013/14 ökade något mer än vi förväntat oss, men är av ringa

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer