UTKAST Huvudsakligt innehåll. Särskilt socialvårdsstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTKAST 22.6.2009. Huvudsakligt innehåll. Särskilt socialvårdsstöd"

Transkript

1 FRAMSTÄLLNING nr x/200x-200x 200X-0X-XX Till Ålands lagting UTKAST Särskilt socialvårdsstöd Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om särskilt socialvårdsstöd antas. Avsikten med förslaget är att värna om särskilt utsatta personers ekonomiska trygghet samt att främja och upprätthålla en persons eller familjs sociala trygghet och möjligheten att klara sig på egen hand. Genom det särskilda socialvårdstödet ska livssituationen för personer med endast en liten inkomst oftast huvudsakligen i form av pension kunna underlättas. För dessa personer torde redan relativt små stöd kunna förbättra personens livssituation i en positiv riktning. Målgruppen för det föreslagna särskilda socialvårdsstödet är personer som har passerat den yrkesverksamma åldern, de vill säga personer i åldersklasserna 65 år och uppåt. Men även yngre personer i arbetsför ålder som på grund av olika orsaker tvingats att sjukpensionera sig ska kunna var berättigade till särskilt socialvårdsstöd. För en ensamstående person föreslås det särskilda socialvårdsstödet uppgå till högst 70 euro per kalendermånad, medan stödet till en person som är gift eller lever i ett samboförhållande kan uppgå till högst 63 euro per kalendermånad. För att vara berättigad till särskilt socialvårdsstöd skulle årsinkomsten fördelat per kalendermånad inte få överstiga 699 euro. Det särskilda socialvårdsstödet beviljas på ansökan av den kommun där sökanden har sin hemkommun. En regelbunden justering av stödet görs vartannat år. Enligt förslaget ska kommunen ansvara för verkställigheten och uppföljningen av lagen och tillsynen över den. Landskapsregeringen föreslås ansvara för den allmänna informationen om möjligheten att ansöka om stöd. Landskapet föreslås finansiera hela det faktiska stödbelopp som kommunen utbetalar till stödtagarna i form av särskilt socialvårdstöd. I förslaget ingår även en ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt vid lämpligt halvårsskifte.

2 !"###################################################################################$ %&! ########################################################################################' $#(! #########################################################################################' $#$("&!! ######################################################' $#()"!"!*!#####################################################' +! &+ +!! #############################################################################################, #$%& ###########################################################################################, #-!!##################################################################, #'-!&!################################################################, #,!.)!###############################################################, '!.)!! +!!###############/ '#$(-01++! "!")"!+ ####/ '#.!++&##################################################################### '#' +!*&.!*2###################################### '#, +!!!!! 3 2############################### '#/ +!.!*#########################################################4 '#%.!++! ++###############################################################4,# +!!! *#################################################################4,#$* )! #####################################################4,# ######################################################################################2,#'0!&!.!++!!!!#######################################2,#,(*! +!#################################################################2 /#*.!""!! ###################################################################### #!! ##########################################################################$ 4#0!!.!!###############################################################################$$!3! ########################################################################################$$ $# +& ###############################################$$ # +& +! &+ +!! ################################################################,!5#####################################################################################################/ %(6%7(%8& ####################################/ %(6%7(%8& +! &+ +!! ################################################' 7!!5!############################################################################################',

3 ' Allmän motivering 1. Socialvården 1.1 Samhällets roll inom socialvården Den åländska lagstiftningen innehåller en mängd författningar som reglerar samhällets befogenhet att i socialt syfte bistå de invånare som är i behov av ekonomiska bidrag eller andra stödåtgärder. Men även långt innan dagens lagstiftning kom till ansågs samhället på ett eller annat sätt ha en rätt att bidra till var och ens försörjning och att hjälpa personer i social nöd. Detta samhälliga ansvar föll i främsta hand på kommunerna och församlingarna. Samhällen har inte bara ansetts ha en rätt utan också en skyldighet att bedriva social verksamhet. Detta ansvar har sedan kommit att utvecklas till att känneteckna det samhälle som allmänt brukar beskrivas som ett välfärdssamhälle, det vill säga ett samhälle där stor vikt har lagts vid att samhällets välfärd ska komma alla till del, i synnerhet svaga och utsatta grupper. Denna välfärdsideologi som kommit att prägla framförallt de nordiska samhällena har sedermera kommit till uttryck även i den finländska grundlagen, där det sägs att var och en genom lag ska garanteras rätt att få en grundläggande försörjning tryggad vid bland annat arbetslöshet, arbetsoförmåga och under ålderdomen samt vid barnafödsel. Den ovan beskrivna socialtjänsten som samhället tillhandhåller har många beröringspunkter med andra områden av samhällelig aktivitet. Bland annat är socialförsäkringen direkt avsedd att komplettera den kommunala socialvården. Hälso- och sjukvården, som delvis riktar sig till personer med både sociala och medicinska problem kan även i många avseenden anses komplettera socialvården. Men även skolan syftar till att utbilda medborgarna till sociala individer som ska klara sin försörjning utan samhällets hjälp, liksom medborgarna genom de skatter man betalar till samhället tar del i finansieringen av samhälliga socialvården. 1.2 Social trygghet och dess förmåner Enligt landskapsregeringens socialvårdsplan för åren är en god social trygghet på alla plan en förutsättning för ett modernt samhälle. I begreppet social trygghet ingår bland annat förebyggande verksamhet, socialvårdstjänster av viss omfattning och kvalitet samt ett ekonomiskt skyddsnät i form av trygghet under sjukdom, arbetslöshet och ålderdom samt annat utkomstskydd. Syftet med den sociala tryggheten är att främja befolkningens hälsa och funktionsförmåga, att ge förutsättningar för en sund arbets- och livsmiljö samt att trygga en tillräcklig utkomst, social- och hälsovårdstjänster och social trygghet i livets alla skeden. Så gott som alla hushåll får tidvis någon form av inkomstöverföring eller nyttjar socialvårdstjänster. Kommunerna har en viktig roll då det gäller att utveckla den sociala tryggheten. Socialtjänsterna och utkomstskyddet styrs med hjälp av lagstiftning. Tjänsterna finansieras huvudsakligen med skatter och landskapsandelar. Kostnaderna för utkomstskyddet täcks med avgifter som tas ut av arbetsgivare och de försäkrade samt med skattemedel. I det åländska sociala trygghetssystemet ingår olika förmåner såsom familjepolitiska stöd i form av barnbidrag, stöd för vård av barn i hemmet, stöd till enskilda daghem, bostadsbidrag, underhållsstöd och moderskapsunderstöd. De familjepolitiska stöden kompletteras med utkomstskydd i form av grunddagpenning och den därtill anslutna förhöj-

4 , ningsdelen, tillägget för sysselsättningsplan samt barnförhöjningen och arbetsmarknadsstödet. Som ekonomiskt stöd inom socialvården finns dessutom utkomststödet som närmare presenteras nedan. 2 Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd 2.1 Allmänt Landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd är en blankettlag genom vilken rikets lag om utkomststöd (FFS 1412/1997) görs tillämplig i landskapet. Rikslagen om utkomststöd är tilllämplig i landskapet i den lydelse den har den 1 mars Utkomststödet är en förmån som beviljas av kommunerna i situationer där personens eller familjens inkomster och tillgångar inte räcker till för dagliga nödvändiga utgifter. Utkomststödet utgör en grundläggande förmån med vilken den enskilde i lag garanteras den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv enligt 19 1 mom. grundlagen. Syftet med utkomststödet är trots det även att främja individens och hans eller hennes möjligheter att klara sig på egen hand. Enligt motiven till lagen om utkomststöd har individen också alltid ansvar för sig själv, och med utkomststödet försöker man förbättra förutsättningarna för att förverkliga detta ansvar. Utkomststödet har således en mera omfattande uppgift än att bara ge oundgänglig trygghet i livet, det vill säga att tillgodose det så kallade existensminimum. Utkomststödet ger också möjligheter att delta i samhällets verksamhet och syftar inte enbart till att hålla personen eller familjen vid liv. Utkomststödet är den förmån som beviljas i sista hand. Utkomststödet består av en grunddel och en tilläggsdel. Därtill kan förebyggande utkomststöd beviljas. Utkomststöd beviljas på ansökan och vanligen för en månad i sänder. Stöd beviljas till det belopp med vilket de stödberättigade utgifterna överstiger den sökandes disponibla inkomster och tillgångar. 2.2 Utkomststödets grunddel Utkomststödets grunddel ska täcka kostnaderna för kost och kläder, smärre hälso- och sjukvårdsutgifter samt utgifter för personlig hygien och hemmets hygien, resekostnader för lokaltrafik, prenumeration av tidningar, tvavgift, användning av telefon, hobby- och rekreationsverksamhet samt motsvarande utgifter som hänför sig till en persons eller familjs dagliga uppehälle. För år 2009 är grunddelen 399,05 euro/månad för ensamboende och ensamförsörjare, 339,37 euro/månad för andra personer som fyllt 17 år, 291,41 euro/månad för en person som fyllt 17 år och som bor hos ena eller båda föräldrarna, 279,48 euro/månad för barn i åldern år och 263,57 euro/månad för barn under 10 år. 2.3 Utkomststödets tilläggsdel Med utkomststödets tilläggsdel täcks vid behov boendekostnader i behövlig utsträckning, andra nödvändiga hälso- och sjukvårdsutgifter än de som ingår i grunddelen, utgifter för barnomsorg samt utgifter som anses nödvändiga på grund av en persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden. 2.4 Förebyggande utkomststöd Utöver det egentliga utkomststödet beviljar kommunen förebyggande utkomststöd enligt grunder som kommunen själv fastställer. Enligt motiven

5 / till lagen om utkomststöd (RP 217/1997 rd) är det med tanke på syftet med utkomststödet viktigt att personer och familjer ges bättre förutsättningar att klara sig självständigt. Syftet med det förebyggande utkomststödet är enligt lagen att främja en persons och familjs sociala trygghet och funktionsförmåga. Stödet är inte beroende av om personen eller familjen är berättigad till det egentliga utkomststödet (grunddel och tilläggsdel). Syftet med det förebyggande utkomststödet är också att i tillräckligt god tid hjälpa en person som är i behov av stöd att klara av förutsebara problem beträffande utkomsten och att undvika behovet av egentligt utkomststöd. Med hjälp av förebyggande utkomststöd kan man i synnerhet på lång sikt uppnå ekonomiska inbesparingar. Redan relativt små stöd kan förhindra att den sökande råkar i en situation där han eller hon är tvungen att till och med under lång tid ty sig till det egentliga utkomststödet. Det förebyggande utkomststödet har enligt en utredning (Social- och hälsoministeriet, Stencilserie 1997:18) konstaterats vara ett särskilt användbart hjälpmedel inom socialvården som en lösning på akuta kriser. Det kan gälla stöd för familjer som drabbats av olika kriser såsom en familjemedlems död eller allvarlig sjukdom, men även då en persons eller familjs utkomst har äventyrats till följd av överskuldsättning eller en plötsligt försämrad ekonomisk ställning. Genom att vid överskuldsättning bryta skuldspiralen har man kunnat få en persons eller familjs ekonomi i balans och behovet av varaktigt stöd har därmed kunnat förhindras. Stödet har även använts för att stöda åldringars boende i det egna hemmet. Även funktionshindrade personer har kunnat få hjälp att klara sig på egen hand med ett förebyggande utkomststöd när man inte varit berättigad till stöd enligt annan speciallagstiftning. 3 Förebyggande utkomststöd till ekonomiskt utsatta pensionstagare 3.1 ÅSUB:s rapport om ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland I maj 2007 presenterade Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) en rapport om Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland (2007:5). Huvudsyftet med utredningen var att undersöka hur den del av det sociala trygghetssystemet som föll under landskapets lagstiftningsbehörighet fungerade i praktiken och i vad mån de olika bidragen minskade risken för relativ fattigdom. Tanken var också att utredningen skulle bidra med bakgrundskunskap till en förändring i landskapslagstiftningen om bostadsbidrag och utkomststöd. I rapporten har ÅSUB för första gången räknat fram den åländska relativa fattigdomsgränsen. Vid beräknandet av den åländska fattigdomsgränsen har ÅSUB använt uppgifter om hushållens inkomst per konsumtionsenhet. Här har ÅSUB tilllämpat den av EU och Eurostat rekommenderade relativa fattigdomsgränsen, det vill säga 60 procent av medianen av den beskattningsbara inkomsten per konsumtionsenhet. Enligt denna beräkningsmetod skulle den åländska fattigdomsgränsen år 2004 ha legat vid en årsinkomst innan skatt på euro per konsumtionsenhet. Beräknat på nettoinkomsten per konsumtionsenhet skulle fattigdomsgränsen på Åland bli euro per år eller 919 euro per månad. Sistnämnda definition skulle medföra att 13,1 procent av de åländska hushållen låg under fattigdomsgränsen innan skattefria transfereringar. För att kunna ge en rättvis bild av den enskilda individens disponibla inkomst påtalar utredningen att hänsyn även måste tas till familjesammansättning och försörjningsbörda. Den avgörande gränsen för risken för fattigdom verkar därför enligt utredningen gå vid storleken på det hushåll in-

6 dividen lever i och mer specifikt mellan hushåll med en person och hushåll med två eller flera personer. Utredningen visar dessutom att den största andelen fattiga finns hos kvinnor och män som passerat den yrkesverksamma åldern, det vill säga personer i åldersklasserna 70 år och uppåt. Även en tydlig könsskillnad framgår av utredningen, som visar att en större andel äldre kvinnor är fattiga än motsvarande kategori män. 3.2 En arbetsgrupp tillsätts Mot bakgrund av ÅSUB:s rapport om var den största andelen fattiga finns, beslöt landskapsregeringen den 13 november 2007 tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda och föreslå stödformer för de mest utsatta pensionärerna. I sitt arbete skulle arbetsgruppen särskilt beakta hur ett eventuellt stöd påverkar andra stöd såsom exempelvis bostadsbidrag och utkomststöd, vilken effekt stödformen har för den enskilde samt vilka de ekonomiska verkningarna skulle vara för landskap och kommuner om stöd för de mest utsatta pensionärerna infördes. 3.3 Landskapets första tilläggsbudget för år 2008 I avvaktan på att landskapsregeringens arbetsgrupp skulle slutföra sitt arbete antog lagtinget den 5 juni 2008 en första tilläggsbudget för år 2008 enligt vilken ett anslag om euro upptogs för understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd. Anslaget möjliggjorde att ett tillfälligt system kunde införas för perioden juli - december år 2008, där landskapsregeringen kunde kompensera kommunerna till den del förebyggande utkomststöd beviljades ekonomiskt utsatta pensionstagare. Avsikten enligt tilläggsbudgeten var sedan att landskapsregeringen skulle återkomma till lagtinget till den del arbetsgruppens förslag till åtgärder skulle medföra behov av lagförändringar och/eller tilläggsanslag. 3.4 Landskapsregeringens rekommendation juni 2008 Grunderna för beviljande av förebyggande utkomststöd fastställs med stöd av blankettlagen om utkomststöd enligt 13 i lagen om utkomststöd av kommunerna själva. Landskapsregeringen gick därför i juni 2008, efter lagtingets antagande av första tilläggsbudgeten för år 2008, ut med en rekommendation till kommunerna om under vilka förutsättningar landskapets stöd kunde beviljas kommunerna och i sin tur presumtiva stödtagare. I rekommendationen beskrevs närmare vilka personer som skulle anses berättigade till stödet i form av förebyggande utkomststöd samt hur stödet skulle beräknas. Vid beviljandet av det förebyggande utkomststödet till ekonomiskt utsatta pensionstagare skulle en helhetsbedömning av personens eller hushållets ekonomiska situation göras med beaktande av bland annat pensionsinkomster, förvärvsinkomster och kapitalinkomster. Med pensionstagare avsågs enligt rekommendationen såväl pensionstagare på grund av ålder som på grund av sjukdom eller funktionshinder. Ekonomiskt stöd till pensionstagare i form av förebyggande utkomststöd skulle enligt landskapsregeringens rekommendation till kommunerna endast kunna beviljas dem vars inkomst efter stöd inte överskred 699 euro per månad. Stödsumman kunde maximalt uppgå till 70 euro per person och månad. Enligt de beräkningsgrunder som bifogades till landskapsregeringens rekommendation skulle stödet till en ensamstående person kunna uppgå till maximalt 70 euro per månad, medan en person som var gift eller levde i ett samboförhållande kunde få högst 63 euro per månad. Enligt rekommendationen skulle landskapsregeringen svara för allmän information om möjligheten att ansöka om stöd, medan kommunerna skulle

7 4 ansvara för den riktade information till de pensionärer som kunde vara berättigade till stöd. Kostnaderna för den uppsökande verksamheten skulle kommunerna själva bära. 3.5 Landskapets budget för år 2009 I landskapets budget för år 2009 har ett anslag om euro upptagits för att utges till kommunerna för att användas för beviljande av förebyggande utkomststöd till ekonomiskt utsatta pensionstagare. Avsikten är att fortsättningsvis kompensera kommunerna fram till dess en ny lagstiftning kan träda i kraft. Understödet till kommunerna för förebyggande understöd ska utbetalas i enlighet med den rekommendation som landskapsregeringen gav för motsvarande stöd för år Landskapsregeringen skickade en skrivelse till kommunerna i slutet av januari 2009, där man meddelade att landskapsregeringens rekommendation från år 2008 även ska iakttas på det understöd som landskapet år 2009 betalar till kommunerna för att kompensera kommunernas utgifter med förebyggande utkomststöd till den del stödet beviljas ekonomiskt utsatta pensionstagare. 3.6 Arbetsgruppens slutrapport Den 17 mars 2009 överlämnade arbetsgruppen med uppdrag att utreda hur ekonomiskt utsatta pensionstagares situation kunde förbättras sin slutrapport till landskapsregeringen. I slutrapporten konstateras att arbetsgruppen undersökt möjligheten att höja bostadsbidraget för pensionstagare, att införa ett särskilt pensionärsstöd, negativ skatt samt hushållsavdrag. På utgiftssidan har framförallt de avgifter som tas ut inom äldreomsorgen, det vill säga hemserviceavgifter, avgifter vid serviceboende samt avgifter för stödtjänster utretts. Arbetsgruppen föreslår att ett ekonomiskt stöd för pensionstagare införs genom en landskapslag, att landskapsförordningen (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård ändras så att en överskridning av det maximiavgiftsuttag som fastslås i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992) inte längre ska vara möjlig, att avgifterna inom Ålands hälso- och sjukvård modifieras och att den grupp av ålderspensionärer och handikappade som har rätt till reparationsunderstöd för bostad utvidgas. 4. Landskapsregeringens förslag 4.1 Ett förnyat stöd inom socialvården Landskapsregeringen föreslår att en ny landskapslag om särskilt socialvårdsstöd antas. Avsikten med förslaget är att värna om särskilt utsatta personers ekonomiska trygghet samt att främja och upprätthålla en persons eller familjs sociala trygghet och möjligheten att klara sig på egen hand. För att kunna tillgodose detta syfte förslås att ett särskilt socialvårdsstöd ska kunna beviljas. Avsikten är att ett särskilt socialvårdsstöd ska utgöra ett komplement till förebyggande utkomststöd, som har konstaterats vara ett särskilt användbart hjälpmedel inom socialvården för att lösa akuta kriser. Men det förebyggande utkomststödet har även visat sig vara användbart för att stöda åldringars boende i det egna hemmet. Trots att det föreslagna särskilda socialvårdsstödet kan anses vara när besläktat med utkomststödet, kommer ett beviljande av särskilt socialvårdsstöd inte att vara beroende av om sökanden är berättigad till utkomststöd. Landskapsregeringens intention är att det särskilda socialvårdstödet ska kunna underlätta livssituationen för personer med endast en liten inkomst

8 2 oftast huvudsakligen i form av pension. För dessa personer torde redan relativt små stöd kunna förbättra personens livssituation i en positiv riktning. Målgruppen för det särskilda socialvårdsstödet är enligt den föreslagna landskapslagen personer som har passerat den yrkesverksamma åldern, de vill säga personer i åldersklasserna 65 år och uppåt. Men även yngre personer i arbetsför ålder som på grund av olika orsaker tvingats att sjukpensionera sig ska kunna var berättigade till särskilt socialvårdsstöd. 4.2 Förvaltning Enligt förslaget ska kommunen ansvara för verkställigheten och uppföljningen av lagen och tillsynen över den. Landskapsregeringen föreslås, på motsvarande sätt som i fråga om det förebyggande utkomststödet för ekonomiskt utsatta pensionstagare, ansvara för den allmänna informationen om möjligheten att ansöka om stöd. Landskapet föreslås finansiera hela det faktiska stödbelopp som kommunen utbetalar till stödtagarna i form av särskilt socialvårdstöd. Kommunerna får enligt förslaget ett förskott från landskapet för ett halvt år åt gången för att täcka de utgifter kommunerna uppskattas ha för själva stödet. Förskottsbeloppet justeras sedan i efterhand i förhållande till den faktiska summan för det särskilda socialvårdsstödet som kommunen har haft, en justering som beaktas i beräkningen för nästa förskottsbelopp som beviljas kommunen. 4.3 Beräknande av stödbeloppet till den enskilde Landskapsregeringen har vid valet av beräkningssätt för ett särskilt socialvårdsstöd utgått från den rekommendation till kommunerna som har tillämpats vid beräkningen av förebyggande utkomststöd till ekonomiskt utsatta pensionstagare. För en ensamstående person föreslås det särskilda socialvårdsstödet därför uppgå till högst 70 euro per kalendermånad, medan stödet till en person som är gift eller lever i ett samboförhållande kan uppgå till högst 63 euro per kalendermånad. För att vara berättigad till särskilt socialvårdsstöd skulle årsinkomsten fördelat per kalendermånad inte få överstiga 699 euro per månad. Det särskilda socialvårdsstödet är beroende av nästan alla egna och makes/makas eller sambos fortlöpande inkomster. Här har motsvarande beräkningsgrund som för bostadsbidraget för pensionstagare tjänat som underlag vid valet av beräkningssätt. Bor man ensam skulle särskilt socialvårdsstöd påverkas av den egna inkomsten och förmögenheten, medan det för gifta och sambor skulle påverkas av parets sammanlagda inkomst och förmögenhet. Det särskilda socialvårdsstödet skulle således påverkas av till exempel pensions- och arbetsinkomster, arbetslöshetsdagpenningar och inkomst av förmögenhet i form av till exempel depositionsräntor och hyresinkomster. Vissa så kallade prioriterade inkomster ska inte beaktas när det särskilda socialvårdsstödets belopp räknas ut. Med prioriterade inkomster avses till exempel studiepenning, barnbidrag, vårdbidrag för pensionstagare, bostadsbidrag för pensionstagare, barnförhöjning enligt folkpensionslagen och utkomststöd. Egna dispositioner på högst euro skulle enligt förslaget inte påverka det särskilda socialvårdsstödet. För makar och sambos föreslås en egen gräns på euro. 4.4 Stöd för en två års period Det särskilda socialvårdsstödet beviljas på ansökan av den kommun där sökanden har sin hemkommun. För att bland annat minimera administrationen kring stödet föreslås att en regelbunden justering av stödet ska göras med endast två års intervaller. Genom de regelbundna justeringarna vartan-

9 nat år får man en kontinuitet i stödutbetalningarna, som torde gynna såväl kommunens som sökandens intresse. Samtidigt kan den kommunala administrationen kring stödet hållas på en minimal nivå. Sker inga förändringar i de omständigheter som påverkar stödet kommer det föreslagna systemet att kräva en ytterst begränsad aktivitet från stödtagarens sida. Det sistnämnda ska inte underskattas, eftersom flera av stödtagarna torde vara äldre personer, som kan uppleva ett allt för frekvent ansökningsförfarande som både arbetsdrygt och kränkande. Inför de regelbundna justeringarna ska bidragstagaren vid en av kommunen fastställd tidpunkt lämna de uppgifter som kommunen behöver för att genomföra justeringen. 5. Lagstiftningsbehörigheten Enligt 18 1 punkten självstyrelselagen (1991:71) för Åland har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsregeringen och de myndigheter och inrättningar vilka lyder under denna. Landskapet har dessutom enligt 18 4 och 13 punkten självstyrelselagen behörighet i fråga om socialvård och kommunernas förvaltning. Inom de rättsområden där landskapet har lagstiftningsbehörighet kan landskapet lagstifta om beläggande av straff, storleken på straff, utsättande och utdömande av vite samt användningen av andra tvångsmedel enligt och 26 punkten självstyrelselagen. Till rikets lagstiftningsbehörighet hör enligt 27 1 punkten självstyrelselagen stiftande av grundlag och avvikelse från grundlag. Enligt 19 1 mom. grundlagen (FFS 731/1999) har alla som inte förmår skaffa sig den trygghet som behövs för ett människovärdigt liv rätt till oundgänglig försörjning och omsorg. Syftet med bestämmelsen är att garantera miniminivån på förutsättningarna för ett människovärdigt liv, det vill säga ett så kallat existensminimum. Rätten enligt bestämmelsen kan enligt riksdagens grundlagsutskott (GrUB 25/1994 rd) karakteriseras som en subjektiv rättighet för var och en. Lagrummet är omedelbart tillämplig rätt. För att kunna tillförsäkras den i 19 1 mom. grundlagen subjektiva rättigheten behövs det i praktiken lagstiftning på lägre nivå (vanlig lag), där det precis som i regelverket om utkomststöd ingår bestämmelser om stödformer, förutsättningar för stöd och behovsprövning samt procedurer (GrUB 25/1994 rd). Utkomststödet och 19 1 mom. grundlagen är mycket nära förbundna med varandra. I samband med beredningen (RP 309/1993 rd) av den grundläggande fri- och rättighetsreformen konstaterades att till de grundläggande förutsättningarna för ett människovärdigt liv hör utkomststöd enligt dåvarande socialvårdslag samt vissa stödåtgärder för omvårdnad av barn, åldringar, handikappade och utvecklingsstörda, särskilt rätten till akut sjukvård. Vidare ska var och en enligt 19 2 mom. grundlagen genom lag garanteras rätt att få sin grundläggande försörjning tryggad vid sjukdom, arbetsoförmåga och ålderdom. Enligt bestämmelsen påförs lagstiftaren en skyldighet att garantera var och en som behöver grundläggande försörjning en subjektiv rätt till denna trygghet som det allmänna genom lag är skyldig att ordna. Den grundläggande försörjning som tryggas i 19 2 mom. i grundlagen är en mer långtgående trygghet än rätten enligt 19 1 mom. till oundgänglig försörjning och omsorg. Systemet för tryggad grundläggande försörjning får alltså inte utgöras av den trygghet som i sista hand följer av 19 1 mom. (RP 309/1993 rd, GrUB 25/1994 rd, GrUU 33/2004 rd). Det skydd som nämns i 19 2 mom. i grundlagen har enligt förarbetena (RP 309/1993 rd) samband med vissa livssituationer och de förutsättningar för att erhålla förmånerna som för varje enskilt fall regleras i lag. Bestämmelserna uppställer inga hinder för att i förmånssystemen inta även sådana bestämmelser som gäller behovsprövning.

10 $ De trygghetsförmåner som omfattas av den föreslagna landskapslagen om särskilt socialvårdstöd ska i motsvarande mån som det förebyggande utkomststödet trygga en oundgänglig försörjning och en persons eller familjs förmåga att klara sig självständigt, samtidigt som det föreslagna stödet ska främja den sociala tryggheten och ett självständigt liv. Den föreslagna lagstiftningen kan anses ha samhörigheter med 19 i grundlagen. Förmånerna har enligt förslaget reglerats på lagnivå. Bestämmelserna i förslaget har således utformats på ett sådant sätt att de ligger i linje med 19 i grundlagen och att någon konflikt med 27 1 punkten självstyrelselagen här inte torde föreligga. Den av landskapsregeringen föreslagna landskapslagen innehåller även bestämmelser som kan anses ha beröringspunkter med socialförsäkringssystemet, som enligt 29 1 mom. 3 punkten självstyrelselagen är att hänföra till rikets lagstiftningsbehörighet. Enligt punkten självstyrelselagen har riket dessutom behörighet i fråga om rättskipning med beaktande av vad som föreskrivs i 25 och 26 självstyrelselagen. Under rikets lagstiftningsbehörighet faller även utsökningsväsendet. I en landskapslag kan dock enligt 19 3 mom. självstyrelselagen för vinnande av enhetlighet och överskådlighet intas bestämmelser av rikslagstiftningsnatur som i sak överensstämmer med motsvarande bestämmelser i rikslag. 6. Förslagets verkningar Administrationen kring det särskilda socialvårdsstödet är uppbyggt enligt motsvarande principer som landskapets understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd till ekonomiskt utsatta pensionstagare under åren 2008 och Enligt förslaget ska kommunen ansvara för verkställigheten och uppföljningen av lagen och tillsynen över den. Landskapsregeringen föreslås ansvara för den allmänna informationen om möjligheten att ansöka om stöd. Enligt förslaget ska landskapet betala förskott på det särskilda socialvårdstödet till kommunerna för ett halvt år åt gången för att täcka de utgifter kommunerna uppskattas ha för själva stödet. Förskottsbeloppet justeras sedan i efterhand i förhållande till den faktiska summan för det särskilda socialvårdsstödet som kommunen har haft, en justering som beaktas i beräkningen för nästa förskottsbelopp som beviljas kommunen. I landskapets tilläggsbudget för år 2008 upptogs ett anslag om euro att användas för beviljande av förebyggande utkomststöd till ekonomiskt utsatta pensionstagare för perioden Lagtinget har även i och med antagandet av 2009 års landskapsbudget beviljat kommunerna ett anslag om euro att användas för beviljande av förebyggande utkomststöd till ekonomiskt utsatta pensionstagare. I den slutredovisning som kommunerna lämnat till landskapet över 2008 års stöd framgår att 110 personer ansökt om stöd och att 69 av dessa har beviljats stöd. Den totala stödsumman som har utbetalats av kommunerna för det sista halvåret 2008 uppgick enligt redovisningen till knappt euro. För första halvåret 2009 uppgick den totala stödsumman till xx xxx euro (LR tillhanda ) Det föreslagna särskilda socialvårdstödet torde på sikt medföra ett ökat intresse hos ekonomiskt utsatta personer. I och med att ett permanent stödsystem byggs upp, samtidigt som informationen kring stödet intensifieras, beräknas antalet stödtagare öka i jämförelse med motsvarande mottagargrupp som lyft förebyggande utkomststöd. Landskapets årliga kostnader för det föreslagna socialvårdsstödet torde således stiga från dagens euro för landskapets understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd. Eftersom den föreslagna lagen tidigast kommer att träda i kraft den 1 januari 2010, kommer kostnaden för det särskilda socialvårdstödet att beaktas

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PUBLIKATION 2007:3. Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn

PUBLIKATION 2007:3. Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn PUBLIKATION 2007:3 Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn PUBLIKATION 2007:3 Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS

Läs mer

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen

Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Ds 2009:18 Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp samt 4 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården PROPOSITIONENS

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen samt 14 och 15 lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Rapport. Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård

Rapport. Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård Rapport Förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag samt högkostnadsskydd och patientavgifter inom Ålands hälso- och sjukvård 2 Rapport om förslag till framtida utformning av sjukdomskostnadsavdrag

Läs mer

Social kreditgivning. Social- hälsovårdsministeriets handböcker 2003:6. Handbok för den som startar verksamheten med social kreditgivning

Social kreditgivning. Social- hälsovårdsministeriets handböcker 2003:6. Handbok för den som startar verksamheten med social kreditgivning 1 Social- hälsovårdsministeriets handböcker 2003:6 Social kreditgivning Handbok för den som startar verksamheten med social kreditgivning SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2003 2 SAMMANDRAG

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av pensionslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inom den privata sektorns arbetspensionssystem

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti assistentti INFO Ändringarna i handikappservicelagen Rätten till personlig assistans säkerställs Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011 INFO serien nr 11 Originalets titel: Uudistuva vammaispalvelulaki

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om upplösning av sambors gemensamma hushåll och om ändring av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Ekonomiska levnadsvillkor för funktionshindrade personer på Åland

Ekonomiska levnadsvillkor för funktionshindrade personer på Åland Ekonomiska levnadsvillkor för funktionshindrade personer på Åland Liselott Lund Juni 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tabellförteckning s. 2 Förord s. 3 Sammanfattning s. 4 1. Inledning s. 10 1.1. Bakgrund och

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer

Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer Rapport 2014:7 Ekonomisk utsatthet i barnfamiljer Del 1 av Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland De senaste rapporterna från ÅSUB 2011:6 Undersökning om ålänningars alkohol- och narkotikabruk

Läs mer

Förstudie: Grundläggande säkerhetsnivåer/acceptabla leveransnivåer för ekonomisk försörjning för enskilda

Förstudie: Grundläggande säkerhetsnivåer/acceptabla leveransnivåer för ekonomisk försörjning för enskilda 1 (23) UL-INRI Leif Elofsson 010-2404048 leif.elofsson@msb.se Förstudie: Grundläggande säkerhetsnivåer/acceptabla leveransnivåer för ekonomisk försörjning för enskilda En analys beställd av Samverkansområdet

Läs mer

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 166/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och 10 a militärunderstödslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att bestämmelserna

Läs mer

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade

RiR 2004:7. Personlig assistans till funktionshindrade RiR 2004:7 Personlig assistans till funktionshindrade ISBN 91 7086 008 4 RiR 2004:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-04-02 Dnr 31 2003 0419 Personlig

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om studiestöd och av 2 i lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning PROPOSITIONENS

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram?

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram? riksrevisionen granskar: hållbara pensioner Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer når förmånerna fram? rir 2013:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Författare: Petra Lindmark

Författare: Petra Lindmark Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Programmet för rättsvetenskap med internationell inriktning Rättsvetenskap D, uppsats 10 poäng Handledare: Lars Dalenius Vårterminen

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

Översyn av riksnormen

Översyn av riksnormen Översyn av riksnormen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och utvärderingar av reformer,

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till rättshjälpslag och vissa lagar som har samband med den 219168H PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den nuvarande

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer