SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 (42) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 5 november 2009, kl 09:00-14:10. Beslutande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD) Karl-Evert Hellsén (C) Ingrid Olsson (C) Lennart Alfredsson (C), tjänstgörande ersättare för Anna Rudman (C) Gun-Marie Swessar (C) Mikael Jonsson (M) Kent Olsson (FP) Yoomi Renström (S) Hans Gradin (S) Marlene Johansson (S) Anders Larsson (S) Lena Voxberg (S) Övriga närvarande Sekreterare Elsy Espes Ekonomichef Nils-Erik Nilsson, , 186 Ekonom Johan Andersson, , 186 Verksamhetschef Monica Liljemark, 189 Utses att justera Hans Gradin Justeringens Kommunkontoret, , kl 13:00. plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elsy Espes Ordförande Hans Jonsson Justerande Hans Gradin

2 (42) ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 5 november Protokollet har justerats, d v s godkänts. Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats Överklagande Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 12 november 2009 och tas ned den 3 december Under den tiden har du möjlighet att klaga på besluten. Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på kommunens webbplats Behöver du hjälp, kontakta sekreteraren i nämnden. Receptionen kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person... Elsy Espes

3 (42) Ks 175 Godkännande av dagordningen Beslut godkänner dagordningen.

4 (42) Ks 176 Dnr Allmänhetens frågestund s sammanträden är sedan den 6 juni 2002 öppna för allmänheten, (helt eller delvis). Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på Allmänhetens frågestund. Inga frågor finns.

5 (42) Ks 177 Dnr Rapporter Ordföranden Hans Jonsson (C) informerar om att kommunen är inbjuden att hedra det kungliga bröllopsparet inför förestående bröllop i sommar genom att bidra med kronor till en plantering vid Ullriksdal. s vice ordförande Bertil Eriksson (KD) rapporterar från ägarmöte med Helsinge Net AB.

6 (42) Ks 178 Dnr Överföring av kommunens va-anläggningar till ett anläggningsbolag Beslut 1. återremitterar ärendet för att till kommunstyrelsens sammanträde den 26 november bjuda in vd för Helsinge Vatten AB Björn Carlqvist för ytterligare information i ärendet. 2. Det underlag som låg till grund för informationen på arbetsutskottet den 22 oktober skickas ut till kommunstyrelsen i förväg. Förslag till beslut Gun-Marie Swessar (C) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att till kommunstyrelsens sammanträde den 26 november bjuda in vd för Helsinge Vatten AB Björn Carlqvist för ytterligare information i ärendet. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. Bakgrund Vd Björn Carlqvist har den 22 oktober informerat arbetsutskottet om Helsinge Vatten AB:s verksamhet. Det av Bollnäs och Ovanåkers kommuner gemensamt bildade bolaget Helsinge Vatten AB har fr.o.m. den 1 april 2009 övertagit VAverksamheten i de båda kommunerna. Bolaget ska svara för produktion och distribution av vatten, rening av avlopp samt drift och underhåll av kommunernas VA-anläggningar. forts SKICKAS TILL För handläggning: Björn Carlqvist, Helsinge Vatten AB

7 (42) Ks 178, forts Informationen går vidare med argumenten kring behov av förändrad organisation. Dessa utgörs främst av Förstärkt tydlighet kring roller och ansvar. Förbättrad styrning och kontroll. Bättre tydlighet i ansvarsfrågor. Förenklad och säkrare IT-hantering. Synergieffekter med BORAB underlättas. Beslutsunderlag s arbetsutskott 108/09.

8 (42) Ks 179 Dnr Översiktsplan för Bollnäs kommun med tema vindkraft - samråd Beslut Ovanåkers kommun är positiv till utställningsförslaget men anser att ett tydligt ställningstagande ska göras för Utredningsområde 1. Syftet är att redovisa kommunens uppfattning om önskad markanvändningen för befintlig verksamhetsutövare och vindkraftsexploatör. Bakgrund Kommunerna Ockelbo, Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker bedriver i ett samarbetsprojekt ett planarbete med syfte att kunna anta tematiska översiktsplaner för vindkraft. Uppläggen kommer att vara likartade och grunden till planeringen ligger i samtliga kommuner på Uppsala universitets vindkraftkartering, version 2007 och av Energimyndigheten beslutade riksintresseområden. Förvaltningens ståndpunkt Yttrandet fokuserar på mellankommunala frågor. Voxnans dalgång Ovanåkers kommun ser positivt på att dalgången avses att skyddas från vindkraftverk. Detta med hänsyn till samma värden som Bollnäs redovisar, natur- och kulturvärden samt turism och friluftsliv. Landskapsbild Vindkraftexploatering både i gränstrakterna liksom avsevärt avstånd från kommungränsen kommer att innebära påverkan på landskapsbilden från många platser i Ovanåker. Detta är en förändring som gäller rent generellt och är en situation som vi kommer att få vänja oss vid. Stora opåverkade områden Planen redovisar tre st stora opåverkade områden som gränsar mot Ovanåker. En rekommendation finns om att områdena ska utökas in i Ovanåker. Ovanåker har för avsikt att redovisa stora opåverkade områden i sitt kommande planförslag och kommer då att ta ställning till Bollnäs förslag om utökning in i Ovanåker. En skillnad i prövningen finns genom att Bollnäs plan redovisar stora opåverkade områden i förhållande till vindkraften och Ovanåker har för avsikt att se på frågan i ett vidare perspektiv. forts SKICKAS TILL För kännedom: Bollnäs kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Bollnäs. Länsstyrelsen, Fysisk planering, Gävle. Arne Stenberg.

9 (42) Ks 179, forts Utredningsområde Ett större område betecknat som utredningsområde 1 redovisas från Stora Öjungen längs kommungränsen söderut. Området har i huvudsak mycket goda vindförhållanden och har redan i dag intresserade vindkraftexploatörer. Inom området finns Vargas Vildmarkslodge som i vart fall i utredningsskedet av båda kommunerna betecknats som en värdefull anläggning och den politiska uppfattningen i Ovanåker är att stor hänsyn ska tas. Med hänsyn till de direkta motstående intressena som redan nu finns i området anser Ovanåker att det är angeläget att planerna i de båda kommunerna tar ställning, detta för att undanröja en alltför stor osäkerhet för de inblandade aktörerna. Om utredningsområdet ska kvarstå är det angeläget att tydligt tala om vad den särskilda utredningen ska innehålla. Beslutsunderlag Utställningshandling från Bollnäs kommun daterat juni Tjänstemannayttrande , kommunstyrelseförvaltningen Arne Stenberg. s arbetsutskott 110/09.

10 (42) Ks 180 Dnr Budget och verksamhetsplan Ovanåkers kommun Beslut Medlemskapet i Företagsringen sägs upp från och med Uppsägning sker senast den 31 oktober. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att antar budget- och verksamhetsplan för med följande dispositioner och uppdrag för kommunstyrelse och nämnder: Generellt Inför det fortsatta förändringsarbetet, kallat Anpassning i förändringstid, återkallas det beslut av den 24 november 2008, 83, till den del där kommunstyrelsen fick uppdraget att leda arbetet och vidta erforderliga åtgärder för att uppnå målsättningen att resultatet från och med 2011 ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, i 2008 år värde 10,8 mnkr. Ny målsättning ska utgöras utav att under planperioden fram till 2012 uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi samt återställa det egna kapitalet med tkr, 2007 och 2008 års samlade balanskravsresultat. Det innebär att anpassningsåtgärder motsvarande ca 20 mnkr behöver genomföras. Långsiktigt ska resultatet uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Anpassning i förändringstid ska genomföras med följande utgångspunkter: 1. ansvarar för fördelning av anpassningsarbetets omfattning på respektive nämnd styrelse. 2. Respektive nämnd ansvarar för prioritering av vilka verksamheter som ska genomgå förändring. 3. Med utgångspunkt i prioriteringarna ska förvaltningscheferna lämna förslag till verksamhetsförändringar till respektive nämnd. forts

11 (42) Ks 180, forts 4. Anpassningsarbete ska i första hand genomföras via naturlig avgång där förändringar avser personal. 5. Kommunchefen ansvarar för samordning av förvaltningschefernas förslag till verksamhetsförändringar innan nämndernas behandling via KL-gruppen. Beslutet utgör direktiv till de helägda kommunala bolagen att medverka i erforderlig omfattning i förändringsarbetet. Rapportering sker till kommunfullmäktige i samband med tertialbokslut, delårsbokslut och helårsbokslut. Kommunfullmäktige noterar att de av kommunstyrelsen lagda uppdragen under rubriken Anpassning i förändringstid kvarstår. s ram utökas med 700 tkr för 2011, 700 tkr för 2012 och 100 tkr för 2013, revidering av översiktsplan enligt beslut i kommunstyrelsen den 10 september 2009, 122. s budget för 2010 och framåt utökas med kronor med anledning av att Kommunalförbundet södra Hälsingland inte har beaktat kapitaltjänstkostnader i sin budget för 2010, enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. Socialnämnden Socialnämndens ram utökas med 1,5 mnkr riktat till försörjningsstöd och 2 mnkr riktat till individärende i enlighet med socialnämndens äskande från och med Anslagen kommer att omprövas. Kultur och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 9 tkr från och med 2010 för utökat bidrag till Arkiv Gävleborg. Den föreslagna ökningen av bidrag till kulturföreningar tas bort, kr. Bidragen till studieförbunden återläggs med kr. forts

12 (42) Ks 180, forts Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att anpassa bidragsreglerna till budgetförutsättningarna. Övrigt Räntefrihet beviljas under 2010 på kommunens lån till AICAB om 15 mnkr. Inriktningen ska vara att lånet amorteras med 1 mnkr per år i december respektive år. Beslut om amorteringsbelopp fattas årligen som ett delbeslut i den kommunala budgeten. Inför 2010 beviljas AICAB amorteringsfrihet, vilket innebär att lånebeloppet kvarstår vid 15 mnkr. Ekonomiska ramar Till följd av ovanstående ställningstaganden utgör de ekonomiska ramarna för följande: (Belopp i tkr) Nämnd/År Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Miljö- och byggnämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd Anpassning i förändringstid Resultatmål (Belopp i tkr) Resultat/År Årets resultat Ekonomisk tidplan Ekonomisk tidplan för antas ingår i budget och verksamhetsplan. Förslag till beslut Bertil Eriksson (KD) föreslår att kommunstyrelsens budget för 2010 och framåt ska utökas med kronor med anledning av att Kommunalförbundet södra Hälsingland inte har beaktat kapitaltjänstkostnader i sin budget för 2010, enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. I övrigt enligt arbetsutskottets förslag. forts

13 (42) Ks 180, forts Yoomi Renström (S) föreslår följande: Följande beslut återkallas: Kommunfullmäktige beslutar att anta budget- och verksamhetsplan för med följande dispositioner och uppdrag för kommunstyrelse och nämnder: Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008, 83, gällande punkterna: Kommunfullmäktige beslutar att inleda ett förändringsarbete via resultatförbättrande åtgärder med målsättningen att skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme, resultat, som från och med 2011 uppgår till minst 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, vilket i dagsläget innebär 10,8 mnkr. Delmål sätts för 2010 till 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, vilket i dagsläget innebär 5,4 mnkr. får uppdraget att leda arbetet och vidta erforderliga åtgärder för att uppnå målsättningen. Beslutet utgör direktiv till de helägda kommunala bolagen att medverka i erforderlig omfattning i förändringsarbetet. Rapportering sker till kommunfullmäktige i samband med tertialbokslut, delårsbokslut och helårsbokslut. Nytt beslut fattas enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar att anta budget- och verksamhetsplan för med följande dispositioner och uppdrag för kommunstyrelse och nämnder: Kommunfullmäktige beslutar att under planperioden fram till 2012 uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi samt återställa det egna kapitalet med tkr, 2007 och 2008 års samlade balanskravsresultat. Det innebär att anpassningsåtgärder motsvarande ca 20 mnkr behöver genomföras. Långsiktigt ska resultatet uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. får uppdraget att leda och samordna arbetet för att uppnå målsättningen. Beslutet utgör direktiv till de helägda kommunala bolagen att medverka i erforderlig omfattning i förändringsarbetet. forts

14 (42) Ks 180, forts Rapportering sker till kommunfullmäktige i samband med tertialbokslut, delårsbokslut och helårsbokslut. Anpassning i förändringstid ska genomföras med följande utgångspunkter: 1. Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av de ekonomiska resurserna till nämnder och styrelser vilka kommer att revideras under budgetperioden. 2. Respektive nämnd och styrelse ansvarar för vilka verksamheter som ska genomgå förändring. 3. Med utgångspunkt i nämndernas och styrelsernas beslut ska förvaltningscheferna lämna förslag till verksamhetsförändringar till respektive nämnd och styrelse som fattar de erforderliga beslut som krävs samt till kommunstyrelsen lyfter de beslut som kan vara av politisk strategisk karaktär. 4. Anpassningsarbetet ska i första hand genomföras via naturlig avgång där förändringar avser personal. 5. Kommunchefen ansvarar för samordning av förvaltningschefernas förslag till verksamhetsförändringar via KL-gruppen. 6. utvärderar nämndernas och styrelsernas anpassningsarbete och föreslår de justeringar i budgeten som krävs. s ram utökas med 700 tkr för 2011, 700 tkr för 2012 och 100 tkr för 2013, revidering av översiktsplan enligt beslut i kommunstyrelsen den 10 september 2009, 122. Socialnämnden Socialnämndens ram utökas med 1,5 mnkr riktat till försörjningsstöd och 2 mnkr riktat till individärende i enlighet med socialnämndens äskande från och med Anslagen kommer att omprövas. Kultur och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 9 tkr från och med 2010 för utökat bidrag till Arkiv Gävleborg. forts

15 (42) Ks 180, forts Den föreslagna ökningen av bidrag till kulturföreningar tas bort, kr. Bidragen till studieförbunden återläggs med kr. Övrigt Räntefrihet beviljas under 2010 på kommunens lån till AICAB om 15 mnkr. Inriktningen ska vara att lånet amorteras med 1 mnkr per år i december respektive år. Beslut om amorteringsbelopp fattas årligen som ett delbeslut i den kommunala budgeten. Inför 2010 beviljas AICAB amorteringsfrihet, vilket innebär att lånebeloppet kvarstår vid 15 mnkr. Ekonomiska ramar Till följd av ovanstående ställningstaganden omarbetas nämndernas och styrelsernas ekonomiska ramar för Resultatmål (Belopp i tkr) Resultat/År Årets resultat Ekonomisk tidplan Ekonomisk tidplan för antas ingår i budget och verksamhetsplan. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Bertil Erikssons (KD) förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Yoomi Renströms (S) förslag och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Reservation De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet eftersom de anser att kommunstyrelsen skulle ha beslutet enligt Yoomi Renströms förslag. Skriftlig reservation enligt följande: Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens förslag till budgetarbete för Ovanåkers kommun som innebär att man inte längre reglerar nämndernas och styrelsernas arbete genom förändringar i de ekonomiska ramarna. forts

16 (42) Ks 180, forts Det nya arbetssättet innebär att kommunfullmäktiges roll undermineras och att fullmäktige fråntas möjligheten att styra nämnderna och styrelserna. Det innebär också att nämnder och styrelser, utan att formellt beslut tagits om det, mer eller mindre fråntas det fulla ansvaret för sina verksamheter.. Däremot stärks kommunstyrelsens roll över nämnderna och den del av kommunledningen som representeras av tjänstemännen får ett större inflytande över kommunens arbete. Detta nya arbetssätt infördes redan 12 mars Vi påpekade då att det skulle skapa en otydlighet i ansvaret mellan nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige samt mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Denna otydlighet har också under den tid som gått gett sig till känna på flera sätt. Vi anser inte att kommunfullmäktigeledamöterna kan ta fullt ansvar för kommunens ekonomi om dom inte ges rätt redskap för att kunna kontrollera och styra. Vi anser inte heller att kommunstyrelsen har någon behörighet att ta över ansvaret för nämndernas verksamheter. Vi anser det olämpligt att politiken i ett ekonomiskt läge då det behövs ett tydligt politiskt ledarskap lämnar över mer befogenheter till tjänstemännen än vanligt. Eftersom majoritetspartierna insisterar på att fortsätta med detta nya sätt att leda kommunens arbete så kan vi inte längre ta ansvar för kommunens ekonomiska situation och reserverar oss därför mot kommunstyrelsens förslag på budget och verksamhetsplan Bakgrund Nämnder och förvaltningar har arbetat fram förslag till budget och verksamhetsplaner på grundval av de planeringsförutsättningar som kommunfullmäktige antog vid maj-sammanträdet. Ärendets beredning Budgetberedningen har berett ärende den oktober. s arbetsutskott 111/09. forts

17 (42) Ks 180, forts Beslutsunderlag Budgetberedningens förslag , kommunstyrelseförvaltningen Christer Engström. s arbetsutskott 111/09. MBL-protokoll,

18 (42) Ks 181 Dnr Investeringsplan revidering 1 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar investeringsplan för revidering 1, daterad Gödselplatta ridhuset Myndighetskrav. Flyttas i tid från 2011 till Investeringsbelopp 125 tkr. 2. Datorinvesteringar IT-Forum har sett över den plan som ligger till grund för investeringsäskanden sedan De äskade medlen har skrivits ner både 2008, 2009 och även för IT-Forum anser att det är högst önskvärt att summan justeras upp till begärda kr för Det är främst med avseende på lärar-/elevdatorer summan behöver justeras upp. De administrativa datorerna håller sig inom den ursprungliga planen. Investeringsbelopp höjs med 500 tkr, totalt tkr. 3. Spelmansvägen, åtgärder i samband med industribyggnad För Svenska Fönsters förändrade planer behövs anslutning till Spelmansvägen. Investeringsbelopp 500 tkr. 4. Bredband (fiber) till Lillbo- och Rotebergsområdet Idag har områdena en instabil och ej fullgod bredbandsanslutning. Dagens människor och verksamheter kräver en snabb och säker bredbandsanslutning. Anslutning av dessa områden ger förutsättning för att ansluta de skolor som finns i områdena. Om en sådan effekt uppnås så är det endast Voxna skola som återstår. Investeringsbelopp kr. Förslag till beslut Spelmansvägen Bertil Eriksson (KD) föreslår att investeringen på 500 tkr läggs tillbaka, då det med anledning av Svenska Fönsters planerade förändringar behövs en anslutning till Spelmansvägen. I övrigt enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag var att investeringen skulle utgå. forts

19 (42) Ks 181, forts Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Bertil Erikssons (KD) förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Bakgrund Investeringsplaneringen för antogs av kommunfullmäktige den 25 maj Ambitionsnivån var då att hålla den så liten som möjligt för att hålla ned kapitaltjänstkostnaderna. Under det halvår som gått sedan planen antogs har behov förändras, varför det är aktuellt att göra mindre justeringar av planen. Ärendets beredning Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen. Ekonomiska konsekvenser Med hänvisning till att investeringsbeloppen är små och livslängden troligtvis längre, blir den ekonomiska konsekvensen i form av kapitaltjänstkostnader marginell. Miljökonsekvenser Myndighetskrav kommer att föreligga 2010 om inte gödselplattan byggs. Beslutsunderlag Investeringsplan revidering 1, daterad Tjänstemannayttrande , kommunstyrelseförvaltningen Christer Engström. s arbetsutskott 112/09.

20 (42) Ks 182 Dnr Delårsrapport januari-augusti 2009 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer delårsrapport januari-augusti 2009 för Ovanåkers kommun. Bakgrund Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari augusti 2009, ett resultat på 3,0 mnkr. Jämfört med samma period 2008 är det en förbättring med knappt 6,3 mnkr. Nämndernas prognos beräknas för 2009 bli ett budgetöverskott motsvarande drygt 5 mnkr. På årsbasis för 2009 beräknas nettointäkterna minska med 0,9 % till 517,7 mnkr (522,7) och nettokostnaderna minska med 3,2 % till 521,2 mnkr (538,6), 2008 års siffror inom parantes. Detta ger en obalans mellan kostnader och intäkter med 3,4 mnkr. För att kommunen skall klara av balanskravet och god ekonomisk hushållning behöver resultatet för 2009 förbättras med minst 7,1 mnkr jämfört med prognosen. Förvaltningens ståndpunkt Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer Delårsrapport januari-augusti 2009 för Ovanåkers kommun. Beslutsunderlag Delårsrapport januari-augusti 2009 för Ovanåkers kommun. Tjänstemannayttrande , kommunstyrelseförvaltningen Nils-Erik Nilsson. s arbetsutskott 113/09.

21 (42) Ks 183 Dnr Budget 2010 för Kommunalförbundet södra Hälsingland s förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige antar förslag till budget för 2010 för Kommunalförbundet södra Hälsingland. 2. Kapitaltjänstkostnader på 132 tkr ska beaktas i budgetförslaget. Förslag till beslut Bertil Eriksson (KD) föreslår att kapitaltjänstkostnader på 132 tkr ska beaktas i budgetförslaget. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Bertil Erikssons (KD) förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Bakgrund Direktionen för Kommunalförbundet södra Hälsingland har inkommit till Ovanåkers kommun med ett förslag till budget för För 2009 var räddningstjänstens budget för Ovanåkers kommun tkr. Det inlämnade förslaget för 2010 är tkr, en ökning med 135 tkr eller 1,6 %. Förvaltningens ståndpunkt Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till budget för 2010 från direktionen Kommunalförbundet södra Hälsingland. Beslutsunderlag Direktionen för kommunalförbundet södra Hälsinglands förslag till budget Tjänstemannayttrande , kommunstyrelseförvaltningen Nils-Erik Nilsson. s arbetsutskott 114/09.

22 (42) Ks 184 Dnr Trätrall på järnvägen som cykel - och gångbana mellan Edsbyn och Alfta svar på medborgarförslag s förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige uttalar att kultur- och fritidsnämnden har utrett möjligheten till att anlägga trätrall på järnvägen. Då det inte är möjligt att arrendera den, så faller förslaget. 2. Medborgarförslaget är därmed besvarat. Bakgrund Lars-Åke Junevik föreslår att man bygger en trätrall på järnvägen mellan Edsbyn och Alfta, som sedan kan nyttjas som gång- och cykelväg. Vintertid som skoterled och skidspår. Ärendets beredning Kommunfullmäktige har inhämtat kultur- och fritidsnämndens och OKAB Näringslivs synpunkter på förslaget. Förvaltningens ståndpunkt Förslaget har beretts av kultur- och fritidsförvaltningen. Förslaget är att kommunen ska arrendera järnvägen för anläggande av trätrall på järnvägen. Själva anläggandet skulle kunna sponsras av företag, föreningar och privatpersoner. Det inte möjligt att arrendera järnvägen så länge det inte är klarlagt hur den framtida användningen ska se ut. Det är Banverket som är ägare till järnvägen. På grund av detta så faller förslaget. Beslutsunderlag Medborgarförslag, Yttrande , OKAB. Kultur- och fritidsnämnden 42/09. s arbetsutskott 115/09.

23 (42) Ks 185 Dnr Höjning av priser på lunch, frukost och mellanmål s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer följande avgifter att gälla fr.o.m. den 1 januari 2010: Lunch och matlåda, matsal Lunch i matsal för pensionär, 47 kr. Matlåda från matsal för pensionär, 45 kr. Matlåda från matsal, anställd, 52 kr. Frukost- och mellanmålspriset internt till förskolorna Frukost för barn, 9 kr Frukost för vuxna, 11 kr. Mellanmål för barn, 7 kr. Mellanmål för vuxna, 9 kr. Förslag till beslut Mikael Jonsson (M) föreslår att avgiften för Matlåda från matsal för pensionär ändras från 47 kronor, som är arbetsutskottets förslag, till 45 kronor. I övrigt enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Mikael Jonssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Jonssons förslag. Bakgrund Livsmedelspriserna för storhushåll har stigit kraftigt det senaste året. Den främsta orsaken är ökad efterfrågan på mat i världen. Framförallt är det spannmål och mejerivaror som har stigit i pris. Om man som pensionär vill äta sin lunch i kommunens restauranger betalar man idag 45 kr. Kommunens självkostnadspris för en pensionärs lunch 2008 är kr., inkl moms. Skatteverket har 2009 värderat en varm lunch till ett schablonvärde på 74 kr. Har man ett självkostnadspris som understiger schablonvärdet uppkommer inte någon skattepliktig förmån. Det krävs inget beslut av skatteverket för att få använda ett självkostnads pris. forts

24 (42) Ks 185, forts Interna kostnader för förskolornas frukost och mellanmål. Livsmedelskostnaden för en frukost till förskolorna är 6 kr, för ett mellanmål 4 kr. Personalkostnad, lagerhållning och distribution tillkommer. Idag tar kostavdelningen 5 kr för en frukost för barn och 8 kr för vuxna. Mellanmålet kostar 5 kr för barn och 6 kr för vuxna, vilket inte täcker självkostnaden. Förvaltningens ståndpunkt Restaurangerna på Sunnangården och Gyllengården bör följa prisutveckling i närliggande kommuner samt den lokala marknadens prissättning för luncher. Den interna prissättningen ska täcka kostavdelningens självkostnad för livsmedel, lagerhållning, service och distribution. Grupper som omfattas av prishöjningen är : o Pensionärer som bor hemma i eget boende men som äter lunch eller köper matlåda i kommunens restauranger. o Kommunanställda som köper matlåda. Intern höjning av frukost och mellanmålspriset till förskolorna. Förvaltningen föreslår följande: Höjning av pris för lunch matsal pensionär från 45 kr till 47 kr Höjning av pris för matlåda i matsal pensionär från 45 kr till 47 kr Höjning av pris för matlåda anställd från 50 kr till 52 kr Höjning av frukost och mellanmåls priset internt till förskolorna: Frukost barn höjs från 5 till 9 kr Frukost vuxna höjs från 8 till 11 kr Mellanmål barn höjs från 5 till 7 kr Mellanmål vuxna höjs från 6 till 9 kr Beslutsunderlag Tjänstemannayttrande , kommunstyrelseförvaltningen Susanne Björklund. s arbetsutskott 117/09.

25 (42) Ks 186 Dnr Säkerhetsansvarig och försäkringsansvarig Beslut 1. utser förbundschefen för Kommunalförbundet södra Hälsingland till säkerhetsansvarig med samordningsansvar inom kommunen. 2. utser ekonomichefen i kommunen till försäkringsansvarig. Bakgrund Kommunfullmäktige har den 27 februari antagit en säkerhetspolicy för kommunen. Enligt säkerhetspolicyn ska kommunstyrelsen utse en säkerhetsansvarig med samordningsansvar inom kommunen. ska också utse en försäkringsansvarig, till vilken skaderapportering ska ske. Den försäkringsansvarige administrerar skaderapporteringsarbetet och sammanställer skaderapporter samt upprättar förteckning över inblandade personer i säkerhetsarbetet. Förvaltningens ståndpunkt Med anledning av organisatoriska förändringar skett dels via bildandet av Kommunalförbundet södra Hälsingland och pensionsavgångar inom kommunstyrelseförvaltningen så krävs det att kommunstyrelsen utser nya ansvariga. Fram till nu har tidigare räddningschef Ulf Jonsson varit säkerhetssamordnare och försäkringsansvarig utgjorts av biträdande ekonomichef Börje Olsson. bör utse förbundschefen för Kommunalförbundet södra Hälsingland till säkerhetsansvarig. Den posten innehas idag av Torbjörn Wannqvist. Det är områdena samhällsskydd, säkerhet och beredskap i Ovanåkers, Bollnäs och Söderhamns kommuner som drivs av förbundet och i det begreppet ingår kommunernas interna skydd och krishanteringsförmåga samt den traditionella räddningstjänsten. forts SKICKAS TILL För kännedom: Torbjörn Wannqvist. Nils-Erik Nilsson. Ulrica Persson. Växel/reception.

26 (42) Ks 186, forts Till försäkringsansvarig bör kommunstyrelsen utse kommunens ekonomichef. Den tjänsten innehas idag av Nils-Erik Nilsson. Beslutsunderlag Tjänstemannayttrande , kommunstyrelseförvaltningen Elsy Espes. s arbetsutskott 119/09.

27 (42) Ks 187 Dnr Enkelt avhjälpta hinder Beslut 1. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beviljar medel inom anslaget för växkraft, beslutar kommunstyrelsen att anslå 500 tkr till enkelt avhjälpta hinder för år Anslaget ska i första hand användas till biblioteken i Alfta och Edsbyn, sim- och sporthallarna i Alfta och Edsbyn, Alftaskolan och Celsiusskolan, Gymnasiet i Edsbyn samt hotellen i Alfta och Edsbyn. Objekten är angivna i prioriteringsordning. 3. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för växkraft år Bakgrund Enkelt avhjälpta hinder är ett begrepp som innebär ett samhälle som är tillgängligt för alla människor. Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Kravet på att undanröja enkelt avhjälpta hinder finns i 17 kap. 21a PBL. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2003:19 HIN. Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde samt på befintliga allmänna platser. Det är den som äger publika lokaler eller allmänna platser som har ansvar för att kraven uppfylls. Boverkets föreskrifter trädde i kraft 1 december 2003 och principen är att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas direkt. Regeringen har satt som ett mål att åtgärderna ska vara genomförda senast vid utgången av Ärendets beredning Ärendet har beretts av Alfta-Edsbyns Fastighets AB och kommunstyrelseförvaltningen. Inriktningen är att prioritera och genomföra de viktigaste forts SKICKAS TILL För handläggning: Ekonomiavd. Alfta-Edsbyns Fastighets AB. För kännedom: Kultur- och fritidsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden. OKAB. Patrik Uhras.

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00

Kommunkontoret tisdag den 28 januari 2014, kl.13.00 2014-01-22 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 22 januari, kl. 9.00-12.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-13 1 (39) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-13 1 (39) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen 2011-01-13 1 (39) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 13 januari 2011, kl. 9.00-12.00. ande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-10

Kommunstyrelsen 2015-02-10 Kommunstyrelsen 2015-02-10 1 Godkännande av dagordning 2 Allmänhetens frågestund 3 Rapporter 4 Information från Polisen 5 Samråd angående nybyggnation 6 Revisionsrapport om kommunens delårsrapport 2014

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet 2013-02-12 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 12 februari 2013, kl. 13.00 14.50 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Patrik Eriksson (MP) 1-4 Björn

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunkontoret tisdag 16 september

Kommunkontoret tisdag 16 september 2014-09-09 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 9 september kl. 13.15-15.30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren, ordförande Marlene Johansson, ks Roland Mähl (PRO) Roger

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande 44-57 Anna-Greta Söderlund (S) Eilert Isaksson (M) Lena Westling (C)

Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande 44-57 Anna-Greta Söderlund (S) Eilert Isaksson (M) Lena Westling (C) 2013-04-24 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A,, onsdag den 24 april, kl. 9.00 12.15 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande 44-57

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 18 november kl.13.15-15.15. Kommunkontoret tisdag 16 september

Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 18 november kl.13.15-15.15. Kommunkontoret tisdag 16 september 2014-11-18 1 (6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 18 november kl.13.15-15.15 Jan-Åke Lindgren, ordförande Roland Mähl (PRO) Roger Torvidsson (PRO) Mats

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-11-12 219 (219-226) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.15. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2007-11-12 219 (219-226) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.15. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2007-11-12 219 (219-226) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.15 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Ulf Back, t f kommunchef Elsa Andréasson, ekonom Carin Homann,

Läs mer

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S)

Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand- Rättvik Plats och tid Alléskolan, 13:30 ande Ledamöter Sakarias Winberg (KD), Helena Back (C), Henrietta Vedberg (M), Ingrid Rönnblad (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-10-08 1 (33) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 8 oktober 2009, kl 09:00-14:30. ande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD), vice ordförande Karl-Evert Hellsén

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-09 1 (20) Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-09 1 (20) Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30. 2014-10-09 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Edsbyn sammanträdesrum A, torsdag 9 oktober 2014, kl. 9:00-12:30. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Håkan Englund (S), ordförande Ulla Mortimer

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sida 1 (12) Sida 1 (12) Plats och tid Bohusrummet, stadshuset, klockan 13:00-16:15 Beslutande Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Tommy Ohlsson (M) Inger Rasmusson (FP) Linda Åshamre (S) Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/9 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer