SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 (42) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 5 november 2009, kl 09:00-14:10. Beslutande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD) Karl-Evert Hellsén (C) Ingrid Olsson (C) Lennart Alfredsson (C), tjänstgörande ersättare för Anna Rudman (C) Gun-Marie Swessar (C) Mikael Jonsson (M) Kent Olsson (FP) Yoomi Renström (S) Hans Gradin (S) Marlene Johansson (S) Anders Larsson (S) Lena Voxberg (S) Övriga närvarande Sekreterare Elsy Espes Ekonomichef Nils-Erik Nilsson, , 186 Ekonom Johan Andersson, , 186 Verksamhetschef Monica Liljemark, 189 Utses att justera Hans Gradin Justeringens Kommunkontoret, , kl 13:00. plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Elsy Espes Ordförande Hans Jonsson Justerande Hans Gradin

2 (42) ANSLAG PÅ KOMMUNENS OFFICIELLA ANSLAGSTAVLA i Ovanåkers kommun har haft sammanträde den 5 november Protokollet har justerats, d v s godkänts. Protokollet finns på kommunstyrelsekontoret och på kommunens webbplats Överklagande Anslaget sätts upp på anslagstavlan den 12 november 2009 och tas ned den 3 december Under den tiden har du möjlighet att klaga på besluten. Hur man överklagar, se särskild information på anslagstavlan och på kommunens webbplats Behöver du hjälp, kontakta sekreteraren i nämnden. Receptionen kan hjälpa dig att få kontakt med rätt person... Elsy Espes

3 (42) Ks 175 Godkännande av dagordningen Beslut godkänner dagordningen.

4 (42) Ks 176 Dnr Allmänhetens frågestund s sammanträden är sedan den 6 juni 2002 öppna för allmänheten, (helt eller delvis). Besökare har då också möjlighet att ställa frågor på Allmänhetens frågestund. Inga frågor finns.

5 (42) Ks 177 Dnr Rapporter Ordföranden Hans Jonsson (C) informerar om att kommunen är inbjuden att hedra det kungliga bröllopsparet inför förestående bröllop i sommar genom att bidra med kronor till en plantering vid Ullriksdal. s vice ordförande Bertil Eriksson (KD) rapporterar från ägarmöte med Helsinge Net AB.

6 (42) Ks 178 Dnr Överföring av kommunens va-anläggningar till ett anläggningsbolag Beslut 1. återremitterar ärendet för att till kommunstyrelsens sammanträde den 26 november bjuda in vd för Helsinge Vatten AB Björn Carlqvist för ytterligare information i ärendet. 2. Det underlag som låg till grund för informationen på arbetsutskottet den 22 oktober skickas ut till kommunstyrelsen i förväg. Förslag till beslut Gun-Marie Swessar (C) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att till kommunstyrelsens sammanträde den 26 november bjuda in vd för Helsinge Vatten AB Björn Carlqvist för ytterligare information i ärendet. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. Bakgrund Vd Björn Carlqvist har den 22 oktober informerat arbetsutskottet om Helsinge Vatten AB:s verksamhet. Det av Bollnäs och Ovanåkers kommuner gemensamt bildade bolaget Helsinge Vatten AB har fr.o.m. den 1 april 2009 övertagit VAverksamheten i de båda kommunerna. Bolaget ska svara för produktion och distribution av vatten, rening av avlopp samt drift och underhåll av kommunernas VA-anläggningar. forts SKICKAS TILL För handläggning: Björn Carlqvist, Helsinge Vatten AB

7 (42) Ks 178, forts Informationen går vidare med argumenten kring behov av förändrad organisation. Dessa utgörs främst av Förstärkt tydlighet kring roller och ansvar. Förbättrad styrning och kontroll. Bättre tydlighet i ansvarsfrågor. Förenklad och säkrare IT-hantering. Synergieffekter med BORAB underlättas. Beslutsunderlag s arbetsutskott 108/09.

8 (42) Ks 179 Dnr Översiktsplan för Bollnäs kommun med tema vindkraft - samråd Beslut Ovanåkers kommun är positiv till utställningsförslaget men anser att ett tydligt ställningstagande ska göras för Utredningsområde 1. Syftet är att redovisa kommunens uppfattning om önskad markanvändningen för befintlig verksamhetsutövare och vindkraftsexploatör. Bakgrund Kommunerna Ockelbo, Bollnäs, Söderhamn och Ovanåker bedriver i ett samarbetsprojekt ett planarbete med syfte att kunna anta tematiska översiktsplaner för vindkraft. Uppläggen kommer att vara likartade och grunden till planeringen ligger i samtliga kommuner på Uppsala universitets vindkraftkartering, version 2007 och av Energimyndigheten beslutade riksintresseområden. Förvaltningens ståndpunkt Yttrandet fokuserar på mellankommunala frågor. Voxnans dalgång Ovanåkers kommun ser positivt på att dalgången avses att skyddas från vindkraftverk. Detta med hänsyn till samma värden som Bollnäs redovisar, natur- och kulturvärden samt turism och friluftsliv. Landskapsbild Vindkraftexploatering både i gränstrakterna liksom avsevärt avstånd från kommungränsen kommer att innebära påverkan på landskapsbilden från många platser i Ovanåker. Detta är en förändring som gäller rent generellt och är en situation som vi kommer att få vänja oss vid. Stora opåverkade områden Planen redovisar tre st stora opåverkade områden som gränsar mot Ovanåker. En rekommendation finns om att områdena ska utökas in i Ovanåker. Ovanåker har för avsikt att redovisa stora opåverkade områden i sitt kommande planförslag och kommer då att ta ställning till Bollnäs förslag om utökning in i Ovanåker. En skillnad i prövningen finns genom att Bollnäs plan redovisar stora opåverkade områden i förhållande till vindkraften och Ovanåker har för avsikt att se på frågan i ett vidare perspektiv. forts SKICKAS TILL För kännedom: Bollnäs kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Bollnäs. Länsstyrelsen, Fysisk planering, Gävle. Arne Stenberg.

9 (42) Ks 179, forts Utredningsområde Ett större område betecknat som utredningsområde 1 redovisas från Stora Öjungen längs kommungränsen söderut. Området har i huvudsak mycket goda vindförhållanden och har redan i dag intresserade vindkraftexploatörer. Inom området finns Vargas Vildmarkslodge som i vart fall i utredningsskedet av båda kommunerna betecknats som en värdefull anläggning och den politiska uppfattningen i Ovanåker är att stor hänsyn ska tas. Med hänsyn till de direkta motstående intressena som redan nu finns i området anser Ovanåker att det är angeläget att planerna i de båda kommunerna tar ställning, detta för att undanröja en alltför stor osäkerhet för de inblandade aktörerna. Om utredningsområdet ska kvarstå är det angeläget att tydligt tala om vad den särskilda utredningen ska innehålla. Beslutsunderlag Utställningshandling från Bollnäs kommun daterat juni Tjänstemannayttrande , kommunstyrelseförvaltningen Arne Stenberg. s arbetsutskott 110/09.

10 (42) Ks 180 Dnr Budget och verksamhetsplan Ovanåkers kommun Beslut Medlemskapet i Företagsringen sägs upp från och med Uppsägning sker senast den 31 oktober. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att antar budget- och verksamhetsplan för med följande dispositioner och uppdrag för kommunstyrelse och nämnder: Generellt Inför det fortsatta förändringsarbetet, kallat Anpassning i förändringstid, återkallas det beslut av den 24 november 2008, 83, till den del där kommunstyrelsen fick uppdraget att leda arbetet och vidta erforderliga åtgärder för att uppnå målsättningen att resultatet från och med 2011 ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, i 2008 år värde 10,8 mnkr. Ny målsättning ska utgöras utav att under planperioden fram till 2012 uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi samt återställa det egna kapitalet med tkr, 2007 och 2008 års samlade balanskravsresultat. Det innebär att anpassningsåtgärder motsvarande ca 20 mnkr behöver genomföras. Långsiktigt ska resultatet uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Anpassning i förändringstid ska genomföras med följande utgångspunkter: 1. ansvarar för fördelning av anpassningsarbetets omfattning på respektive nämnd styrelse. 2. Respektive nämnd ansvarar för prioritering av vilka verksamheter som ska genomgå förändring. 3. Med utgångspunkt i prioriteringarna ska förvaltningscheferna lämna förslag till verksamhetsförändringar till respektive nämnd. forts

11 (42) Ks 180, forts 4. Anpassningsarbete ska i första hand genomföras via naturlig avgång där förändringar avser personal. 5. Kommunchefen ansvarar för samordning av förvaltningschefernas förslag till verksamhetsförändringar innan nämndernas behandling via KL-gruppen. Beslutet utgör direktiv till de helägda kommunala bolagen att medverka i erforderlig omfattning i förändringsarbetet. Rapportering sker till kommunfullmäktige i samband med tertialbokslut, delårsbokslut och helårsbokslut. Kommunfullmäktige noterar att de av kommunstyrelsen lagda uppdragen under rubriken Anpassning i förändringstid kvarstår. s ram utökas med 700 tkr för 2011, 700 tkr för 2012 och 100 tkr för 2013, revidering av översiktsplan enligt beslut i kommunstyrelsen den 10 september 2009, 122. s budget för 2010 och framåt utökas med kronor med anledning av att Kommunalförbundet södra Hälsingland inte har beaktat kapitaltjänstkostnader i sin budget för 2010, enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. Socialnämnden Socialnämndens ram utökas med 1,5 mnkr riktat till försörjningsstöd och 2 mnkr riktat till individärende i enlighet med socialnämndens äskande från och med Anslagen kommer att omprövas. Kultur och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 9 tkr från och med 2010 för utökat bidrag till Arkiv Gävleborg. Den föreslagna ökningen av bidrag till kulturföreningar tas bort, kr. Bidragen till studieförbunden återläggs med kr. forts

12 (42) Ks 180, forts Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att anpassa bidragsreglerna till budgetförutsättningarna. Övrigt Räntefrihet beviljas under 2010 på kommunens lån till AICAB om 15 mnkr. Inriktningen ska vara att lånet amorteras med 1 mnkr per år i december respektive år. Beslut om amorteringsbelopp fattas årligen som ett delbeslut i den kommunala budgeten. Inför 2010 beviljas AICAB amorteringsfrihet, vilket innebär att lånebeloppet kvarstår vid 15 mnkr. Ekonomiska ramar Till följd av ovanstående ställningstaganden utgör de ekonomiska ramarna för följande: (Belopp i tkr) Nämnd/År Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Miljö- och byggnämnd Kultur- och fritidsnämnd Socialnämnd Anpassning i förändringstid Resultatmål (Belopp i tkr) Resultat/År Årets resultat Ekonomisk tidplan Ekonomisk tidplan för antas ingår i budget och verksamhetsplan. Förslag till beslut Bertil Eriksson (KD) föreslår att kommunstyrelsens budget för 2010 och framåt ska utökas med kronor med anledning av att Kommunalförbundet södra Hälsingland inte har beaktat kapitaltjänstkostnader i sin budget för 2010, enligt särskilt beslut i kommunfullmäktige. I övrigt enligt arbetsutskottets förslag. forts

13 (42) Ks 180, forts Yoomi Renström (S) föreslår följande: Följande beslut återkallas: Kommunfullmäktige beslutar att anta budget- och verksamhetsplan för med följande dispositioner och uppdrag för kommunstyrelse och nämnder: Kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008, 83, gällande punkterna: Kommunfullmäktige beslutar att inleda ett förändringsarbete via resultatförbättrande åtgärder med målsättningen att skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme, resultat, som från och med 2011 uppgår till minst 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, vilket i dagsläget innebär 10,8 mnkr. Delmål sätts för 2010 till 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, vilket i dagsläget innebär 5,4 mnkr. får uppdraget att leda arbetet och vidta erforderliga åtgärder för att uppnå målsättningen. Beslutet utgör direktiv till de helägda kommunala bolagen att medverka i erforderlig omfattning i förändringsarbetet. Rapportering sker till kommunfullmäktige i samband med tertialbokslut, delårsbokslut och helårsbokslut. Nytt beslut fattas enligt följande: Kommunfullmäktige beslutar att anta budget- och verksamhetsplan för med följande dispositioner och uppdrag för kommunstyrelse och nämnder: Kommunfullmäktige beslutar att under planperioden fram till 2012 uppnå balans mellan verksamhet och ekonomi samt återställa det egna kapitalet med tkr, 2007 och 2008 års samlade balanskravsresultat. Det innebär att anpassningsåtgärder motsvarande ca 20 mnkr behöver genomföras. Långsiktigt ska resultatet uppgå till 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. får uppdraget att leda och samordna arbetet för att uppnå målsättningen. Beslutet utgör direktiv till de helägda kommunala bolagen att medverka i erforderlig omfattning i förändringsarbetet. forts

14 (42) Ks 180, forts Rapportering sker till kommunfullmäktige i samband med tertialbokslut, delårsbokslut och helårsbokslut. Anpassning i förändringstid ska genomföras med följande utgångspunkter: 1. Kommunfullmäktige beslutar om fördelning av de ekonomiska resurserna till nämnder och styrelser vilka kommer att revideras under budgetperioden. 2. Respektive nämnd och styrelse ansvarar för vilka verksamheter som ska genomgå förändring. 3. Med utgångspunkt i nämndernas och styrelsernas beslut ska förvaltningscheferna lämna förslag till verksamhetsförändringar till respektive nämnd och styrelse som fattar de erforderliga beslut som krävs samt till kommunstyrelsen lyfter de beslut som kan vara av politisk strategisk karaktär. 4. Anpassningsarbetet ska i första hand genomföras via naturlig avgång där förändringar avser personal. 5. Kommunchefen ansvarar för samordning av förvaltningschefernas förslag till verksamhetsförändringar via KL-gruppen. 6. utvärderar nämndernas och styrelsernas anpassningsarbete och föreslår de justeringar i budgeten som krävs. s ram utökas med 700 tkr för 2011, 700 tkr för 2012 och 100 tkr för 2013, revidering av översiktsplan enligt beslut i kommunstyrelsen den 10 september 2009, 122. Socialnämnden Socialnämndens ram utökas med 1,5 mnkr riktat till försörjningsstöd och 2 mnkr riktat till individärende i enlighet med socialnämndens äskande från och med Anslagen kommer att omprövas. Kultur och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 9 tkr från och med 2010 för utökat bidrag till Arkiv Gävleborg. forts

15 (42) Ks 180, forts Den föreslagna ökningen av bidrag till kulturföreningar tas bort, kr. Bidragen till studieförbunden återläggs med kr. Övrigt Räntefrihet beviljas under 2010 på kommunens lån till AICAB om 15 mnkr. Inriktningen ska vara att lånet amorteras med 1 mnkr per år i december respektive år. Beslut om amorteringsbelopp fattas årligen som ett delbeslut i den kommunala budgeten. Inför 2010 beviljas AICAB amorteringsfrihet, vilket innebär att lånebeloppet kvarstår vid 15 mnkr. Ekonomiska ramar Till följd av ovanstående ställningstaganden omarbetas nämndernas och styrelsernas ekonomiska ramar för Resultatmål (Belopp i tkr) Resultat/År Årets resultat Ekonomisk tidplan Ekonomisk tidplan för antas ingår i budget och verksamhetsplan. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Bertil Erikssons (KD) förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Yoomi Renströms (S) förslag och finner att kommunstyrelsen antar arbetsutskottets förslag. Reservation De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig mot beslutet eftersom de anser att kommunstyrelsen skulle ha beslutet enligt Yoomi Renströms förslag. Skriftlig reservation enligt följande: Vi reserverar oss mot kommunstyrelsens förslag till budgetarbete för Ovanåkers kommun som innebär att man inte längre reglerar nämndernas och styrelsernas arbete genom förändringar i de ekonomiska ramarna. forts

16 (42) Ks 180, forts Det nya arbetssättet innebär att kommunfullmäktiges roll undermineras och att fullmäktige fråntas möjligheten att styra nämnderna och styrelserna. Det innebär också att nämnder och styrelser, utan att formellt beslut tagits om det, mer eller mindre fråntas det fulla ansvaret för sina verksamheter.. Däremot stärks kommunstyrelsens roll över nämnderna och den del av kommunledningen som representeras av tjänstemännen får ett större inflytande över kommunens arbete. Detta nya arbetssätt infördes redan 12 mars Vi påpekade då att det skulle skapa en otydlighet i ansvaret mellan nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige samt mellan den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen. Denna otydlighet har också under den tid som gått gett sig till känna på flera sätt. Vi anser inte att kommunfullmäktigeledamöterna kan ta fullt ansvar för kommunens ekonomi om dom inte ges rätt redskap för att kunna kontrollera och styra. Vi anser inte heller att kommunstyrelsen har någon behörighet att ta över ansvaret för nämndernas verksamheter. Vi anser det olämpligt att politiken i ett ekonomiskt läge då det behövs ett tydligt politiskt ledarskap lämnar över mer befogenheter till tjänstemännen än vanligt. Eftersom majoritetspartierna insisterar på att fortsätta med detta nya sätt att leda kommunens arbete så kan vi inte längre ta ansvar för kommunens ekonomiska situation och reserverar oss därför mot kommunstyrelsens förslag på budget och verksamhetsplan Bakgrund Nämnder och förvaltningar har arbetat fram förslag till budget och verksamhetsplaner på grundval av de planeringsförutsättningar som kommunfullmäktige antog vid maj-sammanträdet. Ärendets beredning Budgetberedningen har berett ärende den oktober. s arbetsutskott 111/09. forts

17 (42) Ks 180, forts Beslutsunderlag Budgetberedningens förslag , kommunstyrelseförvaltningen Christer Engström. s arbetsutskott 111/09. MBL-protokoll,

18 (42) Ks 181 Dnr Investeringsplan revidering 1 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar investeringsplan för revidering 1, daterad Gödselplatta ridhuset Myndighetskrav. Flyttas i tid från 2011 till Investeringsbelopp 125 tkr. 2. Datorinvesteringar IT-Forum har sett över den plan som ligger till grund för investeringsäskanden sedan De äskade medlen har skrivits ner både 2008, 2009 och även för IT-Forum anser att det är högst önskvärt att summan justeras upp till begärda kr för Det är främst med avseende på lärar-/elevdatorer summan behöver justeras upp. De administrativa datorerna håller sig inom den ursprungliga planen. Investeringsbelopp höjs med 500 tkr, totalt tkr. 3. Spelmansvägen, åtgärder i samband med industribyggnad För Svenska Fönsters förändrade planer behövs anslutning till Spelmansvägen. Investeringsbelopp 500 tkr. 4. Bredband (fiber) till Lillbo- och Rotebergsområdet Idag har områdena en instabil och ej fullgod bredbandsanslutning. Dagens människor och verksamheter kräver en snabb och säker bredbandsanslutning. Anslutning av dessa områden ger förutsättning för att ansluta de skolor som finns i områdena. Om en sådan effekt uppnås så är det endast Voxna skola som återstår. Investeringsbelopp kr. Förslag till beslut Spelmansvägen Bertil Eriksson (KD) föreslår att investeringen på 500 tkr läggs tillbaka, då det med anledning av Svenska Fönsters planerade förändringar behövs en anslutning till Spelmansvägen. I övrigt enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag var att investeringen skulle utgå. forts

19 (42) Ks 181, forts Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Bertil Erikssons (KD) förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Bakgrund Investeringsplaneringen för antogs av kommunfullmäktige den 25 maj Ambitionsnivån var då att hålla den så liten som möjligt för att hålla ned kapitaltjänstkostnaderna. Under det halvår som gått sedan planen antogs har behov förändras, varför det är aktuellt att göra mindre justeringar av planen. Ärendets beredning Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen. Ekonomiska konsekvenser Med hänvisning till att investeringsbeloppen är små och livslängden troligtvis längre, blir den ekonomiska konsekvensen i form av kapitaltjänstkostnader marginell. Miljökonsekvenser Myndighetskrav kommer att föreligga 2010 om inte gödselplattan byggs. Beslutsunderlag Investeringsplan revidering 1, daterad Tjänstemannayttrande , kommunstyrelseförvaltningen Christer Engström. s arbetsutskott 112/09.

20 (42) Ks 182 Dnr Delårsrapport januari-augusti 2009 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer delårsrapport januari-augusti 2009 för Ovanåkers kommun. Bakgrund Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari augusti 2009, ett resultat på 3,0 mnkr. Jämfört med samma period 2008 är det en förbättring med knappt 6,3 mnkr. Nämndernas prognos beräknas för 2009 bli ett budgetöverskott motsvarande drygt 5 mnkr. På årsbasis för 2009 beräknas nettointäkterna minska med 0,9 % till 517,7 mnkr (522,7) och nettokostnaderna minska med 3,2 % till 521,2 mnkr (538,6), 2008 års siffror inom parantes. Detta ger en obalans mellan kostnader och intäkter med 3,4 mnkr. För att kommunen skall klara av balanskravet och god ekonomisk hushållning behöver resultatet för 2009 förbättras med minst 7,1 mnkr jämfört med prognosen. Förvaltningens ståndpunkt Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer Delårsrapport januari-augusti 2009 för Ovanåkers kommun. Beslutsunderlag Delårsrapport januari-augusti 2009 för Ovanåkers kommun. Tjänstemannayttrande , kommunstyrelseförvaltningen Nils-Erik Nilsson. s arbetsutskott 113/09.

21 (42) Ks 183 Dnr Budget 2010 för Kommunalförbundet södra Hälsingland s förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige antar förslag till budget för 2010 för Kommunalförbundet södra Hälsingland. 2. Kapitaltjänstkostnader på 132 tkr ska beaktas i budgetförslaget. Förslag till beslut Bertil Eriksson (KD) föreslår att kapitaltjänstkostnader på 132 tkr ska beaktas i budgetförslaget. Beslutsgång Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen antar eller avslår Bertil Erikssons (KD) förslag och finner att kommunstyrelsen antar det. Bakgrund Direktionen för Kommunalförbundet södra Hälsingland har inkommit till Ovanåkers kommun med ett förslag till budget för För 2009 var räddningstjänstens budget för Ovanåkers kommun tkr. Det inlämnade förslaget för 2010 är tkr, en ökning med 135 tkr eller 1,6 %. Förvaltningens ståndpunkt Ekonomiavdelningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till budget för 2010 från direktionen Kommunalförbundet södra Hälsingland. Beslutsunderlag Direktionen för kommunalförbundet södra Hälsinglands förslag till budget Tjänstemannayttrande , kommunstyrelseförvaltningen Nils-Erik Nilsson. s arbetsutskott 114/09.

22 (42) Ks 184 Dnr Trätrall på järnvägen som cykel - och gångbana mellan Edsbyn och Alfta svar på medborgarförslag s förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige uttalar att kultur- och fritidsnämnden har utrett möjligheten till att anlägga trätrall på järnvägen. Då det inte är möjligt att arrendera den, så faller förslaget. 2. Medborgarförslaget är därmed besvarat. Bakgrund Lars-Åke Junevik föreslår att man bygger en trätrall på järnvägen mellan Edsbyn och Alfta, som sedan kan nyttjas som gång- och cykelväg. Vintertid som skoterled och skidspår. Ärendets beredning Kommunfullmäktige har inhämtat kultur- och fritidsnämndens och OKAB Näringslivs synpunkter på förslaget. Förvaltningens ståndpunkt Förslaget har beretts av kultur- och fritidsförvaltningen. Förslaget är att kommunen ska arrendera järnvägen för anläggande av trätrall på järnvägen. Själva anläggandet skulle kunna sponsras av företag, föreningar och privatpersoner. Det inte möjligt att arrendera järnvägen så länge det inte är klarlagt hur den framtida användningen ska se ut. Det är Banverket som är ägare till järnvägen. På grund av detta så faller förslaget. Beslutsunderlag Medborgarförslag, Yttrande , OKAB. Kultur- och fritidsnämnden 42/09. s arbetsutskott 115/09.

23 (42) Ks 185 Dnr Höjning av priser på lunch, frukost och mellanmål s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer följande avgifter att gälla fr.o.m. den 1 januari 2010: Lunch och matlåda, matsal Lunch i matsal för pensionär, 47 kr. Matlåda från matsal för pensionär, 45 kr. Matlåda från matsal, anställd, 52 kr. Frukost- och mellanmålspriset internt till förskolorna Frukost för barn, 9 kr Frukost för vuxna, 11 kr. Mellanmål för barn, 7 kr. Mellanmål för vuxna, 9 kr. Förslag till beslut Mikael Jonsson (M) föreslår att avgiften för Matlåda från matsal för pensionär ändras från 47 kronor, som är arbetsutskottets förslag, till 45 kronor. I övrigt enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Mikael Jonssons (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Jonssons förslag. Bakgrund Livsmedelspriserna för storhushåll har stigit kraftigt det senaste året. Den främsta orsaken är ökad efterfrågan på mat i världen. Framförallt är det spannmål och mejerivaror som har stigit i pris. Om man som pensionär vill äta sin lunch i kommunens restauranger betalar man idag 45 kr. Kommunens självkostnadspris för en pensionärs lunch 2008 är kr., inkl moms. Skatteverket har 2009 värderat en varm lunch till ett schablonvärde på 74 kr. Har man ett självkostnadspris som understiger schablonvärdet uppkommer inte någon skattepliktig förmån. Det krävs inget beslut av skatteverket för att få använda ett självkostnads pris. forts

24 (42) Ks 185, forts Interna kostnader för förskolornas frukost och mellanmål. Livsmedelskostnaden för en frukost till förskolorna är 6 kr, för ett mellanmål 4 kr. Personalkostnad, lagerhållning och distribution tillkommer. Idag tar kostavdelningen 5 kr för en frukost för barn och 8 kr för vuxna. Mellanmålet kostar 5 kr för barn och 6 kr för vuxna, vilket inte täcker självkostnaden. Förvaltningens ståndpunkt Restaurangerna på Sunnangården och Gyllengården bör följa prisutveckling i närliggande kommuner samt den lokala marknadens prissättning för luncher. Den interna prissättningen ska täcka kostavdelningens självkostnad för livsmedel, lagerhållning, service och distribution. Grupper som omfattas av prishöjningen är : o Pensionärer som bor hemma i eget boende men som äter lunch eller köper matlåda i kommunens restauranger. o Kommunanställda som köper matlåda. Intern höjning av frukost och mellanmålspriset till förskolorna. Förvaltningen föreslår följande: Höjning av pris för lunch matsal pensionär från 45 kr till 47 kr Höjning av pris för matlåda i matsal pensionär från 45 kr till 47 kr Höjning av pris för matlåda anställd från 50 kr till 52 kr Höjning av frukost och mellanmåls priset internt till förskolorna: Frukost barn höjs från 5 till 9 kr Frukost vuxna höjs från 8 till 11 kr Mellanmål barn höjs från 5 till 7 kr Mellanmål vuxna höjs från 6 till 9 kr Beslutsunderlag Tjänstemannayttrande , kommunstyrelseförvaltningen Susanne Björklund. s arbetsutskott 117/09.

25 (42) Ks 186 Dnr Säkerhetsansvarig och försäkringsansvarig Beslut 1. utser förbundschefen för Kommunalförbundet södra Hälsingland till säkerhetsansvarig med samordningsansvar inom kommunen. 2. utser ekonomichefen i kommunen till försäkringsansvarig. Bakgrund Kommunfullmäktige har den 27 februari antagit en säkerhetspolicy för kommunen. Enligt säkerhetspolicyn ska kommunstyrelsen utse en säkerhetsansvarig med samordningsansvar inom kommunen. ska också utse en försäkringsansvarig, till vilken skaderapportering ska ske. Den försäkringsansvarige administrerar skaderapporteringsarbetet och sammanställer skaderapporter samt upprättar förteckning över inblandade personer i säkerhetsarbetet. Förvaltningens ståndpunkt Med anledning av organisatoriska förändringar skett dels via bildandet av Kommunalförbundet södra Hälsingland och pensionsavgångar inom kommunstyrelseförvaltningen så krävs det att kommunstyrelsen utser nya ansvariga. Fram till nu har tidigare räddningschef Ulf Jonsson varit säkerhetssamordnare och försäkringsansvarig utgjorts av biträdande ekonomichef Börje Olsson. bör utse förbundschefen för Kommunalförbundet södra Hälsingland till säkerhetsansvarig. Den posten innehas idag av Torbjörn Wannqvist. Det är områdena samhällsskydd, säkerhet och beredskap i Ovanåkers, Bollnäs och Söderhamns kommuner som drivs av förbundet och i det begreppet ingår kommunernas interna skydd och krishanteringsförmåga samt den traditionella räddningstjänsten. forts SKICKAS TILL För kännedom: Torbjörn Wannqvist. Nils-Erik Nilsson. Ulrica Persson. Växel/reception.

26 (42) Ks 186, forts Till försäkringsansvarig bör kommunstyrelsen utse kommunens ekonomichef. Den tjänsten innehas idag av Nils-Erik Nilsson. Beslutsunderlag Tjänstemannayttrande , kommunstyrelseförvaltningen Elsy Espes. s arbetsutskott 119/09.

27 (42) Ks 187 Dnr Enkelt avhjälpta hinder Beslut 1. Under förutsättning av att kommunfullmäktige beviljar medel inom anslaget för växkraft, beslutar kommunstyrelsen att anslå 500 tkr till enkelt avhjälpta hinder för år Anslaget ska i första hand användas till biblioteken i Alfta och Edsbyn, sim- och sporthallarna i Alfta och Edsbyn, Alftaskolan och Celsiusskolan, Gymnasiet i Edsbyn samt hotellen i Alfta och Edsbyn. Objekten är angivna i prioriteringsordning. 3. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för växkraft år Bakgrund Enkelt avhjälpta hinder är ett begrepp som innebär ett samhälle som är tillgängligt för alla människor. Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder. Kravet på att undanröja enkelt avhjälpta hinder finns i 17 kap. 21a PBL. Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2003:19 HIN. Enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas i befintliga byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har tillträde samt på befintliga allmänna platser. Det är den som äger publika lokaler eller allmänna platser som har ansvar för att kraven uppfylls. Boverkets föreskrifter trädde i kraft 1 december 2003 och principen är att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas direkt. Regeringen har satt som ett mål att åtgärderna ska vara genomförda senast vid utgången av Ärendets beredning Ärendet har beretts av Alfta-Edsbyns Fastighets AB och kommunstyrelseförvaltningen. Inriktningen är att prioritera och genomföra de viktigaste forts SKICKAS TILL För handläggning: Ekonomiavd. Alfta-Edsbyns Fastighets AB. För kännedom: Kultur- och fritidsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden. OKAB. Patrik Uhras.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-17 1 (45) Plats och tid Biblioteket i Edsbyn, hörsalen, måndagen den 17 juni 2013, kl. 18.30 21:10. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Ersättare Ingemar Ehn (FP) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-10-08 1 (33) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 8 oktober 2009, kl 09:00-14:30. ande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD), vice ordförande Karl-Evert Hellsén

Läs mer

2011-11-10 2013-05-07 1 (49)

2011-11-10 2013-05-07 1 (49) 2011-11-10 2013-05-07 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 7 maj, 2013, kl. 09.00 15.15, Ajournering 09.40 10.00, 12.30-13.30, 14.40 14.55 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström

Läs mer

2011-11-10 2014-02-04 1 (49)

2011-11-10 2014-02-04 1 (49) 2011-11-10 2014-02-04 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 4 februari, 2014, kl. 09.00 15.45, ajournering 10.05 10.30, 12.00 13.00, 14.55-15.15 Beslutande Ledamöter Yoomi

Läs mer

2011-2015-03-17 1 (2)

2011-2015-03-17 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2011-2015-03-17 1 (2) Öppet sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdag 17 mars 2015, kl. 09.00 Yoomi Renström Ordförande Kristoffer Baas

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Budget 2010. Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN

Budget 2010. Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN Budget 2010 Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN Budget 2010 Innehållsförteckning Sid Budgetkommentarer 1 Kommunfullmäktige 9 Revisionen 10 Valnämnden 12 Överförmyndarverksamheten 13 Kommunstyrelsen

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer