Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert Hugosson (kd) Anders Ivansson (c) Roger Stålbrand (m) Jan Enarsson (m), utom 232 Cecilia Olsson (s) ersättare för Markus Lund (s) Mikael Svanström (s) ersättare för John Green (mp) Anders Svensson (v) ersättare för Mariann Karlsson (v) Bodil Johansson (c) ersättare Karin Helmersson (c) Övriga deltagande Brith-Louise Fagerstrand, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Hans Dahlström, ersättare (s) Vanja Roshagen, ersättare (kd) Anders Karlsson, ersättare (fp) Inger Rydbrink, kommunfullmäktiges ordförande Hans-Gunnar Hovbäck, socialchef, 223 Jan Lagerqvist, skolchef, 227 Anette Arbman, tillförordnad förvaltningschef/ekonomichef Nils-Erik Gustafsson, handläggare Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Jan Enarsson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Paragrafer Mats Arnér Stig Davidson Jan Enarsson, , Evy Annér, 232 Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Stig Davidson G:\KSK\ADMENHET\KANSLI\KS_PROT\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 525 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 219 Budgetuppföljning januari-november Förslag till försäljningsobjekt av kommunägda fastigheter. 221 Hemställan om medel för renovering av sporthallen. 222 Förslag om prissättning av vissa tomter inom Nybro kommun. 223 Återrapportering från individ- och familjenämnden av jämförelseprojekt En jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv. 224 Framställan från omsorgsnämnden om finansiering för ökad driftkostnad i samband med tillbyggnad av lokaler Almen. 225 Energi- och klimatstrategi samt handlingsplan 2009 för Nybro kommun. 226 Förslag till tjänstegarantier 2009 och framåt. 227 Aktuellt från NY-brogruppen. 228 Detaljplan för Stolpen 1 m fl fastigheter. 229 Redovisning av synpunktshantering. 230 Besvarande av motion om att sälja Folkets Hus-lokalerna och omkringliggande mark. 231 Regler för extern och intern representation i Nybro kommun och dess bolag. 232 Fastställelse av styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelses beslut om utdelningar för Motion om att införa valfrihetssystem LOV för omvårdnadstjänster. 234 Anmälan av delegationsbeslut. 235 Aktuellt från Regionförbundet. 236 Anmälningar a-s. 237 Beslutsattestanter och kontoansvariga 2009 inom kommun styrelsens ansvarsområde.

3 Sammanträdesdatum 526 (forts) 238 Bemyndigande att underteckna avtal m m under perioden Förtida lösen av reverslån samt beslut om utökad generell borgen för AB Nybro Brunn. 240 Stationshuset, Nybro Resecentrum. 241 Hemvändardagar Avslutning.

4 Sammanträdesdatum Dnr 08/0024 Budgetuppföljning januari-november 2008 Ekonomienheten redovisade ekonomisk uppföljning för januari till och med november 2008 för kommunen. Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet. Riktpunkten för perioden uppgår till 91,7 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2007 Bokslut 2007 Intäkter ,8% 97,2% Personalkostnader ,2% 94,1% Övriga kostnader ,9% 94,6% Kapitalkostnader ,1% 91,7% 0 Bruttokostnader ,4% 94,1% Nettokostnader ,4% 92,9% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 95,4 procent, vilket är 3,7 procent högre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar drygt kronor beräknat mot riktpunkten. Vid föregående år vid motsvarande tidpunkt låg nettokostnadsförbrukningen på 92,9 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljningen per nämnd. Respektive förvaltning ska enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen löpande redovisa ekonomiska prognoser. I bilagan redovisas löpande prognoser för de olika nämnderna och styrelsen. Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 98,3% 104,5% 104,5% 104,6% 108,7% 101,8% 97,1% 102,6% 103,4% Bud ökning 90,9% 106,1% 102,4% 107,7% 110,4% 104,6% 101,8% 103,3% 105,6% För överförmyndarnämnden finns inga jämförelsesiffror för 2007 då de ingick i kommunstyrelsens budget och utfall. Totalt sett ligger det ekonomiska utfallet för personalkostnaderna något högre än riktpunkten, men positivt är att utfallet ligger lägre än föregående år vid motsvarande tidpunkt (1,9 procent lägre). 1 procent på helår motsvarar cirka kronor.

5 Sammanträdesdatum (forts) Likviditet Medelsaldot för november månad 2008 uppgick till kronor. KLP Marknadsvärdet per den 30 november 2008 uppgår till kronor (insatt kapital kronor). Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisade ekonomichefen Anette Arbman kompletterande budgetuppföljning avseende förbrukningen per den 18 december inklusive lönekostnader för december månad I förhållande till föregående år visar framförallt personalkostnaderna en lägre förbrukning. I senaste prognosen från SKL Sveriges Kommuner och Landsting försämrades ytterligare skatteprognosen för 2008, men också för de kommande åren. Utifrån nämndernas tidigare prognoser och med hänsyn till den försämrade skatteprognosen finns det risk för att 2008 års resultat blir minus cirka kronor. Ny prognos för 2009 visar på nytt resultat på cirka kronor. Kommunstyrelsen beslöt att ta informationen till protokollet. Utdrag till: Akten

6 Sammanträdesdatum Dnr 08/0271 Förslag till försäljningsobjekt av kommunägda fastigheter Tekniska nämnden har i uppdrag att redovisa förslag till lämpliga fastigheter som kan försäljas. Syftet med försäljningen torde vara att frigöra kapital samtidigt som man blir kvitt framtida underhållsinsatser. I bilaga 1 Avveckla eller utveckla redovisas en total sammanställning över de fastigheter, som kommunen äger, i form av reglerings- och saneringsfastigheter, bostads- och affärshus samt industrifastigheter. Under senaste året har varit viss aktivitet på försäljning, men framförallt har ett stor antal fastigheter inköpts av skilda anledningar i huvudsak för exploateringsändamål. Behovet av rivning är därför stort. Bilagan innehåller ett 40-tal objekt. Trots detta är det vid noggrannare granskning ett fåtal fastigheter som torde kunna säljas. Däremot är rivningsbehovet stort. Nedan kommenteras de objekt som är tänkbara till försäljning: Brunnen 6 (DHR) Används idag tillfälligt av hemtjänsten, omsorgsförvaltningen. Framtiden är oviss. Detaljplanen godkänner inte bostad. Försäljning högst osäker. Brunnen 7 Kontor för Kommunal. I övrigt lika Brunnen 6. Brunnen 8 Musikstudio idag. Försäljning till hyresgäst är tänkbart. I övrigt lika Brunnen 6. Rismåla 2:2 Försäljning till hyresgäst alternativt rives. Exploatering mot Rismålagöl tänkbar, men va-saknas. Smedstorp 2:11, Börsrydsvägen Inköpt för rivning/exploatering. Brunnen 1 Används för verkstad/föreningslokal. Stort underhållsbehov. Försäljning till hyresgäst pågår.

7 Sammanträdesdatum (forts) Tikaskruv 1:28 Inköpt för planändring, som sannolikt inte genomförs. Vi föreslår det som lämpligt försäljningsobjekt. Brukskontoret 1 Före detta Pukeberg daghem. Tekniska förvaltningen har velat försälja under många år på grund stora årliga hyresförluster. Vi föreslår det som lämpligt försäljningsobjekt. Fröjdekulla 1:96 Centrumhuset i Alsterbro, det vill säga före detta kommunhuset. Stort behov av renovering. Bedömes svårt att sälja. Kommunalt intresse att det finns? Fröjdekulla 1:3 Före detta bankhuset i Alsterbro. Delvis tomställt. Tidigare försök att sälja har misslyckats. Gångbar idé kan vara övernattningsrum/ vandrarhem i extern regi. Nybro 3:1 Kiosken på Sveaplan. Sammanbyggd med de offentliga toaletterna och gatuköket. Högst olämpligt att sälja. Pampen 1 Före detta Madesjö kommunhus. Innehåller idag i huvudsak kommunal verksamhet (omsorgen och skolan). Vi bedömer den olämplig att sälja idag med tanke på verksamheten. Skolan 7 Omfattar såväl räddningstjänstens lokaler, som polishuset. Fem lägenheter kvar i bostadshuset. Husen har ihopbyggda värmesystem m m, varför kostnader uppstår om man vill avstycka. I avvaktan på en eventuell framtida utflyttning av räddningstjänsten bedömer vi det olämpligt med försäljning.

8 Sammanträdesdatum (forts) Vårdaren 1 Innehåller fyra förskoleavdelningar, åtta en-rumslägenheter för äldreboende samt lokaler för landstinget. Planer finns att landstinget flyttar ut (428 kvm). I dagsläget avrådes försäljning. Oskar 17 Huset är idag fullt uthyrt till landsting och kommunal verksamhet. Många ombyggnader har gjort det dyrt. Hyran är marknadsanpassad, varför fastigheten går med förlust. Helt tänkbart att sälja, men prislappen blir därefter. Förvaltningen förordar en extra avskrivning av kapitalet före en försäljning. Förvaltningen har även funderat på förutsättningarna att sälja fastigheter inom konto 81, det vill säga förvaltningsfastigheter, där kommunal verksamhet gäller. Följande objekt redovisas: Ljunghaga 1 Ingår som en pusselbit i arenaprojektet, men torde hur som helst säljas i någon form. Tömning av lokalen planeras av verksamheten. Gymnasiet 1 Det vi kallar Yrkesskolan har idag låg beläggning. Med tanke på minskning av elevantal m m finns risker med tomma lokaler. Stort underhållsbehov finns därutöver. De fem husen hänger ihop tekniskt och det är kostsamt att dela upp. Detaljplan behöver också ändras. Således svårsåld. Transtorpskolan I föreliggande plan ingår rivning av vissa huskroppar och försäljning av mark för bostadsändamål. Smedstorp 2:38 Så kallad Glasporten. Flera försäljningsförsök har misslyckats. Innehåller offentliga toaletter.

9 Sammanträdesdatum (forts) Skolan 5 Allmänt kallat Mejeriet. En del av denna fastighet, kallat Ostlagret, är idag kommersiell verksamhet (Doff-data) utan gällande plan. Huset är också i stort behov av underhåll och hyresgästen har diskuterat att lämna lokalen på grund av detta skäl. För närvarande undersöker vi möjligheten att ändra planen och avstycka. Av förteckningen framgår att många fastigheter planeras att rivas. Detta kan dock inte ske utan att förvaltningen erhåller tillskott i ramen för detta. Nämnden har tidigare framställt sådant önskemål i samband med budget Förvaltningen förordar att rivningskostnaderna, liksom inköpskostnaden, läggs som exploateringskostnad redan i inköps-, planerings- eller budgetstadiet. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt tekniska nämnden att försälja Brunnen 1, Tikaskruv 1:28, Brukskontoret 1 och Fröjdekulla 1:3, att uppdra åt tekniska nämnden att fortsätta med planering inför försäljning av före detta Ostlagret, Ljunghaga, Gymnasiet 1 och del av tomt Transtorpskolan samt att ta upp frågan om hur rivningskostnader ska hanteras i framtiden mellan förvaltningarna. Vid kommunstyrelsens beredning föreslogs att Tikaskruv 1:28 och Brukskontoret 1 undantas från försäljningslistan i nuläget. I övrigt enligt tekniska nämndens förslag samt att i tredje att-satsen lägga till överlämnas till budgetberedningen. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska nämnden att försälja Brunnen 1 och Fröjdekulla 1:3, att uppdra åt tekniska nämnden att fortsätta med planering inför försäljning av före detta Ostlagret, Ljunghaga, Gymnasiet 1 och del av tomt Transtorpskolan samt att överlämna till budgetberedningen hur frågan om rivningskostnader ska hanteras i framtiden mellan förvaltningarna.

10 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: 2 KF

11 Sammanträdesdatum Dnr 08/0272 Hemställan om medel för renovering av sporthallen För renovering av sporthallen sommaren 2009 finns sammanlagt kronor i investeringsplanen. Det har varit en krokig väg till nuvarande förfrågningsunderlag och kronor är använt för projektering. Kvar finns således cirka kronor att bygga för och tekniska förvaltningen gör uppskattning att det som måste göras och därmed ingår i förfrågningsunderlaget kommer att kosta betydligt mer, kanske upp mot kronor. Prisbilden erhålles först när anbuden öppnas, det vill säga efter den 12 januari Ursprungligen var planerna att tekniska förvaltningen skulle kunna stötta detta investeringsobjekt 4261 med medel från underhållsbudgeten. Nu kommer fastighetsavdelningen att göra ett planerat underskott på cirka kronor, men det verkliga/oplanerade blir cirka kronor med avsikt på hyresförlust på kronor för Kungshallshemmet. Med en total underhållsbudget på kronor blir det inte mycket över till normala underhållsinsatser. För närvarande pågår processen att revidera gällande investeringsplan och i samband härmed, med hänsyn till arbetsmarknadsläget, tidigarelägga och i någon mån komplettera med nya projekt. Ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 24 november 2008, 201, och i kommunfullmäktige den 15 december Bland annat planeras att tillföra kronor för utökat underhåll. Egentligen är nytillskottet kronor då kronor fanns tidigare. Ett problem med dessa medel är att de skapar kapitaltjänst (cirka kronor) och bör därför användas i ett fåtal större projekt. Tekniska förvaltningen förutsätter också att nyttjaren får kompensation för dessa kostnader. Tekniska förvaltningen föreslår att just dessa specialanvisade pengar används till sporthallens renovering, som därmed kan bli mer komplett. Framförallt kan man genomföra renoveringen av de större omklädningsrummen (som undantagits för närvarande). Tekniska förvaltningen anser att det är klart ekonomiskt och i övrigt fördelaktigast att fullfölja pågående arbeten än att i brist på medel avbryta utan fullgott resultat. Tekniska nämnden har den 4 december 2008, 99, beslutat att hemställa hos kommunstyrelsen att få disponera kronor ur konto 3110 i förslag till reviderad investeringsplan för renovering av sporthallen samt att tekniska nämnden i februari 2009 tar ställning till ordinarie underhållsbudget.

12 Sammanträdesdatum (forts) Kommunstyrelsen beslöt att ställa sig positiv till tekniska nämndens begäran samt att begära att tekniska nämnden redovisar till kommunstyrelsen hur hittillsvarande projekteringskostnader på kronor har använts. Utdrag till: Tekniska nämnden Ekonomienheten Akten

13 Sammanträdesdatum Dnr 06/0076 Förslag om prissättning av vissa tomter inom Nybro kommun Mark- och exploateringsavdelningen föreslår i skrivelse till kommunstyrelsen ändrad taxa för tomtförsäljning av vissa tomter. Den 26 februari 2007, 28, beslöt kommunfullmäktige att sänka tomtpriserna för 70 stycken avstyckade tomter enligt nedan: Alsjöholm Alsterbro Bäckebo Flerohopp Flygsfors Gullaskruv Kristvallabrunn Målerås Sandslätt Örsjö Nybro, Rismåla, etapp III Nybro, Rismåla, etapp II 5 st 8 st 7 st 5 st 8 st 2 st 2 st 10 st 8 st 6 st 7 st 2 st Grundpris och tillkommande markpris sänkes till totalt 1 krona per tomt. För angivna tomter sänkes också taxan för vatten- och avloppsanslutningen med 50 procent. Förutsättningen för att sänkt pris ska gälla är att vatten- och avloppsledningar finns i nära anslutning till tomten. Sänkt tomtpris och sänkt anslutningsavgift gäller under förutsättning att konkreta och omedelbara byggplaner föreligger samt att byggstart sker inom 1 år från det att köpebrev tecknats. Till dags datum finns 52 stycken tomter kvar enligt följande: Alsjöholm Alsterbro Bäckebo Flerohopp Flygsfors Gullaskruv Kristvallabrunn Målerås Sandslätt Örsjö 4 st 7 st 7 st 3 st 8 st 2 st 2 st 10 st 3 st 6 st

14 Sammanträdesdatum (forts) Det har visat sig att efterfrågan i de yttre tätorterna varit mycket liten. I vissa fall har man köpt på sig flera tomter, men inte fullgjort villkoren att de ska bebyggas inom 1 år. Exploateringsavdelningen föreslår därför att ovan nämnda tomter försäljs för ett tomtpris av kronor per styck. Kostnaden för anslutning av vatten och avlopp debiteras enligt gällande taxa. Exploateringsavdelningen föreslår att tomtpris för nyproducerade bostadsområden/verksamhetsområden fastställs i samband med antagande av detaljplan. Exploateringsavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att tomtpris för ovan redovisade 52 stycken tomter fastställs till kronor per tomt och att anslutning för vatten och avlopp debiteras enligt gällande taxa samt att tomtpris för nyproducerade bostadsområden/verksamhetsområden fastställs i samband med antagande av detaljplan. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisades tekniska nämndens beslut den 4 december 2008, 106, där tekniska nämnden beslöt att någon reduktion av anläggningsavgiften i de yttre tätorterna inte längre ska tillämpas. Anders Ivansson (c) yrkade att anslutning för vatten och avlopp tas ut med halva avgiften. Kommunstyrelsen beslöt enligt yrkandet. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att tomtpris för ovan redovisade 52 stycken tomter fastställs till kronor per tomt och att anslutning för vatten och avlopp debiteras med 50 procent enligt gällande taxa samt att tomtpris för nyproducerade bostadsområden/verksamhetsområden fastställs i samband med antagande av detaljplan. Utdrag till: 2 KF

15 Sammanträdesdatum Dnr 08/0171 Återrapportering från individ- och familjenämnden av jämförelseprojekt En jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv Kommunstyrelsen beslöt den 25 augusti 2008, 122, om rapport från nätverket Julia om en jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv. Bakgrund till rapporten är att Nybro kommun deltar sedan hösten 2007 i ett jämförelseprojekt, som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för Kommunala Analyser (RKA). Nätverket Julia är ett av cirka 20 nätverk som ingår i det 3-åriga nationella jämförelseprojektet. De kommuner som deltar i nätverket är Alvesta, Hörby, Mönsterås, Nybro, Osby, Åstorp och Östra Göinge. Mönsterås kommun, som ingår i nätverket, har valt att inte delta i detta uppdrag. Tillsammans finns det cirka invånare i dessa kommuner. Julia hade i sin andra rapport haft uppdraget från sin styrgrupp att ur ett medborgarperspektiv jämföra verksamheten individ- och familjeomsorg mellan kommunerna. Jämförelseprojektets primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller, där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Det är också en uttalad ambition att skapa en arbetskultur, där kontinuerliga jämförelser blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att förbättra sina verksamheter. För att lyckas med detta bygger projektets arbetsmetod på kommunernas egen kraft och uppfinningsrikedom. Syftet med rapporten är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamheter. I samband med detta är jämförelseprojektets ambition att man ska kunna bedöma kvaliteten på arbetet i den egna kommunen, i förhållande till insatta medel, och kunna jämföra vad som görs i andra kommuner. Goda exempel ska lyftas fram och vara en inspirationskälla för andra kommuner. Kommunstyrelsen beslöt att överlämna rapporten till individ- och familjenämnden för kommentarer dels utifrån ett medborgarperspektiv, dels utifrån varför så många utredningar genomförs i Nybro kommun och de förhållandevis höga kostnaderna för barn och unga,

16 Sammanträdesdatum (forts) att återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 1 november 2008, att bjuda in ordföranden och förvaltningschefen för individ- och familjenämnden till återrapporteringen i kommunstyrelsen. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisade förvaltningschefen för individ- och familjeförvaltningen, Hans-Gunnar Hovbäck, förvaltningens kommentarer till rapporten. Inledningsvis konstaterade Hans-Gunnar Hovbäck att vid alla jämförelser är det viktigt att det är samma parametrar som jämförs. Kommentarer gjordes av rapporten utifrån: Medborgarperspektivet, avseende: - Tillgänglighet - Information - Nöjd klient-index - Överklagade beslut Förvaltningschefen kommenterade även antalet utredningar, där Nybro kommun i jämförelse med andra kommuner ligger högt samt kommentarer till höga kostnader för barn och unga. Det senare angavs vara en prioriterad utmaning att arbeta med under Kommunstyrelsen beslöt att ta informationen till protokollet. Utdrag till: Individ- och familjeförvaltningen Akten

17 Sammanträdesdatum Dnr 07/0056 Framställan från omsorgsnämnden om finansiering för ökad driftkostnad i samband med tillbyggnad av lokaler Almen Bakgrund Arbetsmiljöverket genomförde den 6 juli 2006 en inspektion på Almen. Inspektionen genomfördes efter en framställan från skyddsombudet, daterad den 16 maj Orsaken till framställan var enligt skyddsombudet att Almens äldreboende, som också är utgångsplats för hemtjänsten, har undermåliga personalutrymmen. Almen, som tidigare fungerat som dagcenter för funktionshindrade, inrymmer numera ett särskilt boende för äldre, där även vissa platser är till för korttidsboende. Efter förändrade politiska beslut, innan den nuvarande verksamheten startade i augusti 2005, arbetar fler personal på Almen, eftersom man också arbetar i det ordinära boendet i hemtjänsten. De brister och krav som framkom i inspektionsmeddelandet avsåg: Toaletter Personalutrymme Rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet Åtgärder Efter det att omsorgsförvaltningen mottagit Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande har ett omfattande arbete inletts. Eftersom det vid samma tidpunkt planerades att bygga ytterligare demensboende i kommunen var Almens behov av större personalutrymmen ihopkopplad med frågan om lokalisering av det nya demensboendet. Frågan fördröjdes därmed och för att lösa de mest akuta personalutrymmesbehoven har förvaltningen använt sig av provisoriska baracker. Vid styrgruppsmöte angående demensboende den 25 augusti 2008 upplöstes gruppen och frågan angående personalutrymmen blev en fråga för omsorgsförvaltningen, som tillsammans med Nybro Bostads AB tagit fram förslag till omsorgsnämnden så att Arbetsmiljöverkets krav blir tillgodosedda. Kostnad Vid omsorgsnämndens sammanträde den 11 november 2008 redovisades förslag till om- och tillbyggnad av Almens personal och administrativa lokaler. Förslaget innebär i korthet:

18 Sammanträdesdatum (forts) Tillbyggnad 318 kvm. Ombyggnad av befintligt skyddsrum till omklädningsrum 106 kvm. Friliggande förråd, två byggnader, 58 kvm + 66 kvm. Skärmtak för cykelparkering, 25 cyklar. Konsultkostnader. Den totala kostnaden är via hyresvärden beräknad till kronor exklusive mervärdesskatt. Hyran beräknas uppskattningsvis bli kronor kronor per kvm och år för tillkommande lokaler, det vill säga cirka kronor till kronor per år. Omsorgsnämnden beslöt den 11 november 2008, 72, att ge Nybro Bostads AB i uppdrag att fortsätta projekteringen av tillbyggnad av personal- och administrativa lokaler i Almen. Omsorgsnämnden beslöt även att hemställa om finansiering hos kommunstyrelsen för ökade driftkostnader i samband med tillbyggnad av lokaler i Almen. En om- och tillbyggnad innebär att vissa kostnader idag bortfaller, t ex hyra för paviljonger och vissa andra lokalhyror som bortfaller genom omflyttningar. Kommunstyrelsen beslöt att tillkommande kostnader under 2009 ska rymmas inom omsorgsnämndens totala budgetram samt att hänskjuta frågan om finansiering 2010 och framåt till budgetberedningen för beaktande i kommande budgetarbete. Utdrag till: Omsorgsnämnden Budgetberedningen Ekonomienheten Akten

19 Sammanträdesdatum Dnr 08/0233 Energi- och klimatstrategi samt handlingsplan 2009 för Nybro kommun Kommunstyrelsen beslöt den 28 april 2008, 58, om direktiv för det fortsatta arbetet med arbetet inom programmet Uthållig kommun. Programmet bör i Nybro kommun ses som ett projekt, som indelas i tre steg: I det inledande steget 2008 upprättas en handlingsplan för hela projektet, som anger förutsättningarna för det fortsatta, konkreta arbetet. I steg två (2009) införs de arbetssätt och rutiner, som behövs för ett effektivt arbete med hållbarhetsfrågor. I steg 3 ( ) genomförs övriga delar av handlingsplanen. Utifrån kommunstyrelsens beslut har förslag till Energi- och klimatstrategi tagits fram (bilaga). I detta förslag redovisas även handlingsplan och förslag på projekt och aktiviteter som ska påbörjas Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet kommenterade hållbarhetsutvecklare Mattias Andersson arbetet med uthållig kommun och arbetsfördelning mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och sekretariatet för hållbar utveckling. Vid sammanträdet redovisades även de föreslagna projekten och aktiviteterna som planeras för det närmaste året. Nya delprojekt kan sedan beslutas varje år. Kommunstyrelsen beslöt att godkänna upprättat förslag till handlingsplan projekt och aktiviteter för Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa Energi- och klimatstrategi för Nybro kommun samt att strategin börjar gälla från om med 1 februari Utdrag till: Sekretariatet för hållbar utveckling 2 KF

20 Sammanträdesdatum Dnr 06/0318 Förslag till tjänstegarantier 2009 och framåt Kommunfullmäktige fastställde den 27 augusti 2007, 106, tjänstegarantier för Nybro kommun. Beslutet gällde för tiden 1 oktober december Innebörden av detta är att nytt beslut behöver fattas för 2009 och framåt. Nämnderna och styrelsen har under 2008 gjort översyn av nu gällande tjänstegarantier. Men i avvaktan på fastställelse av vision och mål för Nybro kommun föreslås att nuvarande tjänstegarantier förlängs att gälla under 2009 fram till beslut sker om kommande tjänstegarantier. Förslagsvis kan detta ske under mars Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisades Kommunala Handikapprådets beslut från den 10 december 2008, 43, då rådet beslöt att begära hos kommunstyrelsen att rådet får yttra sig över det samlade förslaget till tjänstegarantier innan nytt beslut fattas. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att nuvarande tjänstegarantier ska gälla tills dess nytt beslut tas samt att Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet ska få yttra sig över det samlade förslaget till tjänstegarantier innan nytt beslut fattas. Utdrag till: 2 KF

21 Sammanträdesdatum Dnr 08/0215 Aktuellt från NY-brogruppen Vid beredningen inför kommunstyrelsens sammanträde lämnades en lägesrapport för de prioriterade projekten, som är: Orrefors Centrum för natur- och kulturupplevelser i Glasriket. Bräntorp Fortsatt eller alternativ produktion? Pukeberg Ett nationellt och internationellt designcentrum. Nybro Transportcentrum i södra Sverige. Yrkeshögskolan i Kalmar län. Tjänstesektorn, 100 nya jobb. Tillväxt Nybro. Upplevelseindustrin. Digital boknings- och säljplattform för upplevelsepaket i Glasriket och sydöstra Sverige. Beträffande Yrkeshögskolan i Kalmar län redovisades att arbetsgrupp tillsatts med representanter för olika kommuner i länet. Arbetsgruppens uppdrag är att lämna konkreta förslag till samverkan på olika sätt och inom olika områden mellan i första hand kommunerna i Kalmar län vad gäller yrkesutbildningar för vuxna. Gruppen ska redovisa sitt uppdrag vid presidiekonferens i mars NY-brogruppen arbetar även med nya idéer. Exempel på detta finns under rubriker: Jobb-akuten i Nybro. Kan vi få förstärkningar till Arbetsförmedlingen och kan vi få ett än närmare samarbete mellan Arbetsförmedling-Nybro kommun-ab Nybro Brunn. Bo-leva i Nybro. Vad kan vi göra för att ha bättre framförhållning vad gäller boende och boendeinformation till intresserade? Informationsmodul. Hur kan vi utöka informationsutbyte mellan kommun och näringsliv. Hur kan vi skapa aktuella nyhetsbrev? Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet delade skolchefen Jan Lagerqvist ut bilaga Vänliga, varma Nybro, som är en nulägesanalys för Nybro 2008 med reflektioner från bland annat arbetet med översiktsplaneringen åren

22 Sammanträdesdatum (forts) Jan Lagerqvist redovisade även att NY-brogruppen är fullt bemannad i och med att även Anna Almborg från Swedbank ingår i gruppen utöver tidigare redovisad bemanning. Vid sammanträdet kommenterades särskilt projekten Tillväxt Nybro och Yrkeshögskolan i Kalmar län. Därutöver kommenterades de nya idéerna avseende: Jobb-akuten i Nybro. Bo-leva i Nybro. Informationsmodul. Syftet enligt NY-brogruppen med Informationsmodulen är att stärka den positiva bilden av Nybro kommun och dess verksamheter, att förbättra och göra informationen om våra verksamheter mer tillgänglig för alla i kommunen. Mål Mindre än 10 procent av inkomna synpunkter/klagomål ska handla om vår information. Minst tolv positiva artiklar i lokalpressen Minst fyra positiva inslag i TV. Regelbunden månadsvis kommunikation med minst hälften av företagen i Nybro kommun. Informationsstrategin för det fortsatt arbetet avseende informationsmodulen är: Utgå från analysen. Vad är kärnan i kommunens möjligheter? Stödja. Backa upp kärnan i första hand. Engagera. Medborgare, företag och organisationer. Kommunicera. Med grupperingar och individer. Skapa kommunikation mellan grupperingar och individer. Skapa egna informationskanaler.

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken kl 14.00-16.30 Beslutande Bernt Jonsson (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Anders Johansson (c) Carina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Kultur & Fritid kl 17.00-18.15 ande Jörgen Strende, Socialdemokraterna Ellen Johansson, Socialdemokraterna Roger Magnusson, Socialdemokraterna Stefan Grad, Centerpartiet Tommy Jacobsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS

Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson Eva Asthage Mårthen Backman Siw Sjöholm Johansson (C) Ingela Mindemark BEVIS 1(5) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-13.30 Beslutande Mattias Jensen Pettersson Ann Svensson Leif Thor Klas-Gunnar Appel Solveig Lindblom Kajsa Persson (V) Eva

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2007-10-04 1 Plats och tid kl 08.30 11.40 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Omsorgsnämnden 2006-11-07

Omsorgsnämnden 2006-11-07 Plats och tid Hobysalen, stadshuset Ronneby, kl. 09.00 11.50 Beslutande Bo Johansson (s) ordförande Birgitta Andersson (s) Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) Helene Svan (v) Roger Fredriksson (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Uppsala "KOMMUN ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT

Uppsala KOMMUN ALDRENAMNDENS ARBETSUTSKOTT "KOMMUN ALDRENAMNDENS 1(9) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Ledamöter: Vattenhästen, 15:00-18:20 Ebba Busch (KD), ordförande Mats Hansén (M), 1 :e vice ordförande Caroline Andersson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer