Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert Hugosson (kd) Anders Ivansson (c) Roger Stålbrand (m) Jan Enarsson (m), utom 232 Cecilia Olsson (s) ersättare för Markus Lund (s) Mikael Svanström (s) ersättare för John Green (mp) Anders Svensson (v) ersättare för Mariann Karlsson (v) Bodil Johansson (c) ersättare Karin Helmersson (c) Övriga deltagande Brith-Louise Fagerstrand, ersättare (s) Mats Larsson, ersättare (s) Hans Dahlström, ersättare (s) Vanja Roshagen, ersättare (kd) Anders Karlsson, ersättare (fp) Inger Rydbrink, kommunfullmäktiges ordförande Hans-Gunnar Hovbäck, socialchef, 223 Jan Lagerqvist, skolchef, 227 Anette Arbman, tillförordnad förvaltningschef/ekonomichef Nils-Erik Gustafsson, handläggare Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Jan Enarsson Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Paragrafer Mats Arnér Stig Davidson Jan Enarsson, , Evy Annér, 232 Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i Förvaltningshuset. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro kommunstyrelseförvaltning, förvaltningshuset, Nybro Underskrift Stig Davidson G:\KSK\ADMENHET\KANSLI\KS_PROT\ Protokoll från kommunstyrelsen.doc

2 Sammanträdesdatum 525 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLADES PÅ SAMMANTRÄDET: 219 Budgetuppföljning januari-november Förslag till försäljningsobjekt av kommunägda fastigheter. 221 Hemställan om medel för renovering av sporthallen. 222 Förslag om prissättning av vissa tomter inom Nybro kommun. 223 Återrapportering från individ- och familjenämnden av jämförelseprojekt En jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv. 224 Framställan från omsorgsnämnden om finansiering för ökad driftkostnad i samband med tillbyggnad av lokaler Almen. 225 Energi- och klimatstrategi samt handlingsplan 2009 för Nybro kommun. 226 Förslag till tjänstegarantier 2009 och framåt. 227 Aktuellt från NY-brogruppen. 228 Detaljplan för Stolpen 1 m fl fastigheter. 229 Redovisning av synpunktshantering. 230 Besvarande av motion om att sälja Folkets Hus-lokalerna och omkringliggande mark. 231 Regler för extern och intern representation i Nybro kommun och dess bolag. 232 Fastställelse av styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelses beslut om utdelningar för Motion om att införa valfrihetssystem LOV för omvårdnadstjänster. 234 Anmälan av delegationsbeslut. 235 Aktuellt från Regionförbundet. 236 Anmälningar a-s. 237 Beslutsattestanter och kontoansvariga 2009 inom kommun styrelsens ansvarsområde.

3 Sammanträdesdatum 526 (forts) 238 Bemyndigande att underteckna avtal m m under perioden Förtida lösen av reverslån samt beslut om utökad generell borgen för AB Nybro Brunn. 240 Stationshuset, Nybro Resecentrum. 241 Hemvändardagar Avslutning.

4 Sammanträdesdatum Dnr 08/0024 Budgetuppföljning januari-november 2008 Ekonomienheten redovisade ekonomisk uppföljning för januari till och med november 2008 för kommunen. Uppföljningen framgår av nedanstående sammandrag och redovisas totalt för samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Informationen är hämtad från redovisningen i ekonomisystemet. Riktpunkten för perioden uppgår till 91,7 procent. Intäkt/ Kostnadsslag, tkr Årsbudget Ackumulerat Utfall Avvikelse riktpunkt %-förb Förbruk 2007 Bokslut 2007 Intäkter ,8% 97,2% Personalkostnader ,2% 94,1% Övriga kostnader ,9% 94,6% Kapitalkostnader ,1% 91,7% 0 Bruttokostnader ,4% 94,1% Nettokostnader ,4% 92,9% kr Nettokostnadsförbrukningen uppgår till 95,4 procent, vilket är 3,7 procent högre än riktpunkten. Denna avvikelse motsvarar drygt kronor beräknat mot riktpunkten. Vid föregående år vid motsvarande tidpunkt låg nettokostnadsförbrukningen på 92,9 procent. I särskild bilaga redovisas budgetuppföljningen per nämnd. Respektive förvaltning ska enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen löpande redovisa ekonomiska prognoser. I bilagan redovisas löpande prognoser för de olika nämnderna och styrelsen. Personalkostnader I nedanstående tabell redovisas budget och aktuellt utfall för personalkostnaderna för aktuell period samt för föregående års motsvarande period. KS TKN SBN KFN OMS IFN BUT VA ÖFN TOTALT Utfall Utfall Ökning % 98,3% 104,5% 104,5% 104,6% 108,7% 101,8% 97,1% 102,6% 103,4% Bud ökning 90,9% 106,1% 102,4% 107,7% 110,4% 104,6% 101,8% 103,3% 105,6% För överförmyndarnämnden finns inga jämförelsesiffror för 2007 då de ingick i kommunstyrelsens budget och utfall. Totalt sett ligger det ekonomiska utfallet för personalkostnaderna något högre än riktpunkten, men positivt är att utfallet ligger lägre än föregående år vid motsvarande tidpunkt (1,9 procent lägre). 1 procent på helår motsvarar cirka kronor.

5 Sammanträdesdatum (forts) Likviditet Medelsaldot för november månad 2008 uppgick till kronor. KLP Marknadsvärdet per den 30 november 2008 uppgår till kronor (insatt kapital kronor). Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisade ekonomichefen Anette Arbman kompletterande budgetuppföljning avseende förbrukningen per den 18 december inklusive lönekostnader för december månad I förhållande till föregående år visar framförallt personalkostnaderna en lägre förbrukning. I senaste prognosen från SKL Sveriges Kommuner och Landsting försämrades ytterligare skatteprognosen för 2008, men också för de kommande åren. Utifrån nämndernas tidigare prognoser och med hänsyn till den försämrade skatteprognosen finns det risk för att 2008 års resultat blir minus cirka kronor. Ny prognos för 2009 visar på nytt resultat på cirka kronor. Kommunstyrelsen beslöt att ta informationen till protokollet. Utdrag till: Akten

6 Sammanträdesdatum Dnr 08/0271 Förslag till försäljningsobjekt av kommunägda fastigheter Tekniska nämnden har i uppdrag att redovisa förslag till lämpliga fastigheter som kan försäljas. Syftet med försäljningen torde vara att frigöra kapital samtidigt som man blir kvitt framtida underhållsinsatser. I bilaga 1 Avveckla eller utveckla redovisas en total sammanställning över de fastigheter, som kommunen äger, i form av reglerings- och saneringsfastigheter, bostads- och affärshus samt industrifastigheter. Under senaste året har varit viss aktivitet på försäljning, men framförallt har ett stor antal fastigheter inköpts av skilda anledningar i huvudsak för exploateringsändamål. Behovet av rivning är därför stort. Bilagan innehåller ett 40-tal objekt. Trots detta är det vid noggrannare granskning ett fåtal fastigheter som torde kunna säljas. Däremot är rivningsbehovet stort. Nedan kommenteras de objekt som är tänkbara till försäljning: Brunnen 6 (DHR) Används idag tillfälligt av hemtjänsten, omsorgsförvaltningen. Framtiden är oviss. Detaljplanen godkänner inte bostad. Försäljning högst osäker. Brunnen 7 Kontor för Kommunal. I övrigt lika Brunnen 6. Brunnen 8 Musikstudio idag. Försäljning till hyresgäst är tänkbart. I övrigt lika Brunnen 6. Rismåla 2:2 Försäljning till hyresgäst alternativt rives. Exploatering mot Rismålagöl tänkbar, men va-saknas. Smedstorp 2:11, Börsrydsvägen Inköpt för rivning/exploatering. Brunnen 1 Används för verkstad/föreningslokal. Stort underhållsbehov. Försäljning till hyresgäst pågår.

7 Sammanträdesdatum (forts) Tikaskruv 1:28 Inköpt för planändring, som sannolikt inte genomförs. Vi föreslår det som lämpligt försäljningsobjekt. Brukskontoret 1 Före detta Pukeberg daghem. Tekniska förvaltningen har velat försälja under många år på grund stora årliga hyresförluster. Vi föreslår det som lämpligt försäljningsobjekt. Fröjdekulla 1:96 Centrumhuset i Alsterbro, det vill säga före detta kommunhuset. Stort behov av renovering. Bedömes svårt att sälja. Kommunalt intresse att det finns? Fröjdekulla 1:3 Före detta bankhuset i Alsterbro. Delvis tomställt. Tidigare försök att sälja har misslyckats. Gångbar idé kan vara övernattningsrum/ vandrarhem i extern regi. Nybro 3:1 Kiosken på Sveaplan. Sammanbyggd med de offentliga toaletterna och gatuköket. Högst olämpligt att sälja. Pampen 1 Före detta Madesjö kommunhus. Innehåller idag i huvudsak kommunal verksamhet (omsorgen och skolan). Vi bedömer den olämplig att sälja idag med tanke på verksamheten. Skolan 7 Omfattar såväl räddningstjänstens lokaler, som polishuset. Fem lägenheter kvar i bostadshuset. Husen har ihopbyggda värmesystem m m, varför kostnader uppstår om man vill avstycka. I avvaktan på en eventuell framtida utflyttning av räddningstjänsten bedömer vi det olämpligt med försäljning.

8 Sammanträdesdatum (forts) Vårdaren 1 Innehåller fyra förskoleavdelningar, åtta en-rumslägenheter för äldreboende samt lokaler för landstinget. Planer finns att landstinget flyttar ut (428 kvm). I dagsläget avrådes försäljning. Oskar 17 Huset är idag fullt uthyrt till landsting och kommunal verksamhet. Många ombyggnader har gjort det dyrt. Hyran är marknadsanpassad, varför fastigheten går med förlust. Helt tänkbart att sälja, men prislappen blir därefter. Förvaltningen förordar en extra avskrivning av kapitalet före en försäljning. Förvaltningen har även funderat på förutsättningarna att sälja fastigheter inom konto 81, det vill säga förvaltningsfastigheter, där kommunal verksamhet gäller. Följande objekt redovisas: Ljunghaga 1 Ingår som en pusselbit i arenaprojektet, men torde hur som helst säljas i någon form. Tömning av lokalen planeras av verksamheten. Gymnasiet 1 Det vi kallar Yrkesskolan har idag låg beläggning. Med tanke på minskning av elevantal m m finns risker med tomma lokaler. Stort underhållsbehov finns därutöver. De fem husen hänger ihop tekniskt och det är kostsamt att dela upp. Detaljplan behöver också ändras. Således svårsåld. Transtorpskolan I föreliggande plan ingår rivning av vissa huskroppar och försäljning av mark för bostadsändamål. Smedstorp 2:38 Så kallad Glasporten. Flera försäljningsförsök har misslyckats. Innehåller offentliga toaletter.

9 Sammanträdesdatum (forts) Skolan 5 Allmänt kallat Mejeriet. En del av denna fastighet, kallat Ostlagret, är idag kommersiell verksamhet (Doff-data) utan gällande plan. Huset är också i stort behov av underhåll och hyresgästen har diskuterat att lämna lokalen på grund av detta skäl. För närvarande undersöker vi möjligheten att ändra planen och avstycka. Av förteckningen framgår att många fastigheter planeras att rivas. Detta kan dock inte ske utan att förvaltningen erhåller tillskott i ramen för detta. Nämnden har tidigare framställt sådant önskemål i samband med budget Förvaltningen förordar att rivningskostnaderna, liksom inköpskostnaden, läggs som exploateringskostnad redan i inköps-, planerings- eller budgetstadiet. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt tekniska nämnden att försälja Brunnen 1, Tikaskruv 1:28, Brukskontoret 1 och Fröjdekulla 1:3, att uppdra åt tekniska nämnden att fortsätta med planering inför försäljning av före detta Ostlagret, Ljunghaga, Gymnasiet 1 och del av tomt Transtorpskolan samt att ta upp frågan om hur rivningskostnader ska hanteras i framtiden mellan förvaltningarna. Vid kommunstyrelsens beredning föreslogs att Tikaskruv 1:28 och Brukskontoret 1 undantas från försäljningslistan i nuläget. I övrigt enligt tekniska nämndens förslag samt att i tredje att-satsen lägga till överlämnas till budgetberedningen. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att uppdra åt tekniska nämnden att försälja Brunnen 1 och Fröjdekulla 1:3, att uppdra åt tekniska nämnden att fortsätta med planering inför försäljning av före detta Ostlagret, Ljunghaga, Gymnasiet 1 och del av tomt Transtorpskolan samt att överlämna till budgetberedningen hur frågan om rivningskostnader ska hanteras i framtiden mellan förvaltningarna.

10 Sammanträdesdatum (forts) Utdrag till: 2 KF

11 Sammanträdesdatum Dnr 08/0272 Hemställan om medel för renovering av sporthallen För renovering av sporthallen sommaren 2009 finns sammanlagt kronor i investeringsplanen. Det har varit en krokig väg till nuvarande förfrågningsunderlag och kronor är använt för projektering. Kvar finns således cirka kronor att bygga för och tekniska förvaltningen gör uppskattning att det som måste göras och därmed ingår i förfrågningsunderlaget kommer att kosta betydligt mer, kanske upp mot kronor. Prisbilden erhålles först när anbuden öppnas, det vill säga efter den 12 januari Ursprungligen var planerna att tekniska förvaltningen skulle kunna stötta detta investeringsobjekt 4261 med medel från underhållsbudgeten. Nu kommer fastighetsavdelningen att göra ett planerat underskott på cirka kronor, men det verkliga/oplanerade blir cirka kronor med avsikt på hyresförlust på kronor för Kungshallshemmet. Med en total underhållsbudget på kronor blir det inte mycket över till normala underhållsinsatser. För närvarande pågår processen att revidera gällande investeringsplan och i samband härmed, med hänsyn till arbetsmarknadsläget, tidigarelägga och i någon mån komplettera med nya projekt. Ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 24 november 2008, 201, och i kommunfullmäktige den 15 december Bland annat planeras att tillföra kronor för utökat underhåll. Egentligen är nytillskottet kronor då kronor fanns tidigare. Ett problem med dessa medel är att de skapar kapitaltjänst (cirka kronor) och bör därför användas i ett fåtal större projekt. Tekniska förvaltningen förutsätter också att nyttjaren får kompensation för dessa kostnader. Tekniska förvaltningen föreslår att just dessa specialanvisade pengar används till sporthallens renovering, som därmed kan bli mer komplett. Framförallt kan man genomföra renoveringen av de större omklädningsrummen (som undantagits för närvarande). Tekniska förvaltningen anser att det är klart ekonomiskt och i övrigt fördelaktigast att fullfölja pågående arbeten än att i brist på medel avbryta utan fullgott resultat. Tekniska nämnden har den 4 december 2008, 99, beslutat att hemställa hos kommunstyrelsen att få disponera kronor ur konto 3110 i förslag till reviderad investeringsplan för renovering av sporthallen samt att tekniska nämnden i februari 2009 tar ställning till ordinarie underhållsbudget.

12 Sammanträdesdatum (forts) Kommunstyrelsen beslöt att ställa sig positiv till tekniska nämndens begäran samt att begära att tekniska nämnden redovisar till kommunstyrelsen hur hittillsvarande projekteringskostnader på kronor har använts. Utdrag till: Tekniska nämnden Ekonomienheten Akten

13 Sammanträdesdatum Dnr 06/0076 Förslag om prissättning av vissa tomter inom Nybro kommun Mark- och exploateringsavdelningen föreslår i skrivelse till kommunstyrelsen ändrad taxa för tomtförsäljning av vissa tomter. Den 26 februari 2007, 28, beslöt kommunfullmäktige att sänka tomtpriserna för 70 stycken avstyckade tomter enligt nedan: Alsjöholm Alsterbro Bäckebo Flerohopp Flygsfors Gullaskruv Kristvallabrunn Målerås Sandslätt Örsjö Nybro, Rismåla, etapp III Nybro, Rismåla, etapp II 5 st 8 st 7 st 5 st 8 st 2 st 2 st 10 st 8 st 6 st 7 st 2 st Grundpris och tillkommande markpris sänkes till totalt 1 krona per tomt. För angivna tomter sänkes också taxan för vatten- och avloppsanslutningen med 50 procent. Förutsättningen för att sänkt pris ska gälla är att vatten- och avloppsledningar finns i nära anslutning till tomten. Sänkt tomtpris och sänkt anslutningsavgift gäller under förutsättning att konkreta och omedelbara byggplaner föreligger samt att byggstart sker inom 1 år från det att köpebrev tecknats. Till dags datum finns 52 stycken tomter kvar enligt följande: Alsjöholm Alsterbro Bäckebo Flerohopp Flygsfors Gullaskruv Kristvallabrunn Målerås Sandslätt Örsjö 4 st 7 st 7 st 3 st 8 st 2 st 2 st 10 st 3 st 6 st

14 Sammanträdesdatum (forts) Det har visat sig att efterfrågan i de yttre tätorterna varit mycket liten. I vissa fall har man köpt på sig flera tomter, men inte fullgjort villkoren att de ska bebyggas inom 1 år. Exploateringsavdelningen föreslår därför att ovan nämnda tomter försäljs för ett tomtpris av kronor per styck. Kostnaden för anslutning av vatten och avlopp debiteras enligt gällande taxa. Exploateringsavdelningen föreslår att tomtpris för nyproducerade bostadsområden/verksamhetsområden fastställs i samband med antagande av detaljplan. Exploateringsavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att tomtpris för ovan redovisade 52 stycken tomter fastställs till kronor per tomt och att anslutning för vatten och avlopp debiteras enligt gällande taxa samt att tomtpris för nyproducerade bostadsområden/verksamhetsområden fastställs i samband med antagande av detaljplan. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisades tekniska nämndens beslut den 4 december 2008, 106, där tekniska nämnden beslöt att någon reduktion av anläggningsavgiften i de yttre tätorterna inte längre ska tillämpas. Anders Ivansson (c) yrkade att anslutning för vatten och avlopp tas ut med halva avgiften. Kommunstyrelsen beslöt enligt yrkandet. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att tomtpris för ovan redovisade 52 stycken tomter fastställs till kronor per tomt och att anslutning för vatten och avlopp debiteras med 50 procent enligt gällande taxa samt att tomtpris för nyproducerade bostadsområden/verksamhetsområden fastställs i samband med antagande av detaljplan. Utdrag till: 2 KF

15 Sammanträdesdatum Dnr 08/0171 Återrapportering från individ- och familjenämnden av jämförelseprojekt En jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv Kommunstyrelsen beslöt den 25 augusti 2008, 122, om rapport från nätverket Julia om en jämförelse av kommunens individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv. Bakgrund till rapporten är att Nybro kommun deltar sedan hösten 2007 i ett jämförelseprojekt, som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för Kommunala Analyser (RKA). Nätverket Julia är ett av cirka 20 nätverk som ingår i det 3-åriga nationella jämförelseprojektet. De kommuner som deltar i nätverket är Alvesta, Hörby, Mönsterås, Nybro, Osby, Åstorp och Östra Göinge. Mönsterås kommun, som ingår i nätverket, har valt att inte delta i detta uppdrag. Tillsammans finns det cirka invånare i dessa kommuner. Julia hade i sin andra rapport haft uppdraget från sin styrgrupp att ur ett medborgarperspektiv jämföra verksamheten individ- och familjeomsorg mellan kommunerna. Jämförelseprojektets primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller, där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Det är också en uttalad ambition att skapa en arbetskultur, där kontinuerliga jämförelser blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att förbättra sina verksamheter. För att lyckas med detta bygger projektets arbetsmetod på kommunernas egen kraft och uppfinningsrikedom. Syftet med rapporten är att ur ett brukar- och medborgarperspektiv ge underlag och tips för att förbättra kvaliteten i de deltagande kommunernas verksamheter. I samband med detta är jämförelseprojektets ambition att man ska kunna bedöma kvaliteten på arbetet i den egna kommunen, i förhållande till insatta medel, och kunna jämföra vad som görs i andra kommuner. Goda exempel ska lyftas fram och vara en inspirationskälla för andra kommuner. Kommunstyrelsen beslöt att överlämna rapporten till individ- och familjenämnden för kommentarer dels utifrån ett medborgarperspektiv, dels utifrån varför så många utredningar genomförs i Nybro kommun och de förhållandevis höga kostnaderna för barn och unga,

16 Sammanträdesdatum (forts) att återrapportering görs till kommunstyrelsen senast 1 november 2008, att bjuda in ordföranden och förvaltningschefen för individ- och familjenämnden till återrapporteringen i kommunstyrelsen. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisade förvaltningschefen för individ- och familjeförvaltningen, Hans-Gunnar Hovbäck, förvaltningens kommentarer till rapporten. Inledningsvis konstaterade Hans-Gunnar Hovbäck att vid alla jämförelser är det viktigt att det är samma parametrar som jämförs. Kommentarer gjordes av rapporten utifrån: Medborgarperspektivet, avseende: - Tillgänglighet - Information - Nöjd klient-index - Överklagade beslut Förvaltningschefen kommenterade även antalet utredningar, där Nybro kommun i jämförelse med andra kommuner ligger högt samt kommentarer till höga kostnader för barn och unga. Det senare angavs vara en prioriterad utmaning att arbeta med under Kommunstyrelsen beslöt att ta informationen till protokollet. Utdrag till: Individ- och familjeförvaltningen Akten

17 Sammanträdesdatum Dnr 07/0056 Framställan från omsorgsnämnden om finansiering för ökad driftkostnad i samband med tillbyggnad av lokaler Almen Bakgrund Arbetsmiljöverket genomförde den 6 juli 2006 en inspektion på Almen. Inspektionen genomfördes efter en framställan från skyddsombudet, daterad den 16 maj Orsaken till framställan var enligt skyddsombudet att Almens äldreboende, som också är utgångsplats för hemtjänsten, har undermåliga personalutrymmen. Almen, som tidigare fungerat som dagcenter för funktionshindrade, inrymmer numera ett särskilt boende för äldre, där även vissa platser är till för korttidsboende. Efter förändrade politiska beslut, innan den nuvarande verksamheten startade i augusti 2005, arbetar fler personal på Almen, eftersom man också arbetar i det ordinära boendet i hemtjänsten. De brister och krav som framkom i inspektionsmeddelandet avsåg: Toaletter Personalutrymme Rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet Åtgärder Efter det att omsorgsförvaltningen mottagit Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande har ett omfattande arbete inletts. Eftersom det vid samma tidpunkt planerades att bygga ytterligare demensboende i kommunen var Almens behov av större personalutrymmen ihopkopplad med frågan om lokalisering av det nya demensboendet. Frågan fördröjdes därmed och för att lösa de mest akuta personalutrymmesbehoven har förvaltningen använt sig av provisoriska baracker. Vid styrgruppsmöte angående demensboende den 25 augusti 2008 upplöstes gruppen och frågan angående personalutrymmen blev en fråga för omsorgsförvaltningen, som tillsammans med Nybro Bostads AB tagit fram förslag till omsorgsnämnden så att Arbetsmiljöverkets krav blir tillgodosedda. Kostnad Vid omsorgsnämndens sammanträde den 11 november 2008 redovisades förslag till om- och tillbyggnad av Almens personal och administrativa lokaler. Förslaget innebär i korthet:

18 Sammanträdesdatum (forts) Tillbyggnad 318 kvm. Ombyggnad av befintligt skyddsrum till omklädningsrum 106 kvm. Friliggande förråd, två byggnader, 58 kvm + 66 kvm. Skärmtak för cykelparkering, 25 cyklar. Konsultkostnader. Den totala kostnaden är via hyresvärden beräknad till kronor exklusive mervärdesskatt. Hyran beräknas uppskattningsvis bli kronor kronor per kvm och år för tillkommande lokaler, det vill säga cirka kronor till kronor per år. Omsorgsnämnden beslöt den 11 november 2008, 72, att ge Nybro Bostads AB i uppdrag att fortsätta projekteringen av tillbyggnad av personal- och administrativa lokaler i Almen. Omsorgsnämnden beslöt även att hemställa om finansiering hos kommunstyrelsen för ökade driftkostnader i samband med tillbyggnad av lokaler i Almen. En om- och tillbyggnad innebär att vissa kostnader idag bortfaller, t ex hyra för paviljonger och vissa andra lokalhyror som bortfaller genom omflyttningar. Kommunstyrelsen beslöt att tillkommande kostnader under 2009 ska rymmas inom omsorgsnämndens totala budgetram samt att hänskjuta frågan om finansiering 2010 och framåt till budgetberedningen för beaktande i kommande budgetarbete. Utdrag till: Omsorgsnämnden Budgetberedningen Ekonomienheten Akten

19 Sammanträdesdatum Dnr 08/0233 Energi- och klimatstrategi samt handlingsplan 2009 för Nybro kommun Kommunstyrelsen beslöt den 28 april 2008, 58, om direktiv för det fortsatta arbetet med arbetet inom programmet Uthållig kommun. Programmet bör i Nybro kommun ses som ett projekt, som indelas i tre steg: I det inledande steget 2008 upprättas en handlingsplan för hela projektet, som anger förutsättningarna för det fortsatta, konkreta arbetet. I steg två (2009) införs de arbetssätt och rutiner, som behövs för ett effektivt arbete med hållbarhetsfrågor. I steg 3 ( ) genomförs övriga delar av handlingsplanen. Utifrån kommunstyrelsens beslut har förslag till Energi- och klimatstrategi tagits fram (bilaga). I detta förslag redovisas även handlingsplan och förslag på projekt och aktiviteter som ska påbörjas Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet kommenterade hållbarhetsutvecklare Mattias Andersson arbetet med uthållig kommun och arbetsfördelning mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och sekretariatet för hållbar utveckling. Vid sammanträdet redovisades även de föreslagna projekten och aktiviteterna som planeras för det närmaste året. Nya delprojekt kan sedan beslutas varje år. Kommunstyrelsen beslöt att godkänna upprättat förslag till handlingsplan projekt och aktiviteter för Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa Energi- och klimatstrategi för Nybro kommun samt att strategin börjar gälla från om med 1 februari Utdrag till: Sekretariatet för hållbar utveckling 2 KF

20 Sammanträdesdatum Dnr 06/0318 Förslag till tjänstegarantier 2009 och framåt Kommunfullmäktige fastställde den 27 augusti 2007, 106, tjänstegarantier för Nybro kommun. Beslutet gällde för tiden 1 oktober december Innebörden av detta är att nytt beslut behöver fattas för 2009 och framåt. Nämnderna och styrelsen har under 2008 gjort översyn av nu gällande tjänstegarantier. Men i avvaktan på fastställelse av vision och mål för Nybro kommun föreslås att nuvarande tjänstegarantier förlängs att gälla under 2009 fram till beslut sker om kommande tjänstegarantier. Förslagsvis kan detta ske under mars Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisades Kommunala Handikapprådets beslut från den 10 december 2008, 43, då rådet beslöt att begära hos kommunstyrelsen att rådet får yttra sig över det samlade förslaget till tjänstegarantier innan nytt beslut fattas. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige besluta att nuvarande tjänstegarantier ska gälla tills dess nytt beslut tas samt att Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet ska få yttra sig över det samlade förslaget till tjänstegarantier innan nytt beslut fattas. Utdrag till: 2 KF

21 Sammanträdesdatum Dnr 08/0215 Aktuellt från NY-brogruppen Vid beredningen inför kommunstyrelsens sammanträde lämnades en lägesrapport för de prioriterade projekten, som är: Orrefors Centrum för natur- och kulturupplevelser i Glasriket. Bräntorp Fortsatt eller alternativ produktion? Pukeberg Ett nationellt och internationellt designcentrum. Nybro Transportcentrum i södra Sverige. Yrkeshögskolan i Kalmar län. Tjänstesektorn, 100 nya jobb. Tillväxt Nybro. Upplevelseindustrin. Digital boknings- och säljplattform för upplevelsepaket i Glasriket och sydöstra Sverige. Beträffande Yrkeshögskolan i Kalmar län redovisades att arbetsgrupp tillsatts med representanter för olika kommuner i länet. Arbetsgruppens uppdrag är att lämna konkreta förslag till samverkan på olika sätt och inom olika områden mellan i första hand kommunerna i Kalmar län vad gäller yrkesutbildningar för vuxna. Gruppen ska redovisa sitt uppdrag vid presidiekonferens i mars NY-brogruppen arbetar även med nya idéer. Exempel på detta finns under rubriker: Jobb-akuten i Nybro. Kan vi få förstärkningar till Arbetsförmedlingen och kan vi få ett än närmare samarbete mellan Arbetsförmedling-Nybro kommun-ab Nybro Brunn. Bo-leva i Nybro. Vad kan vi göra för att ha bättre framförhållning vad gäller boende och boendeinformation till intresserade? Informationsmodul. Hur kan vi utöka informationsutbyte mellan kommun och näringsliv. Hur kan vi skapa aktuella nyhetsbrev? Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet delade skolchefen Jan Lagerqvist ut bilaga Vänliga, varma Nybro, som är en nulägesanalys för Nybro 2008 med reflektioner från bland annat arbetet med översiktsplaneringen åren

22 Sammanträdesdatum (forts) Jan Lagerqvist redovisade även att NY-brogruppen är fullt bemannad i och med att även Anna Almborg från Swedbank ingår i gruppen utöver tidigare redovisad bemanning. Vid sammanträdet kommenterades särskilt projekten Tillväxt Nybro och Yrkeshögskolan i Kalmar län. Därutöver kommenterades de nya idéerna avseende: Jobb-akuten i Nybro. Bo-leva i Nybro. Informationsmodul. Syftet enligt NY-brogruppen med Informationsmodulen är att stärka den positiva bilden av Nybro kommun och dess verksamheter, att förbättra och göra informationen om våra verksamheter mer tillgänglig för alla i kommunen. Mål Mindre än 10 procent av inkomna synpunkter/klagomål ska handla om vår information. Minst tolv positiva artiklar i lokalpressen Minst fyra positiva inslag i TV. Regelbunden månadsvis kommunikation med minst hälften av företagen i Nybro kommun. Informationsstrategin för det fortsatt arbetet avseende informationsmodulen är: Utgå från analysen. Vad är kärnan i kommunens möjligheter? Stödja. Backa upp kärnan i första hand. Engagera. Medborgare, företag och organisationer. Kommunicera. Med grupperingar och individer. Skapa kommunikation mellan grupperingar och individer. Skapa egna informationskanaler.

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555).

2012-04-26. Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Arne Alfredsson 2012-04-26 Kungälvs Transporttjänst AB yrkar kompensation för GRYAAB: s prishöjningar för 2011 och framåt (Dnr KS2012/555). Sammanfattning GRYAAB

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer