FÖR ÅR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR ÅR 2000. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG"

Transkript

1 00 FÖR ÅR 2000 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

2 Svenska Hamnarbetarlörbundet Avd 4 tyrel en 2000 Ordförande F örtroendeman-ka ör. ekr terare V-Ord fö rand -, ' krcterar Ledamöter Han Kindgren Kenn Karl on Rolf Johan on Hardy 1mon on Göran Brynte on Henrik Johan on Dan Gu ta on Mat Börje on Lar -Olof Thore son Pär ord A nder Lindh Peter A nnerba k Bengt orberg Frank Lundh Lar Ladestam I I - - I 2 I 0 I I I ~ ~ I -7 I I I Ian ' Kindgren Kenm Karl on Göran Brynte on Rol r Johan on I an bärare Rol r Johan on Förhandling delegation Re i -orer Lar - ke Tylegård Bo Johann on Göran Bengt on kc Möller uppi ödra Di triktet Frank ndren Mat Börje on Telefon Exp. Telefon -ka an E-po t ad re till A delningen F -po t adre till A -kas an Fax 03 I l..t I I Fax t wipnet. e hanm.aka an.;._./ wipnet. e \.1obil nr Han K indgren Kenn Karl on ~ 2

3 MÖTEN U DER VERKSAMHETSÅRET t~ r ' I. en har under aret hatt I 0 protokoll förda möten och el! antal in fom1cllu sammankom ter däremellan. Medlem möten har hållit 6 gånger. V 1 har nu a manga olika arbet tider i hamnen an det inte gar an lägga cl! medlem möte å att alla har möj ligh t att när ara. Den fackliga aktiviteten ma te öka, har du inte arbet tid, G P MEDLEM MÖTE O C H GÖR DI N RÖ T HÖRD. i\tledlem TVEC KLI NG. Den J I december 2000 ar i 571 betalande medlemmar i a delning 4, en ökning med 14 medlemmar från föregående år ki fte. Medlem fö rdelningen ordinarie och bli t är i dag 200 I S t~ rkc lorhallandet till Tran port är iabilt /\ntulct kollekt i\ anställda GI 1/\8 uppgar idag till ca 620 per oncr \1cdlem antalet 1 pen 1onär fö reningen är 260 medlemmar. 600 r- r-..., r-..., r- r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ H.--1,..., r-.--1,...--,..., r t-- t--..., t--..., t-- H 1-1 t-- I- I- t--: I-; 1-1 H Ordinarie Blixt Pension O Medlemm ,...,

4 tyrelse n för Svenska Hamnarbetarförbundet avd 4, har följande år berättelse att avge för 2000 l ndcr are t har avdelningen varit med om art förhandlat fram nya avtal där etapp 3 pa 13a e Port och ett nytt avtal på lmminghamn blivit k lart. :\är ' 'i var på väg att börja förhandla om Frihamnen (Bananterminalen) och toru 111\ c tcringar var gjorda bl.a. en ny pcr onalbyggnad, fick vi bc:kcdct 0111 utt Dole lämnar Gbg och att Chiquita övergar till art han tera enbart conwincr Dctw g_1orde att alla tidigare tankegangar om en ~3nnan term inal kompa sh.arn De l..'.a 60 hamnarbe tarc som tillhörde Frihamnen har placerat i de ynre hamndclarnu l n fo n:all hananhantering är tänk t i kjul 643 där trippning av comainer skall S\ s cl äua ca: I: man. ~ a hl1.\ l rekry terades under varen då arbetstillgängen ock ä var god men det ' 1-.;<1dc sig gan ka nart att detta var ett ö erintag a blix t. M ed de förändringar 1 I rihamnen och nedgaende vol) mer ser ituationen fö r ara blixt ime allt for ljus LI l :\rct in led de annars av den redan påbörjade övertid block aden ang. arbetsgivaren attityd i Älv borgshamnen. Blockaden ledde till att i l. l3i rgander fick lämna ina arbet uppgif'ter. Kenny Karl on har \ arit med vid varje Il) bl ixtkur av lutning och informcrnt l>ln l orhundct och' ar a"dcln ing l ndcr are t har avdelningen a håll it en pen ionärsavtackning för 11 t a ara med lem mar vilka gått i pen ion. \' 1.kln1ngcn har under aret tagit ut :- i kade tänd från GH d1' ö' cnramp. B för

5 FÖRBUN DET. 1 örbundet har under året hål lit in I O: kongre om ble hi tori kt da det heslutade om att fl ytta fö rbund kontoret från Örn köld ik till tockholm. I örbundet alde in 5:e fö rt roe ndeman (numera ordförande) da Björn Borg tar O\er efter Karl- xel jölund om går i pen ion. Ti ll förbund tyrel en valde : B_1örn Borg ( tockholm ) I Ian Kindgren (Göteborg) Henn ing Dahl berg (Pitea) de a " ingar ock ä i V. Peter haw (I!el ingborg) Benny Ö terholm (.'und 'all ) Tommy Ander on ( tockholm) Roger.Johans on (I!alm tad) l\~ter Annerback (Göteborg) Kent ehl ted t (Holm und) John Cronin (Mal mö) Rolf t\ xcl on (Karl hamn ). Förbundet har numera I~ ra arbet gru pper inom Internationell t arbete. Utbildning: Arbet miljö amt lnfom1 ation - och opinion arbete. ' delningen repre entanter i fö rbund t_ rel en är Han Kindgren och Peter nnerback. Kenny Karl on är adjungerande till!"örbund st_ rel emöten. Förbund tyrel en har haft ~ protokoll förda möt n. SÖDRA Dl TRIKTET. /\'delningen repre entanter i ödra di tri ktet har arit Frank Andren ka ör amt Mat Börje on. Di triktet ar möte a höll i orrköping. där di kutcradcs gemen amma probl em och utbytte erfarenheter bland ann at om bil dandet a' C \~ - Pon. OLIDA RITET O C H UT TRIKTAD V ERK AMH ET. Det regionala amarbetet mell an n ka och Dan ka hamnar har ron att med ett möte i Arhu (Danm ark ). Där di kuterades en fo rtsatt ut eckl ing och att da ta med hamnar pä and ra idan 0 ter jön. I lamnarbetare från rhu har ock ä ' ant 1 Gbg pa be ök för an titta på åran grän letruckhan tering. Genom fö rbundet har' 1 ock ä arit med att bilda IDC. lntemational Docb orker Council med äte i Barcelona. Detta har gi it o )'l l igare ett nät erk för hamnarbetare.

6 Ba lansrapport -er oce., Belopp Kr SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Datum o )..., IB Forandr1ng -. aa.,,eoet ::. :; i<assa :;2:; Pcs:g ro S... ~'.""'ö 1...,. v aa r"eoel ' Cö CC..:: Oo1iga:1oner ocn vardepapper 'S~C La~ 11 Pens1onarsforen1ngen S-""~a ~ e msrordringa ooc : :,.,..,,....,..... ~ ""''"""'..,_ 2 ecg oc: : :.e 'J' ~ :.. :.,.. ertar er s~~ "'a ~.en1 ar1er StJMMA TILLGA GAR ~:er l""ss,ulder 233 Upp.ipna kostnader S~.,,~a l'11er1mss"u1der co ;--;:... :'... 5_,.:ie Eget Kap.ta l :;;o Ege i<ap1ta :ss; Reao' sat resultat 5_..,,,,.,a 81..~oet Eger Kapota " ' Ö ::Se~... ; SuMr.1A SKULDER OCH EGET KAPITAL ' ;, ~ 'S"ur"irr'e 1 356

7 Resul tatrapport SVEN SKA HAM ARBE TARFORBU DET -e :::eri Be1opp Kr Da:lHr C' -~ :. - - : Vald period Procent Ackumu1era1 =roc':' ' 0 Medlemsavgifter s.~,.,a lnlakle J - ~ oc. -. 3eC:: Adm1n1s1ra11on sb1drag 5_.,..,,.,.,a Ovr1ga 1n1a ~ 1 e r 3900 Erhållna bidrag 50' 0 Loner 5J80 Semes1erlon 55' 0 Arbe1sg1varavg1fter 55 '0 Arbe1smarknadsforsa rtngar 50 ' 0 Lokalhyra 5C50 E e11 tr1c1tet 6460 Forbrukningsmate rtal 55'0 Kontorsmaterial 5550 Trycksaker 5800 Telefon och porto mm 59'' Personbtlar drivmedel 59'9 Personbilar ovr1gt -:i 10 Gåvor & Representa11on '050 Resekostn hotell m m -200 Reklam & PR -,. - " ForetagsforsaM ngar -5-0 T1on 1ngar och fack l lt 590 Diverse ovr ko stnader 8020 Rante1ntakter 89'0 Arets skaltekostnad Be aknal resu.tat , , , , : oc ': c oc, c:: -- 2 I r.: oc O oc l I.13 3, 5 o:: O I O O : E - - ~ O < :.: ' :: : E ~2 ~,e 1 kat on snummer 1 357

8 \ Jdäg är~~nika---:-~- Hamoar:.bet.arförbuodet ett starkt, Fristående Fackförbund med stor spridning runt omkring i Sverige. Våra avdelningar på mer In 20 platser erige garanterar en lokal a nknytning och lokal be täm manderätt~ Tycker du att venska Hamnarbetarförbundet verkar intressant? Vänd dig då till dia kontaktperson på hemmaplan. Så få r clu mer information om våra ideer och erksamhet. Lulea Pnca Skcllcfica Holmsund Lögdea Ornskölds' 1k Lunde Hudiksvall Söderhamn Gotcborg Land \ etter... \ 'al.leras S1odJ1olm 0'\.CIO w1d o rrl..o pmg Monsteras Halmstad Helsingborg Mal mo Karlshamn ohesborg

9 7 I uti igen vi Il styrelsen tacka för det förtroende som isats oss och hoppas att samma goda samarbete kommer att bestå mellan styrelse och medlemmar. Han Kindgren Kenn Karlsson Gö ran Bryntesson Henrik Johans on Dan Gustavsson Lars Ladestam Rolf Johansson Mats Börjesson Lars-Olof Thoresson Peter Annerback Hard 1monsson Bengt orberg Frank Lund Pär ord Ander Li nd R evision berättelse. Lndertecknade, utsedda att granska avdeln ingens rakenskaper for tiden I Janu ari 1111.:; I december 2000, få efter verks tällt uppdrag avgiva följande rev1s1onsbe råttelse for 2000 ')om' 1 funnit rakenskaperna med ordning och reda forda, alla inkomster och utgifter ned 'er1fi kat1oner sryrkta samt kassa och saldobesked blivit for oss uppvisade få v1 'nre1.,ln full ansvarsfrihet fo r den tid rev1s1onen omfattar Revi orer Gö ran Be ngt son Bo Johan on La r - ÅkeTylega rcj ~hj_ <6 1~~\ ~~~~ ~ 'VvJ4

10 Försäkringsbesked Gäller fr o m I Göteborgs Hamn Göteborg Gruppavtal slutet med Folksam Medlemsförsäkring GF För äkrade An tällda vid Göteborgs Hamn med facklig tillhörighet inom Svenska Tran portarbetareforbundet och Svenska Hamnarbetareförbundet t o m den månad de fyller 65 år. Gruppförsäkringens innehåll Trygghetsförsäkring - Fritids kador Medicinsk invaliditet, högst Ekonomisk invaliditet, högst Akutersättning \1erko mader Tandskadekostnader Olyck fallskapital - Er ättningsnivå - Engångsersättning Rehabi I itering Dödsfall p g a olycksfal I 25 basbelopp 25 ba belopp Ingår Ingår Ingår 3% av ett basbelopp Ingår Ingår 0,5 basbelopp

11 Verksamhetsberättel e for kydd organisationen v. Hamnarbetarforbundet avd 4, gällande år 2000 ~000 hade ära delning 35 t regi rrerade kyddsombud, och glädjande nog är atcrigen blixten repre enterade ( t å t. ). A dessa bildar ju t eken år.k ~ k) dd t) rel e. 1\nder Lindh Göran Brynte on Ro! r.lohan on I.ar Lade tam Dick Ander son Carl Borg lröm L /\ Alö'' Äbh Äbh Hu udskydd o repr. i kyddskomm Vice H uvudsk dd o repr. i k dd komm bh. k dd ombud o unnl. i. K I I IH kh Tompark k ddsombud o suppl. i K kydd ombud kh kjul kydd ombud kh Fart g k)dd ombud Under aret har det hållit sex rycken k dd l rel emöten och fyra skydd omb ud möten. l 'nd 'r den gangna perioden har i på ett föredöml igt ätt i at framförrema. tir numera repre enterade med t å plat er i kyddskorruninen, ( den ista utan rö:trätt. men det blir en enare fråga). V ra kydd ombud deltar med framgang 1 arbet grupper, mäs be ök och di er e utbildningar, t.e TY A, detta kan dock hii ännu bänre. Vår kompeten är obestridd, när det gäl ler kydd frågor på ' ara egna arbct ställen". Vi har fått till stånd en mängd förbättringar, en lysande exempel är de nya "korgarna", men ä en de facto an ak ti a hör el kydd numer ingår. i det k orti menret. Det höga arbet tempor har ry ärr ä en i år gjort. att '1 har haft ett antal ol_ ekor med per on kador om fö ljd. ägra kl äm och kro kador, både i lnnerhamnen och i Äl borg. Ett nertal all arl iga ti ll bud i alla hamndclama har ock å regi trerat. till amman med en antal mindre all varl iga. Om inte problemen lö e och arbet takten ibland änk, kommer olyckorna au öka och vår arbetspl ats att bli än farligare. Därför är det iktigt att ' 1 tar krafttag och håller efter åra chefer, arber ledare, ko llegor och inte min t o-,~ ~J ti h a. Om detta gör på ett fö rhållande i ettigt ätt, kommer alla att ta ka o. n ändningen a k ddsutru tning m,m måste öka, här måste i bättra o, pa' crka ledning och arbetskamrater o.s.. Vad gäller den per onliga sk) dd utru tningen, måste vi fort ätta att arbeta hårt för an få den å bra om mo.1 l igt..'lutligen kan bara konstateras, Göteborgs Hamn AB klarar sig inte utan o Problem är till för att lö a och in gen lö er dem bättre än vi l ör kydd. tyrcl en /\nder Lindh I luvud kydd ombud

12 )I Dagordning För 'venska llamnarbetarförbundet avd 4 År möte.. \r mötet öppn ande Godkännande av dagordning.... _) Pmcntation. -I al a\ tva ju tering män, tillika rö träknare. Val a ord förande att leda är mötet. 6 Genomgång och godkännande av Dagordning. Genomgång och godkännande av a\ deln ingen erk amhet berättel e. 8 C.ienomgang och godkännande av rc ultat och balan räkning. 9 l3e lut om an \ ar frihet för St)rel en. I 0 Val till dom olika förtroendepo tema. a. Ord förande h ' tyrel eledamöter och uppleanter Revi or och uppleanter c 11. A r mötet av luta. I ~. Mcdlemsmötets öppnande. I 3 Rapporter 1-1 ' krivcl er. 1 _- ya fragor att bereda a styrel en. 16.\1edlem mötet av lutande.

13 Resultatrapport Perioden Intäkter 3010 Medlemsavgifter Summa Intäkter Övriga intäkter 3800 Administrationsbidrag Summa Övriga intäkter 3900 Erhållna bidrag 3989 Övriga intäkter 5010 Löner 5080 Semesterlön 5610 Arbetsgivaravgifter 5670 Arbetsmarknadsförsäkringar 565,75(1.( , , , , , 237, 28?. 36tH ~ii'.\ , 4'? , 3! , l 10, 2? ~o 3, Q, , e, 451. oo + s, , , , 50 l" , , , , ::), Belopp Kr t SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Datum Sida 1 Vald period Procent Ackumulerat Procent I ,00 47, ,00 47, ,00 47, ,00 47, ,00 40, ,00 40, ,00 40, ,00 40, ,00 7, ,00 7, ,00 4, ,00 4, ,00-32, ,00-32, ,00-1, ,00-1, ,00-9, ,00-9, ,00-2, ,00-2, ,00-9, ,00-9, ,00-0, ,00-0, ,00-1, ,00-1, ,00-1, ,00-1, ,00-0, ,00-0, ,00-2, ,00-2, ,00-0, ,00-0, ,00-0, ,00-0, ,00-0, ,00-0, ,00-0, ,00-0, ,00-2, ,00-2, ,00-0, ,00-0, ,00-0, ,00-0, ,00-2, ,00-2, ,36 3, ,36 3, ,00-2, ,00-2, ,36 28, ,36 28,7 'f'r,, r, lfl/. 392, T , :2, b , i( c

14 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 1 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I 1010 Kassa Ingående balans , Medlemsavgift 337,00 623, Aterb medl avg -337,00 286,59, Medlemsavgift 337, :so Medlemsavgift 337,00 960, Medlemsavgift 337,00, 1 297, Medlemsavgift A-kassa 112, , Simons Hembageri m m -155, , Pens för -599,00 655, Medlemsavgift 337,00 992,50 Per förandr. = 706, Postgiro Ingående balans , Wasaboden -26..Q. _3, , Arb g avg + skatt , , Folksam -4 3~ , OK -289, , Aterbet medl avg :Qo , Avd skatt , lnb portoavg -5 O..Q9, , SPP '_ , Förenade Liv -31] , Redovisning GHAB,Pg,Klippan -133~ , Lön Eva Aune -12 7,Q , Lon Kenny Karlsson -88~ , Aterb medl avg -3~ , Lönebidrag , Lönebidrag , , Begravningsbidrag -67~ , Europolitan QO , Svensk Hamntidning -190, , Fackavg GHAB ,Q , Fackavg Klippan 6 403, , Medlemsavgifter Pg 1920~ , Kontoutdragsavgift -1 O,OQ , Telia Nara -99,0Q , Utlägg tågbiljetter qp , DUK-avg -60, , Arb g avg + skatt $ , Entreskytt ,_2, , SPP ,0Q , Förenade Liv -317, , OK -348,~ , Begravningbidrag 6 750,Q_O , Bet för tågbiljetter 1 350,Q , Avtackning pensionärer -708,QQ , Avd skatt Q , Redovisning GHAB,Pg,Klippan Jh , ABC-tryckeriet -3 7~.oo , Skadestånd 15 OO_Q, , Lönebidrag 21 60a.DO , Lönebidrag , CL Foto -111,QQ , Lön Eva Aune ,0_Q , Lön Kenny Karlsson ~ , P1tney Bowes -326,Q..O , Europohtan -42] , Fackavgifter GHAB ,0Q , Medlemsavgifter Pg ,0Q , Kontoutdragsavgift -10,0(l , OK -671,0.Q , Medlemsavgift Folkteatern -200,0Q , Från Personalstiftelsen ,0Q , Fackavgifter Klippan 6 066, , Arb g avg + skatt ,0~ , A-Blommor -700,0(l , Avd skatt , ,86

15 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 2 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j Redovisning GHAB,Pg,Klippan , , Telia : , Telia -685, , Telia -649,0Q_ , SPP ,0.Q , Förenade Liv -317, , Lonebidrag ,00_ , Lonebidrag ,0! , Lön Eva Aune ,0Q , Lön Kenny Karlsson -6 ooo,oq , Europolitan -471,00, , Fackavgifter Klippan 6 066,00., , Fackavgifter GHAB ,00, , Lokalhyra , , OK -993,0g_ , Medlemsavgifter Pg ,00, , Kontoutdragsavg1ft -10,00, , Stadshypotek Bank , , B&W -270, , Arb g avg + skatt , , Avd skatt , , Redovisning medl avg , , Egen insattning , , L6nebidrag , , L6neb1drag , , Lon Eva Aune , , Lön Kenny Karlsson , , Lars Åhnberg AB , , SPP , , Förenade Liv -317, , Europolitan -479, , Bj6rsells -736, , Fackavg Klippan 6066, , Fackavg GHAB , , Medlemsavg Pg , , Kontoutdragsavg -10, , Europolitan -296, , Arb g avg + skatt , , SPP , , Förenade Liv -317, , OK -664, , Redovisning medlemsavg , , Avd skatt , , AB Flaggfabriken , , Björsells -548, , Gula Sidorna , , Europolitan -507, , Aterbet medl avg -80, , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Lön Kenny Karlsson , , Lön Eva Aune , , Fackavgift Klippan 6 403, , Fackavg GHAB , , Medlemsavgifter , , Kontoutdragsavgift -10, , Aterbet från AMF 1121, , DUK-avg -15, , Lån t pens fören , , Arb g avg + skatt , ,86-953, , OK Återbetald medl avg -337, , Stadsbyggnadskontoret -864, , Avd skatt , , Förenade Liv -317, , , , SPP Telia , , Telia , ,86-816, , Telia

16 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 3 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Överskjutande skatt , , Begravningshjälp 4 500, , Lön Kenny Karlsson , , Lön Eva Aune , , Wettergrens m m -475, , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Redovisning medl avg , , Fackavg GHAB , , Begravningsbidrag , , A-blommor -660, , Skyddsombudsmaterial , , Tholin & Larsson -281, , OK -629, , Europolitan -429, , Pitney Bowes -1125, , Björsells -680, , Hyra lokal , , Hurtigs Bil AB , , Fackavgifter Klippan 6 403, , Medlemsavgifter , , Ränta 28, , Ränta Girokapital , ,22 Per. förändr. = , Fordringar Ingående balans , Begravningsbidrag 6 750, , Utlägg tågbiljetter 1 350, , Begravningsbidrag , , Bet för tågbiljetter ,00 0,00 Per. förändr. = 0, Obligationer och värdepapper Ingående balans , J Insättning , ,00 Per. förändr. = , Lån till Pensionärsföreningen Ingående balans , ' Lån t pens fören 9 000, ,00 Per. förändr. = 9 000, Inventarier Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0, Kortfristiga skulder Ingående balans , "' Begravningshjälp , , " Beg ravningsbid rag 4 500,00 0,00 Per. förändr. = 0, Upplupna kostnader Ingående balans , ,, Förenade Liv -317,00-317, V SPP , , v Arb g avg + skatt , , v La Fleuriste , , '- Avd skatt , , ! OK -845, ,00 Per. förändr. = , Personalens källskatt Ingående balans , skatt 1? 712,00 0, Eva Aune , , Kenny Karlsson , , Skatt ,00 0, Eva Aune , , Kenny Karlsson , ,00

17 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 4 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Skatt ,00 0, Eva Aune , , Kenny Karlsson , , / Skatt ,00 0, " Eva Aune , , I/ Kenny Karlsson , , V- Skatt ,00 0, J Kenny Karlsson , , Eva Aune , , J Skatt ,00 0, \/ Kenny Karlsson , , " Eva Aune , , v Skatt ,00 0,00 Per. förändr. = , Eget Kapital Ingående balans , Från resultat , ,36 Per. förändr. = , Redovisat resultat Ingående balans , Tiii eget kapital ,64 0,00 Per. förändr. = , Medlemsavgifter Ingående balans , Medlemsavgift -337, , Aterbet medlemsavg 1 011,00; , Aterbet medl avg 337, , Aterb medl avg 337, , Fackavg GHAB , , Fackavg Klippan , , Medlemsavgifter , , GHAB , , Pg , , Klippan , , Medlemsavgift -337, , Klippan , , GHAB , , Pg , , \/ Klippan , , \/ GHAB , , ,/ Pg , , J Medlemsavgift -337, , Medlemsavgift -337, , J Aterbet medl avg 80, , v Medlemsavgift A-kassa -112, , J Klippan , , V GHAB , , Postgiro , ,00 ' J Återbetald medl avg 337, , Medlemsavgift -337, , GHAB , , J Klippan , , l Postgiro dec , , Justering medlemsavgifter , ,00 Per. förändr. = , Adm1nrstrat1onsb1drag Ingående balans , Löneb1drag , , Löneb1drag , , Löneb1drag , , Lönebidrag , , ' Lönebidrag , , Lönebidrag , , cl Löneb1drag , , ~ Lönebidrag , , J Lönebidrag , ,00

18 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 5 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I ,/ Lönebidrag , , ,/ Löneb1drag , , F Lönebidrag , ,00 Per. förändr. = , Erhallna bidrag Ingående balans , Skadestånd , , Avtackning pens1onarer , , Omföring ver , ,00 " Per. förändr. = , övriga intakter Ingående balans , V Försäkringsbolaget SPP , , I Omföring ver ,00 0,00 Per förändr. = 0, Förbundet Avgifter Ingående balans , Redovisning GHAB,Pg,Klippan , , Redovisning GHAB,Pg,Klippan , , Redovisning GHAB,Pg,Klippan , , V Redovisning medl avg , , Redovisning medl avg , , v Redovisning medl avg , , J Justering medlemsavgifter ,00 0,00 Per. förändr. = 0, Löner Ingående balans , Eva Aune , , Kenny Karlsson , , ' Eva Aune , , Kenny Karlsson , , Eva Aune , , Kenny Karlsson , , "' Eva Aune , , v Kenny Karlsson , , " Kenny Karlsson , , ,/ Eva Aune , , ,. Kenny Karlsson , , V Eva Aune , ,00 Per. forändr. = , Semesterlön Ingående balans , Kenny Karlsson 502, ,00 Per. förändr. = 502, O Arbetsgivaravgifter Ingående balans , Arb g avg 9 662, , Arb g avg 9 429, , Arb g avg 8 568, , V" 270.J Arb g avg 8 878, , v Arb g avg 9 716, , J Arb g avg 9 157, , Arb g avg 9 157, ,00 "' Per. förändr. = , Arbetsmarl<nadsforsakringar Ingående balans , SPP 1 219, , Förenade Liv 317, , SPP 1 219, , Förenade Liv 317, , SPP 1 219, , Förenade Liv 317, , / SPP 1 219, , V Förenade Liv 317, ,00

19 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 6 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I SPP 1 219, , V Förenade Liv 317, , V Aterbet från AMF -1121, , J Förenade Liv 317, , V SPP 1 219, , J Förenade Liv 317, , v SPP 1 219, ,00 Per. förändr. = 9 631, Lokalhyra Ingående ba lans , " Hyra kv , , ~ Göteborgs Hamn AB , ,00 Per. förändr. = , Elektricitet 6460 Förbrukningsmaterial Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , v Skyddsombudsmaterial 1 209, ,00 Per. förändr. = 1 209, Kontorsmaterial Ingående balans , ABC-tryckeriet 3 788, , "' Björsells 736, , v Björsells 548, , Björsells 680, , " Per. förändr. = 5 752, Trycksaker 6800 Telefon och porto mm Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , lnb portoavg 5 000, , Europolitan 722, , Telia Nära 99, , Pitney Bowes 326, , Europolitan 427, , Telia 1 765, , Telia 685, , Telia 649, , Europolitan 471, , J Europolitan 479, , v Europolitan 296, , v Gula Sidorna 2 775, , I/ Europolitan 507, , Telia 1 339, , ~ Telia 1 091, , / Telia 816, , " Europolitan 429, , V Pitney Bowes 1 125, ,00 Per. förändr. = , Personbilar drivmedel Ingående balans , OK 289, , OK 348, , OK 671, , Bensin 993, , ~ OK 664, , v OK 953, , \) OK 629, , , OK 845, ,00 Per. förändr. = 5 392, Personbilar övrigt Ingående balans ,00

ÅRSBERÄT' T ELSE 1991.

ÅRSBERÄT' T ELSE 1991. ÅRSBERÄT' T ELSE för år 1991. Svenska Hamnarbetarf örbundets avdelning 4 Göteborg SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET A V D. 4 G ö T E B 0 R G FÖRTROENDEVALDA 1991 STYRELSE -------- Ordförande Hans Kindgren Förtroendeman

Läs mer

4. Ilapport från kassans verksamhet

4. Ilapport från kassans verksamhet D A G 0 R D N N G för A-kassans föreningsstämma den 30 okt. 1976, kl. 09.00. Plats : Stockholms Folkets Hus, Barnhusgatan 12, sessionsrum 12 6 tr. 1. Mötets öppnande 2, Godkännande av dagordningen 3, Upprop

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN. www.dhrange.com. DHR Sida 1/12 - DHR VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 DHR ÅNGE AVDELNINGEN www.dhrange.com DHR Sida 1/12 - DHR FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID DHR ÅNGEAVDELNINGENS ÅRSMÖTE DEN 28: e MARS 2009 1. Årsmötets öppnande 2. Parentation över

Läs mer

ARBETAREN VALLVIK LULEA. kanske får jättehamn

ARBETAREN VALLVIK LULEA. kanske får jättehamn UTGIVARKORSBAND ARBETAREN Årgång 8 Sv. Hamnarbetareförbundets medlemsorgan Nr.41979 VALLVIK kanske får jättehamn Vallvik kan få en av landets största hamnanläggningar. Detta om de planer Vattenfall har

Läs mer

5 Val av ordförande och sekreterare för stämman. Ragnar Sjödahl valdes till mötesordförande och Rolf Anderson valdes till mötessekreterare.

5 Val av ordförande och sekreterare för stämman. Ragnar Sjödahl valdes till mötesordförande och Rolf Anderson valdes till mötessekreterare. Sidan 1 av 11 Dagordning vid Årsmöte 2011-09-06 med FM-Helsingborg: 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Andersson Hälsade välkommen och öppnade mötet Rolf Andersson redogjorde för omständigheterna från det

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014

SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 SAUs Årskonferens Allianskyrkan Jönköping Lördagen den 17 maj 2014 11.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 12.30-14.00 Lunch 14.00 Förhandlingar och samtal i Östergården 18.00 Slut på årsmötet 18.30

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Avdelningsnytt. När det otänkbara hände. Ny ledarduo i styrelsen. Nya löner utan konflikt. Semester med rabatt

Avdelningsnytt. När det otänkbara hände. Ny ledarduo i styrelsen. Nya löner utan konflikt. Semester med rabatt vdelningsnytt linköping U 2/2013 är det otänkbara hände fick Caroline Karlsson hjälp av Handels försäkring idan 4 y ledarduo i styrelsen ngela Leander, frisör, och Kristoffer Widing, lagerarbetare, valdes

Läs mer

För jimmy är hamnen och facket ett

För jimmy är hamnen och facket ett #4/2008 Varsel i Helsingborg Ledaren: Om nyliberalismens korthus privatiseringshot i europas hamnar För jimmy är hamnen och facket ett ledaren Spekulation, girighet och rofferi orsakar den ekonomiska krisen

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016

Transport. Avtalskonferens 2015. facklig samverkan. avdelning 5 fyller 100 FEMMAN. Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 Transport i Stockholm Nummer 1/2015 FEMMAN Avtalskonferens 2015 Uppladdning inför avtalsrörelsen 2016 avdelning 5 fyller 100 HUR ALLTING BÖRJADE EN GÅNG I TIDEN facklig samverkan för mänskliga rättigheter

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Redaktörens ruta. http://www.stsf.org. M. Tegller. veriges Telehistoriska SamlarFörening

Redaktörens ruta. http://www.stsf.org. M. Tegller. veriges Telehistoriska SamlarFörening Redaktörens ruta Redaktionens adress: Mikael Tegner PI 2631 441 96 Alingsås Telefon: 0322-50309 E-pos t: mikael.tegner(w,sprav.se W e b-adress: http://www.stsf.org Medarbetare i detta nummer: Bengt Almqvist

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren region mälardalen nr 2/13 Härligt! Det är vår säger Maya Eriksson från Morkarla. Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND HÅLL I RATTEN Det kan vara en skakande upplevelse att

Läs mer

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla!

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla! DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING... en gång för alla! Förstå Bokföring en gång för alla! Upplaga 1. Tryckt 2012 i Skövde, Sverige. Svenska Saldosystem AB Kopering ej tillåten utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET. Bilaga KS 2013/139/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Medborgarkontoret l (l) 2013 04~23 SALA MMUN Kommunstvrelsens föl'\lalming 20!3 05 o 2 SALA-HEBY BROTISOFFERJOUR ANSÖKER OM BIDRAG FÖR SIN VERKSAM HET.

Läs mer

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT

VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Nr 1:2014 värvning i detta specialnummer av Hetluft Dags för Unionenvecka. VECKA 6 SYNS UNIONEN ÖVERALLT Förtroendevalda Shahrokh och Soheilla i Unionens reklam. Hetluft_nr_1_v2.indd 1 2014-01-10 11:19:12

Läs mer

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun

Arsredovisning och revisionsberättelse 2013, Samordningsförbundet Finsam Falun I 11 ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige o O O 1 2 3 Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD14/01738 Uppdnr 827 2014-08-25 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15. Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden

Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15. Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden Ratta Ren REGION SKÅNE 2/15 Ledaren Arrangemangskalendern Korsord Årets trafikhjälte Regionårsmötet Vårträff i Onslunda Opinionsbildare i tiden MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Vi gör skillnad! Alkobommar

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008

peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska #1/2008 #1/2008 Kongressextra: Generationsskifte i förbundet ö-viksstuvare går till pappers bättre flyt i södertälje peo lundqvist berikar sitt liv som föreningsmänniska ledaren Vi vill ha ett starkt avtal tillsammans

Läs mer

Värdefull. Expansiva lantbrukare. Riktigt bra försäkringar för både privatpersoner och lantbruk. Så klarar du tuffare tider Tips från privatrådgivaren

Värdefull. Expansiva lantbrukare. Riktigt bra försäkringar för både privatpersoner och lantbruk. Så klarar du tuffare tider Tips från privatrådgivaren Värdefull Ett nyhetsbrev från Vimmerby Sparbank. Årgång 3 Nummer 1 2008 Riktigt bra försäkringar för både privatpersoner och lantbruk Så klarar du tuffare tider Tips från privatrådgivaren Expansiva lantbrukare

Läs mer

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009

KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN # 2/2009 # 2/2009 GÖTEBORG: BOLAGET KÖR HAMNEN I BOTTEN KINESISK IMPERIALISM HOTAR PIRAEUS HAMN 41 HAMNARBETARE AVSKEDAS I MALMÖ KRISTER TAR HUSBILEN TILL FISKET OCH FRIHETEN Transports förhandlingsveto ger arbetsgivaren

Läs mer