FÖR ÅR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖR ÅR 2000. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG"

Transkript

1 00 FÖR ÅR 2000 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

2 Svenska Hamnarbetarlörbundet Avd 4 tyrel en 2000 Ordförande F örtroendeman-ka ör. ekr terare V-Ord fö rand -, ' krcterar Ledamöter Han Kindgren Kenn Karl on Rolf Johan on Hardy 1mon on Göran Brynte on Henrik Johan on Dan Gu ta on Mat Börje on Lar -Olof Thore son Pär ord A nder Lindh Peter A nnerba k Bengt orberg Frank Lundh Lar Ladestam I I - - I 2 I 0 I I I ~ ~ I -7 I I I Ian ' Kindgren Kenm Karl on Göran Brynte on Rol r Johan on I an bärare Rol r Johan on Förhandling delegation Re i -orer Lar - ke Tylegård Bo Johann on Göran Bengt on kc Möller uppi ödra Di triktet Frank ndren Mat Börje on Telefon Exp. Telefon -ka an E-po t ad re till A delningen F -po t adre till A -kas an Fax 03 I l..t I I Fax t wipnet. e hanm.aka an.;._./ wipnet. e \.1obil nr Han K indgren Kenn Karl on ~ 2

3 MÖTEN U DER VERKSAMHETSÅRET t~ r ' I. en har under aret hatt I 0 protokoll förda möten och el! antal in fom1cllu sammankom ter däremellan. Medlem möten har hållit 6 gånger. V 1 har nu a manga olika arbet tider i hamnen an det inte gar an lägga cl! medlem möte å att alla har möj ligh t att när ara. Den fackliga aktiviteten ma te öka, har du inte arbet tid, G P MEDLEM MÖTE O C H GÖR DI N RÖ T HÖRD. i\tledlem TVEC KLI NG. Den J I december 2000 ar i 571 betalande medlemmar i a delning 4, en ökning med 14 medlemmar från föregående år ki fte. Medlem fö rdelningen ordinarie och bli t är i dag 200 I S t~ rkc lorhallandet till Tran port är iabilt /\ntulct kollekt i\ anställda GI 1/\8 uppgar idag till ca 620 per oncr \1cdlem antalet 1 pen 1onär fö reningen är 260 medlemmar. 600 r- r-..., r-..., r- r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ H.--1,..., r-.--1,...--,..., r t-- t--..., t--..., t-- H 1-1 t-- I- I- t--: I-; 1-1 H Ordinarie Blixt Pension O Medlemm ,...,

4 tyrelse n för Svenska Hamnarbetarförbundet avd 4, har följande år berättelse att avge för 2000 l ndcr are t har avdelningen varit med om art förhandlat fram nya avtal där etapp 3 pa 13a e Port och ett nytt avtal på lmminghamn blivit k lart. :\är ' 'i var på väg att börja förhandla om Frihamnen (Bananterminalen) och toru 111\ c tcringar var gjorda bl.a. en ny pcr onalbyggnad, fick vi bc:kcdct 0111 utt Dole lämnar Gbg och att Chiquita övergar till art han tera enbart conwincr Dctw g_1orde att alla tidigare tankegangar om en ~3nnan term inal kompa sh.arn De l..'.a 60 hamnarbe tarc som tillhörde Frihamnen har placerat i de ynre hamndclarnu l n fo n:all hananhantering är tänk t i kjul 643 där trippning av comainer skall S\ s cl äua ca: I: man. ~ a hl1.\ l rekry terades under varen då arbetstillgängen ock ä var god men det ' 1-.;<1dc sig gan ka nart att detta var ett ö erintag a blix t. M ed de förändringar 1 I rihamnen och nedgaende vol) mer ser ituationen fö r ara blixt ime allt for ljus LI l :\rct in led de annars av den redan påbörjade övertid block aden ang. arbetsgivaren attityd i Älv borgshamnen. Blockaden ledde till att i l. l3i rgander fick lämna ina arbet uppgif'ter. Kenny Karl on har \ arit med vid varje Il) bl ixtkur av lutning och informcrnt l>ln l orhundct och' ar a"dcln ing l ndcr are t har avdelningen a håll it en pen ionärsavtackning för 11 t a ara med lem mar vilka gått i pen ion. \' 1.kln1ngcn har under aret tagit ut :- i kade tänd från GH d1' ö' cnramp. B för

5 FÖRBUN DET. 1 örbundet har under året hål lit in I O: kongre om ble hi tori kt da det heslutade om att fl ytta fö rbund kontoret från Örn köld ik till tockholm. I örbundet alde in 5:e fö rt roe ndeman (numera ordförande) da Björn Borg tar O\er efter Karl- xel jölund om går i pen ion. Ti ll förbund tyrel en valde : B_1örn Borg ( tockholm ) I Ian Kindgren (Göteborg) Henn ing Dahl berg (Pitea) de a " ingar ock ä i V. Peter haw (I!el ingborg) Benny Ö terholm (.'und 'all ) Tommy Ander on ( tockholm) Roger.Johans on (I!alm tad) l\~ter Annerback (Göteborg) Kent ehl ted t (Holm und) John Cronin (Mal mö) Rolf t\ xcl on (Karl hamn ). Förbundet har numera I~ ra arbet gru pper inom Internationell t arbete. Utbildning: Arbet miljö amt lnfom1 ation - och opinion arbete. ' delningen repre entanter i fö rbund t_ rel en är Han Kindgren och Peter nnerback. Kenny Karl on är adjungerande till!"örbund st_ rel emöten. Förbund tyrel en har haft ~ protokoll förda möt n. SÖDRA Dl TRIKTET. /\'delningen repre entanter i ödra di tri ktet har arit Frank Andren ka ör amt Mat Börje on. Di triktet ar möte a höll i orrköping. där di kutcradcs gemen amma probl em och utbytte erfarenheter bland ann at om bil dandet a' C \~ - Pon. OLIDA RITET O C H UT TRIKTAD V ERK AMH ET. Det regionala amarbetet mell an n ka och Dan ka hamnar har ron att med ett möte i Arhu (Danm ark ). Där di kuterades en fo rtsatt ut eckl ing och att da ta med hamnar pä and ra idan 0 ter jön. I lamnarbetare från rhu har ock ä ' ant 1 Gbg pa be ök för an titta på åran grän letruckhan tering. Genom fö rbundet har' 1 ock ä arit med att bilda IDC. lntemational Docb orker Council med äte i Barcelona. Detta har gi it o )'l l igare ett nät erk för hamnarbetare.

6 Ba lansrapport -er oce., Belopp Kr SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Datum o )..., IB Forandr1ng -. aa.,,eoet ::. :; i<assa :;2:; Pcs:g ro S... ~'.""'ö 1...,. v aa r"eoel ' Cö CC..:: Oo1iga:1oner ocn vardepapper 'S~C La~ 11 Pens1onarsforen1ngen S-""~a ~ e msrordringa ooc : :,.,..,,....,..... ~ ""''"""'..,_ 2 ecg oc: : :.e 'J' ~ :.. :.,.. ertar er s~~ "'a ~.en1 ar1er StJMMA TILLGA GAR ~:er l""ss,ulder 233 Upp.ipna kostnader S~.,,~a l'11er1mss"u1der co ;--;:... :'... 5_,.:ie Eget Kap.ta l :;;o Ege i<ap1ta :ss; Reao' sat resultat 5_..,,,,.,a 81..~oet Eger Kapota " ' Ö ::Se~... ; SuMr.1A SKULDER OCH EGET KAPITAL ' ;, ~ 'S"ur"irr'e 1 356

7 Resul tatrapport SVEN SKA HAM ARBE TARFORBU DET -e :::eri Be1opp Kr Da:lHr C' -~ :. - - : Vald period Procent Ackumu1era1 =roc':' ' 0 Medlemsavgifter s.~,.,a lnlakle J - ~ oc. -. 3eC:: Adm1n1s1ra11on sb1drag 5_.,..,,.,.,a Ovr1ga 1n1a ~ 1 e r 3900 Erhållna bidrag 50' 0 Loner 5J80 Semes1erlon 55' 0 Arbe1sg1varavg1fter 55 '0 Arbe1smarknadsforsa rtngar 50 ' 0 Lokalhyra 5C50 E e11 tr1c1tet 6460 Forbrukningsmate rtal 55'0 Kontorsmaterial 5550 Trycksaker 5800 Telefon och porto mm 59'' Personbtlar drivmedel 59'9 Personbilar ovr1gt -:i 10 Gåvor & Representa11on '050 Resekostn hotell m m -200 Reklam & PR -,. - " ForetagsforsaM ngar -5-0 T1on 1ngar och fack l lt 590 Diverse ovr ko stnader 8020 Rante1ntakter 89'0 Arets skaltekostnad Be aknal resu.tat , , , , : oc ': c oc, c:: -- 2 I r.: oc O oc l I.13 3, 5 o:: O I O O : E - - ~ O < :.: ' :: : E ~2 ~,e 1 kat on snummer 1 357

8 \ Jdäg är~~nika---:-~- Hamoar:.bet.arförbuodet ett starkt, Fristående Fackförbund med stor spridning runt omkring i Sverige. Våra avdelningar på mer In 20 platser erige garanterar en lokal a nknytning och lokal be täm manderätt~ Tycker du att venska Hamnarbetarförbundet verkar intressant? Vänd dig då till dia kontaktperson på hemmaplan. Så få r clu mer information om våra ideer och erksamhet. Lulea Pnca Skcllcfica Holmsund Lögdea Ornskölds' 1k Lunde Hudiksvall Söderhamn Gotcborg Land \ etter... \ 'al.leras S1odJ1olm 0'\.CIO w1d o rrl..o pmg Monsteras Halmstad Helsingborg Mal mo Karlshamn ohesborg

9 7 I uti igen vi Il styrelsen tacka för det förtroende som isats oss och hoppas att samma goda samarbete kommer att bestå mellan styrelse och medlemmar. Han Kindgren Kenn Karlsson Gö ran Bryntesson Henrik Johans on Dan Gustavsson Lars Ladestam Rolf Johansson Mats Börjesson Lars-Olof Thoresson Peter Annerback Hard 1monsson Bengt orberg Frank Lund Pär ord Ander Li nd R evision berättelse. Lndertecknade, utsedda att granska avdeln ingens rakenskaper for tiden I Janu ari 1111.:; I december 2000, få efter verks tällt uppdrag avgiva följande rev1s1onsbe råttelse for 2000 ')om' 1 funnit rakenskaperna med ordning och reda forda, alla inkomster och utgifter ned 'er1fi kat1oner sryrkta samt kassa och saldobesked blivit for oss uppvisade få v1 'nre1.,ln full ansvarsfrihet fo r den tid rev1s1onen omfattar Revi orer Gö ran Be ngt son Bo Johan on La r - ÅkeTylega rcj ~hj_ <6 1~~\ ~~~~ ~ 'VvJ4

10 Försäkringsbesked Gäller fr o m I Göteborgs Hamn Göteborg Gruppavtal slutet med Folksam Medlemsförsäkring GF För äkrade An tällda vid Göteborgs Hamn med facklig tillhörighet inom Svenska Tran portarbetareforbundet och Svenska Hamnarbetareförbundet t o m den månad de fyller 65 år. Gruppförsäkringens innehåll Trygghetsförsäkring - Fritids kador Medicinsk invaliditet, högst Ekonomisk invaliditet, högst Akutersättning \1erko mader Tandskadekostnader Olyck fallskapital - Er ättningsnivå - Engångsersättning Rehabi I itering Dödsfall p g a olycksfal I 25 basbelopp 25 ba belopp Ingår Ingår Ingår 3% av ett basbelopp Ingår Ingår 0,5 basbelopp

11 Verksamhetsberättel e for kydd organisationen v. Hamnarbetarforbundet avd 4, gällande år 2000 ~000 hade ära delning 35 t regi rrerade kyddsombud, och glädjande nog är atcrigen blixten repre enterade ( t å t. ). A dessa bildar ju t eken år.k ~ k) dd t) rel e. 1\nder Lindh Göran Brynte on Ro! r.lohan on I.ar Lade tam Dick Ander son Carl Borg lröm L /\ Alö'' Äbh Äbh Hu udskydd o repr. i kyddskomm Vice H uvudsk dd o repr. i k dd komm bh. k dd ombud o unnl. i. K I I IH kh Tompark k ddsombud o suppl. i K kydd ombud kh kjul kydd ombud kh Fart g k)dd ombud Under aret har det hållit sex rycken k dd l rel emöten och fyra skydd omb ud möten. l 'nd 'r den gangna perioden har i på ett föredöml igt ätt i at framförrema. tir numera repre enterade med t å plat er i kyddskorruninen, ( den ista utan rö:trätt. men det blir en enare fråga). V ra kydd ombud deltar med framgang 1 arbet grupper, mäs be ök och di er e utbildningar, t.e TY A, detta kan dock hii ännu bänre. Vår kompeten är obestridd, när det gäl ler kydd frågor på ' ara egna arbct ställen". Vi har fått till stånd en mängd förbättringar, en lysande exempel är de nya "korgarna", men ä en de facto an ak ti a hör el kydd numer ingår. i det k orti menret. Det höga arbet tempor har ry ärr ä en i år gjort. att '1 har haft ett antal ol_ ekor med per on kador om fö ljd. ägra kl äm och kro kador, både i lnnerhamnen och i Äl borg. Ett nertal all arl iga ti ll bud i alla hamndclama har ock å regi trerat. till amman med en antal mindre all varl iga. Om inte problemen lö e och arbet takten ibland änk, kommer olyckorna au öka och vår arbetspl ats att bli än farligare. Därför är det iktigt att ' 1 tar krafttag och håller efter åra chefer, arber ledare, ko llegor och inte min t o-,~ ~J ti h a. Om detta gör på ett fö rhållande i ettigt ätt, kommer alla att ta ka o. n ändningen a k ddsutru tning m,m måste öka, här måste i bättra o, pa' crka ledning och arbetskamrater o.s.. Vad gäller den per onliga sk) dd utru tningen, måste vi fort ätta att arbeta hårt för an få den å bra om mo.1 l igt..'lutligen kan bara konstateras, Göteborgs Hamn AB klarar sig inte utan o Problem är till för att lö a och in gen lö er dem bättre än vi l ör kydd. tyrcl en /\nder Lindh I luvud kydd ombud

12 )I Dagordning För 'venska llamnarbetarförbundet avd 4 År möte.. \r mötet öppn ande Godkännande av dagordning.... _) Pmcntation. -I al a\ tva ju tering män, tillika rö träknare. Val a ord förande att leda är mötet. 6 Genomgång och godkännande av Dagordning. Genomgång och godkännande av a\ deln ingen erk amhet berättel e. 8 C.ienomgang och godkännande av rc ultat och balan räkning. 9 l3e lut om an \ ar frihet för St)rel en. I 0 Val till dom olika förtroendepo tema. a. Ord förande h ' tyrel eledamöter och uppleanter Revi or och uppleanter c 11. A r mötet av luta. I ~. Mcdlemsmötets öppnande. I 3 Rapporter 1-1 ' krivcl er. 1 _- ya fragor att bereda a styrel en. 16.\1edlem mötet av lutande.

13 Resultatrapport Perioden Intäkter 3010 Medlemsavgifter Summa Intäkter Övriga intäkter 3800 Administrationsbidrag Summa Övriga intäkter 3900 Erhållna bidrag 3989 Övriga intäkter 5010 Löner 5080 Semesterlön 5610 Arbetsgivaravgifter 5670 Arbetsmarknadsförsäkringar 565,75(1.( , , , , , 237, 28?. 36tH ~ii'.\ , 4'? , 3! , l 10, 2? ~o 3, Q, , e, 451. oo + s, , , , 50 l" , , , , ::), Belopp Kr t SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Datum Sida 1 Vald period Procent Ackumulerat Procent I ,00 47, ,00 47, ,00 47, ,00 47, ,00 40, ,00 40, ,00 40, ,00 40, ,00 7, ,00 7, ,00 4, ,00 4, ,00-32, ,00-32, ,00-1, ,00-1, ,00-9, ,00-9, ,00-2, ,00-2, ,00-9, ,00-9, ,00-0, ,00-0, ,00-1, ,00-1, ,00-1, ,00-1, ,00-0, ,00-0, ,00-2, ,00-2, ,00-0, ,00-0, ,00-0, ,00-0, ,00-0, ,00-0, ,00-0, ,00-0, ,00-2, ,00-2, ,00-0, ,00-0, ,00-0, ,00-0, ,00-2, ,00-2, ,36 3, ,36 3, ,00-2, ,00-2, ,36 28, ,36 28,7 'f'r,, r, lfl/. 392, T , :2, b , i( c

14 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 1 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I 1010 Kassa Ingående balans , Medlemsavgift 337,00 623, Aterb medl avg -337,00 286,59, Medlemsavgift 337, :so Medlemsavgift 337,00 960, Medlemsavgift 337,00, 1 297, Medlemsavgift A-kassa 112, , Simons Hembageri m m -155, , Pens för -599,00 655, Medlemsavgift 337,00 992,50 Per förandr. = 706, Postgiro Ingående balans , Wasaboden -26..Q. _3, , Arb g avg + skatt , , Folksam -4 3~ , OK -289, , Aterbet medl avg :Qo , Avd skatt , lnb portoavg -5 O..Q9, , SPP '_ , Förenade Liv -31] , Redovisning GHAB,Pg,Klippan -133~ , Lön Eva Aune -12 7,Q , Lon Kenny Karlsson -88~ , Aterb medl avg -3~ , Lönebidrag , Lönebidrag , , Begravningsbidrag -67~ , Europolitan QO , Svensk Hamntidning -190, , Fackavg GHAB ,Q , Fackavg Klippan 6 403, , Medlemsavgifter Pg 1920~ , Kontoutdragsavgift -1 O,OQ , Telia Nara -99,0Q , Utlägg tågbiljetter qp , DUK-avg -60, , Arb g avg + skatt $ , Entreskytt ,_2, , SPP ,0Q , Förenade Liv -317, , OK -348,~ , Begravningbidrag 6 750,Q_O , Bet för tågbiljetter 1 350,Q , Avtackning pensionärer -708,QQ , Avd skatt Q , Redovisning GHAB,Pg,Klippan Jh , ABC-tryckeriet -3 7~.oo , Skadestånd 15 OO_Q, , Lönebidrag 21 60a.DO , Lönebidrag , CL Foto -111,QQ , Lön Eva Aune ,0_Q , Lön Kenny Karlsson ~ , P1tney Bowes -326,Q..O , Europohtan -42] , Fackavgifter GHAB ,0Q , Medlemsavgifter Pg ,0Q , Kontoutdragsavgift -10,0(l , OK -671,0.Q , Medlemsavgift Folkteatern -200,0Q , Från Personalstiftelsen ,0Q , Fackavgifter Klippan 6 066, , Arb g avg + skatt ,0~ , A-Blommor -700,0(l , Avd skatt , ,86

15 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 2 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo j Redovisning GHAB,Pg,Klippan , , Telia : , Telia -685, , Telia -649,0Q_ , SPP ,0.Q , Förenade Liv -317, , Lonebidrag ,00_ , Lonebidrag ,0! , Lön Eva Aune ,0Q , Lön Kenny Karlsson -6 ooo,oq , Europolitan -471,00, , Fackavgifter Klippan 6 066,00., , Fackavgifter GHAB ,00, , Lokalhyra , , OK -993,0g_ , Medlemsavgifter Pg ,00, , Kontoutdragsavg1ft -10,00, , Stadshypotek Bank , , B&W -270, , Arb g avg + skatt , , Avd skatt , , Redovisning medl avg , , Egen insattning , , L6nebidrag , , L6neb1drag , , Lon Eva Aune , , Lön Kenny Karlsson , , Lars Åhnberg AB , , SPP , , Förenade Liv -317, , Europolitan -479, , Bj6rsells -736, , Fackavg Klippan 6066, , Fackavg GHAB , , Medlemsavg Pg , , Kontoutdragsavg -10, , Europolitan -296, , Arb g avg + skatt , , SPP , , Förenade Liv -317, , OK -664, , Redovisning medlemsavg , , Avd skatt , , AB Flaggfabriken , , Björsells -548, , Gula Sidorna , , Europolitan -507, , Aterbet medl avg -80, , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Lön Kenny Karlsson , , Lön Eva Aune , , Fackavgift Klippan 6 403, , Fackavg GHAB , , Medlemsavgifter , , Kontoutdragsavgift -10, , Aterbet från AMF 1121, , DUK-avg -15, , Lån t pens fören , , Arb g avg + skatt , ,86-953, , OK Återbetald medl avg -337, , Stadsbyggnadskontoret -864, , Avd skatt , , Förenade Liv -317, , , , SPP Telia , , Telia , ,86-816, , Telia

16 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 3 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Överskjutande skatt , , Begravningshjälp 4 500, , Lön Kenny Karlsson , , Lön Eva Aune , , Wettergrens m m -475, , Lönebidrag , , Lönebidrag , , Redovisning medl avg , , Fackavg GHAB , , Begravningsbidrag , , A-blommor -660, , Skyddsombudsmaterial , , Tholin & Larsson -281, , OK -629, , Europolitan -429, , Pitney Bowes -1125, , Björsells -680, , Hyra lokal , , Hurtigs Bil AB , , Fackavgifter Klippan 6 403, , Medlemsavgifter , , Ränta 28, , Ränta Girokapital , ,22 Per. förändr. = , Fordringar Ingående balans , Begravningsbidrag 6 750, , Utlägg tågbiljetter 1 350, , Begravningsbidrag , , Bet för tågbiljetter ,00 0,00 Per. förändr. = 0, Obligationer och värdepapper Ingående balans , J Insättning , ,00 Per. förändr. = , Lån till Pensionärsföreningen Ingående balans , ' Lån t pens fören 9 000, ,00 Per. förändr. = 9 000, Inventarier Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0, Kortfristiga skulder Ingående balans , "' Begravningshjälp , , " Beg ravningsbid rag 4 500,00 0,00 Per. förändr. = 0, Upplupna kostnader Ingående balans , ,, Förenade Liv -317,00-317, V SPP , , v Arb g avg + skatt , , v La Fleuriste , , '- Avd skatt , , ! OK -845, ,00 Per. förändr. = , Personalens källskatt Ingående balans , skatt 1? 712,00 0, Eva Aune , , Kenny Karlsson , , Skatt ,00 0, Eva Aune , , Kenny Karlsson , ,00

17 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 4 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I Skatt ,00 0, Eva Aune , , Kenny Karlsson , , / Skatt ,00 0, " Eva Aune , , I/ Kenny Karlsson , , V- Skatt ,00 0, J Kenny Karlsson , , Eva Aune , , J Skatt ,00 0, \/ Kenny Karlsson , , " Eva Aune , , v Skatt ,00 0,00 Per. förändr. = , Eget Kapital Ingående balans , Från resultat , ,36 Per. förändr. = , Redovisat resultat Ingående balans , Tiii eget kapital ,64 0,00 Per. förändr. = , Medlemsavgifter Ingående balans , Medlemsavgift -337, , Aterbet medlemsavg 1 011,00; , Aterbet medl avg 337, , Aterb medl avg 337, , Fackavg GHAB , , Fackavg Klippan , , Medlemsavgifter , , GHAB , , Pg , , Klippan , , Medlemsavgift -337, , Klippan , , GHAB , , Pg , , \/ Klippan , , \/ GHAB , , ,/ Pg , , J Medlemsavgift -337, , Medlemsavgift -337, , J Aterbet medl avg 80, , v Medlemsavgift A-kassa -112, , J Klippan , , V GHAB , , Postgiro , ,00 ' J Återbetald medl avg 337, , Medlemsavgift -337, , GHAB , , J Klippan , , l Postgiro dec , , Justering medlemsavgifter , ,00 Per. förändr. = , Adm1nrstrat1onsb1drag Ingående balans , Löneb1drag , , Löneb1drag , , Löneb1drag , , Lönebidrag , , ' Lönebidrag , , Lönebidrag , , cl Löneb1drag , , ~ Lönebidrag , , J Lönebidrag , ,00

18 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 5 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I ,/ Lönebidrag , , ,/ Löneb1drag , , F Lönebidrag , ,00 Per. förändr. = , Erhallna bidrag Ingående balans , Skadestånd , , Avtackning pens1onarer , , Omföring ver , ,00 " Per. förändr. = , övriga intakter Ingående balans , V Försäkringsbolaget SPP , , I Omföring ver ,00 0,00 Per förändr. = 0, Förbundet Avgifter Ingående balans , Redovisning GHAB,Pg,Klippan , , Redovisning GHAB,Pg,Klippan , , Redovisning GHAB,Pg,Klippan , , V Redovisning medl avg , , Redovisning medl avg , , v Redovisning medl avg , , J Justering medlemsavgifter ,00 0,00 Per. förändr. = 0, Löner Ingående balans , Eva Aune , , Kenny Karlsson , , ' Eva Aune , , Kenny Karlsson , , Eva Aune , , Kenny Karlsson , , "' Eva Aune , , v Kenny Karlsson , , " Kenny Karlsson , , ,/ Eva Aune , , ,. Kenny Karlsson , , V Eva Aune , ,00 Per. forändr. = , Semesterlön Ingående balans , Kenny Karlsson 502, ,00 Per. förändr. = 502, O Arbetsgivaravgifter Ingående balans , Arb g avg 9 662, , Arb g avg 9 429, , Arb g avg 8 568, , V" 270.J Arb g avg 8 878, , v Arb g avg 9 716, , J Arb g avg 9 157, , Arb g avg 9 157, ,00 "' Per. förändr. = , Arbetsmarl<nadsforsakringar Ingående balans , SPP 1 219, , Förenade Liv 317, , SPP 1 219, , Förenade Liv 317, , SPP 1 219, , Förenade Liv 317, , / SPP 1 219, , V Förenade Liv 317, ,00

19 Huvudbok SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET Perioden Datum Sida 6 I Datum Ver Text Debet Kredit Saldo I SPP 1 219, , V Förenade Liv 317, , V Aterbet från AMF -1121, , J Förenade Liv 317, , V SPP 1 219, , J Förenade Liv 317, , v SPP 1 219, ,00 Per. förändr. = 9 631, Lokalhyra Ingående ba lans , " Hyra kv , , ~ Göteborgs Hamn AB , ,00 Per. förändr. = , Elektricitet 6460 Förbrukningsmaterial Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , v Skyddsombudsmaterial 1 209, ,00 Per. förändr. = 1 209, Kontorsmaterial Ingående balans , ABC-tryckeriet 3 788, , "' Björsells 736, , v Björsells 548, , Björsells 680, , " Per. förändr. = 5 752, Trycksaker 6800 Telefon och porto mm Ingående balans ,00 Per. förändr. = 0,00 Ingående balans , lnb portoavg 5 000, , Europolitan 722, , Telia Nära 99, , Pitney Bowes 326, , Europolitan 427, , Telia 1 765, , Telia 685, , Telia 649, , Europolitan 471, , J Europolitan 479, , v Europolitan 296, , v Gula Sidorna 2 775, , I/ Europolitan 507, , Telia 1 339, , ~ Telia 1 091, , / Telia 816, , " Europolitan 429, , V Pitney Bowes 1 125, ,00 Per. förändr. = , Personbilar drivmedel Ingående balans , OK 289, , OK 348, , OK 671, , Bensin 993, , ~ OK 664, , v OK 953, , \) OK 629, , , OK 845, ,00 Per. förändr. = 5 392, Personbilar övrigt Ingående balans ,00

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 1999. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 1999 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Förtroendevalda 1999 Svenska Hamnarbetariorbundet avd 4 Styrelse 1999 Ordförande F örtroendernan-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare

Läs mer

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 2001 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG ~ ~ -.., Svenska Hamnarbetarförbundet Avd 4 \. ~. :...,~ - (h'of;t till SEllR Styrelsen 2001 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V-Ordförande

Läs mer

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter.

7. Avslutning. 5. Skrivelser. a. b. I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. DAGORDNING STYR ELSEMÖTE. 2000/02/21 Möte nr, 2 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordningen. 3. Protokolljustering. 4. Rapporter. a. Flytt av Kontoret till Skandiahamnen b. Blixtens agerande ang. Timo

Läs mer

FÖR ÅR 2003. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖR ÅR 2003. Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖR ÅR 2003 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Svenska Hamnarbetarf"orbundet Avd 4 Styrelsen 2003 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V -Ordförande V-Sekreterare Ledamöter Hans Kindgren

Läs mer

Förtroendevalda 1998 Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4. Styrelse

Förtroendevalda 1998 Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4. Styrelse Förtroendevalda 1998 Svenska Hamnarbetariörbundet avd 4 Styrelse Ordförande Förtroendeman-kassör Sekreterare Vice ordförande Vice sekreterare Ledamöter Suppleanter Förhandlingsdelegation Hans Kindgren

Läs mer

Medlemsmöte 2003-03-23 Förslag till Dagord.nig

Medlemsmöte 2003-03-23 Förslag till Dagord.nig 1. Mötets öppnande 2. God.kännande av dagording 3. VaJ av två justeringsmän Medlemsmöte 2003-03-23 Förslag till Dagord.nig 4. Rapporter a. yanställningar hamnarbetare b. yordning stuguthyrning c. EU och

Läs mer

OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10

OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10 OAGORO:\ll\G STYR ELSEMÖTE. 001120 Mö te nr, 10 I. Mötets öppnande. 2. Godkänna dagordn ingen. 3. Protokolljustering. ~. Rapporter. a b c d e Förhandlingar Blixtregistrering 200 I Avtalspension, lnnerhamnen

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet

Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet EKONOMISK BERÄTTELSE 2015 Senast reviderad Måndag 24:e April 2016 Ekonomisk berättelse 2015 Ung Pirat Stockholmsdistriktet Ekonomisk berättelse 2015 Sid 1 Allmänt om räkningen Den här räkningen är upprättad

Läs mer

SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AVD. 4 - GÖTEBORG

SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AVD. 4 - GÖTEBORG SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AVD. 4 - GÖTEBORG Motion till venska Hamnarbetarförbundets kongress den 13-15/04 2000..J,- I \ (;_ Svenska Hrunnarbetarförbundet Avd ~ hem_ställer ti Il kongressen ~.i. ~tt

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg

ÅRSBERÄTTELSE. för år. Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg ÅRSBERÄTTELSE för år 1996 Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning 4 Göteborg FÖRTROENDEVALDA 1996 STYRELSE Ordförande Förtroendeman Sekreterare Vice Ordf. Vice Sekr. Ledamöter Suppleanter Hans Kindgren

Läs mer

FÖRAR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG

FÖRAR Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG FÖRAR 2004 Svenska Hamnarbetarförbundet Avdelning 4 GÖTEBORG Svenska Hamnarbetarf"örbundet Avd 4 Styrelsen 2004 Ordförande Förtroendeman-Kassör Sekreterare V-Ordförande V-Sekreterare Ledamöter Hans Kindgren

Läs mer

Protokoll från Södra Distriktets årsmöte i Nya Borgen. 3. Verksamhetsberättelsen roredrogs och godkändes (se bill)

Protokoll från Södra Distriktets årsmöte i Nya Borgen. 3. Verksamhetsberättelsen roredrogs och godkändes (se bill) Protokoll från Södra Distriktets årsmöte i Nya Borgen Stockholm 0310 S Närvarande: Från avd.i: Tommy Andersson, Anders Forsström, Jan-Erik Sj>grm. l'm avd.4: Hans Kindgren, Kenny 1'.aclsson. Från avd.6:

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Downföreningen

Årsredovisning. Svenska Downföreningen Årsredovisning för Svenska Downföreningen Räkenskapsåret 2009 Svenska Downföreningen 1(7) Styrelsen för Svenska Downföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Balans-/resultatrapport

Balans-/resultatrapport Dagens datum Bolag Östra Sönnarslövs Byalag Startdatum Slutdatum 2009-12-31 Sista verifikationsnumret 77 Balans-/resultatrapport Balansrapport Tillgångar Konto Kontonamn 1 400 Lotterivinster 1 312,5 1

Läs mer

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB Visby 2010-06-02 Till Rolf Forsman Komplettering av auktorisationsansökan Sysselsättningsgrad läkare Kie Chan, allmänläkare 75% Per Jörnéus, allmänläkare 75% Rolf Sandström, allmänläkare 25% Lars Sköldstan,

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 1 (7) ÅRSREDOVISNING för ANGA-KRÄKLINGBO FIBER EKONOMISK FÖRENING Verksamhetsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007. Balansrapport - Januari 2007 - December 2007. Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007

Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007. Balansrapport - Januari 2007 - December 2007. Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007 2007-01-01 -- 2007-12-31 Innehåller rapport för perioden Verifikationslista - Januari 2007 - December 2007 Balansrapport - Januari 2007 - December 2007 Resultatrapport - Januari 2007 - December 2007 Huvudbok

Läs mer

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring 1 (1) 8024677802 Utskriven: 20150310, 19:25 20140101 20141231 T o m ver nr: A 206 Balansrapport 20140101 Förändring 20141231 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 1630 Skattekonto 9 367,00 4 179,00 13 546,00

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1510 Kundfordringar

Läs mer

ÅnSREDoVISNII{G. Bredband i Berg Södra. ekonomisk förening -6797. 2012-a4-26 - 2012-12-3 I for. Årsredovisningen omfa ttar z. Sida.

ÅnSREDoVISNII{G. Bredband i Berg Södra. ekonomisk förening -6797. 2012-a4-26 - 2012-12-3 I for. Årsredovisningen omfa ttar z. Sida. ÅnSREDoVISNII{G 212-a4-26 - 212-12-3 I for Bredband i Berg Södra 76 96 24 ekonomisk förening -6797 Årsredovisningen omfa ttar z F örvaltningsberättel se Resultaträkning - kostnadsslagsindelad Balansräknittg

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFöRENINGEN BROMSEN 2. Org. nr 716417-4562. AnsneoovrsNrNG. för räkenskapsåret 201 4

BOSTADSRÄTTSFöRENINGEN BROMSEN 2. Org. nr 716417-4562. AnsneoovrsNrNG. för räkenskapsåret 201 4 & n BOSTADSRÄTTSFöRENINGEN BROMSEN 2 Org. nr 716417-4562 AnsneoovrsNrNG för räkenskapsåret 21 4 ry { Org nr 716417-4563 Sida I av l Styrelsen for BRF Bromsen 2 färhärmed avge årsredovisning for räkenskaps

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2009-04-07, 11:34 2008-01-01-2008-12-31 T o m ver nr: A 100

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2009-04-07, 11:34 2008-01-01-2008-12-31 T o m ver nr: A 100 Leader Gästrikebygden 1 (1) Utskriven: 2009-04-07, 11:34 2008-01-01-2008-12-31 T o m ver nr: A 100 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2008-01-01 Förändring 2008-12-31 1689 Övriga kortfristiga

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 802008-1587 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01 2015-12-31 Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning

Läs mer

Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971

Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971 Göteborgs Hamnarbetarefackförening Sekt. 1 Stuveriarbetarna Styrelse- och Revisionsberättelse för år 1971 /Y J l l STYRELSEBERÄTTELSE Styrelse: Ordförande: Kurt Lundberg Vice Ordförande: Bert Svensson

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012 INTÄKTER Total insamling och försäljning not 1 7 836 9 443 Andel av medlemsavg från Riks 61 406 59 963 Projektbidrag

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Östra stenfruktens IT-förenings sjunde verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Arsredovisni*g. Bosfads råttsfö ren i n gen I n lagan 22 2,3 5-6 716408-A021. SIi}A. J,elL 7* *firw 9.V-1)y^*-^ Per Christianss*n

Arsredovisni*g. Bosfads råttsfö ren i n gen I n lagan 22 2,3 5-6 716408-A021. SIi}A. J,elL 7* *firw 9.V-1)y^*-^ Per Christianss*n 1{9) o Arsredovisni*g Bosfads råttsfö ren i n gen I n lagan 22 716408-A021 Styrelsen för lj*stadsrättsförcningen lnlagan 22 får härmed lämna sin redogörelse tör föreningens u t-"-eckl i ng u nder räkenska

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5

Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb. Arsmöteshandlingar. Ekonomi 20L4-20L5 Gagnef-Floda Bruksh u ndkl u bb o Arsmöteshandlingar Ekonomi 20L4-20L5 BUDGET 2014 Jämf Likviditetsbudget IN Utfall in UT Utfall ut Lvdnads / Bruks. IPO k 3010 35 450 t4 il25 31 900 1g 457-5 432 -L734C

Läs mer

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg

Å R S R E D O V I S N I N G. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg Riksbyggens Bostadsrättsförening Å R S R E D O V I S N I N G 2008 Riksbyggens Bostadsrättsförening Riksbyggens Bostadsrättsförening 1(9) Årsredovisning Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

A V D. 4 G 0 T E B 0 R G

A V D. 4 G 0 T E B 0 R G SVENSKA HAMNARBETAR.FORBUNDET AYD. C evtllole BLOCKAD S ENSKA HAHt~ ARBETARFÖRBUNDET HAR ARSLAT OM Ö ERTIDSBLOCKAD PÅ BORE - LI NES BÅTAR F.O.H. 26 / 12-87 OCH TIL LS ID ARE. BLOCKADEN GÄLLER LÖRDAGAR,SÖNDAGAR

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 8 november 2016 kl Plats: Humlevägen 59

Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte. Tid: 8 november 2016 kl Plats: Humlevägen 59 Sida 1 av 2 Humlevägens Samfällighetsförening https://humlevagen.wordpress.com/ Styrelsemöte Tid: 8 november 2016 kl. 19.30 Plats: Humlevägen 59 Närvarande: Ruth Nathorst Westfelt, Carina Johansson, Joachim

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Årsredovisning för BRF S:t Olof

Årsredovisning för BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2012 BRF S:t Olof 1 Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse STYRELSE OCH REVISORER Ordinarie

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Herden 5 1(5) Org.nr. 769603-9788 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING. Brf Herden 5 1(5) Org.nr. 769603-9788 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Brf Herden 5 1(5) ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för bostadsrättsföreningen Herden 5 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 21/9-31/12 2010. Under våren

Läs mer

Föreningen Forskarbyn Ölsdalens ekonomi

Föreningen Forskarbyn Ölsdalens ekonomi Föreningen Forskarbyn Ölsdalens ekonomi 2008-2009 Underlaget Kommentarer Föreningen Forskarbyn Ölsdalen bildades och fick organisationsnummer och bankkonto först vid årsskiftet 2008-2009. Detta innebär

Läs mer

Årsredovisning. för. MX-ONE {Jsergroup 80201 5-5373. Räkenskapsåret. 20t4

Årsredovisning. för. MX-ONE {Jsergroup 80201 5-5373. Räkenskapsåret. 20t4 Årsredovisning för MX-ONE {Jsergroup 821 5-5373 Räkenskapsåret 2t4 Org.nr 8215-5373 1 (6) Styrelsen lor MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret214. Ärsredovisningen är upprättad

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31

Balansrapport. Belopp i kr 2008-12-31 2007-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1910 Gärdeskyrkan, Blåklinten 4, påg ombyggnad 90 060,00 1919 Ack avskrivn byggnader

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014.

Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. KYRKOSKRlVAlI6 I SVENSKA!\YRKAN Protokoll från KSSK:s, Kyrkoskrivare i Svenska kyrkan, årsmöte 2014. Tid: 16 maj 2014 kl. 13.00-14.00. Plats: Garnisonen, Stockholm. Närvarande: cirka 90 av föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 8 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd

6 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 8 Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA för Södra Glasmästarens Samfällighetsförening. Tid: 19:00 den 11 april 2013 Plats: Korgmakargatan 40 DAGORDNING 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för

Läs mer

RESULTATRÄKNING AIK (tkr)

RESULTATRÄKNING AIK (tkr) RESULTATRÄKNING AIK (tkr) INTÄKTER Not 1.5 2005-1.5 2004-30.4 2006 30.4 2005 Medlemsavgifter 3 823 3 166 Gåvor 543 246 Bidrag 900 945 Nettoomsättning 7 499 6 403 Summa rörelseintäkter 1 12 765 10 760 Rörelsens

Läs mer

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478

Marsbacken ekonomisk förening Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org nr 715200-2478 Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2014 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer