UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET"

Transkript

1 UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING... 1 REGISTRERING AV FÖRENING... 3 UNGDOMSVERKSAMHET... 4 INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE... 8 PROJEKTSTÖD POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND STÖD TILL FÖRENINGAR MED EGNA FRILUFTS- OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR (Drifts och investeringsbidrag) BYGDEMEDEL SM- OCH INTERNATIONELLA TÄVLINGAR FISKEVÅRDANDE ÅTGÄRDER PENSIONÄRSVERKSAMHET ETNISKA FÖRENINGAR SAMLINGSLOKALER STUDIEFÖRBUNDENS VERKSAMHET HANDIKAPPORGANISATIONER SOCIALA FÖRENINGAR KULTURFÖRENINGAR ÅRLIGT VERKSAMHETSSTÖD KULTURARRANGEMANG - TILLFÄLLIGA SKOTERLEDER FRAMSTÄLLNING AV ORIENTERINGSKARTOR ANSÖKNINGSTIDER... 35

2 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRE- NINGSLIVET (antagna av kommunfullmäktige november 1997) Kommunens övergripande mål för stödet till ideella föreningar samt organisationer av folkrörelsekaraktär, är att stödja ungdoms-, kultur-, folkbildnings-, handikapp-, etniskt/språkliga- och sociala föreningar i deras arbete. Kommunen vill genom olika stödformer ge föreningslivet förutsättningar att genomföra utvecklande och förebyggande verksamhet av god kvalitet samt medverka till en spridning av aktiviteter till olika delar av kommunen. Kommunen vill med olika stödformer i första hand gynna verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 7-20 år. Barnkonventionen Umeå kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att kommunens alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda och att barn- och ungdomsperspektiv lyfts fram i alla verksamheter. Kommunfullmäktiges beslut om nämndernas mål återspeglar kommunens övergripande mål. En av de gemensamma nämnarna är fokus på barns och ungas utveckling. I artikel 31 Vila och fritid erkänner konventionsstaterna barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i rekreations- och fritidsverksamhet. Artikel 31 kan också ses i relation till artikel 6 om barnets rätt till utveckling. Lek, kultur- och fritidsaktiviteter antas vara helande och läkande. De kan därigenom hjälpa barnet att återfå sitt självförtroende och sin tillit till omvärlden. Artikel 12 uttrycker barnens rätt till inflytande och påverkansmöjligheter för barn och unga i beslut som direkt gäller dem. Denna rätt gäller såväl i ett individuellt sammanhang som vid mer allmänna eller grupprelaterade beslut. Barnet ska ha samma rätt och möjligheter som de vuxna och barnens fritid och rekreation ska inte diskrimineras. Staterna har vidare en skyldighet att se till att alla barn får samma rätt till kultur, lek och fritidsaktiviteter. Fritidsutbudet ska således vara tillgängligt för alla barn. När kommunen ger bidrag är det för att kommunen genom föreningarnas verksamhet vill - utveckla demokratiska arbetsformer som leder till engagemang, delaktighet och samverkan samt möten mellan olika kulturer, - stödja nya former för utveckling av aktiviteter och engagemang, - förebygga sociala problem, - stödja socialt utsatta grupper eller människor, - stimulera till fysiska aktiviteter i hälsofrämjande syfte, - ge främst barn och ungdom, men även övriga kommuninvånare möjlighet till ett fritt och allsidigt val av aktiviteter utifrån egna intressen och värderingar, - ge kommuninvånarna goda livsvillkor och god hälsa genom en meningsfylld fritid och möjligheter till kulturella upplevelser av god kvalitet samt 1

3 - ge rimliga lokalkostnader i kommunala lokaler genom subvention av lokalhyror och stöd till organisationer med egen lokalhållning Kommunens inriktningsmål för bidragsberättigad verksamhet Umeå kommun tycker att det är angeläget att stödet till föreningar och organisationer: 1. används till insatser för att uppnå kommunens olika idé- och målsättningsprogram (t ex kultur-, invandrar-, handikapp-, jämställdhets- och ungdomspolitiska program), 2. används till att främja föreningslivets mångfald i hela kommunen, 3. används till att stimulera de föreningar som har idéer och nya verksamhetsformer som ökar medlemsaktiviteten och når nya grupper, 4. används till att uppmuntra ungdomars engagemang och initiativkraft, 5. används till att främja föreningarnas medverkan i samhällelig verksamhet på olika sätt, 6. används till att skapa positiva fritidsmiljöer för att motverka utslagning, missbruk, ohälsa och ensamhet, 7. används till att stimulera föreningarnas engagemang för att goda etniska relationer bevaras och utvecklas i samhället, 8. används till att främja kommunens etniskt/språkliga föreningar kulturella och sociala verksamheter, 9. används till att främja de politiska ungdomsförbundens verksamhet, 10. används till att ge kommuninvånarna goda möjligheter att delta i och uppleva idrott och rekreation av olika slag samt olika konstformer, 11. används så att det leder till ett ökat nyttjande av allmänna samlingslokaler och bättre tillvaratagande av kommunens egna lokalresurser, 12. används till att underlätta lokalhållande föreningars möjlighet att fortsätta sin verksamhet i kommunens ytterområden speciellt där kommunala lokaler saknas. Granskning Förening som får bidrag är skyldig att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning på det sätt som kommunen bestämmer. De kommunala bidragen grundas på olika kriterier, bl a: - antal medlemmar - antal sammankomster - antal närvaromarkeringar - kostnader - antal studietimmar - genomförda arrangemang Kommunen ska ha möjlighet att kontrollera att de uppgifter som lämnas in som grund för ansökan är riktiga. Föreningen ska kunna redovisa räkenskaper/kvitton minst två år bakåt i tiden. 2

4 REGISTRERING AV FÖRENING Umeå Fritid strävar efter att ha ett så komplett föreningsregister som möjligt för att på ett enkelt sätt kunna tillhandahålla uppgifter om föreningslivet i Umeå till både allmänhet och andra förvaltningar. Vi se därför gärna att så många föreningar som möjligt registrerar sig. Även de som inte är bidragsberättigade. För att kunna få kommunalt bidrag till föreningsverksamhet eller för att få nyttja kommunens föreningsservice krävs dock att föreningen är registrerad i Umeå kommuns föreningsregister. Nyregistrering Registrering av ny förening kan ske vid vilken tidpunkt som helst under året. Information om att starta en förening finns på Umeå kommuns hemsida Blankett för att registrera förening finns i Umeå kommuns blankettbank > blanketter Till ansökan om registrering av ny förening ska föreningen bifoga stadgar samt presentation av föreningens verksamhet Organisationsnummer får föreningen hos skattemyndigheten Omregistrering Vid varje årsskifte ska alla föreningar uppdatera uppgifterna om föreningen i föreningsregistret så att föreningsbyrån har korrekta kontaktuppgifter till föreningens styrelse. Det är viktigt för att föreningen inte ska missa viktig information om bidrag, utbildningar, m.m. Dessutom blir föreningen synlig för allmänheten på vår hemsida. Omregistrering görs av föreningen själv i föreningsregistret via Umeå kommuns hemsida Lösenord lämnas ut av. Villkor Registrerad förening ska ha minst 5 medlemmar, stadgar och en av medlemmarna vald och fungerande styrelse. I anmälan anges namn och adress på ordförande, kassör och sekreterare samt e- postadress till föreningen. För ytterligare information Telefon (vxl): E-post: 3

5 STÖD TILL UNGDOMSVERKSAMHET Mål/syfte Kommunens stöd till föreningar motiveras bl.a. av den socialt förebyggande effekten. Syftet är att ge föreningar goda ekonomiska förutsättningar för att bedriva ungdomsverksamhet. Fritidsnämndens stöd till ungdomsverksamhet utgörs av aktivitetsbidrag, lokalbidrag och subventionerade hyror i kommunala lokaler och anläggningar. Dessutom finns särskilda bidrag till projektverksamhet. Villkor Rätt till kommunalt bidrag för ungdomsverksamhet har lokal förening som bedriver ideell ungdomsverksamhet i Umeå kommun. Lokal förening ska omfatta minst 10 medlemmar i åldern 7-20 år. Bidragsberättigad förening ska vara uppbyggd och fungera enligt allmänt vedertagna demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem. Av föreningens stadgar ska framgå att alla som instämmer i föreningens målsättning har rätt till medlemskap och att vara med i föreningens verksamhet. Bidrag får inte överstiga budgeterade medel/ konsekvenser för utbetalningsrutin För att räknas som bidragsberättigad medlem gäller: - Medlem som är i åldern 7-20 år (åldern räknas per kalenderår fr o m det år deltagaren fyller 7 år t o m det år deltagaren fyller 20 år). - Medlem som är individuellt registrerad i föreningens medlemsregister. - Medlem som fått stadgeenliga möjligheter att påverka verksamhetens innehåll och utformning Skolidrottsföreningar får kommunalt aktivitetsbidrag via fritidsnämnden. Samverkande krets kan i vissa fall betraktas som bidragsberättigad förening. Föreningar som får kommunalt bidrag ska bedriva all ungdomsverksamhet i drogfri miljö. Undantag från generell rätt till bidrag - ekonomiska föreningar, personalföreningar, fackföreningar och andra föreningar vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen, - föreningar som får bidrag till samma verksamhet via annan kommunal förvaltning, - skol-, student- och föräldraföreningar. - Medlemskap av tillfällig natur "bingomedlem", "dansmedlem" "terminsmedlem" etc. är inte bidragsgrundande Övrigt Om så önskas ska föreningen kunna lämna verksamhetsberättelse och övriga handlingar. Bidrag utbetalas endast till huvudstyrelsens plus-, bankgiro eller bankkonto. Fritidsnämnden kan utfärda kompletterande bestämmelser om så behövs. 4

6 AKTIVITETSSTÖD Kommunalt aktivitetsbidrag omfattar åldersgruppen 7-20 år där fritidsnämnden årligen beslutar om bidragets storlek. Innevarande år (2009) beviljas aktivitetsbidrag enligt följande regler: - 13 kr per deltagare i en sammankomst som fyller nedanstående villkor. - Politiska ungdomsförbund får aktivitetsbidrag med 60 kr per genomförd sammankomst med deltagare i bidragsålder år. - Deltagare med funktionshinder, från åldern 7 år och äldre, får dubbelt aktivitetsstöd per deltagare. Villkor för sammankomster - Ska ha minst 3 och högst 30 deltagare i åldern 7-20 år. - Ska pågå minst 60 minuter - Varje gruppverksamhet ska vara ledarledd. Ledare kan vara lägst 13 år och kan ej vara ansvarig för flera grupper samtidigt. - Vid varje sammankomst ska närvaro föras. En ledare i föreningen ska intyga att uppgifterna om närvaron är riktiga. - Redovisning av närvaro ska ske via aktivitetskort på nätet - En deltagare får räknas en gång per dag och verksamhet i samma förening. Till exempel kan en deltagare spela fotboll och sedan dansa i samma förening och föreningen får då aktivitetsstöd för båda aktiviteterna. - Utgångspunkten för att räknas som deltagare är medlemskap i föreningen men deltagare i föreningens prova på och andra aktiviteter i rekryteringssyfte kan också räknas som bidragsberättigade. - En sammankomst ska ligga i linje med föreningens verksamhetsidé för barn och ungdom. - Aktiviteten ska innehålla gemensam samling och avslutning. Omklädning (i vilken social samvaro och samtal om olika angelägna frågor ingår) får inkluderas i denna tid. - En gemensam samling med någon form av instruktion eller motsvarande ska ske. Verksamhet kan därefter ske individuellt eller i mindre grupper. - Aktiviteten genomförs av föreningen. Bidrag beviljas inte till aktivitet som anordnas av riksorganisationen, distrikt eller lokalt samarbetsorgan. - Den av föreningen utsedda föreningsadministratören ska godkänna föreningens samtliga närvarokort innan ansökningstiden gått ut. - För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag. - Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna handlingar kan medföra att föreningen avstängs från bidrag. Även återbetalning kan krävas. - Bidrag beviljas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer. - Bidrag beviljas inte till studiecirkelsammankomster. - Vid matcher räknas laget som en grupp, under förutsättning att övriga villkor uppfylls. Arrangör av tävling får endast redovisa den egna föreningens deltagare. 5

7 - Bidrag kan beviljas till sammankomster i idrottsskolor som anordnas av föreningar. De i idrottsskolan medverkande föreningarna eller sektionerna söker bidrag för de sammankomster som var och en svarar för. Ansökan och utbetalning För perioden 1/1 30/6 lämnas ansökan senast den 15 augusti. Utbetalning sker senast september månad. För perioden 1/7 31/12 lämnas ansökan senast den 15 februari. Utbetalning sker senast mars månad. Ansökan sker via aktivitetskort på nätet För att erhålla lösenord till aktivitetskort på nätet kontakta: Telefon (vxl.): E-post: 6

8 LOKALBIDRAG Ungdom Bidraget är avsett att hjälpa till för att klara föreningarnas behov av lokaler för ungdomsverksamhet. Bidraget kan endast sökas av föreningar som beviljats aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet. Lokalbidrag kan sökas både för föreningens egna lokaler samt för lokaler som hyrs för att ha ungdomsverksamhet. Om föreningen, förutom barn- och ungdomsverksamhet, bedriver annan verksamhet i samma lokal (t ex vuxenverksamhet, uthyrning etc.) ges bidrag endast för den del av lokalkostnaderna som berör den egna ungdomsverksamheten. Bidragets storlek utgår efter redovisning av föregående års faktiska lokalkostnad. Villkor - Bidrag ges endast till lokaler ägda/förhyrda inom Umeå kommuns geografiska område. - Bidrag ges inte för tider som hyrs i lokaler/anläggningar där fritidsnämnden blockförhyr och fördelar tider med redan subventionerade hyror. - Bidraget till föreningens verksamhets- och/eller kanslilokaler ska stå i proportion till verksamhetens storlek och behov. - I de fall föreningen väljer ett dyrare privat alternativ i stället för en erbjuden kommunal lokal ges lokalbidrag motsvarande det kommunala alternativet. - Lokalbidraget grundas på antal genomförda sammankomster enligt redovisning till aktivitetskort på nätet med f n 60 kr per sammankomst, dock högst 60 % av redovisad lokalkostnad och/eller kr. Bidragets storlek prövas av fritidsnämnden årligen i samband med budget. - Politiska ungdomsförbund får lokalbidrag med 100 kr per sammankomst. Bidragets storlek prövas av fritidsnämnden årligen i samband med budget. - Bidrag ges inte för lokalkostnader i samband med entrébelagda arrangemang. - Kvitton som visar vilka kostnader som betalats ska kunna uppvisas om så krävs. - Inkomster vid uthyrning av egna eller hyrda lokaler ska redovisas i ansökan. - Förening som ensam disponerar en kommunal expeditions-/verksamhetslokal debiteras 40 % av hyreskostnaden. Denna kostnad är ej att betrakta som bidragsberättigad hyreskostnad. Förening som ensam disponerar kommunal expeditions/verksamhetslokal svarar själv för städning. - Bidragsberättigad hyreskostnad innefattar: Kallhyra Försäkringar Värme och el Fastighetsskatt Vatten och avlopp Arrende Renhållning/sophämtning Sotning Kostnader för telefon, förbrukningsmaterial samt löner för vaktmästare, lokalvårdare etc. är inte bidragsgrundande. Ansökan och utbetalning Ansökan ska vara, Umeå Fritid, tillhanda senast den 15 mars (ansökan avser föregående kalenderår). Ansökan sker på särskild ansökningsblankett via Utbetalning sker under april månad. 7

9 INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE Mål/syfte Syftet med bidraget är: - att stimulera föreningar till internationellt samarbete - att underlätta för ungdomar att delta i internationella utbyten - att stimulera internationell förståelse och tolerans Krav på sökande Sökande förening ska vara registrerad i Umeå kommuns föreningsregister. Föreningen ska bedriva verksamhet för ungdomar i ålder 7-25 år Krav på utbytet - Bidrag ges till internationella ungdomsutbyten - Deltagande i utbytet ska vara i åldrarna 7-25 år - Utbytet ska i nära samarbete med utbytespartners - Det ska finnas en tydlig dimension av interkulturellt utbyte - Det är en fördel om föreningen har planer på ett långsiktigt samarbete med sin utbytespartner Bidrag ges inte till studieresor eller träningsläger. Bidrag Bidrag ges per deltagare för att täcka kostnader för resor, logi, mat och aktiviteter. Maximalt bidrag är 3000 kronor per deltagare. Bidrag ges maximalt till 8 deltagare per förening och utbyte. Bidrag kan ges för resor till andra länder eller för att ta emot deltagare från andra länder. Resor behöver inte göras åt båda håll. Ansökan Ansökan om bidrag lämnas till, Umeå Fritid. Ansökan kan göras löpande under året. Handläggningstiden beräknas till ca 4 veckor. Använd gärna vår särskilda blankett på Redovisning Efter genomfört utbyte ska en redovisning skickas till föreningsbyrån. Den ska innehålla en beskrivande del med information om aktiviteter, uppfyllda mål och utvärdering. Redovisningen ska också innehålla en ekonomisk redovisning med information om kostnader och intäkter. Redovisningen görs på särskild blankett på 8

10 Utbetalning Utbetalning av bidraget sker vanligtvis efter genomfört utbyte. Om föreningen har svårt att ligga ute med pengar kan bidraget utbetalas i förskott. Förskottsutbetalningar sker efter överenskommelse med föreningsbyrån För ytterligare information Sara Nordström Telefon (vxl): E-post: 9

11 PROJEKTSTÖD Generellt för samtliga bidrag är att vi prioriterar projekt som: - Är nytänkande och testar nya metoder - Är ett samarbete mellan flera föreningar - Drivs av grupper som inte tidigare sökt bidrag hos oss - Är tillfälliga, d.v.s. inte en del av ordinarie verksamhet - Drivs på ideell grund Inriktning ungdomsverksamhet Vi prioriterar projekt som: - Riktar sig till målgruppen unga i mellanstadiet och upp till 20 år. - Gör insatser för utsatta ungdomar med särskilda behov - Främjar utvecklingsinsatser för barn/ungas fritidsaktiviteter i Umeå kommun. Insatserna får inte vara del av ordinarie verksamhet i föreningen. - Uppmuntrar ungdomars fritidsintressen. - Tar hänsyn till kommunens policys/program. - Aktivt förebygger allt bruk av tobak, alkohol, narkotika och doping. - Förebygger våld och skadegörelse samt aktivt motverkar främlingsfientlighet. - Aktivt stimulerar flickors fritidsverksamhet - Aktivt stimulerar mångfaldsarbetet - Aktivt stimulerar ungdomars inflytande och delaktighet Inriktning Mångfald Vi prioriterar projekt som: - Bidrar till kulturell mångfald - Riktar sig till medborgare i Umeå kommun - Inkluderar grupper i utanförskap - Bidrar till en ökad jämställdhet - Inkluderar funktionshindrade i verksamheten Inriktning Folkhälsa Vi prioriterar projekt som: - Bidrar till en ökad folkhälsa - Verkar förebyggande bland grupper i risksonen för dålig hälsa Villkor Föreningar enskilt eller föreningar i samarbete med andra har rätt att söka bidraget. Ansökan skickas minst 5 veckor innan genomförandet. Ansökningar över skickas minst 10 veckor innan genomförande. Kontakta gärna berörd handläggare innan ansökan skickas. Utbetalning sker efter genomfört och redovisat projekt. Blanketter för ansökan och redovisning finns på vår hemsida 10

12 För ytterligare information Sara Nordström Kjell Thelberg Thomas Savilahti Telefon (vxl.): E-post: 11

13 STÖD TILL POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND Fritidsnämnden ger aktivitetsbidrag till politiska ungdomsförbund. Se regler för aktivitetsbidrag på sidan 5. Utöver detta ger kommunfullmäktige anvisar årligen ett rambelopp att användas för stöd till de politiska ungdomsförbunden vars moderpartier är representerade i kommunfullmäktige. Stödet omfattar dels en fast del per parti och en rörlig del fördelat efter antalet mandat som partierna har i kommunfullmäktige. Dessutom ges även ett stöd i form av ett aktivitetsbidrag för de sammankomster som genomförs. Villkor Politiska ungdomsförbund registrerade i Umeå kommuns föreningsregister och med moderpartiet representerat i kommunfullmäktige beviljas bidrag enligt nedan. Regler Ansökan ska lämnas in av föreningens huvudstyrelse. Bidrag utbetalas endast till huvudstyrelsens plus-, bankgiro eller bankkonto. Fritidsnämnden kan utfärda de kompletterande bestämmelser om så behövs. Bidragsmottagande förening ska även lämna in verksamhets- och revisionsberättelse. Fast stöd Fast årligt bidrag ges med kr/ungdomsförbund samt ett bidrag per mandat som moderpartiet har i kommunfullmäktige på ca kr/mandat. Ansökan och utbetalning betalar ut bidraget till bidragsberättigat ungdomsförbund under januari månad. För ytterligare information Telefon (vxl): E-post: 12

14 DRIFTSSTÖD TILL FÖRENINGAR MED EGNA FRILUFTS- OCH IDROTTSAN- LÄGGNINGAR Mål/Syfte Driftsstödet syftar till ett ge ekonomisk och konsultativt stöd till idrotts- frilufts- och motsvarande organisationer inom kommunen. Bidraget avser att täcka del av skötsel- och driftskostnad av föreningsägda anläggningar. Villkor Stöd till föreningsanläggningar beviljas till föreningar registrerade i Umeå kommuns föreningsregister. Bidrag beviljas till idrotts- och friluftsanläggningar. Föreningen ska svara för att anläggningen hålls i gott skick och är driftsäker och dopingfri. Om anläggningen överlåts, läggs ned eller försummas inom en tvåårsperiod kan fritidsnämnden besluta att föreningen blir skyldig att betala tillbaka återbetala hela eller delar av bidraget. Föreningen är skyldig att hålla anläggningen brandförsäkrad om inte undantag kan ges. När det gäller stöd till förbättringar och reparationer kan påbörjade eller redan utförda projekt inte beviljas bidrag. Fritidsnämnden kan i vissa fall medge undantag. Vid arrende eller hyra måste giltigt arrende-/hyreskontrakt med löptid på minst 5 år framåt finnas. Lokalen/anläggningen ska opartiskt, i skälig omfattning/villkor upplåtas till på orten verksam organisation eller grupp med organiserad verksamhet samt åt enskilda. Föreningen är skyldig underkasta sig den kontroll av arbetenas utförande och bidragens användning som fritidsnämnden anser är nödvändigt. Bidrag kan inte ges till periodiskt underhåll. Bidrag som ej tagits i anspråk inom två år efter beslut återgår till fritidsnämnden. I det fall beviljat bidrag är lägre än sökt belopp, och föreningen anser att de inte kan fullfölja projektet i sin helhet är föreningen skyldig att anmäla detta till. Fritidsnämnden kan då ta ställning till bidragsärendet på nytt. Kontroll Under perioderna juli september och januari februari genomförs, årligen av personal från Umeå Fritid, en översyn av sommar respektive vinteranläggningar som får fast anläggningsstöd för att kontrollera att nödvändigt underhåll har gjorts. Föreningen är skyldig att iaktta de särskilda villkor fritidsnämnden kan ha föreskrivet. 13

15 Driftsbidrag Bidragets storlek bestäms årligen av fritidsnämnden. Fotbollsplaner Gräsplan: Matcharena (förbundsserier) 4,75 kr/kvm Övriga gräsplaner (7 och 11-manna) 4,00 kr/kvm Sportfält/gräsyta (max x m 2 ) 2, 50kr/kvm Grusplan: Grusplan, 11-manna 3,15 kr/kvm Grusplan 7-manna och övriga planer 1,60 kr/kvm Föreningar som har grus och övriga gräsplaner i/sportfält i nära anslutning till konstgräsplaner får driftsbidraget reducerat med 50% på dessa objekt: Isbanor Elljusspår Tennisbanor Badplatser Utan sarg > 500 kvm Utan sarg < 500 kvm Med sarg > 500 kvm Med sarg < 500 kvm Belysning Bidrag per km Tillägg för skate kombinerat med klassiskt spår Asfaltbana Massabana Bryggor Toalett Renhållning Golfanläggningar Bidrag per hål Kartframställning (orientering) Nyproduktion av karta Revidering av karta Enklare revidering Specialanläggningar enligt särskild prövning Bangolfanläggningar Friluftsgårdar Motoranläggning Ridsportanläggningar Scoutanläggning Skjutbana Badmintonstadion IKSU Skoterleder kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr/hål kr/m kr/m kr/m2 14

16 Investeringsbidrag Med investeringsbidraget vill fritidsnämnden skapa förutsättningar för nybyggnad och reparation av föreningsägda anläggningar. Prioriterade områden är: - Om- och tillbyggnad av lokal/anläggning för ökat utnyttjande. - Föreningens möjlighet till utveckling av barn och ungdomsverksamhet. - Jämställdhetsskapande åtgärder. - Tillgänglighet för funktionshindrade. - Miljöförbättringar och energisparåtgärder. Ansökan och utbetalning Driftbidrag Ansökan skickas till, Umeå Fritid, senast den 31 oktober. Ansökan sker på särskild ansökningsblankett via Beslut i bidragsfrågan skickas till sökande föreningen under februari månad, året efter ansökningsåret. Fotbollsplaner, Ridanläggningar och Golfanläggningar får bidrag utbetalt i september innevarande år, d v s efter avslutat sommarsäsong. Isbane- och skidanläggningar får sitt bidrag i slutet av februari, d v s i slutet av vintersäsong. Investeringsbidrag Ansökan skickas till, Umeå Fritid, senast den 31 oktober. Ansökan sker på särskild ansökningsblankett via I ansökan ska uppgifter om antal uthyrningstillfällen samt eget nyttjande aktiviteter i/på anläggningen framgå för de två föregående åren. Handlingar som ska bifogas till ansökan - Presentation av föreningen och anledningen till byggnationen/underhållet. - Karta över området där anläggningen finns/ska vara belägen, fastighetsbetäckning. - Äganderättshandling eller upplåtelseavtal avseende mark omfattande minst fem år framåt. Hyresavtal prövas från fall till fall. - Ritningar (huvudritningar) och/eller arbetsbeskrivning. - Specificerad kostnadsberäkning och finansieringsplan för hur projektet ska finansieras (ifylls även på blanketten) samt uppskattning av antal ideella arbetstimmar. Egen arbetstid ska inte medräknas som beräknad kostnad. Beslut i bidragsfrågan skickas till sökande föreningen under februari månad, året efter ansökningsåret. För ytterligare information Telefon (vxl): E-post: 15

17 BYGDEMEDEL Mål/syfte Bygdeavgiftsmedel är ett bidrag till de kommuner som har reglerade vattendrag. Tillämpningsföreskrifter rörande bland annat bygdeavgiften finns i förordningen om bygde- och fiskeavgifter (1998:928). I den sägs att avgiftsmedel som inte ska gå till vissa skadeersättningar ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna (8 ). I samma bestämmelser sägs även att lån eller bidrag ej får medföra att det blir nödvändigt att även i fortsättningen bevilja medel för ändamålet eller att stat eller kommun kan förorsakas inte avsedda kostnader. Hänsyn ska tas till statligt stöd som lämnas i annan ordning. Det är den bygd som berörs av vattenföretaget eller anläggningar för detta som kommer i fråga för bidrag. Det är sagt att bygdebegreppet ska ges en vid tolkning och att bygdeområdet vid en vattenreglering inte får avgränsas alltför snävt. En prövning får ofta ske från fall till fall. Nyttan och betydelsen av investeringen får därför bland annat vägas in i sammanhanget. Medlen kan beviljas i form av bidrag eller lån. Länsstyrelsen har delegerat till Umeå kommun/fritidsnämnden att besluta om bidrag från Bygdeavgiftsmedel inom Umeå kommun. Villkor Bygdeavgiftsmedel kan beviljas till föreningar verksamma i Umeå kommun och registrerade i Umeå kommuns föreningsregister. Regler - Bidrag till byggande av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt. Bidrag kan beviljas med högst 75 % av de kostnader som inte täcks av andra bidragsmedel. - Bidrag till handikappanpassning av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt. Bidrag kan beviljas med högst 75 % av de kostnader som inte täcks av andra bidragsmedel. - Bidrag till miljöanpassning av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt. Bidrag kan beviljas med högst 75 % av de kostnader som inte täcks av andra bidragsmedel. - Bidrag till större renoveringsinsatser (ej löpande underhåll) i anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt. Bidrag kan beviljas med högst 75 % av de kostnader som inte täcks av andra bidragsmedel. - Hänsyn ska tas till kommunens program för jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. - Prioritering görs av verksamheter som främjar ungdomars och funktionshindrades situation. - Bidrag till medfinansiering av EU-projekt. 16

18 Ansökan och utbetalning Ansökan skickas till, Umeå Fritid, senast den 31 oktober. Ansökan sker på särskild ansökningsblankett via Ansökan ska innehålla uppgifter om förening, kontaktperson, ändamålsbeskrivning, beräknad kostnad i en finansieringsplan samt uppskattning av antal ideella arbetstimmar. Egen arbetstid skall inte medräknas som beräknad kostnad. Handlingar som ska bifogas till ansökan: - Presentation av föreningen och anledningen till byggnationen/underhållet. - Karta över området där anläggningen finns/ska vara belägen, fastighetsbetäckning. - Äganderättshandling eller upplåtelseavtal avseende mark omfattande minst fem år framåt. Hyresavtal prövas från fall till fall. - Ritningar (huvudritningar) och/eller arbetsbeskrivning. - Specificerad kostnadsberäkning och finansieringsplan för hur projektet ska finansieras (ifylls även på blanketten) samt uppskattning av antal ideella arbetstimmar. Egen arbetstid ska inte medräknas som beräknad kostnad. För ytterligare information Thomas Savilahti Kjell Thelberg Telefon (vxl): E-post: 17

19 STÖD TILL SM- OCH INTERNATIONELLA TÄVLINGAR Mål/syfte Syftet med bidraget är att ur ett publikt, medialt och turistiskt intresse stimulera föreningslivet att få SM- och internationella arrangemang till Umeå. Villkor Med SM-arrangemang avses ungdoms- junior och seniorarrangemang inom ramen för RF-idrotter. Bidraget gäller ej seriebunden verksamhet och SM-slutspel. För större arrangemang kan bidrag beviljas efter särskild prövning. Ansökan och utbetalning Bidragsansökan prövas av fritidsnämnden och ska lämnas in i god tid före, minst 4 månader, tävlingens/arrangemangets genomförande. Ansökan lämnas till, Umeå Fritid. Ansökan sker löpande under året på särskild blankett via > Blanketter Bidragsansökan för SM- och internationella arrangemang ska innehålla följande uppgifter: - Organisationens namn - Kontaktperson, adress och telefonnummer - Beskrivning av den planerade verksamheten (innehåll, syfte, målgrupp/er, tidpunkt, längd, plats/er) - Kostnads- och intäktskalkyl Utbetalning sker efter genomfört och redovisat arrangemang. För ytterligare information Telefon (vxl): E-post: 18

20 STÖD TILL FISKEVÅRDANDE ÅTGÄRDER Mål/syfte De kommunala bidragen till fiskevård har som syfte att stimulera fiskevårdsarbetet inom kommunen. Stödet är en del i den totala finansieringen av fiskevårdssatsningar där övriga intäkter kan komma från fiskekortsintäkter, statsbidrag, sponsorer, ideella insatser etc. En förutsättning för kommunalt stöd är att fisket upplåts för allmänheten. De bidrag som kan ges är startbidrag, grundbidrag, skötselbidrag och investeringsbidrag. Villkor/regler Bidragsberättigad organisation ska förvalta vatten på en juridisk stabil grund enligt något av följande alternativ: - Fiskevårdsförening (FVO) - Samfällighetsförening med rätt att besluta i fiskefrågor - Förening etc. som arrenderar fiskevatten av juridiskt stabil organisation. Arrendet skall avse minst 5 år Stöd till bildande av FVO För bildande av FVO (fiskevårdsområdesförening) kan stöd utgå för de kostnader som ej täcks av statsbidrag. Innan ansökan om bildande av FVO inlämnas till Lantmäterimyndigheten skall kontakt tas med Umeå Fritid för att bidrag skall kunna påräknas. Startbidrag För nybildande FVO kan ett startbidrag sökas för initiala kostnader som t ex tryck av fiskekort, uppskyltning av området, framtagande av fiskekarta etc. Startbidrag utgår med 10 grundbelopp*. Grundbidrag Grundbidraget är ett stöd till föreningens administrativa utgifter. Grundbidraget utgår för närvarande med 2 grundbelopp*. För sålda fiskekort utgår ett bidrag med 1 kr/sålt fiskekort. Skötselbidrag Skötselbidraget är till för att stimulera skötsel av serviceanläggningar som används av sportfiskare. Bidraget bygger på ett poängsystem där varje poäng är värd 1 grundbelopp* som årligen fastställs av fritidsnämnden. Komplett rastplats (vindskydd, toalett, eldplats, soptunna) Vindskydd, koja etc. Toaletter Naturdamm Fiskebryggor Båt för uthyrning 2,00 poäng 0,50 poäng 0,50 poäng 0,50 poäng 0,25 poäng 0,25 poäng 19

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET 2010-09-17 UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET... 1 REGISTRERING AV FÖRENING... 3 STÖD TILL UNGDOMSVERKSAMHET (Aktivitetsstöd, lokalbidrag)...

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG Antagna av SeN 141119 90 RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2015 2 INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Registrering av förening sid 5 Sammankomstbidrag/Aktivitetsstöd

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund Bidragsregler för föreningar och studieförbund Antagna av Kultur- och fritidsnämnden Grundvillkor - Bidragsberättigade är ideella och demokratiska

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Föreningsbidrag. Ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag. Ungdomsverksamhet 00013 Föreningsbidrag Ungdomsverksamhet 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd enligt demokratiska

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden

Bidragsbestämmelser. För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun. Kulturnämnden Bidragsbestämmelser För ideella föreningar och organisationer inom Kävlinge kommun Kulturnämnden Bestämmelser och tillämpningsföreskrifter för kommunal bidragsgivning till föreningslivet i Kävlinge kommun.

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3

BIDRAGSREGLER 2013. Att starta en förening... 3. Startbidrag 3. Föreningens verksamhet... 3. Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 BIDRAGSREGLER 2013 Att starta en förening... 3 Startbidrag 3 Föreningens verksamhet... 3 Aktivitetsbidrag 3 Utvecklingsbidrag 3 Mentorsbidrag... 4 Vilka kan söka? 4 Hur stort är bidraget? 4 Utbildning...

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration

Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Regler och riktlinjer för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens stöd till föreningar/ organisationer som främjar integration Fastställt av UAN 2005-12-15 278 Nämndens

Läs mer

Innehållsförteckning Sida

Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning... 1 Ansökningsförfarande... 2 sberättigade organisationer... 3 sformer... 3 Granskning... 4 Reducering av bidrag...4 Lokalbidrag... 4 Aktivitetsbidrag...

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN

REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN REGLER FÖR BIDRAG TILL 805-1 IDEELLA FÖRENINGAR INOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1993-06-22, 129. Ändrade av kommunfullmäktige 1993-10-26, 186, 1995-10- 26, 288. Reglerna tillämpas fr

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer

FÖRENINGSBIDRAG. För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E FÖRENINGSBIDRAG För handikappföreningar och sociala stödoch hjälporganisationer Föreningar i Huddinge kommun kan ansöka om föreningsbidrag, som är

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17

FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR. Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 FÖRENINGSBIDRAG REGLER FÖR ANSÖKNINGAR Antagen av Bildningsnämnden 2014-12-11 125 och Teknik och fritidsnämnden 2015-02-11 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Föreningsbidrag i Emmaboda kommun... 2 BILDNINGSNÄMNDEN...

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM

FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR VERKSAMMA INOM MULLSJÖ KOMMUN Februari 2002 (Smärre rev. 2011) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kommunala bidrag enligt dessa normer, bidragsform A-F), utgår till förening med ungdomsverksamhet

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet

FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet FÖRENINGSBIDRAG Ungdomsverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 1 1 ALLMÄNT 1:1 Rätt till bidrag Förening i Skövde kommun, som bedriver fritidsverksamhet för ungdomar inom Skövde kommun och är uppbyggd

Läs mer

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde

För föreningar inom Kultur-och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 1 (6) För föreningar inom s verksamhetsområde Allmänna bestämmelser Syftet med bidragen är att stödja föreningar som har verksamhet för ungdomar, pensionärer, handikappade eller som har kulturverksamhet.

Läs mer

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19

Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109. Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun PROMEMORIA 2012-12-19 PROMEMORIA 2012-12-19 Kultur och fritid Mats Bergström 08-5555 98 03 Beslut i kultur- och fritidsnämnden 2012-12- 10 109 Bestämmelser för stöd till föreningar i Täby kommun Innehåll 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun

Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Bidragsregler för fritidsföreningar i Tjörns kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-09-03, KFN 2012/45 Tillägg antaget av kultur- och fritidsnämnden 2013-03-18, KFN

Läs mer

Föreningsinformation. Umeå Fritid Vi skapar möjligheter. Augusti 2005 Nr 5 Ansvarig utgivare: Kjell Thelberg

Föreningsinformation. Umeå Fritid Vi skapar möjligheter. Augusti 2005 Nr 5 Ansvarig utgivare: Kjell Thelberg Föreningsinformation Augusti 2005 Nr 5 Ansvarig utgivare: Kjell Thelberg Vision 2010-träffar leder till subventionerade ledarutbildning för unga Som ni redan vet har Umeå Fritid med politiker från Fritidsnämnden

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund 2006-10-20 Bidragsregler för föreningar och studieförbund. Antagna av Nämnden för Kultur och Fritid Grundvillkor - Bidragsberättigade är

Läs mer

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar.

Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Bidragsnormer för ungdomsföreningar, övriga ideella föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar. Ungdomsföreningar För att bli registrerad och godkänd som ungdomsförening hos nämnden

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01

Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun

Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Bidragsregler för ideella föreningar i Botkyrka kommun Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Bidragsregler för

Läs mer

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet RIKTLINJE Föreningsbidrag - fritid Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka. Dokumentet

Läs mer

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar 387:1 Bidragsbestämmelser för: ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar

Läs mer

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet

c/o adress Postgiro/Bankgiro Föreningens hemsida Postadress Organisations nr. Riksorganisationstillhörighet KULTUR & FRITID ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR UNGDOMSVERKSAMHET Ansökan lämnas till Kultur & Fritid, Box 41,221 00 Lund, senast 1 mars. FÖRENINGSUPPGIFTER Föreningens officiella adress Sökande förening Telefon

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun

Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun Bildningsförvaltningen Bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsföreningar i Oskarshamns kommun 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Allmänna bestämmelser 3 2 Föreningskategorier 4 3 Föreningar fritid 5 3.1

Läs mer

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas

Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas Juni 2005 Kulturnämnden Reviderad 2008-01-17 Reviderad 2009-01-01 Reviderad 2011-09-20 Regler och anvisningar för stöd till idrotts och friluftsorganisationernas distriktsorganisationer 1 Generella kriterier

Läs mer

REGLEMENTE FÖR FÖRENINGSBIDRAG. Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till ideella föreningar i Mora kommun

REGLEMENTE FÖR FÖRENINGSBIDRAG. Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till ideella föreningar i Mora kommun REGLEMENTE FÖR FÖRENINGSBIDRAG Allmänna bestämmelser för kommunala bidrag till ideella föreningar i Mora kommun Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område.

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖRENINGSBIDRAG BURLÖVS KOMMUN Burlövs kommun 1 (13) BESTÄMMELSER för FÖRENINGS i BURLÖVS KOMMUN 2015 BURLÖVS KOMMUN 2 (13) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 7 Lokalbidrag 8 Aktivitetsbidrag 9 Grundbidrag - verksamhet

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag

Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Mall för fördelning av omsorgsnämndens föreningsbidrag Det som ligger till grund för föreningsbidragen är omsorgsnämndens viljeinriktning att fokus ska ligga på aktiviteter och inte hyresbidrag. Fördelning

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2003 FÖR BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR M.FL.

BIDRAGSREGLER 2003 FÖR BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR M.FL. FÖRENINGSSERVICE NYA BIDRAGSREGLER 2003 FÖR BARN- OCH UNGDOMSFÖRENINGAR M.FL. Tillämpning av Förändrade regler för stöd till barn och ungdomsorganisationer i Uppsala antagna av KF 25-26 mars 2002 70. ADRESS:

Läs mer

BIDRAGSREGLER FÖR LANDSTINGETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER

BIDRAGSREGLER FÖR LANDSTINGETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER BIDRAGSREGLER FÖR LANDSTINGETS BIDRAGSGIVNING TILL EXTERNA ORGANISATIONER Antagna av landstingsfullmäktigen 2001-06-20- -21 Organisationsbidrag 2(19) INNEHÅLL 1 ALLMÄNT...3 1 1.1 BIDRAGSGIVNINGENS BETYDELSE

Läs mer

Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26

Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Föreningsbidrag i Lekebergs kommun antagna av Kommunfullmäktige 2009-11-26 Regler och anslag för bidrag till föreningsverksamhet fastställs av Kommunfullmäktige. Inom ramen för givna regler beviljar

Läs mer

Bidragsbestämmelser, tillämpningsanvisningar

Bidragsbestämmelser, tillämpningsanvisningar Kultur- och fritidsnämnden Bidragsbestämmelser, tillämpningsanvisningar Innehåll Adress... 2 DEFINITIONER... 2 Barn- och ungdomsverksamhet... 2 Medlem... 2 Aktiva medlemmar... 2 Medlemsregister... 2 Sammankomst...

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden

Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 2008 Bidragsregler för ungdomsföreningar fastställda av Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser Sid 3 Stoppdatum 4 Lokalbidrag 5 Verksamhetsbidrag 6 Lägerbidrag 8 Driftbidrag

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER

REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER REGIONFÖRBUNDET JÄMTLANDS LÄNS BIDRAGSREGLER FÖR EXTERNA ORGANISATIONER Fastställt av Regionstyrelsen 2011-12-19 2(21) Innehållsregister 1 ALLMÄNT 3 1.1 BIDRAGSGIVNINGENS BETYDELSE FÖR LÄNSINNEVÅNARNA

Läs mer

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun

Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Bilaga KA 2012.41 Föreningsbidrag i Malung-Sälens kommun Policy och riktlinjer Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00 Fax: 0280 183 09 Plusgiro: 3 43 41 8 Bankgiro: 468 4312 www.malung-salen.se

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping

Bidragsregler. för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Bidragsregler för kultur- och fritidsverksamhet i Norrköping Innehåll Föreningsbidrag Grundregler för föreningsbidrag...4 Bidragsformer: - Driftsstöd för föreningsdrivna anläggningar...5 - Handikappanpassningsstöd...5

Läs mer

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund

Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Revisionsrapport Granskning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund Motala kommun Maj 2009 Karin Jäderbrink 2009-05-18 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag 2008

Bestämmelser för kommunala bidrag 2008 Bestämmelser för kommunala bidrag 2008 GRUNDBESTÄMMELSER för bidrag ur Helsingborgs Stads anslag till ungdomsorganisationer gällande fr o m den 1 januari 2008 enligt Skol- och Fritidsnämndens beslut den

Läs mer

Organisationsuppdrag i Halland

Organisationsuppdrag i Halland Organisationsuppdrag i Halland ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Regler för anslag till distriktsorganisationer Fastställd av Regionfullmäktige 24 november, 2004, 35 samt 4 juni 2008, 9.

Läs mer

Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun (HKF 8020)

Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun (HKF 8020) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 21 oktober 2013 8 Paragraf Diarienummer KS-2013/798.112 Förslag till revidering av regler för föreningsbidrag i Huddinge kommun (HKF 8020)

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden

ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR. Kultur- och turismnämnden . Kultur- och turismnämnden ANSÖKAN: SNABBA STÅLAR Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig

Läs mer

Innehåll. Mål och prioritering vid lokaluthyrning 19

Innehåll. Mål och prioritering vid lokaluthyrning 19 Innehåll Målsättning/policy 1 Idrottsföreningar Sammankomstbidrag 4 Driftbidrag 5 Föreningar med kontinuerlig barnoch ungdomsverksamhet Medlemsbidrag 7 Politiska ungdomsorganisationer 8 Idrotts- och övriga

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1.

Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer. Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Förslag till nya och ändrade former av bidrag till föreningar och organisationer Det här är en lättläst sammanfattning av texten. 1. Inledning Bakgrund Kommunfullmäktige i Lund har bett Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57

Kulturbidrag. Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet. Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 Kulturbidrag Bestämmelser för bidrag till kulturverksamhet Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2015-10-12 57 1. SYFTE OCH MÅL Utifrån kultur- och fritidsnämndens (KFN) ansvarsområden och kommunens övergripande

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Bidrag. Föreningsbidragen ska skapa förutsättningar för ett varierat utbud av kulturarrangemang, sport- och fritidsaktiviteter.

Bidrag. Föreningsbidragen ska skapa förutsättningar för ett varierat utbud av kulturarrangemang, sport- och fritidsaktiviteter. Bidrag Kultur- och fritidsnämnden i Båstads kommun ansvarar för frågor som rör människors fria tid, allt det som vi gör av lust och egen vilja, för att må bra och trivas med livet. Nämnden ska, utifrån

Läs mer

Bidragsnormer Kultur och Fritid

Bidragsnormer Kultur och Fritid BESLUT 1 (15) 2011-05-12 Bidragsnormer Kultur och Fritid 1. Inledning Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att inom ramen för beviljat anslag och fastställda normer fördela bidrag

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl.

Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl. 2003-12-15, reviderad 2015-01-15 Riktlinjer för föreningsbidrag till handikapp- och frivilligorganisationer m.fl. 1 Målsättning Föreningslivets funktion Föreningslivet fyller en viktig funktion i samhället.

Läs mer

Söka föreningsbidrag på webben - landskrona.se

Söka föreningsbidrag på webben - landskrona.se LAT HU Landskrona stad Söka föreningsbidrag på webben - landskrona.se Uppdaterad 2014-11-20 ND Innehåll Kontaktperson på fritids- och kulturförvaltningen...2 Inledning...2 Följande bidrag går att söka

Läs mer

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 1 ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER 2008 Antagna av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun 2008-08-28 (Reviderade Kf 196/2013) Kommunalt bidrag utgår enligt dessa bestämmelser till föreningar som under demokratiska

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Bidragsregler 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens bidrag syftar till att stödja och stimulera den allsidiga kultur- och fritidsverksamheten i Marks kommun. De ideella

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10)

Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Ansökan om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Inlämnas i 1 ex till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Datum Diarienummer Bidrag

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Bidragsregler. för Idrotts- och fritidsföreningar

Bidragsregler. för Idrotts- och fritidsföreningar Bidragsregler för Idrotts- och fritidsföreningar Bidragsregler för idrotts- och fritidföreningar, beslutade av kultur- och fritidsnämnden 2006-05-31 1 Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser 3 Att starta

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

KOMMUNALA BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET

KOMMUNALA BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KOMMUNALA BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET VARBERGS KOMMUN 2015 Bidragsbestämmelser antagna av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 Gäller från och med

Läs mer

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15

Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Organisationsuppdrag och överenskommelse 2008-04-15 Dessa regler avser Region Hallands organisationsuppdrag till distriktsorganisationer i Halland och det anslag som är kopplat till uppdraget. Anslag lämnas

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer