UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET"

Transkript

1 UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING... 1 REGISTRERING AV FÖRENING... 3 UNGDOMSVERKSAMHET... 4 INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE... 8 PROJEKTSTÖD POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND STÖD TILL FÖRENINGAR MED EGNA FRILUFTS- OCH IDROTTSANLÄGGNINGAR (Drifts och investeringsbidrag) BYGDEMEDEL SM- OCH INTERNATIONELLA TÄVLINGAR FISKEVÅRDANDE ÅTGÄRDER PENSIONÄRSVERKSAMHET ETNISKA FÖRENINGAR SAMLINGSLOKALER STUDIEFÖRBUNDENS VERKSAMHET HANDIKAPPORGANISATIONER SOCIALA FÖRENINGAR KULTURFÖRENINGAR ÅRLIGT VERKSAMHETSSTÖD KULTURARRANGEMANG - TILLFÄLLIGA SKOTERLEDER FRAMSTÄLLNING AV ORIENTERINGSKARTOR ANSÖKNINGSTIDER... 35

2 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRE- NINGSLIVET (antagna av kommunfullmäktige november 1997) Kommunens övergripande mål för stödet till ideella föreningar samt organisationer av folkrörelsekaraktär, är att stödja ungdoms-, kultur-, folkbildnings-, handikapp-, etniskt/språkliga- och sociala föreningar i deras arbete. Kommunen vill genom olika stödformer ge föreningslivet förutsättningar att genomföra utvecklande och förebyggande verksamhet av god kvalitet samt medverka till en spridning av aktiviteter till olika delar av kommunen. Kommunen vill med olika stödformer i första hand gynna verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 7-20 år. Barnkonventionen Umeå kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att kommunens alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda och att barn- och ungdomsperspektiv lyfts fram i alla verksamheter. Kommunfullmäktiges beslut om nämndernas mål återspeglar kommunens övergripande mål. En av de gemensamma nämnarna är fokus på barns och ungas utveckling. I artikel 31 Vila och fritid erkänner konventionsstaterna barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i rekreations- och fritidsverksamhet. Artikel 31 kan också ses i relation till artikel 6 om barnets rätt till utveckling. Lek, kultur- och fritidsaktiviteter antas vara helande och läkande. De kan därigenom hjälpa barnet att återfå sitt självförtroende och sin tillit till omvärlden. Artikel 12 uttrycker barnens rätt till inflytande och påverkansmöjligheter för barn och unga i beslut som direkt gäller dem. Denna rätt gäller såväl i ett individuellt sammanhang som vid mer allmänna eller grupprelaterade beslut. Barnet ska ha samma rätt och möjligheter som de vuxna och barnens fritid och rekreation ska inte diskrimineras. Staterna har vidare en skyldighet att se till att alla barn får samma rätt till kultur, lek och fritidsaktiviteter. Fritidsutbudet ska således vara tillgängligt för alla barn. När kommunen ger bidrag är det för att kommunen genom föreningarnas verksamhet vill - utveckla demokratiska arbetsformer som leder till engagemang, delaktighet och samverkan samt möten mellan olika kulturer, - stödja nya former för utveckling av aktiviteter och engagemang, - förebygga sociala problem, - stödja socialt utsatta grupper eller människor, - stimulera till fysiska aktiviteter i hälsofrämjande syfte, - ge främst barn och ungdom, men även övriga kommuninvånare möjlighet till ett fritt och allsidigt val av aktiviteter utifrån egna intressen och värderingar, - ge kommuninvånarna goda livsvillkor och god hälsa genom en meningsfylld fritid och möjligheter till kulturella upplevelser av god kvalitet samt 1

3 - ge rimliga lokalkostnader i kommunala lokaler genom subvention av lokalhyror och stöd till organisationer med egen lokalhållning Kommunens inriktningsmål för bidragsberättigad verksamhet Umeå kommun tycker att det är angeläget att stödet till föreningar och organisationer: 1. används till insatser för att uppnå kommunens olika idé- och målsättningsprogram (t ex kultur-, invandrar-, handikapp-, jämställdhets- och ungdomspolitiska program), 2. används till att främja föreningslivets mångfald i hela kommunen, 3. används till att stimulera de föreningar som har idéer och nya verksamhetsformer som ökar medlemsaktiviteten och når nya grupper, 4. används till att uppmuntra ungdomars engagemang och initiativkraft, 5. används till att främja föreningarnas medverkan i samhällelig verksamhet på olika sätt, 6. används till att skapa positiva fritidsmiljöer för att motverka utslagning, missbruk, ohälsa och ensamhet, 7. används till att stimulera föreningarnas engagemang för att goda etniska relationer bevaras och utvecklas i samhället, 8. används till att främja kommunens etniskt/språkliga föreningar kulturella och sociala verksamheter, 9. används till att främja de politiska ungdomsförbundens verksamhet, 10. används till att ge kommuninvånarna goda möjligheter att delta i och uppleva idrott och rekreation av olika slag samt olika konstformer, 11. används så att det leder till ett ökat nyttjande av allmänna samlingslokaler och bättre tillvaratagande av kommunens egna lokalresurser, 12. används till att underlätta lokalhållande föreningars möjlighet att fortsätta sin verksamhet i kommunens ytterområden speciellt där kommunala lokaler saknas. Granskning Förening som får bidrag är skyldig att ställa sina räkenskaper och redovisningshandlingar till förfogande för granskning på det sätt som kommunen bestämmer. De kommunala bidragen grundas på olika kriterier, bl a: - antal medlemmar - antal sammankomster - antal närvaromarkeringar - kostnader - antal studietimmar - genomförda arrangemang Kommunen ska ha möjlighet att kontrollera att de uppgifter som lämnas in som grund för ansökan är riktiga. Föreningen ska kunna redovisa räkenskaper/kvitton minst två år bakåt i tiden. 2

4 REGISTRERING AV FÖRENING Umeå Fritid strävar efter att ha ett så komplett föreningsregister som möjligt för att på ett enkelt sätt kunna tillhandahålla uppgifter om föreningslivet i Umeå till både allmänhet och andra förvaltningar. Vi se därför gärna att så många föreningar som möjligt registrerar sig. Även de som inte är bidragsberättigade. För att kunna få kommunalt bidrag till föreningsverksamhet eller för att få nyttja kommunens föreningsservice krävs dock att föreningen är registrerad i Umeå kommuns föreningsregister. Nyregistrering Registrering av ny förening kan ske vid vilken tidpunkt som helst under året. Information om att starta en förening finns på Umeå kommuns hemsida Blankett för att registrera förening finns i Umeå kommuns blankettbank > blanketter Till ansökan om registrering av ny förening ska föreningen bifoga stadgar samt presentation av föreningens verksamhet Organisationsnummer får föreningen hos skattemyndigheten Omregistrering Vid varje årsskifte ska alla föreningar uppdatera uppgifterna om föreningen i föreningsregistret så att föreningsbyrån har korrekta kontaktuppgifter till föreningens styrelse. Det är viktigt för att föreningen inte ska missa viktig information om bidrag, utbildningar, m.m. Dessutom blir föreningen synlig för allmänheten på vår hemsida. Omregistrering görs av föreningen själv i föreningsregistret via Umeå kommuns hemsida Lösenord lämnas ut av. Villkor Registrerad förening ska ha minst 5 medlemmar, stadgar och en av medlemmarna vald och fungerande styrelse. I anmälan anges namn och adress på ordförande, kassör och sekreterare samt e- postadress till föreningen. För ytterligare information Telefon (vxl): E-post: 3

5 STÖD TILL UNGDOMSVERKSAMHET Mål/syfte Kommunens stöd till föreningar motiveras bl.a. av den socialt förebyggande effekten. Syftet är att ge föreningar goda ekonomiska förutsättningar för att bedriva ungdomsverksamhet. Fritidsnämndens stöd till ungdomsverksamhet utgörs av aktivitetsbidrag, lokalbidrag och subventionerade hyror i kommunala lokaler och anläggningar. Dessutom finns särskilda bidrag till projektverksamhet. Villkor Rätt till kommunalt bidrag för ungdomsverksamhet har lokal förening som bedriver ideell ungdomsverksamhet i Umeå kommun. Lokal förening ska omfatta minst 10 medlemmar i åldern 7-20 år. Bidragsberättigad förening ska vara uppbyggd och fungera enligt allmänt vedertagna demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem. Av föreningens stadgar ska framgå att alla som instämmer i föreningens målsättning har rätt till medlemskap och att vara med i föreningens verksamhet. Bidrag får inte överstiga budgeterade medel/ konsekvenser för utbetalningsrutin För att räknas som bidragsberättigad medlem gäller: - Medlem som är i åldern 7-20 år (åldern räknas per kalenderår fr o m det år deltagaren fyller 7 år t o m det år deltagaren fyller 20 år). - Medlem som är individuellt registrerad i föreningens medlemsregister. - Medlem som fått stadgeenliga möjligheter att påverka verksamhetens innehåll och utformning Skolidrottsföreningar får kommunalt aktivitetsbidrag via fritidsnämnden. Samverkande krets kan i vissa fall betraktas som bidragsberättigad förening. Föreningar som får kommunalt bidrag ska bedriva all ungdomsverksamhet i drogfri miljö. Undantag från generell rätt till bidrag - ekonomiska föreningar, personalföreningar, fackföreningar och andra föreningar vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen, - föreningar som får bidrag till samma verksamhet via annan kommunal förvaltning, - skol-, student- och föräldraföreningar. - Medlemskap av tillfällig natur "bingomedlem", "dansmedlem" "terminsmedlem" etc. är inte bidragsgrundande Övrigt Om så önskas ska föreningen kunna lämna verksamhetsberättelse och övriga handlingar. Bidrag utbetalas endast till huvudstyrelsens plus-, bankgiro eller bankkonto. Fritidsnämnden kan utfärda kompletterande bestämmelser om så behövs. 4

6 AKTIVITETSSTÖD Kommunalt aktivitetsbidrag omfattar åldersgruppen 7-20 år där fritidsnämnden årligen beslutar om bidragets storlek. Innevarande år (2009) beviljas aktivitetsbidrag enligt följande regler: - 13 kr per deltagare i en sammankomst som fyller nedanstående villkor. - Politiska ungdomsförbund får aktivitetsbidrag med 60 kr per genomförd sammankomst med deltagare i bidragsålder år. - Deltagare med funktionshinder, från åldern 7 år och äldre, får dubbelt aktivitetsstöd per deltagare. Villkor för sammankomster - Ska ha minst 3 och högst 30 deltagare i åldern 7-20 år. - Ska pågå minst 60 minuter - Varje gruppverksamhet ska vara ledarledd. Ledare kan vara lägst 13 år och kan ej vara ansvarig för flera grupper samtidigt. - Vid varje sammankomst ska närvaro föras. En ledare i föreningen ska intyga att uppgifterna om närvaron är riktiga. - Redovisning av närvaro ska ske via aktivitetskort på nätet - En deltagare får räknas en gång per dag och verksamhet i samma förening. Till exempel kan en deltagare spela fotboll och sedan dansa i samma förening och föreningen får då aktivitetsstöd för båda aktiviteterna. - Utgångspunkten för att räknas som deltagare är medlemskap i föreningen men deltagare i föreningens prova på och andra aktiviteter i rekryteringssyfte kan också räknas som bidragsberättigade. - En sammankomst ska ligga i linje med föreningens verksamhetsidé för barn och ungdom. - Aktiviteten ska innehålla gemensam samling och avslutning. Omklädning (i vilken social samvaro och samtal om olika angelägna frågor ingår) får inkluderas i denna tid. - En gemensam samling med någon form av instruktion eller motsvarande ska ske. Verksamhet kan därefter ske individuellt eller i mindre grupper. - Aktiviteten genomförs av föreningen. Bidrag beviljas inte till aktivitet som anordnas av riksorganisationen, distrikt eller lokalt samarbetsorgan. - Den av föreningen utsedda föreningsadministratören ska godkänna föreningens samtliga närvarokort innan ansökningstiden gått ut. - För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag. - Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna handlingar kan medföra att föreningen avstängs från bidrag. Även återbetalning kan krävas. - Bidrag beviljas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer. - Bidrag beviljas inte till studiecirkelsammankomster. - Vid matcher räknas laget som en grupp, under förutsättning att övriga villkor uppfylls. Arrangör av tävling får endast redovisa den egna föreningens deltagare. 5

7 - Bidrag kan beviljas till sammankomster i idrottsskolor som anordnas av föreningar. De i idrottsskolan medverkande föreningarna eller sektionerna söker bidrag för de sammankomster som var och en svarar för. Ansökan och utbetalning För perioden 1/1 30/6 lämnas ansökan senast den 15 augusti. Utbetalning sker senast september månad. För perioden 1/7 31/12 lämnas ansökan senast den 15 februari. Utbetalning sker senast mars månad. Ansökan sker via aktivitetskort på nätet För att erhålla lösenord till aktivitetskort på nätet kontakta: Telefon (vxl.): E-post: 6

8 LOKALBIDRAG Ungdom Bidraget är avsett att hjälpa till för att klara föreningarnas behov av lokaler för ungdomsverksamhet. Bidraget kan endast sökas av föreningar som beviljats aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet. Lokalbidrag kan sökas både för föreningens egna lokaler samt för lokaler som hyrs för att ha ungdomsverksamhet. Om föreningen, förutom barn- och ungdomsverksamhet, bedriver annan verksamhet i samma lokal (t ex vuxenverksamhet, uthyrning etc.) ges bidrag endast för den del av lokalkostnaderna som berör den egna ungdomsverksamheten. Bidragets storlek utgår efter redovisning av föregående års faktiska lokalkostnad. Villkor - Bidrag ges endast till lokaler ägda/förhyrda inom Umeå kommuns geografiska område. - Bidrag ges inte för tider som hyrs i lokaler/anläggningar där fritidsnämnden blockförhyr och fördelar tider med redan subventionerade hyror. - Bidraget till föreningens verksamhets- och/eller kanslilokaler ska stå i proportion till verksamhetens storlek och behov. - I de fall föreningen väljer ett dyrare privat alternativ i stället för en erbjuden kommunal lokal ges lokalbidrag motsvarande det kommunala alternativet. - Lokalbidraget grundas på antal genomförda sammankomster enligt redovisning till aktivitetskort på nätet med f n 60 kr per sammankomst, dock högst 60 % av redovisad lokalkostnad och/eller kr. Bidragets storlek prövas av fritidsnämnden årligen i samband med budget. - Politiska ungdomsförbund får lokalbidrag med 100 kr per sammankomst. Bidragets storlek prövas av fritidsnämnden årligen i samband med budget. - Bidrag ges inte för lokalkostnader i samband med entrébelagda arrangemang. - Kvitton som visar vilka kostnader som betalats ska kunna uppvisas om så krävs. - Inkomster vid uthyrning av egna eller hyrda lokaler ska redovisas i ansökan. - Förening som ensam disponerar en kommunal expeditions-/verksamhetslokal debiteras 40 % av hyreskostnaden. Denna kostnad är ej att betrakta som bidragsberättigad hyreskostnad. Förening som ensam disponerar kommunal expeditions/verksamhetslokal svarar själv för städning. - Bidragsberättigad hyreskostnad innefattar: Kallhyra Försäkringar Värme och el Fastighetsskatt Vatten och avlopp Arrende Renhållning/sophämtning Sotning Kostnader för telefon, förbrukningsmaterial samt löner för vaktmästare, lokalvårdare etc. är inte bidragsgrundande. Ansökan och utbetalning Ansökan ska vara, Umeå Fritid, tillhanda senast den 15 mars (ansökan avser föregående kalenderår). Ansökan sker på särskild ansökningsblankett via Utbetalning sker under april månad. 7

9 INTERNATIONELLT UNGDOMSUTBYTE Mål/syfte Syftet med bidraget är: - att stimulera föreningar till internationellt samarbete - att underlätta för ungdomar att delta i internationella utbyten - att stimulera internationell förståelse och tolerans Krav på sökande Sökande förening ska vara registrerad i Umeå kommuns föreningsregister. Föreningen ska bedriva verksamhet för ungdomar i ålder 7-25 år Krav på utbytet - Bidrag ges till internationella ungdomsutbyten - Deltagande i utbytet ska vara i åldrarna 7-25 år - Utbytet ska i nära samarbete med utbytespartners - Det ska finnas en tydlig dimension av interkulturellt utbyte - Det är en fördel om föreningen har planer på ett långsiktigt samarbete med sin utbytespartner Bidrag ges inte till studieresor eller träningsläger. Bidrag Bidrag ges per deltagare för att täcka kostnader för resor, logi, mat och aktiviteter. Maximalt bidrag är 3000 kronor per deltagare. Bidrag ges maximalt till 8 deltagare per förening och utbyte. Bidrag kan ges för resor till andra länder eller för att ta emot deltagare från andra länder. Resor behöver inte göras åt båda håll. Ansökan Ansökan om bidrag lämnas till, Umeå Fritid. Ansökan kan göras löpande under året. Handläggningstiden beräknas till ca 4 veckor. Använd gärna vår särskilda blankett på Redovisning Efter genomfört utbyte ska en redovisning skickas till föreningsbyrån. Den ska innehålla en beskrivande del med information om aktiviteter, uppfyllda mål och utvärdering. Redovisningen ska också innehålla en ekonomisk redovisning med information om kostnader och intäkter. Redovisningen görs på särskild blankett på 8

10 Utbetalning Utbetalning av bidraget sker vanligtvis efter genomfört utbyte. Om föreningen har svårt att ligga ute med pengar kan bidraget utbetalas i förskott. Förskottsutbetalningar sker efter överenskommelse med föreningsbyrån För ytterligare information Sara Nordström Telefon (vxl): E-post: 9

11 PROJEKTSTÖD Generellt för samtliga bidrag är att vi prioriterar projekt som: - Är nytänkande och testar nya metoder - Är ett samarbete mellan flera föreningar - Drivs av grupper som inte tidigare sökt bidrag hos oss - Är tillfälliga, d.v.s. inte en del av ordinarie verksamhet - Drivs på ideell grund Inriktning ungdomsverksamhet Vi prioriterar projekt som: - Riktar sig till målgruppen unga i mellanstadiet och upp till 20 år. - Gör insatser för utsatta ungdomar med särskilda behov - Främjar utvecklingsinsatser för barn/ungas fritidsaktiviteter i Umeå kommun. Insatserna får inte vara del av ordinarie verksamhet i föreningen. - Uppmuntrar ungdomars fritidsintressen. - Tar hänsyn till kommunens policys/program. - Aktivt förebygger allt bruk av tobak, alkohol, narkotika och doping. - Förebygger våld och skadegörelse samt aktivt motverkar främlingsfientlighet. - Aktivt stimulerar flickors fritidsverksamhet - Aktivt stimulerar mångfaldsarbetet - Aktivt stimulerar ungdomars inflytande och delaktighet Inriktning Mångfald Vi prioriterar projekt som: - Bidrar till kulturell mångfald - Riktar sig till medborgare i Umeå kommun - Inkluderar grupper i utanförskap - Bidrar till en ökad jämställdhet - Inkluderar funktionshindrade i verksamheten Inriktning Folkhälsa Vi prioriterar projekt som: - Bidrar till en ökad folkhälsa - Verkar förebyggande bland grupper i risksonen för dålig hälsa Villkor Föreningar enskilt eller föreningar i samarbete med andra har rätt att söka bidraget. Ansökan skickas minst 5 veckor innan genomförandet. Ansökningar över skickas minst 10 veckor innan genomförande. Kontakta gärna berörd handläggare innan ansökan skickas. Utbetalning sker efter genomfört och redovisat projekt. Blanketter för ansökan och redovisning finns på vår hemsida 10

12 För ytterligare information Sara Nordström Kjell Thelberg Thomas Savilahti Telefon (vxl.): E-post: 11

13 STÖD TILL POLITISKA UNGDOMSFÖRBUND Fritidsnämnden ger aktivitetsbidrag till politiska ungdomsförbund. Se regler för aktivitetsbidrag på sidan 5. Utöver detta ger kommunfullmäktige anvisar årligen ett rambelopp att användas för stöd till de politiska ungdomsförbunden vars moderpartier är representerade i kommunfullmäktige. Stödet omfattar dels en fast del per parti och en rörlig del fördelat efter antalet mandat som partierna har i kommunfullmäktige. Dessutom ges även ett stöd i form av ett aktivitetsbidrag för de sammankomster som genomförs. Villkor Politiska ungdomsförbund registrerade i Umeå kommuns föreningsregister och med moderpartiet representerat i kommunfullmäktige beviljas bidrag enligt nedan. Regler Ansökan ska lämnas in av föreningens huvudstyrelse. Bidrag utbetalas endast till huvudstyrelsens plus-, bankgiro eller bankkonto. Fritidsnämnden kan utfärda de kompletterande bestämmelser om så behövs. Bidragsmottagande förening ska även lämna in verksamhets- och revisionsberättelse. Fast stöd Fast årligt bidrag ges med kr/ungdomsförbund samt ett bidrag per mandat som moderpartiet har i kommunfullmäktige på ca kr/mandat. Ansökan och utbetalning betalar ut bidraget till bidragsberättigat ungdomsförbund under januari månad. För ytterligare information Telefon (vxl): E-post: 12

14 DRIFTSSTÖD TILL FÖRENINGAR MED EGNA FRILUFTS- OCH IDROTTSAN- LÄGGNINGAR Mål/Syfte Driftsstödet syftar till ett ge ekonomisk och konsultativt stöd till idrotts- frilufts- och motsvarande organisationer inom kommunen. Bidraget avser att täcka del av skötsel- och driftskostnad av föreningsägda anläggningar. Villkor Stöd till föreningsanläggningar beviljas till föreningar registrerade i Umeå kommuns föreningsregister. Bidrag beviljas till idrotts- och friluftsanläggningar. Föreningen ska svara för att anläggningen hålls i gott skick och är driftsäker och dopingfri. Om anläggningen överlåts, läggs ned eller försummas inom en tvåårsperiod kan fritidsnämnden besluta att föreningen blir skyldig att betala tillbaka återbetala hela eller delar av bidraget. Föreningen är skyldig att hålla anläggningen brandförsäkrad om inte undantag kan ges. När det gäller stöd till förbättringar och reparationer kan påbörjade eller redan utförda projekt inte beviljas bidrag. Fritidsnämnden kan i vissa fall medge undantag. Vid arrende eller hyra måste giltigt arrende-/hyreskontrakt med löptid på minst 5 år framåt finnas. Lokalen/anläggningen ska opartiskt, i skälig omfattning/villkor upplåtas till på orten verksam organisation eller grupp med organiserad verksamhet samt åt enskilda. Föreningen är skyldig underkasta sig den kontroll av arbetenas utförande och bidragens användning som fritidsnämnden anser är nödvändigt. Bidrag kan inte ges till periodiskt underhåll. Bidrag som ej tagits i anspråk inom två år efter beslut återgår till fritidsnämnden. I det fall beviljat bidrag är lägre än sökt belopp, och föreningen anser att de inte kan fullfölja projektet i sin helhet är föreningen skyldig att anmäla detta till. Fritidsnämnden kan då ta ställning till bidragsärendet på nytt. Kontroll Under perioderna juli september och januari februari genomförs, årligen av personal från Umeå Fritid, en översyn av sommar respektive vinteranläggningar som får fast anläggningsstöd för att kontrollera att nödvändigt underhåll har gjorts. Föreningen är skyldig att iaktta de särskilda villkor fritidsnämnden kan ha föreskrivet. 13

15 Driftsbidrag Bidragets storlek bestäms årligen av fritidsnämnden. Fotbollsplaner Gräsplan: Matcharena (förbundsserier) 4,75 kr/kvm Övriga gräsplaner (7 och 11-manna) 4,00 kr/kvm Sportfält/gräsyta (max x m 2 ) 2, 50kr/kvm Grusplan: Grusplan, 11-manna 3,15 kr/kvm Grusplan 7-manna och övriga planer 1,60 kr/kvm Föreningar som har grus och övriga gräsplaner i/sportfält i nära anslutning till konstgräsplaner får driftsbidraget reducerat med 50% på dessa objekt: Isbanor Elljusspår Tennisbanor Badplatser Utan sarg > 500 kvm Utan sarg < 500 kvm Med sarg > 500 kvm Med sarg < 500 kvm Belysning Bidrag per km Tillägg för skate kombinerat med klassiskt spår Asfaltbana Massabana Bryggor Toalett Renhållning Golfanläggningar Bidrag per hål Kartframställning (orientering) Nyproduktion av karta Revidering av karta Enklare revidering Specialanläggningar enligt särskild prövning Bangolfanläggningar Friluftsgårdar Motoranläggning Ridsportanläggningar Scoutanläggning Skjutbana Badmintonstadion IKSU Skoterleder kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr/hål kr/m kr/m kr/m2 14

16 Investeringsbidrag Med investeringsbidraget vill fritidsnämnden skapa förutsättningar för nybyggnad och reparation av föreningsägda anläggningar. Prioriterade områden är: - Om- och tillbyggnad av lokal/anläggning för ökat utnyttjande. - Föreningens möjlighet till utveckling av barn och ungdomsverksamhet. - Jämställdhetsskapande åtgärder. - Tillgänglighet för funktionshindrade. - Miljöförbättringar och energisparåtgärder. Ansökan och utbetalning Driftbidrag Ansökan skickas till, Umeå Fritid, senast den 31 oktober. Ansökan sker på särskild ansökningsblankett via Beslut i bidragsfrågan skickas till sökande föreningen under februari månad, året efter ansökningsåret. Fotbollsplaner, Ridanläggningar och Golfanläggningar får bidrag utbetalt i september innevarande år, d v s efter avslutat sommarsäsong. Isbane- och skidanläggningar får sitt bidrag i slutet av februari, d v s i slutet av vintersäsong. Investeringsbidrag Ansökan skickas till, Umeå Fritid, senast den 31 oktober. Ansökan sker på särskild ansökningsblankett via I ansökan ska uppgifter om antal uthyrningstillfällen samt eget nyttjande aktiviteter i/på anläggningen framgå för de två föregående åren. Handlingar som ska bifogas till ansökan - Presentation av föreningen och anledningen till byggnationen/underhållet. - Karta över området där anläggningen finns/ska vara belägen, fastighetsbetäckning. - Äganderättshandling eller upplåtelseavtal avseende mark omfattande minst fem år framåt. Hyresavtal prövas från fall till fall. - Ritningar (huvudritningar) och/eller arbetsbeskrivning. - Specificerad kostnadsberäkning och finansieringsplan för hur projektet ska finansieras (ifylls även på blanketten) samt uppskattning av antal ideella arbetstimmar. Egen arbetstid ska inte medräknas som beräknad kostnad. Beslut i bidragsfrågan skickas till sökande föreningen under februari månad, året efter ansökningsåret. För ytterligare information Telefon (vxl): E-post: 15

17 BYGDEMEDEL Mål/syfte Bygdeavgiftsmedel är ett bidrag till de kommuner som har reglerade vattendrag. Tillämpningsföreskrifter rörande bland annat bygdeavgiften finns i förordningen om bygde- och fiskeavgifter (1998:928). I den sägs att avgiftsmedel som inte ska gå till vissa skadeersättningar ska användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna (8 ). I samma bestämmelser sägs även att lån eller bidrag ej får medföra att det blir nödvändigt att även i fortsättningen bevilja medel för ändamålet eller att stat eller kommun kan förorsakas inte avsedda kostnader. Hänsyn ska tas till statligt stöd som lämnas i annan ordning. Det är den bygd som berörs av vattenföretaget eller anläggningar för detta som kommer i fråga för bidrag. Det är sagt att bygdebegreppet ska ges en vid tolkning och att bygdeområdet vid en vattenreglering inte får avgränsas alltför snävt. En prövning får ofta ske från fall till fall. Nyttan och betydelsen av investeringen får därför bland annat vägas in i sammanhanget. Medlen kan beviljas i form av bidrag eller lån. Länsstyrelsen har delegerat till Umeå kommun/fritidsnämnden att besluta om bidrag från Bygdeavgiftsmedel inom Umeå kommun. Villkor Bygdeavgiftsmedel kan beviljas till föreningar verksamma i Umeå kommun och registrerade i Umeå kommuns föreningsregister. Regler - Bidrag till byggande av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt. Bidrag kan beviljas med högst 75 % av de kostnader som inte täcks av andra bidragsmedel. - Bidrag till handikappanpassning av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt. Bidrag kan beviljas med högst 75 % av de kostnader som inte täcks av andra bidragsmedel. - Bidrag till miljöanpassning av anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt. Bidrag kan beviljas med högst 75 % av de kostnader som inte täcks av andra bidragsmedel. - Bidrag till större renoveringsinsatser (ej löpande underhåll) i anläggning, samlingslokal eller friluftsanläggning i föreningsregi och där allmänintresset är starkt. Bidrag kan beviljas med högst 75 % av de kostnader som inte täcks av andra bidragsmedel. - Hänsyn ska tas till kommunens program för jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. - Prioritering görs av verksamheter som främjar ungdomars och funktionshindrades situation. - Bidrag till medfinansiering av EU-projekt. 16

18 Ansökan och utbetalning Ansökan skickas till, Umeå Fritid, senast den 31 oktober. Ansökan sker på särskild ansökningsblankett via Ansökan ska innehålla uppgifter om förening, kontaktperson, ändamålsbeskrivning, beräknad kostnad i en finansieringsplan samt uppskattning av antal ideella arbetstimmar. Egen arbetstid skall inte medräknas som beräknad kostnad. Handlingar som ska bifogas till ansökan: - Presentation av föreningen och anledningen till byggnationen/underhållet. - Karta över området där anläggningen finns/ska vara belägen, fastighetsbetäckning. - Äganderättshandling eller upplåtelseavtal avseende mark omfattande minst fem år framåt. Hyresavtal prövas från fall till fall. - Ritningar (huvudritningar) och/eller arbetsbeskrivning. - Specificerad kostnadsberäkning och finansieringsplan för hur projektet ska finansieras (ifylls även på blanketten) samt uppskattning av antal ideella arbetstimmar. Egen arbetstid ska inte medräknas som beräknad kostnad. För ytterligare information Thomas Savilahti Kjell Thelberg Telefon (vxl): E-post: 17

19 STÖD TILL SM- OCH INTERNATIONELLA TÄVLINGAR Mål/syfte Syftet med bidraget är att ur ett publikt, medialt och turistiskt intresse stimulera föreningslivet att få SM- och internationella arrangemang till Umeå. Villkor Med SM-arrangemang avses ungdoms- junior och seniorarrangemang inom ramen för RF-idrotter. Bidraget gäller ej seriebunden verksamhet och SM-slutspel. För större arrangemang kan bidrag beviljas efter särskild prövning. Ansökan och utbetalning Bidragsansökan prövas av fritidsnämnden och ska lämnas in i god tid före, minst 4 månader, tävlingens/arrangemangets genomförande. Ansökan lämnas till, Umeå Fritid. Ansökan sker löpande under året på särskild blankett via > Blanketter Bidragsansökan för SM- och internationella arrangemang ska innehålla följande uppgifter: - Organisationens namn - Kontaktperson, adress och telefonnummer - Beskrivning av den planerade verksamheten (innehåll, syfte, målgrupp/er, tidpunkt, längd, plats/er) - Kostnads- och intäktskalkyl Utbetalning sker efter genomfört och redovisat arrangemang. För ytterligare information Telefon (vxl): E-post: 18

20 STÖD TILL FISKEVÅRDANDE ÅTGÄRDER Mål/syfte De kommunala bidragen till fiskevård har som syfte att stimulera fiskevårdsarbetet inom kommunen. Stödet är en del i den totala finansieringen av fiskevårdssatsningar där övriga intäkter kan komma från fiskekortsintäkter, statsbidrag, sponsorer, ideella insatser etc. En förutsättning för kommunalt stöd är att fisket upplåts för allmänheten. De bidrag som kan ges är startbidrag, grundbidrag, skötselbidrag och investeringsbidrag. Villkor/regler Bidragsberättigad organisation ska förvalta vatten på en juridisk stabil grund enligt något av följande alternativ: - Fiskevårdsförening (FVO) - Samfällighetsförening med rätt att besluta i fiskefrågor - Förening etc. som arrenderar fiskevatten av juridiskt stabil organisation. Arrendet skall avse minst 5 år Stöd till bildande av FVO För bildande av FVO (fiskevårdsområdesförening) kan stöd utgå för de kostnader som ej täcks av statsbidrag. Innan ansökan om bildande av FVO inlämnas till Lantmäterimyndigheten skall kontakt tas med Umeå Fritid för att bidrag skall kunna påräknas. Startbidrag För nybildande FVO kan ett startbidrag sökas för initiala kostnader som t ex tryck av fiskekort, uppskyltning av området, framtagande av fiskekarta etc. Startbidrag utgår med 10 grundbelopp*. Grundbidrag Grundbidraget är ett stöd till föreningens administrativa utgifter. Grundbidraget utgår för närvarande med 2 grundbelopp*. För sålda fiskekort utgår ett bidrag med 1 kr/sålt fiskekort. Skötselbidrag Skötselbidraget är till för att stimulera skötsel av serviceanläggningar som används av sportfiskare. Bidraget bygger på ett poängsystem där varje poäng är värd 1 grundbelopp* som årligen fastställs av fritidsnämnden. Komplett rastplats (vindskydd, toalett, eldplats, soptunna) Vindskydd, koja etc. Toaletter Naturdamm Fiskebryggor Båt för uthyrning 2,00 poäng 0,50 poäng 0,50 poäng 0,50 poäng 0,25 poäng 0,25 poäng 19

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET

UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET 2010-09-17 UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET... 1 REGISTRERING AV FÖRENING... 3 STÖD TILL UNGDOMSVERKSAMHET (Aktivitetsstöd, lokalbidrag)...

Läs mer

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN

REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN REGLER FÖR I VALDEMARSVIKS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2001-09-24 och gäller from 2002-01-01 Rev KF 2010-11-29, 89 Rev KF 2012-11-26 1 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG TILL UNGDOMS- ORGANISATIONER, VALDEMARSVIKSKORPEN,

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR STORFORS KOMMUN REGLER OCH RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV KOMMUNALT STÖD TILL FÖRENINGAR I STORFORS KOMMUN REGLER För att en förening ska bli stödberättigad från kommunen ska den: Bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Bidragsbestämmelser föreningsbidrag Hammarö kommun vill genom olika bidragsformer skapa en god förutsättning för ett allsidigt föreningsliv i kommunen genom: att ge kontanta bidrag till verksamhet samt

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur

Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå. www.skelleftea.se/kultur Bidragsnormer kulturföreningar och kulturarrangemang i Skellefteå www.skelleftea.se/kultur Foto på framsidan från föreställningen Dans i novembermörkret. Fotograf: Patrick Degerman (2013) Kulturnämndens

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 18 BIDRAGSNORMER FÖR BARN- OCH UNGDOMS- FÖRENINGAR SAMT PENSIONÄRS- OCH HANDIKAPPFÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2005-11-28 att gälla fr o m 2006-01-01 Delar

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

Bidragsregler Ljungby kommun

Bidragsregler Ljungby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler Ljungby kommun Allmänna bidragsregler Ansökningsblanketter Ansökningsblanketter finns att hämta på kultur- och fritidsförvaltningens kontor eller på kommunens

Läs mer

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01

REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 REGLER FÖR STÖD TILL FÖRENINGAR I LOMMA KOMMUN Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Gäller från 2011-01-01 Syfte Lomma kommuns stöd till det ideella föreningslivet syftar till att stimulera till ett

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister... 3 4

Läs mer

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna

VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN. Bidragsnormer. för föreningsverksamhet i Vallentuna VERSION 2012-03-13 N O R M E R FRITIDSFÖRVALTNINGEN Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Fastställda av kommunfullmäktige 2003 Bidragsnormer för föreningsverksamhet i Vallentuna Innehåll

Läs mer

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN

Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Bilaga 1. Bidragsreglemente Föreningslivet NYKVARNS KOMMUN Kultur- och fritidsupplevelser av alla slag ger människor en ökad livskraft och därmed förutsättningar för en bättre allmän folkhälsa. Ett varierat

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN 96/KS310 805 KFS 1997:1 Bidragsnormer för föreningar med verksamhet inom kultur/fritid/idrott (Antagna av kommunfullmäktige den 27 januari 1997) (Gäller

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund

Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund 1 Bidragsregler 2010 för Idrotts- och ungdomsföreningar Kulturföreningar Hembygdsföreningar Naturskyddsföreningar Invandrarföreningar Samlingslokalsföreningar Studieförbund ALLMÄNT Kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Kommunalt föreningsstöd

Kommunalt föreningsstöd Kommunalt föreningsstöd Bidragsregler 1 Allmänna förutsättningar Kommunens bidragsgivning syftar till att stödja Järfällaföreningarnas organiserade barn- och ungdomsverksamhet. Med Järfällaförening avses

Läs mer

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN

FÖRENINGSBIDRAG. Handikappverksamhet. Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN FÖRENINGSBIDRAG Handikappverksamhet Dokumentet uppdaterat 2015-02-20 SKÖVDE KOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 Rätt till bidrag Organisation i Skövde kommun som bedriver fritidsverksamhet för handikappade

Läs mer

Bidragsregler för övriga föreningar

Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsregler för övriga föreningar Bidragsreglementet avser samtliga hos Upplands Väsby kommun registrerade ideella föreningar med huvudverksamhet inom det kulturella fältet samt scoutföreningar och frilufsföreningar.

Läs mer

Bidragsnormer. Gäller fr om

Bidragsnormer. Gäller fr om Bidragsnormer Gäller fr om 2008-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Bidragsberättigad förening Kommunalt föreningsbidrag kan utgå om nedanstående kriterier är uppfyllda: Föreningen - ska vara ideell, ha sitt säte

Läs mer

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun

BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Antagna av Kommunfullmäktige 2011-01-19 8 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-09-10 129 BIDRAGSNORMER För barn- och ungdomsorganisationer i Vadstena kommun Gäller fr.o.m. 2011-03-01 och ersätter tidigare

Läs mer

BIDRAGSREGLER kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden

BIDRAGSREGLER kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun. Kultur- och fritidsnämnden BIDRAGSREGLER kultur- och fritidsverksamhet i Lindesbergs kommun 2012 Kultur- och fritidsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 1.2 ÖVERGRIPANDE MÅL... 3 2. REGISTRERING AV FÖRENING... 4 2.1 NYREGISTRERING...

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Bidragsberättigad förening... 1 Handlingar... 1 Ej bidragsberättigad förening... 2 Övrigt... 2 MEDLEMSBIDRAG FÖR FÖRENINGAR FÖR FUNKTIONSNEDSATTA... 2... 2... 2 VERKSAMHETSBIDRAG...

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun

Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun Bidragsregler för Kultur och Fritid i Nora Kommun antagna av Kommunfullmäktige 2015-10-14 119 att gälla från 2016-01-01 tillsvidare, revideras under kommande

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Regler för kommunalt föreningsbidrag

Regler för kommunalt föreningsbidrag Regler för kommunalt föreningsbidrag Fritidsavdelningen Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-03-16 Datum: 2015-03-24 Dnr: Sida: 2 (9) Reglemente för kommunalt föreningsbidrag Kommunstyrelsens

Läs mer

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN

STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Kultur och Fritidsnämnden 2013-01-01 STÖD OCH BIDRAG FÖR FÖRENINGAR I HÖRBY KOMMUN Antagen av kultur och fritidsnämnden den 13/11 2013 och börja gälla 2013-01-01. Hörby kommun 242 80 Hörby Tel: 0415-182

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 7.8

Laholms kommuns författningssamling 7.8 Laholms kommuns författningssamling 7.8 Bestämmelser om bidrag till ideella föreningar; antagna av kommunfullmäktige den 16 december 2004, 145 1, med ändring den 30 augusti 2007, 115 2, den 26 november

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar

Bidragsregler för kulturföreningar Bidragsregler för kulturföreningar Gäller från 080101 Regler för bidrag till kulturföreningar m fl i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att Partille kommun

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun

Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Motala kommun Riktlinjer för bidrag till barn- och ungdomsorganisationer Motala kommun Beslutsinstans: Bildningsnämnden Diarienummer: 05/BN 0429 Datum: 2005-11-16 Paragraf: 161 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN

BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN BIDRAGSNORMER FÖR FÖRENINGAR I ÅSELE KOMMUN Dessa bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningars lokala verksamhet i Åsele kommun gäller fr.o.m. 1 januari 2014 och tills vidare. Villkoren för

Läs mer

Regler och riktlinjer för Åstorps kommuns Föreningsstöd

Regler och riktlinjer för Åstorps kommuns Föreningsstöd 1 Regler och riktlinjer för s Föreningsstöd Gäller fr o m 2008-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2008-02-25 2 Innehållsförteckning Sidan ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING...3-4 Stöd till Barn och ungdomsföreningar

Läs mer

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar

Föreningsstöd Regler. Fritids- och kulturförvaltningen. Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Landskrona stad & Föreningsstöd Regler Idrotts-, scout-, frilufts- och nykterhetsföreningar, politiska och religiösa föreningar Fritids- och kulturförvaltningen Landskrona stad Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Bestämmelser för kommunala bidrag

Bestämmelser för kommunala bidrag Bestämmelser för kommunala bidrag Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 74 Syftet med bidrag Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas samhällsnyttiga

Läs mer

Regler och villkor för föreningsbidrag

Regler och villkor för föreningsbidrag Regler och villkor för föreningsbidrag Kultur- och fritidsnämnden Strategi Plan/program Riktlinje Regler och riktlinjer 1 Innehållsförteckning Kultur- och fritidsnämndens syfte och mål med föreningsbidrag...

Läs mer

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015

Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 Bidragsbestämmelser till ideella föreningar och studieförbund 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 2. BESTÄMMELSER FÖR UNGDOMSORGANISATIONER 4 2.1 ANLÄGGNINGSBIDRAG 5 2.2 LOKALBIDRAG

Läs mer

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet

Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet STYRDOKUMENT 1(7) Beteckning Barn och utbildning Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktig 66 Dnr 609/06 Bidragsnormer för det kommunala stödet till barn- och ungdomsverksamhet Föreliggande bestämmelser för kommunala

Läs mer

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG

Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG 1 Bestämmelser för KOMMUNALA BIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER Fastställda av kommunfullmäktige 2000-12-20 SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Kontakta föreningsservice. Bestämmelser för föreningar i Sala kommun. Fritidsintendent Roger Nilsson, tfn 0224-555 04. E-post: roger.nilsson@sala.

Kontakta föreningsservice. Bestämmelser för föreningar i Sala kommun. Fritidsintendent Roger Nilsson, tfn 0224-555 04. E-post: roger.nilsson@sala. Kontakta föreningsservice Fritidsintendent Roger Nilsson, tfn 0224-555 04. E-post: roger.nilsson@sala.se 2009-06-02 Bestämmelser för föreningar i Sala kommun Aktivitetssamordnare Lena Larsson, tfn 0224-554

Läs mer

Umeå kommuns stöd till föreningslivet

Umeå kommuns stöd till föreningslivet Umeå kommuns stöd till föreningslivet Beslutade av Kommunfullmäktige maj 2013 INNEHÅLL UMEÅ KOMMUNS STÖD TILL FÖRENINGSLIVET... 2 REGISTRERING AV FÖRENING... 3 PROJEKTSTÖD GENERELLT... 4 PROJEKTSTÖD TILLFÄLLIGA

Läs mer

Kultur- och Fritidsförvaltningen

Kultur- och Fritidsförvaltningen Föreningsbidrag Ideella föreningar Gällande from. 2005-01-01 Kultur- och Fritidsförvaltningen Innehållsförteckning Sidan Allmänna bestämmelser 3 Verksamhetsbidrag 6 Hyresbidrag 8 Driftbidrag 9 Särskilda

Läs mer

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning.

Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. 1 (5) Kultur & Fritid Föreningsbidrag Föreningar kan söka bidrag för verksamhet, idéförverkligande, utbildning och driftsstöd av anläggning. Allmänna bestämmelser Kriterier för kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media

Föreningsbidrag. & Regler. Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen. Foto: Zebra Media Föreningsbidrag & Regler Foto: Zebra Media 2008 Landskrona kommun Fritids- och kulturförvaltningen Ansvarig handläggare i bidragsärenden är: Louise Jönsson Tel: 0418-47 30 13 E-post: louise.jonsson@landskrona.se

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208

Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208 Riktlinjer för föreningsbidrag Riktlinjerna antagna av kommunstyrelsen vid sammanträde den 26 september 2012, 208 Syftet med Ljusnarsbergs kommuns föreningsbidrag är att stödja ideella föreningar och organisationer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR

REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Socialförvaltningen 2012-07-20 REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR Bidragsberättigade är lokalföreningar, med säte i Gislaveds kommun, som bedriver

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG Antagna av SeN 141119 90 RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2015 2 INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Registrering av förening sid 5 Sammankomstbidrag/Aktivitetsstöd

Läs mer

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping

Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping Regler för fördelning av bidrag till funktionshindersföreningar i Norrköping REGLERNA ÄR ANTAGNA AV NORRKÖPINGS KOMMUN, VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN DEN 9 JUNI 2009. REVIDERAD VERSION ANTOGS AV VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

Bidragsregler för kulturföreningar i Tjörns kommun

Bidragsregler för kulturföreningar i Tjörns kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN sregler för kulturföreningar i Tjörns kommun Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06, 5 Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning är att

Läs mer

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun

Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Bidragsbestämmelser för organisationer verksamma inom Alvesta kommun Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Regler... 2 Bidragsformer... 3 A. Aktivitetsbidrag (verksamhetsbidrag)... 4 B. Bidrag till drift

Läs mer

Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund

Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND I RONNEBY KOMMUN Utgivare: Fritid- och kulturförvaltningen Gäller från: 2015-01-01 Antagen: KF 210 2014 Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund

Läs mer

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN

SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING BIDRAGSBESTÄMMELSER FÖR FÖRENINGAR I SVALÖVS KOMMUN SVALÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 1997:2 1997-12-22, 173 2000-01-31, 6 2002-02-25, 15 2004-01-26, 5 2005-08-29, 157 2008-12-22, 153 2009-12-21, 146 Reviderade av välfärdsutskottet

Läs mer

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se

Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32. Eva Sorvari Järnvägsgatan 12 0520-65 95 90 eva.sorvari@lillaedet.se kultur och fritid BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN Reviderat av kultur- och fritidsnämnden 2011-09-27 32 Adress Telefon e-post sid 1/7 Eva Sorvari

Läs mer

BIDRAGSREGLER. För ideella kultur- och fritidsorganisationer i Eksjö kommun. Övergripande riktlinjer antagna av Kommunfullmäktige

BIDRAGSREGLER. För ideella kultur- och fritidsorganisationer i Eksjö kommun. Övergripande riktlinjer antagna av Kommunfullmäktige BIDRAGSREGLER För ideella kultur- och fritidsorganisationer i Eksjö kommun Övergripande riktlinjer antagna av Kommunfullmäktige 2013-12-17 Bidragsregler antagna av Kommunstyrelsen 2013-12-03 INNEHÅLL Övergripande

Läs mer

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet.

Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med barn- och ungdomsverksamhet, anslutna till Riksidrottsförbundet. Styrdokument, regler Kundvalskontoret 2012-01-01 Andreas Åstrand 08-590 971 56 Dnr Fax 08-590 890 77 Andreas.astrand@upplandsvasby.se Regler för bidrag till idrottsföreningar i Upplands Väsby kommun med

Läs mer

Bidragsreglemente för Haninge kommun

Bidragsreglemente för Haninge kommun Bidragsreglemente för Haninge kommun Antaget av kommunfullmäktige den 8 februari 2010, i kraft från och med den 1 januari 2010. Bidragsreglemente Bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar/organisationer

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde.

Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Bildningsnämnden Kommunala bidrag till organisationer inom bildningsnämndens ansvarsområde. Fritidspolitisk inriktning för föreningsbidrag. Föreningarnas verksamhet är av avgörande betydelse för kommunen

Läs mer

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015

Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014. Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 Regler fastställda i upplevelsenämnden 4 december 2014 Ärendenummer UPN2012/104 Regler för bidrag till föreningar med idrotts- och kulturverksamhet 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR

Läs mer

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen. Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar KS13-268 003 Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen Inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-10

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (7) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser

Borås Stads Bidragsbestämmelser Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2015-03-01 Gäller för: Ungdomsföreningar, invandrarföreningar, pensionärsföreningar, politiska ungdomsförbund och handikappföreningar. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG

NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 c 1 (7) NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG Fastställda av kommunfullmäktige 2016-03-29, 41 För att kunna söka föreningsbidrag ska föreningen vara anmäld till föreningsregistret. Detta

Läs mer

Kommunalt föreningsstöd

Kommunalt föreningsstöd Kommunalt föreningsstöd Bidragsregler 2 2008-11-12 Kommunalt foreningsstd senaste versionen.doc 1 Allmänna förutsättningar Kommunens bidragsgivning syftar till att stödja Järfällaföreningarnas organiserade

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden

Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1 2008-04-23 Riktlinjer för föreningsbidrag från socialnämnden 1. Bidrag från socialnämnden kan utgå till föreningar med följande former av verksamhet: verksamhet för pensionärer verksamheter för funktionshindrade

Läs mer

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete

Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete 1 (7) HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR Karolina Nord 08-731 31 70 2016-02-25 2015:271 Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete Omsorgs- och socialnämndens riktlinjer 2 (7) Innehållsförteckning

Läs mer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer

Bidragsnormer för föreningar och organisationer 1 (7) Typ: Bestämmelse Giltighetstid: Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 20 Uppdateras: Barn, kultur- och utbildningsnämnden lämnar bidrag till olika föreningar och organisationer som bedriver barn-

Läs mer

Regler. Gäller från 1 januari 2011

Regler. Gäller från 1 januari 2011 Sidan 1 av 11 Regler Gäller från 1 januari 2011 INNEHÅLL Bidrag till föreningar/organisationer Målsättning, allmänna regler och bidragsformer 2 om registrering av förening/organisation 3 Startbidrag 4

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund Bidragsregler för föreningar och studieförbund Antagna av Kultur- och fritidsnämnden Grundvillkor - Bidragsberättigade är ideella och demokratiska

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Bidragsregler för idrottsföreningar

Bidragsregler för idrottsföreningar sregler för idrottsföreningar Gäller från 160201 Regler för bidrag till idrottsföreningar och övriga idéorganisationer i Partille kommun Allmänna förutsättningar Kultur- och fritidsnämndens målsättning

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 805.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Ks 2015-05-27 140 2015-05-28 2015/288 Ks 2016-04-06 94 2016-04-07 2016/90 REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR Antagna av kommunfullmäktige 2012-03-05 13 Reviderade KF 2015-12-14 105 Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo Södra Åsgatan 30 D 0297-555 00 www.ockelbo.se Utbildnings- och

Läs mer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer

Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Riktlinjer för landstingets bidrag till länets funktionshinderorganisationer Antagna av Landstingsstyrelsen 2013-09-03 Innehåll MÅLBESKRIVNING... 3 GRUNDVILLKOR FÖR BIDRAGSANSÖKAN... 3 NYA FUNKTIONSHINDERORGANISATIONER...

Läs mer

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD REGLER OCH RIKTLINJER FÖR JOKKMOKKS KOMMUNS FÖRENINGSSTÖD Ansökan om föreningsstöd ska vara inlämnad senast 15 maj året innan verksamhetsåret inleds och ska innehålla: föregående års verksamhetsberättelse

Läs mer

Borås Stads Bidragsbestämmelser

Borås Stads Bidragsbestämmelser Fritids- och folkhälsonämndens förslag (aktuell 2012-08-23) Borås Stads Bidragsbestämmelser Gäller from 2013-01-01 Gäller för: ungdomsföreningar invandrarföreningar pensionärsföreningar politiska ungdomsförbund

Läs mer

Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige Gäller från och med

Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige Gäller från och med Regler för föreningsbidrag/föreningsstöd Antagna av Kommunfullmäktige 2016-10-25. Gäller från och med 2017-01-01. Munkfors-Ransäter en attraktiv, företagsam, nära och hållbar kommun-känd för att vara spännande,

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Normer för bidrag till handikappföreningar. Karlshamns kommun Fritidsenheten

Normer för bidrag till handikappföreningar. Karlshamns kommun Fritidsenheten Normer för bidrag till handikappföreningar Karlshamns kommun Fritidsenheten 1 1. Allmänna bestämmelser Handikappföreningar som uppfyller följande villkor kan erhålla kommunalt bidrag till sin verksamhet.

Läs mer

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning

Föreningsbidrag. För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun. Bildning Föreningsbidrag För ideella idrotts- och kulturföreningar i Kävlinge kommun Bildning Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se Innehållsförteckning Föreningsstöd...

Läs mer

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg

Riktlinjer föreningsbidrag Sektor stöd och omsorg Sektor stöd och omsorg Dnr KS16.475-1 Reviderat 2016-06-10 Innehåll Riktlinjer Föreningsbidrag Sektor SO 4 Generella krav och förutsättningar... 4 Fördelningsprinciper.. 5 Medlemsbidrag... 5 Lokalkostnadsbidrag...

Läs mer

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01

REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HALLSTAHAMMARS KOMMUN GÄLLANDE FR O M 2010-07-01 BIDRAGSBERÄTTIGAD FÖRENING Bidrag kan utgå till ideell förening med ungdomsverksamhet som arbetar efter demokratiska

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Bidragsnormer för föreningsbidrag

Bidragsnormer för föreningsbidrag falun.se/ Bidragsnormer för föreningsbidrag Antagen av trafik- och fritidsnämnden 2009-09-22 91 Reviderad 2013-02-13 23 Normer för föreningsbidrag Bidrag lämnas till föreningar i Falu kommun för att: Skapa

Läs mer

Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Regelverk för föreningsbidrag i Nyköpings kommun (KFN) den 2009-08-27 Antagen av kommunfullmäktige den 2009-11-10 I dokumentet anges Kultur- och fritidsnämnden med förkortningen KFN Regelverk för föreningsbidrag

Läs mer

BIDRAG TILL FÖRENINGSVERKSAMHET 1(6)

BIDRAG TILL FÖRENINGSVERKSAMHET 1(6) BIDRAG TILL FÖRENINGSVERKSAMHET 1(6) BUN:s ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KULTUR OCH FRITID: Rikt utbud inom kultur och fritid för alla kommuninvånare. Fortsatt stöd till föreningar och studieförbund. Ett breddande

Läs mer

Bidragsregler Föreningar Forshaga kommun

Bidragsregler Föreningar Forshaga kommun sregler Föreningar Forshaga kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-01-29-8 Allmänna bestämmelser utgår till föreningar (ej sektioner) med verksamhet i Forshaga kommun. Föreningen ska vara ansluten till

Läs mer

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN

TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN TRU 18/2009 LANDSTINGET GÄVLEBORGS BESTÄMMELSER OM BIDRAG TILL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET I GÄVLEBORGS LÄN Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmänna villkor 3 Bidragsformer 4 Grundbidrag och Medlemsbidrag

Läs mer