Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eget kapital Anslaget 1995 Återstår"

Transkript

1 Kf 66 Meddelanden 1. Kammarrättens i Jönköping dom i S-R Jonassons, Virserum, överklagande av kommunfullmäktiges beslut , 120, om renhållningstaxa för Hultsfreds kommun. 2. Årsredovisning 1994 för Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB. 3. Information om studiecirklar i Agenda 21 för politiker och tjänstemän. 4. Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter med mera år Till KF:s förfogande Anslag från Anslaget Återstår årets början Till Kf:s förfogande för särskilda ändamål Anslag från Anslaget Återstår årets början Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

2 Fastighetskontor Kf 67 Dnr Godkännande av hyreskontrakt för barnstuga i fastigheten Väduren 4, Virserum Mellan AB Hultsfreds Bostäder, som hyresvärd och Hultsfreds kommun som hyresgäst har upprättats hyreskontrakt avseende lokaler för barnstugeverksamhet i fastigheten Väduren 4, Virserum. Kontraktet löper från och med 1 januari 1995 till och med 31 december 2001 och hyran för första hyresåret uppgår till kronor. Arbetsutskottet 247/95 Kommunstyrelsen 85/95 s beslut Hyreskontraktet med AB Hultsfreds Bostäder om förhyrning av barnstugelokaler i fastigheten Väduren 4, Virserum, godkänns enligt bilaga.

3 Fastighetskontor Kf 68 Dnr Försäljning av mark från fastigheten Hägelåkra 5:90 till AB Hultsfreds Bostäder Mellan Hultsfreds kommun som säljare och AB Hultsfreds Bostäder som köpare har upprättats köpekontrakt (2 st) om försäljning av två markområden från fastigheten Hägelåkra 5:90 enligt bilagor. Det ena markområdet uppgår till m2 och köpeskillingen är bestämd till kronor. Det andra markområdet utgör m2 och köpeskillingen är bestämd till kronor. Tillträde skall för båda markområdena ske den 1 juni 1995 och i övrigt gäller i köpekontrakten angivna villkor. På fastigheterna skall AB Hultsfreds Bostäder uppföra gruppbostäder åt Kalmar läns landsting. Arbetsutskottet 249/95 Kommunstyrelsen 86/95 s beslut Köpekontrakten om försäljning av m2 respektive m2 mark från fastigheten Hägelåkra 5:90 för en sammanlagd köpeskilling av kronor godkänns enligt bilagor.

4 Kansliet Samtliga förvaltningar Mats Stenström Kf 69 Dnr Motion om verksamhetsmått för kommunala verksamheter Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april, 52, inlämnades av fullmäktigeledamoten Göran Berglund, m, en motion om framtagning av verksamhetsmått för kommunens olika verksamheter. Göran Berglund föreslår att verksamhetsmått skall tas fram för representativa områden i kommunen och att verksamhetsmåtten skall vara klara till budgetberedningens arbete och ingå i underlagsmaterialet. Arbetsutskottet 255/95 Kommunstyrelsen 87/95 s beslut Kommunens samtliga förvaltningar uppmanas att till höstens budgetberedning utöka antalet verksamhetsmått inom sina respektive områden. Göran Berglunds motion om verksamhetsmått för kommunala verksamheter skall härmed anses besvarad.

5 Planerings- och ekonomikontor Magnus Blomberg Kf 70 Dnr Kommunal borgen för Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB Hultsfreds kommun borgar för två lån i Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB. Lånen är på 2 miljoner respektive kronor. För att vid förlängning av lånen kunna erhålla lägsta möjliga ränta krävs av kreditgivarna att så kallade efterställda lån tas upp. Planerings- och ekonomikontoret föreslår med skrivelse den 17 maj till kommunstyrelsen att Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB får utöka borgade lån med belopp motsvarande erforderlig deposition enligt utlånande banks vid varje tidpunkt gällande regler. Dessa medel får i samband med upplåning placeras i efterställt lån hos banken. Placeringen får uppgå till det belopp som erfordras i deposition vid varje tidpunkt gällande regler för depositionen i den utlånande banken. Aktuell bank för placering av lånen är Nordbanken Kommunlån AB. Arbetsutskottet 260/95 Kommunstyrelsen 89/95 s beslut Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB får utöka borgade lån med belopp motsvarande erforderlig deposition enligt utlånande banks vid varje tidpunkt gällande regler. Utökningen av lånen får i samband med upplåning placeras i så kallat efterställt lån hos banken. Placeringen får uppgå till det belopp som erfordras i deposition enligt vid varje tidpunkt gällande regler för deposition i den utlånande banken.

6 AB Hultsfreds Bostäder Planerings- och ekonomikontor Kf 71 Dnr Utbyte av AB Hultsfreds Bostäders lån för kommunhuset AB Hultsfreds Bostäder äger och förvaltar kommunhuset. Finansieringen har skett med lån i utländsk valuta. Enligt hyresavtalet mellan kommunen och bostadsbolaget skall den särskilda redovisningsenheten, som kommunhuset ingår i, visa varken under- eller överskott. När avtalet upprättades var bostadsbolaget schablonmässigt beskattat, men numera beskattas bostadsbolaget som vilket annat bolag som helst. Denna beskattningsmässiga förändring omöjliggör att tillämpa avtalet utan skattekonsekvenser. Det som framför allt ger behov av en reglering mellan kommunen och bostadsbolaget är de resultatmässiga effekterna av kursförändringar för lånen i utländsk valuta. För att undvika detta föreslår planerings- och ekonomikontoret med skrivelse till kommunstyrelsen den 17 maj 1995 att kommunen mot revers i svenska kronor övertar bostadsbolagets lån i utländsk valuta för kommunhuset utöver tidigare beslutade. Övertagandet skall ske i värdet per den 1 januari Bostadsbolaget skuld för kommunhuset uppgår till 63 miljoner kronor. Reversräntan sätts marknadsmässigt i relation till överenskommen hyresnivå. Arbetsutskottet 261/95 Kommunstyrelsen 90/95 s beslut Utöver redan beslutade övertagande, övertar kommunen, mot revers i svenska kronor, bostadsbolagets lån i utländsk valuta för kommunhuset. Övertagandet av lånet skall ske till värdet per den 1 januari 1995 och reversräntan sätts marknadsmässigt i relation till överenskommen hyresnivå.

7 Johan Sjökvist Planerings- och ekonomikontor Kf 72 Dnr Fördelning av uppdragsutbildningens överskott 1994 och uppdragsutbildningens framtida utvecklingskostnader och investeringar Ekonomikontoret redovisar med skrivelse den 16 maj ett förslag på användningen av uppdragsutbildningens överskott 1994 och uppdragsutbildningens framtida resultat kopplat till utvecklingskostnader och investeringar. För 1995 föreslås att kronor ombudgeteras ( kronor som utgör 70 procent av 1994 års resultat på kronor och kronor av 1994 års utvecklingsmedel). Av de ombudgeterade kronorna föreslås till driftbudgeten för Hultsfreds Informations- och Teknologistudio, HITS, samt kronor till investeringar för nya offererade kurser. Av investeringarna på kronor skall kronor användas till datorutrustning och kronor till övriga inventarier. Uppdragsutbildningens kostnader för nya kursplaner och kompetenshöjande åtgärder etc. skall fortsättningsvis belasta uppdragsutbildningens driftbudget och ingå i årets resultat. Av eventuella överskott skall normalt 30 procent av dessa, dock högst kronor återgå till uppdragsutbildningen för investeringar. I uppdragsutbildningens investeringsbudget anslås kronor. Arbetsutskottet 262/95 Kommunstyrelsen 91/95 s beslut Förslaget om fördelning av uppdragsutbildningens resultat 1994 liksom förslaget om uppdragsutbildningens framtida resultat kopplat till utvecklingskostnader och investeringar godkänns.

8 AB Hultsfreds Bostäder Planerings- och ekonomikontor Kf 73 Dnr Kommunal borgen för AB Hultsfreds Bostäder för lån till förvärv av fastigheten Sämjan 5, Hultsfred AB Hultsfreds Bostäder har av fastighetsbolaget Sämjan KB genom kronofogdemyndigheten förvärvat fastigheten Sämjan 5 i Hultsfred för en köpeskilling av 15 miljoner kronor. Bostadsbolaget anhåller med skrivelse till kommunstyrelsen den 9 maj 1995 om kommunal borgen för ett lån på 10 miljoner kronor som upptagits i samband med förvärvet av fastigheten. Arbetsutskottet 263/95 Kommunstyrelsen 92/95 s beslut AB Hultsfreds Bostäder beviljas kommunal borgen för ett lån på 10 miljoner kronor som bostadsbolaget upptagit i samband med förvärvet av fastigheten Sämjan 5 i Hultsfred.

9 Socialkontor Kf 74 Dnr Förbehållsbelopp för pensionärer på servicehus och sjukhem För närvarande har samtliga boende på servicehus, som bor i de "gamla" pensionärsrummen och de som bor på sjukhemmen ett förbehållsbelopp på kronor per månad. Däremot omfattas inte pensionärer som bor i servicehus i insprängda servicelägenheter och pensionärer som bor i friliggande villor av förbehållsbeloppet. Socialnämnden föreslår med beslut den 9 maj 1995, 45, kommunfullmäktige att samtliga boende på servicehus, ej i de friliggande villorna, skall ha ett förbehållsbelopp på kronor per månad. Arbetsutskottet 264/95 Kommunstyrelsen 93/95 s beslut Samtliga boende på servicehus (ej boende i friliggande villor) och boende på sjukhemmen skall ha ett förbehållsbelopp på kronor per månad.

10 Länsstyrelsen+yttrande Kf 75 Yttrande över Stephan Richters överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 24 april 1995, 40, om redovisning av ej slutbehandlade motioner Länsrätten i Kalmar län hemställer med föreläggande den 12 maj 1995 om kommunens yttrande över Stephan Richters, Virserum, överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 24 april 1995, 40, om redovisning av ej slutbehandlade motioner. På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunkansliet den 18 maj upprättat ett yttrande enligt bilaga. Arbetsutskottet 266/95 Kommunstyrelsen 94/95 s beslut Kommunkansliets bilagda yttrande av den 18 maj antas som kommunfullmäktiges eget yttrande. Protokollsanteckning Göran Berglund, m, deltog ej i kommunfullmäktiges handläggning och beslut i detta ärende.

11 Fastighetskontor Planerings- och ekonomikontor Kf 76 Dnr Tilläggsanslag för tätningar och förstärkningar i simhallen, Hagadal I fastighetskontorets investeringsbudget för 1995 har anvisats kronor till tätningar och förstärkningsarbeten i simhallen på Hagadal. Kostnaderna, som baseras på infordrade anbud, uppgår till kronor. Fastighetskontoret anhåller i skrivelse till kommunstyrelsen den 19 maj 1995 om ett tilläggsanslag på kronor. Arbetsutskottet 282/95 Kommunstyrelsen 98/95 s beslut Fastighetskontoret beviljas ett tilläggsanslag på kronor för tätnings- och förstärkningsarbeten i simhallen i Hagadal. För ändamålet anvisas kronor ur eget kapital.

12 Planerings- och ekonomikontor Kf 77 Dnr Upptagande av lån för förvärvet av sjukhemmen i Hultsfred och Målilla s beslut om förvärv av sjukhemmen i Hultsfred och Målilla innebar att lånefinansiera köpeskillingen på 40,5 miljoner kronor. Lån till depositionen kan således ej ske och av fullmäktiges beslut framgår inte heller att deposition i form av efterställt lån får lämnas. Nordbankens dotterbolag, Nordbanken Kommunlån AB, erbjuder krediter till kommuner och krediter mot borgen av dessa eller svenska staten. Med kommuner avses även landsting, kommunalförbund samt församlingar och kyrkliga samfälligheter. Inga andra säkerhetsformer kan förekomma. Bolagets kreditvillkor är förmånligare än vad Nordbanken Kredit AB kan erbjuda. En förutsättning för kredit i bolaget är att kredittagaren lämnar en deposition. Depositionen är ett så kallat efterställt lån till bolaget. Kredittagaren erhåller samma ränta på depositionen som betalas för krediten. Kredittagaren erbjuds att låna till depositionen. Den högre upplåningen som blir följden av detta innebär ingen ökad kostnad för kredittagaren då ränta och förfallodagar för kredit och deposition är identiska. Depositionen återbetalas i sin helhet när krediten löses men kan förloras om kredittagaren inte fullgör sina betalningar till kommunlån. Depositionen innebär inte solidariskt ansvar. Kommunlåns kreditkonstruktioner erfordrar vissa ändringar av nuvarande regelverk för att kommunen skall kunna ta upp kredit i bolaget. Arbetsutskottet 570/94 Kommunstyrelsen 152/94 Kommunstyrelsen 99/95

13 s beslut Kredit får upptas i Nordbanken Kommunlån AB och finansierings-kreditbeslut (även redan fattade sådana) får ökas med belopp motsvarande erforderlig deposition i form av efterställt lån enligt Nordbanken Kommunlån AB:s vid varje tid gällande regler. Medel får i samband med upplåning hos Nordbanken Kommunlån AB placeras i efterställt lån till bolaget. Placeringen får uppgå till det belopp som erfordras i deposition enligt vid varje tid gällande regler för depositionen i Nordbanken Kommunlån AB.

14 Byggnadsnämnden Kf 78 Dnr Taxa för byggnadsnämndens verksamheter När plan- och bygglagen trädde i kraft den 1 juli 1987 gav Svenska Kommunförbundet ut en nykonstruktion av plan- och bygglovtaxan. Samtidigt utlovades att den nya taxan ganska snart skulle revideras på grundval av den första tidens erfarenheter. Den reviderade utgåvan redovisades år 1990 under nytt namn "Taxa för byggnadsnämndens verksamhet". Under 1994 gjordes en uppföljning av tillämpningen av taxan genom en enkät till samtliga kommuner. Fr.o.m. den 1 juli 1995 införs ett nytt system för bygglovprövningen och tillsyns- och kontrollförfarandet i samband med byggande. Bestämmelserna om tekniska egenskapskrav flyttas från plan- och bygglagen till lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader m.m. De nya reglerna medför att vissa arbetsuppgifter försvinner helt eller minskar samt att andra uppgifter tillkommer. Det nya förslaget till taxekonstruktion är anpassat till de nya reglerna. Oklarheten om när de nya reglerna skulle börja gälla och om reglerna för uttagande av planavgift skulle komma att förändras har stört uppläggningen av arbetet med taxeöversynen. Förslaget till ny taxekonstruktion har remitterats i två omgångar till tjänstemän i ett 20-tal kommuner. Översynen bygger således på kommunens erfarenheter av den gamla taxan och på de synpunkter och förslag som remisskommunerna har lämnat. Denna första utgåva är tänkt att kunna användas som ett första underlag till en ny taxa efter 1 juli Eftersom alla kostnadskonsekvenser inte fullt ut kan förutses bör denna utgåva betraktas som preliminär och en revidering bör kunna ske inom de närmaste åren, när erfarenheter vunnits av tillämpningen av ändringarna i plan- och bygglagen. Dessutom kan, som nämnts, beredningen av förslagen i plan- och byggutredningens andra respektive tredje delbetänkande komma att ändra t.ex. villkoren för uttag av planavgifter.

15 Byggnadsnämnden 182/95 Kommunstyrelsen 100/95 s beslut "Taxa för byggnadsnämndens verksamhet" att gälla från 1 juli 1995 fastställs enligt bifogat förslag från Svenska Kommunförbundet. Grundbeloppet (G) vilket f.n. är 25 kronor föreslås oförändrat under 1995 och beräknas ge en 70 procentig kostnadstäckning för tillståndsverksamheten. Utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna för såväl kommun som enskilda bör ske inom 1 år.

16 Byggnadsnämnden Kf 79 Dnr Delegation till byggnadsnämnden samt delegation av byggnadsnämndens beslutanderätt Fr.o.m. den 1 juli 1995 införs ett nytt system för bygglovprövningen och tillsyns- och kontrollförfarandet i samband med byggande. Bestämmelserna om tekniska egenskapskrav på byggnader flyttas från plan- och bygglagen till lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader m.m. De nya reglerna medför att vissa arbetsuppgifter försvinner helt eller minskar samt att andra uppgifter tillkommer. Då alla bygglovärenden inkomna t.o.m skall behandlas enligt "gamla lagstiftningen" och då byggherren har 5 år på sig till genomförandet medför detta att byggnadsnämnden fram till behöver tillämpa såväl nuvarande delegationsrätt som den nu föreslagna utökade delegationsrätten. Med anledning av den nya lagstiftningens utformning föreslår byggnadsnämnden , 183, följande tillägg till gällande delegationsordning: Författning PBL 9 kap. 7 PBL 9 kap. 9 PBL 9 kap. 10 1:a st Ärende Besluta om att byggsamråd skall genomföras eller om det skall anses obehövligt. Besluta om kontrollplan om sådan inte är uppenbart obehövlig. Utfärda slutbevis. PBL 9 kap. 10 Förbjuda att byggnad eller del 2:a st av den används innan de brister avhjälpts som hindrar att slutbevis utfärdas. PBL 9 kap. 14 Godkänna kvalitetsansvarig för visst arbete.

17 Byggnadsnämnden 183/95 Kommunstyrelsen 101/95 s beslut s delegation till byggnadsnämnden enligt 1 kap. 5 4:e stycket kommunallagen utökas med tillägg enligt ovan (PBL 9 kap. 7, 9, 10 och 14 ). Motsvarande tillägg skall göras beträffande delegation av byggnadsnämndens beslutanderätt enligt 3 kap. 12 kommunallagen.

18 Planerings- och ekonomikontor Fastighetskontor Kf 80 Dnr Omdisponering av medel i fastighetskontorets investeringsbudget för tillbyggnad av omklädningspaviljongen vid Knektavallen har den 24 april 1995, 42, för ombyggnad av Knektavallen i Hultsfred anvisat kronor enligt följande: Statsbidrag Fritidsnämndens budget 1995 Eget kapital kronor kronor kronor Möjligheterna till statsbidrag har därefter förändrats. Dels har bidragets storlek per dagsverke reducerats med kronor till kronor per dagsverke. Dels har entreprenören ej möjlighet att anlita anvisad arbetskraft till med än 60 dagsverken, vilket ger ett statsbidrag på kronor. Detta får till följd att kronor saknas. I fastighetskontorets investeringsbudget för 1995 finns för kondensproblem i sporthallstaket vid Lindblomskolan anslaget kronor. Enklare lösningar till en kostnad av kronor är här vidtagna och dessa skall förhoppningsvis vara tillfyllest. Detta har också medfört ett överskott på kronor. Kommunstyrelsen 104/95 s beslut kronor från kontot för åtgärder mot kondensproblem på sporthallstaket vid Lindblomskolan får omdisponeras för tillbyggnad av omklädningspaviljongen på Knektavallen.

19 Göran Berglund Kommunkansliet Oskarshamns tingsrätt Kf 81 Ny nämndeman vid Oskarshamns tingsrätt s beslut Till ny nämndeman vid Oskarshamns tingsrätt till och med 1997, efter Elvira Lundin, Järnforsen, som anmält avflyttning från kommunen utses från och med 1 september Göran Berglund Björkmossa Virserum

20 Kf 82 Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Ann Persson om kultur- och fritidsnämndens policy vid fördelning av bidrag till föreningar Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj, 65, inlämnades av fullmäktigeledamoten Sivert Bergström, c, en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Ann Persson om kultur- och fritidsnämndens policy vid fördelning av bidrag till föreningar, bilaga 1. Interpellationen avser i första hand Virserums SGFs ansökan om extra bidrag till sin föreningslokal och Målilla GoIFs ansökan om extra bidrag till konstfrusen bandybana. medgav att interpellationen fick ställas. I enlighet med arbetsordningen för kommunfullmäktige har Ann Persson inlämnat ett skriftligt svar på interpellationen till kommunfullmäktige enligt bilaga 2. Svaret på interpellationen kommenteras av interpellationsställaren Sivert Bergström och Bo Bergman, s, varefter överläggningen förklaras avslutad.

21 Kf 83 Interpellation till socialnämndens ordförande Bengt Nilsson om kommunens policy för alkoholservering i ungdomsmiljöer Fullmäktigeledamoten Anders Andersson, kds, har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Bengt Nilsson om kommunens policy för alkoholservering i ungdomsmiljöer enligt bilaga 1. medger att interpellationen får ställas. I enlighet med arbetsordningen för kommunfullmäktige har Bengt Nilsson inlämnat ett skriftligt svar på interpellationen till kommunfullmäktige, bilaga 2. Svaret på interpellationen kommenteras av interpellationsställaren Anders Andersson, Sivert Bergström, c, och Lars Hagberg, s, varefter överläggningen förklaras avslutad.

22 Kf 84 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Sven Gustavsson om äldrevården i framtiden och vilka resurser som kommer att finnas Fullmäktigeledamoten Anders Andersson, kds, har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Sven Gustavsson om äldrevården i framtiden och vilka resurser som kommer att finnas, bilaga. medger att interpellationen får ställas. Kommunstyrelsens ordförande, som ej är närvarande vid dagens sammanträde, har meddelat att interpellationen kommer att besvarar vid kommunfullmäktiges augustisammanträde.

23 Kf 85 Enkel fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunilla Abrahamsson om en anhållan om skolgång i Oskarshamns kommun Sivert Bergström, c, har lämnat in en enkel fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunilla Abrahamsson om Anders Johanssons och Liselott Jakobssons, Övlingsmåla, Mörlunda, anhållan till barn- och utbildningsnämnden om att deras son skall få sin skolgång förlagd till Oskarshamns kommun. medger att frågan får ställas. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunilla Abrahamsson, som ej är närvarande vid dagens sammanträde, har meddelat att frågan kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges augustisammanträde.

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Förhandlingsgrupp för övertagandet av omsorgsverksamheten från Kalmar läns landsting

Förhandlingsgrupp för övertagandet av omsorgsverksamheten från Kalmar läns landsting 1995-05-09 1 Sven Gustavsson Laila Ekström Kommunförbundet Kalmar län Au 242 Dnr 1993.73 617 Förhandlingsgrupp för övertagandet av omsorgsverksamheten från Kalmar läns landsting Från och med 1 januari

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen 1995-12-18 1 Hotell Hulingen Sven Carlsson Fastighetskontoret Kf 126 Dnr 1995.260 844 Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen Mellan Hultsfreds kommun som hyresvärd och Hotell AB Hulingen som hyresgäst

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.30-11.45 ande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus Blomberg Bertil Karlström

Läs mer

1995-03-14 1. Utbildningsdag om kommunalisering av omsorgsverksamheten

1995-03-14 1. Utbildningsdag om kommunalisering av omsorgsverksamheten 1995-03-14 1 Sven Gustavsson Laila Ekström Au 139 Utbildningsdag om kommunalisering av omsorgsverksamheten Nybro kommun inbjuder politiker och tjänstemän till en utbildningsdag om kommunalisering av omsorgsverksamheten

Läs mer

Val av ledamöter och ersättare till polisnämnden för polisområde 5, Vimmerby och Hultsfred

Val av ledamöter och ersättare till polisnämnden för polisområde 5, Vimmerby och Hultsfred 1995-03-20 1 De valda Polisstyrelsen Au 148 Dnr 1995.074 114 Val av ledamöter och ersättare till polisnämnden för polisområde 5, Vimmerby och Hultsfred Polisstyrelsen i Kalmar län rekommenderar med skrivelse

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-16.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Bergh, m Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Förlängning av terminssäkrade utlandslån

Förlängning av terminssäkrade utlandslån 1995-11-20 1 Ekonomikontor Britt-Marie Hultgren Au 613 Dnr 1995.329 045 Förlängning av terminssäkrade utlandslån Ekonomikontoret meddelar att kommunens terminssäkrade utlandslån i Sparbanken på 4 411 241,75

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus Blomberg

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.50 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Fredrik

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, Rosenfors den 27 oktober 2003 klockan. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista sid 9-10 Övriga deltagande Magnus Blomberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Bertil

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36)

HÖRBY KOMMUN Flik: 1 Författningssamling Sida: 32 (-36) Författningssamling Sida: 32 (-36) REGLEMENTE FÖR PENNINGHANTERINGEN I HÖRBY KOMMUN 1. Mål och riktlinjer Den nya kommunallagen tar upp penninghanteringen i 8 kap 1-3: Kommunernas och landstingens medelsförvaltning

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-11-27 1 Kf 110 Meddelanden 1. Kammarrättens i Jönköping dom 1995-10-13 i Göran Berglunds överklagande av kommunstyrelsens beslut den 6 september 1994 om förhandling om avtal med landstinget vad gäller

Läs mer

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 13.00-16.45 ande Ann Persson, s Göte Eklund, c Lars Rundgren, s, kl 14.00-16.45 Roger Lindström, kd Gun-Yvonne

Läs mer

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-10-05 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Storrummet onsdagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-17.00 Beslutande Sven Gustavsson Annelie Milton-Björk, 30-32, 38 Lars Hagberg Bo Bergman Jan Kennmark Göran

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.10 Beslutande Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 12 augusti 2002 Ks 83 Dnr KS02/358 022 Ledarpolicy för Arvika kommun En beredningsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium, representanter för förvaltningscheferna samt administrativa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt, s 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14:00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Arne Fäldt,

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 1997- kl. 08.30-15.20 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Arne Högstedt Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Totalkostnaderna för utredningen har beräknats till cirka 40 000 kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Totalkostnaderna för utredningen har beräknats till cirka 40 000 kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1995-02-27 1 Kommunstyrelsen Au # 118 Dnr 1994.109 170 Utredning av kommunens räddningstjänst Budgetberedningen hösten 1994 beslutade att anlita räddningschefen i Västerviks kommun, Conny Jansson, för

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s Peter

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Lennart Beijer, V Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP

Per-Inge Pettersson, C Lennart Beijer, V Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Gunvor Nilsson, M Carola

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Hans Andersson 115. Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer.

Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Britt Idensjö, sekreterare Hans Andersson 115. Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08.30-12.40 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Lena Hasting, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2000-10-02 kl. 08.30-11.25 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2003-05-06 kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.20 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson 830-12.00 Tommy Ejnarsson Övriga

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

Beslutande Åke Bergh Ingrid Rosén Bodil Liedberg Jönsson Christel Rüdiger-Karlsson

Beslutande Åke Bergh Ingrid Rosén Bodil Liedberg Jönsson Christel Rüdiger-Karlsson Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) 2004-05-11 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2004-05-11 kl. 14.00-17.20 Beslutande Åke Bergh Ingrid Rosén Bodil Liedberg Jönsson Christel

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233. Kommunsekreterare Maj-Inger Carlsson 2006-08-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, 15.05 15.20 Beslutande Övriga deltagande Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m), 219-227, 229-233 Kommunsekreterare Maj-Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-04-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-04-28 kl. 19.00-22.00. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Valhall, Hultsfred kl 13.00-17.55 ande Ann Persson, s Åke Bergh, m, kl 13.00-16.45 Lars Rundgren, s Roger Lindström, kd, kl 13.00-16.45 Silva

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket

Skatterättsnämnden. Lagrum 24 kap.10 a 10 e inkomstskattelagen (1999:1229) Lag (1995:575) mot skatteflykt. Sökande X AB och Y AB. Motpart Skatteverket Skatterättsnämnden Förhandsbeskedet meddelat: 2009-07-06 (dnr 15-09/D) Förhandsbeskedet överklagat: Ja, av Skatteverket. Ett kommunalägt bolag saknar enligt 24 kap. 10 b första stycket inkomstskattelagen

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Borgenspolicy för Trollhättans kommun

Borgenspolicy för Trollhättans kommun för Trollhättans kommun 1(5) Denna policy för Trollhättans Stads borgensåtaganden har till syfte att: ge stöd för Stadens beslutsfattare och handläggare i borgensärenden ge information till Stadens hel-

Läs mer

Se bilagd voteringslista

Se bilagd voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2008-04-24 1 Plats och tid Torsdag 24 april 2008 kl 19.00-21.20 Beslutande Se bilagd voteringslista Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382

6 Riktlinjer för intern kontroll KS 10/382 Kungörelse Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2011-01-27 1(16) Plats och tid KilArena, torsdag 27 januari 2011, kl 19.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tid och plats för

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer