Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eget kapital Anslaget 1995 Återstår"

Transkript

1 Kf 66 Meddelanden 1. Kammarrättens i Jönköping dom i S-R Jonassons, Virserum, överklagande av kommunfullmäktiges beslut , 120, om renhållningstaxa för Hultsfreds kommun. 2. Årsredovisning 1994 för Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB. 3. Information om studiecirklar i Agenda 21 för politiker och tjänstemän. 4. Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter med mera år Till KF:s förfogande Anslag från Anslaget Återstår årets början Till Kf:s förfogande för särskilda ändamål Anslag från Anslaget Återstår årets början Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

2 Fastighetskontor Kf 67 Dnr Godkännande av hyreskontrakt för barnstuga i fastigheten Väduren 4, Virserum Mellan AB Hultsfreds Bostäder, som hyresvärd och Hultsfreds kommun som hyresgäst har upprättats hyreskontrakt avseende lokaler för barnstugeverksamhet i fastigheten Väduren 4, Virserum. Kontraktet löper från och med 1 januari 1995 till och med 31 december 2001 och hyran för första hyresåret uppgår till kronor. Arbetsutskottet 247/95 Kommunstyrelsen 85/95 s beslut Hyreskontraktet med AB Hultsfreds Bostäder om förhyrning av barnstugelokaler i fastigheten Väduren 4, Virserum, godkänns enligt bilaga.

3 Fastighetskontor Kf 68 Dnr Försäljning av mark från fastigheten Hägelåkra 5:90 till AB Hultsfreds Bostäder Mellan Hultsfreds kommun som säljare och AB Hultsfreds Bostäder som köpare har upprättats köpekontrakt (2 st) om försäljning av två markområden från fastigheten Hägelåkra 5:90 enligt bilagor. Det ena markområdet uppgår till m2 och köpeskillingen är bestämd till kronor. Det andra markområdet utgör m2 och köpeskillingen är bestämd till kronor. Tillträde skall för båda markområdena ske den 1 juni 1995 och i övrigt gäller i köpekontrakten angivna villkor. På fastigheterna skall AB Hultsfreds Bostäder uppföra gruppbostäder åt Kalmar läns landsting. Arbetsutskottet 249/95 Kommunstyrelsen 86/95 s beslut Köpekontrakten om försäljning av m2 respektive m2 mark från fastigheten Hägelåkra 5:90 för en sammanlagd köpeskilling av kronor godkänns enligt bilagor.

4 Kansliet Samtliga förvaltningar Mats Stenström Kf 69 Dnr Motion om verksamhetsmått för kommunala verksamheter Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april, 52, inlämnades av fullmäktigeledamoten Göran Berglund, m, en motion om framtagning av verksamhetsmått för kommunens olika verksamheter. Göran Berglund föreslår att verksamhetsmått skall tas fram för representativa områden i kommunen och att verksamhetsmåtten skall vara klara till budgetberedningens arbete och ingå i underlagsmaterialet. Arbetsutskottet 255/95 Kommunstyrelsen 87/95 s beslut Kommunens samtliga förvaltningar uppmanas att till höstens budgetberedning utöka antalet verksamhetsmått inom sina respektive områden. Göran Berglunds motion om verksamhetsmått för kommunala verksamheter skall härmed anses besvarad.

5 Planerings- och ekonomikontor Magnus Blomberg Kf 70 Dnr Kommunal borgen för Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB Hultsfreds kommun borgar för två lån i Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB. Lånen är på 2 miljoner respektive kronor. För att vid förlängning av lånen kunna erhålla lägsta möjliga ränta krävs av kreditgivarna att så kallade efterställda lån tas upp. Planerings- och ekonomikontoret föreslår med skrivelse den 17 maj till kommunstyrelsen att Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB får utöka borgade lån med belopp motsvarande erforderlig deposition enligt utlånande banks vid varje tidpunkt gällande regler. Dessa medel får i samband med upplåning placeras i efterställt lån hos banken. Placeringen får uppgå till det belopp som erfordras i deposition vid varje tidpunkt gällande regler för depositionen i den utlånande banken. Aktuell bank för placering av lånen är Nordbanken Kommunlån AB. Arbetsutskottet 260/95 Kommunstyrelsen 89/95 s beslut Hultsfred-Vimmerby Flygplats AB får utöka borgade lån med belopp motsvarande erforderlig deposition enligt utlånande banks vid varje tidpunkt gällande regler. Utökningen av lånen får i samband med upplåning placeras i så kallat efterställt lån hos banken. Placeringen får uppgå till det belopp som erfordras i deposition enligt vid varje tidpunkt gällande regler för deposition i den utlånande banken.

6 AB Hultsfreds Bostäder Planerings- och ekonomikontor Kf 71 Dnr Utbyte av AB Hultsfreds Bostäders lån för kommunhuset AB Hultsfreds Bostäder äger och förvaltar kommunhuset. Finansieringen har skett med lån i utländsk valuta. Enligt hyresavtalet mellan kommunen och bostadsbolaget skall den särskilda redovisningsenheten, som kommunhuset ingår i, visa varken under- eller överskott. När avtalet upprättades var bostadsbolaget schablonmässigt beskattat, men numera beskattas bostadsbolaget som vilket annat bolag som helst. Denna beskattningsmässiga förändring omöjliggör att tillämpa avtalet utan skattekonsekvenser. Det som framför allt ger behov av en reglering mellan kommunen och bostadsbolaget är de resultatmässiga effekterna av kursförändringar för lånen i utländsk valuta. För att undvika detta föreslår planerings- och ekonomikontoret med skrivelse till kommunstyrelsen den 17 maj 1995 att kommunen mot revers i svenska kronor övertar bostadsbolagets lån i utländsk valuta för kommunhuset utöver tidigare beslutade. Övertagandet skall ske i värdet per den 1 januari Bostadsbolaget skuld för kommunhuset uppgår till 63 miljoner kronor. Reversräntan sätts marknadsmässigt i relation till överenskommen hyresnivå. Arbetsutskottet 261/95 Kommunstyrelsen 90/95 s beslut Utöver redan beslutade övertagande, övertar kommunen, mot revers i svenska kronor, bostadsbolagets lån i utländsk valuta för kommunhuset. Övertagandet av lånet skall ske till värdet per den 1 januari 1995 och reversräntan sätts marknadsmässigt i relation till överenskommen hyresnivå.

7 Johan Sjökvist Planerings- och ekonomikontor Kf 72 Dnr Fördelning av uppdragsutbildningens överskott 1994 och uppdragsutbildningens framtida utvecklingskostnader och investeringar Ekonomikontoret redovisar med skrivelse den 16 maj ett förslag på användningen av uppdragsutbildningens överskott 1994 och uppdragsutbildningens framtida resultat kopplat till utvecklingskostnader och investeringar. För 1995 föreslås att kronor ombudgeteras ( kronor som utgör 70 procent av 1994 års resultat på kronor och kronor av 1994 års utvecklingsmedel). Av de ombudgeterade kronorna föreslås till driftbudgeten för Hultsfreds Informations- och Teknologistudio, HITS, samt kronor till investeringar för nya offererade kurser. Av investeringarna på kronor skall kronor användas till datorutrustning och kronor till övriga inventarier. Uppdragsutbildningens kostnader för nya kursplaner och kompetenshöjande åtgärder etc. skall fortsättningsvis belasta uppdragsutbildningens driftbudget och ingå i årets resultat. Av eventuella överskott skall normalt 30 procent av dessa, dock högst kronor återgå till uppdragsutbildningen för investeringar. I uppdragsutbildningens investeringsbudget anslås kronor. Arbetsutskottet 262/95 Kommunstyrelsen 91/95 s beslut Förslaget om fördelning av uppdragsutbildningens resultat 1994 liksom förslaget om uppdragsutbildningens framtida resultat kopplat till utvecklingskostnader och investeringar godkänns.

8 AB Hultsfreds Bostäder Planerings- och ekonomikontor Kf 73 Dnr Kommunal borgen för AB Hultsfreds Bostäder för lån till förvärv av fastigheten Sämjan 5, Hultsfred AB Hultsfreds Bostäder har av fastighetsbolaget Sämjan KB genom kronofogdemyndigheten förvärvat fastigheten Sämjan 5 i Hultsfred för en köpeskilling av 15 miljoner kronor. Bostadsbolaget anhåller med skrivelse till kommunstyrelsen den 9 maj 1995 om kommunal borgen för ett lån på 10 miljoner kronor som upptagits i samband med förvärvet av fastigheten. Arbetsutskottet 263/95 Kommunstyrelsen 92/95 s beslut AB Hultsfreds Bostäder beviljas kommunal borgen för ett lån på 10 miljoner kronor som bostadsbolaget upptagit i samband med förvärvet av fastigheten Sämjan 5 i Hultsfred.

9 Socialkontor Kf 74 Dnr Förbehållsbelopp för pensionärer på servicehus och sjukhem För närvarande har samtliga boende på servicehus, som bor i de "gamla" pensionärsrummen och de som bor på sjukhemmen ett förbehållsbelopp på kronor per månad. Däremot omfattas inte pensionärer som bor i servicehus i insprängda servicelägenheter och pensionärer som bor i friliggande villor av förbehållsbeloppet. Socialnämnden föreslår med beslut den 9 maj 1995, 45, kommunfullmäktige att samtliga boende på servicehus, ej i de friliggande villorna, skall ha ett förbehållsbelopp på kronor per månad. Arbetsutskottet 264/95 Kommunstyrelsen 93/95 s beslut Samtliga boende på servicehus (ej boende i friliggande villor) och boende på sjukhemmen skall ha ett förbehållsbelopp på kronor per månad.

10 Länsstyrelsen+yttrande Kf 75 Yttrande över Stephan Richters överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 24 april 1995, 40, om redovisning av ej slutbehandlade motioner Länsrätten i Kalmar län hemställer med föreläggande den 12 maj 1995 om kommunens yttrande över Stephan Richters, Virserum, överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 24 april 1995, 40, om redovisning av ej slutbehandlade motioner. På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunkansliet den 18 maj upprättat ett yttrande enligt bilaga. Arbetsutskottet 266/95 Kommunstyrelsen 94/95 s beslut Kommunkansliets bilagda yttrande av den 18 maj antas som kommunfullmäktiges eget yttrande. Protokollsanteckning Göran Berglund, m, deltog ej i kommunfullmäktiges handläggning och beslut i detta ärende.

11 Fastighetskontor Planerings- och ekonomikontor Kf 76 Dnr Tilläggsanslag för tätningar och förstärkningar i simhallen, Hagadal I fastighetskontorets investeringsbudget för 1995 har anvisats kronor till tätningar och förstärkningsarbeten i simhallen på Hagadal. Kostnaderna, som baseras på infordrade anbud, uppgår till kronor. Fastighetskontoret anhåller i skrivelse till kommunstyrelsen den 19 maj 1995 om ett tilläggsanslag på kronor. Arbetsutskottet 282/95 Kommunstyrelsen 98/95 s beslut Fastighetskontoret beviljas ett tilläggsanslag på kronor för tätnings- och förstärkningsarbeten i simhallen i Hagadal. För ändamålet anvisas kronor ur eget kapital.

12 Planerings- och ekonomikontor Kf 77 Dnr Upptagande av lån för förvärvet av sjukhemmen i Hultsfred och Målilla s beslut om förvärv av sjukhemmen i Hultsfred och Målilla innebar att lånefinansiera köpeskillingen på 40,5 miljoner kronor. Lån till depositionen kan således ej ske och av fullmäktiges beslut framgår inte heller att deposition i form av efterställt lån får lämnas. Nordbankens dotterbolag, Nordbanken Kommunlån AB, erbjuder krediter till kommuner och krediter mot borgen av dessa eller svenska staten. Med kommuner avses även landsting, kommunalförbund samt församlingar och kyrkliga samfälligheter. Inga andra säkerhetsformer kan förekomma. Bolagets kreditvillkor är förmånligare än vad Nordbanken Kredit AB kan erbjuda. En förutsättning för kredit i bolaget är att kredittagaren lämnar en deposition. Depositionen är ett så kallat efterställt lån till bolaget. Kredittagaren erhåller samma ränta på depositionen som betalas för krediten. Kredittagaren erbjuds att låna till depositionen. Den högre upplåningen som blir följden av detta innebär ingen ökad kostnad för kredittagaren då ränta och förfallodagar för kredit och deposition är identiska. Depositionen återbetalas i sin helhet när krediten löses men kan förloras om kredittagaren inte fullgör sina betalningar till kommunlån. Depositionen innebär inte solidariskt ansvar. Kommunlåns kreditkonstruktioner erfordrar vissa ändringar av nuvarande regelverk för att kommunen skall kunna ta upp kredit i bolaget. Arbetsutskottet 570/94 Kommunstyrelsen 152/94 Kommunstyrelsen 99/95

13 s beslut Kredit får upptas i Nordbanken Kommunlån AB och finansierings-kreditbeslut (även redan fattade sådana) får ökas med belopp motsvarande erforderlig deposition i form av efterställt lån enligt Nordbanken Kommunlån AB:s vid varje tid gällande regler. Medel får i samband med upplåning hos Nordbanken Kommunlån AB placeras i efterställt lån till bolaget. Placeringen får uppgå till det belopp som erfordras i deposition enligt vid varje tid gällande regler för depositionen i Nordbanken Kommunlån AB.

14 Byggnadsnämnden Kf 78 Dnr Taxa för byggnadsnämndens verksamheter När plan- och bygglagen trädde i kraft den 1 juli 1987 gav Svenska Kommunförbundet ut en nykonstruktion av plan- och bygglovtaxan. Samtidigt utlovades att den nya taxan ganska snart skulle revideras på grundval av den första tidens erfarenheter. Den reviderade utgåvan redovisades år 1990 under nytt namn "Taxa för byggnadsnämndens verksamhet". Under 1994 gjordes en uppföljning av tillämpningen av taxan genom en enkät till samtliga kommuner. Fr.o.m. den 1 juli 1995 införs ett nytt system för bygglovprövningen och tillsyns- och kontrollförfarandet i samband med byggande. Bestämmelserna om tekniska egenskapskrav flyttas från plan- och bygglagen till lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader m.m. De nya reglerna medför att vissa arbetsuppgifter försvinner helt eller minskar samt att andra uppgifter tillkommer. Det nya förslaget till taxekonstruktion är anpassat till de nya reglerna. Oklarheten om när de nya reglerna skulle börja gälla och om reglerna för uttagande av planavgift skulle komma att förändras har stört uppläggningen av arbetet med taxeöversynen. Förslaget till ny taxekonstruktion har remitterats i två omgångar till tjänstemän i ett 20-tal kommuner. Översynen bygger således på kommunens erfarenheter av den gamla taxan och på de synpunkter och förslag som remisskommunerna har lämnat. Denna första utgåva är tänkt att kunna användas som ett första underlag till en ny taxa efter 1 juli Eftersom alla kostnadskonsekvenser inte fullt ut kan förutses bör denna utgåva betraktas som preliminär och en revidering bör kunna ske inom de närmaste åren, när erfarenheter vunnits av tillämpningen av ändringarna i plan- och bygglagen. Dessutom kan, som nämnts, beredningen av förslagen i plan- och byggutredningens andra respektive tredje delbetänkande komma att ändra t.ex. villkoren för uttag av planavgifter.

15 Byggnadsnämnden 182/95 Kommunstyrelsen 100/95 s beslut "Taxa för byggnadsnämndens verksamhet" att gälla från 1 juli 1995 fastställs enligt bifogat förslag från Svenska Kommunförbundet. Grundbeloppet (G) vilket f.n. är 25 kronor föreslås oförändrat under 1995 och beräknas ge en 70 procentig kostnadstäckning för tillståndsverksamheten. Utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna för såväl kommun som enskilda bör ske inom 1 år.

16 Byggnadsnämnden Kf 79 Dnr Delegation till byggnadsnämnden samt delegation av byggnadsnämndens beslutanderätt Fr.o.m. den 1 juli 1995 införs ett nytt system för bygglovprövningen och tillsyns- och kontrollförfarandet i samband med byggande. Bestämmelserna om tekniska egenskapskrav på byggnader flyttas från plan- och bygglagen till lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader m.m. De nya reglerna medför att vissa arbetsuppgifter försvinner helt eller minskar samt att andra uppgifter tillkommer. Då alla bygglovärenden inkomna t.o.m skall behandlas enligt "gamla lagstiftningen" och då byggherren har 5 år på sig till genomförandet medför detta att byggnadsnämnden fram till behöver tillämpa såväl nuvarande delegationsrätt som den nu föreslagna utökade delegationsrätten. Med anledning av den nya lagstiftningens utformning föreslår byggnadsnämnden , 183, följande tillägg till gällande delegationsordning: Författning PBL 9 kap. 7 PBL 9 kap. 9 PBL 9 kap. 10 1:a st Ärende Besluta om att byggsamråd skall genomföras eller om det skall anses obehövligt. Besluta om kontrollplan om sådan inte är uppenbart obehövlig. Utfärda slutbevis. PBL 9 kap. 10 Förbjuda att byggnad eller del 2:a st av den används innan de brister avhjälpts som hindrar att slutbevis utfärdas. PBL 9 kap. 14 Godkänna kvalitetsansvarig för visst arbete.

17 Byggnadsnämnden 183/95 Kommunstyrelsen 101/95 s beslut s delegation till byggnadsnämnden enligt 1 kap. 5 4:e stycket kommunallagen utökas med tillägg enligt ovan (PBL 9 kap. 7, 9, 10 och 14 ). Motsvarande tillägg skall göras beträffande delegation av byggnadsnämndens beslutanderätt enligt 3 kap. 12 kommunallagen.

18 Planerings- och ekonomikontor Fastighetskontor Kf 80 Dnr Omdisponering av medel i fastighetskontorets investeringsbudget för tillbyggnad av omklädningspaviljongen vid Knektavallen har den 24 april 1995, 42, för ombyggnad av Knektavallen i Hultsfred anvisat kronor enligt följande: Statsbidrag Fritidsnämndens budget 1995 Eget kapital kronor kronor kronor Möjligheterna till statsbidrag har därefter förändrats. Dels har bidragets storlek per dagsverke reducerats med kronor till kronor per dagsverke. Dels har entreprenören ej möjlighet att anlita anvisad arbetskraft till med än 60 dagsverken, vilket ger ett statsbidrag på kronor. Detta får till följd att kronor saknas. I fastighetskontorets investeringsbudget för 1995 finns för kondensproblem i sporthallstaket vid Lindblomskolan anslaget kronor. Enklare lösningar till en kostnad av kronor är här vidtagna och dessa skall förhoppningsvis vara tillfyllest. Detta har också medfört ett överskott på kronor. Kommunstyrelsen 104/95 s beslut kronor från kontot för åtgärder mot kondensproblem på sporthallstaket vid Lindblomskolan får omdisponeras för tillbyggnad av omklädningspaviljongen på Knektavallen.

19 Göran Berglund Kommunkansliet Oskarshamns tingsrätt Kf 81 Ny nämndeman vid Oskarshamns tingsrätt s beslut Till ny nämndeman vid Oskarshamns tingsrätt till och med 1997, efter Elvira Lundin, Järnforsen, som anmält avflyttning från kommunen utses från och med 1 september Göran Berglund Björkmossa Virserum

20 Kf 82 Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Ann Persson om kultur- och fritidsnämndens policy vid fördelning av bidrag till föreningar Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj, 65, inlämnades av fullmäktigeledamoten Sivert Bergström, c, en interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande Ann Persson om kultur- och fritidsnämndens policy vid fördelning av bidrag till föreningar, bilaga 1. Interpellationen avser i första hand Virserums SGFs ansökan om extra bidrag till sin föreningslokal och Målilla GoIFs ansökan om extra bidrag till konstfrusen bandybana. medgav att interpellationen fick ställas. I enlighet med arbetsordningen för kommunfullmäktige har Ann Persson inlämnat ett skriftligt svar på interpellationen till kommunfullmäktige enligt bilaga 2. Svaret på interpellationen kommenteras av interpellationsställaren Sivert Bergström och Bo Bergman, s, varefter överläggningen förklaras avslutad.

21 Kf 83 Interpellation till socialnämndens ordförande Bengt Nilsson om kommunens policy för alkoholservering i ungdomsmiljöer Fullmäktigeledamoten Anders Andersson, kds, har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Bengt Nilsson om kommunens policy för alkoholservering i ungdomsmiljöer enligt bilaga 1. medger att interpellationen får ställas. I enlighet med arbetsordningen för kommunfullmäktige har Bengt Nilsson inlämnat ett skriftligt svar på interpellationen till kommunfullmäktige, bilaga 2. Svaret på interpellationen kommenteras av interpellationsställaren Anders Andersson, Sivert Bergström, c, och Lars Hagberg, s, varefter överläggningen förklaras avslutad.

22 Kf 84 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Sven Gustavsson om äldrevården i framtiden och vilka resurser som kommer att finnas Fullmäktigeledamoten Anders Andersson, kds, har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Sven Gustavsson om äldrevården i framtiden och vilka resurser som kommer att finnas, bilaga. medger att interpellationen får ställas. Kommunstyrelsens ordförande, som ej är närvarande vid dagens sammanträde, har meddelat att interpellationen kommer att besvarar vid kommunfullmäktiges augustisammanträde.

23 Kf 85 Enkel fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunilla Abrahamsson om en anhållan om skolgång i Oskarshamns kommun Sivert Bergström, c, har lämnat in en enkel fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunilla Abrahamsson om Anders Johanssons och Liselott Jakobssons, Övlingsmåla, Mörlunda, anhållan till barn- och utbildningsnämnden om att deras son skall få sin skolgång förlagd till Oskarshamns kommun. medger att frågan får ställas. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Gunilla Abrahamsson, som ej är närvarande vid dagens sammanträde, har meddelat att frågan kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges augustisammanträde.

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen

Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen 1995-12-18 1 Hotell Hulingen Sven Carlsson Fastighetskontoret Kf 126 Dnr 1995.260 844 Nytt hyreskontrakt med Hotell AB Hulingen Mellan Hultsfreds kommun som hyresvärd och Hotell AB Hulingen som hyresgäst

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Höörs kommun. Borgen och andra åtaganden. Audit KPMG AB 24 maj 2011 Antal sidor: 20. Granskningsrapport - Borgensåtagande slutlig.

Höörs kommun. Borgen och andra åtaganden. Audit KPMG AB 24 maj 2011 Antal sidor: 20. Granskningsrapport - Borgensåtagande slutlig. Audit KPMG AB 24 maj 2011 Antal sidor: 20 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer