RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING"

Transkript

1 SOCIALFÖRVALTNINGEN 2014 RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Fastställda av socialnämnden

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning 4 ALLMÄNT 4 STÖD, SERVICE OCH OMVÅRDNAD AVGIFTSBELAGDA INSATSER 4 5 SÅ HÄR RÄKNAS AVGIFTERNA UT INLÄMNING AV UPPGIFTER 5 5 INKOMSTER, SKATTER OCH AVGIFTER SOM BEAKTAS 6 BOENDEKOSTNADEN 7 BOSTADSTILLÄGG 7 HYRES- ELLER BOSTADSRÄTT 7 EGEN FASTIGHET 7 FÖRBEHÅLLSBELOPP 8 MINIMIBELOPP 8 INDIVIDUELLA TILLÄGG 8 INDIVIDUELL HÖJNING AV FÖRBEHÅLLSBELOPP 8 BRUKARE VISTAS I ANNAN KOMMUN (SOL/HSL) 8 Avgifter för särskilt boende 9 ALLMÄNT 9 IN- OCH UTFLYTTNING 9 UNDANTAG 10 UTDRAG JORDABALKEN 10 HYRA JÄMKNING FÖR DUBBEL BOSTADSKOSTNAD PARBOENDE INOM SÄRSKILT BOENDE 11 KVARBOENDESKYDD 13 HYRA AV MADRASS 13 AVGIFT FÖR MAT 13 AVDRAG VID FRÅNVARO 14 SUBVENTION AV MATAVGIFT 14 INDIVIDUELLA TILLÄGG 14 HÖJNING AV FÖRBEHÅLLSBELOPPET I SÄRSKILT BOENDE 14 SÄNKNING AV FÖRBEHÅLLSBELOPPET I SÄRSKILT BOENDE 15 Avgifter i ordinärt boende 15 ALLMÄNT 15 INDIVIDUELLA TILLÄGG HÖJNING AV FÖRBEHÅLLSBELOPPET I ORDINÄRT BOENDE PERSONLIG OMVÅRDNAD 15 SERVICEINSATSER 16 TRYGGHETSLARM 16 TILLSYNSBESÖK TILLSYNSBESÖK/AVLASTNING MATDISTRIBUTION 17 KORTTIDSVÅRD AVDRAG KORTTIDSVÅRD HEMSJUKVÅRD 18 PSYKIATRI 20 LIVSMEDEL FÖR SPECIELLA MEDICINSKA ÄNDAMÅL (SÄRNÄRPRODUKTER) 20 KORTTIDSHYRA OCH VISS FÖRSÄLJNING AV HJÄLPMEDEL 20 Sidan 2 av 24

3 AVSLUTNING AV INSATSER 21 PERSONLIG OMVÅRDNAD 21 LARM 21 INKÖP, STÄD, TVÄTT, DUSCH OCH LEDSAGNING 21 MATDISTRIBUTION 21 Allmänt 21 RUTINER VID FAKTURERING 21 RUTINER VID EJ BETALD FAKTURA 22 UPPSKOV AV AVGIFT - ANSTÅND 22 AVBETALNINGSPLAN 22 AVSKRIVNING AV FORDRAN 23 VAD HÄNDER MED FAKTURAN VID DÖDSBO? 23 KOSTNADER I SAMBAND MED TRANSPORT AV AVLIDNA 23 UNDANTAG AVSEENDE DEBITERING AV AVGIFTER TILL ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 24 ADRESSÄNDRING 24 BILAGOR Bil. 1 BLANKETT INKOMSTFÖRFRÅGAN HEMTJÄNST Bil. 2 BLANKETT INKOMSTFÖRFRÅGAN SÄRSKILT BOENDE Bil. 3 INFORMATION INKOMSTFÖRFRÅGAN HEMTJÄNST Bil. 4 INFORMATION INKOMSTFÖRFRÅGAN SÄRSKILT BOENDE Bil. 5. BESVÄRSHÄNVISNING-HUR MAN ÖVERKLAGAR Bil. 6 PENSIONSMYNDIGHETENS SCHABLON AVSEENDE KOSTNADER FÖR UPPVÄRMNING OCH DRIFT Bil. 7 SAMMANSTÄLLNING AV AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Bil 8 UNDERLAG FÖR DEBITERING AV AVGIFT AVSEENDE LIVSMEDEL FÖR SPECIELLA MEDICINSKA ÄNDAMÅL Bil. 9 FAKTURAUNDERLAG Bil. 10 LATHUND GÖRA NY FAKTURA I RAINDANCE Sidan 3 av 24

4 Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning ALLMÄNT Riksdagsbeslutet som gäller från 1 juli 2002 reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) 1 och hälsooch sjukvårdslagen (HSL) 2, så kallad maxtaxa. Då många reagerade på att kommunerna över landet hade så varierande avgifter beslutade politikerna på riksnivå att införa maxtaxa. Maxtaxan är 4 % av prisbasbeloppet. Kommunen fastställer avgifter för de olika insatserna och maxtaxan bestämmer taket för avgiften för den enskilde. Lagstiftningen gäller: beräkning av förbehållsbelopp beräkning av högsta avgift en kommun får ta ut för omvårdnad och service i särskilt boende, hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälsooch sjukvård rätten att överklaga beslut gällande förbehållsbelopp och avgifter Kils kommun har utifrån denna lagstiftning utformat sina avgiftsregler för äldre och personer med funktionsnedsättning (f.d. äldre- o handikappomsorgstaxan). Socialnämnden prövar taxans utformning samt avgifternas storlek en gång per år. Alla beslut om taxor och avgifter tas av kommunfullmäktige. Vissa avgifter är utformade så att de följer basbeloppet och ändras årligen utan att något nytt beslut i kommunfullmäktige krävs. Taxans utformning bygger på beslut av kommunfullmäktige 30 maj Taxan har reviderats ett flertal gånger därefter. STÖD, SERVICE OCH OMVÅRDNAD I Kils kommun har socialnämnden ansvar för all äldreomsorg. Kommunens biståndshandläggare utreder och fattar beslut om stöd, service och omvårdnad enligt Socialtjänstlagen, SoL. Kommunens sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter utför insatser utifrån Hälso- och sjukvårdslagen, HSL så kallad hemsjukvård (kommunal hälso- och sjukvård). 1 Socialtjänstlagen (2001:453), kapitel 8 (avgifter), kapitel 16 3 (överklagan) 2 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 26 (avgifter) Sidan 4 av 24

5 AVGIFTSBELAGDA INSATSER I ordinärt boende är nedanstående insatser avgiftsbelagda: Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Korttidsvård Dagverksamhet Matdistribution I särskilt boende är följande insatser avgiftsbelagda: Vård/omsorg Hyra Kost SÅ HÄR RÄKNAS AVGIFTERNA UT Socialförvaltningen gör individuella beräkningar av avgiften utifrån statliga och kommunala regler och den enskildes insatser samt ekonomiska förutsättningar. Avgiftshandläggaren gör en ekonomisk utredning för att få fram avgiftsutrymmet. Inkomsterna räknas samman och därefter dras skatten ifrån. Boendekostnader samt ett fastställt belopp för skäliga levnadskostnader (förbehållsbelopp) dras sedan av från inkomsten efter skatt. Det som därefter är kvar utgör den enskildes avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet bestämmer den enskildes avgift för hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård, korttidsvård och vård/omsorg i särskilt boende. Om avgiftsutrymmet är lägre än beloppet som utgör avgiftstaket, sätts avgiften ned till nivå med avgiftsutrymmet. Enligt kommunfullmäktiges beslut 26 augusti 2004 har den enskilde alltid möjlighet att välja bort inkomst- och avgiftsutredning vid uttag av för äldre och personer med funktionsnedsättning. Då debiteras kommunens gällande taxa. Här gäller också maxtaxans tak. Öresutjämning till hela kronor tillämpas i samband med debitering av avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning enligt beslut av socialnämnden 25 september INLÄMNING AV UPPGIFTER Vid fastställande av avgiftsutrymmet ska aktuella inkomstuppgifter användas. Avgiftshandläggaren får av behörig personal på socialförvaltningen in uppgift om att den enskilde har fått insatser. Därefter skickar handläggaren ut inkomstförfrågan (se bilaga) och information (se bilaga). Returkuvert skickas också med. Sista inlämningsdag av uppgifterna sätts två veckor framåt. Inlämnade uppgifter ska i möjligaste mån styrkas med kopior. Sidan 5 av 24

6 När uppgifterna kommit in görs en förfrågan om inkomst till Pensionsmyndigheten (tilläggspension, garantipension och änkepension), Statens pensionsverk och Skatteverket (överskott på kapital). Informationen hämtas genom att söka på personen i Lefi-online i ProCapita. Observera att när det gäller all annan inkomst måste uppgifterna lämnas av den enskilde. När alla uppgifter kommit in skickar handläggaren den enskilde ett avgiftsbeslut med en besvärshänvisning (se bilaga). Handläggaren dokumenterar när inkomstförfrågan och avgiftsbeslut skickas ut. En årlig inkomstuppdatering görs och aktuellt avgiftsbeslut skickas ut. Vid ändrade förhållanden under året är brukaren själv skyldig att meddela avgiftshandläggaren. INKOMSTER, SKATTER OCH AVGIFTER SOM BEAKTAS Inkomsten beräknas utifrån förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftning, bostadsbidrag och bostadstillägg. Nettoinkomsten räknas fram genom att lägga ihop alla inkomster och sedan dra ifrån skatten. Makars inkomst beräknas enligt tudelningsprincipen, det vill säga bådas inkomster läggs samman och delas sedan i två lika stora delar. Som inkomst räknas: Pensioner Inkomstpension, premiepension, tilläggspension, garantipension, änkepension, efterlevnadspension, avtalspension, tjänstepension, privata pensionsförsäkringar, utlandspension 3, underhållsstöd, mm. Förvärvsinkomster Inkomst av tjänst, inkomst av aktiv och passiv näringsverksamhet enligt senaste deklaration. Överskott av kapital Överskott av kapital enligt senaste deklaration eller senaste årets kontrolluppgifter. Forts. nästa sida 3 Utlandspensionen beskattas i det land den intjänats. Vid avgiftsberäkning läggs pensionen efter utländsk skatt in i systemet. Sidan 6 av 24

7 Övriga inkomster Livräntor 4 Bidrag 5 Studiebidrag, ej studielån Alla former av bostadstillägg Ersättning från AGS (avtalsgruppsjukförsäkring) Skatter som tillämpas: Skatt motsvarande tillämpliga skattetabeller för preliminärskatt. I avgiftsberäkningen förutsätts att man betalar kyrkoavgift till trossamfund. Om detta inte görs är brukaren skyldig att meddela socialförvaltningen. Den kommunala fastighetsavgiften tas hänsyn till vid beräkning av boendekostnaden för egen fastighet. BOENDEKOSTNADEN BOSTADSTILLÄGG Kommunen förutsätter att den enskilde har ansökt om bostadstillägg. HYRES- ELLER BOSTADSRÄTT Boendekostnaden utgörs av normala kostnader för boendet, det vill säga faktisk hyreskostnad/bostadsrättsavgift exklusive hushållsel. Om uppvärmning, sophämtning, VA ej ingår i hyran ska dessa kostnader läggas till. Antingen räknas dessa kostnader enligt Pensionsmyndighetens schablon för uppvärmning (se bilaga) eller utifrån faktisk kostnad mot uppvisande av fakturor. Som kostnad för boendet räknas också 70 % av räntekostnader på lån i bostadsrätten sedan eventuella bidrag dragits av. EGEN FASTIGHET Boendekostnaden beräknas enligt samma regler som Pensionsmyndigheten använder för framtagande av boendekostnaden vid beräkning av bostadstillägg för pensionärer. 70 % av räntekostnader på lån i fastigheten sedan eventuella bidrag dragits av 70 % av tomträttsavgäld gällande fastighetsavgift uppvärmning enligt Pensionsmyndighetens schablon (se bilaga) övriga driftskostnader enligt Pensionsmyndighetens schablon (se bilaga). 4 Livränta som utfaller p.g.a. kapitalförsäkring är inte skattepliktig och räknas inte som inkomst. 5 Handikappersättning, assistansersättning, kommunal habiliteringsersättning, barnbidrag, bistånd enligt SoL, etableringsersättning samt den del av vårdbidraget som avser ersättning för merutgifter räknas inte som inkomst. Sidan 7 av 24

8 Om den enskilde vill att vi beaktar faktiska kostnader gör vi det efter uppvisande av fakturor för motsvarande kostnader. FÖRBEHÅLLSBELOPP Förbehållsbeloppet utgörs av boendekostnad, minimibelopp och eventuella individuella tillägg. Observera att boendekostnaden har lyfts ur förbehållsbeloppet och redovisas på en egen rad i avgiftsbeslutet. Förbehållsbeloppet är inget garanterat belopp den enskilde ska ha kvar av sin inkomst efter att alla avgifter är betalda. Minimibeloppet är den del av förbehållsbeloppet som avses täcka normala levnadskostnader. Som normala levnadskostnader räknas kostnader för i socialtjänstlagen fastställd miniminivå och konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader. MINIMIBELOPP Följande poster ingår i minimibeloppet: livsmedel, alla måltider kläder och skor fritid och resor förbrukningsvaror hygien hemförsäkring dagstidning, TV, telefon hushållsel tandvård möbler och husgeråd läkarvård läkemedel INDIVIDUELLA TILLÄGG Förbehållsbeloppet varierar beroende på om den enskilde är över eller under 61 år, gift eller ogift, hur många hemmavarande barn det finns och de faktiska boendekostnaderna. För aktuella belopp gällande förbehållsbelopp se bilaga. INDIVIDUELL HÖJNING AV FÖRBEHÅLLSBELOPP Om den enskilde på grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel (minimum 200 kr per månad under minst 6 månader) kan kommunen höja förbehållsbeloppet med motsvarande summa. Exempel är fördyrade kostnader för resor, mat, god man och underhållskostnader för barn. BRUKARE VISTAS I ANNAN KOMMUN (HSL/SOL) När Kils kommuns brukare vistas i en annan kommun och får SoL- och/eller HSL-insatser där, ska avgiftshandläggaren i Kil fortsätta att ta ut avgift av brukaren, oavsett vilken kommun som faktiskt utför insatserna. På motsvarande sätt är det när annan kommuns brukare vistas i Kils kommun och får insatser här. Då är det den andra kommunen som tar ut avgift av brukaren. Sidan 8 av 24

9 Mer information finns i rutinerna: Betalningsansvar för hemsjukvård i annan kommun än hemkommunen Betalningsansvar för insatser enligt SoL i annan kommun än hemkommunen Rutinerna finns i socialförvaltningens ledningssystem under Samverkan och ansvar. Se kommunens hemsida: Avgifter för särskilt boende ALLMÄNT Boende i särskilt boende betalar avgift för vård/omsorg, mat samt hyra. Makars inkomst beräknas enligt tudelningsprincipen, det vill säga bådas inkomster läggs samman och delas sedan i två lika stora delar. När ena maken bor i särskilt boende får båda makarna förbehållsbelopp såsom ensamstående. I särskilt boende gäller hyreslagen (12 kap Jordabalken) om inte socialförvaltningen i tillämpningsföreskrifterna valt en gynnsammare tillämpning för den enskilde. IN- OCH UTFLYTTNING För mat- och vårdavgift debiteras faktiska dagar som den enskilde varit på det särskilda boendet. Hyra debiteras månadsvis. Varje månad räknas som 30 dagar. Vid inflyttning debiteras hyra från och med tillträdesdagen med 1/30-del per dag. Tillträdesdag är den dag som man får tillgång till lägenheten/tar lägenheten i anspråk, t.ex. genom att börja flytta in möbler. Om den enskilde väljer att säga upp sitt hyresavtal, t.ex. för flytt till annan kommun, är uppsägningstiden tre månader. Hyra debiteras då fram till det månadsskifte som inträffar efter tre månader från uppsägningen. Exempel: Uppsägning 20 maj - uppsägningstid t.o.m. 31 augusti Om den enskilde avlider har dödsboet möjlighet att säga upp hyresavtalet tidigare. Inom en månad från dödsfallet kan dödsboet säga upp hyresavtalet med en månads uppsägningstid. Hyra debiteras då fram till det månadsskifte som inträffar en månad från uppsägningen. Sidan 9 av 24

10 För att underlätta för dödsboet har socialnämnden bestämt att se dödsdagen som dag för uppsägning. Detta innebär att hyra debiteras fram till det månadsskifte som inträffar efter en månad från dödsdagen. Exempel: Avliden 20 maj uppsägningstid t.o.m. 30 juni UNDANTAG Finns ny hyresgäst som vill flytta in i lägenheten före uppsägningstidens utgång debiteras utflyttande hyresgäst/dödsboet hyra med 1/30-del per dag fram t.o.m. dagen före den nya hyresgästens tillträdesdag. Exempel: Avliden 20 maj, ny hyresgäst 4 juni, dödsbo debiteras t.o.m. 3 juni Detta förutsätter den utflyttande hyresgästens/dödsboets acceptans. Observera att den utflyttande hyresgästen/dödsboet alltid har rätt att ha lägenheten kvar under hela uppsägningstiden (tre månader), men då också måste betala hyra. UTDRAG JORDABALKEN Jordabalken 12 kap 5 Avser ett hyresavtal en bostadslägenhet, får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Om hyresgästen har avlidit, får dödsboet också inom en månad från dödsfallet säga upp avtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. HYRA I hyran ingår värme, vatten, avlopp, sophämtning och TV-avgift. Hushållsel tillhandahålls i särskilt boende men ingår inte i hyran utan istället sänks förbehållsbeloppet med beräknad elkostnad. Från och med 2014 upprättas skriftliga hyresavtal. JÄMKNING FÖR DUBBEL BOSTADSKOSTNAD Vid inflyttning till särskilt boende finns möjlighet till jämkning för dubbel bostadskostnad. En förutsättning är att bostaden ska avyttras. Jämkningen sker under högst tre månader och under uppvisande av kvitto på erlagd hyra eller boendekostnad i egen fastighet. (Se beräkning under rubriken Boendekostnad.) Under sådan period med dubbla boendekostnader reduceras hyran i det särskilda boendet med bostadskostnaden för den tidigare bostaden. Reduceringen kan aldrig bli högre än motsvarande hyresbeloppet i det särskilda boendet. Se exempel på nästa sida. Sidan 10 av 24

11 Exempel 1: Hyra i särskilt boende kr/månad. Tidigare bostad kr/månad. Reduceringen blir kr/månad. Exempel 2: Hyra i särskilt boende kr/månad. Tidigare bostad kr/månad. Reduceringen blir kr/månad. PARBOENDE INOM SÄRSKILT BOENDE Kils kommun erbjuder möjlighet till parboende för makar eller sambos i särskilt boende. Paret kan vara gifta, sambo, partners, syskon eller sammanboende. Det finns två förutsättningar som ska vara uppfyllda för att man ska kunna beviljas parboende. Den ena är att man varaktigt sammanbor eller tidigare varaktigt har sammanbott och den andra är att båda vill fortsätta att bo tillsammans. Parboende innebär att två personer bor i samma lägenhet eller i var sin lägenhet i samma hus. Förutsättningarna kan vara: 1. Båda personerna har beviljats särskilt boende 2. En av personerna har beviljats särskilt boende och den medboende har beviljats hemtjänstinsatser 3. En av personerna har beviljats särskilt boende och den medboende har inga insatser HANTERING AV AVGIFTER FÖR PARBOENDE HYRA Om paret bor i samma lägenhet gäller fastställd hyra för lägenheten. Hyreskontrakt tecknas med den/de som har beslut om särskilt boende och med bilaga kategoriboende. Om paret bor i varsin lägenhet gäller fastställd hyra för respektive lägenhet. Hyreskontrakt tecknas för respektive lägenhet. Om den medboende ej har beviljats särskilt boende ska bilaga parboende bifogas. Möjlighet finns till provboende för den medboende upp till max en månad. Då betalar den medboende ingen hyra till det särskilda boendet utan betalar hyra för det ordinära boendet. EL Den som har insatsen särskilt boende betalar sin el genom att förbehållsbeloppet sänks med beräknad elkostnad. För medboende i egen lägenhet läggs beräknad elkostnad på hyran. Sidan 11 av 24

12 MAT När man bor i särskilt boende betalar man avgift för mat enligt gällande regler, detta gäller även medboende som inte är beviljad bistånd för mat. Det finns möjlighet att avbeställa frukost, lunch och middag genom att meddela detta en vecka i förväg. Blankett för detta finns på respektive avdelning. TVÄTT Avgift för tvätt ingår för den som har bistånd särskilt boende. Medboende kan ha hemtjänstinsatsen tvätt och betalar då tvätt utifrån fastställda regler för avgifter i ordinärt boende. Huvudregeln för medboende utan hemtjänstinsatsen tvätt är att denne ska sköta sin tvätt själv i det särskilda boendets gemensamma tvättstuga eller köpa tjänsten av extern utförare. STÄD, MED MERA Avgift för städ, med mera, ingår för den som har bistånd särskilt boende. Medboende kan ha hemtjänstinsatsen städ och betalar då städ utifrån fastställda regler för avgifter i ordinärt boende. Huvudregeln för medboende utan hemtjänstinsatsen städ är att denne ska sköta sin städning själv. Då den medboende har möjlighet nyttja gemensamma utrymmen och den service som följer med dessa tas en avgift för städ, med mera, ut med 0,5 % av basbeloppet per månad (2014 års avgift blir då 220 kronor per månad). Avgiftsberäkning görs enligt följande: 1. Båda är beviljade särskilt boende a. Inkomsten sammanräknas om de är gifta b. Hyran delas lika c. Avgiften beräknas på båda d. Förbehållsbelopp för makar/sambor e. Minimibeloppet höjs med den förhöjda kostnaden för mat enligt gällande regler, båda får en höjning av minimibeloppet 2. En är beviljad särskilt boende och en är beviljad hemtjänstinsatser a. Inkomsten sammanräknas om de är gifta b. Hyran delas lika c. Avgift för särskilt boende beräknas för den som är beviljad särskilt boende, avgift för hemtjänst beräknas för den som är beviljad hemtjänstinsatser d. Förbehållsbelopp för makar/sambor Sidan 12 av 24

13 e. För den som är beviljad särskilt boende höjs minimibeloppet med den förhöjda kostnaden för mat enligt gällande regler, för den som är beviljad hemtjänstinsatser höjs minimibeloppet på motsvarande sätt endast om personen är beviljad bistånd för mat 3. En är beviljad särskilt boende och den medboende har inga insatser a. Inkomsten sammanräknas om de är gifta b. Hyran delas lika c. Avgiften beräknas på den som har beviljats bistånd d. Förbehållsbelopp för makar/sambor e. Minimibeloppet höjs för den som har bistånd för mat enligt gällande regler f. Medboende betalar mat som övriga boende utan prövning mot maxtaxan och erhåller inte heller förmånen med förhöjt minimibelopp g. Medboende betalar avgift för städ med mera, med 0,5 % av basbeloppet KVARBOENDESKYDD När avgifterna fastställs ska kommunen försäkra sig om att den kvarboende maken/makan har tillräckliga medel till sitt uppehälle och boendekostnader. Avgiften för maken/makan i det särskilda boendet ska fastställas med beaktande av att kvarboende make/maka har medel i nivå med förbehållsbeloppet för ensamstående inklusive den faktiska boendekostnaden. Om ett underskott finns kvar när jämkningen är gjord kan ingen utbetalning ske via avgiftssystemet. I vissa fall kan den enskilde vara berättigad till ekonomiskt bistånd som söks hos enheten för individ- och familjeomsorg. HYRA AV MADRASS När man flyttar in på särskilt boende är huvudregeln att man tar med sig egen madrass. Särskilt boende har några madrasser som man kan få hyra. Avgiften är ett engångsbelopp och avser hela boendetiden. Vid inflyttning ska avgiftshandläggaren meddelas om den boende har med sig egen madrass eller ska hyra madrass. Avgiftshandläggaren ska också meddelas om en boende med egen madrass senare under boendetiden får behov av att hyra madrass. AVGIFT FÖR MAT I särskilt boende tillhandahålls frukost, lunch, mellanmål och middag. För detta debiteras en matavgift varje månad. Sidan 13 av 24

14 AVDRAG VID FRÅNVARO Vid frånvaro p.g.a. sjukhusvistelse eller annan orsak (nedan kallad annan frånvaro) medges avdrag avseende matavgift fr.o.m. första frånvarodagen t.o.m. dagen före hemkomst. Avdragets storlek per dygn uppgår till fastställd matavgift i kronor per månad minus eventuell jämkning, delat med 30 dagar. Avdragets storlek per lunch uppgår till 40 % per fastställd matavgift i kronor per månad minus eventuell jämkning, delat med 30 dagar. Motsvarande avdrag för frukost är 25 % och för middag 35 %. (Mellanmålen är medräknade i procentsatserna.) För att avdrag ska medges vid annan frånvaro krävs att personalen meddelas minst ett dygn före frånvaron. Avdrag avseende vårdavgift och hyra medges ej. SUBVENTION AV MATAVGIFT Subvention av mat får enligt SN 27 augusti ske vid negativt avgiftsutrymme. Den enskildes förbehållsbelopp höjs normalt genom en automatisk höjning av det individuella tillägget för förhöjda matkostnader. Den som har ett negativt avgiftsutrymme, det vill säga har mindre än förbehållsbeloppet kvar efter betald boendekostnad, kan inte tillgodogöra sig den höjningen. En förutsättning för subvention av matavgift är att den enskilde har ett kvarstående negativt avgiftsutrymme efter att ha beviljats bostadstillägg. Beräkning av subvention: + Inkomst + Bostadstillägg - Bostadskostnad - Förbehållsbelopp = Subvention Beloppet som subventioneras är som högst mellanskillnaden mellan konsumentverkets riktlinjer för matkostnad och den avgift socialnämnden tar ut av den enskilde. INDIVIDUELLA TILLÄGG HÖJNING AV FÖRBEHÅLLSBELOPPET I SÄRSKILT BOENDE I särskilt boende tillhandahålls alla måltider. Detta medför en fördyrad matkostnad. Därför höjs förbehållsbeloppet med tillagningskostnaden. Tillagningskostnaden är mellanskillnaden mellan konsumentverkets riktlinjer avseende livsmedelskostnad och socialförvaltningens faktiska kostnad för livsmedel och tillagning. Sidan 14 av 24

15 SÄNKNING AV FÖRBEHÅLLSBELOPPET I SÄRSKILT BOENDE I särskilt boende tillhandahålls hushållsel, förbrukningsvaror, sängram och möbler i gemensamma utrymmen vilket medför en sänkning av förbehållsbeloppet. Avgifter i ordinärt boende ALLMÄNT Alla insatser i ordinärt boende som är avgiftsbelagda räknas samman. För dessa debiteras aldrig mer än den lagstadgade högsta avgiften (avgiftstak) eller motsvarande fastställt avgiftsutrymme. Det är alltid det lägsta av dessa belopp som är gränsen för vad kommunen högst får ta ut i avgift. INDIVIDUELLA TILLÄGG HÖJNING AV FÖRBEHÅLLSBELOPPET I ORDINÄRT BOENDE Vid beviljad matdistribution i ordinärt boende får brukaren en fördyrad matkostnad. Därför höjs förbehållsbeloppet med tillagningskostnaden. Tillagningskostnaden är mellanskillnaden mellan konsumentverkets riktlinjer avseende livsmedelskostnad och socialförvaltningens faktiska kostnad för livsmedel och tillagning. En portion matdistribution räknas som 40 % av konsumentverkets livsmedelskostnad per dag. Förbehållsbeloppet höjs procentuellt efter beslutade portioner per månad: Antal portioner Höjning av förbehållsbeloppet 1-7 med 25 % av tillagningskostnaden 8-15 med 50 % av tillagningskostnaden med 75 % av tillagningskostnaden med 100 % av tillagningskostnaden PERSONLIG OMVÅRDNAD Med personlig omvårdnad avses de insatser som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov som hjälp med att äta och dricka, klä och förflytta sig samt sköta personlig hygien. (Obs denna definition skiljer sig något mot motsvarande definition i riktlinjerna för biståndsbedömning enligt SoL.) Personlig omvårdnad debiteras i två nivåer: Nivå 1 Nivå 2 Hjälp dag- och kvällstid måndag-fredag 2,33 % av basbeloppet Hjälp alla dagar i veckan oavsett tidpunkt 4 % av basbeloppet Sidan 15 av 24

16 Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse medges avdrag avseende personlig omvårdnad per frånvarodag med 1/30-del av avgiftsutrymmet fr.o.m. första frånvarodagen t.o.m. dagen före hemkomst. Vid annan frånvaro medges avdrag per frånvarodag med 1/30-del av avgiftsutrymmet fr.o.m. första frånvarodagen t.o.m. dagen före hemkomst. För att avdrag ska medges krävs sammanhängande frånvaro på minst 7 dagar samt att anmälan sker minst 7 dagar före frånvaro. SERVICEINSATSER Med serviceinsatser avses: städ tvätt inköp dusch (har man personlig omvårdnad ingår dusch) ledsagning (Obs denna definition skiljer sig något mot motsvarande definition i riktlinjerna för biståndsbedömning enligt SoL.) Avgiften för serviceinsatser är en viss procent av basbeloppet. Det är olika procentsatser beroende på insatsens omfattning (se bilaga). I de fall där de biståndsbedömda serviceinsatserna omfattar två personer i ett hushåll, ska avgiften delas på de två. Avgiften debiteras från det att insatsen verkställs tills den avslutas. Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse ska den enskilde inte betala för serviceinsatser som inte utförts. Vid annan frånvaro ska den enskilde anmäla sin frånvaro senast 7 dagar i förväg för att avdrag ska medges. Observera att om ett servicetillfälle ersätts av ett annat servicetillfälle erhåller den enskilde sin insats och får då inget frånvaroavdrag. TRYGGHETSLARM Det finns flera olika larm. Till trygghetslarmet kan kopplas larmknapp, mattlarm, rörelselarm med mera. Det finns även epilepsilarm och personsökning via GPS. Larm debiteras vid ett tillfälle per månad med en fast avgift. Avgiften är 0,54 % av basbeloppet vid fast telefoni och 0,77 % av basbeloppet vid ej fast telefoni. Undantag görs där fast telefoni ej är möjligt (KF ). Avgiften beror alltså inte på hur ofta den enskilde larmar. Installationsavgift tas ut första månaden som larmet debiteras, detta är en engångsavgift som uppgår till 0,79 % av basbeloppet. Sidan 16 av 24

17 Om två personer i samma hushåll (ett telefonnummer) har larm innebär det en larmstation och två knappar, en avgift debiteras. Det underlag som biståndshandläggaren lämnar för debitering styr vem som debiteras avgiften. Avgift debiteras från och med installationen. Debiteringen avslutas när avgiftshandläggaren får besked från hemtjänsten att larmet är tillbakalämnat. Larmet lämnas till Smeden och den enskilde får tillbaka sina nycklar. TILLSYNSBESÖK Tillsynsbesök är ett kort besök utan någon insats eller ett telefonsamtal för att se att allt är bra. Besöket kan ske dag, kväll eller nattetid. Tillsynsbesök debiteras vid ett tillfälle per månad med en fast avgift (se bilaga). TILLSYNSBESÖK/AVLASTNING När anhörig vårdar den enskilde och ska vara frånvarande under en kortare period är det vanligast att erbjuda den enskilde en plats på kommunens korttidsboende. Skulle detta inte fungera kan kommunens hemtjänst göra besök. Det kan då handla om ett eller flera besök per dag under en kortare period om max en vecka. Kostnaden är densamma som vid vård vid korttidsboendet per dag. MATDISTRIBUTION Matdistribution innebär att färdiglagad mat levereras till bostaden. Hemtjänsten gör tillsammans med den enskilde en beställning av mat och lämnar denna beställning till kostenheten. Kostenheten meddelar avgiftshandläggaren. Debitering av den enskilde sker sedan utifrån beställningen av antal portioner. (Pris, se bilaga) Hemtjänst/biståndsbedömare kan göra ändringar i beställningen, det vill säga tillägg, avbeställning, ny brukare och så vidare till assistent kostenheten eller kostchef senast kl. 11:30 måndag samma vecka som leverans. Vid sjukdom och andra orsaker då man inte är hemma vid leveranstillfället blir matlådorna återlämnade till Sanneruds äldreboende. Hemtjänsten meddelar anhöriga eller den enskilde att maten kan hämtas där. KORTTIDSVÅRD Med korttidsvård (korttid) menas vård utanför hemmet kortare tid vid någon av kommunens korttidsplatser. För korttid debiteras två avgifter: avgift för vård (0,13 % av basbeloppet) avgift för mat och förbrukningsartiklar (0,17 % av basbeloppet). Sidan 17 av 24

18 Endast vårdavgiften ingår i maxtaxan. I förbrukningsartiklar ingår sjukvårdsmaterial som inte är förskrivet på enskild person, servetter, tvättmedel, sköljmedel, rengöringsmedel, rengöringsmaterial och hygienmaterial såsom tvättlappar och engångshaklappar (ej hygienartiklar), toalett- och hushållspapper, glödlampor och lysrör. AVDRAG KORTTIDSVÅRD Avdrag avseende vårdavgift medges ej. Vid frånvaro på grund av sjukhusvistelse medges avdrag avseende avgift för mat och förbrukningsartiklar fr.o.m. första frånvarodagen t.o.m. dagen före hemkomst. Avdragets storlek per dag uppgår till fastställd avgift per dag för mat och förbrukningsartiklar. Avdragets storlek per lunch uppgår till 40 % av fastställd avgift per dag för mat- och förbrukningsartiklar. När den enskilde deltar i socialförvaltningens dagvård där matavgift tas ut, görs avdrag på korttiden med viss procent av prisbasbeloppet (se bilaga). Vid annan frånvaro medges inte avdrag avseende avgift för mat- och förbrukningsartiklar. Enskild som har korttidsplats och som av biståndsbedömare beviljats plats i särskilt boende och är frånvarande på grund av sjukhusvistelse eller annan frånvaro medges avdrag avseende avgift för mat- och förbrukningsartiklar fr.o.m. första frånvarodagen t.o.m. dagen före hemkomst. Avdragets storlek per dag uppgår till fastställd avgift per dag för mat och förbrukningsartiklar. Avdragets storlek per lunch uppgår till 40 % av fastställd avgift per dag för mat- och förbrukningsartiklar. HEMSJUKVÅRD Kommunen ansvarar för hemsjukvård i ordinärt boende. Med hemsjukvård avses sjukvård i ordinärt boende till enskild som har ett sjukdomstillstånd eller ett funktionshinder som motiverar att sjukvården ges i hemmet. Kommunens ansvar gäller fr.o.m. sju års ålder. Den enskilde ska inte själv eller med stöd av anhörig, närstående eller personlig assistent kunna ta sig till vårdcentral eller slutenvård. Behovet ska vara varaktigt och den enskilde ska vara inskriven i hemsjukvården. Enligt likställighetsprincipen tas betalt för alla besök av sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller när annan person utför av dessa delegerad arbetsuppgift. Hemsjukvård debiteras vid ett tillfälle per månad med en fast avgift (se bilaga). Sidan 18 av 24

19 Undantag görs för: alla besök och konsultationer som rör nödvändig psykofarmakamedicinering eller drogförebyggande åtgärder hemsjukvård inom de särskilda boendena för äldre med bemanning dygnet runt hemsjukvård inom biståndsbedömda LSS-boenden med bemanning dygnet runt, det vill säga korttidsboenden, serviceboenden, träningsboenden och gruppboenden enligt LSS hemsjukvård för de som har personlig assistans enligt LSS/LASS för barn och unga tillämpas samma regler som inom landstinget, det vill säga avgiftsfritt till och med 19 år Vid samtidigt besök av eller hos två sjuksköterskor eller sjuksköterska och delegerad personal tas endast en avgift ut. Vid samtidigt besök av eller hos sjukgymnast och arbetsterapeut tas endast en avgift ut. När det första besöket endast är i utredningssyfte, för att skaffa underlag för bedömning, är detta besök kostnadsfritt. Avgift tas då ut från och med andra besöket. Berörd arbetsterapeut eller sjukgymnast avgör om besöket är kostnadsfritt. När orsaken till besöket i huvudsak är att underlätta för kommunens personal (arbetstekniskt) är besöket kostnadsfritt. Berörd arbetsterapeut eller sjukgymnast avgör om besöket är kostnadsfritt. Vid besök på grund av utbyte av trasigt/förslitet hjälpmedel tas inte avgift ut. Avgift tas inte ut vid återlämning av hjälpmedel. Detta gäller oavsett om den enskilde/anhörig själv återlämnar hjälpmedlet, eller om personal hämtar hjälpmedlet hemma hos den enskilde. Avgift tas inte ut vid deltagande i vårdplanering. Vid träning i ordinärt boende och eller vid plats som enheten finner lämplig av arbetsterapeut, sjukgymnast och/eller delegerad personal tas avgift ut per tillfälle. Avgift tas inte ut vid besök på grund av larm. Detta ingår istället i den fastställda avgiften för trygghetslarm. Underlag för debitering lämnas av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast till avgiftshandläggaren. Sidan 19 av 24

20 PSYKIATRI Inga avgifter tas ut för behandlande och rådgörande biståndsbedömda insatser till kommunens psykiskt funktionshindrade. Dessa insatser utförs t.ex. av kommunens sjuksköterskor, öppenvård och delegerad personal. Biståndsbedömda hemtjänstinsatser är avgiftsbelagda enligt samma kriterier som gäller för övriga brukare. LIVSMEDEL FÖR SPECIELLA MEDICINSKA ÄNDAMÅL (SÄRNÄRPRODUKTER) Livsmedel för speciella medicinska ändamål ersätter helt eller delvis vanlig mat och används när risk för undernäring föreligger. Dessa livsmedel levereras hem till den enskilde. Avgiftshandläggaren får underlag för debitering av sjuksköterskan (se bilaga). Den enskilde ska debiteras erhållna = levererade kosttillskott. Det finns tre olika nivåer beslutade av kommunfullmäktige : Enskilda med sondnäring/kosttillskott som enda näringskälla betalar samma avgift per månad som övriga vårdtagare med heldygnskost Enskilda i ordinärt boende som får sondnäring som tillskott upp till 800 ml per dygn, näringsdrycker upp till tre förpackningar/dygn eller drickfärdig energimodul upp till 90 ml/dygn betalar 29 % av avgiften för heldygnskost. Volymer över denna nivå definieras som heldygnskost. Enskilda i ordinärt boende med berikningspulver/ förtjockningsmedel betalar 2 % av avgiften för heldygnskost. KORTTIDSHYRA OCH VISS FÖRSÄLJNING AV HJÄLPMEDEL Avgiftshandläggaren får underlag om själva uthyrningen från arbetsterapeut och sjukgymnast. Av underlaget framkommer vem som ska debiteras och vad som ska debiteras. Det är viktigt att personnummer finns med på den person som ska debiteras. Handläggaren upprättar ett underlag som skickas till ekonomiavdelningen. Underlaget heter Fakturaunderlag och finns bland kommunens mallar på intranätet. (www.kil.se/intranet/dokumentstyrning/mallar-blanketter/) Fyll i de markerade fälten (se bilaga) och fyll i konto för rehab. Skicka underlaget till enhetschef för underskrift. Enhetschef skickar vidare till ekonomiavdelningen som skapar och skickar faktura till den enskilde. Sidan 20 av 24

21 AVSLUTNING AV INSATSER PERSONLIG OMVÅRDNAD När den enskilde själv säger upp insatsen, avslutas den en vecka efter uppsägningen. När den enskilde vistas på sjukhus och inte kommer tillbaka till hemmet, avslutas insatsen från det datum personen kom in på sjukhuset. När den enskilde avlider i hemmet, avslutas insatsen från det datumet. Vid tillfällig frånvaro gäller följande: Vid sjukhusvistelse, sker ett eventuellt avdrag från första dagen. Avdraget görs med 1/30-del per dag. Vid annan frånvaro ska frånvaroanmälan göras till hemtjänsten en vecka i förväg och frånvaron ska vara sammanhängande i minst en vecka. LARM Larm avslutas från det datumet larmet kommer tillbaka till kommunen. Avdrag görs inte vid sjukhusvistelse eller annan frånvaro utan endast vid återlämnat larm. Avdrag görs inte heller när larmet inte fungerar på grund av störningar i telefonnätet. Går larmet sönder ersätts det med ett nytt, inga avdrag görs i samband med detta. INKÖP, STÄD, TVÄTT, DUSCH OCH LEDSAGNING Gäller samma som vid personlig omvårdnad. MATDISTRIBUTION Sker ingen beställning sker automatiskt avslut av matdistributionen. Allmänt RUTINER VID FAKTURERING Avgiftsfilen görs i ProCapita och omvandlas till fakturor via överföring till ekonomisystemet Raindance. Runt den tjugonde varje månad ska alla uppgifter vara inlagda i ProCapita Avgiftshandläggaren skapar en fil i ProCapita Avgiftshandläggaren skickar ett mail till ekonomiavdelningen och informerar om att filen är klar samt antal fakturor och totalsumma Aktuell handläggare på ekonomiavdelningen meddelar avgiftshandläggaren om filen blev godkänd. Om det uppstått fel, t.ex. saknas konto, rättas dessa till. Avgiftshandläggaren meddelar de rätta uppgifterna till ekonomiavdelningen. Sidan 21 av 24

22 Om den enskilde inte godkänner fakturan, kontrollerar avgiftshandläggaren underlaget som ligger till grund för fakturan och kontaktar vid behov uppgiftslämnaren. Vid fel på fakturan gör avgiftshandläggaren en ny faktura manuellt i Raindance (se bilaga). Ett mail skickas till ekonomiavdelningen med det nya fakturanumret, information om vilken faktura som ska makuleras samt orsak. Ändringen dokumenteras i ProCapita och mailet sparas i pärm hos avgiftshandläggaren. RUTINER VID EJ BETALD FAKTURA Vid ej betald faktura skickar ekonomiavdelningen ut en påminnelse dagar efter förfallodagen. Om inte den enskilde betalar fakturan efter det att påminnelsen skickats ut, lämnar ekonomiavdelningen fakturan till inkasso (40-55 dagar efter förfallodagen). Ex. Ej betald faktura med förfallodag 30 mars Påminnelse skickas runt april Fakturan lämnas till inkasso runt maj UPPSKOV AV AVGIFT - ANSTÅND Avgiftshandläggare samt ekonomiavdelningens personal har rätt att bevilja anstånd i högst 30 dagar med betalningen för enstaka faktura med belopp upp till 20 % av prisbasbeloppet. För anstånd avseende flera fakturor, högre belopp eller längre tid ska alltid beslutet tas av inkassohandläggare på ekonomiavdelningen eller ekonomichefen. För belopp över ett prisbasbelopp äger endast ekonomichefen rätt att ge anstånd. Den som ger anstånd ska kontrollera att den enskilde inte redan har förfallna skulder till kommunen, i så fall ska den enskilde hänvisas till inkassohandläggaren på ekonomiavdelningen. AVBETALNINGSPLAN För fakturor som gått vidare till inkasso är det inkassoföretaget som hanterar eventuell avbetalningsplan. Avbetalningsplan kan i undantagsfall upprättas för fakturor som ej gått vidare till inkasso. Enligt socialnämndens delegationsförteckning beslutad 18 december och reviderad 20 januari punkt har avgiftshandläggare och assistent delegation på att upprätta avbetalningsplan gällande vårdavgifter. Enligt ekonomiavdelningens riktlinjer för inkasso 26 april 2000 är inkassohandläggaren på ekonomiavdelningen eller ekonomichefen behörig att upprätta avbetalningsplan. Sidan 22 av 24

23 AVSKRIVNING AV FORDRAN Enligt socialnämndens delegationsförteckning beslutad 18 december och reviderad 20 januari punkt har enhetschef delegation på att fatta beslut om avskrivning av skuld upp till 15 % av ett basbelopp under året och enligt punkt har arbetsutskottet delegation på att fatta beslut om avskrivning av skuld över 15 % av ett basbelopp under året. Enligt ekonomiavdelningens riktlinjer för inkasso 26 april 2000 har ekonomichefen rätt att ta beslut om avskrivning av fordran upp till 2 prisbasbelopp. Inkassohandläggare på ekonomiavdelningen har rätt att ta beslut om avskrivning av fordran upp till 1/10 prisbasbelopp. VAD HÄNDER MED FAKTURAN VID DÖDSBO? När meddelande om dödsfall kommer in, bör avgiftshandläggare ändra i Raindance. I kundbilden skrivs DB in efter personens namn. Kommunen betalar extra för att inte kommunens brev ska eftersändas, vilket innebär att så fort anhöriga ändrat adress vid ett dödsfall så kommer försändelsen tillbaka till oss. Vi skickar då vidare fakturan till dödsboet. Om inte anhöriga har adressändrat får vi anta att de själva tar fakturan vidare till den som håller i bouppteckningen. Hör anhörig av sig till avgiftshandläggaren och meddelar en annan adress ändrar avgiftshandläggaren detta i både ProCapita och Raindance. Om anhörig hör av sig och vill flytta fram förfallodatum på fakturan meddelar avgiftshandläggaren det nya datumet till ekonomiavdelningen. Datum flyttas fram inom en rimlig tid för vad som behövs för bouppteckningen. Om anhörig bedömer att det inte finns resurser för att betala fakturan hänvisar vi till den handläggare på IFO som handlägger dödsboanmälningar. Om fakturan inte betalas och det inte går att få kontakt med dödsboet stäms fortsatt handläggning av med ekonomiavdelningen. KOSTNADER I SAMBAND MED TRANSPORT AV AVLIDNA Socialnämnden beslutade 25 maj 2005 att fastställa nedanstående rutiner för betalningsansvar i samband med transport för bisättning: Anhörig/närstående anlitar en begravningsentreprenör som sedan fakturerar dödsboet kostnader för transporten till bårhus Om dödsboet ej betalar entreprenören för transporten faktureras socialförvaltningen för transport för bisättning. Socialförvaltningen fakturerar sedan dödsboet den faktiska kostnaden. Sidan 23 av 24

24 UNDANTAG AVSEENDE DEBITERING AV AVGIFTER TILL ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Socialnämnden beslutade 27 juni 2007 att delegera rätten, efter individuell bedömning, till socialchefen att fatta beslut om eventuella undantag avseende debitering av äldre- och handikappomsorgstaxan. ADRESSÄNDRING Det är viktigt att adressen till den enskilde eller dennes postmottagare är rätt i ProCapita. Det är adressen i ProCapita som styr vart fakturan går. Uppgifterna från ProCapita läses över till Raindance i samband med att fakturafilen läses in. Vid adressändring bör avgiftshandläggaren alltid ändra först i ProCapita och sedan i Raindance. Det är viktigt att ändra på båda ställena då manuell fakturering direkt från Raindance kan förekomma. Sidan 24 av 24

25 Box 88, Kil Besöksadress: Ö:a Torggatan 2 Tel: Återsändes senast Personuppgifter för sökanden: Namn Adress INKOMSTUPPGIFT för hemtjänst Handläggare: Gunilla Heyle Tel: Personnummer Telefonnummer Medsökande: Namn Personnummer Eventuella utgifter för god man per år Annat Aktuell bostadskostnad: Hyra eller uppgifter om egen bostadsfastighet. Kommunen använder Pensionsmyndighetens schabloner för uppvärmning, drift och underhåll av bostadshus Hyra per månad Fastighetstaxering Boenderäntor per år Bostadsyta Värdeår Inkomst per månad (före skatt): Sökande: Inkomst av tjänst Behöver ej uppge tilläggspension, garantipension Inkommer från Pensionsmyndigheten KPA AMF Privata pensionsförsäkringar Övriga pensioner Bostadsbidrag/Bostadstillägg Inkomst av kapital Betalar kyrkoavgift till trossamfund Medsökande: Inkomst av tjänst Behöver ej uppge tilläggspension, garantipension Inkommer från Pensionsmyndigheten KPA AMF Privata pensionsförsäkringar Övriga pensioner Bostadsbidrag/Bostadstillägg Inkomst av kapital Betalar kyrkoavgift till trossamfund

26 2 Övriga upplysningar: Närmast anhörig (frivilligt): Namn Adress Telefonnummer Namn Adress Telefonnummer Annan mottagare av avgiftsbeslut och räkning: Avgiftsbeslut Räkning Relation: förvaltare anhörig annan Relation: förvaltare anhörig annan Namn Namn Adress Postadress Telefonnummer Adress Postadress Telefonnummer Jag vill inte lämna uppgifter om ekonomiska förhållanden som rör mig eller make/maka. Jag är införstådd med att någon beräkning av inkomst, förbehållsbelopp eller avgiftsutrymme inte kan göras och att jag därmed accepterar att betala full avgift enligt kommunens taxa. Jag försäkrar härmed att de lämnade uppgifterna är kompletta och korrekta Ort och datum Underskrift

27 Box 88, Kil Besöksadress: Ö:a Torggatan 2 Tel: , Fax: Återsändes senast Personuppgifter för sökanden: Namn Adress INKOMSTUPPGIFT för särskilt boende Handläggare: Carina Adolfsson Tel: Personnummer Telefonnummer Medsökande: Namn Personnummer Eventuella utgifter för god man per år Annat Aktuell bostadskostnad: Hyra eller uppgifter om egen bostadsfastighet. Kommunen använder Pensionsmyndighetens schabloner för uppvärmning, drift och underhåll av bostadshus Hyra per månad Fastighetstaxering Boenderäntor per år Bostadsyta Värdeår Inkomst per månad (före skatt): Sökande: Inkomst av tjänst Behöver ej uppge tilläggspension, garantipension Inkommer från Pensionsmyndigheten KPA AMF Privata pensionsförsäkringar Övriga pensioner Bostadsbidrag/Bostadstillägg Inkomst av kapital Betalar kyrkoavgift till trossamfund Medsökande: Inkomst av tjänst Behöver ej uppge tilläggspension, garantipension Inkommer från Pensionsmyndigheten KPA AMF Privata pensionsförsäkringar Övriga pensioner Bostadsbidrag/Bostadstillägg Inkomst av kapital Betalar kyrkoavgift till trossamfund

28 2 Övriga upplysningar: Närmast anhörig (frivilligt): Namn Adress Telefonnummer Namn Adress Telefonnummer Annan mottagare av avgiftsbeslut och räkning: Avgiftsbeslut Räkning Relation: förvaltare anhörig annan Relation: förvaltare anhörig annan Namn Namn Adress Postadress Telefonnummer Adress Postadress Telefonnummer Jag vill inte lämna uppgifter om ekonomiska förhållanden som rör mig eller make/maka. Jag är införstådd med att någon beräkning av inkomst, förbehållsbelopp eller avgiftsutrymme inte kan göras och att jag därmed accepterar att betala full avgift enligt kommunens taxa. Jag försäkrar härmed att de lämnade uppgifterna är kompletta och korrekta Ort och datum Underskrift

29 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMATION Inkomstuppgift hemtjänsten Du har kommit i kontakt med Kils kommuns hemtjänst. Din avgift för hemtjänst regleras i maxtaxan för äldre och personer med funktionsnedsättning. Förenklat kan man säga att vi gör en ekonomisk utredning baserad på Din inkomst och bostadskostnad. Vi tar hänsyn till ett minimibelopp för normala levnadskostnader fastställt av Riksdagen. Minimibeloppet justeras ibland med individuella tillägg. Har Du bostadsbidrag/bostadstillägg räknas det som inkomst. Utredningen räknar fram Ditt avgiftsutrymme. Avgiften överstiger inte maxtaxans tak. För att kunna göra den ekonomiska utredningen behöver vi följande uppgifter från Dig (uppgifterna ska styrkas med kopior): Hyra Inkomst av pension eller tjänst Individuella tillägg Kils kommun förbehåller sig rätten att hämta de inkomstuppgifter som krävs från Pensionsmyndigheten eller annan myndighet. Makar, där ena parten bor i särskilt boende och den andra bor kvar i hemmet, anger detta under Övriga upplysningar. Om vi inte får begärda uppgifter (styrkta med kopior) av Dig på utsatt datum görs ingen ekonomisk utredning utan full avgift tas ut enligt kommunens taxa. Avgiften överstiger inte maxtaxans tak. Du kan även själv välja att vi inte ska göra en ekonomisk utredning. Då tas full avgift ut. Återsänd inkomstuppgiftsblankett samt kopior i bifogat svarskuvert. Du är skyldig att meddela oss ändrade förhållanden som kan påverka avgiften. Det är vår förhoppning att Du blir nöjd med hemtjänsten i Kil. Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0) Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax PlusGiro Kil Ö Torggatan 2D E-post Organisationsnummer Sidan 1 av 1

30 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMATION Inkomstuppgift särskilda boenden Välkommen till Kils kommuns särskilda boenden. Din avgift regleras i maxtaxan för äldre och personer med funktionsnedsättning. Förenklat kan man säga att vi gör en ekonomisk utredning baserad på Din inkomst och bostadskostnad. Vi tar hänsyn till ett minimibelopp för normala levnadskostnader fastställt av Riksdagen. Minimibeloppet justeras ibland med individuella tillägg. Har Du bostadsbidrag/bostadstillägg räknas det som inkomst. Utredningen räknar fram Ditt avgiftsutrymme. Avgiften överstiger inte maxtaxans tak. För att kunna göra den ekonomiska utredningen behöver vi följande uppgifter från Dig (uppgifterna ska styrkas med kopior): Hyra Inkomst av pension eller tjänst Individuella tillägg Kils kommun förbehåller sig rätten att hämta de inkomstuppgifter som krävs från Pensionsmyndigheten eller annan myndighet. Makar, där ena parten bor i särskilt boende och den andra bor kvar i hemmet, anger detta under Övriga upplysningar. Om vi inte får begärda uppgifter (styrkta med kopior) av Dig på utsatt datum görs ingen ekonomisk utredning utan full avgift tas ut enligt kommunens taxa. Avgiften överstiger inte maxtaxans tak. Du kan även själv välja att vi inte ska göra en ekonomisk utredning. Då tas full avgift ut. Återsänd inkomstuppgiftsblankett samt kopior i bifogat svarskuvert. Du är skyldig att meddela oss ändrade förhållanden som kan påverka avgiften. Det är vår förhoppning att Du blir nöjd med Ditt särskilda boende. Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0) Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax PlusGiro Kil Ö Torggatan 2D E-post Organisationsnummer Sidan 1 av 1

31 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMATION Hur man överklagar Beslut avseende avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning enligt 8 kapitlet socialtjänstlagen (2001:453) kan överklagas genom förvaltningsbesvär enligt 16 kapitlet 3 socialtjänstlagen. Om Ni vill överklaga socialnämndens beslut ska Ni göra detta till Förvaltningsrätten i Karlstad. Skrivelsen ska dock skickas till socialnämnden. För att Förvaltningsrätten ska kunna ta upp Ert överklagande måste Er skrivelse ha inkommit till socialnämnden inom tre veckor från den dag då Ni fick ta del av beslutet. Tala om varför Ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring Ni vill ha. Sänd även med sådant som Ni anser ha betydelse för ärendet och som Ni inte redan har lämnat in. Underteckna skrivelsen med namn och namnförtydligande och uppge personnummer, postadress och telefonnummer samt eventuell annan adress där Ni nås för delgivning. Har Ni redan lämnat dessa uppgifter och om de fortfarande är aktuella behöver Ni inte uppge dem igen. Behöver Ni hjälp eller fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni vända Er till: Handläggaren av ärendet Telefon växel: Kils kommun Box KIL Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon +46 (0) Bankgiro Box 88 Kommunhuset Fax PlusGiro Kil Ö Torggatan 2D E-post Organisationsnummer Sidan 1 av 1

32 SOCIALFÖRVALTNINGEN BILAGA PENSIONSMYNDIGHETENS FÖRESKRIFTER OM UPPSKATTNING AV KOSTNADER FÖR EN BOSTADS UPPVÄRMNING, HUSHÅLLSEL OCH ÖVRIG DRIFT VID BERÄKNING AV BOSTADSKOSTNAD FÖR ÅR 2014 PFS: 2013:6 Paragraf Text 2 Uppvärmning av bostad och uppvärmning av vatten 4 Övriga driftskostnader (vatten och avlopp, sophämtning, underhåll, försäkringar) Kronor per kvm bostadsyta och år KOMMENTAR: Kils kommun hör till zon III

33 Socialförvaltningen Beslut SN Basbelopp för Basbelopp för Basbelopp för Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter inom högkostnadsskyddet % av prisbasbelopp Avgift 2014 Avgift 2013 Avgift 2012 Kr/enhet Kommentar Serviceinsatser Ledsagarservice 0,54% Per timme Städ 1 rok 1 gång per vecka 3,20% Per månad 1 gång varannan vecka 1,60% Per månad 1 gång var tredje vecka 1,20% Per månad 1 gång var fjärde vecka 0,80% Per månad Städ 2 rok 1 gång per vecka (maxtaxa 2013: 1.780:-) 4,27% Per månad 1 gång varannan vecka 2,13% Per månad 1 gång var tredje vecka 1,60% Per månad 1 gång var fjärde vecka 1,07% Per månad Städ 3 rok 1 gång per vecka (maxtaxa 2013: 1.780:-) 4,96% Per månad 1 gång varannan vecka 2,48% Per månad 1 gång var tredje vecka 1,86% Per månad 1 gång var fjärde vecka 1,24% Per månad Tvätt 1 gång per vecka 3,20% Per månad 1 gång varannan vecka 1,60% Per månad 1 gång var tredje vecka 1,20% Per månad 1 gång var fjärde vecka 0,80% Per månad Dusch 1 gång per vecka 2,13% Per månad 1 gång varannan vecka 1,07% Per månad 1 gång var tredje vecka 0,81% Per månad 1 gång var fjärde vecka 0,53% Per månad Inköp 1 gång per vecka 1,74% Per månad 1 gång varannan vecka 0,87% Per månad 1 gång var tredje vecka 0,65% Per månad 1 gång var fjärde vecka 0,43% Per månad Hemtjänst - dag och kväll måndag till fredag 2,33% Per månad - under hela dygnet alla dagar 4,00% Per månad - tillsynsbesök 0,94% Per månad Enligt prisbasbeloppet

34 Socialförvaltningen Beslut SN % av prisbasbelopp Avgift 2014 Avgift 2013 Avgift 2012 Kr/enhet Kommentar Gruppboende - helinackordering (boendeavgift, ej hyra) 4,17% Per månad kost, heldygn Per månad + 2 % - korttidsvård 0,13% Per dag kost vid korttidsvård 0,17% per dag Trygghetslarm Larm 0,54% Per månad Larm, ej fast telefoni 0,77% Per månad Installationsavgift 0,79% Per inst Enligt prisbasbeloppet Hemsjukvård Besök av eller hos distriktssköterska eller delegerad personal Per besök Landstingets prislista Besök av eller hos sjukgymnast eller arbetsterapeut el delegerad personal Per besök Landstingets prislista Maxavgift uppnås efter 6 besök eller insats Per månad Borttagen Avgifter utom högkostnadsskyddet Matdistribution Kostpris (dryck ingår ej) Per portion + 2 % Särnärprodukter Sondnäring/kosttillskott som enda näringskälla Per månad Se kost, heldygn Sondnäring upp till 800 ml per dygn Per månad + 2 % Max tre näringsdrycker per dygn Per månad + 2 % Drickfärdig energimodul (upp till 90 ml per dygn) Per månad + 2 % Berikningspulver/förtjockningsmedel Per månad + 2 % Dagvård Matavgift Per dag + 2 % (se dagcenter) Hyra av madrass, särskilt boende Engångsavgift Oförändrad Hjälpmedel som kan erhållas på den öppna marknaden säljs till rådande marknadspris. Förbehållsbelopp Ensamstående 135,46% Per månad Sambor / makar 114,46% Per månad Yngre än 61 år; höjning av ovanstående med: Per månad *) Höjs i enlighet med socialstyrelsens Meddelandeblad "Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen. Meddelandebladet utkommer nov/dec var år. Öresutjämning tillämpas i samband med debitering av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.

35 Socialförvaltningen Beslut SN Avgifter LSS: Avgift 2014 Avgift 2013 Avgift 2012 Kr/enhet Kommentar Korttidsvistelse/korttidstillsyn LSS 9 6 och 9 7 Barn och ungdom, 0-16 år Frukost kr/portion + 2 % Mellanmål kr/portion + 2 % Lunch-Middag kr/portion + 2 % Kvällsmat kr/portion + 2 % Heldygn (alla måltider) kr/dygn + 2 % Fritidsaktiviteter och personliga hygienartiklar faktisk kostnad Ungdom- vuxna, över 16 år Frukost kr/portion + 2 % Mellanmål kr/portion + 2 % Lunch-Middag kr/portion + 2 % Kvällsmat kr/portion + 2 % Heldygn (alla måltider) kr/dygn + 2 % Fritidsaktiviteter och personliga hygienartiklar faktisk kostnad Daglig verksamhet, LSS 9 10 Lunch kr/portion + 2 % Boende med särskild service barn och unga, LSS 9 8 Enskilda med inkomst Avgift för kost och logi, per månad kr/månad + 1 % Avgift för kost och logi, per läsår kr/läsår + 1 % Fritidsaktiviteter och personliga hygienartiklar faktisk kostnad Enskilda utan inkomst, 0-16 år Enl kv kostn beräkn f livsm i åldersgrupp: Matavgift gemensamhetshushåll hel månad inkl. lunch alla dagar kr/månad år Matavgift gemensamhetshushåll hel månad exkl. lunch 5 dgr/vecka kr/månad år Fritidsaktiviteter och personliga hygienartiklar faktisk kostnad Enskilda utan inkomst, 16- år Enl kv kostn beräkn f livsm i åldersgrupp: Matavgift gemensamhetshushåll hel månad inkl. lunch alla dagar kr/månad år Matavgift gemensamhetshushåll hel månad exkl. lunch 5 dgr/vecka kr/månad år Fritidsaktiviteter och personliga hygienartiklar faktisk kostnad Boende med särskild service vuxna, LSS 9 9 Enl kv kostn beräkn f livsm i åldersgrupp: Matavgift gemensamhetshushåll hel månad inkl. lunch alla dagar kr/månad år Matavgift gemensamhetshushåll hel månad exkl. lunch 5 dgr/vecka kr/månad år Fritidsaktiviteter och personliga hygienartiklar faktisk kostnad Övriga avgifter inom soc nämndens verksamhet: Måltidsavgift vid korttidsavlastning och i familjehem Per dag Oförändrad Matservering Lunchservering på Smeden % Egenavgifter vid vård i behandlingshem Vuxna kr dygn Oförändrad Barn och ungdom Maxavgift 1.173:-/månad Inkomstprövad Badavgift Smeden Besöksavgift enskild (per timme, inkl. moms) Kr/person + 1 % Terminsavgift enskild (max en timme/vecka, inkl. moms) Kr/person + 1 % Terminsavgift grupp (max en timme/vecka, inkl. moms) Kr/grupp + 1 %

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

AVGIFTER ÅR 2015. Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN

AVGIFTER ÅR 2015. Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN AVGIFTER ÅR 2015 Avgifter gällande hemtjänst och hemsjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Centrala begrepp är: förbehållsbelopp, minimibelopp, individuellt tillägg, avgiftsutrymme, inkomst, boende-kostnad, hemtjänst,

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

AVGIFTER ÅR 2017 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD. Information om vad det kostar och hur mycket du ska betala.

AVGIFTER ÅR 2017 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD. Information om vad det kostar och hur mycket du ska betala. AVGIFTER ÅR 2017 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD Information om vad det kostar och hur mycket du ska betala. Denna broschyr innehåller information om avgifter för hemtjänst och hemsjukvård, hur vi räknar ut vad

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

AVGIFTER ÅR 2016 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD. Information om vad det kostar och hur vi räknar ut vad du ska betala

AVGIFTER ÅR 2016 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD. Information om vad det kostar och hur vi räknar ut vad du ska betala AVGIFTER ÅR 2016 HEMTJÄNST & HEMSJUKVÅRD Information om vad det kostar och hur vi räknar ut vad du ska betala Denna broschyr innehåller information om avgifter för hemtjänst och hemsjukvård, hur vi räknar

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017 2017 Avgifter inom äldreomsorgen Gäller from 1 april 2017 1 Avgifter Äldreomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service. Vi

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa 2016 Justeras i januari varje år

Vård- och omsorgstaxa 2016 Justeras i januari varje år Vård- och omsorgstaxa 2016 Justeras i januari varje år 1 2 Innehåll Vem ska betala avgift? ---------------------------------------------------------------- 4 Hur beräknas avgiften? ---------------------------------------------------------------

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Maxtaxa 3 Prisbasbelopp 3 Avgiftsutrymme 4 Minimibelopp/förbehållsbelopp 5 Hemtjänst/omvårdnadsavgift 6 Timtaxa 6 Dagverksamhet

Läs mer

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg För insatser inom äldreomsorg, såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och vård- och omsorgsboende, tar staden ut en avgift.

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Avgifter och svarsblankett

Avgifter och svarsblankett Avgifter och svarsblankett för äldreomsorgen i Stockholms stad 2013 Till dig som har stöd från Äldre omsorgen i Stockholms stad För service-, vård- och omsorgsinsatser inom äldre omsorgen, exempelvis hemtjänst,

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter Vård och stöd. Gäller från

Avgifter Vård och stöd. Gäller från Avgifter Vård och stöd Gäller från 2017-01-01 Allmänt om avgifter inom vård och omsorg Bestämmelserna kring avgiftssystemet finns i Socialtjänstlagen kap 8 kap 2-9 och gäller avgift för vård, omsorg,

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOCIALFÖRVALTNINGEN 2014 RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Fastställda av socialnämnden 2014-04-23 61. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016

Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016 Avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade 2016 Till den som av olika skäl inte kan klara sig själv ges service, omvårdnad och omsorg. Det här dokumentet handlar i korthet om Tierps kommuns omsorgsavgifter

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015.

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 1 2015-01-08 17:17:42 MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 2 2015-01-08 17:17:43 Illustration: Helena Halvarsson I

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror

Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx Innehåll Inledning...3 Högkostnadsskydd(maxtaxa)...3 Inkomster...3 Makars inkomster...4 Sambors inkomster...4 Boendekostnad...4

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter Äldre och funktionsnedsatta

Avgifter Äldre och funktionsnedsatta Sidan 1 (8) Avgifter 2017 Äldre och funktionsnedsatta Karlsborgs kommun tar ut avgifter för den hjälp du fått beviljad i form av hemvård, korttidsboende, särskilt boende, dagverksamhet eller andra insatser

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2016

Avgifter Vård och omsorg 2016 Avgifter Vård och omsorg 2016 Reviderad januari 2016 Så här beräknar vi din avgift Avgifterna inom vård- och omsorgsförvaltningen är inkomstprövade. Avgiftsutrymmet är din månadsinkomst efter skatt minus

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har rätt att ta ut

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Gäller från 2014-01-01

Läs mer

Avgifter Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2017 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE 2017-05-01 RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Fastställda av socialnämnden 2014-04-23 61 Reviderade av socialnämnden: SN 2017-02-22 24-25

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016 Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2016 1 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp och stöd för att klara

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Tjänsteskrivelse 1 (5) 2013-11-14 SN 2013.0209 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Sammanfattning Socialnämnden ska

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen Avgifter 2017 inom hemtjänst och särskilt boende Socialförvaltningen 1 2 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2017 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen AVGIFTER 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter i Lessebo kommun Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagens (SoL)

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 Socialkontoret Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 1. Taxans tillämpningsområde Taxan gäller för personer som har insatser beviljade inom kommunens hemvård. 2. Beräkning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har enligt

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för vård och omsorg Avgifter för vård och omsorg i Sundsvalls kommun 2014 Alla människor i Sverige har rätt att ansöka om stöd och service från kommunen när de behöver det. För den hjälp du blir beviljad, sedan du fått dina

Läs mer

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2015 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå 1 534 kr / månad Nivå 2 890 kr / månad Nivå 3 1246 kr / månad Nivå 4 1780 kr / månad Korttidsvistelse 59 kr / dygn Trygg

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 september 2016

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 september 2016 Avgifter för vård, omsorg och service Gäller från 1 september 2016 Innehåll Avgifter för vård, omsorg och service 3 Så räknar vi ut din avgift 3 Maxtaxa 3 Förbehållsbelopp 3 Minimibelopp 4 Avgiftsutrymme

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Avgifter för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende

Omvårdnad Gävle. Avgifter för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende Omvårdnad Gävle Avgifter 2017 för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som beviljats stöd, omsorg och service i hemmet eller på ett vård- och omsorgs

Läs mer

Avgifter 2017 Äldreboende

Avgifter 2017 Äldreboende Avgifter 2017 Äldreboende Vård & Omsorg Avgifter för äldreboende 2017 Du som behöver vård och omsorg dygnet runt kan få bo i kommunens äldreboenden, eller särskilda boenden som de också kallas. För att

Läs mer

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017 Avgifter för vård, omsorg och service Gäller från 1 april 2017 Innehåll Avgifter för vård, omsorg och service 3 Så räknar vi ut din avgift 3 Maxtaxa 3 Förbehållsbelopp 3 Minimibelopp 4 Avgiftsutrymme 4

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Vilken nivå du tillhör framgår av ditt biståndsbeslut. Ledsagning enligt socialtjänstlagen

Vilken nivå du tillhör framgår av ditt biståndsbeslut. Ledsagning enligt socialtjänstlagen Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2017 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 604 kr / månad 1006 kr / månad 1409 kr / månad 2013 kr / månad Vilken nivå du tillhör framgår

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

Avgifter hemvården. - from 1 juli 2016

Avgifter hemvården. - from 1 juli 2016 Avgifter hemvården - from 1 juli 2016 Hemvård Avgiften för hemvård och servicetjänster betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Öppettider Måndag - torsdag 8-16.30 Fredag 8-15.30 E-post: socialforvaltningen@trelleborg.se Hemsida:

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2017

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2017 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2017 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2017-03-01 2018-02-28 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg/boendestöd. Taxan

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer