29 april 2015 kl Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten"

Transkript

1 Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Kommunfullmäktigeärenden 1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Motion ang. flyktingmottagande 4. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening 5. Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänst 2014 samt beviljande av ansvarsfrihet 6. Vattenskyddsområde Nordmark Kommunstyrelseärenden 7. Redovisning medelsplacering, lån och likviditetsställning 8. Budgetuppföljning mars Yttrande Revisionsrapport över Årsredovisning Omfördelning av investeringsmedel Monitorholmen 11. Ansökan om partnerstöd Filipstads Nyföretagarcentrum 12. Lesjöfors Servicecenter-Förlängning av projekt 13. Förslag till intern kontrollplan för Ev. ärenden

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 april Ks Au 26 Dnr 2015/69 Ej redovisade motioner Enligt av fullmäktige antagen arbetsordning skall kommunstyrelsen jämlikt 29 årligen till kommunfullmäktiges april/maj och oktober/november sammanträden redovisa de motioner vilkas behandling ännu ej slutförts. Den redovisning som skall presenteras för fullmäktige i maj avges enligt följande: Christer Olssons (M) Motion ang. behov av utbyggnad av Spångbergshallen, har behandlats av kommunfullmäktige 11 december Motionen är remitterad till teknikutskottet. Christer Olssons (M) Motion ang. installation av alkolås i kommunens tjänstebilar och övriga fordon, har behandlats av kommunfullmäktige 12 februari Motionen är remitterad till kommunchefen. Gisela Nyquists (SD) Motion ang. gratis broddar till våra pensionärer i Filipstads kommun, har behandlats av kommunfullmäktige 12 februari Motionen är remitterad till kommunchefen. Patrik Fornanders (M) Motion ang. revidering av hela den kommunala vindrbruksplanen, har behandlats av kommunfullmäktige 12 februari Motionen är remitterad till chefen för miljö- och bygg i samarbete med näringslivskontoret. Helen Erikssons (FIL) Motion ang. aktiviteter på Hötorget, har behandlats av kommunfullmäktige 12 mars Motionen är remitterad till (behandlas av au 13 april 2015) Ulf Söhrmans (M) Motion ang. försörjningsstöd, har behandlats av kommunfullmäktige 12 mars Motionen är remitterad till (behandlas av au 13 april 2015)

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 april Kommunfullmäktige har vid sammanträde 28 november 1999, 89, beslutat att respektive beredningsorgan skriftligt eller muntligt vid fullmäktigesammanträdet skall redovisa sin beredning av motionerna och ange beräknad tid för sitt yttrande. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att lägga motionsredovisningen till handlingarna att delge densamma till de instanser och befattningshavare som ännu ej besvarat motionerna samt att notera att Kommunallagens stadgar att en motion ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Utdragsbestyrkand

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari 2015/13 april /4 Kommunstyrelsen 27 augusti 2014/29 april / Kommunfullmäktige 12 juni Au 27 Ks Au 4 Ks 89 Kf 56 Dnr 2014/125 Kf 12 juni 2014 Motion angående kontanthantering I motion inkommen till kommunkansliet 10 juni 2014 anför Ulf Söhrman (M) följande: Föreningar och klubbar har i Filipstad allt svårare med att kunna hantera kontanter. Närmsta bank som tar emot kontanta insättningar ligger i Storfors, vilket medför omfattande svårigheter med kontanter som kommer in till föreningarna i samband med evenemang. Kommunen bör därför pröva möjligheten att kommunen under en två dagar i månaden öppnar ett kassakontor som kan ta emot kontanter från föreningar och klubbar och sedan genomför överföringar till föreningarnas konton. Det kan finnas vissa tekniska problemställningar med frågorna och även problem med lagstiftningen på området men ett kontantkassakontor som kan ta emot den mindre penningström våra föreningar kommer med vid viss tillfällen bör vara möjligt att hantera Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Ks 27 augusti 2014 Beslutsexp: KC Au 9 februari 2015 Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till kommunchefen Britt-Inger Gustafsson, ekonomstrateg lämnar i tjänsteskrivelse 27 januari 2015 förslag enligt följande: I vår kommun finns ca 140 föreningar. Att kommunen skulle agera bank och under ett par dagar i månaden ta emot kontanter från föreningar är dels en resursfråga, dels en säkerhetsfråga. Vidare är det inte någon långsiktig lösning.

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari Au 9 februari 2015 Filipstads kommun tog för flera år sedan bort möjligheten för externa kunder att betala räkningar mm. i kommunens kassa. Kommunen har idag färre anställda i kassan än tidigare. Det skulle innebära mycket administrativt arbete dels med att ta emot pengar, dels med att sedan återföra dem till föreningarnas konton. Kommunens kassa hanterar mycket lite kontanta medel åt våra interna kommunala enheter då detta är förenat med stor säkerhetsrisk, då pengar ska förflyttas manuellt till vårt bankkontor. Denna risk skulle bli så mycket större om möjligheten för föreningar och klubbar att lämna kontanta medel skulle finnas. Bankerna i Filipstad hanterar ju inte längre kontanter, men informerar föreningarna om alternativ. Det finns bl.a. alternativ att lämna kontanter som nyttjas av föreningarna till dagligvaruhandel och servicebox samt möjlighet att reducera kontanthantering med mobila kortläsare. Kommunen kan för egen del fortfarande hantera kontanter vid den bank som enligt pågående avtal tillhandahåller banktjänster. Under år 2016 ska ny upphandling av banktjänster genomföras och det blir då troligen så att även kommunen finner nya vägar för att hantera detta. Förslag till beslut att tjänsteskrivelsen utgör svar på motionen samt att motionen avslås. Arbetsutskottet beslutar 13 april 2015 att återremittera ärendet till förvaltningen. Ekonomstrateg Britt-Inger Gustafsson meddelar i tjänsteskrivelse 7 april 2015 att I vår kommun finns ca 140 föreningar. Att kommunen skulle agera bank och under ett par dagar i månaden ta emot kontanter från föreningar är dels en resursfråga, dels en säkerhetsfråga. Vidare är det inte någon långsiktig lösning. Filipstads kommun tog för flera års sedan bort möjligheten för externa kunder att betala räkningar mm. i kommunens Kassa. Kommunen har idag färre anställda i kassan än tidigare. Det skulle innebära mycket administrativt arbete dels med att ta emot pengar, dels med att sedan återföra dem till föreningarnas konton.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 april Au 13 april 2015 Filipstads kommun tog för flera års sedan bort möjligheten för externa kunder att betala räkningar mm. i kommunens Kassa. Kommunen har idag färre anställda i kassan än tidigare. Det skulle innebära mycket administrativt arbete dels med att ta emot pengar, dels med att sedan återföra dem till föreningarnas konton. Kommunens kassa hanterar mycket lite kontanta medel åt våra interna kommunala enheter då detta är förenat med stor säkerhetsrisk, då pengar ska förflyttas manuellt till vårt bankkontor. Denna risk skulle bli så mycket större om möjligheten för föreningar och klubbar att lämna kontanta medel skulle finnas. Bankerna i Filipstad hanterar ju inte längre kontanter, men informerar föreningarna om alternativ. Det finns bl.a. alternativ att lämna kontanter som nyttjas av föreningarna till dagligvaruhandel och servicebox samt möjlighet att reducera kontanthantering med mobila kortläsare. Kommunen kan för egen del fortfarande hantera kontanter vid den bank som enligt pågående avtal tillhandahåller banktjänster. Under år 2016 skall ny upphandling av banktjänster genomföras. I samband med upphandlingen kommer kommunen att särskilt trycka på frågan om fortsatt möjlighet till kontanthantering på lokal bank. Förslag till beslut Att tjänsteskrivelse utgör svar på motionen samt Att motionen avslås. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att ekonomstrategens förslag till svar utgör svar på motionen samt att motionen avslås.

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 oktober 2014/13 april /7 Kommunfullmäktige 18 september Ks Au 28 Au 75 Kf 79 Dnr 2014/160 Kf 18 september 2014 Motion ang. flyktingmottagande I motion inkommen 29 augusti 2014 anför Patrik Fornander (M), Ulf Söhrman (M) och Christer Olsson (M) följande: Vi anser att den nuvarande nivån av flyktingmottagande till kommunen måste minskas med anledning av att kommunens resurser inte räcker till samt att migrationsverket inte tillhandahåller en godtagbar nivå på servicen till kommunen. Vi föreslår därför att vi i ett första steg minskar antalet kommunala platser med samma antal som det idag finns privata platser inom kommunen och att kommande nyetableringar möts med en egen minskning med dubbla antalet platser. att avtalet med migrationsverket omförhandlas så att HVB hemmet för ensamkommande pojkar omvandlas till ett könsneutralt boende där hälften av platserna ska reserveras till ensamkommande flickor. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen Arbetsutskottet beslutar Beslutsexp: KC Au 13 april 2015 att remittera motionen till kommunchefen. Kommunchefen Claes Hultgren lämnar förslag till svar på motionen i tjänsteskrivelse 7 april 2015 enligt följande: I motion 29 augusti 2014 föreslog Patrik Fornander, Ulf Söhrman och Christer Olsson, bl a att kommunen som ett första steg skulle minska antalet kommunala asylplatser motsvarande det som finns i privat regi.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 april Au 13 april 2015 Vid tidpunkten för motionärerna skrivelse genomförde migrationsverket ny direktupphandling av boendeplatser för att möta den ökade inströmningen av asylsökanden. I ett första skedde pekade upphandlingen på att kommunen skulle få upp mot ca 400 nya anläggningsplatser utöver dåvarande ca 580 platser. Vi har tillsammans med SKL under flera år arbetat för att migrationsverket måste finna lösning så att kommuner med stort åtagande undantas. För Filipstads del(inkl. landstinget) skull en utökning av anläggningsplatser med upp till totalt ca 1000 platser stark riskera vår möjlighet att klara en godtagbar nivå på vår gemensamma service. Övriga brister i integrationsprocessen som vi och SKL påtalat till Migrationsverket innebär även risk för ökade ekonomiska kostnader. Höstens upphandling medförde i slutändan att ytterligare ett boende tillkom i kommunen som efter en kort tid avvecklades. Sedan tidigare etablerat asylboendet på sjukhuset har idag en beläggning runt 130 platser mot tidigare 180 platser. Migrationsverket har inför kommande upphandlingar infört bedömningskriterier som i praktiken medför att kommuner med högt åtagande undantas från nya boendeplatser. Lagligheten i åtgärden är ännu inte prövad. Filipstad och ytterligare 14 kommuner har i pågående upphandling undantagits. Utifrån dagens situation är läget inte lika aktuellt att minska antalet platser i förhållande till privata alternativ. En viktig aspekt är att det är det totala antalet platser som är Migrationsverkets kriterier för om kommunen ska undantas i kommande upphandlingar. Om Migrationsverkets kriterier för undantag inte håller vid en ev. laglighetsbedömning och detta skulle medföra att kommunen får fler privata anläggningsboenden får frågan tas upp till ny bedömning. När det gäller HVB hemmet för ensamkommande barn är det idag könsneutralt. Det är dock inte möjligt att ange ett fast tal för resp.kön. Förslag till beslut att kommunchefens skrivelse får utgöra svar på motionen Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunchefens förslag till svar utgör svar på motionen samt att motionen anses besvarad.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 april Ks Au 29 Dnr 2015/61 Borgensförbindelse-Kommuninvest ekonomisk förening Kommunchefen Claes Hultgren och Controller Ulf Persson meddelar i tjänsteskrivelse 24 mars 2015 för att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Filipstads kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 8 november Borgensförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen och den vikt borgensförbindelserna har för Kommuninvests verksamhet så är det av mycket stor vikt att Filipstads kommun innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige. Förslag till beslut att Filipstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 8 november 2005 ( Borgensförbindelsen ), vari Filipstads kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Kommuninvest ) förpliktelser, alltjämt gäller att Kommuninvest äger företräda Filipstads kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer. att utse kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. Kommunchef Claes Hultgren presenterade ärendet och besvarade frågor i anslutning härtill. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla förslag till beslut.

10 Ks Dnr 2015/78 Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänst 2014 samt beviljande av ansvarsfrihet Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst har vid sammanträdet 25 mars 2015 bland annat beslutat att anta årsredovisningen för 2014 och att översända densamma till kommunerna för beviljande av ansvarsfrihet. Förbundets revisorer anför i sin revisionsberättelse för 2014, daterad 8 april 2015, att kommunalförbundet redovisar för 2014 ett resultat som uppgår till -1,0 mkr. I redovisat resultat ingår kostnader av engångskaraktär vilka förorsakats av byggnation av och flytt till ny brandstation. Då fastställt resultatmål är definierat exkl. denna typ av kostnader delar revisionen förbundets uppfattning att de finansiella målen uppnås. Resultatet innebär dock att det så kallade balanskravet enligt kommunallagen inte uppfylls för år Revisionen tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. Revisorerna finner därtill att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Revisorerna tillstyrker även att årsredovisningen godkänns.

11 Kommunstyrelsens teknikutskott 13 april Ks Tu 16 Dnr 2015/65 Vattenskyddsområde Nordmark Kommunen fattar beslut om vattenskyddsområde. Beslut ska kungöras i ortstidningen, sändas till markägare, Naturvårdsverket, Havs-och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, Jordbruksverket, Boverket, Transportstyrelsen, Lantmäteriet och väghållningsmyndigheten. Kommunens beslut om vattenskyddsområde kan överklagas till Länsstyrelsen. Teknik och Service har tagit fram ett förslag på skyddsföreskrifter för Nordmarks vattenverk. Teknik och Service föreslår att skyddsföreskrifterna godkännes. Ks Teknikutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta enligt förvaltningens förslag.

12 Till Kommunstyrelsen Förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning Enligt kommunens placeringsreglemente ska ekonomienheten kontinuerligt redovisa till kommunstyrelsen om likviditetsställning, placeringar och andra transaktioner som löper. Avstämningstidpunkt: 22 April 2015 (18 Mars 2015) Sammanställning: Likvida medel: Handelsbanken 4,9 mkr (Filipstads kommun -1,2 mkr, Stadshus 6,1 mkr) Ränta inlåning 0,050% (0,050%) Ränta utlåning 0,400% (0,400%) Placeringar: Lånesituation: Belopp mkr Ränta % Räntebindningstid / Förfallodag Svensk upplåning Nordea 10,0 0,98% 3 mån. förl Kommuninvest 6,3 0,83% 3 mån. förl Kommuninvest 14,0 1,47% varje dag Kommuninvest Stadshus 13,3 0,57% 3 mån. förl Kommuninvest 21,8 2,90% fast ränta / Kommuninvest 19,0 3,44% fast ränta / Kommuninvest Stadshus 14,9 2,75% fast ränta / Kommuninvest 29,5 1,93% fast ränta / ,6 genomsnittlig ränta 2,09% (2,13 %) Övertagna lån stiftelsen 6,0 2,05% varje dag 16,1 1,01% fast ränta / ,1 1,47% varje dag 8,6 2,83% fast ränta / ,7 genomsnittlig ränta 1,72 % (1,71 %) Total låneskuld 159,4 genomsnittlig ränta 2,02% (2,05%) Ekonomienheten Britt-Inger Gustafsson O:\Arbetsgrupper\Ekonomi\Ekonomi - CENTRALT\EKONOMI\Lån och skuldebrev\info till KS om likviditet\information till kommunstyrelse avs. placeringar m.m.xls

13 Ks Dnr 2015/63 Budgetuppföljning mars 2015 Ekonomienheten har sammanställt budgetuppföljning per mars månad 2015 för kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens, socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Sammanställningen kommenterar kortfattat de olika verksamheternas utfall.

14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 april Ks Au 32 Dnr 2015/63 Yttrande Revisionsrapport över Årsredovisning 2014 Kommunrevisionen meddelar i skrivelse 26 mars 2015 att man granskat kommunens årsredovisning I granskningsarbetet har revisorerna biträtts av konsulter från KPMG. Utifrån granskningen konstateras att årsredovisningen och koncernredovisningen, i allt väsentligt bör ge en rättvisande bild av kommunens och koncernens finansiella resultat och ekonomiska ställning. Kommunrevisionen anser att kommunens årsredovisning för år 2014 uppfyller de krav som den kommunala redovisningslagen ställer. Kommunrevisionen önskar svar senast 15 juni 2015 Ekonomienheten har i skrivelse 30 mars 2015 upprättat ett yttrande över revisionsrapporten enligt följande: Revisorerna konstaterar, utifrån den granskning de gjort, att kommunens årsredovisning för 2014 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens finansiella resultat och ekonomiska ställning. Att den uppfyller de krav som kommunala redovisningslagen ställer och att kommunen följer god redovisningssed. Revisionen delar kommunens uppfattning om att det i budget för 2014 angivna finansiella målet, är uppfyllt. Därtill kommer att kommunens verksamheter skall bedrivas så effektivt att kostnaderna, med bibehållenkvalitét, inte överskrider den genomsnittliga kostnaden hos jämförbara kommuner. Revisorerna menar att kommunens arbete med kostnadsjämförelser med liknande kommuner har tillfört årsredovisningen ett värdefullt underlag för bedömning av kommunens verksamhet. Revisionen pekar också på redogörelsen för de under 2014 prioriterade verksamhetsområden. Även om dessa mål inte, enligt revisorerna, är direkt kopplade till målen för god ekonomisk hushållning, ger redogörelsen värdefull information om kommunens aktiviteter under året. Sammanfattningsvis har ekonomienheten tagit del av revisionens granskning och målsättningen är att kontinuerligt fortsätta förbättra årsredovisningen. Förslag till beslut Att ekonomienhetens skrivelse utgör svar till revisionen.

15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 april Kommunchef Claes Hultgren presenterar ärendet. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ekonomienhetens skrivelse utgör svar till revisionen.

16 Kommunstyrelsens teknikutskott 13 april Ks Tu 15 Dnr 2015/70 Monitorholmen Förslag till beslut Att föreslå Kommunstyrelsen godkänna omfördelning av investeringsmedel inom TU:s budget för färdigställande av Monitorholmen under Ärendet Kommunen beslutade inom ramen för investeringsbudget för 2015 att första etappen upprustning av Monitorholmen skulle göras under Information och beslut om byggstart avhandlades i TU 3, För etapp 1 av projektet har i budget avsatts 894 tkr för Arbetet som startades under mars månad går för närvarande bättre än förväntat och planerat. Förvaltningen ser med anledning av arbetets framdrift och nuvarande vatten situationen i Skillerälven att det vore fördel att färdigställa arbetena helt på Monitorholmen under denna etapp istället för att stänga ner arbete och återkomma nästa år med etapp 2. Kostnaderna för hela projektets genomförande bedöms minska på detta sätt om arbetet kan slutföras i en etapp istället för i 2 etapper. Kostnaden för att slutföra arbetet på Monitorholmen inklusive planteringar är beräknat till ca 950 tkr utöver de budgeterade 894 tkr som finns i årets budget. Teknikutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna omfördelning av investeringsmedel från projekt 0401 badplats/ställplats Flakudden med 950 tkr för färdigställande av Monitorholmen under Ks

17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 april Ks Au 30 Dnr 2015/57 Ansökan om partnerstöd Filipstads Nyföretagarcentrum Näringslivschefen Agneta Svensson meddelar i tjänsteskrivelse 30 mars 2015 att Nyföretagarcentrum jobbar till skillnad från olika projekt, långsiktigt och finns till för alla som tänker starta företag och fyller på det sättet en viktig funktion inom kommunen. Nytt för i år är att Nyföretagarcentrum tillsammans med Arbetsförmedlingen har riktad starta-eget-information som vänder sig till arabisk-talande personer. Förslag till beslut att Filipstads kommun stödjer Filipstads Nyföretagarcentrum med 75 tusen kronor för verksamhetsåret Ann-Louise Izindre vid näringslivskontoret presenterade ärendet. I samband med presentationen besvarades även frågor. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Filipstads kommun stödjer Filipstads Nyföretagarcentrum med 75 tusen kronor för verksamhetsåret att finansiering sker med kommunstyrelsens tillgängliga medel.

18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 april Au 31 Ks Dnr 2015/72 Fortsatt drift av Lesjöfors Servicecenter Näringslivschefen Agneta Svensson meddelar i tjänsteskrivelse 30 mars 2015 att Lesjöfors Servicecenter har sedan drivits i projektform med stöd från Tillväxtverket, Länsstyrelsen Värmland och leader Värmlands BergsLAG. Projektstödet avslutades 31 oktober Finansiering har därefter lösts internt. Filipstadsbostäder bekostar 15% av projektledarens halvtidstjänst för diverse avhjälpande arbeten mot fastighetsservice och Filipstadsbostäder. Driftskostnaden för Servicecenter ligger på ca :-/mån. Näringslivsenheten lämnade 13 oktober 2014 förslag till beslut gällande Lesjöfors Servicecenter att Näringslivsenheten skulle komplettera med annan finansiering från och med när mer information om annan finansiering fanns tillgängligt. I dagsläget finns inga sökbara medel att tillgå via Landbygdsprogrammet och/eller Leader (LLU, lokal ledd utveckling.) Landsbygdsprogrammet godkänns i Kommissionen i maj Därefter ska svenska förordningar skrivas av Jordbruksverket. Landsbygdsprogrammet väntas vara klart i september När det gäller LLU, lokal ledd utveckling väntas besked i april från Jordbruksverket om vilka områden som prioriteras av urvalskommittén. Preliminära besked vecka 17 vilka strategier som Urvalskommittén prioriterar och vilka partnerskap som kan fortsätta förberedelserna för att ansöka om att starta ett leaderområde. Besked lämnas också om vilken budget som tilldelas respektive område samt vilka fonder området får jobba emd. 53 ansökningar har inkommit till Jordbruksverket om att bilda leaderområde Om området är prioriterat, så ska ansökan om att starta ett leaderområde göras från 17 augusti Förslag till beslut att bevilja 85 tkr ur kommunstyrelsens tillgängliga medel för fortsatt drift av Lesjöfors Servicecenter under perioden Ann-Louise Izindre presenterar ärendet och besvarar frågor i anslutning härtill. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja 85 tkr ur kommunstyrelsens tillgängliga medel för fortsatt drift av Lesjöfors Servicecenter under perioden

19 Ks Dnr 2015/79 Förslag till intern kontrollplan för 2015 Controller Ulf Persson meddelar i tjänsteskrivelse 15 april 2015 att enligt reglemente för intern kontroll skall kommunstyrelsen varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll i kommunen. Förslag till beslut Att fastställa intern kontrollplan för 2015.

1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening

1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-08 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 13 april 2015 kl.09.00 Justerare : Christer Olsson Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation BUN, SOC och AIE

Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation BUN, SOC och AIE Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-01-14 OBS! Socialnämndens sammanträdesrum den 21 januari 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en rapport ang. organisation

Läs mer

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare.

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare. Kommunfullmäktige 14 juni 2012 1 (33) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.18 Ajournering kl.19.55-20.05, 20.50-20.55, 21.00-21.18. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunrevisionens granskning 2012

Kommunrevisionens granskning 2012 Bilaga 1 till revisionsberättelse för år 2012 2013-04-29 Kommunfullmäktige Sid 1 (42) Dnr 13REK7 Kommunrevisionens granskning 2012 KOMMUNREVISIONEN Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset,

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer