BOTKYRKAPARTIET. Skattepolitik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOTKYRKAPARTIET. Skattepolitik"

Transkript

1 1 Botkyrkapartiet är ett neutralt lokalt parti som inte kan inplaceras på en höger-vänster skala utan vill hellre blicka framåt för att finna praktiska och hållbara lösningar på olika områden, som är bäst för botkyrkaborna. För dåligt underbyggda underlag som leder till avvikelser eller skillnader mellan budget och bokslut skall man kunna avkräva både ekonomiskt och personligt ansvar från såväl ledande politiker som tjänstemän. Många upphandlingar har gått snett och förorsakat kommunen onödiga kostnader som senare fått betalas med skattemedel. Partiet kommer fortsätta att bekämpa mygel och maktmissbruk och arbeta för att kommundelsnämnder införs i Botkyrka för att få en fungerande demokrati i kommunen. arbeta för en fungerande demokrati genom kommundelsnämnder återställa förtroendet mellan väljare och politiker att den äldre generationen ska kunna delta i de beslutande organen att viktiga kommunala beslut föregås av en öppen och fullständig information Det behövs ett starkt lokalparti i Botkyrka BOTKYRKAPARTIET * * * * Skattepolitik Botkyrkapartiet anser att en rättvis skattepolitik är demokratisk och vill arbeta för ett jämnare skatteuttag i länet och att kommunens skatt ska kunna sänkas på sikt. En åtgärd för att skapa förutsättningar för en skattesänkning för Botkyrka är att kommunalskatten tas bort för lågpensionärerna fattig-pensionärerna. Det skulle bli en rejäl sänkning för pensionärer som får upp till kronor per månad, vilket gör det möjligt för denna grupp att bli köpstarkare och komma ut på marknaden för att köpa varor/tjänster. Fler botkyrkabor skulle få jobb, som skulle generera nya skatteinkomster till kommunen samtidigt som bidragsberoende och försörjningsstöd skulle kunna hållas nere. Med andra ord låt den äldre generationen medverka till att förbättra kommunens ekonomi. att skatten i första hand ska gå till skola, vård och omsorg d v s kärnverksamheterna att skattemedel till nöjesindustrin och onödiga byggprojekt stoppas bevaka hur kommunen använder våra skattepengar

2 2 Ekonomi i balans Ett alternativ för botkyrkaborna är botkyrkapartiets återkommande skuggbudgetar, som ser både till vardagsnära och långsiktiga problem. Partiet vill bl a att kommunen upprättar en avbetalningsplan på låneskulden, som snart kommer vara uppe i 2 ½ miljard, samtidigt måste kommunen sätta av lägre belopp för borgensåtaganden, som kommer ligga på ungefär 2 miljarder. All onödig byråkrati ska tas bort och omorganisationer utan konkreta mål måste undvikas. att ansvarsfrihet skall avstyrkas vid överskridande av budgetar och att den/de ansvariga vid grovt överskridande omedelbart skall kunna avsättas avskaffa all onödig byråkrati och istället satsa på produktivt arbete ha en bredare insyn i kommunala bolag som ex. Botkyrkabyggen för att förhindra överskridande av befogenheter ha en avbetalningsplan på kommunens lån Sund arbetsmarknadspolitik Ökad sysselsättning i näringsliv och offentlig sektor skapar stabilitet och hållbar utveckling Botkyrkapartiet anser att kommunen måste iaktta ett företagarvänligt klimat och förenkla regelverket för småföretagare, som ger nystartade småföretagare chans till etablering. Företag som utför hushållsnära tjänster ska kunna få subventioner, i syfte att ge ytterligare drivkraft för småföretagare och öka sysselsättningen. Det kommer bli nödvändigt att det skapas produktiva arbeten inom offentlig sektor, som ex. i skolor, dagis, äldreomsorg och gata/park, vilka även kan ge ungdomar praktikplatser. Förbättrat samarbete med Samhall ska underlätta för handikappade att få jobb. Kommunen måste dra ner på all onödig byråkrati inom administration - det är inte där jobben skall finnas utan ute på fältet. att kommunen ska ha en företagarvänlig attityd och stödja Botkyrka Företagarcentrum ge näringslivet bättre förutsättningar att skapa nya arbeten för att uppnå en ökad sysselsättning, att kommunen utnyttjar ortens egna företag och gör klimatsmarta upphandlingar skapa produktiva jobb i offentlig sektor och uppmuntra företagen att erbjuda lärlingsplatser att arbetsförmedlingen ger bättre service till arbetssökande

3 3 Mark- och bostadspolitik Med en botkyrkaprofil ska utvecklingen vara ekologiskt och socialt hållbar vid planering av mark och bostäder etc. Kommunen skall inte tillåtas växa mer under de närmaste åren d v s att kommunen får anses ha tagit tillräckligt med markområden i anspråk för nybyggnation, istället kan viss förtätning ske på redan utbyggda centrala delar. Resurser ska avsättas till Botkyrkabyggens fastighetsbestånd, som är i starkt behov av renoveringar/reparationer, varvid sponsringar till cirkusindustrin ska stoppas. att kommunen ger fullständig information och samråd om byggplaner att Botkyrkabyggens lägenheter ska renoveras/repareras satsa på att studentlägenheter byggs i både norr och söder att kommunen aktivt påverkar andra kommuner att ta ansvar för bostadsförsörjningen för att ta emot nyanlända invandrare Aktiv miljöpolitik Botkyrka en naturkommun som med varsam planering ska vara till för varje botkyrkabo. Kommunen varken kan eller skall medverka till att det tillåts planering av bebyggelse på områden vid misstanke om förorenad mark. För att motverka den globala uppvärmningen vill Botkyrkapartiet att man ska satsa på solenergin, som kan utvecklas som värmekälla för både bostäder och arbetsplatser. Hallunda gård och Norsborgs Vatten med omgivningar är unika närströvsområden med kulturhistoriska miljöer, vilka måste bevaras för framtiden och kommande generationer. Hela Aspenområdet med Hågelby, Skrävsta, Lindhov och Skårdal ska bevaras och kan på sikt bli ett kulturhistoriskt världsarv samtidigt som ekoturismen kan utvecklas. Ett levande kulturlandskap kan skapas mellan Tumba bruk Lilltumba Vretarna Hågelby, med bl a en botanisk trädgård. Strandnära områden måste bevaras lika väl som s.k. gröna lungor att en naturplan upprättas för att bevara Botkyrka som naturkommun skynda på solenergins utveckling som värmekälla att kommunen utvecklar eko/naturturismen av hela Aspenområdet att ett levande kulturlandskap utvecklas från Tumba bruk till Hågelby att Hågelbyparken ska utveckla ekoturismen att Hallunda gård bibehålls som kulturmark

4 4 Bättre kommunikationer och infrastruktur Ökad trafiksäkerhet skapar trygghet i samhället och för botkyrkaborna. Infrastrukturen kommer bli annorlunda under kommande år, eftersom det gäller att spara både natur och miljö, balansera ekonomin och begränsa kostnaderna för utbyggnad av vägnätet. Trådbussar mellan olika centrala delar i kommunen skulle ge bättre kollektivförbindelser samtidigt som luftföroreningar blir lägre varvid miljö och klimat förbättras. att övergripande trafikutredning för kommunens trafikflöde genomförs satsa på bättre kollektivförbindelser med trådbussar inom kommunen att väg 226 skall bli en förbifartsled förbi Tullinge, Tumba och Vårsta att förslag om förbättringsåtgärder i infrastrukturen som kommer från botkyrkaborna i görligaste mån ska tillgodoses, som ex. Vattravägen och Hallundaleden att kommunen inför generell vägavgift vid upprustning av kommunens vägnät och inte tar ut 100 % täckning av kostnader från enskilda fastighetsägare

5 5 Konstruktiv integrationspolitik En utveckling för Botkyrka är om kommunen skapar ett konstruktivt integrationsprogram för att få fram en positiv bild av kommunen. Samtliga kommuninvånare skall ha samma skyldigheter och rättigheter, vilket ej ha möjliggjorts med nuvarande integrationspolitik. Det är ett resursslöseri att kommunen inte använder sig av välutbildade invandrare, vilka rimligen borde få sysselsättning inom de områden de är utbildade för. Kommunen bör satsa på dessa grupper och underlätta för dem att komma ut på arbetsmarknaden och in i det svenska samhället. Då visar kommunen att man verkligen vill utföra ett konstruktivt integrationsarbete för att gå mot en positiv utveckling för Botkyrka. att kommunen aktivt arbetar för att länets samtliga kommuner skall tvingas till att ta emot nyanlända invandrare och ta ansvar för integrationen föra en konstruktiv integrationspolitik ge nyanlända invandrare bättre möjligheter att integreras i samhället att alla kommunmedborgare ska följa svensk lagstiftning och behandlas lika inför lagen Offensiv socialpolitik Ett tryggare samhälle kan skapas om kommunen bedriver en offensiv socialpolitik utan flumfilosofi och följer fastlagd riksnorm vid utbetalning av försörjningsstöd och ställer den enskilda individen i centrum. Våldet i samhället ökar och är ofta en följd av svåra sociala problem som leder till utanförskap och kriminalitet. Polisens resurser måste förstärkas i syfte att kunna arbeta med förebyggande verksamhet som ex. att besöka skolor, fritids- och ungdomsgårdar. Det allt grövre kvinnovåldet i samhället kräver att kommunen satsar på frivilliga organisationer som arbetar ideellt, som ex. kvinnojourer. Dessutom anser Botkyrkapartiet att en kommunal Krisgrupp inrättas för att kunna ta hand om de allt fler återkommande grövre våldssituationerna i samhället, varvid enskilda invånare har behov för råd, stöd och hjälp. En sådan Krisgrupp skall ligga utanför de reguljära nämnderna, vilka dock kan bli efterfrågade som specialiststöd i vissa lägen. att stabila jobb skapas för social hållbarhet för kommuninvånarna att förebyggande insatser görs mot våld och kriminalitet att grannstöd och nattvandrarverksamheten utökas att kommunen utökar stödet till frivilliga organisationer, social ekonomi

6 6 Omsorgspolitik med ansvar En satsning för barn, ungdomar och handikappade ska vara en självklar angelägenhet. Barnomsorg Kommunen måste ha större flexibilitet för alternativa former i barnomsorgen där föräldrarna skall ha valmöjligheter. Nattdagis bör vara självklart att ha som tillgång för ensamstående föräldrar som jobbar skift. Arbetslösa föräldrar som söker jobb måste självfallet få rätten till att ha full tid för barnomsorg på dagis även under lov och sommartid för att inte försvåra deras situation. Kommunen har infört en maxtaxa inom barnomsorgen, vilket innebär en ekonomisk lättnad för en hel del barnfamiljer. Botkyrkapartiet har sagt ja till maxtaxan, men vill varna för den ekonomiska utvecklingen, som kan ge oanade konsekvenser längre fram. att småbarnsföräldrar skall ha rätten till att fritt välja barntillsynsform att tillgång till nattdagis ska finnas för småbarnsföräldrar som jobbar skift att föräldrar som söker arbete har rätten att ha full tid inom barnomsorgen satsa på fler och mindre daghem/grupper Ungdomsomsorg Kommunen måste ha större flexibilitet och utnyttja befintliga resurser för ungdomarna - som ex. idrotts- och invandrarföreningar m fl., som skapar sysselsättning och aktiviteter i förebyggande syfte mot det ökande våldet i samhället. Tomma skollokaler kan utnyttjas till verkstadspedagogik och ge en meningsfull fritidsaktivitet för kommunens ungdomar. att kommunen inför Mötesplats Skolan under kvällstid att ungdoms/fritidsgårdar får ökade resurser för öppethållande under helger/skollov ha patrullerande kvarterspolis som samarbetar med skola/fritidsgårdar/föreningsliv Handikappomsorg De som drabbats av olika funktionshinder eller annat handikapp måste få tillgång till all den offentliga verksamhet som erbjuds i kommunen och då kommer det bli nödvändigt att kommunen ger den service som dessa botkyrkabor har rätt till. att kommunens plan om tillgänglighet för de handikappade genomförs att kommunen kontinuerligt uppdaterar sin hemsida med information till funktionshindrade om framkomligheten vid kommunens olika centra m m

7 7 Klok skolpolitik Satsning på framtiden är att satsa på utbildning för barn och ungdom en klok skolpolitik. Ett samhälle måste utvecklas i positiv riktning och att investera i utbildning för barn och ungdom skapar goda förutsättningar för social stabilitet i framtiden. Det är en nödvändighet för att kunna ge barn och ungdom en framtidstro på ett samhälle, som man vill vara med att utveckla, arbeta och leva i, varvid en grund som etik/humanism åter bör värdesättas. Grundskolan Grundskolan skall ge kunskaper och färdigheter i det svenska språket som möjliggör fortsatta studier för eleverna samtidigt som kommunen måste ge tydliga signaler om ett effektivare utnyttjande av skolans resurser. Svenska språket ska sättas i fokus och hemspråksundervisningen måste reformeras. Minoritetsspråk som är skyddade i lag, såsom finskan, ska ha rätt att utvecklas, vilket sker i Sverigefinska skolan i Tumba. Flera grundskolor har byggts ut med plats för ca 750 elever, trots storleken på skolorna räcker de inte till, planering av fler och mindre lågstadieskolor måste göras för att täcka behoven. Det blir nödvändigt att ta fram en åtgärdsplan mot fuktskador i skolor som antingen är i behov av renoveringar eller behöver rivas för nybyggnation. satsa på barn och ungdom - vår framtid genom små klasser och arbetsenheter att en renoveringsplan för samtliga grundskolor upprättas för åtgärder mot fuktskador att föräldrarna ska ha betalningsansvar när deras barn åsamkat skadegörelse Gymnasieskolan Botkyrkapartiet har lagt fram förslag om förbättringar av gymnasieskolans utveckling och kommer att fortsätta med detta arbete. Gymnasieskolan är frivillig, men skall lägga en god grund till såväl högskolestudier som yrkesutbildningar längre fram. Tumba Gymnasieskola har tidigare fått en rejäl fysisk upprustning, som måste förvaltas på ett för ungdomen positivt sätt och en självklarhet är att NV-programmet, naturvetenskap, med olika profiler ska vara kvar och stärkas. I Tullinge gymnasieskola finns omvårdnadsprogrammet som kommunen måste försöka göra attraktivt då det föreligger en brist inom vårdyrkena. Man kan starta upp betalda sommarkurser för grundskoleelever, som får pröva på utbildning i vård och omsorg. att privatekonomiska temadagar införs vid kommunens gymnasieskolor att kommunen satsar på betalda sommarkurser för grundskoleelever att kommunen arbetar mot ungdomsarbetslösheten med förebyggande insatser att linjer med lärlingsutbildningar införs vid kommunens gymnasieskolor

8 8 Den äldre generationens berättigade krav och behov - äldrevård / äldreomsorg - Det skall vara en självklarhet att den äldre generationen får ett större inflytande över sin situation och måste få vara med att fatta beslut som rör dess egna framtid. En viktig åtgärd för att skapa förbättringar för den äldre generationen är att kommunalskatten tas bort för lågpensionärerna med inkomst upp till ca kr., som i Botkyrka rör ca 2500 personer. För kommunen skulle detta visserligen bli ett visst skattebortfall, men samtidigt skapas möjligheter till att en ny grupp blir ekonomiskt starkare och kan komma ut på marknaden för att köpa varor/ tjänster. Fler småföretag kan startas och etableras i kommunen, fler botkyrkabor skulle få sysselsättning, vilket i sin tur skulle ge nya skatteinkomster till kommunen. Äldrevård och äldreomsorg Äldrevård och äldreomsorg är två skilda begrepp. Äldrevård skall bedrivas vid våra sjukhus på geriatriska kliniker och äldreomsorg vid kommunens äldreboende och sjukhem. Kommunen måste utöva stark påtryckning mot landstinget att utöka antalet platser vid de geriatriska klinikerna på sjukhusen för att inte patienterna skall komma i kläm. Vidare måste kommunen vara mer aktiv då det gäller att utveckla äldreboenden, seniorlägenheter och annat boende för äldre som t ex kvartersboenden. Samma krav skall även gälla för demenssjuka i såväl boenden som för aktiviteter som exempelvis att daglig verksamhet för dementa skall kunna bedrivas på fler äldreboenden i kommunen. Större hänsyn måste tas till placering av nya äldreboenden som exempelvis att de byggs intill centrum med lätt tillgänglighet både till allmän och kommersiell service. Små ålderdomshem och fler mindre servicehus i respektive kommundel som ex. i Fittja, Hallunda och Tumba, Vårsta och Tullinge måste byggas ut. I preventivt syfte måste kommunen satsa på olika aktiviteter för äldre, som exempelvis olika spelmedia, som bör kunna erbjudas till alla antingen i ett äldreboende eller i det egna hemmet. att lågpensionärerna skall skattebefrias att den äldre generationen skall vara representerade i kommunens beslutande organ att kommunen uppdaterar äldreomsorgsplanen med klimatsmarta lösningar att kommunen bygger äldreboende i Vårsta/Grödinge att kommunen planerar små kvartersboenden för den äldre generationen att äldreboenden och seniorlägenheter i Hallunda centrum byggs att kommunen planerar boenden för dementa att kommunen utför kontinuerliga kontroller av samtliga äldreboenden

9 9 Kultur- och fritidspolitik Variationer för alla med mångfald ger kreativ fritidsverksamhet och skapar både en positiv anda och bättre hälsa. Hela Aspenområdet kan utveckla eko/naturturismen med Hågelby som utgångspunkt. Ridsporten kan få större utrymme vid Skrefsta och i Hågelby, en sport som ger ungdomar en attraktiv fritidssysselsättning, underlättar integrationsarbetet och skapar positiv PR. En del skollokaler är för närvarande tomma och kan med fördel användas för verkstadspedagogik och skapa fritidsaktiviteter för ungdomar i olika åldrar. att eko/naturturism utvecklas på hela Aspenområdet med Hågelby som bas att rid- och hästsporten ska få större utrymme på Skrefsta och Hågelby värna om biblioteksverksamheten i bl.a. Vårsta och Fittja samt bokbussarna att även konståkningsklubbar skall få utnyttja kommunens ishall Konsumentpolitik och service Den kommersiella servicen skall kunna få möjlighet att byggas ut efter botkyrkabornas önskemål och behov. Kommunen ska ta ansvar för att kommuncentra inte förslummas. Hallunda centrum måste kunna få utvecklas och förbättras genom vettiga detaljplaner, som kommunen arbetar fram tillsammans med kommuninvånare och butiksägare i centrumet. Ett förslag om en orientalisk bazar eller saluhall i Fittja centrum skulle kunna bli ett utmärkt komplement till stormarknader och bidra till att ge kommunen en positiv PR. ha en fri etableringsrätt för seriösa företag/affärer i kommunen att Hallunda centrum ska få möjligheter att utvecklas genom bra detaljplaner för centrumområdet att kommunen ger möjligheter till att en bazar/saluhall kan etableras i Fittja centrum att konsument/ekonomirådgivningen får utökade möjligheter att informera konsumenterna om elbolagens och övriga bolags prissättningar BOTKYRKAPARTIET e-post

10 10 VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Botkyrkapartiet Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 1. Sandra Foltas, Tuna 2. Lena Karlsson, Tullinge 3. Kent Dahlström, Slagsta 4. Elisabet Laine, Alby 5. Berit Hundersmarck, Tumba 6. Nils Junker, Tuna 7. Sonia Rossi, Vretarna 8. Ulla Comérus, Hallunda 9. Ulla-B. Ludvigsson, Vretarna 10. Gunilla Öjegren, Tumba 11. Rolf Carlson, Vretarna 12. Essi Gerrby, Norsborg 13. Alli Molin, Eriksberg 14. Vivie Schmekel, Tumba 15. Filip Berglund, Kassmyra 16. Göte Lindstedt, Tumba 17. Karl-Gunnar Slät, Storvreten 18. Katarzyna Zadorska Flack, Fittja

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Ettårsplan 2013 Det lokala alternativet för botkyrkaborna

Ettårsplan 2013 Det lokala alternativet för botkyrkaborna Ettårsplan 2013 Det lokala alternativet för botkyrkaborna bp BOTKYRKAPARTIET 2 Innehåll Inledning... 3 Skatter och avgifter... 3 Ekologisk balans... 4 En ekonomi i balans för 2013... 4 Effektiviseringar

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Fler jobb färre i bidrag. Näringslivsutveckling i områden med hög arbetslöshet

Fler jobb färre i bidrag. Näringslivsutveckling i områden med hög arbetslöshet Fler jobb färre i bidrag Näringslivsutveckling i områden med hög arbetslöshet Uppdrag till (s)-arbetsgrupp Främja näringsliv, öka ekonomisk aktivitet och stärka sysselsättningen i områden med hög arbetslöshet.

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014

Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge Budgetförslag 2014 Allians för Borlänge, budget 2014 Sammanfattning Alliansen i Borlänge lägger ett budgetförslag för 2014 samt ramar för 2015 och 2016 som i huvudsak innebär: Avyttring

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011

Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Utmaningar på arbetsmarknaden - Långtidsutredningen 2011 Oskar Nordström Skans Långtidsutredningen 2011 SOU 2011:11 Analyserar den svenska arbetsmarknaden Sammanfattar relevant forskning i 12 mycket utförliga

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Ettårsplan 2008. Det lokala alternativet för botkyrkaborna

Ettårsplan 2008. Det lokala alternativet för botkyrkaborna Ettårsplan 2008 Det lokala alternativet för botkyrkaborna 2 Innehåll Inledning... 3 God ekonomisk hushållning... 3 Skatteunderlagets utveckling... 3 Skattesänkningsprocess kan inledas 2008... 4 Låneram,

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb.

Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 1(9) Tankar och reflektion från medlemmar vid Årsmötetsdagen 28/2 Sunderby Folkhögskola. Viktigaste frågan är jobben, eller rättare sagt bristen på jobb. 75-dagars regel, A-kasse indragning från dag 76.

Läs mer

Ettårsplan 2010 Det lokala alternativet för botkyrkaborna

Ettårsplan 2010 Det lokala alternativet för botkyrkaborna Ettårsplan 2010 Det lokala alternativet för botkyrkaborna bp BOTKYRKAPARTIET 2 Innehåll Inledning... 3 Skatter och avgifter... 3 Ekologisk och ekonomisk balans... 4 En ekonomi i balans för 2010... 4 Effektiviseringar

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14%

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Vad har du för yrkesbakgrund? Egen företagare 11% Offentliganställd 47% Privatanställd 39% Övrigt 3% Som

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen?

Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? VALINFORMATION FRÅN ALLIANSEN I MJÖLBY KOMMUN Vem ska bestämma över ditt liv Du eller kommunen? Inom Alliansen tror vi på varje människas drivkraft att vilja fatta egna beslut och ta ansvar för sina val

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen 1 2 Hur fördelar Borås Stad pengar till sina kommundelar? Varför kan en kommundel få mer pengar per invånare än

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

jölby Tillsam ans bygger v ramtidskomwww.moderaterna.se/mjolby

jölby Tillsam ans bygger v ramtidskomwww.moderaterna.se/mjolby idskommunen Tillsammans bygger vi framtidskommunen Mjölby! gger vi fram jölby Tillsam ans bygger v ramtidskom Monika Gideskog, oppositionsråd Mjölby kommun är värd bättre... Politisk ledning: Det är ett

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

Helsingborg den skapande staden

Helsingborg den skapande staden 100- dagarsprogram Punkterna i detta program ska vi i Blågröna Helsingborg ha påbörjat arbetet med eller fattat beslut om de första 100 dagarna från den 1 januari 2015 när nämnder och styrelser tillträder.

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Samhällsorientering på modersmål Kursplan

Samhällsorientering på modersmål Kursplan Samhällsorientering på modersmål Kursplan Syfte Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om: - de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704

Verksamhetsplan 2015. Socialnämnd. Socialtjänsten. Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Socialtjänsten Datum 2014-05-19 Diarienr:2014-01-704 Verksamhetsplan 2015 Socialnämnd Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan 17, Tibro E-post: kommun@tibro.se, www.tibro.se,

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 138 Svar på motion (SD) Mångkulturellt bokslut (KS 2012.313) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET,

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET, 26-11-27 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET, SKATTESATS OCH INVESTERINGSBUDGET 27 SAMT EKONOMISK PLAN 28-21 Innehåll SKRIVELSE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA 3 FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT 27-12-11

Läs mer