BOTKYRKAPARTIET. Skattepolitik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOTKYRKAPARTIET. Skattepolitik"

Transkript

1 1 Botkyrkapartiet är ett neutralt lokalt parti som inte kan inplaceras på en höger-vänster skala utan vill hellre blicka framåt för att finna praktiska och hållbara lösningar på olika områden, som är bäst för botkyrkaborna. För dåligt underbyggda underlag som leder till avvikelser eller skillnader mellan budget och bokslut skall man kunna avkräva både ekonomiskt och personligt ansvar från såväl ledande politiker som tjänstemän. Många upphandlingar har gått snett och förorsakat kommunen onödiga kostnader som senare fått betalas med skattemedel. Partiet kommer fortsätta att bekämpa mygel och maktmissbruk och arbeta för att kommundelsnämnder införs i Botkyrka för att få en fungerande demokrati i kommunen. arbeta för en fungerande demokrati genom kommundelsnämnder återställa förtroendet mellan väljare och politiker att den äldre generationen ska kunna delta i de beslutande organen att viktiga kommunala beslut föregås av en öppen och fullständig information Det behövs ett starkt lokalparti i Botkyrka BOTKYRKAPARTIET * * * * Skattepolitik Botkyrkapartiet anser att en rättvis skattepolitik är demokratisk och vill arbeta för ett jämnare skatteuttag i länet och att kommunens skatt ska kunna sänkas på sikt. En åtgärd för att skapa förutsättningar för en skattesänkning för Botkyrka är att kommunalskatten tas bort för lågpensionärerna fattig-pensionärerna. Det skulle bli en rejäl sänkning för pensionärer som får upp till kronor per månad, vilket gör det möjligt för denna grupp att bli köpstarkare och komma ut på marknaden för att köpa varor/tjänster. Fler botkyrkabor skulle få jobb, som skulle generera nya skatteinkomster till kommunen samtidigt som bidragsberoende och försörjningsstöd skulle kunna hållas nere. Med andra ord låt den äldre generationen medverka till att förbättra kommunens ekonomi. att skatten i första hand ska gå till skola, vård och omsorg d v s kärnverksamheterna att skattemedel till nöjesindustrin och onödiga byggprojekt stoppas bevaka hur kommunen använder våra skattepengar

2 2 Ekonomi i balans Ett alternativ för botkyrkaborna är botkyrkapartiets återkommande skuggbudgetar, som ser både till vardagsnära och långsiktiga problem. Partiet vill bl a att kommunen upprättar en avbetalningsplan på låneskulden, som snart kommer vara uppe i 2 ½ miljard, samtidigt måste kommunen sätta av lägre belopp för borgensåtaganden, som kommer ligga på ungefär 2 miljarder. All onödig byråkrati ska tas bort och omorganisationer utan konkreta mål måste undvikas. att ansvarsfrihet skall avstyrkas vid överskridande av budgetar och att den/de ansvariga vid grovt överskridande omedelbart skall kunna avsättas avskaffa all onödig byråkrati och istället satsa på produktivt arbete ha en bredare insyn i kommunala bolag som ex. Botkyrkabyggen för att förhindra överskridande av befogenheter ha en avbetalningsplan på kommunens lån Sund arbetsmarknadspolitik Ökad sysselsättning i näringsliv och offentlig sektor skapar stabilitet och hållbar utveckling Botkyrkapartiet anser att kommunen måste iaktta ett företagarvänligt klimat och förenkla regelverket för småföretagare, som ger nystartade småföretagare chans till etablering. Företag som utför hushållsnära tjänster ska kunna få subventioner, i syfte att ge ytterligare drivkraft för småföretagare och öka sysselsättningen. Det kommer bli nödvändigt att det skapas produktiva arbeten inom offentlig sektor, som ex. i skolor, dagis, äldreomsorg och gata/park, vilka även kan ge ungdomar praktikplatser. Förbättrat samarbete med Samhall ska underlätta för handikappade att få jobb. Kommunen måste dra ner på all onödig byråkrati inom administration - det är inte där jobben skall finnas utan ute på fältet. att kommunen ska ha en företagarvänlig attityd och stödja Botkyrka Företagarcentrum ge näringslivet bättre förutsättningar att skapa nya arbeten för att uppnå en ökad sysselsättning, att kommunen utnyttjar ortens egna företag och gör klimatsmarta upphandlingar skapa produktiva jobb i offentlig sektor och uppmuntra företagen att erbjuda lärlingsplatser att arbetsförmedlingen ger bättre service till arbetssökande

3 3 Mark- och bostadspolitik Med en botkyrkaprofil ska utvecklingen vara ekologiskt och socialt hållbar vid planering av mark och bostäder etc. Kommunen skall inte tillåtas växa mer under de närmaste åren d v s att kommunen får anses ha tagit tillräckligt med markområden i anspråk för nybyggnation, istället kan viss förtätning ske på redan utbyggda centrala delar. Resurser ska avsättas till Botkyrkabyggens fastighetsbestånd, som är i starkt behov av renoveringar/reparationer, varvid sponsringar till cirkusindustrin ska stoppas. att kommunen ger fullständig information och samråd om byggplaner att Botkyrkabyggens lägenheter ska renoveras/repareras satsa på att studentlägenheter byggs i både norr och söder att kommunen aktivt påverkar andra kommuner att ta ansvar för bostadsförsörjningen för att ta emot nyanlända invandrare Aktiv miljöpolitik Botkyrka en naturkommun som med varsam planering ska vara till för varje botkyrkabo. Kommunen varken kan eller skall medverka till att det tillåts planering av bebyggelse på områden vid misstanke om förorenad mark. För att motverka den globala uppvärmningen vill Botkyrkapartiet att man ska satsa på solenergin, som kan utvecklas som värmekälla för både bostäder och arbetsplatser. Hallunda gård och Norsborgs Vatten med omgivningar är unika närströvsområden med kulturhistoriska miljöer, vilka måste bevaras för framtiden och kommande generationer. Hela Aspenområdet med Hågelby, Skrävsta, Lindhov och Skårdal ska bevaras och kan på sikt bli ett kulturhistoriskt världsarv samtidigt som ekoturismen kan utvecklas. Ett levande kulturlandskap kan skapas mellan Tumba bruk Lilltumba Vretarna Hågelby, med bl a en botanisk trädgård. Strandnära områden måste bevaras lika väl som s.k. gröna lungor att en naturplan upprättas för att bevara Botkyrka som naturkommun skynda på solenergins utveckling som värmekälla att kommunen utvecklar eko/naturturismen av hela Aspenområdet att ett levande kulturlandskap utvecklas från Tumba bruk till Hågelby att Hågelbyparken ska utveckla ekoturismen att Hallunda gård bibehålls som kulturmark

4 4 Bättre kommunikationer och infrastruktur Ökad trafiksäkerhet skapar trygghet i samhället och för botkyrkaborna. Infrastrukturen kommer bli annorlunda under kommande år, eftersom det gäller att spara både natur och miljö, balansera ekonomin och begränsa kostnaderna för utbyggnad av vägnätet. Trådbussar mellan olika centrala delar i kommunen skulle ge bättre kollektivförbindelser samtidigt som luftföroreningar blir lägre varvid miljö och klimat förbättras. att övergripande trafikutredning för kommunens trafikflöde genomförs satsa på bättre kollektivförbindelser med trådbussar inom kommunen att väg 226 skall bli en förbifartsled förbi Tullinge, Tumba och Vårsta att förslag om förbättringsåtgärder i infrastrukturen som kommer från botkyrkaborna i görligaste mån ska tillgodoses, som ex. Vattravägen och Hallundaleden att kommunen inför generell vägavgift vid upprustning av kommunens vägnät och inte tar ut 100 % täckning av kostnader från enskilda fastighetsägare

5 5 Konstruktiv integrationspolitik En utveckling för Botkyrka är om kommunen skapar ett konstruktivt integrationsprogram för att få fram en positiv bild av kommunen. Samtliga kommuninvånare skall ha samma skyldigheter och rättigheter, vilket ej ha möjliggjorts med nuvarande integrationspolitik. Det är ett resursslöseri att kommunen inte använder sig av välutbildade invandrare, vilka rimligen borde få sysselsättning inom de områden de är utbildade för. Kommunen bör satsa på dessa grupper och underlätta för dem att komma ut på arbetsmarknaden och in i det svenska samhället. Då visar kommunen att man verkligen vill utföra ett konstruktivt integrationsarbete för att gå mot en positiv utveckling för Botkyrka. att kommunen aktivt arbetar för att länets samtliga kommuner skall tvingas till att ta emot nyanlända invandrare och ta ansvar för integrationen föra en konstruktiv integrationspolitik ge nyanlända invandrare bättre möjligheter att integreras i samhället att alla kommunmedborgare ska följa svensk lagstiftning och behandlas lika inför lagen Offensiv socialpolitik Ett tryggare samhälle kan skapas om kommunen bedriver en offensiv socialpolitik utan flumfilosofi och följer fastlagd riksnorm vid utbetalning av försörjningsstöd och ställer den enskilda individen i centrum. Våldet i samhället ökar och är ofta en följd av svåra sociala problem som leder till utanförskap och kriminalitet. Polisens resurser måste förstärkas i syfte att kunna arbeta med förebyggande verksamhet som ex. att besöka skolor, fritids- och ungdomsgårdar. Det allt grövre kvinnovåldet i samhället kräver att kommunen satsar på frivilliga organisationer som arbetar ideellt, som ex. kvinnojourer. Dessutom anser Botkyrkapartiet att en kommunal Krisgrupp inrättas för att kunna ta hand om de allt fler återkommande grövre våldssituationerna i samhället, varvid enskilda invånare har behov för råd, stöd och hjälp. En sådan Krisgrupp skall ligga utanför de reguljära nämnderna, vilka dock kan bli efterfrågade som specialiststöd i vissa lägen. att stabila jobb skapas för social hållbarhet för kommuninvånarna att förebyggande insatser görs mot våld och kriminalitet att grannstöd och nattvandrarverksamheten utökas att kommunen utökar stödet till frivilliga organisationer, social ekonomi

6 6 Omsorgspolitik med ansvar En satsning för barn, ungdomar och handikappade ska vara en självklar angelägenhet. Barnomsorg Kommunen måste ha större flexibilitet för alternativa former i barnomsorgen där föräldrarna skall ha valmöjligheter. Nattdagis bör vara självklart att ha som tillgång för ensamstående föräldrar som jobbar skift. Arbetslösa föräldrar som söker jobb måste självfallet få rätten till att ha full tid för barnomsorg på dagis även under lov och sommartid för att inte försvåra deras situation. Kommunen har infört en maxtaxa inom barnomsorgen, vilket innebär en ekonomisk lättnad för en hel del barnfamiljer. Botkyrkapartiet har sagt ja till maxtaxan, men vill varna för den ekonomiska utvecklingen, som kan ge oanade konsekvenser längre fram. att småbarnsföräldrar skall ha rätten till att fritt välja barntillsynsform att tillgång till nattdagis ska finnas för småbarnsföräldrar som jobbar skift att föräldrar som söker arbete har rätten att ha full tid inom barnomsorgen satsa på fler och mindre daghem/grupper Ungdomsomsorg Kommunen måste ha större flexibilitet och utnyttja befintliga resurser för ungdomarna - som ex. idrotts- och invandrarföreningar m fl., som skapar sysselsättning och aktiviteter i förebyggande syfte mot det ökande våldet i samhället. Tomma skollokaler kan utnyttjas till verkstadspedagogik och ge en meningsfull fritidsaktivitet för kommunens ungdomar. att kommunen inför Mötesplats Skolan under kvällstid att ungdoms/fritidsgårdar får ökade resurser för öppethållande under helger/skollov ha patrullerande kvarterspolis som samarbetar med skola/fritidsgårdar/föreningsliv Handikappomsorg De som drabbats av olika funktionshinder eller annat handikapp måste få tillgång till all den offentliga verksamhet som erbjuds i kommunen och då kommer det bli nödvändigt att kommunen ger den service som dessa botkyrkabor har rätt till. att kommunens plan om tillgänglighet för de handikappade genomförs att kommunen kontinuerligt uppdaterar sin hemsida med information till funktionshindrade om framkomligheten vid kommunens olika centra m m

7 7 Klok skolpolitik Satsning på framtiden är att satsa på utbildning för barn och ungdom en klok skolpolitik. Ett samhälle måste utvecklas i positiv riktning och att investera i utbildning för barn och ungdom skapar goda förutsättningar för social stabilitet i framtiden. Det är en nödvändighet för att kunna ge barn och ungdom en framtidstro på ett samhälle, som man vill vara med att utveckla, arbeta och leva i, varvid en grund som etik/humanism åter bör värdesättas. Grundskolan Grundskolan skall ge kunskaper och färdigheter i det svenska språket som möjliggör fortsatta studier för eleverna samtidigt som kommunen måste ge tydliga signaler om ett effektivare utnyttjande av skolans resurser. Svenska språket ska sättas i fokus och hemspråksundervisningen måste reformeras. Minoritetsspråk som är skyddade i lag, såsom finskan, ska ha rätt att utvecklas, vilket sker i Sverigefinska skolan i Tumba. Flera grundskolor har byggts ut med plats för ca 750 elever, trots storleken på skolorna räcker de inte till, planering av fler och mindre lågstadieskolor måste göras för att täcka behoven. Det blir nödvändigt att ta fram en åtgärdsplan mot fuktskador i skolor som antingen är i behov av renoveringar eller behöver rivas för nybyggnation. satsa på barn och ungdom - vår framtid genom små klasser och arbetsenheter att en renoveringsplan för samtliga grundskolor upprättas för åtgärder mot fuktskador att föräldrarna ska ha betalningsansvar när deras barn åsamkat skadegörelse Gymnasieskolan Botkyrkapartiet har lagt fram förslag om förbättringar av gymnasieskolans utveckling och kommer att fortsätta med detta arbete. Gymnasieskolan är frivillig, men skall lägga en god grund till såväl högskolestudier som yrkesutbildningar längre fram. Tumba Gymnasieskola har tidigare fått en rejäl fysisk upprustning, som måste förvaltas på ett för ungdomen positivt sätt och en självklarhet är att NV-programmet, naturvetenskap, med olika profiler ska vara kvar och stärkas. I Tullinge gymnasieskola finns omvårdnadsprogrammet som kommunen måste försöka göra attraktivt då det föreligger en brist inom vårdyrkena. Man kan starta upp betalda sommarkurser för grundskoleelever, som får pröva på utbildning i vård och omsorg. att privatekonomiska temadagar införs vid kommunens gymnasieskolor att kommunen satsar på betalda sommarkurser för grundskoleelever att kommunen arbetar mot ungdomsarbetslösheten med förebyggande insatser att linjer med lärlingsutbildningar införs vid kommunens gymnasieskolor

8 8 Den äldre generationens berättigade krav och behov - äldrevård / äldreomsorg - Det skall vara en självklarhet att den äldre generationen får ett större inflytande över sin situation och måste få vara med att fatta beslut som rör dess egna framtid. En viktig åtgärd för att skapa förbättringar för den äldre generationen är att kommunalskatten tas bort för lågpensionärerna med inkomst upp till ca kr., som i Botkyrka rör ca 2500 personer. För kommunen skulle detta visserligen bli ett visst skattebortfall, men samtidigt skapas möjligheter till att en ny grupp blir ekonomiskt starkare och kan komma ut på marknaden för att köpa varor/ tjänster. Fler småföretag kan startas och etableras i kommunen, fler botkyrkabor skulle få sysselsättning, vilket i sin tur skulle ge nya skatteinkomster till kommunen. Äldrevård och äldreomsorg Äldrevård och äldreomsorg är två skilda begrepp. Äldrevård skall bedrivas vid våra sjukhus på geriatriska kliniker och äldreomsorg vid kommunens äldreboende och sjukhem. Kommunen måste utöva stark påtryckning mot landstinget att utöka antalet platser vid de geriatriska klinikerna på sjukhusen för att inte patienterna skall komma i kläm. Vidare måste kommunen vara mer aktiv då det gäller att utveckla äldreboenden, seniorlägenheter och annat boende för äldre som t ex kvartersboenden. Samma krav skall även gälla för demenssjuka i såväl boenden som för aktiviteter som exempelvis att daglig verksamhet för dementa skall kunna bedrivas på fler äldreboenden i kommunen. Större hänsyn måste tas till placering av nya äldreboenden som exempelvis att de byggs intill centrum med lätt tillgänglighet både till allmän och kommersiell service. Små ålderdomshem och fler mindre servicehus i respektive kommundel som ex. i Fittja, Hallunda och Tumba, Vårsta och Tullinge måste byggas ut. I preventivt syfte måste kommunen satsa på olika aktiviteter för äldre, som exempelvis olika spelmedia, som bör kunna erbjudas till alla antingen i ett äldreboende eller i det egna hemmet. att lågpensionärerna skall skattebefrias att den äldre generationen skall vara representerade i kommunens beslutande organ att kommunen uppdaterar äldreomsorgsplanen med klimatsmarta lösningar att kommunen bygger äldreboende i Vårsta/Grödinge att kommunen planerar små kvartersboenden för den äldre generationen att äldreboenden och seniorlägenheter i Hallunda centrum byggs att kommunen planerar boenden för dementa att kommunen utför kontinuerliga kontroller av samtliga äldreboenden

9 9 Kultur- och fritidspolitik Variationer för alla med mångfald ger kreativ fritidsverksamhet och skapar både en positiv anda och bättre hälsa. Hela Aspenområdet kan utveckla eko/naturturismen med Hågelby som utgångspunkt. Ridsporten kan få större utrymme vid Skrefsta och i Hågelby, en sport som ger ungdomar en attraktiv fritidssysselsättning, underlättar integrationsarbetet och skapar positiv PR. En del skollokaler är för närvarande tomma och kan med fördel användas för verkstadspedagogik och skapa fritidsaktiviteter för ungdomar i olika åldrar. att eko/naturturism utvecklas på hela Aspenområdet med Hågelby som bas att rid- och hästsporten ska få större utrymme på Skrefsta och Hågelby värna om biblioteksverksamheten i bl.a. Vårsta och Fittja samt bokbussarna att även konståkningsklubbar skall få utnyttja kommunens ishall Konsumentpolitik och service Den kommersiella servicen skall kunna få möjlighet att byggas ut efter botkyrkabornas önskemål och behov. Kommunen ska ta ansvar för att kommuncentra inte förslummas. Hallunda centrum måste kunna få utvecklas och förbättras genom vettiga detaljplaner, som kommunen arbetar fram tillsammans med kommuninvånare och butiksägare i centrumet. Ett förslag om en orientalisk bazar eller saluhall i Fittja centrum skulle kunna bli ett utmärkt komplement till stormarknader och bidra till att ge kommunen en positiv PR. ha en fri etableringsrätt för seriösa företag/affärer i kommunen att Hallunda centrum ska få möjligheter att utvecklas genom bra detaljplaner för centrumområdet att kommunen ger möjligheter till att en bazar/saluhall kan etableras i Fittja centrum att konsument/ekonomirådgivningen får utökade möjligheter att informera konsumenterna om elbolagens och övriga bolags prissättningar BOTKYRKAPARTIET e-post

10 10 VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Botkyrkapartiet Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 1. Sandra Foltas, Tuna 2. Lena Karlsson, Tullinge 3. Kent Dahlström, Slagsta 4. Elisabet Laine, Alby 5. Berit Hundersmarck, Tumba 6. Nils Junker, Tuna 7. Sonia Rossi, Vretarna 8. Ulla Comérus, Hallunda 9. Ulla-B. Ludvigsson, Vretarna 10. Gunilla Öjegren, Tumba 11. Rolf Carlson, Vretarna 12. Essi Gerrby, Norsborg 13. Alli Molin, Eriksberg 14. Vivie Schmekel, Tumba 15. Filip Berglund, Kassmyra 16. Göte Lindstedt, Tumba 17. Karl-Gunnar Slät, Storvreten 18. Katarzyna Zadorska Flack, Fittja

Ettårsplan 2010 Det lokala alternativet för botkyrkaborna

Ettårsplan 2010 Det lokala alternativet för botkyrkaborna Ettårsplan 2010 Det lokala alternativet för botkyrkaborna bp BOTKYRKAPARTIET 2 Innehåll Inledning... 3 Skatter och avgifter... 3 Ekologisk och ekonomisk balans... 4 En ekonomi i balans för 2010... 4 Effektiviseringar

Läs mer

Ettårsplan 2008. Det lokala alternativet för botkyrkaborna

Ettårsplan 2008. Det lokala alternativet för botkyrkaborna Ettårsplan 2008 Det lokala alternativet för botkyrkaborna 2 Innehåll Inledning... 3 God ekonomisk hushållning... 3 Skatteunderlagets utveckling... 3 Skattesänkningsprocess kan inledas 2008... 4 Låneram,

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013.

Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. Trygghet. Valfrihet. Rättvisa. Moderaternas förslag till ettårsplan 2013. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08

Framåt Västerås. Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås. Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Framåt Västerås Politiska riktlinjer 2014-2018 Socialdemokraterna i Västerås Antagen på Västerås arbetarekommuns årsmöte 2014-03-08 Innehåll Framåt Västerås!... 3 Ett växande Västerås vår utmaning....

Läs mer

2 (43) Innehållsförteckning

2 (43) Innehållsförteckning 2 (43) Innehållsförteckning Vägen mot ett Nacka som sätter barnen i centrum... 4 Socialdemokratiska satsningar i budgetmotionen... 6 Kommunstyrelsen och övergripande... 6 Arbets- och företagsnämnden...

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017.

Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. Idéer för framtidens Botkyrka. Moderaternas förslag till flerårsplan 2014-2017. FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV STOCKHOLM... 5 BOTKYRKA - EN DEL AV VÄRLDEN... 6 ETT SEKULARISERAT SAMHÄLLE...

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Sollentuna kan bli bättre för alla!

Sollentuna kan bli bättre för alla! Sollentuna kan bli bättre för alla! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2007 Politisk inriktning för 2007 Inledning Sollentuna är en bra kommun att leva och bo i, men det finns också mycket som kan

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA

MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA Handlingsprogram 2010-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MÖJLIGHETERNAS KUNGSBACKA... 3 JOBBEN FÖRST I KUNGSBACKA... 4 ATT BO I KUNGSBACKA... 5 FÖR- OCH GRUNDSKOLA... 7 GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNING...

Läs mer