BOTKYRKAPARTIET. Skattepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOTKYRKAPARTIET. Skattepolitik"

Transkript

1 1 Botkyrkapartiet är ett neutralt lokalt parti som inte kan inplaceras på en höger-vänster skala utan vill hellre blicka framåt för att finna praktiska och hållbara lösningar på olika områden, som är bäst för botkyrkaborna. För dåligt underbyggda underlag som leder till avvikelser eller skillnader mellan budget och bokslut skall man kunna avkräva både ekonomiskt och personligt ansvar från såväl ledande politiker som tjänstemän. Många upphandlingar har gått snett och förorsakat kommunen onödiga kostnader som senare fått betalas med skattemedel. Partiet kommer fortsätta att bekämpa mygel och maktmissbruk och arbeta för att kommundelsnämnder införs i Botkyrka för att få en fungerande demokrati i kommunen. arbeta för en fungerande demokrati genom kommundelsnämnder återställa förtroendet mellan väljare och politiker att den äldre generationen ska kunna delta i de beslutande organen att viktiga kommunala beslut föregås av en öppen och fullständig information Det behövs ett starkt lokalparti i Botkyrka BOTKYRKAPARTIET * * * * Skattepolitik Botkyrkapartiet anser att en rättvis skattepolitik är demokratisk och vill arbeta för ett jämnare skatteuttag i länet och att kommunens skatt ska kunna sänkas på sikt. En åtgärd för att skapa förutsättningar för en skattesänkning för Botkyrka är att kommunalskatten tas bort för lågpensionärerna fattig-pensionärerna. Det skulle bli en rejäl sänkning för pensionärer som får upp till kronor per månad, vilket gör det möjligt för denna grupp att bli köpstarkare och komma ut på marknaden för att köpa varor/tjänster. Fler botkyrkabor skulle få jobb, som skulle generera nya skatteinkomster till kommunen samtidigt som bidragsberoende och försörjningsstöd skulle kunna hållas nere. Med andra ord låt den äldre generationen medverka till att förbättra kommunens ekonomi. att skatten i första hand ska gå till skola, vård och omsorg d v s kärnverksamheterna att skattemedel till nöjesindustrin och onödiga byggprojekt stoppas bevaka hur kommunen använder våra skattepengar

2 2 Ekonomi i balans Ett alternativ för botkyrkaborna är botkyrkapartiets återkommande skuggbudgetar, som ser både till vardagsnära och långsiktiga problem. Partiet vill bl a att kommunen upprättar en avbetalningsplan på låneskulden, som snart kommer vara uppe i 2 ½ miljard, samtidigt måste kommunen sätta av lägre belopp för borgensåtaganden, som kommer ligga på ungefär 2 miljarder. All onödig byråkrati ska tas bort och omorganisationer utan konkreta mål måste undvikas. att ansvarsfrihet skall avstyrkas vid överskridande av budgetar och att den/de ansvariga vid grovt överskridande omedelbart skall kunna avsättas avskaffa all onödig byråkrati och istället satsa på produktivt arbete ha en bredare insyn i kommunala bolag som ex. Botkyrkabyggen för att förhindra överskridande av befogenheter ha en avbetalningsplan på kommunens lån Sund arbetsmarknadspolitik Ökad sysselsättning i näringsliv och offentlig sektor skapar stabilitet och hållbar utveckling Botkyrkapartiet anser att kommunen måste iaktta ett företagarvänligt klimat och förenkla regelverket för småföretagare, som ger nystartade småföretagare chans till etablering. Företag som utför hushållsnära tjänster ska kunna få subventioner, i syfte att ge ytterligare drivkraft för småföretagare och öka sysselsättningen. Det kommer bli nödvändigt att det skapas produktiva arbeten inom offentlig sektor, som ex. i skolor, dagis, äldreomsorg och gata/park, vilka även kan ge ungdomar praktikplatser. Förbättrat samarbete med Samhall ska underlätta för handikappade att få jobb. Kommunen måste dra ner på all onödig byråkrati inom administration - det är inte där jobben skall finnas utan ute på fältet. att kommunen ska ha en företagarvänlig attityd och stödja Botkyrka Företagarcentrum ge näringslivet bättre förutsättningar att skapa nya arbeten för att uppnå en ökad sysselsättning, att kommunen utnyttjar ortens egna företag och gör klimatsmarta upphandlingar skapa produktiva jobb i offentlig sektor och uppmuntra företagen att erbjuda lärlingsplatser att arbetsförmedlingen ger bättre service till arbetssökande

3 3 Mark- och bostadspolitik Med en botkyrkaprofil ska utvecklingen vara ekologiskt och socialt hållbar vid planering av mark och bostäder etc. Kommunen skall inte tillåtas växa mer under de närmaste åren d v s att kommunen får anses ha tagit tillräckligt med markområden i anspråk för nybyggnation, istället kan viss förtätning ske på redan utbyggda centrala delar. Resurser ska avsättas till Botkyrkabyggens fastighetsbestånd, som är i starkt behov av renoveringar/reparationer, varvid sponsringar till cirkusindustrin ska stoppas. att kommunen ger fullständig information och samråd om byggplaner att Botkyrkabyggens lägenheter ska renoveras/repareras satsa på att studentlägenheter byggs i både norr och söder att kommunen aktivt påverkar andra kommuner att ta ansvar för bostadsförsörjningen för att ta emot nyanlända invandrare Aktiv miljöpolitik Botkyrka en naturkommun som med varsam planering ska vara till för varje botkyrkabo. Kommunen varken kan eller skall medverka till att det tillåts planering av bebyggelse på områden vid misstanke om förorenad mark. För att motverka den globala uppvärmningen vill Botkyrkapartiet att man ska satsa på solenergin, som kan utvecklas som värmekälla för både bostäder och arbetsplatser. Hallunda gård och Norsborgs Vatten med omgivningar är unika närströvsområden med kulturhistoriska miljöer, vilka måste bevaras för framtiden och kommande generationer. Hela Aspenområdet med Hågelby, Skrävsta, Lindhov och Skårdal ska bevaras och kan på sikt bli ett kulturhistoriskt världsarv samtidigt som ekoturismen kan utvecklas. Ett levande kulturlandskap kan skapas mellan Tumba bruk Lilltumba Vretarna Hågelby, med bl a en botanisk trädgård. Strandnära områden måste bevaras lika väl som s.k. gröna lungor att en naturplan upprättas för att bevara Botkyrka som naturkommun skynda på solenergins utveckling som värmekälla att kommunen utvecklar eko/naturturismen av hela Aspenområdet att ett levande kulturlandskap utvecklas från Tumba bruk till Hågelby att Hågelbyparken ska utveckla ekoturismen att Hallunda gård bibehålls som kulturmark

4 4 Bättre kommunikationer och infrastruktur Ökad trafiksäkerhet skapar trygghet i samhället och för botkyrkaborna. Infrastrukturen kommer bli annorlunda under kommande år, eftersom det gäller att spara både natur och miljö, balansera ekonomin och begränsa kostnaderna för utbyggnad av vägnätet. Trådbussar mellan olika centrala delar i kommunen skulle ge bättre kollektivförbindelser samtidigt som luftföroreningar blir lägre varvid miljö och klimat förbättras. att övergripande trafikutredning för kommunens trafikflöde genomförs satsa på bättre kollektivförbindelser med trådbussar inom kommunen att väg 226 skall bli en förbifartsled förbi Tullinge, Tumba och Vårsta att förslag om förbättringsåtgärder i infrastrukturen som kommer från botkyrkaborna i görligaste mån ska tillgodoses, som ex. Vattravägen och Hallundaleden att kommunen inför generell vägavgift vid upprustning av kommunens vägnät och inte tar ut 100 % täckning av kostnader från enskilda fastighetsägare

5 5 Konstruktiv integrationspolitik En utveckling för Botkyrka är om kommunen skapar ett konstruktivt integrationsprogram för att få fram en positiv bild av kommunen. Samtliga kommuninvånare skall ha samma skyldigheter och rättigheter, vilket ej ha möjliggjorts med nuvarande integrationspolitik. Det är ett resursslöseri att kommunen inte använder sig av välutbildade invandrare, vilka rimligen borde få sysselsättning inom de områden de är utbildade för. Kommunen bör satsa på dessa grupper och underlätta för dem att komma ut på arbetsmarknaden och in i det svenska samhället. Då visar kommunen att man verkligen vill utföra ett konstruktivt integrationsarbete för att gå mot en positiv utveckling för Botkyrka. att kommunen aktivt arbetar för att länets samtliga kommuner skall tvingas till att ta emot nyanlända invandrare och ta ansvar för integrationen föra en konstruktiv integrationspolitik ge nyanlända invandrare bättre möjligheter att integreras i samhället att alla kommunmedborgare ska följa svensk lagstiftning och behandlas lika inför lagen Offensiv socialpolitik Ett tryggare samhälle kan skapas om kommunen bedriver en offensiv socialpolitik utan flumfilosofi och följer fastlagd riksnorm vid utbetalning av försörjningsstöd och ställer den enskilda individen i centrum. Våldet i samhället ökar och är ofta en följd av svåra sociala problem som leder till utanförskap och kriminalitet. Polisens resurser måste förstärkas i syfte att kunna arbeta med förebyggande verksamhet som ex. att besöka skolor, fritids- och ungdomsgårdar. Det allt grövre kvinnovåldet i samhället kräver att kommunen satsar på frivilliga organisationer som arbetar ideellt, som ex. kvinnojourer. Dessutom anser Botkyrkapartiet att en kommunal Krisgrupp inrättas för att kunna ta hand om de allt fler återkommande grövre våldssituationerna i samhället, varvid enskilda invånare har behov för råd, stöd och hjälp. En sådan Krisgrupp skall ligga utanför de reguljära nämnderna, vilka dock kan bli efterfrågade som specialiststöd i vissa lägen. att stabila jobb skapas för social hållbarhet för kommuninvånarna att förebyggande insatser görs mot våld och kriminalitet att grannstöd och nattvandrarverksamheten utökas att kommunen utökar stödet till frivilliga organisationer, social ekonomi

6 6 Omsorgspolitik med ansvar En satsning för barn, ungdomar och handikappade ska vara en självklar angelägenhet. Barnomsorg Kommunen måste ha större flexibilitet för alternativa former i barnomsorgen där föräldrarna skall ha valmöjligheter. Nattdagis bör vara självklart att ha som tillgång för ensamstående föräldrar som jobbar skift. Arbetslösa föräldrar som söker jobb måste självfallet få rätten till att ha full tid för barnomsorg på dagis även under lov och sommartid för att inte försvåra deras situation. Kommunen har infört en maxtaxa inom barnomsorgen, vilket innebär en ekonomisk lättnad för en hel del barnfamiljer. Botkyrkapartiet har sagt ja till maxtaxan, men vill varna för den ekonomiska utvecklingen, som kan ge oanade konsekvenser längre fram. att småbarnsföräldrar skall ha rätten till att fritt välja barntillsynsform att tillgång till nattdagis ska finnas för småbarnsföräldrar som jobbar skift att föräldrar som söker arbete har rätten att ha full tid inom barnomsorgen satsa på fler och mindre daghem/grupper Ungdomsomsorg Kommunen måste ha större flexibilitet och utnyttja befintliga resurser för ungdomarna - som ex. idrotts- och invandrarföreningar m fl., som skapar sysselsättning och aktiviteter i förebyggande syfte mot det ökande våldet i samhället. Tomma skollokaler kan utnyttjas till verkstadspedagogik och ge en meningsfull fritidsaktivitet för kommunens ungdomar. att kommunen inför Mötesplats Skolan under kvällstid att ungdoms/fritidsgårdar får ökade resurser för öppethållande under helger/skollov ha patrullerande kvarterspolis som samarbetar med skola/fritidsgårdar/föreningsliv Handikappomsorg De som drabbats av olika funktionshinder eller annat handikapp måste få tillgång till all den offentliga verksamhet som erbjuds i kommunen och då kommer det bli nödvändigt att kommunen ger den service som dessa botkyrkabor har rätt till. att kommunens plan om tillgänglighet för de handikappade genomförs att kommunen kontinuerligt uppdaterar sin hemsida med information till funktionshindrade om framkomligheten vid kommunens olika centra m m

7 7 Klok skolpolitik Satsning på framtiden är att satsa på utbildning för barn och ungdom en klok skolpolitik. Ett samhälle måste utvecklas i positiv riktning och att investera i utbildning för barn och ungdom skapar goda förutsättningar för social stabilitet i framtiden. Det är en nödvändighet för att kunna ge barn och ungdom en framtidstro på ett samhälle, som man vill vara med att utveckla, arbeta och leva i, varvid en grund som etik/humanism åter bör värdesättas. Grundskolan Grundskolan skall ge kunskaper och färdigheter i det svenska språket som möjliggör fortsatta studier för eleverna samtidigt som kommunen måste ge tydliga signaler om ett effektivare utnyttjande av skolans resurser. Svenska språket ska sättas i fokus och hemspråksundervisningen måste reformeras. Minoritetsspråk som är skyddade i lag, såsom finskan, ska ha rätt att utvecklas, vilket sker i Sverigefinska skolan i Tumba. Flera grundskolor har byggts ut med plats för ca 750 elever, trots storleken på skolorna räcker de inte till, planering av fler och mindre lågstadieskolor måste göras för att täcka behoven. Det blir nödvändigt att ta fram en åtgärdsplan mot fuktskador i skolor som antingen är i behov av renoveringar eller behöver rivas för nybyggnation. satsa på barn och ungdom - vår framtid genom små klasser och arbetsenheter att en renoveringsplan för samtliga grundskolor upprättas för åtgärder mot fuktskador att föräldrarna ska ha betalningsansvar när deras barn åsamkat skadegörelse Gymnasieskolan Botkyrkapartiet har lagt fram förslag om förbättringar av gymnasieskolans utveckling och kommer att fortsätta med detta arbete. Gymnasieskolan är frivillig, men skall lägga en god grund till såväl högskolestudier som yrkesutbildningar längre fram. Tumba Gymnasieskola har tidigare fått en rejäl fysisk upprustning, som måste förvaltas på ett för ungdomen positivt sätt och en självklarhet är att NV-programmet, naturvetenskap, med olika profiler ska vara kvar och stärkas. I Tullinge gymnasieskola finns omvårdnadsprogrammet som kommunen måste försöka göra attraktivt då det föreligger en brist inom vårdyrkena. Man kan starta upp betalda sommarkurser för grundskoleelever, som får pröva på utbildning i vård och omsorg. att privatekonomiska temadagar införs vid kommunens gymnasieskolor att kommunen satsar på betalda sommarkurser för grundskoleelever att kommunen arbetar mot ungdomsarbetslösheten med förebyggande insatser att linjer med lärlingsutbildningar införs vid kommunens gymnasieskolor

8 8 Den äldre generationens berättigade krav och behov - äldrevård / äldreomsorg - Det skall vara en självklarhet att den äldre generationen får ett större inflytande över sin situation och måste få vara med att fatta beslut som rör dess egna framtid. En viktig åtgärd för att skapa förbättringar för den äldre generationen är att kommunalskatten tas bort för lågpensionärerna med inkomst upp till ca kr., som i Botkyrka rör ca 2500 personer. För kommunen skulle detta visserligen bli ett visst skattebortfall, men samtidigt skapas möjligheter till att en ny grupp blir ekonomiskt starkare och kan komma ut på marknaden för att köpa varor/ tjänster. Fler småföretag kan startas och etableras i kommunen, fler botkyrkabor skulle få sysselsättning, vilket i sin tur skulle ge nya skatteinkomster till kommunen. Äldrevård och äldreomsorg Äldrevård och äldreomsorg är två skilda begrepp. Äldrevård skall bedrivas vid våra sjukhus på geriatriska kliniker och äldreomsorg vid kommunens äldreboende och sjukhem. Kommunen måste utöva stark påtryckning mot landstinget att utöka antalet platser vid de geriatriska klinikerna på sjukhusen för att inte patienterna skall komma i kläm. Vidare måste kommunen vara mer aktiv då det gäller att utveckla äldreboenden, seniorlägenheter och annat boende för äldre som t ex kvartersboenden. Samma krav skall även gälla för demenssjuka i såväl boenden som för aktiviteter som exempelvis att daglig verksamhet för dementa skall kunna bedrivas på fler äldreboenden i kommunen. Större hänsyn måste tas till placering av nya äldreboenden som exempelvis att de byggs intill centrum med lätt tillgänglighet både till allmän och kommersiell service. Små ålderdomshem och fler mindre servicehus i respektive kommundel som ex. i Fittja, Hallunda och Tumba, Vårsta och Tullinge måste byggas ut. I preventivt syfte måste kommunen satsa på olika aktiviteter för äldre, som exempelvis olika spelmedia, som bör kunna erbjudas till alla antingen i ett äldreboende eller i det egna hemmet. att lågpensionärerna skall skattebefrias att den äldre generationen skall vara representerade i kommunens beslutande organ att kommunen uppdaterar äldreomsorgsplanen med klimatsmarta lösningar att kommunen bygger äldreboende i Vårsta/Grödinge att kommunen planerar små kvartersboenden för den äldre generationen att äldreboenden och seniorlägenheter i Hallunda centrum byggs att kommunen planerar boenden för dementa att kommunen utför kontinuerliga kontroller av samtliga äldreboenden

9 9 Kultur- och fritidspolitik Variationer för alla med mångfald ger kreativ fritidsverksamhet och skapar både en positiv anda och bättre hälsa. Hela Aspenområdet kan utveckla eko/naturturismen med Hågelby som utgångspunkt. Ridsporten kan få större utrymme vid Skrefsta och i Hågelby, en sport som ger ungdomar en attraktiv fritidssysselsättning, underlättar integrationsarbetet och skapar positiv PR. En del skollokaler är för närvarande tomma och kan med fördel användas för verkstadspedagogik och skapa fritidsaktiviteter för ungdomar i olika åldrar. att eko/naturturism utvecklas på hela Aspenområdet med Hågelby som bas att rid- och hästsporten ska få större utrymme på Skrefsta och Hågelby värna om biblioteksverksamheten i bl.a. Vårsta och Fittja samt bokbussarna att även konståkningsklubbar skall få utnyttja kommunens ishall Konsumentpolitik och service Den kommersiella servicen skall kunna få möjlighet att byggas ut efter botkyrkabornas önskemål och behov. Kommunen ska ta ansvar för att kommuncentra inte förslummas. Hallunda centrum måste kunna få utvecklas och förbättras genom vettiga detaljplaner, som kommunen arbetar fram tillsammans med kommuninvånare och butiksägare i centrumet. Ett förslag om en orientalisk bazar eller saluhall i Fittja centrum skulle kunna bli ett utmärkt komplement till stormarknader och bidra till att ge kommunen en positiv PR. ha en fri etableringsrätt för seriösa företag/affärer i kommunen att Hallunda centrum ska få möjligheter att utvecklas genom bra detaljplaner för centrumområdet att kommunen ger möjligheter till att en bazar/saluhall kan etableras i Fittja centrum att konsument/ekonomirådgivningen får utökade möjligheter att informera konsumenterna om elbolagens och övriga bolags prissättningar BOTKYRKAPARTIET e-post

10 10 VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Botkyrkapartiet Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 1. Sandra Foltas, Tuna 2. Lena Karlsson, Tullinge 3. Kent Dahlström, Slagsta 4. Elisabet Laine, Alby 5. Berit Hundersmarck, Tumba 6. Nils Junker, Tuna 7. Sonia Rossi, Vretarna 8. Ulla Comérus, Hallunda 9. Ulla-B. Ludvigsson, Vretarna 10. Gunilla Öjegren, Tumba 11. Rolf Carlson, Vretarna 12. Essi Gerrby, Norsborg 13. Alli Molin, Eriksberg 14. Vivie Schmekel, Tumba 15. Filip Berglund, Kassmyra 16. Göte Lindstedt, Tumba 17. Karl-Gunnar Slät, Storvreten 18. Katarzyna Zadorska Flack, Fittja

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014

KIRUNA. Ett ovanligt parti för vanliga människor. Här vill vi leva våra liv! Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI KIRUNA KIRUNA Kommunalt politiskt program för Kiruna 2011 2014 Här vill vi leva våra liv! Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 KIRUNA NORRBOTTENS SJUKVÅRDSPARTI Vårt partis

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare

Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik. Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Det här är Centerpartiets Örnsköldsvik Ännu lite tryggare Absolut mera grönt Och väldigt mycket öppnare Centerpartiet är redan ett parti att räkna med i Örnsköldsvik. Vi har inte den formella makten, däremot

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren

hela Vi ser älvkarleby kommun omsorg med respekt och värme trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Agneta Lundgren omsorg med respekt och värme Vi ser hela älvkarleby kommun trygg och attraktiv boendemiljö smartare skola och tryggare barn Clarrie Leim Agneta Lundgren kommunvalet Eget ansvar ger styrka tillsammans Att

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Här vill vi leva våra liv!

Här vill vi leva våra liv! GÄLLIVARE KOMMUN Här vill vi leva våra liv! Partiprogram 2011 2014 Rösta på oss i kommun- och landstingsvalet Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 Partiets grundstenar Norrbottens sjukvårdsparti

Läs mer

Sjöbo - en plats för tillväxt

Sjöbo - en plats för tillväxt Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Vision för Sjöbo kommun 2011-2020 Sjöbo - en plats för tillväxt. Innehåll Livskvalitet...5 Kunskap...6 Företagande och arbete...9 Infrastruktur...11

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vi i Botkyrkapartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar att (Text skrivet i fet stil ska ställas under särskild proposition)

Vi i Botkyrkapartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar att (Text skrivet i fet stil ska ställas under särskild proposition) Vi i Botkyrkapartiet yrkar att kommunfullmäktige beslutar att (Text skrivet i fet stil ska ställas under särskild proposition) 1. Fastställa Botkyrkapartiets förslag till ettårsplan för 2014 2. Fastställa

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 VALMANIFEST antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 I valet 1970 skall vi för första gången samtidigt välja riksdag och förtroendemän i landsting och kommuner.

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning

Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Göteborg Budget 2014 Sammanfattning Nyheter Vattensäker kommun - Vägvalet tillför 5 miljoner kr till stadens budget för att säkerställa våra badplatser. Finansieringen täcker två livräddare/badvärdar på

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

En plats för idéer och gemenskap

En plats för idéer och gemenskap En plats för idéer och gemenskap Vi moderater tror på Karlskrona kommuns framtid! Här vill vi ha ett samhälle där alla kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och göra egna val. En plats där fler

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 En presentation av våra kandidater inför valet till Nykvarns kommunfullmäktige En politik för Nykvarn i tiden, för framtiden! Vår utgångspunkt är att kommunalpolitik till

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Lärande och familj 1 Globalisering Värderingsförändringar individualisering Klimatförändringar Demografi 5 megatrender med sikte på 2030 Källor: SKL omvärldsanalys,

Läs mer

Valprogram 2011-2014

Valprogram 2011-2014 Valprogram 2011-2014 2 Moderaternas Arboga Arboga ska vara en bra kommun att bo och leva i för alla åldrar. Vår kommun ska präglas av moderaternas honnörsord trygghet, valfrihet och livskvalitet. Trygghet

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA.

EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. EN BÄTTRE PLATS. FÖR ALLA. Framtidskontrakt för Södertälje FRAMTIDSPARTIET I SÖDERTÄLJE FRAMTIDSKONTRAKT FÖR SÖDERTÄLJE Ingen ska lämna årskurs tre utan att kunna skriva, räkna och läsa. 20 miljoner om

Läs mer

Partiet som prioriterar välfärden i Upplands Väsby.

Partiet som prioriterar välfärden i Upplands Väsby. Sverigedemokraternas förslag till budget i Upplands Väsby kommun 2016-2018 Partiet som prioriterar välfärden i Upplands Väsby. 1 SVERIGEDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET 2016-2018 FÖR UPPLANDS VÄSBY KOMMUN.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer

Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Vision 2030 Sammanfattning och analys av tankar och åsikter från olika aktörer Sammanfattning och analys Under arbetet med insamling och sammanställning av inkommet material är det tydligt att deltagare

Läs mer

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre

Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014. Sundsvall behöver ett grönt styre Valmanifest FÖR SundsvallS KOMMUN 2014 Sundsvall behöver ett grönt styre Sundsvall behöver ett grönt styre Miljöpartiets politik vilar på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, kommande

Läs mer

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1 Sid.1 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007 (Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

Bjäre Båstad Moderaterna VALPROGRAM Sida 1 av 6 2014-08-18

Bjäre Båstad Moderaterna VALPROGRAM Sida 1 av 6 2014-08-18 Bjäre Båstad Moderaterna VALPROGRAM Sida 1 av 6 Bjäre Båstad Moderaternas Valprogram 2015-2018. A. Allmänt Moderaterna fortsätter att ta ansvar för Båstads kommuns framtid, utveckling och unika miljö.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september.

Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. Västerviks kommun är fantastiskt, men kan med din hjälp bli mycket bättre. Rösta på Socialdemokraterna den 14 september. FRAMTIDSPARTIET I VÄSTERVIKS KOMMUN FRAMTIDSP A R TIET I VÄSTERVIKS KOMMUN EN BÄTTRE

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE

VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE Ett varmare samhällsklimat. Föreställ dig att det bor 100 personer på din gata, varav 80 är vuxna och resten är barn. Som ett kundägt

Läs mer