16:30. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16:30. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot"

Transkript

1 16: PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14: Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta Lewander (M) Linda Fröberg (M) Marith Hesse (M) Marianne Ahiborg (FP) Bert Nygren (KD) Arne Ohlsson (S) Soraya Zarza Lundberg (S) Lasse Selander (V) Jenny Svanergren (MP) Mats Lennartsson (M) Jonas Mårdbrink (M) Inger Rene (M) Jan Nyström (FP) Anna Strand (C) Per-Åke Westlund (5) Ingemar Bengtsson (V) Yvonne Nordahi (MP) Fredrik Eriksson (SD) Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare, Ersättare Ersättare Ersättare Observatör Narvarande Närvarande tjänstemän, bilaga D Marianne Ahiborg (FP) och Arne Ohlsson (S) Utses att justera den 6 maj 2014, kl Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Ahlborg Partille kommunstyrelse Arne Ohlsson ANSLAG/BEVIS Justerande Organ Sammanträdesdatum Uppsättande: Nedtagande: Datum för anslag Kommunkansliet, Partille Protokollet förvaras Underskrift

2 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sammanträdesdatum Kompletterande beslut, kommunal borgen för Ojersjö Lycka (KS/2010:171) Partillebo AB ansökte i en skrivelse daterad om kommunal borgen om 230 mnkr för finansiering av byggande av Öjersjö Lycka i Öjersjö. Öjersjö Lycka omfattar 124 st. lägenheter och fastighetsbeteckning är Öjersjö 6:477, del 2-4. Beslut i ärendet fattades av fullmäktige det beslutet föreslogs att kommunal borgen om 130 mnkr skulle beviljas och att resterande 100 mnkr skulle lånas ut från Par tille kommun till Partillebo AB. Till grund för detta förelåg en situation med mycket hög likviditet i kommunen. Detta löfte om lån har dock inte kunnat verkställas och den likvida situationen i kommunen är idag en annan med stora finansiella utmaningar i samband med investeringar i bland annat ett nytt vattenverk samt infrastrukturinvesteringar i cen trala Partille. Behov finns därför av kommunal borgen för de resterande 100 mnkr som ansökan ur sprungligen avsåg. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad samt arbetsutskot tets beslut , 27. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna en utökad borgen till ett belopp av högst 100 mnkr som säkerhet gentemot bank eller annan kreditinrättning avseende lån för finansiering av byggandet av Öjersjö Lycka, fastighetsbeteckning Öjersjö 6:477, del 2-4. Total kommunal borgen för Öjersjö Lycka är i och med detta beslut totalt 230 mnkr. 35 Lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun (KS/2014:43) 1 1 Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993: 1617) anges att kommunerna får meddela föreskrifter enligt 1 kap. 2 andra stycket samt 3 kap. 8 och 9 och 10 första stycket andra meningen ordningslagen (1993: 1617). Nuvarande ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige i december 1995 och reviderades i februari Samhälisbyggnadskontorets ledningsgrupp har bedömt att det finns ett behov av att revidera de befintliga ordningsföreskrifterna, främst på grund av de stora förändringar som kommer att ske i Partille centrum (detaljplan Östra centrum och Gymnasieområdet). Juster sign Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammantradesdatum förslaget till reviderade föreskrifter har bestämmelser om bl.a. schaktning och grävning m.m., containrar, markiser, flaggor och skyltar samt affischering och camping lagts till. Nuvarande föreskrifter omfattar endast bestämmelser om förtäring av alkohol och hundar. Aktuellt förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun har remitterats till Polisinyndigheten i Västra Götaland och deras synpunkter inkom den 27 februari Polismyndigheten har inga invändningar och anser att det är positivt att kommunen ser över de lokala ordningsföreskrifterna. 1 ärendet finns förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun in klusive bilagor, samhällsbyggnadskontorets tj änsteskrivelse daterad samt arbetsutskottets beslut , 20. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen antar förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun, med vissa justeringar. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige antar förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kom mun. Yrkanden Stefan Svensson (M) yrkar, med stöd av Margareta Lewander (M), Marith Hesse (M), Linda Fröberg (M), Marianne Ahlborg (FP) och Bert Nygren (KD), att 16 i förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun ska utgå. Eva Carlsson (S) yrkar, med stöd av Jenny Svanergren (MP), bifall till förslaget till revi derade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun där 16 ingår. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stefan Svenssons (M) m.fl., yrkande, bifall mot av slag, och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Ordföranden ställer vidare proposition på Eva Carlssons (5) m.fl. yrkande, bifall mot av slag, och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. Votering Votering begärs och ska genomföras. Följande propositionsordning godkänns; den som bifaller Stefan Svenssons (M) m.fl. yrkande att 16 ska utgå i förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun röstar ja, den som bifaller Eva Carlssons (S) m.fl. yrkande om bifall till förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun där 16 ingår röstar nej. Justera des ign Utdragsbestyrkande

4 9 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTDKOLL Sida Sammanträdesdatum Med 7ja, 3 nej, 1 avstår bifaller kommunstyrelsen Stefan Svenssons (M) m.fl. yrkande att 16 ska utgå i förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun. Bilaga C. Kommunstyrelsen beslutar att 16 ska utgå ur förslaget till reviderade lokala ordningsfö reskrifter för Partille kommun. Kommunstyrelsen antar, med ovan redovisade förändring, reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige antar reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun. 36 Remissvar angående utvidgning av strandskyddsområden i Partille kommun (KS/2014:34) Partille kommun mottog den 4 februari 2014 remiss från länsstyrelsen om förslag till be slut om utvidgning av strandskyddsområden i Partille kommun. Förslaget innebär en ut vidgning av strandskyddet till 200 eller 300 meter vid några sjöar och vattendrag och en minskning till 100 meter vid några sjöar och vattendrag som idag har utvidgat strandskydd. Partille kommun instämmer med länsstyrelsens bedömningar och förslag till utvidgningar av strandskyddet i delar av förslaget och har synpunkter och förslag på anpassningar på vissa delar, bland annat vid Kåsjön och Stora Hålsjön. Den 1 juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft. Efter den 31 december 2014 gäller utvidgat strandskydd endast inom områden som har beslutats med stöd av den nya lagstiftningen. Länsstyrelsen kommer fram till utgången av år 2014 att genomföra en översyn av det utvidgade strandskyddet och fatta nya beslut för alla strandskyddsområden som ska ha ett utvidgat strandskydd även fortsättningsvis. 1 arbetet med översynen av det utvidgade strandskyddet görs även en översyn av strandskyddsgränserna i hela kommu nen i syfte att åstadkomma ett digitalt strandskyddslager av högre kvalitet än det befint liga. 1 ärendet finns länsstyrelsens förslag till beslut inklusive kartor, samhällsbyggnadskon torets tjänsteskrivelse daterad , yttrande (inklusive bilagor) daterat samt arbetsutskottets beslut , 21. Justera d sign Utdragsbestyrkande

5 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammantradesdatum Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen antar samhälisbyggnadskontorets yttrande daterat som sitt egna och överlämnar detsamma som svar på länsstyrelsens remiss om utvidgning av strandskyddsområden i Partille kommun. Yrkanden Lasse Selander (V) yrkar att kommunens i yttrandet föreslagna anpassning till ny detaljplan för Gökegård ska utgå. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag utan ställt ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Ordföranden ställer härefter proposition på Lasse Selanders (V) ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Kommunstyrelsen antar samhälisbyggnadskontorets yttrande daterat som sitt egna och överlämnar detsamma som svar på länsstyrelsens remiss om utvidgning av strandskyddsområden i Partille kommun. 37 VA-taxa 2014 (KS/2014:83) Partilles VA-taxa har varit oförändrad sedan Samhällsbyggnadskontoret föreslår att taxans avgifter och text revideras enligt förslag till VA-taxa Revideringen föreslås gälla från och med Anläggningsavgifter enligt 5-13 föreslås höjas motsvarande indexökningen för entre prenadindex sedan senaste revideringen, 0,817 %. Brukningsavgifter enligt föreslås höjas med 6,57 %. Höjningen omfattar indexökning enligt ovan 0,8 17 %, avgiftsökning till GRYAAB för 2014 om 1 Mkr samt regle ring av underskott sedan tidigare budgetår om 250 kkr. Taxans text revideras för ökad tydlighet i dess innebörd och tillämpning. 1 ärendet finns förslag till VA-taxa 2014, samhälisbyggnadskontorets tjänsteskrivelse da terad samt arbetsutskottets beslut , 22. Just a s sign Utdragsbestyrkande

6 ) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 Sammantradesdatum Kommunstyrelsen beslutar att 5.6 andra stycket i föreslagen VA-taxa 2014 ska tas bort från taxan. Kommunstyrelsen fastställer föreslagen VA-taxa 2014, med revidering enligt ovan, och beslutar att densamma ska träda i kraft från och med Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer föreslagen VA-taxa 2014 och beslutar att densamma ska träda i kraft från och med Taxor för Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet 2014 (KS/2014:97) 1 ett prejudicerande beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 slår domstolen fast att beslut när det gäller taxor för verksamhet som grundas på bemyndigande till en kommun i lag eller förordning inte kan överlåtas från medlems kommuner till kommunalförbund. Domstolens beslut innebär att det är fullmäktige i respektive medlemskommun som bör fatta nya beslut om taxor som avser myndighetstillsyn och myndighetsutövning för 2014, om gällande taxor tidigare beslutats av ett kommunalförbund. Förbundsstyrelsen för Räddningstjänsten i Storgöteborg har med anledning av Högsta Förvaltningsdomstolens beslut översänt taxor till medlemskommunerna för fastställande snarast möjligt. Om taxor för Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet 2014 inte fastställs inverkar det negativt på förbundets intäkter som nu tillämpar taxor enligt nivån som beslutats för år ärendet flims protokollsutdrag Förbundsstyrelsen , Räddningstjänsten Storgöteborgs tjänsteutlåtande daterat inklusive bilagda taxor för Räddnings tjänsten Storgöteborgs verksamhet 2014 samt protokollsutdrag ordförandebeslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer taxor för Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet 2014 i enlighet med till Räddningstjänsten Storgöteborgs tjänsteutlåtande daterat bilagda taxor. Justera des sign Utdragsbestyrkande

7 Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Fullmäktige ger Räddningstjänsten Storgöteborg rätt att för år 2014 justera tax orna för rengöring (sotning) samt brandskyddskontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor i enlighet med sotningsindex 2014 som meddelas av Sveriges Kommuner och Landsting. 39 Val av ledamot till brukarrådet för äldre- och funktionshinderfrågor (KS/2010:193) En förfrågan har inkommit från föreningen Attention Göteborg med kranskommuner om att ha representation i kommunens brukarråd för äldre- och funktionshinderfrågor. För närvarande är en plats vakant för föreningar som företräder funktionshindrade. Kommunstyrelsen väljer Tim Holmberg, föreingen Attention Göteborg med kranskom muner, till ledamot i brukarrådet för äldre- och funktionshinderfrågor. 40 Ändring av sammanträdesdagar 2014 (KS/2013:185) Fullmäktige beslutade , 100, att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för fullmäktige år Sedan fullmäktiges beslut fattades har ändringar i kommunallagen införts bl.a. med avse ende på mandatperioden för valda representanter i fullmäktige. Ändringarna trädde i kraft den 1 februari 2014 och innebär att ledamöterna och ersättarna i fullmäktige väljs för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret, jämfört med den 1 november som gällde tidigare. Detta får konsekvenser för fullmäktiges planerade sammanträden. Sammanträdet den 28 oktober 2014 var avsett att utgöra sista sammanträdet för fullmäk tige i den sammansättning som gäller för innevarande mandatperiod. Mot bakgrund av den ändrade mandatperioden är en sådan ordning inte längre möjlig. 1 stället blir samman trädet den 1 oktober det sista sammanträdet för mandatperioden. Sammanträdet den 28 oktober 2014 föreslås härmed ersätta det planerade tillfället den 5 november 2014 då val av fullmäktiges presidium och vatberedning ska göras. Detta får således till följd att det planerade tillfället den 5 november 2014 kan strykas. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad samt arbetsutskot tets beslut , 26. Just des sign Utdragsbestyrkande

8 Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida 8 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige ändrar beslut , 100, om sammanträdesdagar 2014 på så sätt att fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2014 är det första med nya sammansättningen och det sammanträde vid vilket val av fullmäktiges presidium och valberedning ska ske. Vidare ändrar fullmäktige beslut , 100, om sammanträdesdagar 2014 på så sätt att sammanträdet den 5 november 2014 kan utgå. 41 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott resterande mandatperiod 2014 (KS/2014:37) En ny ersättare måste väljas i kommunstyrelsens arbetsutskott efter det att lars-inge Stomberg (M) entledigats från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Lars-Inge Stomberg (M) var tidigare andre-ersättare för Stefan Svensson (M). Kommunstyrelsen väljer Linda Fröberg (M) till ny andre-ersättare för Stefan Svensson (M) i arbetsutskottet för återstående mandatperiod Fyllnadsval av ledamot, ordförande och ersättare i kommunstyrelsens arvodesut skott resterande mandatperiod 2014 (KSI2O 14:37) En ny ledamot, ordförande och ersättare måste väljas i kommunstyrelsens arvodesutskott efter det att Lars-Inge Stomberg (M) entledigats från sitt uppdrag som ledamot i kom munstyrelsen. Kommunstyrelsen väljer Margareta Lewander (M) till ny ledamot i arvodesutskottet för återstående mandatperiod Kommunstyrelsen väljer Margareta Lewander (M) till ny ordförande i arvodesutskottet för återstående mandatperiod Kommunstyrelsen väljer Linda Fröberg (M) till ny ersättare i arvodesutskottet för återstå ende mandatperiod Justergn Utdragsbestyrkande

9 3!I Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Sammantradesdatum Information a) Robert Wedberg informerar om arbetet. b) Kjell Westerlund och Jörgen Hermansson informerar om reviderat styrdokurnent för arbetet med barnkonventionen. c) Maria Standar och Jan Wesa informerar om rnånadsrapport mars. 44 Meddelanden Kommunstyrelsen lägger inkomna skrivelser, protokoll m.m. enligt bilaga A samt kallelse till berednings-au till handlingarna. 45 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslut enligt bilaga B, arvodesutskottets protokoll och arbetsutskottets protokoll till handlingarna. 46 Gratis resor i kollektivtrafiken för pensionärer (KS/2014:113) Alliansmajoriteten i Partille (M, FP, KD, C) föreslår att fria resor i kollektivtrafiken för personer över 65 år införs inom Partille kommun under lågtrafik. Lågtrafik är alla tider utom 06:00-08:30 och 15:00-18:00 på helgfria vardagar, vilket är samma som gäller för de fria resor som införts i Göteborg. Införande föreslås till hösten Flertalet personer har under en längre tid framfört önskemål om fria resor för pensionärer även i Partille. Att införa detta i Partille skulle ge fler äldre möjlighet att åka kollektivt inom kommunen vilket har positiva sociala och hälsomässiga aspekter samt ger god till gång till service och handel. J usteraqdes sign Utdragsbestyrkande

10 Kommunstyrelseri SAMMANTRÄDESPROTOKDLL Sida 10 Sammanträdesdatum Antalet personer 65 år och äldre är st. i Partille (31 dec 2013, enligt SCB). Andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i andra likvärdiga kommuner är 80-95% enligt Västtrafik. Kostnaden är 105 kr per kort i administrationskostnad och 480 kr per kort och år för in täktsbortfall och ökade trafikkostnader. Utifrån dessa uppgifter beräknas kostnaden bli mellan kr och kr i årlig kostnad samt en engångskostnad på kr kr för administration av korten. Kostnaden för 2014 föreslås hanteras inom befintlig budget för 5 amhälisbyggnadskontoret. 1 ärendet finns alliansens skrivelse daterad Yrkanden Stefan Svensson (M) yrkar, med stöd av Margareta Lewander (M), Marith Hesse (M), Linda Fröberg (M), Marianne Ahlborg (FP), Bert Nygren (KD), Eva Carlsson (5), Soraya Zarza Lundberg (S) och Lasse Selander (V), bifall till förslaget att införa fria resor för pensionärer i lågtrafik inom Partille kommun med planerat införande hösten Jenny Svanergren (MP) yrkar bifall till förslaget med tilläggsyrkande att förslaget också ska omfatta sjukpensionärer. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stefan Svenssons (M) m.fl. yrkande utan av Jenny Svanergren (MP) ställt tilläggsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kornrnunstyrelsen bifaller yrkandet. Ordföranden ställer därefter proposition på Jenny Svanergrens (MP) tilläggsyrkande, bi fall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen avstår detsamma. Kommunstyrelsen beslutar att införa fria resor för pensionärer i lågtrafik inom Partille kommun med planerat införande hösten Förlängning av kommunal borgen Götas vänner biografförening (KS/2013:132) Föreningen Götas Vänner beviljades under hösten 2013 kommunal borgen för finansie ring av inköp och installering av digital biografutrustning. Bidrag om totalt från Svenska Filminstitutet respektive Leader hade tidigare beviljats men eftersom dessa bi drag betalas ut i efterskott hade föreningen ett behov av banklån fram till utbetalning av bidragen. Kommunens beslut om borgen villkorades med att gälla fram till, alternativt, utbetalning av bidragen eller till som längst sju månader från tecknande av lån. Justerrid?s sign Utdragsbestyrkande

11 Kommunstyrelseri SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Med hjälp av kommunal borgen beviljades föreningen ett banklån på kr. Bevil jade medel från Svenska Filminstitutet, kr, är utbetalade och har använts för amortering på lånet. Från Leader har utbetalning ännu inte skett och föreningen har fått information om att handläggningen från Jordbruksverket är försenad och att utbetalning kommer att dröja fjra till sex månader ytterligare. Kommunens borgensåtagande gäller fram till och med siste april och som en följd av det förfaller föreningens lån för betalning samma dag. En förlängd tid för kommunal borgen är en förutsättning för förlängt lån. 1 ärendet finns kommunkontorets tj änsteskrivelse daterad Kommunstyrelsen beslutar att förlänga åtagandet om kommunal borgen för föreningen Götas Vänner i ytterligare sju månader från och med Villkoren för åtagandet är i övrigt oförändrade och i enlighet med 76 KF Justera sign Utdragsbestyrkande

12 Revisionsberättelse Meddelanden Kommunstyrelsen Bilaga A Datum Handi. Tillhör Innehåll :344 Kommunstyrelsen Centrala samverkansgruppen CSG Kommunstyrelsen Räddningstjänsten Storgöteborg Förbundsfullmäktige - Protokol lsutdrag, , 3 - Bokslut 2013/Årsredovisning 2013 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Kommunstyrelsen Räddn ingstjänsten Storgöteborg Förbundsful Imäktige - Protokol Isutdrag, , 4 för Räddningstjänsten Storgöteborg år 2013 och ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen Kommunstyrelsen Räddningstjänsten Storgöteborg - Förbundsstyrelsen Protokollsutdrag, , 21 Ekonomisk lägesrapport per februari 2014 för Räddningstjänsten Storgöteborg :491 Kommunstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 14:15 - Vårpropositionen för år :490 Kommunstyrelsen Länsstyrelsen Västra Götalands län MSB Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 (Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev) :447 Kommunstyrelsen Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda. Lerum och Alingsås - protokoll styrelsemöte :469 Kommunstyrelsen SKL - Sammanträdespian 2015

13 Delegationsbeslut Bilaga B KS/2014:22 Medeispiacering enligt KS fastställda riktlinjer KS-D/2014:41 Enligt KS delegation Ek.jur.7 Katarina Heglind Försäljning av SPP ( ) kr KS/2014:2 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2014:42 Flyttning av fordon (Securitas protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till Trafikingenjören. Personbil FSS82I Volvo KS/2014:2 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2014:43 Flyttning av fordon (Securitas protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till Trafikingenjören. Personbil 1-1NC 098 SEAT KS/2014:91 Överenskommelse om ledningsrätt - Kåbäcken 11:1 - PENAB KS-D/2014:44 Överenskommelse om ledningsrätter fdr högspänningsledningar Malm Pettersson mellan Partille kommun och Partille Energi Nät AB på Kåbäcken 11:1. Beslut fattat med stöd av KS delegationsförteckning punkt fast. 5. KS/2014:59 Anmälan om beslut om anställningar på samhälisbyggnadskontoret 2013 KS-D/2014:45 Beslut om anställningar på samhällsbyggnadskontoret under Margaretha Besluten tagna i enlighet med KS delegationsordning Arvidsson P adm 1B samt samhällsbyggnadschefens vidaredelegation KS-D201 1:74.

14 KS/2014:104 Beslut fattade i enlighet med Lag (1997:736) om färdtjänst, januari 2014 KS-D/2014:46 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhälisbyggnadskontoret under Ellinor Holmström januari 2014 med stöd av Lag (1997:736) om frdtjänst. KS/2014:104 Beslut fattade i enlighet nied Lag (1997:736) om färdtjänst, februari 2014 KS-D/2014:47 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhälisbyggnadskontoret under Ellinor Holmström februari 2014 med stöd av Lag (1997:736) om färdtjänst. KS/2014:104 Beslut fattade i enlighet med Lag (1997:736) om fiirdtjänst, mars KS-D/2014:48 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström mars 2014 med stöd av Lag (1997:736) om fiirdtjänst. KS/2014:105 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, januari KS-D/2014:49 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström januari 2014 med stöd av Lag (1997:735) om riksfiirdtjänst. KS/2014:105 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, februari KS-D/2014:50 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström februari 2014 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. KS/2014:105 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, mars KS-D120 14:51 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström mars 2014 med stöd av Lag (1997:735) om riksfiirdtjänst.

15 S Eva Carlsson, v ordf Kl. ihöo M Stefan Svensson, ordc Ledamöter ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej 5 SAMMANTRÄDESLISTA Datum IIO21 Namn Närvaro Onwöstningai SPI Bengt Schmidt SD Fredrik Eriksson %J Observatörer MP Yvonne Nordahi V Ingemar Bengtsson S Jerry Johansson 5 Per-Åke Westlund 5 Soraya Zarza Lundberg C AnnaStrand FP Jan Nyström FP Kaj Nämvik M Inger René M Jonas Mårdbrink M Mats Lennartsson Ersättare MP Jenny Svanergren V Lade Selander,.j. Soryc2.1 5 Susanne Arvidsson 5 Arne Ohlsson KD Bert Nygren \J ) M Linda Fröberg \Jf FP Marianne Ahiborg.J >< M Marith Hesse M Margareta Lewander \J 9 Kommunstyrelsen Bilaga C 1 1 PARTILLE KOMMUN

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Komrnunstyrelsen Sammantradesdatum Närvarande tjänstemän Robert Wedberg, kommunchef Johanna Rössberger, kommunsekreterare Malm Nylund, Porthälla gymnasium, praktikant ekonomienheten Jan Wesa, personaichef, 43 Maria Standar, ekonomichef, S 34, 43, 47 Jörgen Hermansson, samhällsbyggnadschef, 35-37, 43 Isabella Helge, bygg- och milj öchef, Per Söderqvist, teknisk chef, 37 Kjell Westerlund, utvecklingsledare, utbildningsförvaltningen, 43 Bilaga D Justera de sign Utdragsbestyrkande

J PARTLLE KOMMUN & L:

J PARTLLE KOMMUN & L: J PARTLLE KOMMUN Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Sammanträdesdatum 2015-02-24 2015-02-10 KUNGÖRELSE c Partille kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde tisdagen den 24 februari 2015 kl. 18:30 i Sessionssalen,

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunfullmäktige, tisdagen den 19 maj 2015 kl. 17 i Lindesberg Arena, Aktiviteten Ledamot som är förhindrad att delta, bör

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-11-24. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Simon Röstin (M), tjg ers för Olof Röstin (M) Karl-Erik

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer