16:30. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16:30. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot"

Transkript

1 16: PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14: Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta Lewander (M) Linda Fröberg (M) Marith Hesse (M) Marianne Ahiborg (FP) Bert Nygren (KD) Arne Ohlsson (S) Soraya Zarza Lundberg (S) Lasse Selander (V) Jenny Svanergren (MP) Mats Lennartsson (M) Jonas Mårdbrink (M) Inger Rene (M) Jan Nyström (FP) Anna Strand (C) Per-Åke Westlund (5) Ingemar Bengtsson (V) Yvonne Nordahi (MP) Fredrik Eriksson (SD) Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare, Ersättare Ersättare Ersättare Observatör Narvarande Närvarande tjänstemän, bilaga D Marianne Ahiborg (FP) och Arne Ohlsson (S) Utses att justera den 6 maj 2014, kl Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Ahlborg Partille kommunstyrelse Arne Ohlsson ANSLAG/BEVIS Justerande Organ Sammanträdesdatum Uppsättande: Nedtagande: Datum för anslag Kommunkansliet, Partille Protokollet förvaras Underskrift

2 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sammanträdesdatum Kompletterande beslut, kommunal borgen för Ojersjö Lycka (KS/2010:171) Partillebo AB ansökte i en skrivelse daterad om kommunal borgen om 230 mnkr för finansiering av byggande av Öjersjö Lycka i Öjersjö. Öjersjö Lycka omfattar 124 st. lägenheter och fastighetsbeteckning är Öjersjö 6:477, del 2-4. Beslut i ärendet fattades av fullmäktige det beslutet föreslogs att kommunal borgen om 130 mnkr skulle beviljas och att resterande 100 mnkr skulle lånas ut från Par tille kommun till Partillebo AB. Till grund för detta förelåg en situation med mycket hög likviditet i kommunen. Detta löfte om lån har dock inte kunnat verkställas och den likvida situationen i kommunen är idag en annan med stora finansiella utmaningar i samband med investeringar i bland annat ett nytt vattenverk samt infrastrukturinvesteringar i cen trala Partille. Behov finns därför av kommunal borgen för de resterande 100 mnkr som ansökan ur sprungligen avsåg. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad samt arbetsutskot tets beslut , 27. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna en utökad borgen till ett belopp av högst 100 mnkr som säkerhet gentemot bank eller annan kreditinrättning avseende lån för finansiering av byggandet av Öjersjö Lycka, fastighetsbeteckning Öjersjö 6:477, del 2-4. Total kommunal borgen för Öjersjö Lycka är i och med detta beslut totalt 230 mnkr. 35 Lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun (KS/2014:43) 1 1 Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993: 1617) anges att kommunerna får meddela föreskrifter enligt 1 kap. 2 andra stycket samt 3 kap. 8 och 9 och 10 första stycket andra meningen ordningslagen (1993: 1617). Nuvarande ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige i december 1995 och reviderades i februari Samhälisbyggnadskontorets ledningsgrupp har bedömt att det finns ett behov av att revidera de befintliga ordningsföreskrifterna, främst på grund av de stora förändringar som kommer att ske i Partille centrum (detaljplan Östra centrum och Gymnasieområdet). Juster sign Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammantradesdatum förslaget till reviderade föreskrifter har bestämmelser om bl.a. schaktning och grävning m.m., containrar, markiser, flaggor och skyltar samt affischering och camping lagts till. Nuvarande föreskrifter omfattar endast bestämmelser om förtäring av alkohol och hundar. Aktuellt förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun har remitterats till Polisinyndigheten i Västra Götaland och deras synpunkter inkom den 27 februari Polismyndigheten har inga invändningar och anser att det är positivt att kommunen ser över de lokala ordningsföreskrifterna. 1 ärendet finns förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun in klusive bilagor, samhällsbyggnadskontorets tj änsteskrivelse daterad samt arbetsutskottets beslut , 20. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen antar förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun, med vissa justeringar. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige antar förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kom mun. Yrkanden Stefan Svensson (M) yrkar, med stöd av Margareta Lewander (M), Marith Hesse (M), Linda Fröberg (M), Marianne Ahlborg (FP) och Bert Nygren (KD), att 16 i förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun ska utgå. Eva Carlsson (S) yrkar, med stöd av Jenny Svanergren (MP), bifall till förslaget till revi derade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun där 16 ingår. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stefan Svenssons (M) m.fl., yrkande, bifall mot av slag, och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Ordföranden ställer vidare proposition på Eva Carlssons (5) m.fl. yrkande, bifall mot av slag, och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. Votering Votering begärs och ska genomföras. Följande propositionsordning godkänns; den som bifaller Stefan Svenssons (M) m.fl. yrkande att 16 ska utgå i förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun röstar ja, den som bifaller Eva Carlssons (S) m.fl. yrkande om bifall till förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun där 16 ingår röstar nej. Justera des ign Utdragsbestyrkande

4 9 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTDKOLL Sida Sammanträdesdatum Med 7ja, 3 nej, 1 avstår bifaller kommunstyrelsen Stefan Svenssons (M) m.fl. yrkande att 16 ska utgå i förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun. Bilaga C. Kommunstyrelsen beslutar att 16 ska utgå ur förslaget till reviderade lokala ordningsfö reskrifter för Partille kommun. Kommunstyrelsen antar, med ovan redovisade förändring, reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige antar reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun. 36 Remissvar angående utvidgning av strandskyddsområden i Partille kommun (KS/2014:34) Partille kommun mottog den 4 februari 2014 remiss från länsstyrelsen om förslag till be slut om utvidgning av strandskyddsområden i Partille kommun. Förslaget innebär en ut vidgning av strandskyddet till 200 eller 300 meter vid några sjöar och vattendrag och en minskning till 100 meter vid några sjöar och vattendrag som idag har utvidgat strandskydd. Partille kommun instämmer med länsstyrelsens bedömningar och förslag till utvidgningar av strandskyddet i delar av förslaget och har synpunkter och förslag på anpassningar på vissa delar, bland annat vid Kåsjön och Stora Hålsjön. Den 1 juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft. Efter den 31 december 2014 gäller utvidgat strandskydd endast inom områden som har beslutats med stöd av den nya lagstiftningen. Länsstyrelsen kommer fram till utgången av år 2014 att genomföra en översyn av det utvidgade strandskyddet och fatta nya beslut för alla strandskyddsområden som ska ha ett utvidgat strandskydd även fortsättningsvis. 1 arbetet med översynen av det utvidgade strandskyddet görs även en översyn av strandskyddsgränserna i hela kommu nen i syfte att åstadkomma ett digitalt strandskyddslager av högre kvalitet än det befint liga. 1 ärendet finns länsstyrelsens förslag till beslut inklusive kartor, samhällsbyggnadskon torets tjänsteskrivelse daterad , yttrande (inklusive bilagor) daterat samt arbetsutskottets beslut , 21. Justera d sign Utdragsbestyrkande

5 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammantradesdatum Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen antar samhälisbyggnadskontorets yttrande daterat som sitt egna och överlämnar detsamma som svar på länsstyrelsens remiss om utvidgning av strandskyddsområden i Partille kommun. Yrkanden Lasse Selander (V) yrkar att kommunens i yttrandet föreslagna anpassning till ny detaljplan för Gökegård ska utgå. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag utan ställt ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Ordföranden ställer härefter proposition på Lasse Selanders (V) ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Kommunstyrelsen antar samhälisbyggnadskontorets yttrande daterat som sitt egna och överlämnar detsamma som svar på länsstyrelsens remiss om utvidgning av strandskyddsområden i Partille kommun. 37 VA-taxa 2014 (KS/2014:83) Partilles VA-taxa har varit oförändrad sedan Samhällsbyggnadskontoret föreslår att taxans avgifter och text revideras enligt förslag till VA-taxa Revideringen föreslås gälla från och med Anläggningsavgifter enligt 5-13 föreslås höjas motsvarande indexökningen för entre prenadindex sedan senaste revideringen, 0,817 %. Brukningsavgifter enligt föreslås höjas med 6,57 %. Höjningen omfattar indexökning enligt ovan 0,8 17 %, avgiftsökning till GRYAAB för 2014 om 1 Mkr samt regle ring av underskott sedan tidigare budgetår om 250 kkr. Taxans text revideras för ökad tydlighet i dess innebörd och tillämpning. 1 ärendet finns förslag till VA-taxa 2014, samhälisbyggnadskontorets tjänsteskrivelse da terad samt arbetsutskottets beslut , 22. Just a s sign Utdragsbestyrkande

6 ) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 Sammantradesdatum Kommunstyrelsen beslutar att 5.6 andra stycket i föreslagen VA-taxa 2014 ska tas bort från taxan. Kommunstyrelsen fastställer föreslagen VA-taxa 2014, med revidering enligt ovan, och beslutar att densamma ska träda i kraft från och med Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer föreslagen VA-taxa 2014 och beslutar att densamma ska träda i kraft från och med Taxor för Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet 2014 (KS/2014:97) 1 ett prejudicerande beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 slår domstolen fast att beslut när det gäller taxor för verksamhet som grundas på bemyndigande till en kommun i lag eller förordning inte kan överlåtas från medlems kommuner till kommunalförbund. Domstolens beslut innebär att det är fullmäktige i respektive medlemskommun som bör fatta nya beslut om taxor som avser myndighetstillsyn och myndighetsutövning för 2014, om gällande taxor tidigare beslutats av ett kommunalförbund. Förbundsstyrelsen för Räddningstjänsten i Storgöteborg har med anledning av Högsta Förvaltningsdomstolens beslut översänt taxor till medlemskommunerna för fastställande snarast möjligt. Om taxor för Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet 2014 inte fastställs inverkar det negativt på förbundets intäkter som nu tillämpar taxor enligt nivån som beslutats för år ärendet flims protokollsutdrag Förbundsstyrelsen , Räddningstjänsten Storgöteborgs tjänsteutlåtande daterat inklusive bilagda taxor för Räddnings tjänsten Storgöteborgs verksamhet 2014 samt protokollsutdrag ordförandebeslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer taxor för Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet 2014 i enlighet med till Räddningstjänsten Storgöteborgs tjänsteutlåtande daterat bilagda taxor. Justera des sign Utdragsbestyrkande

7 Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Fullmäktige ger Räddningstjänsten Storgöteborg rätt att för år 2014 justera tax orna för rengöring (sotning) samt brandskyddskontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor i enlighet med sotningsindex 2014 som meddelas av Sveriges Kommuner och Landsting. 39 Val av ledamot till brukarrådet för äldre- och funktionshinderfrågor (KS/2010:193) En förfrågan har inkommit från föreningen Attention Göteborg med kranskommuner om att ha representation i kommunens brukarråd för äldre- och funktionshinderfrågor. För närvarande är en plats vakant för föreningar som företräder funktionshindrade. Kommunstyrelsen väljer Tim Holmberg, föreingen Attention Göteborg med kranskom muner, till ledamot i brukarrådet för äldre- och funktionshinderfrågor. 40 Ändring av sammanträdesdagar 2014 (KS/2013:185) Fullmäktige beslutade , 100, att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för fullmäktige år Sedan fullmäktiges beslut fattades har ändringar i kommunallagen införts bl.a. med avse ende på mandatperioden för valda representanter i fullmäktige. Ändringarna trädde i kraft den 1 februari 2014 och innebär att ledamöterna och ersättarna i fullmäktige väljs för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret, jämfört med den 1 november som gällde tidigare. Detta får konsekvenser för fullmäktiges planerade sammanträden. Sammanträdet den 28 oktober 2014 var avsett att utgöra sista sammanträdet för fullmäk tige i den sammansättning som gäller för innevarande mandatperiod. Mot bakgrund av den ändrade mandatperioden är en sådan ordning inte längre möjlig. 1 stället blir samman trädet den 1 oktober det sista sammanträdet för mandatperioden. Sammanträdet den 28 oktober 2014 föreslås härmed ersätta det planerade tillfället den 5 november 2014 då val av fullmäktiges presidium och vatberedning ska göras. Detta får således till följd att det planerade tillfället den 5 november 2014 kan strykas. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad samt arbetsutskot tets beslut , 26. Just des sign Utdragsbestyrkande

8 Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida 8 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige ändrar beslut , 100, om sammanträdesdagar 2014 på så sätt att fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2014 är det första med nya sammansättningen och det sammanträde vid vilket val av fullmäktiges presidium och valberedning ska ske. Vidare ändrar fullmäktige beslut , 100, om sammanträdesdagar 2014 på så sätt att sammanträdet den 5 november 2014 kan utgå. 41 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott resterande mandatperiod 2014 (KS/2014:37) En ny ersättare måste väljas i kommunstyrelsens arbetsutskott efter det att lars-inge Stomberg (M) entledigats från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Lars-Inge Stomberg (M) var tidigare andre-ersättare för Stefan Svensson (M). Kommunstyrelsen väljer Linda Fröberg (M) till ny andre-ersättare för Stefan Svensson (M) i arbetsutskottet för återstående mandatperiod Fyllnadsval av ledamot, ordförande och ersättare i kommunstyrelsens arvodesut skott resterande mandatperiod 2014 (KSI2O 14:37) En ny ledamot, ordförande och ersättare måste väljas i kommunstyrelsens arvodesutskott efter det att Lars-Inge Stomberg (M) entledigats från sitt uppdrag som ledamot i kom munstyrelsen. Kommunstyrelsen väljer Margareta Lewander (M) till ny ledamot i arvodesutskottet för återstående mandatperiod Kommunstyrelsen väljer Margareta Lewander (M) till ny ordförande i arvodesutskottet för återstående mandatperiod Kommunstyrelsen väljer Linda Fröberg (M) till ny ersättare i arvodesutskottet för återstå ende mandatperiod Justergn Utdragsbestyrkande

9 3!I Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Sammantradesdatum Information a) Robert Wedberg informerar om arbetet. b) Kjell Westerlund och Jörgen Hermansson informerar om reviderat styrdokurnent för arbetet med barnkonventionen. c) Maria Standar och Jan Wesa informerar om rnånadsrapport mars. 44 Meddelanden Kommunstyrelsen lägger inkomna skrivelser, protokoll m.m. enligt bilaga A samt kallelse till berednings-au till handlingarna. 45 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslut enligt bilaga B, arvodesutskottets protokoll och arbetsutskottets protokoll till handlingarna. 46 Gratis resor i kollektivtrafiken för pensionärer (KS/2014:113) Alliansmajoriteten i Partille (M, FP, KD, C) föreslår att fria resor i kollektivtrafiken för personer över 65 år införs inom Partille kommun under lågtrafik. Lågtrafik är alla tider utom 06:00-08:30 och 15:00-18:00 på helgfria vardagar, vilket är samma som gäller för de fria resor som införts i Göteborg. Införande föreslås till hösten Flertalet personer har under en längre tid framfört önskemål om fria resor för pensionärer även i Partille. Att införa detta i Partille skulle ge fler äldre möjlighet att åka kollektivt inom kommunen vilket har positiva sociala och hälsomässiga aspekter samt ger god till gång till service och handel. J usteraqdes sign Utdragsbestyrkande

10 Kommunstyrelseri SAMMANTRÄDESPROTOKDLL Sida 10 Sammanträdesdatum Antalet personer 65 år och äldre är st. i Partille (31 dec 2013, enligt SCB). Andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i andra likvärdiga kommuner är 80-95% enligt Västtrafik. Kostnaden är 105 kr per kort i administrationskostnad och 480 kr per kort och år för in täktsbortfall och ökade trafikkostnader. Utifrån dessa uppgifter beräknas kostnaden bli mellan kr och kr i årlig kostnad samt en engångskostnad på kr kr för administration av korten. Kostnaden för 2014 föreslås hanteras inom befintlig budget för 5 amhälisbyggnadskontoret. 1 ärendet finns alliansens skrivelse daterad Yrkanden Stefan Svensson (M) yrkar, med stöd av Margareta Lewander (M), Marith Hesse (M), Linda Fröberg (M), Marianne Ahlborg (FP), Bert Nygren (KD), Eva Carlsson (5), Soraya Zarza Lundberg (S) och Lasse Selander (V), bifall till förslaget att införa fria resor för pensionärer i lågtrafik inom Partille kommun med planerat införande hösten Jenny Svanergren (MP) yrkar bifall till förslaget med tilläggsyrkande att förslaget också ska omfatta sjukpensionärer. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stefan Svenssons (M) m.fl. yrkande utan av Jenny Svanergren (MP) ställt tilläggsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kornrnunstyrelsen bifaller yrkandet. Ordföranden ställer därefter proposition på Jenny Svanergrens (MP) tilläggsyrkande, bi fall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen avstår detsamma. Kommunstyrelsen beslutar att införa fria resor för pensionärer i lågtrafik inom Partille kommun med planerat införande hösten Förlängning av kommunal borgen Götas vänner biografförening (KS/2013:132) Föreningen Götas Vänner beviljades under hösten 2013 kommunal borgen för finansie ring av inköp och installering av digital biografutrustning. Bidrag om totalt från Svenska Filminstitutet respektive Leader hade tidigare beviljats men eftersom dessa bi drag betalas ut i efterskott hade föreningen ett behov av banklån fram till utbetalning av bidragen. Kommunens beslut om borgen villkorades med att gälla fram till, alternativt, utbetalning av bidragen eller till som längst sju månader från tecknande av lån. Justerrid?s sign Utdragsbestyrkande

11 Kommunstyrelseri SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Med hjälp av kommunal borgen beviljades föreningen ett banklån på kr. Bevil jade medel från Svenska Filminstitutet, kr, är utbetalade och har använts för amortering på lånet. Från Leader har utbetalning ännu inte skett och föreningen har fått information om att handläggningen från Jordbruksverket är försenad och att utbetalning kommer att dröja fjra till sex månader ytterligare. Kommunens borgensåtagande gäller fram till och med siste april och som en följd av det förfaller föreningens lån för betalning samma dag. En förlängd tid för kommunal borgen är en förutsättning för förlängt lån. 1 ärendet finns kommunkontorets tj änsteskrivelse daterad Kommunstyrelsen beslutar att förlänga åtagandet om kommunal borgen för föreningen Götas Vänner i ytterligare sju månader från och med Villkoren för åtagandet är i övrigt oförändrade och i enlighet med 76 KF Justera sign Utdragsbestyrkande

12 Revisionsberättelse Meddelanden Kommunstyrelsen Bilaga A Datum Handi. Tillhör Innehåll :344 Kommunstyrelsen Centrala samverkansgruppen CSG Kommunstyrelsen Räddningstjänsten Storgöteborg Förbundsfullmäktige - Protokol lsutdrag, , 3 - Bokslut 2013/Årsredovisning 2013 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Kommunstyrelsen Räddn ingstjänsten Storgöteborg Förbundsful Imäktige - Protokol Isutdrag, , 4 för Räddningstjänsten Storgöteborg år 2013 och ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen Kommunstyrelsen Räddningstjänsten Storgöteborg - Förbundsstyrelsen Protokollsutdrag, , 21 Ekonomisk lägesrapport per februari 2014 för Räddningstjänsten Storgöteborg :491 Kommunstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 14:15 - Vårpropositionen för år :490 Kommunstyrelsen Länsstyrelsen Västra Götalands län MSB Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 (Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev) :447 Kommunstyrelsen Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda. Lerum och Alingsås - protokoll styrelsemöte :469 Kommunstyrelsen SKL - Sammanträdespian 2015

13 Delegationsbeslut Bilaga B KS/2014:22 Medeispiacering enligt KS fastställda riktlinjer KS-D/2014:41 Enligt KS delegation Ek.jur.7 Katarina Heglind Försäljning av SPP ( ) kr KS/2014:2 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2014:42 Flyttning av fordon (Securitas protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till Trafikingenjören. Personbil FSS82I Volvo KS/2014:2 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2014:43 Flyttning av fordon (Securitas protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till Trafikingenjören. Personbil 1-1NC 098 SEAT KS/2014:91 Överenskommelse om ledningsrätt - Kåbäcken 11:1 - PENAB KS-D/2014:44 Överenskommelse om ledningsrätter fdr högspänningsledningar Malm Pettersson mellan Partille kommun och Partille Energi Nät AB på Kåbäcken 11:1. Beslut fattat med stöd av KS delegationsförteckning punkt fast. 5. KS/2014:59 Anmälan om beslut om anställningar på samhälisbyggnadskontoret 2013 KS-D/2014:45 Beslut om anställningar på samhällsbyggnadskontoret under Margaretha Besluten tagna i enlighet med KS delegationsordning Arvidsson P adm 1B samt samhällsbyggnadschefens vidaredelegation KS-D201 1:74.

14 KS/2014:104 Beslut fattade i enlighet med Lag (1997:736) om färdtjänst, januari 2014 KS-D/2014:46 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhälisbyggnadskontoret under Ellinor Holmström januari 2014 med stöd av Lag (1997:736) om frdtjänst. KS/2014:104 Beslut fattade i enlighet nied Lag (1997:736) om färdtjänst, februari 2014 KS-D/2014:47 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhälisbyggnadskontoret under Ellinor Holmström februari 2014 med stöd av Lag (1997:736) om färdtjänst. KS/2014:104 Beslut fattade i enlighet med Lag (1997:736) om fiirdtjänst, mars KS-D/2014:48 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström mars 2014 med stöd av Lag (1997:736) om fiirdtjänst. KS/2014:105 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, januari KS-D/2014:49 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström januari 2014 med stöd av Lag (1997:735) om riksfiirdtjänst. KS/2014:105 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, februari KS-D/2014:50 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström februari 2014 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. KS/2014:105 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, mars KS-D120 14:51 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström mars 2014 med stöd av Lag (1997:735) om riksfiirdtjänst.

15 S Eva Carlsson, v ordf Kl. ihöo M Stefan Svensson, ordc Ledamöter ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej 5 SAMMANTRÄDESLISTA Datum IIO21 Namn Närvaro Onwöstningai SPI Bengt Schmidt SD Fredrik Eriksson %J Observatörer MP Yvonne Nordahi V Ingemar Bengtsson S Jerry Johansson 5 Per-Åke Westlund 5 Soraya Zarza Lundberg C AnnaStrand FP Jan Nyström FP Kaj Nämvik M Inger René M Jonas Mårdbrink M Mats Lennartsson Ersättare MP Jenny Svanergren V Lade Selander,.j. Soryc2.1 5 Susanne Arvidsson 5 Arne Ohlsson KD Bert Nygren \J ) M Linda Fröberg \Jf FP Marianne Ahiborg.J >< M Marith Hesse M Margareta Lewander \J 9 Kommunstyrelsen Bilaga C 1 1 PARTILLE KOMMUN

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Komrnunstyrelsen Sammantradesdatum Närvarande tjänstemän Robert Wedberg, kommunchef Johanna Rössberger, kommunsekreterare Malm Nylund, Porthälla gymnasium, praktikant ekonomienheten Jan Wesa, personaichef, 43 Maria Standar, ekonomichef, S 34, 43, 47 Jörgen Hermansson, samhällsbyggnadschef, 35-37, 43 Isabella Helge, bygg- och milj öchef, Per Söderqvist, teknisk chef, 37 Kjell Westerlund, utvecklingsledare, utbildningsförvaltningen, 43 Bilaga D Justera de sign Utdragsbestyrkande

15:40. Ordforande V. ordförande Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot

15:40. Ordforande V. ordförande Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot 25 15:40 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen KS-rumrnet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid 14-25 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta Lewander (M) Lars-Inge Stomberg (M) Linda Fröberg (M)

Läs mer

1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida

1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida 43 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida Kommunfullmäktige Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:10 30-43 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter, 7 tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 79-90. Ordförande V. ordförande Ledamot

1 1 PARTILLE KOMMUN. KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 79-90. Ordförande V. ordförande Ledamot Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-07 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 79-90 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta Lewander (M)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 92-108 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Kerstin Ullnert Hansson (S) Hamza Demir (V) Bert Nygren (KD) Margaretha Zettergren

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunfullmäktige

1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunfullmäktige 19:40 1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 Plats och tid 124-134 Paragrafer Vid uppropet antecknas närvaro för 45 ordinarie ledamöter,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare.

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:20 1-14 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Margaretha Zettergren (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 1 PARTILLE KOMMUN Social- och arbetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-08-20 Sida KS-rurnmet, kommunhuset, kl 18:10 19:45 80-93 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask

Läs mer

1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 60 60 20:05 1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Social- och arbetsnärnnden Sammantradesdatum 20 13-05-14 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:15 Plats och tid 49 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Mikael Hansson (SD) Leonel Bylund (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 5 maj 2015, kl. 16.

1 1 PARTILLE KOMMUN. Mikael Hansson (SD) Leonel Bylund (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 5 maj 2015, kl. 16. 15:35 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum 2015-04-28 KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid 64-76 Stefan Svensson (M) Daniel Kristoffersson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-01-07

Förbundsfullmäktige 2015-01-07 1 (11) Tid och plats Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18.00 18.25, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Tord Karlsson (S) Henrik Munck (MP) Kristina Bergman Alme (FP) Ann Karlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15

KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 1(6) KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:15 Plats och tid Elisabeth Olsson (KD) och Bahaddin Ali (S) Barn- och utbildningsförvaltningen, Partille, måndagen den 1 oktober 2012 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2014-11-25

Förbundsfullmäktige 2014-11-25 Tid och plats Tisdagen den 25 november 2014 kl 18.00 18.18, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Mats Arnsmar (S) Christer Holmgren (M) Mölndal Bengt Möndell (M), ordförande Sven-Ove Johansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Ii (i Å 1/ / 1 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:40 14-30

1 1 PARTILLE KOMMUN. Ii (i Å 1/ / 1 Kommunfullmäktige. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:40 14-30 1 Kommunfullmäktige SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2013-02-26 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:40 Plats och tid 14-30 Vid uppropet antecknas närvaro för 45 ordinarie ledamöter, 5

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP)

Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07. Christina Funhammar (NI), Kenneth Netterström (NI) och Fredrik Pahlberg (FP) 2013-04-29 (5) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Utses att justera, 5:2 Viren, Alceahuset, Åkersberga kl. 14.00-14.07 Ordf. Michaela Fletcher Sjöman (NI), l:e vice ordf. Elisabeth

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer