16:30. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16:30. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot"

Transkript

1 16: PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14: Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta Lewander (M) Linda Fröberg (M) Marith Hesse (M) Marianne Ahiborg (FP) Bert Nygren (KD) Arne Ohlsson (S) Soraya Zarza Lundberg (S) Lasse Selander (V) Jenny Svanergren (MP) Mats Lennartsson (M) Jonas Mårdbrink (M) Inger Rene (M) Jan Nyström (FP) Anna Strand (C) Per-Åke Westlund (5) Ingemar Bengtsson (V) Yvonne Nordahi (MP) Fredrik Eriksson (SD) Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare, Ersättare Ersättare Ersättare Observatör Narvarande Närvarande tjänstemän, bilaga D Marianne Ahiborg (FP) och Arne Ohlsson (S) Utses att justera den 6 maj 2014, kl Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Ahlborg Partille kommunstyrelse Arne Ohlsson ANSLAG/BEVIS Justerande Organ Sammanträdesdatum Uppsättande: Nedtagande: Datum för anslag Kommunkansliet, Partille Protokollet förvaras Underskrift

2 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 Sammanträdesdatum Kompletterande beslut, kommunal borgen för Ojersjö Lycka (KS/2010:171) Partillebo AB ansökte i en skrivelse daterad om kommunal borgen om 230 mnkr för finansiering av byggande av Öjersjö Lycka i Öjersjö. Öjersjö Lycka omfattar 124 st. lägenheter och fastighetsbeteckning är Öjersjö 6:477, del 2-4. Beslut i ärendet fattades av fullmäktige det beslutet föreslogs att kommunal borgen om 130 mnkr skulle beviljas och att resterande 100 mnkr skulle lånas ut från Par tille kommun till Partillebo AB. Till grund för detta förelåg en situation med mycket hög likviditet i kommunen. Detta löfte om lån har dock inte kunnat verkställas och den likvida situationen i kommunen är idag en annan med stora finansiella utmaningar i samband med investeringar i bland annat ett nytt vattenverk samt infrastrukturinvesteringar i cen trala Partille. Behov finns därför av kommunal borgen för de resterande 100 mnkr som ansökan ur sprungligen avsåg. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad samt arbetsutskot tets beslut , 27. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att teckna en utökad borgen till ett belopp av högst 100 mnkr som säkerhet gentemot bank eller annan kreditinrättning avseende lån för finansiering av byggandet av Öjersjö Lycka, fastighetsbeteckning Öjersjö 6:477, del 2-4. Total kommunal borgen för Öjersjö Lycka är i och med detta beslut totalt 230 mnkr. 35 Lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun (KS/2014:43) 1 1 Förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993: 1617) anges att kommunerna får meddela föreskrifter enligt 1 kap. 2 andra stycket samt 3 kap. 8 och 9 och 10 första stycket andra meningen ordningslagen (1993: 1617). Nuvarande ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige i december 1995 och reviderades i februari Samhälisbyggnadskontorets ledningsgrupp har bedömt att det finns ett behov av att revidera de befintliga ordningsföreskrifterna, främst på grund av de stora förändringar som kommer att ske i Partille centrum (detaljplan Östra centrum och Gymnasieområdet). Juster sign Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammantradesdatum förslaget till reviderade föreskrifter har bestämmelser om bl.a. schaktning och grävning m.m., containrar, markiser, flaggor och skyltar samt affischering och camping lagts till. Nuvarande föreskrifter omfattar endast bestämmelser om förtäring av alkohol och hundar. Aktuellt förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun har remitterats till Polisinyndigheten i Västra Götaland och deras synpunkter inkom den 27 februari Polismyndigheten har inga invändningar och anser att det är positivt att kommunen ser över de lokala ordningsföreskrifterna. 1 ärendet finns förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun in klusive bilagor, samhällsbyggnadskontorets tj änsteskrivelse daterad samt arbetsutskottets beslut , 20. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen antar förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun, med vissa justeringar. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige antar förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kom mun. Yrkanden Stefan Svensson (M) yrkar, med stöd av Margareta Lewander (M), Marith Hesse (M), Linda Fröberg (M), Marianne Ahlborg (FP) och Bert Nygren (KD), att 16 i förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun ska utgå. Eva Carlsson (S) yrkar, med stöd av Jenny Svanergren (MP), bifall till förslaget till revi derade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun där 16 ingår. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stefan Svenssons (M) m.fl., yrkande, bifall mot av slag, och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. Ordföranden ställer vidare proposition på Eva Carlssons (5) m.fl. yrkande, bifall mot av slag, och finner att kommunstyrelsen avslår detsamma. Votering Votering begärs och ska genomföras. Följande propositionsordning godkänns; den som bifaller Stefan Svenssons (M) m.fl. yrkande att 16 ska utgå i förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun röstar ja, den som bifaller Eva Carlssons (S) m.fl. yrkande om bifall till förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun där 16 ingår röstar nej. Justera des ign Utdragsbestyrkande

4 9 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTDKOLL Sida Sammanträdesdatum Med 7ja, 3 nej, 1 avstår bifaller kommunstyrelsen Stefan Svenssons (M) m.fl. yrkande att 16 ska utgå i förslaget till reviderade lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun. Bilaga C. Kommunstyrelsen beslutar att 16 ska utgå ur förslaget till reviderade lokala ordningsfö reskrifter för Partille kommun. Kommunstyrelsen antar, med ovan redovisade förändring, reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige antar reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för Partille kommun. 36 Remissvar angående utvidgning av strandskyddsområden i Partille kommun (KS/2014:34) Partille kommun mottog den 4 februari 2014 remiss från länsstyrelsen om förslag till be slut om utvidgning av strandskyddsområden i Partille kommun. Förslaget innebär en ut vidgning av strandskyddet till 200 eller 300 meter vid några sjöar och vattendrag och en minskning till 100 meter vid några sjöar och vattendrag som idag har utvidgat strandskydd. Partille kommun instämmer med länsstyrelsens bedömningar och förslag till utvidgningar av strandskyddet i delar av förslaget och har synpunkter och förslag på anpassningar på vissa delar, bland annat vid Kåsjön och Stora Hålsjön. Den 1 juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft. Efter den 31 december 2014 gäller utvidgat strandskydd endast inom områden som har beslutats med stöd av den nya lagstiftningen. Länsstyrelsen kommer fram till utgången av år 2014 att genomföra en översyn av det utvidgade strandskyddet och fatta nya beslut för alla strandskyddsområden som ska ha ett utvidgat strandskydd även fortsättningsvis. 1 arbetet med översynen av det utvidgade strandskyddet görs även en översyn av strandskyddsgränserna i hela kommu nen i syfte att åstadkomma ett digitalt strandskyddslager av högre kvalitet än det befint liga. 1 ärendet finns länsstyrelsens förslag till beslut inklusive kartor, samhällsbyggnadskon torets tjänsteskrivelse daterad , yttrande (inklusive bilagor) daterat samt arbetsutskottets beslut , 21. Justera d sign Utdragsbestyrkande

5 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammantradesdatum Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen antar samhälisbyggnadskontorets yttrande daterat som sitt egna och överlämnar detsamma som svar på länsstyrelsens remiss om utvidgning av strandskyddsområden i Partille kommun. Yrkanden Lasse Selander (V) yrkar att kommunens i yttrandet föreslagna anpassning till ny detaljplan för Gökegård ska utgå. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag utan ställt ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Ordföranden ställer härefter proposition på Lasse Selanders (V) ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. Kommunstyrelsen antar samhälisbyggnadskontorets yttrande daterat som sitt egna och överlämnar detsamma som svar på länsstyrelsens remiss om utvidgning av strandskyddsområden i Partille kommun. 37 VA-taxa 2014 (KS/2014:83) Partilles VA-taxa har varit oförändrad sedan Samhällsbyggnadskontoret föreslår att taxans avgifter och text revideras enligt förslag till VA-taxa Revideringen föreslås gälla från och med Anläggningsavgifter enligt 5-13 föreslås höjas motsvarande indexökningen för entre prenadindex sedan senaste revideringen, 0,817 %. Brukningsavgifter enligt föreslås höjas med 6,57 %. Höjningen omfattar indexökning enligt ovan 0,8 17 %, avgiftsökning till GRYAAB för 2014 om 1 Mkr samt regle ring av underskott sedan tidigare budgetår om 250 kkr. Taxans text revideras för ökad tydlighet i dess innebörd och tillämpning. 1 ärendet finns förslag till VA-taxa 2014, samhälisbyggnadskontorets tjänsteskrivelse da terad samt arbetsutskottets beslut , 22. Just a s sign Utdragsbestyrkande

6 ) Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 Sammantradesdatum Kommunstyrelsen beslutar att 5.6 andra stycket i föreslagen VA-taxa 2014 ska tas bort från taxan. Kommunstyrelsen fastställer föreslagen VA-taxa 2014, med revidering enligt ovan, och beslutar att densamma ska träda i kraft från och med Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer föreslagen VA-taxa 2014 och beslutar att densamma ska träda i kraft från och med Taxor för Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet 2014 (KS/2014:97) 1 ett prejudicerande beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 slår domstolen fast att beslut när det gäller taxor för verksamhet som grundas på bemyndigande till en kommun i lag eller förordning inte kan överlåtas från medlems kommuner till kommunalförbund. Domstolens beslut innebär att det är fullmäktige i respektive medlemskommun som bör fatta nya beslut om taxor som avser myndighetstillsyn och myndighetsutövning för 2014, om gällande taxor tidigare beslutats av ett kommunalförbund. Förbundsstyrelsen för Räddningstjänsten i Storgöteborg har med anledning av Högsta Förvaltningsdomstolens beslut översänt taxor till medlemskommunerna för fastställande snarast möjligt. Om taxor för Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet 2014 inte fastställs inverkar det negativt på förbundets intäkter som nu tillämpar taxor enligt nivån som beslutats för år ärendet flims protokollsutdrag Förbundsstyrelsen , Räddningstjänsten Storgöteborgs tjänsteutlåtande daterat inklusive bilagda taxor för Räddnings tjänsten Storgöteborgs verksamhet 2014 samt protokollsutdrag ordförandebeslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige fastställer taxor för Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet 2014 i enlighet med till Räddningstjänsten Storgöteborgs tjänsteutlåtande daterat bilagda taxor. Justera des sign Utdragsbestyrkande

7 Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Fullmäktige ger Räddningstjänsten Storgöteborg rätt att för år 2014 justera tax orna för rengöring (sotning) samt brandskyddskontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor i enlighet med sotningsindex 2014 som meddelas av Sveriges Kommuner och Landsting. 39 Val av ledamot till brukarrådet för äldre- och funktionshinderfrågor (KS/2010:193) En förfrågan har inkommit från föreningen Attention Göteborg med kranskommuner om att ha representation i kommunens brukarråd för äldre- och funktionshinderfrågor. För närvarande är en plats vakant för föreningar som företräder funktionshindrade. Kommunstyrelsen väljer Tim Holmberg, föreingen Attention Göteborg med kranskom muner, till ledamot i brukarrådet för äldre- och funktionshinderfrågor. 40 Ändring av sammanträdesdagar 2014 (KS/2013:185) Fullmäktige beslutade , 100, att godkänna föreslagna sammanträdesdagar för fullmäktige år Sedan fullmäktiges beslut fattades har ändringar i kommunallagen införts bl.a. med avse ende på mandatperioden för valda representanter i fullmäktige. Ändringarna trädde i kraft den 1 februari 2014 och innebär att ledamöterna och ersättarna i fullmäktige väljs för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret, jämfört med den 1 november som gällde tidigare. Detta får konsekvenser för fullmäktiges planerade sammanträden. Sammanträdet den 28 oktober 2014 var avsett att utgöra sista sammanträdet för fullmäk tige i den sammansättning som gäller för innevarande mandatperiod. Mot bakgrund av den ändrade mandatperioden är en sådan ordning inte längre möjlig. 1 stället blir samman trädet den 1 oktober det sista sammanträdet för mandatperioden. Sammanträdet den 28 oktober 2014 föreslås härmed ersätta det planerade tillfället den 5 november 2014 då val av fullmäktiges presidium och vatberedning ska göras. Detta får således till följd att det planerade tillfället den 5 november 2014 kan strykas. 1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad samt arbetsutskot tets beslut , 26. Just des sign Utdragsbestyrkande

8 Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida 8 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: Fullmäktige ändrar beslut , 100, om sammanträdesdagar 2014 på så sätt att fullmäktiges sammanträde den 28 oktober 2014 är det första med nya sammansättningen och det sammanträde vid vilket val av fullmäktiges presidium och valberedning ska ske. Vidare ändrar fullmäktige beslut , 100, om sammanträdesdagar 2014 på så sätt att sammanträdet den 5 november 2014 kan utgå. 41 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott resterande mandatperiod 2014 (KS/2014:37) En ny ersättare måste väljas i kommunstyrelsens arbetsutskott efter det att lars-inge Stomberg (M) entledigats från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Lars-Inge Stomberg (M) var tidigare andre-ersättare för Stefan Svensson (M). Kommunstyrelsen väljer Linda Fröberg (M) till ny andre-ersättare för Stefan Svensson (M) i arbetsutskottet för återstående mandatperiod Fyllnadsval av ledamot, ordförande och ersättare i kommunstyrelsens arvodesut skott resterande mandatperiod 2014 (KSI2O 14:37) En ny ledamot, ordförande och ersättare måste väljas i kommunstyrelsens arvodesutskott efter det att Lars-Inge Stomberg (M) entledigats från sitt uppdrag som ledamot i kom munstyrelsen. Kommunstyrelsen väljer Margareta Lewander (M) till ny ledamot i arvodesutskottet för återstående mandatperiod Kommunstyrelsen väljer Margareta Lewander (M) till ny ordförande i arvodesutskottet för återstående mandatperiod Kommunstyrelsen väljer Linda Fröberg (M) till ny ersättare i arvodesutskottet för återstå ende mandatperiod Justergn Utdragsbestyrkande

9 3!I Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Sammantradesdatum Information a) Robert Wedberg informerar om arbetet. b) Kjell Westerlund och Jörgen Hermansson informerar om reviderat styrdokurnent för arbetet med barnkonventionen. c) Maria Standar och Jan Wesa informerar om rnånadsrapport mars. 44 Meddelanden Kommunstyrelsen lägger inkomna skrivelser, protokoll m.m. enligt bilaga A samt kallelse till berednings-au till handlingarna. 45 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen lägger delegationsbeslut enligt bilaga B, arvodesutskottets protokoll och arbetsutskottets protokoll till handlingarna. 46 Gratis resor i kollektivtrafiken för pensionärer (KS/2014:113) Alliansmajoriteten i Partille (M, FP, KD, C) föreslår att fria resor i kollektivtrafiken för personer över 65 år införs inom Partille kommun under lågtrafik. Lågtrafik är alla tider utom 06:00-08:30 och 15:00-18:00 på helgfria vardagar, vilket är samma som gäller för de fria resor som införts i Göteborg. Införande föreslås till hösten Flertalet personer har under en längre tid framfört önskemål om fria resor för pensionärer även i Partille. Att införa detta i Partille skulle ge fler äldre möjlighet att åka kollektivt inom kommunen vilket har positiva sociala och hälsomässiga aspekter samt ger god till gång till service och handel. J usteraqdes sign Utdragsbestyrkande

10 Kommunstyrelseri SAMMANTRÄDESPROTOKDLL Sida 10 Sammanträdesdatum Antalet personer 65 år och äldre är st. i Partille (31 dec 2013, enligt SCB). Andelen som tackat ja till seniorkortserbjudande i andra likvärdiga kommuner är 80-95% enligt Västtrafik. Kostnaden är 105 kr per kort i administrationskostnad och 480 kr per kort och år för in täktsbortfall och ökade trafikkostnader. Utifrån dessa uppgifter beräknas kostnaden bli mellan kr och kr i årlig kostnad samt en engångskostnad på kr kr för administration av korten. Kostnaden för 2014 föreslås hanteras inom befintlig budget för 5 amhälisbyggnadskontoret. 1 ärendet finns alliansens skrivelse daterad Yrkanden Stefan Svensson (M) yrkar, med stöd av Margareta Lewander (M), Marith Hesse (M), Linda Fröberg (M), Marianne Ahlborg (FP), Bert Nygren (KD), Eva Carlsson (5), Soraya Zarza Lundberg (S) och Lasse Selander (V), bifall till förslaget att införa fria resor för pensionärer i lågtrafik inom Partille kommun med planerat införande hösten Jenny Svanergren (MP) yrkar bifall till förslaget med tilläggsyrkande att förslaget också ska omfatta sjukpensionärer. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Stefan Svenssons (M) m.fl. yrkande utan av Jenny Svanergren (MP) ställt tilläggsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kornrnunstyrelsen bifaller yrkandet. Ordföranden ställer därefter proposition på Jenny Svanergrens (MP) tilläggsyrkande, bi fall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen avstår detsamma. Kommunstyrelsen beslutar att införa fria resor för pensionärer i lågtrafik inom Partille kommun med planerat införande hösten Förlängning av kommunal borgen Götas vänner biografförening (KS/2013:132) Föreningen Götas Vänner beviljades under hösten 2013 kommunal borgen för finansie ring av inköp och installering av digital biografutrustning. Bidrag om totalt från Svenska Filminstitutet respektive Leader hade tidigare beviljats men eftersom dessa bi drag betalas ut i efterskott hade föreningen ett behov av banklån fram till utbetalning av bidragen. Kommunens beslut om borgen villkorades med att gälla fram till, alternativt, utbetalning av bidragen eller till som längst sju månader från tecknande av lån. Justerrid?s sign Utdragsbestyrkande

11 Kommunstyrelseri SAMMANTRADESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Med hjälp av kommunal borgen beviljades föreningen ett banklån på kr. Bevil jade medel från Svenska Filminstitutet, kr, är utbetalade och har använts för amortering på lånet. Från Leader har utbetalning ännu inte skett och föreningen har fått information om att handläggningen från Jordbruksverket är försenad och att utbetalning kommer att dröja fjra till sex månader ytterligare. Kommunens borgensåtagande gäller fram till och med siste april och som en följd av det förfaller föreningens lån för betalning samma dag. En förlängd tid för kommunal borgen är en förutsättning för förlängt lån. 1 ärendet finns kommunkontorets tj änsteskrivelse daterad Kommunstyrelsen beslutar att förlänga åtagandet om kommunal borgen för föreningen Götas Vänner i ytterligare sju månader från och med Villkoren för åtagandet är i övrigt oförändrade och i enlighet med 76 KF Justera sign Utdragsbestyrkande

12 Revisionsberättelse Meddelanden Kommunstyrelsen Bilaga A Datum Handi. Tillhör Innehåll :344 Kommunstyrelsen Centrala samverkansgruppen CSG Kommunstyrelsen Räddningstjänsten Storgöteborg Förbundsfullmäktige - Protokol lsutdrag, , 3 - Bokslut 2013/Årsredovisning 2013 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg Kommunstyrelsen Räddn ingstjänsten Storgöteborg Förbundsful Imäktige - Protokol Isutdrag, , 4 för Räddningstjänsten Storgöteborg år 2013 och ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen Kommunstyrelsen Räddningstjänsten Storgöteborg - Förbundsstyrelsen Protokollsutdrag, , 21 Ekonomisk lägesrapport per februari 2014 för Räddningstjänsten Storgöteborg :491 Kommunstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 14:15 - Vårpropositionen för år :490 Kommunstyrelsen Länsstyrelsen Västra Götalands län MSB Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 (Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev) :447 Kommunstyrelsen Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda. Lerum och Alingsås - protokoll styrelsemöte :469 Kommunstyrelsen SKL - Sammanträdespian 2015

13 Delegationsbeslut Bilaga B KS/2014:22 Medeispiacering enligt KS fastställda riktlinjer KS-D/2014:41 Enligt KS delegation Ek.jur.7 Katarina Heglind Försäljning av SPP ( ) kr KS/2014:2 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2014:42 Flyttning av fordon (Securitas protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till Trafikingenjören. Personbil FSS82I Volvo KS/2014:2 Beslut om flyttning av fordon (Löpnr ) KS-D/2014:43 Flyttning av fordon (Securitas protokoll nr ) enligt Lag Torbjörn (1982:129) om flyttning av fordon. Beslut enligt KS delegation Andreasson EK jur 21, samt vidaredelegation från förvaltningschefen till Trafikingenjören. Personbil 1-1NC 098 SEAT KS/2014:91 Överenskommelse om ledningsrätt - Kåbäcken 11:1 - PENAB KS-D/2014:44 Överenskommelse om ledningsrätter fdr högspänningsledningar Malm Pettersson mellan Partille kommun och Partille Energi Nät AB på Kåbäcken 11:1. Beslut fattat med stöd av KS delegationsförteckning punkt fast. 5. KS/2014:59 Anmälan om beslut om anställningar på samhälisbyggnadskontoret 2013 KS-D/2014:45 Beslut om anställningar på samhällsbyggnadskontoret under Margaretha Besluten tagna i enlighet med KS delegationsordning Arvidsson P adm 1B samt samhällsbyggnadschefens vidaredelegation KS-D201 1:74.

14 KS/2014:104 Beslut fattade i enlighet med Lag (1997:736) om färdtjänst, januari 2014 KS-D/2014:46 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhälisbyggnadskontoret under Ellinor Holmström januari 2014 med stöd av Lag (1997:736) om frdtjänst. KS/2014:104 Beslut fattade i enlighet nied Lag (1997:736) om färdtjänst, februari 2014 KS-D/2014:47 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhälisbyggnadskontoret under Ellinor Holmström februari 2014 med stöd av Lag (1997:736) om färdtjänst. KS/2014:104 Beslut fattade i enlighet med Lag (1997:736) om fiirdtjänst, mars KS-D/2014:48 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström mars 2014 med stöd av Lag (1997:736) om fiirdtjänst. KS/2014:105 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, januari KS-D/2014:49 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström januari 2014 med stöd av Lag (1997:735) om riksfiirdtjänst. KS/2014:105 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, februari KS-D/2014:50 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström februari 2014 med stöd av Lag (1997:735) om riksfärdtjänst. KS/2014:105 Beslut i enlighet med Lag (1997:735) om riksfärdtjänst, mars KS-D120 14:51 Ek jur 18. Beslut fattade av Samhällsbyggnadskontoret under Ellinor Holmström mars 2014 med stöd av Lag (1997:735) om riksfiirdtjänst.

15 S Eva Carlsson, v ordf Kl. ihöo M Stefan Svensson, ordc Ledamöter ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej 5 SAMMANTRÄDESLISTA Datum IIO21 Namn Närvaro Onwöstningai SPI Bengt Schmidt SD Fredrik Eriksson %J Observatörer MP Yvonne Nordahi V Ingemar Bengtsson S Jerry Johansson 5 Per-Åke Westlund 5 Soraya Zarza Lundberg C AnnaStrand FP Jan Nyström FP Kaj Nämvik M Inger René M Jonas Mårdbrink M Mats Lennartsson Ersättare MP Jenny Svanergren V Lade Selander,.j. Soryc2.1 5 Susanne Arvidsson 5 Arne Ohlsson KD Bert Nygren \J ) M Linda Fröberg \Jf FP Marianne Ahiborg.J >< M Marith Hesse M Margareta Lewander \J 9 Kommunstyrelsen Bilaga C 1 1 PARTILLE KOMMUN

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Komrnunstyrelsen Sammantradesdatum Närvarande tjänstemän Robert Wedberg, kommunchef Johanna Rössberger, kommunsekreterare Malm Nylund, Porthälla gymnasium, praktikant ekonomienheten Jan Wesa, personaichef, 43 Maria Standar, ekonomichef, S 34, 43, 47 Jörgen Hermansson, samhällsbyggnadschef, 35-37, 43 Isabella Helge, bygg- och milj öchef, Per Söderqvist, teknisk chef, 37 Kjell Westerlund, utvecklingsledare, utbildningsförvaltningen, 43 Bilaga D Justera de sign Utdragsbestyrkande

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 33 1 1 PARTILLE KOMMUN 3! Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-01 Sida KS-rurnmet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 Plats och tid 26-33 Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN 57-63. Bert Nygren (KD) Pia Sundh (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 7 april 2015, kl. 16.

1 1 PARTILLE KOMMUN 57-63. Bert Nygren (KD) Pia Sundh (MP) Utses att justera. Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 7 april 2015, kl. 16. 14:45 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 57-63 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (5) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink

Läs mer

16:15. Ordftwande V. ordffirande Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Tjg. ersättare. Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

16:15. Ordftwande V. ordffirande Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot. Tjg. ersättare. Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 16:15 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-02-06 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid 14-30 Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S)

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Tjg. ersättare Ledamot Ledamot

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Tjg. ersättare Ledamot Ledamot 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:10 Plats och tid 57-66 Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta Lewander (M) Marith Hesse (M) Linda Fröberg (M) Marianne Ahlborg (FP) Bert Nygren

Läs mer

15:15. OrdfZrande V. ordflrande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot

15:15. OrdfZrande V. ordflrande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjg. ersättare Ledamot 15:15 1 1 PARTILLE KOMMUN / Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, kommunhuset, kl. 14:00 25-35 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Nicias Ylander (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink

Läs mer

Ordfi5rande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, 135-136, 138-149 Tjg. ersättare, 137 Ledamot Ledamot Ledamot

Ordfi5rande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, 135-136, 138-149 Tjg. ersättare, 137 Ledamot Ledamot Ledamot 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, konmiunhuset, kl 14:30 16:30 Plats och tid 135-149 Stefan Svensson (M) Daniel Kristoffersson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M) Marianne

Läs mer

Ordfirande V. ordforande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot

Ordfirande V. ordforande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2014-01-14 Sida KS-rurnmet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 Plats och tid 1-6 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M)

Läs mer

15:40. Ordforande V. ordförande Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot

15:40. Ordforande V. ordförande Ledamot. Ledamot Ledamot Ledamot 25 15:40 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen KS-rumrnet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid 14-25 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta Lewander (M) Lars-Inge Stomberg (M) Linda Fröberg (M)

Läs mer

1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida

1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida 43 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sida Kommunfullmäktige Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:10 30-43 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter, 7 tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Z37 Kommunfullmäktige Sam manträdesdatum 2016-04-19 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:45 3947 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl.

\, r 1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inleds med rnusikfrarnträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommurifulirnäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-09-01 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:20 69-77 Vid uppropet antecknas närvaro för 44 ordinarie ledamöter.

Läs mer

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 1. 1 PARTILLE KOMMUN 1 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-02 Sida KS-rumrnet, kommunhuset, kl 14:00 16:30 Plats och tid 46-58 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:00

1 1 PARTILLE KOMMUN. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:00 1 1 PARTILLE KOMMUN 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:00 4-l7 Vid uppropet antecknas närvaro för 42 ordinarie ledamöter, 8 tjänstgörande ersättare och 9 ej tjänstgörande

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tjänstgörande ersättare.

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Tjänstgörande ersättare. 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 18.50 69-82 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Marina Borneblad (MP) Karin Olsson (M) Olli Högström (M) Margaretha

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inledes med framträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:15 75-80

1 1 PARTILLE KOMMUN. Sammanträdet inledes med framträdande från Kulturskolan. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:15 75-80 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrdesdatum 2014-10-01 Sida 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 19:15 75-80 Vid uppropet antecknas närvaro för 43 ordinarie ledamöter,

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 79-90. Ordförande V. ordförande Ledamot

1 1 PARTILLE KOMMUN. KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 79-90. Ordförande V. ordförande Ledamot Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-10-07 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 15:00 79-90 Plats och tid Paragrafer Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta Lewander (M)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

16:00. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot

16:00. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 16:00 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommuristyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-1 1-28 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 13:00 Plats och tid 130-149 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Margareta

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 2015-04-27 Plats och tid Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 april, klockan 13.00-14.10 Beslutande Johanna Skottman (S) ordförande ej 52 Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) ej 52 Christina Waster Jansson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Ordforande V. ordfrande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot. Ledamot. Ersättare. Ersättare. .*( Justerande. ANSLAG/BEVIS Partille kommunstyrelse

Ordforande V. ordfrande Tjg. ersättare Ledamot Ledamot Ledamot. Ledamot. Ersättare. Ersättare. .*( Justerande. ANSLAG/BEVIS Partille kommunstyrelse 1 1 PARTILLE KOMMUN 31 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015.02-03 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 14:00 16:15 Plats och tid 12-34 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Linda Fröberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Tjänstgörande ersättare Ersättare, 95-105, 108 Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:50 92-108 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Kerstin Ullnert Hansson (S) Hamza Demir (V) Bert Nygren (KD) Margaretha Zettergren

Läs mer

Fredagen den 4 oktober 2013, kl 09.00 09.55 Hotell Halland, Kungsbacka.

Fredagen den 4 oktober 2013, kl 09.00 09.55 Hotell Halland, Kungsbacka. 1 (7) Tid och plats Beslutande Fredagen den 4 oktober 2013, kl 09.00 09.55 Hotell Halland, Kungsbacka. Ingrid Andreae (S), ordförande Christer Holmgren (M) Lisbeth Boëthius (M) Ingemar Johansson (C) Per

Läs mer

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Protokoll Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Tid för kommunstyrelsens sammanträden. 3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun

Protokoll från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun FÖRBUNDSSTYRELSEN GR 1 från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 14 december, kl. 9.00-14.00, Kommunhuset, Skärhamn, Tjörns kommun Ledamöter Jan Hallberg (m), Göteborg, ordf. Owe Nilsson (s), Göteborg

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)

Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M) 1 (11) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 4 juni 2015, kl 15.30 16.30, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 16.00-16.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Stefan Larsson Ekonomichef Eva Lundberg Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sam manträdesdatum 2015-09-08. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Sam manträdesdatum 2015-09-08. Ordförande V. ordförande Ledamot Ledamot. Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 15:40 1 1 PARTILLE KOMMUN Y Kommunstyrelsen Sam manträdesdatum 2015-09-08 KS-ruminet, kommunhuset, kl 14:00 Plats och tid 101-116 Stefan Svensson (M) Eva Carlsson (S) Marith Hesse (M) Jonas Mårdbrink (M)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunfullmäktige

1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunfullmäktige 19:40 1 1 PARTILLE KOMMUN 9 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 Plats och tid 124-134 Paragrafer Vid uppropet antecknas närvaro för 45 ordinarie ledamöter,

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare.

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Tjänstgörande ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare. 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:20 1-14 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Margaretha Zettergren (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 118 1 1 PARTILLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Social- och arbetsnärnnden KS-rurnrnet, kommunhuset, kl 18:00 18:55 Plats och tid 103-118 Anna Strand (C) Marie Raask (S) Adam Algotsson (M) Sofie Bichier

Läs mer

Tisdagen den 10 juni 2014, kl 15.30 16.42, Gårda brandstation, Göteborg.

Tisdagen den 10 juni 2014, kl 15.30 16.42, Gårda brandstation, Göteborg. 1 (9) Tid och plats Beslutande Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Tjänstemän Tisdagen den 10 juni 2014, kl 15.30 16.42, Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Bertil Lidfeldt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare

Räddningsnämnden. Utses att justera: Lars-Olle Tuvesson Göran Larsson Paragrafer: Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-09-18 kl 12:45-13:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Jasna Martinsson (M) tjg. ersättare för

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3. Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Nr 3 Kommunstyrelsen 2005-03-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 mars 2005, klockan 08.30-12.05 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken (s) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Folkets hus, Amazon, Flen

Folkets hus, Amazon, Flen 198 Plats och tid Folkets hus, Amazon, Flen Kl 17.00-17.05 Beslutande Övriga deltagare Anders Berglöv (S), ordförande Lars Falk (A2), 1:e vice ordförande Björn Zetterqvist (M), 2:e vice ordförande Stefan

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

1 1 PARTILLE. KOMMUN Social- och arbetsnärnnden. KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:45. 115-128 Paragrafer

1 1 PARTILLE. KOMMUN Social- och arbetsnärnnden. KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 19:45. 115-128 Paragrafer 19:45 1 1 PARTILLE KOMMUN Social- och arbetsnärnnden SAMMANTRÄDESPROTOKDLL Sammanträdesdatum 20 14-1 0-14 Sida KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 Plats och tid 115-128 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige Tid och plats Tisdagen den 16 juni 2015 kl 19.20 19.50, Ullevi Restaurang & Konferens Beslutande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Jonas Ransgård (M) Tord Karlsson (S), ordförande Elisabet Rothenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 60 60 20:05 1 1 PARTLLE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Social- och arbetsnärnnden Sammantradesdatum 20 13-05-14 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:15 Plats och tid 49 Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask

Läs mer

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M)

Socialnämnden. (C), Sergio Estrada, Olof Lindberg (FP), Margareta Karlsson (M) och Maivor Norgren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, fredagen den 4 november 2011, klockan 09.00 10.00 Beslutande Görel Nilsson (S) ordförande, Kristin Fernerud

Läs mer

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Räddningsnämnden 2014-01-16 1(9) Plats och tid: ande: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Monica Björnehammar

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

1 1 PARTILLE KOMMUN. Agne Eklund (FP) och Lasse Selander (V) 19:30. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 18-29

1 1 PARTILLE KOMMUN. Agne Eklund (FP) och Lasse Selander (V) 19:30. Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 18-29 19:30 1 1 PARTILLE KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20140325 Sida Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 1829 Plats och tid Paragrafer Vid uppropet antecknas närvaro för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Timmerslätt förskola, kl 18:00 21.30 34-41 Lars-Inge Stomberg (M)

Timmerslätt förskola, kl 18:00 21.30 34-41 Lars-Inge Stomberg (M) 1(6) Timmerslätt förskola, kl 18:00 21.30 34-41 Lars-Inge Stomberg (M) Ordförande Ann Panzar (S) V. ordförande Ludwig Karestedt (M) Kent Vahlén (FP) Jan Nyström (FP) Per-Åke Wesley (KD) Bahaddin Ali (S)

Läs mer

Förbundsfullmäktige 2015-01-07

Förbundsfullmäktige 2015-01-07 1 (11) Tid och plats Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18.00 18.25, Gårda Brandstation ande Ledamöter Göteborg Ingrid Andreae (S) Tord Karlsson (S) Henrik Munck (MP) Kristina Bergman Alme (FP) Ann Karlsson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer