Källa/16 VAD SÄGER FORSKARNA? AKTUELL DEBATT OM DATA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Källa/16 VAD SÄGER FORSKARNA? AKTUELL DEBATT OM DATA"

Transkript

1 Källa/16 VAD SÄGER FORSKARNA? AKTUELL DEBATT OM DATA 9 3 ^ : wsm^mm \mm\k]mmm m» zmaemémtmhmfe J J EN SKRIFT I EN SERIE DÄR OLIKA ÅSIKTER MÖTS I DATAFRÅGAN UTGIVEN AV FORSKNINGSRÅDSNÄMNDEN STYRELSEN FÖR TEKNISK UTVECKLING OCH TELEVERKET

2 Närkontakt med datadebatten. Serien KALLAs första häften tog upp 11 olika frågor på energiområdet. En ny metod, som inte använts i Sverige tidigare, nämligen "Vetenskaplig medling", prövades där. Försöket blev lyckat. Denna metod har utvecklats i USA och kallas där "scientific mediation". Den går ut på att beskriva komplicerade frågor och belysa viktiga diskussioner utan att söka kompromisser. Efter det första lyckade försöket kommer nu en serie om fem häften med teman från datadebatten. Den vetenskapliga medlingen bygger i huvudsak på att två personer med olika uppfattningar i en fråga framför både sina fakta och sina synpunkter. De båda ges lika möjligheter att dokumentera vad de vill ha framfört. Under diskussionens gång analyseras deras bidrag av en tredje person som också är insatt i ämnet och som ser till att de inte pratar förbi varandra eller förbiser viktiga aspekter. Resultatet blir att faktamaterial och värderingar som de båda har gemensamt lyfts fram. Den tredje parten preciserar var de båda är överens och i vad mån de bygger på samma fakta. Analysen pekar också på åsiktsmotsättningar och skillnader i synsätt.. Även om de olika diskussionerna följer denna grundstruktur är det inte alltid praktiskt att följa den slaviskt i presentationen av resultatet. 1 serien om datafrågor - liksom i den tidigare om energiproblem - har den tillämpats relativt fritt och anpassats både efter ämne och inblandade personer samt diskussionens förlopp. Avsikten är inte att komma fram till någon slutgiltig "sanning" utan i stället att ge en bättre bakgrund till varför olika uppfattningar kan förekomma i debatter om vetenskapliga resultat och om teknik. Den bakgrunden, det grundmaterialet överlämnas åt läsaren, med avsikten att ge både kunskap och fakta och insikter i hur dessa kan leda till olika värderingar och bedömningar. De medverkande har utsetts av en särskild planeringsgrupp. De har accepterat att medverka på villkor som de gemensamt kunnat påverka, inom ramen för de skisserade huvudprinciperna. Författama svarar själva för sina respektive texter. P/aneringsgruppen för Data-KÄLLA.

3 FORORD Datakraften är en omdanande kraft. Den kommer in i de flesta mänskliga sammanhang - på jobbet, inom utbildningen, i hemmet. Den engagerar forskare inom de mest skilda discipliner, från grundläggande fysik och teknik till ekonomi, sociologi och psykologi. Det är en allmän bedömning att datakraften kommer att revolutionera vår vardag och genomgripande påverka våra livsvillkor. Den revolutionen är redan på väg. Forskningens resultat är dock långtifrån entydiga, enkla eller ens fullständiga. De kan tolkas på olika sätt och mot bakgrund av olika värderingar eller förväntningar om framtiden kan de leda till mycket skiftande rekommendationer om hur datafrågorna bör lösas. Forskningsrådsnämnden (FRN) har bl a till uppgift att stimulera dialogen mellan forskningen och samhället i övrigt. Ett av medlen i denna dialog är skriftserien KALLA. Där skall olika teorier och synsätt fritt kunna mötas, till ledning för den som vill veta mer. Tidigare har vi i KÄLLA 1-11 behandlat energiforskningen. Nu har turen kommit till Datakraften i samhället. Det är ett område där FRN satsat på ett brett spektrum av åtgärder för att främja information och debatt. Framtida KÄLLA-häften kan komma att ta upp andra forskningsområden. intresset för denna informationsform har visat sig glädjande stort. Till alla medverkande riktar nämnden ett varmt tack. Ingemar Mundebo Forskningsrådsnämndens ordförande

4 Källa Bakgrund till utgivningen Forskningsrådsnämnden (FRN) har sedan 1978 i samarbete med Styrelsen för teknisk utveckling, (STU), drivit ett stort debatt- och informationsprojekt på dataområdet, Datakraften i samhället, riktat till i princip samtliga grupper i samhället. FRN är en statlig nämnd som består av 16 ledamöter från politiska partier, arbetsmarknadens organisationer, forskningsråd, kommuner och landsting. Ordförande i FRN är landshövding Ingemar Mundebo. FRNs delegation för forskningsinformation har en bred sammansättning med representanter från bl a folkbildning, fackliga organisationer och forskning. Inför kärnkraftsomröstningen 1980 provades en ny metod för debatt, KALLA 1 11, hämtad från USA: "Scientific mediation". Det var därför naturligt för FRN och dess delegation för forskningsinformation att överväga om erfarenheterna från detta försök kunde utnyttjas också inom Datakraften i samhället. Denna tanke mognade under vintem , och forskningsrådsnämnden tillsatte en planeringsgrupp för ett sådant projekt bestående av generaldirektör Siguard Tomner (ordförande), fil dr Anita Ko//erbaur, och tekn dr Bengt-Ame Vedin (projektledare). KALLA 16: Ger spridd datakraft nya livsmönster? Utgivare: Forskningsrådsnämnden, Styrelsen för teknisk utveckling och Televerket Distribution: PRESAM. Litteraturfrämjandet, LiberFörlag art.nr X, Forskningsrådens Förlagstjänst FRN och författama Omslagsvinjett: Staffan Linden Redaktör: Lasse Svanberg Tryck: Tofters tryckeri ab, Östervåla 1982 ISBN: ISSN:

5 KALLA nr 16 När vi reser - till jobbet, till en utställning, till en konferens - så är det till stor del för att söka, för att utveckla, för att utbyta information. För att kommunicera. På samma sätt har vi en betydande transportapparat för att förflytta information, bunden på papper, alltså brev och annan post, tidningar, tidskrifter och böcker, ja även värdeförsändelser. Snart kan nästan all information överföras på data, och den datakraften kan i sin tur nästan helt distribueras med teleförbindelser. Får vi då dataterminaler i stället för pendeltåg och bussar, TV-skärmar i stället för tidningar? Är det alls önskvärt? Riskerar vi en bildningsklyfta, inte längre mellan läskunniga och illiterata men mellan dator-analfabeter och dator-literata? Den här utvecklingen diskuteras utifrån olika utgångspunkter av Tarja Cronberg och Jacob Palme. Palme deltar i utvecklingen av nya kommunikationssystem, Cronberg har studerat dem från samhällsplaneringens synpunkt. Deras inbördes debatt leds av Bertil Thomgren, som har erfarenheter av båda dessa slag. Alla tre har forskarbakgrund. _..,,. Bengt-Ame vedin Ämnesområdet, arbetssättet och därmed uppläggningen av denna KALLA-skrift avviker från det mönster som etablerats i tidigare skrifter. En bidragande orsak är att de båda författama, Jacob Palme och Tarja Cronberg, rent fysiskt befunnit sig på skilda platser (Stockholm resp Köpenhamn) redan under arbetets inledning. Kommunikationen mellan de båda författama har därför huvudsakligen skett skriftligen - delvis via brev, delvis med datoms hjälp. Båda författama är överens om att det är svårare att enas om gemensamma åsikter när man kommunicerar skriftligen - det är en viktig egenskap hos just vissa datorstödda medier. Detta medför bla att förfettamas ståndpunkter ligger ovanligt långt från varandra i skriftens inledning, men också att den efterföljande dialogen ger en ovanligt tydlig - och läsvärd - redovisning av hur de båda författama med sakargument når fram till vissa gemensamma slutsatser. Detta är inte någon jämngrå, i förväg sönderdiskuterad utredningsprodukt utan en skrift där slagväxlingen mellan argument och motargument framstår med såväl temperament åskådlighet som skärpa. Bertil Thomgren 3

6 Jacob Palme född Laborator vid Försvarets Forskningsanstalt (FOA) i Stockholm. Sysslar med forskningsarbete kring människadator-interaktion och datorstödda meddelandesystem. Har skrivit 10 böcker, varav två politiska debattböcker, fem kriminalromaner och tre fackböcker inom dataområdet (varav den senaste hette "Människorna i datorsamhället"). Tarja Cronberg Docent, tekn dr med speciellt intresse för boendefrågor, teknikutveckling och planering utifrån ett kvinnoperspektiv. Tidigare verksam bl a på planverket och konsumentverket i Sverige och vid FNs Center for Housing. Building and Planning i New York. F n vid det danska byggforskningsinstitutet i Köpenhamn. Utgivit bl a "Innanför den egna tröskeln" (Sekretariatet för framtidsstudier, 1978) och "Du sköna nya vardag" (Prisma, 1981, tillsammans med Inga-Lisa Sangregorio). > Bertil Thorngren född i Uppsala Docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Sthlm. (Civ ekon 1963, Ekon lic 1967, Ekon dr 1972.) Bertil T är nu chef för staben för koncernplanering vid televerket, och ledamot av bla Statens Delegation för Rymdverksamhet och Data & Elektronikkommittén. Han har varit engagerad i ERU- STU projekt beträffande bl a "Telekommunikationer och regional utveckling", och är nu ordförande i redaktionskommittén för Teldok, vars uppgift är att dokumentera och sprida erfarenheter från praktiska tillämpningar av teleanknuten informationsteknik. 4

7 Jacob Palme Tarja Cronberg Jacob Palme Kommunikation utan datorer. Det finns många sätt på vilka vi människor kan meddela oss med varandra, kommunicera med varandra. Att träffas och tala med varandra är väl det allra mest grundläggande och fundamentala. Många anser att detta är det bästa sättet att kommunicera. Ändå kommunicerar människor ofta på andra sätt. Det kan bero på att man vill slippa besvär och kostnader att resa till varandra, eller på att fler personer kommunicerar än som kan träffas och tala med varandra. Böcker, tidningar, television; film är media som främst används för en enkelriktad kommunikation. Här är antalet människor som tar emot information större än antalet som producerar informationen. Genom att de flesta personerna bara tar emot information har dessa media, speciellt då televisionen, anklagats för att vara passiviserande. Helt passiva är dock inte mottagarna. De har möjlighet att välja vad de läser eller tittar på. Även när de valt att läsa en viss skrift kan de välja att läsa långsamt och noggrant eller att snabbt skumma förbi det som intresserar mindre. Videobandspelare har ökat möjligheterna att på liknande sätt välja bland TV-program. Genom att man samlar många böcker och tidningar i ett bibliotek ökar man läsarens möjlighet att välja. Uppslagsböcker, lexikon och kataloger är exempel på kommunikationsformer där mottagarna styr genom sitt val av vad de slår upp. Brev och telefonsamtal är medier för kommunikation mellan ett fåtal människor, oftast bara två personer. När flera människor vill träffas och kommunicera talar man om sammanträde, föredrag, teater eller något liknande. Observera att ju fler som deltar, desto hårdare styrning av kommunikationen är 5

8 nödvändig. Det är bara vid mycket små grupper, som man kan tillåta alla att säga vad de vill när de vill. En viktig typ av kommunikation är den som används för att styra människor. När riksdagen stiftar en lag eller en arbetsgivare utfärdar anvisningar för sina anställda, så är det en kommunikation i syfte att styra människor att bete sig på vissa sätt. En annan typ av kommunikation för att förmå folk att bete sig på ett visst sätt är reklamen, som kan använda många olika medier, från television och tidningar till individuellt formulerade reklambrev, s k direktreklam. Allt detta har alltså funnits redan innan datorerna fanns. Figur 1 visar våra vanligaste medier fördelade på snabbhet och på antal deltagande människor. Man ser att olika medier kan användas beroende på hur snabbt informationen skall fram och hur många som skall kommunicera. Man ser också att det finns ett tomt område i mitten av bilden, där det inte finns några bra medier idag. Datoranvändning är ofta kommunikation. Användning av datorer innebär ofta delvis en kommunikation, även om man inte tänker på det. Ett av datorn utskrivet lönebesked är en kommunikation till oss från arbetsgivaren om hur mycket vi fått i lön. Ett datorstött platsbokningssystem innebär t ex en mycket specialiserad form för kommunikation mellan alla dem som vill ha plats på en viss resa. Utmärkande för detta slag av kommunikation är att den ofta är mycket specialiserad. Platsbokningssystemet kan bara kommunicera information om bokade och obokade platser och inget annat. innan datorer fanns, skedde samma slags kommunikation via brev eller samtal. En viktig skillnad är att när människor skriver brev eller samtalar har de frihet att vid behov avvika från rutinen. Man kan ta "mänskliga hänsyn", tex låta en som skall resa till en sjuk anförvant få företräde vid platsbokning. Man kan förklara onormala siffror. Om lönen har höjts eller sänkts kan man t ex tala om varför, även om detta normalt inte anges på lönebeskeden. Datorer kan också ge samma möjligheter. Men bara om den 6

9 TlDïFXKTOII 3 MAN 1 MAN I VECKA Kl RIR TEXTER 4 ROCKER SPORT. U \tm TBILDNINC. I [CIUNDITIIILDNINCT l jnr MAN ^DSTIllNING t TOMHI KEKUM \ ECKOT UN NG DIREkTREKI \M 24 TIM 12 TIM 6 TIM TELEX TELEGRAM KONVER SATION TOMRIM r i>\r SPRESS ^ V 1 k, f 1 * RADIO TV j I TIMME TELEFON I l_ I Ifl 4 10 s I0 6 I0 7 ANTAL MOTTAGARE Figur 1: Denna bild, som är hämtad ur en Japansk utredning, visar snabbheten och antalet deltagande människor för olika media. Bilden visar en tom area i mitten, där ny teknologi kanske kan öppna nya kommunikationsmöjligheter. som gjort datoms program har lagt in möjligheter att avvika från rutinen eller att vid behov lägga till en förklarande text. Datoms program kan vara så utformat att det bara släpper igenom standardiserad information på ett standardiserat sätt En ökning av det slaget av kommunikation i vårt samhälle kan innebära en risk för alltmera styrd kommunikation. Man kan jämföra med George Orwells bok "1984" om en tänkt framtida diktaturstat där staten vill kontrollera allt. Ett sätt att göra detta är att införa ett nytt språk, Nysprdfc, konstruerat så att det bara går att formulera tillåtna tankar i det nya språket. Om 7

10 datorer bara släpper igenom viss standardiserad information, så är det ju en realisering av ett slags styrande Nyspråk av just det slag Orwell tänkte på. Man kan undvika dessa risker om man programmerar datorerna så att undantag blir möjliga och så att förklarande text i vanligt språk vid behov kan läggas till den standardiserade informationen i datorn. Att sitta vid en dataterminal och köra ett visst datorprogram har ibland likheter med att läsa en bok. Man tar emot information som lagts in i programmet. Liksom en bok kan innehålla nästan vad som helst beroende på vad den handlar om, så kan ett datorprogram också göra nästan vad som helst, beroende på vad man har lagt in i programmet. När man läser en bok, så deltar man ju i en kommunikation med författaren. När man kör ett datorprogram, så deltar man på liknande sätt i en kommunikation med den som gjort programmet. Om en viss mänsklig verksamhet börjar använda datorer, så innebär det ofta att man i datoms program lagt in vissa principer för hur den mänskliga verksamheten skall bedrivas. Datorns program kan därmed styra verksamheten och inskränka friheten att avvika från de i datorn inbyggda riktlinjerna. Men dess program kan också vara så utformade att man ger stora möjligheter för användarna att avgöra hur de använder datorn för att sköta sina uppgifter. Datorprogrammen kan faktiskt utformas som en verktygsbod, där användaren fritt väljer vilka verktyg som skall användas. När datom programmerats så att den styr (dvs när de som bestämt hur datom skall fungera styr), så är det också ett slags kommunikation. Den liknar den styrande kommunikationen när riksdagen beslutar om lagar eller en arbetsgivare utfärdar anvisningar. Till skillnad mot lagar och skriftliga anvisningar, kan dock datorn programmeras så att man inte kan avvika från de "regler" man lagt in i datorns program. Dess styrning kan alltså bli hårdare. Men en dator behöver inte programmeras på detta sätt. Om datorn programmeras på ett styrande sätt eller på ett sätt som ger användarna frihet att välja hur de skall använda datorn avgörs av dem som bestämmer hur datorn skall fungera. Det kan bero på vilka som skall använda datorn. När man gör program för nybörjare och ovana användare, är det ofta bättre med styrande datorprogram som hjälper tillrätta. Ett välkänt exempel på detta är det program som möter användaren av en banko- 8

11 mat. Datom ger steg för steg instruktion vad man skall göra. Men när användama blir mera vana vid datom och använder den ofta, så upplever de starkt styrande program som ett hinder. De vill själva i varje ögonblick kunna avgöra hur de skall använda datom för att bäst lösa sina uppgifter. Exempel på sådana datorprogram är många textredigeringsprogram. Användaren styr med olika kommandon vad som skall göras med den text man redigerar. Värderingar kan också spela en roll. Den som har mera auktoritära värderingar konstruerar kanske mera styrande datorprogram, medan den som har mer demokratiska värderingar konstruerar program som ger användama större frihet och ansvar. Nya medier med hjälp av datorer. Datorer kan också användas för att skapa nya medier där syftet just är att kommunicera och där man med datoms hjälp kan kommunicera på sätt som tidigare inte var möjliga. Några olika sådana medier kommer att beskrivas nedan. Den datorstödda uppslagsboken. En vanlig användning av datorer är att man bygger upp stora databaser, ur vilka användama kan slå upp information. Här är några exempel på sådana existerande eller möjliga databaser: > En uppslagsbok, men kanske mycket större och mer omfattande än en tryckt uppslagsbok. > En databas med de senaste månademas nyheter. Den kan innehålla utförligare information än en dagstidning, så att den som vill veta mera om en nyhet än som ryms i tidningen kan slå upp det ur datom. > Databaser med tidtabeller för tåg, flyg m m. Man kan inte bara fråga vilka förbindelser som finns, utan också be datom räkna ut några bra altemativ för en viss resa. > Databas med förteckning över varor. Man kan till databasen fråga vilka butiker som säljer en viss vara, vad varan kostar osv. Man kan ange de egenskaper man önskar av en vara, och få 9

12 reda på vilka varor det finns som har de önskade egenskaperna. Databasen kan innehålla reklam, eller den kan innehålla konsumentverkets testdata. > Databas med förteckning över böcker, filmer, videofilmer. Den kan innehålla reklam, eller den kan innehålla obunden information, t ex recensionscitat. > Databas över riksdagens diskussioner och beslut, över lagar och förordningar. > Databas med uppgifter om näringsinnehållet i olika födoämnen. Man kan till datorn tala om vad man ätit under dagen, och få en sammanställning av hur mycket man fått av olika näringsämnen och om man fått för lite eller för mycket jämfört med socialstyrelsens normer. > Databas över möten ordnade av föreningar inom den egna orten, där man kan ta reda på om det är något intressant möte en kväll när man känner sig ensam. > Databas för personer med gemensamt intresse, där de kan boka tid för gemensamma aktiviteter, t ex att spela schack eller bordtennis. Varför kan man vilja använda datorer för detta slag av databaser? Jo, datorn kan ges egenskaper som inte finns lika bra i uppslagsverk, kataloger och liknande: a. Datorn kan hjälpa till att söka i stora databaser och ta fram just den information en person frågar efter. b. Datorn kan bearbeta data ur databasema, t ex sammanställa näringsinnehållet ur de födoömnen man ätit. c. Det är dyrbart att köpa ett tjockt uppslagsverk när man bara skall läsa vissa avsnitt då och då. Det kan då bli billigare att ur en dator, gemensam för många människor, beställa fram bara det man vill slå upp. d. När informationen ligger i en gemensam dator kan den ständigt hållas aktuell, medan en katalog, en tidtabell eller ett uppslagsverk inte klarar av information som ändras eller utvidgas snabbt och ofta. Man kan t ex få senaste aktuella tidtabellsuppgifter. e. Datorns databas kan möjliggöra tvåvägskommunikation, genom att man också kan svara och föra in egen information, t ex beställa en bok sedan man i datorn läst rescensioner av den, eller själv lagra in vad man själv tyckte om boken. 10

13 informationsbank m central ^m äatacentral Lfcr^a '^Sfe ^ ' ' \. - ' afriv» ;- v --, V\Mï- ^ - ", : F U ( 3 ä. 'SU.'..,.. TV-mottagare med L I lillsatselektromk tillsa' leefon knappsats anslutningsenhet utrustning hos användaren Figur 2: Denna figur visar hur teledata fungerar. En vanlig TV-apparat blir med en tillsats en billig dataterminal, med vars hjälp man kan ringa upp många olika datorer. Observera att man ibland tänker sig en knappsats utan fullständigt tangentbord med alla bokstäver i alfabetet. En sådan knappsats begränsar starkt kommunikationen och gör den mera enkelriktad. Det finns inga tekniska skäl för denna onödiga begränsning. Illustration: Forskning och Framsteg. 1978:8. 11

14 Sökning i databaser. När man vill ha en uppgift ur en databas måste man med datorns hjälp söka fram uppgiften. Det finns flera olika metoder för sökning: > Datorn kan genom en serie frågor ta reda på vad man vill. Ofta får man en serie "menyer" från datom. Varje menysvar ger en ny mer detaljerad meny. T ex först en meny om olika slags nyheter. Väljer man sport i den första menyn, får man en ny meny över olika idrottsgrenar. Väljer man fotboll i den andra menyn, får man en meny över olika distrikt och divisioner osv. > Man skriver ett ord till datom, och datorn slår upp det på liknande sätt som när man slår upp ett ord i en uppslagsbok. > Man skriver en kombination av ord, t ex "sport och riksdagen" och får ut alla notiser som kombinationen passar in på. > Man skriver sin fråga i naturligt språk till datorn. Ännu har man dock inte lyckats konstruera särskilt bra datorer som kan besvara frågor givna i naturliga mänskliga språk annat än inom starkt begränsade ämnesområden. Brev, teletidningar, konferenser. Det blir sannolikt vanligt i framtiden att textmeddelanden förmedlas mellan människor med hjälp av datorer. 1 enklaste formen skriver man sitt meddelande vid en dataskärm, anger vem det skal! sändas till, och datorn ordnar så att texten kommer fram till mottagaren. Det blir billigare och snabbare än vanlig post Speciellt bekvämt är det när man vill skicka ett meddelande till mer än en person. Det är bara att ge namnen på dem som skall ha meddelandet. Man behöver inte hålla på med att kopiera, lägga in i kuvert, skriva adresser osv. En typ av användning är vad som brukar kallas för konferenser i datorn. Sådana fungerar inte så att var och en sitter vid varsin terminal vid en och samma tidpunkt och genomför en konferens via meddelanden på terminalen. Istället kan var och en koppla in sig till datorn vid en tidpunkt som passar honom eller henne. Vanligen är man inkopplad mellan fem minuter och en halvtimme varje gång. Under den tiden läser man de nya notiser som kommit in i konferensen i datorn, och kan direkt skriva in sina egna notiser 12

15 2. VADEf, Här har man tryckt pa dosans siffra 1, och därmed valt avdelningen NYHETER 1, eits:pvu.r^ Här har man tryckt på dosans siffra 6. I IMtfLfiriÇ Här har man tryckt på dosans siffra 2. t Samma sida (162) kan nås direkt om kombinationen 162 knappas in från början. VtPLPy; Rgur 3. 13

16 som då lagras i datom och genast blir tillgängliga för övriga konferensdeltagare nästa gång de kopplar in sig. En konferens i denna form är ofta utdragen över en längre tid, flera veckor, månader eller år, men med bara några minuters aktivitet varje dag för deltagarna. Miljöskyddsgruppen ^ i ^~~ <- Vad Petter Jonsson har sett Databas- < gruppen Planerings- gruppen n 1 Vad Han a Svensson har sett Rgur 4: Denna figur visar huvudprincipen för hur ett datorstött konferenssystem fungerar. I figuren är Petter Jonsson medlem av de två första konferensema och Maria Svensson i de andra och tredje konferensema. Det finns en pekare i databasen för varje person och varje konferens personen är med i. Pekaren visar hur långt personen har läst i konferensen. Detta gör att användaren kan ansluta sig vid olika tidpunkter, och datorn ändå ge var och en det som är nytt för just den personen. 14

17 Datorn som kulturform. Centralt i de flesta kulturformer är att man försöker avbilda något Tavlor och skulpturer visar ju vanligen bilder av någonting. Även romaner skildrar en reell eller påhittad serie händelser. Datorer kan också användas på liknande sätt Ett enkelt exempel är TV-spel, där man avbildar en rymd med fientliga rymdskepp som man skall skjuta ner för att vinna spelet Men sådana datorskapade spel kan göras mycket mer avancerade än i form av enkla TV-spel. Datom kan avbilda en rik och innehållsrik fantasivärld, men där "läsaren" preds som vid TV-spel själv kan påverka vad som händer i fantasivärlden. T ex kan en författare som vill skildra sociala orättvisor göra ett datorprogram som visar verkligheten sedd ur en nyss frigiven fånges horisont. "Läsaren" uppträder alltså i handlingen som den frigivna fången, ger kommandon till datom att t ex gå till arbetsförmedlingen. Datom svarar med hur verkligheten reagerar på läsarens handlingar. Det är tänkbart, att detta slag av datorprogram kan bli en viktig ny kulturform. Vi får inte bara bedöma detta utifrån de enkla TV-spel som finns idag. De första rörliga bilderna var också bara tittskåp där man kikade i ett hål och vevade på en vev och fickse en halv minuts rörliga bild. Ändå har detta enkla marknadsnöje utvecklats till dagens viktiga kulturmedier film och television. Tarja Cronberg Finns det behov? Redan Jacob Palmes överskrift "Kommunikation utan datorer" antyder att kommunikation utan datorer är något ofullständigt, någonting som man skall eftersträva att komma bort ifrån. Målsättningen är naturligtvis kommunikation med datorer! Men finns det då över huvud taget något behov av nya kommunikationsmedier? Att träffas och tala med varandra, som Jacob Palme med rätta påpekar, är det mest grundläggande och fundamentala. Det finns få medier som kan konkurrera med detta. T o m i det utvecklings- 15

18 glada Japan påpekar flera dataexperter att t ex arbete vid hemterminal aldrig kan ersätta arbetsplatsen. Det är i mötet mellan människor, på arbetsplatsen, som problem och konflikter kan diskuteras och lösas. Om en del av denna kommunikation i framtiden kommer att ersättas med datorer kan det knappast bero på att utvecklingen svarar mot ett uttalat behov. Tvärtom, kommunikation med dator i stället för att folk träffas kommer att eliminera en del av kvaliteterna, allt det som inte kan sägas eller förmedlas via skrivna, systematiserade och förenklade meddelanden via en dator. En del av kommunikationen sker idag med hjälp av medier antingen på grund av avstånd, tid eller ekonomi. För direkt kommunikation finns både brev och telefon. Jämför man kommunikation via dator med telefonsamtal är telefonens enda nackdel att mottagaren måste vara där och att det är svårt - men inte omöjligt - att bevara meddelandet Båda dessa krav uppfylls däremot av brev, som däremot är något långsammare. Om den långsamma brevgången är ett stort problem, är det antagligen rimligare att effektivisera posten i stället för att ersätta den med datorer. Den indirekta kommunikationen via massmedia, böcker m m begränsas, säger bl a Jacob Palme, av att den är enkelriktad och därför passiviserande. Passiviteten är knappast ett resultat av enkelriktningen utan framför allt av själva innehållet och av att TV-tittandet tar tiden från något annat Det finns ingenting som tyder på att kommunikation, även om den är tvåvägs, via datorer kommer att förbättra innehållet i budskapet - kanske snarare tvärtom. De japanska exemplen med tvåvägskommunikation via TV tyder inte på att människorna spedéllt önskar tvåvägskommunikation. Denna egenskap hos systemet har fått en låg prioritet hos deltagarna. De redan existerande, många möjlighetema till kommunikation ger inte vid handen att det finns något stort behov av nya medier. Tvärtom, problemen i kommunikationen mellan människor är idag inte beroende på avsaknad av medier utan på svårigheterna att komma i kontakt med människor i ensamhet och isolation. Figur 1 måste därför tolkas som en teknokratisk analys av existerande medier - och inte som en beskrivning av några verkliga behov eller problem. Den vita fläcken har ingen motsvarighet i verkligheten! 16

19 Nya livsmönster. Palme: Här diskuteras vilka effekter datorer kan få på den mänskliga kommunikationen. Mycket av vad jag skriver baseras på erfarenheter av det datorstödda konferenssystemet KOM som varit i drift i flera år vid försvarets forskningsanstalt (FOA) och vid den för högskoloma i Stockholm gemensamma datacentralen (QZ). Svensken av idag har en mängd olika kommunikationsmedier att välja mellan. Medelsvensson ser på TV 118 minuter/ dag, hör på radio 115 minuter/dag, läser tidningar, tidskrifter och böcker 51 minuter/dag. Medclsvensson telefonerar i 36 minuter och ägnar 11 minuter åt att läsa och skriva brev. Uppenbarligen tycker Medelsvensson inte att den enda rätta kommunikationsformen är att träffas och tala med varandra, eftersom Medelsvensson ägnar så stor tid åt andra kommunikationsformer. Istället väljer man givetvis det medium som passar för ett visst kommunikationsbehov. Vill man t ex höra riksnyheter, väljer man det medium som kan ge en dessa nyheter på det sätt som passar en bäst. 1,7 miljoner svenskar har Bankomat- eller På Minuten-kort, och varje månad tar svenskarna ut pengar från en sådan automat 3,2 miljoner gånger. Varje sådant uttag är ett exempel på en kommunikation med hjälp av dator. Varför väljer så många svenskar att ta ut pengar från en automat istället för att ta ut dem ansikte-mot-ansikte med en kassör i en bank? Datorer har, preds som andra medier, sina fördelar och nackdelar. Det troligaste är att vi i framtiden kommer att välja att använda datorer för sådan kommunikation där de har speciella fördelar, och välja andra medier där de är bättre. Det är riktigt, som Tarja Cronberg skriver, att direkta möten ansikte mot ansikte är den bästa formen för att lösa konflikter mellan människor. Det finns flera undersökningar som visar att hon har rätt. Alltså får man hoppas att framtidens människa så långt möjligt väljer att träffas ansikte mot ansikte när de har konflikter att klara av. Men all mänsklig kommunikation handlar inte om att lösa konflikter. Mänsklig kommunikation handlar också om att sprida idéer, att samla in synpunkter, att ta reda på sakuppgifter, att lära sig något nytt. Den som hävdar att ansikte-mot-ansikte är den enda rätta kommunikationsformen borde tänka sig hur ett samhälle skulle fungera utan någon bokutgivning, utan några bibliotek, utan nå- 17

20 gon radio eller television. Det skulle bli ett fattigare samhälle, ett samhälle med mindre kunskap, ett samhälle där det skulle vara svårare att få fram uppgifter, ett samhälle där nya idéer och ny kunskap skulle ha svårare att spridas. Tarja Cronberg verkar tro att kommunikation via datorer huvudsakligen skulle bli en ersättning för kommunikation ansiktemot-ansikte. De undersökningar vi gjort av användningen av det datorstödda kommunikationssystemet KOM visar att det bara är 13% av KOM-användnlngcn som är ersättning för kommunikation ansikte-mot-ansikte (sammanträden och informella möten). Undersökningarna visar att vad KOM framförallt används tillär ny kommunikation som överhuvudtaget inte var möjlig innan KOM fanns ett ständigt dagligt utbyte av erfarenheter inom grupper på upp till 100 personer. Detta erfarenhetsutbyte i stora grupper har gjort att KOM-användama snabbare och lättare kan få nya idéer och synpunkter och kan pröva sina egna idéer mot andra människor på ett sätt som inte gick förut Skall man använda datorstödda medier måste man givetvis minska tiden man ägnar åt något annat. Vad det blir som kommer att minska är det ingen som vet idag. Inte heller hur stor förändringen blir, men troligen blir det inte så väldigt stor förändring - KOM används t ex 20 minuter per dag av en medelanvändare. Det är ungefär lika lång tid som Medelsvensson använder till att läsa dagstidningar. Tarja Cronberg tror att det är kontaktema ansikte-mot-ansikte med andra människor som kommer att minska. Är det inte troligare att människorna minskar något på de 5 timmar om dagen som de idag sammanlagt ägnar åt TV, radiooch tidningar? När Tarja Cronberg jämför datorkommunikation med telefonsamtal glömmer hon bort den väsentligaste skillnaden, nämligen att telefonsamtal är praktiskt svårt att ordna för kommunikation mellan mer än två personer. Bara 14% av KOM-användningen är ersättning för telefonsamtal. Medelantalet läsare av ett meddelande i KOM är 19 personer. Det ordnar man inte enkelt med hjälp av telefoni KOM är bara ett exempel på hur datorer kan användas för kommunikation. En annan viktig användning är när användama slår upp sakuppgifter i stora databaser lagrade i datorer. Om man absolut vill tänka efter vilken tidigare kommunikation som datom ersätter, så skulle det väl i detta fall vara bibliotek och uppslagsböcker. Men troligare är att även denna datoranvändning blir ny 18

TelematiK. IT inför framtiden. & TeLDOK. Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen :

TelematiK. IT inför framtiden. & TeLDOK. Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen : 2001 TelematiK & TeLDOK IT inför framtiden Ett rundabordssamtal med unga perspektiv mellan Lennart Lennerlöf (red) och 30-års-gruppen : Martin Axelsson, Margareta Catasús, Anders Hektor, Karin Hååg, Johan

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

yiil cue (PIù stfâcld?

yiil cue (PIù stfâcld? KFB & TeLDOK yiil cue (PIù stfâcld? -ww oca envol "a/twwa $6ci?vaia akââojthlad' Ett rundabordssamtal mellan: Per Gustafsson (red) Olle Balter Nils-Erik Gustafsson Yvonne Waern Denna småskrift i programmet

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

TV- och datorspels påverkan på barn

TV- och datorspels påverkan på barn LÄRARPROGRAMMET TV- och datorspels påverkan på barn Två lärares tankar om vilka konsekvenser ökat TV- och datorspelande kan få för barn, samt vad åtta barn själva anser om TV- och datorspelande. Emelie

Läs mer

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect

Examensarbete. 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Samverkans påverkan. Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Lärande och samhälle Kultur, Språk och Media Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Samverkans påverkan Pedagogers syn på samverkan mellan skola och fritidshem Co work and its effect Educaters

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap

CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap InsightGUIDE SERIES CHEFENS PERSONAL:GUIDE inspiration och verktyg i modernt ledarskap CHEFSROLLEN DET DAGLIGA LEDARSKAPET Det är de små och stora sakerna du gör i vardagen som bygger upp ett inspirerande,

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Flexibilitet i arbetslivet - det flexibla arbetets påverkan på individen och individuella hanteringsstrategier

Flexibilitet i arbetslivet - det flexibla arbetets påverkan på individen och individuella hanteringsstrategier Malmö högskola Studie- och yrkesvägledarutbildningen Individ och samhälle Uppsats 15 högskolepoäng Flexibilitet i arbetslivet - det flexibla arbetets påverkan på individen och individuella hanteringsstrategier

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Business Intelligence Intern Delgivning

Business Intelligence Intern Delgivning Stockholms Universitet School of Business Magisteruppsats Vårterminen 2000 Handledare : Olof Holm Stig G Johansson Författare: Marianna Paakkanen Ann-Sophie Tegenborg Business Intelligence Intern Delgivning

Läs mer