Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Märith Bergström-Isacsson, musikterapeut fil. mag. och ordförande i SAM, Titti Fränkel,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Märith Bergström-Isacsson, musikterapeut fil. mag. och ordförande i SAM, Titti Fränkel,"

Transkript

1 i p a r e t k i s Mu ikterapeuter bedrivs av mus m so rm fo pi ra Konstnärlig te t SSR emikerförbunde anslutna till Akad 1

2 Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Märith Bergström-Isacsson, musikterapeut fil. mag. och ordförande i SAM, Titti Fränkel, utvecklingschef Akademikerförbundet SSR, Ingrid Hammarlund, musikterapeut, fil. mag., Daniel Hjalmarsson, ombudsman, Akademikerförbundet SSR, Ditte Liss, musikterapeut, fil. mag. och representant för SAM, Carl Magnus Nordlundh, musikterapeut, Ann-Sofie Paulander, musikterapeut, fil. dr., Mikael Ramel, musikterapeut, Alexandra Ullsten, musikterapeut, fil. mag., Rut Wallius, musikterapeut, fil mag. och representant för SAM.

3 Inledning Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för musikterapeuter. Förbundet vill bidra till bättre löne- och anställningsvillkor och stärka musikterapeuterna i deras professionella utveckling. Akademikerförbundet SSR vill med denna skrift bidra till kunskapsspridning om musikterapi och texterna har tagits fram i samarbete med yrkesverksamma musikterapeuter och yrkesföreningen Sveriges Akademiska Musikterapeuter, SAM. Förbundet är positivt till att psykoterapeutiskt arbete bedrivs i olika former förutsatt att de bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Förbundet organiserar även legitimerade psykoterapeuter med olika teoretiska inriktningar. Det är klientens/patientens rätt till kvalitet och kompetens som ska stå i fokus. Bild-, dans-, gestalt-, musikterapi och uttryckande konstterapi leder till mångfald och valmöjligheter för den enskilda individen. Dessa terapiformer vänder sig till människor som önskar använda andra sätt än enbart ord att uttrycka sig på i terapin. Musikterapi bedrivs i offentlig verksamhet inom kommun, landsting och i privat regi och används i kris-, korttids- samt vid längre terapier. Musikterapeuter arbetar även med utredning, rehabilitering, friskvård. Terapiformen lämpar sig också för handledning, personlig utveckling och pedagogiskt arbete. Akademikerförbundet SSR anser att: det är av stor vikt att det nu och i framtiden finns valfrihet och ett stort utbud av olika psykoterapeutiska metoder, det i avtal mellan klient och terapeut ska framgå med vilka metoder det musikterapeutiska arbetet ska kvalitetssäkras, det musikterapeutiska arbetet ska kontinuerligt följas upp och utvärderas. 3

4 Om musikterapi I musikterapi används musikupplevelse, musikaliskt skapande och samspel i personlighetsutvecklande och hälsofrämjande syfte. En musikterapisession kan innehålla både musiklyssning och musicerande men också samtal. Dock ställs det inga krav på att den som vill börja i musikterapi ska ha någon form av förkunskap i varken musik eller andra konstnärliga uttrycksformer. Musikterapi vänder sig till alla åldersgrupper; barn, vuxna och äldre, både individuellt och i grupp. Den som önskar musikterapi kan själv välja vad en behandling ska användas till; psykoterapeutisk behandling, självutveckling, systemisk terapi eller specialpedagogik med mera. En musikterapeutisk behandling går ut på att genom musik, eller musikaliska element, söka tillgodose klienters eller patienters fysiska, emotionella, mentala, sociala och kognitiva behov. Detta sker genom möjliggörande och/eller främjande av kommunikation, relaterande, inlärning, mobilisering, uttryck eller andra relevanta terapeutiska mål. Målet är att genom förebyggande insatser, rehabilitering eller behandling, ge klienter eller patienter möjlighet att utveckla egna resurser och/eller att återerövra funktioner så de kan uppnå bättre intra- och interpersonell integrering samt förbättrad livskvalitet. Musikterapi bedrivs idag inom en rad olika områden i både offentlig och privat regi: medicinsk behandling, neurologisk rehabilitering och habilitering, cancervård, psykiatri, geriatrik, äldreomsorg samt pedagogik. Teoretiskt sett uppvisar det musikterapeutiska kunskapsområdet en tvärvetenskaplig karaktär, dock med viss tyngdpunkt på psykologi, då ämnet genom sin teori och praktik, rör sig inom fyra psykologiska traditioner; kognitionsforskning, psykoanalys, humanistisk psykologi samt transpersonell psykologi. Några teoretiska huvudspår anas dock, såsom musikpsykologi, psykodynamisk teori och psykoterapeutisk teori. I modern form har musikterapi influerats av psykoterapi, arbetsterapi, specialpedagogik, musikpedagogik, musikpsykologi, antropologi och medicin. Tillsammans med bildterapi, dansterapi, psykodrama och andra konstnärligt inriktade terapiformer räknas idag musikterapi till gruppen konstnärliga eller komplementära terapiformer. 4

5 Musikterapeutisk behandling och forskning gällande Rett syndrom Att få utföra klinisk forskning är en otrolig möjlighet samtidigt som det är en stor utmaning anser Märith Bergström-Isacsson, anställd som musikterapeut på Rett Center i Östersund. Märith Bergström-Isacsson ingår i ett tvärprofessionellt team vars mål är specialistvård, forskning samt information och undervisning. Med sin specifika kunskap om musik och musikens betydelse är musikterapeuten en betydelsefull länk i utrednings- och bedömningsarbetet. I tjänsten ingår dessutom krav på att forska och Märith förväntas därför först och främst leverera en Märith Bergström-Isacsson avhandling. Sina doktorandstudier bedriver hon vid Aalborgs universitet i Danmark, en forskarutbildning som är öppen för musikterapeuter världen över. På den internationella arenan är musikterapeuten en etablerad och väl ansedd medarbetare i vårdsammanhang och internationell forskning visar kontinuerligt på ny evidens för musikterapins behandlingseffektivitet. Det känns fantastiskt att man i Aalborg ges möjlighet att knyta så många internationella kontakter. Det lägger en stabil grund för ett framtida utbyte och samarbete. All undervisning sker på engelska, är på hel- eller halvfart och individuellt upplagd men vilar ändå på en Det känns fantastiskt att man i gemensam och grundlig, obligatorisk Aalborg ges möjlighet att knyta så kunskapsbas. Märiths forskning handlar om många internationella kontakter. hur musik påverkar hjärnstammens Det lägger en stabil grund för ett kontrollförmåga av det autonoma framtida utbyte och samarbete. nervsystemet hos individer med Rett syndrom, en grav utvecklingsneurologisk störning, som bland annat ger stora svårigheter med kommunikation och samspel. Det är en kvantitativ studie där olika analysverktyg används för att kunna korrelera hjärnstamsaktivitet med externa känslouttryck och musikens skeenden. Mitt jobb ger mig fantastiska möjligheter att utveckla mig och mitt yrke. Här tar man verkligen musik och musikterapi på stort allvar. Det grundar sig naturligtvis på de goda resultat som uppnåtts både nationellt och internationellt under de gångna åren. Det är även härligt att få vara en del av ett positivt och drivande team, avslutar Märith. 5

6 Musikterapi för vuxna med psykisk funktionsnedsättning Mikael Ramel är anställd som musikterapeut på aktivitetscentret Upplevelsen i Örebro. Han berättar: Hit kommer personer med olika psykiska och fysiska funktionsnedsättningar som genom remiss från läkare, psykolog eller kurator, ges möjlighet att delta i musikterapi. I mötet med människor som till exempel inte äger det verbala språket, Många som jag arbetar med som inte kan sätta ord på sin inre värld, kan till exempel uppleva en öppnar musiken möjligheter till kommunikation och fördjupade uttryckssätt. oerhörd lättnad efter att ha Många upplever ett starkt utanförskap fått gå loss på ett trumset. och har stora svårigheter med kommunikation och tillit i vardagen. Genom att musikterapi kan erbjuda stunder av gensvar, bekräftelse och sampelsupplevelser underlättar den ofta för personen att komma ur sin inneslutenhet och kan bidra till ökad självinsikt. För mig som musikterapeut handlar det om att kunna bistå med goda och meningsfulla möjligheter att uppleva och skapa musik på ett sådant sätt att ett avgörande förändringsarbete kan komma till stånd. Många som jag arbetar med kan till exempel uppleva en oerhörd lättnad efter att ha fått gå loss på ett trumset. Den kraft och intensitet som där uttrycks kan förmedla länge lagrad ilska eller besvikelse. Stödjer jag denna kraft med ett ackompanjemang på piano eller gitarr blir effekten mer strukturerad och hanterbar. Det kan bli en meningsfull, skapande urladdning. Mikael Ramel Detta kan vara första steget i en musikterapeutisk relation. Steg två kan vara att ringa in lite mer nyanserade och sublima uttryck. Man börjar lyssna och hörsamma sig själv och varandra och blir varse egna, dolda resurser och möjligheter. 6

7 Utbildning till musikterapeut På Kungliga Musikhögskolan, KMH bedrivs sedan 1991 ett utbildningsprogram i musikterapi som från och med 2003 är ett magisterprogram inom ämnet musikpedagogik. Sedan starten har över 100 musikterapeuter utbildats på KMH. Utbildningen, som utgår från humanistisk musiksyn, är processinriktad och syftar till integrering av musikalisk och terapeutisk kompetens. Studierna ger kunskap om hur musik används i hälsofrämjande och terapeutiskt syfte och innebär teoretiska studier, metodik, praktiska övningsmoment och handledd praktik. I anslutning till utbildningsprocessen ska studenten också genomgå egen psykoterapi. Magisterprogrammet ger studenterna de praktiska och teoretiska kunskaper som är nödvändiga för musikterapeutiskt arbete. Det sker genom en integrering av kunskaper i musikalisk kommunikation och teoretiska kunskaper inom musik, psykologi, psykoterapi, medicin och relevant klinisk litteratur. Praktiskt arbete betonas i form av handledd praktik på både individ - och gruppnivå. Vetenskapsteori och magisteruppsats syftar slutligen till att ge studenterna de systematiska och kritiska färdigheter som behövs för arbete inom det kliniska området. Kurser som ingår i programmet är bland annat: musikterapi som teori, metod och interdisciplinärt kunskapsområde musikterapi som verksamhet och vetenskapsområde vetenskapsteori och metod självständigt arbete i form av en magisteruppsats Utbildningen till musikterapeut på KMH omfattar sammanlagt tre års studier på halvfart. Första året studeras Musik och hälsa 30 högskolepoäng, som är en fristående kurs på grundnivå. Andra och tredje årets studier ingår i ett magisterprogram inom musikpedagogik med profil musikterapi, 60 högskolepoäng. Behörig att antas till magisterprogrammet är den som har grundläggande behörighet (avancerad nivå), godkänt antagningsprov samt godkänt resultat i kursen Musik och hälsa (se även 7

8 KMH:s främsta uppgift är att utbilda i, utveckla och förmedla musik som kunskapsområde och konstnärligt uttryck. Detta baseras på insikten att musik är en av människans primära uttrycksformer och en identitetsskapande kommunikationsform. Därför erbjuder KMH även forskarutbildning i samarbete med Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet och Sibeliusakademien i Helsingfors. Utöver detta bedrivs nationella forskarskolor samt forsknings- och utvecklingsprojekt. Nämnas i sammanhanget bör avhandlingen Meningen med musikterapi en studie av musikterapi som fenomen av Ann-Sofie Paulander som kommer ut Nationella och internationella föreningar för musikterapi Sveriges Akademiska Musikterapeuter, SAM är en yrkesförening för högskoleutbildade musikterapeuter med psykoterapeutisk inriktning. Förbundet för Musikterapi i Sverige, FMS, är en intresseförening med uppgift att främja musikterapi i Sverige. FMS ger ut en tidning, arrangerar konferenser samt förmedlar kontakter med musikterapeuter runt om i landet. European Music Therapy Confederation, EMTC, samlar organisationer från 25 länder i syfte att vidareutveckla professionell musikterapeutisk yrkesutövning i Europa. Det gör man bl.a. genom att arrangera konferenser och att organisera ett europeiskt register av kvalificerade musikterapeuter. World Federation of Music Therapy, WFMT, främjar utveckling och utbyte mellan musikterapeuter runt hela världen. 8

9 Musikterapi för svårt sjuka barn Första gången jag träffade den 4-årige leukemisjuke pojken var han arg, förtvivlad och avvisande och sa inte ett ljud. Han tog klubban, måttade med armen bakom huvudet och drämde till med full kraft i xylofonen av trä. När han bankat färdigt kom tårarna och han såg lättad och nöjd ut. Genom musikimprovisationer kommunicerade vi helt utan ord och efter någon månads musikterapi började pojken prata och sjunga igen; ett tecken på Internationell forskning psykisk återhämtning. Musikterapeut Alexandra Ullsten, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan, KMH i visar att musikterapi både lugnar och ger lagom Stockholm, arbetar på Centralsjukhuset i psykisk stimulans Karlstad. På neurolog- och medicinklinikerna erbjuder Alexandra musikterapibehandlingar till patienter som drabbats av stroke eller traumatisk hjärnskada. På barnklinikerna och den neonatala intensivvårdsavdelningen finns musikterapi för barn och ungdomar som exempelvis drabbats av cancer eller är prematurt, för tidigt födda. Barn och ungdomar kan ha en mängd olika känslor kring detta att läggas in på sjukhus, att få smärtsamma behandlingar, att mista hela sin vardag och vara infektionskänslig så att man inte får träffa andra och ha roligt och leka som vanligt. I musiken kan barnet få ur sig alla dessa känslor utan att behöva prata. Barn och ungdomar kan vara rädda för att visa hela sitt känsloregister, särskilt de arga och förtvivlade känslorna eftersom de inte vill göra sina föräldrar mer oroliga och ledsna. I musikterapin behöver de inte visa sådan hänsyn utan kan uttrycka och bearbeta de känslor de behöver, säger Alexandra. Barn bearbetar sin verklighet med hjälp av rörelse, lek, bild, musik och dans. Samtidigt ger musikterapin en frisk, rolig och estetisk upplevelse. De för tidigt födda barnen och deras föräldrar kan numera också få musikterapi. Som första musikterapeut i Norden behandlar Alexandra Ullsten de Alexandra Ullsten för tidigt födda med vaggsånger och mjuka röst- och instrumentljud, för att exempelvis hjälpa barn och föräldrar att knyta an trots svåra medicinska omständigheter. Internationell forskning visar att musikterapi både lugnar och ger lagom psykisk stimulans, vilket hjälper barnen att andas, sova och äta bättre, vilket i sin tur gör att de kan skrivas ut tidigare från sjukhuset; en vinst för hela familjen men också för samhället, säger Alexandra Ullsten. 9

10 Akademikerförbundet SSR ditt fackliga yrkesförbund Akademikerförbundet SSR vill bidra till bättre löne- och anställningsvillkor och till att stärka musikterapeuterna i deras professionella utveckling. Vi erbjuder mötesplatser och möjligheter till kompetensutveckling. Som medlem i förbundet har du tillgång till pensions- och försäkringsrådgivning, en rad förmånliga försäkringar, inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet, rättsskyddsförsäkring med mera. Som medlem i förbundet har du tillgång till kvalificerad facklig och juridisk hjälp. Dina fackliga förtroendemän och förbundets ombudsmän och jurister bevakar dina intressen och rättigheter. Vi ger råd och stöd i processen att söka jobb oavsett om du är på väg ut på arbetsmarknaden eller söker nytt jobb. Vår service innefattar även individuella råd inför löneförhandlingen. Som medlem får du också tillgång till vår egen lönestatistik och Saco Lönesök marknadens bästa och största databas för akademikerlöner. A-kassa och inkomstförsäkring Ett medlemskap i Akademikernas a-kassa, AEA, är en billig försäkring. Det är också en förutsättning för att få ersättning från förbundets inkomstförsäkring om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Inkomstförsäkringen är en av de bästa i Sverige och ingår i medlemskapet. Den kompletterar a-kassan och ger 80 procent av din lön i sammanlagt 140 ersättningsdagar, om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Det är ungefär ett halvår. Utan inkomstförsäkring kan man som mest få kronor före skatt från a-kassan. 10

11 Särskild service för chefer och egenföretagare Svensk Chefsförening är förbundets chefsverksamhet. Som medlem får du professionellt och juridiskt stöd konfidentiellt direkt från våra experter på kansliet i Stockholm. Förbundet har också en särskild Egenföretagarservice med individuell yrkesrelaterad rådgivning och särskilt försäkringsskydd för egenföretagare. Yrkesföreningen för legitimerade psykoterapeuter Akademikerförbundet SSRs yrkesförening för legitimerade psykoterapeuter samlar legitimerade psykoterapeuter oavsett teoretisk inriktning. Föreningen har bildats för att bevaka och stärka psykoterapins ställning i samhället och på arbetsmarknaden. Mer information och kontakt På kan du läsa mer om förbundet, medlemskapet och våra medlemsförmåner. Frågor om din anställning och arbetsrätt besvaras av SSR-Direkt, , Medlemsservice besvarar frågor om medlemskap, avgifter med mera, , Växeln har telefon

12 Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker. Medlemmarna är beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhälls vetare eller socionomer och arbetar i såväl offentlig som privat sektor. Många är också egenföretagare eller chefer. Vi är partipolitiskt obundna men tar tveklöst ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, arbetsmarknad, utbildning och möjlighet till professionell yrkesutövning. Med runt medlemmar är vi det fjärde största förbundet i Saco. Passion för profession, engagemang, mångfald, jämställdhet och jämlikhet är några nyckelord i förbundets värdegrund. De är vägledande för vårt lokala och centrala arbete. Vår vision är ett samhälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar akademisk kompetens. Akademikerförbundet SSR Box 12800, Stockholm tel , fax AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR JANUARI OMSLAGSFOTO: INGRID HAMMARLUND.

SOCIONOMER. 10 åsikter. Jag vill jobba. med ungdomar. Anna Bonnier: Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund

SOCIONOMER. 10 åsikter. Jag vill jobba. med ungdomar. Anna Bonnier: Seriöst bra infotainment från socionomernas fackliga yrkesförbund Därför är det smart att bli medlem Jag forskar om ett tabubelagt ämne Sid 14 Sid 13 SOCIONOMER Hur mycket tjänar en socionom? Sid 12 Här arbetar socionomerna Sid 8 Anna Bonnier: Jag vill jobba 10 åsikter

Läs mer

Etik i personalarbetet

Etik i personalarbetet t e t e b r a l a n Etik iersponealvretasreo Etisk kod för p Etik i personalarbetet 1 Innehåll Inledning: Etik i personalarbetet 3 Personalarbetets aktörer 4 Varför en etisk kod? 4 Personalarbetets villkor

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

För ett friskare Sverige!

För ett friskare Sverige! För ett friskare Sverige! PsykoterapiMässan 6-8 maj 2010 Stockholm City Conference Centre Norra Latin Medverkande/utställare Medverkande/utställare Affekta Affekta är ett nätverk av legitimerade psykologer

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD

TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD TERAPI SOM ANHÖRIGSTÖD Fördjupat anhörigstöd - Stöd till anhöriga på Östermalm vars närstående flyttat till vård och omsorgsboende Eva Norman Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Medlemstidning för förbundet S:t Lukas - bli medlem du också www.sanktlukas.se. Lukas

Medlemstidning för förbundet S:t Lukas - bli medlem du också www.sanktlukas.se. Lukas Medlemstidning för förbundet S:t Lukas - bli medlem du också www.sanktlukas.se Lukas psykoterapi, existentiella samtal och utbildning... i hela Sverige nr 1 2010 Sankt Förändring gör livet mera levande

Läs mer

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman

Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Mötesplatsen för kvalificerat socialt arbete 12-13 november 2013 Stockholmsmässan Bland talarna: Erik Ullenhag Anna König Jerlmyr Leo Razzak Tor Wennerberg Anna Hollander Poul Perris Jonathan Leman Stina

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Barns och Ungas rätt i vården

Barns och Ungas rätt i vården Barns och Ungas rätt i vården Maja Söderbäck (Red.) Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2010:3 Barns och ungas rätt i vården Maja Söderbäck Redaktör 1 Barns och Ungas rätt i vården ISBN 91-86678-04-3 Stiftelsen

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162

Utbildningar. A ö PEFC/02-31-162 AR VID KARLSTADS UNIVERSITET 2014-2015 PEFC/02-31-162 Utbildningar A ö Arbetsvetenskap... 19 Biologi med inriktning mot rinnande vatten... 73 Biologiprogrammet... 60 Biovetenskapligt program: Bred ingång...

Läs mer

Etik för ekonomer. Etik fkonomer i offentlig och ideell sektor

Etik för ekonomer. Etik fkonomer i offentlig och ideell sektor r e m o n o k e r ö Etik fkonomer i offentlig och ideell sektor Etisk kod för e Etik för ekonomer 1 Innehåll Etik för ekonomer 3 Varför en etisk kod? 4 Etiska riktlinjer 5 Krav och konflikter 6 Schematisk

Läs mer

l l l Nr 1 februari 2015 Får vi presentera SRATs nya medlemsgrupp: Logopederna

l l l Nr 1 februari 2015 Får vi presentera SRATs nya medlemsgrupp: Logopederna l l l Nr 1 februari 2015 Får vi presentera SRATs nya medlemsgrupp: Logopederna INNEHÅLL 1 Tema Logoped Slof: Nu drar vi igång på allvar...4 Alla skolbarn ska ha möjlighet att nå sin fulla potential...6

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

på ökad livskvalitet LÖNEBILAGA behandling som fokuserar

på ökad livskvalitet LÖNEBILAGA behandling som fokuserar Utges av Sveriges Psykologförbund # 22015 Forskaren Sara Pankowski: Jag vill erbjuda patienter med bipolär sjukdom behandling som fokuserar på ökad livskvalitet AKTUELLT Psykologin får egen scen på bokmässan

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten

Förväntansfull. Nyfiken. Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014. Fikasugen Fundersam Upprymd. Utmattad Transcendental Belåten Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2014 Oklart Lätt oroad Utmattad Saknar diskussioner Fullt i huvudet Transcendental Välinformerad Som ett kongresspro Rock on! Belåten Lycklig Missade diskussioner

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner:

CHEFSDAGEN 2014 VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Arrangör Organiseras av: Mediapartner: CHEFSDAGEN 2014 30 JANUARI 2014 STOCKHOLM VAD INNEBÄR DET GODA LEDARSKAPET INOM OFFENTLIG VERKSAMHET? Anna Ericsson Stockholm Arlanda Airport Najmedin Razavi Elisabet Wennlund Stockholms Sjukhem Pär Eriksson

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET

SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET PROGRAM 2015 2016 SISTA ANMÄLNINGSDAG Hösten 2015 15 APRIL Våren 2016 15 OKTOBER FÖLJ OSS PÅ NÄTET WWW.ORU.SE Den senast uppdaterade programinformationen finns på www.oru.se/blivande_student. Facebook

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND

LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND LÄKARFÖRBUNDET FÖR MIG SOM ÄR LÄKARE SVERIGES LÄKARFÖRBUND SVERIGES LÄKARFÖRBUND TRYCK: TRYCKINDUSTRI INFORMATION, 2003 MITT MEDLEMSKAP Läkarförbundet är både läkarnas fackförbund och professionens organisation.

Läs mer