TCO:s ARKIV. Ser. sign.r^.^.reg. nr. Tid.l?.?.. i\'c\ym. nr. PROTOKOLL förda Tid sairamntraden med. Delegationen för bildande av TJÄNSTE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TCO:s ARKIV. Ser. sign.r^.^.reg. nr. Tid.l?.?.. i\'c\ym. nr. PROTOKOLL förda Tid sairamntraden med. Delegationen för bildande av TJÄNSTE"

Transkript

1 TCO:s ARKIV Ser. sign.r^.^.reg. nr Tid.l?.?.. i\'c\ym nr. Utgallras Sign PROTOKOLL förda Tid sairamntraden med Delegationen för bildande av TJÄNSTE MANNA CENTRALORGANISATION aa II

2 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1. Originalprotokoll fört vid sammanträde med representanter för olika tjänstemannaorganisationer i Stockholm den b november 1933* 2. Protokoll fört den 5 o c h 6 november 1933 vid sammanträde med representanter för o l i ka tjänstemannaorganisationer. 3. Originalprotokoll fört den uen 6 november 1933 med delegerade från tjänstemannaföreningar för bildande av central samorganisation (med bil. 1-3) U. Originalprotokoll fört vid sammanträde den 10 februari 193^ d arbetsutskottet inom delegationen för bildande av en central samorganisation av tjänstemän (bil. 1-2). 5» Originalprotokoll fört vid sammanträde den 9 waj 193^4 B*4 aelegationen för utredning om bildande av en central organisation för tjänstemän (bil. 1-3). 6. Criginalprotokoll fört vid sammanträde med arbetsutkottet inom Tjänstemännens Centralorganisation den 20 maj 193U ( t i l. 1-2). 7. Originalprotokoll fört vid sammanträde med interimsstyrelsen för Tjänstemännens Central organisation aen 7 december 1935 (bil. 1-3)» 8. Orinalprotokoll fört vid sammanträde med interimsstyrelsen för i'jänstemännens Centralorganisation den 11 december ly3&.

3 Protokoll fört söndagen c: en 5. nov vid sammanträde i Stockholm med representanter för olika tjänstemannaorganisat ioner. På förslag av folkskoleinspektör Liander flyttades sammanträdet frän Svenska Polisförbundets expedition t i l l Sveriges Allmänna Folkskollärareförenings rymligare lokaler, Vasagatan \0. i 1. Svenska Polisförbundets ordförande, överkonstapel B. Gustafsson hälsade de närvarande välkomna, varefter upprop förrättades. Nedanst ende organisationer voro företrädda av följande ombud: Försvarsväsendets underbefälsförbund Herr G. Svensson, Svenska Sinnessjukhusens förmansfören. " J. Ejlersen, Sveriges allmänna folkskollärarefören. " Ruben..agnsson, " E. Stålfelt, Sveriges Folkskollärareförbund " Llartin Liander, E. Bjerke, EtQ. Rosberg. Sveriges smäskollärarinneförening Fr. Hanna Eriksson, Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet Herr A. Deros, 0. F. Levin, Bergholtz, Sveriges Fattigvårds- och Barnavårds- n N.lvI.Hellichius funktionärers förbund f K.G.A.Lindeli,»t Riksförbundet för kommunaltjänstemän I.Leandersson, R i svenska städer N.A. Magnusson ft U. Tegnér, ft C.J. Ling, ft Svenska Polisföreningen C. Anselm, tt G.A. Grann, ft A. Barck, Svenska Lotsförbundet tt H.Bendt, ft Gävle Samarbetsnämnd K.G. Hordin, tt 0. Simpson, De Anställdas Centralorganisation ft von Zeipel, Svenska Polisförbundet tt B. Gustafsson, m Th. Bei.i er, tt L.E. Oolm,./iiå i\f\ Sveriges F01ksko11ärari nne f ör bund Fr» 1 LIaskinbef älsföreningen vid Statens Herr L s i nne s s j ukhu s CA. Apnbom, Bohusläns sjuksköterskeförening Fr. Augusta Andersson Sveriges Sinnessjukhus Arbetsledare- Herr Sven Hyberg förbund

4 Valdes t i l l ordförande, herr 15. Gustafsson, t i l l vice ordförande herr N.M. Hellichius och t i l l sekreterare herr F. Bergholtz. Ordföranden lämnade en orientering över konferensens syftemål och gav en översikt över Svenska Polisförbundets förberedande arbete»ed att fa detta sammanträde t i l l ständ och lämnad o orcl. även en ö- versikt över polismännens inställning t i l l centraliseringstanken och ansåg det förslag, som under sommaren framkommit som r e s u l t a t av Gefle samarbetsnämnds inbjudan t i l l konferens ej vara tillräckligt omfattande. Beträffande Polisförbundets inställning t i l l DACO vore det hans åsikt, att en anslutning dit icke hade mycken resomans inom Polisförbundet, som nog icke ville gå längre än att deltaga i bildandet av en sådan organisation, som den nu planerade. Talaren vore själv icke övertygad om lämpligheten av en anslutning t i l l LACO redan nu och föreslog, att konferensen uttalade sig för bildandet av en stats- och kommunaltjänstemännene centralorganisation Herr Hellichius uttalade de närvarandes uppskattning av Polisförbundets initiativ och lyckönskade förbundet t i l l det goda resultat, dess inbjudan lämnat, evad det angick anslutningen t i l l dagens sammanträde. 5. Herr von Zeipel uttryckte sin stora tillfredsställelse över att en diskussion i denna för tjänstemännen så viktiga angelägenhet kommit t i l l stand. Han uttryckte dock sitt beklagande över, att de statliga organisationerna ej talrikare mött upp t i l l denna konferens. Ta-

5 låren meddelade, att även en av statstjänstemannens organisationer är ansluten t i l l DACO, för vars verksamhet lämnades en utförlig redogörelse, av vilken bl.a. framgick följande. I den nu arbetande s.k. Fehrska kommittén finnas även tvenne ledamöter tillhörande DACO och dess ledning. Under år 1931 hade också från DACO framförts synpunkter i frågan om förhandlingsrätten, vilka kommo igen i den motion, som ingavs t i l l riksdagen och v i l k e n ledde t i l l v i s s a tillägg t i l l i n struktionen för statens förlikningsman. Skulle nu en centralorganisation komma t i l l stund vore detta givetvis en fördel, men man överskjuter dock pä framtiden den vitala frå gan om en sammansvetsning av tjänstemannaorganisationerna. Även om vissa skiljaktigheter förefinnas inom dessas intresseområden, finnas också en hel del gemensamma frågor, särskilt i fråga om lagstiftningen, där en organiserad samverkan skulle vara av största värde. En ytterligare fördel med en anslutning t i l l DACO vore av ekonomisk art. Redan nu finnes ju ett sekretariat i funktion, som säkerligen också skulle kunna utökas att omfatta flera organisationer utan att detta skulle medföra större kostnader. Talaren föreslog en gemensam diskussion om DACO såsom lämplig centralorganisation. Herr Hord in redogjorde för anledningen t i l l G-efle samarbetsnämnds bildande och lämnade en utförlig orientering över dess arbete, särskilt uppehållande sig vid förhandlingsfrågans mottagande i stadsfullmäktige, v i l k e t närmast v a r i t a n l e d n i n g t i l l a t t tanken på en r i k s-

6 samarbetsnämnd vuxit fram. Denna nämnd skulle endast s/ssla med förhandlingar och ej befatta sig med andra frågor, vilka som förut skulle handhavas av de olika riksorganisationernas lokalavdelningar. Man hade tänkt sig, att rikssamarbetsnämnden skulle bestå av riksorganisationernas styrelser, vilket vore en bra och b i l l i g utväg. Nu föreslagna centralorganisation komme nog att bliva ganska dyrbar. Då ett fatal statstjänstemannaförbund låtit sig representera vore grunden undanryckt för detjtilltänkta organisationsbygget. Detta bor de i stället ha t i l l första mål: rikssamarletsnämnd, sedan större sammanslutningar. Beklagade de privatanställda, vilka organisationsförhållanden talaren ansåg vara mindre tillfredsställande,' här om någonsin behövdes organisation. Herr,/agnsson framförde sin organisations stora sympatier för den tanke, som låg bafeom denna konferens. Det vore emellertid nödvändigt att från början förekomma en splittring vid försöken att realisera denna tanke. Hör närvarande vore icke Sveriges allmänna folkskollärareförening redo att binda sig flå en ny centralorganisation. Läget måste klarna först och ärendets detaljer närmare utformas. Särskilt måste därvid tagas under omprövning, dels en eventuell anslutning t i l l DACO och dels statstjäntemännens inställning. Man torde icke binda sig i förtid för det ena eller andra förslaget. I varje f a l l v i l l S.A.F.F. på a l l t sätt medverka t i l l, att frågan löstes och underströk föreningens beredvillighet* härtill.

7 Med anledning av herr Nordins yttrande ansåg talaren att herr N:s skisserade organisation vilade pä en allt för smal basis och vore det överflödigt att få t i l l stånd en organisation med en så begränsad arbetsuppgift. 8. Herr Levin instämde i herr.»agnssons yttrande angående herr Hordins relation av den föreslagna rikssamarbetsnämnden, som han ansåg onödig och mindre praktisk. Vad frågan om en centralorganisation angick, vore talaren och hans förbund mycket böjda för att låta LAGO bilda stommen t i l l denna. Talaren ansåg att såväl i privat, statlig och kommunal tjänst anställda borde inrymmas i en tjänstemännens centrala organisation. En sådan struktur har DACO, varför under noggra: nt övervägande borde tagas, om vi icke redan där kunna finna bästa lösningen på frågan. Beträffande DACO:s arbetssätt och värde som organisation underströk talaren de av herr von Zeipel framförda synpunkterna. 9-. Herr Liander meddelade att hans förbund icke givit ombuden f u l l makt att redan nu ansluta sig t i l l en eventuell central organisation. Instämde för övrigt i herr Jagnssons yttrande. Talaren framhöll såsom mindre lämpligt att redan på detta förberedande stadium meddelanden länmats såväl press som radio och detta i ganska kategorisk form. Emellertid hade denna konferens säkerligen f y l l t en stor uppgift genom att manifestera enigheten i tjänste-

8 männens organisationssträvanden. Hela frågan borde därför grundligt genomäiskuteras för att sedan föras vidare t i l l behandling av förnyade konferenser. 10. Ordföranden meddelade, att pressen givit allt för stora dimensioner åt en telefonintervju ock att det icke vore med hans v i l j a, saken bragts t i l l allmänhetens kännedom i denna form. 11. Herr Leanderson meddelade, a t t han i c k e nu vore beredd a t t ansluta sig t i l l en eventuell centralorganisation. Han vore närvarande i avsikt att avlyssna stämningen och framhöll, att man vid organisering måste börja i lilländan, varför han i detta sammanhang sympatiserade med Gefle samarbetsnämnds förslag. Ansåg att det icke vore ur vägen att närmare utforma denna tanke. 12. Fr,' Nygren betygade sin organisations intresse för nu diskuterade spörsmål men hade icke erhållit någon fullmakt för anslutning. Framhöll vikten av att dagens diskussion tog sikte på en centralorganisations omfattning och ändamål. I 13- Fröken Eriksson instämde med herrar Jagnsson, Liander och Fr. Nygren. 14. Herr Ejlersen uttryckte sitt beklagande över att statstjänstemännen voro så fåtal 1 igt företrädda. Han ansåg att det också vore att

9 beklaga om en blivande centralorganisation endast skulle komma att gälla kommunaltjänstemännen. Uttalade dock sin tro pa att en samling av samtliga tjänstemannagrupper äntligen efter många års försök skulle kunna realiseras Herr Llagnusson hade med intresse tagit del av herr von Zeipels anförande och biträdde dennes allmänna inställning t i l l organisations spörsmålet. Prässade mellan två fronter ha tjänstemännen alldeles sär skild anledning att i organisationen söka få bästa möjliga försvarsmedel. Därför är det också av största vikt att organisationsfrågan läges upp ordentligt. Därför bör en grundlig undersökning verkställas om en blivande centralorganisations omfattning. Ansåg det mycket viktigt att statstjänstemännen ytterligare tillfrågas och på allt sätt intresseras för saken. Det r e s u l t a t man för närvarande kunde komma t i l l vore e t t u t t a lande av representanter från vid dagens sammanträde deltagande organisationer och att en kommitté tillsättes för frågans ytter1isar e utredning» Vad beträffar G-efleeförslaget var det nog mindre lyckligt att detta kommit upp t i l l behandling vid detta tillfälle. Ansåg att det vore en[intern angelägenhet mellan kommunaltjänstemännen, som vunnit stöd från den organisation^talaren företrädde. 16. Herr Ahrnbom instämde i herr S j l e r s e n s yttrande och framhöll svårigheterna för en del mindre befattningshavaregrupper av statstjänstemän att få t i l l stånd livskraftiga organisationer, varför man med

10 glädje hälsat dagens initiativ. Lian hade däri velat se en möjlighet för en del statstjänstemän, att i den nu föreslagna centralorganisationen få sin organisatoriska hemvist. : 17. Ordföraiiden hemställde om ett mötets uttalande vilken omfattnin den föreslagna organisationen skulle få. 18. Herr Bjerke ansåg viktigt, att möjligheter lämnades öppna för ett nytt sammanträffande. Framhöll att kommunal- oc": statstjänstemän icke hava anledning att så starkt hålla på förhandlingsrätten som de privatanställda. Ansåg att mötet icke borde åtskiljas utan att en kommitté t i l l s a t t s att föra frågan vidare. 19. Herr Anshelm hade ej befogenhet att omedelbart taga ställning t i l l den nu föreliggande frågan, då detta vore hans förenings egen sak. Beträffande organisationens omfattning ade -två förslag framställts, cels för enbart kommunalanställda och dels för både statsoch kommunalanställda. Röstade för det förstnämnda förslaget och uttalade sin förvissning om att hans förening vore ev samma åsikt, då en centralorganisation av kommunalanställda säkerligen kunde uträtta en hel del, framförallt beträffande förhandlingsfrågans realiserande. Aven om talaren förordade detta förslag, ställde han sig icke avvisan de mot en undersökning om en anslutning t i l l EACO i senare hand. 20. Herr von Zeipel vände sig mot herr Bjerkes yttrande angående

11 förhandlingsfrågans mindre vikt för stats- och kommunaltjänstemän. Förhandlingsrätten är ett medel att nå ett målj anställningstrygghet och löneläget måste säkerställas. Den säkerligen bästa och kortaste vägen för att få förhandlingsrätten fastslagen går genom lagstiftning. För att kunna i önskad riktning påverka denna, är det av störs ta vikt, att många stå hakom de rättmätiga kraven. Framhöll vikten av att dagens möte lämnade ett resultat och att förhandlingarna e j runne ut i sanden. Instämde därför med herr Liander om att en kommitté tillsättes i och för en förutsättningslös u t redning. 21. Herr Nordin ansåg det vara i högsta grad beklämmande att avlyss na de lama uttryck för önskan om samarbete, som från de stora förbunden hörts under diskussionen. Ett resultat av densamma måste komma t i l l stånd. Föreslog därför en kommitté, eller ännu bättre en samarbetsnämnd, med uppgift att föra frågan framåt. Upprepade sina i föregående anföranden framförda synpunkter på rikssamarbetsnämndens lämplighet och föreslog att en sådan skulle bildas. 22. Herr Svensson meddelade, att hans förbund alltsedan 1918 haft ett mycket stort intresse för samarbete med andra organisationer. För de organisatoriska förhållandena bland statstjänstemänner lämnades en ingående redogörelse. Av största värde vore att fä svar på frugan, om den tilltänkta organisationens politiska inställning och om medlemsavgifterna t i l l

12 Ordföranden framhöll på herr Svenssons fråga, att det nu vore o- möjligt att fixera medlemsavgiftens storlek, men att denna under alla förhållanden måste hållas så låg, att envar kan komma ut med densamma. Lian hade ungefär tänkt sig en avgift mellan 50 öre och 1 krona pr år och medlem. Angående den politiska inställningen, är det alldeles självfallet, att en sådan organisation måste vara fullständigt politiskt neutral. 24. Herr Ling framhöll det glädjande faktum, att tjänstemännen allt mera börjat inse organisationens betydelse. I nu föreliggande fråga måste man emellertid gå fram mycket försiktigt. Polisförbundets förslag att genast bilda en centralorganisation vore ej möjligt att nu genomföra. Vi måste stanna vid det som är uppnåeligt och möjligt. \ / temannen ha stadsfullmäktige i olika kommuner, med andra Statstjänstemännen har riksdagen att taga hänsyn t i l l, kommunaltjäns- ordxarbetsgivare. LIellan de senare tjänstemännen och de privatanställda råda dock vissa likheter. I Göteborg hade organisationen gjort nytta även om man i en del frågor bl.a. angående förhandlingsrätten, önskade bättre bestämmelser. Talaren förordade Gefle-förslaget och föreslog bildandet av en samarbetsnämnd, då han ej trodde att tanken på en centralorganisation hade tillräckligt genomsyrat tjänstemännen, Ville dock instämma i herrar Lianders och Kordins yttranden ange ande tillsättande av en kommitté.

13 ganisationer. Som det viktigaste ändamålet och väl tän.vanflp. dsn M -i _ 25. Ordföranden vände sig mot ett par yttranden att organisationsa r b e t e t e j s k a l l börja uppifrån. Kan ansåg a t t j u s t a r b e t e t i föreliggande f a l l börjat nedifrån, när förbunden nu kommit tillsamman för att dryfta frågan. Denna hade ju sedan lång tid tillbaka dryftats ute i de olika förbunden vid olika tillfällen, varför man hade a l l anledning förmoda att tiden vore mogen för en sammanslutning. I 26. Herr Liander instämde med herr v. neipel angående vikten för kommunaltjänstemännen att erhålla förhandlingsrätt. Talaren vände sig därefter mot herr Kordins senaste yttrande och det klander denne framfört för de stora organisationernas ljumhet för organisationstankenyunder framhållande av att det vore en väsentlig skillnad att vara talesman för en sammanslutning av Gefle samarbetsnämnds omfattning och ombud för ett hela landet omfattande förbund, där helt andra hänsyn t i l l stadgar och kongressbeslut måste tagas. Talaren föreslog mötets ajournering och att ett utskott valdes att i och för meddelande t i l l pressen sammanfatta dagens diskussion. 27. Ordföra:iden framställde proposition om mötets fortsättning eller ajournering, varvid beslöts att debatten skulle fortsättas. 28, Herr Deros framhöll vikten av att redan nu tydligt klarlades centralorganisationens ändamål och omfattning, varvid en undersökning först borde ske angående dessa frågor v i d redan b e f i n t l i g a o r

14 vande organisationens arbetsområde ansåg talaren vara tillvaratagandet av medlemmarnas intressen i lö v :e-, tjänste- och rättsligt avseende. Beträffande omfattningen vore talaren mest böjd för att de tre tjänstemannagrupperna från staten, kommunen och privatanställda sammanfördes under ett tak, lämpligast DACO och framlade närmare sina synpunkter på det lämpliga** i en Sådan anordning. 29. Herr Levin anförde med anledning av herr Lings yttrande om förhandlingsrätten, att Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet fått t i l l stånd en förhandlingsordning i Landskrona, som täcker alla fordringar på en tillräcklig och god sådan. Talaren instämde vidare i herr Lianders replik t i l l herr."ordin angående skillnaden att vara talesman för ett eller annat, hundratal i samma stad boende tjänstemän och för ett förbund, som omfattar hela landet. Herr von Zeipel tyckte sig ev debatten hava funnit, att en del talare ansåg att ingenting fanns som organisatoriskt binder samman privatanställda och kommunaltjänstemän. Talaren vore av flerårig erfarenhet av motsatt uppfattning och framhöll massans betydelse vid påverkan av riksdagen och kommunala organ. Stt av organisationens viktigaste försvars- och hjälpmedel är argumenteringen, /inskaffandet av argument vore nödvändigt och medför ofta stora kostnader, v i l ka i avsevärd grad kunde förbilligas genom en större organisations vidsträcktare arbetsom åde och större resurser.i övrigt. Lian måste

15 räkna med att tjänstemännen alltjämt ställa sig oförstående inför organisationer "beroende på misstroende mot desammas effektivitet. Detta missförhållande måste ändras»vartill en större organisation på ett mycket verksamt sätt kunde bidraga. 31- Herr..aghsson framhöll att herr Hord in kategoriskt lämnat ett förslag, hur en centralorganisation skulle ordnas, samtidigt som han föreslog tillsättandet av en kommitté med uppdrag att komma med ett förslag. Talaren vore enig med herr Liander om tillsättandet av en kommitté och ett redaktionsutskott för förbindelse med pressen. Herr Leanderson anslöt sig också t i l l tanken på en kommitté och framhöll vikten av att icke representerade organisationer för statstjänstemän tillfrågades. Talren ansåg, att debatten gått i samarbetets tecken och trodde nog, att inga större svårigheter skulle möta för att senare ordna kommunaltjänstemännens särfrågor. Herr Bej^er meddelade att polisförbundet kanske isolerat sig väl mycket, varför det vore av största värde, att vid detta tillfälle få närmare diskutera, den. för våra organisationer så viktiga frågan. Egendomligt vore a t t den i c k e långt t i d i g a r e kommit upp t i l l behandling. Hade dagens diskussion hjälpt t i l l att väcka intresset i allt vidare tjänstemannakretsar vore mycket vunnet. Det stadgeförslag, som polisförbundet låtit uppgöra hade ej varit meningen att ta upp t i l l debatt utan överlämnades t i l l de närvarande som ett förslag, som vem som helst kunde ta sig en funderare över.* Instämde med de talare, som föreslagit tillsättandet av en kommitté.

16 32. Herr Nordin replikerade herr Liander och ansåg sig hava anledning att lämna DACO en del råd angående de privata tjänstemännens i Gefle organisering Ordföranden meddelade herr Nordin, att han personligen sökt förbindelse med DACO, som ej^sora herr N. yttrat, trängt sig på. 34. Tidsbegränsning föreslogs och bestämdes 3 ntf.ä«som maximitid för inlägg i debatten. 35. Herr Anshelm angav som sin uppfattning, att pressen ej borde få del av förhandlingarna. 3ö. Herr Grann vände sig mot det stadgeförslag som förelåg och ansåg att detsammas formulering endast skulle verka splittrande. Talren ansåg, att statstjänstemännen borde sammansluta sig för egen del utan samgående med kommunaltjänstemännen. 37- Herr von Zeipel anförde, att han gratulerat sig själv att vara i en församling av klokt organisationsfolk, men att han efter ett par av de senaste talarna tyvärr måste ändra denna sin uppfattning o c h meddelade h e r r N o r d i n, a t t DACO i c k e b e d r i v e r något värvningsningsarbete bland de enskilda privattjänstemännen. Då herr N. av

17 sitt senaste yttrande att döma ej var tillräckligt insatt i DACO:s syften och arbetssätt, vore talaren angelägen att något närmare in-. formera honom därom. Herr..agnsson bad, att till herr Hord in få framföra, att denne, som vid flera tillfällen under debatten talat om samarbete, tydligt angivit det sätt, varigenom samarbete ej ernås. f Ordföranden hade ordet för replik t i l l herr Grann angående stadgeförslaget. 40. Herr L i änder framliöll, att debatten knappast kunde lämna ytterligare resultat och föreslog val av ett redaktionsutskott nå tre personer. 41. T i l l redaktionsutskott valdes herrar Gustafsson, Liander och Bergholtz. % 42. Ått justera dagens protokoll utsåg ordföranden och vice ordföranden. Stockholm som ovan Yid pro tokollet justeras

18 v Förteckning över ombud. i - y Försvarsväsendets underbefälsförbund 0*df. G. Svensson^ T Svenska Si nne s s jukh u se n s förmansfören., Ordf. J. E-rikssoB Sveriges allmänna folk sko Härarförening Folkskoleinspektör E. Riksdagsman Ruben JJagnasoa Stålfelt V Sveriges Folkskollärareförbund / V ' t^v^rlä-rare / Fart in Liander Folkskollärare S. Ejerke 1/ Sveriges småskollärarinneförening 0m åsko Härar rinnan Hanna Eriksson 0 ^ * Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet Ordföranden 9-» Oroniér v. ordföranden Q. Levin Ombudsman F. Bergholtz L ^ Sveriges Fattigvårds och Barnavårds- * funktionärers förbund v/ Riksförbundet för kommunaltjänstemän i Svenska städer 1/ Svenska Polisföreningen Svenska Lotsförbundet v Gävle Samarbetsnämad Ordf. K.G. Nordin IJJOU. <X Simpson De Anställdas Centralorganisation Ordf. von Zeipel ^ Svenska Polisförbundet Ordf. B. Gustafsson Sekreterare Th. Beijer Ombudsman L.E. Colm

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Sveriges Folkskollärarinneförbund SF

Sveriges Folkskollärarinneförbund SF Sveriges Folkskollärarinneförbund SF Författare: Sofia Persson I nästan sextio år (1906-1963) hade folkskollärarinnorna en egen organisation som arbetade för jämställda villkor i läraryrket. Förbundet

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015

Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 Stadgar för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET Stadgarna är antagna vid förbundets representantskap den 21 mars 2015 STADGAR för SVENSKA TANDSKÖTERSKEFÖRBUNDET (STF) 1 Förbundets ändamål Svenska Tandsköterskeförbundet

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson.

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson. www.brfymer.se www.brfymer.se www.brfymer.se ) Protokoll fört vid sammanträde med bostadsföreningen Ymer u.p.a. i Uppsala den 8 September 1924. 1 Sammanträdet öppnades kl. 8.15 e.m. av styrelseordf. Hr.

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås

Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås Stadgar för Gränsta koloniträdgårdsförening i Västerås 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Gränsta Koloniträdgårdsförening. 2 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Gränsta koloniträdgårdsförening är en allmännyttig

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer