TCO:s ARKIV. Ser. sign.r^.^.reg. nr. Tid.l?.?.. i\'c\ym. nr. PROTOKOLL förda Tid sairamntraden med. Delegationen för bildande av TJÄNSTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TCO:s ARKIV. Ser. sign.r^.^.reg. nr. Tid.l?.?.. i\'c\ym. nr. PROTOKOLL förda Tid sairamntraden med. Delegationen för bildande av TJÄNSTE"

Transkript

1 TCO:s ARKIV Ser. sign.r^.^.reg. nr Tid.l?.?.. i\'c\ym nr. Utgallras Sign PROTOKOLL förda Tid sairamntraden med Delegationen för bildande av TJÄNSTE MANNA CENTRALORGANISATION aa II

2 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 1. Originalprotokoll fört vid sammanträde med representanter för olika tjänstemannaorganisationer i Stockholm den b november 1933* 2. Protokoll fört den 5 o c h 6 november 1933 vid sammanträde med representanter för o l i ka tjänstemannaorganisationer. 3. Originalprotokoll fört den uen 6 november 1933 med delegerade från tjänstemannaföreningar för bildande av central samorganisation (med bil. 1-3) U. Originalprotokoll fört vid sammanträde den 10 februari 193^ d arbetsutskottet inom delegationen för bildande av en central samorganisation av tjänstemän (bil. 1-2). 5» Originalprotokoll fört vid sammanträde den 9 waj 193^4 B*4 aelegationen för utredning om bildande av en central organisation för tjänstemän (bil. 1-3). 6. Criginalprotokoll fört vid sammanträde med arbetsutkottet inom Tjänstemännens Centralorganisation den 20 maj 193U ( t i l. 1-2). 7. Originalprotokoll fört vid sammanträde med interimsstyrelsen för Tjänstemännens Central organisation aen 7 december 1935 (bil. 1-3)» 8. Orinalprotokoll fört vid sammanträde med interimsstyrelsen för i'jänstemännens Centralorganisation den 11 december ly3&.

3 Protokoll fört söndagen c: en 5. nov vid sammanträde i Stockholm med representanter för olika tjänstemannaorganisat ioner. På förslag av folkskoleinspektör Liander flyttades sammanträdet frän Svenska Polisförbundets expedition t i l l Sveriges Allmänna Folkskollärareförenings rymligare lokaler, Vasagatan \0. i 1. Svenska Polisförbundets ordförande, överkonstapel B. Gustafsson hälsade de närvarande välkomna, varefter upprop förrättades. Nedanst ende organisationer voro företrädda av följande ombud: Försvarsväsendets underbefälsförbund Herr G. Svensson, Svenska Sinnessjukhusens förmansfören. " J. Ejlersen, Sveriges allmänna folkskollärarefören. " Ruben..agnsson, " E. Stålfelt, Sveriges Folkskollärareförbund " Llartin Liander, E. Bjerke, EtQ. Rosberg. Sveriges smäskollärarinneförening Fr. Hanna Eriksson, Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet Herr A. Deros, 0. F. Levin, Bergholtz, Sveriges Fattigvårds- och Barnavårds- n N.lvI.Hellichius funktionärers förbund f K.G.A.Lindeli,»t Riksförbundet för kommunaltjänstemän I.Leandersson, R i svenska städer N.A. Magnusson ft U. Tegnér, ft C.J. Ling, ft Svenska Polisföreningen C. Anselm, tt G.A. Grann, ft A. Barck, Svenska Lotsförbundet tt H.Bendt, ft Gävle Samarbetsnämnd K.G. Hordin, tt 0. Simpson, De Anställdas Centralorganisation ft von Zeipel, Svenska Polisförbundet tt B. Gustafsson, m Th. Bei.i er, tt L.E. Oolm,./iiå i\f\ Sveriges F01ksko11ärari nne f ör bund Fr» 1 LIaskinbef älsföreningen vid Statens Herr L s i nne s s j ukhu s CA. Apnbom, Bohusläns sjuksköterskeförening Fr. Augusta Andersson Sveriges Sinnessjukhus Arbetsledare- Herr Sven Hyberg förbund

4 Valdes t i l l ordförande, herr 15. Gustafsson, t i l l vice ordförande herr N.M. Hellichius och t i l l sekreterare herr F. Bergholtz. Ordföranden lämnade en orientering över konferensens syftemål och gav en översikt över Svenska Polisförbundets förberedande arbete»ed att fa detta sammanträde t i l l ständ och lämnad o orcl. även en ö- versikt över polismännens inställning t i l l centraliseringstanken och ansåg det förslag, som under sommaren framkommit som r e s u l t a t av Gefle samarbetsnämnds inbjudan t i l l konferens ej vara tillräckligt omfattande. Beträffande Polisförbundets inställning t i l l DACO vore det hans åsikt, att en anslutning dit icke hade mycken resomans inom Polisförbundet, som nog icke ville gå längre än att deltaga i bildandet av en sådan organisation, som den nu planerade. Talaren vore själv icke övertygad om lämpligheten av en anslutning t i l l LACO redan nu och föreslog, att konferensen uttalade sig för bildandet av en stats- och kommunaltjänstemännene centralorganisation Herr Hellichius uttalade de närvarandes uppskattning av Polisförbundets initiativ och lyckönskade förbundet t i l l det goda resultat, dess inbjudan lämnat, evad det angick anslutningen t i l l dagens sammanträde. 5. Herr von Zeipel uttryckte sin stora tillfredsställelse över att en diskussion i denna för tjänstemännen så viktiga angelägenhet kommit t i l l stand. Han uttryckte dock sitt beklagande över, att de statliga organisationerna ej talrikare mött upp t i l l denna konferens. Ta-

5 låren meddelade, att även en av statstjänstemannens organisationer är ansluten t i l l DACO, för vars verksamhet lämnades en utförlig redogörelse, av vilken bl.a. framgick följande. I den nu arbetande s.k. Fehrska kommittén finnas även tvenne ledamöter tillhörande DACO och dess ledning. Under år 1931 hade också från DACO framförts synpunkter i frågan om förhandlingsrätten, vilka kommo igen i den motion, som ingavs t i l l riksdagen och v i l k e n ledde t i l l v i s s a tillägg t i l l i n struktionen för statens förlikningsman. Skulle nu en centralorganisation komma t i l l stund vore detta givetvis en fördel, men man överskjuter dock pä framtiden den vitala frå gan om en sammansvetsning av tjänstemannaorganisationerna. Även om vissa skiljaktigheter förefinnas inom dessas intresseområden, finnas också en hel del gemensamma frågor, särskilt i fråga om lagstiftningen, där en organiserad samverkan skulle vara av största värde. En ytterligare fördel med en anslutning t i l l DACO vore av ekonomisk art. Redan nu finnes ju ett sekretariat i funktion, som säkerligen också skulle kunna utökas att omfatta flera organisationer utan att detta skulle medföra större kostnader. Talaren föreslog en gemensam diskussion om DACO såsom lämplig centralorganisation. Herr Hord in redogjorde för anledningen t i l l G-efle samarbetsnämnds bildande och lämnade en utförlig orientering över dess arbete, särskilt uppehållande sig vid förhandlingsfrågans mottagande i stadsfullmäktige, v i l k e t närmast v a r i t a n l e d n i n g t i l l a t t tanken på en r i k s-

6 samarbetsnämnd vuxit fram. Denna nämnd skulle endast s/ssla med förhandlingar och ej befatta sig med andra frågor, vilka som förut skulle handhavas av de olika riksorganisationernas lokalavdelningar. Man hade tänkt sig, att rikssamarbetsnämnden skulle bestå av riksorganisationernas styrelser, vilket vore en bra och b i l l i g utväg. Nu föreslagna centralorganisation komme nog att bliva ganska dyrbar. Då ett fatal statstjänstemannaförbund låtit sig representera vore grunden undanryckt för detjtilltänkta organisationsbygget. Detta bor de i stället ha t i l l första mål: rikssamarletsnämnd, sedan större sammanslutningar. Beklagade de privatanställda, vilka organisationsförhållanden talaren ansåg vara mindre tillfredsställande,' här om någonsin behövdes organisation. Herr,/agnsson framförde sin organisations stora sympatier för den tanke, som låg bafeom denna konferens. Det vore emellertid nödvändigt att från början förekomma en splittring vid försöken att realisera denna tanke. Hör närvarande vore icke Sveriges allmänna folkskollärareförening redo att binda sig flå en ny centralorganisation. Läget måste klarna först och ärendets detaljer närmare utformas. Särskilt måste därvid tagas under omprövning, dels en eventuell anslutning t i l l DACO och dels statstjäntemännens inställning. Man torde icke binda sig i förtid för det ena eller andra förslaget. I varje f a l l v i l l S.A.F.F. på a l l t sätt medverka t i l l, att frågan löstes och underströk föreningens beredvillighet* härtill.

7 Med anledning av herr Nordins yttrande ansåg talaren att herr N:s skisserade organisation vilade pä en allt för smal basis och vore det överflödigt att få t i l l stånd en organisation med en så begränsad arbetsuppgift. 8. Herr Levin instämde i herr.»agnssons yttrande angående herr Hordins relation av den föreslagna rikssamarbetsnämnden, som han ansåg onödig och mindre praktisk. Vad frågan om en centralorganisation angick, vore talaren och hans förbund mycket böjda för att låta LAGO bilda stommen t i l l denna. Talaren ansåg att såväl i privat, statlig och kommunal tjänst anställda borde inrymmas i en tjänstemännens centrala organisation. En sådan struktur har DACO, varför under noggra: nt övervägande borde tagas, om vi icke redan där kunna finna bästa lösningen på frågan. Beträffande DACO:s arbetssätt och värde som organisation underströk talaren de av herr von Zeipel framförda synpunkterna. 9-. Herr Liander meddelade att hans förbund icke givit ombuden f u l l makt att redan nu ansluta sig t i l l en eventuell central organisation. Instämde för övrigt i herr Jagnssons yttrande. Talaren framhöll såsom mindre lämpligt att redan på detta förberedande stadium meddelanden länmats såväl press som radio och detta i ganska kategorisk form. Emellertid hade denna konferens säkerligen f y l l t en stor uppgift genom att manifestera enigheten i tjänste-

8 männens organisationssträvanden. Hela frågan borde därför grundligt genomäiskuteras för att sedan föras vidare t i l l behandling av förnyade konferenser. 10. Ordföranden meddelade, att pressen givit allt för stora dimensioner åt en telefonintervju ock att det icke vore med hans v i l j a, saken bragts t i l l allmänhetens kännedom i denna form. 11. Herr Leanderson meddelade, a t t han i c k e nu vore beredd a t t ansluta sig t i l l en eventuell centralorganisation. Han vore närvarande i avsikt att avlyssna stämningen och framhöll, att man vid organisering måste börja i lilländan, varför han i detta sammanhang sympatiserade med Gefle samarbetsnämnds förslag. Ansåg att det icke vore ur vägen att närmare utforma denna tanke. 12. Fr,' Nygren betygade sin organisations intresse för nu diskuterade spörsmål men hade icke erhållit någon fullmakt för anslutning. Framhöll vikten av att dagens diskussion tog sikte på en centralorganisations omfattning och ändamål. I 13- Fröken Eriksson instämde med herrar Jagnsson, Liander och Fr. Nygren. 14. Herr Ejlersen uttryckte sitt beklagande över att statstjänstemännen voro så fåtal 1 igt företrädda. Han ansåg att det också vore att

9 beklaga om en blivande centralorganisation endast skulle komma att gälla kommunaltjänstemännen. Uttalade dock sin tro pa att en samling av samtliga tjänstemannagrupper äntligen efter många års försök skulle kunna realiseras Herr Llagnusson hade med intresse tagit del av herr von Zeipels anförande och biträdde dennes allmänna inställning t i l l organisations spörsmålet. Prässade mellan två fronter ha tjänstemännen alldeles sär skild anledning att i organisationen söka få bästa möjliga försvarsmedel. Därför är det också av största vikt att organisationsfrågan läges upp ordentligt. Därför bör en grundlig undersökning verkställas om en blivande centralorganisations omfattning. Ansåg det mycket viktigt att statstjänstemännen ytterligare tillfrågas och på allt sätt intresseras för saken. Det r e s u l t a t man för närvarande kunde komma t i l l vore e t t u t t a lande av representanter från vid dagens sammanträde deltagande organisationer och att en kommitté tillsättes för frågans ytter1isar e utredning» Vad beträffar G-efleeförslaget var det nog mindre lyckligt att detta kommit upp t i l l behandling vid detta tillfälle. Ansåg att det vore en[intern angelägenhet mellan kommunaltjänstemännen, som vunnit stöd från den organisation^talaren företrädde. 16. Herr Ahrnbom instämde i herr S j l e r s e n s yttrande och framhöll svårigheterna för en del mindre befattningshavaregrupper av statstjänstemän att få t i l l stånd livskraftiga organisationer, varför man med

10 glädje hälsat dagens initiativ. Lian hade däri velat se en möjlighet för en del statstjänstemän, att i den nu föreslagna centralorganisationen få sin organisatoriska hemvist. : 17. Ordföraiiden hemställde om ett mötets uttalande vilken omfattnin den föreslagna organisationen skulle få. 18. Herr Bjerke ansåg viktigt, att möjligheter lämnades öppna för ett nytt sammanträffande. Framhöll att kommunal- oc": statstjänstemän icke hava anledning att så starkt hålla på förhandlingsrätten som de privatanställda. Ansåg att mötet icke borde åtskiljas utan att en kommitté t i l l s a t t s att föra frågan vidare. 19. Herr Anshelm hade ej befogenhet att omedelbart taga ställning t i l l den nu föreliggande frågan, då detta vore hans förenings egen sak. Beträffande organisationens omfattning ade -två förslag framställts, cels för enbart kommunalanställda och dels för både statsoch kommunalanställda. Röstade för det förstnämnda förslaget och uttalade sin förvissning om att hans förening vore ev samma åsikt, då en centralorganisation av kommunalanställda säkerligen kunde uträtta en hel del, framförallt beträffande förhandlingsfrågans realiserande. Aven om talaren förordade detta förslag, ställde han sig icke avvisan de mot en undersökning om en anslutning t i l l EACO i senare hand. 20. Herr von Zeipel vände sig mot herr Bjerkes yttrande angående

11 förhandlingsfrågans mindre vikt för stats- och kommunaltjänstemän. Förhandlingsrätten är ett medel att nå ett målj anställningstrygghet och löneläget måste säkerställas. Den säkerligen bästa och kortaste vägen för att få förhandlingsrätten fastslagen går genom lagstiftning. För att kunna i önskad riktning påverka denna, är det av störs ta vikt, att många stå hakom de rättmätiga kraven. Framhöll vikten av att dagens möte lämnade ett resultat och att förhandlingarna e j runne ut i sanden. Instämde därför med herr Liander om att en kommitté tillsättes i och för en förutsättningslös u t redning. 21. Herr Nordin ansåg det vara i högsta grad beklämmande att avlyss na de lama uttryck för önskan om samarbete, som från de stora förbunden hörts under diskussionen. Ett resultat av densamma måste komma t i l l stånd. Föreslog därför en kommitté, eller ännu bättre en samarbetsnämnd, med uppgift att föra frågan framåt. Upprepade sina i föregående anföranden framförda synpunkter på rikssamarbetsnämndens lämplighet och föreslog att en sådan skulle bildas. 22. Herr Svensson meddelade, att hans förbund alltsedan 1918 haft ett mycket stort intresse för samarbete med andra organisationer. För de organisatoriska förhållandena bland statstjänstemänner lämnades en ingående redogörelse. Av största värde vore att fä svar på frugan, om den tilltänkta organisationens politiska inställning och om medlemsavgifterna t i l l

12 Ordföranden framhöll på herr Svenssons fråga, att det nu vore o- möjligt att fixera medlemsavgiftens storlek, men att denna under alla förhållanden måste hållas så låg, att envar kan komma ut med densamma. Lian hade ungefär tänkt sig en avgift mellan 50 öre och 1 krona pr år och medlem. Angående den politiska inställningen, är det alldeles självfallet, att en sådan organisation måste vara fullständigt politiskt neutral. 24. Herr Ling framhöll det glädjande faktum, att tjänstemännen allt mera börjat inse organisationens betydelse. I nu föreliggande fråga måste man emellertid gå fram mycket försiktigt. Polisförbundets förslag att genast bilda en centralorganisation vore ej möjligt att nu genomföra. Vi måste stanna vid det som är uppnåeligt och möjligt. \ / temannen ha stadsfullmäktige i olika kommuner, med andra Statstjänstemännen har riksdagen att taga hänsyn t i l l, kommunaltjäns- ordxarbetsgivare. LIellan de senare tjänstemännen och de privatanställda råda dock vissa likheter. I Göteborg hade organisationen gjort nytta även om man i en del frågor bl.a. angående förhandlingsrätten, önskade bättre bestämmelser. Talaren förordade Gefle-förslaget och föreslog bildandet av en samarbetsnämnd, då han ej trodde att tanken på en centralorganisation hade tillräckligt genomsyrat tjänstemännen, Ville dock instämma i herrar Lianders och Kordins yttranden ange ande tillsättande av en kommitté.

13 ganisationer. Som det viktigaste ändamålet och väl tän.vanflp. dsn M -i _ 25. Ordföranden vände sig mot ett par yttranden att organisationsa r b e t e t e j s k a l l börja uppifrån. Kan ansåg a t t j u s t a r b e t e t i föreliggande f a l l börjat nedifrån, när förbunden nu kommit tillsamman för att dryfta frågan. Denna hade ju sedan lång tid tillbaka dryftats ute i de olika förbunden vid olika tillfällen, varför man hade a l l anledning förmoda att tiden vore mogen för en sammanslutning. I 26. Herr Liander instämde med herr v. neipel angående vikten för kommunaltjänstemännen att erhålla förhandlingsrätt. Talaren vände sig därefter mot herr Kordins senaste yttrande och det klander denne framfört för de stora organisationernas ljumhet för organisationstankenyunder framhållande av att det vore en väsentlig skillnad att vara talesman för en sammanslutning av Gefle samarbetsnämnds omfattning och ombud för ett hela landet omfattande förbund, där helt andra hänsyn t i l l stadgar och kongressbeslut måste tagas. Talaren föreslog mötets ajournering och att ett utskott valdes att i och för meddelande t i l l pressen sammanfatta dagens diskussion. 27. Ordföra:iden framställde proposition om mötets fortsättning eller ajournering, varvid beslöts att debatten skulle fortsättas. 28, Herr Deros framhöll vikten av att redan nu tydligt klarlades centralorganisationens ändamål och omfattning, varvid en undersökning först borde ske angående dessa frågor v i d redan b e f i n t l i g a o r

14 vande organisationens arbetsområde ansåg talaren vara tillvaratagandet av medlemmarnas intressen i lö v :e-, tjänste- och rättsligt avseende. Beträffande omfattningen vore talaren mest böjd för att de tre tjänstemannagrupperna från staten, kommunen och privatanställda sammanfördes under ett tak, lämpligast DACO och framlade närmare sina synpunkter på det lämpliga** i en Sådan anordning. 29. Herr Levin anförde med anledning av herr Lings yttrande om förhandlingsrätten, att Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet fått t i l l stånd en förhandlingsordning i Landskrona, som täcker alla fordringar på en tillräcklig och god sådan. Talaren instämde vidare i herr Lianders replik t i l l herr."ordin angående skillnaden att vara talesman för ett eller annat, hundratal i samma stad boende tjänstemän och för ett förbund, som omfattar hela landet. Herr von Zeipel tyckte sig ev debatten hava funnit, att en del talare ansåg att ingenting fanns som organisatoriskt binder samman privatanställda och kommunaltjänstemän. Talaren vore av flerårig erfarenhet av motsatt uppfattning och framhöll massans betydelse vid påverkan av riksdagen och kommunala organ. Stt av organisationens viktigaste försvars- och hjälpmedel är argumenteringen, /inskaffandet av argument vore nödvändigt och medför ofta stora kostnader, v i l ka i avsevärd grad kunde förbilligas genom en större organisations vidsträcktare arbetsom åde och större resurser.i övrigt. Lian måste

15 räkna med att tjänstemännen alltjämt ställa sig oförstående inför organisationer "beroende på misstroende mot desammas effektivitet. Detta missförhållande måste ändras»vartill en större organisation på ett mycket verksamt sätt kunde bidraga. 31- Herr..aghsson framhöll att herr Hord in kategoriskt lämnat ett förslag, hur en centralorganisation skulle ordnas, samtidigt som han föreslog tillsättandet av en kommitté med uppdrag att komma med ett förslag. Talaren vore enig med herr Liander om tillsättandet av en kommitté och ett redaktionsutskott för förbindelse med pressen. Herr Leanderson anslöt sig också t i l l tanken på en kommitté och framhöll vikten av att icke representerade organisationer för statstjänstemän tillfrågades. Talren ansåg, att debatten gått i samarbetets tecken och trodde nog, att inga större svårigheter skulle möta för att senare ordna kommunaltjänstemännens särfrågor. Herr Bej^er meddelade att polisförbundet kanske isolerat sig väl mycket, varför det vore av största värde, att vid detta tillfälle få närmare diskutera, den. för våra organisationer så viktiga frågan. Egendomligt vore a t t den i c k e långt t i d i g a r e kommit upp t i l l behandling. Hade dagens diskussion hjälpt t i l l att väcka intresset i allt vidare tjänstemannakretsar vore mycket vunnet. Det stadgeförslag, som polisförbundet låtit uppgöra hade ej varit meningen att ta upp t i l l debatt utan överlämnades t i l l de närvarande som ett förslag, som vem som helst kunde ta sig en funderare över.* Instämde med de talare, som föreslagit tillsättandet av en kommitté.

16 32. Herr Nordin replikerade herr Liander och ansåg sig hava anledning att lämna DACO en del råd angående de privata tjänstemännens i Gefle organisering Ordföranden meddelade herr Nordin, att han personligen sökt förbindelse med DACO, som ej^sora herr N. yttrat, trängt sig på. 34. Tidsbegränsning föreslogs och bestämdes 3 ntf.ä«som maximitid för inlägg i debatten. 35. Herr Anshelm angav som sin uppfattning, att pressen ej borde få del av förhandlingarna. 3ö. Herr Grann vände sig mot det stadgeförslag som förelåg och ansåg att detsammas formulering endast skulle verka splittrande. Talren ansåg, att statstjänstemännen borde sammansluta sig för egen del utan samgående med kommunaltjänstemännen. 37- Herr von Zeipel anförde, att han gratulerat sig själv att vara i en församling av klokt organisationsfolk, men att han efter ett par av de senaste talarna tyvärr måste ändra denna sin uppfattning o c h meddelade h e r r N o r d i n, a t t DACO i c k e b e d r i v e r något värvningsningsarbete bland de enskilda privattjänstemännen. Då herr N. av

17 sitt senaste yttrande att döma ej var tillräckligt insatt i DACO:s syften och arbetssätt, vore talaren angelägen att något närmare in-. formera honom därom. Herr..agnsson bad, att till herr Hord in få framföra, att denne, som vid flera tillfällen under debatten talat om samarbete, tydligt angivit det sätt, varigenom samarbete ej ernås. f Ordföranden hade ordet för replik t i l l herr Grann angående stadgeförslaget. 40. Herr L i änder framliöll, att debatten knappast kunde lämna ytterligare resultat och föreslog val av ett redaktionsutskott nå tre personer. 41. T i l l redaktionsutskott valdes herrar Gustafsson, Liander och Bergholtz. % 42. Ått justera dagens protokoll utsåg ordföranden och vice ordföranden. Stockholm som ovan Yid pro tokollet justeras

18 v Förteckning över ombud. i - y Försvarsväsendets underbefälsförbund 0*df. G. Svensson^ T Svenska Si nne s s jukh u se n s förmansfören., Ordf. J. E-rikssoB Sveriges allmänna folk sko Härarförening Folkskoleinspektör E. Riksdagsman Ruben JJagnasoa Stålfelt V Sveriges Folkskollärareförbund / V ' t^v^rlä-rare / Fart in Liander Folkskollärare S. Ejerke 1/ Sveriges småskollärarinneförening 0m åsko Härar rinnan Hanna Eriksson 0 ^ * Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet Ordföranden 9-» Oroniér v. ordföranden Q. Levin Ombudsman F. Bergholtz L ^ Sveriges Fattigvårds och Barnavårds- * funktionärers förbund v/ Riksförbundet för kommunaltjänstemän i Svenska städer 1/ Svenska Polisföreningen Svenska Lotsförbundet v Gävle Samarbetsnämad Ordf. K.G. Nordin IJJOU. <X Simpson De Anställdas Centralorganisation Ordf. von Zeipel ^ Svenska Polisförbundet Ordf. B. Gustafsson Sekreterare Th. Beijer Ombudsman L.E. Colm

STADGAR. Sverges Folkskollärarförbund.

STADGAR. Sverges Folkskollärarförbund. STADGAR för Sverges Folkskollärarförbund. Antagna å kongressen i Stockholm den 4 5 januari 1920 med ändringar å kongressen i Örebro den 2 4 aug. 1920. Ändamål. 1. Sverges Folkskollärarförbund strävar att

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Partistadgar för Liberalerna

Partistadgar för Liberalerna Partistadgar för Liberalerna antagna av landsmötet 2007, senast uppdaterade vid landsmötet 2015 1. Ändamål Liberalernas uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR. för. Ändamål.

STADGAR. för. Ändamål. STADGAR för Läroverkslärarnes Riksförbund. Ändamål. ' 1- Läroverkslärarnes Riksförbund, som skall utgöra ett föreningsband mellan lärarne vid de allmänna läroverken oeh vid statens seminarier, har till

Läs mer

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb 1 Klubbens namn Ungdomsklubbens namn är Dalarnas Dövas Ungdomsklubb. Klubben är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdoms Förbund och Dalarnas

Läs mer

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte )

RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte ) RFSL Ungdoms normalstadga för distrikt (Uppdaterad enligt kongressen 2015, antagen av RFSL Ungdom Öts extra årsmöte 2015-05-10) 1 Namn Distriktets namn är organisationens namn följt av det namn som förbundsstyrelsen

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet.

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet. ARBETSORDNING FÖR UPPSALA STUDENTKÅRS FULLMÄKTIGE Antagen av fullmäktige den 16 april 2012 1 Ledamöter och suppleanter Vid röstsammanräkningen fördelas mandaten mellan i valet deltagande partier enligt

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

DAC O-TCO-KOMMITTÉNS. Betänkande. angående sammanslagningen av Daco (De anställdas centralorganisation) och. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

DAC O-TCO-KOMMITTÉNS. Betänkande. angående sammanslagningen av Daco (De anställdas centralorganisation) och. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) DAC O-TCO-KOMMITTÉNS Betänkande angående sammanslagningen av Daco (De anställdas centralorganisation) och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) jämte Stadgar för Tjänstemännens Centralorganisation Till

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSTEATERN

STADGAR FÖR RIKSTEATERN STADGAR FÖR RIKSTEATERN Antagna på Riksteaterns kongress den 22 maj 2011 Inledande bestämmelser 1 Riksteatern är en sammanslutning av Riksteaterföreningar och andra anslutna organisationer. Till Riksteatern

Läs mer

STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE

STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE DE NORDISKA LANTMÄTARFÖRENINGARNAS 1984-07-01 1(5) STADGAR RÖRANDE LANTMÄTARNAS NORDISKA SAMARBETE AVD I INLEDNING 1 Lantmätarnas nordiska samarbete har till ändamål att ytterligare stärka samhörigheten

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

STADGAR FÖR M-BÅTSFÖRBUNDET

STADGAR FÖR M-BÅTSFÖRBUNDET STADGAR FÖR M-BÅTSFÖRBUNDET ANTAGNA VID ÅRSMÖTE 2004, ATT GÄLLA FRÅN ÅRSMÖTET 2005 STADGAR FÖR M-BÅTSFÖRBUNDET... 1 KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 KAPITEL II ÅRSMÖTE... 4 KAPITEL III FÖRBUNDSSTYRELSE...

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

Stadgar för Stureby SK

Stadgar för Stureby SK Stadgar för Stureby SK 1 Föreningen har till uppgift främja och genom sina medlemmar utöva allmän idrottslig verksamhet. För detta ändamål skall föreningen verka för idrottens bästa, välja ändamålsenliga

Läs mer

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR

STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR STADGAR FÖR HÄSSELBY STRANDS SJÖSCOUTKÅR 1 Scoutkårens uppgift och verksamhetsort Scoutkårens namn är. Verksamhetsort är Hässelby Strand, Stockholm. Scoutkåren ska vara ansluten till Svenska Scoutförbundet.

Läs mer

Stadgar för Lidingö Ryttarförening. medlem i Svenska Ridsport Förbundet

Stadgar för Lidingö Ryttarförening. medlem i Svenska Ridsport Förbundet Stadgar för Lidingö Ryttarförening medlem i Svenska Ridsport Förbundet Bildat 1950 Stadgar ändrade på extra allmänt möte den 27 september 1994. 1 Ändamål Lidingö Ryttarförening är en ideell förening som

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 STADGAR Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 1 2 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Hjärt- och Lungsjukas förening i och den är en lokalförening inom Hjärt-

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

4:1 Samfundet. Örebro Andliga Kyrka/Spiritualistiskt Center utövar sin verksamhet i enlighet med dessa stadgar och riktlinjer genom följande organ:

4:1 Samfundet. Örebro Andliga Kyrka/Spiritualistiskt Center utövar sin verksamhet i enlighet med dessa stadgar och riktlinjer genom följande organ: STADGAR för Samfundet, Örebro Andliga Kyrka/Spiritualistiskt Center 1 Namn 1:1 Samfundets namn är: Örebro Andliga Kyrka/Spiritualistiskt Center 2 Ändamål 2:1 Ändamålet med samfundet är: Att stärka den

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS

FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS T(R) 135 Västerås FLOTTANS MÄN VÄSTERÅS Stadgar för lokalavdelningen Flottans Män i Västerås 1 Ändamål Flottans Män i Västerås är en av f.n. 24 lokalavdelningar i Sverige underställda Riksförbundet Flottans

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Storebro Royal Cruiser Club

Storebro Royal Cruiser Club Sida 1 av 5 Storebro Royal Cruiser Club - 2016 1 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för ägare av Storebrobåtar och skall tillvarata medlemmarnas intresse för Storebrobåtar och sjöliv samt

Läs mer

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005)

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) Hallands Konstförening 1 Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Hallands Konstförening har till uppgift att väcka, underhålla och

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen

STADGAR För den ideella föreningen STADGAR För den ideella föreningen SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET Med hemort/säte i TÄBY KOMMUN, Stockholms län Antagna av kongressen den 29 januari 1967 i Kristinehamn. Med ändringar under kongresserna 1980

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011

Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011 Nämndemännens Riksförbunds stadgar antagna vid kongressen i Karlskrona 2011 1. Namn, säte och ändamål Förbundet är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna nämndemän, jurymän

Läs mer

Förslag till stadgar för församling

Förslag till stadgar för församling Förslag till stadgar för församling Equmeniakyrkan [ortnamn] är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församling,

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping

STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping STADGAR för Elevkåren vid Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping antagna den 15/2 1931 och den 22/5 1931 den 11/4 1978 och den 30/5 1978 den 26/2 1986 och den 21/5 1986 samt den 24/2 2009 och den 28/5 2009

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

Stadgar för PTC User Sweden

Stadgar för PTC User Sweden 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är PTC User Sweden. Dess postadress ska vara ordförandens företagsadress. Dess firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt av övriga ordinarie styrelseledamöter,

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Stadgar Folk och Försvar

Stadgar Folk och Försvar Stadgar Folk och Försvar Fastställda av årsmötet den 18 april 2012 1 FÖRBUNDETS UPPGIFTER Centralförbundet Folk och Försvar (FoF) är en partipolitiskt obunden sammanslutning av demokratiska riksorganisationer,

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb

En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb En liten skrift med tips och råd om hur man startar en MC-klubb 2 Varför starta mc-klubb? Att starta en mc-klubb innebär att man samlas runt det gemensamma intresset motorcykeln. En SMC-klubb visar genom

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för xxgårdens Gårdsförening

Stadgar för xxgårdens Gårdsförening Förslag till stadgar i förening med andelar. Stadgar för xxgårdens Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma zzzz-zz-zz. 1. FÖRENINGENS NAMN xxgårdens Gårdsförening

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)

Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) STADGAR 2016-09-01 Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) Reviderade 1993-05-03, 1995-06-02, 1995-09-29, 1997-09-22, 1999-09-27, 2001-05-23, 2001-12-27, 2003-05-01, 2011-09-27, 2013-11-12

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern

STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern STADGAR FÖR LANDSKRONA MUSIK & TEATER En del av Riksteatern Normalstadgar - Antagna på Riksteaterns kongress den 10 maj 2015 Inledande bestämmelser 1 Riksteaterföreningen Landskrona Musik & Teater en del

Läs mer

Vasa Svenska Kvinnoklubb.

Vasa Svenska Kvinnoklubb. Stadgar för Vasa Svenska Kvinnoklubb. S i. Vasa Svenska Kvinnoklubb utgör en filial av Finlands Svenska Kvinnoförbund, som har sin centralstyrelse i Helsingfors. 2. Föreningens ändamål är att förena svenska

Läs mer

Stadgar Författarcentrum Väst

Stadgar Författarcentrum Väst Stadgar Författarcentrum Väst 1. Författarcentrum Västs uppgift Författarcentrum Västs uppgift är att skapa vidgade kontakter mellan författare och andra människor, att föra litteraturen ut i samhället,

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin

Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Svensk Förening för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin Stadgar Uppgift och organisation 1. Svensk förening för klinisk immunologi och transfusionsmedicin är en sammanslutning av läkare och andra

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund Stadgar Bilaga 1 Normalstadgar för Distriktsseglarförbund 0 NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKTSSEGLARFÖRBUND (DSF) KAPITEL - OCH PARAGRAFREGISTER Sid KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift... 15 2 Sammansättning...

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Södra Motorcykelförbundet STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Motorcykelförbundet (SMF) skall enligt dessa stadgar och Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundets

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer