Svar på enkät om studentkårernas verksamhet och ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svar på enkät om studentkårernas verksamhet och ekonomi"

Transkript

1 Obligatorieutredningen Svar på enkät om studentkårernas verksamhet och ekonomi Medicinska Föreningen i Stockholm, studentkår vid Karolinska Institutet, avlämnar härmed sitt svar på Obligatorieutredningens enkät om studentkårernas verksamhet och ekonomi. 1. ALLMÄNT Stadgar, årsredovisning och budget bifogas. a. Antal kårmedlemmar: Kåren beräknas under innevarande år ha i snitt över både vår- och hösttermin ha ca medlemmar. b. Terminsavgift och andra avgifter: terminsavgift terminsavgift för begränsat medlemskap inskrivningsavgift bötesbelopp (stadgan 13 ) engångsavgift ständig medlem (stadgan 11 4 mom.) avgift för gästande medlem (stadgan 11 5 mom.) 300 kr 150 kr 100 kr 100 kr 1000 kr 100 kr c. Antal av kåren utsedda ledamöter i beslutande och beredande organ inom universitetet En sammanräkning av antalet studentrepresentanter har gjorts. Dessa fördelar sig enligt följande: Universitetsstyrelse och organ under denna samt organ under rektor: 17 st Fakultetsnivå: ca 200 st Institutionsnivå: ca 30 st Medicinska Föreningen i Stockholm Box 250, Stockholm Besök: Nobels väg 10, KI Campus Solna Tel: Fax:

2 KI har prefektstyre med endast ett rådgivande institutionsråd på institutionsnivå. Eftersom detta begränsar de reella möjligheterna att påverka på institutionerna har till viss del representation en i institutionsråden nedprioriterats till fördel för andra sätt att påverka på denna nivå. Ovanstående siffror avser antalet poster som kåren tillsätter. Vissa personer väljs till flera poster varför det faktiska antalet studentrepresentanter är något lägre. 2. KOSTNADER FÖR VISSA VERKSAMHETER De uppskattningar av kostnader för olika verksamheter som redovisas här har gjorts utifrån den budget som har antagits för 2007 och utifrån de faktiska kostnaderna för Gemensamma kostnader för studentmedverkan inom högskolan och studiesocial verksamhet Kåren har en stor mängd kostnader som är gemensamma för hela kårens verksamhet, vare sig den gäller studentmedverkan inom högskolan, studiesocial verksamhet eller någon av våra många andra verksamheter. Av resultatenhet 10 i budgeten framgår de övergripande kostnader som kåren har för i huvudsak medlemsadministration och ekonomiadministration. Dessa funktioner är grundläggande för kåren och måste finnas för att kåren ska kunna fungera. De totala övergripande administrativa kostnaderna uppgår till 1,7 Mkr. Av dessa utgör ca 50% kostnader för personal. Av resultatenhet 40 framgår kårens kostnader för information till medlemmarna. Den informationen gäller hela kårens verksamhet, såväl den som rör studentmedverkan i högskolan och studiesocial verksamhet, som annan verksamhet. Kostnaderna för informationsverksamheten uppgår till ca kr. Uppskattningsvis handlar 80% av informationen om studentmedverkan inom högskolan och studiesocial verksamhet samt kåren som organisation, vilket motsvarar en kostnad på kr. Av resultatenhet 20 framgår kostnaderna för kårens lokaler i kårhuset. Lokalerna i kårhuset används till stor del för arbetsplatser och mötesplatser för de många kårfunktionärer som driver kårens verksamhet, vare sig det gäller studiebevakning och studentmedverkan inom högskolan, studiesocial verksamhet eller annan kårverksamhet. Även kårens basala administration finns i kårhuset. Under punkt 3.2 redogörs närmare för lokalfördelningen. Större delen av kontorslokalerna (totalt 17% av den totala lokalytan) och en stor del av samlingslokalerna (uppskattningsvis 25% av samlingslokalerna och 13% av den totala lokalytan) används i kårens verksamhet med studentmedverkan inom högskolan och den studiesociala verksamheten. Det skulle innebära att ca 2/9

3 30% av kårhusets totala yta används direkt för studentmedverkan inom högskolan och studiesocial verksamhet. Av stycke 3.2 framgår att de totala lokalkostnaderna uppgår till ca 3,5 Mkr. Det skulle innebära att lokalkostnaden för studentmedverkan inom högskolan och studiesocial verksamhet skulle bli 1,05 Mkr. Man bör dock observera att även en del av de övriga lokalerna (t.ex. driftsutrymmena) behövs för att kunna använda lokalerna och att större lokaler kan behövas under vissa perioder (t.ex. i mottagningsverksamheten) varför kostnaden dock troligen blir ytterligare något högre. Kårens interna nyttjande av Solvik (se längre ned) kan uppskattas vara värt ca kr per år. Kåren har två personer som är arvoderade på heltid ordförande och vice ordförande samt en styrelse och några andra funktioner som också erhåller arvode. Dessa sysslar med såväl studentmedverkan inom högskolan som studiesocial verksamhet. Totalt är kostnaderna för arvoden ca kr. Man kan uppskatta att de till 75% sysslar med studentmedverkan inom högskolan och till 20% med studiesocial verksamhet. Övriga kostnader för kårfunktionärer på övergripande nivå (styrelse, Fullmäktige) och vissa gemensamma funktioner, såsom sammanträden, val, telefonkostnader och liknande uppskattas till kr. Kåren är medlem av Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO), som är ett samarbetsorgan för Stockholms student- och elevkårer. Organisationen grundades 1896 och har idag över femtio medlemskårer med totalt närmare studenter som medlemmar. Medlemsavgiften är 20 kr per kårmedlem per år vilket för Medicinska Föreningens i Stockholm del innebär ca kr/år. SSCO har bl.a. till uppgift att värna om och utveckla Stockholm som Sveriges ledande utbildningsort och verka för en bättre studiesocial situation för Stockholms studenter, att erbjuda mötesplatser för Stockholms studenter och studentkårer och att tillhandahålla gemensam service för studenterna i Stockholm. SSCO arbetar långsiktigt, på framför allt på regional och kommunal nivå, med att förbättra Stockholms studenters situation och Stockholm som studentstad. SSCO verkar även för att säkerställa ett långsiktigt studentinflytande i regionen. SSCO representerar Stockholms studenter och studentkårer i flertalet olika organ, exempelvis i Stockholms Akademiska Rektorskonvent (samarbetsorgan för rektorerna vid universitet och högskolor i Stockholm), Kommunala Studentrådet i Stockholms stad, Stockholms Akademiska Forum samt Kompetensrådet vid Länsarbetsnämnden. SSCO tillhandahåller gemensam service till Stockholms studenter i form av studentbostäder, handlån, juridisk rådgivning, Nobel- och Valborgsfirande med mera. SSCO verkar för ett ökat samarbete mellan medlemskårerna, detta sker genom tillhandhållande av utbildningar, sociala aktiviteter, forum och olika organ. Även bildandet av nya nätverk för erfarenhetsutbyte är en kontinuerlig del av verksamheten. 3/9

4 Uppskattningsvis arbetar SSCO till 50% med studiesocial verksamhet och till 40% med studentmedverkan inom högskolan. De totala gemensamma kostnaderna för både studentmedverkan inom högskolan och studiesocial verksamhet uppgår därmed till kr. Med utredningens önskade fördelning skulle det bli: a) löner och arvoden: kr b) lokaler: kr c) drift i övrigt: kr d) bidrag till lokal: 0 kr I löner och arvoden ingår också sociala avgifter, pensionskostnader och liknande personalkostnader. Om man gör en grov uppskattning skulle man kunna hänföra 80% av dessa till studentmedverkan inom högskolan och 20% till studiesocial verksamhet, om inte något annat sägs i styckena ovan. Tilläggas bör att vissa verksamheter genererar vissa mindre intäkter. Eftersom utredningen inte har efterfrågat dessa och då en del av dem är av något osäker natur har de utelämnats i denna redogörelse. De framgår dock av budget och årsredovisning. Studentmedverkan inom högskolan Studentmedverkan på central nivå inom KI bedrivs från styrelsen och kårens råd och vissa andra organ. Kårens sektioner bedriver kårens studentmedverkan inom högskolan vad gäller medverkan på enskilda utbildningar. De utformar kårens ställningstaganden på utbildningsnivå och har kontakten med alla studentrepresentanter på utbildningen, som vanligen sitter med i sektionsstyrelsen. Kostnaderna för sektionerna uppgår till ca kr. Studentombudsmannen och doktorandombudsmannen bedriver en del verksamhet vad gäller studentmedverkan inom högskolan, v.g. se under Studiesocial verksamhet. Om man utgår från de gemensamma kostnaderna för båda områdena, såsom de har redovisats ovan, och beräknar andelen som studentmedverkan inom högskolan har av dessa samt lägger till de specifika kostnaderna för detta område får vi dessa kostnader: a) löner och arvoden: kr b) lokaler: kr c) drift i övrigt: kr d) bidrag till lokal: 0 kr Studiesocial verksamhet Mottagningsutskottet står för mottagning av nybörjare samt utbytesstudenter och dess kostnader beräknas till kr. Idrottsutskottet står för idrottsaktiviteter för att gynna medlemmarnas fysiska hälsa och har kostnader på kr. Näringslivsutskottet erbjuder medlemmarna 4/9

5 kontaktytor gentemot medlemmarnas framtida arbetsgivare och ger dem möjligheter till kontakter med arbetslivet. Kostnaderna för Näringslivsutskottet beräknas i år till ca kr. Kåren har en studentombudsman och en doktorandombudsman anställd. Dessa bedriver stöd-, rådgivnings- och informationsverksamhet till studenter på grund- respektive forskarutbildning. Studentombudsmannen bekostas helt genom ett riktat bidrag från Karolinska Institutet för denna verksamhet. Doktorandombudsmannen bekostas till hälften genom bidrag från Karolinska Institutet och till hälften av kåren. Kårens nettokostnad för doktorandombudsmannen är ca kr/år. De utgör båda också ett viktigt stöd till kårens sektioner och råd och till styrelsen i arbetet med studentmedverkan inom högskolan där de En del av kårens studiesociala verksamhet bedrivs genom SSCO. V.g. se under Gemensamma kostnader för mer information om SSCO:s verksamhet. Kåren samverkar med de andra studentkårerna på KI:s campusområde i Huddinge inom Flemingsbergs Förenade Studentkårer, som bedriver huvudsakligen studiesocial verksamhet på campus Huddinge. Kårens kostnad för detta är ca kr /år. Om man utgår från de gemensamma kostnaderna för båda områdena, såsom de har redovisats ovan, och beräknar andelen som studiesocial verksamhet har av dessa samt lägger till de specifika kostnaderna för detta område får vi dessa kostnader: a) löner och arvoden: kr b) lokaler: kr c) drift i övrigt: kr d) bidrag till lokal: 0 kr Ideellt arbete Kåren har ett stort antal aktiva som lägger ned mycket arbete inom kårens olika organ. I styrelsen sitter 12 personer och i Fullmäktige 27 personer och de har befattning med alla de olika verksamheter som kåren sysslar med. I de beredande och verkställandeorgan som sysslar med studentmedverkan inom högskolan och studiesocial verksamhet är uppskattningsvis ca 350 personer engagerade. De allra flesta bedriver arbetet helt ideellt på sin fritid och engagemanget kan variera från någon timme till flera dagar per vecka under längre eller kortare perioder. En försiktig beräkning av omfattningen av engagemanget i dessa verksamheter skulle ge att det motsvarar ca 15 helårsverken på heltid. 5/9

6 3. TILLGÅNGAR OCH ÅTAGANDEN 1. Studentbostäder Kåren äger inga studentbostäder. En stor del av studentbostäderna i Stockholms län ägs och förvaltas av Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB). SSSB stiftades av Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO) som också utser SSSB:s styrelse. MF är medlem av SSCO och har därmed tillsammans med SSCO:s övriga medlemmar inflytande över vilka personer som väljs till SSSB:s styrelse. En majoritet av ledamöterna i SSSB:s styrelse är företrädare för studenterna. Taxeringsvärdet för SSSB:s fastigheter var vid årsskiftet kr. Driften av bostäderna finansieras av hyresintäkter. SSSB:s årsredovisning finns att tillgå på 2. Kårhus/samlingslokaler Den största delen av MF:s verksamhet bedrivs i eller från Medicinska Föreningens kårhus (Kårhuset) på Karolinska Institutets campusområde i Solna. Kårhuset ägs och förvaltas av Medicinska Föreningens kårhusstiftelse och det ägs därmed varken direkt eller indirekt av kåren. Däremot har kåren ett inflytande över Medicinska Föreningens kårhusstiftelse genom att kårens styrelse utser fyra ledamöter och lika många suppleanter till Stiftelsens styrelse. Karolinska Institutet utser en ledamot och en suppleant till Stiftelsens styrelse. Kårhuset uppfördes i början av 1950-talet och togs i bruk Sedan dess har mycket lite gjorts för underhållet av kårhuset. En tillbyggnad av kårhuset gjordes dock 1985 då kåren fick avträda ungefär halva kårhuset till förmån för Karolinska Institutet. Det sedan länge eftersatta underhållet gjorde att det 2005 blev nödvändigt att påbörja en omfattande upprustning av kårhuset. Denna renovering kom att kosta totalt ca 21,4 Mkr. Kåren har tidigare inte betalat någon hyra till Kårhusstiftelsen men har i gengälld stått för alla driftkostnader för kårhuset. Planen är att kåren ska börja betala hyra till Kårhusstiftelsen som samtidigt tar över en stor del av driften och förvaltningen av kårhuset. Avsikten med detta är att förvaltningen av kårhuset ska ske mer långsiktigt och att det inte åter ska hamna i samma sits med eftersatt underhåll. Kårhuset saknar taxeringsvärde då det är undantaget från skatteplikt för fastighetsskatt enligt 3 kap. 4 1 st fastighetstaxeringslagen. Det bokförda värdet uppgår i dagsläget till ca 25,4 Mkr. Medicinska Föreningens kårhusstiftelse för 2005 bifogas. Årsredovisningen för 2006 är ännu inte färdigställd. I den bifogade årsredovisningen finns ännu inte den nyligen genomförda renoveringen upptagen. Vi bifogar en budget för Kårhusstiftelsen Av denna framgår de driftskostnader som fastighetsägaren står för. Utöver de kostnader som framgår av denna kommer kårens egna löpande driftskostnader för lokalerna. De uppskattas enligt kårens budget till följande: 6/9

7 Personal Reparationer och förbrukning Städning och renhållning Försäkring Summa kr kr kr kr kr I kårens budget anges en felaktig hyra ( kr) för kårhuset då den sannolikt kommer att höjas med ca kr till ca kr samtidigt som dock ränteintäkterna från Kårhusstiftelsen kommer att öka med ca kr. Det innebär dock att kårhuset i år (och framöver) kommer att kosta kr mer än vad det finns finansiering för, för närvarande. Då kårhuset efter den omfattande renoveringen ännu inte har kommit helt i reguljär drift är det fortfarande svårt att veta exakt vad kårhuset kostar men det ser ut som att de årliga kostnaderna för kårhuset kommer att landa på närmare kr. Lokalerna bekostas till största del av terminsavgifterna. En del av lokalerna hyrs dock ut till en restaurang på dagtid vilket ger intäkter på kr årligen. Samlingslokalerna hyrs också ut till företag, andra organisationer och enskilda vilket ger intäkter på ungefär kr årligen. Lokalytorna i kårhuset fördelas enligt följande: Samlingslokaler m 2 Kök 166 m 2 Kontorslokaler 429 m 2 Förrådsutrymmen 208 m 2 Driftutrymmen 37 m 2 Övriga utrymmen 30 m 2 Av samlingslokalernas ytor delas 49% och av kökslokalerna delas 100% med den affärsverksamhet som bedrivs i lokalerna i form av en restaurang. Kåren disponerar även några kontorsrum, som Karolinska Institutet hyr för kårens verksamhet, på Karolinska Institutets campusområde i Huddinge. 3. Övriga tillgångar Kåren äger de sammanförda fastigheterna Beatelund 1:11 och 1:33, kallade Solvik, i Värmdö kommun. Solvik är en fritidsfastighet som upplåts åt kårens medlemmar. Syftet med detta är att erbjuda kårmedlemmarna möjlighet till rekreation och avkoppling från studierna i Stockholms skärgård till en billig penning. Många interna konferenser och möten inom kåren sker också på Solvik. Solvik är taxerad som lantbruksfastighet och har ett taxeringsvärde på kr. Intäkter och kostnader för Solvik framgår av budgeten. Den tar dock inte hänsyn till att Solvik 7/9

8 används till stor del internt och är en service till medlemmarna varför Solvik tillåts gå med ett underskott. Kåren har ett dotterbolag, Medicinska Bokhandeln i Stockholm AB (Bokhandeln), som kåren äger till 67%. Bokhandeln syftar till att erbjuda kårens medlemmar bra och billig litteratur och studiematerial. Bokhandeln har två boklådor en på vardera av KI:s två campusområden. Bokhandeln har ett bokfört värde på kr och kårens andel av Bokhandelns egna kapital uppgår till endast kr. Övriga tillgångar framgår av årsredovisningen. Det som anges som Pågående arbeten utgörs av kårhusrenoveringen som vid årsskiftet ännu inte hade överförts till Medicinska Föreningens kårhusstiftelse. Kåren har ett flertal fonder vilka framgår av not 12 i årsredovisningen. Dessa utgör dock inte tillgångar utan är interna fonder och utgör en del av kårens egna kapital och verkar endast resultatjusterande. De tillför alltså inget nytt kapital till kåren. Kåren förvaltar flera stiftelser. Av dessa är det endast en, J. Åkermans stiftelse, som kåren själv kan dra nytta av. Den har ett kapital på drygt kr och avkastningen på det kapitalet kan användas till kulturella och sociala ändamål inom kåren. Övriga stiftelser som kåren förvaltar, med sammanlagda tillgångar på ca 1,3 Mkr, har alla till ändamål att dela ut stipendier till enskilda medlemmar och kåren kan inte själv dra nytta av deras avkastning. 4. Skulder Föreningen har långfristiga skulder på 9,5 Mkr. De är helt hänförliga till kårhusrenoveringen. Räntan på det lånet är f.n. 4,65 % årligen. Övriga skulder framgår till sin ungefärliga storlek av årsredovisningen. 5. Övriga åtaganden Kåren har som nyss nämnts åtagit sig att förvalta flera stiftelser som delar ut stipendier till studenter. I dagsläget tar inte kåren ut något arvode för förvaltningen av dessa stiftelser förutom för en av dem. Kåren har åtagit sig handha skötseln av Prosektor Axel Westermarks grav på Norra Begravningsplatsen i Solna sedan hans död i slutet av 1800-talet och för all framtid. Detta beräknas kosta ca kr årligen. Det finns en gravfond för detta ändamål men avkastningen av denna täcker inte kostnaderna p.g.a. att den har urholkats av inflationen. 8/9

9 KONTAKTPERSONER Kontaktpersoner i detta ärende är Isabella Staf, tel , e-post och Jens Andersson, tel , e-post Ta gärna kontakt om ni har frågor om vårt enkätsvar. Solna Isabella Staf Jens Andersson 9/9

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår

Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Hur ska studentinflytandet på teknat stärkas? - En analys av UTN:s val mellan sektion eller egen kår Under våren har UTN och Uppsala studentkår förhandlat fram ett sektionsavtal som i princip uppfyller

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet

Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Sid 1 (7) Regler för att ge studentsammanslutningar ställning som studentkår vid Umeå universitet Föredragande Universitetsdirektör Lars Lustig, akademisekreterare Daniel Andersson Bakgrund Kårobligatoriet

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Årsredovisning 2011 SSSB. Redaktion SSSB. Foto Sid 2: Kim Hellström Övriga bilder: Birgitta Godske. Repro och tryck Tryckerigruppen AB

Årsredovisning 2011 SSSB. Redaktion SSSB. Foto Sid 2: Kim Hellström Övriga bilder: Birgitta Godske. Repro och tryck Tryckerigruppen AB ÅRSREDOVISNING 2011 Årsredovisning 2011 SSSB Redaktion SSSB Foto Sid 2: Kim Hellström Övriga bilder: Birgitta Godske Repro och tryck Tryckerigruppen AB Original Maria Fernsten Innehåll VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010 SSSB

Årsredovisning 2010 SSSB ÅRSREDOVISNING 2010 Årsredovisning 2010 SSSB Redaktion SSSB Foto Sid 2: Eric Roxfelt Övriga bilder: Birgitta Godske Repro och tryck Tryckerigruppen AB Original Maria Fernsten Innehåll VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär

Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Stockholmsstudenternas bostadssituation och bostadskarriär arbetsmaterial 3:2011 Tillväxt, miljö och regionplanering Postadress:

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 BRF Sjöstadens hjälte Här är han - bogserbåten TUG - föreningens hjälte. (Bogserbåtar är faktiskt han, de flesta andra fartyg är hon) I mars månad bogserade

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016

Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016 Nationell avgift och investeringsavgift 2015 2016 Till förbundsstämman 14 15/6 2014 Förbundsstyrelsens förslag till nationell avgift och investeringsavgift inom Hyresgästföreningen år 2015 2016 För gemensamma

Läs mer

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd

Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet. Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag att se över pengsystemet utifrån perspektivet konkurrensneutralitet Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Uppdrag och avgränsning... 3 2 Förvaltningens synpunkter i sammandrag... 3

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer