Mot nationella strategier i användandet av olja och gas för social fred Bagdad 2,3 & 4 december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mot nationella strategier i användandet av olja och gas för social fred Bagdad 2,3 & 4 december 2013"

Transkript

1 Mot nationella strategier i användandet av olja och gas för social fred Bagdad 2,3 & 4 december 2013 Konferensrapport Sammanfattning Irak är rikt på resurser. Landet äger en av världens största oljereserver och marken berikas av tillräckliga mängder sötvatten för att möjliggöra inhemsk matproduktion. Mångfald är Iraks ryggrad. Förmågan att stå emot umbärandet har format livsvillkoren för många irakier. Konferensen Mot nationella strategier i användandet av olja och gas för social fred hölls den 2, 3 och 4 december 2013 i Bagdad. Då sammanträdde 25 framstående irakiska personligheter, åtta kvinnor och sjutton män. Akademiker från tre olika universitet i Bagdad, tjänstemän från planeringsdepartementet, representanter från civila samhället, experter inom oljesektorn, juridik och ekonomi deltog. Dessa personligheter kom från Basra, de västra provinserna, Bagdad och den kurdiska regionen. Konferensen är en del av ett projekt som syftar till att bidra till utvecklandet av nationella strategier och samarbete i olösta frågor av betydelse för den politiska processen. Det övergripande temat i konferensen var hur olja, människa och tillit kan förenas i nationella strategiska val som verkar för social fred. Tre analytiska premisser präglade genomförandet. 1) Ökat federalt samarbete står i direkt relation till statens kapacitet. Vid lågt samarbete är staten svag och vid utvecklat samarbete ökar samtidigt statens kapacitet. 2) Olje- och gasresurserna är ett naturkapital, vars värde står i relation till landets mänskliga resurser, d v s utbildningsnivån och graden av tillit som finns inom och mellan grupper i Irak. 3) Avsaknaden av en reglerad marknad fördjupar de sociala, ekonomiska och politiska klyftorna i landet och bäddar för penningens istället för lagens makt. I blandade grupper utvecklade deltagarna en nationell lägesbeskrivning av fem viktiga aktörer; Basra, de västra regionerna, Bagdad, Erbil och oljeindustrin. Denna beskrivning pekade på en låg grad av samarbete, ojämn utbyggd infrastruktur, stora sociala klyftor och omfattande korruption. En modell synliggjorde att samarbetet och kontakterna mellan oljebolagen och provinserna respektive regionen är ofta mer utvecklade även vad det interna samarbetet är. En annan paradox bestod i att även om oljan tillhör folket så kommer det inte folket till del på grund av avsaknad av en nationell politik. Utifrån dessa lägesbeskrivningar 1

2 diskuterade deltagarna vilka värderingar som ska styra skrivandet av kontrakt, utvinning av olja och fördelningsfrågor. Samtalet spände över juridiska, politiska, och ekonomiska fält. I konferensens tredje och sista dag presenterade deltagarna sju rekommendationer för en grupp framstående gäster från parlamentet och partiväsendet. Deklarationen lyfter fram behovet av ett helhetsgrepp, att inrikta oljeinkomsterna mot satsningar i utbildning. En annan rekommendation är att integrera energistrategin med landets tillväxtstrategi och att stifta en olje- och gaslag. Behovet av att utveckla den inhemska tillverkningsindustrin som idag utgör endast tre procent av BNP lyftes fram. Deltagarna presenterade arbetsprocessen och de teman som diskuterades. Ett tal av vice-premiärministern HE Dr Rosh Nury Shaways framfördes av hans representant Husan Akif. Alla irakiers ansträngningar att samarbeta utgör motorn i den sociala och ekonomiska tillväxten. En insikt som vunnits under denna konferens är att det verkliga värdet av Iraks stora oljereserver kan endast uppnås genom att samarbeta kring hanteringen av dessa resurser. Detta samarbete behöver präglas av tillit snarare än att fokusera på oljans värde i sig. Utan tillit blir människan fattig och nedtryckt. Ett nationellt samarbete i oljefrågan har potentialen att frigöra mänskliga resurser och tilliten i samhället som HE Dr Rosh Nury Shaways berör i sitt anförande. Han nämner i sitt tal behovet av strategier och lagar för att omvandla Iraks stora beroende av oljeinkomster till en mer diversifierad ekonomi i enlighet med principen om decentralisering. Dessa mänskliga tillgångar har till skillnad från materiella resurser den egenskapen att om de delas med andra ökar istället för minskar värdet av dem. Konferensen har haft stöd av vice-premiärministern för tillväxtfrågor, HE Dr Rosh Nury Shaways samt premiärministerns rådgivare i försoningsfrågor, Dr Amer al-khuzai. Jag vill å Folke Bernadotteakademins och den irakisk-svenska planeringsgruppens vägnar tacka för deras förtroende. Stockholm den 13 januari 2014 Joel Ahlberg Projektledare Folke Bernadotteakademin 2

3 Mot nationella strategier i användandet av olja och gas för social fred Bagdad, Hotel Rasheed, 2, 3 & 4 december 2013 Deklaration 1. Revidering av andra paragrafen i artikel (112) i konstitutionen enligt följande: (bildandet av ett federalt råd som består av experter som samråder med de oljeproducerande regionerna och provinserna i fråga om oljepolitiken. Detta råd styr oljefrågorna enligt kompetens och expertis.) 2. Att nationella oljeinkomsterna inriktas mot humanutveckling för att nå kontinuerlig utveckling som återskapar tillit mellan medborgaren och staten samt förstärker medborgarskapets värderingar. 3. Tillämpandet av en energistrategi som ingår i de nationella tillväxtsplanerna. 4. Stödja sig på principen om diversifierad ekonomisk tillväxt för att förädla naturresurserna enligt internationell standard. 5. Stödja sig på rättstatstyrning i hanteringen och investering i naturresurser i enlighet med principerna om transparens och omutlighet. 6. Att parlamentet stiftar en lag om bildandet av ett nationellt oljebolag som förstärker den nationella ansträngningen i utvecklandet av oljefält. 7. Påskyndandet av en olje-och gaslag som reviderar existerande rubbningar som finns i den och som garanterar att man håller dessa rubbningar på avstånd. En invändning av en representant från Kurdiska regionen har dokumenterats vad gäller spelet med den irakiska konstitutionen som syftar till att cementera den misslyckande centralism i styrandet av staten, främst vad gäller olja och gas. 3

4 1. Inledning Den 2,3 & 4 december genomfördes konferensen Mot nationella strategier i användandet av olja och gas för social fred i Bagdad. Följande rapport beskriver bakgrunden till projektet, det analytiska ramverket, deltagare och gäster, syfte och metod, översikt av arbetsprocessen och teman som diskuterades. 2. Bakgrund Folke Bernadotteakademin är en svensk myndighet som arbetar med att stärka det svenska och internationella samarbetet i konflikthantering. Åren stödde organisationen den irakiska försoningsprocessen och nationella dialogen i den så kallade Sandöprocessen. Folke Bernadotteakademin har på inbjudan av vice premiärminister HE Dr Rosh Nury Shaways arbetat med konflikthantering i januari 2012 med anledning av den dåvarande parlamentariska krisen. Det aktuella projektet handlar om att tillsammans med irakiska partners stödja utformandet av nationella politiska strategier inom några valda områden av avgörande betydelse för Irak. Projektet presenterades för de politiska blocken i Bagdad, Erbil och Suleimaniya. I dessa möten identifierades olje- och gasfrågan som en fråga av avgörande nationell betydelse. I det konkreta utförandet har projektet fått stöd av HE vice-premiärminister Dr Rosh Nury Shaways och premiärministerns rådgivare Dr Amer al-khuzai. Den september 2013 sammanträdde en blandad irakisk-svensk grupp för att planera den första konferensen. I mötet deltog Nesreen Barwari, Dr Batool al-mussawi, Dr Wathiq al- Hashemy, Waleed al-umeiri, Dr Iman al-barazanji, Mohammed Hammodi, Ameer abd al- Jabbar al-sa idi, Nu man al-koud med en svensk grupp. Vi skapade en struktur och grundläggande analys för hur man skulle kunna arbeta med oljefrågan för social fred. Gruppen formulerade en inbjudan och utarbetade också en deltagarlista att bjuda in till konferensen. Folke Bernadotteakademin vill tacka för det goda samarbetet. 3. Analytiskt ramverk Planering och genomförande av konferensen vilade på tre grundläggande utgångspunkter. För det första präglas Irak av ett gap mellan det faktum att Iraks naturresurser är gemensamt ägda och att det inte finns gemensamma politiska processer för att förvalta dessa resurser. Det innebär att naturresurserna inte kommer folket till del vilket fördjupar redan existerande sociala klyftor. Av den anledningen behövs nationella processer och strategier för att minska gapet mellan mål och process och därmed bidra till social fred. I konferensen användes en teoretisk modell som visar att ökat politiskt samarbete samtidigt ökar statens kapacitet att kunna verka för social och ekonomisk utveckling. En annan premiss är att utveckling är en holistisk process som integrerar humankapital (utbildningsnivån) och socialt kapital (tillit inom och mellan grupper) med landets naturtillgångar. Dessa olika sorters kapital behöver samverka för att landet skall utvecklas. 4

5 Den tredje utgångspunkten är att en fungerande marknad präglas av tre faktorer: ett allmänt accepterat regelverk, politisk stabilitet och en hög grad av tillit. Dessa reglerande faktorer finns dessvärre inte i nuläget. Det medför att Irak försätts i en mycket utsatt position på en global marknad. Oljeindustrin och vinstintresset blir en del av den interna politiska konflikten. Ovan nämnda utgångspunkter visar att oljefrågan är djupt kopplat till social fred. Avsaknaden av ett federalt samarbete söndrar staten och splittrande krafter tar landet isär. I avsaknad av ett holistiskt synsätt på oljan, medborgaren och tillit blir medborgarna vinnare eller förlorare och spär därmed på den sociala oron. I avsaknad av en reglerad marknad fördjupas de sociala, ekonomiska och politiska klyftorna i landet och bäddar för penningens makt istället för lagens makt. 4. Syfte och metod Konferensens syftade till att bidra till utveckling av nationella strategier för olja och gas som främjar social fred. Den skulle arbeta mot detta mål genom att synliggöra hur oljefrågan och social fred är sammanflätade. För att möjliggöra en demokratisk dialog och för att möte komplexiteten i frågan ville den arbeta med ett brett spektrum av irakiska kompetenser och erfarenheter. 5. Deltagare och gäster I mötet deltog experter inom oljeområdet, akademiker med ekonomisk, juridisk och socialvetenskaplig kompetens från tre olika universitet i Bagdad samt representanter från det civila samhället och det federala respektive regionala planeringsministeriet. Deltagarna kom från Basra, de västra områdena och Bagdad. Endast en av 25 deltagare kom från den kurdiska regionen. En anledning var att det pågick en stor internationell oljekonferens samma datum i Erbil. Ett annat skäl är kända logistiska utmaningar att genomföra konferensen för tillresande utifrån. Resultaten, arbetsprocessen och de teoretiska modellerna presenterades tredje dagen för en grupp inflytelserika irakiska personligheter från viktiga politiska organ i Irak. Bland dessa återfanns Amer al-khuzai som är rådgivare till premiärministern, Husan Akif som är ledamot i det Irakiska kommunistiska partiets styrelse och som representerade vice-premiärministern. Från parlamentet deltog ordföranden i Waqf utskottet och tillika ledamot i Dawapartiets styrelse Ali Allak. Ordföranden i utskottet för Mänskliga Rättigheter, tillika vice ordförande för Islamska partiet, Dr Saleem al-jburi deltog. En annan prominent gäst var talespersonen för högsta Islamska rådet, Sheikh Hamed al-mu ala och Abd al-kareem al-naqeeb som är affärsman och ledamot i styrelsen i Högsta Islamska Rådet. Sadristerna representerades av Fawzi Akram. Dag 1 6. Översikt av arbetsprocessen Efter inledande presentationer började deltagarna gruppvis diskutera och ringa in tre olika problemområden. Första gruppen diskuterade vilka hinder som står i vägen för att olja används för social fred. Andra gruppen diskuterade goda exempel på gott samarbete inom det 5

6 federala systemet och de juridiska perspektiven. Tredje gruppen diskuterade exempel på kontraktstvister. Dag 2 Andra dagen inleddes med en presentation och diskussion av ovan nämnda teoretiska modeller som beskrivs i tredje avsnittet. Efter denna introduktion inleddes ett praktiskt arbete för att utveckla modeller av verkligheten hos fem utvalda aktörer, Basra, västra områdena, Bagdad, Erbil och oljeindustrin. Fokus låg på att visualisera Irak utifrån fakta och deltagarnas kunskaper. Modellen förutsätter samarbete i utplacerandet av 16 olika symboliska pjäser som representerade olika kategorier. Exempel på sådana kategorier var oljefyndigheter, juridisk infrastruktur, fattigdom och rikedom, utbildningsnivå, anti-korruptionsinstrument, broar, murar etc. Varje grupp utsåg därefter en person som kortfattad redogjorde vad de kommit fram till. Modellen var utvecklad av konstnären Andrea Hvistendahl. Nästa steg i processen var att utifrån den beskrivning av verkligheten som låg framför dem beskriva vilka värderingar som ska styra skrivning av oljekontrakt, utvinning och fördelning av oljan. Utifrån dessa diskussioner utvecklade deltagarna sju rekommendationer för vad man ansåg vara vägen mot att använda oljan för att bygga samhällsfred. Tredje dagen: Under den tredje och avslutande dagen genomfördes en presentation av arbetsprocessen i sju olika stationer som innehöll olika perspektiv som kommit upp under konferensen. I varje station fanns det deltagare som kunde beskriva arbetet och svara på frågor. Vandringen längs stationerna var konstruerade som en labyrint. Syftet var att gestalta Iraks samtida utmaningar och nationens stora outnyttjade resurser. Den avslutades med en cirkelformad sittning i mitten av det stora konferensrummet. Husan Akif talade för vicepremiärministerns räkning där han tackade för FBA:s stöd och uttryckte vice premiärministerns syn på vissa frågor under konferensen. Därefter skapade gäster och deltagare en modell av Irak på samma sätt som tidigare i arbetsprocessen fast nu i förstorad skala. Under skapandet av modellen fick samtliga närvarande parlamentariker och flera andra gäster framhålla ett område där de önskar större samarbete. Ali Allak uttryckte exempelvis att det behövs mer samarbete kring säkerheten i Bagdad. Vice premiärministerns representant Husan Akif uttryckte hopp om en mer harmonisk stat och regering och menade att man för detta behövde ett tätare samarbete i Bagdad. Andra uttryckte att förståelsen och samarbetet mellan de västra områdena och Bagdad behöver förbättras, att ett samarbete i Kirkukfrågan samt inom den federala strukturen bör utvecklas. 7. Teman som diskuterades I följande avsnitt sammanfattas några av de teman som diskuterades i konferensen. 6

7 Det juridiska perspektivet: Ett viktigt tema som återkom under konferensen var den juridiska otydlighet som finns i konstitutionen vad gäller bestämmanderätt över oljan. Å ena sidan anger artikel 111 att oljeoch gastillgångarna tillhör folket. Enligt ett synsätt har den artikeln till följd att yttersta beslutanderätten över naturresurserna tillfaller det federala parlamentet som är det irakiska folkets representanter. För närvarande finns det inte konsensus i den frågan eftersom oljan inte entydigt är en federal angelägenhet enligt artikel 110. En annan otydlighet enligt flera deltagare är artikel 112. Den stipulerar samarbete mellan den federala regeringen, regionala regering och oljeproducerande provinser var gäller hantering av befintliga oljefält. Enligt ett synsätt blir det därmed en tolkningsfråga vad gäller icke exploaterade oljefält. Flera röster i konferensen talade om behovet att uppgradera oljan till en nationell strategisk vara (strategic commodity). Motivet enligt det resonemanget är att oljan är av en avgörande betydelse för nationen samt att det är federala staten som har ansvaret för att fördela intäkterna från oljan som utgör omkring 93 procent av den nationella budgeten. Det konstaterades att det är svårt i nuläget eftersom existerande lagar är öppna för tolkning. Det kommersiella och ekonomiska perspektivet: Ett annat tema som diskuterades var de kommersiella villkoren som omgärdar oljeproduktionen. Transparens, omutlighet, mänsklig utveckling i enlighet med internationell standard var återkommande nyckelord som man ansåg skulle styra skrivning av kontrakt och utvinning av olja. Det påtalades vikten av att anställa och utveckla irakisk arbetskraft. Oljan betraktas inte som en nationell strategisk vara. Det finns ingen gemensam nationell politik och de kommersiella villkoren ser olika ut. Kurdiska regionen har en typ av kontrakt och resten av Irak har en annan typ. Det sades att båda dessa kontrakt inte formellt har godkänts i det federala parlamentet fast av olika skäl. Det anfördes i konferensen att kurdiska ledare anger artikel 115 som stipulerar att alla befogenheter som inte uttryckligen är federala (110) tillhör regionen och provinserna. Avsaknaden av en nationell olje-och gaslag medför att det federala parlamentet inte kan ratificera oljekontrakt. Upplevda brister i öppenhet och transparens i hanteringen av oljekontrakt på både den federala nivån och regionala nivån fördes fram. Till exempel anfördes det att flera av oljebolagen som har kontrakt med federala regeringen inte har årsbokslut. Ett annat exempel på brist i transparens som nämndes är att priset på den olja som den kurdiska regionen exporterar inte är offentlig, liksom kostnader för utvinning. Då den tidigare regimen föll 2003 var landet försvagat efter ett årtionde av hårda ekonomiska sanktioner. Landet var inte redo att stå mot den våg av ekonomiska globaliseringseffekter som översköljde landet. Det fanns inte ekonomisk reglering vad gäller import av varor och den inhemska irakiska tillverkningsindustrin kunde inte konkurrera med turkiska, iranska och kinesiska tillverkare. Det fanns efter att landet i princip har varit stängt för omvärlden en uppdämd vilja att nå en högre konsumtionsnivå som oljeexporten kunde finansiera. Till följd härav har en konsumentekonomi skapats. Endast tre procent av BNP kommer från inhemsk produktion i dagsläget. Under 1960 talet tillverkades omkring 67 procent av BNP i landet. 7

8 Oljeintäkter används för att bekosta en kostsam importerad konsumtion som dessutom är förbehållet en elit i landet. Vanliga irakiska bönder kan inte marknadsföra sin lokala produktion i konkurrens med billigare importerade varor. Det är en paradoxal situation eftersom varje irakisk medborgare har rätt till ransonerade kuponger. Detta system är dyrt att administrera. Det kostar enligt en expert i konferensen sex dollar att ransonera varor för en dollar. Slöseriet blir ännu större om man betänker att detta system dessutom bekostar varor som är producerade utomlands då pengarna kan användas för att utveckla inhemsk jordbruksutveckling. Förekomsten av en globaliserad ekonomi sätter sina spår i den inhemska irakiska konflikten. Till exempel valde det amerikanska bolaget ExxonMobil som var aktiv i södra Irak att skriva kontrakt med den kurdiska regionen. Denna handling medförde att bolaget utestängdes i maj 2013 från att lägga bud på oljeutvinning i södra Irak. Samhällsbeskrivningen i modellbygget: Deltagarna menade att modellerna synliggjorde enorma resurser men samtidigt fattigdom, sociala klyftor, ojämn utbyggnad av infrastruktur, sovande och ibland frånvarande lag, statens dövhet gentemot de behov och viljor som uttrycks i samhället och en omfattande korruption. Vissa deltagare pekade på kraftiga barriärer mellan den kurdiska regionen och övriga Irak. Man pekade på att modellerna visade att det ofta finns tillit till lokala beslutsfattare men inte till de nationella. Terrorism har stort utrymme och finns på flera platser. Sekterism är ett framträdande och känsligt inslag i det irakiska samhället och särskilt inom politiken. Den kurdiska regionen skilde sig från andra områden i och med att det har bättre utbildning och infrastruktur samt mer utbyggd juridisk infrastruktur än i övriga delar av landet. I modellbygget ingick broar som en av 16 olika kategorier. Det är talande att en av modellerna visar att banden mellan oljebolagen och oljeproducerande provinser och regionen är starkare och mer utvecklade än banden inom landet. Det politiska perspektivet: Fokus på grupprättigheter inom den sekteristiska indelningen av den politiska makten var ett återkommande tema i konferensen. Det ansågs att dessa grupprättigheter är på bekostnad av individuella medborgerliga rättigheter. Det poängterades att oljefrågan måste få en politisk lösning och inte en sekteristisk överenskommelse. Folket måste stå i centrum för denna uppgörelse i vilken oljeinkomster hjälper till att höja utbildningsnivån, hälsonivån, och förbättra infrastrukturen och miljön. Tre olika utkast till en olje-och gaslag, en 2007 och två 2011 har utarbetats och har av olika skäl inte blivit antagna. Fördelningsfrågan uppgavs i konferensen vara en särskilt känslig punkt i relationerna inom det federala systemet. Som i många andra frågor finns det olika tolkningar om vilka principer ska gälla i fördelningsfrågan och bristande tillit om hur fördelning kan upprättas. En deltagare nämnde att ingen befolkningsräkning har gjorts sedan den tidigare regimen föll. Enligt den åsikten bör en befolkningsräkning vara del av en nationell oljepolitik. Nuvarande fördelning är baserat på uppskattningar. Statens kapacitet är för närvarande svag. Det är ett direkt resultat av att det politiska samarbetet är på låg nivå. Med ökat samarbete får staten ökad kapacitet att leverera tjänster 8

9 och att få genomslag för sin politik. För närvarande gör den låga nivån att Irak är utsatt för splittrande krafter. Det betonades även att ett federalt samarbete är djupt förankrat i konstitutionen och även uttryckligen nämns i andra paragrafen i artikel 112. I slutdeklaration nämns återbildandet av ett nationellt oljebolag som en viktig åtgärd. Förslaget finns även med utkastet av en olje-och gaslag. Syftet är att bolaget för det kommersiella ansvaret och att departementet får det politiska styrningsansvaret. Ett nationellt oljebolag existerande mellan 1966 och 1988 då dåvarande regim la ner verksamheten och återförde allt ansvar till departementet. Nationella strategiska perspektivet: Vice-premiärministerns tal tangerade flera av de insikter och ståndpunkter som kommit fram under konferensen. Talet poängterade vikten av samarbete för att lyckas använda landets resurser på ett sätt som minskar fattigdom och arbetslöshet. Behovet av att stifta lagar som specificerar hur administrationen av utvinning och fördelning av oljan ska ske underströks som en nödvändig förutsättning för att minska fattigdomen och underminera grogrunden för terrorism. Vad gäller den ekonomiska politiken menar vice-premiärministern att principen om decentralisering som valts i konstitutionen är mest ändamålsenligt för att utifrån lokala behov stimulera utveckling. Det finns för närvarande ingen koordinering i oljefrågan mellan centralregeringen och regionen enligt parlamentarikern Ali Allak. Han efterlyser ett konto för alla oljeinkomster, oavsett varifrån oljan utvinns och understryker även den federala regeringens ansvar, i samordning med regionerna och provinserna, för att administrera alla oljefält, nuvarande och framtida för att garantera en enhetlig oljepolitik. En oljelag är helt avgörande, enligt parlamentarikern Ali Allaq för att lösa nuvarande problem och för att bevara Iraks enhet och en rättvis fördelning av inkomsterna. Ett konkret förslag i konferensdeltagarnas slutdeklaration och i vice-premiärministerns tal är att integrera energistrategin med en tillväxtstrategi för Irak. Irak har som mål i sin energistrategi att öka oljeutvinning från dagens 2,9 miljoner fat till 6 miljoner fat olja per dag år Det nämndes i konferensen att detta mål är mycket ambitiöst satt och är inte helt utan risker. För att nå detta mål om 6 miljoner fat om tre år krävs enorma investeringar i produktionsanläggningar samt ekonomiska förpliktelser med de bolag som gör dessa investeringar. Samtidigt är det inte helt säkert att den internationella marknaden har motsvarande efterfråga på irakisk olja. 8. Avslut Irak är för närvarande världens tredje största oljeexportör. Landet producerar dagligen 2,9 miljoner fat olja. Omkring 93 procent av budgeten 2014 beräknas komma från oljeinkomsterna. Marknaden är till stor grad oreglerad eftersom ingen lag har kommit till på tio år. Initiativet om att bidra till utvecklandet av nationella strategier har välkomnats av många parter. Metoden har varit att engagera ett brett spektrum av irakiska kompetenser i en diskussion om hur de upplever behoven, hindren liksom möjligheterna med en nationell strategi. 9

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

2008-03-14. Förste ambassadsekreterare Isam Salih. 1 bilaga. Oljeproduktionen

2008-03-14. Förste ambassadsekreterare Isam Salih. 1 bilaga. Oljeproduktionen PM Förste ambassadsekreterare Isam Salih Oljan: Iraks förbannelse och framtid 1 bilaga Många är de som i oljan sett en av de främsta orsakerna till krigens och krisernas Irak. En oskattlig tillgång blir

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:540 av Fredrik Malm (FP) Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta

Läs mer

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT

FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU- FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 16.10.2014 FÖRSLAG TILL ARBETSDOKUMENT om kulturell mångfald och mänskliga rättigheter i AVS- och EU-länderna Medföredragande:

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2528. Beredskap för utebliven ekonomisk tillväxt. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund.

Motion till riksdagen: 2014/15:2528. Beredskap för utebliven ekonomisk tillväxt. Förslag till riksdagsbeslut. Bakgrund. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2528 av Valter Mutt och Annika Lillemets (MP) Beredskap för utebliven ekonomisk tillväxt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma

Centerkvinnornas internationella strategi. Antagen på 2009 års förbundsstämma Centerkvinnornas internationella strategi Antagen på 2009 års förbundsstämma Varför har Centerkvinnorna ett internationellt arbete? Det övergripande målet med Centerkvinnornas internationella arbete är

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Norrbotten

Norrbotten Sida 1 av 6 Finansdepartementet Remissyttrande Indelningskommitténs förslag SOU 2016:48 (Finansdepartementet diarienummer Fi2016/02568/K) Centerpartiet i Norrbotten är i grunden positiva till en regionbildning

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar

Lagstiftningsöverläggningar Kommenterad dagordning Rådet 2016-03-07 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 15 mars 2016 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. (Ev.)

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Norrbotten

Norrbotten Sida 1 av 6 Finansdepartementet Remissyttrande Indelningskommitténs förslag SOU 2016:48 (Finansdepartementet diarienummer Fi2016/02568/K) Centerpartiet i är i grunden positiva till en regionbildning där

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

Arbetsformer

Arbetsformer Arbetsformer 2014-2017 Delmi Delegationen för migrationsstudier ska verka i en anda av öppenhet och utveckla transparenta arbetsformer. Delegationen inrättades enligt kommittédirektiven (2013:102) för

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Med arbetsplan och budget för 2013 Vår vision är o Ett Västra Götaland där individen lever ett gott liv i ett hållbart och tryggt samhälle utan alkohol eller andra droger. Vårt

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Principer för offentlig tjänst

Principer för offentlig tjänst Europeiska ombudsmannen Principer för offentlig tjänst för EUförvaltningen 2012 SV Inledning De fem principerna för offentlig tjänst 1. Åtaganden gentemot Europeiska unionen och dess medborgare 2. Integritet

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om kommuner och sociala innovationer

Välkommen till studiecirkeln om kommuner och sociala innovationer Välkommen till studiecirkeln om kommuner och sociala innovationer I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om kommuner och sociala innovationer som du är anmäld

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Inledande synpunkter. Tel

Inledande synpunkter. Tel 1 2009-10-21 Vår referens: Annika Åkerberg Tel. 070-745 37 38 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar gällande delbetänkande av Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige Främja, Skydda, Övervaka

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Stockholm 110927. Till: Tolktjänstutredningen. Från: Föreningen Tolkledarna. Synpunkter på utkast daterat 110912

Stockholm 110927. Till: Tolktjänstutredningen. Från: Föreningen Tolkledarna. Synpunkter på utkast daterat 110912 Till: Tolktjänstutredningen Från: Föreningen Tolkledarna Synpunkter på utkast daterat 110912 Tolkledarna har ombetts att i anknytning till mötet med utredarna 110927 inkomma med skriftliga synpunkter på

Läs mer

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Uganda 2014 2018 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.039 Regeringsbeslut

Läs mer

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016

Kulturpolitikens framväxt och mål. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitikens framväxt och mål Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 6 september 2016 Kulturpolitik som historiskt fenomen De viktigaste aktörerna för stöd till kultur under olika tidsperioder:

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2002/0220(COD) 6 mars 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15

Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Workshop: vad är social hållbarhet? 3:7 Social hållbarhet vad innebär det? Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15 Därför valde jag denna workshop Berätta för personen bredvid dig social hållbarhet definition

Läs mer

UNESCO:s GENERALKONFERENS ANTAR ALLMÄN FÖRKLARING OM KULTURELL MÅNGFALD

UNESCO:s GENERALKONFERENS ANTAR ALLMÄN FÖRKLARING OM KULTURELL MÅNGFALD 1 Ur pressmeddelande från Unesco den 2 november 2001: UNESCO:s GENERALKONFERENS ANTAR ALLMÄN FÖRKLARING OM KULTURELL MÅNGFALD Idag antog Generalkonferensen Unescos högsta beslutande organ det som kallas

Läs mer

Centrum för Iran Analys

Centrum för Iran Analys Centrum för Iran Analys CENTIA http://www.setiz.se info@setiz.se POLITISK VISION En människa utan vision, är en död människa Förord CENTIA anser att beredning, beslutning och verkställning av detaljerade

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM57. Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Regeringskansliet Faktapromemoria Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet Miljödepartementet 2016-03-21 Dokumentbeteckning KOM(2016) 53 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 (6) KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Louiza Edlund 2014-05-26 Dnr 11-0255 Bollnäs för alla Tillgänglighetspolitisk policy för Bollnäs kommun En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

TIO ÅR MED FINANSPOLITISKA RÅDET: VAD HÄNDER HÄRNÄST? LARS JONUNG KNUT WICKSELLS CENTRUM FÖR FINANSVETENSKAP, EKONOMIHÖGSKOLAN, LUNDS UNIVERSITET

TIO ÅR MED FINANSPOLITISKA RÅDET: VAD HÄNDER HÄRNÄST? LARS JONUNG KNUT WICKSELLS CENTRUM FÖR FINANSVETENSKAP, EKONOMIHÖGSKOLAN, LUNDS UNIVERSITET TIO ÅR MED FINANSPOLITISKA RÅDET: VAD HÄNDER HÄRNÄST? LARS JONUNG KNUT WICKSELLS CENTRUM FÖR FINANSVETENSKAP, EKONOMIHÖGSKOLAN, LUNDS UNIVERSITET TIO ÅR MED FINANSPOLITISKA RÅDET: VAD HÄNDER HÄRNÄST? JUBILEUM

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Handlingsplan Beredningen för överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin 2016 2018 Dialog Långsiktighet Kvalitet Öppenhet och insyn Självständighet och oberoende Mångfald

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Kommissionen för jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa Att sluta hälsoklyftorna i Sverige: Vässade styrsystem och mer jämlika villkor Olle Lundberg, professor och ordförande Centrala utgångspunkter Hälsa är viktigt för människor! 86% anser att hälsa är mycket

Läs mer

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Yttrande över remiss av Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Arbetsmarknadsförvaltningen Enheten för flyktingsamordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-05 Handläggare Annika Rosbring Telefon: 08 508 35 480 Till Arbetsmarknadsnämnden den 17 oktober 2017 Ärende

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET I. EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 816 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Lägesrapport och tänkbara lösningar i fråga om den icke-ömsesidiga situationen

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70)

Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) REMISSYTTRANDE 2011-03-18 2010-1542 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70) Sametingets ställningstagande Sametinget tillstyrker

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88), Ku2015/02481/KL

Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88), Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet Stockholm 10 mars 2016 103 33 Stockholm Ert dnr Ku2015/02481/KL Vårt dnr 1-110/15 Remissvar betänkandet Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88),

Läs mer

Angående utvärderingen av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter

Angående utvärderingen av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter Vårt diarienr: Sundbyberg 2010-05-25 10-018 Till: Hans Ytterberg Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Angående utvärderingen av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling. Rio-deklarationen. Miljö- och naturresursdepartementet Rio-deklarationen

Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling. Rio-deklarationen. Miljö- och naturresursdepartementet Rio-deklarationen Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling Rio-deklarationen Miljö- och naturresursdepartementet Rio-deklarationen Rio-deklarationen om miljö och utveckling Ingress Förenta Nationernas konferens

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) Utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU17 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande riksdagsstyrelsens redogörelse 2016/17:RS2

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna:

Ur läroplan för de frivilliga skolformerna: Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet på Vasagymnasiet har en inriktning VIP (Vasagymnasiets internationella profil) som passar dig som är nyfiken på Europa och tycker det är viktigt med ett

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Instruktion för kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter

Instruktion för kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter Utlåtande 2015: RI+IX (Dnr 012-1555/2014) Instruktion för kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Instruktionen för kommunstyrelsens

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Förord. Samverkan leder till ökad delaktighet och legitimitet som i sin tur leder till ökat engagemang och intresse. Tillsammans når vi längre!

Förord. Samverkan leder till ökad delaktighet och legitimitet som i sin tur leder till ökat engagemang och intresse. Tillsammans når vi längre! Svensk unescostrategi 2008 2013 Förord Genom den svenska Unescostrategin finns ett verktyg för en tydlig och samordnad politik för hela det svenska engagemanget i Unesco. Unesco har en nyckelroll i arbetet

Läs mer

Agenda I riktning mot en hållbar välfärd. Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan

Agenda I riktning mot en hållbar välfärd. Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan Agenda 2030 I riktning mot en hållbar välfärd Kortversion av nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan Agenda 2030 kräver en samhällsomställning där hållbar utveckling är ett övergripande mål för

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer