Mot nationella strategier i användandet av olja och gas för social fred Bagdad 2,3 & 4 december 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mot nationella strategier i användandet av olja och gas för social fred Bagdad 2,3 & 4 december 2013"

Transkript

1 Mot nationella strategier i användandet av olja och gas för social fred Bagdad 2,3 & 4 december 2013 Konferensrapport Sammanfattning Irak är rikt på resurser. Landet äger en av världens största oljereserver och marken berikas av tillräckliga mängder sötvatten för att möjliggöra inhemsk matproduktion. Mångfald är Iraks ryggrad. Förmågan att stå emot umbärandet har format livsvillkoren för många irakier. Konferensen Mot nationella strategier i användandet av olja och gas för social fred hölls den 2, 3 och 4 december 2013 i Bagdad. Då sammanträdde 25 framstående irakiska personligheter, åtta kvinnor och sjutton män. Akademiker från tre olika universitet i Bagdad, tjänstemän från planeringsdepartementet, representanter från civila samhället, experter inom oljesektorn, juridik och ekonomi deltog. Dessa personligheter kom från Basra, de västra provinserna, Bagdad och den kurdiska regionen. Konferensen är en del av ett projekt som syftar till att bidra till utvecklandet av nationella strategier och samarbete i olösta frågor av betydelse för den politiska processen. Det övergripande temat i konferensen var hur olja, människa och tillit kan förenas i nationella strategiska val som verkar för social fred. Tre analytiska premisser präglade genomförandet. 1) Ökat federalt samarbete står i direkt relation till statens kapacitet. Vid lågt samarbete är staten svag och vid utvecklat samarbete ökar samtidigt statens kapacitet. 2) Olje- och gasresurserna är ett naturkapital, vars värde står i relation till landets mänskliga resurser, d v s utbildningsnivån och graden av tillit som finns inom och mellan grupper i Irak. 3) Avsaknaden av en reglerad marknad fördjupar de sociala, ekonomiska och politiska klyftorna i landet och bäddar för penningens istället för lagens makt. I blandade grupper utvecklade deltagarna en nationell lägesbeskrivning av fem viktiga aktörer; Basra, de västra regionerna, Bagdad, Erbil och oljeindustrin. Denna beskrivning pekade på en låg grad av samarbete, ojämn utbyggd infrastruktur, stora sociala klyftor och omfattande korruption. En modell synliggjorde att samarbetet och kontakterna mellan oljebolagen och provinserna respektive regionen är ofta mer utvecklade även vad det interna samarbetet är. En annan paradox bestod i att även om oljan tillhör folket så kommer det inte folket till del på grund av avsaknad av en nationell politik. Utifrån dessa lägesbeskrivningar 1

2 diskuterade deltagarna vilka värderingar som ska styra skrivandet av kontrakt, utvinning av olja och fördelningsfrågor. Samtalet spände över juridiska, politiska, och ekonomiska fält. I konferensens tredje och sista dag presenterade deltagarna sju rekommendationer för en grupp framstående gäster från parlamentet och partiväsendet. Deklarationen lyfter fram behovet av ett helhetsgrepp, att inrikta oljeinkomsterna mot satsningar i utbildning. En annan rekommendation är att integrera energistrategin med landets tillväxtstrategi och att stifta en olje- och gaslag. Behovet av att utveckla den inhemska tillverkningsindustrin som idag utgör endast tre procent av BNP lyftes fram. Deltagarna presenterade arbetsprocessen och de teman som diskuterades. Ett tal av vice-premiärministern HE Dr Rosh Nury Shaways framfördes av hans representant Husan Akif. Alla irakiers ansträngningar att samarbeta utgör motorn i den sociala och ekonomiska tillväxten. En insikt som vunnits under denna konferens är att det verkliga värdet av Iraks stora oljereserver kan endast uppnås genom att samarbeta kring hanteringen av dessa resurser. Detta samarbete behöver präglas av tillit snarare än att fokusera på oljans värde i sig. Utan tillit blir människan fattig och nedtryckt. Ett nationellt samarbete i oljefrågan har potentialen att frigöra mänskliga resurser och tilliten i samhället som HE Dr Rosh Nury Shaways berör i sitt anförande. Han nämner i sitt tal behovet av strategier och lagar för att omvandla Iraks stora beroende av oljeinkomster till en mer diversifierad ekonomi i enlighet med principen om decentralisering. Dessa mänskliga tillgångar har till skillnad från materiella resurser den egenskapen att om de delas med andra ökar istället för minskar värdet av dem. Konferensen har haft stöd av vice-premiärministern för tillväxtfrågor, HE Dr Rosh Nury Shaways samt premiärministerns rådgivare i försoningsfrågor, Dr Amer al-khuzai. Jag vill å Folke Bernadotteakademins och den irakisk-svenska planeringsgruppens vägnar tacka för deras förtroende. Stockholm den 13 januari 2014 Joel Ahlberg Projektledare Folke Bernadotteakademin 2

3 Mot nationella strategier i användandet av olja och gas för social fred Bagdad, Hotel Rasheed, 2, 3 & 4 december 2013 Deklaration 1. Revidering av andra paragrafen i artikel (112) i konstitutionen enligt följande: (bildandet av ett federalt råd som består av experter som samråder med de oljeproducerande regionerna och provinserna i fråga om oljepolitiken. Detta råd styr oljefrågorna enligt kompetens och expertis.) 2. Att nationella oljeinkomsterna inriktas mot humanutveckling för att nå kontinuerlig utveckling som återskapar tillit mellan medborgaren och staten samt förstärker medborgarskapets värderingar. 3. Tillämpandet av en energistrategi som ingår i de nationella tillväxtsplanerna. 4. Stödja sig på principen om diversifierad ekonomisk tillväxt för att förädla naturresurserna enligt internationell standard. 5. Stödja sig på rättstatstyrning i hanteringen och investering i naturresurser i enlighet med principerna om transparens och omutlighet. 6. Att parlamentet stiftar en lag om bildandet av ett nationellt oljebolag som förstärker den nationella ansträngningen i utvecklandet av oljefält. 7. Påskyndandet av en olje-och gaslag som reviderar existerande rubbningar som finns i den och som garanterar att man håller dessa rubbningar på avstånd. En invändning av en representant från Kurdiska regionen har dokumenterats vad gäller spelet med den irakiska konstitutionen som syftar till att cementera den misslyckande centralism i styrandet av staten, främst vad gäller olja och gas. 3

4 1. Inledning Den 2,3 & 4 december genomfördes konferensen Mot nationella strategier i användandet av olja och gas för social fred i Bagdad. Följande rapport beskriver bakgrunden till projektet, det analytiska ramverket, deltagare och gäster, syfte och metod, översikt av arbetsprocessen och teman som diskuterades. 2. Bakgrund Folke Bernadotteakademin är en svensk myndighet som arbetar med att stärka det svenska och internationella samarbetet i konflikthantering. Åren stödde organisationen den irakiska försoningsprocessen och nationella dialogen i den så kallade Sandöprocessen. Folke Bernadotteakademin har på inbjudan av vice premiärminister HE Dr Rosh Nury Shaways arbetat med konflikthantering i januari 2012 med anledning av den dåvarande parlamentariska krisen. Det aktuella projektet handlar om att tillsammans med irakiska partners stödja utformandet av nationella politiska strategier inom några valda områden av avgörande betydelse för Irak. Projektet presenterades för de politiska blocken i Bagdad, Erbil och Suleimaniya. I dessa möten identifierades olje- och gasfrågan som en fråga av avgörande nationell betydelse. I det konkreta utförandet har projektet fått stöd av HE vice-premiärminister Dr Rosh Nury Shaways och premiärministerns rådgivare Dr Amer al-khuzai. Den september 2013 sammanträdde en blandad irakisk-svensk grupp för att planera den första konferensen. I mötet deltog Nesreen Barwari, Dr Batool al-mussawi, Dr Wathiq al- Hashemy, Waleed al-umeiri, Dr Iman al-barazanji, Mohammed Hammodi, Ameer abd al- Jabbar al-sa idi, Nu man al-koud med en svensk grupp. Vi skapade en struktur och grundläggande analys för hur man skulle kunna arbeta med oljefrågan för social fred. Gruppen formulerade en inbjudan och utarbetade också en deltagarlista att bjuda in till konferensen. Folke Bernadotteakademin vill tacka för det goda samarbetet. 3. Analytiskt ramverk Planering och genomförande av konferensen vilade på tre grundläggande utgångspunkter. För det första präglas Irak av ett gap mellan det faktum att Iraks naturresurser är gemensamt ägda och att det inte finns gemensamma politiska processer för att förvalta dessa resurser. Det innebär att naturresurserna inte kommer folket till del vilket fördjupar redan existerande sociala klyftor. Av den anledningen behövs nationella processer och strategier för att minska gapet mellan mål och process och därmed bidra till social fred. I konferensen användes en teoretisk modell som visar att ökat politiskt samarbete samtidigt ökar statens kapacitet att kunna verka för social och ekonomisk utveckling. En annan premiss är att utveckling är en holistisk process som integrerar humankapital (utbildningsnivån) och socialt kapital (tillit inom och mellan grupper) med landets naturtillgångar. Dessa olika sorters kapital behöver samverka för att landet skall utvecklas. 4

5 Den tredje utgångspunkten är att en fungerande marknad präglas av tre faktorer: ett allmänt accepterat regelverk, politisk stabilitet och en hög grad av tillit. Dessa reglerande faktorer finns dessvärre inte i nuläget. Det medför att Irak försätts i en mycket utsatt position på en global marknad. Oljeindustrin och vinstintresset blir en del av den interna politiska konflikten. Ovan nämnda utgångspunkter visar att oljefrågan är djupt kopplat till social fred. Avsaknaden av ett federalt samarbete söndrar staten och splittrande krafter tar landet isär. I avsaknad av ett holistiskt synsätt på oljan, medborgaren och tillit blir medborgarna vinnare eller förlorare och spär därmed på den sociala oron. I avsaknad av en reglerad marknad fördjupas de sociala, ekonomiska och politiska klyftorna i landet och bäddar för penningens makt istället för lagens makt. 4. Syfte och metod Konferensens syftade till att bidra till utveckling av nationella strategier för olja och gas som främjar social fred. Den skulle arbeta mot detta mål genom att synliggöra hur oljefrågan och social fred är sammanflätade. För att möjliggöra en demokratisk dialog och för att möte komplexiteten i frågan ville den arbeta med ett brett spektrum av irakiska kompetenser och erfarenheter. 5. Deltagare och gäster I mötet deltog experter inom oljeområdet, akademiker med ekonomisk, juridisk och socialvetenskaplig kompetens från tre olika universitet i Bagdad samt representanter från det civila samhället och det federala respektive regionala planeringsministeriet. Deltagarna kom från Basra, de västra områdena och Bagdad. Endast en av 25 deltagare kom från den kurdiska regionen. En anledning var att det pågick en stor internationell oljekonferens samma datum i Erbil. Ett annat skäl är kända logistiska utmaningar att genomföra konferensen för tillresande utifrån. Resultaten, arbetsprocessen och de teoretiska modellerna presenterades tredje dagen för en grupp inflytelserika irakiska personligheter från viktiga politiska organ i Irak. Bland dessa återfanns Amer al-khuzai som är rådgivare till premiärministern, Husan Akif som är ledamot i det Irakiska kommunistiska partiets styrelse och som representerade vice-premiärministern. Från parlamentet deltog ordföranden i Waqf utskottet och tillika ledamot i Dawapartiets styrelse Ali Allak. Ordföranden i utskottet för Mänskliga Rättigheter, tillika vice ordförande för Islamska partiet, Dr Saleem al-jburi deltog. En annan prominent gäst var talespersonen för högsta Islamska rådet, Sheikh Hamed al-mu ala och Abd al-kareem al-naqeeb som är affärsman och ledamot i styrelsen i Högsta Islamska Rådet. Sadristerna representerades av Fawzi Akram. Dag 1 6. Översikt av arbetsprocessen Efter inledande presentationer började deltagarna gruppvis diskutera och ringa in tre olika problemområden. Första gruppen diskuterade vilka hinder som står i vägen för att olja används för social fred. Andra gruppen diskuterade goda exempel på gott samarbete inom det 5

6 federala systemet och de juridiska perspektiven. Tredje gruppen diskuterade exempel på kontraktstvister. Dag 2 Andra dagen inleddes med en presentation och diskussion av ovan nämnda teoretiska modeller som beskrivs i tredje avsnittet. Efter denna introduktion inleddes ett praktiskt arbete för att utveckla modeller av verkligheten hos fem utvalda aktörer, Basra, västra områdena, Bagdad, Erbil och oljeindustrin. Fokus låg på att visualisera Irak utifrån fakta och deltagarnas kunskaper. Modellen förutsätter samarbete i utplacerandet av 16 olika symboliska pjäser som representerade olika kategorier. Exempel på sådana kategorier var oljefyndigheter, juridisk infrastruktur, fattigdom och rikedom, utbildningsnivå, anti-korruptionsinstrument, broar, murar etc. Varje grupp utsåg därefter en person som kortfattad redogjorde vad de kommit fram till. Modellen var utvecklad av konstnären Andrea Hvistendahl. Nästa steg i processen var att utifrån den beskrivning av verkligheten som låg framför dem beskriva vilka värderingar som ska styra skrivning av oljekontrakt, utvinning och fördelning av oljan. Utifrån dessa diskussioner utvecklade deltagarna sju rekommendationer för vad man ansåg vara vägen mot att använda oljan för att bygga samhällsfred. Tredje dagen: Under den tredje och avslutande dagen genomfördes en presentation av arbetsprocessen i sju olika stationer som innehöll olika perspektiv som kommit upp under konferensen. I varje station fanns det deltagare som kunde beskriva arbetet och svara på frågor. Vandringen längs stationerna var konstruerade som en labyrint. Syftet var att gestalta Iraks samtida utmaningar och nationens stora outnyttjade resurser. Den avslutades med en cirkelformad sittning i mitten av det stora konferensrummet. Husan Akif talade för vicepremiärministerns räkning där han tackade för FBA:s stöd och uttryckte vice premiärministerns syn på vissa frågor under konferensen. Därefter skapade gäster och deltagare en modell av Irak på samma sätt som tidigare i arbetsprocessen fast nu i förstorad skala. Under skapandet av modellen fick samtliga närvarande parlamentariker och flera andra gäster framhålla ett område där de önskar större samarbete. Ali Allak uttryckte exempelvis att det behövs mer samarbete kring säkerheten i Bagdad. Vice premiärministerns representant Husan Akif uttryckte hopp om en mer harmonisk stat och regering och menade att man för detta behövde ett tätare samarbete i Bagdad. Andra uttryckte att förståelsen och samarbetet mellan de västra områdena och Bagdad behöver förbättras, att ett samarbete i Kirkukfrågan samt inom den federala strukturen bör utvecklas. 7. Teman som diskuterades I följande avsnitt sammanfattas några av de teman som diskuterades i konferensen. 6

7 Det juridiska perspektivet: Ett viktigt tema som återkom under konferensen var den juridiska otydlighet som finns i konstitutionen vad gäller bestämmanderätt över oljan. Å ena sidan anger artikel 111 att oljeoch gastillgångarna tillhör folket. Enligt ett synsätt har den artikeln till följd att yttersta beslutanderätten över naturresurserna tillfaller det federala parlamentet som är det irakiska folkets representanter. För närvarande finns det inte konsensus i den frågan eftersom oljan inte entydigt är en federal angelägenhet enligt artikel 110. En annan otydlighet enligt flera deltagare är artikel 112. Den stipulerar samarbete mellan den federala regeringen, regionala regering och oljeproducerande provinser var gäller hantering av befintliga oljefält. Enligt ett synsätt blir det därmed en tolkningsfråga vad gäller icke exploaterade oljefält. Flera röster i konferensen talade om behovet att uppgradera oljan till en nationell strategisk vara (strategic commodity). Motivet enligt det resonemanget är att oljan är av en avgörande betydelse för nationen samt att det är federala staten som har ansvaret för att fördela intäkterna från oljan som utgör omkring 93 procent av den nationella budgeten. Det konstaterades att det är svårt i nuläget eftersom existerande lagar är öppna för tolkning. Det kommersiella och ekonomiska perspektivet: Ett annat tema som diskuterades var de kommersiella villkoren som omgärdar oljeproduktionen. Transparens, omutlighet, mänsklig utveckling i enlighet med internationell standard var återkommande nyckelord som man ansåg skulle styra skrivning av kontrakt och utvinning av olja. Det påtalades vikten av att anställa och utveckla irakisk arbetskraft. Oljan betraktas inte som en nationell strategisk vara. Det finns ingen gemensam nationell politik och de kommersiella villkoren ser olika ut. Kurdiska regionen har en typ av kontrakt och resten av Irak har en annan typ. Det sades att båda dessa kontrakt inte formellt har godkänts i det federala parlamentet fast av olika skäl. Det anfördes i konferensen att kurdiska ledare anger artikel 115 som stipulerar att alla befogenheter som inte uttryckligen är federala (110) tillhör regionen och provinserna. Avsaknaden av en nationell olje-och gaslag medför att det federala parlamentet inte kan ratificera oljekontrakt. Upplevda brister i öppenhet och transparens i hanteringen av oljekontrakt på både den federala nivån och regionala nivån fördes fram. Till exempel anfördes det att flera av oljebolagen som har kontrakt med federala regeringen inte har årsbokslut. Ett annat exempel på brist i transparens som nämndes är att priset på den olja som den kurdiska regionen exporterar inte är offentlig, liksom kostnader för utvinning. Då den tidigare regimen föll 2003 var landet försvagat efter ett årtionde av hårda ekonomiska sanktioner. Landet var inte redo att stå mot den våg av ekonomiska globaliseringseffekter som översköljde landet. Det fanns inte ekonomisk reglering vad gäller import av varor och den inhemska irakiska tillverkningsindustrin kunde inte konkurrera med turkiska, iranska och kinesiska tillverkare. Det fanns efter att landet i princip har varit stängt för omvärlden en uppdämd vilja att nå en högre konsumtionsnivå som oljeexporten kunde finansiera. Till följd härav har en konsumentekonomi skapats. Endast tre procent av BNP kommer från inhemsk produktion i dagsläget. Under 1960 talet tillverkades omkring 67 procent av BNP i landet. 7

8 Oljeintäkter används för att bekosta en kostsam importerad konsumtion som dessutom är förbehållet en elit i landet. Vanliga irakiska bönder kan inte marknadsföra sin lokala produktion i konkurrens med billigare importerade varor. Det är en paradoxal situation eftersom varje irakisk medborgare har rätt till ransonerade kuponger. Detta system är dyrt att administrera. Det kostar enligt en expert i konferensen sex dollar att ransonera varor för en dollar. Slöseriet blir ännu större om man betänker att detta system dessutom bekostar varor som är producerade utomlands då pengarna kan användas för att utveckla inhemsk jordbruksutveckling. Förekomsten av en globaliserad ekonomi sätter sina spår i den inhemska irakiska konflikten. Till exempel valde det amerikanska bolaget ExxonMobil som var aktiv i södra Irak att skriva kontrakt med den kurdiska regionen. Denna handling medförde att bolaget utestängdes i maj 2013 från att lägga bud på oljeutvinning i södra Irak. Samhällsbeskrivningen i modellbygget: Deltagarna menade att modellerna synliggjorde enorma resurser men samtidigt fattigdom, sociala klyftor, ojämn utbyggnad av infrastruktur, sovande och ibland frånvarande lag, statens dövhet gentemot de behov och viljor som uttrycks i samhället och en omfattande korruption. Vissa deltagare pekade på kraftiga barriärer mellan den kurdiska regionen och övriga Irak. Man pekade på att modellerna visade att det ofta finns tillit till lokala beslutsfattare men inte till de nationella. Terrorism har stort utrymme och finns på flera platser. Sekterism är ett framträdande och känsligt inslag i det irakiska samhället och särskilt inom politiken. Den kurdiska regionen skilde sig från andra områden i och med att det har bättre utbildning och infrastruktur samt mer utbyggd juridisk infrastruktur än i övriga delar av landet. I modellbygget ingick broar som en av 16 olika kategorier. Det är talande att en av modellerna visar att banden mellan oljebolagen och oljeproducerande provinser och regionen är starkare och mer utvecklade än banden inom landet. Det politiska perspektivet: Fokus på grupprättigheter inom den sekteristiska indelningen av den politiska makten var ett återkommande tema i konferensen. Det ansågs att dessa grupprättigheter är på bekostnad av individuella medborgerliga rättigheter. Det poängterades att oljefrågan måste få en politisk lösning och inte en sekteristisk överenskommelse. Folket måste stå i centrum för denna uppgörelse i vilken oljeinkomster hjälper till att höja utbildningsnivån, hälsonivån, och förbättra infrastrukturen och miljön. Tre olika utkast till en olje-och gaslag, en 2007 och två 2011 har utarbetats och har av olika skäl inte blivit antagna. Fördelningsfrågan uppgavs i konferensen vara en särskilt känslig punkt i relationerna inom det federala systemet. Som i många andra frågor finns det olika tolkningar om vilka principer ska gälla i fördelningsfrågan och bristande tillit om hur fördelning kan upprättas. En deltagare nämnde att ingen befolkningsräkning har gjorts sedan den tidigare regimen föll. Enligt den åsikten bör en befolkningsräkning vara del av en nationell oljepolitik. Nuvarande fördelning är baserat på uppskattningar. Statens kapacitet är för närvarande svag. Det är ett direkt resultat av att det politiska samarbetet är på låg nivå. Med ökat samarbete får staten ökad kapacitet att leverera tjänster 8

9 och att få genomslag för sin politik. För närvarande gör den låga nivån att Irak är utsatt för splittrande krafter. Det betonades även att ett federalt samarbete är djupt förankrat i konstitutionen och även uttryckligen nämns i andra paragrafen i artikel 112. I slutdeklaration nämns återbildandet av ett nationellt oljebolag som en viktig åtgärd. Förslaget finns även med utkastet av en olje-och gaslag. Syftet är att bolaget för det kommersiella ansvaret och att departementet får det politiska styrningsansvaret. Ett nationellt oljebolag existerande mellan 1966 och 1988 då dåvarande regim la ner verksamheten och återförde allt ansvar till departementet. Nationella strategiska perspektivet: Vice-premiärministerns tal tangerade flera av de insikter och ståndpunkter som kommit fram under konferensen. Talet poängterade vikten av samarbete för att lyckas använda landets resurser på ett sätt som minskar fattigdom och arbetslöshet. Behovet av att stifta lagar som specificerar hur administrationen av utvinning och fördelning av oljan ska ske underströks som en nödvändig förutsättning för att minska fattigdomen och underminera grogrunden för terrorism. Vad gäller den ekonomiska politiken menar vice-premiärministern att principen om decentralisering som valts i konstitutionen är mest ändamålsenligt för att utifrån lokala behov stimulera utveckling. Det finns för närvarande ingen koordinering i oljefrågan mellan centralregeringen och regionen enligt parlamentarikern Ali Allak. Han efterlyser ett konto för alla oljeinkomster, oavsett varifrån oljan utvinns och understryker även den federala regeringens ansvar, i samordning med regionerna och provinserna, för att administrera alla oljefält, nuvarande och framtida för att garantera en enhetlig oljepolitik. En oljelag är helt avgörande, enligt parlamentarikern Ali Allaq för att lösa nuvarande problem och för att bevara Iraks enhet och en rättvis fördelning av inkomsterna. Ett konkret förslag i konferensdeltagarnas slutdeklaration och i vice-premiärministerns tal är att integrera energistrategin med en tillväxtstrategi för Irak. Irak har som mål i sin energistrategi att öka oljeutvinning från dagens 2,9 miljoner fat till 6 miljoner fat olja per dag år Det nämndes i konferensen att detta mål är mycket ambitiöst satt och är inte helt utan risker. För att nå detta mål om 6 miljoner fat om tre år krävs enorma investeringar i produktionsanläggningar samt ekonomiska förpliktelser med de bolag som gör dessa investeringar. Samtidigt är det inte helt säkert att den internationella marknaden har motsvarande efterfråga på irakisk olja. 8. Avslut Irak är för närvarande världens tredje största oljeexportör. Landet producerar dagligen 2,9 miljoner fat olja. Omkring 93 procent av budgeten 2014 beräknas komma från oljeinkomsterna. Marknaden är till stor grad oreglerad eftersom ingen lag har kommit till på tio år. Initiativet om att bidra till utvecklandet av nationella strategier har välkomnats av många parter. Metoden har varit att engagera ett brett spektrum av irakiska kompetenser i en diskussion om hur de upplever behoven, hindren liksom möjligheterna med en nationell strategi. 9

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Frihet i Iran genom svensk export?

Frihet i Iran genom svensk export? Av Emilie Eriksson Frihet i Iran genom svensk export? För att Iran skall kunna nå frihet behöver många omständigheter förändras. Yttrandefriheten måste stärkas och ledarna väljas på demokratisk grund.

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Angående utvärderingen av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter

Angående utvärderingen av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter Vårt diarienr: Sundbyberg 2010-05-25 10-018 Till: Hans Ytterberg Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Angående utvärderingen av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete

Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete 2012-02-14 Vårt Skellefteå handlingsplan för kommunens demokratiarbete Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Demokratiberedningens uppdrag 3 3 Mål och syfte 3 4 Åtgärder och aktiviteter 2012 4 4.1 Utvecklad medborgardialog

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 8.7.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om Ecuadors

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015

Utvecklingskluster. Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 Utvecklingskluster Tim Besley och Torsten Persson LSE och IIES SNS Analys, 21 april, 2015 www.pillarsofprosperity.info Utvecklingskluster Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Luxemburg vs. Liberia

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun

Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun Revisionsrapport Utskottsorganisation. Ragunda kommun 30Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Budgetprocessen... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag av kommunens

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Sammanfattning och slutsatser 1

Sammanfattning och slutsatser 1 1 Syftet med denna rapport är att ur ett nationalekonomiskt perspektiv analysera hur Sverige bäst utnyttjar sina mineraltillgångar. Fokus ligger på fördelningen av vinsterna mellan staten och privata företag,

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005)

UPPHANDLINGSPOLICY. Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15. Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) LS 1102-0181 UPPHANDLINGSPOLICY Reviderad av landstingsstyrelsen 2011-02-15 Antagen av landstingsfullmäktige 2010-02-10 (LS 0912-1005) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2 (6)

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara den 13 april 2012 kl. 13.00 15.30

SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara den 13 april 2012 kl. 13.00 15.30 Plats och tid Beslutande SoF Västra Skaraborg, Malmgatan 36, Kinnekullesalen, 53232 Skara den 13 april 2012 kl. 13.00 15.30 Erik Kvarndal, ordförande, Skara Kommun Niklas Pettersson, vice ordförande, Claes-Göran

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete 17 september 2009 Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete 1 (4) 6F Fackförbund i samverkan Avtal om samarbete mellan:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation.

Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. Ur sammanställning av delprojektet Organisationen som inkluderande eller exkluderande. Linnea Lundin. Del två, Verktyg för en öppnare organisation. För att kunna arbeta med mångfald i organisationen är

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Internationell Politik

Internationell Politik Internationell Politik 733G20 Jensen Emma, Johnsson Gustav, Juholt Anton, Järneteg Anna, Kant Albertina 2012-05-22 Inledning Miljön debatteras ständigt och avtal för att minska utsläppen stiftas mellan

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN förtroendevalda 2013-06-10 ABCD Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...5 1.3 Genomförande...5 1.4 Revisionskriterier...5

Läs mer

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd

Rådgivande landsbygdsriksdag. Årsmöte/föreningsmöte. Styrelse. 24 Länsbygderåd Rådgivande landsbygdsriksdag Årsmöte/föreningsmöte Styrelse 24 Länsbygderåd Kansli Cirka 100 kommunbygderåd Cirka 4 500 lokala utvecklingsgrupper Cirka 40 medlemsorganisationer llt vårt arbete har sin

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan?

När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan? När tar oljan slut? Hur utvecklas efterfrågan? NOG seminarium 10 februari 2005 David Ringmar 14:e februari 2005 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 2014/0059(COD) 7.1.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för internationell handel över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden

Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sida 1 av 5 YTTRANDE 2015-06-02 SOU 2015:7 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden Sveriges Elevkårer lämnar härmed ett yttrande över betänkande

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare

Plattform för hållbar stadsutveckling. Hans Gustafsson Samordnare Plattform för hållbar stadsutveckling Hans Gustafsson Samordnare Tillsammans för ett bättre liv i staden! Pla$ormen ska öka den tvärsektoriella samverkan för a4 möta städernas, tätorternas och stadsregionernas

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77)

Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) 090205 Änr. Sov 69/2008 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) Örebro kommuns ställningstagande till betänkandet i sin helhet

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete

ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete ett interkulturellt botkyrka En ny strategi för ett interkulturellt Botkyrka från samexistens till samarbete Botkyrka är en kontrastrik plats. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Varför Samverkan Tillgänglighet och bemötande Gränslös efterfrågan Lägre kostnader Laglighet Vi utredde följande samverkansformer Samverkansavtal

Läs mer

Energiförsörjningens risker

Energiförsörjningens risker Energiförsörjningens risker Hot mot energiförsörjningen i ett globalt perspektiv Riskkollegiets seminarium, ABF-huset Stockholm 9 November 2010 Dr Mikael Höök Globala Energisystem, Uppsala Universitet

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen:

Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: 1. M å n g a s k ä l t i l l 6 Inom FAIR har vi identifierat följande goda skäl för att utveckla och förändra rekryteringsprocessen: Felrekrytering kostar - rekrytering är en dyrbar investering där man

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

Inträdesförhöret i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 2012.

Inträdesförhöret i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 2012. Inträdesförhöret i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 2012. Inträdesförhöret består av två (2) frågor. Båda frågorna skall besvaras. Vardera frågan kan

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer