ABSTRACTS OCH PRESENTATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABSTRACTS OCH PRESENTATIONER"

Transkript

1 KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE ABSTRACTS OCH PRESENTATIONER Henri Rousseau, The Football Players (Les jouers de football) Oil on canvas, Solomon R. Guggenheim Museum, New York ( ) REGION SKÅNE/KULTUR SKÅNE KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE NORDISK KULTURFOND STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

2 Kultur för livet Kultur, hälsa och livskvalitet i nordisk samverkan Kulturen skall finnas för alla Den nordiska konferensen Kultur för livet visar på bredden i begreppet kultur både för unga och gamla, friska och sjuka. Den lyfter fram vad kultur kan innebära hela livet, i olika åldrar och i olika livssituationer. Syftet är att förmedla kunskap, erfarenheter och goda exempel från forskning och praxis inom flera områden som t.ex. litteratur, musik, dans, konst, mat, teater, religion, naturmiljö, medicin, psykiatri och omvårdnad, där man tydligt kan se sambanden mellan kultur, hälsa och livskvalitet. Kulturen är en hälsofaktor under livets gång och en friskfaktor vid sjukdom. Viktiga steg i nordiska och internationella sammanhang För 20 år sedan initierade UNESCO samarbetet kring Arts in Hospital som en del av FN:s kulturdecennium länder engagerade sig i projektet, som handlade om erfarenhetsutbyte främst av kultur i vården. Det ledde till flera viktiga projekt i de nordiska länderna, bl a det treåriga nationella försöksprojektet Kultur gir helse i Norge och motsvarande projekt i Finland och Sverige. Ett annat resultat var en rad nordiska konferenser om kultur och hälsa under perioden Stockholms läns landstings forskningsprogram Kultur i vården och vården som kultur är ett annat viktigt steg för nytänkande inom området. Denna tvärvetenskapliga forskning har varit vägledande i Sverige och lett till att flera landsting och kommuner satt igång egna projekt. Det är en unik satsning på forskning om kultur i vården som alltjämt väcker intresse både i Norden, i Europa, i Japan och i Australien. Konferens i 3 dagar Konferensen fördelar sig på föreläsningar, Speaker s corner, delseminarier, informationstorg samt olika studiebesök i mindre grupper till Alnarp, Vigs Ängar, Østervang plejehjem i Köpenhamn, Barnsjukhuset i Lund, samt stadsvandring i Lund. Målgrupp Konferensen vänder sig till alla som vill få ökad insikt om sambanden mellan kultur, hälsa och livskvalitet; politiker, beslutsfattare och personal inom kultur, social- och vårdsektorerna, forskare och studerande, kulturaktörer, representanter för frivilligsektorn, studieförbund, intresseföreningar och övriga intresserade Nordiskt samarbete Idag finns många goda exempel i Norden på verksamheter och projekt som handlar om sambandet mellan kultur och hälsa. Också i den internationella forskningen är detta föremål för stor och ökande uppmärksamhet. Konferensen vill ge inspiration och motivation, tillfällen till idéutbyten och stimulerande möten. Den manifesterar en lycklig framgång för det nordiska samarbetet inom detta område. Ett stort tack till alla stödjande parter som har gjort denna konferens möjlig och till alla medverkande som bidrar med sina erfarenheter och kunskaper! Programkommittén: Kjell Austin Christina Gedeborg-Nilsson Birgitta Rapp Rådgiver Enhetschef Fil.dr, forskningsdirektör numera senior och konsult Arrangörer: Nordisk Kulturfond Region Skåne/Kultur Skåne, Stockholms läns landsting Kommunförbundet Skåne Stödjande parter: Lund 2014 Umeå kommun Jämtlands läns landsting Kulturrådet Framtidens kultur 1

3 2

4 Innehåll Ny nordisk plattform för kultur och hälsa...5 Vi vill lyfta in kulturen i folkhälsoarbetet...7 Plenumföreläsningar...9 Vad är hälsa? Merete Mazarella...9 Hjärnan som kulturbärare. Martin Ingvar...10 Forskning om kultur i vården i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Birgitta Rapp...11 Biologiska effekter av regelbunden kulturaktivitet. Töres Theorell...13 Kultur, helse og livskvalitet et nordiskt innsatsområde. Rannveig Gudmundsdóttir...16 Man må tro på et liv inden døden omsorg, oksefilet og rødvin. Thyra Frank...18 Kan man kultivera hjärnan? Peter Währborg...20 Et språk for det språkløse der ordene slutter begynner musikken. Audun Myskja...21 Musik som medicin. Per Thorgaard, Nils Eje...23 Musik som omvårdnad. Ulrica Nilsson...26 Kultur, mangfold og menneskesyn. Unni Wikan...28 Utemiljö och utevistelse för äldre personer med vårdbehov. Anna Bengtsson, Patrik Grahn...29 Musik och bild som kommunikation. Birgitta Andersson...31 Seminarier...32 Seminarium A: Kulturombudsnätverk Film i omsorgen Nycklar till minnenas dörr. Ulla-Britta Johansson-Sjöberg, Leif Olsson...32 Seminarium B: Kultur för seniorer i Umeå. Kultur och hälsa, Eleanor Bodel...34 Seminarium B: Kultur för seniorer i Umeå. Skriv för livet, Gerd Jonsson Berättarstunder med äldre, Hans-Ola Stenlund...35 Seminarium C: Dans med äldre. Krister Nyström...37 Seminarium D: Mat som omsorg. Ylva Mattsson Sydner...39 Seminarium D: Mat som omsorg. Roy Blad...40 Seminarium E: Na-Ku-Hel et vinnende konsept. Natur-Kultur-Helse-senteret i Norge...41 Seminarium F: Poesi som tröst och kraftkälla. Om poesigrupper i vården. Inger Eriksson...43 Seminarium G: 1% love and devotion. Anna Kindgren och Carina Gunnars...44 Seminarium H: Bemötanden i vården. Pär Kide...45 Seminarium I: Musik för livet. Marianne Folkedotter Teaterföreställning Livskraften. Marianne Folkedotter, Hans-Ola Stenlund...47 Seminarium J: Drama-Ger ett program för vårdare och personer med demens. Gunilla Sellersjö.48 Seminarium J: Reminiscensarbeid i teori och praksis. Ove Dahl...49 Seminarium K: Djur i vården. Sven-G Hultman, Ingeborg Höök...50 Seminarium L: Regional kultur- og helsesatsing i Nord-Trøndelag, Norge. Praksis, utdanning, forskning och forskningsformidling tre perspektiver...52 Seminarium M: Kittlande konst. Kreativitet i åldrandet. Leonie Hohenthal-Antin...54 Seminarium N: Var är Airis? Hur kan en tonsättare påverka företagets lönsamhet? Pia Areblad...56 Kulturella och konstnärliga inslag...57 Har du visor min vän? G Nattergalene...57 Kabaret Kjære Norden! Herborg Kråkevik og Nidaros Strykekvartett...58 Clownronden...60 Niklas Törnlund...61 Ensemble Mare Balticum...62 Studiebesök...63 Studiebesök A: Alnarp SLU, Sveriges lantbruksuniversitet...63 Studiebesök B: Äldreboendet Vigs ängar, Ystad...63 Studiebesök C: Østervang plejehjem, Frederiksberg...64 Studiebesök D: Barn- och Ungdomssjukhuset, BUS, Lund...64 Studiebesök E: Lund den tusenåriga staden. Stadsvandring med besök i Domkyrkan

5 4

6 Ny nordisk plattform för kultur och hälsa Konferensen Kultur för livet i oktober 2007 ger oss en ny gemensam plattform att utgå ifrån. Här får vi en överblick över forskningsprojekt och verksamheter som sker i Norden. En röd tråd har varit hälsa, helhetssyn och livskvalitet. Vi kan konstatera att utvecklingen under de 20 år som gått har lämnat värdefulla resultat och en allt större medvetenhet hos såväl forskare och vårdpersonal som kulturaktörer och politiker. Det unika med den här konferensen är också samarbetet, dvs den gemensamma satsning som gjorts av nationella och nordiska organisationer och institutioner, kommuner och landsting, med flera. Att gå vidare se möjligheterna! Med detta nya nordiska samarbete har vi lagt grunden för kommande utveckling och samarbete under de närmaste åren. Genom det nordiska nätverk som vi bildar här på konferensen har vi möjligheter att lättare utbyta erfarenheter. Många ideer kan tas tillvara och ge inspiration för att se kultur som en given hälsofaktor i formuleringen av framtidens policies och vårdprogram. Handlingsplan Med Ny nordisk plattform för kultur och hälsa vill vi verka för: 1. att kultur och hälsa blir ett obligatoriskt inslag i nationella och nordiska utbildningar för vård- och hälsopersonal och inom relevanta kulturutbildningar, 2. att ett nordiskt pilotprojekt initieras för att pröva nya former för hur kommunala tjänster inom vård-, hälso- och omsorgssektorn kan organiseras med ett tvärfackligt och tvärvetenskapligt perspektiv. Projektet bör omfatta tre till fyra kommuner i Norden, 3. att Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet tar initiativ till ett ökat nordiskt samarbete om forskning och vidareutbildning inom kultur och hälsa, 4. att initiera och anslå medel till ekonomisk forskning, nationellt och nordiskt, kring samhällsekonomiska perspektiv och vinster som ligger i en tvärvetenskaplig satsning på kultur och hälsa, 5. att Sverige i samband med ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2008, arrangerar ett gemensamt ministerrådsmöte för de nordiska kultur- och folkhälsoministrarna, 5

7 6. att en ny nordisk konferens på temat arrangeras senast 2010, 7. att de nordiska ländernas regeringar/kulturministerier initierar en internationell konferens om kultur och hälsa i samarbete med Unesco samt 8. att ett nordiskt samarbetsorgan och sekretariat för kultur och hälsa etableras. Detta organ ska ha uppgiften att koordinera aktiviteter och nya projekt, aktivt följa utvecklingen på fältet i de nordiska länderna, etablera en nordisk webbmötesplats och arrangera seminarier och konferenser. Samarbetsorganet bör ha en nordisk styrelse med rådgivande sakkunniga. Sekretariatet bör inrättas i anslutning till en aktuell regional organisation som arbetar med kultur och hälsa och som önskar vidareutveckla satsningen på ett nordiskt plan. Lund den 3 oktober 2007 Rolf Tufvesson (kd) Regionråd och kulturnämndens ordförande, Region Skåne Stefan Lundgren (m) Ordförande Kommunförbundet Skåne Simo Rundgren (c) Ordförande Nordisk Kulturfond 6

8 Göteborgs-Posten, 18. april 2007 Vi vill lyfta in kulturen i folkhälsoarbetet Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister (kd) Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister (m) Somliga menar att hälsa och kultur inte hör ihop - det anser däremot vi, skriver Maria Larsson och Lena Adelsohn Liljeroth. De välkomnar planerna på ett nytt centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet. I dag presenteras planerna på ett tvärvetenskapligt centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet. Det är ett exempel på samarbete över verksamhets- och myndighetsgränser där universitetet, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Jonseredsstiftelsen samlas om en ansats att utvidga kunskapen om kulturens betydelse för hälsan. Somliga menar att hälsa och kultur inte hör ihop - det anser däremot vi. Mycket talar för att det finns ett samband mellan just kultur och hälsa. Vi vet att den egna och familjens hälsa alltid sätts överst på listan när människor får ange vad som är viktigast i livet. Vi vet att delaktighet och inflytande i samhället har betydelse för hälsan. Vi vet också att kulturupplevelser och eget skapande innebär en ökad känsla av delaktighet. Vi ser att kulturaktiviteter ofta är nära förknippade med andra värden som är betydelsefulla för vår livskvalitet. Motverka åldrandet Inom äldreomsorgen borde kulturupplevelser tillmätas ännu större värde. För att motverka åldrandet spelar sinnesupplevelserna en stor roll. Personer med demens som tagit del av konstbilder kan berätta hur gamla minnen och erfarenheter kommer tillbaka. I den fantastiska filmen med Sven Wollter, En sång för Martin, är det kärleken och musiken som får den alzheimersjuke Martin att uppleva stunder av närhet med sin sörjande hustru. Att äta en måltid kan vara en helhetsupplevelse med social samvaro, lukt- och synintryck och att kanske också få vara med och laga maten tillsammans. Tyvärr är det många äldre som äter uppvärmda matlådor i ensamhet. Vi vill alltså medverka till en utveckling där även kulturen tillmäts en roll i folkhälsoarbetet och utforma en politik där också kulturupplevelser som främjar hälsan står i fokus. I Sverige finns ett väl utbrett sektorstänkande. Vi tenderar att vilja se och hantera varje samhällsfråga och varje problem för sig. Stuprörstänkande och revir gör att kommuner och landsting inte förmår utveckla samarbetsformer, som löser problem för den enskilde, utan tvärtom ibland skapar nya svårigheter. Statlig klåfingrighet och överdrivet regelkrångel gör ofta att det blir svårare att lösa människors problem. Även på statlig nivå krävs ibland kraftsatsningar för att främja ett helhetsperspektiv. Men mycket av den banbrytande utvecklingen sker i dag i gränslanden mellan politikområden, mellan ämnesinriktningar och mellan konstnärliga uttryck. En helhetssyn på människan innebär att det måste vara människans problem som står i centrum. Sektorstänkande innebär att det alltför ofta blir helt andra hänsyn som anses viktigast att ta. För oss - som kulturminister respektive folkhälsominister - känns det viktigt att alltid vara den enskilda människans främsta förespråkare. Det offentligas uppgift måste ju vara att skapa förutsättningar för människor att lösa sina egna problem. Ett starkt civilsamhälle och människans egna, inneboende drivkrafter är bästa grunden för att så ska kunna ske. 7

9 Eget skapande Kultur kan bidra till att uppfylla viktiga mål för folkhälsan. Vi tänker särskilt på målet att göra kulturen tillgänglig för så många människor som möjligt. Att ge barn och ungdomar möjlighet att - på jämställda och jämlika villkor - delta i kulturlivet och få ett eget utrymme för kreativitet och eget skapande i olika verksamheter är också viktigt för att skapa trygga och goda uppväxtvillkor. Trygga och goda uppväxtvillkor är om något bra för hälsan. Kulturupplevelser utvecklar barns och ungas förmåga att uppleva, förstå och uttrycka känslor. Språkforskare menar att alla språkliga uttryck befruktar varandra. Om barnen tidigt får lyssna till exempelvis barnramsor hjälper det barnen att utveckla en medvetenhet om ljud, som är nödvändig för att lära sig läsa och skriva. Studier av barns musikaliska utveckling visar att även mycket små barn kan urskilja många olika musikaliska komponenter och att förskoleåldern är en tid av största betydelse för den senare musikaliska utvecklingen. Vi har angett några områden som exempel där våra respektive ansvarsområden i regeringen bör kunna samverka. Allt tydligare ser vi nämligen effekterna av gränsöverskridande synsätt mellan kultur och arbetsliv, kultur och regional utveckling, kultur och skola. Resultaten är entydiga - det är i ömsesidigheten som utvecklingen finns. Mycket är outforskat Kultur berör på ett sätt som vi inte alltid förstår. Omedvetet sätter sig konstupplevelser, musikstunder och läsminnen i vårt inre. Från vården kommer många exempel på hur dessa lagrade erfarenheter stimuleras av liknande upplevelser. Högläsning av litteratur är en metod som används både som terapi för vårdtagare och för att öka deras välbefinnande och hälsa. Men mycket är också outforskat. Hur skapar vi ett arbetsliv och ett familjeliv som befrämjar hälsa? Vilken betydelse spelar kulturupplevelser för vår mentala förmåga att klara påfrestningar? Att kulturupplevelser har betydelse för hur vi mår anser vi vara självklart men kan vi mäta detta? Och vilken betydelse bör vi i så fall tillmäta kulturupplevelser som en del i rehabilitering och tillfrisknande och inom sjukvården? Många frågor är obesvarade och vår förhoppning är att det nya Centrumet för kultur och hälsa kan bidra till att utveckla kunskaper inom området. 8

10 Plenumföreläsningar Vad är hälsa? Merete Mazarella Merete Mazarella Författare, professor i nordisk litteratur, Helsingfors universitet, hedersdoktor i medicin, Uppsala universitet Geijersgatan 42 B SE UPPSALA Frågan vad hälsa är är olösligt förknippad med frågan vad ett gott liv är. Hur bra är det egentligen meningen att vi ska må? Enligt Världshälsoorganisationen innebär hälsa ett fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande men är inte en sådan definition på tok för anspråksfull? Hur skulle då en mera realistisk hälsodefinition kunna se ut en definition som beaktar att hälsa rimligen måste innebära förmågan att kunna hantera de motgångar ett normalt människoliv en gång för alla ställer oss inför? Hur ska vi förhålla oss till den s k riskepidemin, kvällstidningarnas ständiga larm om hur farliga våra liv är? Och till att allt fler tillstånd som förut uppfattats som normala medikaliseras, görs behandlingsbara? Sist men inte minst: vad är förhållandet mellan hälsa och kultur? Handlar inte både hälsa och kultur om att få uppleva mening och sammanhang? Förslag till läsning: - Merete Mazzarella: Den goda beröringen (Forum 2006) - Hans-Georg Gadamer: Den gåtfulla hälsan (Dualis 2003) - Kjell Kallenberg & Gerry Larsson: Människans hälsa. Livsåskådning och personlighet (Natur och kultur) 9

11 Hjärnan som kulturbärare. Martin Ingvar Martin Ingvar Professor i neurofysiologi, hjärnforskare inom positionsemissionstomografi (PET), Karolinska institutet Tel: +46 (0) , +46 (0) Web: Dahlbergsvägen 16 B SE DJURSHOLM Hjärnans utveckling har styrts av evolutionens mekanismer,som gynnar överlevnad för individen och gruppen. Det betyder att det nervsystemsbundna system för sociala mekanismer liksom olikhet har gynnats, eftersom växlande levnadsomständigheter och gruppsammanhållning förutsätter olikheter. Biologiskt har de flesta högre djuren en gemensam karaktär för inlärningsdynamiken. Tidigt i livet har man mycket hög anpasslighet och senare i livet avtar inlärning och flexibilitet i attityder, värderingar och beteenden. Detta är funktionellt ur gruppens perspektiv som därmed kan hålla kunskapen om sociala mönster och kulturgemensam kunskap levande över generationsgränserna. Den gemensamma sociala och kulturella plattformen blir därför en av de viktigaste förklaringarna till människans framgång i naturens konkurrens. För mer läsning se boken: Steven Pinker, Det oskrivna bladet och andra myter om människans natur, Natur och Kultur

12 Forskning om kultur i vården i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Birgitta Rapp Birgitta Rapp Fil.dr., forskningsdirektör fd., konsult, senior, Stockholms läns landsting Tel: +46 (0) B Rapp Konsult AB Docentbacken 15 SE STOCKHOLM Birgitta Rapp är fil. dr., forskningsdirektör, Stockholms läns museum och Stockholms läns landsting, numera seniorkonsult. Hon är ledamot av Sveriges författarförbund, av Zornakademien, har ingått i styrelsen för Förbundet för Ekoparken, Djurgårdens hembygdsförening, Poul Bjerre Sällskapet, ingår i referensgruppen för Haga Hälsoträdgård, sakkunnig i Tematiska rum om Kultur i vården, Vårdalinstitutet. Hon har mångårig erfarenhet som forskare, föreläsare och skribent och är författare till böcker, artiklar i olika skrifter och museikataloger. Ett politiskt initiativ för forskning om tyst kunskap i vården I det historiska perspektivet finns det många, som arbetat som vårdgivare, som genom vardagliga erfarenheter kunnat konstatera betydelsen av kulturella inslag vid sidan av själva vården. De har sett hur kultur har påverkat enskilda vårdtagare och hur t ex konst, musik, eller naturupplevelser bidragit till att ge patienterna en gynnsam tillfrisknad eller goda förutsättningar för rehabilitering. Dr Karl-Otto Larsson skapade sitt idealsjukhus i Stockholm på 1920-talet. Hans övertygelse var att sjukhuset skulle vara en oas att komma till. Det skulle ge den sjuke lugn och trygghet via vackra hemlika rumsinteriörer, med en öppen spis i samlingsrum och genom naturutsikter och parkomgivning. Tidigare hade Florence Nightingale påpekat omgivningens betydelse för tillfrisknandet och även föreslagit att patienterna skulle få ligga och titta på konst för att lindra passivitet och för att ge positiv stimulans. Enköpingsdoktorn Ernst Westerlund hade också förståelse för dessa möjligheter. Blomsterstigen i Storlien som slutar vid Ernstkumlet kan t ex alltjämt väcka enskilda människors glädje och nyfikenhet och stimulera till fotvandring till fromma för motion och friskvård. På många bra ålderdomshem var samlingen kring den återkommande andakten med psalmsång och musik ett trivsamt inslag i den äldrevård som erbjöds gamla på och 1950-talen. I Sverige kom i organiserad form konst i vården vid 1930-talets slut. Andra kulturinslag var sjukhusbiblioteken med uppsökande verksamhet vid patientens sjuksäng och sjukhusradion. Tvärvetenskaplig forskning Stockholms läns landstings båda forskningsprogram Kultur i vården visavi vården som kultur och Kultur i vården och vården som kultur , har startat i en liknande anda som ett politiskt initiativ av förra landstingsrådet Knut Nilsson (c). De har idag pågått i ca femton år i två dryga femårsperioder. De har visat att kulturstimulans i ett brett perspektiv är betydelsefullt i vården. Forskningsprogrammen har även visat att både vårdgivare och vårdtagare tillgodogör sig kulturen. Det blir som växande ringar på vattenytan och får positiva effekter såväl i vårdarbetet som för enskilda patienters upplevelser av välbefinnande. Att få uppleva välbefinnande och glädje via kultur under en vårdprocess kan dessutom verka självläkande. Det kan väcka människans egen kraft i vårdsituationen och bidra till tillfrisknande och försoning med livssituationen. De två forskningsprogrammen kring kultur och vård har främst stött projekt som betonat salutogena perspektiv. En ståndpunkt har varit att stärka det friska. Forskningen har varit tvärvetenskaplig och haft geriatrik och gerontologi som fokus. Men man har även uppmärksammat särskilda projekt för barn och skolungdom. Den har förenat naturvetenskap och humaniora och i många projekt har det ingått flera forskare som representerat både medicin, omvårdnad eller psykiatri och de har samverkat med forskare från ämnesområden som t ex musik, dans, konst, litteratur/poesi eller hortikultur. Denna blandning av professionella kompetenser har visat 11

13 sig både kunna ge nya infallsvinklar och finna nya möjligheter i vården och friskvården. Forskningsprogrammen väcker intresse nationellt och internationellt Stockholms läns landstings satsning på denna forskning har på flera sätt tydliggjort vad kultur ger för effekter på hälsa och för rehabilitering. Landstinget är vägledande i Sverige inom området och har därigenom stimulerat andra landsting och kommuner till att våga pröva egna lokala projekt. Forskningsprogrammen väcker även intresse i Norden, i Europa och i Japan och Australien. Att läsa vidare - Levi, Lennart, Utvärdering av forskningsprogrammet Kultur i vården visavi vården som kultur Stockholm: Karolinska Institutet - Micko, Inga, Kleiner, Staffan, Kokbok för aktiviteter inom äldreomsorgen, Linköpings kommun, Rapp, Birgitta,1993, Konst på sjukhus, till glädje för alla, Raster förlag, Stockholm. - Rapp, Birgitta, Styrborn, Sven, Nya perspektiv på kultur i vården. I: Vård Nr 4, Stockholm: Karolinska Institutet - Rapp, Birgitta, 1997, Ett livsviktigt program, SLL/SSLM - Rapp, Birgitta, 1999, Kultur i vården visavi vården som kultur. Ett livsviktigt forskningsprogram med en tvärvetenskaplig syn på hälsa och livsvillkor i omvårdnad och åldrande. Slutrapport, SLL/SSLM, - Rapp, Birgitta, 2004, Sinnlig estetik och hälsa,. i Omsorg. Nordisk tidskrift för palliativ medicin, Nr 1/ Rapp, Birgitta, 2006, Kultur för äldre, Äldreomsorg, Nr 3/ Rapp, Birgitta, 2007, Gammal visdom gäller än. Äldreomsorg, handledarskap, Nr 4/ Rapp, Birgitta, Rapp, Birger, 2007, Den blomstertid nu kommer. Om vägen till det gyllene åldrandet. - Schmidtbauer, Pia, Grahn, Patrik, Lieberg, Mats, Tänkvärda trädgårdar i vården när utemiljön blir en del av vården, Währborg, Peter, 2005, Utvärdering av forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur

14 Biologiska effekter av regelbunden kulturaktivitet. Töres Theorell FOTO: CHARLOTTE VON FRIEDRICHS Töres Theorell Professor emeritus, Institutet för psykosocial medicin, Karolinska Institutet, specialist internmedicin Karlbergsvägen 72 B SE STOCKHOLM Stockholms universitet Tel: +46 (0) Töres Theorell har varit invärtesmedicinare under åren Han skrev sin avhandling om livshändelser och risk för hjärtinfarkt. Därefter har han varit socialmedicinare och fr o m 1981 professor vid Institutet för Psykosocial Medicin vars föreståndare han blev 1995, en tjänst som varit förenad med tjänst som professor vid Karolinska Institutet. Han pensionerades 2006 och men är aktiv som forskare fortfarande. Huvudsakligt intresseområde har varit stress, sjukdom och hälsa. Under senare år har han lett flera forskningsprojekt med inriktning mot effekten av kulturaktiviteter på hälsan. Kulturella aktiviteter och läkekonst Kulturella aktiviteter är aktuella i en rad hälsosammanhang. Några exempel: Vid vissa former av Parkinsons sjukdom kan musik med tydlig rytm hjälpa gången som blir mindre stel än i tystnad. Inom demensvård kan personalen underlätta samarbetet med desorienterade patienter vid matning och tvättning genom att sjunga barnsånger, som patienten känner till. Dans för personal och patienter i geriatrisk vård kan vara aktiverande på ett mycket positivt sätt. Bilder med intressanta teman kan starta samtal som kan vara mycket konstruktiva för äldre. I dessa situationer fungerar den icke-verbala kulturella upplevelsen på annat sätt än vid vanlig ordkommunikation. Områden i hjärnan som är svåra att nå med vanlig "kognitiv" kommunikation kan då nås. Vid flera operativa eller smärtsamma diagnostiska ingrepp kan man spela musik (som i viss mån måste väljas efter patientens erfarenheter och preferenser) som gör att stressreaktionerna snabbare lägger sig. Det finns visat med avseende på cortisolutsöndring och har t ex givit effekter i samband med förlossningar, kranskärlsbehandling utan operation, vid tarmkirurgi, hjärtkateterisering m m. Fysiologiska effekter av musiklyssning har studerats på många sätt. Man vet att musik kan ge mycket differentierade effekter, alltifrån kraftig uppvarvning till kraftig nedbromsning med effekter i hjärtkärlsystem, immunsystem och endokrinologiskt. Vilka effekter man får beror på grunddragen i den musik som spelas (snabb eller långsam rytm, starkt eller svagt, mörkt eller ljust, disharmoniskt eller harmoniskt, uppåt- eller nedåtgående), på lyssnarens musikerfarenheter och på hur situationen ser ut när musiken spelas. Alla kulturella upplevelser är sociala till sin natur och motsvarande resonemang kan därför tillämpas på andra kulturområden. Att påvisa långtidseffekter av regelbundna kulturella aktiviteter är dock svårt och det finns inte många vetenskapliga studier publicerade i det ämnet. I vår forskargrupp har vi just slutfört två uppföljande studier som skall belysa effekter på biologiska system av att delta i kulturella aktiviteter en gång i veckan under flera månader. Goda långtidseffekter på hälsan kan dels bero på att man stimulerar regenerativa system som skyddar mot skadliga stresseffekter, dels på att en för hög arousalnivå kan dämpas. Troligen finns båda mekanismerna. Att särskilja effekten av olika komponenter i kulturupplevelser är mycket svårt. Dans innehåller både rörelse och estetik. Att sjunga ger träning av stora muskelgrupper och träning av samspelet mellan andning och hjärtverksamhet. Körsång ger en stark effekt av samhörighet som t o m kan vara "programmerad". Flera av dessa projekt har kunnat genomföras med medel från Stockholms läns landstings två forskningsprogram Kultur i vården och vården som kultur. Initiativtagare till de båda forskningsprogrammen var förra landstingsrådet Knut Nilsson (c). KROKUS: Detta projekt är en förstudie till en större undersökning som vi hoppas skall bli av på arbetsplatser i Västernorrland. Förstudien gjordes av landstinget i Västernorrland i sam-arbete med IPM. Fyra arbetsplatser utsåg tio anställda att delta i kulturaktiviteter som erbjöds på dessa arbetsplatser av kulturinstitutionerna i länet en gång/vecka i tre månader. Vi hade ingen kontrollgrupp. Slutsatser om generella gruppeffekter kan därför inte dras. Vissa statistiskt säkerställda individuella hälsofrämjande effekter kunde iakttas för deltagare som upplevde 13

15 kulturaktiviteterna som starkt positiva. Samma individer upplevde försämrade relationer till arbetskamraterna vilket kan bero på avundsjukeeffekter. Denna typ av program måste därför erbjudas alla anställda så att man når eftersträvade effekter av samhörighet. Körsång vid IBS En studie av effekten av att sjunga i kör för en grupp med en utpräglat psykosomatisk sjukdom, irritable bowel syndrome (IBS), har just genomförts. Patienterna erhölls via patientförbundet och via annonser. De fick från start veta att de slumpmässigt skulle placeras i en körgrupp eller i en samtalsgrupp. I samtalsgruppen diskuterade man sjukdomsmekanismer och annat som rör IBS. I körgruppen sjöng man istället. Patienterna har följts i ett år. Preliminära resultat visar efter ett halvår att körsången haft en kraftig psykiskt aktiverande effekt. Resultaten tyder på att regenerativa processer har stimulerats betydligt mer i körgruppen än i studiegruppen. Tidsförloppen har analyserats liksom fördelar och nackdelar med de båda metoderna. Litteratur - Barlett DL: Physiological responses to music and sound stimuli. I Hodges DA (red.) Handbook of music psychology, 2nd edition IMR Press, San Antonio Baumgartner T, Lutz K, Schmidt CF och Jäncke L: The emotional power ofmusic: How music enhances the feeling of affective pictures. Brain Research1075: , Bittman B, et al Recreational music-making modulates the human stressresponse: a preliminary individualized gene expression strategy. Med Sci Monit Feb;11(2):BR Le Doux J: The emotional brain. Weidenfeld and Nicolson, New York, Uvnäs Moberg K: Oxytocin linked antistress effects the relaxation and growth response. Acta Physiol. Scand 161, suppl 640: 38-42, Alm A och Hammarlund I: Bild, dans och musik i den läkande processen. Natur o.kultur, Sthlm Bittman BB Md et al, Recreational Music-making: An Integrative Group Intervention for Reducing Burnout and Improving Mood States in First Year Associate Degree Nursing Students: Insights and Economic Impact. Int J Nurs Educ Scholarsh. 2004;1(1):Article12. Epub 2004 Jul 9. - Bonny HL: Facilitating guided imagery and music sessions. ICM Books,Baltimore Theorell T (red): När orden inte räcker. Natur och Kultur, Stockholm Bygren LO, Konlaan BB och Johansson SE: Attendance at cultural events, reading books or periodicals, and making music or singing in a choir as determinant of survival. Swedish fourteen-year cohort follow-up. British Medical Journal 313: , Gabrielsson A: Individuella starka musikupplevel-ser. I Hermerén G (red): Konsterna och själen. Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv. Kungl Historie- och Vitterhetsakademien. Konferenser nr 61, Grape C, Sandgren M, Hansson L-O, Ericson M och Theorell T: Does singing promote well-being? An empirical study of professional and amateur singers during a singing lesson. Integrative Physiological and Behavioural Science 38: 65-74, Szmedra L och Bacharach DW: Effect of music on perceived exertion, plasma lactate, norepinephrine and cardiovascular hemodynamics during treadmill - running. Int J Sports Med 19: 32-37, Benzon W Jr Beethoven s Anvil. Music in Mind and Culture. Basic Books, New York, Dissanayake E: Our cultural heritage a future capital. Homo musicus. I Marell G och Theorell T: Musikens roll i barns utveckling. Stressforsk-ningsrapporter nr 295, IPM, Stockholm Smith G: Estetisk perception på emotionell botten. I Hermerén G (red): Konsterna och själen. Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv. Konferens nr 61, Kungl Historie- och Vitterhetsakademien. Stockholm, McKinney CH, Antoni MH, Kumar M, Tims FC, McCabe PM. Effects of guided imagery and music (GIM) therapy on mood and cortisol in healthy adults. Health Psychol. 16: , Spychiger M: Music education is important why? I Matell G och Theorell T (red): Stressforsknings-rapporter Sacks O: De färgblindas ö. Brombergs Stockholm Götell E, Brown S och Ekman S-L: Caregiver-assisted music events in psychogeriatric care. J Psychiatr Mental Health Nursing 7: , Good M, Anderson GC, Ahn S, Cong X, Stanton-Hicks M. Relaxation and music reduce pain following intestinal surgery. Res Nurs Health Jun;28(3): Lindblad F, Hogmark Å och Theorell T: Music inter-vention for 5th and 6 th graders effects on development and cortisol secretion. Stress and Health 23: 9-14, Lingham J och Theorell T: Self-selected ²favourite² stimulative and sedative music listening How does modern music listening affect the body? - Manuskript IPM, Stockholm Miluk-Kolasa B, Obminski Z, Stupnicki R och Golec L: Effects of music treatment on salivary cortisol in patients exposed to pre-surgery stress.experimental and clinical endocrinology , Nilsson U, Rawal N, Unosson M. A comparison of intra-operative or postoperative exposure to music - a controlled trial of the effect on postoperative pain. Anaesthesia 2003;58:

16 - Chan MF, Wong OC, Chan HL, Fong MC, Lai SY, Lo CW, Ho SM, Ng SY, Leung SK. Effects of music on patients undergoing a C-clamp procedure after percutaneous coronary interventions. - J Adv Nurs Mar;53(6): Körlin D: Creative arts therapy in psychiatry: A clinical application of the Bonny method of guided imagery and music and creative arts groups. Akademisk avh., Karolinska Institutet, Sthlm Wrangsjö B och Körlin D: Guided imagery and music as a psychotherapeutic method in psychiatry. J Ass Music and Imagery 4:79-92, Theorell T, Konarski K, Westerlund H, Burell A-M, Engström R, Lagercrantz A-M, Teszary J, Thulin K. Treatment of patients with chronic somaticsymptoms by means of art psychotherapy - a process description. Psychotherapy and Psychosomatics 1998;67: Nilsson U, Rawal N, Unestahl LE, Zetterberg C, Unosson M.Improved recovery after music and therapeutic suggestions during general anaesthesia: a double-blind randomised controlled trial. Acta Anaesthesiol Scand Aug;45(7): Chen DD et al Alteration of gastric myoelectrical and autonomic activities with audio stimulation in healthy humans Scand J Gastroenterol Jul;40(7):

17 Kultur, helse og livskvalitet et nordiskt innsatsområde. Rannveig Gudmundsdóttir Rannveig Gudmundsdóttir Medlem av styret i Nordisk Kulturfond Tel: , Medlem i byrådet i Kópavogur , og i den tid periodevis ordfører og leder av byrådet. Personlig rådgiver for sosialministeren Medlem av Altinget, det islandske parlament, , bl.a. leder for sosialutvalget og nestleder for kulturutvalget og utenriksutvalget og medlem i miljøutvalget. Parlamentarisk leder for sitt parti, Socialdemokratiet, , med unntak av , da hun var sosialminister. Visepresident i Altinget Medlem av Nordisk Råd fra (med korte opphold), bl.a. leder av Kulturutvalget og medlem i Presidiet , Rådets president i Medlem av Nordisk Kulturfonds styre , fondets styreleder i 2004, og igjen medlem av styret fra Leder av Socialdemokratiets hovedstyre fra 2007, og medlem i bedømmelseskomitéen for Nordisk Råds miljøpris for Kultur for alle må være et overordnet kulturpolitisk mål, og er bakgrunnen for vårt engasjement i spørsmålene som handler om helse og livskvalitet. Kultur for alle representerer således i første rekke en rettighetspolitikk, og ikke en omsorgspolitikk. Det er av stor betydning at barn og unge får oppleve og delta i gode og stimulerende kulturaktiviteter, da det er i oppvekstsårene at vi kan gi barna en god ballast som de vil ha glede og nytte av resten av livet. Den nordiske velferdsmodell er basert på at gode og likeverdige helsetjenester er en selvsagt rettighet for alle, uavhengig av egen utdannelse, økonomi og sosial status osv. Helse- og velferdstjenestene krever imidlertid en stadig økende del av de offentlige budsjetter, samtidig som disse tjenestene i seg selv ikke kan løse de store utfordringer vi står overfor når det gjelder spørsmål knyttet til folkehelsen og det enkelte menneskes livskvalitet og helse. De nordiske land er preget av like levekår, en sterk frivilligsektor og et godt utviklet partnerskap mellom det offentlige og det sivile samfunn. Dette gjelder spesielt innen kultursektoren. Det ligger derfor godt til rette for å overføre erfaringer og utvikle strategier for det helsefremmende arbeid på felles nordisk plan, noe som også innebærer å stimulere til utprøving av nye tiltak for å nå flere og større målgrupper, og skape nordiske arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling. Sammenhengen mellom kultur og helse kan synes selvsagt. Likevel har det vært vanskelig å få gehør og gjennomslag for denne sammenhengen, og det er forbausende at alle de erfaringer man sitter inne med ikke tidligere, på en mer omfattende måte, har blitt tatt vare på og utviklet som en selvsagt del av en helhetlig politikk. I det helsefremmende og forebyggende arbeidet vet nok offentlige myndigheter hvor de vil, og hvorfor det er nødvendig med forandringer. De vet imidlertid mindre om hvordan man skal nå de målene som er satt. I helsepolitiske, som i andre veivalg i samfunnsutformingen, har vi lett for å velge kortsiktige løsninger på langsiktige og livsvarige problemer og utfordringer. At kunst og kultur kan ses i en forebyggende og helsefremmende sammenheng representerer et overgripende perspektiv på den helhet vi mennesker er en del av. De sektormessige grensene mellom kulturens og helsens revir utgjør imidlertid en grunnleggende hindring for et naturlig og meningsfullt samarbeid og samvirke mellom disse sektorene. Det er et selvsagt hovedmål for helsepolitikken å ha så få pasienter og sykmeldte som mulig. Derfor har forebyggende og helsefremmende arbeid høy prioritet. Dette innebærer å bruke politiske virkemidler for å utjevne forskjeller i livskvalitet, helse og sykdom, og forskjeller mellom ulike grupper i befolkningen og mellom ulike geografiske deler i de enkelte land. Vi har alle et selvsagt ansvar for vår egen helse, gjennom hele livet. Men rammebetingelsene for samfunnsutformingen er et offentlig ansvar. Derfor er helse et spørsmål om helhetstenking og politikk. 16

18 Rudolph Virchow, som levde i Tyskland fra 1821 til 1902, regnes som samfunnsmedisinens far. I klartekst formulerte han sin livserfaring på følgende måte: Politikk er ikke annet enn medisin i stor målestokk. Kultur omfatter hele registeret av menneskelig opplevelse, utfoldelse og aktivitet, og berører både sjel, intellekt og kropp. Ved å sette kultur, natur, miljø og helse inn i en ny sammenheng, kan vi bli i stand til å vurdere helse og menneskelige ressurser i et videre perspektiv enn det som den tradisjonelle definisjonen av helse, livskvalitet og sykdom gir oss. Myndigheter, institusjoner og organisasjoner i de nordiske land må derfor oppfordres til et økt samarbeid på alle forvaltningsnivåer nasjonalt, regionalt og lokalt for å medvirke til realiseringen av viktige samfunnsmessige perspektiver for fremtiden. 17

19 Man må tro på et liv inden døden omsorg, oksefilet og rødvin. Thyra Frank Thyra Frank Leder av Plejehjemmet Lotte i København Tel: Nordisk utbildningsservice Inger Johansen Tubbegatan SKÄRHAMN Grunden för allt arbete drivs av en stark humanistisk människosyn. Som personal är man där för att göra allt som man kan för att de gamla skall kunna fortsätta vara den de var innan de kom till Lotte. Som personal har man makt till att kunna bestämma över de gamla men man har inte rätt till att göra det. De gamla som bor på Lotte skall ha det bra och personal skall ha det bra. Personalen är Lottes guld! 23 boende i ett gammalt stort hus från slutet av 1800-talet. Sju toaletter som man tycker är mer än nog. Det viktigaste är inte antalet toaletter utan att man kan komma på toaletten när man säger till eller att man blir hjälpt att komma på toaletten flera gånger per dag för att undvika att använda blöjor. Förutom att det är människovärdigt att få komma på toaletten sparar man också ca kr per år genom att inte behöva använda blöjor. En blöja kostar ca 15 kr, att spola på toaletten kostar kanske 15 öre! Köket är hemmets hjärta. Tillsammans med de boende gör man matsedeln. Köket är en del av hemmet och ingen separat enhet där personal och boende är en sanitär olägenhet. Kökspersonalen deltar lika mycket i hemmets verksamhet som alla de övriga. I Danmark är man idag på väg från storkök till att starta upp köken på boendena igen eftersom man förlorade så mycket annat när köken försvann från äldreboendena. Förändringsarbetet startade med att Thyra frågade sin personal om de ville bli gamla på Lotte. Det ville man inte. Personalen fick en dag ledigt och skrev ner vad de ville ha annorlunda. Det blev Thyras manual i förändringsarbetet. Det ledde fram till: - Inga arbetskläder (uniformer). - Man stängde personalrummet och personalen sitter med och hos de gamla (enligt Thyra det äldreboende där man sitter mest och som är det allra bästa som personalen kan göra!). - Inga haklappar haklappar har barn här använder man servetter. - Personalen äter pedagogiska måltider med de äldre. Det skapar lugn och man ser att de gamla äter och dricker som de behöver, ingen svälter och ingen får för lite vätska. - Ändrade arbetstider: en börjar nästa 07.00, 08.00, och När den första går hem klockan börjar kvällspersonalen, 2 personer, så då är man som mest personal och hinner gå ut etc. Klockan kommer en kvällspersonal till som arbetar fram till eller så länge hon behövs. Klockan kommer nattpersonalen, 1 person för på natten skall man sova! - Mattider: Frukost mellan , lunch 13.00, eftermiddagskaffe klockan 15.00, kvällsmat och kvällskaffe klockan Ingen kommer alltså i säng före klockan Ingen sömnmedicin är man vaken till sent så sover man också på natten. - Semesterresor minst 1 gång per år men ofta 2 gånger. De gamla lägger 500 kr varje månad till en fritidskassa, resten lägger Lotte. - Tack vare att man bara har 1% sjukskrivningar så sparar man ca kr per år som kan användas till att resa, festa, röka osv. - Personalen kan med bara någon dags varsel ta ut semester för att t.ex. åka på en billig restresa. - 1 gång i veckan kommer en läkare till Lotte som är en hjälp för personalen. 1 gång i månaden kommer en psykogeriatriker för att se om det är en demens som håller på att utvecklas eller om det är en depression. - Ingen av de äldre åker till sjukhus, tandläkare eller dylikt utan att ha någon personal med sig. - Ingen ligger ensam när man närmar sig att dö utan att det alltid sitter någon hos dem och håller ens hand. - Inga datorer inne på Lotte. Det som måste skrivas görs utanför Lotte av en halvtidsanställd 18

20 sjuksköterska. Även all ekonomi sköts av en revisor som har ca 8 timmar i veckan. Tack vare att man kan styra sin ekonomi kan Plejehjemmet Lotte köpa dessa tjänster som enligt Thyra blir billigare eftersom det är proffs som göra detta och det sparar mycket tid. Det man sparar på ett ställe kan man använda på ett annat. Personalen är anställd för att vårda inte vara kontorsdamer! Personalen är den viktigaste resursen och skall ha så mycket uppskattning som möjligt. De blir alltid uppvaktade vid födelsedagar med blommor och de får också önska sig vad som skall ätas den dagen! Är deras barn sjuka kan de ta dem med till Lotte. Stor flexibilitet för personalen om de behöver ta ut någon ledighet eller dylikt. Har man en personal som man litar på, har förtroende för och behandlar riktigt får man en personalgrupp som trivs och som gör sitt bästa. Det finns ju en anledning till varför man bara har under 1% i sjukskrivning. Hålla av Hålla om Hålla ut är lite av ledmotiv på Plejehjemmet Lotte. 19

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25]

STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT. Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] STÖD TILL NÄRSTÅENDE TILL PERSONER MED DEMENSSJUKDOM GER EFFEKT Signe Andrén Dr Med Vet, leg. sjuksköterska [2009-05-25] 1 I slutet av 1990-talet fick jag möjlighet att samordna ett projekt för personer

Läs mer

Vårda vårdarna! Anna-Karin Edberg Professor omvårdnad, Forskningschef Högskolan Kristianstad

Vårda vårdarna! Anna-Karin Edberg Professor omvårdnad, Forskningschef Högskolan Kristianstad Vårda vårdarna! Anna-Karin Edberg Professor omvårdnad, Forskningschef Högskolan Kristianstad Positive care experiences are dependent on individual staff action Dawn Brooker Vad döljer sig bakom tidningsrubrikerna?

Läs mer

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se

Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007. Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Föredrag för Nätverk Uppdrag Hälsa 25 oktober 2007 Anders Anell anders.anell@fek.lu.se Läkarbesöken i Sverige fördelas inte efter behov Fig. 5: Horizontal inequity (HI) indices for the annual mean number

Läs mer

Låt mig inledningsvis citera en dikt av Bengt Bratt:

Låt mig inledningsvis citera en dikt av Bengt Bratt: 1 Tal av Ragnwi Marcelind vid konferensen "Kulturen har en plats i vård och behandling på Smålands musik och teater i Jönköping den 13 oktober 2009. Tack Tack för att jag blivit inbjuden att tala vid den

Läs mer

KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE

KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE Henri Rousseau, The Football Players (Les jouers de football) 1908. Oil on canvas, Solomon R. Guggenheim Museum, New York (60.1583)

Läs mer

Etapprapport kulturella hjärnan, hösten 2013 - hösten 2014. Anslag har erhållits från SLL för att i ett treårigt projekt skapa en webbportal, som ska förmedla kunskap från forskningsfronten i det tvärvetenskaplig

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE

KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE Henri Rousseau, The Football Players (Les jouers de football) 1908. Oil on canvas, Solomon R. Guggenheim Museum, New York (60.1583)

Läs mer

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter

Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Sjuksköterskemottagningar för cancerpatienter Maria Larsson onkologisjuksköterska, docent i omvårdnad Karlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper Utgångsläge den stora utmaningen! Fördubbling

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke

Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Närståendes uppfattade delaktighet vid vårdplanering för personer som insjuknat i stroke Percieved Participation in Discharge Planning and Health Related Quality of Life after Stroke Ann-Helene Almborg,

Läs mer

Barns hälsa i en social och kulturell kontext

Barns hälsa i en social och kulturell kontext Barns hälsa i en social och kulturell kontext Framtidens elevhälsa Stockholm 140922 Carl Lindgren, med dr Medicinsk redaktör 1177 Vårdguiden carl.lindgren@sll.se 1700-talet: Hjortbergtavlan i kyrkan i

Läs mer

Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén

Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén Att kalla för hälsosamtal: Finns det evidens? Levnadsvanor: Vad nytt under solen? 13-02-06 Lars Jerdén Påverkar metoden hälsosamtal rökning, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor? I så fall: Hur

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Drömmen om det goda är en ideell förening.

Drömmen om det goda är en ideell förening. Drömmen om det goda Drömmen om det goda är en ideell förening. Syftet är att ge barn, elever, lärare, och rektorer möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt för att skapa lugn och ro. Vi riktar

Läs mer

Hälsoträdgård i Malmö

Hälsoträdgård i Malmö Hälsoträdgård i Malmö Grönt är skönt Forskning, både internationell och på närmare håll från SLU i Alnarp, visar att regelbunden vistelse och aktivet i grön miljö förbättrar både vårt fysiska och psykiska

Läs mer

Helle Wijk Legitimerad sjuksköterska, Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborg Universitet

Helle Wijk Legitimerad sjuksköterska, Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborg Universitet Stödjande miljöer för personer med minnesnedsättning och förvirringssymtom Helle Wijk Legitimerad sjuksköterska, Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborg Universitet

Läs mer

Konsten att vårda ligger i våra händer. Se den Du vårdar och gå patienten till mötes!

Konsten att vårda ligger i våra händer. Se den Du vårdar och gå patienten till mötes! Konsten att vårda ligger i våra händer. Se den Du vårdar och gå patienten till mötes! Att ge av sin tid är att vårda Min erfarenhet av beröringens och bemötandets betydelse i vården grundar sig på mitt

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Fritid och hälsa. En missförstådd relation. Ett utbildningsmaterial. Fritidsvetarna/Hans-Erik Olson 2007.

Fritid och hälsa. En missförstådd relation. Ett utbildningsmaterial. Fritidsvetarna/Hans-Erik Olson 2007. Fritid och hälsa En missförstådd relation Ett utbildningsmaterial Fritidsvetarna/Hans-Erik Olson 2007. Postadress: Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier Enhagsvägen 9 187 40 Täby Telefon- och Faxnr:

Läs mer

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning?

Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning? Har vårdmiljön betydelse för hälsa och återhämtning? Helle Wijk, Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet Hälsofrämjande vårdmiljöer Forum för vårdbyggnad

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

Töres Theorell Tores.Theorell@stressforskning.su.se eller Tores.Theorell@ki.se. se även. www.stressforskning.su.se

Töres Theorell Tores.Theorell@stressforskning.su.se eller Tores.Theorell@ki.se. se även. www.stressforskning.su.se Töres Theorell Tores.Theorell@stressforskning.su.se eller Tores.Theorell@ki.se se även www.stressforskning.su.se Noter om musik och hälsa (T Theorell) Förlag Karolinska Inst Univ Press Finns även i engelsk

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Musik som omvårdnad - med fokus på äldre. Katarina Lindblad, musikterapeut fil. mag.

Musik som omvårdnad - med fokus på äldre. Katarina Lindblad, musikterapeut fil. mag. Musik som omvårdnad - med fokus på äldre Katarina Lindblad, musikterapeut fil. mag. Musik som kommunikation Redan innan vi föds Vårt första språk Utvecklas före orden Tidig kommunikation Alltså: ALLA MÄNNISKOR

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

Stress & Utmattningssyndrom

Stress & Utmattningssyndrom Stress & Utmattningssyndrom 2014 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Få patienten att arbeta med förhållningssätt och

Läs mer

Kan man designa en personcentrerad miljö?

Kan man designa en personcentrerad miljö? Kan man designa en personcentrerad miljö? Helle Wijk Legitimerad sjuksköterska, Docent Sahlgrenska Akademin Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborg Universitet Vårdmiljö, vård och omvårdnad

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Kultur och Hälsa i Norrbotten

Kultur och Hälsa i Norrbotten Bilder i taket Skaparkraft Sjung o minns Konst o bild Musik o rörelse Sjung o minns Musiklust Sjung o minns Minnesträning Sjung o minns Kultur och Hälsa i Norrbotten Berättande Djur i vården Minnesträning

Läs mer

Andning det gäller livet!

Andning det gäller livet! 23 September 2013 Andning det gäller livet! Amelie Ambolt Vuxenpsykiatri i Lund. Psykossjukvård, hela rehabkedjan Tel: 046 17 43 23 Leg. Sjukgymnast, Terapeutisk Kompetens inom Basal Kroppskännedom Handledare,

Läs mer

Vad är internetbehandling och vad säger forskningen?

Vad är internetbehandling och vad säger forskningen? Vad är internetbehandling och vad säger forskningen? Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se Upplägg Vad är internetbehandling? Hur ser effekterna

Läs mer

Den fysiska och psykosociala miljöns betydelse för hälsa och välbefinnande för personer med demens

Den fysiska och psykosociala miljöns betydelse för hälsa och välbefinnande för personer med demens Den fysiska och psykosociala miljöns betydelse för hälsa och välbefinnande för personer med demens Helle Wijk Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Kultur på recept svar på motion

Kultur på recept svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 19 (24) Dnr CK 2010-0431 86 Kultur på recept svar på motion Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? - erfarenheter från PARA 2010

Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? - erfarenheter från PARA 2010 Hur kan sjukgymnaster lära sig ett beteendemedicinskt arbetssätt? - erfarenheter från PARA 2010 Fil dr, leg sjg Inst för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Karolinska Institutet 2013-04-26 1 Översikt

Läs mer

Arbetslivets betydelse för hälsan

Arbetslivets betydelse för hälsan Arbetslivets betydelse för hälsan Annika Härenstam Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet Seminarium: Socialförsäkringsforskning: då, nu och i framtiden, 30 augusti 2012

Läs mer

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen

Östgötakommissionen. Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen Östgötakommissionen Margareta Kristenson Professor/Överläkare Linköpings universitet /Region Östergötland Ordförande i Östgötakomissionen 1 Varför initierades kommissionen Folkhälsopolitiskt program från

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

KULTUR FÖR LIVET 2011. Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet forskning, praxis och dialog

KULTUR FÖR LIVET 2011. Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet forskning, praxis och dialog KULTUR FÖR LIVET 2011 Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet forskning, praxis och dialog MALMÖ 6 7 OKTOBER 2011 Välkommen till två intressanta dagar i Skåne! Idag finns det många goda exempel

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp

Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp 1 (6) Kursplan för: Psykologi AV, Psykologiska behandlingsmetoder och psykoterapi, 22,5 hp Psychology MA, Psychological Treatment Interventions and Psychotherapy, 22,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod

Läs mer

Varför är så många fysiskt inaktiva när det är så bra för oss?

Varför är så många fysiskt inaktiva när det är så bra för oss? Varför är så många fysiskt inaktiva när det är så bra för oss? Motions- och hälsopsykologiska reflektioner om motivation och fysisk aktivitet Mattias Johansson 2017-04-21 1 I en ofta citerad studie framkom

Läs mer

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se

Sömnhjälpen. www.somnhjalpen.se Sömnhjälpen www.somnhjalpen.se Sömnsvårigheter kan ge allvarliga problem i vardagslivet och för hälsan. Genom att vara uppmärksam på våra vanor och vår livsstil, samt faktorer i miljön kan vi förebygga

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Anita Johansson Med. dr. Hälso- och vårdvetenskap FoU-enheten Skaraborg Sjukhus Nka Anörigkonferens, Göteborg

Läs mer

Personcentrerad vård Vad är det? Går det att mäta? Karin Sjögren Sjuksköterska, doktorand

Personcentrerad vård Vad är det? Går det att mäta? Karin Sjögren Sjuksköterska, doktorand Personcentrerad vård Vad är det? Går det att mäta? Karin Sjögren Sjuksköterska, doktorand Socialstyrelsens riktlinjer all vård, omvårdnad, och omsorg för personer med demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat

Läs mer

Stöd för barn och familjen

Stöd för barn och familjen Stöd för barn och familjen Kuling.nu Beardslees familjeintervention Gruppverksamhet Barnombud Samverkan Ensamhet Min mamma är psykiskt sjuk, ingen av mina kompisar vet om det de märker väl att min familj

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Avhandling Livsgnista hos mycket gamla

Avhandling Livsgnista hos mycket gamla Avhandling Livsgnista hos mycket gamla Johan Niklasson Överläkare och medicine doktor Geriatriska institutionen, Umeå universitet Geriatriska kliniken, Sunderby sjukhus Om engelska ordet morale Morale

Läs mer

Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap

Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap Integrering av den fysiska och psykosociala miljön betydelsen av organisation och ledarskap Docent David Edvardsson La Trobe University Umeå Universitet - Vad betyder ledarskapet för integreringen av fysisk

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin

Institutionen för klinisk neurovetenskap. Sektionen för försäkringsmedicin Uppdaterad 2014-06-05 Sid 1 / 5 Institutionen för klinisk neurovetenskap Sektionen för försäkringsmedicin Livssituation och återgång i arbete efter bröstcanceroperation en prospektiv kohortstudie Syftet

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Bedöma och intervenera för att möta partners behov. Susanna Ågren

Bedöma och intervenera för att möta partners behov. Susanna Ågren Bedöma och intervenera för att möta partners behov Susanna Ågren Vårdgivarbörda och stress! Att vårda kan vara betungande och stressande! Vårdgivarbörda! Samband mellan hjälpbehov utförda av partnern och

Läs mer

Trygg stödjande miljö. Föreläsare: Helle Wijk och Gun Aremyr

Trygg stödjande miljö. Föreläsare: Helle Wijk och Gun Aremyr Trygg stödjande miljö Föreläsare: Helle Wijk och Gun Aremyr Gun Aremyr och Helle Wijk Leg. Sjuksköterska, Universitetslektor, Doktor i Medicinsk vetenskap, Docent i omvårdnad Hjälpmedelsinstitutet och

Läs mer

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Vårdmiljö som möjlighet för hälsa Helle Wijk Leg Sjuksköterska Docent Helle Wijk Leg. Sjuksköterska Docent Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Vårdmiljö Objektivt Mätbart Färg Ljus Avstånd Nivåskillnader

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:4 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1998:5 av Andres Käärik m fl (fp) om gemensam forsknings- och utvecklingssatsning inom äldrevården Föredragande landstingsråd: Ralph

Läs mer

Resultatsammanfattning

Resultatsammanfattning Resultatsammanfattning Healthy Regions When Well being Creates Economic Growth 2007 2010 Östergötland Örebro, Sverige November 2010 Birgitta Larsson Forsknings och utvecklingsenheten för Närsjukvården

Läs mer

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Delprojektets namn Barn som anhöriga - Hälsohögskolan Delprojektsansvarig Karin Enskär Datum 14-06-03 Sammanfattning Projektet innehåller två delar. Den

Läs mer

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Karlstad Upplevelse av dagen Panelen Malte Hallqvist Clas Malmström Eva Vingård 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 62 av 200 svar Utvärdering Sunne Upplevelse

Läs mer

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom

Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Samordnad behandling och stöd till personer med psykossjukdom och beroendesjukdom Gunilla Cruce Socionom, Dr Med Vet POM-teamet & Vårdalinstitutet Samsjuklighet förekomst någon gång under livet ECA-studien

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Professor emeritus Rådgivare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet

Professor emeritus Rådgivare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet Tores.Theorell@ki.se Professor emeritus Rådgivare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms Universitet Från Joseph Le Doux bok The emotional brain The Emotional Brain Sensory Cortex High road Low road

Läs mer

Seminar fra sykt till sunt 19 november 2009, Litteraturhuset i Oslo

Seminar fra sykt till sunt 19 november 2009, Litteraturhuset i Oslo Perspektiver - Mestring og folkehelse Seminar fra sykt till sunt 19 november 2009, Litteraturhuset i Oslo Nils Söderman, universitetsadjunkt Högskolan Väst i Trollhättan, Institutionen för omvårdnad, hälsa

Läs mer

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg

Konsultsjuksköterska inom barncancervård. Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterska inom barncancervård Ulrika Larsson Barncancercentrum Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus Göteborg Konsultsjuksköterskor Tidig kontakt med familjen Information Samordna psykosoc

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2216, Psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder i ett socialt perspektiv, 15,0 högskolepoäng A Social Perspective on Mental Health and Mental Illness, 15.0 higher

Läs mer

Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk

Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk Utsatt hemmiljö och genetisk sårbarhet för drogmissbruk -Ett adopterat barn med en missbrukande biologisk förälder som han eller hon inte växte upp med löper en fördubblad risk att själv bli missbrukare,

Läs mer

Kulturunderstödd Rehabilitering. Kultur på recept. Upplevelser Aktiviteter Eget skapande

Kulturunderstödd Rehabilitering. Kultur på recept. Upplevelser Aktiviteter Eget skapande Kultur på recept Upplevelser Aktiviteter Eget skapande Sjukskrivningsstatistik FK, Sverige september 2013 Ca 35% övriga sjukdomar Ca 40% Psykisk ohälsa Ca 25% smärta och sjukdomar i rörelseorganen Medikaliserande

Läs mer

Placebo och självläkning som

Placebo och självläkning som Placebo och självläkning som friskfaktorer 2011-03-23 Docent Mats Lekander, Stressforskningsinstitutet och Osher centrum för integrativ medicin, Karolinska Institutet Innehåll 1. Exempel på placeboeffekter

Läs mer

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Mötet Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Allt verkligt liv är möte Den kände filosofen Martin Buber ägnade sitt liv åt att påvisa den

Läs mer

Att leva med knappa ekonomiska resurser

Att leva med knappa ekonomiska resurser Att leva med knappa ekonomiska resurser Anneli Marttila och Bo Burström Under 1990-talet blev långvarigt biståndstagande alltmer vanligt. För att studera människors erfarenheter av hur det är att leva

Läs mer

KULTURARV OCH DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN DEL 1

KULTURARV OCH DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN DEL 1 KULTURARV OCH DEN ÅLDRANDE BEFOLKNINGEN DEL 1 FOLKHELSEKONFERANSEN 2014 KULTURENS PÅVIRKING PÅ HELSE Hamar, 18 mars Sara Grut, NCK AGENDA DEL 1 -Kulturarv som resurs i arbetet för äldres hälsa och välfärd

Läs mer

KULTUR FÖR LIVET 2011. Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet forskning, praxis och dialog

KULTUR FÖR LIVET 2011. Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet forskning, praxis och dialog KULTUR FÖR LIVET 2011 Nordisk konferens om kultur, hälsa och livskvalitet forskning, praxis och dialog MALMÖ 6 7 OKTOBER 2011 Välkommen till två intressanta dagar i Skåne! Idag finns det många goda exempel

Läs mer

Om hur man kan behöva tänka etiskt inför framtiden

Om hur man kan behöva tänka etiskt inför framtiden Om hur man kan behöva tänka etiskt inför framtiden Karin Zingmark, Utvecklingsenheten Etik och moral Etik står för reflektionen eller eftertanken över mänskliga värderingar och handlingar och motiven för

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

SMÄRTAN I VARDAGEN. Marianne Gustafsson Leg ssk, Med.dr. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs G Vårdalinstitutet

SMÄRTAN I VARDAGEN. Marianne Gustafsson Leg ssk, Med.dr. Sahlgrenska akademin vid Göteborgs G Vårdalinstitutet SMÄRTAN I VARDAGEN Marianne Gustafsson Leg ssk, Med.dr Institutionen för f r Vårdvetenskap V och HälsaH Sahlgrenska akademin vid Göteborgs G universitet Vårdalinstitutet Definition av smärta smärta är

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011 Jubileumsaulan, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Foto: Roger Lundholm, SUS (patientmöte), Kennet Ruona (nya akutmottagningen), Perry Nordeng (flygfoto över Malmös sjukhusområde). Inbjudan till konferens Hälsofrämjande vårdmiljöer 16-17 november 2011

Läs mer

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa

Själ & kropp. - levnadsvanor och psykisk hälsa Själ & kropp - levnadsvanor och psykisk hälsa Lästips från Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd (2007) Av Ulla Svantesson m fl Motion är medicin! Så

Läs mer

Patienters erfarenheter av strålbehandling. Kristina Olausson

Patienters erfarenheter av strålbehandling. Kristina Olausson Patienters erfarenheter av strålbehandling Kristina Olausson Syftet med avhandlingen Att öka kunskapen om hur patienter upplever strålbehandlingen och dess relaterade processer. 4 delstudier Studie Design

Läs mer

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits

MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits SAHLGRENSKA AKADEMIN MED739, Mat vid diabetes, nutritionsbehandling, 4,5 högskolepoäng Diabetes Nutrition Therapy, 4.5 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Fastställande Kursplanen är

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning utbildning Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: Anna Franklin foto: teymor zarré Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen 3 mars 2010 i Ånge. ARRANGÖRER: Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Välkomna! 2010-04-13 Sid 1

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer