ABSTRACTS OCH PRESENTATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABSTRACTS OCH PRESENTATIONER"

Transkript

1 KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE ABSTRACTS OCH PRESENTATIONER Henri Rousseau, The Football Players (Les jouers de football) Oil on canvas, Solomon R. Guggenheim Museum, New York ( ) REGION SKÅNE/KULTUR SKÅNE KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE NORDISK KULTURFOND STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

2 Kultur för livet Kultur, hälsa och livskvalitet i nordisk samverkan Kulturen skall finnas för alla Den nordiska konferensen Kultur för livet visar på bredden i begreppet kultur både för unga och gamla, friska och sjuka. Den lyfter fram vad kultur kan innebära hela livet, i olika åldrar och i olika livssituationer. Syftet är att förmedla kunskap, erfarenheter och goda exempel från forskning och praxis inom flera områden som t.ex. litteratur, musik, dans, konst, mat, teater, religion, naturmiljö, medicin, psykiatri och omvårdnad, där man tydligt kan se sambanden mellan kultur, hälsa och livskvalitet. Kulturen är en hälsofaktor under livets gång och en friskfaktor vid sjukdom. Viktiga steg i nordiska och internationella sammanhang För 20 år sedan initierade UNESCO samarbetet kring Arts in Hospital som en del av FN:s kulturdecennium länder engagerade sig i projektet, som handlade om erfarenhetsutbyte främst av kultur i vården. Det ledde till flera viktiga projekt i de nordiska länderna, bl a det treåriga nationella försöksprojektet Kultur gir helse i Norge och motsvarande projekt i Finland och Sverige. Ett annat resultat var en rad nordiska konferenser om kultur och hälsa under perioden Stockholms läns landstings forskningsprogram Kultur i vården och vården som kultur är ett annat viktigt steg för nytänkande inom området. Denna tvärvetenskapliga forskning har varit vägledande i Sverige och lett till att flera landsting och kommuner satt igång egna projekt. Det är en unik satsning på forskning om kultur i vården som alltjämt väcker intresse både i Norden, i Europa, i Japan och i Australien. Konferens i 3 dagar Konferensen fördelar sig på föreläsningar, Speaker s corner, delseminarier, informationstorg samt olika studiebesök i mindre grupper till Alnarp, Vigs Ängar, Østervang plejehjem i Köpenhamn, Barnsjukhuset i Lund, samt stadsvandring i Lund. Målgrupp Konferensen vänder sig till alla som vill få ökad insikt om sambanden mellan kultur, hälsa och livskvalitet; politiker, beslutsfattare och personal inom kultur, social- och vårdsektorerna, forskare och studerande, kulturaktörer, representanter för frivilligsektorn, studieförbund, intresseföreningar och övriga intresserade Nordiskt samarbete Idag finns många goda exempel i Norden på verksamheter och projekt som handlar om sambandet mellan kultur och hälsa. Också i den internationella forskningen är detta föremål för stor och ökande uppmärksamhet. Konferensen vill ge inspiration och motivation, tillfällen till idéutbyten och stimulerande möten. Den manifesterar en lycklig framgång för det nordiska samarbetet inom detta område. Ett stort tack till alla stödjande parter som har gjort denna konferens möjlig och till alla medverkande som bidrar med sina erfarenheter och kunskaper! Programkommittén: Kjell Austin Christina Gedeborg-Nilsson Birgitta Rapp Rådgiver Enhetschef Fil.dr, forskningsdirektör numera senior och konsult Arrangörer: Nordisk Kulturfond Region Skåne/Kultur Skåne, Stockholms läns landsting Kommunförbundet Skåne Stödjande parter: Lund 2014 Umeå kommun Jämtlands läns landsting Kulturrådet Framtidens kultur 1

3 2

4 Innehåll Ny nordisk plattform för kultur och hälsa...5 Vi vill lyfta in kulturen i folkhälsoarbetet...7 Plenumföreläsningar...9 Vad är hälsa? Merete Mazarella...9 Hjärnan som kulturbärare. Martin Ingvar...10 Forskning om kultur i vården i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Birgitta Rapp...11 Biologiska effekter av regelbunden kulturaktivitet. Töres Theorell...13 Kultur, helse og livskvalitet et nordiskt innsatsområde. Rannveig Gudmundsdóttir...16 Man må tro på et liv inden døden omsorg, oksefilet og rødvin. Thyra Frank...18 Kan man kultivera hjärnan? Peter Währborg...20 Et språk for det språkløse der ordene slutter begynner musikken. Audun Myskja...21 Musik som medicin. Per Thorgaard, Nils Eje...23 Musik som omvårdnad. Ulrica Nilsson...26 Kultur, mangfold og menneskesyn. Unni Wikan...28 Utemiljö och utevistelse för äldre personer med vårdbehov. Anna Bengtsson, Patrik Grahn...29 Musik och bild som kommunikation. Birgitta Andersson...31 Seminarier...32 Seminarium A: Kulturombudsnätverk Film i omsorgen Nycklar till minnenas dörr. Ulla-Britta Johansson-Sjöberg, Leif Olsson...32 Seminarium B: Kultur för seniorer i Umeå. Kultur och hälsa, Eleanor Bodel...34 Seminarium B: Kultur för seniorer i Umeå. Skriv för livet, Gerd Jonsson Berättarstunder med äldre, Hans-Ola Stenlund...35 Seminarium C: Dans med äldre. Krister Nyström...37 Seminarium D: Mat som omsorg. Ylva Mattsson Sydner...39 Seminarium D: Mat som omsorg. Roy Blad...40 Seminarium E: Na-Ku-Hel et vinnende konsept. Natur-Kultur-Helse-senteret i Norge...41 Seminarium F: Poesi som tröst och kraftkälla. Om poesigrupper i vården. Inger Eriksson...43 Seminarium G: 1% love and devotion. Anna Kindgren och Carina Gunnars...44 Seminarium H: Bemötanden i vården. Pär Kide...45 Seminarium I: Musik för livet. Marianne Folkedotter Teaterföreställning Livskraften. Marianne Folkedotter, Hans-Ola Stenlund...47 Seminarium J: Drama-Ger ett program för vårdare och personer med demens. Gunilla Sellersjö.48 Seminarium J: Reminiscensarbeid i teori och praksis. Ove Dahl...49 Seminarium K: Djur i vården. Sven-G Hultman, Ingeborg Höök...50 Seminarium L: Regional kultur- og helsesatsing i Nord-Trøndelag, Norge. Praksis, utdanning, forskning och forskningsformidling tre perspektiver...52 Seminarium M: Kittlande konst. Kreativitet i åldrandet. Leonie Hohenthal-Antin...54 Seminarium N: Var är Airis? Hur kan en tonsättare påverka företagets lönsamhet? Pia Areblad...56 Kulturella och konstnärliga inslag...57 Har du visor min vän? G Nattergalene...57 Kabaret Kjære Norden! Herborg Kråkevik og Nidaros Strykekvartett...58 Clownronden...60 Niklas Törnlund...61 Ensemble Mare Balticum...62 Studiebesök...63 Studiebesök A: Alnarp SLU, Sveriges lantbruksuniversitet...63 Studiebesök B: Äldreboendet Vigs ängar, Ystad...63 Studiebesök C: Østervang plejehjem, Frederiksberg...64 Studiebesök D: Barn- och Ungdomssjukhuset, BUS, Lund...64 Studiebesök E: Lund den tusenåriga staden. Stadsvandring med besök i Domkyrkan

5 4

6 Ny nordisk plattform för kultur och hälsa Konferensen Kultur för livet i oktober 2007 ger oss en ny gemensam plattform att utgå ifrån. Här får vi en överblick över forskningsprojekt och verksamheter som sker i Norden. En röd tråd har varit hälsa, helhetssyn och livskvalitet. Vi kan konstatera att utvecklingen under de 20 år som gått har lämnat värdefulla resultat och en allt större medvetenhet hos såväl forskare och vårdpersonal som kulturaktörer och politiker. Det unika med den här konferensen är också samarbetet, dvs den gemensamma satsning som gjorts av nationella och nordiska organisationer och institutioner, kommuner och landsting, med flera. Att gå vidare se möjligheterna! Med detta nya nordiska samarbete har vi lagt grunden för kommande utveckling och samarbete under de närmaste åren. Genom det nordiska nätverk som vi bildar här på konferensen har vi möjligheter att lättare utbyta erfarenheter. Många ideer kan tas tillvara och ge inspiration för att se kultur som en given hälsofaktor i formuleringen av framtidens policies och vårdprogram. Handlingsplan Med Ny nordisk plattform för kultur och hälsa vill vi verka för: 1. att kultur och hälsa blir ett obligatoriskt inslag i nationella och nordiska utbildningar för vård- och hälsopersonal och inom relevanta kulturutbildningar, 2. att ett nordiskt pilotprojekt initieras för att pröva nya former för hur kommunala tjänster inom vård-, hälso- och omsorgssektorn kan organiseras med ett tvärfackligt och tvärvetenskapligt perspektiv. Projektet bör omfatta tre till fyra kommuner i Norden, 3. att Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet tar initiativ till ett ökat nordiskt samarbete om forskning och vidareutbildning inom kultur och hälsa, 4. att initiera och anslå medel till ekonomisk forskning, nationellt och nordiskt, kring samhällsekonomiska perspektiv och vinster som ligger i en tvärvetenskaplig satsning på kultur och hälsa, 5. att Sverige i samband med ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2008, arrangerar ett gemensamt ministerrådsmöte för de nordiska kultur- och folkhälsoministrarna, 5

7 6. att en ny nordisk konferens på temat arrangeras senast 2010, 7. att de nordiska ländernas regeringar/kulturministerier initierar en internationell konferens om kultur och hälsa i samarbete med Unesco samt 8. att ett nordiskt samarbetsorgan och sekretariat för kultur och hälsa etableras. Detta organ ska ha uppgiften att koordinera aktiviteter och nya projekt, aktivt följa utvecklingen på fältet i de nordiska länderna, etablera en nordisk webbmötesplats och arrangera seminarier och konferenser. Samarbetsorganet bör ha en nordisk styrelse med rådgivande sakkunniga. Sekretariatet bör inrättas i anslutning till en aktuell regional organisation som arbetar med kultur och hälsa och som önskar vidareutveckla satsningen på ett nordiskt plan. Lund den 3 oktober 2007 Rolf Tufvesson (kd) Regionråd och kulturnämndens ordförande, Region Skåne Stefan Lundgren (m) Ordförande Kommunförbundet Skåne Simo Rundgren (c) Ordförande Nordisk Kulturfond 6

8 Göteborgs-Posten, 18. april 2007 Vi vill lyfta in kulturen i folkhälsoarbetet Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister (kd) Lena Adelsohn Liljeroth, kulturminister (m) Somliga menar att hälsa och kultur inte hör ihop - det anser däremot vi, skriver Maria Larsson och Lena Adelsohn Liljeroth. De välkomnar planerna på ett nytt centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet. I dag presenteras planerna på ett tvärvetenskapligt centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet. Det är ett exempel på samarbete över verksamhets- och myndighetsgränser där universitetet, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Jonseredsstiftelsen samlas om en ansats att utvidga kunskapen om kulturens betydelse för hälsan. Somliga menar att hälsa och kultur inte hör ihop - det anser däremot vi. Mycket talar för att det finns ett samband mellan just kultur och hälsa. Vi vet att den egna och familjens hälsa alltid sätts överst på listan när människor får ange vad som är viktigast i livet. Vi vet att delaktighet och inflytande i samhället har betydelse för hälsan. Vi vet också att kulturupplevelser och eget skapande innebär en ökad känsla av delaktighet. Vi ser att kulturaktiviteter ofta är nära förknippade med andra värden som är betydelsefulla för vår livskvalitet. Motverka åldrandet Inom äldreomsorgen borde kulturupplevelser tillmätas ännu större värde. För att motverka åldrandet spelar sinnesupplevelserna en stor roll. Personer med demens som tagit del av konstbilder kan berätta hur gamla minnen och erfarenheter kommer tillbaka. I den fantastiska filmen med Sven Wollter, En sång för Martin, är det kärleken och musiken som får den alzheimersjuke Martin att uppleva stunder av närhet med sin sörjande hustru. Att äta en måltid kan vara en helhetsupplevelse med social samvaro, lukt- och synintryck och att kanske också få vara med och laga maten tillsammans. Tyvärr är det många äldre som äter uppvärmda matlådor i ensamhet. Vi vill alltså medverka till en utveckling där även kulturen tillmäts en roll i folkhälsoarbetet och utforma en politik där också kulturupplevelser som främjar hälsan står i fokus. I Sverige finns ett väl utbrett sektorstänkande. Vi tenderar att vilja se och hantera varje samhällsfråga och varje problem för sig. Stuprörstänkande och revir gör att kommuner och landsting inte förmår utveckla samarbetsformer, som löser problem för den enskilde, utan tvärtom ibland skapar nya svårigheter. Statlig klåfingrighet och överdrivet regelkrångel gör ofta att det blir svårare att lösa människors problem. Även på statlig nivå krävs ibland kraftsatsningar för att främja ett helhetsperspektiv. Men mycket av den banbrytande utvecklingen sker i dag i gränslanden mellan politikområden, mellan ämnesinriktningar och mellan konstnärliga uttryck. En helhetssyn på människan innebär att det måste vara människans problem som står i centrum. Sektorstänkande innebär att det alltför ofta blir helt andra hänsyn som anses viktigast att ta. För oss - som kulturminister respektive folkhälsominister - känns det viktigt att alltid vara den enskilda människans främsta förespråkare. Det offentligas uppgift måste ju vara att skapa förutsättningar för människor att lösa sina egna problem. Ett starkt civilsamhälle och människans egna, inneboende drivkrafter är bästa grunden för att så ska kunna ske. 7

9 Eget skapande Kultur kan bidra till att uppfylla viktiga mål för folkhälsan. Vi tänker särskilt på målet att göra kulturen tillgänglig för så många människor som möjligt. Att ge barn och ungdomar möjlighet att - på jämställda och jämlika villkor - delta i kulturlivet och få ett eget utrymme för kreativitet och eget skapande i olika verksamheter är också viktigt för att skapa trygga och goda uppväxtvillkor. Trygga och goda uppväxtvillkor är om något bra för hälsan. Kulturupplevelser utvecklar barns och ungas förmåga att uppleva, förstå och uttrycka känslor. Språkforskare menar att alla språkliga uttryck befruktar varandra. Om barnen tidigt får lyssna till exempelvis barnramsor hjälper det barnen att utveckla en medvetenhet om ljud, som är nödvändig för att lära sig läsa och skriva. Studier av barns musikaliska utveckling visar att även mycket små barn kan urskilja många olika musikaliska komponenter och att förskoleåldern är en tid av största betydelse för den senare musikaliska utvecklingen. Vi har angett några områden som exempel där våra respektive ansvarsområden i regeringen bör kunna samverka. Allt tydligare ser vi nämligen effekterna av gränsöverskridande synsätt mellan kultur och arbetsliv, kultur och regional utveckling, kultur och skola. Resultaten är entydiga - det är i ömsesidigheten som utvecklingen finns. Mycket är outforskat Kultur berör på ett sätt som vi inte alltid förstår. Omedvetet sätter sig konstupplevelser, musikstunder och läsminnen i vårt inre. Från vården kommer många exempel på hur dessa lagrade erfarenheter stimuleras av liknande upplevelser. Högläsning av litteratur är en metod som används både som terapi för vårdtagare och för att öka deras välbefinnande och hälsa. Men mycket är också outforskat. Hur skapar vi ett arbetsliv och ett familjeliv som befrämjar hälsa? Vilken betydelse spelar kulturupplevelser för vår mentala förmåga att klara påfrestningar? Att kulturupplevelser har betydelse för hur vi mår anser vi vara självklart men kan vi mäta detta? Och vilken betydelse bör vi i så fall tillmäta kulturupplevelser som en del i rehabilitering och tillfrisknande och inom sjukvården? Många frågor är obesvarade och vår förhoppning är att det nya Centrumet för kultur och hälsa kan bidra till att utveckla kunskaper inom området. 8

10 Plenumföreläsningar Vad är hälsa? Merete Mazarella Merete Mazarella Författare, professor i nordisk litteratur, Helsingfors universitet, hedersdoktor i medicin, Uppsala universitet Geijersgatan 42 B SE UPPSALA Frågan vad hälsa är är olösligt förknippad med frågan vad ett gott liv är. Hur bra är det egentligen meningen att vi ska må? Enligt Världshälsoorganisationen innebär hälsa ett fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande men är inte en sådan definition på tok för anspråksfull? Hur skulle då en mera realistisk hälsodefinition kunna se ut en definition som beaktar att hälsa rimligen måste innebära förmågan att kunna hantera de motgångar ett normalt människoliv en gång för alla ställer oss inför? Hur ska vi förhålla oss till den s k riskepidemin, kvällstidningarnas ständiga larm om hur farliga våra liv är? Och till att allt fler tillstånd som förut uppfattats som normala medikaliseras, görs behandlingsbara? Sist men inte minst: vad är förhållandet mellan hälsa och kultur? Handlar inte både hälsa och kultur om att få uppleva mening och sammanhang? Förslag till läsning: - Merete Mazzarella: Den goda beröringen (Forum 2006) - Hans-Georg Gadamer: Den gåtfulla hälsan (Dualis 2003) - Kjell Kallenberg & Gerry Larsson: Människans hälsa. Livsåskådning och personlighet (Natur och kultur) 9

11 Hjärnan som kulturbärare. Martin Ingvar Martin Ingvar Professor i neurofysiologi, hjärnforskare inom positionsemissionstomografi (PET), Karolinska institutet Tel: +46 (0) , +46 (0) Web: Dahlbergsvägen 16 B SE DJURSHOLM Hjärnans utveckling har styrts av evolutionens mekanismer,som gynnar överlevnad för individen och gruppen. Det betyder att det nervsystemsbundna system för sociala mekanismer liksom olikhet har gynnats, eftersom växlande levnadsomständigheter och gruppsammanhållning förutsätter olikheter. Biologiskt har de flesta högre djuren en gemensam karaktär för inlärningsdynamiken. Tidigt i livet har man mycket hög anpasslighet och senare i livet avtar inlärning och flexibilitet i attityder, värderingar och beteenden. Detta är funktionellt ur gruppens perspektiv som därmed kan hålla kunskapen om sociala mönster och kulturgemensam kunskap levande över generationsgränserna. Den gemensamma sociala och kulturella plattformen blir därför en av de viktigaste förklaringarna till människans framgång i naturens konkurrens. För mer läsning se boken: Steven Pinker, Det oskrivna bladet och andra myter om människans natur, Natur och Kultur

12 Forskning om kultur i vården i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Birgitta Rapp Birgitta Rapp Fil.dr., forskningsdirektör fd., konsult, senior, Stockholms läns landsting Tel: +46 (0) B Rapp Konsult AB Docentbacken 15 SE STOCKHOLM Birgitta Rapp är fil. dr., forskningsdirektör, Stockholms läns museum och Stockholms läns landsting, numera seniorkonsult. Hon är ledamot av Sveriges författarförbund, av Zornakademien, har ingått i styrelsen för Förbundet för Ekoparken, Djurgårdens hembygdsförening, Poul Bjerre Sällskapet, ingår i referensgruppen för Haga Hälsoträdgård, sakkunnig i Tematiska rum om Kultur i vården, Vårdalinstitutet. Hon har mångårig erfarenhet som forskare, föreläsare och skribent och är författare till böcker, artiklar i olika skrifter och museikataloger. Ett politiskt initiativ för forskning om tyst kunskap i vården I det historiska perspektivet finns det många, som arbetat som vårdgivare, som genom vardagliga erfarenheter kunnat konstatera betydelsen av kulturella inslag vid sidan av själva vården. De har sett hur kultur har påverkat enskilda vårdtagare och hur t ex konst, musik, eller naturupplevelser bidragit till att ge patienterna en gynnsam tillfrisknad eller goda förutsättningar för rehabilitering. Dr Karl-Otto Larsson skapade sitt idealsjukhus i Stockholm på 1920-talet. Hans övertygelse var att sjukhuset skulle vara en oas att komma till. Det skulle ge den sjuke lugn och trygghet via vackra hemlika rumsinteriörer, med en öppen spis i samlingsrum och genom naturutsikter och parkomgivning. Tidigare hade Florence Nightingale påpekat omgivningens betydelse för tillfrisknandet och även föreslagit att patienterna skulle få ligga och titta på konst för att lindra passivitet och för att ge positiv stimulans. Enköpingsdoktorn Ernst Westerlund hade också förståelse för dessa möjligheter. Blomsterstigen i Storlien som slutar vid Ernstkumlet kan t ex alltjämt väcka enskilda människors glädje och nyfikenhet och stimulera till fotvandring till fromma för motion och friskvård. På många bra ålderdomshem var samlingen kring den återkommande andakten med psalmsång och musik ett trivsamt inslag i den äldrevård som erbjöds gamla på och 1950-talen. I Sverige kom i organiserad form konst i vården vid 1930-talets slut. Andra kulturinslag var sjukhusbiblioteken med uppsökande verksamhet vid patientens sjuksäng och sjukhusradion. Tvärvetenskaplig forskning Stockholms läns landstings båda forskningsprogram Kultur i vården visavi vården som kultur och Kultur i vården och vården som kultur , har startat i en liknande anda som ett politiskt initiativ av förra landstingsrådet Knut Nilsson (c). De har idag pågått i ca femton år i två dryga femårsperioder. De har visat att kulturstimulans i ett brett perspektiv är betydelsefullt i vården. Forskningsprogrammen har även visat att både vårdgivare och vårdtagare tillgodogör sig kulturen. Det blir som växande ringar på vattenytan och får positiva effekter såväl i vårdarbetet som för enskilda patienters upplevelser av välbefinnande. Att få uppleva välbefinnande och glädje via kultur under en vårdprocess kan dessutom verka självläkande. Det kan väcka människans egen kraft i vårdsituationen och bidra till tillfrisknande och försoning med livssituationen. De två forskningsprogrammen kring kultur och vård har främst stött projekt som betonat salutogena perspektiv. En ståndpunkt har varit att stärka det friska. Forskningen har varit tvärvetenskaplig och haft geriatrik och gerontologi som fokus. Men man har även uppmärksammat särskilda projekt för barn och skolungdom. Den har förenat naturvetenskap och humaniora och i många projekt har det ingått flera forskare som representerat både medicin, omvårdnad eller psykiatri och de har samverkat med forskare från ämnesområden som t ex musik, dans, konst, litteratur/poesi eller hortikultur. Denna blandning av professionella kompetenser har visat 11

13 sig både kunna ge nya infallsvinklar och finna nya möjligheter i vården och friskvården. Forskningsprogrammen väcker intresse nationellt och internationellt Stockholms läns landstings satsning på denna forskning har på flera sätt tydliggjort vad kultur ger för effekter på hälsa och för rehabilitering. Landstinget är vägledande i Sverige inom området och har därigenom stimulerat andra landsting och kommuner till att våga pröva egna lokala projekt. Forskningsprogrammen väcker även intresse i Norden, i Europa och i Japan och Australien. Att läsa vidare - Levi, Lennart, Utvärdering av forskningsprogrammet Kultur i vården visavi vården som kultur Stockholm: Karolinska Institutet - Micko, Inga, Kleiner, Staffan, Kokbok för aktiviteter inom äldreomsorgen, Linköpings kommun, Rapp, Birgitta,1993, Konst på sjukhus, till glädje för alla, Raster förlag, Stockholm. - Rapp, Birgitta, Styrborn, Sven, Nya perspektiv på kultur i vården. I: Vård Nr 4, Stockholm: Karolinska Institutet - Rapp, Birgitta, 1997, Ett livsviktigt program, SLL/SSLM - Rapp, Birgitta, 1999, Kultur i vården visavi vården som kultur. Ett livsviktigt forskningsprogram med en tvärvetenskaplig syn på hälsa och livsvillkor i omvårdnad och åldrande. Slutrapport, SLL/SSLM, - Rapp, Birgitta, 2004, Sinnlig estetik och hälsa,. i Omsorg. Nordisk tidskrift för palliativ medicin, Nr 1/ Rapp, Birgitta, 2006, Kultur för äldre, Äldreomsorg, Nr 3/ Rapp, Birgitta, 2007, Gammal visdom gäller än. Äldreomsorg, handledarskap, Nr 4/ Rapp, Birgitta, Rapp, Birger, 2007, Den blomstertid nu kommer. Om vägen till det gyllene åldrandet. - Schmidtbauer, Pia, Grahn, Patrik, Lieberg, Mats, Tänkvärda trädgårdar i vården när utemiljön blir en del av vården, Währborg, Peter, 2005, Utvärdering av forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur

14 Biologiska effekter av regelbunden kulturaktivitet. Töres Theorell FOTO: CHARLOTTE VON FRIEDRICHS Töres Theorell Professor emeritus, Institutet för psykosocial medicin, Karolinska Institutet, specialist internmedicin Karlbergsvägen 72 B SE STOCKHOLM Stockholms universitet Tel: +46 (0) Töres Theorell har varit invärtesmedicinare under åren Han skrev sin avhandling om livshändelser och risk för hjärtinfarkt. Därefter har han varit socialmedicinare och fr o m 1981 professor vid Institutet för Psykosocial Medicin vars föreståndare han blev 1995, en tjänst som varit förenad med tjänst som professor vid Karolinska Institutet. Han pensionerades 2006 och men är aktiv som forskare fortfarande. Huvudsakligt intresseområde har varit stress, sjukdom och hälsa. Under senare år har han lett flera forskningsprojekt med inriktning mot effekten av kulturaktiviteter på hälsan. Kulturella aktiviteter och läkekonst Kulturella aktiviteter är aktuella i en rad hälsosammanhang. Några exempel: Vid vissa former av Parkinsons sjukdom kan musik med tydlig rytm hjälpa gången som blir mindre stel än i tystnad. Inom demensvård kan personalen underlätta samarbetet med desorienterade patienter vid matning och tvättning genom att sjunga barnsånger, som patienten känner till. Dans för personal och patienter i geriatrisk vård kan vara aktiverande på ett mycket positivt sätt. Bilder med intressanta teman kan starta samtal som kan vara mycket konstruktiva för äldre. I dessa situationer fungerar den icke-verbala kulturella upplevelsen på annat sätt än vid vanlig ordkommunikation. Områden i hjärnan som är svåra att nå med vanlig "kognitiv" kommunikation kan då nås. Vid flera operativa eller smärtsamma diagnostiska ingrepp kan man spela musik (som i viss mån måste väljas efter patientens erfarenheter och preferenser) som gör att stressreaktionerna snabbare lägger sig. Det finns visat med avseende på cortisolutsöndring och har t ex givit effekter i samband med förlossningar, kranskärlsbehandling utan operation, vid tarmkirurgi, hjärtkateterisering m m. Fysiologiska effekter av musiklyssning har studerats på många sätt. Man vet att musik kan ge mycket differentierade effekter, alltifrån kraftig uppvarvning till kraftig nedbromsning med effekter i hjärtkärlsystem, immunsystem och endokrinologiskt. Vilka effekter man får beror på grunddragen i den musik som spelas (snabb eller långsam rytm, starkt eller svagt, mörkt eller ljust, disharmoniskt eller harmoniskt, uppåt- eller nedåtgående), på lyssnarens musikerfarenheter och på hur situationen ser ut när musiken spelas. Alla kulturella upplevelser är sociala till sin natur och motsvarande resonemang kan därför tillämpas på andra kulturområden. Att påvisa långtidseffekter av regelbundna kulturella aktiviteter är dock svårt och det finns inte många vetenskapliga studier publicerade i det ämnet. I vår forskargrupp har vi just slutfört två uppföljande studier som skall belysa effekter på biologiska system av att delta i kulturella aktiviteter en gång i veckan under flera månader. Goda långtidseffekter på hälsan kan dels bero på att man stimulerar regenerativa system som skyddar mot skadliga stresseffekter, dels på att en för hög arousalnivå kan dämpas. Troligen finns båda mekanismerna. Att särskilja effekten av olika komponenter i kulturupplevelser är mycket svårt. Dans innehåller både rörelse och estetik. Att sjunga ger träning av stora muskelgrupper och träning av samspelet mellan andning och hjärtverksamhet. Körsång ger en stark effekt av samhörighet som t o m kan vara "programmerad". Flera av dessa projekt har kunnat genomföras med medel från Stockholms läns landstings två forskningsprogram Kultur i vården och vården som kultur. Initiativtagare till de båda forskningsprogrammen var förra landstingsrådet Knut Nilsson (c). KROKUS: Detta projekt är en förstudie till en större undersökning som vi hoppas skall bli av på arbetsplatser i Västernorrland. Förstudien gjordes av landstinget i Västernorrland i sam-arbete med IPM. Fyra arbetsplatser utsåg tio anställda att delta i kulturaktiviteter som erbjöds på dessa arbetsplatser av kulturinstitutionerna i länet en gång/vecka i tre månader. Vi hade ingen kontrollgrupp. Slutsatser om generella gruppeffekter kan därför inte dras. Vissa statistiskt säkerställda individuella hälsofrämjande effekter kunde iakttas för deltagare som upplevde 13

15 kulturaktiviteterna som starkt positiva. Samma individer upplevde försämrade relationer till arbetskamraterna vilket kan bero på avundsjukeeffekter. Denna typ av program måste därför erbjudas alla anställda så att man når eftersträvade effekter av samhörighet. Körsång vid IBS En studie av effekten av att sjunga i kör för en grupp med en utpräglat psykosomatisk sjukdom, irritable bowel syndrome (IBS), har just genomförts. Patienterna erhölls via patientförbundet och via annonser. De fick från start veta att de slumpmässigt skulle placeras i en körgrupp eller i en samtalsgrupp. I samtalsgruppen diskuterade man sjukdomsmekanismer och annat som rör IBS. I körgruppen sjöng man istället. Patienterna har följts i ett år. Preliminära resultat visar efter ett halvår att körsången haft en kraftig psykiskt aktiverande effekt. Resultaten tyder på att regenerativa processer har stimulerats betydligt mer i körgruppen än i studiegruppen. Tidsförloppen har analyserats liksom fördelar och nackdelar med de båda metoderna. Litteratur - Barlett DL: Physiological responses to music and sound stimuli. I Hodges DA (red.) Handbook of music psychology, 2nd edition IMR Press, San Antonio Baumgartner T, Lutz K, Schmidt CF och Jäncke L: The emotional power ofmusic: How music enhances the feeling of affective pictures. Brain Research1075: , Bittman B, et al Recreational music-making modulates the human stressresponse: a preliminary individualized gene expression strategy. Med Sci Monit Feb;11(2):BR Le Doux J: The emotional brain. Weidenfeld and Nicolson, New York, Uvnäs Moberg K: Oxytocin linked antistress effects the relaxation and growth response. Acta Physiol. Scand 161, suppl 640: 38-42, Alm A och Hammarlund I: Bild, dans och musik i den läkande processen. Natur o.kultur, Sthlm Bittman BB Md et al, Recreational Music-making: An Integrative Group Intervention for Reducing Burnout and Improving Mood States in First Year Associate Degree Nursing Students: Insights and Economic Impact. Int J Nurs Educ Scholarsh. 2004;1(1):Article12. Epub 2004 Jul 9. - Bonny HL: Facilitating guided imagery and music sessions. ICM Books,Baltimore Theorell T (red): När orden inte räcker. Natur och Kultur, Stockholm Bygren LO, Konlaan BB och Johansson SE: Attendance at cultural events, reading books or periodicals, and making music or singing in a choir as determinant of survival. Swedish fourteen-year cohort follow-up. British Medical Journal 313: , Gabrielsson A: Individuella starka musikupplevel-ser. I Hermerén G (red): Konsterna och själen. Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv. Kungl Historie- och Vitterhetsakademien. Konferenser nr 61, Grape C, Sandgren M, Hansson L-O, Ericson M och Theorell T: Does singing promote well-being? An empirical study of professional and amateur singers during a singing lesson. Integrative Physiological and Behavioural Science 38: 65-74, Szmedra L och Bacharach DW: Effect of music on perceived exertion, plasma lactate, norepinephrine and cardiovascular hemodynamics during treadmill - running. Int J Sports Med 19: 32-37, Benzon W Jr Beethoven s Anvil. Music in Mind and Culture. Basic Books, New York, Dissanayake E: Our cultural heritage a future capital. Homo musicus. I Marell G och Theorell T: Musikens roll i barns utveckling. Stressforsk-ningsrapporter nr 295, IPM, Stockholm Smith G: Estetisk perception på emotionell botten. I Hermerén G (red): Konsterna och själen. Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv. Konferens nr 61, Kungl Historie- och Vitterhetsakademien. Stockholm, McKinney CH, Antoni MH, Kumar M, Tims FC, McCabe PM. Effects of guided imagery and music (GIM) therapy on mood and cortisol in healthy adults. Health Psychol. 16: , Spychiger M: Music education is important why? I Matell G och Theorell T (red): Stressforsknings-rapporter Sacks O: De färgblindas ö. Brombergs Stockholm Götell E, Brown S och Ekman S-L: Caregiver-assisted music events in psychogeriatric care. J Psychiatr Mental Health Nursing 7: , Good M, Anderson GC, Ahn S, Cong X, Stanton-Hicks M. Relaxation and music reduce pain following intestinal surgery. Res Nurs Health Jun;28(3): Lindblad F, Hogmark Å och Theorell T: Music inter-vention for 5th and 6 th graders effects on development and cortisol secretion. Stress and Health 23: 9-14, Lingham J och Theorell T: Self-selected ²favourite² stimulative and sedative music listening How does modern music listening affect the body? - Manuskript IPM, Stockholm Miluk-Kolasa B, Obminski Z, Stupnicki R och Golec L: Effects of music treatment on salivary cortisol in patients exposed to pre-surgery stress.experimental and clinical endocrinology , Nilsson U, Rawal N, Unosson M. A comparison of intra-operative or postoperative exposure to music - a controlled trial of the effect on postoperative pain. Anaesthesia 2003;58:

KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE

KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE KULTUR FÖR LIVET 3 5 OKTOBER 2007, SCANDIC STAR HOTEL, LUND, SVERIGE Henri Rousseau, The Football Players (Les jouers de football) 1908. Oil on canvas, Solomon R. Guggenheim Museum, New York (60.1583)

Läs mer

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv

Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv Hälsa och Kultur Friskare, tryggare och rikare liv En förstudie om hur Kalmar län skall erhålla en hög tillfredställelse för äldre inom omsorgen och förkortade läkningsprocesser för personer inom vården.

Läs mer

Rut Wallius nordic sound efterdyningar och nya mål presentation av föreläsarna. nya styrelsemedlemmar årsmötet 2007 Hans - Olof Johanson regla på kuba

Rut Wallius nordic sound efterdyningar och nya mål presentation av föreläsarna. nya styrelsemedlemmar årsmötet 2007 Hans - Olof Johanson regla på kuba 14 N R 1 4 2 0 0 6 I S S N 1 6 5 0 3 9 5 3 F Ö R B U N D E T F Ö R M U S I K T E R A P I I S V E R I G E M E D L E M S T I D N I N G Rut Wallius nordic sound efterdyningar och nya mål presentation av föreläsarna

Läs mer

Kultur i vården i Sverige 2002

Kultur i vården i Sverige 2002 Kultur i vården i Sverige 2002 Korta nulägesrapporter från tolv landsting om verksamheten i Kultur i vården Birgitta Rapp Rapport 2003:16 Bruno Liljefors, Katt med rödstjärtunge i munnen (bilden är något

Läs mer

Främja Hälsa. Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology?

Främja Hälsa. Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology? Främja Hälsa nr 3 2013 En tidning från nätverket Hälsofrämjande sjukvård TEMA: Den internationella HPH-konferensen i Göteborg Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology?

Läs mer

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Skandinávská studia

Masarykova univerzita. Filozofická fakulta. Skandinávská studia Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky Skandinávská studia Mgr. Eliška Straková Vägar till existentiell hälsa Svenskarnas förhållningssätt och strategier

Läs mer

Märith Bergström-Isacsson Rut Wallius Christina Grape Ann-Sofie Paulander Lars Persson Annika Lejonclour Hans-Olof Johansson

Märith Bergström-Isacsson Rut Wallius Christina Grape Ann-Sofie Paulander Lars Persson Annika Lejonclour Hans-Olof Johansson 16 N R 1 6 2 0 0 8 I S S N 1 6 5 0 3 9 5 3 F Ö R B U N D E T F Ö R M U S I K T E R A P I I S V E R I G E M E D L E M S T I D N I N G Märith Bergström-Isacsson Rut Wallius Christina Grape Ann-Sofie Paulander

Läs mer

kulturens värden och effekter

kulturens värden och effekter kulturens värden och effekter Kulturens värde finns framförallt i den konstnärliga processen och i upplevelsen, i att den skapar mening och ger fler dimensioner åt våra liv. Vi kan, utan att på minsta

Läs mer

NASP 2014:1. Den nionde Nationella konferensen om suicidprevention 16-17 september 2013. Jubileumsprogram: 20 år av NASP:s verksamhet

NASP 2014:1. Den nionde Nationella konferensen om suicidprevention 16-17 september 2013. Jubileumsprogram: 20 år av NASP:s verksamhet Den nionde Nationella konferensen om suicidprevention 16-17 september 2013 Vad kan man göra för att förbättra den psykiska hälsan? Jubileumsprogram: 20 år av NASP:s verksamhet NASP 2014:1 NASP - Nationellt

Läs mer

Hand i hand i mörkret

Hand i hand i mörkret Hand i hand i mörkret - En studie av de närståendes livsvärld när partnern drabbats av Alzheimers sjukdom Mette Bergman Pedagogiska institutionen. Examensarbete 15 hp Magisterutbildning i pedagogik inriktning

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

Helt naturligt! Kvalitetssäkrad rehabilitering med naturens hjälp Konferens 4 februari 2009

Helt naturligt! Kvalitetssäkrad rehabilitering med naturens hjälp Konferens 4 februari 2009 Helt naturligt! Kvalitetssäkrad rehabilitering med naturens hjälp Konferens 4 februari 2009 RAPPORT KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Konferensens innehåll: Bakgrund och inledning 3 Grön rehabilitering

Läs mer

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet

Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet Bättre stöd när barn och ung domar är delaktiga Lyssna på oss! Inspirationsbok med exempel från verksamheter runt om i landet från projektet Egen växtkraft Lyssna på oss! Bättre stöd när barn och ungdomar

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Ett hälsosamt åldrande

Ett hälsosamt åldrande Ett hälsosamt åldrande Kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå Anita Karp Neda Agahi Carin Lennartsson Mårten Lagergren Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen

Läs mer

Dags att höja ribban!?

Dags att höja ribban!? Dags att höja ribban!? Kerstin Rydsjö Mängden forskningsresultat som visar hur viktigt det är att tidigt stimulera små barns språkutveckling och litteracitet i familjen är överväldigande! Frågan är därför

Läs mer

Uppdrag Kunskap. Seniorer utvecklar vård och omsorg

Uppdrag Kunskap. Seniorer utvecklar vård och omsorg Uppdrag Kunskap Seniorer utvecklar vård och omsorg UPPDRAG KUNSKAP Seniorer utvecklar vård och omsorg Kontakt: Vårdalinstitutet Institutionen för hälsovetenskaper Lunds universitet Box 157 221 00 Lund

Läs mer

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar

Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar en litteraturöversikt Fredrik Fäldth Oskar Krantz FoU-rapport 2014:1 ISBN 978-91-86631-21-5 Stadskontoret Förord Denna FoU-rapport tar upp ett mycket

Läs mer

Livsviktig läsning. Sonja Fagerholm

Livsviktig läsning. Sonja Fagerholm Livsviktig läsning En fallstudie av ett biblioterapeutiskt projekt på ett finskt äldreboende i Stockholms län. Sonja Fagerholm Institutionen för ABM Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete

Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande. erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt åldrande erfarenheter av hälsofrämjande arbete Var med och bestäm! Delaktighet och inflytande en förutsättning för hälsosamt

Läs mer

Att tänka och arbeta hälsofrämjande. Teoretisk referensram och vägledande modeller

Att tänka och arbeta hälsofrämjande. Teoretisk referensram och vägledande modeller Att tänka och arbeta hälsofrämjande Teoretisk referensram och vägledande modeller JANUARI 2010 FÖRORD Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor som främjar hälsa

Läs mer

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 35 # 6/2010. tema: psykosomatik transplantationer

BarnBladet. Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 35 # 6/2010. tema: psykosomatik transplantationer BarnBladet Tidskrift för Sveriges Barnsjuksköterskor årgång 35 # 6/2010 tema: psykosomatik transplantationer ledare... 4 tema psykosomatik Psykosomatisk smärta hos barn och ungdomar... 6 Kropp och själ

Läs mer

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR elisabeth.beijer@gr.to 300 personer

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige

Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020. Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Idéforum ett samhälle för alla åldrar 2020 Avslutande konferens för temaåret 2012. Framtida idéer och insatser för aktivt åldrande i Sverige Med bidrag från Gun Sjöbom, Centre for Ageing and Supportive

Läs mer

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer

Främja Hälsa. Clownerna som förtrollar Fem sjukhus i Skåne tar till ett riktigt cirkusknep för att besökarna ska må bra.

Främja Hälsa. Clownerna som förtrollar Fem sjukhus i Skåne tar till ett riktigt cirkusknep för att besökarna ska må bra. Främja Hälsa nr 2 2012 En tidning från nätverket Hälsofrämjande sjukvård HFS TEMA: Hälsofrämjande kultur och vårdmiljö Clownerna som förtrollar Fem sjukhus i Skåne tar till ett riktigt cirkusknep för att

Läs mer

rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den?

rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den? rfarenhetsbaserad kunskap vad är det och hur värderar vi den? ERFARENHETSBASERAD KUNSKAP VAD ÄR DET OCH HUR VÄRDERAR VI DEN? Redaktion: Gerthrud Östlinder Astrid Norberg Ewa Pilhammar Andersson Joakim

Läs mer