FUKT I BYGGNADER OCH HÄLSA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FUKT I BYGGNADER OCH HÄLSA"

Transkript

1 SWESIAQ Sammanfattning av föredrag Nordisk konferens FUKT I BYGGNADER OCH HÄLSA februari 2003 i Stockholm

2 Sammanfattning till konferensen FUKT I BYGGNADER OCH HÄLSA Hälsoeffekter av dålig innemiljö Docent Berndt Stenberg Hudkliniken Norrlands Universitetssjukhus Umeå Till potentiella hälsorisker förorsakade av dålig innemiljö hör cancer, allergi och annan överkänslighet såsom sjuka-hussyndromet (SBS), luftvägsinfektioner och allergisk alveolit, hjärt-kärlsjukdom, muskel/skelettsjukdomar och olycksfall. Sjuka-hussyndromet har beskrivits som en kombination av symtom från hud, slemhinna och allmänsymtom; ansiktsrodnad, klåda, torr hud, torra slemhinnor, ögon-, näs- och halsirritation, täta luftvägsinfektioner, hosta, heshet, pipande andning, ospecifik överkänslighet, trötthet, huvudvärk, illamående och yrsel. Sjuka-hussyndromet är inte en etablerad klinisk diagnos, vanligen används termer som ospecifika byggnadsrelaterade symtom. Prevalensen i den allmänna befolkningen är okänd. I olika studier av syndromet har olika definitioner använts vilket försvårar jämförelser. SBS-symtom är betydligt vanligare bland kvinnor än bland män. Orsaken kan vara både olika exponering och olika känslighet eller både och. Det finns idag relativt etablerade kliniska undersökningsmetoder för hud, ögon och luftvägssymtom men vissa metoder passar illa för kliniskt bruk. Ett antal nya metoder för undersökning av bl.a. näsa och nedre luftvägar beskrivs i föredraget men en del av dessa metoder behöver ytterligare valideras. Riskfaktorer för SBS-symtomen beskrivs kortfattat eftersom de behandlas i andra sessioner i konferensen. Klart är dock att SBS-symtomens förekomst är direkt associerad till uteluftflöde vilket starkt talar för ett samband med luftburna ämnen. Vilka ämnen som kan orsaka symtomen är ännu inte känt. Besvär av typ SBS är i de flesta fall av övergående natur men några studier visar att en del av dem som drabbas får långdragna besvär med stora sociala konsekvenser. Hälsoekonomiska beräkningar visar att kostnaderna för att åtgärda dåliga innemiljöer sannolikt ligger långt under de kostnader som hälsoeffekterna medför.

3 Sammanfattning till konferensen FUKT I BYGGNADER OCH HÄLSA Astma och Allergi Docent Lennart Nordvall Akademiska Barnsjukhuset Uppsala Till de hälsoeffekter som misstänks kunna orsakas av fukt i byggnader hör överkänslighetssjukdomarna av vilka de viktigast är astma, rinit, eksem och födoämnesöverkänslighet. Av dessa är astma på många sätt den viktigaste sjukdomen, som beräknas förekomma i drygt 10% hos skolbarn och med ungefär samma höga prevalens i vuxen ålder. Astma kännetecknas av en mer eller mindre kronisk inflammation i luftrören. Till de mest karakteristiska sjukdomsyttringarna hör en uttalad infektionskänslighet, förkylningarna går ner i luftrören och ger hosta pip i bröstet och andningssvårigheter. Ett annat viktigt drag av sjukdomen är luftrörskänsligheten, astmapatienter reagerar kraftigt t.ex. på tobakrök samt på ansträngning fr.a. i kall luft. Den vanligaste sjukdomen i gruppen är hösnuvan, den allergiska rhino-konjunktiviten, som förekommer hos 20-30% av den unga vuxna befolkningen. Hösnuvan med nysningar, nästäppa och ögonkatarr är starkt kopplad till allergi mot bl.a. pollen och pälsdjur. Eksem karakteriseras av kronisk eller kroniskt återkommande inflammation i huden, som är förenad med klåda. Födoämnesöverkänslighet kan orsaka en rad olika symtom från flera olika organsystem, t.ex. eksem respektive nässelutslag från hud respektive kräkningar och diarré från mage-tarm. För alla dessa sjukdomar gäller att de kan indelas i IgE (Immunoglobulin E) -förmedlad respektive icke IgE-förmedlad sjukdom. I typexemplet astma, spelar infektioner en mycket stor roll hos de allra minsta barnen, de har då icke IgE-förmedlad astma, medan hos skolbarn IgE-medierad allergi mot t.ex. pälsdjur ofta spelar en dominerande roll för sjukdomen. Senare i livet spelar IgE-förmedlade sjukdomsmanifestationer en allt mindre roll. Huruvida IgEförmedlade mekanismer förekommer kan man utreda med hudtest eller blodprovstest (RASTtest). I det senare fallet mäter man kvantitativ förekomst av IgE-antikroppar i den sjukes blod. Personer som har påvisbara IgE-antikroppar har tidigare kallats atopiska och den grupp av sjukdomar som karakteriseras av förekomst av IgE-antikroppar för de atopiska sjukdomarna. Man brukar också ofta tala om den atopiska marschen, d.v.s. det fenomen att små barn kanske först insjuknar med eksem och födoämnesallergi, för att senare i livet också få astma och allergisk snuva. I studier där samband till olika riskfaktorer söks vill man gärna ha säkra fall med sjukdomen, d.v.s man betonar specificitet i diagnosen på bekostnad av sensitivitet i de använda kriterierna. Anledningen till detta är att man om alltför många väldigt lindrigt sjuka fall inkluderas riskerar felklassificeringar så att friska klassificeras som sjuka, vilket späder ut samband. Ett ofta använt bra kriterium för astma är läkardiagnosticerad astma, men symtomfrågor kan också användas. Bland riskfaktorer som diskuterats för allergisjukdomarna förutom fukt spelar tobaksrökning och miljötobakrök en stor roll. För små barns astmasymtom verkar det som om mammans rökning under graviditet är av speciellt stor betydelse. Pälsdjursexponering, speciellt katt, är kopplat till risk för sensibilisering (bildande av IgE-antikroppar), men det har varit mycket svårare att visa på samband direkt i studier till astmautveckling. Många studier visar dock att kattsensibiliserade har speciellt stor risk att nyinsjukna i astma.

4 State-of-the-art rörande fukt/mögel inomhus och hälsa SWESIAQ J Sundell, Prof. M..Sc.Eng., Dr.Med. Sci. International Centre for Indoor Environment and Energy. Technical University of Denmark, Lyngby- Den vetenskapliga litteraturen rörande fukt/mögel problem I byggnader och hälsa har granskats av två tvärvetenskapliga grupper en Nordisk (NORDDAMP), rörande litteraturen upp till 1998, och en Europeisk (EUROEXPO) för senare publicerade artiklar. I grupperna har ingått vetenskapligt framstående experter inom medicin, epidemiology, toxikologi och ingenjörsvetenskap. Totalt 101 artiklar har bedömts relevanta och konklusiva, med goda data rörande exponering och hälsoeffekter, och en rimlig behandling av data, inkl en god kontroll av confounders. Fuktproblem ( Dampness ) i byggnader är en risk factor för hälsoeffekter (väsande andning, astma, hosta, SBS-symptom) bland atopiker och icke atopiker I bostäder, skolor mm. Den extra risken är 40 till 120% högre än I torra byggnader. Från den vetenskapliga litteraturen kan inte konkluderas vilka ämnen i luft eller damm som orsakar hälsoproblemen Skyldiga ämnen kan ej utpekas. Föreslagna sådana ämnen kommer ifrån husd-amms-kvalster, mögel, och kemisk nedbrytning (till följd av bl.a. fukt) av byggnadsmaterial. Behovet är stort av reelt tvärvetenskapliga studier. En väsentlig slutsats från dessa granskningar av den vetenskapliga litteraturen är att fuktproblem i byggnader skall åtgärdas snarast, oberoende av vilka mögelarter, eller kemiska ämnen som kan detekteras.

5 INOMHUSMILJÖ OCH ASTMA HOS SMÅ BARN. Resultat från BAMSE (Barn Allergi och Miljö i Stockholm), en epidemiologisk studie. Gunnel Emenius Arbets & Miljömedicin, Stockholms Läns landsting. Återkommande episoder av nedre luftvägssymtom i form av pipande och väsande andning tillhör en av de vanligaste åkommorna hos små barn, och i många av västvärldens länder svarar sådana symtom för en betydande andel av de sjukhusinläggningar som görs inom denna åldersgrupp. I en del länder i Europa har man sedan början av 1900-talet kunnat se en gradvis ökning av olika allergisjukdomar och i Sverige beräknas att förekomsten av astma, allergisk snuva och atopiskt eksem har mer än fördubblats de senaste 30 åren. En liten andel av denna ökning kan troligtvis förklaras av bättre diagnostik, men det är sannolikt så att även vår förändrade livsstil har medfört att vi blivit mer känsliga. Vissa riskfaktorer för astma och allergiutveckling hos barn är väldokumenterade, t.ex. exponering för miljötobaksrök (ETS) och vissa infektionssjukdomar, men ytterligare kunskap erfordras om bl.a. sambanden mellan yttre miljö liksom faktorer i inomhusmiljö och tidiga astmasymtom hos barn. BAMSE är en prospektiv epidemiologisk studie där drygt 4000 barn har följts från födelsen och framåt. Studien inleddes i februari 94 och är utförd inom delar av Stockholms län. I BAMSEstudien har vi information om astmasymtom hos barnen vid ett och två och fyra års ålder. Inom BAMSE, ryms även en s.k. fall-kontroll studie som består av har 180 barn med astmasymtom samt 360 friska kontrollbarn. I BAMSE studien har vi använt enkäter för att få information om hur olika byggnader var konstruerade, samt information om brukarvanor, som kan ha betydelse för inomhusmiljön (rökning, vädring mm). I fall- kontrollstudien har vi även besiktningsdata avseende förekomst av fukt och mögelskador m.m. samt mätresultat avseende luftomsättning, temperatur och luftfuktighet, mm. Då BAMSE-barnen var 2 år gamla förelåg inga tydliga samband mellan återkommande astmasymtom och någon särskild typ av ventilationssystem eller med luftomsättningen i bostaden. Däremot förelåg en negativ korrelation mellan luftomsättning och luftfuktighetsnivåer inomhus. Vi fann att också att förhöjd luftfuktighet inomhus [ 5.8 g/kg (medianen)] var relaterat till en högre risk för återkommande astmasymtom hos barnen vid 2 år ålder. I hem där föräldrarna vid upprepade tillfällen konsekvent rapporterat att det förekom kondens på insidan av tvåglas fönsterrutor vintertid var risken för återkommande astmasymtom hos barnen dubblerad, jämfört med barn som bodde i hem utan tecken på kondens under denna period - från födelsen till tiden för bostadsbesiktningen. Fukt- och mögelskador i hemmet ökade också risken för återkommande astmasymtom. Om barnets bostad vid besiktningstillfället hade både tecken på fukt/mögelskador och hög luftfuktighet ( 5.8 g/kg) var risken för astmasymtom fördubblad jämfört med barn vars hem inte hade tecken på fukt/mögelskador och där luftfuktigheten var låg (<5.8 g/kg). Ju fler tecken på fukt och mögelskador som noterades vid besiktningen, eller om exponeringen varit långvarig desto starkare tycktes samband med tidiga astmasymtom vara. Cohort data (de 4000 barnen) visar att de barn vars hem vid födelsen hade tecken på fukt och mögelskador, i betydligt högre grad än övriga barn, hade kvarstående astmasymtom vid 4 års ålder. Sammanfattningsvis tyder resultaten från BAMSE på att byggnadsrelaterade faktorer, däribland tecken på fukt och mögel i bostaden, kan ha en stor betydelse för risken att små barn skall drabbas av tidiga återkommande astmasymtom, samt att en förbättrad inomhusmiljö därigenom kan ha en preventiv betydelse i detta sammanhang.

6 Fukt i byggnader och hälsa (Dampness in Buildings and Health) Linda Hägerhed, doktorand Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP Borås Det övergripande syftet med projektet är att identifiera fuktrelaterade exponeringar på damm och i luft i bostäder och att avgöra vilka sådana föroreningar som har betydelse för astma, allergi och luftvägsinfektioner hos barn. I projektets första steg genomfördes en enkätundersökning rörande bostadsfaktorer och astma/allergi hos barn i ålderns 1-6 år i Värmland. Härvid användes en enkät med 84 frågor rörande bakgrundsfaktorer för familjen, hälsobesvär hos barn och föräldrar, bostadens utformning inklusive fukt och mögelproblem samt födoämnesvanor i familjen. Svar erhölls för barn vilket motsvarar en svarsfrekvens på 80 %. Arbetet med analyser av data från detta steg är i det närmaste klart och resultaten håller på att publiceras. Hösten 2001 startade steg 2 som innebar en fall-kontroll undersökning av 400 barn, 200 friska och 200 barn med rapporterade besvär i enkätundersökningen De 400 barnen hälsoundersöktes av läkare och kliniska prover togs avseende sensibilisering för ett tiotal allergen (RAST) och utandningskondensat och näs-sekret analyserades för inflammationsmarkörer. Vidare har deras 400 bostäder inspekterats och mätningar av ventilation, temperatur och relativ luftfuktighet har genomförts. Slutligen togs luft- och dammprover för analys av mikrobiologiska och kemiska föroreningar. Arbetet med labanalyser av både medicinska och tekniska prover förväntas vara klara i början av Under våren 2003 startar analys av samband mellan exponeringar och hälsotillstånd hos barnen. I steg 3 av studien planeras experimentella exponeringsförsök i klimatkammare. Dessa undersökningar kommer att genomföras vid Danmarks Tekniska Universitet i Köpenhamn samt vid Århus Universitet. Syftet är härvid att testa fynd som framkommit i studiens föregående steg. Vidare kommer en uppföljande enkätundersökning att genomföras under 2003 för att bl a undersöka nyinsjuknandet i allergisk sjukdom. Projektledningen består av representanter från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, Folkhälsovetenskap vid Karlstad Universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Danmarks Tekniska Universitet, Århus Universitet samt Harvard School of Public Health, USA. I studien medverkar i dagsläget ett tjugotal internationella institutioner.

7 Forskningsprogrammet Skimmelsvampe i bygninger Finn Gyntelberg Baggrund Litteraturen har vist en konsistent sammenhæng mellem ophold i fugtige bygninger og bygningsrelaterede symptomer fra hud, slimhinder samt almensymptomer. Fugtige bygninger er karakteriseret ved synlige forandringer, fugtskjolder, skimmel, fugt på vinduer og ofte muggen lugt. Ved målinger findes større koncentrationer af skimmelsvampe og glucaner på overflade og i luft, og ofte også større koncentration af bakterier. I Danmark har mistanken om årsagen til symptomer i fugtige bygninger været stærkest til skimmelsvampe. Derfor iværksattes Danish målt in buildings-programmet (DAMIB). Programmet adresserede tre hovedkomponenter: 1) Helbred og skimmelsvampe 2) Skimmelsvampe --?, 3) Bygninger og skimmelsvampe. Sammenhængen mellem helbred og skimmelsvampe blev undersøgt ved 1) En eksperimentel undersøgelse 2) En epidemiologisk undersøgelse 3) En laboratorieundersøgelse I dette abstract rapporteres fund vedrørende 1 og 2. Den eksperimentelle undersøgelse omfattede udvikling af en eksponeringsmetode, eksponering af følsomme personer ved en dobbelt-blindet undersøgelse samt en blindet databearbejdning. Otte personer med tidligere indeklimasymptomer og positiv histaminreleasetest udsattes for en kendt mængde skimmelsvampe ved anvendelse af et mikroklimakammer (P-FLEC) samt en laserpartikeltæller. Personerne eksponeredes for sporer pr. m 3 af penicillium zcrysogenum og trichoderma hartianum. Der fandtes en let øget forekomst af symptomer fra næseslimhinden ved eksponering for trichoderma hartianum i forhold til placebo, men i øvrigt ingen forskelle i symptomer eller i målte peekflowværdier. Der fandtes således ingen markant forskel mellem eksponering for placebo og kortvarig kraftig eksponering for 2 almindeligt forekommende skimmelsvampe i indeklimaet. Ved den epidemiologiske undersøgelse foretoges en udvælgelse af våde og tørre skoler samt en personundersøgelse af lærere samt store og små elever, og endelig foretoges eksponeringsmålinger. 94% af danske kommuner blev forespurgt om forekomst af vandskadede skoler, og på baggrund af denne tværsnitsundersøgelse udvalgtes, ved bygningssagkyndig, 8 vandskadede og 7 tørre skoler. Blandt samtlige skoler var ca. 50% vandskadede ( våde ) lærere og elever i 8. og 9. klasse, 89% respons, returnerede et spørgeskema vedrørende brs, astma og høfeber elever i 8. og 9. klasse i alderen 13 til 17 år udgjorde den største persongruppe, som var homogen, og gruppen havde det bedste eksponeringsmål, projektmålene var øjenirritation, næseirritation, halsirritation, tør og blussende ansigtshud indenfor de sidste 4 uger samt hovedpine, koncentrationsproblemer, svimmelhed og unormal træthed. Eksponeringsmålene var opsamling af støvprøver fra gulvluft, ventilationskanaler og kasser, efterfølgende bestemmelse af skimmelsvampekoncentrationen i støvet.

8 Symptomforekomst i våde og tørre skoler sammenlignedes, og der fandtes let øget forekomst af slimhindesymptomer og almensymptomer i de tørre skoler, hvorved denne undersøgelse ikke kunne støtte litteraturens konsistente fund: at der er flere bygningsrelaterede symptomer i fugtige bygninger. Hypotesen skimmelsvampeeksponering er associeret med øget forekomst af bygningsrelaterede symptomer, astma og høfeber samt luftvejsinfektioner blev undersøgt. Der fandtes en øget forekomst af øjenirritation og halsirritation med stigende koncentration af skimmelsvampe i gulvstøv samt en øget forekomst af hovedpine, koncentrationsbesvær og svimmelhed med stigende forekomst af skimmelsvampe i gulvstøv. Der var derimod ingen sammenhæng mellem forekomst af astma og høfeber og skimmelsvampekoncentration i støvet. Ej heller fandtes association til forekomst af almindeligt forekommende øvre luftvejsinfektioner. Skimmelsvampekoncentration i gulvstøv var associeret til mekanisk ventilation, luftfugtighed, CO 2 -koncentration og endotoxin i gulvstøv samt bygningsalder. Ved multivariat analyse fandtes flere personrelaterede og bygningsrelaterede faktorer associeret til bygningsrelaterede symptomer, og i analysen indgik skimmelsvampekoncentration i gulvstøv sammen med disse andre faktorer. Der sås en statistisk signifikant øget forekomst af øjenirritation med stigende koncentration af skimmelsvampe, ingen association til næseirritation, en klar sammenhæng til halsirritation, ingen sikker association til hudirritation og en ret klar sammenhæng til hovedpine og lidt mindre stærk til koncentrationsbesvær og en association til svimmelhed. Konklusioner 1) Fugtskader og vandskader i danske skoler er hyppigt forekommende. 2) Skimmelsvampeeksponering havde ikke sammenhæng med forekomst af allergi eller infektion. 3) Sammenhæng mellem eksponering for skimmelsvampe, øjensymptomer og almensymptomer fandtes. 4) Andre faktorer end skimmelsvampe er stærkt associeret til symptomer.

9 CAN INDOOR AIR BE TOO DRY? David P. Wyon International Centre for Indoor Environment and Energy, DTU (www.ie.dtu.dk) In a recently completed research project at DTU that was funded by ASHRAE, thirty subjects (17 female) were exposed for 5 hours in a climate chamber to clean air at 5%, 15%, 25% and 35% RH at 22 C, in balanced order. Another 30 subjects (15 female) were similarly exposed to air polluted by carpet and linoleum at 18, 22 and 26 C with humidity 2.4 g/kg dry air (=15% RH at 22 C), and at 22 C, 35% RH. They performed simulated office work to ensure that they kept their eyes open and reported SBS symptom intensity on visual-analogue scales. Objective tests of eye, nose and skin function were applied. Subjective discomfort, though significantly increased by low humidity, was very moderate even at 5% RH. More rapid blink rates were observed at 5% than at 35% RH (P<0.05), and tear film quality as indicated by the Mucous Ferning Test deteriorated (P<0.05) at low humidity (5% 15% < 25% 30% RH) and at raised air temperature (18 22 > 26 C). Low humidity reduced the rate of performance of three office tasks: text entry onto a computer (by 3%; P<0.0002); proof-reading (by 7%; P<0.03) and simple addition of five 2-digit numbers appearing briefly on a computer screen (by 5%; P<0.04). This might have been caused by the distraction of eye discomfort, by increased intermittent interruption of visual data acquisition due to increased blinking, or by a reduction of visual acuity when tear film quality is reduced. No corresponding effects of air temperature could be shown. A field intervention experiment was carried out in mid-winter in Östersund, using a crossover design on two floors of an office building. Indoor humidity was raised to about 25%RH for 2 weeks at a time. Due to unseasonably warm weather and relocation of staff between the experimental floors, the experiment was only partially successful, but it does extends the finding of little adverse effect of low indoor humidity to 2-week workplace exposures to low humidity in a cold winter climate. Although there were significant within-subject effects of low humidity on a number of symptoms that are associated with discomfort due to low winter humidity indoors, the group average effects were no greater than the variation that occurred between weeks in which the indoor humidity remained unchanged. No effects of humidity could be shown on any of a sub-set of the objective tests of physiological function of the eye, nose and skin that were applied in the laboratory experiment. REFERENCES ASHRAE 1160-TRP (2003) Limiting criteria for human exposure to low humidity. Project Report (in preparation). Wyon DP, Fang L (Principal Investigators) Wyon DP, Fang L, Meyer HW, Sundell J, Weirsøe CG, Sederberg-Olsen N, Tsutsumi H, Agner T, Fanger PO (2002) Limiting criteria for human exposure to low humidity indoors. In: Proceedings of Indoor Air 2002, 4, Wyon DP, Fang L, Fanger PO (2003) Low winter humidity indoors has a negative effect on the performance of office work. Paper submitted to conference Cold Climate HVAC, June 2003, Trondheim, Norway Lagercrantz LP (2002) Limiting criteria for human exposure to low humidity field investigation. Master Thesis MEK-I-EP-02-01, International Centre for Indoor Environment and Energy, Department of Mechanical Engineering, DTU.

10 Aino Nevalainen, PhD National Public Health Institute Department of Environmental Health POB 95, FIN Kuopio Finland Moisture, Mold and Health Results from SYTTY, an Interdisciplinary Research Program on Environmental Health During , an interdisciplinary research program was financed by the Academy of Finland, Finnish Occupational Environment Fund and several ministries. The aim of the programme was to focus research on the environmental issues that are important for human health and society; to train young researchers in the field and enhance the networking of scientists. One of the consortia within the Programme was focused on Moisture, Microbes and Health, which consisted of seven separate projects. The aims of the projects were to obtain knowledge on the microbial exposure and health effects of schoolchildren in moisture- and mold damaged schools, and to monitor the effect of renovations in an intervention study. Exposure to microbes was further studied by comparing personal exposure to the results of fixed site sampling. Mechanisms of the health effects of individual microbes were studied in in vitro and in vivo experiments. Methods to monitor the success of mold renovations were also developed. The consortium has produced so far 6 doctoral theses and nearly 40 papers in peer-reviewed journals. The findings of the studies suggest that exposure to microbes may indeed be one of the causal factors leading to the health effects in moisture damaged buildings. Bacteria involved in the microbial damage may be more important than previously assumed. Renovation of moisture damage decreases both microbial levels and symptom prevalence markedly, and these two seem to be relevant tools for monitoring the success of the repairs. The main mechanism of the health effects is not IgE mediated allergy, but unspecific inflammation may play an essential role. Different microbes have different effects as shown in experimental studies: bacteria tend to show higher inflammation potential than fungi. Both the inflammation potential and toxic properties of the microbes are dependent on the substrate, i.e., the building material on which they have grown. Understanding the role of the toxic mechanisms needs more studies.

11 Hjemmets, barnehagens og skolens betydning for utvikling av luftveissykdommer og allergi. Resultater fra en barnekohortundersøkelse i Norge. Per Nafstad overlege, professor Nasjonalt folkehelseinstituttet, Oslo, Norge Foredraget vil omhandle resultater og erfaringer fra en barnekohortundersøkelse som ble startet i Oslo i I 1992 og begynnelsen av 1993 ble foreldre til barn født ved de 2 store fødeavdelingene i Oslo invitert til å la deres nyfødte barn delta i en oppfølgingsundersøkelse som hadde som hovedmål å studere forekomst av -, og risikofaktorer for luftveissykdommer og allergi barn ble inkludert i undersøkelsen og barna ble i først oppgang fulgt til de var 2 år gamle. Etter dette har det blitt gjort en oppfølging av barna ved 4 års alder, og er nå nærmest fullført datainnsamlingen til en 10 års oppfølging av de samme barna. Oppfølgingen har blant annet bestått av at foreldre besvarte spørreskjemaer hvor de ga opplysninger om barnas helse og miljøeksponering ved 0, 6, 12, 18, 24 og 48 måneders alder, og nå senest ved10 års alder. Barn som hadde gjentatte eller langvarige obstruktive luftveissymptomer i løpet av de første 2 leveår ble videre inkludert i en nested case-kontrol undersøkelse hvor en sammenlignet et sykt barns eksponering med tilsvarende eksponering hos det barnet (kontrollbarnet) som var født nærmest i tid til det syke barnet. Informasjonen om barnas eksponering ble dels hentet fra spørrskjemaene foreldrene hadde besvart, dels fra innsamlede data ved besøk i barnas hjem. Hjemmebesøket ble foretatt straks et barn hadde fått diagnosen sykt, og målingene ble foretatt parallelt i tid for det syke barnet og dets kontrollbarn. Ved hjemmebesøket ble det blant annet det registrert inneklimaforhold inkludert type byggemateriale, fuktskader, dyrehold og botetthet. Videre ble det målt luftskifte og konsentrasjoner av nitrogendioksyd over en 14 dagers periode. Det ble også tatt støvprøver fra barneseng og fra stuegulv. Resultater fra denne undersøkelsen har gitt opphav til flere vitenskapelige publikasjoner om sammenhenger mellom luftveissykdommer/symptomer og miljøforhold som tobakksrøykeksponering, luftforurensning, byggematerialer, bruk av syntetisk sengetøy, husdyrhold, husstøvmidd, ventilasjon, å gå i barnehage og fuktskader. Barn som bodde i hjem med bekreftede fuktskader, hadde en økt risiko for å ha obstruktive lungesymptomer i løpet av de første 2 leveårene sammenlignet med barn fra hjem hvor det ikke ble funnet slike skader (odds ratio 3.8, 95% konfidensintervall ). Ved 4 års alderen viste det seg at 34 % av foreldre til barna som hadde hatt gjentatte eller langvarige obstruktive luftveissykdommer/symptomer i løpet av de første 2 leveår nå oppgav at barna hadde hatt symptomer på astma de siste 12 månedene. I tilslutning til kohortundersøkelsen har det også blitt startet prosjekter for å beskrive hvilke eksponeringer barna utsettes for utendørs og i barnehager og på skoler.

12 Hur skall en skadeutredning gå till, vad kan man mäta Ingemar Samuelson, SP Ett sjukt hus är en byggnad där många av brukarna klagar på SBS-symptom. Skadeutredningen i ett sjukt hus kan inte ske på samma sätt som i ett hus med påtagliga skador och problem utan måste gå till på ett systematiskt, stegvis sätt. Om man alltför tidigt låser sig för mätningar av ett visst slag eller kopplar in specialister på enskilda innemiljöparametrar, istället för att angripa problemen på ett generellt sätt, kan man efter dessa mätningar bli tvingad till åtgärder i stor omfattning utan att effekten blir den önskade. Man måste därför försöka få en översikt av problembilden innan man koncentrerar sig på enskilda, noggrannare tekniska mätningar. Såväl undersökningar som åtgärder bör utföras i logisk ordning och med enklare översikter först och noggrannare undersökningar och utredningar när bättre insikt om problemen i det aktuella fallet föreligger. Det finns inga typiska tekniska skador i sjuka hus. Många olika skador och fel har dock pekats ut som medverkande till sjuka hus. De flesta har samband med fukt och fuktskador. Exempel är mögelproblem, bakterier, flytspackel, mjukgörarnedbrytning i PVC-mattor, elak lukt från nedbrutet golvlim mm. Ventilationen har stor betydelse för utspädning av föroreningar från människor, verksamhet och övriga emissioner. När personer upplever SBS-symptom kan emellertid orsaken sällan hänföras till enskilda fel utan verkar vara en kombination av flera olika faktorer. Från utredningssynpunkt är det därför rimligt att anta att flera faktorer tillsammans kan framkalla symptom. Även stress och psykosociala förhållanden kan sannolikt medverka som faktorer som ökar påverkan från den fysiska och kemiska miljön. I ett sjukt hus förekommer i många fall diskussioner och ryktesspridning bland brukarna. Detta kan leda till låsningar i fråga om medel och metoder i såväl utredning som val av åtgärder. Den som får i uppdrag att utreda orsaken till problemen måste vara medveten om detta och för att undvika oro ständigt informera om vad som görs och varför. Det brukar vara lämpligt att bilda en arbetsgrupp med deltagare från brukare och förvaltare för ömsesidig information och hjälp i utredningsarbetet. En erfarenhet från liknande fall är att tidiga och täta informationsträffar underlättar arbetet och minskar risken för misstolkning och oro. Ibland kan insyn i problemen från en utomstående part, t ex skadeutredaren vara lugnande. Enkät och/eller intervjuer är bra hjälpmedel för att klarlägga symptombilden. Försök bör göras att klarlägga om problemen drabbar alla brukare eller bara vissa, om problemen kan begränsas till vissa delar av byggnaden eller vissa tider på året osv. Resultatet från en enkät kan dels ligga till grund för bedömning av vilken typ av problem som föreligger dels användas som jämförelse med en ny enkät efter att åtgärder vidtagits. I samband med denna översiktliga genomgång bör man även göra orienterande mätningar eller indikationer av ventilationsfunktionen, indikationer på eventuella fuktskador och på förekomst av lukt. Dessa orienterande mätningar kan ligga till grund för punktvisa kontroller av t ex ventilationsflöden eller fuktförhållanden. Med indikationerna från den översiktliga genomgången kan man gå vidare. Det är viktigt att den fortsatta utredningen går i steg, att man inte låser sig för att göra alltför detaljerade mätningar och åtgärder innan man har klart för sig i vilken grad detta kan påverka innemiljön. Varje mätning av tekniska förhållanden ska genomföras först när man har ett motiv för mätningen. Man bör alltid ha gjort klart vad mätresultatet ska användas till och hur det ska tolkas vid det ena eller andra utfallet. Dyra mätningar för analys av mikroorganismer eller luftkvalitet är i en del fall onödiga. Elak lukt från påväxt eller förtvålat golvlim behöver inte verifieras med särskild provtagning eller mätning. Det bör också framhållas att gränsvärden för ohälsa saknas i de flesta fall och dyra mätningar i avsikt att verifiera orsaken till ohälsa kan vara bortkastade pengar. Följande mätningar kan komma i fråga. Några mätningar görs alltid, andra bara ibland. Genomgång av konstruktionsutformning. Ventilationsfunktion t ex uteluftflöde, luftutbyteseffektivitet, återluft, kortslutning, överläckning mellan rum eller mellan lägenheter etc.

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006

INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 INOMHUSKLIMAT ÖREBRO 2006 Konferens i Örebro 14-15 mars 2006 1 Konferensen är den åttonde i en serie beträffande inomhusklimat. Den första hölls i september 1985 och har därefter återkommit vart tredje

Läs mer

Symtom, individuell känslighet och prognos

Symtom, individuell känslighet och prognos Hälsobesvär av inomhusmiljön 1 Detta faktablad handlar om inomhusmiljöproblem på arbetsplatser, i allmänna lokaler och i bostäder. Med inomhusmiljöproblem menas att en eller flera personer upplever mer

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Allmän bakgrund... 2 Vad är byggnadsrelaterad ohälsa?... 3 Faktorer i inomhusmiljön som ofta diskuteras i samband med byggnadsrelaterad ohälsa... 3 Utredningsprinciper

Läs mer

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN

UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kungliga Tekniska Högskolan UTTORKNINGSMÖJLIGHETER I ETT FUKTSKADAT BADRUM MED HJÄLP AV SPALTMETODEN THE DRYING OUT POSSIBILITIES IN A WATER DAMAGED BATHROOM WITH THE

Läs mer

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998.

En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. En tvärvetenskaplig studie på inomhusklimatet i Mölndals kommuns förskolor 1998. Av: Mia Edofsson Håkan Gillbro Sören Runsteen Dan Norbäck 2002-11-04 VERSION 2 UTARBETAD 1999-11-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler

Frisk inomhus. Så skapar vi bra inomhusmiljö. lokaler Frisk inomhus Så skapar vi bra inomhusmiljö i kommunens lokaler Innehåll 1. Från kärringgnäll till konkret handling...7 2. Att bygga upp en organisation... 12 Att bemöta dem som klagar...12 Samarbete och

Läs mer

Rapport 3: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H projektet Reviderad sept. 09 Indikatorer och åtgärder för god inomhusmiljö

Rapport 3: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H projektet Reviderad sept. 09 Indikatorer och åtgärder för god inomhusmiljö Rapport 3: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H projektet Reviderad sept. 09 Indikatorer och åtgärder för god inomhusmiljö Marie Hult, Roger Corner, Gunnel Emenius, Karin Engvall En rapport från White arkitekter,

Läs mer

Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö

Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Umeå universitet Miljö och hälsoskyddsprogrammet Hälsoeffekter Ht 2011 Fördjupningsarbete fukt och mögel i inomhusmiljö Granskning av Miljöhälsorapport 2009 samt fyra epidemiologiska artiklar Handledare

Läs mer

God praxis för säker mögelsanering

God praxis för säker mögelsanering NR B 2234 JANUARI 2015 RAPPORT God praxis för säker mögelsanering Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson Författare: Erica Bloom, Pär Fjällström, Bo Sahlberg, Ann-Beth Antonsson Medel

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson, Bo Sahlberg, Gabriella Östlund, Ann-Beth Antonsson B 2166 Januari 2014 Rapporten godkänd:

Läs mer

Allergi i skola och förskola

Allergi i skola och förskola Allergi i skola och förskola Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

MILJÖINVENTERING AV INOMHUSMILJÖ

MILJÖINVENTERING AV INOMHUSMILJÖ Examensarbete 10 poäng C-nivå MILJÖINVENTERING AV INOMHUSMILJÖ Reg.kod: Oru-Te-EXA096-B101/06 Hans Hjalmarsson Byggnadsingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2006 Examinator: Tord Larsson INVENTORY

Läs mer

Renovering av golv i sjuka hus kan förvärra problemen

Renovering av golv i sjuka hus kan förvärra problemen Renovering av golv i sjuka hus kan förvärra problemen Det är inte säkert att renovering av ett golv med fukt- och emissionsskador avhjälper problemet. Orsaken är att skadliga kemiska ämnen som bildas när

Läs mer

Fuktskador och dålig inneluft

Fuktskador och dålig inneluft Fuktskador och dålig inneluft Med strävan efter ett bättre inomhusklimat Annika Grahn Miika Koljonen Examensarbete för Ingenjör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för byggnadsteknik Raseborg 2010 EXAMENSARBETE

Läs mer

Hälsoperspektiv på ekologiskt byggande och boende. en litteraturgenomgång

Hälsoperspektiv på ekologiskt byggande och boende. en litteraturgenomgång Hälsoperspektiv på ekologiskt byggande och boende en litteraturgenomgång A Hälsoperspektiv på Ekologiskt byggande och boende en litteraturgenomgång Gunnel Emenius och Lena Staxler Miljömedicinska enheten,

Läs mer

Innemiljö och hälsa fukt och mikrooganismer. Greta Smedje

Innemiljö och hälsa fukt och mikrooganismer. Greta Smedje Innemiljö och hälsa fukt och mikrooganismer Greta Smedje Fukt och mikroorganismer som hälsorisk Olika typer av hälsoeffekter av inomhusmiljön Irritation i ögon, näsa, hals, tungandning, huvudvärk, trötthet

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

Vad skiljer bra och dåliga flerbostadshus? - resultat från en fältstudie

Vad skiljer bra och dåliga flerbostadshus? - resultat från en fältstudie Rapport 2: Hälsomässigt Hållbara Hus - 3H Vad skiljer bra och dåliga flerbostadshus? - resultat från en fältstudie Gunnel Emenius, Roger Corner, Karin Engvall, Marie Hult En rapport från Karolinska Institutet,

Läs mer

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin God bebyggd miljö Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö Arbets- och miljömedicin Inledning Är det lönsamt att satsa pengar på att arbeta proaktivt

Läs mer

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Astma En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande i badrum

Vattenskadesäkert byggande i badrum Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik Johan Frid och David Wormö Vattenskadesäkert byggande i badrum - Följs branschregler? Waterproof construction in

Läs mer

RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter

RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut RedVent Avstängd ventilation på natten i skolor - risker och möjligheter Linda Hägerhed Engman Kristina Fyhr Sarka Langer Svein Ruud Peter Ylmén Energiteknik SP

Läs mer

HELTÄCKNINGSMATTOR OCH ALLERGI. En kunskapssammanställning om heltäckningsmattor i offentliga miljöer

HELTÄCKNINGSMATTOR OCH ALLERGI. En kunskapssammanställning om heltäckningsmattor i offentliga miljöer HELTÄCKNINGSMATTOR OCH ALLERGI En kunskapssammanställning om heltäckningsmattor i offentliga miljöer Förord Olika intressenter, bl a företag inom matt- och städbranschen, skyddsombud på arbetsplatser och

Läs mer

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen

Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen Slutrapport för projektet Kompetenscentrum Byggnad - Luftkvalitet - Hälsa 2 (KLUCK 2) Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen nio delprojekt om miljökänslighet, luftkvalitet och sjuka hus ur ett tvärvetenskapligt

Läs mer

Varför vidtas (inte) arbetsmiljöåtgärder?

Varför vidtas (inte) arbetsmiljöåtgärder? RAPPORT Varför vidtas (inte) arbetsmiljöåtgärder? En systemanalys av åtgärder mot isocyanater i bilverkstäder Ann-Beth Antonsson Lena Birgersdotter Bengt Christensson B1668 Februari 2006 Rapporten godkänd:

Läs mer

STÄDNING ÖREBRO 2001

STÄDNING ÖREBRO 2001 STÄDNING ÖREBRO 2001 Konferens i Örebro 4 april 2001 1 Omslaget: Benita Rennes Tryckt på miljövänligt papper 2 Förord Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Regionsjukhuset i Örebro har sedan 1985 ordnat

Läs mer

ADHD, datorer & utvärderingar

ADHD, datorer & utvärderingar ADHD, datorer & utvärderingar Vilka speciella krav ställer målgruppen barn med ADHD på befintliga utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion? Åsa Kaur Examensarbete i datalogi vid Stockholms universitet

Läs mer

Kemiska ämnen i inomhusmiljön

Kemiska ämnen i inomhusmiljön Kemiska ämnen i inomhusmiljön Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

Läs mer

Fokusrapport. Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården

Fokusrapport. Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården Medicinskt programarbete Fokusrapport Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården Stockholms läns landsting 2006 Fokusrapport Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården

Läs mer

God bebyggd miljö förslag till nytt delmål för fukt och mögel. Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI

God bebyggd miljö förslag till nytt delmål för fukt och mögel. Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI God bebyggd miljö förslag till nytt delmål för fukt och mögel Resultat om byggnaders fuktskador från projektet BETSI God bebyggd miljö förslag till nytt delmål för fukt och mögel Resultat om byggnaders

Läs mer