Forskningsöversikt HS-området: Filosofi. 1. Varför humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är viktig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsöversikt HS-området: Filosofi. 1. Varför humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är viktig"

Transkript

1 Forskningsöversikt HS-området: Filosofi 1. Varför humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning är viktig När man diskuterar ett forskningsområdes betydelse för samhället i stort kan man göra det utifrån flera olika perspektiv. Man kan diskutera områdets samhällsekonomiska bidrag, dess betydelse för tillväxt och BNP; man kan diskutera hur forskning inom området bidrar till att lösa specifika samhällsproblem, eller dess betydelse för en välfungerande demokrati. Man kan också diskutera i vilken utsträckning forskningen bidrar till den samhälleliga lyckan, inte mätt i tillväxt utan i termer av livskvalitet och tillfredsställelse. När det gäller humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning lyfter man ofta fram dess betydelse för det demokratiska samhället. Detta är inte orimligt. En välfungerande demokrati kräver kunskap om historiska, politiska och kulturella samband; den kräver kritisk reflektion och argumentation runt svåra värde- och fördelningsfrågor. Det är inte en tillfällighet att totalitära regimer motarbetar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, och är mer toleranta gentemot forskning inom matematik och naturvetenskap. Utifrån ett demokratiperspektiv är det också av största vikt att kunskapen är allmänt spridd bland medborgarna att de har den kunskap som krävs för att delta i den demokratiska processen, inklusive förmågan att kritiskt granska information och värdera argument. Inte minst gäller detta för dagens samhälle då vi översköljs av information från mer eller mindre pålitliga källor. Härvidlag finns också en viktig skillnad mellan forskning inom naturvetenskap och forskning inom HS-området. Vad gäller naturvetenskap är det viktigt att det finns ett antal experter som har den kunskap som krävs (läkare, ingenjörer, fysiker, etc.) men när det gäller HS-området är det av största vikt att kunskapen inte bara innehas enbart av experterna utan av allmänheten i stort. Av detta skäl är kopplingen mellan forskning och undervisning helt avgörande inom HS-området. På samma sätt är det av vikt att forskarna inom HS-området når utanför akademien: Samhället har ett behov av experter vilka kan användas för att belysa komplexa samhällsfrågor på ett objektivt sätt, utan att utgöra en partsinlaga. Man brukar också betona HS-forskningens betydelse när det gäller att hantera de stora samtidsproblemen: Den globala uppvärmningen, pandemier, främlingsfientlighet, terrorism, vattenbrist, massarbetslöshet, med mera. För att angripa problem av detta komplexa slag är forskning inom samhällsvetenskap och humaniora lika avgörande som forskning inom naturvetenskap och teknik. Man har länge talat om klyftan mellan de två kulturerna, den humanistiska traditionen har ställts mot den naturvetenskapliga. På senare tid har man ibland föreslagit att det finns en liknande klyfta mellan samhällsvetenskap, med dess ofta mer kvantifierande metoder, och humaniora. Beskrivningar av detta slag innefattar alltid farliga förenklingar och bör ifrågasättas. Även om de vetenskapliga metoderna skiljer sig åt, syftar all vetenskap ytterst till att öka vår kunskap om världen och människan, och att göra detta genom objektiva metoder byggda på argumentation och evidens. En och samma händelse kan studeras utifrån olika perspektiv en mänsklig handling kan till exempel förstås på ett neurofysiologiskt, medicinskt, psykologiskt och kulturellt plan, och varje sådant perspektiv bidrar till en ökad kunskap och djupare förståelse. Att inse detta är helt avgörande om vi ska klara de stora utmaningar världen står inför i dag. Det vore emellertid ett misstag att inte också betona HS-forskningens samhällsekonomiska betydelse. Sedan industrialismens genombrott har samhällsekonomin varit tydligt kopplad till 1

2 framsteg inom naturvetenskap och teknik, men när vi nu står inför en övergång till ett radikalt annorlunda samhälle, kunskaps- eller informationssamhället, finns det skäl att vidga perspektivet. I början av 2000-talet förutspådde SEC (Samhällsvetenskapligt och Ekonomiskt Center) att 75% av de nya arbeten som kommer att efterfrågas nästa sekel ännu inte är uppfunna. Ett decennium senare kan vi se hur detta redan gör ett avtryck bland arbetsgivare. Företag som Google och Apple letar inte efter människor med en utpräglad bakgrund inom teknik och naturvetenskap utan betonar betydelsen av en utbildning inom liberal arts : de söker människor som har en bred kunskap och stark analytisk förmåga, är kreativa och goda problemlösare (New York Times ). Detta gäller även svenska arbetsgivare. I en rapport från TCO, Jakten på anställningsbarhet (2007), framgår tydligt att arbetsmarknaden önskar mer bredd på utbildningarna; man efterfrågar generiska kunskaper och kritiskt tänkande och betonar betydelsen av klassisk bildning (Fokus ). Det samhälle som har en forskningspolitik vilken uppmuntrar bredd, kreativitet och analytisk förmåga står därför bättre rustat inför framtiden än det samhälle som låser fast sig vid tidigare idéer om vad som är tillämpbart och nyttigt. Det har alltid varit mycket svårt att förutspå exakt vilken grundforskning som kommer att leda till den största samhällsekonomiska nyttan (filosofen Freges forskning i logik och språkfilosofi var t ex av avgörande betydelse för datorernas utveckling), men det är i dag svårare än någonsin och det kräver forskningssatsningar på en bred front. Slutligen är HS-forskning av stor betydelse för den allmänna lyckan. För att skapa ett samhälle där människor förmår leva tillfredsställande liv krävs kunskap om människan från ett psykologiskt, filosofiskt, kulturellt och sociologiskt perspektiv. På senare tid har lyckoforskning utvecklats som ett vitalt och tvärvetenskapligt område. Bland annat har man studerat relationen mellan ekonomiskt välstånd och lycka, och funnit att sambandet är ganska komplext. Till exempel har det visat sig att fördelningen av tillgångar är mer avgörande för den allmänna lyckan än totala tillgångar, och framstående ekonomer har föreslagit att man borde fokusera inte bara på BNP utan också på Gross National Happiness (Ben Bernanke, Bloomberg Business Week ). Man har också funnit att vanliga idéer om vad som leder till lycka (av det slag man finner i självhjälpsböcker) är felaktiga och att människor är mycket dåliga på att förutse vad som kommer att göra dem lyckliga. Seriös forskning inom detta område är ytterligare en viktig uppgift för HS-området. Dessutom står det klart att ett rikt kulturellt utbud är avgörande för lyckan och här har framför allt forskning inom humaniora en viktig kulturbärande funktion. 2. Lägesbeskrivning filosofi Filosofin i Sverige befinner sig i något av en vetenskaplig guldålder. Inte en utan flera filosofiska institutioner i Sverige är internationellt framstående och inom flera områden bedrivs världsledande forskning, t ex inom språkfilosofi, kunskapsteori, metafysik och moralfilosofi. De svenska forskarna publicerar sig regelbundet i internationella, peergranskade tidskrifter, de föreläser världen över och de medverkar i en mängd viktiga internationella nätverk. Utannonserade tjänster i filosofi söks av forskare från hela världen och internationella gästforskare och doktorander besöker regelbundet våra institutioner. Nedan följer några exempel, men det ska betonas att det i detta sammanhang endast är möjligt att lyfta fram de centrala områdena. Språkfilosofi och logik. Språkfilosofin behandlar grundläggande frågor som rör språklig mening, tolkning, och sanning, och man studerar språket både som ett formellt system och 2

3 som ett redskap i komplexa kommunikativa situationer. Språkfilosofin bedrivs också i nära samarbete med medvetandefilosofi, där man bland annat studerar relationen mellan språkinnehåll och tankeinnehåll. Logikens centrala tema är giltiga slutledningars natur, och ämnet har kopplingar till språkfilosofi, matematiska grundvalsstudier, datavetenskap och kognitionsvetenskap. Inom Sverige finns en tradition av framstående forskning inom både logik och språkfilosofi, och detta har bidragit till att det för närvarande finns ett flertal internationellt ledande forskare inom dessa områden, framför allt i Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Flera institutioner ingår i internationella nätverk. T ex deltar Stockholms universitet i ett europeiskt nätverk för språk- och medvetandefilosofi (PLM), vilket regelbundet arrangerar konferenser, workshops och doktorandkurser runt om i Europa. Ledande svenska forskare har också deltagit i flera internationella forskningsprojekt i ämnet, däribland projekt inom EU s ramverk 7. Göteborgs universitet har nyligen fått ett stort VRbidrag för rekrytering av en internationellt framstående språkfilosof från England. Kunskapsteori och metafysik. Under de senaste två decennierna har forskning inom kunskapsteori och metafysik blivit allt starkare i Sverige. Kunskapsteorin behandlar frågor som rör kunskapens natur och yttersta grunder, förhållandet mellan olika slag av kunskap, och rättfärdigandets natur. Man använder sig också av logiska redskap för att undersöka kunskapsteoretiska begrepp som evidens och koherens. Internationellt framstående forskning inom kunskapsteori bedrivs vid flera institutioner i Sverige, främst i Lund och vid KTH, ofta med kopplingar till vetenskapsteori, beslutsteori och kognitionsforskning. Metafysiken studerar verklighetens mest fundamentala struktur och egenskaper, där begrepp som tid, rum och orsak står i centrum. Det finns för närvarande flera framstående forskare inom området, framför allt i Göteborg och Stockholm, med täta internationella kontakter. Moralfilosofi. Det finns en stark tradition av forskning inom moralfilosofi i Sverige. För närvarande bedrivs internationellt framstående forskning inom ett flertal olika områden, däribland axiologi (teorier om moraliskt värde), metaetik (teorier om moralens natur och moralisk kunskap), formell etik (där man använder sig av formella metoder från ekonomi, logik, och matematik), samt tillämpad etik (framför allt bioetik). Forskare från alla landets institutioner är aktiva inom dessa områden och har en stor närvaro på den internationella scenen. Metaetik och axiologi är särskilt starkt i Göteborg, Lund, Uppsala och Stockholm, och tillämpad etik är framstående i Göteborg, Linköping, Stockholm och Umeå. Göteborg har just tilldelats ett stort bidrag från VR för rekrytering av en moralfilosof från Kanada. För att underlätta internationell samverkan har flera centrum bildats runt om i landet. I Stockholm finns ett center för bioetik CHE (ett samarbete mellan Stockholms universitet, KTH och Karolinska institutet) vilket samverkar med ett liknande center vid Oxfords universitet. Man har också nyligen startat Centre for the Ethics of War and Peace, lett av en Wallenbergstipendiat från Storbritannien. Ett internationellt projekt som för samman moralfilosofi, politisk filosofi och ekonomisk teori drivs inom ramarna för The Franco- Swedish Program in Economics and Philosophy, där man forskar runt etiska frågor rörande framtida generationer, global uppvärmning, demokratisk teori, mm. Utöver dessa centrala områden bedrivs internationellt uppmärksammad forskning inom estetik, filosofihistoria och handlingsteori. Estetisk forskning förekommer framför allt vid Uppsala och Södertörn, och man arrangerar regelbundet internationella konferenser i ämnet och deltar i stora forskningsprojekt. I Uppsala har professuren i estetik nyligen tilldelats en ledande forskare från England. Inom estetiken finns också en nära anknytning till konstlivet i Sverige, särskilt bland Södertörns forskare. 3

4 Den filosofiska forskningen generellt röner stort intresse utanför akademin, och ett flertal forskare bidrar flitigt i press, radio och TV. Det kan röra sig om tillämpad etik, där man diskuterar moraliska problem som uppstår inom medicin (t ex dödshjälp) eller sport (doping). Det kan röra sig om riskbedömningar och beslutsteori (t ex vad gäller trafikfrågor och energifrågor), om fördelningsfrågor och framtida generationer. Ett viktigt bidrag är också filosofiska perspektiv på den framväxande, ovan nämnda, lyckoforskningen, där man diskuterar vad lycka är, hur den kan mätas och hur ett samhälle bäst främjar den allmänna lyckan. Filosofer deltar också i flera sammanhang där man tangerar andra teoretiska vetenskaper, till exempel i diskussioner om medvetandets natur, fri vilja, minnets natur, språklig kommunikation och kvantfysik. Sammanfattningsvis är svensk filosofi internationellt framstående inom ett flertal centrala ämnesområden. Det är av stor vikt att upprätthålla detta, bland annat genom att se till att det fortsatt finns medel inte bara för forskningsprojekt utan också för internationella samarbeten, konferenser och nätverk. 3. Hur bör HS-forskningen se ut om 5-7 år? Man bör beakta tre centrala aspekter när man diskuterar utformningen av den framtida HSforskningen: (i) Bidragsformer. Det är önskvärt med en viss flexibilitet vad gäller bidragsformer, både avseende storlek och utformning. Utan tvekan behövs projektbidrag av det slag som VR för närvarande delar ut, där enskilda forskare söker bidrag för väl avgränsade projekt och där bedömningen avgörs av projektets kvalitet. Denna form av bidrag är särskilt viktig för yngre forskare som försöker etablera sig. Det vore dock önskvärt om det också fanns möjlighet för etablerade forskare att söka pengar under enklare former, där det inte krävs att man skriver en detaljerad och arbetskrävande projektansökan, utan där man kan hänvisa till den forskning man bedriver och de meriter man har. Seniora forskare är som regel redan involverade i ett antal stora forskningsuppgifter och behovet av nya projekt är litet. I stället är det av vikt att de ges medel att genomföra den forskning de redan påbörjat och blivit internationellt kända för. Rent generellt är det av betydelse att inte detaljstyra forskningen. Satsningar på stora projekt eller tematiska projekt är mindre fruktbart än att låta forskarna själva styra inriktningen. Det ska vara möjligt att söka medel för större projekt men det är inte givet att ett större projekt är bättre. Inom naturvetenskap finns uppenbara samarbetsfördelar, framför allt vad gäller experiment, men inom HS-området är det inte alltid fallet att större är bättre. I detta sammanhang bör det betonas att forskning inom HS-området är förhållandevis billig, och att man kan uppnå internationellt ledande forskning med ganska små medel. Ett litet land som Sverige kan inte hoppas på att vara internationellt framstående inom mer än ett fåtal områden inom naturvetenskap och teknik, men när det gäller HS-forskning är det fullt möjligt att vara framstående inom flera områden. Det är av intresse att notera att flera amerikanska universitet har utnyttjat detta för att höja sin internationella forskningsprofil. Till exempel har universitet som annars inte varit särskilt framstående (Rutgers och New York University) satsat stora medel på sina filosofiinstitutioner och som ett resultat är dessa lärosäten nu helt världsledande inom filosofi. En extra satsning på delar av HS-forskningen skulle på liknande vis kunna stärka Sveriges internationella status som forskningsnation till en rimlig kostnad. Ett steg i denna riktning är VR s särskilda satsning på rekryteringar av internationellt 4

5 framstående forskare, vilket lett till lyckade internationella rekryteringar i moralfilosofi och språkfilosofi vid Göteborgs universitet. (ii) Tvärvetenskap. Under senare tid har tvärvetenskaplig forskning uppmuntrats och projektutlysningar både på nationell och internationell nivå är ofta av tvärvetenskaplig natur. Det finns skäl att reflektera över den tvärvetenskapliga forskningens natur och hur tvärvetenskapliga projekt bör utformas. Den bästa tvärvetenskapen är inte nödvändigtvis den som är genuint tvärvetenskaplig, i bemärkelsen att två vetenskaper metod- och ämnesmässigt går samman. Den bästa tvärvetenskapen är ofta mindre genomgripande och innefattar snarare tvärvetenskapliga möten, där man tar sig an närliggande ämnen från olika vetenskapliga perspektiv. Till exempel deltog nyligen svenska filosofer i ett internationellt projekt om intersubjektiv förståelse (initierat av European Science Foundation), i samarbete med psykologer, kognitionsvetare och neurofysiologer. Projektet ledde till intressanta möten mellan disciplinerna utan att den forskning som bedrevs i sig var tvärvetenskaplig till sin natur. På samma sätt är tvärvetenskapliga möten på grund- och forskarutbildning av stor betydelse. Vad gäller forskarutbildning har detta ägt rum inom ramen för olika forskarskolor men det är slående hur ensidig den svenska högskoleutbildningen är på grundnivå. Kandidatexamen vid svenska universitet och högskolor är vanligen smalt yrkesinriktad (juristutbildning, ekonomutbildning, kulturvetarutbildning, etc.) och mycket liten möjlighet ges att införskaffa den bredd som den framtida arbetsmarknaden efterfrågar. Samverkan mellan olika ämnen inom HS-området, skulle kunna vara ett första steg i en riktning mot en flexiblare och mera givande grundutbildning. Ett intressant exempel är den kandidatutbildning i filosofi, statsvetenskap och ekonomi som nyligen startats i Lund och Stockholm (efter en modell som länge funnits i Oxford). Ett annat gott exempel är det Liberal Arts-program som sedan 2011 finns vid Göteborgs universitet. (iii) Utvärderingar. Universitet och högskolor har under senare tid tyngts av ett otal utvärderingar, där man utvärderat både grundutbildning och forskning. Arbetet med dessa utvärderingar har tagit mycket stor tid och energi från aktiva forskare både de forskare som behövt skriva diverse självvärderingar och de forskare som befunnit sig på den andra sidan och ägnat tid åt att bedöma forskning och utbildning. Sammantaget innebär detta ett omfattande slöseri med forskarresurser, särskilt i ett land som Sverige där antalet forskare är begränsat. Detta fokus på olika former av utvärderingar är en del av en internationell trend och det finns skäl att oroa sig för att svensk forskning kommer att drabbas ytterligare framöver. Till exempel undersöker man nu möjligheten att tillämpa någon version av REF-modellen från Storbritannien. Modellen har varit mycket kritiserad av ledande akademiker i England (inom filosofi har t ex forskare från Oxford nyligen sökt sig till Sverige för att slippa bördan av REF). Man bör därför vara mycket skeptisk till förslaget att införa något liknande i Sverige. Därmed inte sagt att forskning inte ska utvärderas. Målet måste dock vara att göra detta på ett sätt som är minimalt betungande för forskarna och systemet i sin helhet. Det finns väl beprövade, goda mått på forskning som kan användas (publikationer, citeringar, deltagande i internationella närverk, etc.), i stället för att uppfinna kostsamma och arbetskrävande andra modeller. Ofta innebär dessa nya modeller också en form av onödigt dubbelarbete. När en artikel accepteras för publikation i en internationell tidskrift har den bedömts av minst två oberoende forskare (samt av en redaktion bestående av ämnesexperter), vilket betyder att kvalitetsgranskning är inbyggd i processen. Att sedan använda REF-modellen och kräva att 5

6 andra forskare återigen läser och bedömer de publicerade artiklarna, är både ineffektivt och omotiverat. Sverige bör satsa på att kvalitetsgranska forskning på ett sätt som är mer effektivt och undvika modeller där själva utvärderingen i sig utgör ett hot mot forskningens kvalitet. Åsa Wikforss Filosofiska institutionen Stockholms universitet 6

Forskningsrapport. Humanisterna och framtidssamhället

Forskningsrapport. Humanisterna och framtidssamhället INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER Forskningsrapport Julia Boguslaw Anders Ekström Lars Geschwind Niklas Stenlås Sverker Sörlin Miriam Terrell Eskil Wadensjö Humanisterna och framtidssamhället Humanisterna

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige

Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Högskoleverkets rapportserie 2001:13 R Utvärdering av datavetenskapliga/ datalogiska utbildningar i Sverige Innehållsförteckning HÖGSKOLEVERKETS

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Lära ut och in. om innehållet i pedagogisk verksamhet

Lära ut och in. om innehållet i pedagogisk verksamhet Lära ut och in om innehållet i pedagogisk verksamhet Ole Björkqvist Tomas Englund Caroline Liberg Gun Malmgren Lennart Olausson Ann-Marie Pendrill Staffan Selander Svein Sjøberg Lära ut och in om innehållet

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Del I: Introduktion Vad är egentligen hållbar utveckling

Läs mer

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning www.hsv.se Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Läs mer

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering Nordisk forskning och exempel på validering Per Andersson, Linköpings universitet Tova Stenlund, Umeå universitet NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2012 Sammanfattning Syftet med denna rapport är

Läs mer

Humanioras sak är vår

Humanioras sak är vår CENTERSTUDENTER Humanioras sak är vår Den högre utbildningen Problemen och vad vi kan göra åt dem Hanna Marie Björklund 1 1:a Upplagan Centerstudenter 2013 Centerstudenter, Stora Nygatan 4, Box 2200, 103

Läs mer

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Sofie Andersson NATURVETARNA 2012-09-01 Innehåll Varför en rapport om forskarrörlighet?... 2 En undersökning om erfarenheter och

Läs mer

Slutapport från strategipanelen. för tvärvetenskaplig forskning. Stiftelsen för strategisk forskning 2007-09-28

Slutapport från strategipanelen. för tvärvetenskaplig forskning. Stiftelsen för strategisk forskning 2007-09-28 Slutapport från strategipanelen för tvärvetenskaplig forskning Stiftelsen för strategisk forskning 2007-09-28 1 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Tvärpanelens ledamöter... 5 Tvärpanelens arbete och arbetsformer...

Läs mer

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning

Rapport 2009:24 R. Att fånga bildning Rapport 2009:24 R Att fånga bildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Att fånga bildning Utgiven av Högskoleverket

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Skönlitteratur i professionsutbildningar

Skönlitteratur i professionsutbildningar Mittuniversitetet Institutionen för humaniora juni 2010 D-uppsats i litteraturvetenskap av Carin Waluszewski Handledare: Claes Ahlund Skönlitteratur i professionsutbildningar En studie av skönlitteraturens

Läs mer

Att se helheter i undervisningen

Att se helheter i undervisningen FORSKNING FÖR SKOLAN Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Att se helheter i undervisningen Naturvetenskapligt perspektiv Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn En utvärderingssammanställning Magnus Karlsson, fil dr Ersta Sköndal Högskola, 2008 Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn 1 Ungas psykiska ohälsa och

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET Lisbeth Lewander & Birgitta Jordansson GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET En utvärdering av JÄST-projekten 1993/94 1996/97 Högskoleverket 2000 Lisbeth Lewander & Birgitta Jordansson GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET En utvärdering

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Om Sverige som FoU-nation Forskning måste vara brukbar Starka behov av samarbeten Katarina Bjelke, chef för

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Rapport 2008:43 R. Undervisning om mänskliga rättigheter i högskolan

Rapport 2008:43 R. Undervisning om mänskliga rättigheter i högskolan Rapport 2008:43 R Undervisning om mänskliga rättigheter i högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Undervisning

Läs mer