SVENSKA INSTITUTET I ROM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA INSTITUTET I ROM"

Transkript

1 SVENSKA INSTITUTET I ROM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

2 INSTITUTETS STYRELSE s. 3 PUBLIKATIONSNÄMNDEN s. 3 KANSLIET I STOCKHOLM s. 3 INSTITUTETS PERSONAL OCH STIPENDIATER s. 4 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING s. 6 - Forskning s. 6 - Undervisning s. 7 - Bokpresentationer s. 7 - Föreläsningar, seminarier, utställningar och andra aktiviteter s. 7 UNDERVISNING - Kurs på avancerad nivå i Antikens kultur och samhällsliv s. 7 - Konst och kontext i barockens Rom. Museipraktik igår och idag s. 8 - Vad är kulturhistoria - exemplet Rom s. 8 - Kurs på avancerad nivå i Latinsk epigrafik s. 8 - Archaeology, heritage management and urban Planning in Rome. Past, present and future s. 9 - Constantinople - Space and Representation in the Late Antique Metropolis s. 9 - Kurs på avancerad nivå i Konstvetenskap s. 9 - Kommunikativ variation i tid och rum s Kejsar Augustus Res Gestae. Text och kontext s. 10 VETENSKAPLIG VERKSAMHET Tjänster finansierade av Vetenskapsrådet - Agneta Freccero: Pompejanska dekorationsputser (2010) s Ulf Hansson: The Linnaeus of Classical Archaeology : Adolf Furtwängler and the great systematization of Antiquity (2010) s Erik Eliasson: Begrepp om moraliskt ansvar och rationellt handlande hos de tidiga grekiska kommentatorerna av Aristoteles Nikomakiska Etik (2010) s Belastat kulturarv. Arkitektur och retorik i 1900-talets totalitära stater i Europa (2011) s Postdoktoralt redigeringsarbete av Erland och Ragnhild Billigs outgivna historik över Svenska Institutet i Rom (2011) s Casa di Augusto (2010) s Moving through the Gate: traffic systems and urban nodes in Roman Italy (2009) s Behind double walls: elite nuns and cultural consumption in early modern Rome (2008) s Italian paintings in the Nationalmuseum: three centuries of collecting (2008) s Lateranprojektet (2004) s Pompeji, Insula V 1 (2000) s San Lorenzo in Lucina (1993) s Acquarossa (1966) s Luni sul Mignone (1960) s San Giovenale (1956): Gravlandskapet runt San Giovenale (2010) s. 17 Vignale Archaeological project (2006) s. 17 Föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter - På institutet s Vid andra institutioner s Institutets seminarier s. 19 Studiebesök och visningar s. 20 Externa uppdrag s. 20 PUBLIKATIONER s. 20 INSTITUTET I MEDIA s. 23 BIBLIOTEKET s. 23 SEKRETARIATET och IT-STÖD s. 25 ADMINISTRATION s. 25 STIFTELSEN FAMILJEN RAUSING s. 27 BILAGOR s. 28 ff. Projekt och grävningar - Italienska 1900-tals författarinnor i Sverige: översättning och mottagande (2011) s. 12 2

3 Carin Fischer, Ordförande Agneta Modig Tham, Skattmästare FD Susanne Carlsson, Sekreterare Övriga ledamöter: Doc. Lena Larsson Lovén, Representant för Antikens kultur och samhällsliv Prof. Anne-Marie Leander Touati, Vice Ordförande, Representant för Antikens kultur och samhällsliv Doc. Martin Olin Prof. Arne Jönsson, Representant för Klassiska språk Doc. Mårten Snickare, Representant för Konstvetenskap Prof. Andreas Heymowski, Representant för Arkitektur Doktorand Erika Lindgren Liljenstolpe, Representant för SAN - AKS samarbetsnämnd Doktorand Lisa Skogh, Representant för Konstvetenskap, doktorander Suppleanter: FD Susanne Carlsson, Suppleant för Antikens kultur och samhällsliv Prof. Arja Karivieri, Suppleant för Antikens kultur och samhällsliv Doc. Christer Henriksén, Suppleant för Klassiska språk FD Emilie Karlsmo, Suppleant för Konstvetenskap Doktorand Fredrik Tobin, Suppleant för SAN - AKS samarbetsnämnd Doktorand Åsa Bharathi Larsson, Suppleant för Konstvetenskap, doktorander Revisorer: Aukt.revisor Hans Andersson Departementsekr. Anna-Karin Dahlén Revisorssuppleant: Aukt.revisor Jan Bergman Styrelsesammanträden: 21 februari, 27 april, 21 september, 22 november. vid de Svenska Instituten i Rom och Athen Gunnel Ekroth (ordförande), Arne Jönsson (vice ordförande), Lisbeth Andersson (skattmästare), Erika Weiberg (sekreterare), Karin Hult, Mårten Snickare, Ingela Wiman, Anne-Marie Leander Touati, Arja Karivieri, Jesper Blid, Barbro Santillo Frizell, Arto Penttinen, Jenni Hjolman Ingrid Willstrand 3

4 Direktör: Vice direktör: Forskarassistent: Ekonomioch personaladministratör: Bibliotekarier: Sekreterare: Vaktmästarpersonal: Prof. Barbro Santillo Frizell Doc. Sabrina Norlander Eliasson FD Simon Malmberg Margareta Ohlson Lepscky Dott.ssa Astrid Capoferro Dott.ssa Liv D Amelio (deltid) Dott.ssa Stefania Renzetti Gianluca Dante (halvtid) Alicja Gradeçka (halvtid) Myroslava Kulis (halvtid) Veronica Lucerna (halvtid) Enrico Tempera Simonetta Tempera (halvtid) Helårsstipendiater Arkeologi: FK Thomas Staub Filologi: FK Moa Ekbom, FK Per Sandström Arkitektur: Ark. Caroline Olsson Det allmänna stipendiet, Konstvetenskap FK Jan Ahlklo Helårsstipendiater Arkeologi: FK Monica Hellström Konstvetenskap: FK Märit Simonsson Arkitektur: Ark SAR Ebba Hallin Det allmänna stipendiet, Litteraturvetenskap FD Karin Dahl Projektanställda forskare FD Erik Eliasson, FD Agneta Freccero, FD Ulf R. Hansson Grävstipendiater: Janet Abrahamsson, Hampus Olsson, Sophia Winge 4

5 Lerici stipendiater FK Robert Azar FK Anna Gustafsson Fondazione Famiglia Rausings postdokstipendiat Anna Ahrenbergs Romstipendium FD Frederik Whitling Arkitektstudent Gustav Hultman 5

6 Den utvecklingslinje gällande breddningen av verksamheten som planerades i VP 2010 följdes upp under år I det fortsatta utvecklingsarbetet tillmötesgick Rominstitutet de önskemål som uttryckts i Forskningspropositionen, 2008/09:50, sid Undervisningen har bestått av ett ökat utbud av kurser i internationellt samarbete eller i samverkan med svenska lärosäten. Flera workshops och konferenser kring forskningsprojekt som är knutna till institutet via tjänster och stipendier har genomförts. De tre forskare som anställdes på institutet med lönemedel från Vetenskapsrådet (VR) har bidragit till verksamheten. Innehavaren av postdokstipendiet finansierat av Fondazione Famiglia Rausing och SIR (subventionerat boende och arbetsplats) för läsåret 2011/12 har bidragit till undervisningen och planeringen av en workshop kring kulturarvsfrågor. Det utökade internationella samarbetet inom forskning och undervisning har fortsatt och flera projekt samverkar med forskningsinstitutioner som har specialistkompetens inom olika områden. Institutet vill med denna målsättning bredda och fördjupa samarbetet med italienska (och andra utländska) universitet och forskningsinstitut och ligga i linje med den internationalisering som eftersträvas av det svenska högskoleväsendet. Exempel på sådan samverkan är de aktuella projekten kring centrala byggnader i Rom från antiken, som kejsar Augustus hus på Palatinen och den senantika dopkyrkan i Lateranen och forskningen om pompejanska väggputser. Inom undervisningen har SIR samverkat i helt nya kurser. Forskare från SIR har undervisat på Forskarskolan i kulturhistoriska studier vid Stockholms universitet (FoKult) som under mars månad förlade en del av sin utbildning på SIR. Inom latinämnet har två nya kurser kunnat genomföras. En kurs på avancerad nivå i latinsk epigrafik och en kring studiet av Kejsar Augustus Res Gestae. Institutets anställda lärare bidrog till undervisningen i bägge kurserna. Vidare har SIR bidragit med undervisning på kursen Constantinople: Space and Representation in the Late Antique Metropolis som genomfördes i Istanbul 26 juni till 10 juli 2011 i samarbete mellan Center for antikstudier vid Århus universitet, Svenska forsknings-institutet i Istanbul och Svenska Institutet i Rom. Forskning De tre nya projektanställningarna finansierade av Vetenskapsrådet (VR) - Agneta Freccero (3 år, halvtid), Ulf Hansson (3 år), Erik Eliasson (3 år) - började sina anställningar i januari 2010 och dessa forskare har under perioder vistats vid institutet. Agneta Freccero har vidareutvecklat sin forskning kring pompejanska dekorationsputser, Ulf Hansson har forskat inom sitt projekt kring Adolf Furtwängler och den stora systematiseringen av antiken, Erik Eliasson har forskat inom begreppet om moraliskt ansvar och rationellt handlande hos de tidiga grekiska kommentatorerna av Aristoteles Nikomakiska Etik. Det nya tvärvetenskapliga forskningsprojektet kring ickeförstörande undersökningsmetoder (multispectral imaging techniques) för att dokumentera och analysera värdefulla kulturhistoriska byggnader och miljöer arbetar nu med kejsar Augustus hus på Palatinen (Casa di Augusto) som fallstudie. Samarbetet består av en forskargrupp med bas vid Lunds Universitet och CNR-IFAC i Firenze som arbetat tillsammans i flera år med liknande undersökningar och nu tillsammans med SIR och en rad expertgrupper från olika institutioner i Rom. Projektet arbetar även med att skapa ett nätverk av forskare på UCLA och Getty Conservation i Los Angeles. Pompejiprojektet har framgångsrikt genomfört en skanning i Pompeji för att framställa olika sorters 3D-modeller för vetenskapligt studium och förmedling. Liknande arbete med metodutveckling har varit målet för Lateranprojektet i det utvidgade samarbetet med Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Förutom att skapa en tredimensionell dokumentation av en antik byggnad vill man också pröva och utvärdera hur olika metoder för 3D-dokumentation kan underlätta analys, rekonstruktion och tillgänglighet. Publiceringsarbetet med tidigare framgrävt material från San Giovenale har gått framåt, en publikation har kommit ut och ett manuskript är levererat. Kontakter har tagits för att kunna färdigställa halvfärdiga manus som avlidna medarbetare inte hunnit avsluta och det verkar finnas lösningar på de problem som uppstått i samband med detta. Den satsning som Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har gjort för forskning inom förmodernitet genom att utlysa särskilda fondmedel för nya projekt, har resulterat i flera nätverksbildningar. Virtus Heroica och A Traveller in Rome är direkt knutna till institutets administration. Andra, t.ex. 6

7 Trojan Tales och TA HIERA, involverar forskare anställda vid Institutet men administreras från universitet i Sverige. Nätverket Inscripta har genererat både konferenser och en universitetskurs. Ur forskningsprojektet Via Tiburtina som avslutats i sin nuvarande form har utvecklats ett nätverk kring kulturarvsfrågor, Samtal in Situ. Nätverket är tänkt att involvera forskare vid SIR som forskar kring historiebruk, kulturarv, museologi och förmedling. Undervisning Under vårterminen hölls den arkeologiska kursen åter på Rominstitutet efter ett års uppehåll. Rekryteringen var god och kursdeltagarna var mycket aktiva och motiverade. De ökade och mer integrerade inslagen av kulturarvsfrågor på olika kursmoment uppskattades mycket av studenterna. Den nya kursen inom konstvetenskap, Konst och kontext i barockens Rom. Museipraktik igår och idag, som ges i samarbete med Nationalmuseum och Högskolan på Gotland, genomförde en veckas fältstudier på institutet under mars månad. Den har utgjort ett värdefullt komplement till den sedvanliga stora konstvetenskapliga kursen och även visat på fördelarna med nätbaserad undervisning. Det samarbete med Royal Netherlands Institute i Rom som startat 2010 med genomförandet av den gemensamma kursen Archaeology, heritage management and urban planning. Past, present & future har fortsatt. Övriga samarbetspartners var Facoltà di Architettura - Roma Tre, Dipartimento di Architettura DiAR - Università Roma La Sapienza, CLUE/VU-University Amsterdam, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet, som bidrog med visningar, föreläsningar och i förekommande fall handledning. Kursdeltagarna kom från Holland, Sverige och Italien. All undervisning skedde på engelska. Under hösten gavs den sedvanliga 10-veckorskursen i konstvetenskap med delvis nytt innehåll, exempelvis lades under sista veckan tonvikt på 1900-talets stadsbyggande och arkitektur. Rominstitutets samarbete med Universitet i samverkan för internationalisering (USI) har fungerat mycket tillfredsställande och ökat institutets synlighet både på svenska universitet och på Roms universitet (Roma Tre). På hösten 2011 gavs för tredje och sista gången (i nuvarande form) kursen Kommunikativ variation i tid och rum. Meningen är att den skall fortsätta och ändras till 15 hp och integreras i existerande program vid de svenska lärosätena. Den ska också bli en del av det ordinarie utbudet vid Roma Tre och ges igen nästa gång i 2013, ett planeringsmöte ska hållas i Rom i april Bokpresentationer De italienska utgåvan av Santillo Frizells bok om pastorala landskap, Lana, carne, latte. Paesaggi pastorali tra mito e realtà presenterades vid fyra olika tillfällen, varav författaren kunde närvara i Stockholm, Blera och Udine. Föreläsningar, seminarier, utställningar och andra aktiviteter Institutets seminarieverksamhet har varit god, alla storstipendiater och andra besökande forskare har hållit seminarier på institutet. Stipendiaterna har varit mycket aktiva även utanför institutsmiljön, de har hållit föreläsningar på andra institutioner i Rom och deltagit i konferenser och utställningar. Skulpturutställningen med sju nordiska skulptörer, som alla arbetat i stenbrotten i Carrara, var ett lyckat och annorlunda inslag i institutets verksamhet. Barbro Santillo Frizell Kurs på avancerad nivå i Antikens kultur och samhällsliv (15 hp) 24 januari-1 april 2011 Kursansvariga lärare: Barbro Santillo Frizell och Simon Malmberg Deltagare: Richard Ramanius (Stockholms Universitet), Tess Paulson (Stockholms Universitet), Oskar Nordell (Uppsala Universitet), Sara Lindvall (Lund Universitet), Robin Rönnlund (Stockholms Universitet), Axel Frejman (Uppsala Universitet) Programmet framgår av bilaga, s. 29 Kursen fokuserade i år på områdena kulturlandskapet, den romerska staden och museologi. Det nya kursupplägg som genomfördes 2008 och 2009, hade utfallit väl och behölls även för 2011, med goda resultat. Tonvikt har lagts vid den romerska staden och dess utveckling utifrån sex teman: underhållning, ekonomi, boende, vatten, centrum och periferi med exempel från Rom, Pompeji, Herculaneum och Ostia. Kulturlandskapet studerades genom seminarier och exkursioner i Lazio och Umbria. 7

8 Under Etrurienexkursionen besöktes San Giovenale, Blera, Tuscania, Viterbo, Tarquinia, Vetulonia, Roselle och Vulci. Museologitemat fick också ett utvidgat program med nya undervisningsmoment kring staden Roms kulturarv. Deltagarna var synnerligen motiverade och ambitiösa. Barbro Santillo Frizell & Simon Malmberg Konst och kontext i barockens Rom - Museipraktik igår och idag Kurs på avancerad nivå (7,5 hp) i samarbete mellan Svenska Institutet i Rom, Nationalmuseum och Högskolan på Gotland. 18/1 31/3 (halvfart) och nätbaserad med två exkursioner Fältarbete i Rom: Museipraktik igår. 1-5 mars Kursansvariga lärare: Sabrina Norlander Eliasson och Johan Eriksson (Högskolan på Gotland). Övriga lärare: Manola Ida Venzo (Archivio di Stato di Roma). Programmet framgår av bilaga, s. 30 Formellt gavs kursen av Högskolan på Gotland, vars stora fördel i sammanhanget låg i dess webborienterade undervisningsformer vilket underlättade arbete och logistik. Intresset för kursen blev mycket högt med ett sjuttiotal ansökningar till tio platser. Vi beslutade därför att acceptera tretton studenter. Kursen gick av stapeln, för andra året i rad, under perioden januari-mars och utnyttjade flera olika undervisningsmetoder. Samarbetet med Högskolan på Gotland erbjöd möjligheten med en undervisningsplattform på webben. Seminarier inriktade på museiväsendets formerande i allmänhet och de romerska tidiga museerna i synnerhet förberedde studenterna för de kommande fältveckorna i Stockholm och i Rom. I februari inleddes en intensiv undervisningsvecka vid Nationalmuseum där vi initialt riktade undervisningen mot museets historia med särskild hänvisning till den italienska målerisamlingens uppbyggnad och inträde i museet. Därefter vidtog undervisningen kring modern museipraxis. Museets personal i form av intendenter, tekniker, arkivarier och konservatorer bidrog generöst med initierade föreläsningar kring det dagliga arbetet på ett stort konstmuseum. Studenterna fick, tillsammans med konservator Britta Nilsson, djupstudera de verk som utgjorde deras examinationsuppgifter och lära sig hur konstverk hängs, packas och hanteras inför transporter eller stora utställningar. Ett viktigt undervisningsmoment utgjorde den konsthistoriska forskningens speciella förutsättningar vid ett museum. I mars vidtog fältvecka i Rom där fokus flyttades till det historiska perspektivet och studenterna fick möjlighet att på plats studera konstmuseernas framväxt från de privata 1500-talssamlingarna via Kyrkostatens stora offentliga satsningar under 1700-talet och fram till nationalstaten Italiens nya museipolitik. Sammantaget examinerades tolv studenter av tretton och kursen kommer även att ges under Sabrina Norlander Eliasson Vad är kulturhistoria - exemplet Rom (7,5 hp) Forskarskola för kulturhistoriska studier, Stockholms Universitet (7,5 hp) 6-12 mars Kursansvariga lärare: Peter Gillgren, Mats Hallenberg. Deltagare: Anders Andrén, Anders Cullhed, Eva- Carin Gerö, Inga Sanner, Pelle Snickars, Birgitta Svensson, Anna Källén, Elisabet (Lisa) Ehlin, Adam Hjorthén, Anders Lindström, Matts Lindström, Elisabeth Niklasson, Elisa Rossholm, Robin Wahlsten-Böckerman, Frederik Wallenstein, Adam Wickberg-Månsson. Programmet framgår av bilaga, s. 30 Kursen är en introduktion till kulturhistorisk forskning för de doktorander som antogs till forskarskolan Kursens tyngdpunkt låg på ett internat i Rom den 6-11 mars, där kulturhistoriska perspektiv diskuterades med Rom som exempel. I kursen ingick även en litteraturdel och en slutredovisning av doktorandernas egna arbeten kring temat kulturhistoria med exemplet Rom. Stefania Renzetti Kurs på avancerad nivå i Latinsk epigrafik, 7.5 hp 6-27 april Kursansvarig lärare: Anna Holst Blennow. Övriga lärare: Olof Brandt, Lisa Hagelin, Kaj Sandberg, Simon Malmberg, Karin Tikkanen. Deltagare: Marie Andersson, Martina Finnskog, Johan Vekselius, Lovisa Brännstedt, Karin Knutson, Fredrik Tobin och Eva Olsson Karlberg. Programmet framgår av bilaga s. 31 Kursen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Svenska Institutet i Rom och kom till tack vare att flera personer i Sverige just nu ägnar sig åt epigrafisk forskning. Många av dem 8

9 är lärare på kursen och specialiserade på olika områden, till exempel klassisk epigrafik, antik graffiti och tidigkristen epigrafik. Tack vare det täcker kursen in en lång tidsperiod, från arkaisk tid via klassisk tid till medeltiden i Rom. Studenterna tillbringade tre veckor i Rom i april för att sedan skriva en större slutuppgift på hemmaplan. Under vistelsen i Rom varvades föreläsningar med övningsmoment ute i fält. Flera exkursioner i Rom ingick också, till exempel en till Forum Romanum där studenterna bland annat fick studera segermonument, och en längs Via Appia, den viktigaste tillfartsvägen till Rom söderifrån under antiken. Anna Holst Blennow Archaeology, Heritage Management and Urban Planning in Rome. Past, present and future. International MA course (5 ECTS). 24 maj - 7 juni Kursansvariga lärare: Gert-Jan Burgers och Barbro Santillo Frizell. Övriga lärare från SIR: Hans Bjur, Håkan Hökerberg, Simon Malmberg, Jonathan Westin, Frederick Whitling Deltagare från SIR: Susanne Karlsson (Göteborgs Universitet), Maria Morrone (Stockholm Universitet), Hampus Olsson (Uppsala Universitet), Kathleen Puglisi (Göteborgs Universitet), Moohammed Wasim Yahia (LTH), Maj-Britt Andersson Programmet framgår av bilaga s. 31 Kursen gavs i samarbete mellan Royal Netherlands Institute i Rom och Svenska Institutet med deltagare från Holland, Sverige och Italien (sammanlagt 18). All undervisning gavs på engelska. Samarbetspartners var Facoltà di Architettura - Roma Tre, Dipartimento di Architettura DiAR - Università Roma La Sapienza, CLUE/VU-University Amsterdam, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet, som bidrog med visningar, föreläsningar och i förekommande fall handledning. Kursens mål var att på plats i Rom ge studenterna redskap för att kritiskt kunna förstå och utvärdera det materiella kulturarvet och hur detta hanteras i den urbana utvecklingen, inom olika myndigheter och förvaltningar. Fem huvudområden, kejsarfora, Augustus mausoleum, Via Appia, Via Tiburtina och Monte Testaccio, utgjorde basen i det empiriska materialet. Examinationsuppgifterna presenterades av kursdeltagarna i grupper om tre (en student från varje land). Barbro Santillo Frizell 9 Constantinople - Space and Representation in the Late Antique Metropolis Sommarkurs på avancerad nivå i Klassisk arkeologi vid Århus universitet i samarbete med de svenska instituten i Istanbul och Rom 26 juni-10 juli 2011 Kursansvarig lärare: Birte Poulsen. Lärare från SIR: Simon Malmberg. Övriga lärare: Sarah Bassett, Haluk Çetinkaya, Arja Karivieri, Troels Myrup Kristensen, Mustafa Sahin. Deltagare: Lara Kenedy, Sigrid Kjaer, Petteri Lindblad, Maria Munkholt Christensen, Tuomas Mäkinen, Christina Videbech, Alison Wallace. Kursen behandlade Konstantinopels utveckling och topografi under stadens första sekler, ca e.kr. Den samlade sju studenter från Danmark, Finland och Storbritannien och lärare från Danmark, Sverige och Turkiet. Undervisningen skedde dels genom besök av lämningar och museer i Istanbul, exkursioner till Istanbuls omgivningar och till staden Iznik samt genom föreläsningar på svenska institutet i Istanbul. Simon Malmberg Kurs på avancerad nivå i konstvetenskap 26 september - 2 december Kursansvarig lärare: Sabrina Norlander Eliasson Övriga lärare: Håkan Hökerberg, Simon Malmberg, Märit Simonsson. Deltagare: Vendela Grundell (Stockholm), Miriam Johannesson (Södertörn), Ivan Karlsson (Umeå), Hanna Landström (Uppsala), Carl Mauzy (Amsterdam/Lund), Daniel Prytz (Gotland). Programmet framgår av bilaga, s. 33 Kursen i konstvetenskap gavs under perioden 26 september till den 2 december. Deltagarna, varav en var doktorand och de övriga på avancerad nivå, kom från lärosätena i Uppsala, Stockholm, Umeå och Göteborg samt Södertörns Högskola och Högskolan på Gotland. Under tio veckor studerades och diskuterades Roms konstnärliga förändring från antiken fram till 1900-talets första hälft. Programmet koncentrerades kring utvalda monument från respektive period med seminarier i kontext. Exkursioner i Roms omedelbara omnejd kompletterades av en veckas vistelse i Siena och Florens. Det pedagogiska revisionsarbetet av kursupplägget som initierats under föregående

10 läsår fortsatte framgångsrikt. Kursens traditionella upplägg samordnades med andra pedagogiska grepp såsom regelrätta föreläsningar på institutet, grupparbeten och textseminarier. Den senare undervisningsformen syftade till att tydligt bekanta studenterna med renässansens och barockens teoretiska synsätt med betoning på grundtexter. SNE fortsatte arbetet med att uppmuntra studenterna till ett vidare kritiskt förhållningssätt gällande hur konstvetenskap produceras samt vilka olika traditioner som Europa kan uppvisa gällande konstvetenskaplig metod. Inom grupparbetena förberedde och genomförde studenterna två dagars undervisning för varandra. Grupparbetet kompletterades av ett självständigt sådant där studenterna fick möjlighet att välja ett verk av konstnären Michelangelo Merisi da Caravaggio och författa ett PM enligt en av SNE utarbetad mall med åtföljande seminarium. Samma mall nyttjades vid samtliga redovisningstillfällen ute i fält och bidrog till stringens vid diskussionerna. Föreläsningarna på institutet medförde en större möjlighet att diskutera valda problem ofta i anslutning till seminarier på plats. Ett större utnyttjande av institutets egna lokaler i samband med undervisningen gav möjlighet till fördjupning av frågeställningar som inte lät sig göras i Roms av trafik alltmer belastade stadslandskap. Kursdeltagarnas ambitiösa och aktiva förhållningssätt bidrog till det synnerligen goda klimat som skapades i såväl undervisningssituationen som i institutets sociala liv. Sabrina Norlander Eliasson Eliasson (Göteborgs Universitet), Christopher Landstedt (Göteborgs Universitet), Ulrika Olsson (Göteborgs Universitet), Anna Radford (Göteborgs Universitet), Maja Dahlqvist (Göteborgs Universitet), Stefano Carpentieri (Roma Tre), Eleonora Cerqua (Roma Tre), Cristina De Lucia (Roma Tre), Valentina Murgolo (Roma Tre), Daniele Orsini (Roma Tre), Valerio Venturi (Roma Tre). Programmet framgår av bilaga, s. 36 Kursen genomfördes för tredje gången under höstterminen Kursen är ett samarbete mellan universiteten i Lund, Göteborg och Umeå, Università Roma Tre samt Svenska Institutet i Rom. Kursen (på 7,5 hp) läses delvis på distans via Lunds universitets lärandeplattform Luvit, men innehåller också två veckors samling i Rom med föreläsningar och fältarbeten. Studenter från alla 4 universiteten deltar, och som föreläsare medverkade i år en lärare vardera från de svenska universiteten, fem från Roma Tre och två från Svenska institutet. Fältarbetet ägde rum november. Under dessa veckor bestämmer studenterna teman för sina projekt, och tilldelas handledare utifrån valet av projekt. Examinationen sker på respektive hemuniversitet, men lärarna fördelar handledningen oberoende av studentens hemhörighet. Som tidigare gånger utgjorde Svenska institutet basen för undervisningen, och institutet bistod med lokaler och praktiska arrangemang. Utvärdering genomfördes i slutet av fältarbetsveckorna, och studenterna var genomgående mycket nöjda med såväl undervisning som organiseringen av kursen under dessa veckor. Gunhild Vidén Kommunikativ variation i tid och rum Masterexamensnivå (7,5 hp), november Huvudansvariga lärare: Eva Wiberg, Lunds Universitet; Gunhild Vidén, Göteborgs Universitet; Jonas Carlquist, Umeå Universitet; Paolo Broggio, Roma Tre. Övriga lärare: Roma Tre: Francesca Cantù, Edoardo Lombardi Vallauri, Paolo Mattera, Manfredi Merluzzi, Isabella Poggi, Raffaele Simone, Anna Lisa Tota; Svenska Institutet: Barbro Santillo Frizell, Simon Malmberg. Deltagare: Gunilla Sjöblom (Lunds Universitet), Anna-Lena Hirell (Lunds Universitet), Natasja Hovén Rivnac (Lunds Universitet), Lena Khan (Lunds Universitet), Rigmor Sterner (Umeå Universitet), Britten Dehlin (Umeå Universitet), Izabella Borzecka (Göteborgs Universitet), Claes Kejsar Augustus Res Gestae - text och kontext Kurs på avancerad nivå i latin vid Lunds universitet, 15 hp 29 augusti januari 2012 I Rom 7-10 december Kursansvarig: Cajsa Sjöberg. Övriga lärare från SIR: Simon Malmberg. Kursen ges inom ramarna för FokusRom, ett samarbetsprojekt mellan latinämnet och Antikens kultur och samhällsliv. Den vänder sig till dem som redan har gymnasiekunskaper i latin och vill friska upp och utveckla dessa genom läsning av latinsk originaltext. Den text som har studerats är Res gestae, där Augustus själv beskriver sina bedrifter. Texten fanns 10

11 efter Augustus död att läsa på bronstavlor vid hans mausoleum. Under kursen studerades själva texten och det rent språkliga samt de kontextuella aspekterna kring den. Under fyra kursdagar bedrevs undervisning i Rom, på Palatinen besöktes Augustus hus, Gripernas hus och Domus Augustana. Vidare Via Sacra, Forum Romanum samt Augustus Forum. Simon Malmberg Tjänster finansierade av Vetenskapsrådet Agneta Freccero: Pompejanska dekorationsputser (2010) Under 2011 har jag arbetat med undersökningar av material använt för dekorationsmåleri i Pompeji, ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Under en tidigare forskningsperiod identifierades åtta putsgrupper benämnda A-H. Under de sista veckorna påträffades en avvikande putstyp som verkade vara tidigare eftersom den hade ett brunaktigt utseende som inte stämde med övrigt material. Det nya projektet med fokus på tidiga dekorationsputser som inleddes 2010 har givit en del positiva resultat. Det är nu klart att det finns en arkaisk dekorationsperiod i vilken putsen har en annorlunda sammansättning. Dekorationer med denna putstyp kan stilistiskt dateras till det sena 400-talet eller tidiga 300-talet f.kr, och är samtidiga med den samnitiska stadsmuren. Resultatet bekräftas av provanalyser vid CNR/ ICVBC i Florens. För närvarande väntar jag på resultat från universitetet i Pisa där en vulkanolog studerat ett urval prover. Ett annat resultat är att de skillnader som jag noterade i grupp A, putser använda för Förstastilsmåleri, har bekräftats. Grupp A är nu indelad i två undergrupper Aa och Ab, av vilka Aa tillhör de tidigaste dekorationerna, grovt räknat från sensamnitisk tid fram till mitten av 100-talet f.kr, medan grupp Ab återfinns under den senare periodens Förstastilsmåleri efter ca 120 f.kr. Under projektperioden har prover i 20 hus undersökts. I tolv hus har i första hand tidiga putser studerats. De övriga åtta husen tillhör insula V 1, det svenska projektet, och där har putser från samtliga perioder undersökts och dessa är nu insorterade i mitt system. Alla relevanta uppgifter har registrerats i en databas för kvantitativ analys. Databasen beräknas vara färdig under våren 2012, då bildmaterialet infogats. Det är min avsikt att avsluta undersökningen under våren 2012 och publicera resultatet i en slutrapport, varefter jag tänker bearbeta det för att sammanställa en mer läsvänlig större artikel eller en bok som innefattar resultaten av de båda undersökningarna av pompejanska dekorationsputser. Agneta Freccero Ulf Hansson: The Linnaeus of Classical Archaeology : Adolf Furtwängler and the great systematization of Antiquity (2010) Jag har varit tjänstledig under större delen av året (vt och ht 2011), men har under sommaren och december månad arbetat heltid med mitt VRfinansierade forskningsprojekt med titeln Arkeologins Linné: Adolf Furtwängler och den stora systematiseringen av antiken. I projektet studeras den tyske arkeologen Adolf Furtwänglers ( ) vetenskapliga produktion och eftermäle utifrån tre sinsemellan mycket olika pionjärpublikationer som idag anses höra till antikvetenskapens klassiker: Olympia IV (1890), Meisterwerke der griechischen Plastik (1894), och Die antiken Gemmen (1900). Furtwänglers stundom okonventionella arbetsmetoder rekonstrueras och analyseras utifrån ett omfattande opublicerat arkivmaterial bestående av olika manuskriptversioner, anteckningar, korrespondens, fotografier mm. Studien inbegriper vidare de tre nämnda publikationernas komplexa och ibland mycket utdragna receptionsprocesser inom forskarsamhället. Årets arbetsinsats har mestadels bestått i kompletterande arkiv- och litteraturstudier i Rom, München och Berlin, färdigställandet av ett längre artikelmanus, samt planering av en större internationell konferens som avses äga rum på Institutet under Bibliografi 2011: Ulf R. Hansson, Studiet av den etruskiska glyptiken, Medusa 2011:1, Ulf Hansson 11

12 Erik Eliasson: Begrepp om moraliskt ansvar och rationellt handlande hos de tidiga grekiska kommentatorerna av Aristoteles Nikomakiska Etik (2010) Projektet analyserar hur de tre tidigaste kommentatorerna av Aristoteles Etik, nämligen Aspasius, en anonym kommentator till EN II-V, och Alexander av Afrodisias, under 200-talet e. kr. förändrade centrala aspekter av den aristoteliska handlingsfilosofin. Verksamheten inom projektet under 2011 har fokuserats på den anonyma kommentaren till EN bok II-V. I en längre artikel som nu reviderats för publikation, The Anonymous Peripatetic Commentary In EN II-V on the voluntariness of virtue, drivs tesen att kommentaren presenterar unika argument till försvar för Aristoteles habitueringsbaserade förklaring av moraliskt ansvar i EN III.5, och således att tidigare forskning har förbisett hur substantiell kommentaren är, även i de filosofiska detaljerna. I två ytterligare artiklar sätts kommentaren i sin filosofiska kontext. Då tidigare forskning ofta varit ospecifik i dateringen av kommentaren, saknas tyvärr seriösa försök till detta. I den första artikeln The date and significance of the agnoscitur of Atticus philosophus platonicus argumenteras för att den med kommentaren samtida medelplatonikern Attikos delvis feldaterats av tidigare forskning, p.g.a. misstag i läsningen av de kronografiska källorna, vilket har betydelse för dateringen av kommentaren och för dess placering i sin filosofiska kontext. I artikeln A late second-century debate on human agency: Atticus and the anonymous commentator on EN II-V, drivs tesen att måltavlan för Attikos i dennes delvis bevarade verk Mot dem som använder Aristoteles för att tolka Platon, där en oidentifierad Peripatetiker ofta figurerar, är just den anonyme Aristoteleskommentatorn, samt att den senare i sin kommentar har utvecklat argument som bemöter denna medelplatonska kritik av Aristoteles habitueringsbaserade förklaring av moraliskt ansvar. De senare två artiklarna beräknas skickas för publikation under första kvartalet 2012, och något av materialet kommer att presenteras i seminarieform vid Svenska Institutet i Rom våren I Juni 2011, presenterades material från den första artikeln vid filosofiämnets svenska ämneskonferens Filosofidagarna, i Göteborg, där undertecknad var inbjuden som öppningstalare för sektionen filosofins historia. Erik Eliasson Projekt och grävningar Italienska 1900-tals författarinnor i Sverige: översättning och mottagande (2011) Projektet syftar till att presentera en studie om översättning och spridning av italienska 1900-tals författarinnors verk till svenska. Studien genomförs i ett tvärvetenskapligt perspektiv med metoder från receptions-, översättnings- och genusvetenskap. I samband med Italiens firande i mars 2011 av 150 år som enad nation kan vi konstatera att det nya landets litteratur inte har varit föremål för många forskningsprojekt. Flera italienska författarinnor har överhuvudtaget inte översatts till svenska. Hur kommer det sig att de stora namnen bland italienska författarinnor, som exempelvis Alba de Cespedez, Natalia Ginzburg och Elsa Morante, inte är mer närvarade på den svenska litteraturscenen? Allra mest påtagligt är Grazia Deleddas fall, Nobelpristagare i litteratur Många av hennes böcker kom ut på svenska i början av seklet, men sedan den sista boken trycktes på svenska 1931 har det varit tyst. Att tillgodogöra sig litteratur från andra europeiska länder är en central del i den europeiska integrationen. Översatt litteratur har visat sig vara ett effektivt objekt för att studera mekanismerna för hur vi ser och mottar varandra, eftersom kultur är en inneboende del i texten själv. Karin Dahl Belastat kulturarv. Arkitektur och retorik i 1900-talets totalitära stater i Europa (2011) Projektet startar i januari 2011 och kommer huvudsakligen att förläggas till Rom, där den fascistiska arkitekturen med dess symboler och budskap skall studeras ur ett kulturarvsperspektiv. Förhållningssättet till detta problematiska kulturarv kommer också att jämföras med inställningen i andra europeiska stater med totalitärt förflutet, främst Tyskland och det forna Östeuropa. Håkan Hökerberg 12

13 Postdoktoralt redigeringsarbete av Erland och Ragnhild Billigs outgivna historik över Svenska Institutet i Rom (2011) Postdoktoralt redigeringsarbete av Erland och Ragnhild Billigs outgivna historik över Svenska Institutet i Rom /1950 Redigeringsarbetet med paret Billigs opublicerade historik planeras ges ut i Svenska Institutets i Rom skriftserie. Billigs historik utgör en viktig länk till fördjupad förståelse av det svenska Rominstitutet före, under och efter andra världskriget. Erland och Ragnhild Billig var båda stipendiater vid Rominstitutet under krigsåren (där de även träffades de gifte sig i Stockholm under ett samtida besök i Sverige). Publikationen av Billigs historik beräknas bidraga till förståelsen av svenska antikstudier i ett historiskt perspektiv, av svensk neutralitet och vetenskapshistoria, samt av den klassiska traditionens roll i det för- och efterkrigstida Europa. Frederick Whitling Casa di Augusto (2010) Under 2009 startade det tvärvetenskapliga forskningsprojektet om Casa di Augusto på Palatinen med syfte att använda ickeförstörande undersökningsmetoder för att dokumentera, samläsa och analysera tillståndet i vissa rum inför kommande restaurering och konservering av historiska material. Projektet har fokuserat på studier av tre rum som är stängda för allmänheten. Målet är att dokumentera och analysera de originalfresker på väggytorna som finns kvar från Augustus tid, historiska tillägg samt lagningar som gjorts av målningarna. Likaså genomförs en kartläggning av biologisk påväxt på vissa av ytorna. Syftet är framförallt att använda den portabla utrustningen för undersökningar i fält, in situ, för att identifiera material, förstå förändringsprocesser på plats och den biologiska aktiviteten utan att ta prover, samt att dokumentera och visualisera inför kommande åtgärder eller inför en riktad provtagning. Mot bakgrund av tidigare förberedande studier av prover från freskerna genomfördes studier på plats under mars 2011 med forskare från Sverige och Italien. Förutom traditionell uppmätning, fotodokumentation, 3D laser scanning och UVinduced fluorescence scanning av utvalda sektioner har prover tagits och analyser visar på en god möjlighet till samläsning och flera intressanta resultat. Samarbetet består av en tvärvetenskaplig forskargrupp med bas vid Svenska Institutet i Rom samt Lunds Universitet, CNR-IFAC i Florens och Soprintendenza Archaeologica di Roma, i samarbete med konservatorer, arkitekter, arkeologer, kemister och biologer från Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) och Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Architettura Valle Giulia. Under september 2011 presenterades delar av projektet vid den internationella konferensen Lasers in the Conservation of Artworks (LACONA IX) i London av V. Raimondi och J. Hällström med publikation av en artikel. Projektet har tidigare tacksamt tagit emot medel från Ghils fond och Fondazione Famiglia Rausing och avslutar nu med sammanställning av resultat genom artiklar/rapporter. Jenny Hällström Moving through the Gate: traffic systems and urban nodes in Roman Italy (2010) Processions, Passages and Promenades in Ancient Rome Internationell forskningsworkshop vid de svenska och norska instituten i Rom, 2-4 maj 2011 Workshopen behandlade hur och varför man rörde sig i antikens Rom och hur dessa rörelser påverkade stadens utveckling. Den arrangerades av Simon Malmberg, forskarassistent vid Svenska Institutet i Rom, Jonas Bjørnebye, postdoktor vid Norska Institutet i Rom och Ida Östenberg, forskare vid Göteborgs universitet och innebar ett samarbete mellan de svenska och norska instituten i Rom och projektet FokusRom vid Lunds och Göteborgs universitet. Workshopen samlade arton forskare från sju länder (Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien och USA) och fem ämnen (klassisk arkeologi, antikhistoria, historia, klassiska språk och religionsvetenskap). Tidsramen var också bred, från senrepubliken till senantiken, men alla var förenade av sitt intresse för staden Rom och för urbana rörelser. Den andra maj inleddes workshopen med två offentliga föreläsningar på Norska Institutet: Ray Laurence presenterade en översikt av forskningen om urbana rörelser med fokus på Rom och Pompeji, medan Michele Salzman talade om hur kristendomen kan ha påverkat hur folk rörde sig i senantikens Rom. Dagen avslutades med en mottagning på Norska Institutets 13

14 terass. Följande dag var Svenska Institutet värd. Programmet var uppdelat i tematiska sessioner, varvade med tid för gemensamma diskussioner. Man talade om den våldsamma sidan av gatulivet, men också hur rörelser kunde skapa sammanhållning och förmedla politiska budskap, samt diskuterade religiösa processioner. Den sista dagen tillbringades på norska institutet, denna dag med fokus på den manliga respektive kvinnliga elitens rörelser. Workshopen avslutades sedan på ett passande sätt, med en gemensam vandring längs ett av Roms bevarade antika gatunät i stadsdelen Subura. The Moving City uppnådde vad vi föresatt oss: att skapa förutsättningarna för givande diskussioner och ny forskning kring rörelsens betydelse i det antika Rom. Gensvaret från deltagarna har varit mycket positivt, och man framförde önskemål om att en uppföljande workshop ska arrangeras. Detta är något vi hoppas kunna genomföra under nästa år, då vi också kommer att arbeta med att publicera våra resultat. Slutligen vill vi rikta ett varmt tack till alla deltagare, till de norska och svenska instituten, till institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet, och till Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien. Simon Malmberg Behind Double Walls: elite nuns and cultural consumption in Early Modern Rome (2008) Projektet studerar kvinnliga klostermiljöer i Rom under perioden och utgår ifrån valda teman som behandlar klosterkomplexens arkitektoniska uppbyggnad i relation till religiösa påbud och liturgi samt praktiska och sociala flöden. Vidare studeras estetiska konsumtionsmönster möjliga för adliga nunnor samt ceremoniella och scenografiska aspekter knutna till den religiösa propagandaapparaten. Projektet drivs av Sabrina Norlander Eliasson och har tidigare varit finansierat av Vetenskapsrådet. I nuläget planeras en publikation med det tilltänkta engelska förlaget Ashgate Publishing. Bokens disposition och innehåll anges i det följande. I. 'Humble virgins': poetical expressions of social bounds and the role of the elite nun. Det här kapitlet diskuterar den adliga nunnans sociala position inom samhället och familjestrukturen. Ett viktigt material utgörs av tillfällighetsdikter som beställdes av familjerna i samband med att dottern gick i kloster. Dikterna 14 följer specifika scheman och relaterar till ursprungsfamiljens sociala status och den blivande nunnans rang som världslig och ickevärldslig dam av börd. Ytterligare en diskuterad materialkategori utgörs i det här kapitlet av porträtt av nunnor som ofta förfärdigades av ursprungsfamiljen i samband med klosterintag. II. Dowries for a spiritual marriage: material culture and family networks in the convent milieu. Det här kapitlet diskuterar flödet av konstföremål in i klostret i samband med en nunnas intagning. Kapitlet analyserar hemgifternas beskaffenhet och relationen mellan status och tillgång på estetiska objekt. Ett viktigt inslag här utgörs av skillnaden mellan korsyster och edukand, dvs en nunna som avlagt klosterlöften och en flicka som vistas i klostret för att uppfostras. Viktigt material utgörs här av hemgiftskontrakt och testamenten. III. Open access and forbidden space: the convent as a social body. Det här kapitlet diskuterar klostret som social arkitektur i relation till det religiösa livets regleringar kring "öppen" och "sluten" arkitektur. Den sociala arkitektur som klostret representerade var platsen för liturgi, men också bostäder, festligheter av både profan och sakral karaktär, kulturella aktiviteter som teater, social reträttplats för kvinnor utanför ordern samt en plats där kvinnor som indirekt befann sig utanför samhällstrukturen fortfarande kunde komunicera med omvärlden enligt specifika regler. Eftersom flertalet av de kloster som studeras inte längre är i bruk, ofta är kraftigt ombyggda för moderna ändamål (polisstationer, postkontor etc) eller helt enkelt inte längre existerar, är rekonstruktionen och funktionen rörande dessa miljöer avvhängig olika typer av dokumentation. Exempel är partiellt ritningsmaterial (ofta ofullständigt), kartor, visitationsprotokoll, inventarier, memorialer och brev. Sabrina Norlander Eliasson Italian Paintings in the Nationalmuseum: three centuries of collecting (2008) Nationalmuseums forskningsavdelning, men drivs av Sabrina Norlander Eliasson i samarbete med Daniel Prytz (NM) och Johan Eriksson (Högskolan på Gotland). Nationalmusei samling av italienskt måleri uppgår idag till omkring 800 verk med en kronologisk spridning från högmedeltid till talet. Samlingens historia är mångfacetterad och

15 utgör ett intressant instrument för att diskutera receptionen av och synen på italiensk konst i Sverige från den tidigmoderna tiden fram till idag. Syftet med projektet är att färdigställa en vetenskaplig katalog över samlingen där varje enskilt verk studeras i egen sak samt i relation till det sammanhang i vilket det förvärvats. Projektet arbetar även med en rad frågeställningar som rör den italienska målerisamlingens koppling till Nationalmuseums institutionella historia och de kriterier som styrt förvärvandet och utställandet av italiensk konst i museet under 1800-och 1900-talen. Ett vidare syfte med projektet är att stimulera till utbildning av en yngre kompetens på området. Kursen Konst och kontext i barockens Rom. Museipraktik igår och idag ges under vårterminen i samarbete mellan Svenska Institutet, Högskolan på Gotland och Nationalmuseum för 10 studenter på avancerad nivå. I kursen används den italienska samlingen som ett konkret studiematerial. Sabrina Norlander Eliasson Lateranprojektet (2004) Under 2011 fortsatte projektet New methods for documentation and analysis in building archaeology som har Lateranbaptisteriet som forskningsobjekt och är ett samarbete mellan Svenska Institutet i Rom, Riksantikvarieämbetet, Vatikanmuseerna och Påvliga Institutet för Kristen Arkeologi. Huvudsyftet för projektet är inte bara att skapa en tredimensionell dokumentation av en antik byggnad utan också att pröva och utvärdera olika metoder för 3Ddokumentation och hur de kan underlätta också analys, rekonstruktion och tillgänglighet. Projektet inleddes 2008 som en tredimensionell utveckling av en tvådimensionell stratigrafisk analys som inleddes 2005 i ett samarbete mellan Svenska Institutet och Påvliga Institutet för Kristen Arkeologi. Det projektet innebar ett viktigt genombrott i forskningen om denna senantika byggnad. Under hela 1900-talet kretsade diskussionen om byggnaden bara om lämningarna under jord trots att de senantika väggarna befriades från puts redan 1966 och alltså fick stå som ett outnyttjat källmaterial i flera årtionden. Utvecklingen av tillämpningen av stratigrafisk analys också på stående byggnader ledde till att en sådan analys påbörjades 2005 men med helt tvådimensionella redskap som rektifierade foton som grund för analytiska CADteckningar. Erfarenheterna som gjordes i detta fältarbete visade att den tredje dimensionen kunde vara värdefull för analys, rekonstruktion och tillgänglighet. Ett pilotprojekt genomfördes 2010 med medel från Gihls fond och Svenska Institutet i Rom och innebar att en utvald del av byggnaden dokumenterades med laser scanner. Nya medel beviljades av Riksantikvarieämbetet för projektets fortsättning. En ny kampanj genomfördes i september Hela utsidan av byggnaden dokumenterades både med laser scanner och en teknik som kallas structure from motion eller photo scan där en tredimensionell modell skapas med hjälp av foton från en vanlig digitalkamera och en särskild programvara. Resultatet är en färdig tredimensionell modell av hela byggnades utsida. Det bekräftar att photo scan kan användas på en så stor och komplex byggnad som Lateranbaptisteriet. Resultat och utvärdering presenterades i rapporten av Agostina Appetecchia, Olof Brandt, Hanna Menander, Håkan Thorén: UV rapport 2012:1. New methods for documentation and analysis in building archaeology -prestudy (www.raa.se). Projektet har presenterats på olika seminarier. Hanna Menander och Håkan Thorén höll en föreläsning på ämnet Documentation of Swedish and Italian sites using laser-based techniques på seminariet Laser for Cultural Heritage. Italy - Swedish Bilateral Workshop på Italienska kulturinstitutet i december Hanna Menander har presenterat arbetet på RAÄ UV Östs arkeologiska seminarium. Håkan Thorén har presenterat projektet på CAA-SE-konferensen i Uppsala i november Olof Brandt höll föreläsningen L esperienza del Seminario di Studio Internazionale sul Battistero lateranense på seminariet Alle origini di Albenga cristiana: nuove prospettive di ricerche e studi i Albenga i juli Under fältarbetet i september hölls ett seminarium på Svenska Institutet i Rom med titeln New documentation and analysis processes: evaluation of the ongoing work at Lateran baptistery. Projektet har också presenterats i artikeln Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocess i en kommande publikation om resultaten från FoU-medel I januari 2012 presenterades projektet av Hanna Menander och Olof Brandt på kulturarvsseminariet Kulturarv, tradition, förmedling. Romerska fallstudier in situ på Svenska Institutet i Rom. Under 2012 kommer arbetet att koncentreras på analys, tolkning, rekonstruktion och tillgänglighet, med ett kortare fältarbete och två 15

16 workshops, en i Rom och en på seminariet Digital Humanities i Lund. Olof Brandt Pompeji Insula V 1(2000) Pompejiprojektets fältarbete ägde rum från början av september till mitten av oktober och följde två syften. Det första var att fortsätta med dokumentationen och undersökningen av tabernae och mindre enheter längs huvudgatorna i Insula V 1. Det andra målet var att pröva laserskanning för 3D-modellering i olika typer av rum i två av de större husen. Deltagare var Prof. Anne-Marie Leander Touati (Projektansvarig), Thomas Staub (Fältarbetsledare), FD Henrik Boman, FD Reneé Forsell, Susanna Blåndman, Mats Holmlund, Hans Thorwid, Linnea Johansson, Fanny Kärfve, Patrik Klingborg, Hans Rauch och för scanningen Nicolò Dell Unto, Matteo Dellepiane, Marco Callieri, Eliana Siotto, Carolina Larsson och Stefan Lindgren. Fältkampanjen kunde genomföras tack vare det finansiella stödet av Stiftelsen Enboms donationsfond, stiftelsen Gihls fond, Fahlbeckska Stiftelsen, Fondazione Famiglia Rausing och Lunds Universitets Humanistiska Laboratorium. Inom den första delen dokumenterades och undersöktes väggar och golv i V 1,1.32, V 1,2, V 1,8, V 1,17, V 1,19, V 1,29 och delvis i V 1,28. Denna dokumentation i ord, foton och ritningar kommer att tillföras den web-baserade publikationen insula.php. Vid sidan om detta dokumentationsarbete var det även vårt mål att leta efter indikationer för de olika gatu-relaterade enheternas funktion och deras relation till de större bostadshusen, som dominerar kvarteret. Rester av hittills okända uppmurade respektive nersänkta (brunnar eller kar) strukturer, som tyder på produktiva aktiviteter påträffades både i V 1,8 och i V 1,17. Inga motsvarande strukturer påträffades i V 1,19 och V 1,29, vilket kan betyda att dessa lokaler användes till försäljning av produkter som producerades på annan plats, eller att eventuella produktionsrelaterade strukturer var utförde i material som inte har bevarats. Funktionen av V 1,1.32 som gatukök har varit känt sedan tidigare och lika så V 1,2s funktion som tvätteri. V 1,28 var ett mindre bostadshus. För att undersöka frågan om relationerna mellan dessa mindre enheter och de dominerande husen undersöktes rester av övervåningar och dörröppningar i syfte att se om enheterna kommunicerat i ett tidigare skede. Detta skulle utgöra en indikation av samhörighet/samägande i enligt vad vi vet om antika romerska parceleringsbestämmelser. En vidare indikator på samhörighet kan ses i det gemensamma användandeet av vattenresurser. I ett antal enheter kunde det fastställas, att rent överskottsvatten ur ett hus leddes vidare till grannenheten, där det försörjde en cistern och därmed utgjorde bruks eller dricksvatten där. Även användandet av gemensamma avloppssystem eller sjunkbrunnar, som fastställdes i många fall, upplyser om samhörighet lokalerna emellan. Laserskanning utfördes av flera skäl: att pröva metoden i sig, att pröva kapaciteten av den medförda utrustningen för dokumentationen av de olikt dimensionerade pompejanska rummen och att förse projektet med utgångsmaterial för 3D modeller, både av det aktuella tillståndet och som virtuella modell av några av husen. Detta arbete utfördes som ett samarbete mellan forskare och tekniker från Lunds Universitets Humanistiska Laboratorium, från Istituto di Scienza e Tecnologia dell Informazione A. Faedo i Pisa och från Arkeologiska Institutionen vid Lunds Universitet. Resultaten översteg med stor marginal förväntningarna. De kompletta husen V 1,23.26 (Caecilius Iucundus hus) och V 1,7 (Bronstjurens hus), sammanlagt omkring 45 rum, med tillhörande tabernae, fasader och omgivande gaturum blev komplett dokumenterade på mindre än en vecka. En första modell av V 1,23.26 kunde visas för deltagarna redan på morgonen av andra dagens scanning. Studiebesök gjordes hos ett italienskt forskarlag under ledning av F. Pesando, denna gång i kvarteret IX 7, där de främst arbetar med att gräva ut rester, som tillhör de äldre faserna i stadens historia och hos ett finskt forskningsprojekt under ledning av A. Tammisto i kvarteret IX 3, där arbetet främst gällde de mindre enheterna i den Insulan. Med representanter av dessa båda projekt samt med ytterligare tyska och engelska kolleger påbörjades även en diskussion om ett enhetligare internationellt språkbruk, främst vad användandet av fackterminologi beträffar. Dr Estelle Lazer höll en föreläsning om sin studie av människoben i Pompeji för utgrävnings- och skanningslaget, på plats i atriet i Bronstjurens hus. Thomas Staub & Anne-Marie Leander Touati San Lorenzo in Lucina (1993) Slutresultatet av Institutets arbete i kyrkan San Lorenzo in Lucina är nu på väg att publiceras i 16

17 volymen Olof Brandt (ed.), San Lorenzo in Lucina - The transformations of a Roman quarter, som antogs för publicering av Publikations- nämnden Definitivt manus lämnades in under 2011 och är nu på språkgranskning. Olof Brandt Acquarossa (1966) Från professor Margareta Strandberg Olofsson, Göteborg, har inkommit en redogörelse för hennes arbete inom Acquarossa-projektet. Hon har under året: - arbetat med sina olika publiceringsuppdrag, främst slutpublikationen av monumentalområdet; - lagt ut en film på youtube (kan nås via Google under "Acquarossa & San Giovenale" eller genom länk på institutets hemsida) som visar utställningen i Viterbo och fått många mycket positiva reaktioner på den; - i maj vid ett kortare besök i Italien inspekterat magasinet i Palazzo S. Pietro och utställningen i Museo Nazionale Etrusco i Viterbo och dokumenterat de renoveringsbehov som förelåg i utställningen, vilket har resulterat i att Institutet i samarbete med La soprintendenza per i Beni Archeologici dell'etruria Meridionale påbörjat en renovering som främst gäller murarna och bildvisningsutrustningen, men också viss komplettering; - under hela september månad med Arne Olofsson som assistent och fotograf och med finansiellt stöd av Fondazione Famiglia Rausing arbetat i magasinet i Viterbo med "vanlig" impasto från monumentalområdet för att utveckla tidigare iakttagelser, varvid ett stort antal varianter med olika formuppsättning har kunnat identifieras; - i samband med vistelsen i magasinet också listat en rad åtgärder som bör vidtas i dessa lokaler för att möjliggöra fortsatt arbete. Professor Charlotte Scheffer var drygt två månader på institutet under 2011 och arbetade med katalogbeskrivingar av keramikmaterialet från zon L. Luni sul Mignone (1960) Under året har publiceringsarbetet med den s.k. apenninska bosättning fortsatt planenligt vilket inkluderat litteraturstudier på Institutet, kompletterande materialstudier i Bleramagasinet samt för projektet värdefulla kontakter med italienska kolleger, experter på perioden i fråga. Inom projektet har även vissa topografiska undersökningar genomförts i Bleraområdet. Johnny R. Bengtsson 17 San Giovenale (1956) Gravlandskapet runt San Giovenale (2010) Under 2011 har undersökningarna av San Giovenales etruskiska gravar fortsatt både i fält och i de arkeologiska magasinen i Blera. Fältarbete har kunnat bedrivas i tre perioder: 28/1-5/2, 5/6-13/6 och 10/10-20/10 bland annat tack vare stöd från Fondazione Famiglia Rausing. Gravinventeringen har fokuserat på nekropolerna söder om San Giovenale där stora mängder kammargravar påträffats. Det rör sig i första hand om ganska enkla gravar, nästan uteslutande med en enda kammare, vilka inte tidigare dokumenterats. Arbetet i magasinen har kretsat kring den förhistoriska kammargraven från S. Andrea (utgrävd 1958) och den s.k. Tomba Åström (utgrävd 1969). Materialet i graven från S. Andrea är mycket fragmentariskt, men högintressant då förhistoriska kammargravar är sällsynta och ofta fullständigt plundrade. Fynden från Tomba Åström är både fler och bättre bevarade och kommer helt uppenbart från den etruskiska perioden. Under året har ett manuskript som översiktligt behandlar San Giovenale och dess gravar inlämnats för publicering i en konferensvolym som redigeras av prof. Stephan Steingräber och som kommer ges ut av Palombi Editore, Rom. Fredrik Tobin Vignale Archaeological Project (2006) Projektet har under året deltagit i två konferenser. Den första anordnades av GEU (European Geosciences Union) General Assembly 2011 i Wien 3-6 april, där vi under Session GI9: From artefact to historical site: geoscience and noninvasive methods for the study and conservation of cultural heritage, presenterade en poster med rubriken LiDAR, Aerial and satellite remote sensing on Vignale (Blera), Lazio, författad av R. Lasaponara CNR- IMAA, Y. Backe Forsberg, Richard Holmgren, N. Masini, CNR- IBAM. Postern visade analysresultat från satellitbilder och från den LiDAR undersökning av Vignale som gjordes under 2010 (se poster på institutets hemsida under mappen forskningsprojekt). En utvidgad artikel av resultaten kommer att publiceras i ett specialnummer av Journal of Geophysics and Engineering under Den andra konferensen hölls den november på Museum Gustavianum, Uppsala universitet, organiserat av CAA-SE, Computer Applications

18 in Archaeology-Sverige, där Yvonne Backe Forsberg och Richard Holmgren deltog med ett föredrag benämnt Airborne multispectral imagery at the Etruscan site of San Giovenale, Blera (Lazio) som handlade om olika digitala arbetsmetoder med hjälp av bland annat ett ultralätt flygplan. Utgångspunkten för Vignaleprojektet har varit de markinventeringar och utgrävningar av Vignale platån och dess sluttningar som gjordes av forskare vid Svenska Institutet. Dessa undersökningar som hittills varit opublicerade kommer att tillsammans med resultaten av de olika mark-och i flyginventeringar med olika digitala metoder som utförts av projektet under att ingå i Institutets publikationsserie San Giovenale 6:2-3. Publikationsarbetet har under året utgjorts av fortsatt färdigställande och urval av ritningar, foton av olika slag, rekonstruktioner etc. av grävningarna på Vignaleplatån och södra brofästet vid Pietrisco samt bildanalyser av laserscannade (LiDAR) foton. Yvonne Backe Forsberg & Richard Holmgren meeeting. Se program s maj Processions, Passages and Promenades in Ancient Rome - Internationell forskningsworkshop vid de svenska och norska instituten i Rom (Se även projekt s Movin through the gate - och program s. 51). 6-7 maj USI nätverksmöte. Se program s juni Seminar Shaping heroic virtue. 24 september Seminar Shaping heroic virtue. 8 oktober Invigning av skulpturutställningen 7 artisti alla Cava Querciola, Colonnata, in mostra a Roma. Närvarande Sveriges ambassdör Ruth Jacoby och Norges ambassadör Bjørn T. Gryneland. Utställningen pågick 9 okt-4 nov. Föreläsningar, seminarier, utställningar och andra aktiviteter På institutet 10 februari En kväll med Antonio Pennacchi, vinnare av det prestigiösa Premio Strega (2010) med romanen Canale Mussolini. Om boken talade Lucio Caracciolo (direktör LIMES, rivista italiana di geopolitica) och Stefano Fogelberg Rota (Stockholms Universitet). Moderator: Stefania Renzetti. 30 mars - 1 april 2011 Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, Ecole Française de Rome, Reale Istituto Neerlandese, Istituto Svedese di Studi Classici a Roma. 8 Incontro di studi LAZIO E SABINA Se program s april Inscripta, Network for Latin Epigraphy - Spring november Inscripta, Network for Latin Epigraphy, - Autumn Meeting. Se program s. 55 Vid andra institutioner med deltagande av institutets forskare eller rörande institutets forskning 16 februari - Italienska Kulturinstitutet C.M. Lerici, Stockholm Som en dold gråt ALBINO PIERRO och minnenas land: en kväll om den italienska poeten Albino Pierro (med samtal kring Barbro Santillo Frizells bok Lana, carne, latte. Paesaggi pastorali tra mito e realtà). Se bilaga s mars Norska Institutet i Rom Konferens The performing presence of portraits. Sabrina Norlander Eliasson: Portraits as protagonists: literary and cinematic perceptions of the drama of portraiture. 2 april, Sala San Nicola, Blera Bokpresentation. Barbro Santillo Frizells bok Lana, carne, latte. Paesaggi pastorali tra mito e realtà presenterades av Francesco Di Gennaro (Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma), Andreas Steiner (Archeo) och Anna Pia 18

19 Greco (Capalbio poesia). Moderator: Luciano Santella. Se bilaga s April, Università Politecnica delle Marche, Ancona International Seminar Cultural connections between Sweden and Italy in the XX century: archaeology, art and architecture. Barbro Santillo Frizell: Il Re archeologo e l Italia ; Frederick Whitling: Swedish-Italian relations at the Swedish Institute in Rome, ; Jan Ahlklo: Istituto Svedese di Studi Classici a Roma. Architecture and interior design. Se bilaga s juli, Viterbo Il mondo della pastorizia tra passato e futuro. Luciano Santella presenterar Barbro Santillo Frizells bok Lana, carne, latte. Paesaggi pastorali fra mito e realtà. Inom CAFFEINA, manifestazione Viterbo Cultura september, Italienska Kulturinstitutet C.M. Lerici, Stockholms Universitet Convegno Internazionale Classici italiani in Svezia Italienska 1900-talsförfattare i Sverige K. Dahl: Scrittrici italiane del Novecento in Svezia. Se bilaga s oktober, Norska Institutet i Rom Föreläsning av Simon Malmberg Roma som levende storby (med en vandring genom Suburaområdet i centrala Rom den 6 oktober). Inom Roma sted og symbol, tvärvetenskaplig kurs på avancerad nivå vid Norska Institutet i Rom, 8 veckor HT oktober, Associazione Culturale Gentes, Udine Migrazioni di uomini e animali: Barbro Santillo Frizell dialoga con Umberto Sarcinelli (samtal kring BSFs bok Lana, carne, latte. Paesaggi pastorlai tra mito e realtà). Inom ator pal mont, manifestazione internazionale sulle migrazioni: 24 okober, Deutsches Archäeologisches Institut, Rom Incontri dell AIAC. L archeologia a Roma nel Novecento. Frederick Whitling: AIAC, the Unione and the Swedish Institute in Rome November XLVI Riunione Scientifica dell Istituto Italiano di Preistoria e Propostoria Poster av J. Danckers Una digressione di un archeologo classico? Gösta Säflund e la sua monografia sulle terramare. Stefania Renzetti Institutets seminarier 8 februari Barbro Santillo Frizell: Antikens polykromi och den vita retoriken. 25 februari Sabrina Norlander Eliasson: 1700-talets antikreception. 1 mars Per Sandström: Calpurnius och Vergilius: tankar kring intertextualitet, genre och reception. 5 april Erik Eliasson: Avsiktligt handlande i Magna Moralia och i den Anonyma kommentaren till Aristoteles Nikomakiska Etik. 12 april Carina Burman: Rom på 8 dagar. Ett liv med en guidebok. 19 april Karin Tikkanen: Sabini, Sabelli och sabinità. Om kulturella enheter och disparata grupper i det förromerska Italien. 24 Maj Jesper Meijling: La lenta diffusione di un modello: il porto franco da Livorno a Marstrand nel Settecento. 13 september Hanna Menander: Nya dokumentations- och analysprocesser: utvärdering av pågående arbete vid Lateranbaptisteriet. 3 oktober Monica Hellström: Att bygga för romanis suis. Offentlig byggnation under kejsar Diocletianus regeringstid. 18 oktober Yemisi Wilson: Visning av skulpturutställning. 29 november Märit Simonsson: Communicating spaces. Spatial structures, strategies and relations in museums. 19

20 The case of Museo dell Ara Pacis. Sabrina Norlander Eliasson & Simon Malmberg Studiebesök och visningar 10 april Håkan Hökerberg visade institutet för en grupp arkitekter FRAM, Stockholm. 11 april Christian Runeby från RAÄ: besök och samtal med BSF om samarbete kring kulturarvsstudier. 24 april Frederick Whitling visade institutet för en grupp från Carl Malmstens Hantverksstiftelse och Hallwylska Museiföreningen. 30 juni Astrid Capoferro visade institutet för Johannes Johanneson, rektor Musikhögskolan, Stockholm. 9 september Katriona Munthe: besök på institutet och lunch med personalen. 14 september Lena Söderhjelm Åström med liten grupp: besök på institutet (BSF). 26 september BSF möte med Paul Fontaine om Luni sul Mignone. 14 november Håkan Bengtsson, direktör för Svenska Institutet i Jerusalem: besök och möte med BSF. Stefania Renzetti Externa uppdrag Barbro Santillo Frizell - Har representerat institutet i styrelserna för AIAC och Unione Internazionale. - Ledamot i Riksbankens Jubileumsfonds områdesgrupp för forskning om förmodernitet (OFFF). - Ledamot i Nätverk för internationalisering i samverkan mellan universiteten och de svenska Medelhavsinstituten (USI). - Ledamot i TA HIERA - nätverket för studiet av antik religion - Ledamot i Publikationsnämnden för institutets skrifter. - Ledamot i Arkeologiska Samfundet. - Extern handledare för doktorand Jonathan Westin, Institutionen för kulturvård Göteborg, Anna Gustavsson, Masteruppsats, AKS, Göteborg (examinerad ). - Peer reviewer, scientific board för Römische Historische Mitteilungen, Istituto Storico Austriaco a Roma. - Scientific board för IV Convegno Internazionale di Archeologia Sperimentale (Antiquitates). Sabrina Norlander Eliasson - Medlem i styrelsen för Sällskapet för talsstudier. - Handledare för doktorander Sonya Petersson och Anna Maria Hällgren, konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. - Projektledare, Italian Art in the National Museum of Fine Arts. Three Centuries of Collecting vid Nationalmuseums forskningsavdelning. Simon Malmberg - Medlem i Istanbulinstitutets forskarkollegium. - Ledamot i Arkeologiska Samfundet. Astrid Capoferro - Ordförande i URBS, Unione Romana Biblioteche Scientifiche. Under året har följande volymer i Institutets serier utkommit och distribuerats: Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom. Series in 4 : Vol. 26:2:5: I. Pohl, San Giovenale. 2:5. Two cisterns and a well in Area B, Stockholm Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome: Vol. 4, H. Gerding, A courtyard gate at Thourioi; L. Karlsson, J. Blid & O. Henry, Labraunda A preliminary report on the Swedish excavations; P.M. Fischer, The New Swedish Cyprus Expedition Excavations at Dromolaxia Vizatzia/Hala Sultan Tekke. Preliminary results; 20

Verksamhetsbera ttelse - bilagor 2012. Bilagor

Verksamhetsbera ttelse - bilagor 2012. Bilagor Bilagor Kurser 41 Konst och kontext i barockens Rom 41 Challenging Eternity. Archaeology, heritage management and urban planning in Rome. 41 Etruskiska möten 44 Kurs på avancerad nivå i Konstvetenskap

Läs mer

Kurs på avancerad nivå i antikens kultur och samhällsliv, 24 jan - 1 april

Kurs på avancerad nivå i antikens kultur och samhällsliv, 24 jan - 1 april - Kurs på avancerad nivå i Antikens kultur och samhällsliv s. 29 - Konst och kontext i barockens Rom. Museipraktik igår och idag s. 30 - Vad är kulturhistoria - exemplet Rom s. 30 - Kurs på avancerad nivå

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 06 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 6 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild

Rapport 2009:9 R. Granskning av utbildningarna inom arkeologi. Nationell bild Rapport 2009:9 R Granskning av utbildningarna inom arkeologi Nationell bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 kulturhistoriska föreningen för södra sverige 1 Foto: Viveca Ohlsson/Kulturen Innehåll Museichefens inledning 4 Verksamhetsberättelse 2013 6 Föreningen Kulturen 7 Mötesplatsen

Läs mer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer

Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Ansvarsmuseer en utvärdering av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse

ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse m 2007 ångkulturellt centrum verksamhetsberättelse Mångkulturellt centrum. Verksamhetsberättelse 2007. Org.nr 812800-8243 Mångkulturellt centrum, mars 2008 Red. och form Ingrid Ramberg Foto Andrzej Markiewicz

Läs mer

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Samarbete i lärande via nätet

Samarbete i lärande via nätet Samarbete i lärande via nätet Juni 2004 Britt Bäckström Marianne Hillström Karin Josefsson Åsa Lindström Helen Persson Förord Projektgruppen för beskrivning av samarbete via nätet, har bestått av fem representanter

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Svenska kyrkans kulturarv Forskningsöversikt 2009-2014

Svenska kyrkans kulturarv Forskningsöversikt 2009-2014 INSTITUTIONEN FÖR KULTURVÅRD Svenska kyrkans kulturarv Forskningsöversikt 2009-2014 Erika Persson, Eva Löfgren & Ola Wetterberg INSTITUTIONEN FÖR KULTURVÅRD Svenska kyrkans kulturarv - Forskningsöversikt

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring

Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring Slutrapport till AFA Försäkring Dnr. 090056 Friskare arbetsplatser med hjälp av visualisering för lärande, delaktighet, utformning, planering och förändring Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds universitet

Läs mer

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013. Moderna Museet Årsredovisning 2013 1(45)

+46 8 5195 5200 Tel. Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013. Moderna Museet Årsredovisning 2013 1(45) Moderna Museet Box 16382 SE-103 27 Stockholm Sweden www.modernamuseet.se Besöksadress/ Visiting adress Skeppsholmen +46 8 5195 5200 Tel +46 8 5195 5210 Fax Dnr MM 2014/27 ÅRSREDOVISNING 2013 Moderna Museet

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

Terapimottagningarna vid de psykologiska institutionerna i Göteborg, Lund och Umeå en deskriptiv, jämförande studie

Terapimottagningarna vid de psykologiska institutionerna i Göteborg, Lund och Umeå en deskriptiv, jämförande studie GÖTEBORGSUNIVERSITET PSYKOLOGISKAINSTITUTIONEN Terapimottagningarna vid de psykologiska institutionerna i Göteborg, Lund och Umeå en deskriptiv, jämförande studie Charlotte Andersson Examensarbete 12 hp

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG

LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG Humaniora & teologi LUNDS UNIVERSITET UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Vad är humaniora och teologi?.....3 Vad kan man jobba med efter studierna?.....4 Några exempel på yrken.....5 Diskutera dina studier med

Läs mer

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv

Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Trappan ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv Utvärderingsrapport nr III juni 2006 av: Lisa Lindén på uppdrag av Trappan Förord Trappanprojektet har under fyra terminer erbjudit en möjlighet för alla

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

Att göra det otillgängliga tillgängligt

Att göra det otillgängliga tillgängligt MUSEIARKEOLOGI SYDOST Att göra det otillgängliga tillgängligt Omvärldsanalys kring digital kunskapsförmedling 2015 Fredrik Gunnarsson Nicholas Nilsson Ulrika Söderström KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer