SVENSKA INSTITUTET I ROM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA INSTITUTET I ROM"

Transkript

1 SVENSKA INSTITUTET I ROM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

2 INSTITUTETS STYRELSE s. 3 PUBLIKATIONSNÄMNDEN s. 3 KANSLIET I STOCKHOLM s. 3 INSTITUTETS PERSONAL OCH STIPENDIATER s. 4 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING s. 6 - Forskning s. 6 - Undervisning s. 7 - Bokpresentationer s. 7 - Föreläsningar, seminarier, utställningar och andra aktiviteter s. 7 UNDERVISNING - Kurs på avancerad nivå i Antikens kultur och samhällsliv s. 7 - Konst och kontext i barockens Rom. Museipraktik igår och idag s. 8 - Vad är kulturhistoria - exemplet Rom s. 8 - Kurs på avancerad nivå i Latinsk epigrafik s. 8 - Archaeology, heritage management and urban Planning in Rome. Past, present and future s. 9 - Constantinople - Space and Representation in the Late Antique Metropolis s. 9 - Kurs på avancerad nivå i Konstvetenskap s. 9 - Kommunikativ variation i tid och rum s Kejsar Augustus Res Gestae. Text och kontext s. 10 VETENSKAPLIG VERKSAMHET Tjänster finansierade av Vetenskapsrådet - Agneta Freccero: Pompejanska dekorationsputser (2010) s Ulf Hansson: The Linnaeus of Classical Archaeology : Adolf Furtwängler and the great systematization of Antiquity (2010) s Erik Eliasson: Begrepp om moraliskt ansvar och rationellt handlande hos de tidiga grekiska kommentatorerna av Aristoteles Nikomakiska Etik (2010) s Belastat kulturarv. Arkitektur och retorik i 1900-talets totalitära stater i Europa (2011) s Postdoktoralt redigeringsarbete av Erland och Ragnhild Billigs outgivna historik över Svenska Institutet i Rom (2011) s Casa di Augusto (2010) s Moving through the Gate: traffic systems and urban nodes in Roman Italy (2009) s Behind double walls: elite nuns and cultural consumption in early modern Rome (2008) s Italian paintings in the Nationalmuseum: three centuries of collecting (2008) s Lateranprojektet (2004) s Pompeji, Insula V 1 (2000) s San Lorenzo in Lucina (1993) s Acquarossa (1966) s Luni sul Mignone (1960) s San Giovenale (1956): Gravlandskapet runt San Giovenale (2010) s. 17 Vignale Archaeological project (2006) s. 17 Föreläsningar, seminarier och andra aktiviteter - På institutet s Vid andra institutioner s Institutets seminarier s. 19 Studiebesök och visningar s. 20 Externa uppdrag s. 20 PUBLIKATIONER s. 20 INSTITUTET I MEDIA s. 23 BIBLIOTEKET s. 23 SEKRETARIATET och IT-STÖD s. 25 ADMINISTRATION s. 25 STIFTELSEN FAMILJEN RAUSING s. 27 BILAGOR s. 28 ff. Projekt och grävningar - Italienska 1900-tals författarinnor i Sverige: översättning och mottagande (2011) s. 12 2

3 Carin Fischer, Ordförande Agneta Modig Tham, Skattmästare FD Susanne Carlsson, Sekreterare Övriga ledamöter: Doc. Lena Larsson Lovén, Representant för Antikens kultur och samhällsliv Prof. Anne-Marie Leander Touati, Vice Ordförande, Representant för Antikens kultur och samhällsliv Doc. Martin Olin Prof. Arne Jönsson, Representant för Klassiska språk Doc. Mårten Snickare, Representant för Konstvetenskap Prof. Andreas Heymowski, Representant för Arkitektur Doktorand Erika Lindgren Liljenstolpe, Representant för SAN - AKS samarbetsnämnd Doktorand Lisa Skogh, Representant för Konstvetenskap, doktorander Suppleanter: FD Susanne Carlsson, Suppleant för Antikens kultur och samhällsliv Prof. Arja Karivieri, Suppleant för Antikens kultur och samhällsliv Doc. Christer Henriksén, Suppleant för Klassiska språk FD Emilie Karlsmo, Suppleant för Konstvetenskap Doktorand Fredrik Tobin, Suppleant för SAN - AKS samarbetsnämnd Doktorand Åsa Bharathi Larsson, Suppleant för Konstvetenskap, doktorander Revisorer: Aukt.revisor Hans Andersson Departementsekr. Anna-Karin Dahlén Revisorssuppleant: Aukt.revisor Jan Bergman Styrelsesammanträden: 21 februari, 27 april, 21 september, 22 november. vid de Svenska Instituten i Rom och Athen Gunnel Ekroth (ordförande), Arne Jönsson (vice ordförande), Lisbeth Andersson (skattmästare), Erika Weiberg (sekreterare), Karin Hult, Mårten Snickare, Ingela Wiman, Anne-Marie Leander Touati, Arja Karivieri, Jesper Blid, Barbro Santillo Frizell, Arto Penttinen, Jenni Hjolman Ingrid Willstrand 3

4 Direktör: Vice direktör: Forskarassistent: Ekonomioch personaladministratör: Bibliotekarier: Sekreterare: Vaktmästarpersonal: Prof. Barbro Santillo Frizell Doc. Sabrina Norlander Eliasson FD Simon Malmberg Margareta Ohlson Lepscky Dott.ssa Astrid Capoferro Dott.ssa Liv D Amelio (deltid) Dott.ssa Stefania Renzetti Gianluca Dante (halvtid) Alicja Gradeçka (halvtid) Myroslava Kulis (halvtid) Veronica Lucerna (halvtid) Enrico Tempera Simonetta Tempera (halvtid) Helårsstipendiater Arkeologi: FK Thomas Staub Filologi: FK Moa Ekbom, FK Per Sandström Arkitektur: Ark. Caroline Olsson Det allmänna stipendiet, Konstvetenskap FK Jan Ahlklo Helårsstipendiater Arkeologi: FK Monica Hellström Konstvetenskap: FK Märit Simonsson Arkitektur: Ark SAR Ebba Hallin Det allmänna stipendiet, Litteraturvetenskap FD Karin Dahl Projektanställda forskare FD Erik Eliasson, FD Agneta Freccero, FD Ulf R. Hansson Grävstipendiater: Janet Abrahamsson, Hampus Olsson, Sophia Winge 4

5 Lerici stipendiater FK Robert Azar FK Anna Gustafsson Fondazione Famiglia Rausings postdokstipendiat Anna Ahrenbergs Romstipendium FD Frederik Whitling Arkitektstudent Gustav Hultman 5

6 Den utvecklingslinje gällande breddningen av verksamheten som planerades i VP 2010 följdes upp under år I det fortsatta utvecklingsarbetet tillmötesgick Rominstitutet de önskemål som uttryckts i Forskningspropositionen, 2008/09:50, sid Undervisningen har bestått av ett ökat utbud av kurser i internationellt samarbete eller i samverkan med svenska lärosäten. Flera workshops och konferenser kring forskningsprojekt som är knutna till institutet via tjänster och stipendier har genomförts. De tre forskare som anställdes på institutet med lönemedel från Vetenskapsrådet (VR) har bidragit till verksamheten. Innehavaren av postdokstipendiet finansierat av Fondazione Famiglia Rausing och SIR (subventionerat boende och arbetsplats) för läsåret 2011/12 har bidragit till undervisningen och planeringen av en workshop kring kulturarvsfrågor. Det utökade internationella samarbetet inom forskning och undervisning har fortsatt och flera projekt samverkar med forskningsinstitutioner som har specialistkompetens inom olika områden. Institutet vill med denna målsättning bredda och fördjupa samarbetet med italienska (och andra utländska) universitet och forskningsinstitut och ligga i linje med den internationalisering som eftersträvas av det svenska högskoleväsendet. Exempel på sådan samverkan är de aktuella projekten kring centrala byggnader i Rom från antiken, som kejsar Augustus hus på Palatinen och den senantika dopkyrkan i Lateranen och forskningen om pompejanska väggputser. Inom undervisningen har SIR samverkat i helt nya kurser. Forskare från SIR har undervisat på Forskarskolan i kulturhistoriska studier vid Stockholms universitet (FoKult) som under mars månad förlade en del av sin utbildning på SIR. Inom latinämnet har två nya kurser kunnat genomföras. En kurs på avancerad nivå i latinsk epigrafik och en kring studiet av Kejsar Augustus Res Gestae. Institutets anställda lärare bidrog till undervisningen i bägge kurserna. Vidare har SIR bidragit med undervisning på kursen Constantinople: Space and Representation in the Late Antique Metropolis som genomfördes i Istanbul 26 juni till 10 juli 2011 i samarbete mellan Center for antikstudier vid Århus universitet, Svenska forsknings-institutet i Istanbul och Svenska Institutet i Rom. Forskning De tre nya projektanställningarna finansierade av Vetenskapsrådet (VR) - Agneta Freccero (3 år, halvtid), Ulf Hansson (3 år), Erik Eliasson (3 år) - började sina anställningar i januari 2010 och dessa forskare har under perioder vistats vid institutet. Agneta Freccero har vidareutvecklat sin forskning kring pompejanska dekorationsputser, Ulf Hansson har forskat inom sitt projekt kring Adolf Furtwängler och den stora systematiseringen av antiken, Erik Eliasson har forskat inom begreppet om moraliskt ansvar och rationellt handlande hos de tidiga grekiska kommentatorerna av Aristoteles Nikomakiska Etik. Det nya tvärvetenskapliga forskningsprojektet kring ickeförstörande undersökningsmetoder (multispectral imaging techniques) för att dokumentera och analysera värdefulla kulturhistoriska byggnader och miljöer arbetar nu med kejsar Augustus hus på Palatinen (Casa di Augusto) som fallstudie. Samarbetet består av en forskargrupp med bas vid Lunds Universitet och CNR-IFAC i Firenze som arbetat tillsammans i flera år med liknande undersökningar och nu tillsammans med SIR och en rad expertgrupper från olika institutioner i Rom. Projektet arbetar även med att skapa ett nätverk av forskare på UCLA och Getty Conservation i Los Angeles. Pompejiprojektet har framgångsrikt genomfört en skanning i Pompeji för att framställa olika sorters 3D-modeller för vetenskapligt studium och förmedling. Liknande arbete med metodutveckling har varit målet för Lateranprojektet i det utvidgade samarbetet med Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Förutom att skapa en tredimensionell dokumentation av en antik byggnad vill man också pröva och utvärdera hur olika metoder för 3D-dokumentation kan underlätta analys, rekonstruktion och tillgänglighet. Publiceringsarbetet med tidigare framgrävt material från San Giovenale har gått framåt, en publikation har kommit ut och ett manuskript är levererat. Kontakter har tagits för att kunna färdigställa halvfärdiga manus som avlidna medarbetare inte hunnit avsluta och det verkar finnas lösningar på de problem som uppstått i samband med detta. Den satsning som Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har gjort för forskning inom förmodernitet genom att utlysa särskilda fondmedel för nya projekt, har resulterat i flera nätverksbildningar. Virtus Heroica och A Traveller in Rome är direkt knutna till institutets administration. Andra, t.ex. 6

7 Trojan Tales och TA HIERA, involverar forskare anställda vid Institutet men administreras från universitet i Sverige. Nätverket Inscripta har genererat både konferenser och en universitetskurs. Ur forskningsprojektet Via Tiburtina som avslutats i sin nuvarande form har utvecklats ett nätverk kring kulturarvsfrågor, Samtal in Situ. Nätverket är tänkt att involvera forskare vid SIR som forskar kring historiebruk, kulturarv, museologi och förmedling. Undervisning Under vårterminen hölls den arkeologiska kursen åter på Rominstitutet efter ett års uppehåll. Rekryteringen var god och kursdeltagarna var mycket aktiva och motiverade. De ökade och mer integrerade inslagen av kulturarvsfrågor på olika kursmoment uppskattades mycket av studenterna. Den nya kursen inom konstvetenskap, Konst och kontext i barockens Rom. Museipraktik igår och idag, som ges i samarbete med Nationalmuseum och Högskolan på Gotland, genomförde en veckas fältstudier på institutet under mars månad. Den har utgjort ett värdefullt komplement till den sedvanliga stora konstvetenskapliga kursen och även visat på fördelarna med nätbaserad undervisning. Det samarbete med Royal Netherlands Institute i Rom som startat 2010 med genomförandet av den gemensamma kursen Archaeology, heritage management and urban planning. Past, present & future har fortsatt. Övriga samarbetspartners var Facoltà di Architettura - Roma Tre, Dipartimento di Architettura DiAR - Università Roma La Sapienza, CLUE/VU-University Amsterdam, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet, som bidrog med visningar, föreläsningar och i förekommande fall handledning. Kursdeltagarna kom från Holland, Sverige och Italien. All undervisning skedde på engelska. Under hösten gavs den sedvanliga 10-veckorskursen i konstvetenskap med delvis nytt innehåll, exempelvis lades under sista veckan tonvikt på 1900-talets stadsbyggande och arkitektur. Rominstitutets samarbete med Universitet i samverkan för internationalisering (USI) har fungerat mycket tillfredsställande och ökat institutets synlighet både på svenska universitet och på Roms universitet (Roma Tre). På hösten 2011 gavs för tredje och sista gången (i nuvarande form) kursen Kommunikativ variation i tid och rum. Meningen är att den skall fortsätta och ändras till 15 hp och integreras i existerande program vid de svenska lärosätena. Den ska också bli en del av det ordinarie utbudet vid Roma Tre och ges igen nästa gång i 2013, ett planeringsmöte ska hållas i Rom i april Bokpresentationer De italienska utgåvan av Santillo Frizells bok om pastorala landskap, Lana, carne, latte. Paesaggi pastorali tra mito e realtà presenterades vid fyra olika tillfällen, varav författaren kunde närvara i Stockholm, Blera och Udine. Föreläsningar, seminarier, utställningar och andra aktiviteter Institutets seminarieverksamhet har varit god, alla storstipendiater och andra besökande forskare har hållit seminarier på institutet. Stipendiaterna har varit mycket aktiva även utanför institutsmiljön, de har hållit föreläsningar på andra institutioner i Rom och deltagit i konferenser och utställningar. Skulpturutställningen med sju nordiska skulptörer, som alla arbetat i stenbrotten i Carrara, var ett lyckat och annorlunda inslag i institutets verksamhet. Barbro Santillo Frizell Kurs på avancerad nivå i Antikens kultur och samhällsliv (15 hp) 24 januari-1 april 2011 Kursansvariga lärare: Barbro Santillo Frizell och Simon Malmberg Deltagare: Richard Ramanius (Stockholms Universitet), Tess Paulson (Stockholms Universitet), Oskar Nordell (Uppsala Universitet), Sara Lindvall (Lund Universitet), Robin Rönnlund (Stockholms Universitet), Axel Frejman (Uppsala Universitet) Programmet framgår av bilaga, s. 29 Kursen fokuserade i år på områdena kulturlandskapet, den romerska staden och museologi. Det nya kursupplägg som genomfördes 2008 och 2009, hade utfallit väl och behölls även för 2011, med goda resultat. Tonvikt har lagts vid den romerska staden och dess utveckling utifrån sex teman: underhållning, ekonomi, boende, vatten, centrum och periferi med exempel från Rom, Pompeji, Herculaneum och Ostia. Kulturlandskapet studerades genom seminarier och exkursioner i Lazio och Umbria. 7

8 Under Etrurienexkursionen besöktes San Giovenale, Blera, Tuscania, Viterbo, Tarquinia, Vetulonia, Roselle och Vulci. Museologitemat fick också ett utvidgat program med nya undervisningsmoment kring staden Roms kulturarv. Deltagarna var synnerligen motiverade och ambitiösa. Barbro Santillo Frizell & Simon Malmberg Konst och kontext i barockens Rom - Museipraktik igår och idag Kurs på avancerad nivå (7,5 hp) i samarbete mellan Svenska Institutet i Rom, Nationalmuseum och Högskolan på Gotland. 18/1 31/3 (halvfart) och nätbaserad med två exkursioner Fältarbete i Rom: Museipraktik igår. 1-5 mars Kursansvariga lärare: Sabrina Norlander Eliasson och Johan Eriksson (Högskolan på Gotland). Övriga lärare: Manola Ida Venzo (Archivio di Stato di Roma). Programmet framgår av bilaga, s. 30 Formellt gavs kursen av Högskolan på Gotland, vars stora fördel i sammanhanget låg i dess webborienterade undervisningsformer vilket underlättade arbete och logistik. Intresset för kursen blev mycket högt med ett sjuttiotal ansökningar till tio platser. Vi beslutade därför att acceptera tretton studenter. Kursen gick av stapeln, för andra året i rad, under perioden januari-mars och utnyttjade flera olika undervisningsmetoder. Samarbetet med Högskolan på Gotland erbjöd möjligheten med en undervisningsplattform på webben. Seminarier inriktade på museiväsendets formerande i allmänhet och de romerska tidiga museerna i synnerhet förberedde studenterna för de kommande fältveckorna i Stockholm och i Rom. I februari inleddes en intensiv undervisningsvecka vid Nationalmuseum där vi initialt riktade undervisningen mot museets historia med särskild hänvisning till den italienska målerisamlingens uppbyggnad och inträde i museet. Därefter vidtog undervisningen kring modern museipraxis. Museets personal i form av intendenter, tekniker, arkivarier och konservatorer bidrog generöst med initierade föreläsningar kring det dagliga arbetet på ett stort konstmuseum. Studenterna fick, tillsammans med konservator Britta Nilsson, djupstudera de verk som utgjorde deras examinationsuppgifter och lära sig hur konstverk hängs, packas och hanteras inför transporter eller stora utställningar. Ett viktigt undervisningsmoment utgjorde den konsthistoriska forskningens speciella förutsättningar vid ett museum. I mars vidtog fältvecka i Rom där fokus flyttades till det historiska perspektivet och studenterna fick möjlighet att på plats studera konstmuseernas framväxt från de privata 1500-talssamlingarna via Kyrkostatens stora offentliga satsningar under 1700-talet och fram till nationalstaten Italiens nya museipolitik. Sammantaget examinerades tolv studenter av tretton och kursen kommer även att ges under Sabrina Norlander Eliasson Vad är kulturhistoria - exemplet Rom (7,5 hp) Forskarskola för kulturhistoriska studier, Stockholms Universitet (7,5 hp) 6-12 mars Kursansvariga lärare: Peter Gillgren, Mats Hallenberg. Deltagare: Anders Andrén, Anders Cullhed, Eva- Carin Gerö, Inga Sanner, Pelle Snickars, Birgitta Svensson, Anna Källén, Elisabet (Lisa) Ehlin, Adam Hjorthén, Anders Lindström, Matts Lindström, Elisabeth Niklasson, Elisa Rossholm, Robin Wahlsten-Böckerman, Frederik Wallenstein, Adam Wickberg-Månsson. Programmet framgår av bilaga, s. 30 Kursen är en introduktion till kulturhistorisk forskning för de doktorander som antogs till forskarskolan Kursens tyngdpunkt låg på ett internat i Rom den 6-11 mars, där kulturhistoriska perspektiv diskuterades med Rom som exempel. I kursen ingick även en litteraturdel och en slutredovisning av doktorandernas egna arbeten kring temat kulturhistoria med exemplet Rom. Stefania Renzetti Kurs på avancerad nivå i Latinsk epigrafik, 7.5 hp 6-27 april Kursansvarig lärare: Anna Holst Blennow. Övriga lärare: Olof Brandt, Lisa Hagelin, Kaj Sandberg, Simon Malmberg, Karin Tikkanen. Deltagare: Marie Andersson, Martina Finnskog, Johan Vekselius, Lovisa Brännstedt, Karin Knutson, Fredrik Tobin och Eva Olsson Karlberg. Programmet framgår av bilaga s. 31 Kursen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Svenska Institutet i Rom och kom till tack vare att flera personer i Sverige just nu ägnar sig åt epigrafisk forskning. Många av dem 8

9 är lärare på kursen och specialiserade på olika områden, till exempel klassisk epigrafik, antik graffiti och tidigkristen epigrafik. Tack vare det täcker kursen in en lång tidsperiod, från arkaisk tid via klassisk tid till medeltiden i Rom. Studenterna tillbringade tre veckor i Rom i april för att sedan skriva en större slutuppgift på hemmaplan. Under vistelsen i Rom varvades föreläsningar med övningsmoment ute i fält. Flera exkursioner i Rom ingick också, till exempel en till Forum Romanum där studenterna bland annat fick studera segermonument, och en längs Via Appia, den viktigaste tillfartsvägen till Rom söderifrån under antiken. Anna Holst Blennow Archaeology, Heritage Management and Urban Planning in Rome. Past, present and future. International MA course (5 ECTS). 24 maj - 7 juni Kursansvariga lärare: Gert-Jan Burgers och Barbro Santillo Frizell. Övriga lärare från SIR: Hans Bjur, Håkan Hökerberg, Simon Malmberg, Jonathan Westin, Frederick Whitling Deltagare från SIR: Susanne Karlsson (Göteborgs Universitet), Maria Morrone (Stockholm Universitet), Hampus Olsson (Uppsala Universitet), Kathleen Puglisi (Göteborgs Universitet), Moohammed Wasim Yahia (LTH), Maj-Britt Andersson Programmet framgår av bilaga s. 31 Kursen gavs i samarbete mellan Royal Netherlands Institute i Rom och Svenska Institutet med deltagare från Holland, Sverige och Italien (sammanlagt 18). All undervisning gavs på engelska. Samarbetspartners var Facoltà di Architettura - Roma Tre, Dipartimento di Architettura DiAR - Università Roma La Sapienza, CLUE/VU-University Amsterdam, Institutionen för Kulturvård, Göteborgs Universitet, som bidrog med visningar, föreläsningar och i förekommande fall handledning. Kursens mål var att på plats i Rom ge studenterna redskap för att kritiskt kunna förstå och utvärdera det materiella kulturarvet och hur detta hanteras i den urbana utvecklingen, inom olika myndigheter och förvaltningar. Fem huvudområden, kejsarfora, Augustus mausoleum, Via Appia, Via Tiburtina och Monte Testaccio, utgjorde basen i det empiriska materialet. Examinationsuppgifterna presenterades av kursdeltagarna i grupper om tre (en student från varje land). Barbro Santillo Frizell 9 Constantinople - Space and Representation in the Late Antique Metropolis Sommarkurs på avancerad nivå i Klassisk arkeologi vid Århus universitet i samarbete med de svenska instituten i Istanbul och Rom 26 juni-10 juli 2011 Kursansvarig lärare: Birte Poulsen. Lärare från SIR: Simon Malmberg. Övriga lärare: Sarah Bassett, Haluk Çetinkaya, Arja Karivieri, Troels Myrup Kristensen, Mustafa Sahin. Deltagare: Lara Kenedy, Sigrid Kjaer, Petteri Lindblad, Maria Munkholt Christensen, Tuomas Mäkinen, Christina Videbech, Alison Wallace. Kursen behandlade Konstantinopels utveckling och topografi under stadens första sekler, ca e.kr. Den samlade sju studenter från Danmark, Finland och Storbritannien och lärare från Danmark, Sverige och Turkiet. Undervisningen skedde dels genom besök av lämningar och museer i Istanbul, exkursioner till Istanbuls omgivningar och till staden Iznik samt genom föreläsningar på svenska institutet i Istanbul. Simon Malmberg Kurs på avancerad nivå i konstvetenskap 26 september - 2 december Kursansvarig lärare: Sabrina Norlander Eliasson Övriga lärare: Håkan Hökerberg, Simon Malmberg, Märit Simonsson. Deltagare: Vendela Grundell (Stockholm), Miriam Johannesson (Södertörn), Ivan Karlsson (Umeå), Hanna Landström (Uppsala), Carl Mauzy (Amsterdam/Lund), Daniel Prytz (Gotland). Programmet framgår av bilaga, s. 33 Kursen i konstvetenskap gavs under perioden 26 september till den 2 december. Deltagarna, varav en var doktorand och de övriga på avancerad nivå, kom från lärosätena i Uppsala, Stockholm, Umeå och Göteborg samt Södertörns Högskola och Högskolan på Gotland. Under tio veckor studerades och diskuterades Roms konstnärliga förändring från antiken fram till 1900-talets första hälft. Programmet koncentrerades kring utvalda monument från respektive period med seminarier i kontext. Exkursioner i Roms omedelbara omnejd kompletterades av en veckas vistelse i Siena och Florens. Det pedagogiska revisionsarbetet av kursupplägget som initierats under föregående

10 läsår fortsatte framgångsrikt. Kursens traditionella upplägg samordnades med andra pedagogiska grepp såsom regelrätta föreläsningar på institutet, grupparbeten och textseminarier. Den senare undervisningsformen syftade till att tydligt bekanta studenterna med renässansens och barockens teoretiska synsätt med betoning på grundtexter. SNE fortsatte arbetet med att uppmuntra studenterna till ett vidare kritiskt förhållningssätt gällande hur konstvetenskap produceras samt vilka olika traditioner som Europa kan uppvisa gällande konstvetenskaplig metod. Inom grupparbetena förberedde och genomförde studenterna två dagars undervisning för varandra. Grupparbetet kompletterades av ett självständigt sådant där studenterna fick möjlighet att välja ett verk av konstnären Michelangelo Merisi da Caravaggio och författa ett PM enligt en av SNE utarbetad mall med åtföljande seminarium. Samma mall nyttjades vid samtliga redovisningstillfällen ute i fält och bidrog till stringens vid diskussionerna. Föreläsningarna på institutet medförde en större möjlighet att diskutera valda problem ofta i anslutning till seminarier på plats. Ett större utnyttjande av institutets egna lokaler i samband med undervisningen gav möjlighet till fördjupning av frågeställningar som inte lät sig göras i Roms av trafik alltmer belastade stadslandskap. Kursdeltagarnas ambitiösa och aktiva förhållningssätt bidrog till det synnerligen goda klimat som skapades i såväl undervisningssituationen som i institutets sociala liv. Sabrina Norlander Eliasson Eliasson (Göteborgs Universitet), Christopher Landstedt (Göteborgs Universitet), Ulrika Olsson (Göteborgs Universitet), Anna Radford (Göteborgs Universitet), Maja Dahlqvist (Göteborgs Universitet), Stefano Carpentieri (Roma Tre), Eleonora Cerqua (Roma Tre), Cristina De Lucia (Roma Tre), Valentina Murgolo (Roma Tre), Daniele Orsini (Roma Tre), Valerio Venturi (Roma Tre). Programmet framgår av bilaga, s. 36 Kursen genomfördes för tredje gången under höstterminen Kursen är ett samarbete mellan universiteten i Lund, Göteborg och Umeå, Università Roma Tre samt Svenska Institutet i Rom. Kursen (på 7,5 hp) läses delvis på distans via Lunds universitets lärandeplattform Luvit, men innehåller också två veckors samling i Rom med föreläsningar och fältarbeten. Studenter från alla 4 universiteten deltar, och som föreläsare medverkade i år en lärare vardera från de svenska universiteten, fem från Roma Tre och två från Svenska institutet. Fältarbetet ägde rum november. Under dessa veckor bestämmer studenterna teman för sina projekt, och tilldelas handledare utifrån valet av projekt. Examinationen sker på respektive hemuniversitet, men lärarna fördelar handledningen oberoende av studentens hemhörighet. Som tidigare gånger utgjorde Svenska institutet basen för undervisningen, och institutet bistod med lokaler och praktiska arrangemang. Utvärdering genomfördes i slutet av fältarbetsveckorna, och studenterna var genomgående mycket nöjda med såväl undervisning som organiseringen av kursen under dessa veckor. Gunhild Vidén Kommunikativ variation i tid och rum Masterexamensnivå (7,5 hp), november Huvudansvariga lärare: Eva Wiberg, Lunds Universitet; Gunhild Vidén, Göteborgs Universitet; Jonas Carlquist, Umeå Universitet; Paolo Broggio, Roma Tre. Övriga lärare: Roma Tre: Francesca Cantù, Edoardo Lombardi Vallauri, Paolo Mattera, Manfredi Merluzzi, Isabella Poggi, Raffaele Simone, Anna Lisa Tota; Svenska Institutet: Barbro Santillo Frizell, Simon Malmberg. Deltagare: Gunilla Sjöblom (Lunds Universitet), Anna-Lena Hirell (Lunds Universitet), Natasja Hovén Rivnac (Lunds Universitet), Lena Khan (Lunds Universitet), Rigmor Sterner (Umeå Universitet), Britten Dehlin (Umeå Universitet), Izabella Borzecka (Göteborgs Universitet), Claes Kejsar Augustus Res Gestae - text och kontext Kurs på avancerad nivå i latin vid Lunds universitet, 15 hp 29 augusti januari 2012 I Rom 7-10 december Kursansvarig: Cajsa Sjöberg. Övriga lärare från SIR: Simon Malmberg. Kursen ges inom ramarna för FokusRom, ett samarbetsprojekt mellan latinämnet och Antikens kultur och samhällsliv. Den vänder sig till dem som redan har gymnasiekunskaper i latin och vill friska upp och utveckla dessa genom läsning av latinsk originaltext. Den text som har studerats är Res gestae, där Augustus själv beskriver sina bedrifter. Texten fanns 10

11 efter Augustus död att läsa på bronstavlor vid hans mausoleum. Under kursen studerades själva texten och det rent språkliga samt de kontextuella aspekterna kring den. Under fyra kursdagar bedrevs undervisning i Rom, på Palatinen besöktes Augustus hus, Gripernas hus och Domus Augustana. Vidare Via Sacra, Forum Romanum samt Augustus Forum. Simon Malmberg Tjänster finansierade av Vetenskapsrådet Agneta Freccero: Pompejanska dekorationsputser (2010) Under 2011 har jag arbetat med undersökningar av material använt för dekorationsmåleri i Pompeji, ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Under en tidigare forskningsperiod identifierades åtta putsgrupper benämnda A-H. Under de sista veckorna påträffades en avvikande putstyp som verkade vara tidigare eftersom den hade ett brunaktigt utseende som inte stämde med övrigt material. Det nya projektet med fokus på tidiga dekorationsputser som inleddes 2010 har givit en del positiva resultat. Det är nu klart att det finns en arkaisk dekorationsperiod i vilken putsen har en annorlunda sammansättning. Dekorationer med denna putstyp kan stilistiskt dateras till det sena 400-talet eller tidiga 300-talet f.kr, och är samtidiga med den samnitiska stadsmuren. Resultatet bekräftas av provanalyser vid CNR/ ICVBC i Florens. För närvarande väntar jag på resultat från universitetet i Pisa där en vulkanolog studerat ett urval prover. Ett annat resultat är att de skillnader som jag noterade i grupp A, putser använda för Förstastilsmåleri, har bekräftats. Grupp A är nu indelad i två undergrupper Aa och Ab, av vilka Aa tillhör de tidigaste dekorationerna, grovt räknat från sensamnitisk tid fram till mitten av 100-talet f.kr, medan grupp Ab återfinns under den senare periodens Förstastilsmåleri efter ca 120 f.kr. Under projektperioden har prover i 20 hus undersökts. I tolv hus har i första hand tidiga putser studerats. De övriga åtta husen tillhör insula V 1, det svenska projektet, och där har putser från samtliga perioder undersökts och dessa är nu insorterade i mitt system. Alla relevanta uppgifter har registrerats i en databas för kvantitativ analys. Databasen beräknas vara färdig under våren 2012, då bildmaterialet infogats. Det är min avsikt att avsluta undersökningen under våren 2012 och publicera resultatet i en slutrapport, varefter jag tänker bearbeta det för att sammanställa en mer läsvänlig större artikel eller en bok som innefattar resultaten av de båda undersökningarna av pompejanska dekorationsputser. Agneta Freccero Ulf Hansson: The Linnaeus of Classical Archaeology : Adolf Furtwängler and the great systematization of Antiquity (2010) Jag har varit tjänstledig under större delen av året (vt och ht 2011), men har under sommaren och december månad arbetat heltid med mitt VRfinansierade forskningsprojekt med titeln Arkeologins Linné: Adolf Furtwängler och den stora systematiseringen av antiken. I projektet studeras den tyske arkeologen Adolf Furtwänglers ( ) vetenskapliga produktion och eftermäle utifrån tre sinsemellan mycket olika pionjärpublikationer som idag anses höra till antikvetenskapens klassiker: Olympia IV (1890), Meisterwerke der griechischen Plastik (1894), och Die antiken Gemmen (1900). Furtwänglers stundom okonventionella arbetsmetoder rekonstrueras och analyseras utifrån ett omfattande opublicerat arkivmaterial bestående av olika manuskriptversioner, anteckningar, korrespondens, fotografier mm. Studien inbegriper vidare de tre nämnda publikationernas komplexa och ibland mycket utdragna receptionsprocesser inom forskarsamhället. Årets arbetsinsats har mestadels bestått i kompletterande arkiv- och litteraturstudier i Rom, München och Berlin, färdigställandet av ett längre artikelmanus, samt planering av en större internationell konferens som avses äga rum på Institutet under Bibliografi 2011: Ulf R. Hansson, Studiet av den etruskiska glyptiken, Medusa 2011:1, Ulf Hansson 11

12 Erik Eliasson: Begrepp om moraliskt ansvar och rationellt handlande hos de tidiga grekiska kommentatorerna av Aristoteles Nikomakiska Etik (2010) Projektet analyserar hur de tre tidigaste kommentatorerna av Aristoteles Etik, nämligen Aspasius, en anonym kommentator till EN II-V, och Alexander av Afrodisias, under 200-talet e. kr. förändrade centrala aspekter av den aristoteliska handlingsfilosofin. Verksamheten inom projektet under 2011 har fokuserats på den anonyma kommentaren till EN bok II-V. I en längre artikel som nu reviderats för publikation, The Anonymous Peripatetic Commentary In EN II-V on the voluntariness of virtue, drivs tesen att kommentaren presenterar unika argument till försvar för Aristoteles habitueringsbaserade förklaring av moraliskt ansvar i EN III.5, och således att tidigare forskning har förbisett hur substantiell kommentaren är, även i de filosofiska detaljerna. I två ytterligare artiklar sätts kommentaren i sin filosofiska kontext. Då tidigare forskning ofta varit ospecifik i dateringen av kommentaren, saknas tyvärr seriösa försök till detta. I den första artikeln The date and significance of the agnoscitur of Atticus philosophus platonicus argumenteras för att den med kommentaren samtida medelplatonikern Attikos delvis feldaterats av tidigare forskning, p.g.a. misstag i läsningen av de kronografiska källorna, vilket har betydelse för dateringen av kommentaren och för dess placering i sin filosofiska kontext. I artikeln A late second-century debate on human agency: Atticus and the anonymous commentator on EN II-V, drivs tesen att måltavlan för Attikos i dennes delvis bevarade verk Mot dem som använder Aristoteles för att tolka Platon, där en oidentifierad Peripatetiker ofta figurerar, är just den anonyme Aristoteleskommentatorn, samt att den senare i sin kommentar har utvecklat argument som bemöter denna medelplatonska kritik av Aristoteles habitueringsbaserade förklaring av moraliskt ansvar. De senare två artiklarna beräknas skickas för publikation under första kvartalet 2012, och något av materialet kommer att presenteras i seminarieform vid Svenska Institutet i Rom våren I Juni 2011, presenterades material från den första artikeln vid filosofiämnets svenska ämneskonferens Filosofidagarna, i Göteborg, där undertecknad var inbjuden som öppningstalare för sektionen filosofins historia. Erik Eliasson Projekt och grävningar Italienska 1900-tals författarinnor i Sverige: översättning och mottagande (2011) Projektet syftar till att presentera en studie om översättning och spridning av italienska 1900-tals författarinnors verk till svenska. Studien genomförs i ett tvärvetenskapligt perspektiv med metoder från receptions-, översättnings- och genusvetenskap. I samband med Italiens firande i mars 2011 av 150 år som enad nation kan vi konstatera att det nya landets litteratur inte har varit föremål för många forskningsprojekt. Flera italienska författarinnor har överhuvudtaget inte översatts till svenska. Hur kommer det sig att de stora namnen bland italienska författarinnor, som exempelvis Alba de Cespedez, Natalia Ginzburg och Elsa Morante, inte är mer närvarade på den svenska litteraturscenen? Allra mest påtagligt är Grazia Deleddas fall, Nobelpristagare i litteratur Många av hennes böcker kom ut på svenska i början av seklet, men sedan den sista boken trycktes på svenska 1931 har det varit tyst. Att tillgodogöra sig litteratur från andra europeiska länder är en central del i den europeiska integrationen. Översatt litteratur har visat sig vara ett effektivt objekt för att studera mekanismerna för hur vi ser och mottar varandra, eftersom kultur är en inneboende del i texten själv. Karin Dahl Belastat kulturarv. Arkitektur och retorik i 1900-talets totalitära stater i Europa (2011) Projektet startar i januari 2011 och kommer huvudsakligen att förläggas till Rom, där den fascistiska arkitekturen med dess symboler och budskap skall studeras ur ett kulturarvsperspektiv. Förhållningssättet till detta problematiska kulturarv kommer också att jämföras med inställningen i andra europeiska stater med totalitärt förflutet, främst Tyskland och det forna Östeuropa. Håkan Hökerberg 12

13 Postdoktoralt redigeringsarbete av Erland och Ragnhild Billigs outgivna historik över Svenska Institutet i Rom (2011) Postdoktoralt redigeringsarbete av Erland och Ragnhild Billigs outgivna historik över Svenska Institutet i Rom /1950 Redigeringsarbetet med paret Billigs opublicerade historik planeras ges ut i Svenska Institutets i Rom skriftserie. Billigs historik utgör en viktig länk till fördjupad förståelse av det svenska Rominstitutet före, under och efter andra världskriget. Erland och Ragnhild Billig var båda stipendiater vid Rominstitutet under krigsåren (där de även träffades de gifte sig i Stockholm under ett samtida besök i Sverige). Publikationen av Billigs historik beräknas bidraga till förståelsen av svenska antikstudier i ett historiskt perspektiv, av svensk neutralitet och vetenskapshistoria, samt av den klassiska traditionens roll i det för- och efterkrigstida Europa. Frederick Whitling Casa di Augusto (2010) Under 2009 startade det tvärvetenskapliga forskningsprojektet om Casa di Augusto på Palatinen med syfte att använda ickeförstörande undersökningsmetoder för att dokumentera, samläsa och analysera tillståndet i vissa rum inför kommande restaurering och konservering av historiska material. Projektet har fokuserat på studier av tre rum som är stängda för allmänheten. Målet är att dokumentera och analysera de originalfresker på väggytorna som finns kvar från Augustus tid, historiska tillägg samt lagningar som gjorts av målningarna. Likaså genomförs en kartläggning av biologisk påväxt på vissa av ytorna. Syftet är framförallt att använda den portabla utrustningen för undersökningar i fält, in situ, för att identifiera material, förstå förändringsprocesser på plats och den biologiska aktiviteten utan att ta prover, samt att dokumentera och visualisera inför kommande åtgärder eller inför en riktad provtagning. Mot bakgrund av tidigare förberedande studier av prover från freskerna genomfördes studier på plats under mars 2011 med forskare från Sverige och Italien. Förutom traditionell uppmätning, fotodokumentation, 3D laser scanning och UVinduced fluorescence scanning av utvalda sektioner har prover tagits och analyser visar på en god möjlighet till samläsning och flera intressanta resultat. Samarbetet består av en tvärvetenskaplig forskargrupp med bas vid Svenska Institutet i Rom samt Lunds Universitet, CNR-IFAC i Florens och Soprintendenza Archaeologica di Roma, i samarbete med konservatorer, arkitekter, arkeologer, kemister och biologer från Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) och Università di Roma La Sapienza, Facoltà di Architettura Valle Giulia. Under september 2011 presenterades delar av projektet vid den internationella konferensen Lasers in the Conservation of Artworks (LACONA IX) i London av V. Raimondi och J. Hällström med publikation av en artikel. Projektet har tidigare tacksamt tagit emot medel från Ghils fond och Fondazione Famiglia Rausing och avslutar nu med sammanställning av resultat genom artiklar/rapporter. Jenny Hällström Moving through the Gate: traffic systems and urban nodes in Roman Italy (2010) Processions, Passages and Promenades in Ancient Rome Internationell forskningsworkshop vid de svenska och norska instituten i Rom, 2-4 maj 2011 Workshopen behandlade hur och varför man rörde sig i antikens Rom och hur dessa rörelser påverkade stadens utveckling. Den arrangerades av Simon Malmberg, forskarassistent vid Svenska Institutet i Rom, Jonas Bjørnebye, postdoktor vid Norska Institutet i Rom och Ida Östenberg, forskare vid Göteborgs universitet och innebar ett samarbete mellan de svenska och norska instituten i Rom och projektet FokusRom vid Lunds och Göteborgs universitet. Workshopen samlade arton forskare från sju länder (Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien och USA) och fem ämnen (klassisk arkeologi, antikhistoria, historia, klassiska språk och religionsvetenskap). Tidsramen var också bred, från senrepubliken till senantiken, men alla var förenade av sitt intresse för staden Rom och för urbana rörelser. Den andra maj inleddes workshopen med två offentliga föreläsningar på Norska Institutet: Ray Laurence presenterade en översikt av forskningen om urbana rörelser med fokus på Rom och Pompeji, medan Michele Salzman talade om hur kristendomen kan ha påverkat hur folk rörde sig i senantikens Rom. Dagen avslutades med en mottagning på Norska Institutets 13

14 terass. Följande dag var Svenska Institutet värd. Programmet var uppdelat i tematiska sessioner, varvade med tid för gemensamma diskussioner. Man talade om den våldsamma sidan av gatulivet, men också hur rörelser kunde skapa sammanhållning och förmedla politiska budskap, samt diskuterade religiösa processioner. Den sista dagen tillbringades på norska institutet, denna dag med fokus på den manliga respektive kvinnliga elitens rörelser. Workshopen avslutades sedan på ett passande sätt, med en gemensam vandring längs ett av Roms bevarade antika gatunät i stadsdelen Subura. The Moving City uppnådde vad vi föresatt oss: att skapa förutsättningarna för givande diskussioner och ny forskning kring rörelsens betydelse i det antika Rom. Gensvaret från deltagarna har varit mycket positivt, och man framförde önskemål om att en uppföljande workshop ska arrangeras. Detta är något vi hoppas kunna genomföra under nästa år, då vi också kommer att arbeta med att publicera våra resultat. Slutligen vill vi rikta ett varmt tack till alla deltagare, till de norska och svenska instituten, till institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet, och till Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien. Simon Malmberg Behind Double Walls: elite nuns and cultural consumption in Early Modern Rome (2008) Projektet studerar kvinnliga klostermiljöer i Rom under perioden och utgår ifrån valda teman som behandlar klosterkomplexens arkitektoniska uppbyggnad i relation till religiösa påbud och liturgi samt praktiska och sociala flöden. Vidare studeras estetiska konsumtionsmönster möjliga för adliga nunnor samt ceremoniella och scenografiska aspekter knutna till den religiösa propagandaapparaten. Projektet drivs av Sabrina Norlander Eliasson och har tidigare varit finansierat av Vetenskapsrådet. I nuläget planeras en publikation med det tilltänkta engelska förlaget Ashgate Publishing. Bokens disposition och innehåll anges i det följande. I. 'Humble virgins': poetical expressions of social bounds and the role of the elite nun. Det här kapitlet diskuterar den adliga nunnans sociala position inom samhället och familjestrukturen. Ett viktigt material utgörs av tillfällighetsdikter som beställdes av familjerna i samband med att dottern gick i kloster. Dikterna 14 följer specifika scheman och relaterar till ursprungsfamiljens sociala status och den blivande nunnans rang som världslig och ickevärldslig dam av börd. Ytterligare en diskuterad materialkategori utgörs i det här kapitlet av porträtt av nunnor som ofta förfärdigades av ursprungsfamiljen i samband med klosterintag. II. Dowries for a spiritual marriage: material culture and family networks in the convent milieu. Det här kapitlet diskuterar flödet av konstföremål in i klostret i samband med en nunnas intagning. Kapitlet analyserar hemgifternas beskaffenhet och relationen mellan status och tillgång på estetiska objekt. Ett viktigt inslag här utgörs av skillnaden mellan korsyster och edukand, dvs en nunna som avlagt klosterlöften och en flicka som vistas i klostret för att uppfostras. Viktigt material utgörs här av hemgiftskontrakt och testamenten. III. Open access and forbidden space: the convent as a social body. Det här kapitlet diskuterar klostret som social arkitektur i relation till det religiösa livets regleringar kring "öppen" och "sluten" arkitektur. Den sociala arkitektur som klostret representerade var platsen för liturgi, men också bostäder, festligheter av både profan och sakral karaktär, kulturella aktiviteter som teater, social reträttplats för kvinnor utanför ordern samt en plats där kvinnor som indirekt befann sig utanför samhällstrukturen fortfarande kunde komunicera med omvärlden enligt specifika regler. Eftersom flertalet av de kloster som studeras inte längre är i bruk, ofta är kraftigt ombyggda för moderna ändamål (polisstationer, postkontor etc) eller helt enkelt inte längre existerar, är rekonstruktionen och funktionen rörande dessa miljöer avvhängig olika typer av dokumentation. Exempel är partiellt ritningsmaterial (ofta ofullständigt), kartor, visitationsprotokoll, inventarier, memorialer och brev. Sabrina Norlander Eliasson Italian Paintings in the Nationalmuseum: three centuries of collecting (2008) Nationalmuseums forskningsavdelning, men drivs av Sabrina Norlander Eliasson i samarbete med Daniel Prytz (NM) och Johan Eriksson (Högskolan på Gotland). Nationalmusei samling av italienskt måleri uppgår idag till omkring 800 verk med en kronologisk spridning från högmedeltid till talet. Samlingens historia är mångfacetterad och

15 utgör ett intressant instrument för att diskutera receptionen av och synen på italiensk konst i Sverige från den tidigmoderna tiden fram till idag. Syftet med projektet är att färdigställa en vetenskaplig katalog över samlingen där varje enskilt verk studeras i egen sak samt i relation till det sammanhang i vilket det förvärvats. Projektet arbetar även med en rad frågeställningar som rör den italienska målerisamlingens koppling till Nationalmuseums institutionella historia och de kriterier som styrt förvärvandet och utställandet av italiensk konst i museet under 1800-och 1900-talen. Ett vidare syfte med projektet är att stimulera till utbildning av en yngre kompetens på området. Kursen Konst och kontext i barockens Rom. Museipraktik igår och idag ges under vårterminen i samarbete mellan Svenska Institutet, Högskolan på Gotland och Nationalmuseum för 10 studenter på avancerad nivå. I kursen används den italienska samlingen som ett konkret studiematerial. Sabrina Norlander Eliasson Lateranprojektet (2004) Under 2011 fortsatte projektet New methods for documentation and analysis in building archaeology som har Lateranbaptisteriet som forskningsobjekt och är ett samarbete mellan Svenska Institutet i Rom, Riksantikvarieämbetet, Vatikanmuseerna och Påvliga Institutet för Kristen Arkeologi. Huvudsyftet för projektet är inte bara att skapa en tredimensionell dokumentation av en antik byggnad utan också att pröva och utvärdera olika metoder för 3Ddokumentation och hur de kan underlätta också analys, rekonstruktion och tillgänglighet. Projektet inleddes 2008 som en tredimensionell utveckling av en tvådimensionell stratigrafisk analys som inleddes 2005 i ett samarbete mellan Svenska Institutet och Påvliga Institutet för Kristen Arkeologi. Det projektet innebar ett viktigt genombrott i forskningen om denna senantika byggnad. Under hela 1900-talet kretsade diskussionen om byggnaden bara om lämningarna under jord trots att de senantika väggarna befriades från puts redan 1966 och alltså fick stå som ett outnyttjat källmaterial i flera årtionden. Utvecklingen av tillämpningen av stratigrafisk analys också på stående byggnader ledde till att en sådan analys påbörjades 2005 men med helt tvådimensionella redskap som rektifierade foton som grund för analytiska CADteckningar. Erfarenheterna som gjordes i detta fältarbete visade att den tredje dimensionen kunde vara värdefull för analys, rekonstruktion och tillgänglighet. Ett pilotprojekt genomfördes 2010 med medel från Gihls fond och Svenska Institutet i Rom och innebar att en utvald del av byggnaden dokumenterades med laser scanner. Nya medel beviljades av Riksantikvarieämbetet för projektets fortsättning. En ny kampanj genomfördes i september Hela utsidan av byggnaden dokumenterades både med laser scanner och en teknik som kallas structure from motion eller photo scan där en tredimensionell modell skapas med hjälp av foton från en vanlig digitalkamera och en särskild programvara. Resultatet är en färdig tredimensionell modell av hela byggnades utsida. Det bekräftar att photo scan kan användas på en så stor och komplex byggnad som Lateranbaptisteriet. Resultat och utvärdering presenterades i rapporten av Agostina Appetecchia, Olof Brandt, Hanna Menander, Håkan Thorén: UV rapport 2012:1. New methods for documentation and analysis in building archaeology -prestudy (www.raa.se). Projektet har presenterats på olika seminarier. Hanna Menander och Håkan Thorén höll en föreläsning på ämnet Documentation of Swedish and Italian sites using laser-based techniques på seminariet Laser for Cultural Heritage. Italy - Swedish Bilateral Workshop på Italienska kulturinstitutet i december Hanna Menander har presenterat arbetet på RAÄ UV Östs arkeologiska seminarium. Håkan Thorén har presenterat projektet på CAA-SE-konferensen i Uppsala i november Olof Brandt höll föreläsningen L esperienza del Seminario di Studio Internazionale sul Battistero lateranense på seminariet Alle origini di Albenga cristiana: nuove prospettive di ricerche e studi i Albenga i juli Under fältarbetet i september hölls ett seminarium på Svenska Institutet i Rom med titeln New documentation and analysis processes: evaluation of the ongoing work at Lateran baptistery. Projektet har också presenterats i artikeln Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocess i en kommande publikation om resultaten från FoU-medel I januari 2012 presenterades projektet av Hanna Menander och Olof Brandt på kulturarvsseminariet Kulturarv, tradition, förmedling. Romerska fallstudier in situ på Svenska Institutet i Rom. Under 2012 kommer arbetet att koncentreras på analys, tolkning, rekonstruktion och tillgänglighet, med ett kortare fältarbete och två 15

16 workshops, en i Rom och en på seminariet Digital Humanities i Lund. Olof Brandt Pompeji Insula V 1(2000) Pompejiprojektets fältarbete ägde rum från början av september till mitten av oktober och följde två syften. Det första var att fortsätta med dokumentationen och undersökningen av tabernae och mindre enheter längs huvudgatorna i Insula V 1. Det andra målet var att pröva laserskanning för 3D-modellering i olika typer av rum i två av de större husen. Deltagare var Prof. Anne-Marie Leander Touati (Projektansvarig), Thomas Staub (Fältarbetsledare), FD Henrik Boman, FD Reneé Forsell, Susanna Blåndman, Mats Holmlund, Hans Thorwid, Linnea Johansson, Fanny Kärfve, Patrik Klingborg, Hans Rauch och för scanningen Nicolò Dell Unto, Matteo Dellepiane, Marco Callieri, Eliana Siotto, Carolina Larsson och Stefan Lindgren. Fältkampanjen kunde genomföras tack vare det finansiella stödet av Stiftelsen Enboms donationsfond, stiftelsen Gihls fond, Fahlbeckska Stiftelsen, Fondazione Famiglia Rausing och Lunds Universitets Humanistiska Laboratorium. Inom den första delen dokumenterades och undersöktes väggar och golv i V 1,1.32, V 1,2, V 1,8, V 1,17, V 1,19, V 1,29 och delvis i V 1,28. Denna dokumentation i ord, foton och ritningar kommer att tillföras den web-baserade publikationen insula.php. Vid sidan om detta dokumentationsarbete var det även vårt mål att leta efter indikationer för de olika gatu-relaterade enheternas funktion och deras relation till de större bostadshusen, som dominerar kvarteret. Rester av hittills okända uppmurade respektive nersänkta (brunnar eller kar) strukturer, som tyder på produktiva aktiviteter påträffades både i V 1,8 och i V 1,17. Inga motsvarande strukturer påträffades i V 1,19 och V 1,29, vilket kan betyda att dessa lokaler användes till försäljning av produkter som producerades på annan plats, eller att eventuella produktionsrelaterade strukturer var utförde i material som inte har bevarats. Funktionen av V 1,1.32 som gatukök har varit känt sedan tidigare och lika så V 1,2s funktion som tvätteri. V 1,28 var ett mindre bostadshus. För att undersöka frågan om relationerna mellan dessa mindre enheter och de dominerande husen undersöktes rester av övervåningar och dörröppningar i syfte att se om enheterna kommunicerat i ett tidigare skede. Detta skulle utgöra en indikation av samhörighet/samägande i enligt vad vi vet om antika romerska parceleringsbestämmelser. En vidare indikator på samhörighet kan ses i det gemensamma användandeet av vattenresurser. I ett antal enheter kunde det fastställas, att rent överskottsvatten ur ett hus leddes vidare till grannenheten, där det försörjde en cistern och därmed utgjorde bruks eller dricksvatten där. Även användandet av gemensamma avloppssystem eller sjunkbrunnar, som fastställdes i många fall, upplyser om samhörighet lokalerna emellan. Laserskanning utfördes av flera skäl: att pröva metoden i sig, att pröva kapaciteten av den medförda utrustningen för dokumentationen av de olikt dimensionerade pompejanska rummen och att förse projektet med utgångsmaterial för 3D modeller, både av det aktuella tillståndet och som virtuella modell av några av husen. Detta arbete utfördes som ett samarbete mellan forskare och tekniker från Lunds Universitets Humanistiska Laboratorium, från Istituto di Scienza e Tecnologia dell Informazione A. Faedo i Pisa och från Arkeologiska Institutionen vid Lunds Universitet. Resultaten översteg med stor marginal förväntningarna. De kompletta husen V 1,23.26 (Caecilius Iucundus hus) och V 1,7 (Bronstjurens hus), sammanlagt omkring 45 rum, med tillhörande tabernae, fasader och omgivande gaturum blev komplett dokumenterade på mindre än en vecka. En första modell av V 1,23.26 kunde visas för deltagarna redan på morgonen av andra dagens scanning. Studiebesök gjordes hos ett italienskt forskarlag under ledning av F. Pesando, denna gång i kvarteret IX 7, där de främst arbetar med att gräva ut rester, som tillhör de äldre faserna i stadens historia och hos ett finskt forskningsprojekt under ledning av A. Tammisto i kvarteret IX 3, där arbetet främst gällde de mindre enheterna i den Insulan. Med representanter av dessa båda projekt samt med ytterligare tyska och engelska kolleger påbörjades även en diskussion om ett enhetligare internationellt språkbruk, främst vad användandet av fackterminologi beträffar. Dr Estelle Lazer höll en föreläsning om sin studie av människoben i Pompeji för utgrävnings- och skanningslaget, på plats i atriet i Bronstjurens hus. Thomas Staub & Anne-Marie Leander Touati San Lorenzo in Lucina (1993) Slutresultatet av Institutets arbete i kyrkan San Lorenzo in Lucina är nu på väg att publiceras i 16

17 volymen Olof Brandt (ed.), San Lorenzo in Lucina - The transformations of a Roman quarter, som antogs för publicering av Publikations- nämnden Definitivt manus lämnades in under 2011 och är nu på språkgranskning. Olof Brandt Acquarossa (1966) Från professor Margareta Strandberg Olofsson, Göteborg, har inkommit en redogörelse för hennes arbete inom Acquarossa-projektet. Hon har under året: - arbetat med sina olika publiceringsuppdrag, främst slutpublikationen av monumentalområdet; - lagt ut en film på youtube (kan nås via Google under "Acquarossa & San Giovenale" eller genom länk på institutets hemsida) som visar utställningen i Viterbo och fått många mycket positiva reaktioner på den; - i maj vid ett kortare besök i Italien inspekterat magasinet i Palazzo S. Pietro och utställningen i Museo Nazionale Etrusco i Viterbo och dokumenterat de renoveringsbehov som förelåg i utställningen, vilket har resulterat i att Institutet i samarbete med La soprintendenza per i Beni Archeologici dell'etruria Meridionale påbörjat en renovering som främst gäller murarna och bildvisningsutrustningen, men också viss komplettering; - under hela september månad med Arne Olofsson som assistent och fotograf och med finansiellt stöd av Fondazione Famiglia Rausing arbetat i magasinet i Viterbo med "vanlig" impasto från monumentalområdet för att utveckla tidigare iakttagelser, varvid ett stort antal varianter med olika formuppsättning har kunnat identifieras; - i samband med vistelsen i magasinet också listat en rad åtgärder som bör vidtas i dessa lokaler för att möjliggöra fortsatt arbete. Professor Charlotte Scheffer var drygt två månader på institutet under 2011 och arbetade med katalogbeskrivingar av keramikmaterialet från zon L. Luni sul Mignone (1960) Under året har publiceringsarbetet med den s.k. apenninska bosättning fortsatt planenligt vilket inkluderat litteraturstudier på Institutet, kompletterande materialstudier i Bleramagasinet samt för projektet värdefulla kontakter med italienska kolleger, experter på perioden i fråga. Inom projektet har även vissa topografiska undersökningar genomförts i Bleraområdet. Johnny R. Bengtsson 17 San Giovenale (1956) Gravlandskapet runt San Giovenale (2010) Under 2011 har undersökningarna av San Giovenales etruskiska gravar fortsatt både i fält och i de arkeologiska magasinen i Blera. Fältarbete har kunnat bedrivas i tre perioder: 28/1-5/2, 5/6-13/6 och 10/10-20/10 bland annat tack vare stöd från Fondazione Famiglia Rausing. Gravinventeringen har fokuserat på nekropolerna söder om San Giovenale där stora mängder kammargravar påträffats. Det rör sig i första hand om ganska enkla gravar, nästan uteslutande med en enda kammare, vilka inte tidigare dokumenterats. Arbetet i magasinen har kretsat kring den förhistoriska kammargraven från S. Andrea (utgrävd 1958) och den s.k. Tomba Åström (utgrävd 1969). Materialet i graven från S. Andrea är mycket fragmentariskt, men högintressant då förhistoriska kammargravar är sällsynta och ofta fullständigt plundrade. Fynden från Tomba Åström är både fler och bättre bevarade och kommer helt uppenbart från den etruskiska perioden. Under året har ett manuskript som översiktligt behandlar San Giovenale och dess gravar inlämnats för publicering i en konferensvolym som redigeras av prof. Stephan Steingräber och som kommer ges ut av Palombi Editore, Rom. Fredrik Tobin Vignale Archaeological Project (2006) Projektet har under året deltagit i två konferenser. Den första anordnades av GEU (European Geosciences Union) General Assembly 2011 i Wien 3-6 april, där vi under Session GI9: From artefact to historical site: geoscience and noninvasive methods for the study and conservation of cultural heritage, presenterade en poster med rubriken LiDAR, Aerial and satellite remote sensing on Vignale (Blera), Lazio, författad av R. Lasaponara CNR- IMAA, Y. Backe Forsberg, Richard Holmgren, N. Masini, CNR- IBAM. Postern visade analysresultat från satellitbilder och från den LiDAR undersökning av Vignale som gjordes under 2010 (se poster på institutets hemsida under mappen forskningsprojekt). En utvidgad artikel av resultaten kommer att publiceras i ett specialnummer av Journal of Geophysics and Engineering under Den andra konferensen hölls den november på Museum Gustavianum, Uppsala universitet, organiserat av CAA-SE, Computer Applications

18 in Archaeology-Sverige, där Yvonne Backe Forsberg och Richard Holmgren deltog med ett föredrag benämnt Airborne multispectral imagery at the Etruscan site of San Giovenale, Blera (Lazio) som handlade om olika digitala arbetsmetoder med hjälp av bland annat ett ultralätt flygplan. Utgångspunkten för Vignaleprojektet har varit de markinventeringar och utgrävningar av Vignale platån och dess sluttningar som gjordes av forskare vid Svenska Institutet. Dessa undersökningar som hittills varit opublicerade kommer att tillsammans med resultaten av de olika mark-och i flyginventeringar med olika digitala metoder som utförts av projektet under att ingå i Institutets publikationsserie San Giovenale 6:2-3. Publikationsarbetet har under året utgjorts av fortsatt färdigställande och urval av ritningar, foton av olika slag, rekonstruktioner etc. av grävningarna på Vignaleplatån och södra brofästet vid Pietrisco samt bildanalyser av laserscannade (LiDAR) foton. Yvonne Backe Forsberg & Richard Holmgren meeeting. Se program s maj Processions, Passages and Promenades in Ancient Rome - Internationell forskningsworkshop vid de svenska och norska instituten i Rom (Se även projekt s Movin through the gate - och program s. 51). 6-7 maj USI nätverksmöte. Se program s juni Seminar Shaping heroic virtue. 24 september Seminar Shaping heroic virtue. 8 oktober Invigning av skulpturutställningen 7 artisti alla Cava Querciola, Colonnata, in mostra a Roma. Närvarande Sveriges ambassdör Ruth Jacoby och Norges ambassadör Bjørn T. Gryneland. Utställningen pågick 9 okt-4 nov. Föreläsningar, seminarier, utställningar och andra aktiviteter På institutet 10 februari En kväll med Antonio Pennacchi, vinnare av det prestigiösa Premio Strega (2010) med romanen Canale Mussolini. Om boken talade Lucio Caracciolo (direktör LIMES, rivista italiana di geopolitica) och Stefano Fogelberg Rota (Stockholms Universitet). Moderator: Stefania Renzetti. 30 mars - 1 april 2011 Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio, Ecole Française de Rome, Reale Istituto Neerlandese, Istituto Svedese di Studi Classici a Roma. 8 Incontro di studi LAZIO E SABINA Se program s april Inscripta, Network for Latin Epigraphy - Spring november Inscripta, Network for Latin Epigraphy, - Autumn Meeting. Se program s. 55 Vid andra institutioner med deltagande av institutets forskare eller rörande institutets forskning 16 februari - Italienska Kulturinstitutet C.M. Lerici, Stockholm Som en dold gråt ALBINO PIERRO och minnenas land: en kväll om den italienska poeten Albino Pierro (med samtal kring Barbro Santillo Frizells bok Lana, carne, latte. Paesaggi pastorali tra mito e realtà). Se bilaga s mars Norska Institutet i Rom Konferens The performing presence of portraits. Sabrina Norlander Eliasson: Portraits as protagonists: literary and cinematic perceptions of the drama of portraiture. 2 april, Sala San Nicola, Blera Bokpresentation. Barbro Santillo Frizells bok Lana, carne, latte. Paesaggi pastorali tra mito e realtà presenterades av Francesco Di Gennaro (Soprintendenza per i Beni Archeologici di Roma), Andreas Steiner (Archeo) och Anna Pia 18

19 Greco (Capalbio poesia). Moderator: Luciano Santella. Se bilaga s April, Università Politecnica delle Marche, Ancona International Seminar Cultural connections between Sweden and Italy in the XX century: archaeology, art and architecture. Barbro Santillo Frizell: Il Re archeologo e l Italia ; Frederick Whitling: Swedish-Italian relations at the Swedish Institute in Rome, ; Jan Ahlklo: Istituto Svedese di Studi Classici a Roma. Architecture and interior design. Se bilaga s juli, Viterbo Il mondo della pastorizia tra passato e futuro. Luciano Santella presenterar Barbro Santillo Frizells bok Lana, carne, latte. Paesaggi pastorali fra mito e realtà. Inom CAFFEINA, manifestazione Viterbo Cultura september, Italienska Kulturinstitutet C.M. Lerici, Stockholms Universitet Convegno Internazionale Classici italiani in Svezia Italienska 1900-talsförfattare i Sverige K. Dahl: Scrittrici italiane del Novecento in Svezia. Se bilaga s oktober, Norska Institutet i Rom Föreläsning av Simon Malmberg Roma som levende storby (med en vandring genom Suburaområdet i centrala Rom den 6 oktober). Inom Roma sted og symbol, tvärvetenskaplig kurs på avancerad nivå vid Norska Institutet i Rom, 8 veckor HT oktober, Associazione Culturale Gentes, Udine Migrazioni di uomini e animali: Barbro Santillo Frizell dialoga con Umberto Sarcinelli (samtal kring BSFs bok Lana, carne, latte. Paesaggi pastorlai tra mito e realtà). Inom ator pal mont, manifestazione internazionale sulle migrazioni: 24 okober, Deutsches Archäeologisches Institut, Rom Incontri dell AIAC. L archeologia a Roma nel Novecento. Frederick Whitling: AIAC, the Unione and the Swedish Institute in Rome November XLVI Riunione Scientifica dell Istituto Italiano di Preistoria e Propostoria Poster av J. Danckers Una digressione di un archeologo classico? Gösta Säflund e la sua monografia sulle terramare. Stefania Renzetti Institutets seminarier 8 februari Barbro Santillo Frizell: Antikens polykromi och den vita retoriken. 25 februari Sabrina Norlander Eliasson: 1700-talets antikreception. 1 mars Per Sandström: Calpurnius och Vergilius: tankar kring intertextualitet, genre och reception. 5 april Erik Eliasson: Avsiktligt handlande i Magna Moralia och i den Anonyma kommentaren till Aristoteles Nikomakiska Etik. 12 april Carina Burman: Rom på 8 dagar. Ett liv med en guidebok. 19 april Karin Tikkanen: Sabini, Sabelli och sabinità. Om kulturella enheter och disparata grupper i det förromerska Italien. 24 Maj Jesper Meijling: La lenta diffusione di un modello: il porto franco da Livorno a Marstrand nel Settecento. 13 september Hanna Menander: Nya dokumentations- och analysprocesser: utvärdering av pågående arbete vid Lateranbaptisteriet. 3 oktober Monica Hellström: Att bygga för romanis suis. Offentlig byggnation under kejsar Diocletianus regeringstid. 18 oktober Yemisi Wilson: Visning av skulpturutställning. 29 november Märit Simonsson: Communicating spaces. Spatial structures, strategies and relations in museums. 19

20 The case of Museo dell Ara Pacis. Sabrina Norlander Eliasson & Simon Malmberg Studiebesök och visningar 10 april Håkan Hökerberg visade institutet för en grupp arkitekter FRAM, Stockholm. 11 april Christian Runeby från RAÄ: besök och samtal med BSF om samarbete kring kulturarvsstudier. 24 april Frederick Whitling visade institutet för en grupp från Carl Malmstens Hantverksstiftelse och Hallwylska Museiföreningen. 30 juni Astrid Capoferro visade institutet för Johannes Johanneson, rektor Musikhögskolan, Stockholm. 9 september Katriona Munthe: besök på institutet och lunch med personalen. 14 september Lena Söderhjelm Åström med liten grupp: besök på institutet (BSF). 26 september BSF möte med Paul Fontaine om Luni sul Mignone. 14 november Håkan Bengtsson, direktör för Svenska Institutet i Jerusalem: besök och möte med BSF. Stefania Renzetti Externa uppdrag Barbro Santillo Frizell - Har representerat institutet i styrelserna för AIAC och Unione Internazionale. - Ledamot i Riksbankens Jubileumsfonds områdesgrupp för forskning om förmodernitet (OFFF). - Ledamot i Nätverk för internationalisering i samverkan mellan universiteten och de svenska Medelhavsinstituten (USI). - Ledamot i TA HIERA - nätverket för studiet av antik religion - Ledamot i Publikationsnämnden för institutets skrifter. - Ledamot i Arkeologiska Samfundet. - Extern handledare för doktorand Jonathan Westin, Institutionen för kulturvård Göteborg, Anna Gustavsson, Masteruppsats, AKS, Göteborg (examinerad ). - Peer reviewer, scientific board för Römische Historische Mitteilungen, Istituto Storico Austriaco a Roma. - Scientific board för IV Convegno Internazionale di Archeologia Sperimentale (Antiquitates). Sabrina Norlander Eliasson - Medlem i styrelsen för Sällskapet för talsstudier. - Handledare för doktorander Sonya Petersson och Anna Maria Hällgren, konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. - Projektledare, Italian Art in the National Museum of Fine Arts. Three Centuries of Collecting vid Nationalmuseums forskningsavdelning. Simon Malmberg - Medlem i Istanbulinstitutets forskarkollegium. - Ledamot i Arkeologiska Samfundet. Astrid Capoferro - Ordförande i URBS, Unione Romana Biblioteche Scientifiche. Under året har följande volymer i Institutets serier utkommit och distribuerats: Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Rom. Series in 4 : Vol. 26:2:5: I. Pohl, San Giovenale. 2:5. Two cisterns and a well in Area B, Stockholm Opuscula. Annual of the Swedish Institutes at Athens and Rome: Vol. 4, H. Gerding, A courtyard gate at Thourioi; L. Karlsson, J. Blid & O. Henry, Labraunda A preliminary report on the Swedish excavations; P.M. Fischer, The New Swedish Cyprus Expedition Excavations at Dromolaxia Vizatzia/Hala Sultan Tekke. Preliminary results; 20

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INSTITUTETS STYRELSE s. 2 PUBLIKATIONSNÄMNDEN s. 2 KANSLIET I STOCKHOLM s. 2 INSTITUTETS PERSONAL OCH STIPENDIATER s. 3 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING s. 5 - Projekt - Undervisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Institutets styrelse... 3 Kansliet i Stockholm... 3 Styrelsesammanträden... 3 Publikationsnämnden... 3 Institutets personal och stipendiater... 4 Helårsstipendiater 2011-2012... 4 Helårsstipendiater 2012-2013...

Läs mer

INSTITUTETS STYRELSE...

INSTITUTETS STYRELSE... Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning INSTITUTETS STYRELSE... 3 KANSLIET I STOCKHOLM... 3 STYRELSESAMMANTRÄDEN... 3 PUBLIKATIONSNÄMNDEN... 3 INSTITUTETS PERSONAL... 4 INSTITUTETS STIPENDIATER

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Skandinavisk arkeologi (huvudområde arkeologi i Uppsala och Visby)

Skandinavisk arkeologi (huvudområde arkeologi i Uppsala och Visby) Skandinavisk (huvudområde i Uppsala Visby) LÅ Hösttermin Vårtermin År 2* Program: Projektekonomi projekthantering A: Människoblivandet jägare/samlare kultur Skandinaviens neolitikum äldre bronsålder text

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE

ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE ICOM STYRELSEMÖTE 2013-03-12 TELEFONMÖTE NÄRVARANDE: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Christian Richette Elina Nygård Hansson Frånvarande: Monica Gustafsson Magnus Olofsson 1 MEDLEMSÄRENDEN

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

PROTOKOLL 2009-01-19

PROTOKOLL 2009-01-19 PROGRAMRÅD INTERAKTIONSDESIGN Tid: Klockan 17.00 Plats: Kalmar Nyckel i sal NY105 Närvarande: Morgan Rydbrink, Dennis Larsson, Jan Boman, Jimmy Berggren, Jonas Lundström, Andreas Mååg, Sara Elebro, Sofia

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Supplemental Instruction - Projektplan

Supplemental Instruction - Projektplan Supplemental Instruction - Projektplan Fredrik Härlin 19 mars 2012 1 Inledning och bakrund Supplemental Instruction är en alternativ och kompletterande inlärningsform där en äldre student (SI-ledare) vägleder

Läs mer

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet áååéü ää Nationalmuseums forskningsuppdrag Nationalmuseums samlingar som forskningsresurs Forskningssamverkan med andra museer, universitet och högskolor

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015

RAPPORT 2015-05-31. Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Rapport från Sveriges Konstföreningars Förbundsstämma 2015 Förbundet kallade till förbundsstämma i Linköping den 29-31 maj 2015. Ett mycket omfattande program för stämman presenterades. Stämman omfattade

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Hållbarhet i kursen Informationsprodukter, Högskolan i Borås Projektuppgift för kursen Lärande för hållbar utveckling

Hållbarhet i kursen Informationsprodukter, Högskolan i Borås Projektuppgift för kursen Lärande för hållbar utveckling Hållbarhet i kursen Informationsprodukter, Högskolan i Borås Projektuppgift för kursen Lärande för hållbar utveckling Karin Dessne Inledning Biblioteks- och informationsvetenskap (BoI) spänner över många

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Fredrik Svanberg, FoU-samordnare Katherine H Wahlgren, projektledare Johan Hegardt, projektledare Traditionen 2000-talet FoU-program 2002-2005 Människan

Läs mer

Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43) From: Netigate Sent: den 2 september 2014 21:56:32 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by martin.lexell@gmail.com 9/2/2014 9:56:31 PM (12.09:55:43)

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan Universitetsledningens kansli Anders Granberg 031/ 786 1038 PROJEKTREDOVISNING 1 / 6 2011-03-28 dnr B9 4220/09 Rektor Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM

ABVN016 (projekt delen), 15 hp. Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM ABVN016 (projekt delen), 15 hp Välj också ABVN11 (teoretisk del) 7,5 hp Kulturhistoriska byggnader, NATIONALMUSEUM STOCKHOLM Den svenska Nationalmuseum, vid havet i stadens centrum av Stockholm Nationalmuseum

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007

MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 VÄSTSVENSKA KONTAKTNÄTET 16 april 2007 FÖR FLEXIBELT LÄRANDE MINNESANTECKNINGAR FRÅN VKF-KONFERENS KONFERENS I KARLSTAD 19-20 MARS 2007 Lena Johansson, värd för dessa två dagar, öppnar konferensen och

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Malin Berglund student Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier

Malin Berglund student Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier ICOM STYRELSEMÖTE TELEFONMÖTE 20121016 Närvarande: Stefan Bohman Louise Andersson Lotta Jönsson Elina Nygård Hansson Christian Richette Magnus Olofsson Monica Gustafsson Medlemsansökningar Antagna 2012-10-16:

Läs mer

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar Tema 1 Vad är politik? Vad är makt? Vad är statsvetenskap? Detta är grundläggande frågeställningar som inledningsvis bör besvaras. I detta tema har vi sedan valt att utgå från det politiska tänkande som

Läs mer

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Sid 1 (8) Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Lärare på kursen Anders Råde (kursansvarig) och Robert Holmgren 22/4 avslutades utvärderingen via Limesurvey och sammanställdes. P g a viss teknisk problematik

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 4 SIGRAD SVENSKA FÖRENINGEN FÖR GRAFISK DATABEHANDLING FÖR E NI NG E NS UP PDR A G SIGRAD, Svenska föreningen för grafisk databehandling, grundades redan 1976. Föreningens

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Sundhultmon i Ovansjöbygden. Längst till vänster syns Kung- Bengtstugan, Mellby och sedan de centrala delarna av Sundhultmon. I bakgrunden skymtar hoppbackarna och Cuba Arena.

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011

STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 STADSLABORATORIET MARIESTADS SOMMAR PROJEKT 2011 Mariestad has embarked on an experiment to increase cultural activity in the hope of redefining itself. The city government is launching a series of cultural

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

Seriefrämjandet. kompetens guiden. vägvisaren i seriebranschen. tecknade serier 6. 4 kompetens

Seriefrämjandet. kompetens guiden. vägvisaren i seriebranschen. tecknade serier 6. 4 kompetens Seriefrämjandet kompetens guiden vägvisaren i seriebranschen tecknade serier 6 4 kompetens Den tecknade serien är idag en av väldigt få former av masskommunikation i vilken individuella röster fortfarande

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier

Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier Slutrapport Future Learn-Projekt Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier Projektbeskrivning Utveckling av bedömningskompetenser med stöd av digitala scenarier är ett projekt

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

Ännu ett spännande projekt på Fyrisskolan!

Ännu ett spännande projekt på Fyrisskolan! Ännu ett spännande projekt på Fyrisskolan! Fyrisskolan deltar under läsåren 2010 2012 i projektet Comenius bilateralt partnerskap i samarbete med Liceo Salvador Allende i Milano. Projektet heter Medeltida

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A

DAG TID & PLATS VAD TEMA FÖRELÄSARE Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering och introduktion Om historia och. Föreläsning arrangerad av Hållbar utveckling A Global Miljöhistoria Preliminärt schema, Hösten 2015 CEMUS utbildning/uppsala Centre för hållbar utveckling Höstterminen 2015 Vecka 36 Introduktion till miljöhistoria Tisdag 1 10:15 12:00 Registrering

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer