Alkoholforskningskonferens Summering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkoholforskningskonferens. 2014 Summering"

Transkript

1 Alkoholforskningskonferens 2014

2 Skarpö 8 9 maj 2014 s. 1 Alkoholforskningen allt viktigare för Systembolaget s. 2 Alkohol som riskfaktor för global hälsa s. 5 Ny utredning om internethandel s. 6 Marknadsföring av alkohol kan industrin reglera sig själv? s. 8 Det svenska drickandet ur flera perspektiv s. 13 Detta händer i hjärnan och så svårt skadas fostret s. 16 Stressforskning i soffan s. 17 Panelsamtal om forskning och kommunikation Den 8-9 maj hölls Systembolagets årliga alkoholforskningskonferens på Skarpö. Ledande svenska och internationella forskare, representanter för intresseorganisationer och myndigheter och andra intresserade, inalles cirka 70 personer, samlades för att under två intensiva dagar utbyta kunskaper och erfarenheter på alkoholforskningsområdet. Utöver många givande föredrag och diskussioner bjöd årets konferens på en glädjande nyhet, nämligen att Systembolagets styrelse fattat beslut om att öka anslagen till forskning rejält.

3 Alkoholforskningen allt viktigare för Systembolaget Systembolagets ökade engagemang inom forskning det är det viktigaste och mest uppmärksammade beskedet från 2014 års alkoholforskningskonferens på Skarpö. Systembolagets ökade satsning på forskning innebär också ett engagemang för att föra ut den nya kunskapen till myndigheter och beslutsfattare. Här har vi en viktig roll att spela, fastslår VD Magdalena Gerger. l Utgångspunkten för den här konferensen är att forskning utgör själva grunden för kunskapsutvecklingen i samhället. Och att den svenska alkoholpolitiken bygger på slutsatser från alkoholforskningen, säger Magdalena Gerger, Systembolagets VD. För många av besökarna på Skarpö var det ett glädjande besked att Systembolaget nu har beslutat att ytterligare stärka sitt engagemang inom forskning. Bland annat kommer stödet till olika forskningsprojekt att öka från tre miljoner kronor till fem miljoner kronor per år. Vi vet att det finns stora kunskapsluckor om hur alkohol påverkar hälsan. När nu Systembolaget ökar sin satsning på forskning är det inte minst forskning med relevans för det förebyggande arbetet mot alkoholskador som prioriteras. För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten är det också fortsättningsvis Systembolagets Alkoholforskningsråd som fattar beslut om inkomna ansökningar. Rådet består av nio ledamöter och är fristående från Systembolaget. Utöver att stödja olika forskningsprojekt delfinansierar Systembolaget sedan 2010 också en professur i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet. Professuren innehas av Hanne Tønnesen, överläkare vid Beroendecentrum Malmö och chef för WHO Collaborating Centre for Evidence-Based Health Promotion in Hospitals & Health Services. Kopplat till professuren finansierar Systembolaget också Bertil Göransons resestipendium. Men det räcker inte att forskarna lär sig mer och blir klokare, säger Magdalena Gerger. För att forskningen ska ha reella affekter måste nya kunskaper spridas till andra delar av samhället; till beslutsfattare och myndigheter, men också till allmänheten. Där har Systembolaget en viktig roll att spela. 1

4 Alkohol som riskfaktor för global hälsa Om någon nu levande människa kan göra anspråk på att tituleras alkoholforskningens nestor torde professor Robin Room vara en av de hetaste kandidaterna. Med utgångspunkt i sociologin har han sedan 1960-talet bedrivit högkvalitativ forskning i Australien, Kanada och USA samt under några år i Sverige då han var chef för Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning, SoRAD, från starten 1999 till och med l Under närmare fyra decennier har Robin Room också varit rådgivare till Världshälsoorganisationen, WHO. Nu är han sedan några år tillbaka återigen verksam i sitt hemland Australien och i år är han en av föreläsarna på Systembolagets alkoholforskningskonferens. Titeln på Robin Rooms föredrag är Alkoholen som global hälsorisk. Han berättar att omkring hälften av alla vuxna i världen konsumerar alkohol i större eller mindre omfattning. Total avhållsamhet förekommer i hela världen men är allra vanligast i fattiga länder, medan man dricker överlägset mest i Östeuropa och norra Asien där man har en årlig snittkonsumtion på mellan 15 och 21 liter, omräknat till ren alkohol per invånare 15 år och äldre (vilket kan jämföras med 9,2 liter per person och år i Sverige). Det är också i dessa områden som det farliga drickandet, det som syftar till kraftig berusning, är mest spritt. Det är förstås en mängd olika faktorer, bland annat kulturella och religiösa, som ligger bakom denna statistik, men även Länder som successivt tar sig ur fattigdom står inför nya utmaningar vad gäller folkhälsa. Minskad fattigdom leder generellt till ökad alkoholkonsumtion. Det är ett av budskapen från Robin Room, nestor inom alkoholforskning, som satte alkoholfrågan i ett globalt perspektiv under konferensen. 2

5 Alkohol är den farligaste drogen när man lägger ihop skadan på den som själv dricker med de skador som personer i alkoholkonsumentens omgivning utsätts för. skillnader i ekonomiska förutsättningar spelar in. I takt med den ekonomiska tillväxten ökar också alkoholkonsumtionen, något som synts mycket tydligt i exempelvis Indien och Kina. Ökningen sker visserligen från låga nivåer, men mycket talar för en fortsatt utveckling. Farlig utveckling Den generella trenden är att minskad fattigdom leder till ökad alkoholkonsumtion och därmed ökade konsekvenser för folkhälsan, säger Robin Room. Det riktigt farliga drickandet som vi ser i före detta Sovjetunionen blir dessvärre allt vanligare i flera utvecklingsländer. Det finns flera exempel på att alkoholpolitik kan påverka konsumtionens nivå i ett land, men att påverka konsumtionsmönstren har visat sig vara betydligt svårare. Många när en dröm om ett bättre samhälle med ett integrerat kontinentalt dryckesbeteende, men tyvärr tycks det förbli en dröm, säger Robin Room. Det finns mycket få historiska exempel på genomgripande förändringar i dryckesmönster och inte ett enda som har initierats uppifrån, genom politiska beslut. Det innebär att länder som successivt tar sig ur fattigdom står inför nya utmaningar vad gäller folkhälsan. Femte största hälsorisken När WHO rankar riskfaktorer i termer av hur mycket de bidrar till den globala sjukdomsbördan hamnar alkohol på en föga smickrande femteplats. Listan toppas av högt blodtryck, som framför allt är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom, följt av tobaksrökning som också leder till hjärt-kärlsjukdom, men även cancer och kroniska lungsjukdomar. Alkoholen är betydligt mångsidigare i sina potentiella skadeverkningar: Här finns påtagligt ökade risker för såväl självförvållade som oavsiktliga skador, trafikolyckor, HIV/AIDS och tuberkulos, mentala och neurologiska åkommor, men också hjärtkärlsjukdom och cancer. Vi brukar tala om alkohol som en dirty drug just för att den slår så oerhört brett, säger Robin Room. Det finns också en studie där brittiska experter på psykofarmakologi har kommit fram till att alkohol är den mest skadliga av alla droger inklusive heroin, crack och metamfetamin om man lägger ihop skador på den som själv missbrukar och skador som drabbar andra. Robin Room menar att vi idag har evidensbaserad kunskap om vad som skulle krävas för att reducera alkoholens skadeverkningar. WHO har slagit fast att de tre mest kostnadseffektiva åtgärderna för prevention är beskattning, begräns- 3

6 Förändring tar tid och uthålligt arbete kan göra stor nytta. Tänk bara på de ändrade attityderna till rökning och rattfylla, uppmanar Robin Room de intresserade åhörarna på Skarpö. Det här var en gästföreläsning ingen ville missa. ning av tillgängligheten samt förbud mot marknadsföring. Därtill vet man idag att snabba och kortvariga insatser för personer med stor alkoholproblematik är effektiva. Emellertid finns ett antal barriärer som försvårar denna strävan. Förutom att det saknas resurser för att genomföra Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol som WHO antog 2010 nämner Robin Room starka kommersiella intressen, den fria marknadens ideologiska ställning som behandlar alkohol som en handelsvara i mängden, alkoholens etablerade position i den västerländska kulturen, men också de motreaktioner som nykterhetsrörelsen har gett upphov till. Och så de ständigt återkommande påståendena om alkoholens hälsofrämjande effekter, framför allt på hjärtat det där stämmer inte! Både på populationsnivå och på individnivå är nettoeffekten av alkohol klart negativ, men det där fortsätter att upprepas och har blivit till ett reellt hinder för folkhälsoarbetet. Samtidigt måste vi, menar Robin Room, komma ihåg att förändring tar tid och att uthålligt arbete faktiskt kan göra stor skillnad. De förändrade attityderna mot rökning och rattfylla är två exempel på vad man kan åstadkomma, men det krävde decennier av samlade insatser. Internethandeln ett problem I sitt anförande kommenterade Robin Room också alkoholens priselasticitet. I den svenska debatten har många höjt ett varningens finger när nu såväl regeringen som oppositionen sagt sig vara beredda att höja alkoholskatten ytterligare. Men Robin Room ser ingen anledning till oro. Skattehöjningen kommer med all sannolikhet att leda till en viss minskning av totalkonsumtionen, även när man räknar in eventuella effekter på gränshandel, smuggling och annat, säger han. De alkoholshoppingresor som för några år sedan var en vanlig medelklasshobby är inte alls lika populära längre folk verkar inte tycka att det är värt besväret. Internethandeln, tror Robin Room, kan emellertid bli ett stort problem på sikt; om det uppfattas som ett bekvämt, billigt och bra alternativ. Visserligen finns det effektiva åtgärder att sätta in, se bara på hur man har gjort i USA för att få bukt med onlinespelandet genom att få bankerna att inte tillåta kortbetalning, säger han. Men frågan är om EU skulle agera lika kraftfullt om behovet uppstod. 4

7 Ny utredning om internethandel Foto: Magnus Fond l Malin Sandquist, Systembolagets chefsjurist, gav en uppdatering av internethandelns utveckling. Dagens verklighet präglas av kommersiella aktörer som kringgår detaljhandelsmonopolet med hänvisning till den så kallade Rosengrendomen, men den handlar om någonting helt annat. Det vi ser idag strider mot grundläggande principer för svensk alkoholpolitik och lagstiftning. Ett av problemen, menar hon, är att alkohollagen och alkoholskattelagen innehåller motstridiga bestämmelser. I somras slog en statlig utredning fast att regelverket bör förtydligas och tillsynen bör förstärkas. Trycket från både alkoholaktörer och livsmedelsbranschen är stort, säger Malin Sandquist. Om livsmedelsbranschen fortsättningsvis tillåts leverera alkohol kan näthandeln stå för 30 procent av all alkoholförsäljning inom sju år enligt den senaste prognosen från HUI. Det som händer närmast är att en ny utredning ska klargöra vad som ska vara tillåtet respektive otillåtet, och detta utifrån att Systembolaget ska bevaras. Man kommer att titta på Norge och Finland och man ska utreda tillsynen över helheten. Utredningen ska redovisas senast den 15 juli Malin Sandquist ser fram emot ett klargörande av vad som gäller vid internethandel. 5

8 Marknadsföring av alkohol kan industrin reglera sig själv? Så länge marknadsföring handlade om annonser i massmedia och inte så mycket annat var det relativt enkelt att reglera och kontrollera, men den tiden är sedan länge förbi. Idag kan det vara svårt att se var marknadsföring börjar och slutar; det kan röra sig om produktplacering, förpackningar, sponsorskap och mycket annat. Inte minst har internet blivit en central arena för marknadsföring av alla de slag alkohol ingalunda undantaget. l En som har studerat detta mer ingående än kanske någon annan i Europa är Avalon de Bruijn, forskare vid Dutch Institute for Alcohol Policy och EU- CAM European Centre for Monitoring Alcohol Marketing. På Skarpö visar hon en uppsjö av exempel på hur alkoholproducenter genom kreativa lösningar når ut med sina budskap och etablerar sina varumärken, inte sällan med siktet inställt på ungdomar som ännu inte har laglig rätt att köpa produkterna. Inom ramen för det europeiska forskningsprojektet AMPHORA kunde man visa att 13- och 14-åringar ofta exponeras för alkoholindustrins budskap på nätet: En av tre hade mottagit e- post från alkoholproducenter; en av fem hade besökt en webbplats som tillhörde ett alkoholmärke; en av fem hade laddat ner en skärmsläckare eller liknande från ett alkoholmärke; en av tre har kommit i kontakt med alkoholproducenter via sociala medier. Och så vidare. CSR en smygväg En 14-åring som loggar in på Facebook, och som har registrerat sig med sin faktiska ålder, kan ändå nås av åtskilliga budskap. Ibland står det Du är inte 18 år och kan därför tyvärr inte använda vår 3D-statusuppdaterare eller vad det nu kan vara, säger Avalon de Bruijn. Men budskapet har ändå gått fram. Ett annat kreativt exempel på marknadsföring är så kallad CSR, Corporate Social Responsibility, när alkoholproducenter går ut med budskap om att man ska dricka på ett ansvarsfullt sätt eller att unga inte ska dricka alls. På så sätt kan de släppas fram på mediala arenor som de annars inte hade haft tillträde till. Även detta, menar Avalon de Bruijn, är en del av alkoholindustrins medvetna strategi för att bygga sina varumärken och, i sista hand, sälja mer alkohol. Men spelar det då någon roll? Finns det ett direkt samband mellan exponering för marknadsföring och konsumtion 6

9 Avalon de Bruijn, forskare och expert på marknadsföringsfrågor, kan visa en lång rad exempel på hur alkoholproducenter genom kreativa lösningar kan nå ut med budskap även till ungdomar som inte uppnått laglig ålder för att köpa varorna. av alkohol? Ja, det sambandet är klarlagt sedan tidigare: En sammanställning av 13 studier visade att unga som tar del av alkoholmarknadsföring börjar dricka tidigare, dricker oftare och i större mängder åt gången. Avfärdar självreglering För att motverka negativa konsekvenser av det här slaget tillämpar snart sagt varje utvecklat land någon form av reglering. I Norge är all marknadsföring av reklam förbjuden medan Sverige tilllåter marknadsföring, om än restriktivt, i tryckta medier. Men i flera EU-länder tillämpas, i varierande utsträckning, självreglering något som Avalon de Bruijn inte ger mycket för. Det huvudsakliga syftet med självreglering är att slippa lagstadgad reglering. Det handlar mer om att skydda kommersiella intressen än om att värna folkhälsan, och skulle någon bli fälld trots att regelverket är vagt formulerat vidtas ändå inga sanktioner. Avalon de Bruijn är klar över sin ståndpunkt i frågan: Vi kan inte överlåta åt alkoholproducenterna att själva reglera sin marknadsföring. Självregleringen är ett fullständigt misslyckande. 7

10 Det svenska drickandet ur flera perspektiv År 2012 gav regeringen i uppdrag till STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) vid Karolinska Institutet, att genomföra en fördjupad nationell mätning av bruk, missbruk och beroende av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i den vuxna befolkningen. Liknande mätningar har gjorts tidigare, men den här gången ville man också skaffa sig en bild av negativa konsekvenser för andra än de som själva brukar eller missbrukar. l Två av de forskare som har genomfört undersökningen, docent Mats Ramstedt och projektledare Erica Sundin, berättar att 5,9 procent av befolkningen (7,6 procent bland männen och 4,3 procent bland kvinnorna), totalt cirka personer, uppfyller kriterierna för beroende och/ eller missbruk av alkohol. Föga förvånande talar undersökningen för att männen har större beroende- och missbruksproblematik än kvinnorna, men när det gäller negativa konsekvenser av andras drickande är det kvinnorna som är mest utsatta. Omkring en tredjedel av de tillfrågade uppger att de har personer i sin närhet som dricker för mycket (33,5 procent av kvinnorna och 27,2 procent av männen), men bara drygt var tionde man (10,5 procent) upplever att det påverkar dem negativt. För kvinnorna är motsvarande andel 18,7 procent. Kvinnor rapporterar oftare att det är någon i familjen vars drickande har gett upphov till negativa konsekvenser, medan männen oftare anger övriga, exempelvis en vän, kollega eller granne. De negativa konsekvenserna kan vara av olika slag, allt från att ha blivit känslomässigt sårad eller försummad till att ha blivit utsatt för våld eller tvingad till sex. Dubbelt så många kvinnor som män (14,9 mot 7,5 procent) uppger att har blivit sårade eller försummade. Vad gäller att ha blivit tvingad eller pressad till sexuella handlingar kan siffrorna synas relativt låga, 0,7 procent av kvinnorna respektive 0,3 procent av männen, men Mats Ramstedt och Erica Sundin påpekar att utslaget på befolkningen motsvarar det personer. Slutsatsen av våra resultat är att alkohol inte är en privatsak, säger Mats Ramstedt. Alkohol orsakar betydande problem och lidande för personer i omgivningen. 8

11 Alkohol är ingen privatsak. Alkohol orsakar betydande problem och lidande för personer i omgivningen, summerar forskarna Mats Ramstedt och Erica Sundin. De har genomfört en fördjupad mätning av bruk och missbruk och även tagit in konsekvenser för omgivningen i studien. Klasskillnader i alkoholdödlighet? I och med Sveriges inträde i EU 1995 blev det svårare att bedriva en nationell restriktiv alkoholpolitik. Tillgängligheten ökade samtidigt som priserna sjönk vilket ledde till en ökad konsumtion under de följande åren. Om allt hade följt de vanliga mönstren hade en så tydlig ökning av konsumtionen över 20 procent fört med sig en ökning av den alkoholrelaterade dödligheten, allt i enlighet med den så kallade totalkonsumtionsmodellen, men de stora förändringarna i dödlighet uteblev. Jonas Landberg har tillsammans med doktoranden Meenal Budhiraja undersökt om det inte trots allt har skett förändringar i den alkoholrelaterade dödligheten, även om inte dessa syns när man tittar på trenderna för hela befolkningen. Jonas Landbergs hypotes var att man skulle kunna identifiera förändringar om man bröt ner siffrorna på socialgruppstillhörighet och specifikt studerade dem med lägst socioekonomisk status. Forskningen har nämligen sedan tidigare visat att sänkta priser och ökad tillgänglighet tenderar att ha störst effekt på grupper med lägre socioekonomisk status. Dessutom har klasskillnaderna ökat i den totala dödlighetsstatistiken. Lågutbildade drabbas Jonas Landberg hänvisar till den finska erfarenheten där en kraftig skattesänkning år 2008 ledde till en påtagligt ökad konsumtion, men inte till någon omvälvande förändring i den totala alkoholrelaterade dödligheten. Däremot bland marginaliserade personer, arbetslösa och förtidspensionerade, var ökningen markant. Ett annat exempel är Ryssland där medellivslängden sjönk med sju år för män och tre år för kvinnor mellan åren 1987 och 1994 något som råkar sammanfall i tid med att priset på vodka gick ner med hela 80 procent. Värt att notera i detta sammanhang, säger Jonas Landberg, är att det framför allt var bland lågutbildade som dödligheten ökade. 9

12 Jonas Landberg, forskare vid STAD Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, konstaterar att den alkoholrelaterade dödligheten ökat mest i en utsatt grupp lågutbildade äldre kvinnor. Under samma period minskade alkoholdödligheten bland akademiker. För att undersöka om någonting liknande kan ha varit fallet i Sverige har Jonas Landberg använt sig av olika registerdata, bland annat dödsorsaksregistret, och som indikator på socioekonomisk status användes utbildningsnivå; grundskola, gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Resultaten visar att alkoholdödligheten bland lågutbildade män pendlade kring 70 alkoholrelaterade dödsfall per invånare och år under den undersökta perioden, Det kan jämföras med cirka 50 för gymnasieutbildade män respektive 20 med eftergymnasial utbildning. Om något tycks trenden för lågutbildade snarare att röra sig mot en minskning, vilket alltså inte alls var fallet i exemplen från Finland och Ryssland. Precis som det brukar vara ligger kvinnorna långt under männen ifråga om alkoholrelaterad dödlighet. Bland de lågutbildade kvinnorna syns en viss ökning, från strax under 20 per invånare år 1997 till strax över 20 år För hela den studerade perioden har skillnaderna i dödlighet mellan den lägsta och de två högre utbildningsnivåerna ökat något. Men det var först när statisktiken bröts ned på åldersgrupper som någonting mer markant hände med kvinnostatistiken, närmare bestämt de äldre, år. Efter att ha legat relativt stabilt under 1990-talet och utan nämnvärda skillnader mellan utbildningsgrupperna börjar dödlighetskurvorna dela på sig efter millennieskiftet. I synnerhet är det de lågutbildade kvinnornas kurva som börjar stiga brant: Från strax över 20 per invånare år 2001 till 37 dödsfall år Sammanfattningsvis, menar Jonas Landberg, att resultaten indikerar att andra faktorer än alkohol ligger bakom de ökade klasskillnaderna i dödlighet i Sverige. Å andra sidan, eftersom dödligheten ökade mest i den mest utsatta gruppen, lågutbildade äldre kvinnor, kan det inte uteslutas att restriktioner av pris och tillgänglighet har en effekt på socioekonomiska skillnader i alkoholskador Rökning en väckarklocka Tomas Hemmingsson presenterade en kartläggning av vilka faktorer i ungdomen som påverkar nivån av alkoholkonsumtion i medelåldern. Det är känt att alkoholvanor förändras över livet: Drickandet ökar typiskt under tonåren lägger sig på en relativt hög nivå mellan 18 och 24 års ålder för att därefter minska. Men 10

13 vissa behåller en hög konsumtion medan andra minskar sin konsumtion. Det är väl belagt att alkoholkonsumtion i ungdomen har ett samband med senare alkoholkonsumtion, men stödet för att alkoholkonsumtion i ungdomen har ett samband med fysisk och psykisk ohälsa senare i livet och med negativa sociala konsekvenser är betydligt svagare. Bland de populationer som har studerats med avseende på detta samband finns en svensk, den svenska mönstringskohorten 1969/70, alltså de knappt män födda som vid års ålder mönstrade till allmän värnplikt. Denna population har varit föremål för inte mindre än nio publikationer mellan 1988 och Genom att studera denna kohort har Tomas Hemmingsson kunnat visa att det förvisso finns ett samband mellan drickande i ungdomen och drickande senare i livet, men att ytterligare en rad faktorer i ungdomen tycks vara bestämmande. Bland dessa kan framför allt tobaksrökning nämnas faktum är att rökning i ungdomen tycks vara i högre grad bestämmande för en hög alkoholkonsumtion i medelåldern än om man hade ett så kallat riskbruk av alkohol i ungdomen men även huruvida personens pappa hade en hög alkoholkonsumtion, om man inte trivdes i hemmet eller om man har en låg utbildningsnivå spelar in. Rökning i ungdomen spelar stor roll för hur hög alkoholkonsumtionen i medelåldern blir, förklarar Tomas Hemmingsson, professor i sociologisk alkohol- och drogforskning på SoRAD vid Stockholms universitet. 11

14 Den fysiska prestationsförmågan kan vara nedsatt i mer än 60 timmar efter det att man druckit alkohol, klargör Mikael Mattsson, lektor vid GIH Gymnastik- och idrottshögskolan. Foto: Linus Hallgren Stor påverkan på idrottare Mikael Mattsson, lektor vid Gymnastikoch idrottshögskolan, GIH, presenterade en kunskapsöversikt om alkoholens inverkan på idrott hur prestationen påverkas, skaderisken och mycket annat. Till exempel kan den fysiska prestationsförmågan i vissa fall vara nedsatt i mer än 60 timmar efter att man har druckit alkohol. En låg eller måttlig alkoholkonsumtion ger liten eller försumbar inverkan på själva träningseffekten medan en högre konsumtion gör det svårare att bygga muskler eftersom alkohol hämmar de uppbyggande hormonerna. För motionären kan det spela mindre roll, men för en elitidrottare kan alkohol, även i små mängder, vara skillnaden mellan succé och fiasko. Främst är det den neuromotoriska förmågan som påverkas; precision, reaktion, koordination och koncentration. Fast i vissa precisionssporter, som skytte, kan små doser av alkohol ha en prestationshöjande effekt varför alkohol klassas som doping och är totalförbjudet i precisionssporter. Ren styrka och kraft tycks inte påverkas nästan alls av alkohol, men så snart det krävs sig om mer komplexa styrkerörelser får alkoholen kraftigt negativa effekter. Kanske tydligast negativa effekter får alkohol i samband med kontaktidrotter av olika slag, eller egentligen de flesta idrotter som utövas ihop med andra personer, inte minst eftersom skaderisken tenderar att öka med försämrad neuromotorik. Kunskapsöversikten visar att personer som ägnar sig åt idrott på en viss nivå dricker mindre än genomsnittsbefolkningen, åtminstone under säsongen för den aktuella idrottsgrenen. Emellertid finns inget starkt stöd för att idrottande ungdomar i Sverige skulle konsumera mindre alkohol än icke-idrottande ungdomar. Dessutom har studier visat att sponsring och alkoholreklam påverkar i synnerhet yngre idrottsutövare att dricka mer. 12

15 Detta händer i hjärnan och så svårt skadas fostret Två av forskarna som delade med sig av sina kunskaper vid årets alkoholforskningskonferens lade fokus på hjärnan, men på lite olika sätt. Jenny Häggkvist från Karolinska Institutet gick igenom det ingalunda enkla, men tämligen grundläggande om hur alkohol påverkar hjärnan hur vi tenderar att använda alkohol för att få positiva upplevelser i form av rus, kickar och belöning men också för att dämpa negativa känslor och lindra ångest, oro och stress. Jenny Rangmar från Göteborgs universitet talade om hur det ofödda barnets hjärna påverkas av moderns drickande under graviditeten om hur dessa barn klarar sig som vuxna. l Genom att ta med åhörarna till, som hon själv uttrycker det, högstadiets biologilektioner går Jenny Häggkvist igenom sådant som att en hjärna på 1,2 till 1,4 kilo består av ungefär 120 miljarder nervceller, vilket ger cirka 12 miljoner kilometer nervtrådar eller tillräckligt för att räcka tre varv runt jorden. Att ett antal receptorer i olika delar av hjärnan reagerar olika på signalsubstanser beroende på om vi har druckit alkohol eller inte. Och så vidare. Hjärnans gaspedal En viktig sak att förstå är rollen av glutamat respektive GABA. Båda dessa substanser finns i stora mänger i stora delar av hjärnan. Glutamat, som ibland jämförs med en hjärnans gaspedal, stimulerar normalt frisättningen av flera olika signalsubstanser. Glutamat finns i hela hjärnan och är involverat i flera livsnödvändiga processer som exempelvis. minnet, genreglering, hormonreglering och stimulering av bildning av nya celler. GABA, hjärnan bromskloss, har normalt en hämmande effekt på frisättningen av flera olika andra signalsubstanser. Alkohol binder också till GABA-receptorerna och förstärker effekten av GABA. Detta leder till en kraftigare hämning på nerverna som gör att man blir lugn och avslappnad. Alkoholkonsumtion rubbar balansen mellan glutamat och GABA. Alkohol 13

16 Jenny Häggkvist, forskare vid Karolinska Institutet, gav konferensdeltagarna en grundlig lektion i hur alkohol påverkar hjärnan. Alkoholskador som drabbar fostrets hjärna får livslånga konsekvenser, berättar Jenny Rangmar, forskare vid Göteborgs universitet. Bland annat handlar det om primära funktionsnedsättningar som bristande uthållighet och nedsatt impulskontroll. blockerar glutamat vilket ger försämrad kognitivfunktion, såsom minnesluckor och försämrat omdöme. Samtidigt stimulerar alkohol GABA vilket gör att man blir avslappnad och dåsig samt att finmotoriken, reaktionsförmågan och muskelkontrollen försämras. Men om hjärnan exponeras för alkohol ofta, länge och mycket kommer den att anpassa sig, skruva ner receptorerna, i ett försök att återställa balansen. Jenny Häggkvist berättar att långvarigt drogintag gör att missbrukarens hjärna successivt behöver allt kraftfullare stimulering för att uppnå effekt. Så småningom tycks det som att missbrukaren inte längre får någon kick av sitt påslag av lyckomolekylen dopamin, utan bara tar sig upp till nollstrecket man dricker för att slippa må dåligt. Dessutom blir belöningssystemet med tiden okänsligt för naturlig stimulering. Livslånga konsekvenser Hjärnan påverkas alltså mycket av alkohol, och det gäller dessvärre även för foster vars mödrar dricker i samband med graviditeten. Jenny Rangmar, Göteborgs universitet, har studerat personer med FAS, fetalt alkoholsyndrom, och hur de klarar sig i vuxenlivet. FAS är alltså alkoholskador som drabbar fostrets hjärna, något som får livslånga konsekvenser. Jenny Rangmar talar i termer av primära funktionsnedsättningar, såsom bristande uthållighet, nedsatt impulskontroll och förmåga att kontrollera aggressivitet, svårigheter med uppmärksamhet och med att följa instruktioner. Hon har också studerat sekundära funktionshinder som ofta drabbar personer med FAS; avbruten skolgång, kriminalitet, missbruksproblematik, depression, ångest och självmordstankar. 14

17 Klockrent budskap från Jenny Rangmars barn som förstått vad mammas forskningsområde handlar om. Av de personer som Jenny Rangmar har följt är ungefär hälften arbetslösa, en tredjedel är förtidspensionärer och en fjärdedel lever på bidrag, så det är tydligt att många av dem behöver stöd och hjälp i vardagen. Många av dem har blivit mobbade och känt sig mycket ensamma. Många har gått i vanlig skola, men det är också vanligt att de har fått gå i särskola. Idag när de är vuxna mellan 18 och 41 är det många som fortfarande har problem, dock inte med alkohol eller andra droger. Jenny Rangmar menar att det vore värdefullt för de här personerna om fler visste vad FAS var, om de slapp förklara för läkare och andra. Många av dem har fått flytta runt mellan olika hem trots att stabilitet och trygghet är extra viktigt för personer med FAS. FAS, där bland annat specifika ansiktsdrag ingår. Det finns med andra ord barn som är drabbade utan att få en diagnos eller man kanske inte ens förstår att det är alkoholskador som ligger bakom de problem som de kan ha. Jenny Rangmar säger att man idag inte vet hur många som är drabbade, men att man torde kunna räkna med en till två i varje klass. Det kan skilja sig mycket beroende på när i graviditeten mamman drack, hur mycket och hur ofta, säger hon. Egentligen skulle ingen gravid kvinna dricka en enda droppe alkohol. Eller förresten: Alla som kan tänkas bli gravida borde låta bli alkohol helt och hållet. Många drabbade Precis som med de många nya psykiatriska diagnoserna har bilden av FAS kommit att nyanseras. Idag talar man om FASD, Fetal Alcohol Spectrum Disorders. Det finns nämligen ett stort antal personer som har fått skador av sina mödrars drickande men som ändå inte uppfyller diagnoskriterierna för 15

Alkoholforskningskonferens

Alkoholforskningskonferens Alkoholforskningskonferens 2015 Skarpö 7 8 maj 2015 s. 1 Alkoholforsknings konferensen, en lång tradition s. 2 När forskarna väljer så ser prioriteringarna ut s. 4 En tid av förändring i den nordiska alkoholpolitiken

Läs mer

Alkoholforskarkonferens. 2013 Summering

Alkoholforskarkonferens. 2013 Summering Alkoholforskarkonferens 2013 Den 16 17 maj samlades drygt 50 personer på Systembolagets lärcenter på Skarpö utanför Vaxholm för att delta i den årliga alkoholforskningskonferensen. Gräddan av svenska alkoholforskare

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg DELRAPPORT 2014 I samband med att kommunfullmäktig antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med

Läs mer

Nationell konferens om insatser mot cannabis

Nationell konferens om insatser mot cannabis Nationell konferens om insatser mot cannabis Dokumentation från konferens i Stockholm 28 29 november 2013 Anna Raninen, CAN, och Pi Högberg, Statens folkhälsoinstitut Inledning Nu vet vi verkligen mer!

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Barn som utsätts för fysiska övergrepp

Barn som utsätts för fysiska övergrepp Barn som utsätts för fysiska övergrepp ISBN 978-91-86301-99-6 Artikelnr 2010-3-10 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010

Läs mer

Nocturum 2012-2014 Oskar Jalkevik

Nocturum 2012-2014 Oskar Jalkevik Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Alkohol och Islam... 3 Stig-Björn Ljunggren... 4 Alkohol och äldreomsorg... 5 Barnbarn till missbrukare... 6 Alkoholen 2022... 7 Alkoholen

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

OM VÅLD OCH ALKOHOL I NÄRA RELATIONER

OM VÅLD OCH ALKOHOL I NÄRA RELATIONER Skål för familjen OM VÅLD OCH ALKOHOL I NÄRA RELATIONER 3. 4. 6. 10. 11. Förord Kaos i huvudet När den man Bättre på barnhem Livsgnistan tillbaka litar på slår 12. 14. 15. 16. 18. Blött samhälle = Samtal

Läs mer

KVINNOR, MISSBRUK & BEROENDE

KVINNOR, MISSBRUK & BEROENDE KVINNOR, MISSBRUK & BEROENDE 1. Utgiven av: Kristdemokratiska Kvinnoförbundet Box 2372,103 18 Stockholm E-post kvinnoforbundet@kristdemokraterna.se Tel 08-723 25 61 Fomgivare: Madeleine Blom 2. Kvinnor,

Läs mer

Alkoholforskarkonferens. 2012 Summering

Alkoholforskarkonferens. 2012 Summering Alkoholforskarkonferens 2012 Den 10 11 maj var det så dags igen för Systembolagets alkoholforskningskonferens på Skarpö, en årlig tradition som utöver att det alltid är trevligt är viktig för Systembolagets

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Vem är David och vem är Goliat?

Vem är David och vem är Goliat? 28 INNEHÅLL ACCENT NR 2 2006 INGEN SKATTESÄNKNING PÅ ALKOHOL 4 22 ALKOHOL TRIGGAR VÅLD MER ÄN NARKOTIKA 6 DROGPROJEKT LYFTE SOLBERGASKOLAN 8 ALKOHOLINDUSTRIN SKRÄMS AV TOBAKENS ÖDE 12 FRIHETENS GRÄNS INTE

Läs mer

UR mörk bakgrund. Män och AlkoHol. ADHD Brister DiAgnosen? Mari Jungstedt har lyckats mot alla odds. Varför börjar de slåss?

UR mörk bakgrund. Män och AlkoHol. ADHD Brister DiAgnosen? Mari Jungstedt har lyckats mot alla odds. Varför börjar de slåss? SverigeS StörSta tidning om droger och nykterhet en tidning från iogt-nto / nr 3 2012 / pris 40 kr UR mörk bakgrund Mari Jungstedt har lyckats mot alla odds sverigeresan: vi besöker vetlanda! ADHD Brister

Läs mer

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn En utvärderingssammanställning Magnus Karlsson, fil dr Ersta Sköndal Högskola, 2008 Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn 1 Ungas psykiska ohälsa och

Läs mer

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2005

Ungdomars drogvanor 2005 Luppen kunskapscentrum IFO FoU-rapport 2006:1 Individ- och familjeomsorg Ungdomars drogvanor 2005 - en enkätundersökning av skolelevers drogvanor i Jönköpings läns kommuner Charlotte Jerkelund Förord

Läs mer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Sahlgrenska akademin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin Det är nog skam att bli slagen men jag tror att det är ännu skamligare att slå Föreställningar om hinder och möjligheter

Läs mer

När alla barn är välkomna. Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa.

När alla barn är välkomna. Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa. När alla barn är välkomna Nordisk konferens om prevention av oönskade graviditeter och om sexuell och reproduktiv hälsa. Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder,

Läs mer

Alkohol och våld. hur ser sambanden ut?

Alkohol och våld. hur ser sambanden ut? Seminarierapport 2014:2 Alkohol och våld hur ser sambanden ut? Det finns ett starkt samband mellan alkohol och våldsbrottslighet. Studier visar att unga löper större risk att bli indragna i gatuvåld under

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

Ett hälsosamt åldrande

Ett hälsosamt åldrande Ett hälsosamt åldrande Kunskapsöversikt över forskning 2005-2012 om hur ett hälsosamt åldrande kan främjas på individnivå Anita Karp Neda Agahi Carin Lennartsson Mårten Lagergren Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen

Läs mer

MAGASINET KARLSTADS UNIVERSITET NR 4/2013

MAGASINET KARLSTADS UNIVERSITET NR 4/2013 MAGASINET KARLSTADS UNIVERSITET NR 4/2013 Sjuka barn mer utsatta för våld SID 8-9 Tjejer mobbar och mobbas på nätet SID 14 TEMA BARN OCH UNG- DOMAR Möt Linus och André blivande förskollärare SID 20-21

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Kön, genus och hälsa: socioekonomiska skillnader i hälsa bland kvinnor och män

Kön, genus och hälsa: socioekonomiska skillnader i hälsa bland kvinnor och män Kön, genus och hälsa: socioekonomiska skillnader i hälsa bland kvinnor och män Susanna Toivanen Marit Gisselmann Petra Lindfors Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004

Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Allmän SiS-rapport 2004:11 Aktuell forskning om verksam missbrukarvård En konferens anordnad av SiS i september 2004 Av Jessica Rydén ISSN 1404-2584 Förord Statens institutionsstyrelse (SiS) har funnits

Läs mer

Ålderism drabbar arbetslösa 55+

Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Ålderism drabbar arbetslösa 55+ Kort översikt över arbetslöshet bland äldre Helen Uliczka, APeL FoU 2014-02-06 Innehåll 1. ÄR ÄLDRE ARBETSLÖSA MER ARBETSLÖSA ÄN ANDRA?... 3 1.1. STATISTIK ÖVER ARBETSLÖSHET

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING

PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING Populärvetenskaplig kunskapsöversikt I skuggan av sig själv PSYKISK OHÄLSA I FÖRÄNDRING 2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap En serie populärvetenskapliga kunskapsöversikter

Läs mer